םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

חספ טסופ
איבל-רב תינור

 


םע םירבד רדסלב םירורימ תעקשה םא םגש םוש לע ?המ םוש לע הז חספ
דועבמ תננכתו ,םידודהמ קמחתהל רודיס אוצמל םירדנ תרדנו ,םירוהה
לש וחתפבש ירה ,םירהה לא ,יתימאה שפוחה לא החירב םירבחה לכ םע דעומ
,םירוהה םע ןתמו אשמב ודמע אלש שיו ,םירוהרהל דחא לכ עתפל ספתנ גח
םירוהה תא סייפל ,םילעהל םמצע תאו םירהל םהימעפ הקיתשב וטילחהו
.םירערועמ םיבצעל ראשה לכל םורגלו ,םירדהל רדס ליללו
ונכילוה לבא) ונייד ,םירה לומ לא ומצע הזה גחה ברע גגחנ אל םאו
ץראב ונחנא הנהו ,הברחב וב ונרבעו םיה תא ונל ערקו םינש 40 רבדמב
גח לש תבש-ישישל תוחפל ונגאד ול וניידו .(םינש הזמ םייוצמ הריחבה
טבלתה הז ,רסחב הל התקל וז לבא ,םירמיצל דעומ דועבמ םיגייחמ ונייהו
.םירבחה לכ ונבר םג ףוסבל הככו ,םימודמדב
.ונייד ,םינוקית םהלו ונל םיאצומ ונייהו םירבח םע קר ונבר וליאו
,םירוהה םע רבכ ונברש דבלב וז אלש אלא
,םירמיצל םיגייחמ דעומב ונאצמנ אלו
,םילהואב איהה הנילה תא הגגשב ונספספ םג
,םירבח םע םג ונל ונבר ךכו
,םירחאה םיגחהמ תונקסמה קיסהלמ וניקלו
.םירז ומכ םישיגרמ ונמצע םע ונמצע םגש הרק ךכ
,סרוהה ונתיבב ןמזה ראשמ תונהיל ,סייפתהל רתונ ונמצע םע קר וישכע
הייחנ.תספרמה לע בשייל לכונ זא .סנ הפ שחרתי דוע ןמזה םעש תווקל
דוע ןנכתנ אל ,וניב םגו הניב ,יניבש המ ,ונשי קרש המ םע םותב
ינב ונלוכ האבה הנשב יכ ,םיננעל ןלוכ תויפיצה לכ תא ףיענ ,םינונכת
.ןירוחרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
17/4/07 16:31
da :תאמ
איבל-רב תינורל הבוגתב
.קותמ שממ ,ייניעב ןח אצמ דאמ ךרמאמ ,תינור
daל וביגה
 
18/4/07 16:42
יתמא ןרוא :תאמ
איבל-רב תינורל הבוגתב
קילדמ עטק הזיא
חחחחחחחחח
יתמא ןרואל וביגה
 
18/4/07 23:29
לעי :תאמ
איבל-רב תינורל הבוגתב
חספש ירחא םג וחיל סנ אלו עשעשמו ןונש .לארשי ינב ,ונחנא הככ
רדסה ליל דע הנשמ תוחפ רבכ ,ונינפל םג אוה כ"הס) ונירוחאמ רבכ
(...אבה
לעיל וביגה
 
30/5/07 14:29
e_k :תאמ
איבל-רב תינורל הבוגתב
.ןונשו הפי תבתוכ תא - תינור
?ףסונ רמאמ םע המ
e_kל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא