םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

יריש לגניס
רבר יריש

יגרפ וג

אי לש םישדחה םילגניסה לע יריש MC
לע העידיו רומ ירוא ,(שחנ גדה) אי
םילשוריב קילדמ לביטספ


"עגתשנ" - אי אי


טסיסב ,ולוס םובלא םע עיתפה ,טירטס ןנאש ,"שחנ גדה" ןלוסש רחאל
הרוכבה םובלא ךותמ ןושאר לגניס ררחשמ ,בונורהא ןהכ אי אי ,הקהלה
םיידוחיי םיבכרה םע רבעב ןגינש ,אי אי .תויונחל בורקב אצייש ,ולש
ילרוג ירא ומכ םינמוא תילקיזומ קיפהו "וקוקינא"ו "הקלקא'צ" ומכ
הפי דומעל חילצמו ,ןלוסה רותב המבה תמדק רבע לא דעוצ ,ןורי הילגו
דבע וילע םובלאה ךותמ ןושארה לגניסה ,"עגתשנ" .תויפיצה סמוע תחת
ןמ ררחתשהל תלוכיהו שפוחב ונלש ןוצרה לע רבדמ ,תונורחאה םינש שולשב
לוסה רמז .ןרות ןדו אי אי םיארחא ותביתכ לע .הרבחה תומכסומ
רמייתמ אל "עגתשנ" .עקר תולוק םע ןווגמ ,ירדא (לאיור) יור ,ילארשיה
רבדמ אל אוה ,"שחנ גדה" ,םאה תקהלל דוגינבו תוניצרב םייחה לע רבדל
ותיא ערפתהלו תיבב ול ןיזאהל ףיכש ריש טושפ אוה .הרבחה תולווע לע
.םינודעומב
2007 יצרא דה


http://www.myspace.com/yayabass :אי אי לש סייפס יימל


"םויב דעצ" - רומ ירוא


לחה רומ .רומ ירוא לש הרוכבה םובלא ךותמ אשונה ריש אוה "םויב דעצ"
הקהלה ."בייב" תקהל ןלוס רותב 2000 תנשב ולש תילקיזומה הריירקה תא
םינשב .היתובקע ומלענ זאמו "הריד תרבוע ימתשכ" לגניסה תא הררחיש
םילארשי םינמוא לש (רנייל-קב) המבה יאנכטכ סנרפתה רומ תונורחאה
םלוח אוהש ןמזב ,רדיל ירבעו הנישמ ,יאנב דוהא ,ףורחס ירב ומכ םיבר
,עובשה ."םויב דעצ" ,ןושארה ומובלא אצי ביבאב .ולשמ קנע תועפוה לע
תא ררחשמ רומ ,"יבראב"ה ןודעומב ולש תיגיגחה העפוהה ינפל שדוחכ
ינתת לא" ,ומדוק תא ךישממ (לגניסה) "םויב דעצ" .ולש ינשה לגניסה
םילגניסה ,הנווכב אל וא הנווכב .ילקיזומ ןונגס תניחבמ ,"תורקל הזל
םיאתהל תולקב םילוכיו תשמתשמל םייתודידי ארונ םיעמשנ רומ לש
"בייב" תקהלב רומ לש וימי תא ריכזמש רישב רבודמ .ינתמיאה טסיליילפל
שגרל חילצמ רומ ירוא ,אל וא צ"לגלג .הכר הרישו תויטסוקא תורטיג םע
.ורבע םימימ תומולח שממלו
2007 הננע


http://www.myspace.com/urimor :רומ ירוא לש סייפס יימל


תובוט תושדח


Commitments -ה תקהלו ,Black Eyed Peas -ה ,החילצמה פוה פיהה תקהל
יקיפמ .םילשוריב רבמטפסב שחרתיש ,ימואלניב הקיזומ לביטספב ועיפוי
םלועל גיצהל הרטמב לביטספה תא ודסיי ,ריעה יבשות םבור ,עוריאה
דובאה הדובכ תא םילשוריל ריזחהל רומא עוריאה .רתוי תיתוברת םילשורי
,ןמטרוו ימרכ ירבדל .םולשו הווקתל למסכו הריעצו תנווגמ הריב ריעכ
הלודג הבהא ךותמ רצונ לביטספה ,"לקשב לביטספ" קיפמו לביטספה ידסיימ
.תונשל הקיזומה לש חוכב הרכה ךותמו םילשוריל
.הנשכ ינפל שחרתה לארשיב "Black Eyed Peas" -ה לש ןושארה םרוקיב
תדחוימ העפוהל םירזוח םה ,ץראב עפומה לש תררחסמה החלצהה רחאל
םינמואה ינש לש ולוסה ימובלא לע שגד םע !Jerusalem Rocks לביטספב
-ו ,The Dutchess המובלאמ םיטיהל שיגת יגרפ .בכרהב םיטלובה
25 -ב אצייש ומובלאמ םיריש םע הרוכב תעפוהב עיתפי Will.I.Am
.רבמטפסל
עיגת איה םג ,The Commitments טרסה לוקספ תא הרציש ,תיריאה הקהלה
Tenderness" םיטיהלל היתואסרג תא ,ראשה ןיב ,עצבל תנמ לע לביטספל
."Chain Of Fools" -ו "Mustang Sally", "Try a Little
.תונמזוממ רתוי ןתא .ידט ןוידטצאב רבמטפסל 9-ב םייקתי לביטספה
/http://www.jerusalemrocks.co.il :רתאב םיפסונ םיטרפ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא