םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

תפדור ןיד
בומרבא יתא

:''ילרוג רוזיח''
תיעבמה המיאה טרס
םירבג

לע .בושח רבד הז אישב שורפל תעדל
םירקמב .איש ןיא םא המכו המכ תחא
ותיא ינא ,והז' :דיגהל התמ תא ולאכ
תא תטלוק תא םואתפו .'יתרמג
היה אלש המ תא ?תרמג המ :דרוסבאה
?ךחומב אלא ,םייק
םינימה ןיב ןויוויש לע הנקסמ הבו החיתפ


והז ?"יתיא וליחתיש תמ ינא ךיא" :טפשמה תא העמש אל ונתיאמ ימ
ןיב ןויווישל הווקת שיש למסמה ,תונבה ונרובע ימיטפוא טפשמ ללכ ךרדב
םנמא תורוחבהש הלגמ רתוי הקימעמ הקידב .שממ אל ?םנמאה .םינימה
לש ופוסבש ךכ .הז תא לוכאל ךיא םיעדוי אל םה...םירבגה לבא ,תוליחתמ
לכ םע תוראשנ תונבה ונחנאו .םיישפוח םילקידר :םהלשב םיראשנ םה רבד
הליחתמ הצור אל ינאש ימ דימתש הז ךיא' :תמגוד םירעוכמ םיטפשמ ינימ
.'?יתיא
,ךתיא הליחתמש ימש ללגב ילוא ...הארנו אוב .המולעת ...תמאב ךיא
?הזעה טושפ ...איה יכ ,ךיניעב הלוספ היהת שארמ


יצרתש ילב תינויציבמאל ךתוא וכפה ךיא


.םירהצב ישישב יקצמיטסב בבותסמ .הזכ שיגר .הזכ ןידע .רוחב לע תקלדנ
ןיב קחרמהש המכ דע) לודגה םלועה שיא ומצעמ קיזחמ ,"ץראה" קר ארוק
הקיזחמ תאש ןויכמו .(לודג תויהל לוכי םולבנליל בוחרל לוריבג-ןבא
םולגה לאיצנטופה תא ספספל לוכי והומכ שיא אלש ךל רורב ,ינובת ונממ
.וידלי םאו ותשאכ ךב
בשוח טושפ רוחבהש ,תרעצמה הדבועל ךתוא ןיכה אל דחא ףא .ירציע ,הפוה
םיפצמ םתייהש ומכ גהנתמ אוה ,הזככו .ישנה ןימה תונבל לאה תתמ אוהש
וילע תוצחול ונחנא המל ,עדוי אל אוה ,טילחהל השקתמ אוה :תיסוכמ
.דחיב ןלוכ דצל ,טקשב תויחל תונתונ אלו תוקיעמ ונחנא המל .ללכב
תורוחב לש םיוסמ גוס םיסינכמ ולאכ םירבג לבא ,המל תעדוי אל
.ינא חטב וזו .קזח ארונ תוכבל ךלוה הפ והשימ ?המ ושחנו .תויציבמאל
היה אוה אמש וא ,תיביססבוא רתוי יתייה םאה חוכיול וישכע סנכינ אל
רתויל יתכפה ,להובמ רתוי היה אוהש לככש רורב ירה .דחופמ רתוי
ובצממ ותוא ץלחל ידכ קר היה הז ,הנווכב היה אל הז לבא .תיביטרסא
.ךיבמה
רבכ אוה יתמ ,רוציקבו .ליבוהל םילוכי הככ םיליחתמש םיסחי ןאל הלאשה
תושיגפ המכ ,ירהש ?ימשיר ןפואב יירוזיחל רתעייו ,טועבל קיספי ,עגרי
תא ויפמ הלילח איצוי אל ותונידע דוהש ,ןיבהל ידכ יל וקיפסה תויארקא
לבקל יוצר ,ולאכ םיעגרב .''הפקל ילא יאוב '' :םסקה תולימ תשולש
הז הככ ,בוט :דיגהלו ריהמ ןובשח תושעל ,תינויצה הירוטסיההמ הארשה
םותח יתועמשמה םולשה הזוח לע ףוסבו ,םירבדמ ,םירבדמ .םינלאמש
בוט .הזה וקסאיפב ףסונ דעצ השעא ינא זא ,ונ בוט .ל"צאהמ קינדוכיל
.הפקל ותוא ןימזא ינא זא ,הללאי
.הפוה
GAME OVER.
הנכס .תחלתשמ הדוקרבל הרוחב לש םסקמ תכפוה תא דימ .ותוא תדחפה
."הצור אל ינא לבא יילע התמ"ש תיביססבוא הרוחב .תידיימו הרורב
שאר ייהת דחא םוי םא וליפא .ךייח תיראשל וחומב ךתוא הוולי הז רואית
דיגי שדחמ םעפ לכבו היזיולטה תא חתפי אוהש החוטב ייהת ,הלשממה
הפדר איה ךיא .םעפ יילע התמ איה ךיא .יתאז ,הא' :תלשחנה ותשאל
.''הנימאמ תייה אל ,יירחא
וכפה (!ןיעב סקובל :ןוכנ רתוי וא) ןויצל היואר תולילקב ,ךכ הנהו
.תיביססבוא השאל ,הרטמה ןעמל השועו הצורש השאמ ךתוא
הבושת וזיא וארתו ותוא דיחפה יכהש המיאה טרס והמ רבג לכ ולאשת
טרס .אלו אל ?"2 הקעצה" .אל ?''13-ה ישיש םוי'' הז היה םאה :ולבקת
תבהאמה םע הז ,ןכ ."ילרוג רוזיח" קפס אלל אוה םירבג תיעבמה המיאה
ןלג לש תוחבטה ירושיכמ אל ?הפוצה םשרתמ הממו .רבד םוש הניבמ אלש
תורוחבו .ידימ רתוי .דואמ התצר איהש הדבועהמ אלא ,(!בנרא) זולק
לפא טרפ .דירחמ טקפד הזיא תוריתסמ חטב ןה יכ ,ןהמ דחפל ךירצ ולאכ
.ןרבעב
וא ונימאתו הרטמב קבד ,ותעדב שוחנ אוה ,וה ?ידימ רתוי הצורש רבגו
םישנש יל וריבסהו ,הרוק הז המל םינב םעפ יתלאש .התוא גישי םג ,אל
.תוצור ןה המ תועדוי אל םישנש ללגב קר אל ,םייבקיע םירבגל תוצרתמ
,האקהה טקניטסניא לע ןלצא רבוג ןועשה קותקת ,םיוסמ בלשבש ללגב אלא
.ידימ בהלנ רזחמ ותוא ןהל םרגש
הקיטקטו היגטרטסא


:תא םאה ,ןינועמ אל אוהש ךל רמוא רוחבשכ .ךמצע תא ינחב
.תרתוומ .א
.ולש הדידי תייהנ .ב
.תולכ דע םחליהל הטילחמ .ג


ךלמה סופידא םגש הידגרטל ןוכתמה והז יכ תעדל ךילע 'ג-ב תרחבו הדימב
הרה אוה ,דנדנתמ רוחבל תיביטרסא הרוחב ןיב שגפמה .הדי לע ריווחי
ילושב עטרקמ אוה .ךלש ירארפב המידק תרהוד תא :ךשפנב יווש .ןוסא
.תענמנ יתלב הנואתה .תורוא לוטנ .ולש טניקרוקה םע םיכרדה
ליבשב ,יאוב לבא ,יכוניח אל הזש תעדוי ינא ?וישכע השוע תא המו
תאו ,םידחפ זוחא אוהו ,תבהאתה רבכ םא .הללאי .תוריהמ ריבגנ ,טרופסה
.ףוסה דע .הז םע יכל ,ךיניע לומ ססיירקה תא האור
תינדיחפמל ךתוא וכפהיש ,לזרבה יללכ תשמח ךל הנה ,ןינעה ךרוצל
:תיתימא תיתרדס
אוהש ןויכמ - ןועשל ביבסמ לוגיר תורמשמב ךיתורבח תא יליעפה .1
יוליבו ברעב בלכה תדרוה ,םירהצב םינויז ללוכה ולש ז"ולה לע ךל רפיס
רתויש לככ .העש לכב ותוא אוצמל הפיא קוידב תעדוי תא ,רבב הלילה
.תמא ןמזב םיחוויד רתוי ילבקת ךכ ,'ולש' תומוקמב ובבותסי תורבח
תארקנ תא רשאכ ןמז ךוסחל ידכ ,תידימת קולד ךתינוכמ עונמ תא יקיזחה
,םש רבכ תאשכ וז תונמדזהב .הנורחאל טקייבואה הארנ וב םוקמל קנזל
.ףושחמה ךותל רשי ןהלש הריבה תכיפש ידי-לע ,חטשהמ תורחתמ קלסל יגאד
.הצלוח ףילחהל התיבה וכליש
:לשמל ךכ .תאז ילצנ .תורגפמ לע םיתמ םירבג - תרגפמ התוא יקחש .2
יקחש .ןיוצמ ?ולש עובקה הפקה תיבל עיגהלו דירוה לע ול תבשל תטלחה
תיב הז ,המ' .הפקב ךשפנ הקשח קוידבו ,הביבסב הפ תרבע וליאכ התוא
.'יתחכש תמאב .ןוכנ ?ךלש הפקה
הרוק ,םינונכתה לכ םע ,תמאה - השא תצק םג תויהל יחכשת לאו .3
הסני חטב אוה ,הננגמב אצמנ אוה הככ םגש ןויכמו .יארקאב םג םישגפנש
,הרקמב שממ ,יל הרק הזשכ ,ןמזמ אל .ולש תויונארפה תא ךילע שיבלהל
הבוגתה .םילימה ולאב ."תיבל תחתמ יל תרבוע תא הנווכב" :יל רמא אוה
רבכו .קוחצב ,ךל הרק המ :ריהבהל חרט אוה דימש ,הפירח הכ התיה ילש
הנכסמה .יהשימ דועל הז תא רמא אוהש יתעמש זאש אלא ,הזמ חוכשל יתדמע
םיניידזמ םה זאמו .לצנתהלו תוכבל הליחתה דימ איה .הבלענ אל וליפא
,עשפה תריזב ךתוא וספת רבכ םא :לכשהה רסומ השעמל והזו .רשועו רשואב
.רזוע הזש רבתסמ .תוכבל יליחתתו השא ייהת
אלש םירבג ירה םה ולאה םידידיה - ךידידי תצעל יעמשת לא םלועל .4
.דבל יראשתש םיסרטניא םהל שיו ,ךכ לכ ךילע םיתמ םה הז ללגבו ,תיצר
,ךדיאמ .ושפנל ותוא בוזעל ךל םירמוא םה רשאכ ,םתצעל יעמשת לא ,ןכל
ךל ופצ םהש ומכ .רבשמה תעב ךלש תכמותה ףתכה ויהי םה .םתיא יבירת לא
.ןכל םדוק הנש יצח
הלולעש תניוצמ הצע - ךייתורבח תא םהל יכדשו וירבח םע ידדייתה .5
הזכ הזש אל .תובר םינש דועל (ךפיהלו) ולש םיניעה לומ ךתוא ריאשהל
.היהיש ,לבא .טיהל


?ןבלה לגדה תא םיפינמ יתמ


הרבע םשל הפמ .וניוויק רקיעבו וניכב תצק .וניליב .ונינהנ .דמחנ היה
םייח תחמש תאלמ הרוחבמש ,הלגמו רקובב המק תא דחא םויו .הנש יצח
יכ ,םירזחמ ךל ןיא רבכ .ךמצע לש לצל רקיעב תכפה ,ימצע ןוחטיבו
תודיגמ ,ךממ תושאוימ ךלש תורבחה .תישגיר הסופת תאש תרמא םלוכל
קשנה ,ךלש ימצעה ןוחטיבה :לכמ ארונהו ,ךנובשח לע ורשעתה תודיתעה
הכרעה שי יבנלא בוחר תניפמ ןצבקל וליפאש ,םיטנאקב ךכ לכ ,ידוסה
.ךלשמ ההובג תימצע
לגדה תא םיפינמ יתמ ?וגאה לע םירתוומ יתמ ,ןבומכ איה תולאשה תלאש
תרבוע ,התיבה םילייחה תא הריזחמ ינא .וניעט ,החילס :םירמואו ןבלה
?ייחב הכישממו האלה
םירקמב .איש ןיא םא המכו המכ תחא לע .בושח רבד הז אישב שורפל תעדל
תא תטלוק תא םואתפו .'יתרמג ותיא ינא ,והז' :דיגהל התמ תא ולאכ
?ךחומב אלא ,םייק היה אלש המ תא ?תרמג המ :דרוסבאה
םוש ,ולאכ לש םכרדכו ,חומה לע טלתשמה לודיג לש גוס איה הנבותה
הנומתהש ,הניבמ תא ובש הזה עגרהו .רוזעי אל באכה חוכישל לומקא
.באוכו השק עגר איה ,םלועל םשגתת אל חומב ךל התיהש
םיררועתמ ותיאש ןושארה ןורכיזהו ,הלילב ותיא ןושיל םיכלוהש הזכ באכ
.אסעבב ,רקובב
205 ו'גפב הרוחב תבשוי יפוסניאה העונתה קקפב םכדיל םא ךכ םושמ
יירג יסיימ שי .ב .ינא וז .א - ש םכל ועד ,תושאונ תחפיתמו הקורי
.וידרב
ובש ,הזה חמש-בוצעה עגר ותואמ ילוא ?שדחמ םיליחתמ תאז לכב הפיאמ זא
ותוא תאנוש תאו .קשח ךל ןיאש תעדוי תאו .ךלש שדחה טיידל הכחמ תא
בוש תאז ישעת תאו .הלודג ומכ ,הז תא השוע תא לבא .םתשגפנש ינפל דוע
תארקנש ,וזה תפסכל ידוסה ףוריצה לעב רוחבה עיגיש דע ,בושו
.''ךביל''
רדע םג יכ רמאנ ובש ,"ןטקה ךיסנה"ב טפשמ ותואמ םיליחתמ אקווד ילואו
אל םירבג רדע םגש ינימאת םאו .דחא בבואב ץעל לוכי אל םלש םיליפ
יסיסרל רבשיהל ךמצעל ישרת זא קר ,הקזחה השאל ,ךל לכוי אל םייטלחה
.ךמצעל רקיעב .שדחמ תרבוחמ ,שדחמ םעפ לכב םוקלו ,םיסיסר

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
18/8/00 18:27
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
Wow, I am the first one to comment. This is exciting. Let me
take a moment ...
I am back. Etti - again a very well written and enjoyable
article. Now, some substance:
1. Men hate pushy/ascertive girls. It is no challenge for
them. They don't need to fight and sweat - and that's why
they don't like it. Play dumb / passive and you will have
the guy (even the most awsome one) crawling / drooling
right at you.
2. The more you move back, they move forward. An
unreachable thing is much more attractive.
3. Be a bitch, did I mention that?

Just my 0.02
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/8/00 1:08
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
1. thanks
2. why english?
3. if i was a bitch, would i've been here, writing that
kind of staff??
יתאל וביגה
 
 
19/8/00 1:29
:תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
English - just because I am the voice of the Golah. In
other words I don't live in IL and therefore I don't
have Hebrew fonts ....
Secondly - bitch or not (and I say bitch - just because
bitches rule) you would still be writing here and
endowing us, sisters with your wit
right on girl - son't stop!
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/9/00 9:27
יתנוכשה ןבלחה :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
You are right in part of your thoughts, but you know
that bitch can never choose the dog that will fuck
her, the final decision is in the other part's hands.
יתנוכשה ןבלחהל וביגה
 
 
16/9/00 5:13
.ז. ילט :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
.םיכסהל שממ תצלאנ ינא ירעצל
אל ינאו יתוא החד אוה וליאו יתוא הצר ארונ רבעשל ילש סקאה
.... וב יתיצר שממ
אוה םירבח ונייהש םישדוח 3 ירחאו ותיא תאצל יתוא ענכיש אוה
ףחדש שוביכה רצי היה הזש ןכתי ,יתוא דוע הצר אלש הז היה
אוהש חיכומ אל הזש קפס ןיא לבא ,יתוא "שובכ"ל תוסנל ותוא
ינאש ינפמ אקוודש תבשוח ינא יכ .....ונינש ןיבמ קזחה אקווד
.שרפ ןכלו ששח אוה הקזחה יתייה
.ז. ילטל וביגה
 
 
16/9/00 5:14
;аивпи :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
пикеики
;1072;ивпи#&ל וביגה
 
18/8/00 19:15
לטיור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
היצפואב יתרחב ,עתפה תלאשב ,תולבק םע ,"תינמחול הליפ"כ
הלאה תונטקה תומרדל הרוכמ ינא המכ יתטלק ,(תולכ דע תמחלנ)'ג
תומישנ תדומל ,הרוהט המשנ ,ןורחאה יסקא ."ייח" תארקנ םתפוסאש
יביל תא רובשל חילצה (הנאספיו)תוזעונ תוקיתשו תוימוטקר
.םיציצה לש ילאמשה דצב ,םש יל היה באכ המכ ,יואו ,םיסיסרל
ול יתתנ .תרעתסמ אלא ,םייובש תחקול אל ,ינומכ תיטנטילימ
ינא המכ ןיביש ליבשב קחרמ יתחקל ,עגריהל ,הז לע בושחל םייעובש
,קוסע אוהש ,ול הארנ אלש רמא אוה .יתרשקתה זאו .וייחב הרסח
.הדבע אל הקימנידהש ,וישכע יתוא ךירצ אל אוהש ,תרדהנ ינאש
ינא .טקאקפ .וליבשב םירדהנ ויה ןימהו החישה תאז תמועל
.ונרדתסה אל םייחב תויגוזו תוינדיחי ,תויתצובק תוקימנידו
יתוא וריבעה אל םעפ ףאש הלאה םינוכמה לכו עלס ,תליפ תא ולאשת
ותוא יתנמזהו ,יארב ימצעל יתכייח ,הפה תא יתמתס .רבוע ןויצב
.םיענ היה .ביבא לת יתאפב ,ץצונ אל ,ןטק הפק תיב .םוכיס תחישל
הב בהואמ אוהו ,וזכ הדומח .הרבח ול שיש יל רפיס אוה העש ירחא
,וליק םישולש ןזרג היה הז .בגב ןיכס ומכ היה אל הזו .תולכ דע
יתיתש .יתכייח .הפה תא יתמתס .יתקפאתה .יתגלבה .לופכ בהל םע
לכו םייניעב ץוצינ םע ,רשואמ היה אוה .ול יתבשקה .טקשב
ךכ לע הדות .םירדהנ םישדוח השולש לע הדות ול יתרמא .םיטקפאה
.ינאש ימב ךרד תוצירפ הברה ךכ לכ יל ויה דחי ונייהש ןמזבש
סקסו תפרטמ תוינשוח ,תילאטוט תורסמתה יהמ יתיווח הנושארלש
החלצהב ול יתלחיא ,וילע יתלכתסה .ילאנבמ ץוח לכה וב היהש
בושח היה אוהו .םחליהל יל בושחש המ לע תמחלנ ינא .ונדרפנו
יתתנו ,הללאל ותוא יתבהאו .שארק לאטוט היה הז יתניחבמ .דואמ
.רישב ומכ .תכלל ול
יתסייג וא ,תרגפמ התוא יתקחיש אל .הלובחת םושב יתשמתשה אל
.תורבח
.הרוק .הדבע אל הקימנידה לבא .ילש םירוהט זוחא האמ .ינא יתייה
הזכ רבד ןיאו .הלודג ומכ יתמלשה ותיא החישה תאש ,אוה בושחש המ
םישנא םימעפל .שורפל םיצורש םישיגרמשכ םישרופ .אישב שורפל
םש תורקל היה לוכי המ גשומ םהל ןיאו םישרופ ,אישב םהש םיבשוח
המ רתוי יל ןיאש יתנבה ,רחא םוקמב רבכ היה ולש בלהשכ .האלה
.טושפ ארונ .האלה ךישמהלו םילשהל הז .רתוול אל הזו .ללותשהל
.וסנת
לטיורל וביגה
 
 
18/8/00 20:14
Girly :תאמ
תרתוומ ןידל הבוגתב
Isn't it weird to you that within a week he hooked up with
another girl ?
Girlyל וביגה
 
 
18/8/00 22:18
יבא :תאמ
תרתוומ ןידל הבוגתב
תוצירפ ,םישדוחה תשולש לע הדותה תאש ןיבהל הכירצ תא יתעדל
,ךתיא םש היה םנמא אוה .ךמצעל רקיעב תבייח תא 'וכו ,ךרדה
.ךלש תוישיאה תא תחתפמש תא וז לבא


.וב חצנלו ,קחשמל רוזחל ילכות ,הז תא יניבתש עגרב


.תוחורה לכל ותוא יפיעת טושפ ,הזכ דחאב ילקתיתש האבה םעפב
יבאל וביגה
 
 
19/8/00 1:33
יתא :תאמ
תרתוומ ןידל הבוגתב
וניניב לדבה שי לבא .הנכה ךתבושת לע הדות לכ םדוק ,לטיור
תצק תויביטרסא תורוחבש םינב לע רבדמ ילש רמאמהש אוהו
תונבה תא ריכהל ללכב ילב ,ןתוא םיחוד םהו ,םתוא תודיחפמ
דצ ךממ םיאיצומ ולאה םירוחבהש ,איה תמאה לבא - ישיא ןפואב
רבכ ילואש ,(הכ דע ךכותב ומויק לע תעדי אלש) יתריצי ךכ לכ
."אל" ותוא תא עומשל הווש היה
,דחי ויהי גוז ינבש ימיטיגל יכ .הנוש אוה ךלש הרקמה ,וישכעו
ילואו ,וריזחהל תוסנל ךתוכז .הצור אל אוהש דיגי רוחבה זאו
היהי אל םעפ ףא הז לבא ,השדחהמ ול רמגיישכ רוזחי וליפא אוה
תבשוח ינא (באכה לכ םע) יתוא ילאשת םא ,בגא ךרדו .םדוק ומכ
הזש .ךממ דרפנ זא קרו ולש האבה הרבחה תא שארמ ןיכה ךסקאש
הקד עבר תויהל םילוכי אל םינבש הארמ קוידבו ,יקיינאמו ןבצעמ
הבתכל אשונ רבכ הזו .ראותי לב לבס םהל םרוג רשקה םא םג ,דבל
.תדרפנ
אי ול דיגהל אלא ,הוונעב ךייחל הכירצ תייה אל יתעדלו
וא ,ליבקמב ןמור להינ אוה ןמז המכ ותוא לואשלו ,קיינאמ
םאו הצוחה לכה איצוהלב הנימאמ ינא .הינשה םע טטרילפ תוחפל
ינימאת ?בלה לע ךל ראשיי והשמש המל .תוניצסב םג זא ,ךירצ
תא ימל זא ,המ עדוי ימ אל םירבד ךילע בשוח אלימב אוה ,יל
לע אלו) .האבה םעפל תדמל תוחפל .ארונ אל ,בוט ?ןובשח תקפוד
.(ךלש בלה לע תונמחר .תולכ דע םחליהל הכירצ תא טוידא לכ
יתאל וביגה
 
 
19/8/00 2:13
לטיור :תאמ
תרתוומ ןידל הבוגתב
.יבא ,ךל םגו ,ךלש הבוגתה לע הדות ,יתא
תויהל יל השוע תבש ברע)ךכ לכ תישיא יתייהו רחאמ
והשמו שדוח ךרעב ונכרע ונלש השיגפה תא יכ רפסא ,(תיגלטסונ
אוה ,םידומילב הקוסע ינא ,(םייעובש ירחא רשי אל)ירחא
ריכה אל אוה איהה תאו .הזה אטרב אטרחה לכו םיאולימב
קר תבייח ינא ונלש רשקה לש יפויה תאו .הזכ אל אוה ,ליבקמב
רמאי טלחהב הז לבא ,וללגב הזש תרמוא אל ינא ,ימצעל
,לכה ירחא .דחי ונרצי םש היהש הזה בחרמה תא יכ ,ותוכזל
...'וכו 'וכו 'וכו םיינשב דבוע וגנט
ינא .הזב קוסעלב הקוסע אל ינא לבא .קאינמ אצי אוה ,ןכו
.תניידזמ וליפא ינא ,תאצוי ינא ,הלבמ


ינא .םינב תודיחפמ תויביטרסא תונבש יתאצמ ,רמאמה ןיינעל
תא תמחול ,םתיא הליחתמ ,הפקל םירוחב הנימזמ .תיביטרסא
תוצעו תולובחת תסקטמו תיטסינויוויש הוואגב ייתומחלימ
.ךלוה אל טושפ הז ,יובא לבא .ןה רשאב תוינטירופה יתורבחל
קילדמו בינגמ הז יכ ,םתיא םיליחתמש הז לע םיתמ םירוחב ,ןכ
םהל ונת ,סלכתב לבא ,הלאה תוקותמ הז-המה םילימה לכו
םיסמנ ולפי םהו ךלעדנח תצק ,טעמ ופעפעת ,חמורו ברח ,ןוירש
שולשב ילש םיסחיה תוכרעמ לכש הז לע תבשוח ינא .ךיילגרל
ינא" תשוחתב ומייתסה ןלוכו ,יתמזויב ויה תונורחאה םינשה
."םהילע הלודג
,םידוק ,תומכסומ יפ לע תויחל ,רתוול ןכ ילוא ,והז זא
תוריב יל יאיבת"ו ,"טקשב יצצמת" ,"ידייל ייהת" לש תומרונו
,ןי'ג תויהל יל אב םימעפל ."טרופס האור ינאשכ םיחוציפו
חיטביו וממז תא יב עצבי ,רעי הזיאל יתוא חקיו אובי ןזרטשו
יל וארה קר תונורחאה םינשה שולש ?ער המ .תמא תבהא יל
יצח םתיא וראשי ,תויביטרסא תורוחבמ ובנגי םירוחבש
.קאפ .תוילדופה םע ונתחתי ףוסב לבא ,הנש-הנש
לטיורל וביגה
 
 
19/8/00 12:49
יבא :תאמ
!אוביש .יבש תיביטרסאה תא בהאיו רבגה אובישל הבוגתב
.םירבג םניא ךלש תויביטרסאה ידי לע םימיואמש םירבג
,ןטקב םהל תרתוומ תא םויה
שיגרמה ,ךלש רבגל ודבעושי ךלש םייחה לכ םינש 5 דועב
.ךייח תא סרוהו ,םיואמ
יבאל וביגה
 
 
21/8/00 12:09
תינומלפ-תינומלא :תאמ
תויביטרסא לעל הבוגתב
...ןוכנ המכ
....ונתוא ןיטקהל םיסנמ םה
יל ארוק היה ,( ילב םיישדוח טעמכ רבכ ) ילש ןורחאה
תורעה יל ריעמו ,הביח םש רותב קירפ ךורטנוק
....הנטק הייזחה ,'ךל המיאתמ אל תרשרשה,....תונטק
...םילודג שיגרהל ידכ ונתוא ןיטקהל םיסנמ םינטק םירבג
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
 
26/8/00 3:41
ןהכ זעוב :תאמ
תויביטרסא לעל הבוגתב
ינא .םהילע תורבדמ ןתאש הלאה םירבגה תא ריכמ אל ינא
תיזיפ .עמשמ יתרת .תולודג ןהשכ םישנה תא בהוא אקווד
.ודצל הלודג השאמ דואמ הנהיי רבג אוהש רבג .תינחורו
.ןויסנמ .דואמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
28/1/01 0:36
המיטויד :תאמ
תויביטרסא לעל הבוגתב
תיברממ דואמ הנוש ךלש הנבההו ךלש השיפתה...זעוב
.םירבגה
םילגוסמ ץשממ אל םבורו..תוקזח םישנמ םיששוח םבור
עומשל רשפא דימתש תורמל ,םישנ םע ץימא רשק םייקל
םישפחמו םינרקש אל םינימא םה המכ דע םיריהצמ םתוא
.יתימאו םח רשק
.......לודגבו םילשכנ םה ןחבמה יעגרב ..טישלוב
המיטוידל וביגה
 
 
19/8/00 13:53
חחרפ :תאמ
!אוביש .יבש תיביטרסאה תא בהאיו רבגה אובישל הבוגתב
,הרקי לטיור


םירורב םיארנ םירבדה ,תרבדמ תא ובש באוכה םוקמהמ
.בשוח ינא ךכ .אל םה .םייעמשמ-דחו


,תיאר ,תשגפ .ךתוכזל קר איה ,תיביטרסא הרוחב תאש הדבועה
.המ ןמזל ,תחלצה .הז לע תכלה ,ךייניעב ןח אצמ
וליאכ .הנותח ופוסש ןוכתמ םה ,ךלצא םג ,םייגוז םיסחי
השולש ויה םאו ..ןולשיכ םה תולבגומ תופוקתל םיסחיש
?ער הז ,םמצע ינפב םיאלפנ םישדוח
?ער הז ךכותמ וחמצ םיאלפנ םירבדו תותלד ךב חתפ אוה םאו
םע ןתחתיו ןאפה םשל ךתוא הצר אוה תמאבש תבשוח תא
?אל .רמגנ רשקהש ךכמ תחוורה ,ןכ םא ?תילדופ


םע ,המייתסהש ,המוצע הבהא ,םיאלפומ םיסחי םעפ יל ויה
טעמכ - ךשמנו םויא היה באכה .םיעלס סועלל יל םרגש באכ
תודוקנל תותלד ילצא החתפ איה .הבהא יל התייה לבא - חצנל
לע רתוומ אלו םיבאכה םתוא לע בוש רזוח יתייה .יתרכה אלש
.זא תווחל יתיכזש הלודגה הבהאהו אלפומה ןמזה


האור אל גוזה ינבמ ,תוחפל ,ת/דחא יכ ,םימייתסמ םיסחי
.ת/שטננה תמשא אל םג וזו ת/בזועה תמשא אל וז .דיתע םהל
ןימ היהש תורמל ,רדתסה אל הז םימעפל .רדתסה אל טושפ הז
היה לכה יכ םייתסה הז םימעפל .הבהאו ןוימד ,םסק ,אלפנ
,הבהא היה ,היהש המ לכ םיתעלו הבהא הל החמצ אל לבא אלפנ
.הקיפסמ דימת אל ,תושעל המ ,וזו


ימו ,תילדופ ישוערפ םע רקובב םק ,תילדופ םע יחש ימ
םישוערפ הל שי םא הליחת ןחבתש ,"תילדופה בהוא" תא הצורש
.םימיאתמ


םהשכ .הלאכ םה דוע לכ םיאלפנ םיסחי ,תובושח אלה ,ייניעב
םע זא .םיללמאתמו םיראשנ לע ףידע .םיבזועו םימק זא ,אל
אל םג לבא ,תואמצע םוי תאושמ םיקילדמ אל ילוא וזכ הבשחמ
.ךומסה רהב םירבקנ


םש ךתויהש ימ תא ,תיביטרסאה ךכרדב ,יאצמת ,דחא םוי
שי .ךממ ותוא לוזגת אל תילדופ םוש .ורשואל הביסה הייהת
,דבוע הז יכ .ונממ ךתוא לוזגי אל ,לדופ ףאש ,תווקל קר
.םינוויכה ינשל ,עודיכ


אל וליפא .הלאכ םישוערפ םיצצורתמ אל םלועל ,לשמל ילצא
!הניגב
חחרפל וביגה
 
 
19/8/00 17:41
לטיור :תאמ
!אוביש .יבש תיביטרסאה תא בהאיו רבגה אובישל הבוגתב
תא" יל רמא .םישולש ןב טעמ דוע .רוחב יתרכה .עטק עמשת
יל התיה אל" יל רמא ."המיהדמ תא" יל רמא ."תדחוימ
.יפוי ימצעל יתרמא ."ךתיא רשואמ ינא" יל רמא ."ךומכ
היח ,תטעוב ,תקעוצש הליבחה לכ תא לבקל ןכומש דחא הנה
תביוחמ ינאש הזב םרג וליפא תונשל הצור אלש .תערפתמו
ילש הלאה תויביטרסאה םיכרדה תא יל שיו ילש םייחה תמרל
.יל אבש המ גישהל
רמא .ןאל וניסחי .הרוק המ יתלאש .ותיא יתרביד םדוקמ
איבה זאו .ההההההההב ."יל םרוז אל" ,"יעמשת" ,"יארת"
חוניקלו ,"ינא הז תא אל הז" לש הלאניפ דנארגב התוא יל
הפ תטבחמ ינא תועש המכ רבכו רחאמ ."םידידי ראשינ"ה תא
יתיצר ,תעדל יתיצר .המל ותוא יתלאש ,תויביטרסאה אשונב
ןהילע לבקל תדחפמ יכה ינאש תולאשה תא יתלאש .ןיבהל
.הבושת
הזו ,םירחא שיו הלאכ םירוחב שיש .הבושת ןיאש יתנבהו
שיו .רבד ותוא םלוכש רמוא אל הז הדימעב םיניתשמ םלוכש
תקחוצו ,תולוק השוע ינאו ,תערפומ ינאו ,תויגרנא יל
זא .הצרי ףוסבש דחא היהיו .וצרי אלש הלאכ שיו ,ןומה
.והשיתמ הרקי הז
לכל שדח והשמ איבהל תביוחמ תמאב ינא .תעדוי אל ינא
םיסחי תוכרעמ ,םיטייד ,תורוחב-םירוחבה תחיש
אל אוה םא השיגפ ףוסב דחא ףא הלשמ אל ינא .תוקיטקאטו
יצח ירחא השיגפ םייסל םג היעב יל ןיא .ייניעב ןח אצמ
המ הז .תונכ .הז תא יל ושעי אלש םג תשקבמ ינא .העש
יל ואצת לא .הכרעה לש .תויטנתוא לש הדימ .תשקבמ ינאש
םא םירוחב םע וליחתי תורוחב םגש ןמזה עיגהש תורהצהב
.ראשת וזה םידיקפתה תקולח םלועל .ןויווש תוצור ןה
רחא םיימוי הילא רשקתת ?המיסקמ הרוחב םע השיגפב תייה
?וילא ירשקתת תאש םואתפ המו .בהלתמ התאש בושחת אלש ךכ
,תואקשמה לע םלשי ,םיחרפ םע אובי אוהש .םוזיש הז אוהש
חיווריש ,גהניש ,תלד חתפיש ,ליבויש ,הצור אוהש דיגיש
לצא הז תא האור ינא הככ ....שו ....ש ....ש ,רתוי
םינעטמ ,ברק חור םע ,העיגמ ינא זאו .סעבמ הזו ,םירחא
וא באפ הזיאב םירוחב תורוש ןיב יל תטוונמ ,ץמוא לש
והשימ לע תקלדנ ,הביסמ
לטיורל וביגה
 
 
19/8/00 17:50
לטיור :תאמ
דגנו דעב-םיעלס תסיעלל הבוגתב
(החילש לע יתצחל תועטב)
ראשהו ןופלט רפסמ םיפילחמ ,והשימ לע תקלדנ ....
ירמשת ,ירשקתת אל .תבהלתמ תא-וילא ירשקתת .הירוטסיה
.רבג שיגרי אוה - ךלש טג-וט-דראה-ןוסאפה לא
ןוכתמ םה ילש םיסחיה לכ אל .םויסל הרעה ,חחרפו
.ףוסב הנותחל
אל ,יל הבושח יכה ךרדה ."ךרדה" לש תיקירפ ינא
ול רומשל ,והשימ םע תויחל היעב יל ןיא .תואצותה
ינא .תעבטו םיכמסמ ילב םג חפשמ ומיע םיקהלו םינומא
ילצא ריעסתו שגרת ,ףוחסתש הלודג הבהא .תויגוז הצור
תא ריקויו בהאי ,ךירעיש רוחב הצור ינא .םינו םינ לכ
קר אל הז תויגוזו .אמא תיבמ האיבמ ינאש הליבחה לכ
.םלש הז תויגוז .הנותח
לטיורל וביגה
 
 
20/8/00 9:08
Estee :תאמ
דגנו דעב-םיעלס תסיעלל הבוגתב
...הפי ארונ תבתוכ תא
Esteeל וביגה
 
 
21/8/00 0:22
יתא :תאמ
דגנו דעב-םיעלס תסיעלל הבוגתב
תאש הזה רוחבה תא הריכמ ינאש יל המדנ המל !לטיור
אל תמאב הז .יצמיאו יקזיח ,ןפוא לכב ?וילע תרבדמ
לש וינינפ בטיממ טטצל יל השרוי םאו .אוה הז ,תא
רתוי והשמ ךל עיגמ" :זא ,ילש בחרומה רמאמה אושנ
?בוט ."בוט
יתאל וביגה
 
 
21/8/00 0:37
לטיור :תאמ
דגנו דעב-םיעלס תסיעלל הבוגתב
םויב תינופלט יתוא קרוז הככ .הסעבה ,הסעבה ,יתוחא
.םיירהצה רחא תבש


דיספיש ,למשח יעקש קקליש ,ץופקיש ,שפחל ךליש
סיטרכ תא ול ובנגיש ,הנונראה תא ול ולעיש ,תוחוקל
ולש חצמהש ,ףאה לע םירוחש ול ואציש ,יארשאה
הפיא חכשיש ,ןופלטה תא תועטב ול וקתניש ,ךראתי
.וטואה תא הנחה אוה


ץיוושל סוטא ינא ילוא .יל רבשנ .יתא ,רזוע אל
גלש לע)שלוגש ינידנולב הזיא ריכא ,לדוי תצק רישל
.תורז תופשב יתוא ןייזיש ,(!ףוזיש םע ,יתימא
סאמנ .הזה "םידידי ראשנ"ה תא יל איבי אלש רקיעה
.תירבעב הז תא עומשל יל
לש אבא - "!?תעמוש תא ,ןיד יכרוע םע יקסעתת לא"
.לטיור
לטיורל וביגה
 
 
16/9/00 5:23
tali :תאמ
תרתוומ ןידל הבוגתב
sometimes u just have to know how to let go....
taliל וביגה
 
18/8/00 21:52
ינרוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...בוצע יל השענו ,דואמ יתנהנ ,יתא
,הנוכנ יד הללכהו ,הללכה וז יכ בוצע םג לבא,ןוכנ הז יכ בוצע
...בוט םהל היהי אל השענ אלש המ ,הלאה םירבגה ,ףוא יכ בוצעו


יכה הרבחה םא םג .םישנא ירחא "ףודרל" תבהוא אל ינא ,תישיא
םיית הל יתראשהש ירחא ,תועובש המכ ךשמב ילא רשקתת אל ילש הבוט
אל ?הצור אל" .בוש הילא רשקתא אל ינא ,ןובישמב תועדוה שולש -
ןכ ינא לבא .(תורבח הברה יל ןיא הז ללגב ילוא) ."ךירצ
ןיינע יב הלגי אוהש עגרב ?רבחתמ קוידב הז ךיא .תיביססבוא
תושיגפ שולש וא שדוח וא עובש - והשמ ונניב היהיש עגרב ,םיוסמ
היהאו תיביטרסא היהא ,חילצי הזש ידכ לכה השעא ינא...תוחלצומ
ונממ םלעתאו ול איבאו ,וילא דע ץוראו אובאו רשקתא ,העונכ
אלו ךישמאו ךישמאו ךישמא ינאו .חילצי הזש ידכ ...לכה לכה לכהו
השגרהה ...תראיתש וזה השגרהה אובתש דע וא ,חילצאש דע רתווא
,הככ ךישמהל רשאמ וידעלב רבכ ףידעש ,ךכ לכ תבאוכהו יל תרכומה
.םוקמב ךורדלמ האלה ךישמהל ףידעש


ךרטצא אלש הווקמו ,תרדהנ םיסחי תכרעמב ינא עגרכ ,ופט ופט ופט
.יבל יבל .םהה םימיל םלועל דוע רוזחל
}{
:0)
ינרואל וביגה
 
18/8/00 22:52
לר :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.יתא ,ךילע ןייתחס
.םישרמ טלחהב היה הז


.."ליבקמ ילא"ל םיטירסת תביתכב דיתעה
לרל וביגה
 
 
19/8/00 1:06
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
יראק רתוי ינאש תורמל) .ילק .יא דיוויד תא יל י/גישת ,הללאי
(...ואשדרב
יתאל וביגה
 
 
19/8/00 9:34
לר :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
.ינא בוש
,דווילוהב אל ןיידע
,קרפה לע ןיינעמ רחא והשמ ילוא יל שי לבא
.הליהתל ךרדה תא רצקל יושעש
?ילש ןופלטה תא תרכוז
.בהז יפדב ינא ,אל םא
.עמתשנ
לרל וביגה
 
 
19/8/00 19:01
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
?בהז יפדב ךלש ןופלטה תרמוא תאז המ ?םיריכמ ונחנא ,לר
.הכחמ .ettiav@hotmail.com-ב ,ןפוא לכב ילש
יתאל וביגה
 
 
25/8/00 22:50
לר :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
,יתא ייה
.ךלש ליימה תבותכ תא יל תתנש בל יתמש םויה קר
תוקד המכ ירחאו יתחלשו יתעקשהו יתבתכו יתבשי זא
.האיגש תעדוה הרזח יתלביק
.ךלה אל - רוציקב
ילכותו ילש החפשמה םשב ירכזתש ידכ החנמ זמר ,הרקמ לכב
.רבעשל "תשק ירודיש" - לצלצל תוסנל
rel@spotnik.com :ילש ליימה םג ןוחטיב רתילו
?םעפה ונל חילציה
לרל וביגה
 
 
26/8/00 3:51
ןהכ זעוב :תאמ
בלב הווקתו לשוכ ןויסינל הבוגתב


רבחל הבוטו הנמש םצע וזיא קורזל םע המ ?יתיא המו
קיתו
תרומת ,הרדס הלחא ךל בותכל םילוכי ינאו יתא ,בגא
םיאתמ ק'צ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
26/8/00 11:35
MOI :תאמ
...היפהפיה לרל הבוגתב
,ייה
,התא הזש ימצעל יתראת
תויועט רתוי תויהל תולוכי ךלש םשה םעש י"פעא
.יוהיזב
- הרקמ לכב
,ןמזוממ רתוי התא
.תוחפ אל ךתוא ןיינעת יתעצה - םתסה ןמ


- רבכ םאו - וז תיגיגח תונמדזהבו
הביתכ ןורשיכ לע תולעבל ןעוטש ימ לכ
:ליימל םיטרפ יל חולשל ןמזוממ רתוי
rel@spotnik.com


.תיטמרד תוחתפתה לכ לע "תוננב"ב רפסל החיטבמ
לר
MOIל וביגה
 
 
28/8/00 19:05
יתא :תאמ
...היפהפיה לרל הבוגתב
,םיאטירבלסל םידיקפתה תא בותכל ךירצ אלו !!!ןוכנ
,ךל ייב !יתיא וליפאו !םייחב םתוא ושע טושפ םה
.יתא
יתאל וביגה
 
 
30/8/00 20:19
לר :תאמ
...היפהפיה לרל הבוגתב
?הלאה םיסוקסידה לכמ ףוסב והשמ אצי
ילש ןופלטה םכל שי
תוכחל אלא יל רתונ אלו
.תונלבס רסוחב


,תניינעמ דואמ יתעצה אקוודו
.םתשחינ שממ אלש תורמל


,םכלש
לר
לרל וביגה
 
19/8/00 1:40
ימענ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ארונ יתקחצ יתא
?רדסב הז
9 טפיש
ימענל וביגה
 
 
19/8/00 2:11
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
רואל ילוא .ואשדרב יראק היהא אל ינא םצעב ילוא ,יתוחא
.הללאי .הללאי ?ןפצאי ...היהא ינא ,ךתוא קיחצהלב יתחלצה
.םיקושינו םיקוביח .יתיאו .יילע קוחצל ישפוח ישיגרת
יתאל וביגה
 
 
19/8/00 11:58
ימענ :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
ךיילע יתקחצ אל
ותוא תראיתש ומכ בצמה רואיתמ יתקחצ
?קיחצמ והשימ הז ןבצי
{}
ימענל וביגה
 
19/8/00 1:42
ילג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םעש םידדוחמה ונישוחב תוטלוק ונחנא ,םימעפ ידמ רתויש ,יל הארנ
אל ןפואב זאו ,דובעי הזש יוכיס םוש ןיא ,הזה םייוסמה רבגה
.ףוסה דע תכללו בהאתהל ונימצעל תושרמ ונחנא עדומ
דע תומחול תויראל תוכפוה ונחנא ,תוחוטבו תונגומ ,הזכ הרקמב
סנכהל ונימצעל תושרמ םג ןבומכ ונחנא ופוסבש ,ענמנ יתלבה ףוסה
.תועגפנה דיקפתל
ילגל וביגה
 
 
19/8/00 2:06
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
סנכיהל זא ,הנואת רבכ םא :יתרמא רשא אוהו .תקדוצ ?המ תעדוי
המכ םג יוצרו םד הברה היהישו תוריהמה לכב ןוטבה ריקב
ינא .תיאנותיע ינא ,תרעטצמ) ?ןינעמ היהי ךיא ,תרחא .םיגורה
.(...תויצסנסמ תסנרפתמ
יתאל וביגה
 
19/8/00 1:51
ליא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תוירוחאה יילגר לע תויתנגפהב יתדמענ רשי ,יתארקשכ .בוט ונ
קרש םירבג םג שי ,םיבוט םירבג םג שי !םואתפ המ" לש הזופב
לע תיתרוקיב הבישח לש תוקד המכ רחאל ."תוליחתמ םישנ םיכירעמ
.הלאוו .טלשנ אל "הלאוו" ןימ יל אצי ,ךייש ינא וילאש ןימה
.הלאכ ונחנא
.רנויזטנפ וא ןרקש אוה תרחא רמאיש רבג ?רמוא המ .תקדוצ .יק וא
ונל תושועה תוריינמ ןכל רסח אל ןתא םג .דמחנ הזכ אל ינא ,אל
וניא ,טסיטוא וניאש רבג תואצומ ןתאשכ םג ירה .םילק אל םיחה תא
אל הז םג :תחתופמ תישנ היציאוטניא לעבו לגרודכ יקחשמב ההוב
.בוט
:-) המחלמו הבהא בלשל ךישמנ .םחליהל ךישמנ .היהיש
ליאל וביגה
 
19/8/00 13:11
חחרפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הק יתא


םירוהרהל תמרוג ,הקיחצמ ,תעגונ .ךלש תמאה םע תאשכ ךאישב תא
.םיבוט םהמ הברה -םינוש


עגונו קתרמ דאמ יל היה .בותכל םוקמה תא ךכותב תאצמש ףייכ
.יתקחצ ינא םגו .אורקל


:ןכ ,ןטק רופיס יל שיו
עיגה "רבאופ וא קייטס" ןימזה ,ורטסיבל ךלה ,תפרצל עסנ דחא
.קייטסה תא ול שיגהו תועוטק ולש לאמש די תועבצאש רצלמ
תועבצא םע ,רצלמ עיגה ,"ק'ז ןס יקוק" ןימזה ,ינש ורטסיבל ךלה
.ןרפעז בטורב םיאלפנה םיצרשה תא ול שיגהו תועוטק לאמש די
תועבצא םע ,רצלמ עיגה ,"זווא ןירט" ןימזהו ישילש ורטסיבל ךלה
.ןירטה תא ול שיגהו תועוטק לאמש די


אלפנ לכואה :בישה תפרצב לכואה לע לאשנשכו ,ץראל ונדידי רזח
די תועבצא תא ועטק םירצלמה לכל לבא ,םיהדמ ןייה ,שגרמו
...לאמש


ךלוהש ,ץראה ארוק ,אלפנה רוחבה תא תשגפש הדבועה ,רוציקב זא
קר ,םיכסה ךכ לכ אל אוה אוהש ךיאו ,םיאתמה בלכה םע ה'זאג ןוא
אל הז .הב ץפח אוהש ימ אל תא טושפש וא ,הזכ אוהש תרמוא
.םירחאה לכמ "ץראה" יארוק תא ןיחבמש ןייפאמה


הדיחיה ךרדה וז ילוא ,תויביטרסא םישנ ףידעמ ינא :תישיא הדוקנו
קייטס הל שיגא ,תיביטרסא איהש ימ לכש רמוא אל הז .ףידעמ ינאש
.לזלז וליפא וא רבאופ וא


עסנש רוחבה ,עדוי אל ילוא אוה :הלעמלמ ןטקה רופיסה לע והשמו
!םיחחרפ,םינושה ורטסיבב קיסעהל וקיספה ,זירפב םש לבא .תפרצל
חחרפל וביגה
 
 
21/8/00 18:25
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
תיאנותיע תוחילשב יתעסנ אלמלא ,ךתיא המיכסמ יתייה ,חחרפ
הבר המו םיאנותיעה לש ןולמב יתנסכאתהו יקינולסב רופ לנייפל
(ליעפ ןפואב אל ,חומב) רדח רדח יתרבע רשאכ יתאילפ התיה
רבעב ,ץראב טרופסה יאנותיע בור םע יתאציש יתיליג והשכיאו
,הרקמ לכב ?אל , והשמ רמוא חטב הזו .דיתעב םג חטבו ,הווהב
אל ,םיבתכ אל ."ץראה" ןותיעמ םישנא םע יתרדתסה אל םלועמ
םיסרע תבהוא ינא ,תושעל המ .םיארוק אל הארנכ םגו םיכרוע
,םיפיצפס תויהל םאו תונורחא תועידי קר םיארוק ולאכו םיאקורמ
...יקינולסב ייתויווח תא ריבסמש המ .טרופסה ירודמ תא קר
יתאל וביגה
 
19/8/00 14:40
קול :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!םלוכמ הלודגה


ירוחאמש תעדל ךכ לכ יתוא הקזיחש וז איה ףוסב תוימיטפואה
םימייוסמ דואמ םיאנתב תולג םיעלותש הניבמ תא תעלותב ךתוקסעתה
לש הרואל לדגש תינמח חרפ תא ירה ,יתא תאו .בחטו ךשוח ןוגכ
.םילפא םייחב לודגל לוכי וניאו תממחמה שמשה


סוסב ךל רדהתהל ילכות האלה יכישמת םא ? םיעלות וייחב ךירצ ימו
.יעזג בושח יכהו טעובו הפי יליצא


הלרדניס ומכ השיגרמ תא סוסה לע תבכור תאשכו רשפא יל ינימאה
.תועש המכל קר הז םע וליפאו תודגאהמ


רבוע בלה באכ ךא תעלדל תכפוה הזכ ברע ףוסב הרכרכה םג ,ןוכנ
איהש ןיבהל ףוסבו תעלות לודיגב עיקשהל הנש יצח .רהמ רתוי הברה
יבזע .ץוחב םש בוט ,הללי זא .ארונ טושפ הז ישמ תעלות אל וליפא
עיגמ .רתוי םיבוט םישדח תומוקמל יפועו רפרפל יכפיה , םלוגה תא
!ךל
קולל וביגה
 
19/8/00 17:20
התלעמ דוה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.''ספות אל ףדורש ימ''
ודעונ ולאכש םיסחי - ףדורש אוה וא תפדורש תא הז םא הנשמ אל
.ןולשיכל
ליבשב ןמז ידמ רתוי הברה הז הנש יצח לבא תעשורמ תויהל יל רצ
המל םיצוריתב ץרתל םוקמבו .םירוזיחל הנענ אלש רוחבב עיקשהל
אל אוה :דחא טפשמב הז תא םכסל רשפא םירוזיחל םינענ אל םירוחב
.המל הנשמ אל ללכב הזו .הצור
התלעמ דוהל וביגה
 
 
21/8/00 0:29
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
תא .ךילהתבש גונעתה לכ תא תספספמ לבא ,תקדוצ תא ילוא
"ילוא"ש םעפ לכב הזה ןטקה "ילוא"ה תא .תושגרתהה תא ,רוזיחה
תוארל תבהוא .רזחל תבהוא .רבג ומכ תצק ,ינא .ךילא ךייחמ אוה
קחשל תבהוא ינא .הזעהה לע המהדתה תא (הדומ) םגו תובוגתה תא
זא .םעפ ידימ םישדח םירבד ןומה ימצע לע תולגלו טקייבואה םע
זגרא ותואב דחי קחשל איה הרטמהו .ילש םייחה הז ףוסבש ןוכנ
ומכ) הנש יצח אוושל יתזבזיבש אל הז ,אל םא םג לבא ,לוח
הז ,(בצמה לע .וילע .יילע םיבצעבו ףקותב תונעוט ייתורבחש
םוש אלל "ומצעב רבדה" םשל קר והשמ יתישע הנש יצחש טושפ
רבסה שי רבד לכל אל .םימעפל תושעל ךירצ הז תא םגו .תילכת
לאו) קחשל ןמז ןומה דוע ךל שי םישולש תב תא םא םגו .הרטמו
אל הז ,ץחלב םימעפל ינא םאו .(תרחא ךל דיגיש ימל ינימאת
תאשכ ,"ילאס תא שגפ יראהשכ"ב ורמאש ומכש ללגב הז .ליגה ללגב
...דיימ וליחתי ותיא ךייחש הצור תא ,ךייח לש שיאה תא תאצומ
יתאל וביגה
 
19/8/00 18:12
הרודנפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?ליעל וזמ תקיודמ רתוי הבתכ תויהל הלוכי םאה ...יתא יתא יתא
.באכ דע יתיהדזה
תוינמחול תוננב ,ונחנא עודמ יל ריבסהל הלוכי יהשימ וישכע
יטסיכוזמה עבטה תא םיררועמה םירכז רחא ונייח לכ תופדור ,תוושו
?ונבש
תושיחנב וירחא תורזחמ ונאש טקייבואהש רהמ יד תוניבמ ונחנא ירה
.ץמאמה תא הווש וניא
ששח עדומ תתב ונל ץצ רהמ יד ...שדחמ תאז חסנל יל ונת ,החילס
ונחנאש ןבומכ ךא ,ץמאמה תא הווש וניא טקייבואה ילואש ןטנטק
הנע אוה ךיא ינמלוח טבמב תורכזנ ונחנאש ירחא שיח ותוא תוקלסמ
ונרשקתה אלו ונקפאתהש עובש ירחא "?תעגעגתה" הלאשל "ילוא"
.וילא
םיזמרה ,ונתוא הצור אל רוחבהש תוניבמ ונחנא ,זיא טניופ יימ
.ךכל תושחכתמ ונחנא תאז לכב לבא ,םירורב יד ולש
המ וא) ימצעה ונדובכ תא תועלוב ,שדחמ םעפ לכ תועגפנ ונחנאו
תוכישממו (רבעש שדוחהמ טקייבואה ידי לע סמרנש רחאל ונממ ראשנש
.םחלהל
ונחנא ובש עגרה ,הזה ןורחאה שקה עיגמש דע ןמז דואמ הברה חקול
םימעפה תורשעל דוגינב ,םעפה לבא ,דוע אל -ונמצעל תוחיטבמ
.תומייקמ תמאב ,(תואמ יתנווכתה ?תורשע יתרמא) תומדוקה
.יתוא החד אוהו ותוא בוהאל הז יתיצרש המ לכ .תוכוב ונחנא זאו
.בוש יל הרקי הזש ןתא אל ינא .םתוא תבעתמ .םירבג תואנוש ינא
.הווש ינא המ תעדוי ינא .יירחא ףודרי אוה האבה םעפ
עסונש דחא וא) ןבל סוס לע ריבא בוש ול עיגמ ?טאוו סג ...זאו
.ונליבשב רוחבה אוה אוהש ונבילב תועדוי ונחנאו (םיסובוטואב
דובכה תא תועלוב בושו .תועגפנ ונחנא בושו .ףדרמה ליחתמ בושו
.הלילח רזוחו .ימצעה
?הזה םימסקה לגעמ קספי יתמ ,יתמ
,תיטנגיליטניא ינא .הז עגרב קיספמ אוה ילצאש ימצעל יתחטבה ינא
ימצע תא ליפשהל ךרטצא ינאש הביס ןיאו ער אל תיארנ ,הנונש
אוהש בושח אל) ינוויכל טיבהל ובוטב ליאוי רברבג הזיאש ליבשב
.(חצמה לע ךולכל יל היהש ללגב קר טיבה
החטבהה תא םייקל תלגוסמ ינא םא תעדוי אל ינאש איה תמאה לבא
.רבעב תחא םעפמ רתוי וליא םילימ לע יתזרכה ירה .וזה
לש תימדת הפ יל רצוות אלש ידכ ,םישנה ונילע םילימ המכ דועו
.םיציב תקלוש תיטסינימפ
םג .(?םתעדיה ,תונוזלחמ תלכת) תלכת הלוכש תילט אל ונחנא םג
ימ תוחוד ונחנא םגו ונירחא םיפדורש םירבגב תוללעתמ ונחנא
.תובהלתה ידימ רתוי הארמש
.תולבנ םלוכ ,םכל תרמוא ינא ,ישונאה ןימה
ומכ םיסחי תוכרעמל סחייתנ םלועלש המדנו ,םלוע ירדס תונשל השק
תא שגופ דחא לכ ובש םויה עיגמש תבשוח ינא לבא ,הספוק קחשמל
תונכשו ,הרומת היהת וב העקשהלש ,םיקחשמ ותיא קחשי אלש םדאה
.הירחא בקוע אוהש הדיחיה המרונה היהת
?םכליבשב ינא ךיא .תוימיטפואב יתמייס
הרודנפל וביגה
 
 
21/8/00 12:26
תינומלפ-תינומלא :תאמ
תורחא תויחו םזיכוזמ לעל הבוגתב
....םויה עיגיש....הנימאמ יתייהש יאולה
...ירט רופיס ,אמגוד ,וזכ הלאש


טייד דניילבל יתאצי ( ברע ) תבש םויב
.החלק החישהו דמינ שממ היה לבא םיפייע ונינש ונייה


יתעדי ינא ,ןפוא לכב...אוהה רתאה ,ןודיפוקב ,בגא ,ונרכה
) ירט יכה סקאה לע בושחל אל יתחלצה וליפאו ,יל דמחנ אוהש
( וכו חמי
רמא אוה ...בוש שגפיהל הצור אוה םא ,ונדרפנשכ ,יתלאשו
....ןכש
,הצור היה אל םא רמוא היה המו...אל או סומינמ הז םא יתלאש
...הלילשב הנוע היהש...רמא
...יתנמאה
המ זא...ןודיפוקב בוש טטושש יתיליגו ירחא םיימוי ונחנא םויה
?? ןיבהל ינא
??? אל וא וילא רשקתהלו
....תניינועמ ינא יכ
...תונב ,םינב ,ונ
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
 
21/8/00 13:38
הרודנפ :תאמ
תורחא תויחו םזיכוזמ לעל הבוגתב
רמוא אל בוש ןודיפוקב טטושמ אוהש ינפמ קר ,הרקי תימינומלא
תחא השיגפ ירחא םתא .ךתיא תוארתהל ןיינועמ ונניא אוהש
.תורחא תויצפואל חותפ ראשי אוהש ימיטיגל טלחהב הזו דבלב
אוה םא יארת .וילא ירשקתת זאו ,םימי המכ יכח ,יתעד יפל
.הנכ היה אוהש הארנכ ,ןכש רמא אוה םא .השיגפ דועב ןיינועמ
תולאש ילאשת לאו יקתש ,ןכ ךל םירמואשכ -תיתודידי הציעו
.תופסונ
,סומינ ךותמ קרו ךא הז תא רמואו הזל ןווכתמ אל אוה םא םג
הנענ אוה םא תלאוש תאש הדבועה .דבל הז תא ילגת רבכ תא
.ימש הלאינד ומכ השיגרמ ינא ,טיש .עיתרהל הלולע סומינ ךותמ
הרודנפל וביגה
 
19/8/00 19:41
םעה תחא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תספת תא םא .ךתוא סופתי אוהש דע וירחא יפדרת : רמאנ תאז לעו
.שדחמ ףדרמב יליחתתו ותוא יררחשת ,קיפסה אוהש ינפל ותוא
םעה תחאל וביגה
 
20/8/00 0:02
רמת :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רושק רמאנש המ לכ .תויביטרסא וא םזינימפל רשק לכ ןאכ ןיא
.הקיטקטו היגטרטסא...ל
ןוסאפה תא יצמאת אלש המל ?זגה לע ץוחלל ךל המל הזכ בצמב
תפיט םע יראשית תוחפל הככ ?(העוט אל ינא םא תמדוקה ךתבתכב)
.דובכ
רמתל וביגה
 
 
21/8/00 0:39
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
ילוא הינשה תורשפאהו ,ןוסאפ אל וניסינ .ןוסאפ וניסינ ?תמאה
תא האטיב לבא ,(חוכיול אשונ הז םגש) דובכ ילב יתוא הריאשה
תמאב ןמזה עיגהו .ילבושחש המ הזו .איהש יפכ ילש תוישיאה
ףא םא בושחא ינאש תוחפל ,בוט .יוניש םשל ,יילע בושחא ינאש
.אל רחא דחא
הפי ךרד ןיא ,ךתוא הצור אל והשימשכש ףיסוהל יתיצר קרו
ןושארה ירמאמ יאר ,םיסנמש וליפא) הז תא ךל דיגהל תדבוכמו
םע הזמ תאצל הבוט ךרד ןיא ,יוחדה דצה רותבו ("תונכה תונגב"
,תפכא אל וליאכ ךייחל רשפא ."אל" ךל םירמואש ירחא ,דובכ
,ולש בוט יכה רבחה םע תאצלו םיקזנה תא רעזמל תוסנל רשפא
רשפאו ,(סקסה ללגב אל ,אסעבהמ) עובש הטימה תאצל אל רשפא
.יתרחב ינא המב תעדוי תא .תוננבב םירמאמ הז לע רבחל
יתאל וביגה
 
20/8/00 0:48
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
Have you ever heard about the book The Rules? I hate to
admit it, but this book really works. I know, it iskind of
old fashioned, but in the world of dating and stuff, it is
a must! trust me, if you follow the rules closely, the man
will fall for you. For all you advanced girls who believe
this is total shit, just try and see. Your biggest mission
is to get the first date.For this , I guess you need to
work hard, but then, just follow the Rules and everything
will fall right into place.
וז הבוגתל וביגה
 
20/8/00 1:57
םישנב הפיה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןמור ."ילאוטריו ןמור" אורקל תוגהונ יתורבחו ינא ולאכ םיסחיל
,םניחל םינופלט המירמ ,תוירקימ תושיגפ תמזוי תאשכ הז ילאוטריו
רבכ ותוא תיאר אל םאו ,החירפב םיסחיה תועטב ךילא ךייחמ אוהשכ
והשמ זא (ביזכהל לולע רתויב דומצה בקעמה םג ,הז הככ) עובש
.הבטימב הילאוטריו .דבוע אל הארנכ
תויהל הסנא ינאו ,יתא לש רמאמה שארל יל הלעה תובשחמ הברה
.תיראניל
םדאנב ןיאש ןוויכ .ןמז המכ ירחא םמעשל הטונ הזש איה הנושארה
לכ ןה "םיסחי"ב תוזוזתהו ,היזטנפ זוחא םיעשת אלא ,ךלומ יתימא
תוכבל רשפא רבכ המכ .ומצע לע רזוח רקיעב הז זא ,תוירונימ ךכ
?וטואה םע ולש תיבה דיל רובעל רשפא םימעפ המכ ?תירכה ךותל
.ם-מ-ע-ש-מ ?הנורחאה "תירקמ"ב תגהנתה ךיא חתנל
(דואמ דוע וליפא ילואו) דואמ דואמ דואמ הזש ךכל תעגונ הינשה
רקיעב .ךייחל ךל השועש ,שארב ךל שיש תאזה הנומתה לע רתוול השק
תאצמ רבכ ,היגרנא תפרש רבכ ,ןמז המכ הזב תעקושמ רבכ תאש ירחא
ךרדה .שממ בוצע הז .ולש החפשמ םשה םע בוט םיכלוהש םידליל תומש
,ןמזה םע .המצעמ ססומתהל תאזה הנומתל תתל איה ,יתעדל ,הדיחיה
.תרחאב תפלחומ ,ןלציל אנמחר ,וליפאו ,םיילושב ההוד איה
ללוכה ,ירטסיה שארק לש יצחו הנש .טעמ דדועמ והשמ דוע ילואו
ותואב ונדבע) עיגמ ותוא תוארל ידכ ןולחה דיל הבישיו םיבקעמ
םיפלקה תשירפ ,תוללי ןהירחאש ןופלט תוחיש לע רבדל אלש ,(ןיינב
הזמ ףא םיינוציק םירבד דואמ הברהו ,תועמד יבתכמ ,ןחלושה לע
תיבביססבוא הפידר -רוציקבו (תשייבתמ ינא לבא ,תרפסמ יתייה)
יתעסנ ,רקובב יתמק .הככ טושפ .דחא םוי יל ומייתסה ,תועדה לכל
ךתוא הצור אל - יב הכה הזו "הרקמב" ותוא יתשגפ ,הטיסרבינואל
ינש ורק ,ןוצר וא חוכ רתוי יל ןיאש יתטלקשכ ,םואתפו .רתוי
.תידיימ יתשחש ,םיתיעל הדיחפמה ,תונקירה אוה ןושארה .םירבד
תויהל אלמ ארונ רתוי דוע הז ,תויזטנפ אשומ רבכ ךל ןיאשכ רמולכ
ישחומ רוחבב רצק ןמז ךות אלמתה יתחמשלש ,יתימאה קירה הז .ותיא
.אילפהל
אוה ,לליימ אוה ,רשקתמ אוה - תפדרנל יתכפה ,תפדורמש אוה ינשהו
.םעפה דועו ,הפקל ןימזמו "?ךתוא האור אל רבכ ינא המל" רמוא
.םידידי רפורפ ,םידידי ונחנא ,ןומיסאה יל דרי רבכש ןוויכ לבא
אל תמאב תמאב תאשכ - הטושפ תמא אלא "ןוחצינ" תרהצה הניא וז
הזב שיו ,הכ דע יל רדתסה הז הככ יכ .םיצור הארנכ םה ,הצור
דוע ,םייתש לע ךלהש ימ ,הצר אלש ימ :לודג טקשו הוואגו המחנ
.עברא לע רוזחי
םישנב הפיהל וביגה
 
 
20/8/00 9:42
רתימ :תאמ
הילאוטריול םיאבה םיכורבל הבוגתב
:הפ םיבוביגהמ ששואתהל הכורא העש יל השרדנ


?תועטב ולש תיבה דיל רובעל
?ותחפשמ םש תא םאות לולצמה םא קודבלו םידליל תומש אוצמל
?הכורא הללי תגאש האב ןהירחאש ןופלט תוחיש ךות לא לופיל
?תועמד יגופס םיבתכמ בותכל
?תיביססבוא הרוצב ףודרל


המולעתה יל הרתפנ וישכע
!!!המשאה ןכב
תוצלפמ הפ תולדגמ ןתא
.םהלש תוהמיאה תא ומישאת לא
!!!המשאה ןכב
םישנה לכ ןיב תודדונ ןתחפיטש תוצלפמה
המוד תוגהנתה סופדל תופצמו


,תצבושמ חבטמ תבגמ ולטת אלש המל זא
ןכלש קלחה קיסוטה תא סקאל ושיגת
"!!!ךלת לא קר ,יב הכת ,יב הכת" :וילע וחווצתו


.יתוא תועזעזמ ןתא .יוא


.המת הבהאה ותניחבמ
תינחרטו הקיבד תא יכ ךב סאמ אוה :קוחר רתוי ךלנ ואוב
תרחא יהשימ םע לבא שדחמ קלדינ וב ץוצינהש תויהל לוכי
תחאה תא שפחל הסנמ ,ךומכ םג אוה יכ ,תאז ןוחבל בייח אוה
.הדיחיהו


םירבג לא סחייתהל ולדחת ובש םויב
תובבל ירקוע לאכ
.םייתסהל םידקי תולליהו באכה לוחמ


םירבגה לע ןאכ ןנוגל האב אל ינא
םישנה ןכילע ןנוגל אלא
םעפ לכב הטיחשל ןכראווצ תא תושיגמש
.ןכמ תכלל שקבמ אוהש
.האלה ףדפדלו םינפהל םוקמב
רתימל וביגה
 
 
20/8/00 13:10
Estee :תאמ
דיויד גיירק םה וליאכל הבוגתב
הרקי רתימ
דובכה ,תעדוי תא .ךלש הלימ לכ םע תוהדזהל דאמ התפמש רורב
.'וכו דובאה ישנה ימצעה
---לללללללבא
קלח אוהש םימת זוטניפ םה ,הלעמל וראותש םירבדהמ קלח
.תידדה איהש ררבתה אל דוע םא םג ,תובהאתהמ ימיטיגל
,הזמ ץוחו
הבתכ יתאש םירבדה לש אשונה אל הזו) ךלוהו םק אוהש הז
...ליחתה שממ אל םצעב רשק ובש בצמל הסחייתה איה .םהילע
יבגל ,ןאכ ואבוהש תורחא תובוגתל הז תא ביחרנ םא לבא
(...תידדצ דח םייתסמו ,היה ןכש רשק ירחא "הפידר"
,"הצימא"ה -"ייב הללאי"ה תצלמה תא ץמאל לק יכהש המדנ
...ךכ לכ "תירבג"הו "תדבוכמ"ה
יאמצע שוחנכ בזועה רוחבה תא רידגהל ,דצהמ ןנובתמל ,לק המכ
....ץימא ףאו
תרסחו תיתולת הבולעכ ,וירחא הצרש "תנייכבתמ"ה תא ,התואו
...ימצע דובכ
םימעפלש ,ןיוצמ תועדוי ונחנא .תירבג דאמ תולכתסה וז לבא
םילכה תא רובשל" ,תינדחפה ,הלקה היצפואה אקווד איה הביזע
םע דדומתהל לגוסמ אלש ימ לש תיתודלי היצפואכ -"םיקחשמ אלו
,ןבומכו תינפש החירב ףידעמו ,קימעמו ךלוהש רשק לש םיישק
...."תירבג"
...קימעמה ,רגובה ,ץימאה אוה ,רתוומ אלש ישנה דצה ילואו
הדבועב תוארל לבא ,דחא ף א לע םולכ תופכל רשפא יאש ןבומכ
-די ףניהב תיתועמשמ םיסחי תכרעמ לע רתוול תושקתמ םישנש
.םזגומ שממ יל הארנ רבכ הז -ןהלש השלוחל תוא
ותוא ,ליחתה אל דוע םולכ ובש בצמל עגונ שממ אל -הז לכו)
(.יתא הראית
Esteeל וביגה
 
 
20/8/00 13:14
חנ :תאמ
דיויד גיירק םה וליאכל הבוגתב
הבתכ רתימש המ יתארק
תקדוצ איהו
הבתכ םישנב הפיהש המל הסחייתה איה לבא
.הבתכ יתאש המל אלו
חנל וביגה
 
 
20/8/00 21:51
םישנב הפיה :תאמ
דיויד גיירק םה וליאכל הבוגתב
,תויביטרסאה .ךילע ןיא ,ןיא .רתימ ,תא הכלמ תאזכ תאזכ
אל .ןאכ דילקהל תלאוהש הלימ לכמ תופטונ תונצחשהו תושיחנה
םירבד תושעל .ייב הללאי ,רישה רמוא ךיא ?ךתוא הצור
רפסה יפל השא תא ,רתימ הנוזמא תא .ונרפס תיבב אל ?םישפוטמ
,םייפכ .םיעבשה תונשב דוע תינימה הכפהמה הבתכש ,שדחה
.האנקמ התמ ינא ,ךל םייפכ


,םישפוטמ םירבד תושעלו .לליל אלש הלוכי אל ,קתומ ,ינא יכ
.אל וא ותיא יתייה םא הנשמ אלו ,תוצרל הברהו ,דחפל תצקו
בל תוקיפד הברה וב שיש תושעל המו ,שארק הז שארק הז שארק
דצב בשויש ןויגיה םג םיתיעלו ,השלוחו תועמד םג םימעפלו
.השובמ ויתורעש תא טרומו


תאש והשמ גישהלו תוסנל ןוכנ רתוי הברה יל הארנ הז ,לבא
םא ,יצחו הנש וליפאו ,םייתש וא הינש דוע בכעתהל ,הצור
,ילש יניעב ,"ייב הללאי"ה .בוט ךל השעיש המ הזש ךל הארנ
?ןופלט םירהל יל רמוא ילש בלה .טעמכ יעבט אל והשמ וב שי
המ השעא ינא ."תאזכ יניא ינא לבא"ב קחשא אל ינא .םירא ינא
.תושעל יוארה וא ןוכנה רבדה אל הז ילואש תורמל ,הצור ינאש
.תרחא תויהל האלמה ךתוכזו ,רתימ ינא הככ


יאנשת לא ,קתומ רתימ .תיראניל היהא אל ינאש שארמ יתרהזה
.תישונא ינא יכ יתוא
םישנב הפיהל וביגה
 
 
20/8/00 23:24
רתימ :תאמ
הכלמ תאזכ תאל הבוגתב
.הזוזג ןרופיצ ישוקב .הכלמ אל ינא


ייתוליממ תעגפנ םא לצנתהל תשקבמ ינא


תאז תושעל ליחתהל יתנווכב ןיאו שיאב יתעגפ אל םלועמ
.תילאוטריו


.יתומכשל חולסל ךבילב יאצימ
רתימל וביגה
 
 
21/8/00 0:43
יתא :תאמ
דיויד גיירק םה וליאכל הבוגתב
?אל ,תמזגה תצק .תויביטרסאל םיגוח הריבעמ תאש הניבמ ינא
תבשוח אל ינא .הניבמ איהש יפכ הדירפ םע תדדומתמ תחא לכ
הנממ לבקלו יהשימב "סואמל" ךירצ אל .בילעהל הביס וזש
הפ םזיכוזמו .בר קחרמה .התיא ןתחתהל תוצרל אל ידכ הליחב
ונל השק תצק ,טושפ .תכלל רתומ .קחשמה םש אל טלחהב אוה
.הרוק הזש תונושארה תוקדה רשעב
יתאל וביגה
 
 
21/8/00 12:40
תינומלפ-תינומלא :תאמ
דיויד גיירק םה וליאכל הבוגתב
....תקדוצ תאש המכו
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
20/8/00 2:01
סזי'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אלש תורהזאב ופפונ םעפ אלש חוטב ינאש םישנאה םתוא ..תמאב ונ
תוכרעמ לכ תא םיתצמתמ וישכע ,םהינימל םישנ ינותיע אורקל
םא ,חוכב ןויוויש ךירצ אל .םיפיעס שמחל יברעמה םלועב םיסחיה
תא תושקבמ ןתא םהמ םירבגה לש המרה תא תולעהל תוחילצמ אל ןתא
.םהלש הכומנה המרל תדרל ךירצ אל ,ןיווישה
תורוש המכל םיסחי תוכרעמה לכ תא טשפל חונו לק ארונ הזש תורמל
וז ,תועט וז - בשחמב הנכות וזיא הז וליאכ 'זא'-ו 'םא' לש
.המיענ תויחטש


םלוע אוה וליאכ ,השיא וא רבג ,דחא לכל סחייתהל וליחתת ילוא
רשפא יאו והומכ דוע ןיא וליאכ ,ונימב דיחי אוה וליאכ ,ואולמו
,םיעדוי םתאש המ לכ תא וקחמת היהת אלש הצובק לכל ותוא סחייל
לכ .הנוכנה לבא ,השקה ךרדב ורחבת - ןאכ ןתארקש המ לכ תא וחכשת
שיגרמ אוה המ ,בשוח אוה המ תעדל רשפא יא .םדא אוה םדא
.םתארק םירמאמ-קלעא המכ הנשמ אל ,השעי אוה המו ,(דחוימב)
םדאבו םכב עגפתש ,המשל תונרמוי וז - הלא לכ תא רעשל תוסנלו
.ינשה


רוציל ידכ קר ודעונ - הלאה תוללכהה לכ ,ןאכ םיבתוכש המ לכ
ףידע דימת .םיווח םתאש המ תא הווח והשימש .דבל אל םתאש השוחת
.סאלח .ונמצעמ םיכובנ תוחפ שיגרהל ונל םרוג הז ,רדעב תויהל
םירחאמ ושעת לאו םכמצע ךרעב וטיעמת לא .לודג דחא טישלוב לכה
םיטייד לע בותכל רשפא רבכ המכו .םדא ינב קר ונלוכ .אל םהש המ
.סזי'ג .םינושאר םיטפשמו
סזי'גל וביגה
 
 
20/8/00 2:48
הירמ :תאמ
תויחטשה - תפדור ןידל הבוגתב
,רקיה ינב
הביס וז ןכלו הנורחאל תונב םע ךכ לכ ךל ךלוה אלש תעדוי ינא
.ןביל םדמ תובתוכ תורקיה תונבהש תובתכה תא אורקל תניוצמ
איה דדומתהל הרחב תבתוכהש ךרדה םג .ונימב דיחי אוה םדא לכ
.ירמגל תישיא
.ךירצ אל ?ההדזמ אל התא
הירמל וביגה
 
 
20/8/00 9:57
ימענ :תאמ
תויחטשה - תפדור ןידל הבוגתב
הלש ןבל הככ תרמוא התיה אל חטב הלמחה תאלמ תיתימאה הירמ
ימענל וביגה
 
 
20/8/00 19:31
סזי'ג :תאמ
תויחטשה - תפדור ןידל הבוגתב
.תמאב .דאמ .יטנגיליטניא םג .רגוב דאמ
סזי'ג


המיתחכ םג שמשל לוכי ילש םשה ךיא בל םתמש)
(..אלפנ ?ןוצר תועיבש רסוח תעבהכ םגו
סזי'גל וביגה
 
 
20/8/00 9:50
ימענ :תאמ
תויחטשה - תפדור ןידל הבוגתב
סזי'ג םע המיכסמ
הלימ לכב
טישלובהו לוזליזה לש עטקמה ץוח
םהל רזוע הזש תונב שיש האור ינא יכ
תבשוח ינא הז ללגבו דבל אל םהש תעדל
םיגוס יינימ לכמ תובתכ יינימ לכל םוקמ שי
ןייוצמ הזו ןיינעה לע ןויד תוחתפמ רשא תודוקנ הלעמ יתא
אשונב תושגרהו תובשחמ תא שורפל דחא לכל תורשפא הנשיש
ימענל וביגה
 
 
21/8/00 0:48
יתא :תאמ
תויחטשה - תפדור ןידל הבוגתב
.רסמה תא הככ ריבעהל יל לק רתוי יכ הז םיפיעסה ןינע .אל ,אל
ןורחאה רבדהו ,םיפיעסב תרבדמ אל ינא ייתורבח םע תרבדמ ינאשכ
:קויד רתילו .אל שממ .רודה תכנחמ ינאש הז יילע דיגהל רשפאש
תא ךורעל הנכומ ינא זא ,םיבוטה םייחל ךירדמה אוה "השאל" םא
.םיערה םייחל ךירדמה :הרחתמה ןותיעה
קיסעמ הזש ןמז לכ םינושאר םיטפשמו םיטייד לע בותכל רשפאו
בלשב (יתיא) םיעוקת דוע םירבגה םכבורש תושעל המ .ונתוא
דחא דעצ (טיידה תאו) ןוידה תא תחקל םוקמב החיתפה יטפשמ
הז .שדח והשמ יל וארת .םכממ םמעשמ רבכ יל םג ,תמאה ??המידק
.דמחנ היהי
יתאל וביגה
 
 
22/8/00 22:11
יתנ :תאמ
תויחטשה - תפדור ןידל הבוגתב
ול יתיכיח .םינש טעמ אל תויביטרסאב השמ ירחא יתפדר ,סוזי'ג
תויהל תוסנל יתכשמהו ,ןמזה לכ קמוח ותוא יתיאר ,תסנכה תיבב
קרז םומיסקמ ,תולגתהה תא יל חלש אל -ילע קרז אוה לבא ,בוט
לבא ,הלעמל םש בשוי ,דחא לע והשמ יל רפיס ,רורב אל זמר הזיא
הז ,ךילא אוה אוביש ,דדובתת יל ורמא .היצקיפכ הלגתה אוה םג
תפכיא אל יכ ?המל .אב אל אוה יתכלהשכ םג לבא ,ולש סרטניאה
.תפכיא ול היה אל הליחתכלמ .ול
הלעמ ענ רמוצמה ישארו ,וישכע ךחלמ ינא רדעה הצקב ימוקממ
.ןה רמוא וליאכ ,הטמו
.קדוצ ךכ לכ התא
יתנל וביגה
 
20/8/00 3:09
דלפ ישוי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינימ לכב ךמצע תא םישלו ךמצעל רקשל קיספהל יאדכ ,ןושאר רבד
תורוחבמ דחפמ אוהש רמוא אל הז ךתוא הצור אל והשימ םא ,תוצובק
:טושפ אלא ,תויביטרסא
זא אל םא ,יחצנת רתוי הבוט תינקחש תא םא ,םיקחשמ ךתיא קחשמ .א
.ידיספת
.ןיינעה לכמ ידרתש יאדכ זא ,ללכב ךתוא הצור אל .ב


תויהל אלא (תיביטרסא=) הקזח הרוחב תאש ןיימדל אל איה המכוחה
ךתוכז .ותוכז תאז .ךתוא הצור אל והשימ םא עגפהל אל א"ז ,וזכ
ןיב ןאכ דירפמ אל ינא ךיא םג וארת) .ברסל ותוכז לבא ,תוצרל
.(ינא PC הזיא ,םירבגל םישנ
ובצמש רמוא יתייה ,ימצעה ךנוחטב תא ןאכ ןחבאמ יתייה םא ,לודגב
לידבהל ,םינמיסה תחלוש רדגב ראשהל ךל עיצמ יתייה ןכל ,והשמ אל
ישעת .עגפהלו ךישמהל אל ידכ ,םיטיידה תעבוקו םינופלטה השועמ
םתסש וא הצור אל אוהש ןמיס ,ביגה אל םא ,םינמיס תצק ,םייניע
.(ךמצעל הז תא דיגהל הלוכי תא דימת) םוטא אוה
השוריפ ,תובקע תרסח תויקינדונ השוריפ ןיא תויביטרסא
תא ,הצור אוה המ רחא והשימל טילחהל הלוכי אל תא .תויטלחה
.תושעל תעדל ךירצ הז תא םג לבא ,ותוא ענכשל םומיסקמ הלוכי


והשמ תותשל ףידע ,שיש המ לכ הז םא ,הנותחמ ךתוא יבזע תכרבב
.גוגחלו
דלפ ישויל וביגה
 
20/8/00 9:27
Estee :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תרתונש תורמל הנש יצח ךלצא בכעתה והשימ הנורחאל יתמ ,יתא
םה ,ןוכנ ?תניינועמ ךניאש םירורב םיזמר תחלש ףאו השידא
אל ונחנאש ישילשה וא ינשה זמרה ירחא םירקמה בורב לבא ,םיליחתמ
הז םוזיל :תושגנתהה הפ ילוא זא .האלה םיכישממ םה ,תוניינועמ
...רחא רבד הז בוריס "עולבל" ,דחא רבד
ןמ החירב לש גוס איה ןיינועמ אלש והשימ לע תותייבתהה ילואו
תומוקמל ,םייתימאה םייחל יטנוולר אל ןוידב העיקש ? תואיצמה
?םייתימא םירבד חתפתהל םילוכי םהבש
לכה הרואכל ובש רופיס ךותל תעקוש תא ,ביבסמ לכתסהל םוקמב
ןיבהל ול םורגל ךירצ קר ,ק-ו-י-ד-ב ךל םיאתמ ירה "אוה" :רותפ
אוה םאש ןכתיי דאמו ,ותוא הריכמ אל ןיידע תא ירהו ...הז תא
תורמל ,ללכב ךל םיאתמ אל אוהש הלגמ תייה עובש ירחא ,הנענ היה
....םימייוסמ החיתפ ינותנ
תא דבכל הווש ילוא ...ןיינועמ אל אוה המל עדוי אוה ילוא
הנימאמ ינא .תויגטרטסאו תוקיטקט לכה אל הז ילוא .ולש בוריסה
תויהל םרובע ןוכנש םישנא ."תידדה" ליחתהל םילוכיש םירבד שיש
ילב ...ליבקמב ינשל דחא ברקתיש והשמל ליבות תולקתיההו דחי
...ףדרנו ףדור
תקייודמה ךרדה תא תבהוא ארונ ינאש דיגהל תבייח ינא לבא)
(...וב תייהש בצמה תא תראית הבש בלל תעגונהו
Esteeל וביגה
 
20/8/00 9:32
Estee :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...והשמ "ינפיטמ" אציי הזש אלו ,הבשחמל רמוח עיצהל יתיצר קרו
Esteeל וביגה
 
20/8/00 11:46
ינא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתריקי יתא


.רבודמ המב םיעדוי םצעבשכ םירבדה תא אורקל באוכ ךכ לכ
!!! הז תא הווש אל אוה
!!! םיהדמ טושפ הזש ונממ רתוי הברה ךכ לכ תא
.תקייודמ הרדגה ...רמא רבכ ןאכ והשימש ומכ "תעלות"


.ב.נו
.םימעפל ןופלט ימירת
ינאל וביגה
 
 
21/8/00 0:56
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
,וישכע ירה .ןופלט המירמ יתייה חטב ,ימ תעדוי יתייה םא
הז םירהל יל רתונש לכ ,תישגר הסופת אל רבכ ינאש ןויכמ
םהינש ,הרקמ לכב .רשוכה ןוכמב תולוקשמ (!) וא ,םינופלט
.(...האירה םגו ,בוט) .בלה תלוביס תא םיחתפמ
יתאל וביגה
 
20/8/00 12:45
יתמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הרתונ ןיידע לבא ,הנמז רבע תצק) הנטק היווחב ףתשל תבייח
.(המשנב תמיוסמ תועיקת


.ףוריטב ונטטרילפ ,דחא ,םירועישה דחאב ירוחאמ בשי
ידמ .םלענ ,(והשמ וא םידומילה תא בזע) הנש כ"חא ותוא יתיאר אל
.תויביססבואב אל לבא - סופסיפה לע יתבשח םעפ
הינש התואב יתיצר .(הנש ירחא...ןכ) ןורדסמב םואתפ ותוא יתיאר
היה הזש קפס ןיא .הרוצה תא ול ןייזלו םיתורישל ותוא ךושמל
.טעמ ,ותוא ליהבמ
.תצק םירבדמ ,םירועיש ןיב םישגפנ ונייה
היה אל ,OK..הז תא רידגא ינא ךיא ,היה אל טוטרילפה ,המ לבא
.(יתוא ןבצע) ידדה כ"כ
ותוא הארא ינאש תוריבסהו תכרעמה תא יתיניש) ברקתה רטסמסה ףוס
םידעצ לש םנמז הזש יתטלחה (תיספא התיה רטסמסה תשפוח ירחא
.םייטסרד
...עפוש ימצע ןוחטב ,חלצומ הדובע ןויאר ,אלפנ םוי יל היה
"?ךתוא הצור ינאש הזל עדומ התא" :רדוח טבמ ,וילא יתשגינ
רסוחמ תלבוס ינא - "הפקל ילא ץופקל ךל אב" לש בלשה לע יתגליד)
(תונלבס
יתייה אל ..(הז תוחפל - ישפנ יח) קימסמ ,תצק ךייחמ םדא-ןבה
יתבבותסה ,(השידא תוארהל ןויסינב) יתכייח ,הבוגתהמ הצורמ
.יתכלהו
ךרוצ יל היה אל תרחא) יתיא רבדל שגינ אל אוהש וילאמ ןבומ
.(..ףתשל
.הנוז ןב .ותוא יתיאר אל זאמ..ו


םירוצייל םורגל תורומא אל "ךתוא הצור" םילימהש תבשוח ינא
ינא" ב רבודמש ןבומ יד ,"תעגושמה הנותח הצור איה" ינפמ שושחל
."ךתמשינ אצתש דע ףוגב ךל שמתשהלו םורע ךתוא תוארל הצור
?תאזכש העצהל ברסמ ןדחפ הזיא ,תייחב


הרוצב והשימ םע ליחתא ינאש יל הארנ אלו ...בצמה הז והז זא
.(סחיפ ,תישנ הל הא) הנידע רתוי תויהל לדתשא ,בוש תאזה
?דבוע ןיידע (םינשיה םיטרסהמ) םיסיר/םייפעפעה םע הזה עטקה
יתמל וביגה
 
 
21/8/00 0:52
יתא :תאמ
תפדור שממ אל ..ןידל הבוגתב
וליפא ילוא .רדהנ החיתפ טפשמ היה הז !תונקסמ יקיסת לא ,יה
,והשמ דוע דיגהל הצר אוה ילוא ?תכלה המלו .ותוא ץמאא ינא
.הפי הזמ םיאצויו םילתפתמ םתוא עומשל הפי םגו ?תייה אל רבכו
.תוננבב םלש רמאמ הווש :דיגהל אלש ,המצע ינפב היווח וז
יתאל וביגה
 
 
21/8/00 1:27
לטיור :תאמ
תפדור שממ אל ..ןידל הבוגתב
."יתנבה" .ןיינועמ אל התאש הז רמוא התאש המ זא"
--------------
--------------
--------------
.ינשה דצהמ םישחר .הממד לש תומלש תוקד שולש
.יתפומ טקש
ת-ו-ל-ת-פ-ת-ה
"תוארתהלו םייח השעת ,רתוי דיגהל המ ךל ןיא םא זא ,בוט"
-------------
-------------
-------------
"ייב ,ןכ"


.יבייב ,תאמאלס
לטיורל וביגה
 
 
21/8/00 9:37
יתמ :תאמ
תפדור שממ אל ..ןידל הבוגתב
...דיגא ינא המ ,ישפנ לע יתסנ ,הדומ ינא
תא תוארל/עומשל אלו היוזה היצאוטיסכ לכה תא ריאשהל יתפדעה
.(יתחתמ הפ המרת לטיורש המ אמגודל) שממ היחדה
ההההההההההא ת י נ ד ח פ י נ א


טפסנוק תא תוחקול (ןלוכ אל הלילח) םישנ ,ןיינעה הארנכ הז
.םילגרותמ טושפ םירבגש דועב יניצרו דבכ והשמכ היחדה
יתמל וביגה
 
 
21/8/00 12:50
Estee :תאמ
תפדור שממ אל ..ןידל הבוגתב
ק-ו-י-ד-ב
םוזיל דחפל אל
תוחדיהל דחפל אל םג הז
,םומיסקמ
....תועדוי ןתא
...תויהל לוכי המ
Esteeל וביגה
 
 
21/8/00 15:37
היגלש :תאמ
תפדור שממ אל ..ןידל הבוגתב
...יתמ
.(...ךלש הלמ לכמ םג יתינהנ - יתאלו) תבתכש המ תא דאמ יתבהא
הלאכ םינדחפ ,חוטבש המ - רורחש תארקל המשנב תועיקתהש הווקמ
!תוצור אל ונחנא
המוזרב שי יל םג) ןמז תצק חקל םא םג ,ץמואה לע ךל דובכה לכ
ינאו ,ילש שארה יתכריב והשפיא אצמנ דימתש דחא הנוז ןב הזיא
עורקל הצרא ןיידע ינא םינש 10 דוע וב לקתא ינא םא םגש תששוח
.(השובל ראשיהל יל תפכא אל וליפאו - םידגבה תא ונממ
(םייחב םוחת לכב) םלתשמ ץמואהש דומלל ןמז ה-ב-ר-ה חקל יל
הצמחהה תשוחת םע ראשיהל רשאמ הרמה הייחדה תא עולבל ףידעו
דספההו ךלש תא תישע תאש תעדוי תא תוחפל .העידיה יאו
.(שמושמ ןגולס הזיא רותב קר אל !תמאבו) ולש ולוכ


ינא" ןיב םג לבא ,םייפעפעה םע ליגרתה תא תוסנל רשפא טלחהב
וחירבי אל ילואש עצמאב םיטפשמ המכ שי םיפועפעל "ךתוא הצור
!החלצהב ...םינדחפה תא םג
היגלשל וביגה
 
 
23/8/00 9:49
יתמ :תאמ
תפדור שממ אל ..ןידל הבוגתב
.דודיעה לע הדות , יתריקי היגלש
הניש ילב תולילו םימי הוושש והשימב לקתא ינאש האבה םעפב
םירבד ראשו םידגב תעירק ,(םינויזמ אקווד - היססבואמ אל)
הברה שממ ןיאש יתעתפהל הלגמ ינא המ םושמ) הלאכש
.םשיל הסנאו ךתצעב רכזא ינא (הבשחמ ררועמ...ממה....הלאכ


....יל הפצמ דחוימב ימיטפוא רקובש יל הארנ
יתמל וביגה
 
 
14/5/05 21:49
ןרק שידווס :תאמ
תפדור שממ אל ..ןידל הבוגתב
,ןטקב ליחתה הז .ותוא הצור ינא םישדוח 11 .םישדוח 11
,ןושאר טיידב םישנא םע וילע תרבדמ יתייהש הזב ךישמה
ךרדב ולש דרשמה דיל תרבוע ,שממ יתפדר רבכ ףוסב ...ינשו
,דרשמל דומצ ןוחבטמ יל שישכ ,המוקה לש ינשה דצב ןוחבטמל
בושחל ילב הנע ןבומכ אוה םלוכ לעש ,םיליימ תורשע ול תחלוש
.ןאכ יתוא העטמ אוה ילוא ,הצור ינא ילואש
השק יל היהי םא הלאשל יל הנעשכ "ץמאמ שרדיי"ה תא וליפא
ףוסב ,יתאדוותה ףוסב .יניסמ יבויח תואכ יתלביק ,ותוא םמהל
.יתלאש


,ונלש הנושארה החישה זאמ ורבע םישדוח 11
אל המכ ,יילא רשק ילב קופד אוה המכ תעדוי ינא ילוא וישכעו
.ותוא הצור ןיידע לבא יוכיס םוש ונל היה
.הזה ץמואה
תעדוי אלו ,אושנמ םיבר םישדוח דוע הכחמ יתייהש תויהל לוכי
םיזמרה לכ םע ,ללכ יב ןיינועמ אל םצעב אוהש תעה התוא לכ
יתנבהש םירתוסה
.ונממ
תוחפל לבא ,תוחפ ותוא תוצרל יל רזע אל הז .ףוסב יתלאש לבא
.הרקי אלש והשמל תווקל אל רזע
.הזמ אצי בוט רבד תוחפל
.ןואכיד תבערהמ אלו וליק 11 יתדרי


.אורקל ףיכש הרוצב תחסנתמו תיתימא תא ,אלפנ תבתכ ,יתא
.הדות
ןרק שידווסל וביגה
 
 
16/5/05 16:44
ןרק שידווס :תאמ
ץמואל הבוגתב
.ירמגל .יל רבע הזש יתנבה .האירק דועל ןאכל יתרזח
לבא ,תעצומ ןיידע ,ולש ןיינעב ןיידע יתייה הבשחמבש
הנקסמל יתעגה
יל ןיא ונממ םלעתהל וליפאש ,רתוי ותוא הצור אל רבכ ינאש
.קשח רבכ
.ינממ םירטמ המכ אוהשהפיא ,םש טושפ אוה
.תרפוס אל רבכ ינא ,המכ
םתס וא ,םיטיאמ ,םיפייעתמ ףוסב ,ףוסב רבוע הזש הארנכ
םיממעתשמ
.יינפל הפי ןאכ הרידגה יהשימש ומכ ,הילאוטריומ
ןרק שידווסל וביגה
 
 
26/8/00 4:08
ןהכ זעוב :תאמ
תפדור שממ אל ..ןידל הבוגתב
ריש לש םש םג אוה .הלועמ .ןייוצמ טפשמ אוה "ךתוא הצור ינא"
.םוטוברטניוו לקיימ לש טרס לש םש םג אוה .ולטסוק סיבלא לש
אל זא .םלועב בוט יכה .טושפ יכה .רישי יכה ."וי טנוו ייא"
.והשמ אל ןויז םג אוה חטב ,ןדחפה ,הזה לבמטה םע ךלה
םינב שי ,וארת :תונב ,ענכשמ קיפסמ עמשייש הז תא דיגהל ךיא
ינשוח דואמ ,ינחוכ אל אוהש ,הזה טפשמל תמלשומה הרוצב וביגיש
והשימל ידיגתש תויהל לוכי .תונווכ ריהבהל ליבשב רישי קיפסמו
הז ,םינבה ,ונל .הרוק .ךיילא ךשמנ אל אוהו "ךתוא הצור ינא"
.הצור אל איה ,יהשימ םיצור .םייחה ךשמב םימעפ תואמ הרוק
.םימעפה בורב ,לודג ןיינע םישוע אל .האלה םיכישממ
ינא .אתבס לש תומרונל ורזחתו תויביטרסאה תא וחנזת םא לבח
םע ךלוה אל .דחא ןדחפ םע ךלוה אל .תמלתשמ הדמתההש ענכושמ
.ךכב קפס יל ןיא .וגניבה אובי ףוסב .ינש טנטופמיא
."ךתוא הצור ינא"
.הפיו .טושפ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
28/8/00 11:14
יתמ :תאמ
ן י י ו צ מ טפשמל הבוגתב
?אה ,רמוא התא בוש ותוא תוסנל זא
.....הבורקהו הנוכנה תונמדזהב
יתמל וביגה
 
20/8/00 14:15
יבח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא


שממ ונניאש ףא לעו יתיהדזה ,יתארק :תשגרנ תישיא הינפ תישאר
םירכינ רבכ םייבויח םינמיס ,הרהמב יששואתתש הווקמ ינא תוריכמ
.(רמול יל השרוי םא)


התוא ההזמ איהשכ הרטמ ןעמל תמחולש ,תיביטרסא הרוחבכ ,תינש
טושפ ,יתחמשל וא ירעצל םא תעדוי ינניא) המרוח דע אל לבא ,חטשב
תבייח ינא (חיננ) םיבוטו םיבר םירבג הייחב הליהבהש ,(הז ךכ
.הייוארה בלה תמושתל הכוז דימת אלש הדוקנ שיגדהל


,תורצה לכ יבא אוה ןועבקה - הזמ רתויו ,ונחומב לכה םימעפל
השייומש (..תוקצומ תוביס לשב אל בורל) הענכתשה הרוחבש עגרהמ
.הל לכוי אל שיא - הליבשב רוחבה אוה
םיליפשמ םיבצמל התוא איבי ,הנממ םלעתי ,תישפנ הב ללעתי אוה
ךכ לכ ירה אוה יליבשב רבגה אוה השיומ" : הלשב איהו - רופסניא
בורקב ,ןיבי אוהו ...לזאזעל בוט ךכ לכ הארנ ,שיגר ךכ לכ ,םכח
...ורובע תמלשומה הרוחבה איה ינאש (חקיפ ךכ לכ ירה אוה) דואמ
ףלא דוע שי" "ךירצ אל - הצור אל" - תוחפ הברה הזל םיטונ םירבג
טעמכל ,יתעד תוינעל ,יוטיב םה , םיטפשמ םתס אל הלא - "הומכ
.היגולואדיא


תעדוי אל" ינאש - ייח תבהא היהש רבג יל רמא ,םינש ינפל ,םעפ
ינא ןכל ילואו .יתדמל רשבל החמש ינא ,זאמ - "םולש םירמוא ךיא
,תפדור אל לבא גנועה/ץמאמה תא הווש יל הארנש רוחב םע הליחתמ
.הנהמ תוחפל ךרדה תא ךופהת הפידרה יכ קר


איה תמא תרמאש הלימ לכ ,תויביטרסא םישנו םידחופמ םירבגל רשאו
תא וזכו ינא וזכ - המלשהל טרפ ןודנב יתעדל תושעל המ ןיאו
הברה ןהל שיש ,תונונש ,תופירח ,תומכח :תורחא תורוחב םג הלאכו
שורפל ןמזומ ןיינועמ אלש ימ - תויביטרסאל טרפ עיצהל המ דואמ
יכ רקיעב (הז ןיינעב) ינאש ומכ קוידב תראשנ ינא - ואישב
.רתויב בולע ילש קחשמה ןורשכ


....תיביספ וא רטמ 1.50 ,תינידנולב היהא אל םלועל :םוכיסלו
!וליפא הלועמ ,בוט היהי - תאז לכבו
יבחל וביגה
 
20/8/00 19:07
Estee :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ונלש תויביטרסאה םע םהלש רופיסה המ םכל דיגא ינא
םהמ קלח המ םושמ
ונתיאמ קלח םגו
היכרריה תויהל החרכומש םינימאמ
רמולכ
תיביטרסא הרוחב
הנממ יביטרסא רתוי הפיט תוחפל אוהש רוחב םע תויהל הכירצ
תשפוטמה הבשחמה יפל
תויהל ךירצ רבגהש
השאהמ "רתוי תצק"
רתוי תצק
הובג
רתוי תצק
םכח
רתוי תצק
רישע
רתוי תצק
ראשה לכמ
אלש םימוחתב תיחמומו /הקותמ/הפי רתוי תצק תויהל רתומ הל
...םייואמ שיגרהל ול םימרוג
הז יפל
תמכחותמו הצימא ,תמזוי , תיביטרסא תא םא
ששוח רשי אוה
ךממ "רתוי" אל אוה ילואש
םולכ אוה זאו
ללכב ותוא יצרת אלו
ץווכתמ אוה זא
....םלענו
רופיסה לכ הז
....יתראיתש ומכ קוידב יטוידיא
Esteeל וביגה
 
 
20/8/00 20:14
רודבלס :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב


ןיב ,תחלצומ תויגוזל יוכיסהש ,ךל רמאי ליחתמ גולוכיספ לכ
שלח רבג
.תיתרבח רושק תוחפו הנבומ ייד הז .שולק אוה ,הקזח השיאל
רודבלסל וביגה
 
 
20/8/00 20:24
Estee :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
???"הנבומ"
המל ,המב ,הפיא
???"תיתרבח רושק אל" תויהל לוכי הז ךיאו
.יתרבח זוחא האמ הז
Esteeל וביגה
 
 
20/8/00 20:58
רודבלס :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב


.תושעל המ ,ןכ הז לבא
רושק אל" ל "תיתרבח רושק תוחפ" תא תיניש ךיא הל תמש
(: ? "תיתרבח
רודבלסל וביגה
 
 
20/8/00 21:06
Estee :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
דוס ךל רפסא אוב
קחשמ לכה הז
-םינפב םינפב
םינבה לכמ תוקזח רתוי תונבה לכ
ןורחאה ןמזבו
םינפ דימעהל ונל סאמינ תצק
...םימייואמ ושיגרת אל םתאש ידכ
םינתשמ קחשמה יקוח
,םייתניב לבא
םישדחה םיקוחל לגרתנש דע
,תושעל המ
....םישק םינמז
Esteeל וביגה
 
 
20/8/00 21:10
רודבלס :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב


.יובא ? החש תא המ


.ומוא תויהל רשפא דימת ,ארונ אל הז תמאה
רודבלסל וביגה
 
 
20/8/00 21:31
Estee :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
....ךל שי הבישח וזיא ייאוו
ייחב ,יסאלק
ךממ הקזח רתוי הרוחבש תודוהל
.....ומוה תויהל ומכ הז
...ייאוו ייאוו ייאוו
,יליטנפניא הארנ הזה גולאידהש תעדוי ינא ,תוננב
תחתמ תובאוכו תולודג תותימא המכ ןאכ שי לבא
םילימל
....תוינטשפהו תוטושפה
Esteeל וביגה
 
 
20/8/00 22:07
רודבלס :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב


.יליטנפניאה ןוידל רבעמ הברה הפ ןיא ,אל
דימתש ןוטועפב תחא יתיא התיה ךיא ,יל ריכזמש המ
התסינ
ףוסב .קזח קזח ,לוגיעה לש רוחל שלושמה תא קופדל
.החילצה םג איה
? תנבה .יתטשפה הנה
רודבלסל וביגה
 
 
20/8/00 23:30
Estee :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
ימאמ אל
יתנבה אל
,בוזע לבא
...ףוחד אל
Esteeל וביגה
 
 
20/8/00 22:08
הימ :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
רשאב) יטסינימפה וישיאה תא תחקול תא ילואו
יתקמחתה אל םלועמ לשמל ינא .ידמ קוחר (יכלת
שוח תא דבאל ונל לא תאז םע ,"תיטסינימפ" גויתהמ
הז תא רמאו רמאש המ רמא רודבלסו .ונלש רומוהה
לכ םג .ךויח םש היה ? בל תמש אל ,המ .קיחצמ
תוחפנתה וזיאל רושק תויהל בייח אל הזה םזינימפה
לשמל ינא ."הקזח ינא הקזח ינא" תוגאשו הזחה לש
יל עיגמ אל ?המ זא .תונמוזמ םיתיעל השולשלח
ודירטי אלשו תויונמדזה ןויווישו דובכ יל ושעיש
תויגוס ינימ לכ דוע הלב הלב הלבו תינימ יתוא
ונמצעל תונמוט ונחנאש חפה הז ? לרוג תורה
תוחוטבו ךכ לכ תוקזח ןמזה לכ תויהל ןויסינב
אלש חטבו ךרוצ יל ןיא םדא ןב רותב .ונמצעב
רתוי ימ לבא .הקזח ךכ לכ ןמזה לכ תויהל תלוכי
וא ,חוטבו קזח ךכ לכ אוהש בשוחש הז ?חוטבו קזח
דחופמו , לבלובמ םימעפל תויהל ומצעל השרמש הז
אלו םינימה ןיב םיסחיל רשק הזל ןיא .חוטב אלו
הכירצ תאש רמאל בייח אל השלח תאש הז .םזינימפל
דמחנ הז יכ םא) ךשאר הילע חינהל תירבג ףתכ
ילוא ? ונל םג רתומ טושפ הז ילוא ,(דואמ
ונחנא םג וישכעו תוכבל אלהמ םירבגה תא ונררחיש
.הז אלכ הז ? חונל תולוכי
הימל וביגה
 
 
20/8/00 23:20
Estee :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
הדומח ,אל
דימת הקזח ינאש ןועטל הסנמ אל ללכב ינא
דיגהל הסנמ קר ינא
ןימאהל םיצור ויה םהש הממ השלח תוחפ ינאש
ינאש
,ינאש יתחנה ינאש הממ
...ותמועל -ינא
דגנכ סירתהל הצור ינא
"המודמה חכה"
םהל שיש ןימאהל םיצור םירבגש
םהל תויהל ךירצש -הזמ עורג וא
...תובקנל םמצע תא םיוושמ םהשכ
...םישנל ,בוט
ונלש תוברתב דאמ קזח הנבומ תמאב הזו
םהל שיש המודמה חכה לע תירבגה הנומאה
תומייוסמ רתי תויוכז םהל קינעהל רומאשו
רוחב לצא תושפחמ ונחנאש המודמה חכה
ונמצעל תושרהל לכונש ידכ
וב בהאתהלו וילא ךשמיהל
ונלש יתימאה חכהו
ץמואה תא ונל שי דימת אלש
וב תודוהל
Esteeל וביגה
 
 
22/8/00 3:00
ןטקה ןר :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
....ןטחס ,הימ
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
20/8/00 22:24
חחרפ :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
?ישנ םזינבושל םיארוק ךיאו
?םזיסקס םתס
חחרפל וביגה
 
 
21/8/00 12:51
תינומלפ-תינומלא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
..קזוח לש ןיינע הז םא תעדוי אל ינא
...הזמ קומע רתוי הברה והשמ שי לבא
יתימא רשק תושפחמ ,יל הארנ ךכ ,םישנ
םג - עיקשהל ,תוניפ רשיל ,דובעל תונכומו...רתוי
אל ןה םג יכ ,ןמוינ לופ אל שיאהש תולגמ ןהשכ
....ןילירמ
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
 
20/8/00 22:52
לטיור :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
.תקדוצ תא
."רתוי רישע ,רתוי הובג ,רתוי םכח"
,החיוורמו ,תבייח תראשנ אלש ,תיטנגלטניאו הדמג הדוקארב רותב
הז יילע םילוכי םירוחבש דיחיה רבדה ,ללכב ער אל ,תושעל המ
תועדומ לכה .פירט-וגא ןאכ ןיא ,ועטת לא ,אלו .םהלש הבוגה
וזה הכוראה ךרדה לע ,חחרפ תרדגהכ ,םיעלס תליכא הברהו ,תימצע
."הניבל וניב" לש
תורוחבמ ,הובג דמעמ םע תורוחבמ ,תויביטרסאמ םימיואמ םירוחב
עונמה הסכמ תא םירהל תועדויש ,רתוי תומכח ,רתוי תוחיוורמש
.ב"ויכו ,םיר'צנפב לפטלו
ףוסב ןאכ יתאקהש םילימה לכ ירחא ,דיגהל יל שיש המ לכ הזו
.ילע לפנש יגלטסונה עובשה


?םעפה רצק היה ןוכנ
לטיורל וביגה
 
 
8/9/00 13:31
חרוא רבוע :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
.תוריעצ תובוהא ןכל םולש
חרוא רבועל וביגה
 
20/8/00 20:10
ןוויס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתבהא


הלימ לכ יתבהא


שורפא ינא םג ילוא
ןוויסל וביגה
 
21/8/00 12:45
יתא לש הרבח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
....תונב ...תונב....תונב


!רבכ יד


תשר םהש שיגרהל םיבהואו םהמ רתוי תושלח ונתוא םיבהוא םה םא
.הז לע וכל זא םייחב ונלש ןוחטבה


?דבל ראשהל אל איה הרטמה םאה


םידוותמ םהש ירחא לבא יברבב םיקחשמ םה םהלש םירבחה יפלכ ירה
. ליירגרפוס רותב םג ךתוא םיבהוא םה ךיילא


רוחבל הלוכי הקזח איהש ללגב התוא םיצור אלש תבשוחש ימ לכ זא
: םיכרדה יתשמ תחא


.יברב תבובבל ךופהלו השיג תונשל .א


.התוא תוצרל אל רבגל םרוג הזמ ץוח המ שפחל .ב


!!!)יובא .דבל ראשהל) בותכל יתזעה אל 'ג תא


!ןכלוכל החלצהב זא


םג , ביבא לתב תוקוורה יזוחא תא השקבב דירוהל וליחתת הלליו
.ןתחתהל הצור ינא
?הרטמה תא םישדקמ םניא םיעצמאה םאה
יתא לש הרבחל וביגה
 
 
21/8/00 12:56
תינומלפ-תינומלא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
!!!!! אל
שוחל יונב והשימ םא יכ - הרטמה תא םישדקמ םניא םיעצמאה
,תועטב ) הל ךלוה ולש גוזה תב םתס הככ םואתפו ,חלצומו לודג
...דמעמ קיזחי אל הז - (םייח ךרדכ אל.....הרקמב
? זא המו....הל בושח רשקה יכ - המצע תא ןיטקת איה
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
 
21/8/00 14:09
יתא לש הרבח :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
.תלוגנרתהו הציבה תלאש


?ךתוא הצור אל אוה הז ללגבו הקזח תא םאה


.קזוחב ךתחלצה יא תא תצרתמש השלח תא םאה וא


אל אוה עודמ רתוי םיבוט םיצורת לע בושחל יאדכ יל ינימאהו
ךב הצרי, ןיינועמ היהישכ יכ ,ךב ןיינועמ


.רוביגה ןושמיש לש ותוחא ייהית םא םג


.אוביש ול תוכחלו תבשל טילחנו םכסנו ואוב טושפ זא
יתא לש הרבחל וביגה
 
 
21/8/00 13:07
Estee :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
ירמגל םכתא לבלבא ינא וישכע ,בוט
?תמאה
?םירבג דיחפמ יכה המ
...השלח תמאב תאש ענכתשמ אוהשכ
...םינוא תרסח
...דחפ הזיא
ינניח אל רבכ הז תמייוסמ הדוקנמ
תמאב תמאב תא םאו
תישגר הכימתל הקוקז וא הדובא וא תלבלובמ
קר יאצמת תא תיתימא תנעשמ
ךלש תורבחה לצא
אמא וא
.....וא
הנווכב המיזגמ ינאש רורב לבא
תרחא הארנ לכה תיתימא הבהאבו
....םיבוט םירוחב םג אלמ םלועהו
...רדסב היהי
Esteeל וביגה
 
 
21/8/00 18:42
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
תטלחה םא לבא ,תאש המ תויהל ךירצש הנימאמ ינא ,ילש הרבח
התוא יקחש :הצילממ ינאש המ הז,םיעצמאה תא תשדקמ הרטמהש
ירחאו תוחפ אל ,וליק םירשע תדרוהש ירחא וילא יאוב ,תרגפמ
וליק םישולש ילעת דימ :הכופהה לש אמאב התוא ול יעקתת הנותחה
המ םא .זא ותוא הארנ .(ףוריטב המכח לבא ,המהב) תאש המ ייהתו
זא -תוקד שמחל קר אלא םלועמ תייה אל תאש המ תא הז בהא אוהש
.ול עיגמ
יתאל וביגה
 
 
21/8/00 18:48
לייא :תאמ
(תעבטה םגו) תשדקמ הרטמהל הבוגתב
יתא


ידמ תינחוכ הרוחבכ תרייטצמ תא
דבל תאש אלפ אל .הזמ םיעתרנ םירבג
התיא תויחל לק אלש,דואמ השק השיא תעמשנ תא
?לבח אל .רומרימ המכ
לייאל וביגה
 
 
21/8/00 19:00
יתא :תאמ
(תעבטה םגו) תשדקמ הרטמהל הבוגתב
ינממ םיאיצומ תורגפמ תואדיא םע םישפיט םישנא .תרעטצמ
הכר םגו .בל תבוטו הכר ינא ללכ ךרדב .תוינחוכ תויסרגא
תויהל הלוכי ינומכ הרוחב ךיא זא ?תדפורמ ,דיגנ ...ףוגב
תא תאנש םימעפ המכו ?תינחוכ לבא ,ילוא תיהמיא ?תינחוכ
?תקדוצ איהש תרמא כ"חאו ךלש אמא
יתאל וביגה
 
 
22/8/00 0:49
??? תינחוכ המל :תאמ
(תעבטה םגו) תשדקמ הרטמהל הבוגתב
...תיסלקה אמגודה
...תינחוכ איה יכ דבל איהש אלפ אלש רמוא ( רבג ) התא
...תמאב ונ
?? הא םעפ ףא םיינחוכ אל םה םירבגו
איהש המ תרמואו המצע תא הכירעמ ,הלש לע תדמועש השיאו
??? תינחוכ איה עומשל םיענ אל םכלשכ םג תבשוח
יפל אל םהש םירוחבהמ התאש יתבשח אקוודו - לייא תלקלק
.תינבת
----------------------------------------------
..היצנטופב ןוטייד ניילב דחא ילא רשקתה םויה
תיארנ ינא ךיא לאש תוקד 3 ירחא
גשומ ול היהי אל - ימצע תא ראתא אלש המכש ול יתרבסה
ינקנק על תוהתל בטומ ילואו תיארנ ינא ךיא שולק
.....ןופלטב
היה אל תיארנ תאש ךיאב החוטב תייה םא " - ביגה אוה
" רמול ךל עירפמ
םג ינאו ,תיארנ ינאש ךיא יבגל החוטב ינאש ול יתרמא
יטנוולר אל שממ הז ןכלו ,עמשנ אוהש ךיא יבגל החוטב
...םולשו
) ----------------------------------------------
לבא...בטיה תדפורמ םנמא ינא ,אל ,לייא לאוש התאש הרקמבו
.....תיארנ ינאש ךיא םע רדסב ינא
??? תינחוכ המלל וביגה
 
 
22/8/00 22:37
יתנ :תאמ
(תעבטה םגו) תשדקמ הרטמהל הבוגתב
,תוקזח ויהת
,תויביטרסא ויהת
,בוט ןכל השוע הז םא ולבסת
,םירבג םע וליחתת
,םתוא ונייזת
,ותוא ועינכת
,םישלח םה םגש םהל וארת
,ןויווישה לע ורתוות לא
,ןכל אב םא תויטסיסקס ויהת
,םיקחשמ ילב ןתאש ימ ויהת


ש מ הז .תושלחו תועונכ תויהל ומיכסת לא ,השקבב ,לא קר
.םירוכע םימ קר קיזחמו ם מ ע
,םתומכ קוידב הקזח היהתש הרוחב םיצורש םירבג קיפסמ שי
םהשכו ,םישלח תויהל םמצעל ונתי אל םעפ ףא ,אלש ולאו
ולכוי אל .וצפנתי טושפ םה - הריחבמ אל - הלאכ ויהי
?קחשמ ולוכש הזכ רבג לע ןכל אב .ןויערה תא לובסל
יתנל וביגה
 
 
25/8/00 22:32
dee65 :תאמ
השקבל הבוגתב
this is fascinating, how can a woman fuck a man?
with her fingers? a vibrator? a dildo? not
really, only a guy can fuck you, LOL
dee65ל וביגה
 
 
29/8/00 19:23
יתנ :תאמ
השקבל הבוגתב
?רשפאש האור תא...יתוא תנייז הנה
יתנל וביגה
 
24/8/00 2:05
ר'תול סקל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תובתכה תא אורקל הנהנ, הזה רתאה תא ךירעמ דואמ ינא,לבח
תונכ תויצימא,תוקיחצמ,תונונשה
םג הדומ ינא תאז םע דחי,םיבאוכ תמאבה םיאשונב תעגל תודחפמ אלו
תושיגר םישנ:םינשי םיטסניבוש םיכרע םתוא לכ לע יתכנוח ינא
...וכו סקס,םימלשמ םירבג,אל םירבג-
הנכו יתימא תמאב אוה תונב ןכלש השיגה תא ןיבהל ילש ןויסנהו
?המ לבא
ךותבש תרמואש תבתוכ האב,הלאאו ימצעל רמוא ינאש עגרב קוידב
יודיוו ןיפולחל וא,....ו התוא חקיו אובי ןזרטש הצור איה הכות
יאקורמ תשפחמ איה םינפה תדמעהו םיקחשמה לכ רחאל רבד לש ופוסבש
המינב םיסחייתמ תובתכהו רתאה לכ,...רהצומ טסיניבוש וא ריעש
????"םיטקייבוא"-םירבגל (תווסומ םנמוא)תלזלזמו תאשנתמ


הקלח הרוצב רבעמה תא תושעל תונמדזה םירבגה ונל םג ונת:הצע
קוידב השוע תאזכ תינמחול הביתכו תויומהלתהש חוטב ינא,הנידעו
.הרוחא (?יצחו)דחא זאו המידק דעצ


העוט ינא ילואו
לאוש ינא זאו,עירכמ םרוגכ סקסל תמזגומ תוסחייתהו תוטוב םילימ
,ימצע תא
ר'תול סקלל וביגה
 
 
24/8/00 23:51
ןייל סיול :תאמ
...הרוחאו המידק דעצל הבוגתב
תגציימ אל ינא לבא - תוצור םושרל דואמ יתיצרו) הצור ינאש המ
רבד שי .רכז ןיממ םדא הז (ןמ-רפוס תאו ימצע תא דבלמ דחא ףא
חמשו קחוצו באוכו בשוחו שיגרמש והשימ .הזכ רבד שי ?הזכ
. שלחו ןידעו
?הזכ רבד שי .'רכז'ה לש הזה םסקה תא וב היהיש םגו
.שי
םיסקמש המ אוה ולאה םירבדה לכ תא םיאטבמ ובש ןפואב ינושה
רבג תויהל ידכש הז ,םימעפל םיניבמ אל הפ םירוחבש המ .יניעב
רבגש בושחל וכנוחש םישנש תושעל המו .המהב תויהל ךירצ אל
ןהל השעיש והשימלו תיביטימירפ הגאשל תוהמכ ,ןזרט אוה יתימא
.לגנו'גב רויס
ןייל סיולל וביגה
 
 
25/8/00 20:49
לטיור :תאמ
...הרוחאו המידק דעצל הבוגתב
.ונ ,שיוא
,הלאה תוחוכה יקחשמ לכמ ,סאמנ רבכ םימעפלש יתנייצ קר
.ךופה לע ךופה ונעי ,ודבעי םיבוטהו םינשיה םידוקה ילואו
תוגאש ידכ ךות לגנו'גב רויסל יתוא חקיש ןזרט תשפחמ אל ינא
,תורחאה תוננבהש ומכ .רבגה ןאכ ימ יל תוחיכומש תוילנומרוה
ןחינש רבג ונל ובה - ורמא ,הזה קדוצה (!?)קבאמל ייתויחא
.ונלש תויביטרסאהמ םיואי שיגרי אלשו תושיגרו םסק ,היטפמאב
.והז
?השק
.שממ אל
לטיורל וביגה
 
25/8/00 21:58
הילו'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,הדות תמאב ,םתדלקהו ןתדקליהש תובוגתה 4,677,978-ב יתרבע
הנותחתה הרושב דיגהל אלא רתונ אל - ועמשתו ,םירקי םירברבג
שיו ,םלועל ןאכ הנתשי אל רבד םושו םירבג םה םירבג םה םירבגש
הכחמ טושפ אוה םצעב לבא תויביטרסא תורוחב בהוא אוהש רמאיש ימ
הז תויהל ףידעמ אוהש רמאיש ימ שיו הדובעה תא ושעי תונבהש
ברק והז ,רוציקב ....ליחתהל חרטי אל םלועל אוה םגו ליחתמש
םה ובש ונלש ומכ ינואג רתא ן י א םינבל -וארו ואצ .דובא
הזו - תוירבגה וא/ו תויגוזה םלוע לש ומורב םירבד לע םיגהלמ
ונחנא קרו םתוא ןיינעמ שממ אל רבד םוש !לכה יתניחבמ רמוא
םיעדוי םה ונתוא רקבל םיצור םהשכ - הדבועו ,םימ ןוחטל תוכישממ
ךלוה המ תמאב תוארל םוקמ ןכל ונתי םהש םולשו סח לבא ,אובל ןאל
.ךשמהב החלצהב ,בושו ...תובוגת עימשהל המב דועו שארב םהל
הילו'גל וביגה
 
 
27/8/00 9:26
יבא :תאמ
:הנותחתה הרושבל הבוגתב
יבאל וביגה
 
1/9/00 2:36
babe :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!דנדנל וקיספת !יד
. השקה ךרדב יתדמלו םש יתייה ינא םג ברה ירעצל
תויקינדונ אל תורוחב םיפידעמ םירבג , דואמ טושפ הז , הככ זא
אמא תא םהל שי הזכ רבד ליבשב , שארה לע םהל ובשיי אלש ולאכ,
.םהלש
התוא וקחש , ןכירחא ףודרל םהל ונתו keep it cool , זא
םירבג ,דבל ןכילא ואובי רבכ םה הככ ,םתוא קילדמ הז ,"ןוסאפ"
םהו םתוא ךשומ טושפ הז תויבונסב הלוהמ תודמחנה תא םיפידעמ
. הז תא םיעדוי אל וליפא
אב רהה , רהה לא אב אל דמחומ םא" תרמוא ילש אמאש ומכ רוציקב
"!דמחומ לא
babeל וביגה
 
3/9/00 4:30
לרוק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
! לוב תעגופש הנותחת הרוש ,bebe
ןחלוש ירוחאמ תבשל ורבע םישנ הבש , 21- ה האמל ונעיגה תורמל
תויביטרסאו םילהנמה
ןיב ירבגה ןימה בר הדדמ ןיידע ,הטוב הלימל רבכ תבשחנ הניא
.תילטנמ הניחבמ תילרטדנאנה הפוקתל ןבאה - תפוקת
רפסמ רחאל יתיליג (תיקינדונ אל לבא) תיביטרסא הרוחבכ ינויסנמ
טושפ הזש םילשוכ תונויסינ
ינא " : ןוגכ תורהצה םירבגמ עומשל ןתינש תורמל ,ד ב ו ע א ל
הליחתמש השיא דגנ רבד םוש יל ןיא " וא "...תומזוי םישנ בהוא
.(...דעב רבד םוש םהל ןיא םגש איה היעבה) "...רבג םע
ךירצ אוהו ףקות - גפ רדגב וניא ירבגה "שוביכה רצי" :הנכסמה
.תדמתמ הנזה
תאצוי טעמכש דע ףודרל םהל תתלו "תוילוק" תויהל ךירצ ,רוציקבו
תאז םג לבא ,המשנה םהל
...הנורחאה םתמישנב "תפעומ" ךמצע תא יאצמת אלש תנמ-לע , הדימב
לרוקל וביגה
 
 
4/9/00 11:49
:תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
םישנמ דחפה לע ק ו י ד ב ''ר'זיירפ''ב ןייוצמ קרפ היה ,לבח
.תוינחילצמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/9/00 21:44
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
יתלביקש תובוגתה ןמ תחאב ךתוא ףתשל יל ישרה .הבוהא לרוק
.הז גוסמ םיסחי תכרעמ לכ ומכ יטאתפ רמאמהש - הז ירמאמל
.ימצע יב אלא ,אל וא יתפדרש ךכב אל איה היעבהש ךישמה ביגמהו
המכ ליבשב הבוט קיפסמ אל ינא ילוא .תויהל לוכי .ייק.וא
תויהל לוכי אל בלהמ בתכנש רבד לכ ירה ?יטאתפ לבא ,םישנא
.העימשל חונ ךכ לכ אלו בל יולג םומיסקמ אוה .יטאתפ
"תורעמה שיא תא ךנחל" ןיסל תיבב רינשוק לש שדחה הזחמב
ןה תונבש ךכב םיצוענ תונבל םינב ןיב םילדבההש רמוא רוביגה
וליאו הרטמ לע םילעננ םינבה .םידייצ םה םינב וליאו תוטקלמ
תורצויה ןיב ךופהל יסנת וישכע .םינטקה םיטרפל תואור תונב
תא זיזה ימ" לש רפוסה ןווכתה הזלש תבשוח ינא .םילבלבתמ םהו
הזיזה איה רוחב םע הליחתמ הרוחבש עגרב ,רמולכ ."ילש הניבגה
םתס אל הזו .המצעב הניבגה איה םצעב ירהש ,"הניבגה" תא ול
קינעה לארשיב ירבג יכה ףוגה גצימכ ל"כטמרה הרבעש הנשבש
ל"הצב םיאו'צאמ דועו ..םירבגש היעבה .הזה רפסה תא ויניצקל
לגתסהל םהל אב אלו תועמשמה תא וניבה אל ,תוירבגה ללכ יגצימכ
םירוח םע תוינידנולב תוניבג ינימ לכ םהל ואיביש .יוניש םושל
ידי תאצל רשפא םא םלועה תא תונשל המל .טקשב םסרכל ונתיו
?הז לע רבדלב הבוח
יתאל וביגה
 
 
5/9/00 12:45
תמעוז תינידנולב :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
.תוינידנולב תצמשהב הז רתאב תלקתנ ינא םימעפ ידימ רתוי
םתסה ןמו ,רעיש תרוחש ,הארנכ ,תבתוכהש יתנבה ,ייק.וא זא
אל
דעו ןאכמ לבא ,הביל וב קשחש הז תא גישהלב ךכ לכ הל ךלוה
,תויבונס ,תושפיט :ןה תוינידנולבש תויעמשמ דחה תונקסמה
תויחטיש
! הכורא ךרדה.....'וכו


ןכו םירבג םע יל ךלוה ןכ ,הפי ינא ןכ ,תינידנולב ינא ןכ
!יל בוט
הנונש ,השיגר ,תיטנגלטניא םג ינא ןכו
?!?!?םינימאמ......תיתורבחו
תמעוז תינידנולבל וביגה
 
 
5/9/00 20:03
יתא :תאמ
!הפידרל ידל הבוגתב
.ינידנולב ישיא אל וליפא הז .ישיא אל תמאב הז ,קתומ
,תחלצומ ייהת .ינאש המ לכ דגנ הרופטמה איה ינידנולב
והשימ םש שי יכ ססקרבאל יאובת ,ידיצמו .לכה .המיהדמ
,ינורקע אל רבכ לבא ,ינומכ אל שממ הזש) ךומכ שממ שפחמש
.(הז ירמאמ ירחא הניבמ תאש יפכ
יתאל וביגה
 
 
6/9/00 10:53
תמעוז תינידנולב :תאמ
!הפידרל ידל הבוגתב
,הסאפ - ססקרבאה ,הריקי
.יתוא ןיינעל לוכיש והשימ םש שיש םלועבש יוכיס םוש ןיא


ינא (תישיא אקווד) ךלו ,הנמזהה לע תאז לכב הדות ,לבא
הצילממ
וא) תויביססבואב ףודרלמ םיליעומ רתוי תצק םירבדב קסעתהל
אמש
ססקרבאב םילבמש הלאכו ללכב םירוחב ירחא (תויביטרסאב
.טרפב
תמעוז תינידנולבל וביגה
 
 
14/9/00 5:16
רבעשל תינידנולב :תאמ
!הפידרל ידל הבוגתב
ישאר תא ורטיע םהב םהה םיבוטה םימיה תא תרכוז ינא
םיבוהז םילטלט
בישהל ולחהו רהמ ךכ לכ ורתיו אל יבש םיסרפה םינגה ךא
:ילרוג תא עבקיש עבצה לע המחלמ
דבכמה רכז לכ לש םיבוטרה ויתומולח אשומ היהא ינא םאה
ומצע תא
תוחפ םוקממ עיגי ילא הנפויש דיחיה םולשה םאה וא
.ינממ הסונמב היהי רוחבהשכ ,בגה ומכ ,יביטקרטא
ונוימדב קוסע קוידב אוהש ללגב יילא ךייחי הרומה םאה
ילעמ ידגב תא טישפהלב
ול לכי אל וחוכש ןוויכמ וילע חרמנ וכויח םאה וא
ול התלגתנ םייחה תועמשמ לכ ןכש וילע הרבג ותחמשו
.יפמ ואציש המכוחה ירבד רחאל םואתפ


הדמע ספתו ועבצ הניש ןכא ירעש עבצו יתרגב ףוסבל
ינניא .תווצקה יתש ןיב תכוותמו ,והשמ תינסייפ ,תרשפתמ
הדמעמו .עבצה הז םוח .יתיכז אל רוחשב םגו תינידנולב
ךל ינא רמול הלוכי ץוחבמ ומכ םלועה לע הפיקשמה וז
הנושאר הגרדמ לבה הלעמל בותכה לכ יכ הרקי תינידנולב
ףס לע וקפדי םירוחב המכ עבוקש אוה עבצה אל ןכש אוה
.ךלש ויקייאה תא עבוקש אוה עבצה אלש חטבו ךתלד


יכ ךרדה תא תדביאו תאז חיכוהל תיצר ךכ לכ תאש לבח קר
.ךפיהה תא קוידב יל תחכוה ךירבדמ
אלו ךילע טלתשה םזיבונסה .ףחרל תלחתה תונקיר בורמ תא
!דנולבה
.ץורית קר אוה דנולבה םימעפל ,הז ךיא תעדוי תאו


יתאשו רתא הלחא הזש (סופטלפמ) "רומאל יתיצר" הזמ ץוחו
תונבש הז םע השק ןכא םירבגה בורל .הבושח הדוקנב העגנ
םהש המ יכ היעבכ םהלצא שרפתמ רשי הז .תוליחתמה ןה
אל רוחב ףאש הז רוחב ירחא הרוחב לש "הפידר"מ םיקיסמ
הביסה םצעב הזו הרבעל ןיתשהל וליפא ובוטב םיכסה
עמשנ אל הזש ודותו .הלש תצרפתמה תויביטרסאל תיתימאה
לוע תחת תויחה ,תונבה ונחנא ליגרכ זא .דחוימב ןימזמ
עודיכ םיבותכה) םיקוחה תרשעמ דבכה "ישעת לאו ישע"
תואצמנ ,(םינבא לע ,ריכזא ינא תינידנולבה ליבשבו,ונל
:לדחמ תורירב יתש תחת
,ךתמח לעו ךפא לע רוחבה םע יליחתתו ךנוצרכ ישעתש וא
ךא חווט ךורא רשק ותיא רוציל ךממ ענמי הארנכש המ
טוידיאה אוה הזשו תיסינש יעדת תוחפל
םירבגה דחא םע ךמצע יאצמת הארנכו תיביסאפ היהתש וא
תא וב תאצמ אל תא המ םושמו ולזמ תא ךתיא תוסנל טילחהש
.ותיא הליחתמש וז תייה תא תרחא ךב אצמ אוהש ןחה ותוא


יפלו ןבל רוחש אל םה םייחה תורקי תוננב םוכיסל זא
תניינועמ איה רשאכ םוזיל הכירצ הרוחב לכ העונצה יתעד
וליא היה המ הבשחמה התוא ףודרת תרחא
רבעשל תינידנולבל וביגה
 
5/9/00 13:16
לרוק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
"יטתאפ"כ ךרמאמ תא רידגהש םדא ותוא יכ רמואו םידקא ,הריקי יתא
רצ יכ ...ומצעב יטתאפ...הז גוסמ םיסחי תוכרעמ יבגל ל"נכו
הרהבוה לבא הנהכו הנהכ ךישמהל לכואו)...הלמנ םלועכ ומלוע
םניא םירבדה םא םג ושפנ ישחרב םדא דבכל שי ללכבו .(הדוקנה
.ךיתועד םע דחא הנקב םילוע
ןימה השקתמ ומיע בצמ תרצוי הארנכ תזזומ איהשכ "הניבגה" ןכאו
תא קזחל תנמ-לע .(רפסל הכלשהה תא יתבהא) דדומתהל ירבגה
תדומל ."הלחתה" לש םיבצמב קר יוטיב ידיל אב וניא בצמה ,ךיירבד
לועפל יתטלחה התליחתב רשא, הנורחא םיסחי תכרעממ יכונא ןויסינ
רחאל... דייצל תאצל תורעמה שיאל יתרשפאו "רפסה יללכ"יפ-לע
יתטלחה (םימעפל ונשגפנ הכלהמבש) תעגיימו הכורא הפידר תפוקת
ןייצל)ידיצמ עיגהל הלחה המזויהשכ ...םייח ינמיס תצק תתל
ןיינעה םע דדומתהל ונלש ןומדקה םדאה השקתה (דואמ ךומנ ןונימבש
.םיסחיה תכרעמל יתוסחיתהב "ידימ תיניצר" ינאש הנעוטב
םימעפ רפסמ רשקתמ היססבואב ףדור רוחבשכ םאה ,םיהולאה-םשב
עיבמו שגפיהל ריצפמ ,םויב
םאה ?יניצר וניא אוה - קיפסמ םישגפנ ונניאש ךכ לע שפנ - תרומ
תא לבקל וליפאו - תולכ דע ופריט ירחא ףודרל רתומ ןומדקה םדאל
- המזוי תועיבמ "תוטקלמה" רשאכש ןמזב תאז ,האמה דייצ תיילדמ
...?יתמ דע ... !?תויתטאפו תויביסרגא תופדורל תובשחנ ןה
תא תזזה יתמ הנשמ אל םצעבש ךכל תפסונ החכוה
.םסרכל ולכויש....םירוחה תא םהל ריאשהל ךירצ הניבגה
אלו רסמ ריבעהל תנמ לע ךלש e-mail -ה תא לבקל חמשא בגא ךרד
...וליא םיפד יבג לע
לרוקל וביגה
 
 
5/9/00 20:08
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
ינא הנורחאל ?דיגהל יל שי דוע המ .ירמאמ תא תתצמית ,לרוק
םא רקיעב ,תעדוי תא ,םירבג .ןאכ רמאנש המ לכמ דודיע תבאוש
.תפרוטמה תימדת תא ךילע קיבדהל םיחמש דימת ,תיביטרסא תא
,םירחא םירמאמבו ןאכ םירופיסה לכמ ,רוציקב .לכה .תיביססבואה
תורוחבל םירוק SUNHO םירבדשו .דבל אל ונחנאש תולגל ףיכ
.תילכתב ךממ תונוש ,תורחא
ETTIAV@HOTMAIL.COM אוה ילש ליימ יאה ,בוט
יתאל וביגה
 
10/9/00 16:10
ןר :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ילואו יבאנ ינא ילוא.ןיבמ אל ינא דחא רבדו יתארק בושו יתארק
השיא לקעל ךיא עדוי אלש רבגש תוניבמ אל ןתא המל לבא אל
תא הווש אלש רבג אוה רחא "ראות" הל דימצמ וא ותיא הליחתמש
יתיא הליחתמ השיא םא.ןכלש תובשחמהמ תחא הינש אלו וזה תוקסעתהה
ךירעמ רבכ ינא התוא ריכמ ינאש ינפל דוע (הרק לבא הברה הרק אל)
השיא איה תומכסומה דגנ לוכיבכ אוהש והשמ השועש השיא !!! התוא
וליחתי אל םישנש המל.הקימעמ רתוי תורכה ינפל דוע ךירעמ ינאש
רבגה םא.דגנ הבוט תחא הביס לע בושחל חילצמ אל ינא ? םירבג םא
םישנ ןכלש ןמזה תא הווש אל אוה הז תא ןיבהל ידכ רגוב קיפסמ אל
.תורקי
תונורחאה םינשב טעמ התנתשה וזה המגמהש תוארל חמש ינא,ןכש המ
.GO FOR IT םכמעטל אוה םא.תונתשהל ךישמתש הווקמו
ןרל וביגה
 
 
12/9/00 23:45
ירימ :תאמ
ןכתוא ןיבמ אלל הבוגתב
ךיא םיעדוי אל ,ךומכ םיבר םירבג דועו ,ילוא התא ,ןר הארת
,םיעדוי ןכש םירבג הברה הריכמ ינא .ותיא הליחתמש השיא לכעל
תא םיריכמ חטב) תונוש םיכרדב תלוספה תא טולפל םיפידעמ לבא
תא תוארל רזומ יד תמאה ןעמל .(האקהה תיקש תא וא םיתורישה
תא ונטסה ונחנא רשאכ םישנו םירבג לע תונושה תוללכהה
םלוכ אל ????פוקס עומשל םיצור ,ה'רבח .הדיצה לאודיבידניאה
שי ,םלוכ לש םהירוזיחל םינענ םלוכ אל ,םלוכ תא םיבהוא
היהי אל םלועל לזאפה לבא ,םיפי םיעגר שי ,םייחב תובזכא
המ .ונל םיאתי הזש מ"ע קיבדהלו רוזגל ךירצ םימעפל .םלשומ
?תושעל
,תויביטרסא הזל ארקנ ,תמייוסמ הטישב תטקונש ימש תבשוח ינא
איהש המכו ,הלש ךרדה וז ,םכל אבש המ תוינחוכ ,הפידר ,הלפשה
?המלו ,חילצת אל איה התוא תונשל הסנת
.תורהצהב תאצל אל ,ה'רבח זא .דיתעה יבגל תונוחטב ונל ןיא יכ
סרפה ופוסב ילוא ,רחא ץורמב וליחתת ?ךלה אל ,םתפדר ,ונהת
(((-:!!!!!!!!!םיפי םייחה .קותמ רתוי
ירימל וביגה
 
 
15/9/00 4:20
ןר :תאמ
ןכתוא ןיבמ אלל הבוגתב
הניבמ תייה יתבתכש המ תא אורקל םג תחרוט תייה םא,ירימ
! ךפהל אלו ךתיא םיכסמ ינאש
לבחו יתרמאש המ קוידב הז לבא תבתכש הלימ לוכ םע יתמכסה
.....יתבתכש המ תא תארק וא תנבה אלש
ןרל וביגה
 
 
15/9/00 17:23
ירימ :תאמ
תנבה אל תאש הארנכ - ירימל הבוגתב
ןייוצמ יתנבה
(ינורגב תככוח) היצנגיליטניאב לזלזל אל
םלוכל התנפוה לבא ךלש ךתבוגת לע םנמוא התיה הבוגתה
(!!!!'א התיכמ) יתנבהו יתארק
ירימל וביגה
 
11/9/00 15:16
איהה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רבג לבא .תויביטרסא םישנמ םידחפמ םירבג ןומה ,תקדוצ תא ,ייקוא
ךלש תיאצחה ךרוא לע ריעיש דחא םג אוה תויביטרסא םישנמ דחפמש
םא אלא ) ול קר םישדקומ ישיש ימיש ךל עידוי ,(רדסב הז תיבב)
תועש ידמ רתוי תדבוע תאש טילחי ,(5 ץורעב בושח קחשמ שי ןכ
לש הרקמב .ותומדבו ומלצב ךתוא בצעל לדתשיו ,(דבל ול םמעשמ)
.ץמאתהל הביס םוש ןיא תמאב ,הזכש רבג
רשקה עיגי םא םג .ץמאתהל הביס ןיא ללכב ,הז לע תבשוח ינאשכ
הכירצ תא (ידמ רהמ) דואמ רהמ ירה םיסחי תכרעמ לש סוטטסל
המ ןיבהל ,ותוא ריכהל דומלל .ומצע רשקב היגרנא ןומה עיקשהל
תוסנל ,ווק סוטאטס רוציל ,הצור תא המ ול ריבסהל ,הצור אוה
.תויגטרטסאו תויטקאט תוחפ אל ןהש תומישמ ראשו תוימיטניא רוציל

רומאש יתלחתה-םורטה בלשב היגרנא הברה ךכ לכ איצוהל ללכב המל
ךמצע תויהל הז תושעל הכירצ תאש המ לכ ,טושפ יכה קלחה תויהל
ךכ םע דדומתהל יכרטצת ןמזה םע הרקמ לכב .ךכ לע תצרעומ תויהלו
ליחתהל המל ,רקובב תיארנ תא ךיאו ךלש תוזירקה תא הלגי אוהש
?םדוק דדומתהל
איההל וביגה
 
11/9/00 23:57
mike :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
GREAT GREAT article.
i enjoyed it very much.
i didn't understand your conclusion, but i think that like
women guys are divearsed.
there are all kinds of us - some of us like to be hit on
some don't.
try try try and again try once more.
it's flattering it's a boost to the self-confidence and
it's just great. also i think if the guy doesn't want you
he should just say " when hell freazes over" . bye
mikeל וביגה
 
 
16/9/00 22:42
etti :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
hi! i just wanted to say: thanks. i appriciate your
coment. although i was very sorry he ran away maybe he
did me a favour. who knows? lets talk 20 years from now,
shell we??
ettiל וביגה
 
13/9/00 22:56
תיביטרסא ךא הגונע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.חבושמ רמאמ ,לכ םדוק זא
תאש דעש ,רירמ תצק םעט םע תחא תמאב עגונ םג אלא קיחצמ קר אל
תא ךל שולתיש קאינמה אובי ,תחתפנו ,העיצמו ךמצע תא תפשוח רבכ
ךליו תוילוסהמ םדה תא בגני ,וקנמלפ וילע דוקרי, הזחהמ בלה
."תונב םע ול ךלוהש" - תחנב ומצעמ גגומתהל
האבה םעפבו ,םיינזאב ונל דהדהמ הז םג זא ,ןולשיכ לכ ומכו
הז םא"ו "אלש ףידע" דיגנו ,םיימעפ בושחנ רבכ דומח רוחב הארנש
תחפשממ םיטפשמ ינימ דועו "הרוק היה רבכ הז תורקל רומא היה
.ריקה יחרפ


הרסחש הלודג תחא תמא שי םג זא ,רמאמב םינוכנ םירבד שיש המכו
:וב
.םיטושפ הלאכ אל םה םירבג לבא - הככ הארנ אל הזש ןוכנ
םתוא השוע אל הז ,ןכ םה םא םגו ,תיטלחה הרוחבמ םיעתרנ םלוכ אל
.םיארח
אלו תרתוומ אלש יהשימ םע ורדתסי אלש הלאכל םתוא השוע טושפ הז
.םיזמר הניבמ


רשאמ דבל ףוסב ותוא תותשלו הפק עיצהל ףידע .םיקוח ןיא זא
הפי תוחפ איהש ןבומכש ) תרחא יהשימשכ בלה תא לוכאלו שייבתהל
(הב אצומ אוה לזאזעל המו ,ךממ המכח תוחפ ,ךממ
.לודגה סרפב הכוז


שיגרמו תיתמישנ הקוצמ ינמיס הארמ הרטמ רותב ןתנמיסש רוחבה םאו
.םינפה רועל ער הז תויביססבוא .ןכל המל .ובזעת זא ,קונחו דוכל
פמ אןהש המ ןיבי אוהש וא
תיביטרסא ךא הגונעל וביגה
 
 
16/9/00 22:49
יתא :תאמ
ןייד ןיאו ןיד ןיאל הבוגתב
.תשורח תיב ותואמ םתוא ורציי אל .םימוד םירבגה לכ אל .תקדוצ
רוחב םע תבבותסמ ינא שדוחכ (תוימיטפואה תושדחה ירהו) ,לבא
םילאושש ןושארה רבדה ,לבא היהי המ תעדוי אל ינאש .שדח .דחא
םע ליחתה ימ :הז (תלעופה שפנה תא םריכהב) וילא רשקב יתוא
!!!אוה :תרמוא ינא רשאכ החוורה תחנא תא עומשל הכירצ תאו ?ימ
הז ,םינורחאה םהיתוחוכב ,םיגישמ ,םינבה ,"םה"ש המ ,וליאכ
המ הז םא ?תעדוי ינא המ ,ינאו .רשקה תחלצהל ןוכתמ .רדסב
הז ומצע רשקל .הלחא זא ,יתיא ליחתה אוהש תעדל ,בוט ול השועש
?בוט הז םע שיגרמ אוה ?םינונטק תויהל המל זא ,ינורקע אל שממ
םוש יל ןיא דחיב ונחנאש זאמש דיגהל תבייח ינאו .רדסב .הללאי
םירבדשכ יכ .םירמאמ בותכל (ןמז אל םג ,וניניבו) ןוצר
םהילע סקסדל המ ןיאו .םהילע דיגהל המ ןיאש תמאב ,םימרוז
םוקמה ילוא הזו .ללכב ,רחא םורופ לכבו טרפב תוננב םורופב
המ ןיאש תרוצב ימיב בתכנש טסקטה י"ע יתנבוה אל דוע םא דיגהל
.ןמזה לע לבחו .ףודרל
םכממ דרפא םיקיינאמה ירחא םייח שיו ופט ופט ופט תכרבבו
.תועבצא יל קיזחהל אנ .הרהמב רוזחא (!אל) אלש הווקאו םעפהל
.הדות
יתאל וביגה
 
25/9/00 14:20
תעפי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתא יה


ןיטולחל רורב ירה .ןוכנ בושו בוצע בוצעו ,ןוכנ ךכ לכ הז
תא הליג םרט" הנידע רתוי הרוצב וא ,הצור אלש והשימ לא הקושתש
דצמ לש לק דאמה לולסמב החירב ןיעמ איה ,"תוימורטה ךתויוכיא
דיגהלו ודיצל ררועתהל אלו בייחתהל אל ינש דצמ ,בוהאל דחא
םג ינא ,הסואמ הרוצב תיטנמור הרוחב רותב ."?וט הס" :ךמצעל
רתוי הברה הצמחהבו "טעמכ"ב תאצמנ תיתימאה הקיטנמורהש תעדוי
.(הסכיא) ןיבר רכיכב רפסה עובשב ךביל ריחב םע דיב די תכללבמ


ומצע תא אצמי כ"רדב ץק דע הצור תאש הז :ןטק רבד ףיסוהל יתיצרו
איהש וא ,םיידיב הל שי המ תעדוי אלש תממעשמו תימתס הרוחב םע
...ךממ בוט רתוי הברה תעדוי


חכ רשי
תעפיל וביגה
 
1/10/00 21:44
יתנבה אל הלאוו :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.תובלענ ונחנאו "םינמיס ךירדמ" םמצעל םיאיצומ םה ךכ רחאו
.ןפוא לכב ינא
ןודעומל ונתבלק יא תורסייתה תא תדלקמה לע תורש וניתועבצא
!וילא סנכהל תוצור אל ללכב ונחנאש
?ןכתא בהאי והשימש תוצור וא - הבהא תוצור ןתא
לש ויתונווכ תא תוצור וא ,ןכתא קבחתש הריעש עורז תוצור ןתא
?עורזה לעב
.םינמיד ןיא הבהאל
םייוטיב שי ,הבהא תועטב תונכמ ונחנא םתוא ,הלש םינמיסל קר
.םהשלכ
!קאלב ריד ,תורחא אל ונחנא
רתוי םיבוטה םיסיטרכה תא וגישה תורחאש דימת תובשוח ונחנא םג
!םייחה לש הגצהב
יתנבה אל הלאוול וביגה
 
 
2/10/00 0:53
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
.םיבוט רתויה םיסיטרכה תא וגישה תמאב תורחא לבא .ייה
ילואו ?המצעב עורזה וא עורזה לעב אוה בושחש המ םאה :ךתלאשלו
?בושח אל הז
תרשואמ יתלבה תוקוורה קיחל יתרזחש רפסל יתיצר ,הרקמ לכב
,תפדור ןיד בתכנ וללגבש טקייבואה ,יתישעש בוביסה לכמו לילעב
ול התיה ,יל היהש קזבה ןמור ילואש ךכ .ךשומ תוחפ הברה הארנ
אלא ,םידלי יל איבהל וא תרשואמ יתוא תושעל אל .תרחא תילכת
הנש יצח יתזבזבשו) בושח ךכ לכ היה אל הזש יתוא דמלל טושפ
המל בושח ךכ לכ אל הזש דיגהל יתיצר ,תאז לכבו .(אוושל ייחמ
השגרהה םימעפל .ועורז קר וא םש אוה םאו םש אצמנ עורזה לעב
,וה .היצקיפ איה םא וליפא .עורז וזיא ךל שיש .תעבוקש איה
ובתכ רבכ לבא) .טעמ ךכ לכ ןעמל תושעל תונכומ ונחנא הברה המכ
.(תירוקמ אל ינא וליפאש ךכ ,ריש הז לע
יתאל וביגה
 
5/10/00 21:39
םתור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הפוחל ךרדה דימתתש ימ האלפנ ךלש הירואתה האושנ רותב יל ינימאת
. הל הלולס
םתורל וביגה
 
 
7/10/00 18:27
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
?הלאוו
יתאל וביגה
 
23/10/00 16:49
המענ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הפידרב ייחמ יצחו הנש יתיליב,בוצע טושפ הזש תקדוצ ךכ לכ תא
תיביססבוא
אל ינא דחאה ירחאש יתרכזנש דע,דחאה אוהש יתטלחהש ימ,ירחא
ךרטצא
.תויביססבואב ףודרל
.ןורויעב יתלביקש תולפשה ןומה הז םע דחיו וכפשנ תועמד ןומה
תנמ ויהש תולפשההו יתישעש המ לש הבשחמה םצעמ קר ,םויה
,ןוצרמ,יקלח
.םלועל הרקי אל הזש תעדויו יטבמ תא הליפשמ ינא
,תעגושמ הרוצב הרקמה תא תוחתנמ ונחנאש איה,םישנה,ונלש היעבה
תונד
.ןהמ תובלענו םינטק יכה םיטרפב
?ה-מ-ל


ןכ ומשכ,קחשמ הז םא םג,הזב עוקשל רוסא,ונל םג,םיצור אלש הרוק
"קחשמ" אוה
ןשרפל ילב והז,םיכתוח ער תויהל ליחתמשכ,ובהלתתו ושגרתת,ונהת
ידימ רתוי
.םירבוש םה יל ונימאתו,שארה תא ורבשיש םהל ונת
.תוכלמה ןתא,תונב םכלש םייחל וררועתת
המענל וביגה
 
8/11/00 17:07
יטק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...הפי דואמ בותכ רמאמהש ןייצל יואר
ףןסה דע ימחלת אןהשמ לע ךל אב םא יתעדל הנוכנ דוסיה תחנה
ה
ףןסה דע המחלמ יהמ איהף
תרתחמב תמחול 1
ךלשהמחלמה תזרכהל ךרד לכב עדומ וא עדוי אל םלועל רבגה הרטמה
...םואה תוחוכמ תאש בןשחיש עורגה הרקמב
ןייעהמ תויומסה םיכרדב תישענ המחלמה2
בצמב אוה ךכ-יתורירש רורט-ןכומ אל עתפומ תויהל ךירצ דימת אוה3
תועיגפ לש ידימת
3טעי9 ןףדורה אוה ביואה לובלב םידיקפת ךופיה4
יטקל וביגה
 
3/1/01 15:41
הנאזניז :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינא וישכע,ךלש רמאמה תא אורקל דואמ יתחמש...תקדוצ טושפ תא,יתא
יתבשח רבכ ."היססבוא" תארקנש תאזה הרצה תא שי יל קר אלש תעדוי
הלאש לע לבא...יתפורת לופיט הכירצמש תישפנ היעב וזיא יל שיש
???ה-ז-מ ם-י-א-צ-ו-י ך-י-א :הבושת יתאצמ אל תחא
םירזוע אל תורבחה לכ לש עונכשה תונויסנ לכו םירובידה לכ
רחא רוחב םוש...היעבה לע הלע רבכ טקייבואה וליפאש יל הארנ,יל
.יתמשנ תא שבכש סרוהה ןוושל הוותשמ אל (םירחא םיטייד יתיסינו)
...ונרמגו,טנגמ תויהל ונילע רזגנ:הנותחת הרוש
הנאזניזל וביגה
 
 
5/1/01 20:51
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
והשימ םישגופ דחא םוי ,טושפ .הזמ תאצל םיטילחמ אל .ייה
אל וילע ביעמ אוה .הווש אוהש ונבשחש והשימה לע ביעמה םיסקמ
.ךתיא םש טושפ אוהש ללגב רקיעב אלא לע תונוכת ול שיש ללגב
יתבתכש אוהה .ןויסנמ תרבדמ ינאו .תויגוזל ןוזחב אלו תויגוזב
הלגתה לבא םייטנמורה ייחב הסאפ רבכ אוה "תפדור ןיד" תא וילע
.ונמצעל םירשפאמ ונחנאש תולובגב םיסקמ םדאנבו בוט דידיכ
יתאל וביגה
 
2/3/01 21:55
הליה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ךלש ומכ ןויסינ םע הרוחב רותב ינא המ ?וישכע המ לבא הפי תבתכ
הרומא תבש ומכ גהנתהל ?הזה שפוטמה קחשמה תא קחשל?תושעל הרומא
?ילשמ תונווכ יל שיש ןמזב ןב םע גהנתהל
...הניבמ אל ינא
הליהל וביגה
 
 
4/3/01 23:20
יתא :תאמ
?םישוע המ זאל הבוגתב
אל .םיקזנ השענ אל הככ .קותשנש ףידע ילוא זא .ןורתפ יל ןיא
.רזוע לבא יטסינימפ יכה
יתאל וביגה
 
18/3/01 5:39
ידע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ןושארה דעצה תא השעי אוהש תוכחלו ,קותשלו הפי תויהל רשפא
.הפי אל ינא - תחא היעב קר הז םע שי
.הווש אל .תיבונסו תרעוכמ יתוא השוע קר הקיתשה לש עטקהו
.אל םירמוא אל םה ,אלפ הז הארו .תקתוש אל ינא זא
- ןכלש םירופיסהמ רוחב הזכ יילע לופיי רבכש הכחמ ינא ךיא
.םיבוטה קר יילע םילפונ ,הממא - יתודלי ,שידא ,םוטא ,ןדחפ
יל שי .םיבאז י"ע יתלדוג לגנו'גה דלי ילגומ ומכש ללגב הז ילוא
המ תא קוידב םירמוא דימת םינבש םידמולש עגרבו ,םינב םירבח קר
ןיב אורקל ךירצ אל תונב םע ומכ אלשו ,דיגהל םינווכתמ םהש
.וב תויחל רתוי םיענ םוקמ היהנ םלועה ,תורושה
רשפאש רורב .ויניעב ןח יתאצמ אל הארנכ ?יתיא תאצל הצור אל אוה
אבא ,ךיסנ ומכ ותוא הלדג ולש אמא ,יתייעב אוהש הז םוקמב דיגהל
5 ליגב תמדאו ,יתודלי אוה ,םישנל הפי אל גהנתהל ותוא דמיל ולש
ימצעל תושעל ארקנ הז לבא - יטנטל ומוהלו שידאל ותוא הכפה
.תוחנה
!NEXT- האלה !!!הצור אל טושפ אוה ,ןדחפ אל אוה
ידעל וביגה
 
21/3/01 20:13
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינא לבא ,הלאכ םירבד לע ביגא ינאש יתבשח אל םעפ ףא......יאוו
ילוא ...תנייוצמ שממ לבא ,שממ ,יתא ,ךלש הבתכהש ןייצל תבייח
יתסנכנש ולאה םילגעמהמ תאצל יל רוזעל םיכילהתב איהש ללגב
ס"הבל יתעגהש ירחא ...הככ ליחתה הזו ....יתושפיט בורמ םהילע
ספיטה שממ אוה ,ואווש יתבשח רשי ..."וב" יתנחבה רשי ינא שדחה
3-4 הזיא ורבע זא .יילע םש אל ןבומכ אוה לבא ...לכהו ילש
,םואתפו ...שממ וילע יתבשח אלו םינב הברה םא יתאציו...םישדוח
םיארוק ךיא יתעדוי אל ינא ,יניבתש0 ארק הז ךיא תעדוי אל ינא
אוהש יל רבתסה םואתפו ,ילש הרבחל ותוא יתארה ,(וליפא רוחבל
הדידי איהשו ,הרבח ול ןיאשו ,תצק וילע תעדוי איהו הלש ןכש
הז הככ םייעובש ירחא ,רציקב...םהלש ןכש ןכ םג ולש רבח לש הבוט
םיטבמו םשו הפ ינשב דחא ונלקתנש םימעפ המכ ויהו ....וילא עיגה
אוהש םימי המכ יולא יתיכיח זא ........'וכו "ילגרמ" חלש אוהו
אל -אל ,הפ ינא-יתוא הצור :הרוק המ יל דיגיו יילא אובי רבכ
רבח זאו..אל זא .היעב יל התייה אל םעפ ףא והשימ אוצמל ,ךירצ
דוע ילוא רבע זא ,בוט ..וילא אובא ינאש הכחמ אוהש רמא ולש
יתאב ,דבל ףוס ףוס היה אוהו ,ץמוא ימצעב יתאצמש דעו ,עובש
המ יל דיגיש הצור ינאו ,ךיתח אוהש תבשוח נאש ול יתרמאו וילא
קוידהןעמל) ,ולש רבח לא יתאב ,תרחמל .......יילע בשוח אוה
םא יתלאשו (הרירב יל התייה אש ךכ ,וילא יתוא הפחד ילש הרבח
אוה ,יעמשת" : הבושת םע רזחו לואשל ךלה אוה זא...והשמ ול עודי
איה יהשימהש ררבתנ םג הז ירחא . "יהשימ ול שי ןיינועמ אל
תכרעמב רבכ המצע איה יכ וילא רוזחל הצור אלש רבעשל ותרבח
....םיסחי
ליחתה אוה זא לבא ,ונממ יתדריש יתבשחש הפוקת התייהש איה תמאהו
ילואו ,ינשב דחא ונלקתנש םימעפה לכו םיטבמהו ,ולש םיקחשמה םע
בל םימש ילש םירבח םג יכ ,אל לבא...תוארל הצור ינאש והשמ הז
......הזל
ולש םירבח ינפל יילא עיבצה אוה ס"הבבו ,ןוינקב םימעפ המכ םגו
םגו ,לכהו הצורמו ךייחמ ותוא יתיארו ,ותיא יתלחתהש הזמ בהלתהו
הצור ימ ךתוא ריכמ ימ" התוא קחשל הסנמ ינא רשאכ ,יילא לכתסמ
.....רמגיהל הצור אלש ,ןבצעמ רופיס ........!"ללכב ךתוא
(הלאכ שי םא ,ףוסה דע ןתארקש ךכ לע סרפ דחא לכל עיגמ ,ייק וא
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/3/01 21:25
יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
.ייה
ךל היהישכ ךתוא הצרי אוהש ברעתנ יאוב .הזה רופיסה תא הריכמ
,הפיש המ .תונרקס ךותמ ותיא יכלת םג תאו .יניצר שדח והשימ
.אל שממ רבכ ינא .ולאה םיקחשמה תא קחשל רתומ דועש ליגב תאש
,תפדור ןיד ,וזה הבתכה אושנו ינא ,רזוע הז םאו ,בגא ךרד
.םישגפנשכ בוט רתוי םירבדמ לבא ,ןמורל ונחמצ אל .רדסב רשקב
יתאל וביגה
 
3/4/01 12:21
קינצוביקה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!תורקי תונב
לכ ירה שי !הז לע וכל הבהאל לאיצנטופ םע והשימ תואור ןתא םא
.הקידב הווש תונמדזה לש ביבש לכש ונייחב הבהא טעמ ךכ
.לאיצנטופ םע רכז לכ ןוחבלו תוהזל תובייח ןתאו לכה הווש הבהאה
רשואל היצרופורפ ילב וביאכי םבור ,לבז םה םירבגה בר ,ןוכנ
.תישפנ תוביציו תושגר ,ןמז לש זובזב םה םבור ,ומרגיש
ונחנא ,וניניב ,ירה יכ ןכלו ונל הז תא תובייח ןתא ...ןיידעו
אלו ליפ לש יבועב םיזמר םיטלוק אל ,רטממ םיאור אל (םירבגה)
.םלענ אוהש דע בוט והשמ םיהזמ
!המזוי לוטיל תובייח ןתא -תאזה האוושמב יופשה דצה ןתא
קינצוביקהל וביגה
 
7/4/01 5:34
ביא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רבג ףא .רורב הז תאזה האוושמב יופשה דצה ונחנאש הז ,הארת
,טנגממ יכה טבמה תאו סיממ יכה ךויחה תא ול היהי םא םג ,םלועבש
- רטקל ילב הילו'ג לש םיטרס האריו אספוקהמ זאד ןגאה לכאי אוהו
.איהש השיא ףאל הוותשי אל


םיסנמ םתאש תויוטשהו םישקולה לכ תובקעב ,םכתובקעבש איה היעבה
יטפשמ יפלאו םיצורית ןוילמ ,ונתוא ליכאהל (?ןכ ,םיסנמ קר לבא)
דבאל תוליחתמ םג ונחנא םוקמ והשזיאב .תוקפדנ ונחנא - קרסו לחכ
ליבוהל םכל ןתינ םא יכ .דואמ ער הז ,דמוח ,ער הזו .תויפש תצק
?השענ המ ,הז תא ושעת אל שפוטמ ירבג וגא ךותמו ,םיניינעה תא
יתאש המ קוידב הזו .תויולת ונחנא ,אל וא תוצור ונחנא םא זאו
המ ,תויביטרסא תורוחבש .הלש תנייוצמה הבתכב ריהבהל התסינ
.םירבג תועיתרמ ,תושעל


תא םיצור םה - שארב םמצעל ונב םהש לדומה תא םיצור םירבג יכ
רבוא ,תכייחמ ,םירמוא םהש המ לכ השועש ,תינתייצה תיסוכה
תודדומתה תלוכי תרדשמ אל ,ןוחטיב תרדשמ אל ,תחכוותמ אל ,הדמחנ
ועדי םהש תאזכ .תיתולת םג - םיוסמ ןבומבו ,םהידעלב םג האלפנ
םיירהצב ישיש לש ןיקנישב בבותסת איה וב בצמ ןיאש ,םתוא הכירצש
תינחוכ היהתו ,הל אבשכ םידידי לש קוטסו תורבח םע אצת וא ,דבל
םג ירמגל המלש איהש הז תוכזב ,המצע תוכזב .המצעב ןוחטיב תאלמו
.הדילש רבגה ילב


לע תיפוס תותייבתמו תורורצב ילא תואב .יילא תוקבדנ תורצ ,ינאו
תרדהנה תילועפתה תלוכיהו ,יתוא תומלוה ךכ לכ תורצהשכו .ןגאה
ינא ,םתוא העיתרמ ךכ לכ םינבה לש םתרזע ילב םג תרדשמ ינאש
דצבשכ יטגפס בואשל הצור ינא םג ,קאבארו .דבל ימצע תא תאצומ
ףוח לע הכילה הצור ינא םגו ,ריבא אוהש יתבשחש אוהה באוש ינשה
(לגרל אל) הוועש לש חירו םיצצונו םיחרפו ,החירזה לומ לא םיה
סאמנ יל םגו .טרסה לש ףוסב הפי ארונ תוכלוהש תויוטש דועו
גחו חספ לש ןושאר גחו רטסבליסהו באב ו"טו ןייטנלו תא ריבעהל
אל וליפאו ,טיטרמ הבהא רופיס עצמאב אל ינאשכ ,חספ לש ינש
.ארונ .ןגאלבהו םיסנארטה לכ םע ,ינא וליפא .הבורק


?פוטל תלחיימש ?רשפתהל הנכומ אלש איהה לש הניד הז ,יתא ,המ זא
?אל-ארונ-םצעב-לבא-הססנירפ תויהל תרמייתמש


לש ףוסל יל קיפסי ילש חוכהש תבשוח אל ינא ,תונכב ,ןכ םא יכ
.טרסה
ביאל וביגה
 
 
16/4/01 17:12
Constant :תאמ
עיתרמ חוכ לבאל הבוגתב
...ךתוא הניבמ ךכ לכ ינא
תא יתישע ,וכו יתונמוא ,שיגר ,ןידע ,והשימ םעפ יתיצר ארונ
הדבועב דואמ יתיאגתה .רמאמב בותכש ומכ טעמכ ,רשפאש המ לכ
רבכ ןבומכ ונאו ,ןמזמ היה הז ,וביל תא שובכל ףוסב יתחלצהש
דואמ ער היה ,היהש רשקה ,רוחאל טבמב .בזע אוה יכ ,דחיב אל
אוה ךא ,ךלי הזש ידכ לכה יתישעו יתתנו יתעקשה ינא ,יליבשב
יתלחתה ינא אל" ,ולש תושגרב חוטב היה אל אוה ,רבד השע אל
.הלאכ םירבג תוכירצ אל ונחנא .יל רמא אוה ךכ "...ךתיא
תמאבו ,יילע ורבע "דבל רדתסהל" לש םינש ,ןמז הברה דבל יתייה
רוסאש ,ךל רמולו ךתוא דדועל קר יתיצר .ער יל היה אלש
חוכהמ דחפי אלש רבגה תא יאצמת ףוסב ,רשפתהל רוסאו שאייתהל
שפחמ אלש רוחב שוגפל יתחלצה ינא .ןמז חקי הז םא םג ,ךלש
םה םא לבא ,רידנ הז) הלאכ שיש יל ינימאתו ,תיתולת הרוחב
תויהל םילוכי םה זא ,והשיתמ תורגבתהה ליג תא םייסל וחילצה
.(רדסב
.םיאתמה רוחבה לש ודיצל ךלש תוימצעה לע ירמשתש הווקמ ינא זא
!החלצהב
Constantל וביגה
 
28/9/01 0:21
היבלס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
.תראיתש הארונ הפוקת התואב וישכע ינא
.םייחה יל וכלה וליאכ השיגרמ ,הסאבב רקובב המק ,רוחש רוב ןמ
.רבכ הזמ תאצל התמ
.ןושארה ןטקה דעצה אוה יליבשב ךלש רמאמה
.הדות
היבלסל וביגה
 
29/9/01 8:31
דנרב ןתנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תורושה לדוגל תיסחי הנטק תרגסמה
המ עדוי דשה וא
!!!ןאכ אורקל רשפא-יא לבא
!ולאה
דנרב ןתנל וביגה
 
 
30/9/01 11:28
ילריש :תאמ
!םיאור אלל הבוגתב
.(smaller-ל) םיטנופה תא ןיטקת
ילרישל וביגה
 
11/7/02 6:43
לאד טלא לורטנוק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
כ"דב םהל שי ,תונבמ םיטושפ רתוי םה םינבש ןעוטו ךישממ ינא
אוהש הארנכ ,ותשרב תלפנ םא ,לבא .םתוא םידירטמש םירבד תוחפ
ומכ ,ולא לעו .תיצרש ומכ .ינוגבר ,בכרומ ,ךבוסמ ,דחוימ והשמ
,תויסחיה הז בושחש המ ,(ךירצש ימ םושרל) םייחב םירבדה ראשב
,(תאזה הלימב םג יתשמתשה !שי) תויטנרהוק תצק ,תויביטרסא תצק
,םיפעוצמ םיטבמ ,תוקקדזה ,הגלבה ,רומוה שוח ,ןירותסמ ,תורישי
"לכה יתיסינ לבא" .ולא לכ ,ונ .המיזו המיזי ,הטימב םיחוציפ
,גגדזה הטבמו הרמא
אוהש הארנכ ,םכיניב דבוע אל הזש הארנכ ,תויסחיה לבא ,ןכ ונ
.(?ךפהלו) קפסל הלוכי אל תאש והשמ ךירצ
ונל השעי המו ,הצור איה המ ןיבמ אל ינאשכ" םכח םדא רמאש ומכו
."רשואמ היהי ונתיאמ דחא תוחפל ,יל אבש המ השוע ינא זא ,בוט
?ןכתעד
לאד טלא לורטנוקל וביגה
 
11/7/02 15:30
me :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לכב,םויה יתוא הדדוע תובוגתהו רמאמה תאירקש םכל רמול הצור
ונחנא ,וילע יתקלדנש והשימ םע טרסב ינא עובשה קוידב ...תאז
םויה יתרזא ףוסב ...ילדנירפ וליאכ ,...הזכ-םדוקמ-םיריכמ-וליאכ
זאמו ,שממ טייד לש ןינעב ינאש ביבח sms ול יתחלש ,יקלח ץמוא
...הבוגתל הכחמ
םיבהוא םינב הברה ירעצל לבא ,אל המו ןוכנ המ תעדוי אל ינא
הלא אל תמאב םה ?הממא ...תועד אלל , תוריעצ , תוינוניב תונב
(!תופיו) תוצימאו תוקזח,תונובנ ,תורבח המכ יל שי !תמאב םיושש
ןתוא םיבהואש -םיאנו םיקותמ,םימכח , םימיסקמ םינב םע ונתחתהש
אל ילואש שיגרהל אל תנמ לע ,תוסנל רתומ :הנקסמ .םימתבו תמאב
קיפסמ ךירצ לבא ,תויולג רשקתל:רוציקב ..יתנווכתה המל וניבה
םויה ןופלט יל ריזחי אל אוה םאש תודוהל ליבשב ץמואו ישיא רשוי
אל טושפ אוהש ןמיס ...םלועב קוסע יכה היהי וליפא ,
...תוקסרתההו הלפשהה ,יכבה ינפל רתוולו.ןיינועמ
אוה םויהו וב תבהואמ יתייהש דחא רוחבמ יתעמש םינש 10 ינפל
ינב ונחנא ...תרגובו הנכ כ"כ תויהל יקיספת -רתויב בוטה ירבח
ןורקע םושש ךכ -גוז ינב ןיא םייתניב ונינשלו ,וישכע תצקו 30
...................ןוכנ חרכהב וניא
בהאתי םיהדמ והשימש התמ ינא ךיא -תודוהל שוריפב יילע ,תאז םעו
...אלפנה ךשמהה דעו הלחתההמ ,הדובעה לכ תא השעיו תושק יב
תדדועמו תבהוא ,םכלוכל החלצהב ...יל ולחאתו םכל לחאא !!!ןמא
me ...ההדזמ תמאב ינא יכ
meל וביגה
 
29/12/02 11:32
תיננב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הדות תפרוטמ ומכ יתקחצ ההההההההההההההללללללללללודג
תיננבל וביגה
 
1/6/03 0:10
הליבקמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
רשפאו..תיביססבוא םג לבא תיביטרסא ילוא תא...ךיילא אצוי יביל
!והשמ אל םה הלאה םייחהש קר..םייחב ראשהלו םהינש תויהל
{ינוציק טנמטייטסרדנאב}
ינא זא..הסונמו הלודג רתוי הפיט ינא,ינאו תא תומוד ונחנא
.םיינש וא רבד ךתוא דמללו תוסנל הלוכי
םה...םיסרע םיאקורממ ךתוא יבזע .א
םיבהוא" אל םה לבא...ראשה לכ..ו,םירבג,םייסקס,םיווש,םיכיתח
תויסוכה תא םיצור םה...תוקזחהו..תויביטרסאה,ידמ תומכחה "ונתוא
םודא קל םע וטליטס לע תופפוטמש תונצמוחמה תוינידנולבה,תופודשה
,םיינרופיצב
.הנדהוב ירימ תא וא
םה םא םג}.םיכושח םירבב ךייתומולח רבג ירחא שפחל יקיספת .ב
{.םידמ םישבול םה םא רקיעב וא,
םשב םתא יליחתתו..הריכמ אל תאש הלאכ ינימ לכל ירשקתת לא .ג
.ילאסולוק ןולשכל שארמ ןודנ...תויביטרסאה
רחא הזב יאגתת םגו..תוכיבמ היזיולט תוינכותב ילטרעתת לא .ד
...ךכ
! יעגרת .ה
...תמאב..תועשרב וא תויניצב רמאנ אל ןאכ בתכנש הממ רבד םוש
תאש יאקורמה יברקה ןיצקה תא רבכ יאצמתש ךליבשב הווקמ ארונ ינא
לע בושחל יליחתת טושפ..אל םאו...ךמצעל תשקבמ ךכ לכ
םינוויכב ךייח תא סקפל ךל רוזעי הז...הככ טושפ..ןכ...דלי
אל שממ םה...וניניבש...ךייחל רוזמו העושי איבי..ילואו..םירחא
!תמא לבא...ןוכנ,תבאוכו הבוצע תמא !!וישכע והשמ
.ךתיא יביל..ו...החלצהב
הליבקמל וביגה
 
 
1/6/03 12:54
בומרבא יתא :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
תינכת יבגל תרוקיבה דבלמ - ךתדמע תא תלבקמ ינא ףיכב
.היזיולטה
הז לכש וליפא ,היזיולטב יתרמאש הלימ לכ ירוחאמ תדמוע ינא
זא ,"בוהאל והשימ" תא ןיבהל ךל רזוע הז םא .ןמזמל ןוכנ היה
תדוקנמ .2000 תנש .הזה רמאמה ןמזל ליבקה תינכתב ראותש המ לכ
.ילש תמאב אל לבא .ןכ ?יתיעט םאה ,הרוחא םינש שולש לש טבמ
ךירצ םאה ?שנוע יל עיגמ םאה .הז תא יתאטיבו בלה לכ םע יתבהא
ךלש) בוט םוקממ האב איה םא םג ,תעגופ תרוקיבב יתוא ליפשהל
ריבעהל ידכ םייט םיירפב יתלטרעתה יכ ,(תוחפ םירחא לש ,ילוא
?תויאטירבלסה רהוז ירוחאמ ,םייתימאה םייחה לע רסמ
לע בותכא ינאש תבשוח ינא .שממ ךל הנעא אל ינא ,המ תעדוי תא
.רמאמ הז
ויתושגר לע רבדמש םדא םידבכמ אל םישנאש הז לע בותכא ינא
וא קותשל ול םירמוא דועו ,םהלש םידחפ ךותמ הארנכ .יבמופב
וא ףלוו היני'גרול ידיגתש הצור יתייה .ומצעב שייבתהל
לע רבדל תוצור ןהשכ קותשל םישנ הברה דועלו טוילא 'גרו'גל
םישנאל יכ רקיעבו .םוקמלו ןמזל לבוקמ אל הז יכ ,הבהאו תושגר
.עומשל חונ אל
!????ינויגה ךל הארנ
בומרבא יתאל וביגה
 
 
2/6/03 5:21
ףושני :תאמ
...ו יתארקל הבוגתב
תוביגמה לכמ הפיקת השקב היהת ךלש רמאמבש בצמ שי
אלא תישיאה ןתעד תעבה ךרוצל אלש (תולפהל המל ,םיביגמהו)
הטוב ןושלב שומיש ךות ,אל -ותו דגנכש העדה תליטק לש ךרוצל
-תברותמ םלועב םילבוקמ ןויד ילכב אלו תונמוזמ יד םיתעל
?דימו ךכמ הנלודחתש
תבתוכ לש דצהמ שיגרמו הארנ הז ךיא יריהבתש ירחא ילואו
ךרוצל הדירי לש ,רתאב הפ תוחפל ,וזה השיגה קספת רמאמ
?הדירי
'תוברת' תא תוארל ער השע יל .ךכ ןכאש היפיצו הוקת ילוכ
.חור רצוקב הכחמ רבכ ינא .העיגהש ןאל דע תרדרדמ רתאב ןוידה
ףושניל וביגה
 
11/12/03 20:26
יקינ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןפואב ראתמ םגו ןונש םג !!םסק.. שממ תבתוכ תא ,ית(וח)א יעמש
שיאל הייפיצה=) ..שחרתי דועו שחרתמש תא - שיגרו קייודמ הכ
.(: 'וכו ,שדחה טיידניילבה


אוהש דע תוקבדב וירחא יתפדרש והשימ םע ןמור יל םייתסה קוידב
!!!ענכתשה...וליפא
- (רקיעב ינימ רשק ישדוח 3) ףדרנה ,ןכ ..היהנ יל יפוט יפוי
!םיישדוח ונאצי ,בהלתה יד ,רשקנ
בורמ) .דאמ ברוצ ,ןוגיבו תמלשמ .ריחמה וישכע ,והז לבא..
.(הנואת יתישע וליפא בצעו הקינאפ
."ףדרנה" יתוא קרז עובש ינפל םואתפ ,ןכ


כ"כש הז י"ע - "הפקל יתנמזוה" ןכ ינאש לע -קופיס יל שי זא
לש הפק םאו ברע לש םא ,עובשב םימעפ 5 הפק וליפאו ,גישהל יתלמע
הברה ,ולש םירבחה תא יתרכה ,דחי ונשי םיישדוח ךשמב..רקוב
עיגה אל הז ...זא ,"הז" אל הזשכ ,ןיא לבא ,(!תעגעגתמ)...היה
:קוחר
אל ! ש י ג ר מ אל ינא..שוקינ" :םואתפ ונממ יתעמש דחא םוי
".וישכע הז תא רומגנש ףידע ,הרקי אל רבכ הארנכ הז זא יתבהאתה

.רמגנ
.(באוכ)
יקינל וביגה
 
12/1/04 13:19
הניד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לבקל עובשב םעפ ותיא ןיידזהל הכישממ םג ינאש קר באכ דע ההדזמ
ינא תועדומה לכ םעו !!!לבס הז ירחא עובשה לכו ןיזו קוביח םוח
תרזחמו תיתרדס תרשקתמ תיקינדונ תויהל קיספסהל החילצמ אל
םיקיספמ ךיא םוקמה ותואל לגלגתמ לגלגה עובש לכו .תילרוג
???????לזאזעל
הנידל וביגה
 
12/1/04 13:32
הניד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תא קיספהל ידכב םישוע המ לבא שא באוכ
????????????????????????היססבואה
הנידל וביגה
 
 
24/12/04 17:26
tweety :תאמ
תפדור ןידל הבוגתב
הזה תיעבמה טרסב ונייה ונלכ ,?תעדוי אל תא ,יתריקי הניד
ךיירופיס עמשמל םיאיקמ רבכש ךיברוקמ לכ הז תא ךל ורמא חטבו
...וילע
,תאצלו תאצל תאצל תבייח תא - בוש ךל רמוא ינא הנה זא
יכ .ריכהל לאיצנטופ םע םוקמ לכלו תוביסמל ,םיבאפל ,םיטיידל
!!!יריכת תא יל ינימאהו) שדח והשימ יריכתש רחאל קר
יחכשת לאו ..הא .ונממ למגהל תמאב ילכות זא קר (!תואדווב
"!םעפ ףא !דחי םעפ ףא ויהת אל םתא" - חומ-תפיטש ךמצעל תושעל
tweetyל וביגה
 
26/8/08 13:19
יוסח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
11 ינב קר ונחנא םא תושק וב תבהואמ ינאש יביל בוהאל דיגהל ךיא
???
ףףףףףףףףףףףףוחד הז רהמ הז לע וביגת זילפ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

: םכלש

םצעב ההא

! וביגת ..... יוסח הז
יוסחל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא