םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

תירוביצו תיטרפ הבהא
ןוראב תרפוס

 


םיגוס הברה ךכ-לכל .הילע רמאנ רבכ הברה ךכ-לכ ...הבהא
.הילע ולכתסה רבכ תובר ךכ-לכ טבמ תודוקנמ .התוא וקליח םיגוס-תתו
.רודל רודמ הבהאה אשונ לע םירהרהמו םיבשוח םישנא יכ .ץק הזל ןיאו
רובע ילאוטקא היהיו הווה ,היהש ידיחיה אשונה ,הארנה יפכ ,הז יכ
.ישונאה ןימה
תיטרפ :םיגוס ינשל תקלחתמ הבהאש תרמוא הקיתע תיניס המכוח
הבהא איה תיטרפה הבהאה ?וללה םייוטיבה לש שוריפה המ ךא .תירוביצ
,יתחפשמ את ,תיב :ובללו וילא רתויב בורקש המלו ומצעל םדאה לש הגאדו
לש "תיטרפה הייבוקה" םג הזל םיארוק תינרדומה הפשב .םיבורק םירבח
.תמצמוצמו הנטק םישנא תצובק רמולכ ,םדא-ןבה
םדא .ללכה תבוטל םדאה לש ותגאד איה ,תאז תמועל ,תירוביצה הבהאה
תולודג תוצובק וא םלש םע ןעמל ,יח אוה הב הרבחה ןעמל לעופ הזכ
וייח תאו ומצע תא שידקמ תירוביצ הבהאל הייטנ לעב םדא .וכותמ
.תרחא תיתרבח תוליעפ לכל וא הקיטילופל
תויהל םיבייח ,ןיידע לבא .שונאה ינבל תוצוחנ וללה תובהאה יתש
ימ ,ךכ .בוט אל םעפ ףא הז - תומזגה .ןהמ תחא לכל ,תולובג ןהל
גואדלו הבורקה ותביבסל תושידא חתפל לולע ,תיטרפה הבהאב םיזגמש
וא םירוהה תא וליפאו ,םירבחה תא ,הדובע תא חונזל ךרדבו ,דבלב ומצעל
הז םיבהואמה ,השיאו לעב :יתימא הרקמ לע יל ורפיס ,לשמל ,ךכ .םידליה
.ביבסמש םלועה לכ תא וחכושו ינשב דחאו םמצעב קר וקסע ,ףוריט דע וזב
יונפה םנמז תאו ,תותבסהו םיבסה ידיל וכילשה םה קוניתה םנב תא
תשקבתמה הלאשהו .תויטוזקא תונידמל תוקתרמ תועיסנב וליב הדובעהמ
אל ךכ ידכ דע םה םא ,דלי ושע ללכב םה ,לזאזעל ,המ ליבשב :איה ,ןאכ
?תירוה הבהא לוטנו שוטנ שיגריש ידכ ?ותוא םיכירצ
דע ,בוש לבא .ער לכ הב ןיא ,המצעלשכ .תירוביצה הבהאה םג ךכ
עורג שממ גהנתהל לולע ,ללכה תבוטל איה ותגאד לכש ,םדאה .םיוסמ לובג
לכש הטושפה הדבועה תא חוכשלו ולש םיבוהאו םיבורק יכה םישנאה יפלכ
ומכ" היהי ולש דליהש הצורה ,הרוה ךכ .המצע ינפב תוישיא אוה םדא
דלי ותוא םע גהנתמ ,םירחא םיידומיל םיגשיהו םינויצב רגפי אלו "םלוכ
תיב להנמ ךכ .ןטק יכה סופספ לכ לע תושק ותוא שינעמו השקונ הרוצב
תיבמ קרוז ,ולוכ דסומה לש רשפאה לככ הובג עצוממ ןויצל גאודה ,רפס
,יאקיטילופ ךכ .לחוימה עצוממה תא דירוי ןפ ,הדימל יוקל דימלת ורפס
תא חנוז ,תויטמולפיד תועיסנ וא/ו תובישיב ונמז בור תא ריבעמה
קר אבאה תא םיאור וידליו ,לעופב הנוגעל תכפוה ותשא :לילכ ותחפשמ
אמאמ תוריטס יתפטח םעפ אל ,יירוענו יתודליב ,ינא וליפאו .היזיוולטב
הכירצ אל הנידמה" יכ ,יתלביק םשו הפש םיכומנ םינויצ ןיגב
."םימטמוטמ
ןיינע םירתופ אל לבא .םימטמוטמ םיכירצ אל ,ןכא ,רוביצה ,הנידמה
אוהש והשמ שי דחא לכלו .תוישיא אוה דלי לכ ,םדא לכ אולה .תוכמב הזכ
קוסיע ול תתלו ולש ידוחייה ןורשיכה תא םדא לכב חתפל םאו .וב הלועמ
םיאתמה תא דחא לכ ושעי םישנא יכ .םטמוטמ האריי אל דחא ףא יזא ,םאות
בולישה תא םיבייח ,תאז גישהל ידכו .ןוכנ םוקמ היהי דחא לכלו ,ול
הבהא ,טרפל הבהא ילב יכ .תירוביצהו תיטרפה :תובהאה יתש לש חצנמה
.םייקתהל הלוכי הנניא ללכלרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

לא רק תה - יתרונות הקפה הירוק
תכרעמ

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא