םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
הדילו ןוירה~תוהמא~ישאר    
   

תושיגרמ תורוחב ,םיאור םירבג
למכורק ירש

תכירדמו תכמסומ תדליימ ,למכורק ירש
המדא אמא תלהנמ ,תלפטמ .הדילל הנכה
לע תורוהו הדיל ,ןוירהל זכרמה -
הדילה רדחב םישנו םירבג
הדילה תיווח


בתכנו רמאנ רבכ ,םינימה ינש ינב לש םלועה תשיפתב םילדבהה לע
,םישנל םירבג ןיבש םילדבהה לע עיבצהל הצור ינא ןאכ לבא ,ריבכמל
.םהלש הדילה תייווחל סחיב
לכב שחרתמ םתמצוע אולמב םיפקתשמ וללה םילדבהה הבש "הדבעמ" לש גוס
.הדילל הנכה סרוקב ופתתשהש תוגוז לש הדיל רחאל שגפמ םייקתמש םעפ
דחא לכשכ ,"רוזחמה תשיגפ"ל החמשבו תושגרתהב ליגרכ םיפסאתמ תוגוזה
םימשר םיפילחמ םה .רחאה לש הזל ךרה "ורצוא" תא הוושמו ץיוושמ
יבאכ תגפהל םירישכת לש ,םילותיחו תולגע לש לשמל ,םיריחמ םיוושמו
תושגרתההמ םיעגרנש רחאלו םירחא תוקונית ירצומ לש וא םיזגמ ןטב
.ולש הדילה תיווח תא רפסמ גוז לכו לגעמב םיבשוי םלוכ ,תינושארה
הדיל התוא ,גוז ותוא - הלש תא תרפסמ איהו ורופיס תא רפסמ אוה
.ירמגל תרחא היווחו
?הדיל התואב םתייה אל ?הפ הרוק המ ?הז המ


תרפסמ איה ,רפסמ אוה


להנתהל לוכי ינייפוא הדיל רופיסשכ ,בושו בוש המצע לע תרזוח העפותהו
:ךכ ךרעב םעפ אל
,ןמזב סנכנ אלש ,תווצה לע סעוכ אוה רקיעב .הפורטסטק היהש רמוא אוה
ותשאל ורמאש הז לע ,קפודב הטאהל בל םש אלש ,ךירדה אלו ריבסה אלש
.שחרתמש המל יארחא ודבל ראשנ אוהשכ ,רדחהמ ואציו ץוחלל
אוה לבא ,םשנ ישוקבשו םינוא רסח םצעב היה המכ דע רפסמ אל אוה ,אל
.םולשב רמגיי לוכהש ללפתה קרו המצע ךות לא תעקוש ,תרוויח התוא האר
.םיבאכה תא החכש רבכ איהשו ארונ ךכ לכ היה אל ללכבש תרמוא איה
לע הטילחה ובש עגרה לע ,ךירצש ומכ ףושנלו םושנלב הזכרתה ךיא תרפסמ
אפורה סנכנ ךיא ,הרובגב דובכ ראות לע הרתיו ותבוטלש ,לרודיפא
ירסיק חותינב וא םוקאוב הדילה תא םייסל ךירצשו הרירב ןיאש ריבסהו
יפלכ תונעט ללכב הל ןיא .הקונית תבוטל הזש הניבהו הלביק ךיאו
.םיאלפנ ויה םה היניעב ,ךפיהל ,תווצה
הזיא יתיליג הדילה ןמזב קרש ,הרוביג"כ התוא ראתל ידכ ברעתמ אוה
"הל תויהל םילוכיש יתעדי אלו יתרכה אל ללכבש תוחוכ ,הב שי תוחוכ
,הז תא תושעל הלוכי יתייה אל ךיידעלב" :תרמואו ךויחב וב הטיבמ איהו
."תוחוכה תא יל תתנ ירה התא


הדיל עפומ


ךלהמב תוגוז יפלא לע תוננובתהו הדיל ירופיס רופס ןיא תעימש רחאל
םילדבהה םיעבונ הנממ הביסל טושפ רבסה עיצהל הצור ינא ,הדילה
הדילב התוא הווילש ימ לש םירואיתה ןיבל תדלויה ירופיס ןיב םייטמרדה
.ןיטולחל הנוש תמאב םהלש היארה תיווז -
ךות לא תעקוש איה רתויו רתוי .היווחה ךותב הלוכ לוכ תאצמנ השיאה
םעמעמ והשמ ."התדובע תא תושעלו" ץוחהמ קתנתהל הל תרשפאמה העוב
תשפחמ ללכבו העימשב תזכורמ תוחפו האור תוחפ איה .הישוח תא שטשטמו
ךכ ,התעוב ךותב תאצמנ איהש לככו "ינוציחה םלועה" םע רשק תוחפ
."התבוטל דבוע הדילה ןונגנמ"
אוה .ךופה בצמה ,"העובל ץוחמ" ,דצהמ הפוצה רבגה לצא ,תאז תמועל
תא ,תבאוכ התוא האור אוה ,םידדחתמ וישוח ,רתוי ינרע היהנ אקווד
תוקיפדו תולוק תא עמוש אוה ,הנתשמה הרוע עבצ תאו הינפ לע תויוועה
הצורש" רבג אוה .ביבסמש תווצה ירוביד תאו הלש תוחנאה תא ,רוטינומה
ול קפסל הנפתמ ךכ לכ אלו אצויו סנכנ תווצה לבא "וישכעו ןאכ ,םינותנ
לע" יארחא אוה וישכע םגש שיגרמו תוירחא תחקל ליגר אוה .םתוא
.םהב הסנתה אל םלועמש תוביסנבו םוקמב לבא ,"עוריאה
המל ,רקיעב לבא ?םינוא רסח שיגרמ אוהש אלפה המ ,הלאכ תוביסנב ןכאו
תדלויהמ תרחא ?תרחא הדילה ךלהמ תא טלוקו האור אוהש עיתפמ הז ןיא
םגש הארנכ ,הנממ רתוי הברה יטמוארטו רומח ןפואב ללכ ךרדבו המצע
.היה תמאבש הממ רתוי הברה
ןנוכתהל הגוז ןבלו תדלויל יאדכ .וב אצמיהל לקש םוקמ ונניא הדיל רדח
היהת היווחה םא םג לבא ,וב שחרתהל לולע ףאו יופצש המל ןתינש לככ
וב תויהל בושח רקיעב ,השיגרמ תאש דועב האור התא םא םג ,תרחאו הנוש
.האלפנ היווחו הדיל םכל היהתש .דחיב -

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
2/8/07 4:18
רמת :תאמ
למכורק ירשל הבוגתב
?אל םזגומ תצק .ונתיאמ רתוי םילבוס םה וליאכ עמשנ הז
תראותמ תדלויה תיווח לבא דצהמ הדילב דיחפמ והשמ שיש ןוכנ
שי העובב םג לבא וזה העובה תא שי ןוכנ .ידמ תילרוטספ הרוצב
.ןאכ תרייטצמ איהש יפכ הטקשו תיביטטידמ הייוח אלו םיבאכ
אוה זא ןמזה לכ תדליימ ונל התיהו סילב יעבטה רדחב יתדלי ינא
.לרודיפא תחקל ינפב ןנחתה אוה םג לבא יל הארנ דחופמ תוחפ היה
תושיגרמ םישנ אל המל הלאש דוע
רמתל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא