םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

יריש לגניס
רבר יריש

םילגניס השולשמ תמשרתמ רבר יריש
הידיל ותחנש םישדח


"ןמז'ת רוצע" - ירדא יור
הקיזומה םוחתב יילע םיבוהאה םינמאה דחא קפס אלל אוה ירדא יור
"שבד ומניד"ב תונושארה ויתועפוה ימימ דוע .תילארשיה הרוחשה
עמשיהלו רישלו פאר תושעל לוכיש דיחיה ןמאה אוה ,םויה דעו יגלטסונה
ררחשל ירדא קיפסה ,היזיוולט תוינכותל תונוש תוקפה ןיב .ידכ ךות בוט
יור לש בלה יניינע לע רבידש ,"יל דבכ" ,ולש ןושארה לגניסה תא
רוצע" ,יחכונה לגניסב .פוה פיהו לוס לש םיטנמלא בלישו ,שיגרה
דיקרמו המחה ץיקה תריוואל רתוי םיאתמש ריש רואל איצומ ירדא ,"ןמז'ת
הזה רישה .תיתימא שפוח לש השגרה םע ינקיימ'גה ייאגרה יבצקמל ונתוא
."בלבש טקשה" תא אוצמל תוסנלו ףוחה לע תבשל ,םיל ץופקל תמאב יל םרג
קיפסה ףאש ,ל"ז תילגרמ ידג ,ירדא לש בוטה ורבחל שדקומ "ןמז'ת רוצע"
םירישמו שדחה לגניסהמ םשרתהל תונמזומ ןתא .הז רישב תולוק טילקהל
תא אורקל וא www.myspace.com/royuadri סייפס יימב ירדא לש םיפסונ
.תיבה רתאב ולש םיניינעמה םייחה תורוק


"ייה" - ןומולוס לאינד
ףוס ףוס ןומולוס לאינד ,ןיחלהו בתכש תובר תוחילצמ תודלב רחאל
"ייה" .הז תא שרד ץיקהש הארנכ .רתוי תצק יבצק ריש ררחשמ (יתחמשל)
םשה תחת עובשה אציש ,שדחה ומובלא ךותמ ןומולוס לש ישילש לגניס אוה
.ןווגמו רשכומ רצויכ ולש ףסונ ןפ ףושחל חילצמ אוה ."87 הפיח" רזומה
הבהא יריש לש תעבשומ הצירעמ ינא םנמוא .הזל יתיכיח ,תמאה תא
תולוכיו ידוחיי לוק םע ןמאמ רתוי חמשמ ריש עומשל דמחנ לבא ,םיקיבד
םיצצונה וימיב ןיטסגירפס תא יל ריכזמ הפיט ןומולוס .תוירוקמ הנחלה
טיהל דועב רבודמש קפס אלל .יחצנה לורנקורה תא ריזחהל חילצמ אוה הפו
.ןומולוס לש רצויה תיבמ


"ןבל הליל" - 6 הווקתה
תויונחל אציי ,6 הווקתה ,תילארשיה ייאגרה תקהל לש הרוכבה םובלא
חטב ,"םיהולא תא שוגפא םא" ,םהלש ןושארה לגניסה תא .טסוגואל 17-ב
ינש לגניס םיררחשמ םה ,םובלאה תאצ ינפל ,תעכ .ןתיאר וא ןתעמש רבכ
לכ ומכ .תורוחבל שדקומ ,ירמע ,הקהלה ןלוס יפ לעש ,"ןבל הליל" םשב
ץיקה תריוואל ונתוא סינכמ אוה םג ,עובשה ואציש םילגניסה ראש
אוה .קיפסמ אל הז םימעפל לבא ,דיקרמ לגניס ןכא לגניסה .תיתביסמה
רבכ םאש תבשוח ינא .ל"וחב םיעמושש ייאגרה תא יל ריכזמ ידימ רתוי
לפלפה תא ול ףיסוהל ףידע ,תירבעב ותוא תושעלו רוחש הזכ רנא'ז תחקל
,שי הקהלל .ןחלה םג ךכו ,ידימ יופצ ללמה .תוירוקמ הפיטו ילארשיה
.יוקיחה תודוכלמ ךות לא לופיל דואמ לק לבא ,תובוט תויוכיא ,קפס אלל
.ףוסב עיתפמ טסיווט והשזיאל יתיפיצ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא