םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

איהה הלחמה
רישלט לחר


,םינמדזמ םירבק המכ לע יתבכשנ"
שי ,םישידאה שישה תוחול לא יתדמצנ
שיו הדימעב קבחל רשפאש םיבצינ תוחול
וא תונחלוש תרוצב םינזואמ תוחול
תא יתפדעה .םהילע לופיל רשפאש תוטימ
יתחטתשה ,תוטימהו תונחלושה ייומד
קרפ ."יתועמדב םתוא יתפצהו םהילע
לע רישלט לחר לש שדחה הרפס ךותמ
הייחל הצרפש ןטרסה תיווח


םיתמה לצא רוקיב


לכב יתזחאנ יתילחש עגרמ .התמה ימא תא חוכשל יתיסינ יתילחש דע
ירחא ,ןוחבאה ירחא ,םיכוראה תולילב .הב רכזיהל ידכ שולק יוכיס
יתחלצה אלו םידחפ תפופא הטימב יתכפהתהשכ ,םייפרתומיכה םילופיטה
ידיב זחאתש יתיצר .הנטק יתייהשכ םעפ ומכ ידצל בשתש יתיצר ,םדריהל
תא יתרכזו ,הילא יתעגעגתה ךכלכ .םדריאש דע תונלבסב יתא הכחתו
ילש אמא .ילע תרמושו ידיל תבשוי יתוא תבהואש הלודג יהשימש השוחתה
,תופשכמ ןיאש יל החיטבה אל םג איה ,םידש ןיאש יל הרמא אל םעפ ףא
הצעי אל איה ,יל תורקל לוכי אל רבד םושש יתוא ענכשל התסינ אל איה
יל הנתנו יתטימ דיל אסיכ לע הבשי קר איה .העיצה אלו הפיטה אלו
רתוי יואר וא בושח אל רבד םוששו יליבשב ןמזה לכ תא הל שיש השגרה
.יתא תויהל רשאמ
םש יתכלה .עבש ראב לש תורבקהתיבל ,הילא עוסנל יתטלחה םיעוגעג בורמ
אוה ,הרבקנ קרשכ ,םעפ .הלש רבקל יתעגהש דע הסינכהמ םירטמוליק המכ
,הסינכה תא םשמ וריבעה ,םישדחה םיתמה ללגב ,ןמזה ךשמב .הסינכב היה
.חדינ הלש רבקה וישכעו
חטתשהלמ יתקפאתהו ישפנ לע ןנחתהל ףוחד ךרוצ יתשגרה רבכ הילא ךרדב
םינבא הברה ךכלכ ,תובצמ לש םיגוס יתנחב הילא ךרדב .רז רבק לכ לע
רבכש םישנא הברה ךכלכ ,תונונגס הברה ךכלכ ,תוינקתש ןלוכ ,תורק
וליא לע ןיימדל יתיסינ .הוולש הברה ךכלכ ,החונמ הברה ךכלכ ,םניא
תויווז םע ,ידמ תוספסוחמ ןהיניבמ וליאו חטתשהל םיענו חונ תובצמ
,עירפהל תבייח ינאש יתשגרה .יתוא רערע תצק טלחומה טקשה .תוביאכמש
.הזיא הנשמ אל ,לוק עומשל
אל דחא ףא יכ םש יתחרצ ,םייחה דיל חורצל יתזעה אלש ומכ םש יתחרצ
םהמ דחא ףאש םיתמה לע יתכמס .תגהנתמ ינא ךיאו המיזגמ ינאש יל רמא
והשימ וא והשמ םעפ ידמ .עגריהל יל דיגהל לש הזה שוקשקה םע ליחתי אל
וראשנ יתוא תוולל ובדנתהש תורבחה יתש .םיירהצ תעש התיה .דהדה
המודאה תינוכמהו ,וקחרתה ןה ילש אמא לש רבקל יתברקתהש לככ .תינוכמב
.הנטק המודא הדוקנל הכפה ןהלש
המכ לע יתבכשנ .הזכ שנוע עיגמ יל אקווד המל ,ינא אקווד המל יתקעצ
םיבצינ תוחול שי ,םישידאה שישה תוחול לא יתדמצנ ,םינמדזמ םירבק
רשפאש תוטימ וא תונחלוש תרוצב םינזואמ תוחול שיו הדימעב קבחל רשפאש
םהילע יתחטתשה ,תוטימהו תונחלושה ייומד תא יתפדעה .םהילע לופיל
.יתוא ונניצ תורירקה םינבאהו וטהל ילש םייחלה .יתועמדב םתוא יתפצהו
דוע לע ימצע תא יתלטהש םעפ לכב ,םירבק לע תוחטתשהב םיענ והשמ שי
רוקיב לש הלאה םימזימה לש ךכ לכ הלודגה החלצהה דוס תא יתנבה רבק
םירבקה םיקינעמש רורחשה תייווחב תורחתהל השק .םיקידצ תורבקב
ידכ תוסנל ךירצ .ןנחתמו ןנולתמו ,קעוזו םהילע בכושש ימל םיממודה
.ןימאהל
תא תוניצרב שפחל יתלחתה םירז ירבק לע תוחטתשהה תא יתיצימש ירחא
ןמ קוחר אלש יתרכזנש דע םירבקהו תורושה ןיב יתיעת .אמא לש רבקה
.תורחאה תובצמה לכ לעמ תאשנתמש הלוחכ הטרדנא והשימ םיקה הלש רבקה
הרועיכ אולמב הרקדזהש הלוחכה תא ,התוא יתיהיזו םייניע יתמרה
לש םילוקישמ ומלעתהש ינחוכה לוחכה רולדגמה ימיקמל יתידוה .ינתווארה
לש עונצה רבקה ,ןוכנה רבקה לא יכרד תא יתאצמ םתוכזב .יטתסא קופיא
הלוחכה הטרדנאהמ תמה לש ותחפשמ יבורקש םעפ לכב םא יתיהת .ילש אמא
תלעב לש התחפשמ יבורק םה םינצמק המכ םיהות םה ,ןאכל םיאב תינחרזה
.תיטסילמינימה הטרדנאה
לש אמא הרובק היתחתמש הלוחכה הטרדנאה וליאו ,קבואמ היה אמא לש רבקה
השבייתה אמא לש הרבק ביבס המדאה .חופיט בורמ הקיהבה רחא והשימ
לפטמ רוסמ והשימש םהב רכינש םיחרפ וחרפ הטרדנאל ביבסמ וליאו ,אמצמ
.םהב
םילפטמ םיכיספ קרש החוטב יתייה םירבקה ןיב יתיוושהו םש יתדמעש דע
ןטרסה ללגבו ,ימא לש חנזומה רבקה לומ לבא .םביבס םיננגמו םירבקב
ירחא ראשנש המש יתנבה ,ימי תא בצקו ילש לאמש דשב קתקתש ץיחלמה
,רבק קר ראשנ םאו .ונממ ץוח רבד םוש ,והזו רבק .רבק קר אוה םיתמש
?תורבקה תיב לכב חנזומ יכה רבקב אקווד בכשל המל
.עגעגתמ אל דחא ףא ילש אמא לאש בושחל רשפא היה רבקה הארמ יפלע
ביבא-לתמ םוי לכ אובל יתטלחה .התוא תוצפל יתטלחהו הילע יתרעטצה
םהל שיש ימ לכל תוארהל .חפטלו לפטל ,תוקשהלו םיציצע םע עבש ראבל
.רתוי הווש ילש אמאש תאזה הרושב םיבכושש םירוה
דוע ,ריעל ריעמ תימוי העיסנ לע יתבייחתהש הדבועה תא יתלכיע אל דוע
יתלביק רבכו ,ימוי תרגש לע תאזכש העיסנל שיש תוכלשהב יתכפה אל
רתוי תורבק-תיבל התוא ריבעהלו ןאכמ אמא תא איצוהל :השדח הטלחה
ןיא .תבש לש רוקיבל אובל קשחתמ וילאש םוקמ ,עבטה קיחב והשמ ,םיענ
התמ איהש הז .הארשה רסחו םמוש םוקמב ילש אמא תא אקווד ריאשהל הביס
איהש רמוא אל ,םיצוביק ינימ לכב תונוכנ תוחונמ ואיצמהש ינפל ,ןמזמ
.טעומב קפתסהלו רשפתהל הכירצ
ילואו - םירפרפ ,םיחרפ ,תורעי םג וב שיש םוקמ עיגמ אמאלש יתטלחה
התוא איצוהל םיבייח .םילגה שחר תא וב םיעמושש םוקמ ,רשפא םא ,םג
.רשפאה לככ רהמו ,רחא םוקמל התוא ריבעהל ,ןאכמ
ימאש תווקלו חורצל םוקמב .ישפנ לע ןנחתהל יתקפסה אל ללכבו ץר ןמזה
ייח לע שקבלו תוכבל תונמדזהה תא יתזבזבו רבקה דיל יתדמע ,יתוא עמשת
.יתרובק ן"לדנ לע תובשחמב
.דרפיהל ילבמ ,ןנכתל ילבמו ,ףטחב התמש ילש אמא לע בוצע יל היהנ
בל ףקתה תמועל ,ןטרסה תלחמש הז לע יסחי ןפואב לזמ-תב יתשגרה
.היהיש המל תצק ןנוכתהלו היהש המ לע בושחל תונמדזה תנתונ ,ימואתפ
רבכ םיירהצה תארקלו האירבו היח רקובב הררועתהש ילש אמא לע יתבשח
הלש רבקה דיל .דחפל הקיפסהש ינפלו דרפיהל ילב ןושאר בל ףקתהמ התמ
םגו ךרובמ תוומ ומכ םייוטיבב ףוטח תוומ םיראתמ םישנא המל יתיהת
יתששחו הלאה תואשילקה יבגל תינקפס יתישענ הלש רבקה דיל .הקישנ תתימ
.העטמ םגו העוט ןתוא עבטש ימש
דרפיהל קיפסמ אל אוה לבא ,דחופ אל ימואתפ ןפואב תמש ימש ןוכנ
םייחה תא םיביכרמש םילודגהו םינטקה םירבדה לכמ אל םגו ויבוהאמ
םיאתמ המ ,הפידעמ התיה איה המ יתיהתו ימא רבק דיל םש יתדמע .ונלש
.התימ תונונגס לע התא רבדל יל אצי אל .היבגל טילחהל יתחלצה אל .הל
הבהאש יתרכז .רכזיהל יתיסינ .תותימב הלש םעטה לע רבד םוש יתעדי אל
םינמורב השיאה דמעמ לע תוניצרב רבדלו הביר תיפכ םע 'גטוק לוכאל
,דחפל הפידעמ התיה ,ינומכ ,איה םגש תויהל לוכי םא יתיהת .הארקש
.לגרתהל ,ןנוכתהל ,עידוהל
לש שחר םע םוקמב וא תורעי םע םוקמב רבקיהל הפידעמ התיה םא יתיהת
לע םג בוצע יל היהנ .לודג רהנ םגו םיצע הברה ויה התדלומ רפכב .םילג
,השקו החיחצ המדא ךותב בכשל הצור אל ןפוא םושב ינאש יתטלחה .ימצע
וב םיעמושש םוקמ ,רשפא םא ,םגו םירפרפ ,םיחרפ ,תורעי םג יל קשחתה
הליבשב .שפחל יתטלחה .הזכ םוקמ לארשיב שיש חוטב אל .םילגה שחר תא
ילש אמא תא םיאיצומו םיחרוטו םיררבמ רבכ םאש יתטלחה ,יליבשב םגו
לעש םג יתטלחה .הלש תבה ליבשב הבוט הקלח דוע ןיירשל יאדכ ,ןאכמ
.םיכסוח אל אמא לש רבקה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
28/2/07 20:12
איהה :תאמ
רישלט לחרל הבוגתב
.םילימ ןיא
תואירב קר
איההל וביגה
 
6/3/07 13:37
ימענ :תאמ
רישלט לחרל הבוגתב
דואמ קזח
ימענל וביגה
 
13/3/07 14:51
michal :תאמ
רישלט לחרל הבוגתב
wow. touching.
michalל וביגה
 
25/3/07 19:29
ש"ב הרש בוחרמ לכימ :תאמ
רישלט לחרל הבוגתב
יתנרקתסהו תודלי תרבח ותוא הבתכ יכ ותוא יתינק
ותוא יתבהאו יתכייחו יתשגרתהו יתארק
האירב ייהתש- רקיעה
ש"ב הרש בוחרמ לכימל וביגה
 
3/5/09 12:59
רואיל :תאמ
רישלט לחרל הבוגתב
!...םיהדמ
!קתרמו
.ולוכ רפסה תא אורקל אוה השעאש אבה רבדה


.דימת .םירבחלו החפשמל ,ךל הבוט תואירב הברה
רואילל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא