םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

הריירק ישעת יכל
בילובוס תיריל

 


קוידב היה אוה .אבצה רחאל ילש ןושארה הדובעה ןויאר תא תרכוז ינא
תדועת תלעב" -דואמ םירצק םייח תורוק םע יתעגה זא .ילש תדלוהה םויב
,הדובע התואל תלבקתמ יתייהש יוכיס ןיא םויה ."יאבצ תוריש"ו "תורגב
רומיה תחקל הטילחה ,זאד ילש תיסובה המ םושמ ךא .םינותנ םתוא םע
.ונממ תוחצנמ ונאצי וניתשו


םינש שולש יתיליבו םידומילל יתמשרנ .רכומה ביתנב יתעספ ךכ רחא
ןיב .הירפסב םעפ ידמו הטיסרבינואה לש הירטיפקב ,םירועישב םירוקיבב
הדעסמהמ יתרזח םיתיעלש תורמל .תורצלמו גניטקרמלטב יתדבע ולא לכ
לע רועיש דועל ימצע יתררג תועש רפסמ רובעכו ,רקוב תונפל שולשב
.תחא םעפ וליפא יתרטיק אל יאפוריאה םזילאירפמיאה


לכואש הריד יל רוכשל ידכ קיפסמ ךוסחל יתחלצה וליפא םייתנש רחאל
.םיפתוש לובסל יתצלאנש ןבומכ .יתרבע תיביבא לתה היווחה תא םגש רמול
לעב םע םירבד יפוליחו ררקמב בלחה ימ לש ,הקני ימ לע תובירמ הברה
.תחלקמב המיתסה לע םלשל םיכסה אלש הרידה


םירבוע םלוכו ,היווחהמ קלח לכה" .ןיוצמ יתשגרה ,יתרטיק אל זא וליפא
תבתוכ יתייהשכ רקובה לש תונטקה תועשב ימצעל תרמוא יתייה ."הז תא
.ןבומכ ,90-ה הקדב הטיסרבינואל הדובע דוע


הברה .םירמאש ומכ תילמרונ ,השדח הדובע יתאצמ םידומילה ףוס תארקל
תודובעה םע יתמייס והז . יל התיהש הנושארהמ תימנידו תניינעמ רתוי
יתוא וחלש םיצוציקה םיבר תומוקמב הרוקש ומכ ךא .תוילאיטנדוטסה
.םישורדה תועדומל ,הרזח


ךכ וא ,םיסומע ילש םייחה תורוק ,בוט רתוי הברה היה בצמה וישכע לבא
הנתנו עקרקל יתוא הדירוה ,דואמ רהמ העיגה תואיצמה לבא .יתבשח תוחפל
.יחלה לע הקזח הריטס יל


עוצקמ יל הנקהש רמול רשפאש המוד והשמ וא םיבשחמב ראות יל ןיא םנמוא
ריכזהלמ ענמא) ימולח עמשנש םוקמב ,הריכזמכ תחא הדובע ירחא .םייחל
ןיכהלב םויה תא הלבמ ימצע יתאצמ ךא .םיימשב התיה תרוכשמהו (תומש
םעפה וז .ןמזב קוידב עיגת ילש תיסובה לש םירהצה תחוראש גואדלו הפק
.יתכלהו יתמק זא .רטקל יתלחתהש הנושארה


תא אטבל הלוכי ינאש ,קופיס הב שיגראש הדובע שפחל .ענכהל אל יתטלחה
הזיא אל ."?הצור התא רכוס המכ"מ תיתועמשמ רתוי הרוצב םורתלו ימצע
יל שי רבכ לכה ירחא .הזמ רתוי הברה תושעל הלוכי ינא .םמעשמ דרשמ
הלע חילצהל ןוצרהו הוואגה .וב ראפתהל ןושא ראות םגו ןויסינ קיפסמ
.והנשמל דחא הדובע ןויאר ןיב ,תרצלממ ימצע יתאצמ בושו .רקויב יל


םידומילה לספסל רוזחל דמחנ היהיש יתטלחה ,םירוריבו תויהת הברה רחאל
הרוש יל היהת םייתנש דועבש ,היעבה המ קר .תינחור ימצע תא רישעהלו
.םייחה תורוק תא הב רטעל תפסונ


לש ןויארל רותב ימצע יתאצמ בוש זא .הברהו ,ףסכ ךירצמ הז לכש ןבומכ
,וישכע דע יתישע המ הל רפסאש השקיב תנייארמה ."תילאיטנדוטס הדובע"
יתוא תלאוש איה זאו .הירוטסיהה תא הינפב יתחטש ןוחטבו הוואג הברהב
יכ יתוא םישינעמ ."ונלצא הדובע תשפחמ תא המל םייח תורוק הלאכ םע"
!? תמאב ונ "Over Qualified" ינא


רסוחמ יל התיהש הנושאר הדובע התואל תלבקתמ יתייה אל םינש שש ינפל
.םייחה םה םירזומ .תילאיטנדוטס הדובעל המיאתמ אל ינא םויה ,ןויסינ
זא ךלא ינאש הרקי המ ןיינעמ ,ינש ראות יל היהי םויהמ םייתנש דועב
.הבשחמל הדוקנ טלחהב .הדובע ןויארל


היהי אל םהידעלב ,תומלחהו תווקתה ,ימצעה ןוחטבה לע רומשל -בושח יכה
.בוט היהיו ,בוטל הווקנ זא .םוקמ םושל עיגנ אלו ,רבד םוש ונלרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
2/7/07 6:44
תינומלא :תאמ
בילובוס תירילל הבוגתב
תיתטאפה הביתכה תא ףיעהל םוקמב ,רמולכ .םכדיצמ יטרקומד המכ .
!way to go .הביתכה תמר לע םכל וריעהש תובוגתה תא םתפעה ,תאזה
תינומלאל וביגה
 
 
2/7/07 15:12
הנליא :תאמ
הריירק ישעת יכלל הבוגתב


?הנורחאל הזה רתאב הרוק המ
.םיאלפ הרדרדתה הביתכה תמר


!! תכרוע ,ולה
?? תיבב והשימ שי
הנליאל וביגה
 
3/7/07 16:35
הנור :תאמ
בילובוס תירילל הבוגתב


,וימוד וא קטייהה םוחתב ומכ שקובמ עוצקמ ךל ןיא םא
,הככ האריי ןויאיר לכ
,ךיימגפ תא ךל טילבהל רקיעב וסניש
.דייפילווק רבוא תאש וא ןויסינ ךל ןיאש וא


ןוחטבה לע דובעלו ףוקז שאר לע רומשל בושח תמאב
.ראשלו ךמצעל הבהאהו
.ונלש הזה תויראה בוגב המישמה וז


.יצמאו יקזח
הנורל וביגה
 
 
10/7/07 20:44
יריש :תאמ
השק ונלש ץראהל הבוגתב
תממעשמ הדובע וזיאב םיעקתנ ףוסב ,ךל ויהי םיראת המכ הנשמ אל
ילכאת ףוסב ,תרשכומו תיתריצי ייהת תא המכ הנשמ אל .תוהמ ילב
הבוט תויהל הלוכי תא .תואיצמה םע דדומתהל השק .הזה טישה תא
שארל ונל םיסינכמ ןמזה לכ ."יטקרפ" אל אוה לבא ,והשמב
ליבשב .הבוט הדובע אוצמלו םיילנויצר תויהל םיכירצ ונחנאש
גואדל ונתוא םיכנחמ אל המל ?הקיפסמ ישוקבש היסנפ ליבשב ?המ
?ימצע קופיסל
ירישל וביגה
 
 
31/7/07 12:19
דרו :תאמ
השק ונלש ץראהל הבוגתב
םע הפירחמו ,תימלוע ללכ איה העפותה לבא ,תקדוצ תאש המכ
שממ תונזל הקסעהה יאנת תא ןמזה לכ הדירומש היצזילבולגה
תבשוח ןכ ינא .חלכה וילע דבאש והשמל הדובעהמ האנהה תאו
קווישה קוש - יטרפה יקסעה קושב אקווד אצמיהל יושע טלפמש
תיקסע החימצל תויונמדזה לש הבחר תשק קימעמה ,יתשרה
הנוכנ הדובע םעש המיצעמ תישיא תולהנתהל ,תונבותל ,תישיאו
ילכלכ קוניזל איבהל םילוכי - תונורקעה לש ןוכנ םושייו
.הדיצב המוצע ןוצר תועיבשו רידא
דרול וביגה
 
28/7/07 20:28
:תאמ
בילובוס תירילל הבוגתב
החלצהב רדתסי לכהו הז תא תושעלו תבהוא תא המ ןיבהל יסנ
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/5/08 23:26
לט :תאמ
הריירק ישעת יכלל הבוגתב
םירבדה לכו שכר/א"כ/קווישב תוקסועש םישנ לע עומשל יל סאמנ
.הלאה םיממעשמה
.תויתריציב סומעו ןווגמ ,קתרמ עוצקמ .למשח תסדנה דומלל ואוב
למשח יסדנהמ דחוימבו םיסדנהמל בערו גשגשמ ץראב קושה
הטיסרבינוא עגרה םייסש סדנהמל תיתלחתה תרוכשמ .הקינורטקלאו
.תוריהמב תספטמ תרוכשמהו 15000 תוביבסב
היגולונכט חתפל ,םירבד איצמהל תמאב הצורש ימל םוקמה הז
.הרוק אוהש ינפל דיתעה תא תוארל ,םיטנטפו
לטל וביגה
 
 
14/1/09 9:05
יליל :תאמ
למשח תסדנהל הבוגתב
<a/>הללאוו<"a href="http://www.walla.co.il>
ילילל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא