םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

תחא דוע קר תא
יזנכשא הנולא

ןיא הרדסב שוביכ דוע תא ורובע
תירבג הריקד דוע יהוז ךרובע ,תיפוס
יתרדיסה ללעתמה לע תלפנ םאה .תבאוכ
אלה םדא ןבה לע תזטניפ לכה ךסבש וא
?ןוכנ


התפתת אלש הבשח תחא לכ .השגפ ןכמ תחא לכ ,אבה סופיט באה תא
ילעבו םיקפקופמ םימסק םה הלאש העידי ךותמ ,וימסקל םלועל רתוי
ויתועורז ךותל ןכתא דחי ינאו ןתלפנ תאז לכבו ,לבגומ ןובריע
םע ןה םישנ ,תוננב ,ןכל תרמוא ינא .יתרדסה ליחתמה לש תוסקוסמה
הז ,יתניבמ בגשנש והשמ שי םא יכ ?המל .יטסיכוזמ טעמכ .רזומ
ןומיסמ רתוי אל אוה השיא לש שוביכ םרובעש םיסופיט םתוא לע תוקלדיהה
.רוחשה סקנפב יו


אבה גנועה דע


,הנממ ריעצ אוה .ףתושמ רבד םוש ,הרואכל .םישדוח רפסמ ינפל ושגפנ םה
הז לכ ךא ,םירחא םירבדב םתסה ןמ ןיינעתמ ,הנממ םירטמוליק תואמ רג
היה .םיצוריתה לכ םוסחמ תא רבועש דחא רבד םהיניב היה .הניש שממ אל
והשמ שי .קחשמה תא וקחישו ,ותוא ושיגרה םהינש .ריוואב סקס לש חיר
...ש דע ונממ ונהנ םהינשו שמוממ אל ינימ חתמב ריעסמ
םישנא לש הצובק דועו אוהו איה .חורבל היה רשפא יא וב עגרה עיגהש דע
אל המצעל החיטבה תיבה ןמ האציש ינפל .לובגל רבעמ שפונל ועסנ
ןויזלש העדי יכ הב טולשל ול תתל אלו רציב טולשל העבשנ .תותפתהל
הזרא ןירדהמל תורשכ תויגול תוטלחהב תדיוצמ ךכו .ריחמ היהי ותיא
תוחטבהו ולשמ לנויצר שי שפוחלש ,הרשב לע דומלל ידכ קר .העסנו םיצפח
ריעצ רבגו תיציק חורו לוחכ םי לש תואיצמה ןחבמב תודמוע אל תיבה לש
ינימה חתמה .ץקה תא תוחדל התסינ איה זא .היכרי הלעמב שא תיצמ וטבמש
ןאכ ?ךיא .ולצא הקעצה תא קיתשה ריעצה רוחבה לבא ,הב קועצל ךישמה
האבה הרוחבה דע קוידב הב קשח ,תולכ דע הב קשחש רברבגהש התליג איה
דוע קר תא ורובעש רבגה .יתרדסה ליחתמה ,םיניבמ םתא ,והז יכ .הארש
יכה שיגרהל השיא לכל םורגיש רבגה .םישנ לש ינומה רוצי ספב תחא
הנשמ אל ללכב הזו .הירחאו ,הירחאש וזו האבה השיאה אובתש דע ,םלועב
תחא דוע קר תאש ,תעדוי תא .ןתוא ןייזמ םג וא ןתיא טטרלפמ קר אוה םא
דוע םתס איהש העידיהמ רתוי השיאב עגופש רבד ןיאו ,תיפוס ןיא הרדסב
.תחא
התוא האר אוה .ונממ הקחרתהו ןורגב הל קנוח ןובלעה תא השיגרה איה
אוהש םינפ יתשל תעמתשמ אלש הרוצב ול הרמא איה .ברקתהל הסינו תקחרתמ
הנופצה החטבהה תא דיספהל הצר אל םתסה ןמ) תופחל הסינ אוהו הב עגפ
אוהש םירבדה םניא םשמ האור איהש םירבדהש הל דיגהלו ותוגהנתה לע (הב
.ןאכמ האור
לבא ,טרחתתש העדי איה .ןימאהל הצר הב והשמ לבא .רקשמ אוהש העדי איה
תלפונ איהש העדי איה .חורבל םעט ןיאש העדי ויניעב הלקתנ בושש עגרב
,םהיניב דמעש המל רורד תתלו ןויגהה תא םידרהל הטילחה לבא תדוכלמל
עגשת םינומרוהה תפקתמש ילב לובמה םע דדומתהל לכות ךכ רחאש ידכ קר
.התוא
הקושת לש שגפמ .ףוגו םייניע לש שגפמ .שמשהו םילגה תחת ושגפנ םה
לע בשח רבכ אוה .םולכ לע הבשח אל איה םיעגר םתואב .השמומ ףוס ףוסש
.אבה גנועה
םע לבא .ולחלח םדוק תועש המכ וב החיטהש םירבדהש הנימאה התומימתב
לומו ,הלש יתרדסה ליחתמה הדיל היה אוה .תועטה תא הניבה הכישחה תדר
,ןובלע היה אל רבכ הז םעפה .העיקשה רבעל תרחא יהשימ םע עספ הפוצרפ
לוק .עודמ ןיבהל התסינו התוא ףיצמ סעכה תא השיגרה איה .םעז היה הז
ותוכזש .רבעמ תובייוחמ םוש ילב םידידי קר םהש ,הל שחל הכותב ןטק
קעצ הכותב לודג לוק לבא .ולש שפוחה םג הזשו הצור אוהש ימ תא ןייזל
.תוריזח הלימה לש התועמשמ יהוזש הל
?תושגר וא דובכ לש ןיינע


הז הרקמבו ,רחאל דובכ לש םלועב םימיוסמ םידוק שי ,םיניבמ םתא
.ףוחה לע תשגפש יהשימ םתס התייה אל איה .לזאזעל התיא תייה .תרחאל
רחא רביא לש שארב וא) ךינייעמ שארב התייה איה עגר ותואב .הב תעגנ
.ירחאש םיעגרב םג התיא תויהל ידכ םדא ןב קיפסמ תייה אלש לבח (ךממ
הזיאל ךתוא לובכל הצור איהש ללגב אל ,והשמ הל בייח התאש ללגב אל
איה ,תורעתסה לאיצנטופו השיא איהש ינפלש ללגב אלא ,הלילח יגוז רשק
.חולסל אל הרחב איה ,תוארל אל תרחב התא .תושגר םע םדא לכ םדוק
לכל ולש ןונמתה יקוביחמ ,עבוש ועדי אלש םילוזה ויטוטרילפמ תמהדנ
.תורקל הזל הנתנ ךיא המצע תא תלאוש רקיעבו ,הביבסב רבעש יבקנ ץירח
לע אל .תוחפ אל תינהנו ,הדימ התואב תיצר .יתריקי ,הטושפ הבושתה
.םילגה ירוחאמ תיליגש שיאה לע הרצמ תא .תעדוי ינא ,תרעטצמ תא ןויזה
,רתויב יסיסבה רבדה תא וניבי אל םלועל ולש ןזהמ םירבג .תקדוצ תאו
רענל תיתפתה .ףסומה ךרעה אוה טרחנש המו חכשנ ןויזה ןמזה ףולחבש
הז .(תיוויק םא יל רצ) רבעמ אלו הרטמכ ךתוא ןמיסש ,םסק בר יוויל
.ויניעב תשגופ תאש האבה םעפב ותוא ירכז .ךלש ףסומה ךרעה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
8/8/00 20:56
ימענ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
הלימה לע תועקתינו תורצענ ילש םייניעה לבא המל תעדוי אל ינא
תדוכלמ
הטירש םש יל שי וליאכ
הניבמ אל ינא תדוכלמ לש טפסנוקה לכ תא
תא דייצה אוה תרמוא תאז ?תוימומרעב דוצלל ילוא תנווכתמ תא
הדוצינה
תא םגש יארתו םעפ דוצל יסנת םידיקפת םיפילחמ ונלוכ יירה
דייצה ומכ קוידב
המ תא בוט יתנבה אל ילוא תרחא וא תאז הרוצב תודוכלמ תננכתמ
יתארקש
השקבב העוט ינא םא יתוא ינקת שדח אל הז לבא
ךויח
ימענל וביגה
 
 
8/8/00 21:07
:תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
Avoid this type of guy altoghether. If impossible (simply
cannot control your raging hormones) simply bear the
consequences. You should know by now, that some guys may
be disrespectful. On the other hand, you can simply
screen you feelings and think of the bodily joy you had
.. that's one way of looking at it.
Mostly, don't give it any thought afterwards, I think
this is the best way to deal with it.
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/8/00 22:32
ימענ :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
?םוגרת לבקל תורשפא שי
תקחוצ אל ינא
ימענל וביגה
 
 
9/8/00 5:19
:תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
To Naomi -
What I meant to say (sorry - I don't have Hebrew
fonts) is: "just forggadabouit", seriously, life is
too short to start thinking and analyzing everything.
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/8/00 11:11
ימענ :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
ההא
?המל
ךויח
ימענל וביגה
 
 
9/8/00 19:05
:תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
Now I am the one who needs translation :-)
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/8/00 20:47
ימענ :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
יתנבה תרמוא תאז ההא
הבשחמ הזל שידקהל אל המל תרמוא תאז המל
תנבהש יל הארינ ךויחה תאו
ךויח דוע
ימענל וביגה
 
8/8/00 21:19
יתות :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
.םיערל תכשמנ אלו תונכסל תכשמנ אל ינא :יודיו
.םטמוטמ הז יכ
וידעלב יתלוכיש ןוכיס ללגב והשמ יל הרקי םא יכ
.ימצעל חלסא אל ינא
תונהל קיפסהל יוכיס םוש יל ןיאו .תונכוסמ אל תואנהב אלמ םלועה
עיגהל ךירצ ללכב ימ זא ,תומאש דע תונכוסמ אלה תואנהה לכמ
?תונכוסמל
םירוחב םע םיפיה םירשקה לכ תא תוצמל קיפסהל יוכיס יל שי םאה
בושח יכה ןקה תיינבב זכרתא ותיאו , דחאה תא אצמאש דע -םיבוט
לע ןמז זבזבל ךירצ ימ .הבושח יכה הבהאהו
truble makers.....
תועשרה תא חתנל ,לוונמהמ לובסלב הקוסע תאש ןמזב ,הז לע יבשחת
ולכי וללה םידובאה םיעגרה לכ -ותשרב תלפנש ךמצע לע סועכל ,ולש
לש עגר לכ ..... ךייחל ךל םרוגש תודומח םלע לש ותציחמב תויהל
הבהאהו יפויה לע יבשחת .אליממ םירצק םייחה .דובא עגר אוה לבס
ייהת םא .םהל יכזתו םהב ישגפתו םתוא יארת םג זאו -םיעיצמ םהש
םירוחב לש םהימסק ינפב דומעל תלגוסמ אל תא המכ הבשחמב הקוסע
....בושו בוש םהמ ילבסת תא -םיער
תא ,םתוא שוגפל ךל עיגמש ינימאת םא .םלועב םיבוט םירוחב םג שי
...ישגפת
יתותל וביגה
 
 
8/8/00 21:32
הפוילק :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
תומימת םישנ לומ םילוונמ לש ןיינע הזש ללכב החוטב אל ינא
,תרכומו העודי הקינורכהש תורמלו ,םעפ תחא םעפ רבשנ ןבילש
.הז דגנכ תושעל תולוכי ןהש רבד םוש ןיא
ול .םישנל םירבג ןיב תרושקתו הנבה רסוח לש טושפ הרקמב רבודמ
אוהש ללגב ילוא ,האבל רובעלו ךתיא ליחתהל ינויגה הארנ הז
ושקיבש םישנא ולא יאל ךלש ןופלטה רפסמ תא תקליח תא םגש חינה
רשקל םיאנת ומכוס אל םלועמ .הביסמה תא בזע רבכ אוהש ירחא
ילאיווירט דחא דצל הארנש והשמ שיש דועבש אצוי ךכו ,הזה
וא "?הז תא רתומ !?המ" בשוחו םומה לכתסמ ינשה ,ירמגל
אלש רבד הזש ירמגל יל רורב היה ירה ?זעמ אוה ךיא" ןיפוליחל
."ןכ םג שחנל ךירצ היה אוהו ,השעי
יתכלה ןמזמ רבכ ינא .םויה םירשק לש םיגוס ידמ רתוי שי
םירבגה םתוא תא םישאהל ןגוה הזש החוטב אל ינא לבא .דוביאל
םירבגש וא .תרחא תנבה תא וא .תרחא וניבה טושפ םה .תועשרב
.םהיניב רשקה תא ידמ תופוכת םיתיעל תרחא םיניבמ םישנו
הפוילקל וביגה
 
 
8/8/00 21:45
הפוילק :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
אלש ,יתבתכש המ יתארקש ירחא וישכע ריהבהל יל בושח ,עגר
קר .אל ןפוא םושב .הנולא ,תרמאש המ תא לוספל יתנווכתה
שי .תיסיסב הנבה רסוחל הלאה בלה תונורבשמ רכינ קלח סחייל
ובש םירקמה רפסממ םצמוצמ רתוי אוה לבא ,םירבג לש הזכ ןז
תרחא יהשימ םע םיסחי תכרעמ עצמאב רבכ לומתא ךתיא בכשש הז
.םיירהצב םויה
הפוילקל וביגה
 
 
9/8/00 9:23
תינומלפ-תינומלא :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
.ןוכנ הזש המכ...וא
רבגתהל הסנמ ןיידע
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
 
9/8/00 14:20
קתבמה ו'ג :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
דח .ינימ רורחש היהי אל דוע לכ ,רורחש היהי אל :הרצקב
.קלחו
והשמכ אלו ,רחוסל רבוע עבטמכ סקסב הנשמתשת םישנ דוע לכ
אלפומ
םזינימפה שממתי אל ,ףתושמ ןוצר ךותמ ,דחי ותוא םיקלוחש
.יתימאה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/8/00 20:51
ימענ :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
?המ םשל תועיבצהו
?עבטמ רותב סקסב תושמתשימ םימעפלש תודיחיה ונחנא םאה
יתימאה םיזינימפה תושממתהל הכחמ אל ינא
לכמ תררחושמש םינימה ןיב תרושקיתה תושממתהל הכחמ ינא
תוינתהה
ולאה תובכעמהו תוקיעמה
...אל ןמזמ יכ ךויח
ימענל וביגה
 
 
10/8/00 1:12
ןונ :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
םינש דואמ הברה הזל חקי
...ער אל עמשנ ראתמ התאש המ תוירבג םיינזואל לבא
ןונל וביגה
 
 
10/8/00 16:50
קתבמה ו'ג :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
.תבתוכ תא ,"ער אל עמשיי הז תוירבג םיינזאל"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!היעבה תאז
תוכירצ םישנש המ ןיב יתוהמ לדבה שיש תבשוח תאש
.לבקל םיכירצ םירבגש המ ןיבל לבקל


,הבהא לבקלו תתל וצרי םידדצה ינשש עגרב .אוה ךכ אלו
סקסו ןיינע ,שגר
,השא-רבג ,הבקנ-רכז לש תימוטוכיד הקולח אלל ,הזל הז
.הפי רתוי הברה היהי םלועה


.ןכותמ הקיר הלמ אל .לעופב תולהנתה אוה ןויווש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
10/8/00 20:49
Estee :תאמ
!!!!!!!!!!!!!היעבה תאזל הבוגתב
.םילדבהה תא דבכל םג הז ,ו'ג ,ןויוויש
האנהו הניתנו שפוחו הבהא לע רבדל בהוא ארונ התא)
קיספת .ךלש םוקמה ןמ הז תא ראתמ התא לבא לובג ילב
.קוידב םוקמ ותואמ הז תא תוארל תוחרכומ םישנש בושחל
(
.היכרריה םירצוי אל םילדבההשכ הז יתימא ןויוויש
ללגב הווש /הבושח/הבוט תוחפ אל לבא ךממ תרחא ינא
...רתוי הארנכ ינא םירקמה בורב .הז
המכ ומצעל רדיסש יטננימודה ןימה םה םירבגש ללגב
תולבלבתמ םישנ ,רתי תויוכז הברה וא ,רתי תויוכז
ךרד תרבוע תויוכז ןתואב תוכזל ךרדהש תובשוחו םימעפל
תמאכ תוירבגה ,תורחא םילימב ,וא .תוירבגה יוקיח
.הדימ
גורדשב קסוע ,יתימא םזינימפ וא ,יתימא ןויוויש
.תוישנה לש סוטטסה
.ישנל בשחנש המ לש
,תוימיטיגל תוישנ תוהימכב לזלזל םיתיעל הטונ התא
לבא .(תוימיטיגל ןכ םג) תוירבג תוהימכ דאמ דבכלו
ידכ ,הבשחמה תא םישנל סדנהל ךירצ התאש בושחל קיספת
ןיבהל תוכירצ ןהש ןהל רמוא ו'גש המ ףוס ףוס וניבי"ש
."תורשואמ תויהל ידכ
תבשוח אל ינא לבא ....םישנ ץירעמ התאש תעדוי ינא
,ךלש ישיאה םסקה ללגבו .קיפסמ ןהל בישקמ דימת התאש
,וזה הבשקהה תא תוכירצ ןה המכ תוחכוש םימעפל ןה
תא םישאהל ילואו ...ידמ רהמ ךתא םיכסהל תותפתמו
...ןהל בוט אל הזשכ ןמצע
Esteeל וביגה
 
 
10/8/00 21:34
SARIT :תאמ
!!!!!!!!!!!!!היעבה תאזל הבוגתב
.ו'ג תא ,ותוא הריכמ תאש הארנ ,תבתכש המ יפל
...תישיא
:ונלש המולעתה תא ירתפת ילוא ,ןכ םאו ?םנמאה
!?תבתוכ תאש יפכ ,םיסקמ הכ תמאב אוה םאה
...תונרקסמ התמ
הפ הדיחיה אל חטב ינאו
SARITל וביגה
 
 
11/8/00 8:24
Estee :תאמ
...ותוא הריכמ תאש הארנל הבוגתב
שדוחמ רתוי "תוננב"ב תרקבמש ימ לכ ,הרקיה תירש
ולש השיגה תאו ו'ג לש תועדה תא בטיה הריכמ
לבא תמאב ןתוא בהואש םיסקמה ו'צאמה אוה) םישנל
אל הז ללכ ךרדב ...תונורטפב ןהילא סחייתמ םג
אוהש דיגהל ךישממ אוה דוע לכ ...ןהל עירפמ
ינא (...אוה ןנוחמ בהאמ הזיא רפסלו ןתוא ץירעמ
.ומצע תא גיצמ אוה הב הרוצל יתבגה קר
Esteeל וביגה
 
 
14/8/00 18:44
יתנ :תאמ
!!!!!!!!!!!!!היעבה תאזל הבוגתב
תוטבחו תדקוי תונמרח לש םיכורא תוליל הברה םג ,ו'ג
הלגתמה ,הטושפה ,תחאה הדוקנה תא וריתסי אל תוריקב
קר םתשגפנ ,והזש םיעדוי םכינשו יהשימ ךותב התא תע
תאז ירה יכ ,דימתל ודרפית טעמ דועו ,תועש המכ ינפל
.םידדצה ינש תעד לע תישפוח הבהא


לכות אל תוחיתפ תדהואו תינמרח ,תירבג טבמ תדוקנ םג
ךב תולוע ,רבג התא םא םג ,הלאכ םיעגרב -םלעתהל
םע לולח ילכ ,תושגרמ קתונמ ילכ ךתויה לע תויהת
םתוא) םירבגהש םוקמבו .(דועו ,דועו) בוברז
בורלש תויהתה תא תולעהל םיליחתמ קר (...םירבג
רבכ תואצמנ םישנה ,תבהלנ הרידח תחביאב תוגגופתמ
,תורדחנ ןה .תובשחמ לש הזטסקאבו ,רבשמה לש ומוציעב
.טושפ אל הז


ישנה) דרוסבאהו ,ףסומ ךרע תוצרל םילוכי םירבג םג
הבהאב דדחתמ ,םיישפנל םייזיפה םיכרצה ןיב (הרואכל
.ןיבהל רשפא .תישפוח
יתנל וביגה
 
 
9/8/00 2:46
ימיש :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
תאירק רחאל ךל םיעיגמש תולעמה ולא ,הליכשמ השיאו הרוהט המשנ
! ! !ךתבוגת
ןרק וליפא תא ,תאזמ הרתיו גשומ ךל ןיאש אורקל יתנהנ ךכ לכ
.בבוסה ךשוחה לכ ךותמ רוא
תוננב ירקבמ ןיבמ ימו םישנה בור לש השיגה וז ןיאש לבח
המכ ינפל הפ בתכנש "העבגה טקפא" לע ועמש רתאב םיקיתווה
.ןכיה רבכ רכוז אל שממ ינאו םישדוח
.ריכזהל ןמזומ רכוזש ימ
ןיינעמ יבקע יד ןפואב ועגפיש םיוסמ ליג דע םישנ ןנשי ,ןכבו
ןיבהל וליכשי םדקתמ רתוי ליגב קר ירעצלו ןבלה סוסה לע ריבאה
ירבדכ אבה גנועה דע ףרטל םירחשמ קר ראותמ ןז ותואמ םירבגש
.יזנכשא הנולא תבתוכה
הבוצעה תואיצמה וז לבא םלוע ירדס תונשל אב אל חטב ינא
.המוגעהו
רתוי ףלא יפ לבא בוט תוחפ תצק םיארנש םיווש םירבג םנשי
והזו בוט םיארנ קרש הלאכמ םיראשנ רתויו םידבכמ רתוי םינימא
. הז
הזיא ךכב םיאורש הלא ינפב לצנתמ נאו ללכהמ םיאצוי שיש ןבומכ
.הרטמה תאז אל , העיגפ איהש
ארב(םינעוט ךכ) םלוע ארובש ,אוה ףיסוהל ינוצרבש ףסונ טרפ
םילכתסמ ונחנא םאש רמוא הז ןיאו םהב שמתשהל יידכ םייניע ונל
.עיגה םלועה ףוס זא תרחא איהש ימ לע
תופי רתוי םג שי ונתאמ םיפי רתוי שיש הדימ התואב ,תושעל המ
.ןכמ
ינשה ןזהמ לידבהל הלילה ךתיא ןושיל ךלי ןמאנ ןז ותוא ,לבא
...התיא ןושיל ךליש יוכיס והש הזיא שי דימת ותיאש
,ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
9/8/00 14:22
קתבמה ו'ג :תאמ
...ןוילמ ךותמ תחא דוע קר תאל הבוגתב
ןייוצמ ףפותמ התא ,ימיש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/8/00 22:23
ימיש :תאמ
ימיש ,רשק םוש ילבל הבוגתב
'ואוו
! ! !עומשל ףיכ הזיא
.הדות הדות הדות
...העפוהה תא תיארש ןיבמ ינא
.תינהנש דואמ חמש
,ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
9/8/00 6:46
noe :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
אל תאש הלאכ ,םילזוג םע ןק ךל ונביש הלאכ .םיבוט שממ ,ןכ
םעפ לכ ובחיו ,ךליבשב דימת םש ויהי םה ,םליבשב תחא דוע םתס
אל טושפ םהש וניבי םה ,ךלש אבה שוביכהמ ירזחתש דע תונלבסב
תא ,תטהול םירשב תקושת התוא תא תבייח תאשו ,רתוי ךל םידימעמ
שפחל הכישממ תאש הזש וניבי םה ,ןמויב םעפ לכ שדחה יוה
םתוא תבהוא תאש הזל רושק אל המכ ,רושק אל םירחא םע עקתיהלו
!?המ זא - ךבילל םירקי םהו
noeל וביגה
 
 
9/8/00 11:02
יתות :תאמ
םיבוט םירוחב םג שיל הבוגתב
םיחוקל םניא "אוהה" ןוידב יתבתכש םירבדה -יודיו :רקיה חנ
ילב ,ךלומ םג ךכ רחאו) ימצע םע קודבל יתיסינ .תואיצמה ןמ
תויהל יושע רשקש הבשחמה םע .הזה שגרה םע הרוק המ (החלצה
הלוכי ינא לבא ,יטיתופיה היה יתראיתש בצמה .תדוכלמ םג
הקוצמה תא שוחלו ותוא ןיימדל ,ותיא תוהדזהל תולקב
תויפמ ולאכ םייודיו עומשל םיליגר ונא אלה .דוכלימהו
ירה זא .ןתחתהל םיששוח הז ללגבש -םיקוור לש םג ,םיירבג
.ללכב האושנ אל ינאו .הזמ שושחל הלוכי הרוחב םג ,ךל
יתותל וביגה
 
 
9/8/00 9:22
תינומלפ-תינומלא :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
??? הפיא
??? הפיא
. אוהה תא חוכשל ידכ בוט והשימל הקוקז ינא
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
 
9/8/00 22:26
ימיש :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
..וישכע יל יחלסת
!תינפצלפ םתס תא
...ךממ ונעמש אלו ןמזמ יד ליימ יא ךל יתחלש
אל תאו ךתיא םירשקתמשכ היסהרפב טורבלפ השוע תא המזא
???הנוע
ימישל וביגה
 
 
10/8/00 16:51
תינומלפ-תינומלא :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
תורישי ךילא םג יתבתכ - ימיש
ליימ יאה םע היעב יל שי
...ךל יתחלשש ליימ יאל יל הנע אנא
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
 
29/12/02 11:18
תיננב :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
שגרמ םיהדמ הז תויצאוטיס הלאכל סנכיהל אל ןוכנ הזש המכ
חנעופמ אל והשימ םע תויהל תושגרתההמ ףוגב קיז לכ ררועמו
עורפ סקס ץיברהלו ןכוסמ
תיננבל וביגה
 
8/8/00 21:54
ינומלאה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
םישנה תא גיצמה יטסינבוש טסקטב ןאכ רבודמש רובס ינא ,ןכבו
ומכ ."תוינברוק"ו "תויתפ"כ
םישנ .תוקזחו תורואנ ןהש ,תובר תונב תומייק ,רבודמ ובש רוחבה
.תימוקמ הצעומב הרבח תויהל תוכז קר אל אוה ןויוושש תועדויש
ימימ טסקט ומכ הארנ אוה תאז דבלמ לבא ,דמחנ חסונמ טסקטה םנמוא
."סקוסמה רבגהמ ירהזיה" לש םליאה טרסה
עיגה םדאש ירחא תוננבב המסרופ וזכ תדסחתמ הבתכש אלפתמ ינא
.חריל
.והותב ולע םזינימפ לש םינש
ינומלאהל וביגה
 
8/8/00 22:52
דהא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ןיעמ (?תשמשמ) השמיש יתעדלש ,תמסרופמה המודא הפיכ ,ןכ ןכ
לסופ ינאש אל הז .רמאמהמ ןאכ עמתשמש המ יפל ,תאזכש יוקיח תומד
אלא ,ךתרדגהכ "םייתרדסה םיליחתמ"ה תועגפנ לש בלה תונורבש תא
ןאכ רבודמ שממ אל -ימענ םע םיכסמ טלחהב ינא ןאכו - יתעדלש
השקב ידש יהשימב אלא ,העגפנו םיניגמ הדירוהש המימת הילטב
-"ליחתמ" ותואב תולת יהשוזיא
וזה תויתולתה תובקעבו ,ולש קזוחב וא ונממ הכפשנש תוינימב וא
הליבוהש איה קר רבד לש ופוסבש ,הלש םיניגמה תדרוה האב םצעב
.השיטנהמ בלה ןורבשל
תואשומ יאדוובש באכה תמצועמ תיחפהל ןויסינ םוש ילבו ,םצעב זא
יפלכ התיה הזה הרקמבש תויתולתב אוה הפ רבודמה ,תושח ךלש רמאמה
זא .תופיה ונתודלי תודגאב ומכ ץימא דייצ יפלכ םוקמב ער באז
תובוגתהמ לודג קלחב םינוויכה לכל הצירפשמש תויביטרסאה -תוננב
םע ןכלש םיסחיב ,םוימויב םג יוטיב ידיל אובל הכירצ ןאכ
אלש ןנב "קר" ינאש תורמלו) !ץוחב םש םיבבותסמש םיערה םיבאזה
(?ןוכנ ,יל ושרת ,תוננבב םולכ ןיבמ
הפצמ .רדהנ טושפ בותכש אלפנ רמאמ -המכסהה יא תורמל -הנולאלו
...אבה רמאמל רבכ
דהאל וביגה
 
 
9/8/00 3:20
ןהכ זעוב :תאמ
...הל'הפיכ םולשל הבוגתב
.םינימה יסחי לש ילאטוט הנבה רסוח .טלחומ תורואמ יוקיל
תינימ תובכועמ
היגמש דסחה רוא רסח קר ,טעמכ תירצונ תוינברוק .הרומח
.הלעמלמ


?ונעמל ?וליבשב הז תא תישע ,ותיא תבכש םאו :ןיבהל הצור ינא
יכ
תרחמלו ,ותיא תבכש זא ?ךתיא המ ?תא הפיא ,תאו ?הצר א-ו-ה
אוה
?םייחב יל הרק הז םימעפ המכ תעדוי תא ?המ זא .תרחאל רבע


אל לבא ,יתיא הבכשש הרוחב לכל ןובשח שיגהל רומא ינא םאה
התצר
םאה ?הזה םויה םצע דע רשואו רשועב יתיא תויחלו יתיא ןתחתהל
לוטנ רוצי ,תדייצ ,רסומ תרסח ,העורג הרוחב איהש רמוא הז
?'וכו ,תושגר


דבוע התא םויה .הככ םייחה .תרבג ,רגבתהלו רבגתהל הכירצ תא
םוקמב
תאזב ךל םיעידומ ונא ,הבר הדות" ,ךל םירמוא תרחמל ,םייוסמ
תקספה לע
.המ זא ,ונ ."וניניב תורשקתהה


םוש ךל ןיאש ,תיווחש העיגפב ,ךמצעב תזכורמ ךכ לכ טושפ תא
תוארל תלוכי
ולצינ .ער והשמ ךל ושעש ךל רורב ךכ לכ הז .תרחא תורשפא
.ךתוא
.תינימ הכפהמ םלועמ התיה אל ומכ .ךתוא וקרזו ךתוא וקפד
,הרוראה תוינאטירופה לש המוציעב ןיידע םיצוענ ונא וליאכ
היפלש
תעבט) והשמ תתל ךירצ ןכלו ,"לבקמ"ש רבגל "תנתונ" השא
(?ןיאושינ
(ןויז) לביקש המ תרומת


תחא ףא דמלי אל אוה .תחתל הווש הזה ךירדמה :והשמ דועו
רהזיהל
וסינכי םומיסקמ םה .םייעוצקמ תובבל ירבושמ ,םייתרדס-םינייזמ
תודרח
תיעבטו הטושפ השיגב ונחינ ןיידעש הלא לש ןבלב תורתוימ
תרושקתל
.השאל רבג ןיבש


יאדכ .ינברוקה ןכמלועב טלושש ,הזה סואכב רדס תושעל ךרוצ שי
ןיבהל
דוע לכ ,םינפה לע ,אוהש ומכ ראשיי השאה בצמ :דימתלו תחא
וארי םישנ
תויהל אלש רהזנ ןמזה לכש ימ .תויתרדס-תולצונמכ ןמצע תא
,רייארפ
אצויו ,ךלש םילבכהמ רטפנ התא .םייחב הז הככ .טוידא יכה אצוי
,ישפוחל
התא ,שיבכב ךתוא ופקע םא רייארפ אל התאש ןיבמ התא עגרב קר
רזול אל
לכל ךילא בייחתהל הצור אל והשימש הזו הדובעהמ ךתוא ורטיפ םא
,םייחה
.ךרע-רסח התאש רמוא אל
רבכ איה תונשרפה .תוטושפ תודבוע .רמוא הזש המ רמוא קר הז
ונלש
.ירמגל


האורש םלועה תסיפת יפל הדבוע לכ שרפל הפידעמ ,הנולא ,תא זא
,הבהא גישהל ידכ סקס תנתונ השא") םישימחה תונש לדומ יפל השא
התיה ,"סקס גישהל ידכ הבהא ןתונ רבג
(הנש 20 ינפל הריעצה יתוחאל תרמוא ילש הנכסמהו השפטה אתבסה


,תונהיל :ער אל תויונמדזה ןולח ךל עיצמ ,תאז תמועל ,ינא
.שיש הממ ,תוניהל טושפ
לבחו ,בוצק ךנמז - רבדמ ינא המ לע עדוי ינא ,יל ינימאת
תובבי ,תוחינג לע ותוא זבזבל
היגרנאה תא עיקשהל ףידע .םייתרדס-םינייזמ תוקמחתה יליגרתו
םייחה תואנה יוצימב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/8/00 9:33
תנע :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
,(הלימה לש ישביכה ןבומב אלו) ריד זעוב
,תולודגה תויחאה ,תוהמאה) תונבה ונינפב וננישו ורזח דימת
:דחא טפשמ (תוינחורה תורומהו תורבחה
."עומשל יצרתש המ לכ ודיגי םינב"


םירמוא םינב ,ןכאש הלגמ תא ןויסנה םעו םינשה תצורמב
.הרטמ לכ ,הרטמ גישהל ידכ יצרת קרש המ לכ ודיגיו
ללגב ,םירבגש אוה םשורה לבא ,לכה ודיגש תונב םג שיש ןוכנ
קר םיכוב ירה םה) האלהו םהמ איה תושיגרש הדבועהו החנהה
אקווד ,ול ודיגיו םהלש בוט יכה רבחל ואובי אל (הלילב
םה םאו ,ןויז היה התצר איהש המ לכ לבא התיא ןתחתהל יתיצר
.עבוכה תא הדירומ ינא ,םירמוא ןכ


ההזמ ימ איה הלאשה ...יתרדסה ליחתמב הלקתנ תחא לכ טעמכ
.האלה הכישממו ותוא
תנעל וביגה
 
 
9/8/00 10:59
הנד :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
,יריקי זעוב
.בוט רתוי תאז חסנל יתלוכי אל .התימאל תמא הלימ לכ


- הנולאל רשאו
ילכות ,ךנורכז יככותב בוט בוט ירבנית םאש החוטב ינא
ותוא תא קוידב םיבשוח וא ובשחש םיינש וא רוחב תולדל
םושמ קר תאזו ,"תיתרדיסה הליחתמה" תא ,ירק ,ךיילע רבד
.םיימעפ וא םעפ ירחא רתוי םתוא תוצרל אלש רוחבלב "תאטח"ש


.םיפי ךכ לכ םייחה ,ירבגתת
הנדל וביגה
 
 
9/8/00 12:26
חחרפ :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
...ש קר ..ןוכנ ךכ לכ ,תבתכ הפי ךכ לכ ,זעוב


םייאכרא תמאב םה ,ול הנתנ ומכ םיחנומש קדוצ ירמגל התא
,םיסנמ םא םהב םיזוח) םייאתבסו םיקייודמ יתלב רקיעבו
(םיטמק וליפא


..לבא


העוט ינא םא יתוא ינקת) רחא טביהל הנווכתה הנולאש יל המדנ
(הנולא


שי .תשלוב רבכ םניע ,תחאל םידומצ םתויה תעבש ,םירבג שי
ןוחבל קיפסהל ידכ קר ומייסל םיניינועמ ,טקאה עצמאבש םירבג
(!?רשבה) ףועמה קושב תויצפוא


.םתוא תוהזמ ןהש תורמל ...הלאה םירבגל תוכשמנש םישנ שיו


םיכלוהש םייתרדס םינייז אל הלא .תישגר םיכנ ,הלאה םירבגה
ינפב םידמוע םניאש םירבג אל הלא .יותיפהו קשחה ירחא
.ךומנ םהלש יותיפה ףס טושפש םירבג םניא הלא .יותיפה
תכאלממ םינהנ םניא ,ומצע ןימהמ םינהנ םניא ,הלאה םירבגה
םידגוס םניא ,עפושה ןילנרדהמ םינהנ םניא ,יותיפה
ישגר רוב אלמלב םיקוסע ם .םנימ תונב לש םיכשומה ןהילופישל
.קומע
.םהלש תודידבה באכ לא ,םמצע לא רושק ,םישוע םהש ןימה
.םש אל םה יכ ,תחתל םיווש םהלש םינויזה


תובר םישנ - הנולא לש הרמאמ דקמתמ יתעדל ןאכו - לבא
הבתכנש הניצס יהוזש תועדוי ןהש תורמל ,הזה רבגל תוכשמנ
.שארמ


?המל


ימל אקווד תוכשמנש םישנ שי המל ,המל יתיהת דימת רבגכ
?לזלזמו סג ןפואב ןהב גהניש
!ןתוכז .יתרמייתה אל םג לבא ,הז תא יתנבה אל םעפ ףא


אל ,ןויזה תעבש םירבגל וכשמנ ןה ךיא הז ,יתנבה אלש המ
.הקושת לש קבא ,ןוימד לש ץוצמק ,הקושת לש דחא םרג וליעפה
.התייהש וז התייה הרקמבש השא ךותל ןנואלב םיקוסע ויה יכ
.לבוסו םוטא בל לע ץורחל לע ןמיס דוע


אל דוע יכ .הלפמ ונלש הפשה יכ .הפשל ןברק הלפנ ,הנולא זא
םיארוקה םג .איה קר אל לבא .הפשב שיש ארחה לכמ ונררחתשה
.הפשה התואל ןברק ולפנ םישיגרהו םייטנגיליטניאה


ימ םע תוכלוהש םישנ לש ןבומ יתלבה באכה תא הבאכ ,הנולא
הניבמ אל איה .המחנ וא הוואת ןהל קינעי אלש תועדוי ןהש
.אל ינא םג .ןתוא
יותיפהמו ןימהמ םינהנ םניאש םירבג םתוא לע םחרמ ינא לבא
יפיזיס רוב אלמל ךרוצב םייובש ,תוינמופמינ ומכ שממ אלא
.קומע


.ו'ג לע תורעהה יבגלו


תא תללוכ ו'ג לש תומדה .וזה תומדה ןב וניא ,ילאוטריוה ו'ג
דעו התפמה התישארמ הלוכ הניצסה תבהא תא ,תירנטרפה תבהא
חקיתש תינומל הפצמ אל ,ו'ג לש ותומד ןב ,קפרתמה הפוס
התייהש ימ תא דבכמ אוה .עגר לכמ תוניהל ךישממ אוה .התוא
.הכלהש תעב םג
שי ןויזבש - זעוב ומכ שממ ,ינומכ שממ - ןימאמ אל קר אוה
שי הבהא תיישעבש ןימאמ אל קר אוה .(ןומה הזש) ןויזמ רתוי
עדוי אוה ,ינומכ שממש חינמ ינאו .תכרעמו הזוח תחיתפ םושמ
םג חתפתהל לוכי המיהדמ שפנו רעוס ןויז ,ןוגה יותיפמש
.הבהא לש רופיס


.ןיבהל יתיצר הככ יכ ילוא .ותוא יתנבה הככ
חחרפל וביגה
 
 
9/8/00 14:07
קתבמה ו'ג :תאמ
אלפומ ספילקא - תורואמ יוקילל הבוגתב
םישנ ץירעמ ינא .חחרפ ,ןוכנ תנבה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/8/00 13:05
Estee :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
רקיה זעוב
ךמצעב חוטבו קמונמ ךכ לכ התא
יסיסב והשמל שחכתמ ןמזה לכו
ההומת היצזילנויצר איהשוזיא תועצמאב
.ךפוהמ חרואב -תענכשמ טעמכ
...ימ וא יהשימל בייח והשימ המלו .ינמז לכה .רורב לכה
.... םדא ינב לבא
....םיכבוסמ רתוי םתוא השע םיהולא
םיעגננ םה ,םיעגונ םה ,עדוי התא
םייניעב םילכתסמ םה
םיקשנתמ םה
םידעור םה םואתפ ,םהל םח םואתפ
םיקומע רתוי תומוקמב עגונ והשמ
תוימיטניאו
תותלד ינימ לכ תחתופ
בלבו חמבו שפנב
וזה תוימיטניאה תא דורשל ידכו
םידרושש ומכ
,חיננ
םיינשלופ תוחפ ןמז ייוליב
והשמ םוטאל ךירצ
קזח דאמ
"בלה" ןיב תמאב לדבהה המ ...םילימ) שפנבו בלבו חמב
(...היהיש ..תעדוי אל ?"שפנ"ל
.וניידזה
.המ זא
.םיניערג ונחציפ .טרס וניאר .הלוק וניתש
.וניידזה
???םינימה ןיב םיסחיה לש תילאטוט הנבה רסוח
...תורואמ יוקיל ...תמאב ,הצור איה המ
.םולכ הצור אל איהש םצעב הדומ איה
בילעמ הז המכ הריבסה קר
דיגהל תיסינ ךלש םילימה לכבו
???תעגתשה ,תבלענ תא םואתפ המ -
לכ תא יתמנפהו ,םיבאכה לכ תא יתדביע רבכש ירחא ,ינא"
"םיללכה לכ תא יתננישו תונקסמה
רמוא התא
םג יתבגה ךיא יל ריכזהל אל ,הרקי הנולא ,ךממ שקבמ שממ"
םיקוחרו םירחא םינמזב ינא
יתייהשכ
"םימת רתוי תצק
Esteeל וביגה
 
 
9/8/00 14:10
ןהכ זעוב :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
.אלש תמאב .הרקי יתסא ,שחכתמ אל
דריו יתנווכתה המל בטיה ןיבה אוה .חחרפה בתכ המ יארק
םירבדה קמועל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/8/00 19:56
Estee :תאמ
יתסא ,חחרפה תבוגת תא יארקל הבוגתב
זעוב ,םכתא יתנבה
םיעיצמ םתאש תונבותה ןמ גגומתהל יל אב אל קר


םירבג תחיש םתישע זא
תונבומ אל וללה םישנה המכ םכיניב םתמכסהו
םיערה לא אקווד תוכשמנ ןה ךיאו
,ךמצע התאו)
...!?הער וזיא םעפ ףא תיצר אל
התוא אקווד
המ םושמ
ארונ תיסקס התיהש ינפמ
(...תוביס דועמו


...הארשה םינתונ םהש ,וללה םייתרדסה םע הייעבה לבא
ינוציק ןמס אוהשזיא םיווהמ
םייחב יסחי לכהש ינפמו
םמויק לע העידיה םצע
םימייוסמ םירבגל םימייוסמ םיבצמ תכפוה
םיינויגהל
......ת-י-ס-ח-י
...ם-ה-י-ל-א ה-א-ו-ו-ש-ה-ב
...םיעורג רתוי הברה יאדו םה ,ןכ
Esteeל וביגה
 
 
9/8/00 20:55
ןתוד הלא :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
המכח המכו ,יתסא תא תקיידמ המכ
ןתוד הלאל וביגה
 
 
10/8/00 13:37
ןהכ זעוב :תאמ
תמאב ונ ?תורואמ יוקילל הבוגתב
- בהאתהל לע רבדל אלש - ךשמיהל יתחלצה אל םלועמ
טפשמב ןימאמ ינא .הרק .הער יהשימל
:טראויטס לא םעפ רשש רדהנה
טיא ביל - ילרו'צנ םאק ט'נזאד טיא ףיא
הז תא בוזע - יעבט ןפואב אב אל הז םא :השודקה ונתפשבו


אל ינא םהבש תומוקמב אצמנ אל ינא ,ייחב ,ינורקע ןפואב
רחוב ינא הככ .יוצרו בוהא
תא םגש ןבומכו ילש הדובעה תומוקמ תא ,ילש םירבחה תא
.ילש תוירנטרפה


.ןבור) תורחא תולעופ ,חחרפה הפי בתכש ומכ ,םישנ לבא
(ןלוכ אל
הכזי אלש סופיטה לא אקווד (ןלוכ אל .ןבור) תוכשמנ ןה
,יתרדס ןליחתמ ותוא לא אקווד אלא ,םוחבו הבהאב ןתוא
אל" לש תושידא התוא ,"גשומ אל"ה לש הליה התואב ףופאש
."רשקל יונב


ןתא םסק המ םלועמ יתנבה אל ,חחרפה ומכ ,ינא םגו
ינפל וטקוק ןא'ז בתכש יפכ) הפהפי שידא ותואב תואצומ
וליבשב הקיטנמורש רבג םע תרושקתב םעטה המ ,(האמ יצח
םג ומכ ,"םישנל ןיינע" איה
."תורסמתה"ו "תושיגר"


םיסופיטה לא אקווד ךשמיהל האלמה ןכתוכז וז :בושו
וז איה ,ירחאש רקובב האבש תדמתמה הנולתה קר .וללה
אלש - םיבלכ םע ןשיש ימ"ש םכל ריכזהל .ךכ-לכ הנושמש
?"םישפשפה תוציקעמ אלפתי


ןיב תויורבחה אשונב םג דיגהל המ דואמ הברה יל שיו
םוקמה ןאכ אל לבא ,םירבג
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/8/00 16:59
חחרפ :תאמ
אלו אל .תקיידמ אלל הבוגתב
שיש בשוח ינא .אל .הלאכ ןה םישנה בורש בשוח אל ינא
.בגא ,ןתוכז וזש בשוח םג ינא .הלאכ םישנ
חחרפל וביגה
 
 
10/8/00 17:49
Estee :תאמ
אלו אל .תקיידמ אלל הבוגתב
לע .םירחאה םירבגה לכ לא ךמצעמ ךילשת לא ,זעוב
?תעמש אל "עטפלק"הו בוטה רוחבה לש ףוריצה
תועט הפ שי .תויטסיכוזמ ונלוכש ונל ריבסהל וקיספת
רתוי תונייכבתמ ונחנאש אוה דיחיה לדבהה .השק תיטפוא
.תולפונ ונחנאשכ תולקב
Esteeל וביגה
 
 
10/8/00 13:37
הלודגה הטרב :תאמ
תמאב ונ ?תורואמ יוקילל הבוגתב
זעוב ,קדוצ ךכ לכ ךכ לכ .קדוצ ךכ לכ
הלודגה הטרבל וביגה
 
 
9/8/00 20:58
ימענ :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
ךיירבדב והשמ שי ההא
יתנבה אל קר
תוימיטניאה תא דורשל
?תרמוא תאז המ
ךויח
ימענל וביגה
 
 
9/8/00 21:01
ימענ :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
בגא ךרדו
אל
םישנא יינש םע םיכסהל היעב יל ןיא
הנוש העדב קיזחמ םהמ דחא לכש
ימענל וביגה
 
 
9/8/00 22:00
Estee :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
ובש בצמל יתנווכתה "תוימיטניאה תא דורשל" יתבתכשכ
.םולכ הירחא ןיאש .תיעגר איהש תעדוי תא
Esteeל וביגה
 
 
9/8/00 22:02
ימענ :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
ההא
הככ דבוע הז ילצא
הווה=חצנ
ימענל וביגה
 
 
9/8/00 14:04
דמלמ לעי :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
תוריהז גוהנל יתוא ודמיל...קדוצ התאש המכ ,זעוב ,יוא
.םיביטלרפוסב
לבא
אלפנ ךכ לכ תבתכ .ךלש הבוגת לכב הפצירה לע יתוא ליפמ התא
קדוצ ךכ לכ התאו
באוכ הזש
טישלוב לוטנו םכח דואמ דואמ שיא התא
דמלמ לעיל וביגה
 
 
9/8/00 14:25
ןהכ זעוב :תאמ
קדוצ התאש המכ ,זעוב ,יואל הבוגתב
...הדות
(ךובנ ךויח)
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/8/00 18:06
ora :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
.. יתמכסהו טעמכ
ררחתשהל (םירבגה בור םג ,םצעבו) תוכירצ םישנ ,ןוכנ
" חקול רבג" ,"תנתונ השא" לש הבישחהמ
ימ יכ "ךרע רסח" וא "ךתוא ורטיפ יכ רזול שיגרהל" לבא
לופונומ ןיא םישנלש םיטקפד םה ,הדימ התואב הצר אל תיצרש
.םהילע
םייולת םניא םקלחש תויועבוקמו םיכיבסת ונל שי םישנאכ
.רדנ'גב
,ונקוסיע י"פע םג הבר הדימב ונתא תדדומש הרבחב םייח ונחנא
הב הדימה י"פע םג תובורק םיתיעל תעבקנ ונלש תימצעה הכרעהה
לבא רבג םימעפל אוה המה ,ןכ) וניצרש המ תא גישהל ונחלצה
. (םירחא םירבד ןוילימל םגרתיהל לוכי אוה
ויתויוכיאמ רוהזל לוכי היה דחא לכ ילוא םלשומ םלועב
הכפהמה תא לבלבל אל לדתשת םשל עיגנש דע לבא תוימינפה
.םיישונא ללכ םיכיבסת םע תיטסינימפ/תינימה
oraל וביגה
 
 
10/8/00 13:47
ןהכ זעוב :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
ךליבשב עובקלו ,ךתוא טופשל םלועל תנתונ תא םא :הככ זא
,רעצ לש םייח ךמצע לע תרזוג תא ,הווש תא המו תא ימ
.קופיס-יאו הבזכא
הפי קיפסמ אל תאש טילחיש ימ היהי דימת ,דימת ,דימת יכ
תא ןכלו) תרשכומ קיפסמ אל תאש ,(ול היואר אל תא ןכלו)
'וכו ,הרישע קיפסמ אל תאש ,(להנמ אוהש הרבחב ידבעת אל
'וכו


התאש טילחהל קר ךירצ .הברה ךירצ אל בונס תויהל ליבשב
רחא והשימ לע ןוילע שיגרמ דחא .רחא והשיממ רתוי הווש
,עברא לע עברא פי'גו סרימ ול שיו רתוי חיורמ אוהש ינפמ
שיגרי דחא ,יחרזמ ינשהו יזנכשא אוה יכ ןוילע שיגרי דחא
יכ ןוילע שיגרי דחאו ,הקיסיפב ינש ראות ול שי יכ ןוילע
.ןמש ינשהו הזר אוה


.םלועה לש תויעבה תא רותפל רשפא יאו ,הזמ תאצל רשפא יא
תמא ןיא יכ .ךמצעב ,ךמצע םע ןוקית תושעל ,קרו ךא ,רשפא
,ילע הנוש והשמ םירמוא םישנא העברא .הפורצו הרורב ,תחא
.ייח תא להנל רחוב ינאש ךרדה לע ,בתוכ ינאש רבד לכ לע
?םהמ דחאו דחא לכ ללגב ,תונתשהל ,תונשל ךירצ ינא ?המ זאלוכי ינא .םלועה תא ןקתל לוכי אל ינאו ,םלשומ אל םלועה
ינאש טעמה הז .הביבסל בוט תושעלו ימצעל בוט תויהל קר
אל ינא .ייח לכ תושעל הסנמ ינא הז תאו ,תושעל לוכי
םיררחושמ תויהל םיחרכומ םישנאש בשוח אלו ,רנויסימ
השוע היה הז תישיאהו תיטרפה יתעדלש תורמל ,תינימ הניחבמ
,רתוי םיארוק ויה םישנא םאש בשוח ינא .דואמ בוט םהל
.םתוא רישעמ היה הז ,היזיולט תוחפ םיאורו
הללגבש הפצמ אל ינאו .דבלב ילש יתעד וז !ייה....לבא
הז "ליבקמ ילא" תוארלש (ינומכ) בושחל וליחתי םישנא
תרגפמ הרדס איה "הלודגה ריעהו סקס"ו ןמז זובזיב
.הז והזו ,םירחא םיבשוח םירחא ,הככ בשוח ינא .תינרמשו
ץרמהו םעזה לכ תא עיקשהל םיסנמ םישנאשכ הליחתמ היעבה
.םיעוט םהש םירחא םישנא עונכישב םהלש
יתעד וז
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/8/00 16:56
SARIT :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
.ןהכ זעוב תא ונת ,ו'ג תא ןכל וחק
?קסע ונישע
םלוכמ לודגה התא ,זעוב
...ךתוא הצירעמ
SARITל וביגה
 
 
11/8/00 10:41
הלש הרבחה לע דוס תעדויש תאז :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
ילש הרבחה לש התוחא םע בכוש ילש הרבח לש לעבה
הלש הרבחה לע דוס תעדויש תאזל וביגה
 
 
11/8/00 11:45
דחא םתס :תאמ
?היהי המ ?היהי המל הבוגתב
.ןבומכ ,האורט-א 'זאנמ


...וזה התודבה תא ץיפהלו םלצ איבהל הלוכי תא
דחא םתסל וביגה
 
 
11/8/00 15:59
יכ'צה ץיצפמה :תאמ
?היהי המ ?היהי המל הבוגתב
...טוידא ?הא ,יתימא שממ ךלש םשהו
יכ'צה ץיצפמהל וביגה
 
 
13/8/00 18:57
תינומלפ-תינומלא :תאמ
?היהי המ ?היהי המל הבוגתב
??? התודב וזש עדוי התא ךיאו
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
 
14/8/00 1:03
דחא םתס :תאמ
?היהי המ ?היהי המל הבוגתב
טושפ ךכ לכ
..רופיסה תוחתפתה ירחא םיבקוע
..היצקובורפ'ת םיהזמ


......הנהיתש לבא
דחא םתסל וביגה
 
 
10/8/00 20:15
Estee :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
תא ןיבהל םימידקמש לככו ....הלימ לכ םע יתמכסה םעפה
.בטיי ןכ ,ל"נה
Esteeל וביגה
 
 
11/8/00 8:34
ora :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
.המיכסמ
הסנמ ינאש רבד הז םירחא לש םייניעב ימצע תא טופשל אל
.וילע רבגתהל
הכרעהש התייה תמדוקה הבוגתב ילש תירקיעה הנעטה ,לבא
,ךתוא החוד/תלבקמ הביבסה וב ןפואה יפ לע תעבקנש תימצע
.םישנל יביסולוקסקא טקפד אל איה
םע ('וכו תנתונ השא) תוינרמש תוינימ תוסיפת ךורכל
םצעב ,ררחתשהל ם י ש נל תארוקש הבוגתב ,םיללכ םיכיבסת
תעבונה הכומנ תימצע הכרעהב תוקול םישנ קרש תזמרמ
.היחדמ
oraל וביגה
 
 
9/8/00 20:52
ימענ :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
זעוב
ושמ ושמ התא
}{האאאאאאומ
ימענל וביגה
 
 
31/8/00 19:47
ןהכ זעוב :תאמ
טלחומ תורואמ יוקילל הבוגתב
?הצור .ידיב "ףסכה תינשמרח"ו ..ימענ ,הדות
ןהכ זעובל וביגה
 
9/8/00 3:32
תאיל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
?..ו'ג לע אוה רמאמה
הז ..האירקה ךלהמב הז לע תבשוח ימצע תא יתאצמ םואתפ ,תעדוי אל
ומצע לע רמול הצור היה אוהש המ קוידב ירה
קרו ךא ירה ינא !?..ינא ,רמוא היה אוה .ןוכנ אל הז ,החילס)
(!..םידדצל תחא הקד וליפא לכתסא אל ינא אוהה הלילה לכ .הלש


:-)
תאילל וביגה
 
 
9/8/00 9:43
תנע :תאמ
..הנולא ,ידיגתל הבוגתב
.תרתחמל דרי ו'ג המ םושמ
תנעל וביגה
 
 
9/8/00 10:05
יתאז :תאמ
םיילענ הזיאו ו'ג הזיאל הבוגתב
.ו'ג םע רבכ יד
ו'ג ,ו'ג ,ו'ג :תועדוהה לכב
תורבה יתש לעב והשימ לע תוקולדש תוינמרח תובקנ ומכ ןתא
.ולש םשב
.רבכ יד זא
.ףוא
.קתקתמ יגולויבה ןועשה .םייח ואצמת וכל
יתאזל וביגה
 
 
9/8/00 10:30
תנע :תאמ
ל הבוגתב
.םייח ונל ןיא אל
.הירטסיהה הז ללגבו ונתוא עשעשמ ו'ג
תנעל וביגה
 
 
9/8/00 10:32
תנע :תאמ
ל הבוגתב
.תורבה אל ,תויתוא יתש הז ו'ג לבא


(....םילימה תרטשממ איהה תא הפילחמ טושפ ינא ,ימענ)


:))
תנעל וביגה
 
 
9/8/00 14:17
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
יתוינימב ןבצעמ קר אלו והשימ עשעשמ ינאש תעדל חמש ינא
.ונתוא םיפיקמש םינרמשהו םיקחדומה לכ תא תצרפתמה
.רתויב קזחה קאיסידורפאה אוה קוחצש והשפיא יתארק ,בגא
.ןתוא םיקיחצמש םירבגל תוכשמנ םישנ :רמולכ
?םנמאה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/8/00 17:36
הפוילק :תאמ
יתוא תחמיש ,קתומ ,הדותל הבוגתב
םא ךשומ ארונ יל תוארהל יושע םלועב רעוכמה רוחבה םג
.ךירצש ומכ יתוא קיחצהל עדי קר


זא ,תקחוצו תקחוצ תקחוצ ינאו יתוא קיחצמ רבגשכ
המל ,ייה" שארל הבשחמ ןימ יל תצפוק םוקמושמ םואתפ
הרענש םישעמ וב עצבנו הפצרה לע ותוא ליפנ אלש
השוחת הוולתמ וזה הבשחמל ."םייחב השעת אל תנגוהמ
ןמז רתוי הברה חקול תורחא תויצאוטיסבש םינותחתב
.הילא עיגהל
ארונ תובוטר ןה ךתיאש החוטב ינא .ו'ג ,המ דעב ןיא
.היהיש לבא ,לכתסהלמ קר
הפוילקל וביגה
 
 
10/8/00 10:16
תידוסה תינידנולבה :תאמ
יאדו ,והל הבוגתב
השוחת ןתונו ררחשמ הז יכ בינגמ הז קוחצ .....ממממ
רבגו ,היצרופרופב לכה תחקל רשפאו ירשפא לכהש
םייחה יתיא" רסמ ריבעמ וליאכ ךתוא קיחצמש
...םיירשפא
I can deal with it, baby..."
-םינותחתב תוביטרל רשקבו
ךל חרבש ללגב טושפ אל הז םא ךמצע םע יקדבת
הזכ ,ירטסיה קוחצ םיקחוצשכ תצק הרוק הז ...יפיפ
"...רתוי הלוכי אל ינא ,ייאוו" וללגב םירמואש
...ףסונ ףקתהמ קנחיהל םיכישממו
תידוסה תינידנולבהל וביגה
 
 
10/8/00 17:14
ןהכ זעוב :תאמ
יאדו ,והל הבוגתב
תונוכתה ןיב םינומ (ילע ץרענה םעה) םילגנאה
יטירגטניאה ,יטינגידה תא תולענה
ץירמש םדא ןבל הניא הנווכה .רומוי וא סנסהו
תוחידב רפסמו תוקחאד
םיכוז ויה אל סדנרב יסננ וא יררה ידיד ,רמולכ)
ילגנאה ןולסב הבר הכרעהל
.םלועה תא תוארל ןתינ הבש ךרדל אלא ,(עצוממה
םמוקממ םירבד דירומ אוהש ינפמ ,בושח רומוה שוח
תא ריסמ אוה .םרה
םתוא ןוחבל רשפאמו ,םינוש םיאשונ לעמ תוחיפנה
.אלפנ תאז ושע "ןותייפ יטנומ" .תרחא ךרדב
.תאז ושע "תירמאקה הישימחה"ו "שאר יוקינ"
לע םיבשוח ונחנאש המ תורמל ,לשמל ,םילארשיה
.רומוה שוחב םינייטצמ אל - ונמצע
"רוויחה ששגה"ו "םיציצמ"ו "רקונסב הגיגח" תורמל
.ונלש תוברתהמ קלחל וכפהש


הברה איה קיחצהל תעדויש השא :הנותחת הרושבו
קוחצל תלוכיה .יניעב תיסקס רתוי
.הטילש דבאל ,ררחתשהל תלוכיה לע הדיעמ קיחצהלו
ברמ) םיידיה םע לוכאל ומכ
,סקס ,לכוא .הזב הז רושק לכה .(המיסקמה ילאכימ
תלוכיה לע םידיעמ םלוכ .קוחצ
,רתוי ףידעהו) ררחושמה ןפואב םייחה תא תווחל
(ילע
ןהכ זעובל וביגה
 
 
9/8/00 17:39
תנע :תאמ
יתוא תחמיש ,קתומ ,הדותל הבוגתב
! רורב ! רורב ! רורב


?הרק המ ?יל דיגת תמלענ ןאלו
תנעל וביגה
 
 
10/8/00 16:46
קתבמה ו'ג :תאמ
יתוא תחמיש ,קתומ ,הדותל הבוגתב
?אל ,רורב הז ?יתמלענ ןאל
.בערומ ילרטסוא םיעלס ןפש ומכ .ןפש ומכ יתנייז
םילגשמה ןיב ,יונפה ןמזבו
ןיבש רשקה לע ילש טרוטקודה תא םילשמ ינא ,םיעורפה
.תויטילופ תויטנל ילארוא ןימ
בוט רתוי תוצצומ תוינלאמשש ררבתמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
10/8/00 16:59
יכ'צה ץיצפמה :תאמ
ןפש ומכ יתנייזל הבוגתב
קו'דב .תחתב תובהוא יכה תולחנתמו
יכ'צה ץיצפמהל וביגה
 
 
10/8/00 17:56
- :תאמ
ןפש ומכ יתנייזל הבוגתב
םיליעגמ אי , הפמ ופוע
-ל וביגה
 
 
10/8/00 21:31
ןהכ זעוב :תאמ
ןפש ומכ יתנייזל הבוגתב
.םירבדמ םתאש ךיא עזעזמ שממ ,ושייבתת ,ןכ
יופ


ףוטשו רויכל שג :הפיסומ התיה המולב הרומהו)
(ןובסב ךיפ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
11/8/00 11:48
תנע :תאמ
ןפש ומכ יתנייזל הבוגתב
תצק לבא ,תמאב ,ךליבשב החמש שממ ,הלועמ ?תנייז
תאז כ"חאו טייד יל תעצה ןפוא לכב ...יתבזכאתה
..תמלענ זאו תעדוי איהש תנעוטש תעדויש
המכ תוארל דחי היזורגל ץופקנש יתיצר אקווד ינאו
...תמאב הווש וסור


בל יל שי ינא ,יתרדסה ןליחתמה ו'ג ךתיא השק השק
,דחיב ונרבעש המ לכ ירחא ,הככ הפי אל ,שלח
....הפי אל ..ותוא יל סומרל
תנעל וביגה
 
 
9/8/00 20:56
ימענ :תאמ
יתוא תחמיש ,קתומ ,הדותל הבוגתב
ןכ
םג
ךויח
ימענל וביגה
 
 
10/8/00 9:47
ןרומ :תאמ
יתוא תחמיש ,קתומ ,הדותל הבוגתב
וליאמ וא ןפוא הזיאב הנשמ אלו) קיחצהל תלוכיה
.ןוילע ךרעכ יל הבושח (תוביס
(יתוזוחמב ובבותסהש ולא תוחפל) םירבגש םג תאצומ ינא
.םתוא יתקחצה ינאש םושמ םג יילא וכשמנ
םישפחמ םתא םג לבא ,העוט ינא םא יתוא ונקת - םירבג
?אל ,םכתא קיחצתש יהשימ
גוסה הז לבא ,תוללכהל סנכיהל הצור אל ינא ,בוש
.(תללותשמו) .תתבותסמ ינא וציאש
ןרומל וביגה
 
 
10/8/00 16:52
דחא םתס :תאמ
העוט ינא םא יתוא ונקתל הבוגתב
בושח רתוי .וניניב לבא .ונתוא יקיחצתש בושח ארונ
..בוט יצצמתש
דחא םתסל וביגה
 
 
10/8/00 17:02
יכ'צה ץיצפמה :תאמ
העוט הככ הככל הבוגתב
לבקלו ךייתועברא לע ןוכרל יעדת םגו בוט יצצמת
!!!!תעבטה יפב ילכה תא
אל םלועלו .יגהנת ךכ םא ךתוא בוזענ אל םלועל
תרחא לע לכתסנ
יכ'צה ץיצפמהל וביגה
 
 
10/8/00 17:59
- :תאמ
!!!הללאוול הבוגתב
?עדוי התא תדרל
?ןמז הברה
שש שמח הזיא םינפה ךותל ךל תרמוג איהש דע
?םימעפ
.טקשבו ,דצב בשתש ףידע רתוי , אל םא יכ
-ל וביגה
 
 
11/8/00 3:35
יכ'צה ץיצפמה :תאמ
!!!הללאוול הבוגתב
?תונוריטב ונחנא ,המ ?תמ ימ המל !?תדרל
- ונחנאו ,בוט וצצמת ןתא .ריכב ילילש
ןיזה תא לבקלו בבותסהל ןכל השרנ - הרומתב
.תחתב
יכ'צה ץיצפמהל וביגה
 
 
11/8/00 11:43
דחא םתס :תאמ
תמ ימ המל !?תדרלל הבוגתב
...תכלה אל םעפ ףאש תורמל ,בוש תרזח


.ןוויכ תונשל הסנ .תונתשהל הסנ .ו'ג
דחא םתסל וביגה
 
 
11/8/00 15:57
יכ'צה ץיצפמה :תאמ
?הא ,תרזחל הבוגתב
תוננבה םג .הא "ו'ג" ילב רסמ ףא םכל ןיא
רבכ ואצת ו'ג ,ו'ג ,ו'ג םינבה םגו
יתאזה היססבואהמ
יכ'צה ץיצפמהל וביגה
 
 
9/8/00 10:51
תירוקמה יתאז :תאמ
ל הבוגתב
...םישנאה תא תלבלבמ תא ....יוניכה תא יל תבנג ,ייה
תירוקמה יתאזל וביגה
 
 
9/8/00 14:14
קתבמה ו'ג :תאמ
..הנולא ,ידיגתל הבוגתב
.אל שממ .ילע אל שממ רמאמה
רסמתמ יכה סופיטה ינא :וישכע דע הז תא הניבה אלש ימל
לש םייתנשל הז םאו ,רעוס לגשמ לש םייתעשל הז םא ,םלועב
.הרעס היהתש רקיעה .םירעוס םיסחי
יהשימ יקיחל תלפונשכו
לכ תלוטנ
,תוינימ תובכע
הלש ינא
םלועב תורחאה םישנה לכו
יבגל תופוקש
רועסל הכישממ איהש ןמז לכ
והז
?אל ,טושפ ארונ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/8/00 18:32
תקשוחש תאז :תאמ
תאיל ,ןוכנ טלחהבל הבוגתב
ינימ לכ ךל ויה ,עשעשמ םימעפלו בוט היה הז הלחתהב ,ו'ג
ןברק יתלפנ ינא םגש בלש היהש תודוהל תבייח ינאו תואסרג
לע רזוח התא ,קוחש טילקת התאש יל רורב רבכ םויה .הייפיצל
יתיפיצש תורמלש ,ןייצל תבייח ינאו בושו בוש תורטנמ ןתוא
הניבמ ינאש תבשוח םג ינא ,תעפוה אלש החמש ינא ,ךתוא תוארל
.המל
אלש ימל הנה זא .תנייכבתהו תצק תרזח זאו תששח יכ ,תמלענ
ילריש לצא ךלש תונייכבתהל הבוגתב ךל יתבתכש המ תא הארק
ירפס םהל ירפס ,ילריש :ךכ ןייכבתה אוה .(חחרפה לש רמאמב)
ו'ג ומכ ןיאו תואיצמה לע הלודג הדגאהש ןוכנ ,לודג ינא המכ
:תונייכבתמ תויוטש ינימ לכ דועו ...םדו רשב
יכה התא ,ה'לבוב ול ירמאת ,תירולבה תא ול יפטל ,ילריש"
תמאה התא .לודג ךל שי ,םד יכה התא ,רשב יכה התא ,םוח
.ילריש לש ה'לבובה ןטקה ןדחפה התא .תואיצמהמ הלודג רתויש
.ןחרט רבכ ךל ךל קר ,ילי'צ לא ילימ לא ,ילריש לא ךל ,ו'ג
ותוא יתיאר ינא ,חחרפה תא ךתיא חקית לא ,ךלוה התאשכו
,ישוכ ךדיקפת תא תאלימ .ךתוא יתשפיחשכ,ו'ג ןכ .הנושאר
".םייפגמה םע .תכלל לוכי התא וישכע


.ןחרט ךל ךל .ןכ
תקשוחש תאזל וביגה
 
 
9/8/00 19:30
תידוסה תינידנולבה :תאמ
ןאכמ רבכ ךל ,ןחרט התא ,ו'גל הבוגתב
תצק תא ,אנ יעגריה .....המ ,שממ בלה תא ךל רבש
...תירטסיה
תידוסה תינידנולבהל וביגה
 
 
9/8/00 19:52
תנע :תאמ
ןאכמ רבכ ךל ,ןחרט התא ,ו'גל הבוגתב
!רתלאל ויתוחולש לכ לע קתבמה ו'ג יצירעמ ןודעומ חתפי
תנעל וביגה
 
 
9/8/00 21:10
םוהנל הליחתמש תאז :תאמ
ןאכמ רבכ ךל ,ןחרט התא ,ו'גל הבוגתב
קיחצמ תוחפל ו'ג, החריטה ןיינע תא תילעהש דואמ ןיינעמ
תעגיימ ייד תאז תמועל תא, םעפ יידמ ונתוא
חחרפ לע רירה תלזהב
םוהנל הליחתמש תאזל וביגה
 
 
9/8/00 22:19
הל וארק ךיא ,ונ ,יתאז :תאמ
ןאכמ רבכ ךל ,ןחרט התא ,ו'גל הבוגתב
םתיא קחשל רשפאש םינב דוע שי ,ועגרית ,תוננב
רצחל ודרת
םיכחמ םה
הל וארק ךיא ,ונ ,יתאזל וביגה
 
 
10/8/00 3:49
חחרפ :תאמ
ןאכמ רבכ ךל ,ןחרט התא ,ו'גל הבוגתב
.ו'ג םע קסעתהל ובושת םא ,תוניצרה אולמב ,ןכלוכל הדוא
!תחנ רתוי הברה ךכמ וורת ןתא םגו אוה


.הדות
חחרפל וביגה
 
 
10/8/00 13:10
ףלוו הנפד :תאמ
ןאכמ רבכ ךל ,ןחרט התא ,ו'גל הבוגתב
,יייייאאוו ,תיס'גינ תאש המכ ,םלוע לש ונוביר
!םינחרטה לכ לש אמא-מאה תא ירה ...ו-ה-ש-מ
.ו'ג דגנ ינפקות טסקט ותוא תא ,הבתכ לכב תס'גנמו תרזוח
תא ישפח ,ךלש םעטה אל אוה
ונממ תוצורמש ,ונל ותוא יריאשתו ןכש ימ
.בוט ךיילע הארנ אל הז .יתאזכ תירטסיה תויהל יקיספת קר
קתומ ,דושח...וליפא הז
ףלוו הנפדל וביגה
 
 
9/8/00 21:03
ימענ :תאמ
תאיל ,ןוכנ טלחהבל הבוגתב
ןכ
אלו
ימענל וביגה
 
9/8/00 22:44
ימיש :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
: תינלוקו תינומה הרישב חוצפל רשפא וישכעו
...ותוא קונח ו'זו'ז
(יקילבב יסוי) בוביס לכב ךפשנ םד
ימישל וביגה
 
 
10/8/00 11:49
הל וארק ךיא ,ונ , יתאז :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
...הז תא יתעמש אל ןמז המכ ,ימיש ,הלאוו
.........."ותוא קונח ו'זו'ז"
.......?ו'זו'ז תא דדועל יתיא אב ימ
הל וארק ךיא ,ונ , יתאזל וביגה
 
 
10/8/00 21:06
לט :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
?הזה "ותוא קונח ו'זו'ז"ה חוקל הז הפיאמ ,תמאב וואוו
.הז תא רמוא דימת היה ילש אבא
.ולש םיאולימהמ והשמ
.עדוי אל
לטל וביגה
 
10/8/00 18:44
יגולותימה סקאה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
,םייטסינימפ ודואספה דוסיה ינבאמ דחא תא טטוממ הנולא לש רמאמה
םירבג ןייזל םישנ לש ןתלוכיב קסועה ,םינש המכ לקתנ ינא םהב
.ןתוא םינייזמ םה הב הדימ התואב


םא םג ,רורב ןפואב וז היגוס םיריהבמ םצעב ול תובוגתהו רמאמה
סחייתהל ,השא םע הטימל סנכיהל ,תינכט ,םילוכי םירבג :שרופמ אל
םע וא טקאה םויס םע לבא ,ןמלוע זכרמ איה וליאכ עגר ותואב הילא
אלל האלה ךישמהל ,היהי אלש המ וא שוביכה וא ,הב ןיינעה םות
.איהש תישגר תוברועמ וא תוטירש


,ןהלש הריחבה שפוחלו ןתואמצעל דובכה לכ םע ,תאז תמועל ,םישנ
תויהל ךירצ אוה .ןויזל תילנויצקנופ תועמשמ סחייל דואמ תושקתמ
ןומהמ) ךכ רחא ןמצעל וזובי אלש תנמ לע תישגר תוררועתהב ךורכ
.(תובוגתב ונמנ ןקלח ,תוביס


ךישמהלו דחא הלילל רבג םע ןיידזהל תולגוסמה םישנ שי ,ןוכנ
םישנב רבודמ ,יתלקתנ ינא םהב םירקמב תוחפל ,בורל םלוא ,האלה
תכרעמ רחאל םישנ ,ןיפוליחל וא ,רחא וא הזכ ישגר םומ תולעב
דדומתהל תולגוסמ אל ןהש וזכ הרוצב ןהילע המתוח הריתוהש םיסחי
איה ךכ לע רבגתהל ןהלש ךרדהו תרחא םיסחי תכרעמ םע תישגר
ישגרה קזנה ללכ ךרדב .קורזו קופד תטישב החכוה לש גוס תועצמאב
.ןטק אל אוה ולאכ םירקמב רבטצמה


האירב הוואת לעתל תולגוסמה תישגר תוקזח םישנ ,ןבומכ ,ןנשי
בל תובוטו תוחמש ךישמהלו תוישגר תולבגמ אלל םינויז לש הלילל
.תוחיכש ןניא ןה םלוא ,רוחאל טיבהל ילב ןכרדל


אוה ינימ עגמל סחיב םירבגו םישנ לש יסיסבה ןונגנמה ,יתסיפתל
ןבומב "םירבג תויהל" תוסנמש םישנו .המוד אל אוה .הנוש
.תולוכי אל בורל ןה יכ לווע ןמצעל תושוע ,הלימה לש יטננימודה


םירשקנ םניא םירבגש טסכטהמ קיסהל עיצמ אל ינא :תחא תוגייתסה
,תינורקעה המרב לבא ,ךכ תאז םיפידעמ םג םבורו ןכ םה .תישגר
.המוד הניא ,ןטרפל םוקמה אל הזש תוביס ןומהמ ,טקאל השיגה םצע


תוישגר תויפיצ ויה הנולא לש טסכטה תאושנלש הדבועה ,וישכע
רמאמהש ומכ ,םייכרע םילדבה לע הדיעמ אל ,הכשמנ וילא רבגהמ
.זמור
.קאיינמ אל רבגה
.ותיא תויהל התצר איה - התיא תויהל הצר אוה
לוכי אוהש הדבועה .הלש תויפיצל יארחא תויהל לוכי אל אוה
םילדבהה לע קר הדיעמ קר ,אל איהו יארקא טקא לאכ הזל סחייתהל
תונתינ ןהו תונכס שי הלילל ןויזבש דומלל הכירצ איה .םהיניב
.תויפיצ םואית ידי לע לורטינל
הממ .הצר אוהש המ לכ הז .קאיינמ רבג אל אוה ךלוהו ןייזמש רבג
ךפוה אל רתוי התצר איהש הזו ,רתויל זמר אל םלועמ אוה יתנבהש
לוכי אל אוה ,רעצה לכ םעו רבדמ וגאה כ"הס הז .האלחל ותוא
.ףוסה דע זא - ןויווש םא .הלש וגאל יארחא תויהל


.ב.נ
התוא סינכהל הרטמב לוז םיבהבהא טישלוב הל רכמ אוה םאש ןבומכ
...לבז אוה זא - ךכ לשב ללוש התוא ךילוהו הטימל
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
10/8/00 21:08
דהא :תאמ
...הז לכב דחא רבד יל רסח קרל הבוגתב
הביתכבו המיהדמ תוריהבב עולקל חילצמ ,דימתכ ,יגולותימה סקאה
םירמאמב תגצומה היעב לכ לש הביל בל לא רשיה תנבומו תחלוק
.ןאכ
יתיטנ דימת (וישכע דע) רפסמ םישדוח הזמ יביספ ארוק רותב
.ןהמ תונהלו ויתובוגת םע םיכסהל
...המב לביק רבכ חחרפה ?ךטע ירפ רמאמל הכזנ יתמ -רקי סקא
...הייפיצו הצירק (-;
דהאל וביגה
 
 
11/8/00 8:46
הל וארק ךיא ,ונ ,יתאז :תאמ
םולכ יל רסח אל רבכ וישכעל הבוגתב
.....?הזכ והשמל הכזנש יוכיס שי ,סקא ,המ זא ...הלאוו
הל וארק ךיא ,ונ ,יתאזל וביגה
 
 
11/8/00 11:23
תטטרלפמה :תאמ
םולכ יל רסח אל רבכ וישכעל הבוגתב
תא תלאוש ינאש תואמל) טוטרילפ ילב וישכעו ,סקא טלחהב
תבייח ינא .(...תשבל המו הביסמב לומתא תייה םא ימצע
אל .תוניצרב שממ ךלש םירמאמה תא תארוק ינאש ךל דיגהל
ךרדבו ,יתמכחהש השיגרמ ינא דימת לבא המיכסמ ינא דימת
ךלש תצצומל ךירדמה ,בגא ךרדו .תקחוצ דואמ םג ינא ללכ
.יתרמשו יתרזג .קירבמ
חחרפה תוצירעמ ןיב הז םורופב תלהנתמה הקודהה תורחתב
...ןותנ יבל ימל תעדוי ינא ק'גה תוצירעמו
תטטרלפמהל וביגה
 
 
11/8/00 16:11
ףלוו הנפד :תאמ
םולכ יל רסח אל רבכ וישכעל הבוגתב
.םיבתוכ םה תוננב לש םינייטצמה םיבתוכהש הרק הז ךיא
תא םישוע ויה םא ירה .םכתא תלאוש ינא .םירכז .םינב
,תומש העברא קוידב םש ויה רתאה לש םיסאה תעברא תמישר
סקאהו קתבמה ו'ג חחרפה ןהכ זעוב ,םינב לש םלוכו
תקדוצ אל ינאש יל ודיגת .יגולותימה
ףלוו הנפדל וביגה
 
 
11/8/00 16:28
ילט :תאמ
ש הרק הז ךיאל הבוגתב
םינגרפמ אל ןאכ םינבהש ,איה הדוקנה !תקדוצ אל תא
...םינבל תופנחתמ ןהש ומכ תונבה לע הצרעהב םיחרמינו
עטנ תא בוש יארקת ...םלצא תונואגה לכש הארנ הז ךכו
תבשוח ינא ...תורחאו עלס הימ ,בומרבא יתא ,ןיקסיר
םינבב לקתיהל תוהמכ ונלוכ ,טושפ ...תוושהל המ ןיאש
,םהב תולקתנ ונחנאשכ זא ,חחרפו ו'גו זעוב לש גוסהמ
ההימכו העתפה בורמ ונשפנ תא תועדוי אל ונחנא
רובעל הלוכי וזה תולקתיהה ילואש זטנפל תוליחתמו
....תילאוטריו אלה תואיצמל
ולאכ םיאשונב רבדלו קוסעל םינפתמ רבכש םינב ,ללכב
לבא .םהמ םילעפתמ ארונ זא ,םייטרדנטס אל םה תוכיראב
החילסו ,תוניוצמ תובתוכ המכ ןאכ שיש תבשוח תמאב ינא
....ןמש תא יתרכזה אלש הלא לכ םע
ילטל וביגה
 
 
11/8/00 17:20
תטטרלפמה :תאמ
ש הרק הז ךיאל הבוגתב
.ימצע לע ןגהל ךרוצ השח ינא ,החילס
גוסהמ םירוחב שוגפל תוהמכ ונלוכש תרמוא ךמצעב תא
םיילאוטריו םישגפמל תנווכתמ ישיא ןפואב ינאו) הזה
תונב הברה שי רעצה הברמלש איה הביסהו .(דבלב
םורופב םיצופנה םיאשונה לע (ןחבו הנינשב) תורבדמש
,םיסחי תוכרעמו ,סקס ,םיסחי תוכרעמ ירק - הזה
תוחפ תצק אשונה ,תושעל המ ,םינבה ברקב וליאו
ןיינעמ ןוידל תונינועמה תא הנפמ ינא) ירלופופ
ירתאל תונב ירתא ןיב םילדבהב ןדש 'ארוקה ליא'ב
הנינשב ,בוש) היגיגהמ תחטוש הרוחבשכ ,ןכלו .(םינב
,תוחפ וא רתוי המיכסמ ,תכייחמ ,תנהנהמ ינא (ןחבו
תועדוי ונחנא .םש ונייה רבכ ,תושעל המ ,לודגב לבא
.תובשוח ונחנא המ
תלבקמ ינאש השיגרמ טלחהב ינא סקאה תא תארוק ינאשכ
םנמא חחרפש הדוותמו הדומ ינאו) הנוש טעמ תיוז
,םדוק יתעדי אלש רבד םוש יל הליג אל ךא ביבח
םייטרפ םינינעל הרושק יל תיארנ קתבמהמ תובהלתההשו
.(דחוימב יתוא םיכשומ אל ללכ ךרדבש ,וירמאמל אלו
הבוגתב הז תא יתישעו ,ול אימחהל ךרוצ יתשח ןכלו
.רוט ןאכ בותכל ול עיצהש והשימל
ןפואב ינא - הצירקהו בבושה יוניכה ,הזל רבעמו
תושעל םימעפל יל דמחנ לבא ,הרשע שולש תב אל ישיא
םישגופשכ ,תושעל המ ,תאזל רבעמו ,ןכ ינא וליאכ
הלעמ הז - ותיא רבדל רשפא תמאבש ןונשו ןיינעמ רבג
תוליחתמ ונחנאו ,תותופה תונבה ינא ,םיצימה תא ונל
.ןחנחתהל תצק
תטטרלפמהל וביגה
 
 
11/8/00 18:26
ילט :תאמ
ש הרק הז ךיאל הבוגתב
םינבהש -הרמא הנפדש המ תא רמוא אל הז לכו ,הבבס
רתוי טושפ םה ,אל םה ...בוט רתוי םיבתוכ ןאכ
.תרכזהש תוביסה ןמ ,תוננבה ליבשב םיניינעמ
ילטל וביגה
 
 
12/8/00 0:45
תנע :תאמ
ש הרק הז ךיאל הבוגתב
תייה רבכש תורמל ,םיכסהלו ןהנהל ,ךייחל ילואו
???תושעל ךירצש המ לכ הז ,םש


םיבצועמ ןאכ םירחאהו ,ינא ,תא לכה ירחא
ןאכ ךתוא ךנחי תמאב אל דחא ףא ירה ,וניתועדב
תא ינשת אל םתסה ןמ תאו ,םיסנמ םיברש תורמל
ךירצ הככש רמא סקיאש ללגב בר הצקל הצקמ ךייתועד
.תויהל


לש רתאב רבודמ ,תוננב תא תספות ינא הככו ,יתעדל
,המכסהו ןוהנה לש ,ךויח לש ,קוחצ לש .ןאפ
יהשימ וישכע שממ הנה ,דבל אל תאש הדבועל קוזיחו
,התוא דדועל הלוכי תא ,תרבע תאש והשמ תרבוע הפ
תא התיא קוחצל הלוכי תא ,הל ריבסהל הלוכי תא
תונבה תוחיש ?המ .טושפ ,ןכ .תונהל טושפ הלוכי
.ןכ ןה ?תונהמ אל תורבחה ןיב ונלש


,םיקימעמ םירבסהו םיחותינ שרוד םייחב לכה אל
ךל אב םימעפלש תרמאשכ םיזוחא ןוילימב תקדצ
וז ,אל תאש תורמל 13 תב תא וליאכ ךמצע תא תושעל
דיגהל ,תויוטש תושעל ,קוחצל רשפא ,יתעדל תוהמה
שפחל ךירצ אל .תרמוא תייה אל רחא םוקמבש םירבד
.ןיאש המ תא
תנעל וביגה
 
 
12/8/00 17:29
םתח רואיל :תאמ
ש הרק הז ךיאל הבוגתב
לייאב רמאמל יתסנכנ ךתצלמה ירחא ,תטטרלפמ
,םירבגל םישנה רתא ןיב םילדבהה לע הז ,ארוקה
םישנה טועימ ללגב :דחא לודג לדבה יתאצמו
קר אל' תמאב איה םשל תסנכנש השיא לכ - תוביגמה
,ףוס ףוס םהילא תסנכנ יהשימ םא ,םש .'תחא דוע
איהש םיתמ םה ךיא ,התיא םימיכסמ אל םה םא םג זא
לעש ,תונב םהל תורסח ךכ לכ ,םתיא חכוותתו ראשת
םינונחמ תובוגת תלבקמ איה תב לש הבוגת לכ
לש הזה גוסה תא תבהואש ימ .הלאכ םייטנגיליטניא
.שבד וב קקלל םוקמ הז ,םינב
םתח רואילל וביגה
 
 
12/8/00 22:41
לט :תאמ
?שבד קקלל הצורל הבוגתב
?ארוקה לייאה לש תבותכה המ
לטל וביגה
 
 
12/8/00 4:17
עטנ :תאמ
ש הרק הז ךיאל הבוגתב
.תונבל םינבה ןיב תורחת ןאכ ןיא
.תונבה לע םינבה רתויה לכל
עטנל וביגה
 
 
12/8/00 8:44
ןהכ זעוב :תאמ
וררועתתל הבוגתב
?פוט-ןוא-ןמווב ער המו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/8/00 13:23
עטנ :תאמ
?םינבה לע תונבב ער המל הבוגתב
.תונבל ףידע פוט ןוא ןמוו תמאה ןעמל
עטנל וביגה
 
 
12/8/00 13:35
דחא םתס :תאמ
?םינבה לע תונבב ער המל הבוגתב
תוירחאה תא ונרבעה הבש האלפנ ךרד דוע וז
...ןכילא


:-))))))))
דחא םתסל וביגה
 
 
12/8/00 18:54
יקימ :תאמ
?םינבה לע תונבב ער המל הבוגתב
ףייכ רתוי יל ...םתא תוראח הזיא ,ןוכנ
םגו ...הלחתהב תוחפל ....הלעמל התאש
....עצמאב
יקימל וביגה
 
 
13/8/00 3:00
דחא םתס :תאמ
?םינבה לע תונבב ער המל הבוגתב
םג בוט היהיש רורב הז זא ,ךל בוט הז םא
.יל


דחא גנוע היהי לכה .גנעתהל הפי גאדנ םא
.הלסורק .םלש
דחא םתסל וביגה
 
 
12/8/00 20:22
ןהכ זעוב :תאמ
?םינבה לע תונבב ער המל הבוגתב
.ונליבשב םג בוט הז ,תונבל בוט הז םא זא
.תמאב .תונהנ ןתאש םיבהוא ונחנא :וניבת
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/8/00 4:25
עטנ :תאמ
...הז לכב דחא רבד יל רסח קרל הבוגתב
הדבועהמ העגפנ אקווד תבתוכהש יתמשרתה טסקטה תא הינש האירקמ
העיגפ עמשמ - היניע דגנל תורחא תורוחבל תתוא רוחבהש
לע הבתכל רשקתמ הז ךא ,תאז ןייצ אל דחא ףא) תויביסולסקאב
ךא ,תויביסולסקא התוא לע רמוש היה אוהו הדימב .(תודיגבה
ינא ,תולקב רתוי לבקתמ היה רבדה והשלכ ןמז קרפ ירחא ךתוח
.החינמ
עטנל וביגה
 
 
12/8/00 17:54
יגולותימה סקאה :תאמ
...הז לכב דחא רבד יל רסח קרל הבוגתב
?תויביסולקסקא לש חיר היה ריוואב
.סקס לש חיר היה ריואב ,יתחרה ינאש הממ


?האלה ךישמהל רתומ וירחאלש "תואנ" ןמז קרפ ותוא והמו
.הזכ ןיא ,ייניעב
יהשימ ןייזו ילש דובכה תרטיל תא יל ןת ,ייקוא ?המ ,וליאכ
?תוקד שמח ירחא אלו םוי ירחא קר תרחא


תויהל ךירצ ,עגרל ולו ,גוז ינב ינש ןיבש ילמרופ אלה הזוחב
חונ םידדצה דחאל םיתיעל .תורשקתה התואל םיללכה םהמ רורב
םהישעמ תא ץרתל ולכויש ךכ הזוחה תא רידגהל וא תוארל
.ךכ רחא םמצע םע חונ שיגרהלו


םייח תמכוחו ןויסנ םומינימ םע הרוחב ,הנותחתה הרושב
םע הרוהט הוואת סיסב לע תרעוס תינימ היצקארטניאל תסנכנש
ורבעוה אל דוע לכ - םכתסי הז ךכבש ןובשחב תחקל הכירצ ,רבג
.ודיצמ םירתוס םירסמ
וא תוקד 10 ירחא ךלה אוה םא ייניעב יטנוולר אל ללכב הז
.םלש םוי
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
12/8/00 18:52
ילט :תאמ
??תויביסולק"סקא"ל הבוגתב
ינפל התיא תבכשש יהשימ ןיימדל הסנתו םייניע םוצעת וישכע
התא המ ךניבל ךניב ררבל תקפסה אל וליפאו) ,הלק העש
וליפאו .שדח והשימל (דאמ) הדומצ (ןיינעה יפלכ שיגרמ
התא המ .ןיימדו םייניע םוצע .םכיניב והשמ םתרהבהש ינפל
?שיגרמ
ילטל וביגה
 
 
12/8/00 20:15
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
סקס הווחש רבג :תיללכ .קדוצ ןבומכ יגולותימה סקאה
תא רזחשל הצרי ,יהשימ םע רדהנ ברע טושפ ,קפסמו אלפנ
המל דוגינב ,האבה השאל תיטמוטוא רובעי אל אוה .היווחה
.ןאכ גיצהל םיסנמש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/8/00 23:01
לט :תאמ
הרירב ןיא ,בוטל הבוגתב
?ךומכ םישיגרמ םירבגה לכש בשוח התא המל
לטל וביגה
 
 
13/8/00 2:41
חחרפ :תאמ
הרירב ןיא ,בוטל הבוגתב
לובלב ןאכ שיש יל הארנ


רשקה גוסש ןוויכמ תובר גוז תונב םיפילחמש םירבג שי
קפסמ .יערא ,הזכ אוה ןותנה ןמזב ,םישפחמ םה ותואש
.קיפסת תחא םעפ - תוחפ קפסמ ,רתוי טעמ ךשמיי - דאמ


אוה ,הנולא הסחייתה - יתנבה ךכ - וילאש ,ינשה גוסה
אל אוה .ומצע ץוטסהמ תוניהל םילוכי םניאש םירבג
איה "שוביכ"בש "החלצה"הש ןוויכמ .רתוי ךשמהל לוכי
.רופיסה לכ
וניב איה הייעבהש ,קפוסמ אל ,דדוב ,בוצע גוס הז
,הלעמל יתבתכש ומכ .ולש רופיסה לכ איה ,ומצע ןיבל
,יפיזיס רוב הז לבא ,אלמל ךירצ אוהש רוב ןימ ול שי
.אלמתי אל םלועל אוה


לבא .דנטס טיינ ןאוו לש םהש םירשק ריקומ דאמ ינא
ךתיאש וזו .םיאלמו םיאלפנ םירשק תויהל םילוכי הלא
,ךב שיש הבהאה לכ ,הלוכ הקושתה לכ איה ,הליל ותואב
לש יפוי הז .תוליז ןיא ,הליזפ ןיא .תושגרתהה לכ
.רבד
םהב שיש םירשק שיו .רשקל םיחתפתמש םיצוטס שיו
.ץוטס תמרל היצקודר
הארנ ךכ .ןאכ ןיינעה ןיממ םניא ,רומאכ הלא לכ לבא
יל


,החלצההמ אלא ,ןויזהמ הנהנ וניאש הזב רבודמ ןאכ
אוה .ןויזה ךותב אל רבכ אוה ,החלצה שיש עגרבש ןאכמו
.רבד לבקמ אל םג אוה .ותויניממ ומצעמ קינעמ אל
.ןחילצמ אל .רוחבה ללמוא
חחרפל וביגה
 
 
13/8/00 21:53
םעה תחא :תאמ
...הז לכב דחא רבד יל רסח קרל הבוגתב
,רקי סקא
הייוח תויהל לוכי הזכ ןויז .בילעמה קלחה אוה הלילל ןויזה אל
.םיימוי האנהב תרגרגמו תכייחמ יתוא ריאשתש ,תגנעמו המוסק
דיחי ןויזב םג תתל לגוסמש רבג לע ייתורבח לכל ץילמא ינא
אלש םירחובש םיריזחב איה הייעבה .רומוהו ףיכו דובכ לש השוחת
.דבלב רוח ינניא ינאש ןיבהל
ידעלב ןפואב םהלש םינומרוהה ץימ תא יל םישידקמ אלש םירוחב
,ןויזה ירחאו ינפל תצק יתיא םיקחוצ אלש םירוחב ,הליל ותואל
.רוציקב ,םיריזח םירוחב
: דחיב יתיא וננשו ורזח
.שונא תונב ןה תוננב
דח ןויזב םג תידעלבה ובל תמושת תא יל תתל ןכומ אלש ימו
הז יתעמש .ריקבש למשחה יעקש תא ןייזל תכלל ידצמ לוכי ,ימעפ
.תויצרביול בוט
םעה תחאל וביגה
 
 
14/8/00 20:22
ןהכ זעוב :תאמ
...הז לכב דחא רבד יל רסח קרל הבוגתב
.תקדוצ
םירבחהו ינא - העפותה תא ישיא ןפואב ריכמ אל ינאש תורמלו
איהש חינמ ינא - !אל טלחהב ,רוח לאכ השאל םיסחייתמ אל ילש
.יטנתוא באכב התוא תראתמ תאש ןוויכמ ,תמייק


,הווהמ תוניהל לגוסמ אלש םדא .תישפנ היעבב ,יתעדל ,רבודמ
אונשל םוקמב .ללמוא אוה ,ולש וישכעו ןאכהמ היווח רוציל
,ותיא תנתחתה אלש חומשל וא ,וילע םחרל הלוכי תא ותוא
אל אוה ןויז וליבשבש רבגה תא שפחל ,ךייחב האלה ךישמהלו
םוח לבקלו תתל תורשפא אלא ,שוביכ דוע
ןהכ זעובל וביגה
 
11/8/00 15:27
איבנה והילא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
רכז לכ לומ תוחרמיהל הנוגמ גהנמ הזיא שי ןאכ תונבה לכל המל
הינוריא ץוצמקב לכה תא לבתלו תוינויגה תורוש רפסמ רבחל עדויש
?תקצקוצמ תועינצ תמינו
?קותמה 13 ליג תא ןתרבע אל ,תוצירעמ יונדועמ ?הז המ
..אלש הארינ
איבנה והילאל וביגה
 
 
12/8/00 3:27
הצימש :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
ינימ לכל ונתוא םיאיבמ םייחה ילותפנו "ליחתהל רשפאש ליגה"
.תורורצ תורצ
םיבבותסמ םישוביכ לש הלענ הרטמ ילעב םיסקוסמ םירברבג
.ולא םיעגרב וליפא ,ונייניב
המימת תוזח תחת םיתיעלו הדובעב ,םיב ,םוקמ לכב םיאצמנ םה
.רתויב


ךפוה קירטהש היינשה םעפב לבא ,םיתפתמ הנושארה םעפבש הרוק זא
ףעומ רברבגה ,שודנ
.וילגר ןיב בטיה בטיה לפוקמ (עמשמ יתרת ןכ הז ןכו ) ובנזש


.ןומה ףיסומ (ןומילו) ןויסינ
הצימשל וביגה
 
 
12/8/00 4:13
עטנ :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
.ךפיהה אקווד הז
עטנל וביגה
 
12/8/00 3:11
תופעלז םשג :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
אקווד תועש שולש עברא הזיא יתילב..ארוקה לייאה רתאה לע םירבדמ
ןוימד הברה ןיא טלחהבש רמאל תבייח ינאו ,םש םירמאמ תאירקב
.תוננבל תירבגה הסריגה אל וזו..
םיקמעמ (אל בורל) םימעפל ,דמחנ ,יפיכ רתא הז ,תוננב ירה
םסקה הזו .אל םימעפלו ,םיסחיב םירושק םניאש םיאשונב
ינפמ אל ,רחא רתאב שפחא השטינ לש ותרות לע םירמאמ..ולש
וא תלוכי ןיא ,אוהה רתאהמ יתטלק ההז הבשחמ ךלהש יפכ ,תונבלש
.תוננב דעונ הזל אלש ינפמ אלא ,הז לע רבדל ןוצר
.ללכב םדאכו ,השיאכ בוט שיגרהל יל ןתונש ,רדהנ רתא ,ןפוא לכב
תופעלז םשגל וביגה
 
 
12/8/00 18:36
ילט :תאמ
...ממהל הבוגתב
?ארוקה לייאה לש תבותכה המ
ילטל וביגה
 
 
12/8/00 20:31
תנע :תאמ
...ממהל הבוגתב
..ונתיאמ הז תא יכסחת רקיעבו ,ךמצעמ הז תא יכסחת


(...ילריש תרעטצמ)


:-))
תנעל וביגה
 
12/8/00 4:37
עטנ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תויווחה םתוא תא יתיווח יכ םא ,הבתכה םע ירמגל יתיהדזה
תא תחקל םידמול םינשה םע .(והשמו םירשע) רתוי םיריעצ םיאליגב
תאז אקווד תא םיתיעלו תעגפנ תא םיתיעל .תולקב רתוי םייחה
.תעגופש
,רוחשה סקנפב יו ןומיס קר תא םהיבגלש םירוחב ןיא יתעדלש םג המ
הבהא םישפחמ תונבו םינבש הנימאמ ינא רבד לש ופוסב .תנייצש ומכ
הז ןוצוטס קר םייקתמש עגרבש ןיבהל הרזעש הנבות .(ןמז ךרואל)
.דחיב תויהל םתדעונ אלש ןמיס
עטנל וביגה
 
 
12/8/00 18:27
יגולותימה סקאה :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
.ךתיא םיכסמ אל ינא


םילוכי וימוחתבש ירירווא בחרמ אוה השאל רבג ןיבש רשקה
.םייח תורוצ לש םיגוס דואמ הברה םייקתהל


.עגר ותואב םיאתמש המ תא שי םוקמו ןמז לכב


לע הנוע םימייוסמ םינמזבש תימיטיגל תורשקתה תרוצ אוה ץוטסה
.םישנא ינש לש םימייק םיכרצ


ךרדב םיתיעל ,הבהא םישפחמ םישנו םירבג ,ןמז ךרואל ,םא םג
לש םיגוס ינימ לכב םיכרצה תא םילכלכמ התוא םיאצומש דעו םשל
.המרוג דימת אל ,תונוזמ


.דחי תויהל ודעונ ,ינשל דחא םיכשמנש ,השאו רבג לכ אל
לבא תיתרוסמ תויגוז םירשפאמ אלו םיקומע םירעפה ,םיתיעל
ארקנ הז .בייחמ אלו רצרצק ןמור לש ותחימצל ןשד םיקפסמ ןיידע
.ץוטס
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
12/8/00 19:37
ימענ :תאמ
,הרקיה עטנל הבוגתב
ךתיא המיכסמ דואמ
בתוכ התא רורב המכ
וזכש תוריהב םישרמ דואמ הז יתוא
ןויסינב תכבתסימ ינאש השיגרמ דימת ינא
תונויער ייטוח לש תעקפב ימצע תאצומ ימצע תא ריבסהל
םיכובס
הזב הז
ימענל וביגה
 
12/8/00 13:17
ימור :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ונייהו יילא בורק שממ רג אוה.הזכ דחא לע קוידב יתלפנ ינא
רדחב וא הטמל םעפ ידמ םישגפנ
היה יתוא קשינ אוהש םויבו קיחצמו דומחו םיסקמ היה אוהו,תוגרדמ
ןימאהל השק דואמ יל
יפוסניאה תורוחבה דעצמ תא יתיאר רבכ כ"חא לבא,הרוק תמאב הזש
יתלאששכו ולש הרידל
.תמאה לכ תא רמאו רקיש אל אוה
turn off רתוי רבד ןיאש,ועדתש קר,םינב לבא סועכל יתלוכי אל זא
םתס תמאב תאש תעדלמ
ועמשנו תחלקמב יל רמא אוה הנושארה םעפבש םירבדה לכו.תחא דוע
םימיסקמו םיקיחצמ כ"כ יל
ותוא תאש יתעדי רבכ הינשה םעפב םתוא יתעמששכ,הלאה םירבדה לכל,
ףוטיל ותוא תאו רבד
ןתייו לומתא תרחא יהשימל ןתנ אוה הקישנ התואו ךויח ותואו
.רחמ תרחא יהשימל
.םולכ יל השע אל רבכ הזו
ימורל וביגה
 
 
12/8/00 13:25
עטנ :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
רדנ'ג לש ןיינע אל הז .םימוטפמיסה ןתוא םע תונב הריכמ ינא
.תועדומ לש ומכ
עטנל וביגה
 
12/8/00 18:01
תאיל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
שארמ עודי באכ לש הקינורכ
תאילל וביגה
 
12/8/00 19:22
יתא :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
םינליחתמ דגנ הטישה לבא ,תעדוי ינא ,יתיא ומיכסי אל תונבה בור
אצומ אוהש יאנתב) םיצור םהש המ תא םהל תתל קוידב איה םייתרדס
ברעב הטימל םתוא םיסינכמ ,טושפ :דבוע הז הככו - (ךיניעב ןח
אוה .וגא לש שיא אוה יתרדסה ןליחתמה .םתוא םיקרוז זאו ןושארה
תחתמ םידיקפתה תא ול החקלו דוקיפ הספת יהשימ ךיא ןיבי אל
תאש האבה םעפב :ךשמה שיו .ץקועה לכ תא ול האיצוה ךכבו םיידיל
וז תונמדזהב יטטרלפו ופאל תחתמ והשימ םע יליחתה ,שיאה תא האור
קשנב שמתשהל יליחתתו ןברוק תויהל יקיספה ,רוציקב .יהשימ םע םג
.ודגנ - ולש
ענמיהל רשפא יא םגו םייתרדסה םינליחתמה לכ תא לסחל רשפא יא
רבג תאצוי תא תוחפל ,הז תא םישוע םא לבא םשו הפ תשרב תוליפנמ
ולאכ לע םימשר תוריבעמ ונחנא ייתורבח ןיב ,בגא ךרד) .ךמצע םע
.החלצהב .(...םיטבלו ןמז הברה ונל םיכסוח ךכבו
יתאל וביגה
 
 
12/8/00 19:39
ימענ :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
הרקי יתא
ללכב ךתוא בילעהל הצור אל
?תרמוא תא המ לבא
םד ןייו'ג םד טיב טנק וי ףיא
?לדבהה המ זא
ךויח
ימענל וביגה
 
 
13/8/00 2:41
תיגח :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
-םתוא תיהיזש עגרב איה ,יתעדל ,םייתרדס םיליחתמ םע הטישה
.םלעיהל ,קחרתהל
.ללכב םתיא ךלכלתהל אל ,םתיא קסעתהל אל
...בוט ארונ ךל היהי םאו ?ךלש הטימל םתוא סינכהל ?תעגתשה
....בוש יצרת ךכ לכו
.הרקמ לכב העוגפ יאצתו ,ותוא ףיעהל השק ךל היהי
אל םגו יניעב בולע יד ןוחצינ הז םהלש תימהבה הגרדל תדרל
.םינוכיס לוטנ
לודג רתוי ןיז םהל שיש ,םיבוט םירוחב אלמ םלועה .םתוא ובזע
אקווד לופיל המל ...הלודג רתוי תוריסמב ךתוא קקלל םיעדויו
....הזכ טקפד םע
תיגחל וביגה
 
12/8/00 22:33
ימור :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
אוה ,ימור,ייקוא ":יל יתרמאו ימצע םע יתבשי טושפ ,ילש הרקמב
סקסה ,ינווי לא ומכ הארנ
שי םא קר איה ושכע הלאשהו ,הבבס יד אוה יללכ ןפואבו, הצצפ
יכישמת םא וב יבהאתתש יוכיס
קשחה סלפמ תא דירומ יד הז םדוקמ יתרמאש ומכ זא ."ותוא תוארל
דירומ ידו (ילצא תוחפל)
?וב בהאתא ינאש המל זא,ייניעב ולש ךרעה תא
לכה םייתנבו םייעובש ךישממ רבכ הזו ךישמהל יתטלחה,ןפוא לכב
.בוט
ימורל וביגה
 
13/8/00 2:28
טורשה :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
?ינא וא קירא בוט רתוי ןייזמ ימ
?תרחא דחא לכ תרמוא תאז המ
...םירפסמב ירבד תרבג םינויצב ירבד


וליפא יל ינעת לא
.יניינע אל הז וליפא יל ינעת לא
טורשהל וביגה
 
 
14/8/00 0:12
הדנרימ :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
.ללכב רדסב לכה ילוא .ןבש ימולש תא טטצמש רבג ,ךיילע ןייטחס
:ילע הבוהאה הרושה
?ינוויכ-וד ךלש קחשמה םאה
קירא לש ורדחב םאה
?ימש תא תטטהיל
הדנרימל וביגה
 
14/8/00 0:18
הדנרימ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ל ןבומכ הנווכה ,תיארונ תועט ,החילס
ימשב תטטהיל
הדנרימל וביגה
 
14/8/00 12:46
violet :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תויש "ונחנא"ו םיקאינמ "םה"ש המכל תימויה תרוכזתה ,בושו...
.תוטחשנ


ןכ םא ?יניצר רשק רחא קרו-ךא דימת הרת םדאה תבקנש רמא ללכב ימ
המל לבא .ךרדב תוברואה "תונכס"ה לע תעדל ךירצ ;ןייתחס זא -
!?וזה החנהה תדוקנמ הליחתכלמ תאצל


הלודג ייהת אלש המל - "יתרדסה ליחתמ"ה ןכא אוהש ההזמ תא םאו
- דעב תא ;ךותחל - חווט-ירצק םייוליב דגנ תא :הטלחה ילבקתו
?תונהילו ,ךל םיעיצמש המ תא תחקל אל המל
שי םא ,הז הרקמב .תיטרפה השגרהב םיתיעל ליחתמ 'ןברוק תויהל'
אל ירה הזו) קסע ךל שי ימ םע טולקל הלוכי תאו שארב לכש ךל
אל ,תונהיל) תונהילו ראשיהל םא יטילחת טושפ - (ךבוסמ ךכ-לכ
.תכללו ,ךל םיאתמ אל הז םא וא - (!קפדיהל


?..אלש רשפאש הפיא ,ללייל המל לבא
violetל וביגה
 
 
14/8/00 16:59
ימענ :תאמ
(!?תונברוקכ שוחל תוכירצ דימת םישנ המל :וא) ?..עושעש תצקב ער המו...ל הבוגתב
ךתיא המיכסמ
ימענל וביגה
 
14/8/00 18:06
יתנ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
זא) רקשמ טושפ אוה ,םירקמה בורב -טושפ ארונ םגו ,ןוכנ ךכ לכ
.(תרחא הריחב ןיאש הארנ ?םש רוצעל אל המל


,תויצטומ ידכל ונתוא חתומ ינרדומה םלועה לש םיכרעה ףוסניא
.יפוסניאה לובלבב ונרחב ,וב ונתריחבבו


...םייחה הלאש קיסהלו...קורפל ?ראשנ המ זא


???לכה הז ???רמגנ רבכ
יתנל וביגה
 
 
14/8/00 20:37
ןהכ זעוב :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
םע ,דבל ,הפק תיבב תבשל .םייוסמה ,הזה ךויחה םע רקובב םוקל
,םינפב ,ןולחל רבעמש םויה לא םירהוד םישנא .וסרפסאהו רפסה
תובשחמה ,םיקורי תודשו םשג ראתמש רפסהו הפקה חירו ןגזמה םע
.רוחאל תוצר


ומכ ,אלפנ היהו ,היהש הלילה ירחאש םויב ,תובוחרב הכילהה
,תינמז וב ךב םימייקתמ היהש והשמו שיש והשמ ,םייוסמ ףוחיר
םויה היהי ךיא :ששח םגו שוגיר לש גוס ,הקותמ הילוכנלמ
לכה .אל וא ,ךשמה היהי םאה .ופוסב אוביש הלילהו ,היהיש
,יילפ דלוק לש רישה ,אלפנה הלילה ירחא ,וישכע תרחא עמשנ
.ןובישמה לע אמא לש לוקה


תועש המכ קר שחרתהש עוריאה לש רצות אוה ,ימינפה ,הזה טטרה
םוש ןיא .יערא ,וביט םצעמ ,אוה .שוגיר הזל םיארוק .ינפל
ןיא לבא ,הרגישב האנה שי .שארמ עודי והשמ לש הקינורכב שוגיר
אוה שוגיר .עיתפמ אוה .חוטב אל אוה .יערא אוה שוגיר .שוגיר
.ןוחטבמ ךפיהה


?תורחוב ןתא המב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/8/00 23:07
ימענ :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
םגו םג
ימענל וביגה
 
15/8/00 12:06
תאיל :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
..ליגרכ


.ךויח
תאילל וביגה
 
16/8/00 10:39
לאינד :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
םאה ?תימצע תרצות המרדל הפירח היטנ ,הנולא ,ןאכ ההזמ ינא םאה
שפוחה תא חיוורהל ידכ םייחב הערל שומיש הנולא ,ןאכ ההזמ ינא
םג שי באכ לכל לבא ,ךלש באכב הלילח לזלזמ ינאש אל ?ןכסמתהל
ינא םא יתוא ינקת -יל הארנו ותוא שיגרמש הז ליבשב ינשמ חוור
ךמצע םע ררבל יסנ .תוללמואה תא ןוצרב ךביל לא תקבוח תאש -העוט
שארמ העדיש ךומכ תיטנגיליטניא הרוחב .תויגוז הצור אל תא המל
תבייח תאז לכב תאז התשעו םיוסמ רוחב םע בכשל הכירצ אל איהש
דועב תוחדל לכו העוגפ תויהל לש הזה ינשמה חוורה תא תוצרל
.תוימיטניא -לכמ רתוי התוא דיחפמש רבדה תא םיישדוח דועב ,שדוח
לאינדל וביגה
 
 
16/8/00 14:20
יזנכשא הנולא :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
! םידמולמה ייתובר
םכמ קלחש יל רצ .םפוס דעו םתליחתמ ן/םכיתובוגת לכ תא יתארק
לש תוינתעדה תורטנמה לע ורזחו תורושה ןיב וארק שממ אל
םג םוקמ לכב ומכ שי ,םודסב םיקידצ .אליממ תועודיה םהיתועד
טקאב רבודמש בשחש ימ לכ .האנהב תועבצאה תא יתקקילו , ןאכ
ימע ךותב ירה .לודגבו העט ,חקול - תנתונ יסחיב וא ,דסחתמ
ינממ חקל אל דחא ףא ,אל וא םזינימפל רשק םוש ילבו ,היח ינא
תרעטצמ ינא ןויזה לע אל יתבתכש יפכ .תתל יתיצר אלש המ תא
לע יהשימ ןאכ הבתכש יפכ אלא (ללכב ער אל בגא היהש)
לבא , תובייוחמ םוש ,הזוח םוש היה אל ןוכנ .תויביסולסקאה
,תולקב םייחה תחיקל לע ןאכ בתכש םידמולמה םירכזהמ דחא לכש
תא תרתאמ רבכ איה ,הרוחבב שד אוהש ןמזב ךיא ןיימדל הסני
לש תיטוידאה הזופה ילב , תונכב יל ודיגתו ,אבה טקייבואה
םיארוק .ןורגב םכתא קנוח היה אל והשמ םא ,"הבובח םייחה הלא"
- תויפיצב םואית רסוח הזל םיארוק ,סעכ הזל םיארוק ,וגא הזל
חיטבהל לוכי םכמ ימ ?? בוש הרקי אל הזש חיטבהל .ןוכנ לכה
התא םא םג , הצור התא םהב םיעגר שי ? לופיי אל אוהש ומצעל
םתוח וב ריאשהל ,דיתעל ךגוז ןב היהי אל ךלומש טקיבואהש עדוי
.רמאמב ררושמה תנווכ התייה וז .תובייוחמ לש אל דוחיי לש -
לש םשארב אוה םישימחה תונש לש תוינטירופ וא תודסחתהל רשק לכ
..דבלב הנבותה ירסח םיביגמה
יזנכשא הנולאל וביגה
 
 
17/8/00 14:43
רדמנ יבור :תאמ
תחא דוע קר תאל הבוגתב
שפחמ אוהש תעדוי רבכ תא ,ותיא תאש ןמזב םאה :ןיבהל יל ינת
?ךיירחא האבה תא
רומגל הצור אוהש השיגרמ רבכ תא ,ןויזה עצמאב - רמולכ
!?תרחאל רובעלו
.ינויגה יל עמשנ אל הז
"תחא דוע" תייה םצעבש הניבמ תא םיימוי ירחא קר םאו
."סרוורב תונשרפ" םצעב וז ,וליבשב
סחייתמ ,תוימיטניאה אישב ותיא תייהש והשימש בוצע הז .ןכ
לבא "רפסמ דוע" לאכ המ ןמז ירחא ךילא
.דיתעה תא תוזחל תלוכי ונל ןיא .הז לע הטילש ונל ןיא (1
תא תווחל ,עגרהמ תונהיל איה רתויב הבוטה ךרדה (2
םג ךופהיו ,האלה ךשמיי הזש תוסנלו ,ףייכהו תוימיטניאה
.םיסחי תכרעמל
תונהל תלוכי רסוחו בל ןורבש החיטבמ טושפ איה תרחא ךרד לכ
אוה" :יבשחת תא ,העיקתה ךלהמב ,ןמזה לכ יכ .עגרהמ םג
."רחמ ןייזי אוהש תאז לע בשוח ילוא אוה לבא ,יתוא ןייזמ
.תויחל הרוצ אל וז
רדמנ יבורל וביגה
 
26/8/00 22:27
ע-ד-וימ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ךירצ .טסקט-בסב אבחתמ דימת הז ,היצאוטיסה תא תוהזל היעב אל
דחא םימעפל .הז תא םיעדוי דימת םידדצה ינשו ,ץוטסל םיינש
קפס יל ןיא .ומצעל בישקמ אל ,ףייזמ תצק ,דסחתמ תצק םידדצהמ
רשפא יא ,הצחמל תועדומ יתלבה ,עגרל גוז ינב לש הלאה תוריחבבש
םג רשפא זא - םישאהל םיצור אקווד םאו .םידדצהמ דחא ףא םישאהל
.םהינש תא


דחא דצ םימעפל .טסקט-בסה תא וארקש םישנא ינש ןאכ שי ,רומאכו
רנויצוטס :הילע םימותח םידדצה ינשש הקסע וז לבא .רוחיאב ןיבמ
םישנאל .תאזכ איהש הניבמ אל איה םימעפל לבא ,תירנויצוטס אצומ
,ךשמיי הז םאה ,םיניידזמ םה ימ םע קוידב תוהזל םיבוט םישוח שי
םיניינועמ אל ,רשקל םייונב אל םידדצה ינש םאה ,ימעפ-דח הז םאה
לבא םיניינועמ ,םילוכי אל לבא םיניינועמ ,הזה יפיצפסה רשקב
רנטרפה לע תסעוכ שממש ימו .ונלש תוריחבה ןה הלאו .םיכבסותמ
.הלש הריחבה היה אוה .המצעב הפי הפי ןנובתתש ,הלש ימעפ-דחה
.תימיטיגל הריחב וזו


םישל הזה ןוצרל ,הזה לשכל םיעדומ קר םא ,תרחא רוחבל םג רשפאו
הז ליבשב לבא .בוט ךל השעי אל דבעידבש והשימ רוחבלו לגר ךמצעל
דובעל ךירצ דחא לכ .הזל תורושק אל תומשאההו ,השק דובעל ךירצ
אלש הקופד הנגה ,היצזילנויצר קר איה תלוזה תמשאה .ומצע לע
.רבד םוש םדקת


אל הזש דיעהל הלוכי ינא ,הזה לשכב המצע םע תקבאנש תחא רותבו
ךירצ ,תוירנויצוטסל ךשמנש ימו ,םירנויצוטסל תכשמנש ימ לבא .לק
תא םיריתמ ךיאו ,הזמ תאצל םיצור איה וא אוה םא בוט בוט בושחל
אל ךיא - אוה הזה עטקה לכ לש טסקט-בסהו .אלש וא .רטנולפה
.רפסה תיבב דומלל ךירצש המלש הרות תמאב וזו ,ךמצעל ביאכהל
ע-ד-וימל וביגה
 
31/8/00 13:49
סונו :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
ןטק אל וגא שי םירבגלש דחא רבד ןיבהל תוכירצ ונא הנולא יעמשת
.שגרה תא שי םישנל תאז תמועלו םילעופ םה ויפ לעש
ונחנא ונל םימרוג םירבגהש "באכה" לכ םע ונלש חיכומ קר הזו
.תודדומתמ ונחנאש ןוויכמ ?המל תעדוי תאו תוקזחה
רבגה ןכמ רחאלו ורמגנש תוכורא םיסחי תוכרעמ תעמש םימעפ המכ
תא תדדומתמ ךא תלבוס הרוחבהו רבד דיספה אל וליאכ וייחב ךישממ
םיטסיאו'צמה תויהל םהל חונ רתוי הברה הגצה לכהש הניבמ אל
.הילשא לכהש ילגת םשארל יסנכית םא ךא םיחצונמ יתליבה
היהי םג אוה לכה השעי הרוחב ביכשהל ליבשב רבג הנליא יעמשת
ריואב תוינימש תושעל ןכומ
תא יאצמתשו לבגומ ןוברעב יחקית רבג לכ הצע . שקבת קר איה םא
יעדת רבכ תא רוחבה
םיסחיהש םירבג םג ךפיהל הירמ הלותבה תויהל ךל תרמוא אל ינא
.....................ימרזית רבעמ ישפחת לא דבלב םיינימ םכינב
סונול וביגה
 
13/10/03 0:14
הנינ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
תמאב ויהתש וא םירבגה תא םישאהלו ןיידזהל וקיספת תורקי תונב
יכ" רשק התצר אל ללכב הפ תבתוכהו רשק תוצור ןתאש ודיגתו תוקזח
בייח אוה זא ךתוא ןייז אוה םא ,אל לבא הלב הלבה לכו "ןטק אוה
תחקל ודמלת תאזה תונייכבתההמ רבכ סאמנ הללי ?ךיילגרל לופיל
.תוירחא
הנינל וביגה
 
14/4/05 15:24
תעגפנ :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
באוכ הזש ןוכנ ךכ לכ הז
תעגפנל וביגה
 
14/4/05 23:23
דיוד :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
:הלחתהב תאצמנ הליכמ איהש הנבותה וא האור ינאש דיחיה רואה
,םימיאתמה םירבגה תא תואצומ אל ןתאש הז לע םויה לכ תוכוב ןתא
,איה תמאה לבא םולכ ןתוא ןיינעמ אלו םינלצנו םינייז ןלוכש ךיא
לכ תורסח תוללכה בהוא אל ינא) תויביבא לתה ןכבור ,הזב ודותו
תושפחמ אל (הילע גילבא ,וזכש תחאל המגוד תאזש תורמלו ,סוסיב
רבגה תא תושפחמ ןתא - תוכירצ ןתא תישגר ותואש רבגה תא
,ישגר סוסיב לכ תרסח תוינימ רדשמש הז - ןייזה יזבנה ,ספסוחמה
תא וא ,ולש החפשמה תא ללכב יריכתש ילב הטימל ךתוא ףחוסש הז
.ולש בלכה תא וא וירבח
תא יכ הז תאזה "תדוכלמ"-ל "תלפנ" םא ,ירעצל רוציקב
הרקמב רבגה הרקמ לכב ,ןוכנ .ךלש תוטלחהל תעדומ אל/תרדשמ/תרחוב
תא וחכשת לא - ישנה דצב איה הריחבה , חוכה לבא ,םדא לש ארח הז
.רתוי םיבוט םייח רוחבל הז תא ולצנו הז
דיודל וביגה
 
15/4/05 0:56
sssss :תאמ
יזנכשא הנולאל הבוגתב
יאדכ אלש הניבה איהשכ םא המו ?יותיפ ךרדכ הל רקיש אוה םא המו
- ןאכמ יכלת ךל אב אל רמא אוהשכ םא המו ?תגשל הל ןתנ אל אוה
זא םג ? תוימואתפב בוזעל חונ השיגרה אל יכ תכלל התצר אל איה
תומלשה לילכ אוהו ?תיארחא אל איה ,תינייכב איה , המשא איה
תושוחתה לכ םע תראשנ איהו ..ךלוהו ול אבש המ חקול - תולילקהו
! דדומתהל דבל
םלוכ אל םנמוא ,םילבז , םייכונא םייביטלופינמ תולבנ םה םירבג
!! ןכש דבכנ זוחא שי ךא ,
sssssל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא