םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

ילאיצנטופ טייד סורהל ךיא
גלפ עטנ

 


תצלאנה ,הדומלג ןיידע תאו רבח שי תופנוכה לכל המל ההות תא םא
השוע אל תאש הארנכ - תוללוס לע םילעופה םירישכמ תועצמאב המצע קפסל
,קתומ לבא הבוט החפשממו השיגר הנואג תיסוכ ירה תא ,רורב .ןוכנ והשמ
תייה .םירבג ךושמל ליבשב קיפסמ אל םימעפל אוה אשדה יעדמב b.a םג
ועמשי ילוא ןקלח .םיטיידב תושוע תונבש תויועט המכ הנה ?הנימאמ
:הלאכ תועווז לע יתעמשש יל ינימאת לבא תצקמב תונצקומו תויטמרד


רוחיאהש ול יריבסה .לצנתהל ילקשת לאו - תוחפל העש עברב ירחא .1
ךלש (יטנבלרה ךא) יגולותימה סקאה םע טהול סקס תישע קוידבש ךכמ עבונ
.ןמזה תשוחת תא םתדביאש בוט ךכ לכ היה הזשו


ררועמ קר אל אוה חיר - יוצמ ינוריע בויב ומכ חירהל יגאד .2
אל ידיפקה .דחוימב ינלטק ףוא ןרט םג תויהל לוכי אלא ,הקושת
יחכשת לאו םיינישה תשרבמ תא ירבק ,טיידה ינפל שדוח תוחפל חלקתהל
ללכב זאו ,לבזה ילעופמ פמרט ילבקת םג ילוא .ךרדב לבזה תא קורזל
.ירטסיה ןוחריס סוש ייהת

ןמזה הז וישכע - דחוימב תחנזומ יארה ,םדוקה ףיעסל המאתהב .3
התייה אל ךלש תיב תרזועהש םגש תובחס שובללו 'גנארגה תנפואל קבמקתהל
ףיו'גמ רעישו קש יסנכמ ,תויולב תוצלוח .הפצרה תא םתא תוקנל הזעמ
,הבושח היצפוא אוה םינפה לע רועיש םג .תחכשנ יתלב העפוה ךל ושעי
.לילעב יסקס בשחנ דימת םפש ירהש

תודליה לע תולאשב ליחתהל הלוכי תא - תבלוצ הריקחב ותוא יפיקתה .4
.ולש רביאה ךרוא המו ול שיש תודחוימ תויטס םע ךישמהלו ולש הדובאה
לכב "םיניינעתמ"ש םיבהוא ךכ לכ ירה םירבג .ראשיהל ול םורגי חטב הז
.םישוע םהש דעצ

בושח - ילאמשה תחתה תא ךל ןיינעמ אל אוה וליאכ ,תממעושמ יארה .5
בוליש ,םידדצל םיטבמ ידכ ךות ןיטולחל תילילש ףוגה תפש לע רומשל
רסמה דודיחל .םכדילש תונחלושב םיבשויש םירבגה לכ תריקסו םיידי
.םירחא םינב םע יטטרלפ

0 ליגמ - ךלש תיאופרהו תילופיטה הירוטסיהה לכ תא וינפב יחטש .6
תוערפהו םירטאיכיספ םירודכ ,הביק רוציקל חותינ ללוכ םויה דעו
םישיגרמ םתא ירה ,ןושאר טיידל םיאתמ הזש יאדווב .תונוש תוישפנ
יגולוכיספ לופיטב תאש ןייצל יחכשת לא .הנש ןוילמ םיריכמ םתא וליאכ
תלבגומה ,ךלש תיטוכיספה תוישיאה ללגב םדקתמ אלש הנש םירשע רבכ
.תורומח תויטסיסיקרנ תוערפהב

יקחצ ,םדוקה ףיעסה תותימא תא חיכוהל ידכב - תוכבלו קוחצל .7
,שגרה אישב תוכבל יליחתה ןכמ רחאלו ולש תמטמוטמ החידבמ תוינלוקב
.10 תב תייהשכ תמש הנכשה לש בלכה תא ךל ריכזה וירבדב והשמ יכ קר

ירזכאתה תחא הנועבו תעב הנוז תבו השיגר תא המכ ול תוארהל ידכב .8
םוחל ךתעדל םמוח הפקהש ךכ לע תירצלמה ינפב יננולתה - םוקמה ידבועל
חבטמל יסנכיהו ךמוקממ ימוק המרדה טקפא תרבגהל .85 אלו תולעמ 80 לש
תפיטש תורידתו ןויקינה תמר תא תונמדזה התואב ררבל ידכב םוקמה
.םילכה

תקורסתהש ול ירמא - הינלופו תי'ציב לש םלשומ בולישכ יגהנתה .9
זיעי אלשו תויוטש רמוא אוהש ,תצהוגמ אל הצלוחהש ,ול המיאתמ הניא
לכ היהי אוהו ולש אמיאה תא השיא לכב ןבומכ שפחמ רבג .אלמ הפב רבדל
.ךתוא אצמש רשואמ ךכ

הנותח לע רבדל ןמזה טלחהב הז העש יעבר תשולש םיריכמ םתאש תורמל .10
תואמ עברא הצור תאש ול יעידות םיטרפה לכ תא רוגסל ליבשב - םידליו
תלמש תנמזה רבכשו ךליל עבצב תויהל תובייח תויפמהש ,הנותחב םיחרוא
תא ונמכיסש ירחא .לקש ףלא םירשע לש טועפ םוכסב יול תילג לצא תפצק
תחקל רבכשו םידלי השימח לע הנוב תאש עדיש יאדכ ,הנותחה ןיינע
.םכלש ףתושמה תיבל התנכשמ

יעידוה תינוכמה תלד תא תקרוט תאש ינפל - תיתימא המהבכ ידרפיה .11
ונמלועב תויבסל שיש ךכל הביסה אוהש ,ךייחב עורגה טיידה היה הזש
."חונמ ירסח םיריעצ" לש 3453 קרפ תא תדספה וללגבשו


הנש םירשעב וא ,ןושארה ברעב הטימל ותיא תסנכנ ךתוא הארנ הז לכ ירחא
.ךכ רחאשרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
17/5/07 21:09
רבג דוע :תאמ
גלפ עטנל הבוגתב
8 'סמ ליגרת תא ידיל התשעש יהשימ רכוז ינא (אלש וא) יאלפתת
ילוא תירצלמה תא "הצירה" איה .('וגו "תירצלמה ינפב יננולתה")
רכוז אל רבכ ינא) הנימזה איהש קרמה לע רוזחו ךולה םימעפ שולש
אצמ אל הזו ןשיע ונידיל והשימ - קיפסמ אל הז םאו (המ לע קוידב
ןשעל קיספהל ונממ השקב איה זא (יניעב םג םנמא) היניעב ןח
ךויח םע םנמא ,הקד ירחא המק איה ,התשקבל דימ הנענ אל אוההשכו
הרפאמ לע תחנומ התיהש ולש הירגיסה תא החקל ,הבוט חורבו שבוכ
!...תוממותשמה (יניע לומ רקיעבו) ויניע לומ התוא ול התביכו
רידנ דאמ הארמ) ילש תומולחה לש הרוחבה התיה איה תינוציח
:ילש גולבב הזה טסופב טרופמכ
http://israblog.nana.co.il/blogread.asp?blog=410402&blogcode=6313998
)
איהו יל המיאתמ שממ אל ...הזכ טאקט רסוח הניגפמש יהשימ לבא
ךכ-רחא איה ...תיברעמ הנידמב ל"וחב הלדגש הרוחב התיה דוע
הז לבא שגפהל ךישמהל תנינועמ יד התיהו תוגהנתהה לע הלצנתה
לכ םע ...ףכה תא ילצא ועירכה ברה ירעצל (םירבד המכ דועו)
אל הז המיאתמ תוישיא ןיא םא (םוצע דובכ שיו) הארמל דובכה
.דובעי
רבג דועל וביגה
 
 
18/5/07 20:01
תלעג.נ :תאמ
ילאיצנטופ טייד סורהל ךיאל הבוגתב
חווטב החיורה קר הרוחב התואש יל הארנ ךלש גולבב האירקמ
ךוראה
םיטרדנטסל קוידב התוא םיאתהל לכות ךכ , השא ךל שוכרת ילוא
?ךלש


.הסכיא
תלעג.נל וביגה
 
 
22/5/07 22:16
רבג דוע :תאמ
רבגלל הבוגתב
םתס ץימשהלו (םינושמו) םינוש םיקינ ירוחאמ רתתסהל םוקמב
...ךמצע תא בוט בוט יקדבתש ידכ (רגוב שממ אל השעמ) םישנא
רבג דועל וביגה
 
 
23/5/07 12:26
תלעג.נ :תאמ
ךמצעב תא הסכיאל הבוגתב
ינא ילואש וא ךלש תושירדה תא בוש ארקת ,תוניצרב לבא
?םגרתא


"ההובג תוחפ תצק"
"החילצמ תוחפ תצק"
"המכח תוחפ תצק"
......םיסחי תוכרעמב ןויסנ תלוטנ ףידעו
תלעג.נל וביגה
 
 
2/8/09 15:53
לגיס :תאמ
אל שממל הבוגתב
.20 תב היהת איהש יוצר לבא 47 ןב אוהש יחכשת לאו


שוכרל ידכ ףסכ קיפסמ רבג דועל שיש הווקמ ינא ,ןכא
...הז לע ךלת אל הארנכ תילמרונ השא יכ ,השא
לגיסל וביגה
 
21/5/07 22:51
רב-חרפ :תאמ
גלפ עטנל הבוגתב
. םיסקמ תבתוכ טושפ תא , עטנ
רב-חרפל וביגה
 
 
9/6/07 16:29
גלפ עטנ :תאמ
ילאיצנטופ טייד סורהל ךיאל הבוגתב
לגוגב שופיח יתישע הרקמב ינא
גלפ עטנל וביגה
 
21/5/07 23:33
ןורי :תאמ
גלפ עטנל הבוגתב
(רשאכו םא) הטימל םיעיגמשכ זא סורהל הצור רוחבה תאז תמועל םא
:הלאה םיטפשמה דחא תא רמאי אוהש קיפסמ


http://www.filter.co.il/ArticlePage.aspx?AID=2418&AcatID=18
ןוריל וביגה
 
 
1/6/07 23:34
תיבהבה :תאמ
ילאיצנטופ טייד סורהל ךיאל הבוגתב
ןיזגמ הלחא הזה רטליפה ללכב ,םיקיחצמ דואמ דואמ םיטפשמ
.םירבגל קר דעוימ לוכיבכ אוהש תורמל
יכ רהמ הז תא השענ יאוב" הנשמ תרתוכבש הז תא דחוימב יתבהא
"יבכמ ליחתמ
תיבהבהל וביגה
 
10/2/08 1:41
ןרע :תאמ
גלפ עטנל הבוגתב
אל ינשל םאו התאש ימ היה" םע הרק המ .םילימ אלל טושפ ,ואוו
תמאב ,קחשמב ךרוצה תא ןיבמ ינא "?ךליבשב אל אוה זא - םיאתמ
הז תרחא ומרזת - טייד הלוכ הז ,ץעה ןמ ודרת ,תייחב לבא ,ןיבמ
...טנרטניאב רתא הזיאב הז תא םתארק תמאב וליאכ הארי
!רתוי בוטל ופצו ומרזת ,הכרב ועס
יכה הרוחבה תא ספספ טעמכו רחא והשימ ומכ גהנתהל הסינש ימ) ןרע
.(ומלועב המיהדמ
ןרעל וביגה
 
28/12/09 2:13
s.m :תאמ
גלפ עטנל הבוגתב
.... קוחצל הקיספמ אל ינא חחחחחחח ((((-:
s.mל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא