םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוהמא~ישאר    
   

עיגמ קט-ייהה תשאל םג
ןומגא-ץישפיל הנא

אל חטב .השיגר תויהל לוק אל הז"
תויהל הכירצ תא .קט-ייה יקסעב
,המכח ,הליעי ,הריהמ ,תצרמנ ,החושק
"הז הככ .ייהת אל תרחא


?אמיא ?ינא


לע ףסונ ,יצחו שדוחכ ינפל דחא ריהב םויב ,ןוכנ רתוי וא ולא םימיב
.תוהמא :ףסונ דיקפת ימצע לע יתלביק םייחב יל ויה רבכש םידיקפתה לכ
ירה ?אמיא ?ינא .אמיא .ינא .היירט םאל יתכפה ולא םימיב ,ןכ ,ןכ
יתנווכב ןיא ,םהמ לידבהלש ילש םירוהב יתחטה דבלב תורופס םינש ינפל
יתנווכב ןיא ,רוד דוע ללמאלו האלה ונלש םיקופדה םינגה תא ריבעהל
תלכתסמ יתייהש ,ינא .רכונמו רזכא םלועב ילש בולע םתוח דוע ריאשהל
םיירטה ןהיללוע םע הניגב תובשויה תוהמיאב תונמחרב לוהמ בצע לש טבמב
.העש יצחל קר לבא .ןבומכ םידומח םה ,בוט .םינטקה םהיפא תא תוחנקמו
.םירוהה לש םיידיב
ושפיח םהשכ ילש םיסובה לש דימת םיעתפומה םיפוצרפה תא יתיארש ,ינא
,הא ?הרק המ ?הכלה רבכ איה ,הא" :תוהמיאל התע הז וכפהש ייתימע תא
תא םישל ימצעל השרא אל ,ןתומכ היהא אל ינא ."?הלוח בוש הלש דליה
הלילה עצמאב יתוא ריעיש דומח ףוצרפ הזיא ןעמל דצב ילש הריירקה
תופיאש שי יל .אלו אל .ולש ךלכולמהו ןטקה קיסוטה תא ול בגנאש ליבשב
.תומולח שי יל .קוחר עיגהל הצור ינא ,םייחב ילשמ
רבכ ,הא .וישכע רשפא יא ,ןושאר ראותל תדמול ןיידע ינא ,הזמ ץוחו
אמיא .ןמזה אל הז ,השק תדבוע ינא וישכע לבא ,ןוכנ .ראותה תא יתמייס
ילש גוזה ןב ?םידלי איבהל םעטה המ תרחא ,הלש דליל ןמז תונפל הכירצ
אל דוע ,הזמ ץוחו .יל רוזעל לכוי אל אוה ,השק דבועו ינש ראותל דמול
המו .הריד ונינק אל דוע ,ינש ראות ןכתא ובזע לבא .ינש ראות יתישע
יל המלו .קונית לדגלו תיבה תא טהרל ןמז ונל היהי אל ?טוהיר םע
ינפ לע תבשנמה תויתחפשמ לש חור וזיא קפסל ליבשב קר ?ללכב םידלי
לכש וילאמ ןבומ אל ללכב הז .תושפוטמ תומרונל תענכנ אל ינא ?ץראה
.םינפמ עובנל רומאש ךרוצ הז ?רמא ימ .םידלי ול ויהיש בייח דחא
לכ ?הבוט אמיא היהאש רמא ימ .תוכיאה תייגוס לע תרבדמ אל רבכ ינא
אצוי - דחא רותפכ לע תצחול תא :רורב לכה םש .םיבשחמ םע יתקסעתה ייח
םה :ךבוסמ הז םידלי .'ב ךל אצוי - ינש רותפכ לע תצחול תא ,'א ךל
דיגהל המ ,םתיא רבדל ךיא תעדל ךירצ ,םירבד םיצור ןמזה לכ םה ,םיכוב
יל המ .תושיגר חתפל ךירצ ,החושק תויהל יתמו הבושק תויהל יתמ ,םהל
?תושיגרלו


םיירהצ לויט


יתבו ינא ,תאז רשפאמ ריוואה גזמ ובש םוי לכב ומכ ,םירהצב םויה
רק אל :רדהנ יוותס ריווא גזמ ,עובש עצמא לש ליגר םוי .לויטל ונאצי
תפטלמ חורה ,היוצרה הדימב קוידב ונתוא תממחמ שמשה ,ידמ םח אל ,ידמ
אקווד ינא .תלייטמ ינאו םויה ירהצ ,עובש עצמא .תומיענב ונייחל תא
הל תבכוש ילש תבה ?םדוק הז לע םולחל לוכי היה ימ ,לייטל תבהוא דואמ
ונחנאשכ רקיעב ,ונלש םילויטה תא תבהוא איה .הנשי ,הלגעב הוולש
יתוא הריעה אל ללכב איה םויה .הקלחה אלו תפצורמה הכרדמה לע תוכלוה
ךיא :הסירעב לכתסהל תרהממ ,תלהובמ ,רקובב ששב דבל יתמק ינא .הלילב
תליה היוטע ,םש הנשי איה לבא ?הלילה לכ לוכאל השקיב אל הדליה
.יילא ךייחל הליחתה וליפא רבכ איה .השאר דצל הידי תא תשרופ ,עוגרמ
רז הזכ יל הארנ אל םלועהו .ונלש םינגה םיעורג הלאכ אל אקווד
םע ,ךחורל דימת אלש המ םע םילשהל ,וילא לגרתהל קר ךירצ ,רכונמו
תא רוגסל .חולסל .סייפתהל .ךמצע לש תושלוח םע ,םישנא לש תושלוח
תחרוב אל ילש הריהזמה הריירקה .םתוא חוכשל .בשחמה תא .היזיוולטה
םהש קודבל תששממ ,םעפ ידמ םהב תרכזנ ינא ?תומולחהו ,םוקמ םושל
רפסל םישדח תונויער שי .םיצנצנמ ןיידע .וחרב אל םה .ןכ .םש ןיידע
דוע .ררועתהל הליחתמ איה ,יתלביקש הפיה הנתמב תלכתסמ ינא .וליפא
?אל וא ,אמא ינא .התוא קינא ינאו התיבה עיגנ טעמ


?תוהמאלו רגניז-סיבשבל המ


רועישב םייניבה תביטחב ונלש התיכב חתפתהש ןוידב םואתפ יתרכזנ
לע זא ונרביד ."דבעה" רגניז-סיבשב לש ורפס תא ונדמל רשאכ ,תורפס
.התוא םישילחמ וא םיקזחמ םה המכ דעו תיתדה הנומאב תוקיפסה לש םמוקמ
דמצנו ותוא תודקופש תועווזל ענכנ אלש ,דואמ קודא ידוהי היה ,בוקעי
ןמאנ ראשיהל וילע עודמ םעפ אל ומצע תא לאש אוה וליפא לבא .ותדל
,שדחמ םעפ לכב תובושת ולצא הדילוה וללה תוקפסה תלטה .ותודהיל
הברה הקזח תאזה הנומאה .הנומאב ולש הריחבה תא וקזיח לביקש תובושתהו
הוושמ ימצע תא יתאצמ .הפוקת התואב תלבוקמה המרונכ תדה תלבקמ רתוי
רורב ,בוט .תוהמאה יבגל ילש תוקיפסל הנומאה יבגל ולש תוקיפסה תא
רורבו .תיחכונה הריחבה לע רותיוו לש הנכסה תמייק תוקיפס תלטהבש
תוכדזהל טושפ הלוכי תאש והשמ אל הז םידלי ,תיתד הנומאמ לידבהלש
תובושתה יכ ,תיחרכה התיה תוקיפסה תלטה יליבשב לבא .דחא םוי וילע
.ילש הריחבה תא תוקזחמ קר ,תלבקמ ינאו ,יתלביקש


יתימא ןוחטב םע אמא


ושע יביבסמ תורבחה לכ יכ ,ןמזה עיגהו ךירצ יכ ןוירהל יתסנכנ אל
עגרב לבקל יתלחתה תובושתה תא .םידכנ הצור רבכ ילש אמא יכ ,תאז
,עדומ-תתה ךותב הפי-הפי תולפוקמ ,םינפב יל וכיח םה .ןוירהל יתסנכנש
ול הקוקז יתייהש ןוחטיבב יתוא ףיצהלו ץורפל ליבשב רשוכ תעשל תוכחמ
תא תלטבמ הנניא תורוהש הנבהה העיגה םדוק .םאל ךופהל ליבשב
איה .ןיטולחל ילש םיכרצה תא תקחוד הניאו ילש םזילאודיווידניאה
אצמנ ןונימה .לילכ יתוא תלטבמ הנניא ךא ,תמיוסמ הברקה הכירצמ
ולא םיגיגה תולעהל ליבשב שורדה ןמזה תא יל יתאצמ :הדבוע .יידיב
וליפא ינא .ללכב תוער אל תויהמיא תולוכי יב שיש יתנבה ךכ-רחא .בתכל
אל הז םויה .אלפ אלו ,הז תא קיחדהל חונ יל היה טושפ ,שיגר יד םדא
,החושק תויהל הכירצ תא :קט-ייה יקסעב אל חטב .השיגר תויהל לוק
.הז הככ .ייהת אל תרחא ,המכח ,הליעי ,הריהמ ,תצרמנ
היניע יקמעמב תופקתשמ ,שדחמ םוי לכב לבקל הכישממ ינא תובושתה תא
תחנאנ ,החונינ ,היופר ,יידשמ תקנוי איהשכ יתב לש תורופא-תולוכתה
ונחנאשכ ירבעל תוחלשנש הלש תועבצאה תוצקבו .החוראה םותב תוצרתהב
איה רשאכ הינפ לע ץבצבמ רבכש ךויחה יצחבו .החוראה םותב דחיב תוקחשמ
הז תורוהש יל רורב .הלחתהה קר תאזו .היבא ינפ תא וא יינפ תא האור
ולחזי ,תושדח ,תופסונ תובושת םגו וחיגיו ואובי דוע תוקיפסהו ,עסמ
יל ודיגיו רודכ ירבעל וקרזי ,ןהילגר לע הנושארל ודמעי ,ירבעל
.אמא ינא ,דואמ םיענ .ןכ ."אמא"רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
כן, זה מגיע
ילעוש העונ

דבר המערכת
תוננב תכרעמ

תה יערת הדבש
תכרעמ

מתנה לאמהות: הספר 'אולי כשתגדל'
תכרעמ

תינוקות באופנה
םחש ילט

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
   
23/12/08 16:55
הלוא :תאמ
ןומגא-ץישפיל הנאל הבוגתב
.תאזה הבתכה םע בוט יל תישע
ייח תא קיספהל המל ?המל .ילצא םג תולוע תולאשה םתואש םעפ אל
??ימצע לע הרידע וזכ תוירחא איבהלו םינהמהו םיטקשה ,םיעוגרה
ףא ,ימצעל תרמוא ינא .הלאה תולאשה תא ,םתוא הקיחדמ ינא לבא
ינא הארנכ זא .דלי םלועל איבהש ךכ לע רעטצה אל םעפ ףא םדא
אל איהש הלוכ תושונאה לע תכמוס ינאו םירבד תעדוי אל דוע טושפ
.העוט


איבהל ענכשי הז ילואו ךלש הבתכל ורבחתי תובר תונבש החוטב ינא
.עגרכ ןייניע הזב תואור אלש הלאכ םג םלועל דלי


ךכ יכישמתו דובכה לכ
הלואל וביגה
 
6/1/09 22:01
תיגח :תאמ
ןומגא-ץישפיל הנאל הבוגתב
..ןוכנ ,העיגה ילש הנטקהש דע הלודג הבהאו רשוא הז המ יתעדי אל
םהילע םירבוג םיבוטה לבא םילק תוחפה םיעגרה תא שי
תיגחל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא