םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תויגוזו הבהא~םיסחי~ישאר    
   

ונלש תובהאה
שודק ןהכ הנדע

 


?ונאשינ וב םויהמ ןהל הרוק המ ?ונלש תובהאל הרוק קוידב המ זא
היהי רזגנ ונלרוג םאה ?םיזג ילב הלוק קובקבל וזה הבהאה תכפוה םאה
הרק המ ?רונ יד יקוקיזב הלחהש וז ,הבהאל הרק המ ?םיצדה ומכ םייסל
?רורפגכ הריעז הבהל םע ונרתונש ,הל
ומכ ,לרוגב ונבהי תא םישל אלא ,ללכו ללכ תוהתלו לואשל המ ןיא ילואו
המכ ,םימלועה ןוביר .הקוחשו השודנ "!בוט לזמ !בוט לזמ" תכרב התוא
.הקוקז וזכ הכרבל ןיאושינה תרגסמש
הטימב הליל לכב ,טעמב תסרהנש תיחצנה הבהאה התואל ,הל הרק המ זא
ריחמב םאה ?םיקותמה םיללועה תרובח הל םימרות המכ דעו ?תיגוזה
?םיגרוה התואו םיקיזמ הל םניא ,םתוקיתמ
בור םירמוא דועו ,הדובע הדובע ,הדובע תאז ןיאושינב הבהא ,םירמוא
דחי ,תויחל דחי הז ףיכה לכ םירמוא ."הדות אלו ,םולש ,םולש" םיאושנה
ירפס ,הלב ,הלב ,הלב" תעמוש ינא עקרב רבכו ןקדזהל דחי ,ראשיהל
."ןכ ,ןכ ,ןכ ,אתבסל
םע יבילב התוא יתרצנש ,ןאריאבש יירוה תיבמ המוסקה הכרבב םייסא זא
,םיהדמה ורישב ןליד בוב רמאש ומכו "ונקדזת דחיבש הללאשניא" :ןמזה
,קרפל ,בוזעל תוטש לכמ ."םייונישה תוחור לומ ביצי ךתיב היהיש"
?תבכרומ היגוס איה הבהאה םגש תושעל המ ,תכללו סורהל
לכל הז ,ןכו .הבותכהו תדסוממה וזב םג רקיעב ,הבהאב ןכבל לכב ונימאה
דועב םג ,ןכב שוגפנשו .יאנת לע רורחש וא תונינח אלל רסאמ ,םייחה
יפויה אולמב ,ןכטבש ןכביבסמו לספסה לע תוקבוחמ ,תובהוא ,הנש םישימח
.רבד לש ופוסב ,םייחב יפויה לכ הז .רדההורמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
9/7/07 19:49
תרפא :תאמ
שודק ןהכ הנדעל הבוגתב
!יאוולה
.יתוא תשגיר


וניניב דירפי תוומה קרש תללפתמש םייתנש האושנמ
תרפאל וביגה
 
 
17/10/07 11:00
שודק ןהכ הנדע :תאמ
ונלש תובהאהל הבוגתב
!בוט לזמב קר היהישו החלצהב .ךתבוגת לע הדותו ,תרפא ייה
שודק ןהכ הנדע
שודק ןהכ הנדעל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא