םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םירצק םירופיס~תועד~ישאר    
   

יל המדנ
יקסבוקבוד ןרק

 


התא םג תוקד המכ רובעכ ,ךורא הדובע םוי ירחא התיבה תרזוח ינא
.אד לעו אה לע םישקשקמ ,תסמונמ הקישנ םינתונ ,םולש םירמוא ,עיגמ
.ךילע רבעש םויה לע התא ,הדובעה לע ינא
הסנמ ,ילש םוחה תא ,יתברק תא שפחמ התא ,וזמ הז תצק םיקחורמ םיבשוי
ונל ריכזמ הז ,קרמ םיממחמ .הדובע ינייניעב הדורט ןיידע ינא ,ברקתהל
.תיב לש השוחת
תפסוא ינא ,תרזוח ינאשכ .ךנייניעל רזוח התאו ,תיבהמ תאצוי בוש ינא
,םיתוש ,םיארוק ,םיינישב תויעבה לע םיחחושמ ,דחיב ונחנא בושו ,ךתוא
התא ,תסנכנ ינא ,הטימב יל הפצמ התא ,םיבוט םימיב .היזיולט םיאור
תוחפ םויב .המר העורתב רמוגו ילא רדוח ,יתוא טישפמ ,קשנמ ,קבחמ
ונחנא ,רפס ארוק ,ומלועב ונתיאמ דחא לכ ,הטימל תסנכנ ינא ,חלצומ
.ןושיל םיכלוהו בגה תא םיבבוסמ ,רואה תא םירגוס
תסנכנ ,תחלקתמ ינא לבא ,הנישב ךישמהל הסנמ התא .רקובב המק ינא
אל התאש האור ,תוקד המכ דוע בונגל הסנמ התא .תרפאתמ ,תשבלתמ ,תאצוי
.רהמ סנכנ ,רהמ טישפמ ,יתוא ספות התא בוש ,יתוא הסנמ התא זא חילצמ
הכחמש םויל ,יל תופצמש תושיגפה לכב הדורט רבכ ,םש אל ללכב ינא ,ינא
.המר ךכ לכ אל רבכ העורתה .רבכ רומגיתש הכחמ ינאו ,יל
תא רדסמ ,חלקתמ ,תויטיאב םק .יתיבב ראשנ התא ,תאצויו תרהממ ינא
ונחנא ,עובשב םיימעפ םעפ ךכ .ךתיבל רזוחו תלדה תא לעונ ,הטימה
.ונל היה אל םעפ ףאש והשמל םיעגעגתמ .יל המדנב םיקחשמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      זוגיות
יצירה     
    
םימורופל     
   
25/3/07 18:45
ריש :תאמ
יקסבוקבוד ןרקל הבוגתב
.יתרעה ,יתרבחתה .תילוכנלמו הפי הביתכ


ריש
רישל וביגה
 
 
25/3/07 18:46
ריש :תאמ
יל המדנל הבוגתב
(:יתכרעה יתנווכתה
רישל וביגה
 
29/4/07 2:27
הקשונא :תאמ
יקסבוקבוד ןרקל הבוגתב
...הבזכאהו באכה תא םישיגרמ
הקשונאל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא