םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
אמא תויהל~תוהמא~ישאר    
   

?הנכומ תא םאה
ץנרמ האל

לככ .תולפה שולש יתישעש אצי זא
איבהל רישכ ראשנ יפוג יל עודיה
תנווכתמ ינאש והשמ ,םלועל םידלי
םושב ינא .עודי אלה דיתעב תושעל
ךרדכ הלפה לע הצילממ אל ןפואו םינפ
ןוירה תעינמל


.תיארחא אל הרוחב ינאש קפס ןיא
תאו ותוא תוהזל יתעדי רשיו תיבב הריגמב םודנוק יתאצמ 5 ליגבש ,ינא
חקלשו 14 ליגמ ןימ יסחי לע יתמלחש ינא .םירגובה ירוה ייחב ודוקפית
ליגמ תודיסח ןיאש תעדויש ינא .ינפוגה םוסחמה תא דירוהל םינש שש יל
,ינא ,ןכ ."םלועל םידלי םיאב ךיא" היה 4 ליגב ילע בוהאה רפסהשו ספא
.םהילע תעדוי ינאש םימעפ 3 תוחפל ,יוצר יתלב ןוירהל יתסנכנ ינא


הדילג תישילש םעפ


חצרנ ןיבר ,ילש ןושארה יניצרה רבחה םע היה הז הנושאר םעפ .הככ זא
ףוגה לבא ,יתיצר ,יתיסינ) הלולגב יתשמתשה אלו תויה ,הליחב התיה ילו
ודיבילל תמרוג םינומרוה לש רתויב תירעזמה תומכה םג .לבקל ןאימ ילש
דחא יתישע (ךכ לכ םיבע םידירו יל שי המ םשל תוהתל ישפנלו תומל ילש
,שוטשט .הלפה יתישע זא .םימואת םש שיש ואר דנואס ארטלואבו דחא דועו
.והזו םד תצק ,אפור
,םימודנוק בהא אל אוה ,ילש ינשה יניצרה רבחה םע הרק הז היינשה םעפב
יתקנעה םיחוטבה םימיב .ץוחב רומגל לש תיתוחיטבה הטישב ונשמתשה זא
,הדירג תושעל יתננכת םעפה .בושיחב יתיעט ,םינפב רומגל גנועה תא ול
.תיעבט הלפה יל התיה לבא
,הרק הזו תויה לבא ,ילש ישילשה יניצרה רבחה םע הרק הז תישילשה םעפב
היהש ןורחאה טיינ ןוול ךייש ןוירההש ןעוט אוה) ןושארה ברעב ,הארנכ
הרק הז ,םידסוממ ונייה קוידב אל (ןוכנ אל הז וניניב לבא ,וינפל יל
יתשמתשהו עדמה יאלפ תוסחב הלפהה תא יתעציב תאזה םעפה .ךכ רחא עובש
.עדמה יחי .ןוירהה תא יתלפה תיגרוריכ תוברעתה ילב ךכ .הלפה תלולגב


םינשוש לש ןג אל םה םייחה


איבהל רישכ ראשנ יפוג יל עודיה לככ .תולפה שולש יתישעש אצי זא
םושב ינא .עודי אלה דיתעב תושעל תנווכתמ ינאש והשמ ,םלועל םידלי
הז ,באוכ הז .ןוירה תעינמל ךרדכ הלפה לע הצילממ אל ןפואו םינפ
ישיא ןפואב ילו (םילקש 3000 םלשל ךירצ תולולגה לע) רקי הז ,ןכוסמ
םייוניש האיבה (יוליגה דע יצחו שדוחה וליפא) ןוירהה לש הפוקתה
.תכסכוסמה ישפנ םע וביטיה אלש םיילנומרוה
גוסהמ המרדולמ הניא וז הלפה תושעל לבא .םייח ךרדכ ץלמומ אל ,רוציקב
וליא תא שי .ןבה שוב לש ןייפמקה ישנא ידי לעו ןובס תורפואב ראותמה
שישו חצר הווש הלפהש ,ןושארה עגרהמ שדוק םה רבועה ייחש םינעוטה
הביס םוש האור אל ישיא ןפואב ינא .ויתחתח לכ לע לרוגה תא לבקל
ןהב םימעפהמ תחא לכבו תויה .ילש תויועטה לע םלשי ינממ ץוח והשימש
תילכלכ אל ,תילטנמ אל ,אמא תויהל הנכומ יתייה אל ,ןוירהל יתסנכנ
ינאש תועט לע םלשל ונממ שקבל היה םלועל דלי איבהלש ירה ,תיגוז אלו
.יתישע
אוה ,המל) והומכ ןיאמ יכונא השעמ םלועל דלי תאבהב האור ינאו תויה
ותוא תושעל שיש יל הארנ ,(?אמא תויהל יתיצר ינא וא אובל שקיב
:םיללוכ ולא םיאנת .רשפאה לככ םיריבס םייביטקייבוא םיאנתב
תונוכנ לש תיסיסב השגרהו רערועמ אל ישפנ בצמ ;ןזואמ ילכלכ בצמ
רוצי הז ,אבאש ןבומכ .יטרפה וגאה דבלמ םייחה זכרמב רחא רוצי דימעהל
יתאב הז לע אל) יחרכה אוהש ןעטהו תמוערת ןאכ ררוע אל יכ םא ,בושח
.(רבדל
יתרחב ינא ,םלועמ ילצא םימייק ויה אל םייסיסבה םיאנתה תשולשש תויה
,ןושארה עגרהמ רבכ ,םתוא ףושחל אלו יברקב וחתפתהש םייחה לע סוחל
םנמא הז .םינשוש לש ןג אל םה םייחה הככ םג ,םיילאמיטפוא אל םיאנתל
,ונירפס תיבב אל תוחפל ,אצמנב םניא םיילאמיטפוא ירמגל םיאנתש ןוכנ
.דימתכ היירופ ,ןאכ ןיידע ינא ,ריבס רתוי והשמ שיש הווקתב לבא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
12/8/00 12:36
חחרפ :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
,לבא .הייואר הניאש יאדווב ,העינמו הרקב יעצמא לש ךרדכ הלפה
,תנווכמ ,הלפה לכמ תושעל ןיאש ,תבתוכה םע םיכסמ דאמ ינא
.המרדולמ (הניאש םג ילואו)


ינא ,ןוירהה תא הווח וניאש דצהמ םירבד רמול השקתמ טעמ ינא
.תאז לכבו ,הדומ


אלא ,םייח םניא תיציבהמו ערזה אתמ תחתפתמה םיאתה תצובק
םילאיצנטופה דראילימ יצח לע יתסח אל םלועמ .םייח לאיצנטופ
דשה וא ןידס ,ןותיע ,תבגמ ךותל רידת ילצא םיקסרתמש םינטקה
תא יתתנ אל םלועמ .תימצעה תוגנעתהה תעב ידיל ןמדזה המ עדוי
םינטקה םיטומרשה ולכי ,הללאוו ..הבשחמל תרגובה יתעד
תודרשהו הציחר תורחת תושעל ,תטיישמ תיציב שוגפל םיבנהוזמהו
אל םלועמ .ילש םינגהמ יצח ופוגב אשונה ןטק קאינמ םלועל איבהלו
.האלה ןכו


לע ,השאה ףוג לע תולעב סופתל םיסנמ ויערמ רבחו רוינו'ג שוב
רקיעבו ונלש תוחלצה לע ,ונלש םיסיכה לע ,םימימתה ונידלי תומשנ
וכליש .האנה אלל ,הטילפ אלל ןיידזהל וכליש .ונלש "תומשנ"ה לע
..הלימה לש "יסורב ינל ןונ"ה ןבומב ןיידזהל


.ךמותו ביצי ,בוט םלועל תוכז שי ,דלונו וקרפל עיגהש רבוע לכל
.ךלש ךתטלחה .וייח תאו ךייח תא ללמאל אלש רגוב םדאכ תרחב םא
ךל שי ,םדא דוע םלועל איבהל תרחב .ךל תורומש תויוכזה לכ
.הז עגרמ קרו ךאו קר ךא .הז עגרמ תוירחא


.דוע אלו .ךפוג ןיבל ךניבש ןיינע אוה ראשה לכ


לש םיסחי תרגסמ ךותב ורצונ תונוירההש שיגדהל תרחבש בל יתמש
.םירחא תוזוחמל ןוידה תא קיחרה אל הז יכ ,ךכש בוט ילואו .שממ
רבעמה לש ויתויוכז תא ןחלושה לא תילעה אלש בוטש בשוח ינאו
תויוכז ול ןיא ,ימעטל יכ .(ךפוגבש ףדועה יטנגה ןעטמה לעב)
.השאה ידי לע האלמ תובדנתהב ול ונתינ אל הלא םא ,הלאכ


לע ,יגרוריכ יגולוקינג עוריאכ ,תיתוכאלמ הלפהל סחייתהל יואר
םש םג .רחא ריפש לודיג וא ,המוש תרסה ומכ .ולש תויועמשמה לכ
.םיאת שי
וסחייתה םג הככ לבא .ישגרה רושימב ךכ הז ןיאש רעו עדוי ינא
ןימל ,ילאנא ןימל ,םיאושנ םניאש ןיב ןימל ,םימרוג םתוא
.האלה ןכו ונימ ךותב ןימל .ילארוא
םושרל ,תולעב סופתל וצפקי רבכ םהו תונמדזה םינרסומל םהל ינת
.ךלש קרו ךלש אוהש המ לע ןאשוק


לע ויה אל העינמ יעצמאש ,ךכ לכ תובר תורענ לע יל באוכ ךכ לכ
תומליד םע תויחל תוצלאנ כ"חאו ,הלקתמ ולבסש וא ןמוי רדס
,תולבנ) .ןשפנב םיעימטמ הלאה תולבנה לכש המשא תושגרו תוירסומ
םיקידצל ולגלגתהש תוערה תומשנה קר ילואש וא ,תומילא הז
.(םירוהט


דמימב ןיינעה תא ןוחבל אלא ,תירסומ המליד שוחל השאל הל לא
ויתורורג ,הפוג לע האלמ תוכז השאל .ייניעב תוחפל הז ךכ .יטקרפ
.תרחא תרחוב איהש דע ,ויתושרפהו


!!!רבגל הלולג רבכ התייהש יאוולה ,ףףףוא
חחרפל וביגה
 
 
12/8/00 16:18
ה'גנג :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
?רבגל הלולג היהתשכ הרקי המו
תילאוטקלטניאה השיאל ןותיע הזיאב ךכ לע הבתכ יתארק
((-: ...יתונוועב cosmopolitan)
קרש המל ,דחא דצמ .ןתעדב תוקולח ויה תויאקירמאה וניתויחא
תא חקיש וילע תכמוס אל תא םא ?תוירחאבו לטנב אשינ ונחנא
אל יכ ונעט ינשה דצה ןמ ?הליחתכלמ ותיא בכשל המל זא ,הלולגה
.ךפוג ךותב ללוחתמל תוירחאה תא רחא והשימל תתל ןובשחב אב
?בשוח התא המ


םיינרמשה םינוגראה לע תבשוח ינאשכ שדחמ םעפ לכ תמעוז ינא
חצר) ליפהל םישנ לש ןתוכזב ךרד לכב םימחלנש תירבה תוצראב
לש םיגיהנמהש הומת דואמ יל הארנ (... תולפה םיעצבמש םיאפור
םודק דחפ הז ילוא .םירבג רקיעב םה תוקזח תועונת ןתוא
.התטלחה יפל ,אל וא - םייח רוציל השיאה לש התלוכימ
ה'גנגל וביגה
 
 
12/8/00 19:20
חחרפ :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
,הדבוע .רבגל תולולג ,םישנל השעי הז המ ,עדוי אל ינא
.תולחמ תרבעהל רושקה לכב םירבג לע "תוכמוס" ,תובר םישנש
תיברמ ידי לע שומיש וב השענ אלש ךרצמ ,לכה תורמל ,םודנוקה
.הדבוע .םיסחיה ימייקמ


לעבו רתוי טקש שח יתייה ,רבגל הלולג התייה םא ,תישיא ינא
.ישעמל האלמ תוירחא
.תיטסיאוגא התייה ,ילש וזה הרעהה ז זא


לע ךומסל ךירצ אל ,תמאב יכ .רתוי ושקתי םישנש חינמ ינא
הז .ןוירהל רשקב ךירצש הדימ התואב ,ותיא בכשל ידכ והשימ
"ךומסל" לש רחא דמימ טושפ


יתייה .אל טושפ .םירבג לע ךמוס יתייה אל ,השא יתייה םא
.רבגל הלולגב שמתשהל ילש ןוצרה אב םשמו .ימצעל גאוד


ןוירהה םע החלצהב .ב.נ
חחרפל וביגה
 
 
12/8/00 17:12
noe :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
ינאו ,חתפתמה םיאתה שוג לש ויתויוכז תא ללוש התא ןכא םא
אוה ןישפסנוקה םא ,יתמ דע) הז לש היצזילנויצרל םיכסהל לוכי
תויוכז לעב אוה והשימ יזא (?ןישפסנוקה יתמ ןישפסנוק אל
םיפתוש ינש שיש איה תיסיסבה החנהה ?אל .םיאתה שוגב תומיוסמ
גוסהמ תוכז הניא וז .וזה םיאתה תצובקב הווש הדימב םיאכזה
.םהב תושעל המ הטלחהה תלוכי תא םהינשל הנקמה שפוח והז ,קזחה
לכב קחדנ אוהש ירה תויוכז ינפמ גוסנו שלח הז שפוח תויהב
לע השיאה תוכז איה וזכ תוכז .הקזח תמייק תוכז םע ןוזיא
ךכ ,השיא לש התוכז - הלא םיאת התע םיצבור םשש ןוויכמו ,הפוג
לככ הפוגב תושעל ,שורדל תוברת ןב לכ בייח ךכו היהיש יואר
תלטבמ הניא השיאה לש התוכז יכ ןיחבהל בושח .החור לע הלועה
תכרעמ ידי לע ורתויש םיאת רבדב טילחהל םירוה לש םתוכז תא
לע התוכז םע ןוזיאב םהילע תרבוג קר איה ,ושגפנו םהלש ןימה
.הפוג
noeל וביגה
 
 
12/8/00 19:37
חחרפ :תאמ
?יאכז ימל הבוגתב
לככ ,ללככ .דחא םרוגמ רתוי הב שיש תכרעמ וז .חונ קדוצ התא
באכה לכ םעו .תויוכז תוחפ שי "םיאת"ל ,רתוי םדקומ בלשהש
.תוחפ שי ,ףסונה יטנגה ןעטמה לעבל םג ,רבדבש


תויוכזה לע תרבוג ,השאה לש התוכז ,יניעב ,רבד לש ופוסב
יפלכ השעמ השעתו דלת םא ,לשמל ,ךכל תולובג םג שיו .תורחאה
.תוילילפ תוכלשה ךכל ויהי ,דלונה רבועה


.רקיעו ללכ ,ךכ לע הבוסנ אל הבתכה .לבא
חחרפל וביגה
 
 
13/8/00 8:00
יבא :תאמ
?יאכז ימל הבוגתב
.ןיטולחל םיכסמ


.הבתכה לע םלסית - האל
יבאל וביגה
 
 
3/4/02 23:41
לימא :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
דיב תושעל עיצמ ינא
לימאל וביגה
 
12/8/00 13:05
ילט :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
,זוחא האמב תקדוצ תאש ןבומכ ,הרקי האל
ןלוכ אל .תולולג י"ע ליפהל רשפאש הז תא תרכזהש דאמ בוט םגו
תויטנסרטניא תוביסמ -םדיצמ םישנה יאפור םגו,הז לע תועדוי
.ךכ לע ךתוא םיעדיימ דימת אל ,םהלש
עוציב לע ףידע קפס אללו ,עדמה לש האלפומ תומדקתה ןכא וז
.תנכוסמ תינשלופ הלועפ איהש ,הדירג
רשפאש ורכזת -יוצר אל ןוירהל ןתסכנ םא ,תונב ,ורתוות לא
םורגל לולעו ןכוסמ הז הדירג !םירודכ תעילב י"ע ונממ רטפיהל
לבא ,םעפ רשאמ תוחפ םויה םנמא .תכרעמה לכל ךיפה יתלב קזנל
יד בלשב הז תא תושעל ךירצש -תולולג םע ןיינעה).ןיידע
(.ונל ירפס ???האל ןוכנ.םדקומ
ילטל וביגה
 
12/8/00 13:35
ימענ :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
יילע רבע אל הז רעצ ילבו תולקב תאז לכבו תקדוצ ןכ
שארב יל םייחש םידלי השולש םנשי םויה דע
17 ןב דחא
12 תב תחא
יצחו הנש ןב דחא דועו
ימענל וביגה
 
 
12/8/00 14:08
חחרפ :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
.תימיטיגל הריחב וז םג
חחרפל וביגה
 
 
12/8/00 14:09
חחרפ :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
קוביח ףיסוהל יתחכשו
:-)
חחרפל וביגה
 
 
12/8/00 14:41
ימענ :תאמ
יתחכשל הבוגתב
הרזחב
{}
ימענל וביגה
 
 
12/8/00 20:53
lara :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
הז האל ומכ יכ הלפהה תא יתישע .... ךתיא ינא דימת ומכ ימענ
תיבב הנש ןב קונית יל היה) ןוירהב זא תויהל יל םיאתה אל
,רעצו יכבו בל באכ ילב יל רבע אל תאז לכבו ( ןמזה ותואב
.ףלוח אוהש יזיפה באכל ףסונב תאזו
ןיידע תא רשאכ הלפה תושעל באוכ תוחפ הברה הז ילוא - האללו
.ךב לדוג ןכש קונית םע רשק הז המו - תוהמאה אשונל תעדומ אל
טושפ אוהו יצחו םיישדוח ןב היהשכ ירבוע תא תוארל םעפ יל אצי
לכה יתישעו זא רבכ ותוא יתבהא !!!המיהדמ היווח ...עבצא ץצמ
תכמותו ךתא ינא תאז תורמלו .השק היה הזו ומוקמב ראשיש ידכ
- חחרפה רמאש ומכ יכ השקה הטלחהה תא הטילחמש ימ לכבו ךב
....ךתוכז ךתוכז ךתוכז
םש תויהל םיזוחאה תואמב בייחתי םא הלימ היהת רבגל וליאו
תעדוי ינא . ףוסה דע ספאמ ךירצש ןמזה לכ ףתושמה אצאצה ליבשב
לאו הירופ ייהתו הקזח ייהת .רידנ ןז םה לבא הלאכ םג שיש
לבא !!! תיקנעו תימעפ דח איה תיהמיאה היווחה תא יספספת
. ךכל הנכומ תאשכו ךלש ךנמזב
. ץמואה לע דובכה לכו תיילעה אשונ הלחא בגא ךרד
laraל וביגה
 
 
29/8/00 10:49
ןורש :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
ןיא יצחו םיישדוח ןב רבועל לבא ..תוינונטקה לע תרעטצמ ינא
.הציצמ סקלפר אל חטבו תועבצא וליפא
תוזולנה םיכרדה קוידב ולאש ןויכמ ,הז תא תעדל בושח הז
םעב הדוליה דודיעל התומעה) תרפא תתומע ישנא לש תוליעגמהו
םיגיצמ םה .ליפהל אלש תומימת תורענו םישנ ענכשל (ידוהיה
ןוירהל ישישהו ישימחה שדוחב םירבוע לש אווש גצמ ןהינפב
.ישילשהו ינשה םישדוחב רבועה הארנ ךכש ןהל םירפסמו
לע תולודגו תוינועבצ תונומת םע רפס אוצמל ךל הצילממ ינא
.הז ליגב רבועה הארנ דציכ תוארלו ןוירהה יבלש
ןורשל וביגה
 
12/8/00 14:25
תנע :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
המכ תונב הנשמ אלו ,ןה רשאב תוננבה לכל תישע בוטו ןוכנ תורש
.תחא הלאש יתוא הדירטמ ןיידע לבא ,האל ןה


???ונרמגו גנבז לכהש הנימאמ תמאב תא םאה
תנעל וביגה
 
12/8/00 14:40
רחש :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
.7 ןב םויה תויהל לוכי היהש ,ילש דלי ,דלי םויה דע יח שארב יל
.7 ןב


.תוחפ יל באוכ אל הזו .תושעל 'ןוכנה רבדה' היה הזו
....לבא םויה םג רישכ אל חטב ינא ,זא אבא תויהל רישכ יתייה אל


תלוכיה-ש דימת בר ןואגב םלוכל רמאו ךלהש לכה ןיבמ קומש יתייה
תוכזה תא התיא האיבמ חרכהב אל םירבד תושעל תיגולונכטה
...תירסומה
איהש חמש ,רוויח לצ יתייה ינאו ,הטילחה איה ,הרק הזשכ לבא
?ץומיאל ןתינ ילוא ?אל ילוא - ימצעל למלמל לוכי ינאו הטילחמ
?גורהל המל ?גורהל המל
.ינומכש לודג םכח
אוהשכ ספא ליגב אוהשכ וא ,םישדוח 4 ליגב וא ,שדוח ליגב קוניתו
.םייקו יח אוה - דלונ
הז - םויק ירסח םיאת לש ובמ'ג-ובממה לכ .הככ בשוח ןיידע ינא
.יתניחבמ ספות אל


םינש עבשה ןב הזה באכה זאו ,הככ בושחל אל לוכי יתייהש יאוולה
.הפרמ היה


.םייח םע .ןוצר םע .דלי .יח היה הז ,ברעתמ יתייה אל םא יכ


.הבהאמ אל םג ,סקסמ אל םג ,תולפהמ ןיינע תושעל ךירצ אל ,ןוכנ
.היחי וייחב שיא
.הרשי ורשואב שיא


.ןיידע הזמ בוצע יל לבא
יכ םהב ךומתל םש יתייהו ( (-: ינממ אל) תולפה ורבע ילש תודידי
.הלק אל היווח תאז לכה תורמל
שישכ םג ,תוראשנ תובשחמ ,םיראשנ םיעקשמש בשוח ינא
אלו ,שיאה אלו ,ןמזה אל הזש רורבו ,תטלחומ היצזילאנויצר
,ןוצרה


.השק ןיידע הז


אלש וייח לע סוחלו ,ךמצעב ךלש תויועטה לע םלשל תרחבש תנעוט תא
.םיבוט ויהי
ךומכ שיגרמ ינא ,תרמוא תאש המ תא לבקמ ינא ,ךתוא ןיבמ ינא
,רישכ יכה אל - ימצעב
,בוחרב ותוא יתיאר - ומכ יל עמשנ הז - תורק םייניעב ,תאז לכבו
.חצמב רודכ ול יתקפדו וילע יתסח ,ןכסמ הכנ אוה


תוכזה תא יל שיש ,שיגרא אל הארנכו ,יתשגרה אל ,שיגרמ אל ינא
.'םהב תובשחתה ךותמ' םייח תחקל


שי רבכ םא - תרוקיב תחיתמ לש ץמש ולו ןאכ שיש יבשחת לא ,אנאו
,ילש תועיבצה לש העקוה ןאכ
.יתממד אוהה עגרב לבא ,בשוח ינא הככש


.רחש
רחשל וביגה
 
 
12/8/00 15:10
ינא :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
,רחש ואוו
.ךתבוגת תא תומעפתהב יתארק
.הלפה יתרבע אל ,ילזמל ,ינא
.רחא היה אל םלועמו 5 ןב דלי יל שי
םלועמו ,תוביס ינימ לכמ ,הלפה ורבעש תונב הברה הריכמ ינא ךא
.רסיימ תויהל רבדה לוכי הז המכ דע הבשחמה חומב יל הרבע אל


בוט קר ךל תלחאמ
ינא
ינאל וביגה
 
 
12/8/00 15:13
ינא :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
?םויכ םידלי ךל שי םאה ,רחש ,יתוא ןיינעמ
ינאל וביגה
 
 
12/8/00 16:18
רחש :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
.הנש תב הדלי
.םוי לכ דלווהל ךירצש דליו


.ליפהל זא הטילחהש הלשו ילש םהינשו
רחשל וביגה
 
 
12/8/00 22:53
הלה :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
םדא חצרל הלפהה תא הוושמ התא .םימחר ךותמ חצר לע רבדמ התא
.הרקמ םושב וייח תא חקול יתייה אל ,רמואו ,יח
?יחל רבועה תכיפה תדוקנ לע ןובשחו ןיד ךמצעל תתנ תמאב
לש ,חיננ ,בצמל ההז ךבצמש שיגרמ התא תמאב ,ךלש ישיאה הרקמבו
ייח ונממ ךוסחל תנמ לע ותוא קנוח אוהו רבכ דלונ ודליש ימ
.תממוקמ איהו ,המוקמב הנניא האוושהה .ןימאהל יל השק ?לבס
יאש םירבד םג תרמא ,הכמ ינא ילש יתועיבצ לע ,תרמאש תורמל
.יללכ ןפואב תולפה יבגל ךתעד לע םהמ ךילשהל אלש רשפא
הבורקו ,הלעמל הלפהה רואתמ רתוי תצק הקוחר איהש ,תרחא הלאשו
רחוב תייה ובש בצמ םוש ןיא תמאב ,יבלל עגונש המל רתוי תצק
,ללכב בצמ םוש ןיימדל לוכי אל התא ?תלוכי ול ,תוומ ךמצעל
תכראה לע וצמאתת לא ,םירישכמהמ יתוא וקתנ ,רמוא תייה ובש
.קפסב ינא הזה ןיינעב םג ?ילש הלאה םייח אלל םייחה


יתרחב ינא .ןאכ תראותמש וזמ דאמ הנוש התיה ילש הלפהה תיווח
הלגתהש ירחא ,רתוי הברה רחואמ בלשב ילש תקוניתה תא גורהל
םעפ ידמ ינא םגש תורמלו .התמ תקונית יתדלי .הלש חומב םגפ
,הזמ רתויו ,הככו הככ תב םויה תויהל הלוכי התיה איה ,תעדוי
תולאשהו קפסהש תורמלו ,הפיא תעדוי אל ינאו ,הפיחב הרובק איה
יתישע ,אלמ הפב תרמוא ינא ןיידע ,דימת הארנכ יתיא וכלי
.יתחפשמו ידלי רובע הנוכנ הריחב יתישע .ירובע הנוכנ הריחב
."הליבשב" ופוסבשכ הזה טפשמה תא בותכל תלגוסמ אל ינא
."םייחב תרחבו" תא םיכרד המכב אורקל רשפא


הלה
הלהל וביגה
 
 
12/8/00 23:20
רחש :תאמ
רחש ,יואל הבוגתב
,ינוציחו ימינפ רורבל םישק רתויה םירבדה דחא הזש בשוח ינא
ןיאש םיעדוי ונחנא שארמו רורבבו ,ןועט הכ ,ךבוסמ הכ הז יכ
.ןוכנ-אל/ןוכנ


םג .יח םדא חצר הז הלפהש שיגרמ (דבלב ישיא ןפואב) ינא ,ןכ
"רבוע"הש ינפל הינש םג .ופוסב םג .ןוירהה לש ןושארה םויב
.ירחא הינש םג .קוניתל ךפוה


יעיבר שדוחב קוניתה תציצקל יתניחבמ בר לדבה ןיא ,ןכלו
תירכ ןבל (?ןוכנ ,ישונא רתוי עמשנ הדירג) תונטק תוסורפל
שיגרהל ונתרבוחש קר .םישדוח העברא ןיב אוהשכ שארה לע
השיאה תוכז" אוה ןושארהו "עיוזמ חצר" אוה ינשה הרקמהש
."רוחבל


.יתסנאנ .ןיא םייחב םוקמ םושבש ומכ ,ןבלו רוחש ןיא לבא
.םיארונ םימוממ לבוס דליה
אל הז .תוטלחהל הליבומש ,תוחפ וא רתוי השק ,הבישח שי זאו
.טילחהל לק רתויש המ םיטילחמ ףוסבו .לק תויהל לוכי אל ,לק
לכ תא תושעל יתדפקה ינא - ילש תועיבצה תא ןייצמ ינא בושו
תולפה ויה אלש ולא) תונוירהה ךלהמב םלועב תוקידבה
סותאפה תורמלו ,"רבועה" תוניקת תא חיטבהל (תוירויירפא
םירחוב (ונייה) יתייה היעב התייה ולש יל רורב יליצאה
.ליפהל


.םוי םויה ייחב םהלש אמגודה תא םייחש םיפוסוליפ הברה ןיא
.יפוסוליפה רוזיאב אל ללכב יספאו ינאו
ליגב ,יח םדא חוצרל רחוב יתייה ,תרשופ דע הרק הריחב ךותמ
תא ונלו ילו ול תסרוה התייהש היעבמ לבוסש םישדוח 4 סונימ
.ינא הז לבא .ידמ .השק היה רחא רבד לכ יכ .םייחה
קונית ףא .וליבשב אל .יליבשב קר הזש דואמ בוט עדוי יתייהו
םישק יל ויהי יאדוו םייחה' יכ תומל רחוב היה אל םלועב
.'ידמ


הסכתמ יתייה אל .יח םדא גרוה ינאש שיגרמ יתייה שוריפב לבא
."םיאת שוג / רבוע"ה תלטציאב
.דואמ ער .ער שיגרמו


לש 'תולקמ תוביסנ' םע התייה אל ,ונרבע ונחנא/ינאש הלפההו
חטב ,אירב .דומח קונית היה הז .אל .יחומ קזנ םע "רבוע"
התייה הדיחיה היעבהו .אבא יל אורקל םויה לוכי היהש ,הפי
בושחל ונרצע אל וליפאו ,הרענ התייה איהו ,רענ יתייה ינאש
.תמאב


טופיש לש לדב יל ןיא ,הנוכנ הריחב תרחב ,הרקי הלה ,ןוכנ
תישעש רורבו ,היהש באכהו ,השח תאש רעצה לע רעצ קר ,ךיפלכ
.ךתחפשמו ךידלי רובע ,ךרובע - ןוכנה רבדה תא


.ךמצע תא תילשה אלו ,השוע תא המ תעדיש חוטב םג ינא לבא


ובש בצמ תומדל לוכי ינא םא ,תלאשש הנושארה הלאשל רשקבו
- םירישכמהמ יתוא וקתנייש הצור יתייה


ןמזמ הזה עובצה ןדחפה זא תולקב שיגנ OFF רותפכ היה קר םא
.םמוד היה


Cheers,


.רחש
רחשל וביגה
 
 
13/8/00 2:15
חחרפ :תאמ
,דואמ דואמ דואמ יל הרקי הלהל הבוגתב
השקש תולפהה ןורכזל .שח התאש םיבאכל הבר היטפמיס יל שי
דלווהל דמועש ךרלו הנשה תב ךתבל בוט לכ לחאמ ינאו .ךל
.ךל
:לבא
ינא םא .ךתבשחמו ךתודע יפ לע .ונכןתב חצורכ יח התא
יתעדב הלעמיתייה אל ,רבוע ליפהל ,חצר הזש בשוח יתייה
חוצרל יתעדב הלעמ יתייה אל .יתחוור ןעמל ותוא חוצרל
.ללכ


שי הווש ןידש .וישכע רמוא התאשכ ,ךתוא ןיבהל חילצמ אל
4 םב ונה ,ךכמ רתוי וא דלונ התע הזש רבועלו דדובה אתל
היה יכ ,ותוא "חצור" תייהש הז םע בשייתמ הז ךיא .םישדוח
?רתוי "חונ" ךל


'סמ אל שי יכ םישדוח 4 ןב קונית חוצרל זעמ ךתוא הארנ
!?ןואד תנומסת - הנוש םימוזומורכ


הז ךיניעבש הבשחמל שפנ טאשב דימ תפלחתמ ,דחמ היטפמיסה
ךרדב רחוב תייה םייכונא םימעטמ תאז לכבו ,השעמה ותוא
.וזה


!!!ילסרבינוא יוויצ הז ,חצרת אל
חחרפל וביגה
 
 
13/8/00 2:33
רחש :תאמ
יל רצל הבוגתב
?"םייקמ האנ אלו שרוד האנ" ריכמ התא


.ןהלש תא תושוע םייחה לש תויטקרפה תולבגמה
תלוכי תוחפ תצק םעו 20 ןב יתייהשכ התייה איהה הלפהה
.טילחהל


היהו טעמכ הנש תב המיסקמ הדלי םויה אוהש ינשה ןוירהה
- םג הלפה
,ייתושוחתו ,יתעד לע דומעל יתלוכי רבכ זא לבא
דחא ר"דש תעדל חמשו ,וזה הדליל אבאו יושנ ינא םויהו
.ילש תבה לש הלפהל רות לטיב


םייוניעה ירישכמ םע ןכומ היה רבכ והשימ ?ןימאמ תייה
!ילש תבה .ילש תבה תא ץוצקל ידכ ולש
הארי הנוכנ אל הרוצב השאר תורעשב עגיש ימש ילש תבה
"חצרת אל"-ה תא חכוש ינא רהמ המכ


:-)


/ םיללכה לש היצקודרה תאו ,תויחה תווח תא תארק חטב
.םסאה ריק לע תורביד
עברא-ל םצמטצה הז (יתוא העטמ וניא ינורכז םא) ףוסב
.ףידע םילגר יתש ,בוט םילגר


.ול עיגמש ימ תא אלא ,חוצרל רוסא - לקשמ ותוא לע
.אחינ - 'וגו היטפמיס - תרמאש המל רשקבו
תומכסומה תשרל םאתהב תויחל ידכ ייד תרבוחמ ינא
אל הז .ונב וציברהש (תוריתס תואלמהו) הרואכל תוירסומה
קיזחהל ,תונוש תובשחמ בושחלו שארה תא םירהל ינממ ענומ
,תונוש תוסיפתב
.שממ אל - שממל לבא


לע רמא ל"ז 'ץיבוביל המ עדוי התא .יתמשנב טסיפלוס ינא
?םיטסיפלוס
אולכל קר ךירצו רשפא ,םיעוט םהש םהל חיכוהל רשפא יא
.םתוא


.ילש טנסרולפה יוור דרשמה לש ישפוחה ריוואב יל בוטו
.דוחל םייח ,דוחל תועד - ןכל
.הלערתה סוכ תא עולבל רחב סטרקוס קר
רחשל וביגה
 
 
13/8/00 3:28
דחא םתס :תאמ
יל רצל הבוגתב
םג הניא הייעבה .םינש 7 ינפל תישעש המ הניא היעבה
וז .ךכ לע הטרחה וא ,השעמ ותוא ןיגב ךלש באכה
בושחל וליפאו יתיעט רמולו סועכלו בואכל ,ךתוכז
.(התא הז ,אפורה אל הז) ."יתחצר"
רקוב ךתוא הכמש ןכתיו ברו םוצע אוה ,ןבומ ךלש באכה
."רדסב" לכה ןאכ .ברעו


לש ןוירהב םאש ,רק םדב ,וישכע רמוא התאש איה היעבה
,לשמל ,םוזומורכ רסח רבועהש ררבתי ,לשמל ,ךתייער
.חצר הז ךיניעבש תורמל ותוא ליפת התא
.הייעבה וז


.םייקמ אל האנ שרוד האנ אל הז


שממ ,אלמ םדא אוה ,תיציבל רדחש ערז אתש בשוחש ימ
ןפוא םושב ,לוכי וניא םישדוח העברא ןב קונית ומכ
שלח ינא ,תושעל המ ..ףיסוהלו השעמה תא קידצהל
!?יפוא


.לפטמ לצא אלא אלכב וניא ךמוקמ ,אל וא טסיפלוס


רובעב הלערת תעבוק ךל עיצה אל שיאו סטרקוס אל התא
.ךיתולמ


תוצצקמ ןהש שוגפתש תוללמואה םישנל רמאתו ךלת לא קר
התא םא םג .אל ןה יכ .ןקונית תא תוחצורו ןדלי תא
.תרחא בשוח
םג הז רובעב ביאכת לא .םישק ותא ךייח ,ךלש אוה ךבאכ
.םירחאל
דחא םתסל וביגה
 
 
13/8/00 8:31
תנע :תאמ
הייעבה אל וזל הבוגתב
?ךיילע רבוע המ התא םג יל דיגת ,התא םג ..דחא םתס
לעב דלי תלפה םינגמ םתאשכ שארב חחרפלו ךל רבוע המ
?המ .םומ


רעצה תא "ךוסחל" ךתטישל יטסיאוגא ילוא הז ,ןכ
.ימיטיגל הז לבא ,הלוח דלי לודיגבש באכהו
תכלל אל רקובה טילחמ התאש ומכ קוידב ימיטיגל הז
.םיל תדרל ךל קשחתמ יכ הדובעל


תא םידגונ םה םא םגו תועדו םילוקיש תכרעמ דחא לכל
.םתוא טופשל ךל רוסא ,תרזוח ינאו ,ךל רוסא ,ךלש
,לבוקמ אל הז יתעדל דיגת ,האי אל הז יתעדל דיגת
.םתוא טופשת לא לבא ךכ השוע יתייה אל ינא דיגת
לבקל וצלאנ ןכש ימ לש םהילענב דומעת אלש דע תוחפל
לא ,תענכושמ ינא ,השקו תיארונ הטלחה ,הטלחהה תא
.םתוא טופשת
היהת הטיפש ןיידע ,םהיילענב דומעת ןכ םא םגו
.תרחא םילוקיש תכרעמ דחא ךכך ..בוש יכ תיתיעב


.השקבב ,תושיגר תצק זא
תנעל וביגה
 
 
13/8/00 10:25
דחא םתס :תאמ
הייעבה אל וזל הבוגתב
יכ .בותכה תא תארק תמאבש בשוח אל ינא ,תנע יל רצ
ןועטל ץלאנ יתייה ,בותכ המ תארקש דשוח יתייה םא
ויה וא .ךתוא ורצע ובש םוחתה אוה ערקנה תנבהש
.ןמזמ רבכ רוצעל םיכירצ


ןתינ הז זא ,ר"תיב תדהוא ירה תא ,ינש דצמ
....הנבהל
דחא םתסל וביגה
 
 
13/8/00 8:21
תנע :תאמ
יל רצל הבוגתב
!!!..........חחחרפ
??????????????תעגתשה


??המ ?יל דיגת ךיילע רבוע המ


?אל ימו קדוצ ימ עבקתש התא ימ ,טופשתש התא ימ
???התא ימ
???ודמע רחשו הלהש היצאוטיסב תדמע
???...םא המ לע הבשחמב םעפ יא תיסנתה
???הפיאמ ???חצר הזש תוצרחנ עובקל חצמה תוזע הפיאמ
תנעל וביגה
 
 
13/8/00 10:19
חחרפ :תאמ
יל רצל הבוגתב
תנע
....םהלתהל םוקמב אורקל תחרוט תייה םא


.ינא אל ....חצר הזש ןעטש הז אוה רחש


...לוחמב תחתופ תאש ינפל יארקתש בטומ
חחרפל וביגה
 
 
13/8/00 12:09
הלה :תאמ
יל רצל הבוגתב
.הנבה יא
לע אקווד רבדו ,יחה ךדלי תא חצרת אל ירה ,בתכ חחרפה
.ןיידע יח אל דליהש בלשב הריחבה
תושעל וירוה םיביוחמ ,םלשומ וא עוגפ ,יח רבכ דליהשכ
יכה לא הלוכ תכרעמה תא איבהל ידכ םילגוסמ םהש המ לכ
.רשוא יכה לא ,בוט
ןיבו ,דלי חצר ןיב לדבה ןיאש ,ןעטש הז אוה רחש
.הלפה
םג ,ןוכנ הניבמ ינא םאו ,חוכיו יל שי רחש םע אקווד
.ךל
אל ,ילאדיאה ינא ,ללכב דיגהל הסנמ רחשש יל המדנו
ינא .םלועב הז הככש רמוא אל ינא .הלפה השוע יתייה
הזיאבש יל המדנ .ללכב תיפוסוליפ הטיש ןאכ הסנמ
,יתישעש המ םע יל השק" טפשמה תא איבמ אוה ,תויטמרד
יתייה םאו ,"חצור ינא" לש םוקמל ,"םשא שיגרמ ינא
."םייחל תוכז יל ןיא" ,הזה הבשחמה וק תא הכישממ
אוה םלועה .םלוע תוארל תמצמוצמ דאמ הרוצ ןבומכ תאזו
ונחנא .הלאכ אל ונחנא םגו ,יואר אל וא ילאדיא וא אל
.ונרובע .ול םילגוסמ ונחנאש רתויב בוטה תא םירחוב
םיכרד אוצמל םיסנמ ונחנאו .ונב יולתש ימ רובע
ונחנא ,תאזה המלשהבו .ונישעש תוריחבה םע םילשהל
,ונב םייולתש הלאלו ,האלה םיכישממש ,ונל םירשפאמ
וילאש רשואהו הזה בוטה תא ,ונדצל האלה םיכישממש
.םיביוחמ ונחנא
ילאדיא רחש .ללכב תולפהב ךרוצ היה אל ילאדיא םלועב
.יוצר אל ןוירהל םרוג היה אל
לע סוחלמ תוענמהכ ותוא הניבמ ינאש המב ,םייקה רחשו
.רמו יטמרד שנוע ומצעל ןתונ ,בקונה טופישב ומצע
םע םילשמ וניאו סח וניא ולש טופישה ,תאז תונמדזהבו
התואב םידמועה םירחאה לכ לש ילאדיא אלה םויקה
.תושק תוריחב םישועו .הדוקנ
הלהל וביגה
 
 
13/8/00 13:14
חחרפ :תאמ
קר תאז יל המדנ ,תנעל הבוגתב
.ןבומכ
תימונוטוא ,השאה תוכזש ,ןעטש הז יתייה ינא ירה
תרחא תוכז לכ לע תרבוגו
תושגרב םישנה תא "םיניעטמ"ש ,ךכ לע יתנעט ףא ינא
תוכז ,שיאל לבא ,שיאל ןיאש יתנעט .ךכש לבחו .המשא
לש םיילענהו הנידמה ,םעה דיתע תא ,השאה לע ליפהל
וא המוש ריסהל התוכזש ומכ שממ התוכז וזש .ו'זו'ז
.ריפש לודיג
ןדיעבש םייח לאיצנטופ רשאמ רתוי ןיא רבועל ייניעב
לודיג וא המוש ללוכ רחא את לכב םייק ,טובישה
.ריפש


דגנתה שממ אוה םג "דחא םתס" בתכש המ תא ארקיש ימו
.חצרל הווש בלש לכב רבוע לש הלפהש רחש לש ותסיפתל


.םירבדה תא תארקו ךבל תא תתנ תוחפל תאש ,הלה הדותו
חחרפל וביגה
 
 
13/8/00 15:48
תנע :תאמ
הלה ,ןבומכל הבוגתב
טסקטב ילש תוקמעתהה תלוכיו ,ארקנה תנבהש תורמלו
וישכע תערקנ ןושלל ילש הרומה) רסחב תוקול
דיגהל רחש לש ותוכזש ,תבשוח ינא ןיידע (קוחצמ
.הז תא רבע אוהש הטושפה הביסהמ ולו רמאש המ תא
לכ אוה םאו והשמ תמ ותניחבמ ,והשמ ערקנ ותניחבמ
רבדה ותוא הז ויניעבש רמול ידכ דע ילנויצומא ךכ
.תלבקממ רתוי ינא זא
הווקמו הז בלשב אל .סנכהל הלוכי אל ינא וילענל
.בלש ףאבש


.תונלבוסו תונלבס תצקל הפצמ יתייה ךממ לבא


ןיטקהלו ימצע לע דובעל ליחתהל הכירצ ינאש הארנכ
.םירואנ םה המכ תוארהל םיבהואש םדא ינבמ תויפיצ
תנעל וביגה
 
 
13/8/00 23:33
חחרפ :תאמ
םכבל תמושתלל הבוגתב
.םוקמה ותואמ תינע ,תנע ירעצל


,הרימאה ןאכמו .חצר הזל ארקש הז היה אוה רחש
....ונכותב יחה חצורכ התא
לע ןגהל ה/שח אלא אורקל הצור אלש ימ לבא
.ה/ותוכז ,ןכ ינפלמ תויוגש תונעט


.טאל .בוש יארק


.ףיסוא אל
חחרפל וביגה
 
 
13/8/00 15:31
תנע :תאמ
קר תאז יל המדנ ,תנעל הבוגתב
...חפב תלפנ תא םגש לבח ..יתפי
לע תופי תורימאב וליחתה דחא םתס םגו חחרפ םג ,ןכ
םישחור םהש הברה הנבהה לע ,הפוג לע השאה לש התוכז
רואנ תמאב ,דובכה לכ ,הטלחהה לע םהלש הכרעהו
עירפהש אוה דחא קנע לבא ...לבא ,הבוט הלימ הוושו
.תוטובו תופירח םילימב םהלש תוגייתסהה אוהו ,יל


:בתוכ חחרפ
ימ תא קר חוצרל רוסא ...ונכותב חצורכ יח התא"
םישדוח 4 ןב קונית חוצרל זעמ ךתוא הארנ ,...עיגמש
םימוזומורכ רפסמ (טסקטה ףוגב תועט) אל שי יכ
"ילסרבינוא יוויצ הז חצרת אל ,...הנוש


:בתוכ דחא םתס
" ...לפטמ לצא אלא אלכב וניא ךמוקמ"
רסח םוזומורכ לעב רבוע ליפהל הטלחהב האור דחא םתס
.היעב (..ףדוע םוזומורכל ןווכתה חטב אוה)


רצו ,השק היעב .היעב שי יל הלא ןוגכ תורימא םעו
.רדסב ןאכ לכהש בשוחש ימ לע יל


?היעב ןאכ שיש ועבקיש דחא םתסו חחרפ םהימ
?חצר םילימב ושמתשיש םה ימ


ונעט םהש ומכ הפוג לע הטילשל תיאכז ךכ לכ השא םא
תוכזה יתחפשמה אתל ,לעבל ,השאל זא ןכל םדוק ןאכ
תא עוטקל וא ,דליה תא לדגלו רומשל םא טילחהל
.םביאב םירבדה
.ןיינעה םע םידדומתמה הלא לש תידעלבה םתוכז וז
תיקנע היעב םיווהמ "היעב"ו "חצר" םילימב שומיש
.יתניחבמ


,ליפהל רוסא יכ העדל הלא םיינש לש םתוכזש ןבומכ
ךרוצ שי לבא חצרל המוד הז יכ ,ירסומ אל הז יכ
ךכ לכ אשונ לע םיביגמשכ תימצע הרוזנצב ,ןוניסב
.תישגר ןועט


אקווד הז"ש דיגהל הלוכי תא ךיא הניבמ אל ינא
לעבכ הלגתהש רבוע ליפהל הטלחה םתניחבמשכ "רדסב
.הניבמ אל .חצרל הווש םומ


.רוסא םירבדה ןיב תוושהל רוסאו רשפא יא


םאתהב תולק אל תוטלחה םמצע לע םיחקול תחאו דחא לכ
םילוקיש שי ,םבצמל ,םהלש םייחה חרואל ,םייפואל
וא םומ לעב רבוע תימהל םא הטלחהב םיללכנש םיבר
סח םאש ,הצור ינאו ,םולכ וליאכ ולדגלו ודילוהל
טילחהל ץלאא ינאו המוד רבד יל הרקי הלילחו
םייטסיאוגא תוחונ ילוקיש וליפא ,ילש םילוקישמ
תולעל זיעי אל דחא ףא םומ לעבכ הלגתיש רבוע ליפהל
.חצר הלימה תא ויתפש לדב לע
תנעל וביגה
 
 
13/8/00 16:02
הלה :תאמ
...תועט ..הריקי אלל הבוגתב
יכה הרקמבו .רחא םוקמ הזיאב םיטסקט חותינ השענ
דחא םתס םגו חחרפ םגש ןיבהל ךישמא ינא ,ינוציק
המ יתארק ,ךיבמ המכ) יתרמא ינאש המ תא ורמא
וליפא רשפאו ,ימצעב יתבתכש ירחא דחא םתס רמאש
,(יל הרקי הככש ,אוהש המ תא יתבתכ ינאש ,דיגהל
.ךפיהל ורמא םהש בושחל יכישמת תאו
.םג היצפוא דימת תאז
הלהל וביגה
 
 
13/8/00 18:24
תנע :תאמ
יד ידל הבוגתב
..המיסקמ ...תא המיסקמ
...ויקיסייאל ילא רהמ ירזחת לבא
תנעל וביגה
 
 
14/8/00 11:15
noe :תאמ
יד ידל הבוגתב
ףא יתייה אל ,הרקי תנע ברעתמ ינאש החילס
הטלחהב םעפ ףא דומעא אל םתסה ןמו ,השא םעפ
תא שמממ ינא רשאכ דגנמ דמוע המ לש השקה
ארקמל םלוא .יפוג לע תידעלבה יתוכז
חחרפ לש הלא ןיבו ךיירבד ןיבש תוחצנתהה
םילהנמ םתא יכ השוחתה יב תדלונ ,דחא םתסו
תוחנה לע םימיכסמ םכניא .םישרח לש חוכיו
.תונקסמה לע זועב םיחכותמ םתאו ,דוסייה
והמ איה ,חוכיוה לעמ תפחרמה תיסיסבה הלאשה
.תובוחו תויוכז לעב ,םדא ךפוה םדא וב עגרה
גורהל ךתעדב ילעת אל םלועלש קפס יל ןיא אלה
לש ,יהשלכ הביס לשב ,תחא העש ןב ולו םדא
םישקה םיידיתעה וייח לע הלמח וא ,םאה יכרצ
ןעמל ,(ומיא תלוכי יא וא וב םגפ לשב)
םדא הלימה תא שיגדמ הנווכב ינא הטשפהה
םיברעל תוומ תללוכ הניא םתסה ןמ רשא
דע איה הלאשה .לעופה ידהוא םתסלו םינלאמשל
יתמו תויוכז רסחכ רבוע ךיניעב בשחנ יתמ
תיחפהל הדעונ אל חצור האירקה .םדא אוה ךפוה
ךכל אל יכ ינחוטבו ,הפוג לע השיא לש התוכזמ
עיבצהל התיה םתנווכ .קינמתסהו חחרפ ונוויכ
,תויוכז לעבל רבועה ךפוה וב רחא עגר לע
ןה תושגנתמו הרקמב ןנזאל שי רשא תויוכז
הבושתה תא ןיא יל :הדוא .השיאה תויוכזב
אצמהל הלוכי אל וז ןיעמ הבושת ימעטלו ,ךכל
איה םדא לש ותווהתהש ללגב ולו ,םעפ ףא
.תודוקנ לש ףסוא אלו ךשמתמו ךורא ךילהת
ךל ורמאי ,ונמלועב תוררושה תומכסומבש המדנ
קר איה המצעשכל תירפומ תיציב יכ םלוכ
תדימ יהמ ךא ,םדא אלו םדאל לאיצנטופ
ורמאיש שי ?תויוכז םדאל הנקמה תוחתפתהה
םאה ךא ,םדא וכפוהה אוה ומיא םחרמ וקותינ
?לאיצנטופ רדגב ןיידע אל םאה ?םדא רבכ אוה
חתפתת ותייאר ,וחמיצ םרט ורעשו ויניש אלה
הנש דועב וחמצי ויניש ,םיבורקה תועובשב קר
10-15 דועב חתפתת ולש ןימה תכרעמ ,רתוי וא
קר עיגי תיגולויזיפה ותלידג אישלו ,םינש
דח אוה ילארשיה טפשמה .הנש 18-20 דועב
םדא יכ עבוק אוה ,םיקוח לש םכרדכ ,הז ןינעב
והשפיא ונייהד ,ותדיל רמגב תויוכזל רישכ
לכ .רובטה לבח ךותיחל הנושארה המישנה ןיב
וז ןיעמ ןמז תדוקנ לע העבצה יכ הדוי דחא
ינימש שדוחב יתדלונ ינא) תוחונ יא תררועמ
דעומ בשחנ תודהיב (לשמל ,יעיבש שדוחב יחאו
תויתויעבב הרכה ךותמ יכ םא ,אוה םג הדילה
התוא םיריתומ אלו תווהתהה תפוקת תא םיחתומ
יניא) הדילה ינפל םיוסמ ןמז ךשמב ,תיתדוקנ
דעו (םיישדוח וא שדוח יכ ינבשוח המכ רכוז
דלו/רבועה יוצמ ,הדילה רחאל םוי םיעבראל
תויוכז לעב יאנת לע םדא ןיעמ ,דחוימ סוטטסב
הדילב ךוביס וב הרקמב לשמל ךכ יפל .תותחפומ
ייח - דלוה תלצהל םאה תלצה ןיב הריחב ךירצמ
םיבלשבש ךכמ דומלל ןתינ ימעטל) םימדוק םאה
ףא ילואו םאה תואירב םג ,רתוי םימדקומ
ןיא ךא - םירבוג םיימונוקא ויצוסה היכרצ
םרט רבועל יכ בשוחש ימ (אכמס רב ינא
ולו - םדא רדגב אוהו תויוכז שי ודלוויה
ימ ךדיצמ הלאשה ךתוא ןבצעל ךירצ אל ,תיקלח
ןיא רבועלש החנהה לע תתתשומ ,טופשתש התא
רבכ איהו ,ול שיש עגרל יחינה ,תויוכז
.םייח תליטנ לע טופשתש םאה איה ימ - תכפהתמ
התויה תדבועל יתרמאש יפכ ,הרשוק הניא הלאשה
,ךכל םימיכסמ ונלוכ ,הפוג לע תיאכז םאה לש
והמ ,ונל היהת אל םתסה ןמו ןיא התוא הבושתה
.םדאל םדא ךפוה וב עגרה
noeל וביגה
 
 
14/8/00 14:29
תנע :תאמ
רדס הפ היהישל הבוגתב
לכוא אל ןכלו ףורפרב ייד יתארקש הדומ ינא
,בשא אתוחינבו התיבה עיגא ינא ..קמעתהל
...לבא ךרוצ היהי םא ביגאו םינפא ,ארקא
:תשקבתמ הרהבה
הפ רבודמ אל רתויב תישיאה יתעדלו ימעטל
אלא ,םדאל ךפוה םדא יתמ תיפוסוליפה הלאשב
.רתוי ינורקע ןיינעב
ןנובתמה לש ותוכזו ,םילוקיש תכרעמ תלעפה
.הילע ריעהל דצהמ


קונית תגירה/הלפהל תוסחייתההמ עגר אצנ אב
לש גוס לכ לעב דלו דלת השא םא - םחרב
טילחת איהו תילטנמ םאו תיזיפ םא תוכנ
הל םיאתמ אלו ,הילע "לודג" וב לופיטהש
.הדעב ינא ,תויושרל ורסמל תשקבמ איהו
התוכז ,וזה תויתויעבה לכ םעש תבשוח ינא
.דליה תא לדגלבש הבוחהו תוכזה לע רתוול
אל הזש הל דיגא אלו ,התוא טופשא אל ינא
.ירסומ
אל איהש השיגרמ איה ,התוכז וז יכ ?המל
תא תלבקמ ינאו אשונה םע דדומתהל תלגוסמ
ינא התעד םע המיכסמ אל ינא םא םג .התעד
.התוא תלבקמ
אל חצר לאכ הלפהל ןאכ תוסחייתהה ןכלו
.ילע תלבוקמ
,ארונ אל זא ..אל םאו ...יתנבוהש הווקמ
.וייח תא רבד לש ופוסב יח ירה דחא לכ
תנעל וביגה
 
 
13/8/00 18:27
ימענ :תאמ
קר תאז יל המדנ ,תנעל הבוגתב
הליה ואוו
םיהדמ תבתכ
הלחתהמ
קוביח
ימענל וביגה
 
 
26/8/00 19:53
noga :תאמ
,דואמ דואמ דואמ יל הרקי הלהל הבוגתב
ןפוא םושב ינא לבא ךרופיסב יתוא שגרל תחלצה טלחהב ,רחש
. ךתסיפת תא ןיבהל הלוכי אל
ויה םייח הזיא יכ .םתוא תדמשה אלו םייח תלצהש תבשוח ינא
המו ?םירוהל םיכפוה םתייה םכירוענב רבכ םא ךתגוזלו ךל
לודג היה ול םרגנ היהש קזנהש תבשוח ינא ?קוניתה םע
המו (ונמלועבדלונש ימ לכל םרגנש יטמוטואה קזנהמ רתוי)
םיבהוא םתייה המכו הפי תויהל לוכי היה אוה המכ הנשמ הז
.ותוא
םידלי תאבהש ( תומימתב הארנכ) םינימאמש םישנאהמ ינא
רקיעבו תוימיטפואמ ,הבהאמ ,תילרוג הריחבמ תורקל הכירצ
!תועטמ אלש חטב לבא (התמכוחב האל הבתכש ומכ) םיזיאוגאמ
תואיצמ לע באכ ןיבל "םא היה המ" לע באכ ןיב הריחב הפ שי
תייה זא הזכ רבד היה םא .תרחבנ התיה םא התונשל רשפא יאש
."ןוכנה באכ"ב רחוב
.ךומכ שיגרמש ימ תא םחנמ היה הזו יאוולה
nogaל וביגה
 
 
15/8/00 16:04
לש אמא :תאמ
רחש ,יואל הבוגתב
.הבהאמ .םימחרמ אל ?םימחר ךותמ חצר
תב הדלי .ןוירהב םייתנש ינפל ימצע תא תאצומ ינא הנהו
.תיבב יצחו םייתנש
.ןוירהב ינאש יל עדונש עגרב ןשעל יתקספה
.יצחו הנש התוא יתקנה
.אתבס תורידנ שממ םיתיעל .רטיס יבייב אל .תלפטמ אל
אל .הדות דיגהל הכירצ יתייה הנושארה לע םג .44 תב ינא
.הדליו הבהא .הככ .תוקירז אל .םילופיט
.ינטנופס ןוירה דוע .ילא םיכייחמ שממ םייחה .רשוא הזיאן
.החמש וזיא
ינאו...עבצא תצצומ איה הנהו...ינשו ןושאר דנואס ארטלוא
.הלודגה התוחא תא ומכ התוא תבהוא רבכ
אל הלש ףרועה יבוע תדידמב והשמ .הנושאר תוכרעמ תקירס
.ןיקת
הליחתמ איה הבושתל היפיצה לש םימיב .רשפאש עגרב ריפש ימ
.זוזל
.ןטבב רפרפ ומכ .הלאה םינטקה םירופרפה תא השיגרמ ינא
.התוא השיגרמ רבכ ינא .ילש הדליה
ינאו .תעדוי ינא .ןיידע התיא דדייתהל יל רוסאש תעדוי ינאו
.תכייחמו ןטבה תא תקבחמ , ימצע תא תרקשמ
!ןואד תנומסת
,םייאופר םירמאמ ינוילמ תארוקו טנרטניאל תסנכנ ינאו
עוגפה םדליש לודגנ רשואה לע םירפסמש םירוה ,םייגולוכיספ
.טילחהל הכירצ ינאו םהייחל איבה
.התוא תבהוא ינאש חטב .התוא הצור ינאש חטב
האלפומהו הלודגה התוחא לש םייחל הרקי המ לע תבשוח אל ינאו
.דימתל םיייקנע םיכרצ םע הנטק תוחא לצב הייחתש
םיינדיתעה ונייח לע .ילעו הלש אבא לע תבשוח אל ינאו
.הככו תויגוזו
רסוח ,הגאדה לע אל .יל יופצ המו ימצע לע תבשוח אל ינאו
.דיתעה ,םינואה
.םולכ
.יתקבח אל ןיידעש הנטקה יתב םע גולאיד יל שי
השיגרמ ינאש יפכ קוידב הרשואלו הייחל תיארחא השיגרמ ינאו
.הלודגה יתב לש רשואל
םילכ םע ןתיא קזח בוט סיסב הל קפסל תיארחא השיגרמ ינא
תונכומ וניתש היהנ דחא םוי ידכ םיקזחמו םיירסומ ,םיבוט
.םייחב הכרדב התוא תווללו ידיב תזחואה הדי תא ררחשל
.ילש אל .הלש םה הייח
?ןטבב יל תרפרפמש תאזו
?הל יופצ המ
?ילש ןואד תנומסת תדלי
?םיחותינ...ךכ לכ םהל שיש בל תויעב
קיפסמ היהת איה 70 דיגנ ,םהבש םינובנהמ היהת איה םא
,תלבגומו הגירח איה המכ תעדל הנובנ
תויחל יל ודיגת םעטה המ - ויק יא 30 40ב ךרובת איה םא
?תאזה תועדומה תמרב
.אצומ ןיא .ךרד ןיאו
םינש המכ ילוא .םיבוט םייח ילש הדליל חיטבהל הלוכי אל ינא
?ךכ רחא המ....ךכ רחאו תונושאר
ילש הבוהא שארמהו הנטקה ,הינשה הדליל חיטבהל הלוכי אל ינא
.הלוכי אל טושפ .םיבוט םיייח


תא םייסל ץמוא יל היהי םא הככו .תויחל הל יתרשפא אל..הככו
גורהל םהל יתרשפאו יתתנ הככ...םילימה תא דיגהלו טפשמה
.התוא


.תרכומ אל תבל םא .הלודג הבהאמ .הבהאמו
לש אמאל וביגה
 
 
15/8/00 18:35
רחש :תאמ
רחש ,יואל הבוגתב
.האירק ידכ ךות יתקנחנ .יאוו
.תועמד יתאלמתה


.
רחשל וביגה
 
 
15/8/00 20:53
הלה :תאמ
רחש ,יואל הבוגתב
.ןאכ םירמוא קוביח .םילימ תאצומ אל ןטבה
.תובר ונחנא המכ .תחא דוע ,הנה ,רמוא שארה ,ינש דצמו
תורמל הזו .הז לע םירבדמ אל המכו .תורחא תובר דוע יביבס
אל תילילשה האצותה וליאכ .ךכ לכ תולבוקמ וכפהש תוקידבה
.אובת
ילה תשוחת דוביא אוה ,הזה בצמב םימויאה םינדבואה דחאו
לכ לע ,ןוירהה תא רובעל ליבשב תיחרכה ךכ לכש הרקי אל הז
,הלאה םינומרוההו םיבאכה ,ררועמ אוהש תודרחה ,ויתוכופהת
לכב ומכ .תורקל לוכי לכה םואתפ .וישכע תוללק בושח אל
.ילוא ,השק ןדבוא
ןטבו שאר רבחל רשפא .בושו ךולה .הלאה םימיב תלבאתמ ינא
.תמאב .ךלבאב ךתיא ינא ,דיגהלו
הלהל וביגה
 
 
15/8/00 22:33
תנע :תאמ
רחש ,יואל הבוגתב
???יודיו הזכ ירחא םירמוא המ


דוע חולשל ראשנ יל ,רתוי בוט הז תא ורמא רבכ הלהו רחש
..קוביח
תנעל וביגה
 
 
5/1/01 21:32
לעי :תאמ
רחש ,יואל הבוגתב
.טילחהל ךירצ םדאש השקה הטלחהה ילוא איה תטלחהש הטלחהה
םג ,הבהא ךותמ תמאב איהש הנימאמ ינאו תטלחה הצימא הטלחה
ךבתכמ תא יתארקשכ יתיכב .הלודגה וזל םגו הדלונ אלש תבל
.הטלחהה םע האירב תודדומתהו םיבוט םייח ךל תלחאמ ינאו
לעי .קזח קוביח .םינשה םע לק ךפוה אל הזו לק אל הז
לעיל וביגה
 
 
10/9/00 0:20
ילחר :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
!רחש
ךכ לכ השיגרו הניבמ ,תרגוב הבוגתל יתיפיצ אל .דובכה לכ
...ךתומכ ובריו ןתי ימ .רבגמ
ילחרל וביגה
 
 
1/10/00 17:18
תינשייב :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
...ךבתכמ תא יתארק רשאכ יתעמד
...יב תעגנ
רוחבל הכירצ יתייה וב בצמב השוע יתייה ינא המ תעדוי ינניא
...ואל םאו ליפהל םאב
...ןה תושק תוטלחהש יל רורב לבא
.הריחב אלא הטלחה התייה אל וז תרחא
בלה לכמ
...ןטבהמ קומעו
...באוכו בהוא קוביח ךל חולש
תינשייבל וביגה
 
12/8/00 15:14
לט :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
?המ ,םש תישעש המ תוירחא רסח תצק הז .מממה
,םימודנוק בהא אל ינשה ,חצרנ ןיברש הפוקתב היה אוהה
...המוקע התיה הפצירה ישילשב


,םירבד הברה ןקתל תינילק הניחבמ רשפא
?אל ,םיבשוחמ תצק תויהל םג רשפא לבא
(-: ךלש ףוג הז לכה ךס
לטל וביגה
 
 
12/8/00 15:24
ימענ :תאמ
הנכומ תא םאהל הבוגתב
םג רשפאו
םיינטפוש תויהל אל
תורשפא םג תאז
ימענל וביגה
 
 
13/8/00 8:04
יבא :תאמ
הנכומ תא םאהל הבוגתב
- הלאה םינמיה
ןיבר תא ונל וחצר םג
(-: ודלונ םרטש תוקוניתה תא ונל םיחצור םגו


,תיארחא אל איהש הרימאב הירבד תא הליחתה תבתוכה
.תוירחאה לוע תא הילעמ הריסה ךכבו
תוחותפה תויצפואה ןהמ הלאשב ינכט ןויד קר והז ךליאו ןאכמ
.יארחא אלה םדאה ינפב
יבאל וביגה
 
12/8/00 15:23
תופעלז םשג :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
הנימאמ ינא ךכ ,רבגלו ,השיאה ףוגב אצמנ רבועהש ןוכנ ,ללכב
,אצמינ אוה הלצאש השיאל ומכ וילע הטלחה תוכז תוא ןיא ןפוא לכב
,ולש םינגהמ יצח ,ולש םג הז ,רמולכ .לכסתמ דואמ הז ,ןיידע לבא
.םולכ רוזעי אלו
ןכש יהשימ םע תישיא תורכיהמ לבא ,הלפה םויה דע יתרבע אל השיאכ
וא המוש תרסה ומכ קוידב הז יכ הנעטל המיכסמ אל דואמ ינא ,הרבע
,םלועה תאתונשל דיתעב ולכי ילואש ,םינטק םייח הז .ריפש לודיג
,"םאו וליא "הז לכהש ןויכמ לבא .רחא והשימ לש םייח תונשל וא
חתפתה אל רבועה ,הרק אל הז סלכתב..יטנוולר אל הזה חוכיוה
תונוכת ול לפסל םיינרמש םימרוג לש הזה ןוצרה ןכלו ,יח רוציל
.ודוסימ ןוכנ אלו לפש השעמ אוה ,חצרל הלפה תוושהלו תוישונא
..םלועב םירחא םירבד הברה ומכ .םייקתה אלש ,םייחל לאיצנטופ הז
האלמה הטלחהה הלו ,השיאה ףוגל ךישש והשמ הז ,םייח הזש ינפל
.אל וא שממתי לאיצנטופה םא עובקל
תופעלז םשגל וביגה
 
 
12/8/00 16:15
חחרפ :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
תרסהל המוד אל ,רבוע ליפהל ,ןהמ תובר לש ,השוחתב ,יתריקי
ןיב ,ךכ הזש ןעוט ינא לבא .ןוכנ הז .ריפש לודיג וא ,המוש
.'וכו תיתרבח תירסומ ,תישגר ןהב וניעטהש המ ללגב רתיה
ותוא לש ,בלל עגונ ךכ לכהו הנכה ,ארונה ובאכ תא הלעמל יאר
.ליפהל הטילחה ותרבח ,םינש עבש ינפלש רוחב


לש ןבומכ ,תומוד ץתושוחת םע התיא .תמייק הדבוע אוה ,באכה
.חכוותהל ןתינ


:איה הבתכה תבתוכ תא קזחל הצורש ,ילש הנעטה
םיקוזיחל הכזש ףקת אל ןועיטב הרוקמ ,וזה המרדולמה לכ
החמת החצ" ומכ שממ .תורחא תוינרסומו תויתד תוצובקמ םיירטסיה
".ונלש איה ,וזה ץראב תוכז שי ונל קר :ומכ שממ "קלמע רכז תא
"םד וב ךפשנש םוקמ םיריזחצ אל" ומכ שממ
ןבומכ הז ןיא .תופקת אל יניעבש - תוירסומ תוישגר תונעט הלא
באכ וניא ובאכ ,תויתימא ןניא ויתושוחת ,ךכ שחש ימש רמוא
.םודא וניא ומדו


,היח המקרמ םייח טבשל ןתינש ,םויה לכל רורבש ומכש ,בשוח ינא
וב שי ,ריאממ לודיג ומכ ,המוש ומכ ,היח המקר לכש ירה
.םייח לאיצנטופ
.יגרוריכ יינע איה יגרוריכ ךילה י"ע רבועה תרסה


:ןעוט בושו בשוח קר ינא
הנוצרל קר תבייוחמ איה .הפוגל דיחיה ןובירה איה השא
תנידמ ,לארשי תרוסמ ,לארשי םעל הבוח הל ןיא .ימונוטואה
,היאתב השעיי המ טילחהל האב איה רשאכ ןיינע ילעב ראשו לארשי
אלל םג םייח לאיצנטופו תברועמ הקיטנג םהל שיש הלא ללוכ
.טוביש
חחרפל וביגה
 
 
12/8/00 16:25
תופעלז םשג :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
לכל םויכ, תיגולונכט הניחבמש ךכב ךתיא המיכסמ ינא ןכבוו
,לבא ,לבא .םייחל ךפהיהל "לאיצטנופ" שי איהש תישונא המקיר
הנוש הרוצב סחייתהל םילגרומ םישנא ,תרמא ךמצעב התאש יפכ
וא רועה יאתל רשאמ ,תירפומ תיציבב ורוקמש םייח לאיצנטופל
.וכו ,ןמושה
.הנוש באכה םג ,ןכלו
רקבל רשפא יא ,תונעוטש המ תונעוטש תויתדה תוצובקה ןיינעב
איהש המ לש ,תוחפל הגצה אללו הלילשב תידגנ העדל סחייתהלו
.תרמוא
העד םיללוש םניא..הפוג לע תוכז שי השיאל יכ ,םינעוט םה
,םתעדל, איה ,הישעמו הפוג לע תיארחא איהש ןויכמ ,לבא .וז
.םייח תתל תלוכי הל שיש הדבועה לע תוירחא תחקל הכירצ
הנוש הרוצב םיסחייתמה םישנאה ללכב םיאצמנ ,םה םגש ינפמו
תומקרל רשאמ ,(גיוז )תירפומ תיציבב ורוקמש םייח לאיצנטופל
,תינרדומ הדבעמב תוטבושמ תויהל תולוכיה ,פוגב ןמוש
תוכז דחא ףאל שיש תבשוח אל ינא םולשו סח .םהל באוכ הז
,ןכ תושעל אל תוביס ךכו ךכמ ליפהל הטילחהש השיא לע תופכל
םייוסמ גוסב רבודמ יכ ןועטלו העיד עיבהל רתומו רתומ ,לבא
םג הריכמ ינא , לבא ,ךכ תבשוח אל ינא .תוירחא רסוח לש
ופתשש םושמ אל ,וזה הסיפתה םעתומיכסמו הלפה ורבעש םישנ
לש התמה ןתעדלש ינפמ אלא ,בשחיי ילואש יפכ ,חומה תא ןהל
.םירחא םירקממ ,יטסרדו לרוג הרה אוה ,הזכש םייח לאיצנטופ
תופעלז םשגל וביגה
 
 
12/8/00 16:59
חחרפ :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
םאתהב הפוג לע השאה תוכזב הרכה שי םייתד םימרוג םתואל
הל שי .הטלחהל םוקמ ספאו הרודס הנשמו הרורב הדנ'גאל
.רוחבל הילע ןכותמש תויורשפא תכרעמ אלו תוארוה תכרעמ
הל שי תוכז הל ןיאו הריחב הל ןיא .יארקתש ךיא הזל יארק
!!!שנועו רכש ,ךומנה דמימבו ,תוירחא קר


.הנוש בושחל םירחאהו תורחאה לש ןתוכז תא ללוש אל ינא
םהיתועיד ,םהיתודמע לע תונורטפל םתוכז תא לוש ינא
.ללכה לש םהיתוטלחהו


"לארשי ץרא" לע באוכש ימ .באכל יתושגר ה/ול באוכש ימ
תחפטמ ול איבא ,באכיש


ימ לע תופכל ידכ הלא םיבאכבו הלא םינועיטב ןיא לבא
לכה הז ..תרחא בשוחש
חחרפל וביגה
 
12/8/00 18:55
ימיש :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
רחש הנוכמש הלעמלמ רוחבה לש ויבד לע אקווד ביגהל הצור ינא
(??יתימאה ךמש)
עדוי דשה הדלי וא דליל בא םויה תויהל יתלוכי ינא םג ,רחש ןכבו
...םש היה המ
םייחה לש ןוריט דוע יתייהש ,םינש עבש וא שש ךרעב ינפל הרק הז
.הינש לכ הרוק הזש ומכ הרק טושפ הזו( ןב םויה 31)
אל הזש ,באכה לכ םאו הנובתבו הטילחה ילש גוזה תב ,הרקמ ותואב
. דלי איבהל ןוכנה ןמזה
.עמשמ ייתרת רתוי הל באכ הזו הלפהה תא יתבאכ םג ינא
הטילחמ התיה איה םא הרוק היה המ ןיימדל תוסנל לוכי קר ינא
ךרב םישדוח העשת רחאל שגופ יתייהש בצמל דע ןוירהה תא ריאשהל
.דלונה
.רכה אלל םינתשמ ויה ךליאו םוי ותואמ ייחש קפס לכ יל ןיא
.רחש ךליא הנופ ינא הפו
ינא, לבא ,הלפהה תא העציב איהשכ זא תייה המכ ןב עדוי אל ינא
.ריעצ יד תייהש החנה תדוקנמ אצוי
ריואל אצי אלש דלי ותוא תובקעב םינתשמ ויה ךייח ךיא םעפ תבשח
?םלועה
רב ותואל ךמצעמ תתל רומא תייה המ ,ךתבשחמ לע םעפ תלעה םאה
אלל תולובג לכ זא ץרפש ךנמזמו תילכלכ הכימת הז םאו םייח
?ןובשח
?םלועל דליה תא איבהל אל תועט התיה וזש בשוח תמאב התא םאה
זא ומכ הדימ התואב ויד רגובמ םדא לש וטבממ םויה רבדמ התא םאה
(?םינש עבש ינפל)
ויה אל ךייחש ,ךבאכ תא ןיבמ ינאשכ תאז רמוא ינאו קפס לכ ןיא
. עגר ותואמ (ךמוי תרגשב) ךייח תויהל םיכישממ
. הבושת לבקלו תעדל חמשא
,ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
12/8/00 23:32
רחש :תאמ
?ןכומ התא םאהל הבוגתב
וא ,ןולא יל וארק טעמכש תורמל ,ילש ישממה םשה הז רחש ,ןכ
.והשמ
ירוד-תלתה רולקלופה תוחפל ךכ) עבוכהמ ףלשנש המ הז ףוסב
.(ןעוט


.27 ןב םויה .20 ןב זא יתייה


,םינתשמ ויה ילש םייחה ,ןכ
לכ תא תושעל יל רשפיא ןכא הז ילש תיטסיאוגאה טבמה תדוקנמו
.הברה הזו ,םויה דע יתישעש המ
?חמש ינאש דיגהל לוכי ינא זא
.אל


.חקלנ אלש ביתנה הז
.דעצנ אלש


.בוט רתוי המ עדוי היה ודבל דשה קר וב דעוצ יתייה םאו
What if לש עודי ןקחש ינא
(-: .םא הרוק היה המ עדוי אל ינא םעפ ףא המ םושמו
.חקול היה הז המו ,תתל לוכי יתייה המ עדוי ימו


דלי טעמ דועו המיסקמ הדלי םע ,םימייוסמ םייח יל שי םויהו
,םיסקמ היהי םג חטבש
וז םא עדוי אל ינאו .תוויטנרטלא לע בושחל ללכב םעט ןיא זא
.ליפהל אל ןכ תועט התייה


לבא ,ןוכנה רבדה היה הזש רמוא אוהש ילאנויצר לוקיש לכ
.םיווש םילאנויצר םילוקיש המ קוידב עדוי ינא ,טאמיניביק
.תוי-צז-יל-אנ-וי-צר .תחתל
תוחמתהה) תילאוטריו תונפשוח לש זע ץרפב ,רפסל לוכי ןכ ינא
הדליה ,ףסונה ןוירהה םגש (םיריש תביתכ ירחא ילש הינשה
.וליפא ךפהל .ןנכותמ שממ היה אל ,ילש המיסקמה
.לכהו אפור ,הלפהל רות היה רבכ זא םגו
.ךישמהל יתלוכי אל זאו
.הנותח התייהנ ,הלפה התייהנ אלו


.שממ אל ,עדוי אל ?םלועב יל בוט יכה זא
,הדובעהמ רזוח ינאשכ הלילב רחואמ האור ינאש הדלי שי לבא
.היח איהו ,יתוא תבהוא איהו
.התוא יתגרה אלו
ילב שי ,יל ןימאתו ,םיכוביסה ראש תא הווש הז .הז םע יל בוטו
.ערה ןיע


:-)
רחשל וביגה
 
 
13/8/00 18:00
תמלענה :תאמ
,רקי ימישל הבוגתב
המ .יל תויהל םירומא ויה אל םגו ,יל ויה אל ,םידלי יל ןיא
תרזוח ינאש םוי לכב .םידומח םילותח השולש יל שי ,ןכש
םידומחה םילותחה תא האור ינא ,(םירבחמ וא) הדובעהמ רחואמ
,םייח םה .בוט יל השוע הזו םהלש לכואה תרעק דיל םילברכתמ
דואמ תבהוא ןבומכ ינאו (םהלש הרזומה םכרדב) יתוא םיבהוא
.םתוא
םידלי לא סחייתמ התאשכ תולפה דגנ תויהל חונ דואמ הז ,רורב
ןמדזמשכ םתוא םיאורש םידומחו םינטק םירבד - םילותח לא ומכ
רתוול ךירצ תייה וליא הרוק היה המ לבא .בלה תא םמחמ הזו
ליבשב ךלש תויחונה יטרפ ראשו ךפסכ ,ךירבח ,ךתדובע לע
?הנתשמ התיה ךתעד םאה ?םידלי
תמלענהל וביגה
 
 
13/8/00 20:14
רורחש :תאמ
,רקיה רחשל הבוגתב
.תיביטטנט הלאש תלאש
.'הדעצנ אלש ךרדה' לע בושחל קר לוכי ינא בוש
התייה אל איהה הלפהה ול הרוק היה המ עדוי אל ינא
.תמייקתמ
.הנוש היה לכה
.ןבומכ
.םויה יל שיש הדליה יל התייה אלו


.עדוי אל


ריאמ הל'א הזרפארפ) טקאקאפ שיגרהלו טרטסבא בושחל
.(לאירא


ינשה דצהמו תמ דלי דחא דצמ םיינזאמה לע םישל לוכי אל
.םירבח ,ףסכ ,הדובע אלל - תראיתש ומכ םייח


היהש המ הז חרכהב אל .אמייק-תרב האוושה אל טושפ וז
.הרוק


םיאתמש ומכו ןנכתמ ינאש ומכ היה לכה ול ,יעבט ןפואב
,עגרכ םידלי יל ויה אל ,ילש (לבגומה) תוישיאה הנבמל
.דיתעב אל םג יאדוו


(-: ריהז אל ינא ינא


תא הניש קפס אלל הז .חמש ינאו ,הדלי םויה יל שי ןכלו
.יל תומיענ אלש םיכרד הברהבו ,םינבומ הברהב ילש םייחה
.אל שממ


לקה ביתנב יתכלה זא יכ ןעי .הז םע ןיטולחל םלש ינא לבא
.(לקמ אלש המ ,ןוכנ קפס אללהו) רתוי הברה


אורקל .הינש .ןאכ בותכ ינא תלבלובמ הבושת הזיא ,ףוא
(-: תבתכ המ שדחמ


(-: ??םילותחל םיארוק ךיא ,בגא


הלפהל רות היה רבכ ילש הדליה םויה אוהש ןוירהה ,רוציקב
םע - ימצעמ הצור ינא המ בושחל יתלוכי רבכ זא לבא ,תפסונ
.הדלי שיו .שיו ,ויהו ,ויהיש יתעדיש םיכוביסה
תאש יפכ יביטמיטלוא אל אוה םנמואש והשמ יתרחב ,ןכ זא
.'וכו םירבח / ףסכ ןדבוא + דלי לומ דלי ןיא - תנייצ


?ןוכנ ,ןיינעל יתינע שממ אל .םצעב והז


.הלעמל יתבתכש המל תובושתה לגמ לבלובמ טושפ ינא


םכתוכז לבא) חצר הז הלפה - םישנאל רמואו ךלוה אל ינא
ןאכו ,הככ שיגרמו בשוח רקיעב ינא ,(םיעדומ ויה קר חוצרל
ררועמ ,חצור ינאש יל ורמאו ,בשוח ינא המ דיגהל יתיסינ
,שפנ-טאש
.(אקווד ,ףיכב השוע ינא הז תא) לופיט ךירצו


.םילותחל ש"ד .והז
רורחשל וביגה
 
 
13/8/00 21:56
תנע :תאמ
,הביבח תמלענל הבוגתב
,וניבהש םישנא דוע ןאכ םנשיש החוטב ינאש ,ךל דיגהל קר
...ןיד ץורחל םירהממש הלאכמ ץוח
...ילאוטריו קוביח
תנעל וביגה
 
 
18/8/00 0:54
רחש :תאמ
...ינא בושול הבוגתב
.תנע הדותוו
רחשל וביגה
 
 
14/8/00 0:09
דחא םתס :תאמ
,הביבח תמלענל הבוגתב
.ךתוא יתנבה אל וא ךדי לע יתנבוה אל ילוא ,החילס


.תוינדבוא תובשחמ לש ףצר היה תרבידשכ תראית התאש המ
עובצהו ןדחפה זא תולקב שיגנ OFF רותפכ היה קר םא"
"םמוד ןמזמ היה הזה
תובשחמה הלא םאש בשוח ינא ,ןכו .ךלש םילמה ויה הלא
ןיא ,ילש הדליה תא יתחצר" לש תושוחת דצל ,ךתוא תוולמה
םא חמש דאמ יתייה ינא ,ןדחפו עובצ יתייה ,תוכז יל
.לופיטל ךלוה תייה
בשוח ינא .תישעמ העצה אלא ,ךלצא קופד והשמש הרימאכ אל
.השוב אל וז .לפטמ תוארל יואר ,הזה גוסהמ תובשחמ םעש
.בשוח התא ךכש ןוויכמ ,אקוודו .המשא תחטה אל וז
םשה הז ירה .חצור ךל םיארוקש ךכ לע תבתכש המ יבגל
רבדמ ינאש חחרפ יל חלסיו ,שפנה טאשו .ךמצעל תרחבש
התואו םילוקיש םתוא שי ךרובעב הבשחמהמ היה ,ומשב
.םישדוח העברא ןב קוניתל רשקב הקיגול
...יל הארנ ךכ ,היה ,היינתה ןושלב ,רמול הסינ אוהש המ
שיש הבשחמהמ שפנ טאשל ףלחתהל לוכי ךלש רעצהלע הלמחהש
העברא ןב הכנ וא לבגומ קונית חוצרל המוד תוכז ךל
.םישדוח


ילוא רחבתשו ,רבדה ותוא הז ךליבשבש הבשחמה ,הדומ ינא
הז ,ךכ לעפת םא .הדיחפמ "החונה היצפואה" תיניכש המ תא
.שפנ טאש ררועי רשאמ רתוי
תושוחתמ ררחתשהל תנמ לע לופיטל ךלתש הווקמ ינא ,םויסל
תובשחמה לע רבגתתש ידכ דחוימבו תוקעומהמו המשאה
ךתבלו הנשה ןב ךנבל ,ךתייערל תוחפל יכ .תוינדבואה
..ךמותו ביצי אבא עיגמ דלווהל תדמועש


..החלצהב
דחא םתסל וביגה
 
 
14/8/00 20:53
תנע :תאמ
רורחש ,רחשל הבוגתב
..ךלש וא ילש ???רסחב הקול ארקנה תנבה וזיאו ..ונ
הנטק תחא תבש תוננב יבג לע רוחש יתארק אקווד ינא יכ
לע םיכמוסש החנהב) ....דלווהל דיתע ןבו שי רבכ
(..דנואס הרטלואה
תא בוש ארקתו אטוטמב התא רוזחת ילוא ..דחא םתס זא
...םירבדה
תנעל וביגה
 
 
14/8/00 21:46
רחש :תאמ
רורחש ,רחשל הבוגתב
,דחא םתס


ןואד תנומסית םע דלי ליפהל הריחבה ידיד יבגלש יתרמא
זומגל ןיב לדבהה תא ןיבהל יל השקו ,דואמ השק איה
זומגלו םיימויו שדוח תוכחל וא ,ינימש שדוחב ותוא
?לדבה האור התא .ץוחב ותוא
?אלכ הז שדוח סולפו רדסב הז שדוח סונימ ליגב


.רבד ותוא קוידב הזש בשוח ינא


לאיצנטופה .הירפהה עגרמ יח םדא הז יתניחבמ ,ףסונב
.שממתי אוה ילש תוברעתה אללו ,םש ואולמב


תוסיפתל םיהז אל ספאש ,םייתימאה םייחב ,ףסונב דועו
ליפהלו ימצע לע ןגהל רחוב יתייה ,ןה רשאב תואיצמה
,הזב ךורכש ישוקה םע ,ןואד תנומסת םע דלי הז היה ול
תצק תאז לכב ימצע תא םש ינא .םייק אוהש ענכושמ ינאו
רבחתמ אל ,טקרוק ילקיטילופ אל ,הפי אל .המידקמ
.הז הככ - לללבא ,םדא הזש ילש הסיפתל


תא יל שישכ ,תוחפל ,םויה) ליפהל רחוב יתייה אלו
.ןיקת ןוירה (תישפנהו תיסנניפה תלוכיה


.לכה הז


תאלעהו ,הפישחהו ,הבתכה לע הל דובכה לכ ,האלל רשקבו
.תמאב .הזה אשונה
אלש ,ךלש תוחלוקה תורושה ןיב ,האל ,אוהש ךיא לבא
,בצע שיגרהל אלש יתלוכי אל ,ימינפ שגרב תועגונ שממ
.השיגרמ תא םגש בשוח ינאש ,באכו


הז ,תויבגאב םירבדמו תישגר םיקתנתמשכ םג ,תאז לכב
.יעדתש .בוצע יל שיגרה


(-: הבוצע ייהת אלש ךל דיגהל יתיצר ,והזו


דדומתהל וליפא חוכה תא רבתסמ ךל שיו ,הז תא תרבע
.יפויו ,לק ימצע/עשעושמ טבמב בותכלו
.הלחא יל תארקנ תא
רחשל וביגה
 
 
14/8/00 14:55
תמלענה :תאמ
,הביבח תמלענל הבוגתב
.ךירצש ומכ ימצע תא יתרבסה אל ינאש הארנכ
תולפה יבגל ךתעד תא הנשמ תייה םאה :וזכ איה ילש הלאשה
?וילע לפונ היה דליב לופיטה לטנ לכש הז תייה וליא


םאיל ,הלוגילק םה לארשיב םהיתומש ,םילותחה יבגל
יעצמאה לותחהו םירכז בוחר ילותח םלוכ .סומיסקמו
.סדייא הלוח םג םהיניב
תמלענהל וביגה
 
 
14/8/00 21:36
רחש :תאמ
,רקי רורחשל הבוגתב
.הליחת םומהמהב הבושת ףוס .(הבושתה תליחת וז) מממה


זא ,ינתששוח ,תלאש המ ןיבמ ינאש חוטב אל ןיידע ינא
...ונכתייש תולאש רפסמ לע הנעא


אל רחוב יתייהה ,יחומ קזנ וא ,ףדוע ןג םע דלי םאה
ינא ?וב לפטלל ושדקוי ייח תיראשש העידי ךותמ ליפהל
הירפהה עגרמ לחה יתסיפתלש תורמלש ,לפשומ טבמב ,הדומ
,(תולוגנרת אלו 'ףוע' ומכ) 'רבוע' אלו םייק רוצי הז
,םשא שיגרמ יתייה .שארמ יל רורב .ליפהל רחוב יתייה
לוכי אל ינא הז םע - עדוי לבא ,השובב שאר ןיכרמ
וז (םהינש םיפורצ) תונדחפו םזיאוגא ךותמו .דדומתהל
.הלפה התייה


'רבועה' ,םיאושנ אל םתא ,ןוירהב איה - 'ב הלאש
בצמב יתייהש הנושארה םעפב .הבושת יל שי הז לע .ןיקת
וזש אל .םיאושינ - הינשה םעפב .הלפה התייה וז הזה
הדיחיה הפולחה התייה וז לבא ,הלק יכה הטלחהה התייה
היה ןאכ המל ?תירסומ הז תא קידצהל .יתניחבמ תירשפאה
יל רורב היעב םע דלי םעו הלפה היהת אל וזש יל רורב
?הלפה היהת ןכ וזש
לק רתוי דחא ישוק םע יכ .תיביטיאוטניא הרורב הבושתה
.ינשה םע רשאמ


תירוה דח החפשמ תויהל היה ריחמהשכ הלפה-יא יבגלו
.השק הלאש תאז ,ףוא (אבאה / ינא קר)
.ךדיאמ יטקרפה ישוקהו ,תחא דצמ הסיפתהו תושוחתה בוש


.הלפהל אל רחוב יתייהש ןימאמ ינא ןאכ םג לבא


,קפס רסה ןעמל ,יתרמאש המ לכבו הזה ןוידה לכב לבא
.היחי/ת ה/ותנומאב ה/שיאב לודג ןימאמ ינא
יתשגרה ינא ךיא יתנייצ קר .תחלצב דחא-ףאל ברעתמ אל
תוריתסה לכ םע ,םויה שיגרמ ינא המו ,זא
.ילש הסיפתב שיש


חוטב יתייה .סדייא תויהל לוכי םילותחל םגש יתעדי אל
.לילכ יתעתפוה הנהו הברה סדייאב ןיבמ ינאש
?תורחא תויח ?םדא-ינבל הקבדה רב אוה ?סדייא ותוא הז
.זילפ ימ ןטייללניא .רוב שיגרמ ינא


(-: (??חוטב ןימ לע דיפקמ אוה)
רחשל וביגה
 
 
17/8/00 11:51
תמלענה :תאמ
,הביבח תמלענל הבוגתב
ארקנ םילותחה לש סדייאה ףיגנ .ףיגנ ותוא אל הז
קבדהל םילוכי אל םדא ינב .(עודיה HIV תמועל) FIV
HIVל רתוי וא תוחפ םיהז FIVה לש םימוטפיסה .ונממ
םילותחה םיקול םהב תולחמה - ןכוסמ תוחפ אוהש אלא
.םדאה ינב לש ולאמ תוינלטק תוחפ םילוחה
..סרוסמ אוה - חוטב ןימ יבגל
תמלענהל וביגה
 
 
17/8/00 16:29
רחש :תאמ
סדייאל הבוגתב
.יתלכשה .הדות
.דוע אורקל טנטרטניאל יתצר
http://www.cfainc.org/health/FIV.html
י
רחשל וביגה
 
 
17/8/00 14:42
וליל :תאמ
,הביבח תמלענל הבוגתב
?ךנב תא לומת םאה ,רורחש
?ןוכנ ,הבשחמל תבאוכ הדוקנ
(...ללכ ךרדב הכלהה יקוחל ןמאנ ךניאש החנהב תאז לכ)
ולילל וביגה
 
 
17/8/00 15:54
רחש :תאמ
,הביבח תמלענל הבוגתב
,הלומא לומ


םייתכלה אל יאדוו יאדוו רקיעב םייתרבח םילוקשמ
.(יתומכש טסיאתא סרוקיפא)
.בצינ-בר ,בצק-בר םע אל שממ לבא


תומוארט ילבו ,באכ ילב .תימוקמ המדרה ,גרוריכ
תמדרהו ,הפב תועבצאו םינאגאפ םיסקט ילב .תורתוימ
.היהי אל הזש המ וא ללוע ןיפ תקיניו ןיי


זא ימ יא תנבצעמ הלאה םינוסקטל ילש וזה תוניועה םא
.היחי (ותנמאו) ותנומאב שיא ,יל רצ


.הווקמ ינא ,ול בוטו וירשא ןימאמש ימ


.אל ינא
רחשל וביגה
 
 
19/8/00 23:57
הלה :תאמ
,ולילל הבוגתב
ימענ) תוחכוה יל שי וליפאו הזב הקוסע יתייה קוידב
.(םהל ידיגת
?יריקי רורחש ,ללכב לומל המל
היצנטופב םוגפל ךייוכיס לע םעפ יא תבשח םאה
?ךנב לש תינימה
דוקפתב העיגפ לש בצמל תוירחא ךילע תחקל ןכומ התא
?ינימה
םישנא .ךילא קר תינפומ אלש ,תיללכ הלאש ןבומכ תאז
שנוע) חספב ץמח םילכואש הלא רקיעב ,םינימאמ אל
,(ונב תא למ וניאש ימל ןתינש הז ומכ קוידב ,תרכ
םילוקישמ תועבונ םהיתולועפש םינעוטש םישנא
םתוא ףחוד המ ,"ןלוכ תושוע ךכ"ל רבעמ ,םיפסונ
?םנב תא לומיל
.לומינ אל אוה ,אל .םתלאשש הדות ,ןב יל שי ,ןכו
לש הצובק םג שיו .הככו הככ .הלאכ דוע הריכמ ינאו
ובתכת ,םיטבלתמ םתא םאו ,םימלש םידליל םירוה
עדימה תורוקמל םכתוא הנפא ינא .ילש ליימל
.םייטנוולרה
ןיינעב יתטבלתה תושק ,ןכ ,םג דיגהל החרכומ ינאו
ינאש יתטלחה ,ןכו .תינלבוס אלה תילארשיה הרבחה
שישכ רקיעב ,םינוש תויהל םישנא לש תלוכיב הנימאמ
.תיבב תבהוא ,הנכ ,תיתימא הכימת םהל
.אשונה תא התלעהש ולילל הדותו
הלהל וביגה
 
 
20/8/00 14:44
רחש :תאמ
הפ הלוע הז םגש םיהדמל הבוגתב
לכ היופצ הדילה .טבלתמ ןיידע ונחנא/ינא ,ןכן
תועש המכ ןיב דוע שי זא (יעשת שדוח ףוס) םוי
.טילחהל םימי המכל


.אל ןפוא םושב - בצק בר


לש םוידמ הזש תורמלו ,טנרטניאב ןומה יתארק לבא
ונלוכש ומכ) םינרקש-םידחושמ-םינלאמש-םידוהי
רמוח ןומה יתאצמ (הלאכו ןויצ-ינקז ,םיעודי
תורושקש ידמל תוליעגמ תולחמ לש הבמי יל הארהש
םג ןכל .תמאב .ןהינפמ הנגמ הלימשו הלרועל
.הלימ לע הצילממ תיאקירמאה םיאפורה תורדתסה


חרסה רעוכמ יד הזש ,ינא קר ,בשוח ינא ,הזמ ץוח
.הככ יל הארנ לבא ,ןכ ,הנשמ הזש אל .הזה רוע


תינלבוס ביבסמ הרבחהש בשוח אל ינא ,אל ,ףסונבו
המל זא ,ןמיע דדומתהל תויעב קיפסמ שיו ,קיפסמ
?תחא דוע ףיסוהל


תינפוגה העיגפה יזוחא יבגל תוקיטסיטטסהש םג המ
.תוחינז דע תויספא דע תוכומנ ןה הליממ תועבונש
ןקדבע הזיא אלו גרוריכ הז תא השוע םא טרפב
הככ לבא ,תדל ידמ תפיטנא ינא םע החילס בושו)
שממ יל הרקיה הנידמל היצזינאריא לש םינש ,ינא
.(תונלבסה תא יל ורמג


תואיבמ הלאה תוביסה לכ לש היצניבמוקה .והז זא
.והז .גורוריכ םע תירבל ,'הבוט-הלימ'ל יתוא


?תבשוח תא המ
רחשל וביגה
 
 
23/8/00 21:25
הלה :תאמ
,תקיודמה הלהל הבוגתב
.הלרועה תענומש תולחמ לע יתארק אקווד ינאו
,ךכסמו היתחת רצוימש רמוחהו הלש םויקה
הז תא יתקדב אל ,אל) ןיממ האנהל םג םיליעומ
םג אלא ,(תעשעשמ אל תומכחתה תאזו ימצעב
.תולחמ תעינמל
הזה רשקהבו תושחרתמ ןכש תועיגפ לע יתארק םגו
.םייוגש םה םיחוודה ,הרכמ ,האפור יל הרמא
האצותכ היצנטופמיא יזוחא לע םיחוודמ ,רמולכ
םרגנ םוהיזה ,דיגהל חרוט אל דחא ףאו ,םוהיזמ
.הלימה תרודצורפב
.תילירטס אל הלימ אל לבא ,יל דיגת וישכע
הפיא .םילוח תיבב חותינ .רבדמ ינא חותינ
ילוא םההא ההא .םוהיז םילבקמ אל חותינ םושבש
ילוא ?םוהיז לש םיינש וא הרקמ הזיא שי ןכ
ןפואבש יהשימ םע רבדל הצור ?הזמ רתוי וליפא
םירת ?םוהיז םע קלאע ילירטס חותינמ האצי ישיא
.ךתיא רבדל חמשמ דימת .ןופלט
םתס אל .הקזח דאמ הביס הכירצ תיאופר הרודצורפ
םיחותינ םע המו .ןוכיסה תא םיחקול הככ
אוה ובש ליגב ינב םוקי .תלאשש בוט ?םייטסלפ
ינא ,רמאיו ,רהרהי ,ץעיתי ,תרחא טילחהל לוכי
.עדוי התא ,ךיפה הז .ךותחיו .ךותחל הצור
תא יל םתישע המל דיגיו םוקי אוהשכ ,ךלש ןבהו
?םלוכ םישוע הככ יכ ?ול דיגת המ הז
עגר דוע ,תאזה אמאה תבשוי הקירפאב םש יא
לע תרמוש איהש המדנ הל םגו ..התב תא לומית
השוע איהש תבשוח איה םגו .טבשה לש תרוסמה
אל ינא ,המ עדוי התאו .הלודג הבוט התבל
.המיכסמ אל תמאב .התא המיכסמ
דחא לכב בותכ הז .תולחמ תעינמ לע הלימ דועו
קניל ףכת ןתא ינאו ,הלימל םידגנתמש םירתאהמ
תויהל לוכי ףודש ןועט םג לבא ,ןאכ םהמ דחאל
,עשתמ תחא ,דשה ןטרס תא עונמל ליבשב .קדצומ
תא םישנה לכל ךותחל טושפ רשפא ,עדוי התא
.םדקומ דאמ .דאמ םדקומ בלשב םיציצה


םירתא דועל עיגהל רשפא םשמ ,קנילה הנהו
:ןיינע ותוא לע דוע םירמואש
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank/3578/
דחוימב ,תוסחיתה הווש לבא ,אילפהל רעוכמ רתא
.הטלחהה ינפל םתא םא
ךויח .ינפל התא םא .התא םגו
הלהל וביגה
 
 
23/8/00 22:00
הלה :תאמ
?תענומ הלימהש תולחמל הבוגתב
תופדעה עיבהלמ העונמ ינא תוחפל תוביס יתשמ
תוישיא
תופכ םיחתנמ יתממ ,ןורקעה תמרב ,הככ לבא
?קונית לש תופי אל םיילגר
?תועבצא םיכיראמ
?ןבשי םיבטחמ
.תששוח ינא ,והשמ הביס אל
הלהל וביגה
 
 
24/8/00 8:53
רחש :תאמ
הקיטתסאה ןיינע תא יתחכשול הבוגתב
!בוט


תקמונמו הכורא הבושת לע בושחל ךלוה ינא
.(םג ךויח) תורוקמהמ תואבומ םע
.עיגמ רבכ .דוביעב הזש יעדת קר
רחשל וביגה
 
12/8/00 19:16
השק זוגא :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
המינ התואב !!!לבא .יתמעפנ ,תמאב .תונכה לע דובכה לכ ,האל
ףוגל תרכונמ הכ תא תמאב םאה ,אשונה לע תרפסמ תא הבש תיבגא
רסח תצק אל הז ?שולש לבא .הרוק הז תחא םעפ זא .ייק.וא ?ךלש
?םחל תונקל תלוכמל תכלל ..ומכ הז ךרובעש וא ,תוירחא
לכל יל קיפסה הזו הנש ינפל היה הז .תחא .הלפה יתרבע ינא םג
ינימ לכמ םויה דע ספאתה אל ילש ףוגהש הדבועה דבלמ .םייחה
.תישפנ ,םויה דע יתספאתה אל ימצע ינא ,תוילנומרוה תוניחב
תוכחל .ול דיגהלו ימעפ דח ץוטס ותיא ךל היהש םדאנב לומ דומעל
ןושארה ןוירהה הז ;םדאנב ,תאז לכב -תילמינימ הכימת לש גוסל
לכ תא עומשל ,תאז םוקמב לבא .חמש תויהל רומא הז ,םייחב ילש
תועט תייה םצעב תאש עומשל ,םש היה אל אוה וליאכ רסומה תופטה
דיגהלו תוכבל ולש רבחל רשקתהל זאו) םלשי אוה םא עדוי אל אוהו
אל ידכ אמאל רשקתהל אל .(דלישטור תדלונ אלו תיטנדוטס תא םגש
אל הז - הז לכו .טרחתהל אל ידכ ידימ רתוי בושחל אל ,התוא רעצל
.םליבשב בוצע המכ .הככ םיגהנתמ םירבגה בור .גירח
ףוגל ךלש דובכה הפיא לבא ליד גיב אל שממ ןה תוטישה םויה .ןוכנ
היה והשימ םא תבלענ דואמ יתייה ינא ?ךמצעל דובכה הפיא ?ךלש
.יל הרק אל הז תוחפל .ונממ אל הזש יל רמוא
רפסל םאה" הלאשל עגונב והשמ הבתכ אל תחא ףא דועש הז ךיאו
ארונ הזכ אל הז םא ?"יתרבעש תולפה םירשעה לע דיתעל ילעבל
ומיכסי תונבה בור המלו ?המליד ןיידע וז המל ,תגגוח תוחיתפהו
םילרביל םלוכ ילאוטריו ןפואב ,תושעל המ ?ךירצ אל ילואש
.הצימאו החותפ תוחפל איהש האל קר ,בוט .אל שממ םייחב .םיניבמו
ךרד ,תוריכמ ונחנא .ינא ימ ךל הלגא דחא םויו) ךיידי תא תקזחמ
.ייב .(בגא
השק זוגאל וביגה
 
 
12/8/00 19:22
ימענ :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
הלאש יל שי החילס
?ןתיאש ימל תאז רפסל אלש ורחבי םישנה בורש תבשוח תא המל
ימענל וביגה
 
 
12/8/00 19:34
השק זוגא :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
.תעדוי תא ,םשו הפ ,םישנ םע תוחישמ
השק זוגאל וביגה
 
 
12/8/00 19:43
ימענ :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
?תרפסמ תייה אל תא
?המל
הז תא ןיבהל החילצמ אל שממ ינא
ימענל וביגה
 
 
12/8/00 20:23
:תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
Nut is right. Most girls would opt not to tell their
future husband about having an abortion. Believe it
or not, most men (even the most "progressed") are
dettered by it.
And Lea - I suggest you try the new generation of
the Pill. No veins will pop out, and your dormant
libido ... I don't think it has much to do with the
Pill. Regardless, have you ever tried a condom? that
should help.
וז הבוגתל וביגה
 
 
15/8/00 1:52
השק זוגא :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
תוחותפ תורוחב לע םיתמ םילרביל יכה םירבגה יכ
לש אמאכ תיבב םלצא אל קר ,לכהו תומזויו תומיסקמו
.םהלש םידליה
השק זוגאל וביגה
 
 
15/8/00 17:56
ימענ :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
תקדוצ תאש יל הארינ אל שממ הא הא
תבשוח תאש המ הז םא לבא
תשגופ תא הלא תא קוידבש חינהל ריבס
?אל
ימענל וביגה
 
12/8/00 20:41
הלה :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
תועפשה לע תאזה תיטלחהה תעדה תווח הפיאמ יל רורב אל ,סומינונא
םגש ,חוודל הלוכי ינא רתויב רעצמ ןפואב .ודיבילה לע הלולגה
ןויסנו ,תולולג לש םירחאו הלאכ תורוד ,תונוירה השולש ירחא
תולולג ,טלחהב ןורחא רודב םויה דע ,ןיידע ,ןמזמ אל שממ ןורחא
.ןואכדל ילצא תומרוג
קיפסמ הצופנ איהש ,םג ןוכנ .הצופנ דאמ העפות אל תאזש ,ןוכנ
,ןוכנ רתוי דועו ,הסיפח לכב רבסהה ףד לע תורשפאכ עיפותש ליבשב
ןיינעה ללגב הזה בצמב בבותסהל ץלמומ אל שממ .תעדל יאדכש
.םירחאו הלאכ םירבסה ירחא שופיחב ךימי תא תולבלו ,ימיכה
,רבד התיא יל ןיאש ,האל לש ודיבילה וליאכ זומרל תאזה הרוצה
,ןאכ תעצבמ ינאש הציפק קוניזב התוא תנבצעמ אל ינאש הוקמ ינא
ןאכ תלדתשמ ינאו ,יחטש אוה תולולגל רשק הזל ןיאו ,ומצעמ םוגפ
.תונידעה לע קזח
הלהל וביגה
 
 
12/8/00 20:47
הלה :תאמ
ןואכד לש שדח רודל הבוגתב
היהי ךכ רחא .ילעמ אוה וישכע .סומינונאל הבוגת התיה תאז
.תרעטצמ .המש אוהש הפיא
הלהל וביגה
 
 
12/8/00 20:50
:תאמ
ןואכד לש שדח רודל הבוגתב
All I am saying is that are alternative pills, that's it.
I did not mean to offense Lea in any way.
I didn't really understand your comment about trying
really hard not to be aggresive.
Maybe its because I am not too strong in subtext Hebrew.
But, never mind.
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/8/00 21:05
lara :תאמ
ןואכד לש שדח רודל הבוגתב
Here is to inform u somthinig u might not know:
Not all women can use the pill. many do even though they
sufer alot .
תורבטצמ תועפשה לע רבדל אלש !!תלעותה לע בר קזנה םימעפלו
'דכו רתי תנמשה ,םיטלוב םידירו ןוגכ םיכיפה יתלב םיקזנו
וניילע וטועיש . תושחנמ אל וליפא ונחנאש תורצ דוע ילואו
? ןוכנ םיזגהל יאדכ אל הז םע םג זא ץ תורגובמ רתוי היהנשכ
laraל וביגה
 
12/8/00 22:07
הניד :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
.תררחושמ(הדלי ,השיא הזיא) השיא יתייה .תולולג יתחקל םינש 10
ללכב יתייה ??המ זא .ףיכ היה .ויחאו םלועה לכ םע בכשל יתלוכי
ינימ לכש םינומרוה תמרע הזיא ?ילש ףוגל הסינכמ ינא המל תעדומ
תוחמוצש תורעשה לכ ?ףסכ הז לע םישוע םירחאו ,ואיצמה םינעדמ
םתא .תוליחבה ,םידירווה ,םילמרונ אל תומוקמ ינמ לכמ תונבל
תאש בשוח ףוגהש ללגב הז ???תולולגה ללגב תוליחבה הז המ םיניבמ
לע תוליחב תצק םע .םינש רשע "ןוירה"ב ךל תבבותסמ תא .ןוירהב
ףוגה םינש רשע .ישפוח ןיממ ינהתש רקיעה .תלגרתמ תא לבא .רקובה
.המודמ ןוירהב ומצע תא קיזחמ
?ימצעל יתישע המ .תלעגנו הז לע תלכתסמ ינא םויה
לכ .אוהה ליגל אל דחוימב .שממ רחא ןורתפ יל ןיא .ובשחת אלשו
.ןוירהב םייתסהל םילולע דועו ,םג םיליעגמ יד םירחאה םיטנטפה
.גשומ יל ןיא ?ףידע המ
.17 ליגב תולולג הצרת (םינב קר יל שי יכ) יל ןיאש תבה םא
לע יכל ?םיחוטב אלה םימיה תטיש לע יכל ?הל רמוא המ ,13 החילס
עיגת איהו המגארפאיד לע יכל ?חרבי ךלש רבחהו םודנוק
?יטנשה-תיבל


.ןגאלב ,רוציקב


ורבע םישנ הבבבבבברה המכ יתיליג זאו ,תיעבט תחא .תולפהל רשקבו
יל היה יכ ,הז תא השע ילש ףוגהש דואמ יתחמש זא לבא .הז תא
.דחא דוע יל םיאתה אל שממו .תיבב יצחו הנש ןב קונית
יל המרג קונית דוע לע הבשחמה .ינשה ןבה ירחא .תיעבט הלפהו
.הז תא תושעלו ץורל
,ןועשה תא יתיאר ,תוקדה 20 לש המדרההמ יתררועתה ךיא תרכוז ינא
יתעדי יכ ,ילש םייחה לש ךויחה תא יתכייחו רמגנ הזש יתנבה
דקפתלו התיבה רוזחל רשפא ,ןועגיש לש יצחו שדוח ירחא ,וישכעש
.הז תא ושע םישנ ןומה המכמ קושב יתייה ,בושו .םדאנב ומכ


.רומג רדסב הזו ונל רתומ הז - יתעדל
הצילממ ינא ,ימחר ךות ןקתה יבגל תטבלתמ דועש ימ :בגא ךרדו
השוע רקיעב הזש המ .םוחב
!!!לודגבו !!!םהלש םייחה תא ןימה ייחל ריזחהל הז
הניד
הנידל וביגה
 
 
12/8/00 22:34
הלב :תאמ
תולפהו תולולג לעל הבוגתב
.םישדח םירבד המכ ונדמלו ונמכחה .הניד ךל הדות
הלבל וביגה
 
 
12/8/00 22:36
הריאמ :תאמ
תולפהו תולולג לעל הבוגתב
:הלאש יל שי
היגולונכטהו עדמהו האופרהש הז ךיא ,יל ריבסהל תולוכי ןתא
םימכחותמ ךכ לכ ךכ לכ םירבד איצמהל תועדוי
םיאלפומ םימוחת ינימ לכב
םישנ לש תויסאלקה תויעבב לבא
?םינש ן-ו-מ-ה רבכ המוד בצמב םיעוקת ונחנא
,תעדוי ינא ,ןכ) ....ןוירה תעינמ דעו םיילגרהמ רעיש תדרוהמ
(....תאז לכבו ,םישנ לש קר היעב אל וז ןוירה
לע ,הזה ןיינעב תרוקיב יתארק ,'נואב רדנ'ג ידומיל יתדמלשכ
םינפומ םהש ןאל םינפומ הרקמב אל ,יעדמ רקחמ יביצקתש ךכ
.םינפומ אל םהש ןאל םינפומ אלו
.הילפאמ תולבוס ונחנא ןאכ םג ,תונב ,תוניבמ ןתא
,עבטהמ ,הככ" והשמל ובשחנש ,רוזחמ יבאכ ומכ) תוישנה תוקוצמה
אוצמל וליפא הסינ אל ,ןמזמ אל דע ,דחא ףאו "הריזג ,לרוג
(םיליגר םיבאכ יככשממ דבל ,םימלוה תונורתפ
תחתפמ תאשכ הלגמ תאש םיבאוכ יכה םירבדה דחא הז .אנ ורוע
.תיטסינימפ תועדומ
.תוחפ ךיילע םיבשוח ,תואירב יאשונב םגש
תעינמל תחלצומו החונ תמאב הטיש ףא םויה ןיא ,םויה ןיאו
.ןגאלב ,תרמאש ומכ .ןוירה
הריאמל וביגה
 
 
12/8/00 22:50
הית :תאמ
תולפהו תולולג לעל הבוגתב
ידימת ןוירה ותועמשמ תולולגב שומיש םא
םחרב תידימת תקלד ותועמשמ ימחר ךות ןקתה


םחרה ןפודב םש יא ךל ץוענ ןקתהה יכ
תקלד לק שיח תחתפתמ וביבסו
ןוירה חתפל ונממ תענומש
הנושאר הדיל ינפל ןקתה ץלמומ אל - הזמ ץוח


היתל וביגה
 
 
12/8/00 23:09
ora :תאמ
תולפהו תולולג לעל הבוגתב
? הלולגה לע םוהילעה םע ןתפחסנ תצק אל ...וואווו
ןאכמ לבא ,ןלוכל המיאתמ אל איה ,ילמיטפוא ןורתפ אל איה ןוכנ
.יארחא אל תצק הז - תפרוג הליספ דעו
הליחב לבא ודיביל רדעהו ןואכיד תועפותב תלזלזמ אל ינא
םאו) תועובש רפסמ ךות רובעל תורומאש תועפות ןה לשמל הנמשהו
,(הלולג לש רחא גוס ךל אוצמל היה ךירצ ךלש םישנה אפור אל
הלולגהמ םימרגנש םילגרה לע םידירו ןיב ,םידירול רשאבו
ינא המ תעדוי ינא ,הלפה םורגל הלוכיש המשנה לע םידירול
.תרחוב
oraל וביגה
 
 
12/8/00 23:48
ימענ :תאמ
תולפהו תולולג לעל הבוגתב
?השוע הז דוע המ תעדוי תא לבא ןכ
תנווכתמ ינא ןקתהה
?ןוירה ענומ קוידב אוה ךיא
הנטק שא לע תידימת תקלד השוע אוה
השוע ןקתההש המ הז
ףייכ אל םג
ימענל וביגה
 
 
13/8/00 14:50
lara :תאמ
תולפהו תולולג לעל הבוגתב
ימל ריכזהל םג רתומ הזה םורופב זא בלהמ הפ םירבדמ רבכ םאו
לכב םויא םומידלו םיבאכ טעמ אלל םרוג םג ןקתההש תעדוי אלש
לש םומידה ךשמ תא ךיראמ ןקתההש הז לע רבדל אלש שדוח
שממ ןימ ייח רוזחמב תא שדוח יצח ...ףיכ הזיא . רוזחמה
םירואתה לע החילס , םינב !!! םיקתרמ
תוישנה" תויעבה תא רותפל הסנמ שממ והשימש השגרה ןיא תמאבו
םלועב םישנה םג .ישונאה ןימה ללכ לש תויעב ההה םצעב ןהש "
אל ןליבשב תוומו םייח תלאש םה העינמ יעצמאש ישילשה
- ןקתהה - תונימז רסוח לש תונוש תוביסמ םהב רזעהל תוחילצמ
תא ןיבהל ידכ םייוסמ יטנלטניא סיסב םע תויהל ךרוצ וא
.המודכו - תולולגה - הטישה
סנואה ךלהמב סדייאב וקבדנ רשא תוסנאנש ונארק םג הנורחאל
תועשה 24 ךותב תוקבדה עונמל הלוכיש הלולגה תא ולביק אל םג
!!!! תונושארה
שממ אל תויאופרה תוכרעמהש ךכל תוחכוה דוע תוכירצ ןתא
? ונל תוגאוד
????ךיא ? רתוי תצק ונמצעל גואדל ליחתהל ונל יאדכ ילוא
? תונויער שי ימל
"םיישנ" םיאשונ ומדקיש םירקחמב ודקמתי תורקוח םישנש
laraל וביגה
 
 
13/8/00 17:12
ירט :תאמ
תולפהו תולולג לעל הבוגתב
ףא יכ םילוח יתבמ האציו הסנכנ םינש 3 ךשמבש יהשימ רותב
לתב תיגולוריונ הקלחמו ,םיריכב םיגולוקיניג ללוכ ,אפור
דוביא ,שארה יבאכ הרקמב םאה קודבל וחרט אל ,רמושה
אלו תולולגמ םיעבונ דיב תירוטומה הטילשה דוביאו ,הייארה
לש השיגה לע דיגהל המ דאמ הברה יל שי ,תויטמוסוכיספמ
.תולולגה אשונל רוביצה לשו ,םיאפורה
תחקל תולוכי תונבה לכ אלש הדבועל םיעדומ אל םישנאה בור
תושק תויעב ןלצא תוררועתמש תונב םג ,הזמ רומח .תולולג
ינא .היעבה לע תולוע אל םיבר םירקמב תולולגהמ האצותכ
לכל תוכנ/תוומב ורמגנש םירקמ 3 תוחפל הריכמ תישיא
הזו תולולג תחקל תולוכי תונבה בור ,ןוכנ זא .םייחה
לוכי אל לטובמ אל זוחא לבא ,ןליבשב ילאדיאה ןורתפה
הובג סדייאב םיקבדנה זוחאש החוטב אל ללכב ינא .תחקל
ללכב ןיא ,תאז םעו .תולולג תחקל ןהל רוסאש תונבה זוחאמ
.אשונל תועדומ רוציל םיסנמ אלו תועדומ
םינייצמ אל תולולג לע היזיוולט/תונותיעב תובתכ שישכ םג
.םידירוו הנמשה לש יאוול תועפותל רבעמ ,תונכסה תא ללכב
תונבל תוילמינימ םד תוקידב םירקמה בורב םישוע אל םיאפור
.תיתחפשמ הירוטסיה םיררבמ אלו ,תולולג תחקל תוליחתמש
תא רתאל םינש 3 -מ רתוי יל חקלש ירחא ,דבעידב םויה
ולאכ קר) תולולג תחקל הלוכי ינא .רדסב ינא ,ילש היעבה
ןיא לבא .תודחוימ תויעב יל ןיאו (ןגורטסא תוליכמ אלש
ליבשב לבס לש םינש 3 רובעל הכירצ יתייהש הזב ןויגה םוש
יכ הדות דיגהל הכירצ ינאש יל םירמוא דועו .הז תא תולגל
שיש ירחא - ידמ רחואמשכ היעבה תא תולגמ יבצמב תונבה בור
.תואירב וא חומב םד שירק ןהל
ימ לבא ,תולולג תליבח לכ לע תובותכ הלאה תורהזאה ,בגאו
?הזל סחייתמ


ןוירה ינפל םישנ לע רבודמשכ - םירחא היינמ יעצמא יבגלו
.םירחא םיעצמא ןיא - ןושאר
תורכלמ תולפה ךל תושעל ףידעמ ינא" םעפ יל רמא גולוקיניג
המ זא ."ןקתהמ האצותכ תקלד ךל היהת םא תורצוצחה תא ךל
?םיחוטב םימי לע ךומסל ?ןיממ רזנתהל ?תושעל תורומא תונב

רכינ קלח דבאלו יניצר רבח םע םג םימודנוק םע בכשל
?האנההמ
ירטל וביגה
 
 
5/1/01 21:48
לעי :תאמ
תולפהו תולולג לעל הבוגתב
קיפסמ םכל שי םא יתעדל ?ןובשחב אב אל הז ?רוקיע יבגל המו
םיטבלה לכל ילאדיאה ןורתפה זא ,םיצור םתאש יפכ םידלי
.רוקיע ךילהת רובעלו לכה תא עונמל טושפ הז תולפההו תובשחמהו
גוז םא .אקוד רבגה אלא הז תא רובעת השאהש תנווכתמ אל ינאו
המ ונימאת אלו ?היעבה המ זא םידלי רתוי הצור אל אוהש טילחה
.ונהתו הז לע ובשחת ...ןימה ייחל השוע הז
לעיל וביגה
 
13/8/00 1:20
בשומהמ תממהמה :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
,רמאמה תא יתארקשכ .םכלוכל הדות .תמעפנ טושפו ןאכ תבשוי ינא
תרכוז ינאו ,הלפה םעפ הרבע ןוכיתהמ הבוט הרבח .יב ץמחנ והשמ
.השק הל היה המכ
,תישפנה המוארטה לבא ,ק'צ קי'צ רבוע תמאב יגולויזיפה קלחה
הכימת וז םש יתעצהש המ לכו ,םיכורא םימי ךשמנ ,תוחפל ,הלצא
,םימשא שפחל ילב ,תורשפ תרסח
הרבע איהשכש ,תרכז ינא .הבוט הרבח תויהל ,התיא םש תויהל טושפו
תחקל דימת יתגאד תמאבו ,הרקי אל הז ילש ימצעל יתעבשנ ,הלפה
,ןמזב תולולג
הז ,בושח הז .קנראב דחאו ,רדחב םימודנוק לש קוטס שי דימתו
.ילש ףוגה הז ,יארחא
,הזה רמאמל םכלש תורדהנה תובוגתה לע םכל הדומ ינא ,רחא ןיינעל
המיענ ךכ לכ החישהו ,קתרמ ןויד אורקלו ןאכל סנכיהל ףיכ ךכ לכ
,םימעפל ,אשונהשכ םג ,תיטנגלטניאו
.תקולחמב יונש
תסנכנ יתייה םא הרוק היה המ תעדוי אל ינא ,ינורקע ןפואב
תכמוסו הנימאמ ינא לבא .יטתופיה לכה הז זא ,ןנכותמ אל ןוירהל
רבדה היה הזש ,ןאכ ובתכש םישנה לע
.דבוע הז הככו .ןהלש םייחב הדוקנ התואב תושעל ןליבשב ןוכנה
המ גשומ ונל ןיא ,עגר לכ ,םוי לכ םירחוב ונחנאש הלאה תוריחבה
,ונלש דיתעל ןהלש תוכלשהה ויהי
,ןכמיע יביל .ןותנ ןמז ותואב תונוכנ יכה ויה ןהש חוטבש המ לבא
ןמאנ תויהל הז בושח יכה ,םילאיצנטופ תובא ,םכמיע םגו ,תונב
.בלל
.ןיוצמ דבוע הז ,בגא ,ילצא
בשומהמ תממהמהל וביגה
 
13/8/00 1:56
םות :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
לע םירבדמ אל.רובעל תוכירצ םישנש המ הזש .ארונ הזש תבשוח ינא
ןכלוכש בוטו ,האל הז לע תבתכש בוט .הקיתש רשק שי .קיפסמ הז
הדירג י"ע קר אלו ,תולולג י"ע ליפהל רשפא םויהש בוטו .תוביגמ
?םיחלצומ רתוי העינמ יעצמא ואצמ אל דוע המל .תנכוסמ רתוי איהש
.םישנה ונא קר תומלשמ ריחמה תא יכ ,אלש וא ?והשימ ןיינעמ הז
בצמל ןכל יתעגה אלו ןימ יסחי יתמייק אל .הלותב ינא ,היתד ינא
.ךבוסמ ךכ לכ הז םישנ לש םייחה ,ףוא לבא.הלפה לוקשל ץלאא ובש
.הז דעב תובשחתה קיפסמ תולבקמ אל ,םישנכ ,ונחנאו.יגרט
םותל וביגה
 
13/8/00 16:20
רפינ'ג :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
הניא שממ םישנ יאשונב תיאופרה הילפהה אשונב ןאכ רמאנש המ בור
.תקייודמ
.האופרל תיטנדוטס תישיא ינא
ארקינש המ ,ךרעל 28 ליגמ חתפתהל םיליחתמ םיבר םירבגל ,לשמל
אשונב רמאמ.תיטסרד תדרוי םתוירופש ךכ ,ערזה יליבומב םישוחמ
ץראהב םגו ,"סנייאס" יעדמה תעה תכב הנש ינפל דוע םסרפתה
רתוי הברה ,ןבומכ ,לבא ,םיביצקת שיו רקחמ שי ,םשל םג .ילארשיה
רבעב רשא ,תולחמ ראשו ,סדייאה ,ןטרסל האוושהב םיכומנ
לש ךילהת בקע ,םויכ ךא היעב אלל לוטקל הלכי הקיטויביטנאה
תופורתל תמייוסמ תוניסח םהל שי ,םיקדייחה לע הרבעש "היצולובא"
.וילא
ןניא רשא תולחמל ללכ ךרדב הנפומ חותיפהו רקחמה בור ,רוציקב
ןטרס יכ ,ןייצל יואר רבכ םאו ,יפיצפס ןפואב דחא ןימ תוניפאמ
.יאופרה םלועב האלהו ונממ לוזלזה רשא ,םוחת אוה ,דשה
ידי לע טלשנ ןיידע ינרדומה םלועה ,םלשומ לכה אל ןבומכ ,ןוכנ
.ןכ םג רקחמה ינוכמ ינממו ,םירבג םה ףסכהו חוכה ילעב ,םירבג
תא לטבל די יחמבו ,וזכש תופירח ןימב עירכהל ןוכנ אל הז ,לבא
תונויסנו,םישנל יאופר רקחמב תועקשומ ןכש תובר תועש ןתוא לכ
.םינימה ינש םע ביטהלו רפשל םיבר
רפינ'גל וביגה
 
 
13/8/00 16:33
הריאמ :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
המכ -יסחי ןפואב הלאשה .העקשה ללכ ןיאש יתנעט אל ,תישאר
.העקשה
תעדומ תאש תרמוא אל האופרל תיטנדוטס תאש הדבועה ,יטיבה
הב תוניחבמ דימת אל םיטפשמל תויטנדוטס םג .תמייקה הילפאל
'וכו תרושקתה םלועב תרושקתל תויטנדוטסו ,טפשמה םלועב
ןיחבהל תוחילצמ ,תובר םינש םוחתב תויוצמש םישנ םימעפל
רקיעב הז .הזב תודוהל השק דאמ הז .רחואמ יד ךכב תודוהלו
.ארונ בילעמ
ידכש ,ונלש תוברתב קומע ךכ לכ ןפואב הנבומ וזה הילפאב והשמ
תועדומ לש ההובג יד המר ךירצ הב תודוהלו הב ןיחבהל
.םזינימפ ,וזה "הסגה" הלימה ,ןכ .תיטסינימפ
ינא .ףירח יביטינגוק סננוסיד ררועמו ,םמוקמו רעצמו בוצע הז
.םייק הז .תאז לכבו .תעדוי
ךמשש ךכ) תובוגתה ןולחב ךלש ליימ יאה תא יריאשת ,הצור תא םא
.םיפסונ םיטרפ ךל תתל לכואו (םודאב עיפוי
הריאמל וביגה
 
 
13/8/00 22:07
הטילול.צ :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
םיעינמה םיילכלכ םילוקישמ םלעתהל ,רפינ'ג ,ךלש תויביאנה
יתוא הציפקה ,תימלועה תופורתה תיישעתו האופרה תא (ראשה ןיב)
שדוחמ "תא" לש ןוילגה תא אוצמל ,םינשי םינותיע תמירעב טטחל
עגרכש ללגבו ,ץראל םיעיגמ אלש העינמ יעצמא לע הבתכ םע ,ינוי
טטצא ינא ,קנילה תא ןותיעה לש ןויכראב אוצמל החילצמ אל ינא
:תרתוכה תא
.הלולגה אוה לארשיב םישנ ברקב רתויב ירלופופה העינמה יעצמא"
םירחא םיבוט םיעצמא תורשע .םודנוקהו ימחר-ךותה ןקתהה-וירחא
אל ללכב וא (תוילארשיה לש תונרמשה ללגב) ףדמה לע םיבקרנ
."םכתעידיל .(םייתד םימרוג לש ץחל ללגב) וילא םיעיגמ


םיירחסמ םילוקישמ ףח אל חטבש "בירעמ" ןותיעש לבח ,בוט ,ונ
תורבח לש תנמושמה םיסרטניאה תנוכמ תא תא ריכזהל חכש
.אורקל הווש הרקמ לכב לבא ,תופורתה
הטילול.צל וביגה
 
 
25/10/00 14:22
:תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
Scietific AT- my ass!
Since when AT is a reference to something serious???
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/8/00 15:44
יבא :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
וכלי פישנ רתויש ךכ ידי-לע היעבה תא רותפל ןתינש חינמ ינא
יעצמאו תופורתה לכ תא ןמצעב ואיצמי טושפו ,האופר דומלל
.םויה םירסחה העינמה
יבאל וביגה
 
 
14/8/00 17:03
ימענ :תאמ
יאופרה רקחמב םישנ תיילפאל הבוגתב
ץראל העיגה איהש החוטב אל ינא לבא ךרד דוע שי
הזכ רישכמ ןימ
םוי לכ קור תפיט תחקול תא
אלש ףידעש וא ךל רתומ םא ךל רמוא אוהו
הנוק חוטב ינא הז ץראל ואיביש יאוולה
ימענל וביגה
 
 
14/8/00 19:28
הלה :תאמ
יאופרה רקחמב םישנ תיילפאל הבוגתב
הצור םג ינא הזכ קוידב
.ךלוה ,םד תפיט הז ליבשב ךירצ םא וליפא
.הדות תריסא היהא ינא ,םיטרפ עדויש ימ .םודא םש יתישע
הלהל וביגה
 
 
18/11/00 23:38
:תאמ
יאופרה רקחמב םישנ תיילפאל הבוגתב
הדוד וישכע ינא וזה הטישה תוכזבו ,הז לע יתעמש ,ןכ
(-: המיסקמ הדליל
וז הבוגתל וביגה
 
13/8/00 17:09
רפינ'ג :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
.תנווכתמ תא המל..עומשל יל היהי בר ןיינע
רפינ'גל וביגה
 
13/8/00 19:44
.חרוא רבוע :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
.תוריעצ תובוהא ןכל םולש
לש ותעד םא .הזה קתרמה אשונה תא יתיליגו ןכרתאב יתרבע בוש
תלעב ,השאה ,רזוח ,השאי קר .1 .ןאכ יהירה ,הבושח קיתו טטושמ
והשמ יוצמ וכותב םא וליפא ,הזה םישדוקה שדוקל .הפוג לע תיבה
ךיילוקיש ויהי .ךפוג םע תושעל המ הטילחמ תא קר ,ןכ ,ינממ
וא עגרל ךגוז ינב ונחנאו .תעבוקה תא ,ויהי רשא ךייתוביסו
תופכ תא ץוחרלו תאז לבקל (םדא ינב ונחנא יכ) םיבייוחמ ,חצנל
,ךל ומרגי וניתוניקש רוסא ,ןנוקל ונל רתומ .2 ...ךיילגר
,ךכ םג .ךייח לכ ךתוא ווליש שפנ יטוביחלו םירוסייל ,הטילחמה
הנבהל אל יאדו ,הדידמל ןתינ וניא דבאש לאיצנטפה לע רעצה
וננכות ,םימייקה ןוירה תעינמל םיעצמאה .3 ...רבגה לש תטלחומ
הבשחמהשכ .רבגה לש ויתואנהל אלא ,םישנה ןעמל אל ,םירבג י"ע
עדוי ינניאש יל רצ) .םילק רתוי הברה ויהי ןכייח ,הכופה היהת
לש הכרה שפנה םע המו ?חצר הפ ריכזה והשימ .4 .(איצמהלו ןנכתל
וא ,בוטה הרקמב הפ דסחתמ והשימש יל הארנ ? השאה וא הרענה
.ערה הרקמב ןינת תועמדב שמתשמ
.ןכפוגל ןודא ויה רקיעבו .תובוהא םולש ויה םייתניב זא
.חרוא רבועל וביגה
 
 
13/8/00 22:04
תנע :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
...תרבעש בוט המכ ,וה
.חצמב הקישנ וליפא ןתינ ךלו הדות בושו הדות ,הדות
:))
תנעל וביגה
 
 
13/8/00 22:42
lara :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
ינממ םג הקישנ דוע
. םירבגה לש תועדה דחוימב הז הזה ןוידב בלה תא םמחמש המ
. ילאוטריו אלה םלועב םג שי ולאכ טעמ ונרעצל
laraל וביגה
 
15/8/00 14:08
ולש היאמ :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
רעצה לע ,םייניעב תועמד יל ודמע תבתכש המ תא יתארקשכ ,רקי רחש
.דיתעב רובעי םג םתסה ןמו ךילע רבועו רבעש באכהו
אל םינותנהשכ ,רבעב תטלחהש הטלחה לע ךמצע תא רסיית לא ,אנא
ךל התארנ ךתטלחה ןמז ותואבו ,םירחא אלא םויה םהש ומכ ויה
.הליבק
לכה תא "ןוחטל"ו בושחל ןמז רתוי ךל שישכ ,הביטקפסרפב ,םויכ
היה רשפא ילוא ,בשוחו ךתטלחה תועמשמב קמעתמ התא ,שארב בוש
.תרחא תושעל
יאו זא ויהש םיאנתב ,זא תלביק ךתטלחה תאש חוכשל ךירצ אל םלוא
תיארנ הנומתה לכ רשאכ ,דבעידב ,םויכ וז הטלחה טופשל רשפא
.תרחא
לכ תא לבקי אלש ,לובסיש דלי םלועל איבהל הצור תייה אל יאדוו
.לבקי יאדוו דיתעל ךדליו תלבקמ ךתבש הביחהו הבהאה
ךתב הלביקש המ תא ול קינעמ תייה דלונ היה דליה ולש בשוח התא
,חכשת לא ךא ,רעטצמ ןכלו ,דלווייש ךרל קינעהל ןווכתמ התאש המו
תעכ הצור התאש המ לכ תא לבקמ היה אוהה דליה ןכאש חוטב אל
.םירחא ויה םתסה ןמ םיאנתה םגו ,רחא תייה התא .וליבשב
אל םנמא (רתוי תויהל ולכי ,הריחב ךותמ םיינש) םידלי ינשל אמאכ
תצלאנ יתייה םא השיגרמ יתייה דציכ החוטב אל ינאו הלפה יתרבע
היטפמיסה לכ םע ,בלה לכמ תשקבמ ינא ךא ,וזכ תורשפא רוחבל
לכ בר באכ שוחל הביס לכ ךל ןיא ,ךל רמול ,שח התאש רעצל הנבההו
.ךכ
םה .ךלש םייחה לע םיטלתשמ םהש םעבט ,םידלונ םהש עגרמ ,םידלי
םוקמב תויהל רבוע התאו ,ישילשה ,ינשה ,ןושארה םוקמל םירבוע
.ןורחאה ירחא
,קוביחב רבודמ םנמא םינטק םהשכ .ךב םיבשחתמ אל םהלש םיכרצה
אל הז ךא ,םימשונ םהש המישנ לכל הגאד ,בל תמושת ,ןוזמ ,הבהא
םה המ ,םיכלוה םה ימ םע גאוד התא זא .םילדג םהשכ םג רמגנ
שארב ךל םינהנהמ םהש םעפ לכ אלו ,הערל םהילע עיפשמ ימ ,םישוע
םש םלועהמ רהזיהל) םהל תרבסהש המ תא ולביקו וניבה םהש םירמואו
הגאדה םע ,דבל ראשנ התא זאו .ךכל םינווכתמ ןכא םה ,(ץוחב
בוטהו תובשחתהה הבהאה לכ םייוסמ ליגמו ,םהל הרוק המ ,ששחהו
םהל הארנו ,"הזופרומטמ" רבוע ךרדב ,םהל קינעהל הסנמ התאש
דומלל ךירצ הז םע םגו ,םהילע ךלש תונטלתשו תויביטימירפכ
.תויחל
.רמגנ אל םעפ ףא הזו
ולוכ לכ תא עיקשהל ,ודואמו ושפנ לכב ןכומ אל םדא םא ,ןכל
יוצר אל ,HOLD-ל ויתונוצר תא ריבעהלו ,ומצע תא קוחמלו וידליב
.דלי איביש
.הניגב רסייתהל ךירצ ךניאו הנוכנ התיה ,זא תלביקש ךתטלחה
.תע התואב תיבטימה התיה איה .ךתריחב לע הטרח שוחל ךירצ ךניא
םיידיתעה ךידליבו דלוויהל דמועה ךרב ,ךתדליב ןכו ךכב םחנתה
.(ןבומכ הצרת םא) ואובי דועש


.היאמ ,קוביח תחלוש
ולש היאמל וביגה
 
 
15/8/00 17:50
ימענ :תאמ
רחשל הבושתבל הבוגתב
הרקי היאמ
יתדמל ינאש הממ ךל רפסל יל בושחש דחא רבד
ץלמומ אל םג hold לע יירמגל ךמצע תא םישל
תתל הלוכי אל תא תחא תבבש תולגלו ררועתהל הלוכי תא דחא םוי
הז יינפל תלוכיש המ לכ תא
םלוכ לש םיכרצה ןיב ןוכנ ןוזיא
?ךיא יל רפסל לוכי והשימ
ימענל וביגה
 
 
15/8/00 17:54
רחש :תאמ
רחשל הבושתבל הבוגתב
.הדות
רחשל וביגה
 
15/8/00 14:30
ריפסקש לש ותוחא :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
ןוירה יל היה, הריחבב יל ודלונש ולאמ ץוח .םידליל אמא ינא
אמא תויהל יתלוכי .רבועה תוחתפתה יא רואל ילש הריחבב םייסתהש
,השק עוגפ דלי לודיג לש יתחפשמה ריחמה לבא,םויכ דלי דועל
םידלי םע תמייק רבכש החפשמב,ןוירהה תא םייסמ היה םא קפסבש
.תחקל ונינש ,וניצר אלש ריחמ וניה -םירחא
.ןיינעה לע הטרח לש דחא עגר יב ןיא
דחא לש וייח תא ליצהל ידכ ,ללדל יתצלאנ ,רחא ןוירה
העש יצח לש המליד יל התייה .(7 ןב טעמכ םויכו -יח)םירבועה
.ללדל -דבל טעמכ יתטלחה.טילחהל
.ןייניעה לע הטרח לש דחא עגר יב ןיא
םירבועה דחא לש וייח ליצהל , תוטלחהה םע ןיטולחל המלש ינא
.ןיקת אל ןוירה ךימשהל לש הטלחההו ,רחאה לש וייח ריחמב
.הדיל םורט תוקידבו ,האופר שי הז ליבשב
תלוכיה לע , םיילאיצנטופ םירוהכ הטלחה לבקל ונל רשפאל ידכ
. ןוירהב ךישמהל ונלש ןוצרהו
ולש רסומהו הדימה תומא דחא לכל
.ללכב והער תא טופשל דחא לוכי אלו
,תיגולויב ,ןוירה תקספה הניה ,תויאופר תוביסמ ןוירה תקספה םג
.םדקתמה ןוירהה ליג בקע תכבסמו תבכרומ רתוי םג
.ירחא תוטרחו ינפל םיסוסיה יב ויה אל לבא
השקבב -תוחוכ ךכמ בואשל הלוכי יהשמ םאן
ריפסקש לש ותוחאל וביגה
 
 
15/8/00 15:59
תנע :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
..ןכיתשל
..היאמל םגו תוחאל םג
היווח וא היווחה תא ורבעו תוהמא ןהש יממ ,הלאכ תובוגת ילוא
תא הרמאש ,ינאש רסמה תא וריבעי ,הב וטבלתה תוחפל וא המוד
.החילצה אל ילנויצומא אלו ילכיש ןפואב םירבדה


תומרונ יפל וייח תא יח דחא לכש רסמה תא םינפהל ורהמיש לככ
ךכ ,ולש הבורקה הביבסלו ול םימאתומה םישכרנ םיישיא םילוקישו
.בטיי
רשאמ ץוח ,אל המו ירסומ המ עובקלו טופשל תוכזה תא ןיא שיאל
לע תוכז השאל"ש רשאלמ רואנ רתוי הברה יניעב הזו ,ומצע םדאל
םיבהוא םתא םא תועצבמו ןמזמ רבכ תועדוי ונחנא הז תא ,"הפוג
..אל םא וא הז תא
תנעל וביגה
 
16/8/00 20:53
MOI :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
תיסיסבה הלאשה - תינורקע תיווז הזה םישרמה ןוידל ףיסוהל יתיצר
ללכב ימו ,תיכרע וא תירסומ היעב וז הלפה םא איה ןאכ רתויב
.הלפה תבשחנ המ עבוק
ןוידל האל לש הבתכ / רופיסל תובוגתה תא עגרל ךופהנ םא ,רמולכ
ליבשל אקווד ואלו דואמ תורורב תונקסמל עיגהל רשפא ,יפוסוליפ
.ינרשפ םייניב


?הלפה וז ונייניעב המ - ןוידה םוחת תרדגהמ ליחתהל ךירצ ןאכו
םאה ?תיעבט םג םאה ?תיתוכאלמ קר םאה ?ןוירה תקספה לכ וז םאה
ןודנ רבועהש הרקמב וא ?סנוא לש תוביסנב תולפהל סחייתה והשימ
היהיש רבוע ליפהל ירסומ םאה ?רתויה לכל םייתנש לש לבס ייחל
?תילאמרונ היצנגליטניא לעב םלוא ,תושק תויאופר תויעב לעב
?תיכרע וא תירסומ היעב תאז םאה - ךפיהלו
?ונלש םשאה תושגר תא םצעב עבוק ימ


,םה םילוקש ךלש רבועה ייחו ךייח יזא - הנימאמ הירצונ תא םא
לע הלא ואובי םא םג םכינש ייח תא ליצהל ץמאתהל םיאפורה לעו
.הלא ןובשח
.יעמשמ דח ןפואב וייחל םימדוק ךייח - הנימאמ הידוהי תא םא
?שגרה ןיד המ - זא וליאו
אלו םירבוע הרשע תדלל תוסנל בטומ םאה - ?לולידה אשונב המו
?םבור תא ליפהל רמולכ - ?ללדל


3 -ל קלחנ ןוירהה ,האופרה לש היפוסוליפה תניחבמ - ףסונבו
:םיקלח
.ותיא תירסומ היעב ןיאו חמ רבועל ןיא - ןושארה שילשב
.תינורקע ךובס אשונהו םייח רב אוה - ןורחאה שילשב
.תיעמשמ דח הטלחה ןיא - ישילשה שילשל עגונב


םוחתש דועב ,םיפיטמו ,םבל םדב ןאכ םיבתוכ ןלוכ - םלוכ ,םוכיסל
.ללכב רדגוה אל ןוידה
אוה המל דיגיש - אימחהל וא ףיטהל הצור והשימ םא - תוחפל ילוא
."הלפה" רמוא אוהשכ ןווכתמ
MOIל וביגה
 
 
17/8/00 8:20
יבא :תאמ
?הלפה תאז המ עבוק ימל הבוגתב
איה היעבה - תיעבט תחא - הלפהל תואמגוד שולש ןאכ ונל שי
.הרדגהה
.יוצר אל רבוע םע םישוע ונחנא המ איה היעבה
יבאל וביגה
 
 
18/8/00 8:14
ולש היאמ :תאמ
?הלפה תאז המ עבוק ימל הבוגתב
לע וירוה לש באכה קר אל אוה .הלמ קר אל אוה יוצר אל רבוע
אל םה יכ ותוא ליפהל םיצור םהש םישיגרמ/םיצור םהש ךכ
.ותוא לדגל םינכומ/םילוכי
,ליפהל אל וטילחי םירוההש הרקמבש ,דיתעל דלי םג אוה רבוע
.דלווי
.הרזח ךרד ןיא דלוויש רחאל
שיו םילותיח ךלכלמ ,בער ,הכוב ,םשונ ,יח ,דלונש עגרמ ,דלי
תלוכי/יונפ ןמז/ןוצר/הבהאב ךרוצ שי ךכ םשל .הלא לכב לפטל
.(טעמכ קר) הזה רדסב אקווד וואל ,תישפנ תלוכי/תילכלכ
וניא רשא רבוע ליפהל טילחמש ימש רמולו ,ךתיבב ןופס תבשל
רבד לכל ומכ ךא ,לק דאמ הז ,"חצור" אוה ולדגל ןכומ שיגרמ
.םידדצ ינש שי ךכל םג םייחב
וב לפטל םילגוסמ/םינכומ אל וירוהשכ דלוויש דליה לע אהי המ
?יוארכ
:תובושת יתש שי ךכל
הנשמ אלו) םיילכלכ םיישקמ תעבונ תולגוסמה/ןוצרה יאו הרקמב
םעפב ךכ לע ,תפתושמ הטלחהב וא תירוה דח םאב רבודמ םא
תויעבל םרוג בוט אל ילכלכ בצמש ןובשחב תחקל שי ,(תרחא
,םיתב טעמ אלב .ןוכנ הז - אל וא עומשל םיענ הז םאו ,תיבב
רבדו םיילכלכ םיישקמ םיעבונה,תוקעצ ,םיביר ,םיחוכיוו שי
טושפ גוסמ םילוטיט לע רבודמ הליחתב .דליה לע עיפשמ הז
לע רבודמ ךכ רחא ,'דכו רתוי הלוז קיסוטל החשמ לע ,רתוי
לע רבודמ רחואמ רתויו (יפמוק ,בשחמ ,וגל) םיקחשמ תוחפ
,שארמ דלי ותוא .'דכו סיכ ימד ,םייוליב ,םיילענ ,םיסני'ג
.רוחאמ ליחתי
וא ,תישפנ תונכומ יאמ םיעבונ תולגוסמה/ןוצרה יאו הרקמב
אל ,ןוידה ךרוצל עגרכ) דליל לשב קיפסמ אל רשקהש השגרהמ
תורשפאה תא ןובשחב תחקל שי (אל וא דסוממ רשק הז םא הנשמ
דועב התסירקל םורגי ילוא תכרעמה לע קונית ליטיש סמועהש
רשקה ,תוחונמ ימ לע ןמז רתוי תצק םילהנתמ םירבדה ויה ולש
.דלי איבהל םילשב םישיגרמ ויה גוזה ינב רשא דע קזחתמ היה
.ןובשחב תחקל שי הז לכ תא
איצוהל רשפא ,םייניש תחשמ ומכ םה םילמש יל ורמא יתודליב
.הרזחב ריזחהל רשפא יא ךא
ןפוא םושב הלילחו סח דלי הוושמ א ל תרזוח ,א ל ינאו)
דלי ,המכו המכ יפ תחא לעו ,לקשמ ותוא לע ךא (םייניש תחשמל
עיגהל וייוכיס םיבר הזכ דלי ."ריזחהל" רשפא יא דלונש
לע אל םנמא) בורקמ תאז יריכהב .הנמוא תחפשמל וא דסומל
ומכ דמחנ ךכ לכ אל הזש רמול הלוכי ינא (ישיאה ירשב
.םירפסב
?הזכ הרקמב דלי איבהל עודמ
?"בוט" שיגרהל ליבשב
?וילע היהי המ
.הלילח ,םוגפ רבועה וב הרקמ לע יתרביד אל ןיידעו
ולש היאמל וביגה
 
21/8/00 18:11
ינא ימ עדוי התא :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
עשת ףלא ,לירפאב העבראו םירשעב יתרבע ילש הנושארה הלפהה תא
לע .הרשע שמח תב זא יתייה ינא ,בושיח השעת .עשתו םיעבש תואמ
.הקדה
םילוח תיב .ישיש שדוח .תמדקומ הדיל התיה וז .הדירג התיה אל וז
.תחא הדליו ,באכ תוקעוצ םישנ .תודלוי רדח .הירקה
אלש םילימ שי ,"וראוב" םיארוק תקייודמה תיניצידמה הרודצורפל
םיכחמו ,רבועה תא גרוהש רמוח םיקירזמ ,ינפלש ברעב .םיחכוש
.ותוא החדי ףוגהש
.תיתימא .המדא תדיער התיה רקובב ישילש םויבו


רוחש לותח יל בשייתמ ,ןאכ בתכנש המ לכ תא תארוק ינאשכ ,וישכעו
.רכזיהל הצור אל ינא .ותוא םורפל ליחתמו ,בלה לע
ינא ימ עדוי התאל וביגה
 
 
22/8/00 8:06
ולש היאמ :תאמ
ילש הנושארה הלפההל הבוגתב
....(רוזעל לוכי הזש המכ דע) לודג קוביחו םימוחינ תחלוש
.תעכ םידלי ךל שיש הווקמ


,באכב תופתתשהב ,ךלש
היאמ
ולש היאמל וביגה
 
22/8/00 16:10
ןורש :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
םהילא םינכומ אל םא םלועל םידלי איבהל יוצר אלו יאדכ אלש ןוכנ
םירבד ינש זא
םינכומ שממ אל םעפ ףא.א
יצרת ןכשכ היהי המ תקדב םעפ יא םאה -דיתעב תדלל הצור תא .ב
ךלש אבה ןוירהה תא הדימעמ ךלש ומכ תראופמ הירוטסה ???תדלל
אל המו םידלומ םימומ לש ןוכיס ללוכ ,דואמ בר ןוכיסב
,הרוק ,תחא םעפ ???םודנוק םישל לודגה רופיסה המ יל ידיגת זא
,החינ -היינש םעפ
????תמטמוטמ תא המ ????????תישילש םעפ לבא
ןורשל וביגה
 
 
22/8/00 16:24
רחש :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
לשמל ומכ (דיגא אל ינאש) םיסג םירבד דיגהל התפתמ ינא ,ףוא
םג םה ,המ ,אוהה הלילב זא םודנוק ומש אל ךלש םירוההש לבחש
ליעגמ ,חור סג היהי הז יכ הז תא דיגא אל ינא לבא .?םימטמוטמ
.םהלתמו


ךלש תירומחה הבוגתהמ ילש הדילסה תא תאזב רמוש ינא ןכל
.ימצעל


.ךתומכש ביבח


:םייתש וא הרוש דוע - קפאתמ אל


,הרבעש םימיענ אל םירבד לע תרפסמ יהשימ תרחא וא וזכ הרוצב
תוצרפתה ןימב ,התאו ,עודיה באכה ןגמ הז יכ יניצ טבמב ,תפשוח
.תמטמוטמ הל ארוק הביבח המידק
ןנכותמ אל ןוירהל סנכיהל בשוחמ יכה אלו גונעת יכה אל ,ןוכנ
.המצעב הז תא תעדוי איהש חוטב ינא .םימעפ שולש
רחשל וביגה
 
 
23/8/00 7:56
ולש היאמ :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
:ןורשל
.אחינ = החינ .1
לכ ילוא ?ךכ רחא ולבסי םהינשו יוצר אל דלי דלתש ,תיצר המ .2
?םייחה
דימת .תואיצמב תדבוע דימת אל "בוט היהי" לש הירואיתה .3
ןהש עגר ותואב ךל תונוכנש תוטלחה תחקל ףידעו ךכופמ טבמ ףידע
.תוחקלנ
(...יתעדל)
ולש היאמל וביגה
 
 
1/10/00 18:30
תינשייב :תאמ
?הקדב אל\הקדבל הבוגתב
תא המל בל ימיש ביתכ תואיגש לע םירחאל הריעמ תאשכ
...תבתוכ
..חכופמ
ךכופמ טלו
תינשייבל וביגה
 
 
26/8/00 18:48
ע-ד-וימ :תאמ
?הנכומ תא םאהל הבוגתב
.רבג אלו ,השא איה ןורשש ןוידה ךרוצל קר חיננו .ןורש ,תמאב
,בתכב קרש וא ,הככ ביגהל תלגוסמ תייה הפ-לעב םג םאה
תא ףושחל רקיעבו ,ץרפתהל ךמצעל השרמ תא ,תטלחומ תוימינונאבו
.ךב העובטה תונורטפה תאו ךייתושלוח


אמש וא ?האפור תא ,המ ?בר ןוכיס אבה ןויריהב שיש ךל ןינמו
,הל םיארוק אלש ךיא וא תרפא תתומעמ יהשימ ןוידל הפרטצה
יתלבה תונקדצהו המשאה ישגר לש דירווה לע תבשויש תאזה התומעה
ירבד תא םיסובוטוא לע תועדומב םסרפל תחרוט וליפאו ,תירשפא
.הלש לבהה
ע-ד-וימל וביגה
 
25/8/00 17:19
םיקנראה דבאמ :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
ןוזיא" חנומה תא תנייצ םימעפ המכ בל ימישת קר ,יתבוהא האל
.ךתמישרב "ילכלכ
.הז לע יבשחתו
םיקנראה דבאמל וביגה
 
26/8/00 12:57
ע-ד-וימ :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב


ןויסינ - ילזמל - יל ןיא יכ םירשקהה לכל סחייתהל הלוכי אל ינא
התיהש ימ לכ ליבשב ער שיגרהלו תוהדזהל הלוכי קר ינא .ישיא
רבכ אשונה לע הבשחמהמ קר .תחא םעפ אלו ,תאזכ הטלחה לבקל תבייח
.ריווא יל ןיא


אוה םודנוקה לבא ,יטסינימפ גשיהל תבשחנ הלולגה :דחא רבד זא
םינש יפלאב התוא םידקה אוה םא םג - רתוי לודג יטסינימפ גשיה
השא לכ לש תלוכיה .(והשמ וא הקיתעה םירצמב היה רבכש םינעוט)
אל תוברש ,יטסינימפ גשיה איה םודנוקב שמתשהל הגוז ןבל םורגל
,הז תא םיבהוא אל םירבגש רורב ירהש .וילא עיגהל תוחילצמ
הזמ תולבוס אל ללכ ךרדב ונחנא לבא ,םהיניבמ םירגובמה דחוימב
ןכ - םירבג המכ םע יתלהינש ןתמו אשמה תא עמש אלש ימו .דחוימב
יתנבה ,תצק יתלדגש רחאל ,םויה קר .דיספה - םודנוק אל ,םודנוק
תומרוג אל ,בגאש - ילש תולולגל תיארחא ינא .ןתמו אשמ ןאכ ןיאש
יארחא אוהו - ןוירה תעינממ ץוח ,יאוול תועפות םושל יל
דחא לכ יכ ,םימודנוק הנוק אל ינורקע ןפואב ינא .ולש םימודנוקל
.תאזה הליבחה תקסעב דחא רבדל יארחא


דקמתהל רשפא ,ךפיהל ?תסרהנ הקיטנמורהו .רדוסמו בשוחמ לכה זא
,תוקונית ,םירבוע ,ןוירה ,הלפה לע תובשחמ בושחל ילב הקיטנמורב
?ץומיאל רוסמל ,דבל קוניתה תא לדגל


לע וטו ליטהל תובייח ונחנא :דימתמ תיטסינימפ המינבו ,םוכיסלו
.םודנוקב - ינורקע ןפואב - םישמתשמ אלש םירבג
ע-ד-וימל וביגה
 
31/8/00 15:42
badulina :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
הריקי האל
תורישי אבש הז תא למסמ ןוקייא הזיא תעדוי אל) לודג קוביח
.(בלהמ
...ב םעפ תוטש תישע םאש גאודש הז ,םיטוידיאה לש ךאלה רמוש ילע
ילילש לבקלו תועובש המכ ינפל ןוירה תקידב תושעל לבא ,םלשת אל
,ול רפסל םא טבלתהלו ,עיגי רוזחמהש םיבוט םימי המכ דוע תוכחלו
.דבל לכה תא רובעל וא
השיגה בקע יתקספהש ,תולולגל יתרזח הז תובקעב .ךאלמה לע הדות
."םינומרוהב ימצע תא םפמפל המל" לש
לודג קוביחו בלה יוליג לע הדות בוש
badulinaל וביגה
 
11/9/00 10:04
תרפא :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
דיחיה ןורתפה הניא הלפה לבא ,יללכ ןפואב רמאמה םע המיכסמ ינא
תומדקתהה תורמל ,ןיידעש תוחפשמ ןומה שי - יוצר יתלב דליל
תילכלכה תונוכנה לכ תא ןהל שיו ,םידלי תוכושח ןה ,תיאופרה
תריסמ לש היצפואב םג ןודל יאדכ ילוא זא .דלי לדגל תישפנהו
.ליפהל םוקמב ,ץומיאל דליה
תרפאל וביגה
 
25/10/00 14:10
.Biology Dr :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
You really do not know what you're talking about!
Not that I think that women should give birth to unwanted
babys.
Not that I do not agree that women are the sole boss of
their body
(though I have a personal problem with not havinng any say
if my
baby is going to be born or to the drain)
However, repeated abortions thats way or another is un
healthy
and increase tramendousely your chances to abort
naturally.
You uterous just get used to not proceede with the normal
process.
So- if pills are too expensive, Condoms are like eating
unpiled banana
than- try oral (a delight for both him and her- especially
if her pussy is shaved)
anal- graet for the guys- you know that tremendous squeeze
on the dick, but
also a delight to girls if the guy is sensetive enough
or- just use your fingers; stick your hand up the elbow,
buy a vibrator
Or go on aborting and than adopt a poor romanian baby, as
your
body will not hold a pregnancy till its term.
.Biology Drל וביגה
 
23/4/01 4:58
תדדומתמ :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
ירבח יאבצה יתורש לש ומוציעב 20 תב יתייה הזכ אוה ילש רופיסה
הרומג העתפהבו תדדוב תורבח תנש רחאל 23 ןב טנדוטס היה (זא)
.ןויריהל יתסנכנ
ולש םירוהה ודגנתה םלוכ הקינאפו טלחומ םלה התיה ילש הבוגתה
לכו ילש אמא
דבל אוהש ךיא יתרתונו "םייחב ינממ םיסונמו םיחלצומ,םימכחה"
(רבוע)דליהש הנימאמ הכרעמב
.תויחל ךירצ ילש


הבהאמ אלא ןאכ ונעטש יפכ לדחמ תרירבמ אלו רבד לש ופוסב ונתחתה
הככ קר הבהא ןומה
.הזה ימואתפה רבעמה תא םירבוע


ינא רבד ונממ ךסחנ אל םלועמ בטיה לדג ידליש םכל החיטבמ ינא
.ךישמהל הווקמ ינא ךכו יתוחוכ בטימ תא וב העיקשמ
הליווה הרוספורפה ינפל דליש איבהלש םינעוטש הלא לכל זא
תויהל לוכי ןנכותמ אל דלי םגש םכל החיטבמ ינא תראופמה סדצרמהו
.רתוי בוט וליפאו םידליה ראשכ


תמשרנ ינאו םיישדוח דוע םייסמ אוה םידומילה תא בגא ךרדכ םתס
.רבמצדב הניכמל


.ב.נ


תא ורפיסש תונבהמ יהשמ תטפוש ינאש ירבדמ שרפתי אל הלילחש
תא הרבעש ימ קר ןרופיס
ונימאת תרכוז ינאו תבאוכו השק איה המכ דע תעדל הלוכי המלידה
תרכוז ינא יל
המלידה לומ דומעל וכרטצת ןתא אלו ינא אלש הליפת ילוכ ןפוא לכב
.בוש תאזה
םינב ורמשת , תונב ורמשת
תדדומתמל וביגה
 
3/4/02 23:43
לימא :תאמ
ץנרמ האלל הבוגתב
תויעבמ םכתא רותפי הז דיב ושעת
לימאל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא