םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
סקס~~ישאר    
   

?תמאה תא רפסל םיבייח
ןהכ קילומש

םירקשמ אלש תוחוטב ןתייה םויה דע םא
תויהל םיבייח גוז ינבש ,םיסחיה ךותב
אוה ידדה ןומאו ינשה םע דחא םינכ
.ןכרובע העתפה שי חחרפל ,לכל סיסבה
,תילאוטריו וב תוסנכנ ןתאש ינפל זא
ונל דיגהל ול שי המ ובישקת


םהמ הענמ אל חצרל הביס וויה ,ןיאושינל ץוחמ ןימ יסחיש הדבועה
לכב ,ןמזה לכ ,תרגסמל ץוחמ םיסחי םימייקמ םישנו םירבג .םייקתהל
.הדבוע .הרבח לכבו םוקמ
תיארמל קר תימגונומ הייהתש ,םיסחי תכרעממ ונלש הייפיצה יהוז םאה
.אלש הארנכ ?ןיע
עבקנ אל םא ,הנוש ןימ ינב ןיב םיסחי ,רורב יד הז ,ונלש הרבחב
הז .והז .תחא השיא .דחא רבג .םייביסולקסקא םיסחי םה ,תרחא שרופמב
.תויפיצה םואית


תימגונומ הניא תואיצמה


.שקשקמ התא המ ,יח התא הפיא ,ולה ייה .תודגנתהה תא עמוש רבכ ינא
םרח"ו ?םילעב יוביר לע תעמש אל ?תוימגילופ תורבח ויה אל ,המ וליאכ
?תרקיב יטיס קייל טלוסב ,ללכבו !?ןמית ידוהיו ?"םושרג ונברד
,קיפרגואי'ג לנוישנב בורקבו תינכות הזל שידקה 8 ץורע ,םיקדוצ םה
.םעפה אל ,ןאכ אל לבא
והשמ ,ובבלב םקרתמ והשמ .רורב הז ,וישכע יחש ימל ,ןאכ יחש ימל יכ
וז המ עדת ךל ,םירוהה ומכ קוידב םינרמש םישענ םה הנהו ,הבבלב
!!הבהא
אל הז ,תורחא תויוברתב הרוק המ ,הנשמ הז ןיא ,וישכעו ןאכ יחש ימל
םייחהש תעדל קתרמ אל וליפא הז ,וזה תינבתב תויחל ןוכנ הז םא בושח
,ןאכ םייחש הלא בור רובעב .היצולובאה ךותב קיספ םה ,הלאה םייגוזה
.רופיסה לכ איה ילואו ,רופיסה איה הימגונומ
וא ,םינווכתמ תמאב םה ,הבהא הב שיש םיסחי תרגסמל םיסנכנ םיינששכ
ופרטצי ךשמהב .תיביסולקסקא םיסחי תכרעמ םייקל ,םיבייחתמ תוחפל
אל בוש .רשקה ימוחת לש תרכינ הבחרה םג םדצלו ץראה ירפ לכמ םיביכרמ
ןימ יסחי לש "םרק הל הד םרק"ה תפסותב ,ףתושמ יוליב קר הז היהי
.םיבחרתמ וירכמו ויפתוש םגו וימוחתו רשקה .(םיווקמ ונלוכ ,םיחבושמ)
תא תנתונ תיטנגה העקשהה רשאכ ,דחוימב םייטויבמיס םישענ םירבדה
.הירפ
.הדבוע .תימגונומ הניא ,"תויפיצ"ל דוגינב ,יללא ,תואיצמהש אלא
הזל םיארוק תירבעב .תרגסמל ץוחמ םיסחי םימייקמ ,םישנו םירבג
.רתוי השק ,תואיצמה .השק הפש ,תירבע ."גניטי'צ" תילגנאבו "הדיגב"
.םישדח םיללכו םיאנת הביצמ איה
.ידמ רתוי הברה אלא ,יד אל הז ,ףוטח דחא טבמ ,ןידע טוטרילפ
.םוחתל ץוחמ לבא ,חוטב סקס אוה ,ילאוטריו סקס
.ןוטלפא תא ואיצמה ךכ םשל אל ,ונרפס תיבב אל ?"שפנ תודידי"
רדגומש המ יפ לע רקיעבו םיישיאה הדימהו םעטה יפ לע לכה ןבומכ
בכרומה קחשמב קלח םיחקול ןכוסמהו םייאמה קר אל לבא .ןכוסמכו םייאמכ
ימ :רמולכ .תויבמופה .םירבדמ אל וילעש טקש חצור ,ףסונ ןקחש שי .הזה
...םירחאה לכו םירבחה ,םינכשה ,ורמאי המ ,עדוי דוע


?תושעל םכילע המ ,תיגוזה תרגסמל ץוחמ םיסחי םתמייק


םכבל ירדחב ןודנ הזכש השעמ םא וא ,תרגסמל ץוחמ ןימ יסחי םתמייק םא
?ןובשחב איבהל םיכירצ םתא המ ,תיבה תא טטומל םייאמו םילפאה
הצצפ הווש הנקה דיל הייטס לש רטמיטנס לכ .הבילב תעגונש הלאש וז
ןועטה ,רתויב םחה םוקמה והז .הבוהאה דיל המישוריה לש הדימ הנקב
.םיסחיה תרגסמב רתויב ץיפנהו רתויב
ינא הז עגרמ .תיכרע ,יהשלכ ,הדמע וא ,תישיא הדמע יתגצה םרט הכ דע
תורבועה יתוא ולקסי תוננב תורדשבש תורמל ,וזה םידשה תבכר לא םתרנ
.תוושה םגו
םימרוג םיפרטצמ וז לא .תינימ הכישממ האצותכ םיליחתמ ,םייגוז םיסחי
הל תמייקתמ ףוסבל ךא ,דוע המ עדוי דשהו ,רומוה ,הכרעה ומכ ,םיפסונ
.הנוש רדסה םימעפל .הבהא
הניא תורבחה .תמא תורבח .שוכר קר אלו תורבח תרבצנ ,הלאה םיסחיב
םג אלא ,תרחאה ןעמל דחאה תושעל םינכומ םירבחהש המב קר תמכתסמ
.רעצ וא באכ תרחאהמ עונמל ידכ תושעל םינכומ םהש המ ידי לע רקיעבו
,הקושת וא ,ןוצר ,הוואת ןעמל ,ןווכתמב ,הקוצמ וא ,באכ ,רעצ תמירג
.תורבחה סיסב תא תרערעמו תעגופ
העיגפה ילוא ,ךכ לכ השק העיגפ הווהמ - הלגתמ איה םא - "הדיגב"
.הככ הז .המל בושח אל הז .רתויב השקה
םיתעל קר ,"הדיגב" לע לבא ,תובר תולווע לע גוז ינבל םיחלוס
יבגל,רמולכ .תויבמופ לש הדימ תמייק םא ,דחוימב ןוכנ רבדה .תוקוחר
אל .ןמזה לע לבח ?הנוכשב םוי רואל לבא .טושפ רתוי ,הרז ץראב הנוז
.תמאב אל .אל ?האלמ החילס לבא ,ךכמ האצותכ םייתסמ רשקה דימת
באכהו בבלה ןורבש :רוכזל שי ,יותיפל העינכ לע םיבשוח ,םרטב זא
באכ הז .וראתל השקש ןפואב השק גוזה תב וא ןבל השעמה יוליג םורגיש
,העידיל םיפתוש ויהי םא .םירבחל אלש יאדוובו םיאנושל םימרוג אלש
.הליחמ ךכל הייהת אל .םצעתי באכה
ותוא ,דובאה ןדעה ןג לש אלפומ חופת ותוא - המצועב - ול בצינ הז לומ
רבד ,ינא וליפאש ,ךכ ידכ דע !יותיפה ,ןילנרדאה זרז ,םיהדמ ררועמ
!!!יותיפל...טרפ ,יתוא התפמ אל
אל ,שיאש ידכ לכה תושעל ךתבוח ,תיתפתה רבכ םאש ,עבונ ןבומכ ,ןאכמ
אל גוזה תב וא ןב םא םג - םירחאה לש העידיה םצע ,ןכש .השעמה לע עדי
םישוע אל םירבחל .גוזה ינב לש םדובכב העיגפ איה - םלועל תאז ולגי
.הלאכ םירבד


?תודוותהל םאה :רלודה ןוילימ תלאש


חיננ ,השעמה תרמוחב הרכהה תורמל ,וזה הנבותה תורמלש ,חיננ התעו
תלאש הל הלוע התע .ךכ לע עדוי אל ,שיא לבא ,שיאו ,תיתפתה תאז לכבש
?גוזה ינבל תמאה תא רפסלו תודוותהל םאה :רלודה ןוילימ
גוז ינב .תמאה תא רפסל םיבייח .ןכ :תרמוא ,החיכשה ,תיטנמורה אסרגה
.רבשמ היהי .ךפיהלו .היינשה םע דחאה ,ףוסה דע ,םינכ תויהל םיבייח
אל יכ .רפסל םיבייח לבא .םירבגתמו ,דחיב הז לע םידבוע .השק היהי
.לכל סיסבה ירה אוה ידדה ןומא .םיסחיה ךותב םירקשמ
ונכתי ,תרפיס םא .הז תא ןחבנ ואוב ?תושעל יוארש המ הז םאה ,תמאב זא
תרחאהו ,םינומאה תרפה ללגב ומייתסי םיסחיהש תחאה :תויורשפא יתש
.וכישמי םיסחיהש
,העיגפ אלל ,םיסחיה תא םייסל אלש המל ,ךכמ האצותכ ומייתסי םה םא
םורגל ילבמ ,תמאה תא תולגל ילבמ רחא עקר לע םתוא םייסל אלש המל
איה וז םא ?ךכ ידכ דע ביאכהל ןכומ םדא ןב ןימ הזיא ?ארונ הכ באכל
.תכלל שי אלא ,רפסל רוסאש איה יתעד ,ומייתסי ןכא םיסחיהש ךתכרעה
.תכלל .תכלל
תמאהשכ ,םיבשוחש שי ,הזכ בצמב .ומייתסי אל םיסחיהש תרחאה תורשפאה
םיפתושמ תוחוכב היהי ןתינ ,רקש גוזה ינב ןיב ןיא רשאכ ,הרמאנ
חמצי אל בוט רבד .תויוטש :רמוא ינאו .האלה ךישמהלו רבשמה לע רבגתהל
דחאש ,עגרמ .תמאב אל .רבשמה לע רבגתהל רשפא יא ,יתעדל .שיאל הזמ
,הרישי העיגפה .השק הכ איה העיגפה ,"דגב" רחאהש הליג ,גוזה ינבמ
םוש .הנתשי םיסחיה םקרמ .עגפנש ןומאה תא ןבומכ שיו .הביאכמו השק
ינפל תחתמ אצמי הז םיתעל .המוד היהי אל בוש ,רבד םוש לבא ,רבד
םעפו הלפנש תחלצ היהת וז םעפ .רחא רבשמ תעב דימת ץוצי הז לבא ,חטשה
"הדיגב"ה ,באכה יקמעממ ץורפיו עיגי ץוריתה .הימ לש תומחה היהת וז
איה םא .םלעיי אלו קחמיי אל ,חכשיי אל הז :רורב הז יתעדל .הל ץוצת
המשאה תשוחתו .הנועמל ינשהו שודקל ךופהי דחאה ,הל התא וא ,ךל חלסת
תולדגה לע שודקב םוקנל לולע הנועמה .השדח הנכס חימצהל הלולע
,הזכ הרקמב .תודוותהל ,ןבומכ ,זאו ...תפסונ םעפ תאז תושעלו החילסבש
.תינבת רבכ וז .חולסל ,ןבומכ היהי שודקה לש ודיקפת
שיו יותיפ שי .ןופצמ שיו תורבח שי ,ורכז ,תותפתהל םיבשוח םתא םא
ךתבוחש ןימאמ ינא .םייותיפמ ענמי םכח .טושפ אל הז .אל .הריחב
,ענמיהל לוכי ךניא םא .םיתפמ םייותיפ יכ .תותפמ תויצאוטיסמ ענמיהל
,ןכומ יתייה אל ןפואו םינפ םושב ינא .וזה השקה המלידה תא חכשת לא
דיקפמ ינא התעש ,המלידה םע רתונ יתייה .הנובשח לע ינופצמ תא תוקנל
הרירב .ןרקשכו דגובכ הדיצל תויחל וא ,ןרקשכ ,הנממ תכלל .ךדיב םג
.היעבה ללכו ללכ הניא תנייזש הדבועה .תויחל השק התאש הריחב .השק
,ךגוז תבל ללועל לולע התא המ תעדי ,תנייז רשאכש ,איה תיתימאה היעבה
.תויחלו ךישמהל ךרטצת וזה העידיה םע .תנייז תאז לכבו


הדיחיו תחא הנקסמ


תא ריכמ ינא" :וניסחי תליחתב ,יתרמא - הנש 15 ךשמל - יגוז תבל
ךתוא תותפל וסני םירבגש ךכל רע ינא ,םייותיפה תאו תוקיטסיטטסה
ינא ,םירבדה ינפ ויהי ךכ םא .הרקי םג הז םש יאו הפ יאש חינהל רשפאו
תא יקנת לא .ךתבוח וז .ינממו הביבסהמ ,תויטרקסיד לע ירמשתש הפצמ
."רוקחא אלו ררבא אלו קודבא אל ,ידצמ ינא .ינובשח לע ךנופצמ
רשאמ רתוי הברה שי ,םייגוז םיסחיבו רשקב ,הבהאב ייניעב
דדומתהל השקתי היהיש לככ קומעו קזח רשק םג לבא .תינימ תויביסולקסקא
.תויביסולקסקאהמ הגירח לש יוליג םע
!!!שיחכא ינא ,ילאשת םאו ,לאשא אל ידצמ ינאו יל ירפסת לא ,ןכל
.ךל ףא ץילממ ינא ךכ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
איטליה
'ץיבוקנאי רינ

קר
הדזפילכ דעלא

תמר II
תכרעמ

יום רביעי הגדול
הדזפילכ דעלא

לסגור דיל
רנרל ויז

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
27/7/00 1:53
תירוקמה לעי :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
?הככ עיגנ ןאל
.דבל ויהי םלוכ םיימגונומ אל םינרקש לש הרובח היהנ ונלוכ םא
םישנא ןיא ,םיינשה ןיב תודוס ןיאש הז תויגוזה לש יפויה לכ
.םהיניב םירחא
,יושנ אל דוחייב ,גוז שי םאש תבשוח ינא לבא ,תיביאנ ינא ילוא
.רקשב תויחל ךישמיש רשאמ דרפי גוזה םא ףידע תמאב ,דגוב והשימו
יתייה אל יכ ,רבדל תעדוי שממ אל ינא ,תאז תמועל יושנ גוז לע
שי םא דוחייב ."תדסוממ אל" תויוגזל רבעמ הברה הזש יתנבהו ,םש
.םידלי
תירוקמה לעיל וביגה
 
 
28/2/01 12:20
תינור :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.ראשיהל הילע םג םשו , םש יא תאצמנ תמאה
.לכה לש ןווגמ וב שיש םלועב םייח ונאש ךכמ םלעתהל ןתינ אל
.וכו םייותיפ םישנא ןווגמ ,תוניינעתה ימוחת ןווגמ
.ףתושמה בור תא ונל שי ותיאש םדאל םידמצנ ונא ןווגמה ךותב
.אלמל םיצור ונאש םימייוסמ םיכרצ לע םדא ותוא הנוע דימת אל
תויווח ספספל אל תוסנל ונילע דבלב תחא םעפ םייח ונאו רחאמו
םייחב
םירקייש ולאב עוגפל אלש םיצמאמה ברמ תא תושעל דבב דבש קר
.םינבומ הברה ךכ לכב ונל
ןבמ רבד םיכסוח אל םא םירחא גוז ינב םע תינימ תונהל רשפא
.תמאה טעמל ...עובקה וניגוז
תינורל וביגה
 
 
4/1/03 2:55
rony :תאמ
םש יא תאצמנ תמאהל הבוגתב
אוה הזכ בצמ לבא ,ירשפא הזש ךמצע תא תענכשמ תא .טישלוב
תירבב .םיבוקר תודוסי לע יגוז רשק לש היינב השעמל
ראשיהל םיהולאה ינפלו םירבחה ינפל גוזה עבשנ ןיאושינה
.ךכל יעבשת לא ,תאז תושעל תנווכתמ ךניא םא .ינשל דחא ןמאנ
ידמע ,תבתכש המב הנימאמ תמאב תא םא ?וזה תועיבצה המ םשל
.םינברו ,םיסקט ,תועבט ירוחאמ יאבחתת לאו ,םירבדה ירוחאמ
םע המלש יהיתו ,חותפ רשק תלהנמ תאש םר לוקב ךמצעל ירמא
אל תא,אל םא ?תלגוסמ .םידליל ןורקיעה תא ייריבעה .רבדה
,תדגוב תא ךמצעב םאו .ךמצעב תדגוב תאו ,הזב הנימאמ תמאב
.ךלעבב םג ידגבתש ינויגה יל הארנ
דאמ .ןיאושינה תרגסמ תוכרעמב םייק תודיגב לש הובג זוחא
,וזה תירבב אובל םיקוורה תא לדשל םיסנמ ולאכ תוגוזש לבח
ואצמ םהש השגרה ךותמ ,םימעפל םיאשנתמ ףאו ,םהילע םימחרמ
הארנ ,גוז ןבב םידגוב םא .אל ןיידע םיקוורהו רשואה תא
תא זבזבל לבח אל ,תחא םעפ היח תא .המיאתמ הניא תרגסמהש
?םינש תורשע רקשב ולאה םייחה
ronyל וביגה
 
 
27/6/03 13:07
הננב :תאמ
םש יא תאצמנ תמאהל הבוגתב
םיעיגמ םירבדשכ םיקוח ןיאש ירה חוכיוה המ לע הניבמ אל ינא
לש םגו השיא לש םייצלחה רוזאל םיעיגמ םהשכ אלש חטבו בלל
.רבג
היה יגוז ןבלו יל הריעצ יתייהשכ לבא השורג ינא םויה םנמוא
םגש יתבשח ךכ יכ ינממ אב הז הלא תוחיתפ ךותמ אלו םכסה
תרגסמב ותוא רומשל םג לבא ולש רציה תא קפסל רשפא היהי
ןיאושינה
תכללש ונניב םכסוה םכסה תא רבש אוהש דע דבע הז תמאה תא
.. הצור אוהש המכ היעב םוש ןיא םולשת דעב וירצי תא קפסל
לוכי הז התיאש המימת הבשחמ ךותמש) הליגר הרוחב םע אל לבא
(רבעמ םג ךישמהל
ינשל הביס ןיא רדסב לכהו הבהא תמאב הז םא יתדמלש המ
"ץוחב שפחל" תכלל םינימה
.ושפחי אל םג םהו
דוע תכלל ףידע גוזה ינבמ דחא לצא תיתימא הבהא אל וז םא ךא
. הדיפקב םיסחיה תכרעמ תא ןוחבל וא השעמה ינפל
לבח םירציה תא קפסל םויה םיכרד הברה ךכ לכ שי רוציקב
. הז ללגב םיסחי תכרעמ סורהל
הננבל וביגה
 
27/7/00 2:54
ןהכ זעוב :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
התא ,קילומש
לללללללללללללללללללווווווווודדדדדדדדדדג
לודג


רואל ,תאזה םלועה תסיפת תא לכעל השק היהי תוננבלש ששוח קר ינא
םישדוחב ,תויביאנהו תודוסחה לארשי תונב לע דומלל יתחלצהש המ
.הזה רתאב רקבמ ינאש םינורחאה


ןובשח לע הנופצמ תא קרמל הגהנ יתיא ויחש תואלפנה םישנה תחא
רבדל הכירצ ינא" טפשמב ליחתמ היה דימת הז .ילש הנישה תועש
דועו ,הניש ילב הליל דוע ,אובל ךלוה הז הנהש יתעדי זאו ,"ךתיא
תישע המ - ענמנ יתלבה םזיכוזמהו ,האנק ירוסיי לש תועובש המכ
דועו דועו ,תרמג ,לודג ול שי ,ךל השע אוה המ ,ול


,יטנמור אל לבא ,םויה דע בוט רשקב ונחנא .ףוס הזל יתישעש דע
יפלש ןוויכמ רדסב ירמגל התיה איהש ןיטולחל תענכושמ ,בגא ,איהו
."יתדגב אל ,יתרפיס םא" המלוע תסיפת
ןהכ זעובל וביגה
 
 
27/7/00 6:40
הלב :תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
תויגוז ?םיכישממ ויה םיסחיה ,תויטרקסיד לע תרמוש התיה
.תכרעמב גאב לע הדיעמ תודיגב הירחא תררוגש
הלבל וביגה
 
 
27/7/00 13:17
ןהכ זעוב :תאמ
איה םאול הבוגתב
ויה םיסחיהש חינהל ריבס ,תויטרקסיד לע תרמוש התיה איה םאו
.הרקמ לכב םצקל םיעיגמ
היעב לע תודיעמ תונשנו תופוכת תודיגבש ךתיא םיכסמ ינא
.תכרעמב
ןהכ קילומש עיבצה ךכ לעו - תוניגה רסוחב הגהנ איה לבא
השקעתהשכ - ורמאמב
יתיא תושגרמה היתואקתפרה תא קולחל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
27/7/00 18:39
הלב :תאמ
איה םאול הבוגתב
.תמאה םע דדומתהל לק ךל היה אלש תענכושמ ינא
רקשה הלאכ םירקמבו) רקשה לע יתעדל הפידע תמאה תאז םע
.(ימצע ברל אוה
הלבל וביגה
 
 
18/8/02 17:02
לט :תאמ
קדוצל הבוגתב
רקשה לע הפידע תמאה דימת אלש ?יתמאה
ידכב ידימ השק טושפ הדיגבה לש תבאוכה תמאה םימעפל
התיא דדומתהל היהי רשפאש
תבשוח דילגהל ברסמש דחוימב באוכ ןויסינ ירחא...ינאו
...תעדל אלש יליבשב היה בוט רתוי תמאב ילואש ימצעל
לטל וביגה
 
 
19/8/02 8:54
המשנ :תאמ
קדוצל הבוגתב
,םיבצעה תוצק םיפשחנשכ ,באכה תא םיווחשכ .ךתא יבל
אלש ףידע היה עודמ ,ןבומ םג ילוא הז .ךכ לכ באוכ הז
,ראשנ וא .ףושחל ילבמ ךלוה היה םא היה בוט .תעדל
.םיאנתה םתואב
.רבח ,ךתא יבל
המשנל וביגה
 
 
4/8/00 10:59
םייפקשמב תיפושני :תאמ
איה םאול הבוגתב
,תודוסחה תונבה ,ונחנא ?אל .םיתפתמ םינב קר ירה יכ ?םנמאה
,הדומ ינא ,הנה זא ?אל .דבוע הז הככ !תועפשהל תונותנ אל
.קילומשל תודוהל םג הצור ינאו !הדומ .תותפתמ ונחנא םג !אל
.תודיגב ןיאש הזכ רבד ןיא (...לש םידליה) 'ד דצ לש ןויסנמ
וא םיבר ןמזה לכש םירוהה ,םיבהואמ יכה םיארנש םירוהה םג
ימ ןיב לדבהה .הז תא םישוע םלוכ ,god knows what ש םירוהה
ינאו .אלש ימו רפסמש ימ - ב אוה אלש ימו ךכ רחא שרגתמש
יתלב הרידח ?רבודמ המב לכה ךסב ירה ?רפסל המל :תלאוש
הזמ זא !תינויצה הנידמה התנבנ הככ ?הנוש קיתרנל תילאגיל
ידמ רתוי ךירצ אל םג ,רתוי תרמוא וליפא ינאו ?ןיינע השענ
שיש עגרב .םירצוי תויוכזל עגונב םיזוחו םימכסה תונבל
איה (ללכה לש) הריבשה םצע ירה םהמ קלח רבוש והשימו םיללכ
םיעדומ םידדצה ינשש עגרב וזכש תכיפהנ הדיגב .הדיגבה איה
הנוק עדוי ינשהש ילבו ,םילכה לכ תא רבוש דחא םא לבא ,הל
שממ אל ןיידע ינא ,םירבחו תורבח ,תמאה ?זא הרוק המ ,םישדח
לע רתי תוחותפ תוחפשמב םילדגשכ הרוקש המ הזש הארנכ .תעדוי
אל ינא !רורב היהיש דחא רבד לבא .אתבסב םשאה לכ .הדימה
תוננבה לש דסחתמהו שפוטמה ת"לבבל ,םיכסהל הנכומ
תוקנופמ ,תושיגר תורוחב לש תימדת רוציל תוצורש תופיפייתמה
רוזחמ לכמ הטימב בכשל וקיספת !לזאזעל !תולקב תועגפנו
לש בוטה רדסהמ הטוסש המ לכמ תויכורכב חווצל וקיספתו שפוטמ
ףא וגרה אל דוע תוחיתפו תוזעונ תצק .ןכלש םינלופה םירוהה
לע ובשחת זא .תופשכמה ןה םשגב דומעלמ תוסמנש תודיחיהו דחא
!הז
םייפקשמב תיפושניל וביגה
 
 
4/8/00 12:59
חחרפ :תאמ
איה םאול הבוגתב
"םידליה םע המו" לע ןבומכ יתבשח ,רמאמה תא יתבתכשכ
...דאמ לודג לבא הזו.....לבא
אלא ,ךתסרגכ 'ד דצ - םידליה לש דצהמ הז לע יתבשח אל
....םירוהה לש דצהמ


קלח םה םידליה םג תמאב זא ,תיפושני הז לע םיבשוחשכ
.יודיוה תואצות תאו הפישחה תא תלבקמש הליבחהמ
םיאכז םהו תמייוסמ םירוה תומד םהל שיו תושוחת םהל שי
.תובייוחמ םירוהל שי םהילא םג.ךמות תיבל


?המ זאו !?תודוותהל :ןכלו
לש רידל ,תובירמ ןקל ,תומדא ילע םונהיגל תיבה תא ךופהל
?תומרח
םג ובשחיש םידלי םהל שי םא ,התפתהש ימ וא ,התתפתהש ימ
:הזה ןיינעה לע


?םרשואלו םהייחל ?םידליל ,םהל השעי יודיוה המ
?וילא בל יתמש אלו 'ה דצ שי ,תיפושני
חחרפל וביגה
 
 
6/9/00 0:22
.א :תאמ
יחומב הפי והשמ תילעהל הבוגתב
אל , ןווקמ יתויה ינפל , רחא םורופב העיצהש הנושארה
יהשימ אל .השיא התיה עוקשל תימעפ דח הדיעמל תתלו רפסל
ילכמ דחאב "ץעוי" תמילגב יהשימ אלא , תישיא יתרכיהש
ךכ לכ סורהל הווש אל .התצעל יתעמש .הבותכה תרושקתה
אלל תימעפ דח "האיצי" התיה רשאכ תונכה חבזמ לע הברה
הברהו , גוז תב םג שיו םידלי םג שי , ןכ.ךשמה תנווכ
ונלוכל...דיספהל המ
.אל וביגה
 
 
27/7/00 9:00
ילטנ :תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
אל לבא, הנקסמ םומיסקמ,םלוע תסיפת אל וז,ןהכ זעוב םולש
ללכב ןיא.םלוע תסיפת
,הקיטנמורב
הבהאב
"םלוע תוסיפת" םינויזבו
.תורחא תוסיפת שי


,ןהכ קילומשל םולש וישכעו


... לודג דחא ןילקרט אוה םלועה


ןרקש אצת-דוגבת
ןרקש דגוב אצת-בוזעת
,לודג אצת-תוננבב רמאמ בותכת
קר לבא,הלוכ אל]תמאה תא רפסנ, תמאל בישקנ ונידיצמ ונחנא
[...התוא
[ךשמתמ ןמור ומכ]סנכיהלו תאצלו סנכיהל ךל ןתינ
...ונחנאו
!"םלוע תסיפת" הזל ארקנ אלו ואולמו םלוע אוהש דחא סופתנ
ילטנל וביגה
 
 
28/7/00 23:05
חחרפ :תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
.הדות
חחרפל וביגה
 
 
30/7/00 2:57
המינונא :תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
התאש המל ןעוט קילומשש המ ןיב ,ירה ,לדבהה תא האור התא לבא
ןיא הזב .יל ידיגת לא קר ,היהיש עדוי ינא :הל רמא אוה .רפסמ
ברקתהלמ ידואמ לכב תענמנ ינא .האושב היה המ תעדוי ינא .רקש
אירב המ תעדוי ינא .הזה אשונב הגצה/רפס/טרס אוהשהזיאל
.תושעל תלוכי ,תיצר ול התא םג ,הז תאו .תישפנה יתואירבל
קרמתהלו אובל םוקמב ,הז תא ישעתש האבה םעפב :רמול תלוכי
.ןיינועמ אל שממ ינא יכ ,תאזה היצמרופניאה םע ךל יקנחת ,ןאכ

ובתכ אלש םיזוח ,םיזוח לש םיגוס הברה םגו םיאושינ הברה םנשי
,לכה רתומ :םירמואש םיזוח שי .םירכומ םה לבא םוקמ םושב םתוא
הרוק םא לבא ןורקיעב רוסא :םירמואש םיזוח שי .םירפסמ אל קר
ךכ לכ אל :םיכופה םיזוח שי .םירפסמ אל םא ארונ אל - םעפ ידמ
הלאכ םנשי .םירפסמש יאנתב ,הרוק הנש ףלאב םעפ םא ארונ
...עובקה םע רשאמ ער רתוי היה הזש יאנתב רפסל רתומש םיעבוקש
השולש רעטצמ התאש יאנתב וא ...תורכש ךותמ היה הזש יאנתב וא
םע אל הזש יאנתב וא ...הליהקהמ יודינ ךמצע לע רזוגו תועובש
.ירשפא לכה ..תיבב ונלצא אל וא ..ה/ולש הבוט יכה הרבחה/רבחה
קילומש .הזוח ותואב םיריכמ אל םישנא ינששכ קר הליחתמ תואמר
.רדסב הז .הלק השחכה רשפאמש םכסהל ארק אוה ,תואמרל ארק אל
הזוחבו ,הזכ הזוח לע םותח התאש בשוח התאשכ קר הליחתמ היעבה
,בשוח התאש וא .תוומה דע םידגוב אלש ,לשמל .תרחא בותכ הלש
אל דוע לכש תבשוח איהו ,באוכ אל םיעדוי אלש המש ,תרמאש ומכ
,ותוא םותחל רשפאש רבד הז הזוח לבא .םימשא םיראשנ םיפתשמ
לע התוא תמתחה אל המל ,האלפנ ךכ לכ התיה איה םא .בלש לכבו
:םכינש לע תמכסומ אליממ הזה הזוחה לש הלחתהה ירה ?שדח הזוח
.ךל רפסל תשקעתמ התיה אל איה .ןמזה לכ ןמאנ ראשהל רשפא יא
.אל ייחב
המינונאל וביגה
 
 
30/7/00 9:11
ןהכ זעוב :תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
םירשע ןב ריעצ יתייה .רמול המ ןיא .טלחהב...תקדוצ תא ,בוט
םייתשו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
30/7/00 12:12
חחרפ :תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
...ןוכנ ךכ לכ
תעל יתוגהנתה דוק ,ןבמכ ,ףסונבו יחרכה ,תויפיצ םואיתו
.ןולשכ
חחרפל וביגה
 
 
28/3/01 15:54
תניע :תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
תובשוח ינבורו תאזה םלועה תסיפת תא לכעל השק אל תונבל...חחח
הז לע רבדנ םא הרקי המ ךמצעל ראת לבא,רבדה ותוא תא קוידב
ירה ונחנאו,ונתשי וניבגל םיפיטואירטסה לכש הדבועהמ ץוח.לוקב
.תוימגונומל הרטמ םוש היהי אל םג זא הרקי הזש תוצור אל
..יתיאר אל עדוי אל ינא לש קחשמב וקחשיו םלוכ םא ויהי םלוכ


אל טושפ ונחנאש הדבועה תא ולבקי אל םלועלש הלא תא שי דימת
זא..עבט אמאל תונפל אנ תויעבה םא תועשל המ ןיא..םימגונומ
.םירשואמ ויהי םלוכו תוימגונומה תילשאב תויחל ךישמנ םליבשב
תניעל וביגה
 
 
8/1/03 0:58
ביני :תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
םלועה תסיפת תא לכעל ןכל השק אלש ללכב יתוא עיתפמ אל הז
לכבו התוא ןתאצמה תוננבה ןתאש בושחל ליחתמ ינא ללכבו תאזה
..תורוהט תויכאלמכ תוארהל תולדתשמ תאז


הבתכה לש תוארוקהו םיארוקה לכל הלודג תחא הלאש הפ יל שי
,תאזה
ןומאה לודג דחא ךבדנ לע תססובמ הלוכש םיסחי תכרעמ הווש המ
?סיסבה תא םיסמורש ירחא ,ידדהה


הרקי הדעסמב לוכאל רשפא םא םא רתסב לוכאל המל ללכבו
יאצמת !הרקי רופיצ רורדל יאצ !יכלת ?ךל בוט אל ???יבמופב
םיפתושמ םייח םיווש המ ,ביצי ןק דחיב ונבתו יסיסע חרפ ךל
???זע םשגב ריינמ תיבב


?הצור םג תא ,וסרה הברה ,וסינ הברה
ביניל וביגה
 
 
8/12/01 20:30
Jane doe :תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
....רמאמב רמאנש הממ רתוי ןוכנ רבד ןיא
"וזה םלועה תסיפת תא לכעל השק היהי תונבל"ש דיגהל תוטש וזו
םגו תדגוב רותב םג ,הרשב לע הז תא שיגרת יהשימש עגרב יכ
,תדגבנה רותב
.םיכסהל אלא תרחא היצפוא ןיא
ךשמיהל לכות אל םיסחי תכרעמ םוש תרחא וא וז הדיגב ירחא
.הרדסכ
.ונממ םלעתהל וא ותיא דדומתהל רשפא יאש שגר והז
תא םילימל םגרתל תלוכיה לע -עבוכה תא ךינפב הדירומ ינא
.שגרה
.ןייתחס
Jane doeל וביגה
 
 
9/12/01 16:56
חחרפ :תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
.עבוכה לש


.ןכ םג ,ךיינפב דירומ ינא


,םינבל .ןימ תייולת הניא יתגצה התואש וזה הסיפתה ,ןוכנ הז
ןיינע הז .הדימה התואב הז תא לבקל השק וא לק תונבל ומכ
.תוברת יולת
.רבעה תולווע רקח ינפ לע דיתעל הבשחמב ןימאמ תישיא ינא


דאמ הברה יולת היהיש המ תאז תמועל ,בוש הנתשי אל היבהש המ
.היהיש ול םרוג םדאהש המב
תויהל אלו הנובתב וב שמתשהל בושח ,עדיה תא ךל שי םא זא
.תואשילק וא תומכסומ ינימ לכל "דבע"
חחרפל וביגה
 
 
4/10/02 2:35
:תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
..שגרה םע םירכוז םישנא
רפסל אל ףידע ןכלו
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/6/02 6:01
תחא :תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
.16 תב הדלי יתייה .וב התיה ךלש הרבחהש םוקמב , םש יתייה
אל םלועל אבה רשקב ךכ היהא םאש ,ימצע םע יתטלחהו יתרגבתה
אל אירב רשקש הז לע רבדנ אלש .ילש קרו ךאו ילש היעב .ףתשא
.ךכ תוארהל ךירצ
.תוליפנ שי םילודגה םינמאנל םג - קפס דחא ףאל היהי אלש
תחאל וביגה
 
 
10/7/03 2:53
סכלא :תאמ
לכל לעמ תויטרקסידל הבוגתב
רשקהו יל הרפיס םג איהו ךומכ קוידב 16 תב הרבח התיה םג יל
אצת תמאה םירבד ירתסת ךשמהב םא םג תמאה תא ךל דיגהל רמגינ
תחקל דומלל הכירצ תא טושפ הזמ ךל היהי אל בוטו רואל
וא ךלש רבחל ער תושעל אלו יותיפב דומעלו ךמצע לע תוירחא
ךא הארנ זאו ךגוז - ןב לש ןוויכמ ךל אובי יותיפה טושפש
קר הטעמל תא םעפו הלעמל התא םעפו לגלג אוה םלועה . שיגרת
תורחא םילימבו יותפיב תדמוע אל תאש האבה םעפב הז תא ירכזת
.תדגוב טושפ
סכלאל וביגה
 
27/7/00 5:27
והינודש :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ה ל י מ לכ לכ לכ לכ לכ לבא ,הלימ לכ
עלסב הקוקח
יניעב יארונ השעמ איה הדיגב
הרוק הז םא ךא
הז יתואיצמו םכח רמאמ ומינפה
והינודשל וביגה
 
27/7/00 7:19
Estee :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ףוסאל ,םייחה לש טקרמרפוסב רקבל רשפאש ךל המדנ ,חחרפ רוציקב
ןמ םלעתהל .....ריחמ םוש םלשל ילב ...תאצלו ...םייותיפה לכ תא
...........רמושה ןמ םגו הפוקה
!?אל ,תויליטנפניא לש גוס ........םיל תכללו םיתות לוכאל
בגא
םוקמ לכבו הרבח לכב ןמז לכב אל
.םידגוב
םיתפתמ
םימעוט
.םירחא םג שי
Esteeל וביגה
 
 
27/7/00 10:16
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
,הרקי יתסא
םיכסמ ינא בורל .טעומ אל ןמז ךלש תובוגתה רחא בקוע ינא
.רבדה אוה ךכש יעבט .דימת אל ,ןתיא
יתלבהו תוינרמשה םג ,ןלוכ תורבחה לכב יכ איה ילש הנעטה
תנכס רשאכ םג ,ימגונומה דוקה תא ורבשש ימ ואצמנ ,תוינחלס
לכב םיטרפה לכש בשוח יניאו יתבשח אל .םהישאר לעמ הפחיר תוומ
אוהש יתרבחה דוקה תורמל ,וזה העפותהש אלא ,ךכ םיגהונ תורבחה
לבא .ןמזה לכ אל .םלוכ אל .בחר ףקיהב תשחרתמ ,יעמשמ-דח טעמכ
.הרבח לכבו ןמז לכב


ינא ,ךתלוכי יפכ סופת לש םלוע םייקל שיש ןעוט אל ינא ,ףסונב
איה העיגפהש בל םישל שי ,תרגסמהמ ,םוחתהמ תגרח םאש ,רמוא קר
תא םג תרבוש איה יכ ךכ לכ השק איה העיגפה .השעמה רשאמ רתוי
.קומע ישגר רושימב תבאוכ םג איהו יסיסבה ןומאה


הכ העיגפהש ןוויכמו ובט לש הריבש אוה השעמהש ןוויכמ ,ןכל
ילבמ תאז םג - וב ראשה וא ,תודוותהל ילבמ רשקה תא בוזע ,השק
הלאכ ךל שי םא ,ןופצמה ירוסייו באכה ,תלעפ ךכ םא .תודוותהל
םיבאכה ןובשח לא קרמתמה ךנופצממ וקתעוי אלו ךתלחנ ויהי
.גוזה תב לש חפותה
חחרפל וביגה
 
 
27/7/00 11:29
Estee :תאמ
ינוג-בר טקרמרפוסל הבוגתב
ינויגה עמשנ ןעוט התאש המ .ךתוא הניבמ ינאש תבשוח ינא
גוס .רבטצמ טקפא הלאכ םיבצמל ןיא םאה ההות קר ינא .ישונאו
אל הז םא ,רמולכ "באוכ אל םיעדוי אלש המ" םא .הקיחש לש
תופיקנ םג...הליחתכלמ רומג רדסב ללכב הז ילוא זא ,ביאכמ
.םייח ךרדל ךופהי ןיינעהו בלש אוהשזיאב ועגריי ןופצמה
םהשזיאב .....לבא .המוד ןונגסב םירבדמ םישנא יתעמש רבכו
לע אב והשמ ...גוזה תבב עגופ יאדו ירה הז םימולע םינפוא
תרתסהב תונמוימ חתפמ התא רבכ םא ,ללכבו ...והשמ ןובשח
...קומע דאמ והשמ ךמצע ךותב םג םגופ התא ...הזכ ןיינע
תישענ -םייתוהמ םירבדב ףתשל אל ,םילעהל ,ריתסהל תורשפאה
.םירחא םימוחתב םג , תירשפאו הנימז
םיעוגנ הרבח לכב םיטרפה לכש בשוח אל התאש תרהבהש החמש ינא
ענמנ יתלב הזש םינימאמ םישנאש ,תומוקמ שיש ינפמ .הזב
ומכ קוידב יניעב יליטנפניא הזו ,"הז תא םישוע םלוכ"ו
הככו "...אל יל קר המל ,םישרמ םלוכל לבא" םידלי לש תונעטה
תויוארה תונוכתה טסב ללכ הלולכ אל רציב לושמל תלוכיה
...ךפיהל ,וללה תומוקמב "יתימא רבג"ל
Esteeל וביגה
 
 
27/7/00 13:13
ןהכ זעוב :תאמ
ינוג-בר טקרמרפוסל הבוגתב
הרקי יתסא
לכ ךרואל ההובג תונמאנ לע רומשל םיחילצמש תוגוז שי
.םהייח
.הכותב םייח םהש הרבחה גוס ןיב רשק שיש בשוח אל ינא
תודיגב שי תידרחה הרבחה ךותב
תוומ שנוע שי ןהבש היזלמו ןאריא ומכ תונידמב םגו
םיפאונל
.המרונו קוח ,שנוע לכמ קזח רציב רבודמ :רמולכ
דואמ דבכ ריחמ םלשל םינכומ םישנאו ,לכמ קזח ןימה רצי
םימעפל
הזה רציה תא קפסל ידכ
,בוטהו בוהאה גוזה ןב תא אוצמל איה ונלש הפיאשהש ןוכנו
רותפנ ( םינימ אמ ונחנא) ךכבו ,חצנל ונב קושחיו בהאיש
תא
ץוחבמ םייותיפה תייעב
תואיצמה עקרק לע תקסרתמ הפיאשה תובר םימעפ לבא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
28/7/00 13:04
noe :תאמ
שנוע לכמ קזח רציב רבודמל הבוגתב
ךות םירבד השועש ימ .דאמ דע בולע ץורת הז לבא החילס
לש הרכה ךותמ כ"דב תאז השוע דבכ שנועל ןוכיסה תחיקל
דמוע ןאכ .ספתת אל וא ספתת :רורב אוה ןוכיסה .ןוכיס
אלש .הסיפתהו יוליגה תורשפאל רבעמ והשמ םג קרפה לע
תטיקנ ,ירק) ונלשכ הריפסומטאב רתוי םיריבס הלאש רמול
.(תינדפק תוחפ הברה איה יוליג ינפמ תוריהזה יעצמא
ןיא ותוא רשא השעמה םצעב םרגנ םיסחיה תכרעמל קזנה
ןיא םיבר םירקמב לבא קזח אוה ןימל יותיפה .בישהל
תא רבסל תנמ לע .קודיצכ ותוא לבקל םינכומ ונחנא
רתוי קזח אל תיגוזה תרגסמל ץוחמ ןימל יותיפה :ןזואה
םשכ .16 תב הדלי םע ןימל וא ,המכסה אלל ןימל יותיפהמ
לע רבגתהל (ידמעמ וא יזיפ) חוכ תדמע לעבמ םיפצמ ונאש
םייקל אלש וא (סונאל) המכסה אלל ןימ םייקל אלו ורציי
היאר ךותמ תאז ,(אהי רשאכ יותיפה אהי) הדלי םע ןימ
ומצעמ שורדל םדא לוכי ךכ ,ינשה דצב העיגפ לש תירסומ
?השק .םייחל ות/ורבחב עוגפל אל ידכ ורציי לע רבגתהל
.המ זא ,ןוכנ
noeל וביגה
 
 
28/7/00 13:29
דחא םתס :תאמ
שנוע לכמ קזח רציב רבודמל הבוגתב
...יותיפ הז המ ןיבמ אל התאש ששוח ינא ,חונ לבא


אל הז .הבוגת יורג לש ינושאר לדומ ןימ לע רבודמ אל
הדוקפ םינתונ םירעובה ךיצלח דימ םיציצ האור התאש
"ףוקת" :חומל
התאו רפייפ לשימ תא האורו בוחרב ךלוה התאש אל הז
.יותיפב הנווכה ךכל אלש רורב .ףקות דימ


תיטנמס תופיפצ לעב אוה ,תונמא ומכ הז ,יותיפ
אוהו קייודמ אוה ,ויתודג לע אלמ אוה ,תיטקטניסו
.המכסהל רושק דימת אוהו הטילשל השק אוה ,ריעסמ


בוחרב תומימת םישנ וא ,הלא לכל ול תומרוג תודליש ימ
.רהוס תיבל וא גולוכיספל ותוא ליבויש והשממ לבוס


ירחא תויחל רתוי דוע השקו תותפתה תוומ דע השק .השק
.בורסה


הז ימו .םדאהו היחה לש תושגנתה וז םדא ןבו רסומ
?ונממ תפכא ימל .הזה שדחה ירצונ-ודוהיה םדאה ללכב
.ומצע ול קר .היחל אל
.השע הפיו - הילא סחיתה זעובש הפירחה המלידה וז


בהוא ךכ לכ ינאש היחה ךותב םדא ןב ינא םג ןיידעו
....הל ענכהל
דחא םתסל וביגה
 
 
28/7/00 13:33
דנוב סמיי'ג .דנוב :תאמ
שנוע לכמ קזח רציב רבודמל הבוגתב
יהשימ םע המכסה ךותמ ץוטסל יותיפה ?רדסב התא ,דיגת
ומכ אוה ,ךתשא הניאש תכשומ
עשפ עצבל וא (הניטק תליעב) קוחה לע רובעל יותיפה
רבד ותוא שממ שממ ?(סנוא) רומח
?ךליבשב
דנוב סמיי'ג .דנובל וביגה
 
 
28/7/00 13:44
noe :תאמ
שנוע לכמ קזח רציב רבודמל הבוגתב
ודעונש רסומ תומאש אלא ,ךליבשב םג ,יליבשב קר אל
םנוצרבו םתוישיאב םישלח םידדצב העיגפ עונמל
הרוצב רציה יוכיד ידכ דע םינפהל תחלצה ,ישפוחה
םייחל ךתרבחב עוגפל אלש ןוצרה תא וליאו ,המישרמ
תב לש) התחיקל ךות ,וב ץפח ןיא ילככ תקחדה
.שפנ טאשבו לוזלזב החוד התא ,הילאמ תנבומכ(גוזה
ךירעמ התאש וא ,עוגפל ךל תפכא אל תמאב םא זא
לש אצומה תדוק נ .ךל םשובי ,הארונ הניא העיגפהש
תעגופ הליפשמ ,אושנמ איה הקזח העיגפהש התיה רמאמה
ןומיאה ייח לש ילאטוט סרהל איבהל היושעו
,ךלש ןיזה לע תמאבש וא ,םייתשהמ תחא זא .תויגוזהו
,ךתוא תודיחפמ ןותיעב תובתכו רהוס תיב קרש וא
.לבס תמירג םע היעב ךל ןיאו
noeל וביגה
 
 
28/7/00 14:34
Estee :תאמ
שנוע לכמ קזח רציב רבודמל הבוגתב
.חסנל תבטיה ,noe,דובכה לכ
Esteeל וביגה
 
 
28/7/00 21:07
חחרפ :תאמ
שנוע לכמ קזח רציב רבודמל הבוגתב
.וילא עדומ התא יתעדלש ,יגוגמד שומיש השוע התא


הרייבע שי ,עשפ שי ,קוחה תא בטיה ריכמ ירה התא
תא שי קוח תרפה לש גוס לכל .יל המדנ - ןווע שיו
.םיאתמה שנועה תאו ולש הרמוחה
הגיהנל דעו היינח תוריבעל תוקלחתמ העונת תוריבע
לותח רחא ףודרל תנמ לע םיביתנ תייצחו העורפ
.רוכיש
סנוא לע ,רהוס תיב שי הניטק תליעב לע הרקמב אל
לע םיבשוח ויה םא ארונ היה אלו רהוס תיב שי
לעו (שפנ טאש אטבל קר ,שממ אל ,אל) סוריס
.שנוע םוש ןיא גניטי'צ"


םירבד ולא יכ אלא לופכ רסומ הז יכ אל ,הז המל
.תוהמב םינוש


אוה שנועה וגוז ת/ןבל דובכב סחייתמ אלש ימ זא
.רחא גוסמ םיללמוא םייח וא רשקה קוריפ


.םדוק תחא העש הפיו רסאמ תנש הניטק לעובש ימו
חחרפל וביגה
 
 
28/7/00 22:03
Estee :תאמ
חונ החילסל הבוגתב
םישעמ ןומה שי אלה .גוגמד התא וישכע ,ףוא
ןיידעו .םיילילפ םיבשחנ אלש םיירסומ אלו םישק
העשרהל תורשפאה םאה .םיירסומ אלו םישק םה
?עשפל דיחיה ןוירטירקה איה תילילפ
םיעשפל תויורשפא אלמ םלועהש בטיה עדוי התא
רפסב הלאככ םירדגומ אל וישכעו ןאכ המ םושמש
איה ,יתעדל ,השע חונש האוושהה ?המ זא .םיקוחה
טילחמ התא םא .ךלש חומב לכה הז .תנייוצמ
ראשיי אוה ,"הרקמ לכב םוחתל ץוחמ" אוה והשמש
אוהש טילחמ התא םאו .הרקמ לכב םוחתל ץוחמ
...ירשפא אוה זא -ירשפא
-ךלש גוזה תבב השונא העיגפ עודמ ,איה הלאשהו
אלא םוחתל ץוחמ לש הירוגטקל תסנכנ אל
ןורתיפ תאצמ התא) .ירשפאה לש הירוגטקל
אלו תונהל -רמולכ ,ריתסהלו דוגבל -יתריצי
שידא אל התאש ןוויכ -ךתוא לאוש חונ( ,עוגפל
םקמל לוכי אל תמאב תמאב התא םאה -לודגה באכל
לכב םוחתל ץוחמ" אצמנש והשמכ וזה היצפואה תא
???"הרקמ
Esteeל וביגה
 
 
28/7/00 22:58
דחא םתס :תאמ
חחרפ החילסל הבוגתב
.קוחב הז .חומב אל הז .קייודמ אל טושפ הז
100 ילאשת ,תושעל המ .ירוביצה רדסב הז
רובעבש ךל ורמאי םלוכש ילגתו םהשלכ ,םישנא
הדיגב רובעב וליאו רהוה תיבל חולשל שי סנוא
םישנ 30 ,רבג הלחא אוה ודיגי םיקופד 30
ודיגי םינימצה ינשמ םיעבראו לוונמ ודיגי
.ישונא לבא הפי אל הזש


.רסאמ ועיצי אל ת/דגבנהמ ץוח ,םהמ דחא ףא


טושפ הז .רבדה ותוא לכהש רמול היגוגמד וז
.יתודליו ךחוגמ רמול אלש ,ןוכנ אל
דחא םתסל וביגה
 
 
29/7/00 3:12
Estee :תאמ
יתסא החילס ,חחרפ החילסל הבוגתב
-יחכונה ,ונלש ירוביצה רדסה וא , קוחהו
?תורודה לכ לש תישונאה הנובתה תיצמת אוה
?םיגאב ול ןיא
איה תילילפ העשרה םאה :בוש תלאוש ינא
?עשפ תרדגהל דיחיה ןוירטירקה
ןפואב התאש םישק םישעמ ריכמ אל תמאב התא
אלש תורמל םיעשפכ רידגמ יתייה ישיא
?רהוס תיבל םהילא םיכלוה
ךלוה היה אל יכדרמ קיציא םינש 10 ינפל
המ לע (עיגי הארנכ אוה וילאש) רהוס תיבל
בשחנ ףואינש תורבח שי ,ינש דצמ .השע אוהש
.תוומ שנועל יוארכ ןהב
הסנמ ינא .ןתוא תוקחל העיצמ ינאש אל
קוח יפל רוסאש ילילפ עשפל תורדגההש דיגהל
תוארנ אל ןה לבא ,םוקמהו ןמזה יפל תונתשמ
.תועבוק וא תובושח יכה יל
ומכו .עשפ לש תודיחיה תורידגמה אל ןה
הלחא אוהש ודיגיש םירבגה 30 :התא תרמאש
.םימטמוטמ ןכא ,רבג
תורשפאל יתנווכתה ,חומב לכהש יתרמאשכו
.עשפה תרדגהל אל ,עוציבמ ענמיהל
Esteeל וביגה
 
 
29/7/00 13:19
חחרפ :תאמ
יתסא החילס ,חחרפ החילסל הבוגתב
םיכרע לעב וניא ילילפה ןידה רדסש יאדווב
יכלה לע - תוחפל - זמרמ אוה לבא .םיטלחומ
.הרבחב םיירסומה חורה
םושמ וב היה ,הרואכל השע יכדרמ קיציאש המ
חורה ךלהש קר ,םינש 10 ינפל םג הירבע
.לבח .ותפיכאל םרג אל ירוביצה


היעב שיש ,חוכיוה בוסנ ךכ לע אל ,קפס ןיא
העיגפב ,השק תירסומ היעב וליפאו תירסומ
הייעבה ,לבא .ומע םינומאה תרפהב גוז ןבב
תליעבל רקיעו לכ המוד הניא ,וזה תירסומה
.סנואל וא ,הניטק
דיל דמועה זגראמ הבינגש ומכ קוידב הז
ןייוזמ דושל המוד וניא תלוכמ תונח
.חצרל המוד ,הלק סמ תמלעה ןיאש יאדוובו
הל יוארה םוקמה תא דחייל שי הלווע לכל
.םייוניגה לסב


רתוומ ,םילשורי ומכ איה הרפועש רמואש ימ
.הרפוע לע רמוש אלו םילשורי לע


םרוג אל ,סונאל ומכ הז דוגבלש רמואש ימ
.סנואב תוליזל אלא תודיגבה תקספהל


רסומ אוה רסומש רמול ,היגוגמד אל וז זא
?רסומ אוה


?לדבה ןיא תמאב


.ךכ הז ןיאש תעדוי תא םג ירה ,יתסא ונ
?ןוכנ
חחרפל וביגה
 
 
29/7/00 13:42
Estee :תאמ
לילפה ןידה רדס החילסל הבוגתב
דיגהל יתיסינ .יתפייעתה תצק לבא .ןוכנ אל
םיחילצמ אל ונחנא לבא קומע רתוי והשמ
םעפ ילוא ,ארונ אל .ינשה תא דחא ןיבהל
.תרחא
Esteeל וביגה
 
 
13/8/00 22:27
תאיל :תאמ
יתסא החילס ,חחרפ החילסל הבוגתב
לע הלאשה תא יתלאש הלילב לומתא אקווד
תבשוח אל ינא .קדוצ התא יתעדל.הדיגב
,םיבשוח םיבר םישנא לבא ,רבג הלחא אוהש
אל ינא .םישוגיר ילב ונייח םיווש המ
תרגסמל ץוחמ םיסחיהו עוגפל ךירצש תבשוח
החפשמה ןובשח לע אובל םיכירצ אל ןיאושינה
םע אלו ,םיסחי תכרעמל תעלקנ רבכ םא לבא
.תטלחומ תויטרקסיד לע רומש זא ,תחא לכ
,(ת/בהאמה) ,ךתרבח לע ,ךתחפשמ לערומש
רהזיהל ךירצש קר .םייחהמ םכל ונהתו
הנוכנ םייח ךרד אל וזש ןוכנ .םיבר םירבדמ
תא שידקהל ךירצש ןוכנ .לבגומ יתלב ןמזל
בוש ךא .םינומא תעבשנש וזל הבהאהו ןמזה
,םישוגירל תופיאש םע םדא ינב ונא
ץוחמ םיסחי .סקס קר אל הזו ,םייונישל
בוש זא .תובר תוביס לשב םיכישממ ןיאושינל
הלחא אל איהש יפכ קוידב ,רבג הלחא אל אוה
.םהש יפכ םישנאה תא לבקל ךירצ ךא ,השיא
תא רמוא הזש םושמ רתויב השקה העיגפה וז
תוגוז הריכמ ינא לבא ,יל הקיפסמ אל רבכ
לע .דחי תויחל ורזח הדיגב רחאל םג םיבר
.תרחא םעפב ןומא
תאילל וביגה
 
 
13/8/00 23:28
חחרפ :תאמ
יתסא החילס ,חחרפ החילסל הבוגתב
.ןתיא םיכסמ דאמ ינאש ,תובשחמ תבשח
חחרפל וביגה
 
 
13/8/00 22:28
תאיל :תאמ
יתסא החילס ,חחרפ החילסל הבוגתב
לע הלאשה תא יתלאש הלילב לומתא אקווד
תבשוח אל ינא .קדוצ התא יתעדל.הדיגב
,םיבשוח םיבר םישנא לבא ,רבג הלחא אוהש
אל ינא .םישוגיר ילב ונייח םיווש המ
תרגסמל ץוחמ םיסחיהו עוגפל ךירצש תבשוח
החפשמה ןובשח לע אובל םיכירצ אל ןיאושינה
םע אלו ,םיסחי תכרעמל תעלקנ רבכ םא לבא
.תטלחומ תויטרקסיד לע רומש זא ,תחא לכ
,(ת/בהאמה) ,ךתרבח לע ,ךתחפשמ לערומש
רהזיהל ךירצש קר .םייחהמ םכל ונהתו
הנוכנ םייח ךרד אל וזש ןוכנ .םיבר םירבדמ
תא שידקהל ךירצש ןוכנ .לבגומ יתלב ןמזל
בוש ךא .םינומא תעבשנש וזל הבהאהו ןמזה
,םישוגירל תופיאש םע םדא ינב ונא
ץוחמ םיסחי .סקס קר אל הזו ,םייונישל
בוש זא .תובר תוביס לשב םיכישממ ןיאושינל
הלחא אל איהש יפכ קוידב ,רבג הלחא אל אוה
.םהש יפכ םישנאה תא לבקל ךירצ ךא ,השיא
תא רמוא הזש םושמ רתויב השקה העיגפה וז
תוגוז הריכמ ינא לבא ,יל הקיפסמ אל רבכ
לע .דחי תויחל ורזח הדיגב רחאל םג םיבר
.תרחא םעפב ןומא
תאילל וביגה
 
 
23/10/01 15:53
וג :תאמ
יתסא החילס ,חחרפ החילסל הבוגתב
המרונ רותב...לבא קוחל רשק ןיא ,ףחסהל אל
.תפפור יד איה גוזה ןבל םינומיא תרימש
תא םיפשוחש םייולג םישנא םנשיש ןבומכ
לבא ,ןיינע בגוזה תב/ןבל םניב תונכב םתעד
.םלוכ אל
םילקוששכ ןובשחב רבד דוע תחקל לירצ
הז םע יח ריתסמה המכ דע - הדיגב ריתסהל
אל ינא .רקשה תא תאשל לגוסמו ,םולשב
ילב הדיגב ריתסיש והשמ ד/תחא ףאל תלחאמ
!!ץמצמל
וגל וביגה
 
 
29/7/00 19:04
תנע :תאמ
חחרפ החילסל הבוגתב
תרמותז ,חחרפ םשב תונעל יל ישרת ,יתסא ןלהא
ךל תפכא אל ,חחרפ) ותומכש םשב אלא ומשב אל
,(?ןוכנ


םירפסמש הלאה םירבגה תא הריכמ חטב תא ינומכ
םה ,הווחו םדא ימימ םירבגכ םהיתורוק תא ךל
יותיפב תומשא ונחנאש ,םישנה ונל םיריבסמ
הנעט דוע םיאיבמ םה הזה רבסהה ירחאו
.ודצ האירבה ימי רחשמ ,םה ,תוינויצולובא
.תוברתהל םישנ ודצו לכאמל תויח ודצ
תחא תיציב שי ךלש" ךל וטרפי םה "יחכשת לא"
םיכחמ קרש םיערז יפלא ונלו ,שדוח לכב
םידלי תושעל רשפא יא ךתיאש ללגבו ,תוברתהל
הרופ רכ שפחל םיצלאנ ונחנא ,םיימוי לכ
אל ונחנאש אל הזו .םירחא תומוקמב ונערזל
רצי טושפ הז ,ךתוא םידבכמ/םיכירעמ/םיבהוא
."עבטה


.הרותה לכ תא םיססבמ םה הילע הנעטה וז ,ןכ
.עבטה רציו יותיפב ונלחתה ונחנא


תטלחה םאש רמוא אוהשכ ןיטולחל קדוצ חונ
ותוא ריאשהל לכות םוחתל ץוחמ סקיא תא םישל
אוהש דיגיו רחא גולומכח םוקי זא לבא םש
הירגיסה תא םש אוהו ,ןשעל קיספהל הצור דואמ
..וילע לודג רציה לבא םוחתל ץוחמ


האור ינאו ,ומינפה םרט םינבה ונרבחש המ לבא
תומדקתמ אל דואמ תורעה המכ תורמל ,חונש
אוה םינפה ןכ אקווד ,ןאכ םירחא םירמאמב
.ונתשה םינמזה .םינתשמ םינמזהש


,בערב תומל אל ידכ דוצל וצלאנ םינבה םעפ םא
גייחלו פופש'ת םירהל םהל קיפסמ םויה ירה זא
היצוציפל תדרל ןיפוליחל וא הציפ סונימודל
ץצורתהל םיכירצ אל רבכ םה ,הטמל רפוסל וא
לע םהל היולת ולפאב לש רוע תכיתחשכ תינח םע
?ןוכנ םייצלחה רוזא
יתדמע אל" לש שולקה ץורתה םע ייד זא
.ספות אל רבכ הז ."עבטה הז"ו ,"יותיפב


םאש רמואש דובכ ,םכגוז תבל דובכ לע וטילחת
םאו ןיסירפקב םא ,תונברב םא) הלימ םתתנ
.תועמשמ שי םתתנש הלימל זא (םירדח ירדחב
.םתתנש הלימה לש הרומח הרפה איה הדיגבו


ינא ,ךתוא ולקסיש תבשחש תורמל ,חחרפו
ףידעש ךלש דצה םע ינורקע ןפואב המיכסמ
זא תדגב םא יכ ,תכלל לבא םינרקש תכלל .תכלל
,האלה ךישמהל ךירצ ןכאו םסקה דבא ,םעט ןיא
הפי תרמאש ומכ יכ ,העיגפ תוחפש המכ םע
הלאכל אל חטב ,םירבחל הז תא םישוע אל ,םדוק
.הטימה תא םתיא םיקלוחש


ךיירבדמ עמתשה המל ןיבהל החילצמ אל קר ינא
......רתוי תודגוב םישנש
תנעל וביגה
 
 
29/7/00 20:55
קתבמה ו'ג :תאמ
חחרפ החילסל הבוגתב
.רתוי תודגוב אל םישנ
.תוחפ אל םגו
.תושודק אל ןה םישנ
.תונוז ינב אל םה םירבגו
.שיו שי


.רתוי דגוב ימ - תיטסיטטס ,קודבל רשפא יא
.רתוי ןישוריג םזוי ימ קודבל רשפא ןכ לבא


הברה .ןישוריג רתוי תומזוי םישנ :ןכבו
.רתוי
םישוריגה יקיתמ םיזוחא 78 םיעשתה תונשב
.םישנ ידי לע וחתפנ
ינב םה םירבג) ךלש שארה תא יתנבה םאו
תונוז
ירמאת יאדווב זא (תומימת תוקידצ ןה םישנ
,ומכ והשמ
םהל עיגמ זא ,תונוז ינב םירבג ,חטב ,ונ
.םתוא ובזעיש


ךלש יטולוסבאה קדצה ךותב יראשית .יראשית
תקדוצ תויהל תבהוא ךכ לכ ירה תא
ןוכנ המ תעדויש תאז תויהל תינהנ ךכ לכו
םייונב םה ךיאו ,םיצור םירבג המו
ךלש תוינברוקהו קדצה תשוחת םע יראשית
גנוע ךל בסמ הז םא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
30/7/00 16:00
תנע :תאמ
רתוי תודגוב אל םישנל הבוגתב
שארה תא תנבה אל ןיטלוחל ,יבוהא ו'ג אל
.יכונא םירבג תבהוא ,ילש


ךל ריכא אל ינא ךיילא הברה יתבהא ללגבו
לבא שממ ןהש ןהילע תעדוי ינאש תורוחב המכ
וא וז ךרדב םיקופד םלוכ .תונוז תונב שממ
.םלשומ דחא ףא ןיא .היעב דחא לכל .תרחא
.(טיש) ינא אל וליפא
תרמייתמ אלו ןברוק השיגרמ אלש תמאב ינאו
קר ,םכיחומו םכביל תונופצ תא ןיבהל
יל ורפיס םיבר םירבגש הירואת יתראית
.תונוש תורגסמב
תרמא םא ,ןישוריגה תקיטסיטטס ןיינעל ,בגא
ילוא) לכה תורמל לבא ,עדוי הארנכ התא
םישנ רתוי םאש יל הארנ (תויביאנ ךותמ
לכ ןהש תיתחפשמה תרגסמה תא קרפל תורחוב
בומרבא לש הרמאמ ע"ע) הילע ומלח ךכ
,םומעש ,הדיגב ,םש הרק חירסמ והשמ (יתרבח
...גוזה ןב דצמ סחי רסוח ,הרגש
תוקוורה ייח תא ןמזה לכ חבשמש התא אקווד
תחא ףאל רשוקמ ךניאש ללגבש הדבועה תאו
םוחו סחי קינעהל לגוסמ התא והשלכ הזוחב
.יתוא ןיבהל רומא ,ןפוד יאצוי
.תרחא תונמדזהב ,ארונ אל זא ,אל םאו
תנעל וביגה
 
 
30/7/00 18:30
קתבמה ו'ג :תאמ
רתוי תודגוב אל םישנל הבוגתב
לכב .דבוע ךלש שארהש ךיא ,טושפ דואמ הז
.תונוז ינב םירבגה - הרקמ
,םהלש אמא סוכ - רשקה תא םיקרפמ םה םא
.תוראח .םיקאינמ
אמא סוכ - רשקה תא תוקרפמ םישנה םאו
םהש ללגב ,םיקאינמ ,םהלש
.סרהנ לכה ,םוחו בל תמושת קיפסמ ונתנ אל


?המוד רבדה המלו
בשיש ישוכה לע עודיה יקרוי וינה רופיסל
תיתחתה תבכרב ותרבח םע
.ןבל רוחב בשי םלומו
,ןכסמה ןבלה תא דיחפמה ישוכה לאש ,ייה
?ךיניעב ןח תאצומ ילש הרבח
.דחפמ ןבלה דער "....אאלללל"
אל איה .ןיבמ ינא ,רוחשה קנעה רמא ,הא
!חירסמ ןעזג ,ךמעטל הפי קיפסמ
.תוכמב ותוא ץצופו


בושו תיתחתה תבכרב ןבלה עסנ בוש הנש ירחא
.ותרבחו םידמימ םוצע רוחש ולע
,ןויסנה דומל ןבלה תא רוחשה לאש ,ייה
?ךיניעב ןח תאצומ ילש הרבח
דחא לש ןוחטבב ןבלה הנע ,"הפי איה .ןכ"
.ןויסנ לעבכ םכח ןיאש עדויש
תא ןייזל הצור התא ,רוחשה חרצ !הנוז ןב
?הא ,ילש הרבח
.תוכמב ותוא ץצופו


הבושת לכ לעו ,בצמ לכב ,הרקמ לכב :הנקסמ
.תוכממ ןבלה תא וצצופי -
רבגה תא םג :ךתטישלו


דימת ךלש
קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
31/7/00 0:05
תנע :תאמ
ו'גמ תנעלל הבוגתב
לש שארל סנכהל הסנמ ו'ג ,ןנערמ יוניש
?????הינותחתל אלו הרוחב
.הלאוו
.העוטו העוט ,העוט התא ,הרקמ לכב
קדוצ התאש בושחל ךישמהל הצור התא םא לבא
.ךתוכז ןבומכ וז זא
.לכה תורמל תבהוא
תנעל וביגה
 
 
31/7/00 12:01
קתבמה ו'ג :תאמ
תנעמ ו'גלל הבוגתב
רבכו .קדוצ תויהל יל ףוחד אל .תנע ,אל
יתנבהשכ ,םיימעפ אלו םעפ אל הפ יתלצנתה
ךרד תא ךל םיגדהל יתיסינ טושפ .יתיעטש
לשמ ידי לע ,דימת תינברוקה ,ךלש הבישחה
רבגה הרקמ לכב םא .קיתוו עודי יקרוי וינ
םוש ןיא ,"הבוטה" איה השאהו "ערה" אוה
דימת םא .הבוטו תיתימא תרושקתל יוכיס
ןיבל םירבג ןיבש םיסחיה תכרעמ תא יארת
השאהו "לצנמה" אוה רבגה הבש הרוצב םישנ
.דואמ םימוגע ואריי ךייח ,"ןברוקה" איה
!ךכש לבחו


.ב.נ
הפוג ךותל סנכיהל ידכ"ש ןימאמ דימת ו'גו
השא לש
"השאר ךותל סנכיהל םדוק ךירצ
ךלש
ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
31/7/00 18:35
תנע :תאמ
תנעמ ו'גלל הבוגתב
,יבוהא ו'ג
ינא .העוט התאש ףקותב תנעוט ןיידע ינא
.קיפסמ הזש הארנכו יתנווכתה המל תעדוי
תסנכנ אל םעפ ףא ינאו רדסב ילש םייחה
ןב רחא וא הז בלשבש השוחתב םיסחי תכרעמל
.קסעה תא קופדי יגוז
.בוש דיגא ינאו רבעב רבכ יתרמא
איהו הדובע לש גוס דוע איה םיסחי תכרעמ
.הדובע לכ ומכ הדובע תשרוד


שארל סנכהל ךמצע תא חירטמ התאש החמש ינאו
,ווארב ,הפוגל סנכנ התאש ינפל הרוחבה לש
תא תחא לכל םיאתהל לוכי התא הככ יכ ,תמאב
,ןייה גוס תא ,הל המיאתמה רוזיחה תטיש
טרסה ,םיעצמה ,(םתס וא םינחיר) תורנה
םהב עיקשמ התאש הווקמ ינאש םירבדה ראשו
תמושתמ בושח רתוי המו ,בל תמושת תצק
???בל
.ו'ג ,ךיילא הבהא ןומה
תנעל וביגה
 
 
1/8/00 2:01
קתבמה ו'ג :תאמ
קתבמלל הבוגתב
תא ריכהל תצק תחלצהש ינמודמכ ,הרקיה תנע
.קתבמה ו'ג
בל תמושת ."בל תמושת תצק" ןתונ אל ינא
.ילש יפואה תרדגה אוה .ינשה ימש אוה
.יתיאש השאל בל תמושת ן-ו-מ-ה ןתונ ינא
הקושתו םוח לש םיסונייקוא .ןומה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
7/9/00 16:13
הילו'ג :תאמ
!ןומה .הברה .תצק אלל הבוגתב
.בוט עמשנ ,ךלש םיסונייקואהמ תצק הצור
הילו'גל וביגה
 
 
8/9/00 1:43
הילו'ג :תאמ
!ןומה .הברה .תצק אלל הבוגתב
תבותכ ב"צמ) !לוק עימשת ,קתומ ,ו'ג
(e-mail
הילו'גל וביגה
 
 
28/10/01 11:23
gini :תאמ
קתבמלל הבוגתב
...תמדקתמ שממ אלש ,םכתחיש רחא תבקוע
.אשונב יתעד עיבהל יל ושרה


םע, תוכרעמ םע, םייחה םע, ינויסינ רואל
הצקמ תונתשמ תועידש תעדל יתחכונ ,ימצע
,הצקל
םייחהו תושדח תונבות שי ןמז תפוקת לכב
...תרחא םידמלמ םימעפל
רחא םוקמב דחא לכ םיאצמנ םתאש יל הארינו
.רחא ןויסינו םינוש םינעטמ םע


,םיזגהל ילבו דורו ןפג רמצב יתלדג ינא
.הכיסנ
םיכיסנ דחא לע דחא הרוהט הבהאב הנימאמ
.האלפינ תומימת תונומרא
.יתלדג
,ירמגל םירחא םייחהש ,ערב םימעפל יתדמל
תועתפה יאלמ תאז םעו םיקומע םיכבוסמ
.םישוגירו
,יתרכהש המ לכמ הנוש איה תרגוב הבהא


ןובשח לע אב הז םא םג לכל לעמ תורבחה
,סקסה
רתוול המויאה המלידה ינפב םידמוע םימעפל
,םייח רבח לע
,בוט יכה יל השועש שיאה
.ץוחב יל םיצרוקש םישוגיר ליבשב
השועשו םינש ונינבש תכרעמה לע רומשל וא
,הב ךאד שוגירהש תורמל בוט ונל
ינא יכ תרחא הרוצב ילוא ימצע תא ררועלו
...הז תא חוכשל יל רוסאו השיא
("רבג ינא" לקשמ לע קוידב)
ילש שיאה ןיבו יניב החיש לש בצמל עיגה הז
ןיבהל לקעל ןמז חקל ,הז לע שממ
תויעב שי לבא הלודג הבהאמ אב הזש ןימאהל
...ןמז תפוקת ירחא תוצצש
הברה רבדל ילבו ,םיכסה ןיבה בשח אוה
,וזכש הנבה ןימ התייה
,דחי תויחל םיצורש םירגוב םישנא ונחנא
ףוצח ןרקס "יתייח" םח בל אצמנ דחא לכב ךא
...עגושמו יתודלי
ךפהל , בהאמ דימ שפחל ץר אל דחא ףא
,רתוי ונברקתה,
רומגי דימ אל הז ,הרקי הז םאש העידיה םצע
.ונתוא העיגרה , רשקה תא
,הרוק הז םתס אלו םלועה הז יכ
לבא תעדל ןיא דיתעב הנתשת דוע יתעד ילואו
.בהזה ליבש תא אוצמל הסנמ ינא
gini םכלש
giniל וביגה
 
 
29/7/00 21:33
חחרפ :תאמ
חחרפ החילסל הבוגתב
ינאש הז תא תחקל הפיאמ ןיבמ אל ינא תישאר
?רתוי תודגו םישנש בשוח
םינותנ יל ןיא ,ןוכנה אוה ךפיה
םירבגש ,תיביטיאוטניא יל רורב לבא ,
.םימעט ןומהמ ,רתוי םידגוב


לבא ,יתוא גצייל הצור תאש חמש ינא ,תינש
לכ ,יתנווכ התייה וזש יל הארנ אל ירעצל
.רקיעו


.ירסומ יתלב טקא איה הדיגבש בשוח ינא
.ירסומ יתלב טקא אוה סנואש בשוח ינא
.םהיניב הווש הריזג רוזגל רוסאש בשוח ינא


אל וליפא םה ,האוושה ןיא ,ןוימד ,ןיא
.יתומכ םלוס ותואב


.רחא םיכרע םלוסל תוכייש תולועפה יתש


שי םיתעלו תכלל שי םיתעלש בשוח תישיא ינא
.ראשהל


קלוח ,יח ינא התיאש גוז תבש ףידעמ יתייה
איה םשו הפ םא ראשיתו רקשת ,םידליו תיב
וז לבא .ןילנדאה םע הצרו םייחהמ תמעוט
!!!דבלב ילש תישיאה הפדעהה
חחרפל וביגה
 
 
29/7/00 21:43
חחרפ :תאמ
ןיבמ אל ינא תעכל הבוגתב
םתוא תיניכש הלא םהי יל יריבסת ילוא ,תנע
?יתומכש


בגאש םינועיט ,המל ןיבמ יניא ,יפב המש תא
ינימ לכ הזל הפיסומו םייטנג-ויב םיארקנ
.תולזלזמ תורימא


םדאל םיארוק םירציהו םירצי שיש בשוח ינא
,םימלב שיש בשוח ינא .םהילא ביגהל
םדאל םימרוגש םירחאו םיינחוכ ,םייתוברת
םיינושארה םירציהמ הנוש ןפואב גהנתהל
הרציי יפ לע תלעופ אל הדשה תיח םג) .ולש
תוחוכה ןזאמב ללקושמה הרצי יפ לע אלא
({לשמל העבג לכ לע סירגיט} המיאהו
ולאו וייח תא ןווכל המ יפ לע רחוב םדאה
.תויתרבח-תוירסומה ויתוטלחה ןה
תא שי טרפ לכלו הלשמ תומאתצה שי הרבח לכל
.הז ךותב ולש ךרדה
ותטלחהל עדומ היהי םדאש הצור אקווד ינא
ןיטולחל תמיטיגל םדא לכ לש וכרד יתניחבמו
.רחאה ןובשח לע השענ אל הז דועלכ


.ןויווש שי .םויהל ןוכנ ילש יכרעה דוקבו
רשקל ישוק שי .יביסולקסקא רשקל ךרע שי
.םייקתיש הווש םיתעלש הזכ
חחרפל וביגה
 
 
30/7/00 16:32
תנע :תאמ
ןטק והשמ דועול הבוגתב
,םינב יתנווכתה "ותומכשו" יתרמאשכ
,םירמוא םתאש המ הז יכ םירבג ,םירוחב
ןוכנו ארונ רבד הז תוללכהש רורב .םכבור
המ) רחא תצק ןזמ רבג לש םשור השוע התאש
יסחי שי טסניבושה ריזחה ,ךיחאלש תושעל
יתיא םיכסת לבא (?םיחלצומ רתוי רוביצ
והשיתמו ,ךל הרז אל יתראיתש הירואתהש
תוחפל וא ,תחא םעפ תוחפל הב תשמתשה ךייחב
.םיעדוי םלוכ ,יעבט הזו ,הב שמתשהל תבשח


םואית אשונב ךתיא המיכסמ ןיטולחל ינא
השא םע תויחל ףידעמ התא םאו ,תויפיצה
.ךתוכז וז .ךייח הלא זא תינרקשו תדגוב
ינא .גהנתהלו בושחל ךיא ךל דיגהלמ יתנוטק
המ לכו רסומה ,סנואהאשונ לכ םע םג המיכסמ
.תמאב .תרמאש
םתא (הללכהה לע החילס בושו) םימעפל טושפ
םירורבש ,םכלש םידוקבו הפשב םירבדמ םינבה
תרחא ,תונבה ,ונדי לע םישרפתמ לבא םכל
הארנכ .ךיילענל סנכהל יתיסינ זא ,ןיטולחל
ונחנאש חיכומ קרש המ ,הרתי החלצהב אלש
.ןיד תיב רוזעי אל ,הבישחב םינוש
.יתיעט ,תרעטצמ
תודגוב םישנש ןעוט התאש ילש החנהה ייבגלו
תאירקמ יל הארנ הככ ,תעדוי אל ..רתוי
.החילס בוש .רמאמה
קר .אל שממ ,תולזלזמ ויה אל ילש תורימאהו
ןיבתו ו'גל יתבוגת תא ארקת .בצמ יתראית
אל טלחהב .דואמ דואמ םכתא הכירעמ ינאש
.שדחה ןזהמ םירבגה םכב דוחייב ,םכב תלזלזמ
תנעל וביגה
 
 
29/7/00 21:37
ןהכ זעוב :תאמ
חחרפ החילסל הבוגתב
אל םירבג םויהו ,תבתוכ תא ,ונתשה םינמזה
.םידייצכ גוהנל רתוי םיכירצ
המ לכו םינומרוהה םה ,תנע ,הנתשה אלש המ
תיתלבוגה תכרעמב ןומטש
רבודמ :םצמוצמ םוקמה יכ ,הרצקב) חומה לש
ףרועה לעמ אצמנש ,ינושארה חומב
רמולכ ,ונלש הדירשה יזכרמ םיייוצמ ובש
(סקסהו בערה לע םיארחאה הלא
ןוילימו ,ללכ התנתשה אל תיתלבוגה תכרעמה
תא וניש אל היצולובא תונש
םגו ךכב הריכמ היגולויב-ויצוסה .היתובוגת
אלו ,ךכב ריכמ רואנה םזינימפה
םצעב ךכבו ,"ונתשה םינמזה"ש ןועטל םיסנמ
.רתפנ לכה
ןוצרה"ו "יגולויבה ןועשה" םייקש םשכ
םייק םירבג לצא ,תובקנה לצא "ןוניקל
גישהל (אל םימעפל ,עדומ םימעפל) ףחדה
.םערז תא ץיפהלו ,תובר םישנ
קר 'וכו ךוניחה ,תומרונה ,רסומה ,הרבחה
"םדאבש היחה" תא ןדעל םיסנמ
הטעמה ,תאז ריבסה חחרפהש יפכ .השא וא רבג
ףטועש תוברתה לש קדה
ןג ינוקרד" תא אורקל ךל ץילממ) .ארפה תא
.(בטיה אשונה לכ טרופמ םש ,ןגאס לש "ןדעה


םע בכשי אלש ךלש רבגהמ תופצל הלוכי תא
תובייוחמה לשב ,תורחא םישנ
תא .םכיאושינ םויב ,הרואכל ,ךל ןתנ אוהש
םלעתהל ונממ תופצל הלוכי אל
.םיפחדהמ
הימוטובולב ךרוצ שי םיפחדהמ רטפיהל ידכ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
30/7/00 16:47
תנע :תאמ
תנע ,תנעל הבוגתב
,זעוב ןלהא
ומכ קוידב לבא ,םימייק םינומרוההש ןוכנ
רבדה תא םישל עדת הצרת קר םא ,רמא חונש
.תומרונ לע רומשלו ,חווטל קוחמ יתייעבה


השאל השאמ רובעל לוכי רבג ןהבש תומרונה
ינאו ,ונלש םלועהמ תוחפל ,םלועהמ ורבע
יתיאש רבגהש (תויביאנב ילוא ,בוש) הפצמ
ומכ קוידב ,וייחב תויעבה םע דדומתהל עדי
תוללוכ אלש תורחא תויעב םע דדומתהל עדייש
.סקס קר


ינאש ומכ ,םיפחדהמ ורטפיתש הפצמ אל ינא
רטפינ תונבה ונחנאש הצור אל התאש החוטב
(םיינימה קר אל ,בושו) ונלש םיפחדהמ
רבגהש הפצמ קר ינא ,המידק ונתוא םיעינמש
םע ,םיפחדה םע דדומתהל עדי יתיאש
עדיו ןיבי אוהש הפצמ ינא .םינומרוהה
דואמ יב עגפת הדיגב לש גוס לכ ,הדיגבש
עוגפל הצרי אל אוה יתוא בהואש ימ רותבו
,חחרפ לש וירבדל תרזוח ינא בושו ,יב
."הלאכ םירבד םישוע אל םירבחל"
ענמיי םכח"ל עגונב חחרפ רמאש המ ,בגאו
תא תוחפלו אשונב ןוידה תא םכסמ "םייותיפמ
לידבהל עדיש ,םכחש ימ .דיגהל יל היהש המ
יותיפ יזא רשקב יוצמ התאשכו .ערו בוט ןיב
םלעתהל עדת םא היהי בוטו ,ער רבד אוה
.ונממ
תנעל וביגה
 
 
13/8/01 16:37
ינור :תאמ
זעוב ,זעובל הבוגתב
תובישח סחיימ אלש ימ לכל דואמ טושפ
שומימ תעב ,התא .גוז ןבב העיגפה תמצועל
המ-בושחו הינשל ךיניע םוצע .םירציה שוביכ
תא תחלקמ ילוא ??הלא םיעגרב השוע יגוז תב
ילוא ?ברע תחורא ידלי תא הליכאמ ?ינב
?םיפתושמה וניניניע רודיסל קנבל תכלוה
תוריכשה םולשת ןעמל השק תדבוע ילוא
?הרבחל תובוט ךילע תרפסמ ילוא ?תפתושמה
תלוכי אל התא יכ-עוראב דבל תחכונ וא
?עיגהל
םע תאצמנ-הלא םיעגרב, וישכע איה םא קר
,ךיניע חקפ ,תרמוא יתייה ...רחא והשימ
?םייוכיסה המ לבא .המישמב לחתה
ינורל וביגה
 
 
1/8/00 13:49
noe :תאמ
תנע ,תנעל הבוגתב
הניא םדאה עזג לש תינויצולובאה תוגהנתהה
רתוי) םישנ רשאמ רתוי הדיגבל םירבג תפחוד
תניחבמ רתוי אל ךא תונימזה ללגב םימעפ
תניחבו תריפסב השענש רקחמ ,(ומצע ףחדה
הלאשל הנעמ תתל הסינ ,םירבג לש ערז יאת
התיה הצוענ הבושתה ?הברה ךכ לכ המ ליבשב
קלח .ערז יאת לש םינוש םיגוס םנשיש ךכב
רחא רבג לש ערז יאתב םחלהל ודעונ ,םהמ
יל חרב החילס) קיתרנב רמתשהל םייושע רשא
תמחלמ .רתתויו תועעש 48 דע םימעפל(סוכ -
יאת ןיב תללוחתמ תרבתסמ ךכ ,תיעבט הרירב
הז גוסמ םיאתש אוה רתוי ןינעמה ,םמצע ערז
םיברתמ םחלהל אלא תורפהל ודעונ אל רשא
םימי המכ ןב ןמז קרפ רבוע רשאכ אקווד
ונאצי ,תורחא םילימב וא) לגשמל לגשממ
ןיסומינ רוקיב ךורעל ןמז היה השאלו דייצל
הפיאשה ,רבד לש ורוציק ,(ןכשה לצא
תמייק ונערז תא ץיפהל ונלש תינויצולובאה
הפיאשה ונייהד הדימ התואב קוידב םישנ לצא
םא יד זא .ןתינה לככ הערז תא ןווגל
םיארחאה םדא ינב ונלוכ .םיימהבה םיצוריתה
קר אלו ונישעמ לש תוישגרה תויועמשמל
.ונלש תומזגרואל
noeל וביגה
 
 
1/8/00 16:13
תנע :תאמ
תנע ,תנעל הבוגתב
תויועמשמל םיארחאה םדא ינב ונלוכ"
תומזגרואל קר אלו ונישעמ לש תוישגירה
"ונלש


!!! ףוס ףוס
תנעל וביגה
 
 
30/7/00 20:19
שיגרה שיאה :תאמ
חחרפ החילסל הבוגתב
םהילע ןיאש םייארונ םיעשפ שי .ןכ .יתסא ,ןכ
!שנוע
!!!תלטרועמ הרוחב םע תמוסרפ קיפהל :לשמל
.םזינימפב העיגפ לע רסאמ תונש 5 תוחפל
.םלוע רסאמל "הניזופת" ירצוי
.בוחרב תרבועש הרוחבל תולעפתה תקירש םגו
הניא
יתרדסה סנאה ,עלס ינב לש וישעממ ללכ הנוש
.


הרוחבשכ םייתפש ץומצמ ןיב לדבהה המ יכ
תרבוע
התרירג ןיבל ,"תיסוכ הזיא" :טפשמה תטלפהו
התוא לש
עבטה ךרדכ אלש התליעבו ,תירוחא רצחל הרוחב
?התמכסהל דוגינב
.לדבה םוש םוש םוש .לדבה םוש ןיא
הנתנש הריטסה ןיבל ןיבר חצר ןיב לדבה ןיאו
.אוהה ינלאמשל תנבל רומיל
ול טלפנ רודכש לייח ןיב לדבה םוש ןיאו
ורבח תא גרהו להואב
.טור קרד גהנה יחצור ןיבל
?ןיאש ןוכנ
.יתיא ימיכסתש יתעדי
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
30/7/00 20:45
Estee :תאמ
ןכ .ןכ ,יתסא ,ןכל הבוגתב
?לדבה ןיאש רמא והשימ
בייח אל התא ,רדסב הז לבא ,םולכ תנבה אל
Esteeל וביגה
 
 
29/7/00 10:30
noe :תאמ
חונ החילסל הבוגתב
יכ איה יתנעט .רקיעו ללכ יגוגמד וניא שומישה
דמימל רבעמ ,ירסומ דמימ שי יתאבהש תואמגודב
תא םיעצבמ אל ונבורש החנהב .ןהלש ילילפה
המנפה לשב הלא שנועהמ ששחה לשב הלאה תוריבעה
םוש יניעב ןיא - תוססובמ ןה םהילע םיכרעה לש
.לדבה
noeל וביגה
 
 
29/7/00 23:51
ימיש :תאמ
שנוע לכמ קזח רציב רבודמל הבוגתב
!!!ערוג ףיסומה לכו םוקמב הלימ לכ טושפ
,ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
30/7/00 20:15
הלה :תאמ
שנוע לכמ קזח רציב רבודמל הבוגתב
יתוהמ לדבה םג אוה .רסומה תסיפת לש לדבה קר אל אוה
םדאב תעצבתמ הדיגב .העיגפה תעצבתמ הכותבש תכרעמה לש
םוצמצ .היתויובכרומ לכ לע םיסחי תכרעמ ותיא שיש
םרוג ישילש םדא םע ןימ יסחי םויקל הדיגב לש גשומה
םימרמ רשאכ םג גוזה ןבב דוגבל רשפא ירה .לובלבל ןאכ
.םייקה רשקהמ קלח םהש םירחא םיאשונל סחיב ותוא
,רחא םע ןימ יסחי םויק אלל םג ,לשמל ,תישגר השיטנ
עוצבל .טלחהב .עוגפל הלוכיו .הדיגב תויהל הלוכי
ינב ינשל תיפיצפס דימת איהש הירוטסיה שי הדיגבה
,גוזה ןב השע המ בושח אל ,רמאת .רבודמ םהבש גוזה
הז לע ?תקדצומ ,ןימ לש ןבומב ,הדיגב היהת אל םלועל
אוצמל לכות התא וליפאש ,יל המדנ .בוש בושחל הווש
והשמ שי םאה ,סנוא לש הרקמב ,הנהו .תוכופה תואמגוד
לוכיש ,תסנאנל סנאה ןיבש תכרעמב וילע בושחל לכותש
.ןימאהל יל השק ?השעמה עוצב תא קידצהל
,גוזה ינב ןיב היפוטוא לש בצמל קר איה תוסחיתהה םא
,ורצי וילע ףקותש ללגבו םהמ דחא םק התורמלו הכותבש
םהשלכ םירחא םירסוח לש יולימ ילב ,דבלב וז הביסמו
תכרעמל ץוחמש ימ לא הנופ (?ךישמהל ,רושיא ,הבריק)
המ יל ןיא זא ,זא ,זא ,אל ותו םיינימה וירצי קופיסל
.יתיאר אל דוע הזכ רבד ינא .דיגהל
הלהל וביגה
 
 
2/8/00 3:32
noe :תאמ
סנואו הדיגב ןיב לדבההל הבוגתב
הדיגב ןיב םילדבה הברה שי ,תרתוכל רשא תישאר
,תונחבאב םיקדקדמ תוחפה ,םיארוקהמ קלחו .סנואל
התיה הרטמה ,ההימתב (ןייל-ףוא) ילא ונפ רבכ
תוביסנ ןיא :ךתלאשל ,ןוימדה תא אקוד תוארהל
יתש .הדיגב תוקידצמה תוביסנ ןיא ,סנוא תוקידצמה
יבשחת םאש חוטב ינא .'א הז ,קדצ תושוע אל תולווע
ילגת ,הדיגב קידצהל תבשח ןהב תואמגודה לע בוט
םצע אלא הדיגבה לש התוירסומ אל אוה ליזנה גשומהש
ןוויכב ויה ךייתובשחמ םא .הדיגבכ השעמה תרדגה
תא םא אלא .הדיגב קידצהל ךכב ןיא תמאבש ירה ,רחא
אל םה תומקנו םישנוע ,תומקנ-םישנועה םוחתל תרבוע
,םתאצות ןעמל אלא ,ומצע השעמה םשל םישענה םירבד
ותוא ול ללכב הז ותוא שינעהל ליבשב קר יניידזת םא
,יותיפב תדמע אלו ךל אב יכ יניידזת םאש ומכ רבד
ופורפאו .המקנ - שנועכ תאז קידצהל יסנת םא וליפא
בושחל טלחהב לוכי ינא המקנ שנועה םוחתל ונרבע םא
סופתל) ,םלוה המקנ השעמ הוהי סנוא ןהב תוביסנ לע
ותדלי תא םינש שמח ךשמב ןייזש אבאה תא לשמל
טקשב - יאנת לע םייתשו לעופב הנשב אציו ,הניטקה
אטאטמ לש לקמ ול םישלו הלמר 'ד ףגא לש תחלקמב
(ער אל עמשנ - תחתב
noeל וביגה
 
 
28/7/00 0:03
חחרפ :תאמ
ינוג-בר טקרמרפוסל הבוגתב
לע רמשו תרגסמל ץוחמ םיסחי , הנושארל הווחש ימ
תאז השעש ימ .ןכתיי .תרמוא תא לגרתהל לולע ,תויטרקסיד
םימעפה םשל ןופצמה תעגרהל ץוריתה תא אצמי ,הנושארל
שכרייו .םייוסמ סופד ול רצוויש ןכתי .ןכתי םג הז .תואבה
.לגרה ול


שממ ול ןיא ,רזומ רצומ הז .חוטיב תדועת םניא םיסחי
אל דחוימ רבד םוש ,הזכ אוהש ןמז לכ חלצומ אוה ,םיללכ
.לקלקתי אוהש ידכ תורקל ךירצ


,לבקל ךירצש ההובג ךכ לכ הצופתב שי ,תרגסמל ץוחמ םיסחי
.םהמ קלח איה תונמאנהש ומכ שממ םיסחיהמ קלח הזש ,ילוא
תורמל .דחי ראשהל םיבר םימעט שיו .תימינפ הריתס שיו
."תודיגב"ה


:רמול יתיצר קר ינא


תבמ םגו םלועהמ תויטרקסיד לע רומש ,ןכ השוע התא םא
התאש השעמה המו התא ימ .רוכז ,ןכ השוע התאשכו .ךגוז
.והז .ךתפדעה יפ לע הז םע היחו .השוע
חחרפל וביגה
 
27/7/00 8:52
תיליה :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.."?תמאה תא רפסל םאה"...השק ארונ הלאש....תמאה ןעמל
!!!..דבכ ריחמ ךכל שי יכ


..ריחמ םג ךכל היהי תמאה תא רפסנ םא דחמ
..ןאכל וא..ןאכל תויוחתפתה ויהי


ייח ןדיע ףוס" לע טילחי ,ןמורה תא םזייש ,גוז ןבהש ןכתיי
..םידלי שי םע םג "ןיאושינה
(דגנמ הלודג הבהא שישכ...םייחב לכה אל הז םידלי ירהש)


..עראש המ םע דדומתהל הצרי עגפינה דצהש חוטב אל,ךדיאמו
?..האלה המו..עגפנ ודובכ ..עוצפו עוגפ שיגרי


תא "ךושמל" וטילחי גוזה ינב ינש ייקואש דיגנ םגו
!?.ןאל דע הלאשה...הלגעה
אושנמ הדבכה הרוחסה תא בוחסלמ..ףייעתי אל סוסה..ךרדב םא הלאשה
היהי אל גוזה ינב ינש ןיב ןומיאה רבכו..תחא הדיגב קיפסמ ירהש
..םדוקכ
!ןיאושינה ייח תישאר ימיכ "ךזו רוהט"
ףלקה תא.."ףנפניש" ימ היהי..הנטק תוטש תבירמ לכ לע דימתו
..הירוטסיהה תא ריכזיו


...ןכ םא
...תמאה תא רפסל.....זא
וא
!?"ונב וזחאי"...ןופצמה ירוסייו ?..רקשב תויחל
תיליהל וביגה
 
27/7/00 9:02
הימ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
רמאלו תוננבה יבגל דועו זעובו קילומש םכתסיפת תא סורהל יל רצ
.ןיטולחל המיכסמ ינאש
אלו ,ךמצעל קסעה תא י/רומשתש דואמ יוצר דצהמ תופפחתה לש הרקמב
ךיא םיעדוי םתא .העידיב םיכורכש באכבו רעצב שיש המ תא ךבסת
.באוכ אל םיעדוי אלש המ ,הז
הימל וביגה
 
27/7/00 10:01
המענ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הניבמ אל ינאש ללגב ילוא ,הלימ לכ םע המיכסמ ,דיגהל רשפא המ
םירבחב 'יתדגב'ש (םיימעפ) יל הרק רבכ .רפסלב קוידב תלעותה המ
םוש ןיאש רורב יל היה םירקמה יתשבו ,םירחא םע יתבכשו זאש ילש
ינאש וישכע ?המ ליבשב םצעב יכ ,הנשיה םיסחיה תכרעמל רוזחל םעט
ינאו ,טושפ ךכ לכ אל הזש הניבמ ינא רתוי תיניצר םיסחי תכרעמב
לכ אל ינאש תמאה ,חיננ) דוגבא ינא םאש אלמ ןוחטבב דיגהל הלוכי
,דוגבי אוה םאו ,רפסא אל ינא (?בוט קוידב הז המל ,םעט האור ךכ
תובוגת עומשל חמשא ינאו ,אוה ןיינעה .תעדל הצור אל ינא זא
ריתסהל ךרד םוש ןיא רבעה ןויסנמ ?םיריתסמ קוידב ךיא - םיחמוממ
ותיא דבועש והשימ היהי דימת יכ ,םולכ (תאזה ריעבו) תאזה ץראב
תא םירמשמ קוידב ךיא זא ,םשמ עמשו אוהה תא ריכמו התיא דמול וא
?תויטרקסידה
המענל וביגה
 
 
27/7/00 23:49
:תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
?םירקשל םיחמומ שי
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/11/01 17:30
silent bob :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.תונוז תונבה לכ .יתעדי
silent bobל וביגה
 
27/7/00 11:06
ןטקה סקנפ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
!!!! אל אל , אל


?בוט הז המ ליבשב .רפסל אל ןפוא םושב


?תונכ תאז המ ?תונכ
םויב םימעפ תורשע רקשמ ונתיאמ דחא לכש אצמו בשיח םעפ והשימ
.םישמ ילב בורל ,םילודג וא םינטק םירקש
:השקבב ?תואמגוד
ןיינעתמ תמאב תמאב התא ,ךמולש המ לאושו והשימ שגופ התאשכ
.ךדצמ רקש רבכ ?ומולשב
?ולצא רדסב לכה תמאב םאה ?קייד אוה םאה , רדסב :הנוע אוהשכ
.ודיצמ רקש רבכ
ליבשב ?רפסל המ ליבשב זא .רופס ןיא תואמגוד האלה ןכו האלה ןכו
?ביאכהל המ
ןטקה סקנפל וביגה
 
 
27/7/00 18:47
הלב :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.תמא .םירקשמ םל-וכ
.םילודגהו םינטקה םירקשב ןיחבהל םידמול גוז ינבל עגונ הזשכ
דחפ ךותמ העידיה רסוח םע יתעדל תויחל םיפידעמ - אלש הלא
.תמאה םע דדומתהל
רתונ אל רתויב ונילא בורקה םדאה םג םירקשמ םלוכ ובש םלועב
.רחא גוז ןב אוצמל אלא
הלבל וביגה
 
 
7/1/01 23:59
anat :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
תויטסינמפה םישנה לכו עגרכ תנכתסמ יאש תעדוי ינא
ןהלש םיפכפכה תא ילש ןוויכל תונווכמ
ןטקה סקנפ לש העדב ינא לבא
םתא בוט,םתרפיס םירקש המכ םיה םכילע רבע ךיא עדר ובשחת
םינבל םירקש הזל םיארוק
טישלוב,?ןוכנ,הדיגב םע הוותשמ אל לוכיבכ הז
ותוא ועבצת עבצ הזיאב הנשמ אלו רקש ראשנ רקש
דבלב ןימ םע תרבדמ אל ינאו תיבב והשמ ול רסח דגובש ימ בורל
תיבב ראשנש דצל שארה לע תתל ךירצ דגובה תא םישאהל םוקמב זא
ולש םיציבה תא איצומ,רתוי עיקשמ היה םא,לוכיבכ דגבנה
תכלוה התיה אל ותשא ילוא לגרודכהמ ףוצרפה תאו אסרוכהמ
הז שארב םהל שיש המ לכש תונודמירפה יבגל ךפייה וא,דוגבל
לעב ןהל שיש תוחכושו תונקל דגב הזיא
םרוג שי האצות לכל...םירקי הרבח רציקב
(-:הז לע ובשחת
anatל וביגה
 
 
8/1/01 0:27
anat :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
?תעגה הפל דע ןטקה סקנפ הלאוו
ךגיגה תא עמשנ אוב הלאי
:-)
anatל וביגה
 
27/7/00 11:12
קיליח :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
םירחא םע תללרתשמ תא םא
וליפא םיהדמ .דואמ בוט ןויז היהי הזש ,ךתבוטל
"?המל" הלאש
.םייחב ךתיא ןיידזא אל רבכ ינא ,עדא ינא םא יכ - הל יתרמא
באכה לבא .ןמזה לכ םימייק םייותיפהו ,קילד רמוח הז םדא ינב
.תרמוא תאז םדא ןב התא םא ,לובסל רשפאש הממ רתוי לודג ירשפאה
?ורצי וילע זפחש ימו
המ השעי ,תרחא ריעל עסייו ,(דבכתת וא) ,ל"זח ורמאש ומכ ,דבכתי
.רפסי אלו ,השעיש
...יתייעב אשונ הז ,ןכא
דע הל היהש סופדה הככ יכ .יל הרקי הזש תענכושמ ,בגא יגוז תב
יתנמ תא לבקמ ינא דוע לכש התוא ענכשל יתחלצה םייתניב .םויה
שפחל המ יל ןיא ,(ינעבות רבג אוה ינעבות רבג ,תושעל המו)
.רחא םוקמב
הצרת איה המו ינא המ עדת ךל ,קאבאר ,הנש יצח הלוכ ,ינש דצמ
...ךשמיי םא ,ןמז המכ דועב
יתייהשכ לבא .יתדגב טעמכ יל התיהש הרבח לכב - דסחתהל המלו
םישנל) םלועבש תוביסה לכ יל ויהשכ םג ,קאיינמל םינש 7 ,יושנ
תןוינלופה לע רבדל אלש ,ןמז הזיאב הקושתה תא דבאל היטנ שי
.הינשל ולו יתכתח אל ,(קותשיש קר ותנמ תא רכזל קפסלבש
קיליחל וביגה
 
27/7/00 11:32
הפואהו הפיה :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
קילומש ךתיא המיכסמ ךכ לכ , קדוצ ךכ לכ
תונורקעו היגולואידיא שי ,דחיב םיכלוה אל ףסכו היגולואידיא
םייח תמכח שיו
הז תמאה ?תמאה וז המו ביאכהל הלולע תמאה ,רמול ךירצ לכה אל
.עגרה
המ תא אלו םכחש המ תא םישוע ויה םישנא םא .תמו היה הרקש המו
םה םייחה יכ .לק רתוי הברהו טושפ היה (םייחבו שיבכב) קדוצש
,םייחהמ קלח םהש, תונורקע ייבגל םג ןוכנ הזו ,לודג דחא יוניש
.םישימג תויהל םיכירצ םג תונורקע
הז םא לבא תודיגב דעב אל שורפב ינא ...ןוכנ אל יתוא וניבת אלש
ישיאה שנועה קיפסמ אל ?ראשנש בוטה תא םג קרפל המל זא ...הרק
?ןופצמה ירוסייו שפנה יטוביחבש
הפואהו הפיהל וביגה
 
27/7/00 12:53
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ךל יתאבה הכוטמס הזיא הארת
בישקת
ןיטולחל םדא ינב אנוש ינא
םתוא בעתמ וליפא
תונב םגו םינב םג םיליעגמ
םיקיינאמ םיקינדונ םיינונטק םילבסנ יתלב
הכישממ המישרהו
לודג ןטש
רפסא אל ינא םא בוט יל אצי ךיא וישכע
תמאה לע רתוול לוכי ינא ךיא
ךיא רחא והשימל ער השעי הזש עדוי ינאשכ
ןטבב יל רומשל הז יל עיצמ התאש המ
ער תושעלב ילש תולודגה תואנהה תא
הככ הפי הז
תמאהמ בוט רתוי רקש ןיאש ךל רמוא ינאו
וליבשב תויחל הוושש רחא רבד םוש ןיאש הרוהט הכ איה תמאה
תמאה דבלמ
לק אשונ לע תכלה
הזכ לק ןבלו רוחש לע
רחא וא הזכ ןויז לע רפסל אל רפסל
שארב ונלוכל םיבשויש םינטקה םירבדה לכ הז ךבוסמ רתוי
לאוש התא םינטק הז המ
הלאה תויטרפה תובשחמה עדוי התא ונ
םתוא םירמוא ונחנא ונמצעל קרש
הז לע הל רפסת ךל
הז לע ךמצעל רפסת ךל
תמאה לש םוקמה הז םיחיטשל תחתמ
הלבז לוכה יתניחבמ
הווש יכה הז המויאה תמאה קר
תויתחת תובכר הז רתיה לכ
תוכושח תורהנמ
םירוחש םירוח
והשמ הווש תמאהש עגרל וליפא בושחת אלשו
ךלש תוימצעה חקול התא ןכיה דע הזה ןיינעה קר הז
ךמצעל ךינפל ףושח תויהל ןכומ התא המכ דעו
ךמצע לע דבוע אל התא םשש עדוי ינאו
הסנמ תוחפל וא תמאה תא דיגהל לע םחלנ התא םש
םישנא בהוא קר ינא
תאזה תמאה היהתש המ היהת תמאה תא עומשל םינכומש
שיש םייתימא יכה תורבחהו םירבחה הלא
ונלש הנורחאה המישנה אצתש דעו
תרחא וא ךכ לובסנ
רפסל אל רפסל ןכ
םיניערג
ינא ימ יל ודיגי םירחאש ינפל ינא ימ תעדל ףידעמ ינא
ינא ימ עדוי ינאש יל המדנשו
םיבהואה תא ףתשל רשאמ רתוי לודג ףיכ ןיא
הזב
ררושמה רמאש ומכו
ףוסה אל אוה תוומהש רוכזת קר
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
27/7/00 13:34
קתבמה ו'ג :תאמ
קילומש ליבשב קר הזל הבוגתב
.דבאתהו ,יובשה רמא ,יתדגב אל
.ילש יתימא יברע דמחא ,ףוסה אוה תוומה .ןכ
.ירמגל יפוסה .רמה ףוסה
,יפוסה ףוסה דע ,לוחה ןועשב ונל רתונ ןמז המכ דוע עדיי ימו
ןולדיחה דע
?םולכ ןיא וא שי וירחאש


.רשפאה לככ גנעתהל ךירצ ,עודי יתלבה ,הזה ןמזב זא
.םיחלצומ תוחפ םיקלח וכותב ללוכ ,לבגומה ,הזה ןמזה םג יכ
אל לבא ,הצרת .ךל דומעי אל ,םעפ ילואש בשוח אל התא 30 ליגב
.לכות
באכ תיבב ול שיש ימ קר .קתושמ ילוא .הלוח ,הלילח ,היהת ילוא
לבסו
תוצמל בושח המכ ,םירידנ המכ ,תוגונעתה םירקי המכ ןיבהל לוכי
לכ
.ירשפא בצמ לכ ,עגר


הרבחב תוימגונומ ,רפסל אל וא רפסל לע םיסמלפתמו םינד םתא
וז
...רציה שוביכו רסומ ,תרחא וא
הקושתבו גנועב הלאה םייחה תא רובעל ךיא בשוח ינא
.רשפאש עגר לכ םושנל ,,ךרדה דצב תוריפה תא ףוטקל


א"י התיכב 16 ליגב עגרל ץמצממ התא .רצק .רצק .רצק הז
היבחר היסנמגב
!םישולש ןב התא הנהו
,םיעגר המכל קר ,הרימשב םדרית זאו
הבציקה תא ףוסאל ,ימואל חוטיבל רותב התא הנהו


.םירצק .םירצק .םירצק םייחה
,לכואמ רתוי ,סקסו .רתויש המכ .ןתינש המכ .רשפאש המכ ונהית
דגנ ,לזואה לוחה ןועש דגנ ונלש רתויב הלודגה הסרתההה אוה
ךאלמ
.ונשאר לעמ תידימת ףנומ ושמרחש תוומה
התאש השוחתה .םמצע םייחה אוה .םייחה םעט אל אוה סקס
יח
לבא , הז לע בושחל םכל םיענ אלש עדוי ינא .ףוסב חצנמ תוומה
דע םירבד המכ קיפסהל רשפא לבא .תוומ ינב . ונחנא הככ
ןורחאה רפעה ןפוח תא ונינפ לע וליטיש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/7/00 14:41
ה'גנג :תאמ
יתדגב אלל הבוגתב
.יביטמיטלואה טסינודהה אוה ו'ג
יחל הכו תוכרב
.הממיה תועש בור sweet sweet loving לש ןיינעב ינא םגו
(םהדנ םגו) הצורמ ילש רבחהש המכ
...טנמרפמט הזכ ןיא הפוריאב (-:
םימעפ שולש - תרמוא ינאו ?עובשב םימעפ שולש :רמוא אוה
!םויב


הארנכ םירחא םישנא םע בכשל קשחתמ םאש ירה רמאמה ןיינעל םא
.םיסחיה תכרעמב (?עמשמ יתרת) קפוד אל והשמש
.עיצמ חחרפהש ומכ רפסל אל זא ,הזכ ןיינע ןמ הרוק םא לבא
?ףסונ םדאל ביאכהל המל
ה'גנגל וביגה
 
 
29/7/00 20:59
קתבמה ו'ג :תאמ
יתדגב אלל הבוגתב
הרקמב ,םעפ ,תדבע אל .קתומ ה'גנג ,הדות
?סיליגב
טסינודהה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
31/7/00 11:58
ה'גנג :תאמ
קתומ ,הדותל הבוגתב
.סיליגב יתדבע אל ,ו'ג אל
.שיגהל אל ,לוכאל הפידעמ ינא םיקיטס
;-)
ה'גנגל וביגה
 
 
27/7/00 15:46
היילשיר םאדאמ :תאמ
יתדגב אלל הבוגתב
.םיהולא אוה ו'ג .וילע ןיא .ןיא
!םיהדמ התא ו'ג
היילשיר םאדאמל וביגה
 
 
29/7/00 21:09
קתבמה ו'ג :תאמ
םיהולא אוה ו'גל הבוגתב
.םיהולאה אל אוה ו'ג
?תעדוי אל תא ,השא איה םיהולא


בשחיהל לוכי טלחהב יתיא הליל לבא
.ןכ הז .תיתד היווחכ


:תוטלופ דימת תילגנא תורבוד .החיכש תועטב רבודמ ,בגאו)
OH GOD
ילש רסקובה ינותחת תא ריסמ ינאשכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
30/7/00 18:36
יל :תאמ
םיהולא אל אוה ו'גל הבוגתב
.םש היהאו העשו םוקמ דיגת קר .ביבא לתל םעפ אובת ,ו'ג
םימעפל הפ םורופל סנכיתו
ילל וביגה
 
 
27/7/00 23:49
חחרפ :תאמ
יתדגב אלל הבוגתב
אל הזש בטיה עדוי ,התא דחוימב ילואו ,התא םג ירה ,ו'ג
.יטנוולר


יגוז רשק שי רשאכ קר תמייק רפסל אל וא רפסל םא תוטבלתהה
וא "ה'רבחל רפסל ץורל" ארקנש המ הז רחא ןמז לכב ,ימגונומ
.הנקה לע םג ילואו תקה לע שיש םיצירחה לע רפסלו ץיוושהל


ינא .הבבס ,םויה לכ ול אבש ימ תא ,הככ ,ןייזל הצורש ימ
ול היהיש הווקא קר ינא .םודנוק לע ץילמא אל וליפא
.רתאו םוקמ לכבו םש ןאכ ,ילאנבה ןמ םגו ילאנאה ,ילרואהמ
!?אל המל


.םוי לכ ,םויב םימעפ שולש ,רשפא םא ,הרמא ה'גנגש ומכו


.רחא רמאמל ךייש ןבומכ הז .ו'ג לבא
חחרפל וביגה
 
 
28/7/00 3:13
קתבמה ו'ג :תאמ
אבה ךורבל הבוגתב
...אלפנ היה ,טנמוממ עגרה יתרזח ,ייא
!ןיינעלו
אוה ילש ןיזה יכ ,רבד םוש תקה לע יתנמיס אל םעפ ףא ינא
הבור אל
ךפיהל .תונברוק ןניא יתיא וניידזהש הלאו
,הירגיס יל קילדמ ינא .ה'רבחל רבד םוש רפסל ץר אל ינאו
גזומ ,קסיד םש
דע ,תפלוחש הינש לכמ הנהנ .ונינשל ,וקנאיב יניטרמ ונל
ףוסה


...יטנוולר ןכ ,יטנוולר אל
לוכי ינא וילעש טסקטכ (חבושמה) ךרמאמ לא סחייתמ ינא
תודדונ ילש תוישפוחה תויצאיצוסאהו ,תוזרפאראפ ךורעל
יעבט ןפואב
יח יכה .חונ יכה שיגרמ ינא םהבש תומוקמה לא
חחרפ ,רדהנ עובש ףוס ךל היהיש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
28/7/00 13:20
noe :תאמ
יתדגב אלל הבוגתב
ירירוא המכ ,התפמ המכ ,עגרה תא סופתל ,ישפנ ריקי ו'ג חא
לכ םייחה .ךופה אוה ירעצל ןועיטה לבא .ךיפמ עמשנ הז ןוכנו
אלו קתושת ילוא ,רחמ היהי המ עדוי אל שממ התאו ,םירצק ךכ
זאו ,םעפ ומכ היהת אל רבכ הטטסורפה םתס ילוא ,ךל דומעי
לבא .םינדגד 500 רבכ יתלחשה ואוו :דיגתו ורחאל לכתסת
!?הרשעל תואמ שמח ןיב לדבהה המ םש רבכ התאשכ שא ונניב
,ונדוע ילואו היהש (רבח לש רבח) והשימ םעפ יתרכה .םולכ
תופוקתב ינא וליאו .(!םיניכ ?קפוסמ אוה) זזש רבד לכ ןייזמ
הרצקה הפוקתב רשאמ רתוי הברה קפוסמ יתייה ייחב תוימגונומ
טבמבש םושמ .םיצוטסה תפוקת יוניכל התכזש (םינש שולש) דאמ
,הרוחא לכתסנ קרשכ ינפל וליפא וא הפ רומגנש ירחא ,יללכה
הז הרקמבש הל יד אל תומכהו ,תועמשמ רתוי םא םירבד שפחנ
תוכיאה תא איה תרקעמ תובר םימעפש אלא ,תוכיא השוע איה ןיא
תודסחתה קר וניא רומאהו .תויחטשה םחתמ לע האג איה תדעוצו
רנטרפ םע םינויזה בור .רבדמ ינא תויזיפב םג ,תישגר תישפנ
אל הז ,הזל עיגמ אלש ימ .םיצוטסמ רתוי םינהמ עובק בוט
תומרל עיגהל לגוסמ אל אוהש הז ,רתוי םיבוט ולש םיצוטסהש
תיווחב קפתסהל ץלאנו .ינימ שוגיר לש תויחטש אלו תוהובג
ןה ויהיש לככ ןילנרדא תוריתעו תושגרמ ,האיצמהו שופיחה
.ןויז יצח אל וליפא
noeל וביגה
 
 
28/7/00 13:34
חחרפ :תאמ
יתדגב אלל הבוגתב
:בושחו דחא רבד קזחל הצור קר


םיסחי תוכרעמ ךותב קפס אלל היה יל היהש רתויב בוטה ןימה
קרש בשוח ינא ללכב .ינימה קופיסה םג ןכו..תוימגונומ
לש ההובג המרל עיגהל ןתינ תיתוכיא םיסחי תכרעמ ךותב
...ןימב קופיס


.....תושגרתהה לבא
חחרפל וביגה
 
 
28/7/00 13:46
קתבמה ו'ג :תאמ
יתדגב אלל הבוגתב
קימעהל רשפא ותיאש ,ירציו בהוא גוז ןב ףידע .ךתיא םיכסמ
רשקה תא
לכה תווחל ןתינ ותיאו


ירחא םג דורשתש תאזכ ,תמאב הלודג הבהא אצמא םעפ ילואו
תונושארה םינשה שולש
התואבו םישוח תרעס התואב ןיידזהלו ךישמהל הצרתש יהשימ
תויביסנטניא
הריאממה הרגישה תורמל


.הז תא ימצעל לחאמ ינא
.תמאב
.יתביבסב הזכ גוז ףא ןיאו :ביבסמ לכתסמ לבא
רבג לש תודידי שי .ילכלכ ןוחטב שי .תיתחפשמ תומימח שי
בוטה הרקמב ,השאו


?םישעוג םירציו םישוח תורעס
.םש ןיא
ןושארה דליה דלונש ירחא אל חטבו ,דחיב םינש שולש ירחא אל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
28/7/00 14:09
noe :תאמ
אלפתת ,ךתיא םיכסמל הבוגתב
םיצרה ,תידימת םיקפוסמ אלה תיעב ,הילע יתעבצהש היעבה
רוד ינב ונחנא .םישוגירה גאבכ הרדגהל ןתינ ,םישפחמהו
ירחא הצירה איה התוהמו ,תובר םימעפ הב םיקול סקיאה
אצמתשכ לבא ,ןיבי אל רז .תושגר אוה שקובמהשכ םישוגיר
ךכב ןיא ,שגרתהל אנ וכישמי ,םיאצומ אל בורה םאו .עדת
.םה םישיגרמ יכ הילשאה ךות אל ךא ,לוספ לכ
noeל וביגה
 
 
28/7/00 14:44
םתור :תאמ
אלפתת ,ךתיא םיכסמל הבוגתב
?יושנ התא
םתורל וביגה
 
 
28/7/00 14:49
םתור :תאמ
אלפתת ,ךתיא םיכסמל הבוגתב
לע םיעיפשמש םימרוג ינימ לכ שי .המל קודבל הסנ
םישדח םישוביכב עיקשמ התאש היגרנאה תא ילוא .הקושתה
?הז תא חנעפל תוסנלב עיקשהל ךל הווש היה
'וכו ,ףטלמ ,גאוד ,הל אימחמ ,הירחא רזחמ ,התאו
?הלחתהב ומכ קוידב
דליה ירחא םג םישוח תורעס םהיניב שיש םישנא שי ,אלפתת
ישילשה
וליבשב תונלבס ךל ןיאש גוסה ןמ ץמאמ שרוד הז ילוא לבא
םע דדומתהל רשאמ הלחתהה לע קפרתהל לק רתויש יאדובו
הווהה
םתורל וביגה
 
 
28/7/00 17:12
קתבמה ו'ג :תאמ
אלפתת ,ךתיא םיכסמל הבוגתב
.רתוי לק היהי הז .ישיאה ךנויסנמ ירבד ,הרקי םתור
השיגרמ ןיידע ,תישילשה םעפב תדליש רחאל ,תא םאה
?ךלעבל הקושת


אל וליפאו םידלי ךל ןיא ,ןיידע ,הריעצ דואמ תאש וא
?םלועמ תנתחתה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/7/00 11:28
םתור :תאמ
יל ינימאת .בוט ינאל הבוגתב
תא ךילשמה -ךומכ רמולכ -ישיאה ינויסינמ רבדל
,ללכה לע הארנכ םוגעהו ישיאה ךנויסינ
הביבסב הריכמ ינא :ןכבו .ךלש הביבסה לע רבדמש וא
הביבסב ריכמ אל התאש ,תוחלצומ ,הלאכ תואמגוד ילש
.יתרביד ןהילעו.ךלש
םתורל וביגה
 
 
29/7/00 21:26
קתבמה ו'ג :תאמ
יל ינימאת .בוט ינאל הבוגתב


ינא .ישיאה ינויסנמ ךילשמ קר אל ינא ,יתריקי
.יביבס תוחוקפ םייניעב ןנובתמ


םינש םייחש ,םירשואמ תוגוז רקיעב הריכמ תא םאו
םהל ףייכ ןיידעו ,דחיב תוכורא
הקושת תואלמ םייניעב הב טיבמ אוהו ,דחיב דואמ
הריעמ איה ,תטשפתמ איהשכ
ול תרמוא ,הלילה עצמאב תוטהול תוקישנב ותוא
"ךילע יל אב ,הפי התא"
דחיב םינש שולש ירחאש ,הלאכ תוגוז הריכמ תא םא
ןיידע אוה - דחא דליו
הל חלושו ,ןחלושל תחתמ ,הדעסמב םיידי הל חלוש
םויה עצמאב םתס ,םיחרפ
רוזחי אוהשכ ,רעוס יוליבל החטבה ובש קתפ םע
תוגוז הריכמ תא םא ,הדובעהמ
לומ הבישיו אתנכשמ ,םינש שולש ירחא םגש הלאכ
קשנתהל םיליחתמ היזיוולטה
תוסוכ יתש םהל גוזמל ךלוה ,רואה תא םעמעמ אוה
םימייסמ םהו ,ינאילי'צ ולרמ
חיטשה לע ףרטומ ןויזב ברעה תא
ינש ,דחיב םינש שמח ירחאש תוגוז הריכמ תא םא
ףילחי ימ" לע םיחוכיוו םידלי
,םעופ בלב תוגרדמב םילוע ןיידע - "וישכע ןטקל
םה עגר דועש םיעדוי םה יכ
הזטסקאב גוזה תב/ןב םע ודחאתי
דלי + םינש שולש ירחא תוגוז הריכמ תא םא
שדחה םע ןולסב תבשל םילגוסמש
,הינשה תא דחא תילארוא גנעלו ,עקרב גנאי לינ לש
טושפ םה יכ ,הז רחא הזב
םיקולד


הלאכ הריכמ תא םא
ךכל תוקצומ תוחכוה ךל שיו רשואמ םדא ןב תא
העוט ו'גש
םייחה לע םולכ עדוי אלו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/7/00 22:51
םתור :תאמ
יתריקי ,אלל הבוגתב
םיישגר םיכרצ שי םינוש םישנאל -רקיה ו'ג
םיבהואש םישנא שי .םינוש םיינימו םייטנמור
ינשב דחא םיקשוחו דאמ דאמ דאמ ינשה תא דחא
םג תראיתש ןפואב םיגהנתמ אל לבא ,דאמ דאמ דאמ
אל טושפ הז יכ ,םתורכיהל םינושארה םיישדוחב
הבהא אטבל תורחא םיכרד םהל שיו ,םהלש ןונגסה
םאה .היצפוא איה הלעמל תראיתש המו .הקושתו
הביבסה תא קדוב התאשכ וזה המישרה םע ךלוה התא
לש תויוקדב ןיחבהל עדוי אל התא ילואו ?ךלש
םוש ךל ןיאו םהלש הרגשה ךותב םג הקושתו שגר
תויוקדה לש תיתימאה המצועה תא ךירעהל ךרד
?םרובעב ןהלש תועמשמה המו וללה
םתורל וביגה
 
 
30/7/00 20:26
שיגרה שיאה :תאמ
יתריקי ,אלל הבוגתב
ארוק רבג האור אוה .עדוי אל ,ןבומכ ,ו'ג
ותשא ,טרופס ןותיע
הל רמוא אוה ,ותוא לדשל ,ותוא ףטלל הסנמ
"ףוא ,וישכע אל ,לחר"
הזע הקושת םהיניב שיש עדוי אל ו'ג םצעבו
תוימיטניא ןומהו
תרחא הז תא םיאטבמ קר םה
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
30/7/00 23:13
םתור :תאמ
עדוי אל ו'גל הבוגתב
חוטב התא .יתבתכש המ תא השקבב בוש ארקת
רתוי תוסחייתהל םייואר אל ילש םירבדהש
?"תצרפשומ" תוחפ ,הקימעמ
םתורל וביגה
 
 
29/7/00 22:56
Estee :תאמ
יתריקי ,אלל הבוגתב
.הריכמ ינא
...ךמצעל ראת
Esteeל וביגה
 
 
30/7/00 12:44
קתבמה ו'ג :תאמ
יתריקי ,אלל הבוגתב
...הריכמ תאש עדוי ינא .הרקיה יתסא ,ןכ
דואמ רידנ הזש ןיידע בשוח ינאו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
30/7/00 21:30
סיאנא :תאמ
יתריקי ,אלל הבוגתב
סעוכ הזכ התאש ? רמרוממ הזכ התאש ךל התשע המ
לעו ,הבהא לע םולכ עדוי אלש לבמט הזכ התאש ?
יטנגיליטניא אל ךכ לכ התאש .םינויז לעו הקושת
הרוי התאש םילבהב בושו בוש הז תא חיכומ התאש
הנהש שייבתמו הניפב דמוע אל וליפאו ,רבע לכל
הריגמב רוטיע םע םילשורימ םישולש ןב רוחב
.ישוקבו הקושתבו הבהאב רומג טוידה תאז לכבו
םילוכסתה תא הז ונל רוסמל ךל שיש המ לכ
תואמ שולש חק .רמאל שי ןחב אלו ,ךלש תורירמהו
.ילש קתומ גולוכיספל ךלו לקש
סיאנאל וביגה
 
 
31/7/00 6:24
:תאמ
יתריקי ,אלל הבוגתב
ירחא וליפא עגרה תראיתש המ תא הריכמ אל ינא
.תורכיה ישדוח השולש
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/8/00 19:26
קתבמה ו'ג :תאמ
יריקיל הבוגתב
השולש ירחא וליפא הז תא הריכמ אל תא םא
!!!בוצע ארונ הז ,םישדוח
בוצע ארונ
?הקושתו שוגיר ,הרעס אלל םייחה םהמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/8/00 21:09
םתור :תאמ
!!!בוצע ארונ הז ,יתריקיל הבוגתב
םיבייח אל -הקושתו שוגיר הרעסש ,והז
לכלו םדא לכל .תראית התאש ומכ תואריהל
תרוצ ןמ וזיא .ולש םיכרדה תא שי גוז
ךתוא םישגרמש םינפואה קרש וז איה הבשחמ
ינאש המ ???טלחומ ןפואב םישגרמל םיבשחנ
תינוציח תוננובתהש ,אוה דיגהל הסנמ
תוהמה לע ךתוא דמלל הלוכי אל תוגוזב
הקושתה קמוע לעו םהלש רשקה לש תיתימאה
לכות םינחבמ הזיאבו ,םהיניב תושגרהו
דחא ויהי םה הפיא .דומעל םהלש תויגוזה
תווחמ הזיא ,תמאה יעגרב ינשה ליבשב
תא ריעסמ המו ,םבילב דער תוריבעמ תויומס
םיניידזמ אל םעפ ףא םה םא םג ,םהיתוליל
.ןולסב חיטשה לע
םתורל וביגה
 
 
8/1/01 0:14
anat :תאמ
אלפתת ,ךתיא םיכסמל הבוגתב
יריקי ו'ג וא
דיגהל תותמ וא םיתמ ויה הברהש המ לוקב תרמא
ךכל תוימיבה וא םיציה תא םהל ןיא לבא
תודיגבל הביסה תא המואה כל תליג הז עגרב
הקופד הרגיש קבאר
תמרוג הטימל ה/ותיא סנכיהל בוש לש הבשחמה,תושגר רסוח
שאר באכ ףייזל ךירצ אלו,תונרגמל
לש םינש 10 ירחא םגש תחאה תא אצמתש ךל תלחאמ ינא
הנושארה םעפב ומכ ןיידע שיגרת םויניז
ןו'ג הלחא התא
:-)
anatל וביגה
 
 
28/7/00 22:05
היגלש :תאמ
יתדגב אלל הבוגתב
!קדוצ בושו קדוצ קדוצ
תוצפל ךרוצ יתשגרה םינש שמח לש םיסחי תכרעמ םויס ירחא
.הרגשה לש תצק ימצע תא
ללרתשהל םתס םג הלוכי ינאש הזמ בהלתהל יתרמגש ירחא
תוחפלש הנקסמל יתעגה ,הזמ תונהילו
היהש ןבומכו) ם-י-ר-ת-ו-י-מ טושפ ויה הלאה םינויזהמ יצח
ונחנא - בלה תא יל רבשש דחא הנוז-ןב םג
ימב בהאתהל לש הזה הנוגמה לגרההמ רטפיהל דומלל תובייח
.(תוכלמ ונחנאש ונל רמואו ונתוא ןייזמש
תוכבל טושפ יל םימרוג ויהש םינויזל עגעגתהל יל םרג הז
םיכרדה לכ יכ ,תושגרתהו גנוע ,רשוא בורמ
!תוקיפסמ ויה אל האנהה תעבהל "תוילנויצנבנוק"ה
....תוכבל יל םורגיש אבל הכחמ
היגלשל וביגה
 
 
30/7/00 0:20
ימיש :תאמ
יתדגב אלל הבוגתב
,בוש
.םינפ ינשל תעמתשמ הניא התועמשמב הלימ לכו אורקל םיהדמ
,ךלש
ימיש
...תורוקיב ןתונו ארוק ינא םויה
ימישל וביגה
 
 
30/7/00 18:43
תואסרוכהמ השמ :תאמ
...הווקמ ינא יתדגב אלל הבוגתב
!!! יייייייייייממממממממיייייייייישששששששששש
יתוא שבייל הפי הככ
םונהיג ?םוחה אישב ,ךלש תובוהצה תואסרוכה לכ םע ,ץוחב
.ץוחב ,הפ
???ץיקה עצמאב דועו ???תובוהצ תואסרוכ הנוק ימו
חתפת ,תלד'ת רבכ חתפת ,הלללאי
תואסרוכהמ השמל וביגה
 
 
28/7/00 0:17
חחרפ :תאמ
קילומש ליבשב קר הזל הבוגתב
.הדות תמאב ,הדות


אב התא .םולכ ןיא תוומה ירחאש בשוח ,תישיא ינא ,דמחא
.ךתוא שי עצמאבו .תמ התאו (בוט עגפש דחא ןוערז) הבר תוירקמב
.ירחא אלו ינפל אל
תולוכיש תודבוע שיש הז .םלועהש המ הז םלועה לע בשוח התאש המ
םיליבשה ןגב ליבש םג תויהל לוכי הז .הנוש תואיצמ לע עיבצהל
.םילצפתמה


ונחנא יכ יטפילא אוהו ,ךכ אוהש ונימאהשכ חוטש היה םלועה
.תרחא הביס םושמ אל .הזכ אוהש םינימאמ


הז .תינימ הבהא הב שיש תורבח ןיבל תמא לש תורבח ןיב לדבה שי
.רבדה ותוא אל


.ינאש המ תא ולבסיש הפצמ ינא ,הבהאל גוז ינב םניאש ה/רבחמ
ללוכ .גיצהל הצראש יפכ יתוא ולבקי םה לבא .אל זא .אל םאו
תודוס יל ןיא תורידנ םיתעל קר .תודוס יל ויהי םהמ םגו .תמאה
?תונגהה לכ םע םישוע המ עדוי ינא המ .ימצע ינפמ


יאוולהש האנק שי .םירחא םיסופד יפ לע תלעופ תיטנמור הבהא
רחא והשימש רתומ המל ,הז לע בושחת םא ,וניניב יכ .התייה אלש
ליעפי ,התרוכשמ תא םלשי ,הרעש תא ףטלי ,התוא עיסי ,הל לשבי
?התוא ןייזיש רוסא לבא .הפוג בור תאו הלכש תא
?הדלוהל ?הבהאל רושק הזש הזמ ץוח ,לדבהה המ וליאכ


סובל ופוג בורו ונמז בור תא רכונמש ימ לשמל המל יתהמת דימת
ימו היישעתה סרפ תא לבקמ שדוחב םילקש יפלא המכ רובעב חירסמ
.רהוס תיב לבקמ תלוזה לש דחא רביאב לפטמש


.רבח .תמא קר ךל רמוא ינא ,דמחא ןפוא לכב
חחרפל וביגה
 
 
28/7/00 5:21
יריא קרח :תאמ
..דמחא הדותל הבוגתב
.ונרמא הככש ללגב קר אל לוגע ץראה רודכ
יריא קרחל וביגה
 
 
28/7/00 13:37
דחא םתס :תאמ
...תיאר אלו הרקמבל הבוגתב
.חוטש אוהש תבשח אל הנורחאלש בשוח ינאש ,והז


ידי לע וז ךתעד תא רותסלהיהי רשפא יאש ,הלגת זאו הסנ
דווילוהב .תוידגנ תואמגוד תוארהל לכות דימת .החכוה םוש
..'וכו חוטש ,יתציב םלוע ךל תונבל םילוכי ויה


.הז לע בושחת


עונפאה תקזחה תונמאו ןז
דחא םתסל וביגה
 
27/7/00 16:24
לג תיגח :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הילע תויגוזה יכרצל ,ללכב םא ,הדעונ רקשה תאצמה יכ קפס ןיא
.תואנק וזכב םירמוש ונא
תושונאה רשא ןיטולחל יעבט רבד איה הדיגבש קפס ןיא .ונל עיגמ
םידיפקמ ונא ךכ לשב קר ילואו ) ךלכולמו רוסא טקאל הכפה הרואנה
...(הוואת וזכב ועצבל
ונחנא ,םירוחב ,סקסה לעו ,םירז תודשב סקסמ הקזח הארנכ הבהאה
...רפסל אל םג תוחיטבמו עומשל תוצור אל
לג תיגחל וביגה
 
 
27/7/00 20:44
םתור :תאמ
וב רקשל דיחיה םוקמהל הבוגתב
.תיביבא לת תא המכ ,תיגח
.ןוהמיתב םייניע ףשפשמ דרעב וא לאימרכב רגו ךתוא ארוקש ימ
.םוקמ לכב "תרגסמל" ץוחמ סקס שי ,רורב
המכ לבא
המלו
..........
םתורל וביגה
 
 
28/7/00 3:19
קתבמה ו'ג :תאמ
וב רקשל דיחיה םוקמהל הבוגתב
?דרע וא לאימרכל רשקה המ ,הריקי
?תיביבא לת איה המלו
םישנו תודיגב שי ,שדוקה ריע ,םילשוריב םג
תינימ תולכסותמ
תיטנמור תוממעושמ
.דואמ תוחלצומ תוינרקשו...
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
28/7/00 9:56
םתור :תאמ
??לאימרכל רשקה המל הבוגתב
םומעש וא ינימ לוכסתל קוקז אל וליפא התא ביבא לתבש ,והז
.רקשל ליחתהל ידכ יטנמור
ןפואב טוסבמ שממ התא םא וליפא ,ונשי יותיפהש קיפסמ
.ןיבתו תיגח תא בוש ארק ,ךל הרקי הז ,יללכ
םתורל וביגה
 
 
28/7/00 11:55
היילשיר םאדאמ :תאמ
??לאימרכל רשקה המל הבוגתב
?ןיקניש ?ילבב תנוכש ,"ביבא לת" הז המ .תמאב ,ונ
?םולש תירק ?אריפש תנוכש
תאש ,הזה "ביבא לת"ה הז המ ?והילא די ?הווקתה תנוכש
הכ הללכהב הרידגמ
תקייודמ אל
,הנידמ לכב ,םוקמ לכב םיאושינ תוכרעמל ץוחמ ןימ שי
ןהבש תורבח קר שי .ריע לכב
דואמ יעבט קלחב רבודמש הדבועל םישחכתמו םיקיחדמ רתוי
םייחהמ
יעבט רבד הניא תוימגנונומ יכ
היילשיר םאדאמל וביגה
 
 
28/7/00 14:56
םתור :תאמ
??לאימרכל רשקה המל הבוגתב
רקחמ הזיא םסרפתה ,עגר .???יעבט רבד הניא תוימגונומ
?וילע יתעמש אלש שדח
?תיעדמ חכומ רבכ הז
תושונאה בורש הארנכ תיתוברת -תיתרבח -תירסומ יכ
.תרחא תבשוח ןיידע
יתידוהו .תקייודמ אל ןכא ילש הרדגהה :א"תל רשקבו
אלא -םוקמ לכב אוצמל רשפא תרגסמל ץוחמ סקסש ימצעב
....המלו ,המכ ב אוה לדבההש
,א"ת ינומוקממ , א"תמ תאצויש הער חור התוא ןכא וזו
ריע התוא וניכ אוושל אלש ,היאטירבלסו היאליכרמ
ןיאו . הפיה ונצרא יבחרב םילג ומכ תטשופו ,םיאטחה
.עישומ
םתורל וביגה
 
 
28/7/00 16:51
ןהכ זעוב :תאמ
??לאימרכל רשקה המל הבוגתב
םיאטח הזיא .היצקיפה רחא ללוש תכלוה תא םג ,הנה
!?ביבא לתב שי
לכמ ךירפהל יל רצ ,ביבא לתב תוכורא םינש יחש ימכ
ךייתונקסמ תא לכו
ביבא לת .םיאטח הזיא ,םיאטח המ .הלודגה ריעה יבגל
לכמ רתוי תינרמש
ייחב םלוע תצק יתיארו ,ריכמ ינאש תרחא ריע
.םירצקה
תופצלו "םיאטח"ו "ביבא לת" קורזל רשפא יא
.תוניצרב ךילא וסחייתיש
םהמו "תויביבא לת" יהמ רידגהל יסנ ,תישאר
ךל חיכוהל לכואו ,"םיאטח"
100 יפ העיצמ קרוי וינ ,20 יפ תיארפ הנאווהש
ףלא יפ תררחושמ ןילרבו


םירעש האמ וא תפצל תיסחיש ןכתיי ,ינש דצמ ,לבא
,םילשוריב
(...בגא ,םבורב םירגהמ) ביבא לת ישנא
תוחיתפה .ןכתיי .רתוי םיחותפו רתוי םיישפוח
תואשונ ןניא וללה תוישפוחהו
םישיגרמ תויבסלו םיאומוה .ךפיהל .הלילש קר ןבוחב
,ביבא לתב חונב
.(עובשה עריאש הרקמ) תליאב תוכמ םיפטוח לבא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
28/7/00 20:46
םתור :תאמ
??ביבא לת ?םיאטח ריעל הבוגתב
יל תורמוא אל םלועב םירחא תומוקממ תואמגוד
?דימת תילילש תונרמש םאה .םולכ
,התיהש) ילש הנעטהמ תיטמגוד תוחפ אל ךלש הבושתה
(הללכה ,ןכא
לתב חונ םישיגרמ דימת אל ,לשמל םידרחו םייתד
דאמ תויביטקלסל הטונ תיביבא לתה תוחיתפה .ביבא
אלש רורב ,יביבא לת סופיט בא)יביבא לתל .הרורב
, םימייוסמ םינוויכל חותפ תויהל רתוי לק (םלוכ
תנווכתמ אל ינאו)יניעב םישק םיאטח םקלח תוחפל
אוהש העשב ,(םיאומוהל
םייתימא שפוחו תוחיתפ .םירחאל חור רצקו יתפיטנא
יביבא לתה םשו ךממ הנוש תמאבש ימל סחיב םינחבינ
.ץורח ןולשיכ לשכנ יסופיטה
םתורל וביגה
 
 
29/7/00 19:41
תנע :תאמ
??ביבא לת ?םיאטח ריעל הבוגתב
,זעוב ייה
םורדה רוזאמ תרגהמכ לבא ,ןוידהמ הטוס הזש ןוכנ
ןיטולחל ינא (םינש 7-מ רתוי תצק) ביבא לתל
.םתור םע המיכסמ


ןוכיתהמ יירבח ןיבו יניב םילדבהה תא האור ינא
.םש וראשנש
הפילחמ יתייה אלו ,ילש םיבוט יכה םירבחה םה
לע עיבצהל רשפא לבא םלועבש ןוה םוש תרומת םתוא
.םהמ יתואו ינממ םתוא םילידבמש םיסנאוינ ןומה
ירחא וחתפתה הלא ,םדוק םש ויה אלש םילדבה
.םייפנכ שרפ דחא לכשכ ןוכיתה
.תוחפ םקלח םייבויח םקלח,םילדבהה בגא


ירע ראשל ביבא לת ןיב םילדבה יאש רמואדש ימ
תא אל לבא הנידמה תולובג תא אציש הארנכ ץראה
האמ וא תפצ דע קיחרהל ךירצ אל .ביבא לת תולובג
וא ץראב סנארטה תריב ,עבש ראב םג ,םירעש
םיבאפה לכ םע הפיח וא הלש ןמואה םע םילשורי
תולהנתמ ,ביבא לת לש הלילה ייחמ ןיטולחל תונוש
תחא לכ תויטסילרולפו תרחא תוארנ ,ירמגל תרחא
.הלש ךרדב
ןיאשינל ץוחמ סקסש השוחתה ,תקדוצ םתור ןכאו
עבש ראבב רשאמ ביבא לתב הנבה רתוי הברהב לבקתי
..הנוכנ איה
תנעל וביגה
 
 
29/7/00 21:48
קתבמה ו'ג :תאמ
??ביבא לת ?םיאטח ריעל הבוגתב
אוה םילשוריב םירוגמבש ןורתיה
,השודקה ונתריב ,וידחי הל הרבוחש ריעבש
םלוכ םיחוטב
םיעגושמ ומכ םיניידזמ ביבא לתבש
יזטסקא לע םינפש ומכ
ןיידזהל תוימלשורי תותפל לק ארונ ,ןכלו
ןודעומ לש םיתורישב
לתמ תיביבא לת רתוי" תויהל הצור איה יכ
..."תיביבא


לת לומ תותיחנ ישגר םע תידימת םייח ונחנא
ביבא
"ונלש ןייכ לולצ םירה ריואה" תא דימת םיפלוש
םיטרסה לביטספ תאו ונלש 17 ןמואה תאו
העבש תלחנו לארשי לביטספו
"ןיטינומ"ב ץלוש םע ןויאר יתארק 12 ליגב ינא
לש םיתורישב חתות ומכ ןייזמ אוה ךיא רפיסש
ןיווגניפה
.סורה .סורה יתייהו
.תמאה הפיא יתנבהו ,ביבא לת תא יתרכהש דע
אלו תוחפ םידגוב אל םילשוריב .קתומ ,אל
.תוחפ םיניידזמ
.ךפיהל
לכה הז .רתוי חומה תא םינייזמ טושפ ביבא לתב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/7/00 22:37
Estee :תאמ
םילשוריב םירוגמבש ןורתיהל הבוגתב
ו'ג
לת רתוי תויהל ףוחד תוי/םימלשוריה לכל אל
םיביבא לתמ םיביבא
בטיה ריכמ הארנכ התאש תמיוסמה השינל ץוחמו
.תורחא תושינ שי
?ללכב ריכמ אל התא ילואש
תומוד רתוי הברה ןהו
וא הפיחב וא עבש ראבב אוצמל רשפאש המל
.ופורפא ,לאימרכב וליפא
לארשי איהש תבשוח ביבא לת
,םה רקיעב ילואו ,הירגהמ וליפאו -ביבא לת
םידדצל ידמ רתוי תלכתסמ אל
םיבושח אל םהש הל רורב
םהמ דומלל המ ןיאו
םהב אנקל המ ןיאו
העוב טעמכ איה
םירחא תומוקמ תוקחל הצור ןמזה לכ איהו
,םתומכ תויהל ,םלועב
םה שממ איהש המצעל תרפסמ
תונתרק לש קהבומ יכה ןייפאמה ירה הזו
"םש" שיש המ תא תוקחל ןויסינה
תונלבוסהו תרוסמהו תוברתה ילב לבא
םש שיש
םיתיעלו .יביסרגאו .חירסמ יד ףוסב אצוי הז
.יתוברת אל תובורק
םיבוט םירבד המכ דוע שי לבא
םיאלפינו דאמ םיילארשי
אוצמל רשפאש
תוחפ א"תב
ש"ב וליפאו הפיח ,ם-יבו
.רתוי
Esteeל וביגה
 
 
30/7/00 1:06
ימיש :תאמ
??ביבא לת ?םיאטח ריעל הבוגתב
.....ףוא
???הייהי המ
...םויה םיכסמ ינא ךתיא םג
איה ביבה לת התוא הנכמ ינאש םשב וא ביבא לת
ןיטסלפ) לארשי לש תימשירה םיאטחה ריע ןכא
אלא עבש ראבב םג םיאטוח אלש אלו (בורקב השדחה
.הברהב הכומנ תומכה יסחי ןפאוב םשש
תא תוארל יידכב לודג םכח תויהל תויהל ךירצ אל
ןווכתמ ינאו ,ביבא לתב שיש םיברה םייותיפה
ריעב םיבבותסמש תופי םיפיה םישנלו םירבגל
לבא תורחא םירעב םתמגודכ ןיאש אל הז ,בושו
ינוציק רתוי הברה הז ביבא לתב יסחי ןפואב
.המ םושמ
תוחלהו םוחהו ןצקומ רתוי לכה ביבא לתב
הוואתה תאו טהלה תא םיריבגמ קר הפ םיררוסש
וניפוגב ירשפא קלח לכ לש הפישחמ תמרגנש
תוביסה דחא והז לבא (דגנ ינאש אל) לכ ייניעל
םיאושנ ,סקסל ונלש תקסופ יתלבה הבשחמל הינמל
.רבח גוז ןב תב םע אל וא
תפפואש סל-תוברתה איה תירשפא הדיגבל הביס דוע
אלל ריע ןכא וז ןכש ,ביבא לת רוזיא תא
.ךכמ עמתשמה לכמ הקספהו םירוצעמ
רמול לוכי יביבא לתכ ינא ,יתוא ולאשת םא
אלו ירשפא טרפ לכמ הליעגמ טושפ תאזה ריעהש
.רדרדתמו ךלוה לעוג ותואל תונמל המ ירעצל רסח
???הינשה לבב טושפ וז ילוא
ביבא לתב ראשנ ינא המל ולאשי חטבש םימכחה לכל
הדובע תוביסמ יל חונ טושפ הזש איה הבושתה
.תונמואו
ימישל וביגה
 
 
30/7/00 1:29
םתור :תאמ
םיאטחה ריע ,קנעב ,לודגבל הבוגתב
...הרומעו םודס ...םודס ,לבב אל
םתורל וביגה
 
 
30/7/00 12:35
דנוב סמיי'ג .דנוב :תאמ
םיאטחה ריע ,קנעב ,לודגבל הבוגתב
,ידיגת .הנקז תעל ונייהנ םייכ"נת ,הפ-וה
זא ,הרומעו םודס תרמוא תאשכ
?"םודס ישעמ" לש ןבומב םודס איה ביבא לת
דנוב סמיי'ג .דנובל וביגה
 
 
30/7/00 13:34
םתור :תאמ
?"םודס ישעמ" לש ןבומב םודסל הבוגתב
הבר יכ הרומעו םודס תקעז" לש ןבומב
"דאמ הדבכ יכ םתאטחו
םתורל וביגה
 
 
30/7/00 15:10
דחא םתס :תאמ
לש ןבומב םודסל הבוגתב
וניזח אל ,קוי-וינה ס'וטילפה ימי זאמ
.הרומע לע רבדל אלש ,יוארש יפכ "םודס"ב


בר ,ינומה ,ןימז היה ןימ ,יתורענב
לש םימייוסמ םיקלחב .ןוימדו םיפתתשמ
.םילשורי לש "תיפיה"ה הרבחה
.הסרובה תא תקחצה ?םודס ביבא-לת
םיעיגמש לזמ ,ביבא-לת והשמ תינתרק ריע
היתונבו הינב םיחתפנ ךכו ,ץראה לכמ הילא
.ריעה לש םיאבוימה


,הייואר הרומע יל ואיבה ,םודס תצק יל ונת
..הרומה תא תוחפל זא אל םוא


...תוחפ יתייה קר ולש
דחא םתסל וביגה
 
 
31/7/00 4:44
ןטקה ןר :תאמ
לש ןבומב םודסל הבוגתב
?תיניצר תא ידיגת
?ביבא לת םע ןיינעה המ
לע גשומ יל ןיא םיברה םירגהמהמ דחא רותב
.תרבדמ תא המ
ןיאש החפשמב תומילא לע תרבדמ תא ילוא
.עבש ראבב דיגנ ללכב
הרוחבהש יל הארנ אל ?סנוא ירקמ לע ילוא
.ךתיא םיכסת תרמוש ץוביקמ איהה
רוחבה תא ילאשת ?רעונ ינב לש תומילא
המכ ואבו תיבה דיל רדגה לע בשיש דודשאמ
לש קובקב ול ודירוה םתס הככ טושפו הרבח
.שארב הקדוו
.םיקינצוביק'ת תקחצה ???םימס
תא ואצמש רוחבב עגר ירכזת ?ןטשה תכ ילוא
(וב יתלדגש תיבה דיל)סדרפב ולש הפוגה
.תובוחרב
םיאלמש ?ביבא לת לש םיבאפהו םינודעומה
.תולבל ידכ ביבא לתל ועיגהש הרבחב םלוכ


בייח ינאו "יוסיע ינוכמ" ינש לומ רג ינא
שממ אל םשל םיסנכנש םישנאהש ךל דיגהל
המכ םימלשמ ,םיסנכנ םה וליאכ םיארנ
ינש תרידל םירזוחו םירמוג ,םימלשמש
.ןיקניישב םהלש םירדחה
ןולוח ,הננערל םירזוח םהש הארנ יל
םיאצמנ ולאה םינוכמהש ןוכנ זא .צ"לשארו
םיתיחשמה םיבאפהו םינודעומהו ,ביבא לתב
שמתשמ ימ לבא ,םג דואמ דע רעונה תא
?ולאה םיתורישב


תספרמב תבשל הלוכי תא ביבא לתב ינש דצמ
ביבסמ תונכשה לכש ילב טניו'ג קילדהלו
ןופלט ומירי רשיו חירה תובקיעב וכלי
.םינכשה לש בלכהו ילשאבא ילשאמאל
חספב בוחרל תדרל הלוכי תא ביבא לתב
םינוליח זוחא 85)!!!המראווש ץיברהלו
.(הנידמב
לתב .רחואמ דע תוחותפ תויונחה ביבא לתב
.הלילה עצמאב תוירגיס שי דימת ביבא
ללגב םיאומוהל תוכמ םיקפוד אל ביבא לתב
.םיאומוה םהש
......ביבא לתבו ביבא לתבו ביבא לתבו


.לא-תיב אוה ךלש לאידיאהש הארנ ללכב יל
עטק אוהש הזיא לע תרבדמ ללכב תא ילואש וא
(הלאכו םודס)?ילנא
תויהל הכירצ תאש יל הארנ אל זא ךכ הז םאו
.תדחופמ ךכלכ
תושייבתמ אל תורוחב הברה רבכ םויה
.ילנא סקס תובהוא ןהש תודוהל
יררגת ,ךכסמו ינחיר ןמש הזיא ךל ינגראת
,הטימל (רתומ הז ביבא לתב) תירנטרפה תא
תותשלו בושרגובב תצק תבשל יאובו יסנת
תא קוחמל השק היהיש יל הארנ ,הפק הזיא
.ךינפמ ךויחה
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
31/7/00 7:48
םתור :תאמ
?תיניצר תאל הבוגתב
םיקקזנ אל םייתימא םיביבא לתש יאדוב
םיזיזי םלוכ .יוויל ינוכמ לש םהיתורישל
,םלוכ לש תוזיזיו
!?םלשל עגושמ ימ
םתורל וביגה
 
 
30/7/00 17:15
תנע :תאמ
םיאטחה ריע ,קנעב ,לודגבל הבוגתב
המכסה לכש תיתיעב ינא ךכ ידכ דע ,יממ ימיש
אל .יבוהא םארח ?תואירבב ךל הלוע יתיא ךלש
((-: .אירב
התא וליפא ליואו) םתור יתיא ימיכסתו ,לבא
.סקסב קר רבודמ אלש (..ימיש ,בוש
.הזופה תא םיריכמ םלוכ ,רדסב ,ביבא לתב סקס
לש םיתורישב םינפש ומכ םיניידזמ םלוכ
םלוכו תויגרוא םישוע םלוכ ,בשחנה ןודעומה
םילדבהה .קילאח .רדסב ,תולילרשו םילילרש
רשאמ רתוי הברה םה תורחא םירעל ביבא לת ןיב
טושפ ,תעדוי אל ?המל .םייתוהמ רתוי םה .סקס
.הככ
תנעל וביגה
 
 
30/7/00 18:21
Estee :תאמ
םיאטחה ריע ,קנעב ,לודגבל הבוגתב
...תקדוצ תא המכ ,ףוא
ריע" איהש דודשא לע םעפ בתכ זוע סומע
"םדא תדימכ
ינפל חנומ אלש "לארשי ץראב םשו הפ" רפסב)
(קיודמב טטצל הלוכי אל ינא ןכלו
הבוגב ,תירשפא ,תישונא ,תינוכית םי איהש
.םייניעה
.לשמכ קר דודשא
תלגוסמ אל ביבא לתש המ לכ
,תומהבתהה,רוכינה ,תויביסרגאה םע
הזופה ,עצבה תפידר ,תונרמוחה
א"ת ,תירשפא יתלב איה
עורג יכהו
הומכ הנידמה לכש תבשוח איהש
...םירחא תומוקמ םג ןיידע ןאכ שי לבא
Esteeל וביגה
 
 
31/7/00 0:02
ימיש :תאמ
םיאטחה ריע ,קנעב ,לודגבל הבוגתב
...תנע
...תייחב
...ידיגת
???תיאקורמ תא
...תעדל דואמ הצור ינא
: )
ימישל וביגה
 
 
31/7/00 0:20
תנע :תאמ
םיאטחה ריע ,קנעב ,לודגבל הבוגתב
,יממ ימיש
הלחא םה םיאקורמ יכ ?האמחמ התיה תאז
.םישנא
תעבשנ לבא ,תינונח היזנכשא קר ינא ,ירעצל
.תועטבש
.ייחב וקורמב ילוכ לכ יתייח םדוקה לוגלגב
תנעל וביגה
 
 
31/7/00 23:56
דחא םתס :תאמ
םיאטחה ריע ,קנעב ,לודגבל הבוגתב
?הארונה הקוצמה תא ,ס"ש תא הניבמ תא םג
וא ןלוג לייאב תמלשמו אטח לע הכמ תא םג
?בוגרא רהוז - רתוי השק עבטמב
,םידמחנ ,םימח םה שממש תבשוח תא םג
?ךתדע ינב תמועל הלאכו םישיגר
?תא םג


עיגה יכ בצק יפלקב תמשש תא אל וז ,המ
?אישנ היהי יכאלמ תירקמ יסרפש ןמזה


?תא אל וז המ


.דוסב הז תא ירמשת ,ןכ םאו
דחא םתסל וביגה
 
 
1/8/00 8:45
עטנ :תאמ
?םינפנחב תא םגל הבוגתב
?דוס המל
עטנל וביגה
 
 
1/8/00 9:42
:תאמ
?םינפנחב תא םגל הבוגתב
,דיגהל טקרוק ילקיטילופ אל הזש רורב
ינא לבא ביבא לתב דועבו ןאכ דוחייב
.בצק דעב ןיטולחל
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/8/00 17:37
הלעמלמ ןכשה :תאמ
?םינפנחב תא םגל הבוגתב
םינפ ריאמ שיא בצק ....ינא םג ,ינא םג
חיטבמ אוהשכ ול ןימאמ ינאו ,תוכילה םיענו
.הבוטל (םיסאובמש הלא לכ) םלוכ תא עיתפיש
םגו (זפומ) ,ל"כטמר םג ונל שי וישכע זא
(ןורוד-ישקב) ישאר בר םגו (בצק) אישנ
...םיסרפ
...ןאריא יאצוי ,ןכ ,ןכ
,הגאדל הביס תצק תאז לכב
............!?אל
......!?הטיר ,תרמוא תא המ
הלעמלמ ןכשהל וביגה
 
 
1/8/00 16:29
תנע :תאמ
?םינפנחב תא םגל הבוגתב
רוחבל תורשפאה יל התיה קר םא ,דחא םתס
.בצק ליבשב העיבצמ יתייה םתסה ןמ אישנב
.רזול אוה סרפ .תרעטצמ אל ינאו
ול שי ,גישהל רשפאש המ לכ טעמכ גישה אוה
.ומצע תא ןיביש ייד ,לבונ לש הילדמ תיבב
.65 ליגב םיאצוי היסנפל
?ער ךל ושע המ ?רמרוממ ךכ לכ התא המל לבא
םע תוהדזהל ידכ םיקינסשל ךופהל םיבייח אל
ןלוג לייאלו םתוא םיעינמש םיאשונהמ קלח
?יאקורמה לכואהו ,םיער אל םיריש המכ שי
ףירח המיירח הזיא וישכע יל אב ךיא ףוא
הקיטילופל רוזחנ םא ,רוציקב ,בוט בוט
לבא תויוזבו תוחודו ,תולכולמ תוטישה ןוכנ
???תלגרתה אל דוע .המשנ לארשיב יח התא


לע הלוח) םיאסינות םע םג היעב יל ןיאו
.(םורפמו סוקסוק
.תוקישנ
תנעל וביגה
 
 
1/8/00 16:59
Estee :תאמ
?םינפנחב תא םגל הבוגתב
...םורפמ ,םורפמ ,חא
םיזנכשאה לצא
-הפוריא חרזממ ואבש הלא
.הווש לכוא תושעל םיעדוי םירגנוהה קר
(הקירפפה תוכזב)
ראשה לכ
...."ונל ועיצת אל ףידע רתוי"
Esteeל וביגה
 
 
1/8/00 19:03
קתבמה ו'ג :תאמ
?םינפנחב תא םגל הבוגתב
.יסרפ לכוא קר .יסרפ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
7/9/00 16:18
הילו'ג :תאמ
יסרפ לכוא קר .יסרפ לכואל הבוגתב
?ו'ג ,ףידעמ התא שורוח הזיא
(הייסרפ אל ינאש תורמל הזו)
הילו'גל וביגה
 
27/7/00 21:51
ינרוא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ףוס ןיאש ,תחא הבושת ןהילע ןיאש תולאש ןתואמ תחא וז
טילחמ דחא לכש ,הביבס תויוטבחתהל
.ןתנת אלש הבושת לכ םע תבאוכ איהו ,הילע תונעל ול םיאתמ ךיא


דימת ינאו .ינא םג - הברהו סקס תבהוא איהש הלעמל הבתכ יהשימ
דח ןפואב יתוא "קורזלו קופדל" טילחי רבג המל ימצע תא תלאוש
המלו ?םוי לכ םויב םימעפ שולש ינממ לבקל לוכי אוהשכ ימעפ
- יתוא בהוא םגו השדח העדוה דעו הפמ סקס לבקמו יתיאש והשימ
?יב דוגבי
- ףוס אלל באכ הז .באכ הזו ,ל הרק הז לבא ,המל הבושת יל ןיאו
התא - רמאמב תבתכש ומכו
לכ הז המל עדוי התא ילוא זא .באוכ ךכ לכ הז אקוד המל עדוי אל
?התפמ ךכ
,יתדגבנש תורמל ( הווקמ ינא ) דוגבא אלו יתדגב אל םייחב ינא
דגבש והשימ םע יתייה םגו
ונל שיש ,ותיא יל בוטש ,תבהוא ינאש והשימ םע ינאשכ - (יתיא)
אל טושפ ינא ,ראשה לכל ףסונב ,סקס םג תעפושו הבוט םיסחי תכרעמ
הממ בוט רתוי תויהל לוכי המ .התפתמ אל ינא .םידדצב שי המ האור
?תיבב יל שיש
החטיבב תדעוצש םיסחי תכרעמב תמאב אצמנ דגובש ימ ילוא
תא סורהל המל ?דוגבל המל - ה/ול בוט םא - תרחא...ןודבאל
?םידדצל לכתסהל רשפא ללכב ךיא ?רשואה
ו/יהשימ אוצמל כ"חאו הליבחה תא קרפל...הללאי זא ,ער םאו
!ןכ ינפל דחא עגר אלו .ת/רחא


דואמ יתוא ןיינעמ ןיינעה יכ,ןיינעב דיגהל המ הברה דוע יל שי
יתיקל תלבלובמ ינאש בורמ הככ םג לבא...וילע בושחל הברמ ינאו
ינא ילש תובשחמה תא ןגראל חילצא ינא םא .לקולק חוסינב
...רוזחא
:-)


.תומדוק תועיגפ דועל םירבגב חוטבלו רוזחל ידכ ןמז ןומה יל חקל
יחכונה גוז ןבה לעו
אוה קרש יל ונימאתו...תומוצע םיניעב תכמוס ינא ילש אלפנהו
!ךכמ חיורמ
ינרואל וביגה
 
 
27/7/00 23:07
תינור :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
ןיטולחל - ןהכ קילומש םע המיכסמ


םדאה ינב לש יפואה הז ?תיבב שיש המ ץוחב םיצור המל - ךיבגלו


םיצור םידלי המל ? לכה הל היהש תורמל חופתהמ התצר הוח המל
לכוא שיש תורמל ?ןומה םהל שיש תורמל םירחאה לש םיעוצעצהמ
םירזמ ,שגרמ הז ...םירחא םיחבטמ םועטל םג אב תיבב בוט
...םמצע םייחה הז - ו'ג רמוא ךיאו ...םדב ןילנרדא
רצויו .ןופצמה תא תוקנל ןויסנ לש יטסיאוגא דעצ הז - רפסלהו
.באכו סרה קר
תינורל וביגה
 
 
27/7/00 23:40
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
ךכ ,השא יתייה אל .תרגסמהמ םיגרוח םישנו םירבג תמאב המל
עדוי ינאש יל המדנ .תושח וא תובשוח םישנ המ גשומ יל ןיאש
רבג םלועמ יתייה אל םג ינש דצמ .וגהני ןה ךיא תופצל טעמ
ילבמ ,לילכהל טעמ הסנא תאז לכבו .םלועמ .ימצע יל טרפ רחא
.הז הככש ןועטל


תא תאלממו הבהא הל תצרופ ןהבש ,תוטעומו תורצק תופוקתל טרפ
רפסמ ,םייחה לכ ךסב ילואו ,םישדוח םתואל טרפ ,םירוחה לכ
,םירחא םיישונא םירוצי םג ךכו ,ינא ,םינש לש דאמ טעומ
םה הבש תרגסמל רשק םוש אלל ,םתוא ךשומש ןימה ינבל םיכשמנ
.םינותנ


לע אל הז .הלוע אוה ,קשחה הלועשכ ,ךשמנ ינא ,ךשמנ ינאשכ
.הככ הז ,הריחב יפ
רשאכ דחוימבו תכייחמ םג איהו ,תכשומ השא יינפב תדמוע רשאכ
ינא םש אוהשכ לבא ,והמ גשומ יל ןיאש "והשמ" ותוא ןמ הב שי
תא יל ץיאמ הז ,יתוא שגרמ הז ,יתוא ררועמ הז ,ותוא ההזמ
.הייארה תויוז תא יל בבוסמו קפודה


שי םא זא .םירחא ידי לע תינימ םיכשמנ ,םישנ םגו םירבג
,ינימ קופיס ןיא םא .רתוי םילודג םימסחה ,ינימ קופיס תיבב
םאו תוחפ ןכתסת ,ךייחמ רשואמ התא םא .תוחפ םיהובג םימסחה
.תויוטש רתוי השעת ,ץחלו הקוצמ ךב שי


ךל שי םאה הלאשהמ הנוש איה השעמה תא תושעל ופוסב םא הלאשה
.קשח


,הבהאה ,תרגסמה ,תובייוחמה לבא זע קשחהש םימעפ שי
זא .ייק וא .רמול ךל םימרוג ,המ הנשמ אל ..םידליה
.אל לבא ,םרוז ןילנרדאה
אלש המ ..עדת אל איה ...תויוטש :ךל רמוא ןילנרדאה ,םיתעל
יכ ..'וכו ..םיסחיל בוט ללכב הז ..ביאכמ אל םיעדוי
םג ול ןיאו תובייוחמ ול ןיאו ללכב ןופצמ ןיא ןילנרדאל
.והזו םש אוה .ןילנרדא םתס אוה .תוברת


קר שיו לזמ רב ינא םיתעל .םויה לכ ,םוי לכ םישנל ךשמנ ינא
.הבהא הזל םיארוקש יל המדנ .יתוא תכשומש םלועב תחא השא
חחרפל וביגה
 
 
27/7/00 23:46
lara :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
לכה ירה ףוסב לבא רפסל יאדכ אל תמבו קדוצ קילומש ילוא
ןאכמ הלופכ הדיגב ינעי . דגוב םגו ןרקש םג תאצי זאו הלגתמ
רבשמ היהיש ןוכנ רפסת םא וליאו . הרזח ךרד ןיא טעמכ רבכ
??? תכרעמה םוקישל חתפ היהי הז כ"חא ילוא לבא
השאה ינאו שי ילוא וא יל ןיא - ינויסנמ םורתל הלוכי אל
? הנורחאה תעדויש
laraל וביגה
 
 
28/7/00 2:26
קורי .ד :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
:הראל
םישיגרו םיפושח םיבצעב עגונ רמאמהו קדוצ קילומש יתעדל
.ונתיברמ לש
:ןופצמל הסבכמכ שמשל לוכי אל יודיוהש איה הנווכה
.האלה ךישמנ ,יתידותה ,יתדגב ןונגסב והשמ
אוהכ ךיילע לקת אל ,תעדויש הנורחאה ייהת אלש ,הדבועה
.הדיגב לש הרקמב הז
קורי .דל וביגה
 
 
28/7/00 3:27
קתבמה ו'ג :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
(םיגהונ אל ,םיתוש םא) התיבה וישכע יתוא החקלש תינומב
גהנה םע החיש החתפתה
םכחותמ יכה אל הז ילוא זא .שממ הזה רמאמה אשונ לע קוידב
לבא ,םלועב
תונעל רשפא ,תיבב םהל שיש תורמל ,םיצור םישנא המל הלאשל
ויתולמב םג
:דואמ ביבח תינומ גהנ ,סאיטא דוד לש
הצור אל ינא ?המ לבא ,םיקטס לע הלוח ,םיקטס לע תמ ינא"
לוכאל
"הצצפ יכה קטסה הז םא וליפא ,םוי לכ קטס
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
28/7/00 9:45
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.לוהוכלאה ידא הלא ילואו .ץמאתת .רתוי לוכי התא ,ו'ג


גהנ יפב ןתוא םישלו תונשיו תולפט תוחידב רזחמלו ץמאל
?סאיטא דוד דועו ?תינומה


םוי לכ ,חבושמ םג ,קייטס .רשק ןיאו קייטס ומכ אל הז ,אל
- ו'ג תאז תמועל .אירב אל ףא אלא סאמנש קר אל ,םויה לכ
םוי לכ ,הלועמ גוז תב - ךילע קוידב הזש ןעטשת חטב התאו
םירקיחמו אירב הז םויל םוימ רפתשמו ךלוה קר הז ,םויה לכ
לע רתוול ןכומ יתייה ינא) ריעצל ךתוא ךפוה הזש םיעבוק
גוז תב אצמת הפיאש ,איה היעבה .(הז תבוטל הארמה ןיינע
תימויה החוראל גוזה תב קר תויהל הצרתש וזכ דועו ,וזכ
?תקתרמה


לצא וא ףרודצנרק לצא םיאצומ אל גוז תונב ,ןיבמ התא
!!!ןתוא םינוק אל םג .ןוארב
חחרפל וביגה
 
 
28/7/00 12:00
ו'ג :תאמ
תונשי תוחידב לש רוזחימל הבוגתב
ב-ע-ר יתוא תישע
בער דואמ


ייחב ,ולש םשה הז סאיטא דודו
ו'גל וביגה
 
 
2/8/00 11:17
תינור :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
ילש םיהדמה ו'ג


התיה אל וז לבא הלאש ינמיס יתפריצ ילוא ...יתבתכשכ ינא
...תבשוחו תעדוי ינאש המ קוידב הז הלאש


...םהל קיפסמ אלש םימייוסמ םישנא לש ...יפואה הז
תראיתש המ תאו םישוגירה תא םיכירצש
םינש 3 רחאלש גוז הריכמ איה םא תלאשככ יתסאל ךתבוגתב
...ךכ לכ םישגרתמ דוע


ןכלו הזה שוגירה תא ...תבהואש המ קוידב הז ...ינאו
ןופצמהמ טקשב לובסל זא הז ילב רשפא יא םאש תרמואו תרזוח
סרה קר םעט לכ הזב ןיא ...גוזה ןב תא םג סורהל אלו
...לבסו
תינורל וביגה
 
 
9/11/01 15:39
dil :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
הרקיה שיא תשאל
ילש ןבל הכחא ,הרק המ תעדוי אל,ךמע תובתכתהה לכ יל החרב
.רוזחשל
הלוכי ינניא עגרכ ,רחואמ רתוי ךל בותכא
ךלש
dilל וביגה
 
 
28/7/00 2:17
קורי .ד :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
:יתריקי ינרוא
רשאכ תושחרתמ (יעדמ רקחמ יתכרע אל ,יתכרעהל) תודיגבה תיברמ
,הנומתהש ךכ .היהי אלש המ וא ישגר,ינימ :תיבב והשלכ ךסח שי
ןדיצבש ,לודג דחא ףיכו ריקל ריקמ םינויז לש תרייצמ תאש
גוז ינב ןיב םיסחיה תכרעמ כ"דב .תיסחי הרידנ איה הדיגב
.רתוי תבכרומ
קרפל" טושפ ךכ לכ אל הז ,םדוק הז תא ורמא רבכו , ףסונב
.ביבסמ תויובייחתה תחאו ףלא דועו םידלי שיו םיאושנשכ "הליבח
יוכיס רסחו ילוא יפיזיס ,שופיחב טולימ חתפ איה הדיגבה זא
....רסחש המ לכ ירחא ,םירחא םירקמב
קורי .דל וביגה
 
27/7/00 23:55
הטילול.צ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.דרמל תארוק ינא
הפ תובבותסמש תואושנה םישנה לכ לש דרמ
הירופ האלפומ תויגוז קר אל הז ןיאושינ תונש רשעש תועדויש
הקיחש הברה הברה רקיעבו םג אלא יתסא-ל-א הרפמו
םילותיחו
הסיבכו
תיבה תא רדסלו
םיעוצעצו
םישועו םירבטצמו םירבטצמש הלאה םינטק-םינטקה םיטרפה לכ דועו
תא הנשנ התאו ינא"מו הלודג הבהאמ תמאב ליחתהש והשממ הקבא
...דועו דועו דועו הבהאמ ואבש םידלימו "םלועה
יתויחא ןכל תארוק ינא זא
דרמה סנ תא םירהל
תועיבצהו תונרמשה ,תודסחתהה דגנ
םוימויה תואיצממ יקנ ריוא תמישנל סקס תוחיג דעב
תולשבה םישנה יבבוח תראפתלו
הטילול.צל וביגה
 
 
28/7/00 3:21
רוצילא יתיא :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
תולשבה םישנה דעב ינא .דעב ינא
תועפושהו
רוצילא יתיאל וביגה
 
 
3/8/00 10:16
תינור :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
לבא תויזחה תדרוה םע ילוא דרמה םעפהו החמישב ךילא תפרטצמ
תרחא הרטמל


.רתוי הברה הברה ...רתוי המיענ
תינורל וביגה
 
28/7/00 1:29
:תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
תוירכז תויצלופינמ ןאכ ןכילע םישועש תואור אל ןתא ,וווולה
?שורגב
ןכתא ענכשל םיסנמ ןאכ םירבגהש (ברל) תימגונומ ךכ לכ תואיצמה
.םתוא םג וררחשתו וררחתשתש ידכ קר אל איהש
.תונב רתאב הלאכ לבה ירבד אורקל בוצע ,בוצע
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/7/00 3:05
םתור :תאמ
?תוקתוש ןתא המל ,תונבל הבוגתב
קדוצ התא המכ ,הלאוו
םתורל וביגה
 
 
28/7/00 13:29
דנוב סמיי'ג .דנוב :תאמ
?תוקתוש ןתא המל ,תונבל הבוגתב
יאיבת .קדוצ אוה המכ ?רטמ םיעבש ?לקש רשע ?קדוצ אוה המכ
תיעוצקמ הדידמ
דנוב סמיי'ג .דנובל וביגה
 
 
28/7/00 20:54
םתור :תאמ
?קדוצ אוה המכל הבוגתב
.םתור םלוסב רשע .קדוצ אוה
םתורל וביגה
 
 
28/7/00 3:32
הרטניס קנרפ :תאמ
?תוקתוש ןתא המל ,תונבל הבוגתב
םיקפוא תרצו תינדשח ,תמייואמו תדחופמ סומינונא ,ילש הנכסמ
..ךתומכש
.הפ ורמאנ םעט לש םירבד .אלו אל ?לבה ירבד
?תויצלופינמ ןכילע תושעל הצור ימ ?תויצלופינמ
,ןכייח לש תוממעשמה תורגסמל ץוחמ תובושת תושפחמ ןכמצעב ןתt
םישנ אל םא ,םינייזמ םירבגש תבשוח תא ימ תא .ונומכ קוידב
?תואושנ
הרטניס קנרפל וביגה
 
 
28/7/00 12:06
קתבמה ו'ג :תאמ
ילש הנכסמל הבוגתב
.חחרפה הלעהש ירוקמה אשונהמ ונגרחש יל המדנ
לע אלא 'וכו םיקטס לע אל ,אל וא ןכ תוימגונומ לע רבודמ אל
ןיינע
ןהכה ירבד תא םרושאל יתנבה םא - איהש ,הרתסהה ,רקשה
- קילומש
.קרפה לעש היגוסה
דוס םע תויחל לוכי אוה םאה בושחל ךירצ דחא לכ
ושפנו וייח לע עיפשמ הז ךיאו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
28/7/00 13:04
חחרפ :תאמ
...ש יל המדנל הבוגתב
.קדוצ ןבומכ התא .ו'ג ןוכנ
חחרפל וביגה
 
 
28/7/00 13:16
קתבמה ו'ג :תאמ
קדוצ ו'ג...ש יל המדנל הבוגתב
תא 1 ץורעב שי ,ילויב 28 ישיש םוי ,ברעה .בל ומיש
."רמוכ" תא 2 ץורעבו "רגובה"
- רסומהו ןימה תולאשב םיקסוע דחי םג םיטרסה ינש
.ןסיסבב תדמוע הקיתשש
(ןמפוה ןיטסד) ןימ'גנב רוביגה רבעה ןמ דוס "רגובה"ב
תרגובמ השא םע ןמור להנמ
קר תרצונ עוריאה לש תועמשמה .הלש תבב בהאתמ ןכ ירחאו
הלגמ םאהשכ
אוה ובש בצמב ילותקה תדה ןהכ בצינ "רמוכ"בו .התבל
תדה ירוסיא ןיב בצינ
- עזעזמ רתויש המו ,ולש תילאוסקסומוהה תוינימה ןיבל
סנואש בא לע עדוי אוה
עדונ רבדהש הדבועה לשב ,ךכ לע רבדלמ עונמ לבא ,ותב תא
.יודיו תעב הל
לוטנ תויהל לוכי וניא םלועל ומע אשונ םדאש דוסה
.היעבה וזו ,תועמשמ
.רחאב תעגפ - תרפיס
בשוח ינא ,הזה אשונבו .ךמצעב תעגפ - תרפיס אל
םדאה לש ותובייוחמש
.ומצעב וישעמ לע ריחמה תא םלשל איה
דוסה תא חק ?תיתפתה :בתכ ןהכ קילומשש יפכ :רוציקבו
.רבקל וא .ךתיא
םיסחיה תכרעמל ץוחמ לא ,ךתיא וא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
28/7/00 13:27
דנוב סמיי'ג .דנוב :תאמ
בל ומישל הבוגתב
ו'ג ונלש םיטרס רקבמ התייהנ וישכע ...יפוי הללאוו
דנוב סמיי'ג .דנובל וביגה
 
 
28/7/00 17:08
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
בל ומישל הבוגתב
ץילממ התא הז לע .ןזוזגא רמוכ .תחתב ןיידזמ רמוכ
???תבש ברעב לכתסהל םישנאל
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
28/7/00 17:21
ןהכ זעוב :תאמ
ןזוזגא רמוכל הבוגתב
התא .בוט גולוכיספ לש ןופלט רפסמ יל שי ,ןועמש
תיעוצקמ הרזעל קוקז
ןהכ זעובל וביגה
 
28/7/00 12:21
noe :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
םיכסמ .הדיגבה םרט איה תירקיעה העינמה תדוקנש ,םיכסמ :הככ זא
היהי אל ,רבד םוש לבא ,רבד םוש הדיגבה לש היוליג םע יכ םג
גוזה ןב תרימש תויהל ךירצ ירקיעה ביטומהש םג םיכסמ .רבד ותוא
ןיאב רמשהל לוכי ,היבנידנקסב באפב ץוטס ,ןוכנ זא .העיגפ ינפמ
תונוכנה .תובבוש חורל טרפ ,םולכ לע דיעי אל כ"דב םג אוה .עדוי
םאו .תמדוק היעב לע יתעד תוינעל דיעמ ,הנוכשב ,יותיפל ענכהל
התויהמ תיחפמ רבדה ןיא ,היעבה תא שי ונתיאמ %90-לש יל ורמאת
תוחטבה תוחפל וא ,תונווכ תא םישגהל תלוכיה רסוח :היעבה .היעב
לע תורבגתהה ביבס דימת ונא םיבס םדא ינבכ .יגוזה רשקה תכרעמ
.יותיפה לש וחוכ ןטקי רתוי ונל בושח דגנמ דמועהש לככ ,יותיפה
?יביבח קילומש לשמ הנוש ילש הנקסמה תאז לכב הפיא זא
דחא ותואמ ץוח םיעדוי םלוכ ,יתנש לויט תונומתב ומכ קוידב
דימת טעמכ ,יתנש לויט תונומתב ומכ קוידב .םיינרק אל םישועש
ירה ,ןניקסע רבחה תושגר לע הנגהב םאו .ףוסב עדוי ןנרוקמה
ויוליגמ םינומ תורשע תעגופו העורג אהת ימצע יוליג ךות ותעיגפ
ךםירצ .(עמשמ עבקנ ןושלב םג ,רכז ןושלב רומאה לכ) ונידי לע
אל םלועל ,ילעב אוה קותמ המכ וה' :תיטנמור השיג אל וז ,ןיבהל
.אלו אל .'בל יוליגב יל רפסמ אוה וינויז לכ לע ,יל רקשי
,ןנרוקמה לש הלפשהה תשוחת םלוא ,השעמה םצעב אוה רבשנ ןומיאה
תופרטצמ רשאכ דחוימבו ,דגבנה לש תאז לע ךורע ןיאל איה הלודג
.'ינא טוידיא הזיא - ינממ ץץוח ועדי םלוכ' .וידחי הלא תושוחת
עבצאה תריקז - תיקלטיאה דיה תועונת תפשב - תבשחנ םניחל אל
ךוכיחמ רתוי ,המאה תריקזמ רתוי .ןובלע לכמ רתוי הרומחכ תרזהו
דומצ אוהשכ לדוגאה עונענמ רתוי ףאו ,רטנסב לזלזמה תועבצאה
םתאש ינפל זא .('עגר ,עגר' : המ םושמ ןמסמ הז תירבעב) עבצאל
ריחמב ולו ,גלשה רודכ תא רוצעל יאדכ ילוא ובשחת ,ןטבב םירמוש
רומיה אוה ףכה לע חנומש המ יכ ,תויגוזה תלשא ןדבואו ,באכה
.רתוי הברה ןכוסמ
noeל וביגה
 
 
28/7/00 13:05
הל תדרל ידכ רותב םידמועש תאז :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
ידכ רותב םידמועש םיווש הברה ךכ לכ דוע שי .רוצענ אל .אל
יל תדרל
םלוכ תא קיפסא ינא יתמש
הל תדרל ידכ רותב םידמועש תאזל וביגה
 
 
28/7/00 13:24
דנוב סמיי'ג .דנוב :תאמ
רוצענ אל .אלל הבוגתב
רות םוש יתיאר אלו יתרבע .רעטצמ
דנוב סמיי'ג .דנובל וביגה
 
 
28/7/00 15:07
תיתימאה -הל תדרל ידכ רותב םידמועש תאז :תאמ
רוצענ אל .אלל הבוגתב
!!!יוניכה תא יל תבנג ,ייה
ומצעל אוצמל ךירצ דחא לכ .הזה רתאב גוהנ אל הז ,יתריקי
!וירוחאמ דומעלו יוניכ
?רחא רמאמל הבוגתב ותוא תיאר
!םש ותוא יריאשת
תיתימאה -הל תדרל ידכ רותב םידמועש תאזל וביגה
 
 
28/7/00 17:04
תינרקשה הל תדרל ידכ רותב םידמועש תאז :תאמ
רוצענ אל .אלל הבוגתב
ירחא ,קתומ ,ךלש יוניכה תא הלאשהב יתחקל .הדומ ינא .ןכ
רחא רמאמב ותוא יתיארש
.האמחמכ תאז יאר .וב שממתהל תבייח יתייהו םיסקמ יוניכ
.ייניעב ,יכה יכה יוניכה הז
.ותוא ךל ריזחא ,תשקעתמ תא םא לבא
ךל תפכיא אל םא ,"הל םידרויש תבהואש תאז" ימצעל ארקא
תינרקשה הל תדרל ידכ רותב םידמועש תאזל וביגה
 
 
28/7/00 20:51
הל תדרל ידכ רותב םידמועש תאז :תאמ
..הדומ .יתבנגל הבוגתב
םלוכ ומכ ,תירוקמ תויהל יסנ ....ידימ המוד תעצהש המ
יחילצתש החוטב ינא ,ןאכ
הל תדרל ידכ רותב םידמועש תאזל וביגה
 
 
28/7/00 13:13
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
ןכש המ .תקולחמה תא יתאצמ אלו תבתכש המ תא יתארק ,חונ
:םה הלאו םימייוסמ םיסנאוינ ילדבה הז ,יתאצמ


.הנוכשל היגוורונ ןיב לדבה ןיא - היישעה איה ןומאה תריבש םא


ףושחל תורשפאה אלא היישעה אל איה ,הרומחה היעבהש ,יתנעט ינא
.וזכש המצועב באכל גוזה תב תא


תננרוקמה השאה ןיינע לע קוידבו...טקשה חצורה ותוא ,תויבמופה
:יתרמא רשאכ ,יתדמע
ידכ לכה תושעל ךתבוח ,תיתפתה רבכ םאש ,עבונ ןבומכ ,ןאכמ"
ןב םא םג - םירחאה לש העידיה םצע ןכש .השעמה לע עדי אל שיאש
ינב לש םדובכב העיגפ איה - םלועל תאז ולגי אל גוזה תב וא
"הז תא םישוע אל םירבחל - גוזה


.....םתדרפנ םייתניב םא םג ,םעפ ףא ,רמואו ףיסוא דדחל ידכו


וניאו היגוורונבש הזמ הנוש וניא ,הנוכשב ןימ יסחי םויק
רתוי ול שי ,הנוכשב ,יותיפה .םיסחיב תרחא תויתייעב לע עיבצמ
יכ תרשפא הניא ,ונממ קמחתהל תלוכיה םיתעלו תואצמה ייוכיס
.םש רבכ יותיפה


:וישכעו
.רצעה תא ומישיש ימ שיו רציה םע וכלי רומאכש ימ שי


וא ..הרק רבכ הז םא ,םישוע המ הלאשה לע אוה הזה רמאמה לבא
!קרפה לע דמוע


.תטרופמה ךתבוגת לע הדותו
חחרפל וביגה
 
 
28/7/00 13:22
הלש הרבחה לע דוס תעדויש תאז :תאמ
?םיקולח ונא הפיא , חונל הבוגתב
הבוט יכה הרבחה לש לעבהש ןכל עדונ םא - תונב - הרוק המ
,ןכלש
ץילממש ומכ ,וקתשת םאה ?ותיא ורבדת ?הל ורפסת ?דצהמ קתקתמ
רמאמה בתוכ
הקוצמב ינא .יתוא ופתש .יתוא ופתש
הלש הרבחה לע דוס תעדויש תאזל וביגה
 
 
28/7/00 13:43
חחרפ :תאמ
תובושת הכירצל הבוגתב
..טקשב יבשת .קאלב ריד - םייתניב לבא


תפסוהש עגרמ ,םהיניב םכסומ הזש ךל יראת ,לשמל קר לשמל
.םיסחיל םרז םילוקיש תאבה "םיעדוי"ל ךמצע תא


!!!קדצב .םלועל ךל וחלסי אל םהינש :הרקמ לכב
חחרפל וביגה
 
 
28/7/00 13:52
noe :תאמ
תובושת הכירצל הבוגתב
עורג רתוי הברה הז דבל תולגל ,םדוק יתבתכש המ יארקת םא
המ קוידב הז ,הל ירפסת תא םא .גוזה ןבמ עומשל רשאמ
.דבל תולגל ארקנש


ינא .היהתש לככ תבאוכ תמאה תא יפידעת תא ,תמא תשא תא םא
ילש עדומה תת הז אהי קיחדהל טילחא םא .תעדל הצור בגא
,הזב קר אל .יליבשב ובשחי םירחאש הצור אלו הז תא השעיש
םא םגו ,יל ולגת השקבב ןטרס יל היהי םא םג ,םוחת לכב
,תמאה םע דדומתהל בהוא .רמולו תאצל טוידיא ומכ בתוכ ינא
ןדעה ינג האלה .אל וא דדומתהל םא דבל טילחהל תוחפל וא
.םיטושל
noeל וביגה
 
 
28/7/00 14:22
noe :תאמ
תובושת הכירצל הבוגתב
איה תקחוצ ,תדלל תדמוע איהש הנקזה הרשל םיהולא רשבמשכ
וא !ןקז ינודאו !?הנדע יל התיה יתולב ירחא :הברקב
.םירשע ןב שממ אל ילעב ?דלא קוידב ךיא ,וניתולימב
הרש הקחצ הז המל" :םהרבאל הנופו הצוחה אצוי םיהולא
םיהולאה התוא איבמ "?יתנקז ינאו דלא םנמאה ףאה :רומאל
.הנקז איהש הרמא ,ןקז התאש הרמא אל ךתשא .ןטק רקשב
איה ירהש ,םולשה ינפמ בותכה הניש" :י"שר םש מרוא
םולש לע הרימש םשל ,וניתולימב וא "ןקז ינודאו הרמא
- הלש הרבחה לע דוס תעדויש תאזל זא .רקשל רתומ תיב
.דוס ראשי אוהש יגאדת
noeל וביגה
 
 
28/7/00 15:13
םתור :תאמ
תובושת הכירצל הבוגתב
רובעל תדמוע איה .הל ירפס לבא ,תונידעב .הל ירפס ,יתעדל
המכו הל רקשמ ןמז המכ עדוי ימש) הלעב םע השק ןומא רבשמ
(הכותב תאשונ רבכ איה תודשח
תאש םירבדהו תמא תרבח תא תוחפלש תעדל בושח דאמ הל היהיו
.ןומא ךב תתל הלוכי איהשו תמא תרמוא
םירבדה -ןיע םילעהל הפידעמו תעדוי איה םא -ינש דצמ
הגאד ךותמו יטרפ ןפואבו תונידעב ורמאייש ,ךלש םינכה
איה םומיסקמ .התוא ושייבי וא הל וקיזי תמאב אל ,הנכ
.ןיע םילעהל הפידעמ איה המל ךל םג ריבסת
,תקתוש תא םאו ,תעדוי תא ,תעדוי תאש ןוויכ .התיא ייהת
דימת .ידחפת לא .רבשמל התוא ליבויש בצמל הפתוש תצק תא
לע םג םישנאל םירפסמ םויה ירה ,תמאה תא תעדל בוט יכה
...תוינפוס תולחמ
םתורל וביגה
 
 
28/7/00 17:50
הלש הרבחה לע דוס תעדויש תאז :תאמ
תובושת הכירצל הבוגתב
זאמ תרעסנו תלבלובמ ינא .ךתבושת לע ,יתריקי ,הדות
הרקמב ירמגל ,הז תא יתיליגש
התוחא םע הב דגוב אוה .ךבוסמ ןיינעה :יעמשת וישכע
קר איהש ,התוחא !!!.הריעצה
,השוע איהש המ קוידב תעדוי אל חטבש ,תלייח ,םירשע תב
םג לבא
תושעל המ תעדוי אל ינא


תוארל יל השק יכ ,ילש הרבחה םע שגפיהלמ תענמנ ינא
.תעדוי אל איהש
והשימ דועו חחרפה וליאו ,הל רפסל יל תעציימו ,השא תאו
קאלאב רידש םירמוא
םירבג םהו
תושעל המ תעדוי אל ינאו
הלש הרבחה לע דוס תעדויש תאזל וביגה
 
 
28/7/00 21:59
דחא םתס :תאמ
ףוחדו - תובושת הכירצל הבוגתב
המ המצע תא תלאוש איה .תעדוי רבכ איה םא לשמל המ
םע יתחפשמה רשקה תא םיסל ,?שרגתהל .הז םע תושעל
?הדונמ תויהל ,תודנל ?םירוהה םע ?התוחא
ףאו תעדוי ללכב איה ילוא לבא ,ריבס אל ...ילואו
לבא .ילוא .הטוס הזש ידיגת .הזכש דחוימ רשקל הפתוש
תודוסב ךתוא ףתשת אל איהש ךל רורב ירה ,ךכ םא
?ןוכנ .הלאכש


הל ידיגת ,המ וליאכ) םתור יפ לע תונידעב ,תא הנהו
ללמחתצצתתתתופ תצק חחחחחככככ ךלעב סספ צצחוא ממה
המ תא הינפב יחיטת (יחרבתו ...ךתוחא למלמתצסעפא
איהש המ םע דדומתהל התוא יחירכתו ךיינפמ תרמוש איהש
?הצור הניא


תללרתשמ תונידעב סע[פא יגוז תבש יל תרפסמ תייה וליא
דעצהו .ץק הזל םש יתייה דימ לבא .דימ .יחא םע
!!!םייניעה לוממ יל יפוע ..הטומרש אי ךל רמוא ןושארה
דחא םתסל וביגה
 
 
28/7/00 22:07
םתור :תאמ
היצפוא דוע יחקל הבוגתב
.דחא םתס תמאב התא ,הלאוו
םתורל וביגה
 
 
29/7/00 3:36
תאיל :תאמ
ףוחדו - תובושת הכירצל הבוגתב
?לעבה םע יתמעתת אלש המל
עגפי שממ אל אוהש ךכ ,השוע אוה המ עדוי רבכ אוה
.יוליגהמ
יאדוב אוה-םיסחי תכרעמ לש הזכ גוס םהניב שי םא
.ותיא ירבדשכ ,ךל עידוי
?תרעוכמה הדיגבה תא קיספיו ,להבי אוה ילוא


.ותיא ירבד
.ולש הבוגתה יפל האלה יטילחת
תאילל וביגה
 
 
29/7/00 9:48
דקש :תאמ
תירשפא הבושת דוע הנה זאל הבוגתב
.המצע תוחאה םע וא
הל דיגהלו הלודג תוחא ומכ רבדל הלוכי תא התיא
לולע םג הזו ,תולגל הלולע תאש הל ריבסהלו ספאתתש
התוחא םע הרקי המ בושחתש םגו .ךיידעלב תולגתהל
הבירחמ איה.ץצופתי קסעהשכ (!)ןהלש םירוהה םעו
.הלש אבאו אמא םע םיסחיה תא םג המצעל
תא סינכהל תבייח תא םא ההות יאדו תא ,ינש דצמ
ךלש םיסחיב יולת הז זא .וזה הלוחה הטימל ךלש שארה
הירוטסיהב שי הברקה וא תונמאנ המכ ,הרבחה םע
ךישמתש יהשימכ התוא הצור תייה המכ ,ןכלש תפתושמה
.הנמאנו הבורק הרבח תויהל
.המליד תכיתח ןכא
םע רבדיש ,העפשה לעב ,רחא והשימ ברעל הווש ילוא
?תררוסה תוחאה
...הטומרש תמאב איה
דקשל וביגה
 
 
30/7/00 18:19
הלש הרבחה לע דוס תעדויש תאז :תאמ
תירשפא הבושת דוע הנה זאל הבוגתב
השיחכה איה הלחתהב !!!!!!הנטקה תוחאה םע יתרביד
"תינוכמב ינא יתייה אל תאז" הרמאו
לב א,התוחאל הלגא אלש הננחתהו התכב איה ךכ רחא
איהש יל חיטבהל המיכסה אל
.התוחא לש לעבה םע םע קסעתהל הקיספמ
תוחאה וישכע יכ .. .היעבב רתוי דוע ינא וישכעו
חטבו ,תעדוי ינאש תעדוי הנטקה
אל המל ילע סעכת ילש הרבחהו ,דחא םוי הלגתי הז
!!!!!יתעדיש והשמ הל יתיליג


.ךיא .יתכבתסה ךיא
הלש הרבחה לע דוס תעדויש תאזל וביגה
 
 
30/7/00 18:31
דקש :תאמ
!!!!!!הנטקה םע יתרבידל הבוגתב
.הבוטל לכה ,יעגרית ,תכבתסה אל
תוחאל דיגהל הלוכי תא .טושפ רתוי הז וישכע
,עדת התוחאש וא רמגינ הזש ואש תחא םעפ דוע
-רבד לש ופוסב ועדי םירוהה םגש הל יריכזתו)
לכ םע םיסחיה תא המצעל תסרוה איהשו ,ךממ אל
לכ אל הז םירשע) הנטקה הטומרשה םאו (החפשמה
(תרגוב הרוחב וז ,הנטק ךכ
איה ,רמגיי הזש וישכע םג חיטבהל תלגוסמ אל
.עדת התוחאש תעדל הכירצ
אל תאש ידיגת .תעדוי תאש המ ךתרבחל ירפס זאו
.רופיס שיש תעדוי תא לבא םיטרפ תעדוי
.ןכיניב ראשיי הז .ךיילע סעכת אל ךלש הרבחה
דקשל וביגה
 
 
30/7/00 18:58
שיגרה שיאה :תאמ
!!!!!!הנטקה םע יתרבידל הבוגתב
חמשת איה .ךלש הרבחה ,ךיילע סעכת אל איה
.הלקהב ךייחתו
דוסה תא תעדוי תאש הזמ דואמ הנהית איה
.םיימיטניאה הייח לש לודגה
.ךל הדות תריסא דואמ היהת הלש החפשמה םגו
םע בירת ךלש הרבחה
לע וחמשי םידליה ,ילוא םישוריג ויהי ,הלעב
.רתוי אמא םע רג אל אבאש הז
.םייח ףייכ
השעמ ישעת אלש המל .ךלש הרבחל ירפס .ירפס
?םויה בוט
אל םא ,עובשה תא הל השעי הז ירה .הל ינגרפ
אל םא ,שדוחה תא
.קוריב תכלשה תא הל עבצי .םלוכ םייחה תא
.הלילה הלודג החמש
איה ,ךל יעדתש ,הנטקה ךתוחא :הל ירפס
...תיניצר הטומרש
.תלייח .הקותמ איה ,ההימתב ךתרבח לאשת ?המל
תרבדמ תא המל
?הילע הככ
,הטנמ תיירכוס הל יעיצתו ,הל ידיגת ,הא
איה טושפ .יניצר אל .םתס
,הככ םתס ךל תרפסמ יתייה אל .ךלעבל תצצומ
ךכ לכ הרבח ינא לבא
תא ךל תושעלמ קפאתהל יתלוכי אלש ,הבוט
.עובשה
תא ?קיחצמ אל ,המ ?תקחוצ אל תא המל ,יקחצת
?תרשואמ אל
ירה !הלקה שיגרהל הכירצ תא ?קתומ ,הרק המ
!דוס תיליג
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
30/7/00 19:41
דקש :תאמ
!!!!!!הנטקה םע יתרבידל הבוגתב
.טלפמ םהמ ןיאש םיבצמ שי
ועיצה תוירבגה תובוגתה לכש הרקמ הז םאה
?רבדל ועיצה תוישנה תובוגתה לכו קותשל
לש תודיעמ לע תוירחא תחקל אלב םיפולא םתא
רציה
הדיעמ לש תיתימאה תועמשמה המ ןיבהל אלבו
וזכ
.יזיפה טקאל רבעמ הברה איהש
ותיא היח ינאש שיאהש תעדל הצור יתייה ינא
.הזל לגוסמ
םירבד דועל לגוסמ תויהל יושע אוה
(ול שי םא) ילוא ,ולש תונבה
דקשל וביגה
 
 
30/7/00 20:33
שיגרה שיאה :תאמ
!!!!!!הנטקה םע יתרבידל הבוגתב
,ךתרבח תא ,םלוכ תא ינימזת :עיצמ ינא
תצצומה התוחא ,קאינמה הלעב
זאו ,טנלו'צל תבש ברעל ינימזת םלוכ תא
םיטוסבמ ויהיו ולכאי םלוכש ירחא
,םכל רפסל והשמ יל שי :ידיגתו ימוקת
.וחמשת ארונש
?ןוירהב תא ,תושגרתהב ךתוא ולאשי ,המ
ךתוחא ילוא לבא ,לודג קוחצב ינעת ,אל
ןוירהב ,הכרב ,הנטקה
- םיקוחצ יכהו
.ךלעב השממ ,יממ ינימאת אל תא
??םיעטק ןוכנ
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
30/7/00 21:11
עטנ :תאמ
!!!!!!!!!!העצה יל שיל הבוגתב
ףרטאב יל הארנ התא , שיגר שיא ,ךל שי המ
עגרית ,עגרית .ברעה
ונב תולכל תאבש ער ךכ לכ והשמ ךל התשע ימ
.......?ךמעז תא
...התיא ןובשחה תא רוגסתש ףידע
עטנל וביגה
 
 
31/7/00 10:44
דחא םתס :תאמ
!!!!!!!!!!העצה יל שיל הבוגתב
.ףוריטב אל לבא ,ףרטאב אוה ילוא


קדוצ שיאה
דחא םתסל וביגה
 
 
31/7/00 16:51
SARIT :תאמ
ףרטא ףרטאל הבוגתב
..תועמד דע קיחצמו ,קדוצ שיגרה שיאה
SARITל וביגה
 
 
2/8/00 15:19
ןטקה סקנפ :תאמ
!!!!!!!!!!העצה יל שיל הבוגתב
!!הבוט רתוי דוע העצה יל שי


?ךל םג ליחשיש לעבהמ ישקבת אלש המל
,ךלו ותסיגל ,ותשאל ליחשהל הנהי אוה הככ
וישכע יכ תוטבלתהה םע ירמגת יכ ינהת תא
תלייחה ,רבד םוש תולגל ילכות אלש רורב
..'וכו רורב וישכע יכ הנהת תניידזמ
םולכ תעדוי אל איה יכ תרשואמ הייהת השאה
.המטסופה
.לאוג ןויצל אבו ,םירשואמ ויהי םלוכ הככ
ןטקה סקנפל וביגה
 
 
28/7/00 13:34
noe :תאמ
?םיקולח ונא הפיא , חונל הבוגתב
,ךלוהו לדגה ףתושמה הנכמה לע עיבצמ תוקולחמ דודיח דימתכ
השעמה תוימצע ןיב לדבהה תא תדדיח הפי ןכא .אוה בוט ךכ םאו
רבכ התאו ,יתיטס רבכ םא ךא .ויוליגל ןוידה דוחיי ןיבו
ןתי ימו - הלימ ףיסוהל אלש יניעב םינינצל הז אהי ,תינע
וניא יונישה .הנוכשה ירהכ היבנידנקס ירה אל ,הנורחא אהתש
.העיסנה םצעב אוה יונישה .תנמדזמה םיסחיה תכרעמ םצעב
םה םיגרוח הלאו הלא ןכא - םדא לש ותוירסומ תניחבמ
רציה ילגלג תא םיעינמה ושפנ יכלהמ דצמ ,תיגוזה ותובייחתמ
לע הקזח ,ןולמב ןושיל רחובה תיב לעב .םימוד וליפא םה ןיא
תאז השוע ,ןולמב ןושיל רחובה רייתה .וב לפנ םגפ יכ ותיב
רשאכ אלפנו חונ חוורמו לודג ותיב אהי ,הנישב ושפנ הצפח יכ
ףא לע ןיידע .אל ?ההזו תניוצמ אמגודהש דיגהל .היהי
.ורקיעב יתוהמ ,םיוסמ לדבה לע עיבצהל הב שי התוינוציק
noeל וביגה
 
 
28/7/00 13:36
noe :תאמ
?םיקולח ונא הפיא , חונל הבוגתב
השעמה םצעב םיקסוע ונא ןיאשכ אקווד ,טמשנ רקיעהו PS
זכרמ ןיבו רכנב הניפ ןיב שי םוצע לדבה ,ויוליגב אלא
,תוחינז ידכ דע םצמטצמ יוליגל יוכיסה .תיתנוכשה הציבה
.הזיחא רסח אצמנ - ןונריק רבדב יתנעט רקיעו
noeל וביגה
 
28/7/00 15:24
יתות :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
,ותיא היח ינאש שיאהו ,טהלב ןיידזהל יל אב םא המ לבא ,ודיגת
.טהלתהל יל םרוג אל רבכ
אל רבכ אוה ...אוהו ,ינפל ןיידע םייחהו ,הריעצ השא ינא -וליאכ
.....יל "דימעמ"
.....?והזש תעדל הרומא ינא רבקה דעו התעמ , המ זא
??????תשגרמו העורפ םירשב תואת ?ייחב תטהול הקושת היהת אל רבכ
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאלללללללללללללל
הנכומ אל
ההההההההההמממממממממ
םםםםםםםםםםווווווווווווואאאאאאאאאתתתתתתתתתייייייייפפפפ
.ותוא תבהוא ןיידע ינאש ךכל , רושק אל הז המכ ,רושק אל הזו
.דאמ יבילל רקי אוהו
??????????? הההההההההההמממממממממממ זזזזזזזזזזאאאאאאא
יתותל וביגה
 
 
28/7/00 16:39
noe :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
הרגישה .םיסחיה תכרעמב קפדנ והשמ יכ ,טהלתהל ךל םרוג אל אוה
תא שדחמ תיצהל .התוא ריעהל לק הז המכ דע יאלפתת .התלתשה
ןינבה .קמועל רופחלו ץמאתהל אלש םיפידעמ ונבורש אלא ,שאה
,ןוכנ ץמוא תצק ךירצ זא .תודוסיה דיל רופחל המל ?דמוע
תרעס תיתשהל םישפחמשכ הז הככ לבא דדונתי תצק ילוא ןינבהו
זא ,ךלעבב העיגפב ןכתסהל תפכיא אלו ,ץמוא ךל ןיא םאו ,תושגר
.םילוז םישוגיר ישפחו יצור
noeל וביגה
 
 
28/7/00 17:40
יתות :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.תינורטפ ,תאשנתמ ,תיטופיש ךלש הבוגתה .ךל טאל
? התוא ריעהל "לק" ךכ לכ הזש עדוי התא הפיאמ
םירבד הברה יתבהא אקווד .ותוא אלו יתוא אל ריכמ ךניא ירהו
רמייתת לא זא ,ךלש ןויסינה ךמס לע רבדמ התא לבא תבתכש
אל התאש םישנא לצא תומייקש תויובכרומה לכ תא לק שיח ןיבהל
.ךל קיזת אל הוונע תצק .ריכמ
יתותל וביגה
 
 
28/7/00 21:00
noe :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
דוחלו דחיב םכתא יתנמזה אלש החילס תמאב .החילס תמאב
םיעגרב ךומתל םש יתייה אלש החילס .תקיודמ הזונגאידל
יתררחשש החילס .םזילנרטפ תרסח היטפמאב ןהנהלו םישקה
,קודבל ילבמ תאז לכ ,הניבה תורסח יתורעה תא ריואה ללחל
תושיגר ,ויה םא םישוריג וא ,תויודבאתה ,יתחפשמ רבע
.יארחא טסיפרת-טסילאנאל םייוארה םירבד דועו ,תופורתל
to cyber space, wake up and smell the modem !!!?ולה
welcome
noeל וביגה
 
 
28/7/00 22:14
יתות :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
לכ תא תדביא תמאב ,אשנתמ תויהל תכשמהשכ ,וישכע
.ךילא יל התיהש היטפמיסה
יתותל וביגה
 
 
29/7/00 20:40
noe :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
ייניעמ הניש רידמ שממ
noeל וביגה
 
 
29/7/00 21:22
יתות :תאמ
ייניעמ הניש רידמ שממל הבוגתב
.בונס
םישנא .תאזה תואשנתהה ,תוננבב ,ןאכ לבוקמ אל הז
.הלא תא הלא דבכל םילדתשמ
תודיגב לע םירבדמש םירבג קר דבכל חילצמ התאש וא
.ךכל רשקב תוהותש םישנ אלו
יתותל וביגה
 
 
30/7/00 12:37
noe :תאמ
ייניעמ הניש רידמ שממל הבוגתב
לבא ,ילש התיה אל הנישה תרדה ןינעב הבוגתה
םוש היה אל .המיזגמ תצק תאש בשוח ינא ,ונניב
יתורעהב אל ףאו הנושארה יתבוגתב אל אשנתמ רבד
ירשית םיילגרה לע יפקדזת .הינשבש תוינצקועה
םירבדמ ונחנאש יארתו הטמלמ לכתסהל יקיספתו ,טבמ
.םייניעה הבוג - הבוג התואב
noeל וביגה
 
 
30/7/00 20:40
שיגרה שיאה :תאמ
ייניעמ הניש רידמ שממל הבוגתב
ךל םולשו (?הז תא םיאטבמ הככ) האונ םולש
.יתות
תבבלמה תובתכתהה תא בר ןויעב יתארק ,ןכבו
םכלש
הנטק הרעה יל שיו
המיזגמ אל איהש בשוח ינא
םייניעה הבוגב םירבדמ אל םתאו


ךלש םיציבה דיל תואצמנ ךלש םייניעה ןכ םא אלא
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
31/7/00 1:41
noe :תאמ
?םייניעה הבוגל הבוגתב
שיגר ,םירבד הברה התאש תויהל לוכי ,רקי שיא
לש םתמינלו ,םיסנאוינל אל יאדו ,אל התא
ךרד לע התיה ,הילא הנושארה יתרעה.םירבד
איה תרוקיב לכ אל .תיתרוקיבה הצלמהה
תוינינע תורעה לבקל עדוי אלש ימו ,תאשנתמ
הרעהה .ןנימזי אלש ול בטומ תיתרוקיב המינב
עיבהל התיה התרטמו ,תינצקוע התיה הינשה
םג ימעטלו תינינע אלה תרוקיבה ןמ חור תרומ
ןינע לש ופוגל .ירבד יפלכ העבוהש הנוכנ אל
תרוקיב םיעיבמ הב ךרדל למס התיה יתעדוה לכ
,ןאכ דע ונעגה םא םלוא ,ןובלע חיטהל ילבמ
הצרת ,יביל לע רשא לכ תא רמוא אלש עודמ
לכה ץוריתב תאז החדת הצרת אל ,לבקת תרבגה
יתות לש התשיג .תאשנתמ תרוקיב וז :חונ ךכ
תירסומ יתלב ,תירטנצוגא התויה דבלמ התעדוהב
,תיתודלי רקיעבו תוירחא תרסח איה תיחטשו
תויתודלי תדבועל תעדומ םתסה ןמ יתות
תייאל הרחב הב הרוצה תדמלמש יפכ ,הינועיט
לע םירתוומ ונתיאמ הברה .םתוא שיגדהלו
יתלבו םיכורא ןמז יקספל וא תותימצל תואנה
יהוז .תורחא תורטמ ןעמל ,שארמ םירדגומ
התחיקל לשו תישונאה תוירחאה לש הסיסב
ינוחמצה הז םא ןיב .היפ לע בייחתהל תלוכיהו
הז םא ןיב ,וילע בוהאה קיטסה ןמ רזנתמה
לש תוינמדמודה תיחמ לע רתוומה רכוסה הלוח
סיפה לעפמ דבוע הז םא ןיבו ,הקשור הדוד
יספט יולימבש שוגירה תיילשא לע רתוומה
דוע וז תונמוימ םידמול ונלוכ .וטוטה
תא וא ,טילחת :ונילע הווצמ אמאשכ ונתודליב
ןתינ ,םיוסמ ליג דע .רוטקרטה תא וא יבודה
ונא דועבש הדבועה תא הנבהב לבקל אהי
םיללימ ונא שדחה יבודב דובכ רחא םיקיזחמ
הז 7 ליג ירחא ,רוטקרטה תא הצור ינא לבא
םיבייחתמ םישנא ינש רשאכ .זיגרמ היהי רבכ
הז םירתוומ םה תיביסולקסקא תיגוז תכרעמל
ולא יא לע םתויגוז ןעמל םהינשו הז ןעמל
ץוחמש םיסימ םיעבונה ולא .תורעסו םישוגיר
איהש יפכ תיסיסבה הנבותה וז ,תכרעמ התואל
םיאצוי הל תויהל םילוכיש ןבומכ ,םויכ תספתנ
.יתות לש הרופיסב בצמה הז אל ךא ללכה ןמ
הב ,וזכ תכרעמל סנכהל ןכומ והשימ רשאכ
לע רתוול תובייחתהה עמתשמ ןפואב הלולכ
תרגסמל ץוחמ ולאש לככ ,דועו םירפרפ םישוגיר
תושגר לע תתשומה רשק תינב ןעמל ,תיגוזה
ףילחהל םדוק יתאטבתהש יפכ וא רתוי םיקומע
תוצרל ודיצמ יקונית הז אהי ,תושגרב םישוגיר
יתלב יקונית אלימ .הרמושלו הגועה תא לוכאל
ןב יפלכ יארחא יתלב ,ירסומ יתלבו יארחא
לבסה יפלכ ירסומ יתלב ותוכמתסהו וגוז
םייתשמ תחא איה הרירבה .ול םרגהל יושעשש
תכרעמה ךותב םישוגירה תא ררועלו תוסנל
דעצה בלשב רקיעב לבא ,השק דאמ הז יתעדל)
םיבוט הלא ויהי (לגלגתמ הז כ"חא ןושארה
לועבטה םעטכ םמעט אהי בוט המ םיריעסמו
תיחמ לש ןירכסה םעטכ וא ינוחמצה סעולש
וטילחיו דגנמ דמועה תא םלוכ ולקשי ,יטבאידה
ללגב קר גוזה ןב תא ונרקל .תושעל םתעדב המ
הפיאשבו ןימה יכרצב טולשל םילגוסמ אלש
לפש השעמ אוה םישוגירל הלוזה
noeל וביגה
 
 
31/7/00 1:46
noe :תאמ
?םייניעה הבוגל הבוגתב
...ךשמה ספוא
זובל יוארה יטסיאוגאו יתודלי לפש השעמ
זוחא םיעבראש יל ורפסת לאו ,אשנתמ
זוחא םישימח ,הז תא םישוע היסולכואהמ
ךכמ רתוי דועו יביבל ועיבצה היסולכואהמ
!המ זא - רלטיהל
noeל וביגה
 
 
31/7/00 8:11
יתות :תאמ
?םייניעה הבוגל הבוגתב
התיה ילש הנושארה העדוהה .חונ ,עמשת
שי ?הקוצמ וזש תיהיז אל םאה .הקוצמ תעדוה
םילוכסת שיו םתיא תויחל רשפאש םילוכסת
.םתיא תויחל רשפא יאש
לוכסת םאה ומצע יבגל עובקל לוכי םדא קר
.אל וא ותלוכי יפל אוה םייוסמ
התיה וזה העדוההש בושחל ךל םרוג המ
?יניעב םג תיתודלי
התוא תטפש ןכלו ,תישגר איהש תיהיז התא
גרודמ ילנויצומאש המ רמולכ .תיתודליכ
תירבג השיג .ילנויצרש הממ ךומנ רתוי ךלצא
.רתויב קומע ןפואב תללוש ינאש תינייפוא
.רקיעו ללכ יניעב תיתודלי התיה אל איה
יתייה ול ,היואר ןכלו תיטנתוא התיה איה
.רתויב ריהז בשקל -ימצע לש ינוציח ץעוי
םישנ השולש לש תועדוה ןאכ ארקל לוכי התא
המ וניבהש ,הדימ התואב תויטנתוא ,תוחפל
.יתוהמ אוה המכ דעו יתראיתש
השאל אשניהל וליפא לקוש תייה אל ירה
?עודמ .הליחתכלמ ,ללכ ךתוא תכשומ הניאש
תובגשינו תוימורת תודימ תלעב איה םאו
?תובר
,תויגוז יסחיב ירטנמלא הז הכישמ ,המ זא
וא תיקסע תופתושב רבודמ אל ירה
ךרואל םינתשמש םירבד שיו .תיגולואדיא
ןפואב םימעפל ,יריקי חונ ,םינתשמ .םייחה
ךתוא ףתשל יל ףוחד אל שממו ,ךיפה יתלב
.םיטרפב
תנתינ הנניא תופתושה ?םילותק ונחנא
היצפואה תמאב וז קוריפ םאהו ?קוריפל
?םידדצה ינשל ?המכחה ?תפדעומה
דחא ףא ,ינוחמצ תויהל םאה רחוב ינוחמצה
.אל אוה םא יתודלי אוהש ול דיגהל לוכי אל
ןפואב ריכמ קיפסמ אל התאש תוקוצמ שי םאו
הזל .תונעדיב ןתוא טופשל רמייתת לא ,ישיא
המ עדוי התא ךיא .תואשנתה יתארק קוידב
עובקל רהממ התאש ,תלוזה ליבשב ירטנמלא
?לוז שוגירב רבודמש
יתותל וביגה
 
 
31/7/00 9:21
noe :תאמ
?םייניעה הבוגל הבוגתב
םילימה .הנושארה ךתעדוה תא בוש יארק
תולימ ןה ןתתוא תכשומה המינב תושגדומה
םילימה אל .םילשהל תונוכנה רסוח בוריסה
,ךל דובכה לכב .המצע הקוצמה תא תוראתמה
תוכרעמ םינובו םינתחתמ םיתיעל םישנא
עבקא ינא אל ,תינימ הכישמ אלל םג תויגוז
.םהיתויופידע רדס תא םהל
לבא ,ירבג םזיניבוש הז ךיניעב ילוא
רחא (היהת רשא התורידת אהת) הצירה ,יתעדל
(עובק אל - ימעפ בר וא) ימעפ דחה שוגירה
םה ,ןמדזמ ןימבש םישוחה תרעסו שוביכה
.םיקומע תושגרל הוותשמ אל רשא לוז שוגיר
ילעב תא תבהוא ינא" ,הנעטהו
זזזזזזזזזזזזזזאאאאאאאאאא

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הההההההההההההההההממממממממ
,תושיגר רסוחב העוגנו תיתודלי הנעט איה
.תבהוא תאש ימ יפלכ בל תומיטאו
םינתשמש םירבד שי אטבל תבטיהש יפכ ןכא
תרגובה ונשפנ הנשמ םתיא דחי ,םייחה ךשמב
ןב תבהא המוד הניא .היתויופידע ירדס תא
לש הירוחאב לילק םיבהבהא השעמל קיתו גוז
תלוכיל ונידלי תבהא המוד הניאו ,תינוכמ
לכל הלבגמ אלל תאצלו עגר וא העש לכב םוקל
תלוכיה רסוח .ונישפנ ץופחת וב םוקמ
ןויסנהו ,ונל עריאש יונישה םע םילשהל
ןוחטיבהמ יל הנהא :ויתוצק ישב טומב זוחאל
רפרפתהל ךישמאו תויגוזה ייחבש ישגרה
העיגפה ריחמב הז היהי ולו ,ישפנ תוואכ
.זובל יוארו יתודלי אוה ,יריקיב


"םיל הצור ינא אמא"


יתלאש קראפ הנולל הצור התאש תרמא לבא
אלו ןאכ םי ידגב ונל ןיא ,םימעפ ףלא ךתוא
.םיל עיגהל קיפסנ
?קרפ הנולה תא בהוא אל התא המ


,דאמ קרפ הנולה תא בהוא יא
זזזזזזזזזזזזזזזזזזאאאאאאאאאאאאא
ייייייייייייייייינא הההההההההממממממממממ
אאאאאאאאללללללללל
ןןןןןןןןןןןככככככוווווווומממממממ
]רתתתתתווווווווול
הההההההההההההההמממממממממ
!!םםםםםםווווואאתתתתתתתתפ
noeל וביגה
 
 
31/7/00 9:37
noe :תאמ
?םייניעה הבוגל הבוגתב
ינא ,תרשפתמ יתלבה המינה ףא לע :רבד דועו
םא םג תישונא תוגהנתה לבקל ןכומו ,ןלבוס
תלבק ףס יכ ימצע לע דיעאו .יחורל הניא
רבד שי לבא .דאמ דע הובג אוה ילש גירחה
,והשימש :חכשא אל ותואו חלסא אל וילע דחא
םע חנ בותכלו זעהל הסני הפ דחא והשימ דוע
.וו
noeל וביגה
 
 
31/7/00 10:19
יתות :תאמ
?םייניעה הבוגל הבוגתב
םירבד המכ תשחנמ ינא
(?ש"לתד) .יתד עקרמ התאש ,ןושארה
םיאושינו ........?המ ,שודק הז שיא תשא
לצא רתוי הרוק םג הז ....תינימ הכישמ אלל
שוביכו .םינימאמ אל רשאמ םינימאמ םישנא
םישנא שי לבא .ןבומכ ,הלענ לכה ...רציה
.תורחא תוימויק תויפוסוליפ יפל םייחש
סיכב אל תטלחומה תמאה .הז תא לבק .הריחבמ
.ךלש
בתכה תרוצ :תיפרג הרעהו
ווווווווווווווווווווווווזזזזזזזזזזזזזזזזה
הקעצלו .הקעצ "םיבתוכ" הככ,הקעצ תאטבמ -
דאמ יאדכ םדא לש ובילמ תאצוי איהשכ ,וז
.בישקהל
יתותל וביגה
 
 
31/7/00 17:14
noe :תאמ
?םייניעה הבוגל הבוגתב
אל שממ ונחנא ,שיגרה שיאה קדצ הארנכ
,הבוגה ותואב אלש יאדו ,הפש התואב םירבדמ
יכה םייח ךל ויהיש ילוחיא .חוכיוה לע לבח
.םולש ייה .רשפאש םירשואמ
noeל וביגה
 
 
31/7/00 17:05
יאיל :תאמ
?םייניעה הבוגל הבוגתב
דחא בוט ושעת ושגפית קר םאש יל המדנ המל
.תורגמ טעמכ םכלש תובירמה .ינשל
:-)
יאילל וביגה
 
 
31/7/00 18:35
יתות :תאמ
תנורעהל הבוגתב
ךל דיגיש דחא יל הארנ חנ ,יאיל ,ךייחב
תמרוגש "עדוי" אוהש ךרדב תונהל הכירצ תאש
תעמשמ רתוי תצק הכירצ טושפ תאשו האנה
זבזביש דחא אל אוה .תורגבו זוכיר ,תימצע
והשמ ומצעב דומלל וא ךל בישקהלב ןמזה תא
.שדח
יתותל וביגה
 
 
31/7/00 21:03
noe :תאמ
תנורעהל הבוגתב
דמלל םיכסי חנש תימיטפואה החנהה ןכיהמ
!?ןכמ ימל תתל םתס וליפא וא ,והשמ ןכתא
noeל וביגה
 
 
31/7/00 21:55
יתות :תאמ
תנורעהל הבוגתב
...דודיחה ךרוצל קר היה הז,חנ ,םואתפ המ
יתלב קלח אוה אשנתמה ןונגסהש בל יתמש
הנווכתה תמאב אל תחא ףא לבא ...ךממ דרפנ
...ךתא תויהל םיכסהל
יתותל וביגה
 
 
2/8/00 19:25
הימ :תאמ
תנורעהל הבוגתב
תויהל בר לזמ שי טושפ חנל .ועגרת ,תונב
הז תא ןתנבה אל ,בהוא דואמ אוהש השיא םע
? רמאש םירבדהמ
לש תוינמדמודה בטור ןיינעמ רתוי יתוא
? ןוכתמ שי .הקשור אתבס
הימל וביגה
 
 
1/8/00 1:55
ןהכ זעוב :תאמ
?םייניעה הבוגל הבוגתב
.דימ הקוצמה תא יתיהיז ינא אקווד ,יתות
ךל ןיא .בטיה ךתוא ןיבמ ינאש בשוח ינא
הלא יכ ,תותיחנ ישגר םוש שיגרהל ךרוצ
םתיא חכוותהלו - ךלש תוקושתהו תושגרה
.תלעות רסחו ןובנ אל השעמ היהי
וירבד) חנ םע ךלש תוששוגתהל רשק םוש ילב
חטבו ,בטיה ךתוא ןיבמ ינא (םעט-ירסח םניא
ונהנהו וארקש ,ינומכ םיפלא המכ דוע שי
ךתאירק הדציר וילעש ךסמה לומ לא םשארב
תשאונה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/8/00 13:31
noe :תאמ
הקוצמה תא יתיהיז אקוודל הבוגתב
הקוצמה תא ההזמ ינאש קפס שי םכמ ימל םאה
םה ירבד לכ אלה ?תוקושתהו תושגרה תאו
.הלא תוקושת םא היוארה תודדומתהל הנעמ
הליחתמ המלידה ןיא תושגרו תוקושת אלב
.ללכ
עצומה ןורתפה לא שארמ הנווכ יתבושת
.המויק תשחכהל אלו ,המלידל
noeל וביגה
 
 
28/7/00 17:41
דנוב סמיי'ג .דנוב :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
ךיא רפס .םיעדוי אל ונלוכו עדוי התאש המ ,האונ ,ונל רפס
התבכש הקושת םיררועמ
םינוילימ תושעל .טנטפ הז לע םושרל לכות
דנוב סמיי'ג .דנובל וביגה
 
 
28/7/00 17:30
יליג :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
,19 ליגב ,יתנתחתהשכ .ךלש בצמב קוידב ינא .ךתוא הניבמ ינא
החנהב ,תובורקה םינשה 50 ךשמבש ינויגה אל הזש ילעבל יתרמא
.ותיא קר בכשא ינא ,70 ליג דע היחנש
.תולילב ודצל קר ןשא .ותיא קר היחא ינא .ול קר דלא ינא
.ירשפא יתלב .ןיטולחל ינויגה יתלב יל הארנ הז .אל ?סקס לבא
םיאושנ ונחנא .תונב יתשו םיפי םיאושינ ייח ונל שי .ונתחתה
םירבג םע בכשל ,וללה םינשה ךלהמב םימעפ שמח יל אציו ,הנש 18
יניב םירבדה תא יתרמש .אלפנ היה הז .שגרמ היה הז .םירחא
.חחרפה ץילממש יפכ ,יניבל
ילעב .םיאלפנ םירבד הברה ייאושינב יל שי .רשקה תא יתקריפ אל
.בוהא אוה ,רבח אוה .החילס ,םיכשאו ןיז קר אל אוה
אוהש ירשפא יתלב יכ ,םייק אל רבכ שוגירה ,תושעל המ ,ש קר
.ילא אוהו ,וילא הליגר ינא .םינש הברה ךכ לכ ירחא םייק היהי

ללכ ךרדב ,עובשב םעפ הרוק הזו ,ןימ יסחי םייקל ונל ףייכ
לבא ,ינשל דחא בוט המ םיעדוי ונחנא יכ ,האנה שי עובשפוסב
.ןיא שוגיר ?שוגיר
םדהש ,ךכ לכ הזל הקוקז ינאש השיגרמ ינאשכ ,ןמז המכב םעפו
הזה שוגירה תא תשפחמ ינא יל רעוב
תעגרנו
האבה םעפל דע


ילצאש תרמוא אל ינאש עדיי םירבדה תא ארוקש ימ לכש יל בושח
תמאה
קר ינא .םולכ תעדוי אל ינא .םכליבשב בוט המ תעדוי ינאשו
תעדוי
יליבשב בוט המ
והזו
יליגל וביגה
 
 
28/7/00 21:36
הטילול.צ :תאמ
ךתוא הניבמל הבוגתב
.הדות
.הז תא תבתכש ךיא לעו תבתכש המ לע
הטילול.צל וביגה
 
 
29/7/00 18:16
SHOSHI :תאמ
ךתוא הניבמל הבוגתב
הדות .יניעב תועמד תילעה .תושגרתה לש תרומרמצ יב תרבעה
יליג ,ךל
הצימאו המכח השא תא .ךלש םיהדמה יטנתואה ףותישה לע
SHOSHIל וביגה
 
 
11/8/00 17:30
יגולותימה סקאה :תאמ
ךתוא הניבמל הבוגתב
!ופאש
.שיגר .יתואיצמ .יתימא .ןוכנ
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
28/7/00 20:56
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.אוהש םעט לכמ תרגסמה תא תבהוא וליפא וא ותוא תבהוא תא םא
:רתויב הבוטה ךרדה תא ךל יאצמ


אל הז - קפסמו ררועמ ,שגרמ ןימל ךתוכז לע רתוול אל דחא דצמ
.םייחב רתויב םיבושחה םיסיסבה דחא הז .לוז קופיס םוש
.האלמ תויטרקסיד לע רומשל ינש דצמ


וא קפאתהל וא הרירב ךל ןיא ,תויטרקסידל תלגוסמ אל תא םא
{(-:היצפוא םג וזש} תלוונמ תויהל
חחרפל וביגה
 
 
2/8/00 1:04
noe :תאמ
ותוא תבהוא תא םאל הבוגתב
:חונימ רבדב אדירג תויטנמסל רבעמ הבושח ךא
ונלוכל םייק .ריעסמו שגרמ ןימל היונק תוכז ןיא דחא ףאל
.הז גוסמ ןימל שפוח
םייקתמ שפוח .דגנכש הבוח תמייק וב בצמ תראתמ העבטמ תוכז
.וזכש הבוח אלל
.בוט םשל תוכז שי םדאל .תרבוג תוכזה םיינשה ןיב תושגנתהב
םדאה ינב ראש לכ לע תלטומה הבוחה תא הבוחב הליכמ וז תוכז
תושגנתהב יוטיבה שפוח םייק ותמועל .בוטה ומשב עוגפל אלש
םירטמרפ רדעהבו םיילירטס םיאנתב) רבגת תוכזה ,,םיינשה ןיב
וז תוכז - ודובכלו ופוג לע תוכז שי םדאל .(האוושמב םיפסונ
וז תוכז ,ופוגב וא וב עוגפל אלש הבוחה תא םירחא לע הליטמ
.םירעוס ןימ ייחל שפוחה לע תרבוג
noeל וביגה
 
28/7/00 21:26
טולרש :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.חחרפ ,ךומכ ןיא
.ךכ ךשמהו ,ייתוכרב
טולרשל וביגה
 
29/7/00 19:51
הנפד :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
:תרכומ היעב רבכ וז לבא תיטרקסידה השיגל תירסומ הקדצה ןיא
םתסו ןומאב העיגפ ,האנק .ישונאה עבטה םע בשייתמ שממ אל רסומה
תושוחת םה ("?הזה רבדה ךותל ךלש יפיפה תא תסנכה ךיא") ןובלע
.עולבל ךיא םיעדוי אל טושפ ונש
: הדומ ינא ,הקעומ תצק םעו באוכ בלב
!!!הפה תא םותסל ףידעש הארנכ
הנפדל וביגה
 
 
29/7/00 20:33
םילפא םימיב :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
?"לובלוב" לש ןבומב יפיפ ?יפיפ ?ךלש "יפיפ"-ה תא תסנכה ךיא
("הנטקהו הביח"ב ישנה ךרוצה תא יתנבה אל םעפ ףא)
:הזל םיארוק ,תרבג
!ןיז


. ןיז


טושפ
ןיז
םילפא םימיבל וביגה
 
 
29/7/00 20:36
ze shenoten limtsots :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
יפיפ אלו ןיז .1
,הכלהה ירבדכ ,"םוקמ ותוא" אוה הזה רבדה .2
סוכ - ונלש ונתפשבו
בשוח אל טלחהב ינא ץוצמל ןתונש ימ רותב .3
"הפה תא םותסל" ףידעש


עבש ראבב םוח הזיא םינימאמ אל םתאו) ץוצמל ןתונש הז
(ץוצמל תתל אב אל וליפא
ze shenoten limtsotsל וביגה
 
29/7/00 21:49
ימענ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
רמוא התאש הממ קלח םע המיכסמו רבדמ התא המ לע הניבמ םג ינא
ללכב הניבמ אל םג ינאו
גוזה תב וא גוזה ןבמ עגרל ךתוא בוזע
ךמצע ןיבל ךניב
בהוא התאש יממ ריתסמ התאש לודג והשמ ונשיש העידיה
ןורגב םצע ומכ תצק איה
תאזה םצעהמ קנחהל תורשפאה ןיב רוחבל הכירצ ינא םאו
הצוחה התוא איקהל וא
הצוחה איצוהל תרחוב ינא
ימענל וביגה
 
 
29/7/00 23:11
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.תרזחש חמש תישאר
ידי לע ךלש באכב לפטל תוכז ךל ןיאש ןימאמ ינאש ,ימענ הדוקנה
.ךלש גוזה תבל רתוי לודג באכ םורגתש


:רמא אוה ,הלוכ תמאה תא רמול ותוא וחירכהו ריטאסה תא וספתשכ
"םלעיתש בטומ תאבשמו םלועל תאב אלש בטומ "
:הזרפאראפב זא
.ךמצעב ריחמה תא םלש תיתפתהשמ ,התפתת אלש ךל בטומ


סולבת ,התוא איקת ,התיא קנחית .ךלש איה םצעהש בשוח ינא .אל
זופתה תפילקכ התוא ךילשת לא קר .ךלש הייעבה קוידב וז .התוא
ךלוה רמ ןורכזש הקותמ הביר כ"חא לבקל ידכ ךגוז תב קיח לא
.התיא


ינא קר :רמאמה תא םכסמ רתוי וא תוחפ ,ךיירחאש...יתואיצמהו
.הז תא םינפנו הז תא ןיבנ שקבמ
חחרפל וביגה
 
 
30/7/00 9:47
ימענ :תאמ
האבה הכורבל הבוגתב
הככ זא
שנועו רכשב הנימאמ אל
םירחאל אלו ךמצעל אל
םישעמל תואצות םנשיש רורב
???תוכזכ באכ רידגמ התא
יל רדתסימ אל ...ריטס לש הזה טפשימהו
התפתת אלש ךל בטומ...םלועל תאב אלש ךל בטומ הז המ
תויהל םיצור ונחנא ימ תעדל םילוכי ונחנא ךיא
?תויהל םיצור שממ אל ונחנאש ימ םדוק היהנ אל םא
םהלצא רזוח הדיגבהו תונמאנה ביטומש םישנא םנשי
ןורתיפ הזל אוצמל תנמ לע םייחב ךוכיח ותיא םירצוי םהו
?הסנת אל םא דמלת ךיא
הצור אל התא ימ ןיבת אל םא תויהל רחוב התא המ ןיבת ךיא
תויהל
דואמ ןוכנש המ ןייניעה םע דדומתהל תחא הנוכנ ךרד ןיא
רחא והשימל רתויב ןכוסמ ךליבשב
ךכ השעי קותשלו עולבל ול ןוכנש ימ
ךכ השעי הצוחה איצוהל חרכומש ימ
רבכ תרחא םעפו ןוכנ היהי הז תחא םעפש וליפא רשפא םימעפל
אל
ץנאטש ןיא
הדיחיו תחא תורשפא ןיא
איה ןכ םג הלודג הלאש
והשמ השוע התאש יינפל ץעייתימ התא ךמצע ךותב ימ םע
וילע ךמוס התאש והשימ הז םאהו
בוט
יתבתכש המ ךורא ארונ הז יכ הרורב אל ינא חטב
ךובנ ךויח
ימענל וביגה
 
29/7/00 22:14
יתואיצמה :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
,םירבחו תורבח
.יוצר אלו הפי אל הז ,םיבהואש ולאל דחוימב ,םירחאל לבס םורגל
אל הז .גוזה תב/ןב םע רקש לש הציחמ תונבל הז ,הפה תא םותסל
םע ןימבש םומעשה .יוצר אל שממ הזו ףיכה תא איצומ הז ,יאדכ
,םימעפ הברה לבא ,תואיצמה בייוחמ אל אוה תחא גוז תב/ןב
אוהו) רדהנ יכה ןימה .תואיצמה אוה אוה ,תופוקתל קר םימעפלו
.יותיפה דגנ ןוסיח ןתונ אל גוזה תב/ןב םע (םייק
שי השעמ לכל ,השוע אוהש המ השוע דחא לכ .תונוכנ תובושת ןיא
הביס ןיא ,תונגל הביס ןיא .תיותה יפל םלשמ דחא לכו ,ריחמ תיות
.סועכל הביס ןיאו ץירעהל
.שיש המ הז
יתואיצמהל וביגה
 
 
29/7/00 22:26
ימענ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
קוידב
ימענל וביגה
 
30/7/00 1:36
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב


םישנא לש תיקנע הצובק ריכמ ינא
םהלש םינויזה לע רפסל םינכומש
והשמ ועציב םהש ינפל וליפא
הככ ךלוה הז
"ןייזנ יבכמ תא ןתינ אל אל אל"
המעוט ,ןייזי ימו ,ןייזנ תמאב הנשהו
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
30/7/00 2:22
חחרפ :תאמ
טועימה םשבל הבוגתב
:םירש רקיעב טועימב םכלצא


?אל ,ןיזה לע לעופ הלוק


דימת .ןייזנ םגו ןתינ אל ,ךלוה הז ךיא יל ריבסת ,תמאב לבא
דבלב וז אלש ,הזה טפשמבש םיהדמה קמועה תא ןיבהל יתיסינ
תלד תא רבחמ ףא אוהש אלא ,סותאפבו םע בורב ותוא רישל ןתינש
.הקיבד העיזו ילרא'צ םע 'זאבוס וא בברעמה קוביחל ותנמשו םעה
.םיפלא לש תולופכה לכהו


םידבוע םיטנאווק ךיא ןיבמ אל ינא םג .המ ,םצעב יל יתבשח לבא
לודג ןבמ אל ינא םא זא (..הז לע רבדל ער אל עדוי)
.םילדה יתוחוכל לעמ חטב הז זא ,םיטנאווקב
.ןייזל דמחא תא ,ןתינ אל אל אל
חחרפל וביגה
 
30/7/00 11:54
השיא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
םיבוטה םה םיחחרפ ןכש ךמש המ לע תעדל הצור יתייה חחרפ
חחח...רתויב
םלש בלב תרמאש הלימ לכב טעמכ הנימאמ ינא ןיינעל וישכע
םיבבותסמ םישנא יינומה לבא יביאנ תצק ילואו יטנמורו דמחנ הז
םיריכזמ אלו םישוע אלש רבד איה הדיגב יכ תנעוטש וז הנומאב
.םצעב םייק אל אוה ללכבו
?תמאב םאה "רטממ תרחא האור אל ילעב השמ " הרקי אל הז יל
רבח אוהש יריקימ ץוח יכ םייחב לודגה יוניעה והזש תבשוח ינא
םגו חנומ םמוקמב םדובכש םישנא דוע םנשי ףרטמו םיסקמ בהאמ רדהנ
ןהו ילטנמה רושימב ןה התיא םישוע המו יהמ השיא םיעדוי םה
.יזיפה
שגר תפיט אלל יילעמ החוד ינא תרזוחמ ףא םיתיעלש השיא רותב
הסניש ימ לכ הצמחה
החילצהש ונמלועב תפסונ המשנ הנשי ךא יריקימ יתוא "טיסהל"
?תדגוב ינא םאה .ןווכתהל ילבמ יתבשחמבו יבילב ןטק םוקמ שובכל
ינא םיידי עגמ ילב םג לבא ,ןיידע,יתדגב אל יכ .יל הארנ אל
אלש החמש ינאו תרדהנ ינאש בשוחש םלועב םדא דוע שיש תעדוי
?הדיגב וז המ עבוק ימ לבא יתדגב
השיאל וביגה
 
30/7/00 12:43
םעונ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.תקיודמה הדוקנב עגנש אוהשימ ףוס ףוס !וה
תוביציל ןוצר תאטבמ " תיניצר" םיסחי תכרעמל הסינכה םצע
לע אטח הווהמ הדיגבה לע חווידה.תוביציב העבטמ תעגופ הדיגבהו
תניחבב גוזה תב/ןבב לוזלז אטבמ יתעדל אוה יכ עשפ
םורגי אל הנוכשה לכ םע יתבכשש הז וליפא .ילש סיכב הככ םג התא"
"יתוא קורזל ךל
םעונל וביגה
 
30/7/00 23:05
ora :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
תעדל רמייתהל ושוריפ ריתסהל .התשענ רבכ העיגפה ,הדיגבה םצעב
.הלופכ העיגפ רבכ תאזו - תאשל לגוסמ וא הצור ,לוכי גוזה ןב המ
באכ קר םימעפל .המלחהל יחרכה יאנת אוה באכה םימעפל .באכי זא
.יונישל זרז שמשל לוכי
טילחי וא ךתיא באכה םע דדומתהל טילחי דגבנהש תויהל לוכי זא
.ולש הטלחהה היהת תוחפל וז לבא ךיידעלב
אלש והשמ אלו ה ט ל ח ה תאזו ןכ) דוגבל תטלחה רבכ םא זא
טילחהל ול ןתו קיפסמ ךלש גוה ןב תא דבכ תוחפל (ול דגנתהל ןתינ
.באכה םע תושעל הצור אוה המ
oraל וביגה
 
 
31/7/00 8:19
Estee :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.הטלחה וז הדיגב .ךתיא המיכסמ
Esteeל וביגה
 
 
1/8/00 2:20
ילטנ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
...תמאה תא רפסל תבייח
[Estee]התיא המיכסמש ימו [Ora]הטלחה וז הדיגבש תרמואש ימ
.והמ יתימא יותיפ העדי אלו הקושת התווח אל
תוימינפה תונבותלו ןכל בישקהל ןאממ לכשהו שיגרמ שגרהשכ
הטלחה אל איה הדיגבש הנקסמל תועיגמ ןתא םואתפ זא ,ןכלש
...המינפ בבלב והשמ אלא
ילטנל וביגה
 
 
1/8/00 9:30
יליג :תאמ
ל הבוגתב
לש םילדגמ םינוב ונא .םעט לש םירבד .ילטנ ,תחסינ הפי
תוירואת
תועד יטנרביקה ללחל םירגשמו תורגסמב חוכה לכב םיזחאנ
ןוחטב תויוור
..ימצע
לומ ססומתמ הז לכ םהבש םירקמ שי ,יתימאה םלועב ,זאו
."טקטנוק"ה
...ףוגה םגש םיצור זאו ,המשנה תא ריעבמש "טקטנוק"ה


תוירואתב המצועה לכב זוחאל .רציה תא שובכל םיפידעמה שי
.רסומו הדיגב
.הלש בהזה ליבש תא האצמש ,ינומכ שיו
..תחא ףא דמלל אלו וילע ץילמהל הלוכי אל ינא
.ןלוכל בוט המ עדאש המכח ךכ ידכ דע אל ינא
.דואמ המיכסמ ינא רמאמה רבחמ םעו .בוט הז יל
.אל רפסל .ןכ תושעל
יליגל וביגה
 
 
1/8/00 17:22
תפשוחה :תאמ
תחסינ הפיל הבוגתב
הפפכה תא .אל רפסל .ןכ תושעלש הנימאמ תא םא ,יליג ןכ
תחת :ול םיאתהל ליבשב ךל תויהל ךירצ קר .חחרפה לש
תוחפ לדוג - ביצי הזח ,תוכורא םיילגר ,קצומו בוטח
ץוח םא ךל רוזעי לבא הנשמ אל רעיש עבצ - ול הנשמ
סימ תינגס לש ראות ךרבעב היהי רבדלו בישקהל תעדלמ
.ןהלש רבחהמ ןתוא בונגל בהוא אוה .םלוע
תפשוחהל וביגה
 
 
2/8/00 23:33
ora :תאמ
תחסינ הפיל הבוגתב
הקוסע התייה אל איה םא ילטנל םג הנוע יתייהו) ,יליג
.(םה המ יותיפו הקושת העדיש הדיחיה תויהלב
ללחל חירפהל" ?"רסומו הדיגב תירואתב קיזחהל"...
יתלגד אל םלועמ ?"ימצע ןוחטב תויוור תועד יטנרביקה
רשאבו ,'וכו ויניעב רשיה שיא ידידל - "תוירואת"ב
ןואכידה תומוהתמ םיבתכנ םירבדהש ירה ,ימצע ןוחטבל
.. עגרכ תאצמנ ינא םהב ימצעה לוטיבהו לובליבה
רו'ת לש שיטפה אל איה הבהאהש הנימאמ ינא ,תאז לכבו
טקטנוקה" ינפל הינש רירבש .םיימשהמ ךיילע לפונש
היונפ ינא' לש הטלחה תמייקתמ "המשנה תא ריעבמש
'רועבל הנכומ ינא' 'בהאתהל
.ה ט ל ח ה - תאז לכב לבא ,הינש רירבש קר חקול הז
oraל וביגה
 
 
1/8/00 9:36
Estee :תאמ
ל הבוגתב
תוקושת לע יתוא ידמל ,ידמל .ןיינעמ .....ממממ
...םייותיפו
Esteeל וביגה
 
 
1/8/00 11:54
יתואיצמה :תאמ
...המינפ בבלב דוע לכל הבוגתב
...יתוא םג
אבחתמש ןטקה דשה תא םיבכמ ךיא דומלל חמשא םג כ"חאו
חרוצ ןיזהשכ םגשו ,חומה לש הנותחתה תילאמשה הניפב
הזש חוטב התא ,הבשחמ דוע ןת ...יל שחול אוה הטמלמ
המכ ,הז עגרב םינומרוהה תא עיגרת םאו ?ריחמה תא הווש
לכה םיקרוז ,המ זא ?םיעוגר וראשי םהש ךל הארנ ןמז
?ללותשהל םיליחתמו
יתואיצמהל וביגה
 
 
1/8/00 16:39
Estee :תאמ
...המינפ בבלב דוע לכל הבוגתב
דשה ןיב תורחתבש .תבהוא ינא הלאכ םירבג קוידב ,והז
.חצנמ דשה ,חרוצה ןיזל שחולה
Esteeל וביגה
 
 
3/2/01 0:20
.א :תאמ
...המינפ בבלב דוע לכל הבוגתב
אל .םימלב לע רומשל ךירצ ןכ .לכה םיקרוז אל . אל
דמוע - הטמל דמועשכ" טפשמב הרטנמה תמר דע ןימאהל
"הלעמל
.אל וביגה
 
 
1/8/00 17:12
תפשוחה :תאמ
...המינפ בבלב דוע לכל הבוגתב
,המשנ יתסא
אל תא ,תוקושתו םייותיפ לע והשמ תעדל הצור תא םא
בתכש ,חחרפה .חחרפה לא ,הלעמל ילע .קוחר תכלל הכירצ
אל רבד םוש ,הזל בל המש וליפא תחא ףאו ,הבתכב ולצא
.יותיפמ ץוח ותוא התפמ


טאל .הפ ךלש יתימאה ףוצרפה תאו ךתוא ףושחא ינא ,חחרפ
.תונלבס יל שי .םיבלשבו טאל


ןווכתמ אל ,יותיפ רמואשכ חחרפה :המשנ בוש ךיילא זא
רבכ שי םאש ןימאמ חחרפה (?חחרפ ןוכנ) ,ןח אצומש והשמל
יגולה חחרפה ,אל םא י ,ךיילע דובאש חוטב טעמכ ,יותיפ
היה הז םא .יותיפ היה אל הז ,המכח ,בוט ,דיגי רשי
?קילומש ןוכנ .התפתמ תייה יאדווב ,יותיפ


עדרפצהו ברקעה רופיס תא רפסלו ,ברקע תויהל בהא חחרפה
,ברקעה לש יפואה הזש ,תעדוי תאשכ וישכע :לואשל זאו
.רהנב עסמל אצנו בגה לע יתוא ילעתש שקבמ ינא וישכע


?חחרפ ןוכנ תטטצמ ינא


םרזהשכ ,רהנה לע םש ,הניבמ תא" ?רמול בהוא תייה המ
,בגה לע ברקע םע דחוימב ,תוחשל השקו םכתא ףחוס
ב4רקעהו ?אל וא ץוקעי .תושגרתההו ךלש םדב ןילנרדאה
הככ חחרפ .ץוקעל ולש ץקועה הז .םדוק רבכ ךל רמ אוה
?רמוא תייה
התיפ חחרפהשכ 'א התיכ דימלת היה ,ןכלש קתבמה ,יתסא
טעמכ תחא דיו סבגב םיילגר יתש םע תויחאל םלש רפס תיב
,תוקושתו םייותיפ לע עומשל הצור תא םא ,ןכל .העוטק
דאמ אוה .הז תא בהאי אל אוה .קילומש תא ילאשת
.קלא .יטרקסיד


:(ברקעמ ץוח) חחרפה לש ףסונה קינה תפישח - בורקב
םסיטלומ
תפשוחהל וביגה
 
 
1/8/00 19:15
קתבמה ו'ג :תאמ
יותיפ הז המ חחרפה תא ילאשל הבוגתב
ףסונה םיינ-קינה בושח הז המ לבא ,תפשוח תרבג ,החילס
?חחרפה לש
וליאכ ?ולש היפרגויבה תא לבקל םיכירצ ונחנא המלו
התיפ אוהש הז ,המ
יתעדי אל ,חחרפ...ששששפ !!!) תויחאל םלש רפס תיב
רמוא (!הזכ התאש
?ובש תיזכרמה הזתה תא רערעמ ?ולש רמאמה לע והשמ
.םיכולכל בהוא אל ינאו ,ךלכלל הז השוע תאש המ
בהוא אל םג ינא
לע תוצמשהו תורעשהו תומשאה (יטנרביקה) ללחל םיקרוזש
והשימ
תודבוע לש הווסמב
.םש םוליעב דועו
לכה םיגפוס טנרטניא ירתאש ינפמ קר
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/8/00 3:09
noe :תאמ
?בושח הז המ לבא ,החילסל הבוגתב
.תאזה תינפשה תוכלכלתהה יוניגל זוע רתיב ףרטצמ
noeל וביגה
 
 
1/8/00 20:58
Estee :תאמ
יותיפ הז המ חחרפה תא ילאשל הבוגתב
חחרפה לש ושרדמ תיבמ תוקושתהו םייותיפה ,הרקי תפשוח
יתרמא ,הלעמל יתרמאש המו ,ילש אתבסה תא םיניינעמ
...הרומג הינוריאב
Esteeל וביגה
 
 
5/8/00 13:02
תקשוחש תאז :תאמ
יותיפ הז המ חחרפה תא ילאשל הבוגתב
!!!םיפסונ םיטרפ תשרוד ינא !תפשוח
המ ?(השקבב םיקייודמ םיטרפ) סני'גל תחתמ רתתסמ המ
?תויחאה לש רפסה תיבב םש הרק
רקיעבו ?הלש רבחה ימו םלוע סימ תינגס התייה ימ
םה םירבגל בל ימישת לא .םיפסונ םייסיסע םיטרפ
.םיאנקמ


תלהנה םע בשוי ותוא יתיאר .יתוא דירטמש רבד שי לבא
ילוא הזש יתבשח ,אוה הזש יתדי אל) .המיבהב תוננב
הפיאמ זא ,העוטק די אללו יטלתא יל הארנ אוה (ו'ג
םוקממ ?"העוטק תחא דיו סבגב םיילגר יתש" תא תחקל
העוטק די יתיאר אל םיתורישה דיל יבשומ
תקשוחש תאזל וביגה
 
 
7/8/00 22:39
תוילמשחה לש העפוהב התיהש תאז :תאמ
םיטרפ הצור ינאל הבוגתב
אוהו .די אל .עבצא ילוא .העוטק די םוש ול ןיא
...איהה היפוגה םע ,ןייוצמ הארנ
,קתבמה ו'גו ,חחרפה ,אוהש תבשוח ללכב ינא ,תמאהו
םדא ותוא םה
תוילמשחה לש העפוהב התיהש תאזל וביגה
 
 
9/8/00 0:07
תקשוחש תאז :תאמ
םיטרפ הצור ינאל הבוגתב
תא ,המכוחה תא ?ןונגסה תא הוושמ תא .אל םייחב
.ינשה דיל דחא םידמוע אל םה ?טקלטניאה
ראשא ינאו ,ו'ג תא יחק תא .םכסה ?המ תעדוי תא
קר .יל תפכא אל עבצא ילב ,עבצא םע .חחרפה םע יל
תחתמ רתתסמ המ ,תוחורה לכל יל דיגת יהשימש
?ולש סני'גל
תקשוחש תאזל וביגה
 
 
2/8/00 3:15
noe :תאמ
...המינפ בבלב דוע לכל הבוגתב
אוה טשפמה קוידמב רכוז ינניא רופיסה יטרפ תא הככ זא
ןונגע י"ש חלש רשא בתכמב רבודמ .יבילב קקחנ רשא
ךכ) שגפ ותוא והשלכ לכור לע הל רפיס הב ותייערל
אוה" :הל אוה בתכ רשא הפהפי ךכ לכה טפשמה ,(ינבשוח
,םיפי ךכ לכ תויהל םילוכי םייותיפ וה ."תפאו - ינתיפ
.םימימת ךכ לכ
noeל וביגה
 
 
2/8/00 13:52
Estee :תאמ
םייותיפ לע דועל הבוגתב
לש האצמה ירמגל אל הז לבא , הפהפי חוסינ ןכא הז ,חנ
:יכ"נת רוקמ לע ךמסנ אוה ,ןונגע
.'ז , 'כ הימרי "...תפאו 'ה ינתיתפ"
Esteeל וביגה
 
 
1/8/00 19:30
תאיל :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
?..הזה ןמזה לכ תייה הפיא .תחסינ הפי
איה הרתסהה ("בלבש השעמ" וא "הטלחה" םא ןיב) הדיגבה התיהשמ
םירבדה ,הנימאמ ינא ךכ ,רבד לש ופוסב .יניעב םג תיתייעב
תא ראתל םילימ ללכב ןיא .(וליפא ,םינש ירחא ילוא) ולגתי
םג אלא ,תרחא יהשימ םע ךב דגב קר אל גוזה ןבשכ העיגפה לדוג
.ךלש טופישה רשוכב ,ךלש היצנגיליטניאב ךכ רחאש ןמזה לכ דגב
(וידעלב וא ותיא) םוקלו טטומתהל ,עגפהל ךלש תלוכיב


תויהל םגו ,דגוב תויהל םג הז םולשתהמ קמחתהלו השעמ תושעל
.בנג
תאילל וביגה
 
8/8/00 11:28
הנד :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.דגוב - וינייעמ שארב אל סקסש ימ םגש רמול קר יתיצר
ךתביבסלו ךמצעל חיכוהל ןוצר ,םיקוזיחל ןוצר איה הדיגב םימעפל
.יוצרו ךשומ ןיידע התאש
...ןפוא לכב ילצא הז הככ


.ו'גב תבהואמ ינא בגא ךרד
הנדל וביגה
 
 
8/8/00 12:27
תאיל :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.ןודעומל יפרטצת
תחא ףוטקלו ןכניב רובעל אוה תושעל ךירצ ו'גש המ לכש יל הארנ
תבוטל תוימינונאה לע רתוול םעפ ייא טילחי אוה ול ,תחא
.םיאלפ תבזכאמ היהתש השגרה יל שיש ,תואיצמה


וכישמי ןלוכ הככ ,תאז לכב ימינונא ראשי אוהש ףידע ילוא
.ךכ לכ ותוא בוהאל
תאילל וביגה
 
 
8/8/00 16:45
קתבמה ו'ג :תאמ
הרקי הנדל הבוגתב
,הרקיה ילריש
ילוא וא ,הנבזכאתת ייתוצירעמ ?ךתעד המ ?תרמוא תא המ
?ךפיהל
תא גדגדמ וניא סותימהש ?תואיצמה לע הנטק תמאהש ולגי ילוא
? םדו רשב ,רבגה ,יתימאה ו'ג ילוסרק


קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/8/00 0:16
תקשוחש תאז :תאמ
!הרקיה יקסני'צל'צ ילרישל הבוגתב
יכה התא ,ה'לבוב ול ירמאת ,תירולבה תא ול יפטל ,ילריש
תמאה התא .לודג ךל שי ,םד יכה התא ,רשב יכה התא ,םוח
.ילריש לש ןדחפה התא .תואיצמהמ הלודג רתויש


רבכ ךל ךל קר ,ילי'צ לא ילימ לא ,ילריש לא ךל ,ו'ג
.ןחרט


ןכ .הנושאר ותוא יתיאר ינא ,חחרפה תא ךתיא חקית לאו
התא וישכע ,ישוכ ךדיקפת תא תאלימ .ךתוא יתשפיחשכ ,ו'ג
.םייפגמה םע .תכלל לוכי
תקשוחש תאזל וביגה
 
 
15/8/00 1:42
רמיר זעוב :תאמ
!הרקיה יקסני'צל'צ ילרישל הבוגתב
!יתובר
.ו'ג לצא אל םג .תשפחמ אל הרקיה ילריש
.ינבצע ינא ,יתיא קסעתהל אל
:)
רמיר זעובל וביגה
 
 
4/9/00 7:15
ילריש :תאמ
!הרקיה יקסני'צל'צ ילרישל הבוגתב
ןיבל ןניב ,קבאיהל הנלחתת ןאכ תונבהש תוצור אל ונחנא
?הככ אל .ו'ג לש וביל לע ,ןמצע
ילרישל וביגה
 
8/8/00 16:21
הנד :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
לש ותלוכיב שי (ילאוטריוה םוידמב דבלמ) יכ קפסב ינא לכ םדוק
ו'ג
...תחא תחא ונתוא ףוטקל


תדגוב יתייה םג חטבו...רפורפ תויניצב וב תבהואמ ינא ,תינשו
...וב


.והזו
הנדל וביגה
 
9/8/00 23:39
לודגה ינד :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.ודעונ םויקל - םיזוח
.םייקת - תמתח .םותחת לא - םיאתמ אל ,דומח
.(בוטה הרקמב) הנש 15 ךות םיתמש םירופיסלו הבהאל רושק אל הז
.הככ הז לבא - ערה הזו בוטה הז
המל ,הילאמ תנבומכ תוינוג-ברה תא לבקמו חותפ שממ התא םא לבא
יוצרש תורבח הל שי ילוא ?הפוחה תחת תוחיתפה לע זירכהל אל
םיבער םירבח ךל שי ילוא ?תינלבוס דואמ איה תוינידמהש ועדיש
?ףוסיאל םינתינ םירוריפהש תעדל םיחמש ויהש
וילא תסנכנש הזה דסומה לבא ,הקיטנמורל אלו ,םזילמרופל רושק הז
קר בלה יניינעש יתרבח-ילכלכ רוצי אוה (ונממ םיאצוי םג םיברו)
.ךירצש ומכ דובעל ול םיעירפמ
.דבכל שי םיללכ
לודגה ינדל וביגה
 
9/8/00 23:46
Sunshine :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
????????? םדא ינב םהש רבכ וניבי םישנא יתמ
?? םישנ םגו םירבג םג
?ילאודיביא רבד הזו םימעפל םירמגנ םישוגירש וניבי םה יתמ
שגרמש המ הז םא ךרוביש םועטל זעמש ימו לכתסהל רתומ תוארל רתומ
??? הז תא רוצעל ההמל ותוא
דועהז זא ךל הרק אל הז םאו הרוקהזו עבטהמ קלח ונחנא םישנא
!!!!! ךרד איהש וזיאב הרקי
(0: שגרתהל ףיכ הז הז ימ ונהת
םכנופצמ םע דבל דדומתהל ידכ םכלש תולובגה תא םכמצעל ומיש קר
!!! ישפנה
Sunshineל וביגה
 
3/9/00 23:29
anat :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
חחרפל
!ןוכנ ךכ לכו הפי ךכ לכ
אל ינאו ,ךלש תובוגתהו תובתכה רחא תבקוע ינא ןמז המכ רבכ
. . .לעפתהל הקיספמ
תבלשמה הביתכהמ .תינהנ דימת ךא ,ךיתועד םע המיכסמ דימת אל
,תוניצר םע תולילק
.יתימא גונעת - רומוה םע רוהרה
.יד . . .(תשרהמ יתוא וקרזיש ינפלו) קימסתש ינפל ,בוט
.םעפהל תוחפל ,דיגהל יתיצרש המ לכ הז
anatל וביגה
 
28/9/00 13:05
RTUH :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
םכל בושח תמאב הז םא
1!!!!!!! הזכש בצמל ללכב ועיגת לא
RTUHל וביגה
 
13/10/00 2:37
Sunshine :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
???????רתוי ךלש תובוגת ויא המל קילומש
Sunshineל וביגה
 
28/10/00 4:35
הקיבצ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
עזגה לש וייחכ הכורא "דוגבל" אל וא"דוגבל" לש המלידה
השעמה תרתסה םנמואה.ישונאה
"םינבל" םירקש ינפמ הנוש ותוהמב רשא רקש הניה גוזה ןב ינפמ
ידימ םרפסל ונא םיגהונש
ןמזה עיגה רשא םידחפ ונלצא ררועמ "הז"ה אשונהו ןכתייה ?םוי
?םלועה ןמ ופלחיש
:תודוקנ רפסמ הלעא הרמחהה םשל
?הסנכה תורוקמ ול ןיאש גוזה ןב השעי המ .1
?םידלי רפסמב ונא םילפוטמ רשאכ "םישוע" המ.2
.(.....הכושח הלחמ)הלוח גוזה ינב ןיבמ ימ רשאכ םישוע המ.3
(גוזה ינב ינש לצא)?ועקש ינימה חתמהו הואתה רשאכ םישוע המ.4
תא קרפל םיצר/םיצור אלו תובר םינש דחי םייחש הרוק המ.5
(.....החפשמ םידלי)?הליבחה
לעבכ םכח ןיא)?םידליל םרגייש קזנה והמ ןובשחב םתחקל םאה.6
(ןויסינ
לבא רופסמ תובר תולאש הכותב ליכהלו ךשמהל הלוכי תאז המישר
ראשית המלידה
:ןהו,קיסהל ילוא ןתינ ןכש תונקסמ רפסמ
.הדיגבה לע ונל ורפסת לאו,םיבוט םירבח ויהת לא.א
'וכו הרגמהו הפיה שדחה ינפב תינימה תוררועתההו ינימה קשחה.ב
ומלעיי אל
קרוי-וינב הזעב הלופעב קרב ינבב עבש-ראבב תומייק תודיגב)
.(םירעש האמבו
םלוא ךכ לע"עדוי" גוזה ןב םיבר םירקמב) גוזה ינבל ורפסת לא.ג
םלעתהל ףידעמ
יכ יבמופ תתל ךירצ אל.(הצפקמהמ אל לבא הכירבב םיניתשמ םלוכ)
דדומתהל שי זא
.(הנממ ענמהל םיפידעמ ויה םיברש היעב םע
.םיעובצ היהנ אל ואוב םוכיסל
הקיבצל וביגה
 
14/11/00 21:44
תדגובה :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הזש רפסלו רמול הלוכי ינא הלעבב " תדגוב " םינש רבכש תחא רותב
, הלב הלבהו תומגיטסה לכ תורמל תויגוזל םרותו ףיסומ , אלפנ
םיסחי תכרעמ תלהנמ ינא םינש 4 הזמש רמולו רפסל םג הלוכ ינא
, עגר לכמ תנהנ ינא לבא , הנממ קחרתהל יל ורמא םישנאה בורש
םג םהש הבוט הרבח לש הלעב םע ךורא ןמור תלהנמ ינא םינרקסלו
ילש םינכשה הרמב
תדגובהל וביגה
 
 
25/11/00 15:13
הלעי :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.תיתימא המהב תא ,רוציקב
הלעיל וביגה
 
23/12/00 1:45
ינב :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.םירבחו תורבח
תובוגתב תוממתהה אמש וא תויביאנהו הפורצה תמאה תרדגהל ףוס ןיא
.תוניינעמ ןאכ יתארקש
הווהמ םהילע תובוגתהו הז גוסמ םירתאל הסינכה םצע םג ילוא
.(ןבומכ הנצקהב) ? הדיגב
ןויסינ איהו גוזה ת/ןבל הדיגב לע רפסל תחא תועמשמ קר הנשי
. עשפ לע אטח תפסוה רמולכ , ןופצמה תא תוקנל
.הרורב הנקסמה ךכ םא
ינבל וביגה
 
15/1/01 14:50
קזח יתלפנ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
..ונלש ןמורה לע רפסמ היה תבהוא ינאש שיאהש יאוולה
.דחי ףתושמ דיתע תויחל חתפ ונל ריאשמו קרפתמ היה והשמ זא ילוא
,הרוקו ..ןימ אקווד ואל הז תודיגבש ,םכל דיגהל הצור קר ינא
..המוצע הבהא שיש הרוק לבא ,הברה אל םנמא
אל ינאו,..הזה הטרחה לכו םידלי שיש ןועיטה תא שי דגנמ לבא
תרמוא ינא ינש דצמ יכ ..ןימאהל אל וא ןימאהל םא תעדוי
לגוסמ היה אל אוה ----בהוא תמאב לבא תמאב היה אוה םא..ימצעל
יל שי ..רבכ בושחל המ תעדוי אל ינא זא ..דחא םוי ידעלב תויחל
הייוח ןכא תאז ..הזכ רבד התווח אל דועש ימל הנטק הצע קר
!ם י ה ד מ...סקסהו ..ןמזה לע לבח שוגיר שי..המיהדמ
...הניבמ תא םואתפ שיגרהל ילב לבא
..ךלש םייחב תטלוש אל ללכב תאש ידותו..קזח תלפנ
קזח יתלפנל וביגה
 
 
9/4/01 13:32
הליפנה ינפל :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
ךא ,(ילב) םינש 3 האושנ םויכ ינא .יל םג ךכ ,הרק הז ךלש םשכ
אל המל ולאשת .9 רבכ הריכמ ינאש והשימ םע קודה רשקב תאצמנ
םידדומתמ ונחנא םויה דע יל ונימאתש הביסמ ?ותיא יתנתחתה
ינאו םייוסח רתויה ןוחטבה תוחוכ ישנאמ טושפ םדא ןבה .התיא
רוחבה .ועטת אלש .ןימז גוז ןב יתיצר יכ וילע רתוול יתפדעה
אוה םג ךכש םיחוטבו םיכומס ויהת .ראשנו היה .ייח תבהא אוה
םה הלאה םיאושינהש הליחתכלמ יל רמא םג אוה .יילא שיגרמ
ונברקהש הברקההו ונניב שיש הבהאה .קדצ אוה ןכאו המשל תוזיזפ
אל םלועמ ,העידיל קר .הזכ רבד דוע םוקיב שיש ונל הארנ אל
הביסהמ קר ולו הדימה לע רתי הצר אל אוה םלועמו ותיא יתבכש
םג ונניב םישגפמה .רמ ןורכזכ ראשהל אל ידכו יב עוגפל אל ידכ
עובשכ ינפל .םיאלמ ןימ יסחי אללו ןיטולחל םיפוטח םניה םויכ
לכ .וחתפנ םימוסחמה לכ םעפהש אלא ףוטח רקוב דועל ונשגפנ
טלתשה ןופצמה ,בוש לבא ...טעמכ לש בצמב ונייהו וצרפנ תושגרה
המ ךא רתוי רחואמ בלשב הרקי המ גשומ יל ןיא .ןוצרה לע
הביסהמ טושפ הזש ינא החוטבו םיהדמ ,ךלצא ומכ ,היה הזש חוטבש
שי .רשואב האושנ ינאש ךכ לע ונרביד אל דועו .ותיא היה הזש
דצמ .המליד וזיא גשומ םכל ןיאו בשחתמו בהוא ,םיסקמ לעב יל
לעו ףתושמ דיתע לע רבדמ ינשה ינש דצמ ;דלי לע ץוחל לעבה דחא
הזש יוכיס ןיא ונלש ומכ רשק םע ךא ונכתייש תומייקה תולבגמה
תבהא לע רתוול םאה - םינב ,תונב ,םכתא תלאוש ינא זא .ץפנתי
יכה רבדה אוה םג לבא ,ואלפתתש ילעבל ילוכ לכ רסמתהלו ייח
?םיינש בוהאל רשפא םנמאה - ייחב יל הרקש בוט
הליפנה ינפלל וביגה
 
3/2/01 0:01
.א :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הקלחה התיה וז םא .ילאיר אוה יוליגה ירחא םיסחי לש רואתה.קדוצ
ןגעמ איה תיקוחהו ןוכנה םוקמב אל התא - סופד הז םא .קותש -
.הבקנ ףוגל םג תאז בותכל ןתינ.ךללגב.הללגב אל.עוער
.אל וביגה
 
13/2/01 2:45
איג :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.םכתושרב ,תורעה המכ
אלו תויטרקסיד לע רומשל ,דגב גוזה ינבמ דחאו ןכאש הרקמב(1
.םינועיטה לכ םע םיכסמ ינא !!! ןוכנה דעצה איה תוחיתפב לוגדל
.ודיצב תלעות םוש ןיאש רידא באכ הז הזמ אציש המ לכ
תושעל אל וא תושעלב אלא ,רפסל אל וא רפסלב הליחתמ אל היעבה(2
ונל שי םיחתופמ םישנא רותבש בשוח ינא לבא ,ןרמש יל וארקת
.ונלש ןימה רצי לע הטילש
ינבמ דחאש עגרב ךא ,םייטרואית תונויערו תויזטנפב לוספ ןיא
.השענ רבכ קזנה ,ינוציח םרוג לש "ושוכר" תא קדוב גוזה
איה תורבחה ,םישנא ןיב יגוז רשקב לבא ,תודסחתה הזל אורקל רשפא
."דחיב"ה תשגרהו תונמאנה םג ךא ,דואמ הבושח
ינב תלבקו "החותפ תכרעמ" לע ומיכסה אל גוזה ינב ינש דוע לכ
יניאש ,רומח ןיינע איה (הפתושב וא) ףתושב הדיגב ,םיינוציח גוז
.וילע חולסל הביס לכ האור
איגל וביגה
 
10/4/01 22:06
הלא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ךמוקמב יתייה םאו ,דחא םדאמ רתוי םיבהואש הרוק ,הרקי ,ןכ
טעמ אל ימצע תא תלאוש יתייה
יל יתצפקש הנושארה םעפה זאמ ,ימצע םע השוע ינאש יפכ....תולאש
הדיצהו הצוחה
אל וליפא םהבש תויומוגנומ םינש 12 רחאל ,ילש םיאושינה ייחמ
רבגשכ יניע תא יתמרה
....ידרשמ חתפ תא וא הכרדמה ,בוחרה תא הצח האנ
הברה דחא לכ ךותב םהב שיש הלאכ םירוצי ןימ ,ונחנאש ,הארנכ
ומכ םה םיתיעלש תומלוע
,ונכותב דרפנב תומייקתמ ךא הינשב תחא תועגונ ילואש תועוב
רתוי וא 2 םייקל ונל תורשפאמו
לכש שיגרהל תאז םעו ,ןמזב וב דחא רבגמ רתוי םע םיסחי תוכרעמ
הלאה תוכרעמהמ תחא
.םלש םלוע איה
תסנכנ תוחוקפ םיניעב הב ,תראתמ תא התוא היצאוטיסה ,תאז םע
םדאהש העידיב ןיאושינ ייחל
תאב הליחתכלמש ןוויכ ,תייתיעב איה ,רחא םוקמב אצמנ תבהוא תאש
תנתחתהש הז לא ,וילא
שיש הקיסמ ינא ךכמו ,ונממ תרתסה ומויק תאש ךממ קלח םע ,ותיא
ליכהל תלוכיה תא ךל
ךישמהל ילכותו ,ךגוז ןב תא םהב תפתשמ ךניאש םירבד ךכותב
תוצצופתהל דע) וזה תוליפכב
(.....אובת אובש קפס ןיא רשא
ינממ םיקלח ויה אל ,יגוז ןב םע יתנתחתהשכ לבא ,תויקנ ידיש אלו
יתייה אל ,ונממ יתאבחהש
.ריתסהל החילצמ
יל בוטו םינפב םש ןיידע ינאו ,יתיסינו ,יתמעטש רחאל םויה
הריתסמ הבר תולקב ינא ,יל םיענו
,וינפב ץוב תחטה םתס וזש יל רורבש ןוויכ ,יגוז ןבמ רבדה תא
ףאל בוט םושל םורגת אלש
ינא םיתיעלו ,ינופצמ םע תויעב ןיטולחל יל ןיא ,ינש דצמו ,דחא
ימצע ןיבל יניב תבשוח
"......רשויב הז תא חיוורה" ,יגוז ןב ,אוהש
ינאש ךכ לע שולק םא םג , גשומ הזיא ול שיש ,החוטב יד ינאו
ךותמ הדיצהו הצוחה תצפוק
ינא ,ןכו ,תעדל הצור תמאב וניא הארנכ אוה ךא ,םיפתושמה ונייח
ימ לכ םע המיכסמ
תכרעמב םיגאב לע העיבצמ הצוחה וזה הציפקהש בשוחש
הצוחה םיצפוק אל.....תיגוזה
םינפב םש בוט לכהשכ
,עירכהל הכירצ ייהת וב םוקמל דחא םוי יעיגת תאש ,קפס יל ןיא
םיליבקמ םיווק אל הז יכ
הווקמ ינאו ,וא וא לש בצמל דחא םוי עיגי הז.....ילצא הזש יפכ
תא ךכ לשב ידיספת אלש
......םהינש
יניעב אוה ,טסינוחטבה ,אוהה םע תונתחתהה יאל ,ךלש ןועיטה ,בגא
........העמק קנפתמ ןועיט
........החלצהב
הלאל וביגה
 
 
29/1/02 21:28
ךבצמב האושנ :תאמ
''הליפנה ינפל''ל הבוגתל הבוגתב
.םולש הלא
.תדבוע ינא ומיעש םדאב יתבהאתהו הנש 12-כ האושנ ינא
םינבומבו תרכשמ ,תצפנמ ,תשאונ ,יתיווח אל םייחבש ומכ הבהא
.תבאוכ םיבר
?ןיא ימל ,םימייוסמ םיכסח שיש תורמל ,םירשואמ ילש םיאושינה
.שפנ תבהא ילעב תא תבהוא ינאו
הליחתה םהל ליבקמבשכ , םיאושינה תא "קרפ"ל ןוצר םוש יל ןיא
.םדא ותוא םע דואמ הנועט םיסחי תכרעמ םינורחאה תועובשב
ןגלבב ינא לבא ,םינבומ םימעטמ הז אשונב חחושל ימ םע יל ןיא
,ךל הקוקז ינאו ימצע םע ירטסיה
.ןיבמ םש היהש ימ קר
?ימצעל תרקשמ ינא םאה ?ליבקמב םיינשל הבהא םע םידדומתמ ךיא
.הז רודמב יל תונעל ילכות םע ךל הדוא
ךבצמב האושנל וביגה
 
1/5/01 13:14
'גראל-הד סכלא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.ול תובוגתהו רמאמה לכ דוסיב תדמועש תחא תיסיסב תועט שי
םכתפשב ךפוה "ןיאושינה /תיגוזה תרגסמל ץוחמ ןימ יסחי םויק"
.דחוימב הרומח ,תיכרע תועמשמ תלעב הלמל תכפוה הדבוע ."הדיגב"ל
.בוט ונל םרוגש ימל דחוימב הלודג הער תמירג :ונייה ,"הדיגב"
.ול ערו קידצ .בגב ןיכס
הדיגבה תזית םג ןכל .םירקמהמ לודג קלחב ,שובלב שוקשק ןבומכ הז
םה ,הילא הוולנש גהלה לכו - תושונאה ימיכ הקיתעה -
תוומ ישנוע ומכ קוידב םייטנוולר .םייטנוולר אלו םייטסינורכנא
ץוחמ סקסש הנומא ךותמ ,"הדיגב"ה יחנומב שמתשמש ימ .םיפאונל
,הרותה יקוח חורב םייחל םוחב הנפומ ,בגב ןיכס ןכא אוה תויגוזל
.תידועסה הכלממה וא
הרקמבש םישנא המכ ןאכ םיאטבמש ,לוכיבכ ,"תינרדומ"ה הסיפתה םג
.תיעטומ - "םייקל שי םיזוח" - םיזוח ינידב ןושארה רועישב וחכנ
גרהיי !שממ םיבייחמ) םיבייחמ ,םייגוז ,םיפתושמ םייח ,וליאכ
דע .םעפ ףא .רחא םדא לכ םע ןימ יסחי םויק-יא (!רובעי לבו
דע .(תושדחה תויטנגה תואצמהה םע ,וישכע) 200 ליג דע .חצנה
.םידקפתמ אל םירביאהש דע .םומעיש
םה ךלש ןימה ירבא = "יגוז תב/ןב ה/תא" וא ,"ךל יתאשינ" :רמולכ
.ידעלבה יניינק
.םיסקמ .םכל יפוי
.תירשפא יתלבו תירקש וזה הסיפתהש ,ןבומ


םדא םע ןימ יסחי םייקמ ומצע אוצמל לוכי םדאה :ןיינע לש ופוס
תוארל לוכי אוה ,רומאה בלשב .הדבוע וז .םכנושלב ,"יותיפ" .רחא
תיסיסבה החנהב תאז .יגוז-ןבל הלודג הער יתמרג - "הדיגב"כ תאז
,חרכהב ,אוה 'ג דצ ןיבל ךניב ינימ עגמש ,(איה ףא תיעטומה)
דצל "ךתונמאנ" תרבעהו - ךגוז-ןב םע רשקב השונא וא תישממ העיגפ
.'ג
,לשמל ,קרפתהל ךלוה (הבקנ וא רכז) םדא םא ,שי המ .תוטש וז םג
תא ריבעמ אוה ?וגוז-ןבב "דגוב" אוה ,(הבקנ וא רכז) הנוז לצא
חנוז ,הנוזה ייחב וייח תא רושקל ליחתמ אוה ?הנוזל "ותונמאנ"
?וגוז ןב םע םיפתושמה וייח תכרעמ תא
.ףסכב ,יתדוקנ ,יעגיר הז הנוז .תרגפמה המגודה המ ,ודיגת זא
תריבש ,ידדה שוגיר) ףסכל ךרע-הוושב ,יעגיר ,ינמז אוה ץוטס םג
םורגל םיעצמאה לכ - םימי וא תוקד המכל ישיא םסק תעצה ,םומעיש
.(ךמיע בכושל הכישמ
."הדיגב"כ שרפתהל בייח אל ימעפ-בר ץוטס םג


.'ג דצל ךגוז-ןבמ ,ישגירה ,ישפנה רשקה תקתעה אוה עירכמה בלשה
.בייח אל שממ לבא ,'ג דצ םע ןימ יסחי לש הדלות תויהל לוכי אוה
םע ,'ג דצ םע דחי תויחל ןוצרו ,תורשקיה ,תובהאתה שי רשאכ
.ןשיה תחת ,שדחה
,תישגר רשקיי גוז-ןב וב בצמ ,שארמ ,עונמל שקבנ :ודיגת ילוא
םייקל אלש שארמ בייחתהל גוזה-ןב לע ןכלו .'ג דצל ,תילאטוט
.הכמל הפורת םידקהל .רחא םדא םע ןימ יסחי
תעגופ איה המכ דע ?תיתעווז איה וזכ הסיפת המכ דע ריבסהל ךירצ
?ולש הריחבה תלוכיב - םדאה לש ושפנ םלצב


קחשמ קחשנ רשאכ .דחא יפיצפס בצמ ?"הדיגב" ,תאז לכב ,יהמ זא
,ומיע תויחל ,ותיא תויהל הצור ,שדחב ןיינועמ ינא - לופכ
אווש-גצמ ,גוזה-ןבל ,ןשיל גיצמ ינא םייתניב לבא ,ותיא ףתתשהל
."הדיגב" לע רבדל ןתינ זא קרו זא - "ליגרכ לכה" וליאכ


.דואמ ללמוא .ריתסמש ימ שפיט - דבלב אוהו - הזה בלשבו
'גראל-הד סכלאל וביגה
 
29/5/01 19:19
ןירוד :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
..יושנ רבג םע רשקל סנכהל םא תוטבלתמש תורוחבה לכל
.ןכתבוטל רהמ רתויש המכ םשמ ןכמצע תא ופיעת
.שאמ ומכ הזמ וקחרתת
.ער ער ער הז
,ןכ הא ,ןואכידב לופיטל םירודכו יגולוכיספ לופיטב הלע הז יל
.ץוחב ירמגל אל ןיידע ינאו
.ץובהמ תאצל ידכ תכלל הכורא ךרד דוע יל שי
.ער ךכ לכ הז .םש ןכתוא ריאשהל ידכ ל כ ה השעי ינדגובה רבגהו
.לא ------ הווצמ ןכמצעל ושעת
ןירודל וביגה
 
4/6/01 13:01
יתיא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
תעשל ועיגתו הדימב .ןאכל וא ןאכל הדמע וטקנתש לככש איה תמאה
תמאה
/םירפסמה לש םבור בורל הרק המ אנ וארו) רבגי האצותה ןמ ששחה
(תורפסמ
וז .םלעת ילואו עקשת טאל טאלו ןטבב ץוברת איה .אצת אל תמאהו
סורהל תוטש
וא ץוטסש ליבשב הילדיאו זוחא 100 אל איה םא םג םיסחי תכרעמ
ךיא וא הדיעמ
.יטלומ וא ימעפ דח היה הז םאה איה תיתמאה תוטבלתהה .הזל וארקתש
יתיאל וביגה
 
14/6/01 2:24
הטינא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
...רתאה ירקבמל
...ילש ןושארה יניצרה רבחה....רבח יל היה
םיכלוה ונייה אל םעפ ףאו ,רבד לכב ירמגל םיחותפ ונייה
.םילגעמב
.(יתסרהש) םימתה דליה אוהו ,רשקב הערה הדליה יתייה ינא
.'ס...טנרטניאב והשימ יתרכה ,םירבח ונייהנש ינפל םוי
..בורקה ידידיל ךפה אוהו ,רהמ יד ןופלטל ונרבע
םייודיו המכו ,תוכורא ןופלט תוחיש לש םישדוח הנומשכ רחאל
...ונשגפינ ,ץוצל םיליחתמש תושגר לע ונדיצמ
לע דחא סאמהל ונלחתהו ,ןמזה לכ ונבר ילש רבחו ינא הפוקת התואב
.אל אוה...םירחא םינוויכל לוזפל יתלחתה םג ינאו..ינשה
תיבב הרב'חה לכ .םיה ףוחה לע םלש םוי ךשמב....'ס םע וב יתדגב
שגפ אוה ,יתרזחשכ .ןונגסב םירבדו "םש השוע איה המ" ותוא וממיח
ונישע אלש :תמאה לכ תא ול יתרפיסו..םיעוגעגבו קוביחב יתוא
.םיזוחאה האמב ילש הלימ לכל ןימאה אוהו .רבדלמ ץוח םולכ
לכ....תולילב הכוב יתייה..הנעתמ יתייה ןכמ רחאל םישדוח 4 ךשמב
רשי יכ ,תסאבתמ יתייה יתוא בהוא אוהש יל רמוא היה אוהש םעפ
והומכ םיסקמ והשימש ,יל עיגמ אל הזש הבשחמה יחומב הלוע התייה
..הליעגמ ךכ לכ הרוצב וב הדגבש יהשימ בהאי
הנקסמל יתעגה..ףוריטב תוכבל יתלחתהשכ ,הלילב 12 ב..תחא םעפו
יתרמאו...וילא יתרשקתהו...יתרבשינ...הככ ךישמהל הלוכי אל ינאש
יכ...יל עיגמ אל זא ?יתוא בהוא התאש םויה תרמאש ןוכנ" :ול
..יתכשמה ךכו "....ךב יתדגב
ומכ העמד לכ..תובאוכ תועמד לש יתימא יכב...תוכבל ליחתה אוה
תלוכי ךיא" לש תורימא םגו..תוללק םג ויה..בלב תוריקד יפלא
לכל יתנמאה" ו "?יל עיגמ הזש יתישע המ" ,"?הז תא יל תושעל
...דחי וניכבו "ךלש הלימ
...ונדרפינ אלו...טאל טאל הדבועה תא לכעל לחה אוה ןכמ רחאל
דע תבהוא ינאש םדאב העיגפה תא הווש התייה אל שממ 'ס םע עטקה
..םויה
םע דדומתהל לכי אל אוהש ללגב רקיעב ,ונדרפינ יצחו שדוח כ רחאל
אוהש הבהאה לכ תא יל תוארהל ךרוצ שיגרה אל אוה ללגב םגו ,הז
..וב יתדגבש ירחא םג תובר התנתשה אלש ,יפלכ שחור
תבאוכה תמאה תא ףוצרפב יל חיטי אוהש דחפה תא היה דימת ילו
תא השוע יתייה אל םאשו ,וב יתדגבש ללגב הרוק לכה הזש ביר ןמזב
...שחרתמ היה אל הזה בירה לכ ,הז
תא דירוהל םילוכי אל ונחנא..הדירפה רחאל שדוח טעמכ ,םויה
אל 'ס ש תעדוי ינאו...ףוריטב םיבהוא ןידעו..ינשהמ דחא םידיה
תרעטצמ ינא םויה דע...לבס ילש רבחש המוצעה העיגפה תא הווש היה
....טוידיא םתס....ותוא קשנל יתתפתהש עגרה לע
הז תא ול תרפסמ יתייה םאש יל רמא ילש רבח...ןורחא דחא רבדו
...הז םע דדומתהל רתוי לק ול היה ,םויה ותואב דוע
ינא....ודרפית..םכל קיצמ ןופצמהו והשמ םתישע רבכ םא ,יתעדל
אל אוה םא םגו...ותוא גורהי אל עדוי אל םכבוהאש המש החוטב
אלו ותוא דבכמ אלש והשימ םכלש גוז ןבל עיגמ אל...םכילע קיעמ
..ינאו רבעשל ירבח ומכ קיפסמ ותוא ךירעמ
.דבל םכלש םיחקלה תא ודמלת


anita15@hotmail.co.il
הטינאל וביגה
 
26/6/01 10:26
רחא רופיסמ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
שי ,רקשב תויחל וא רפסל םא טבלתהל ךכ רחאו םדוק ןייזל םוקמב
- תורשפא דוע
.דחיב וליפא ילואו ךיאו המ המכסהל עיגהל .שארמ הז לע רבדל


ןטבה תצלוח םע דחיבו הדובעב םייניע יל התשע הנד םויה ,יעמש"
תחקל יל רתומ .םויה לכ תויזה יל התשע איה השבל איהש השדחה
"? ןויזל התוא


םייחה ןעמל הנד לע רתווא ינא ,אלש תשקבמ איהש דיגת איה םאו
.הווש הז .ונלש םינשה תבר םיסחיה תכרעמו םיבוטה
רחא רופיסמל וביגה
 
 
27/6/01 17:26
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.אורקל ילב תבתכש וליאכ הז


הבושת ןת אוב ..לבא .הנוש ןפואב בשוח התאש רומג רדסב הז
תוירקיעה תולאשל


:הארנו עגר אוב זא
?הרק הזו תלאש אל םאו


?המיכסה איהו תלאש םאו
!?ןפייפ וכלה םיסחיהש ךל רורב אל םאה


?הברס איהו תלאש םאו
םייקתהל לוכי יותיפש ןיבמ התא םאה ....תיתפתה תאז לכבו
?יותיפה והמ ..ןכ אל םאש .םיצור אל יכ יכ אקווד


?רבשמ איה הלאשה םצע םאו


...ללכבו


אל ינא .הבבס ..םישי לדומ אוה םיחותפ ןיאושינש בשוחש ימ
!הזב ןימאמ
חחרפל וביגה
 
18/7/01 11:46
ילאומש החמש :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
לא - השעמה ןמזב וליפא - תספתנ .רפסלו תודוותהל ןפוא םושב ןיא
.התוא תלכא - תרפיס !!!ןימאהל ה צור איה יכ רופיס רפס .הדות
בושח אל וא בושח תמאב לדוגה םאה !!רלודה ןוילימה תלאש
ילאומש החמשל וביגה
 
29/8/01 19:13
rainbow :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.תבאוכ תמאה
.תושעל המ ןיא
.הז לע םירבגתמ אל - ןויסינמ
הפידעמ יתייה טושפ ,תעדוי יתייה אל וליא ףידעש תרמוא אל ינא
.ישילש םרוגמ אךלו ונממ הז תא עומשל
rainbowל וביגה
 
 
29/8/01 22:33
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
...."הז לע םירבגתמ אל" :הפיסומו ,תבתוכ תא ,תבאוכ תמאה


?תעדל אלש ףידע אל המל ,ךכ םא


? רפסל אלש ףידע אל המל


...הרקי אלש ףידע יכהש ןבומכ


עדיי אל שיאש ףידע ,הרק םא לבא
.תא ייהת אל וזש ..עדוי והשימ םאו


.יל המדנ הככ
חחרפל וביגה
 
9/9/01 12:29
DIL :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הנש 27 היח תא ותא רבגהש הלגמ תאשכ , הלב הלב הלב םירבדמ םלוכ
הז תאז לכבו םכניב המוצע הבהא שי .דבא ךמלוע לכ, ןמור להינ
,ומלוע לכ הז ינאו םידליה .המל - עגשמ הזו .תחא םעפ אלו הרק
המ , םירעוס ונלש ןימה ייח ,הבושת והשמל שי , הרק הפ המ זא
לבא , ירחא םייתנש רבכ ,האלה תוסנל ונטלחה .יתוא עגשמ הז הרוק
, הפירחמ ילש היתשה ,רבוגו ךלוה אלא ,ההכתמ אלש קר אל באכה
הדובא ינא וידעלב .םישוע המ זא ,רתוי דוע הניש ירודכב הכירצה
.הבושת שי והשמל .רתוי דוע ותאו
DILל וביגה
 
23/9/01 11:32
תימע :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הבהאב הדירי לע הארמ גוזה ןבב הדיגב
תוחירסמ תובשחמ וליפא ןיאו םלשו יקנ לוכה תיתימא הבהא שישכ יכ
קיפסמ לוחכ טרס םג תמאב םיבהואשכ
ינימ לוכמ הליבחה תא קרפל טילחהש הארנכ דוגבל טילחמש ימו
תוביס
דוגבל םכל אב תמאב המל ובשחת םיצורת ילב זא
תימעל וביגה
 
 
3/3/02 0:50
V :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
?תיתימא הבהא תאז המ
תיתימא הבהא וז דליל הבהא
םידלונשכ דחוימב תכעוד ..םינשה םע תחכוש גוז ןבל הבהא
..םידלי


..תויורשפא המכ שי ..זאו
..םצעתמ קר ארחהו הככ תויחל ךישמהל .תחא תורשפא
רקשב תויחלו ..ףסונ והשימ אוצמל איה תפסונ תורשפא
םישוע דימת אל ..תכעוד הבהאהשכש איה תירקיעה היעבה ..אלא
לבא ..היסהרפב םירבדה תא םישוע אל .םירפסמ אל ,ןוכנ . ןובשח
תחצנמ םימעפ הברה איה םייתרגשה םייחב הרחתמש הקושת שישכ
..תונטקב
וא ..החפשמל םירושקה םירבד ינפ לע בהאמה תא שוגפל לש תופדעה
..תויגוזל
תרדרדתמו ..תדרדתמ תיבב םיסחיה תכרעמש בצמ רצווהל םג לוכי
אב הז ..שפנ דע םימ ועיגהשכ ..זאו ..דגוב אל דחא ףאו
.....םובב
תוליבומ תודיגב םימעפלש ןייצ אל הפ דחא ףא ךיא הניבמ אלו
.ןישוריגל תרחא וא וז ךרדב
אלש םינש 10 ירחא םייתנש ךשמב ילעבב יתדגב תישיא ינא
םוש הזב יתיאר אלו .םינוש םישנא םע .הלאמשו הנימי יתלכתסה
ילא סחייתמ אל אוה יכ תויהל ךירצ הככש יתנמאה וליפאו ער
.הפי קיפסמ
.םישורג ונחנא םויה
יתרפיס יכ אל
.הליג אוה יכ ,אלא
.יניעב ףוקש היה שממ אוה ..יל תפכיא היה אל .הליג אוהשכ
..םויה
.וילא תרזוח יתייה אל
.םיימעפ תבשוח יתייה ילוא .לבא
Vל וביגה
 
25/9/01 10:37
DIL :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.תימעל הבושת
אלא , ביגהל דציכ עדוי אל דחא ףא לבא הדיגב וז הדיגב ךתא קדצה
.ותוא ספות הז רשאכ קר
םיאושנ תונש המכ וא התא ליג הזיאב יולת ,םייחב הפוקת לכב
ךכ לכ .הניבו וניב שיש םיאושנה תכרעמ יהמ ךכל ףסונו ,םתרבצ
.ךכ לע הבושת לבקל השקו ןינעב שי םיביכרמ הברה
התוא תא ורבע םה םא קר לבא םירחא לש תובוגתב תשפחמ ינא ןכל
.תרבוע ינאש השק היווח
ילבמ ךכ םע דדומתהל ןויסנב תודיריהו תוילעה ,באכה ,לוכסתה
.הליבחה תא קרפל
.תיסיפהו תישפנה תואירבב, ילש םוי םויה ייחב עגופ הזו
תודרח םיבר םידחפ שי .דמעמ קיזחא ןמז המכו םא תעדוי אל ינא
איה הדיגבה רחאלש םיאושנה תכרעמ םא השק יכהו םגפנ ןומאה ,תושק
ינאו הגצה וא טרס ומכ לכהש וא ,קרפל אל ןוצרה ללגב תיתימא
לע להנתי לכהש ידכב ילש םייחה קחשמ תא קחשל הסנמו הכסמ תשבול
.תפסונ המדא תדיער היהת אלו תוחונמ ימ
תויחל השק המכו תודדומתהה השק המכ ראתל רשפא יא יל ונימאת
.קרפל השק רתוי דועו חוכשלו חולסל השקש
DILל וביגה
 
 
26/9/01 0:51
הרבח לכב ףאו םוקמ לכבו ןמזה לכ הרוק הזחחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
הרקי ליד


ןימ ייחש הדבועה .ךלש הלאשל תקייודמו הנוכנ תחא הבושת ןיא
.הדבוע איה הדיגב דגנכל חוטיב תדועת םיווהמ םניא םירעוס
תדועת הניא איה םג ,ומלוע לכ (םידליהו תא) ךתויהש הדבועה
.ןוסיח וא חוטיב


!?המל זא


?הקיטנג
?תוירחא רסוח
?תורקפה
?תעד תולק


.ךכל הבושת יל ןיא .אל


לכב ,םוקמ לכב הרוק הזש ,הרוק הזש ,ךומכ שממ עדוי ינא לבא
.תע לכב ,תוברת


דגבנה דצה םא ,םירפסמ םאש אוה הזה רמאמב רמול יתיסינש המו
ןפוצ ךכ םאו .תלבסנ יתלבל דע השקל תכפוה תואיצמה ,עדוי
לע רומשל הבוח ףאו רתוי ןוכנ .רפסל אלש רתוי ןוכנ זא ,דיתעה
.האלמ תויטרקסיד


!םיייטרקסיד ראשהל לבא תכלל וא ראשהל


(תימעל הבושתב) ףסונ רבדו


....הבהאה לש הפוס םע םולכ אלו הל ןיא הדיגב


!חחרפ לכה ךסב ינא ..עדוי ינא המ ,ינא לבא
הרבח לכב ףאו םוקמ לכבו ןמזה לכ הרוק הזחחרפל וביגה
 
 
27/9/01 10:34
שיא-תשא :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
םעפ התיה םגש תחאכ ,ךלש באכה תא הניבמ ינאש המכ גשומ ךל ןיא
הלודגה הלאשה .הליבחה תא קרפל יתטלחה ינא .וזה היצאוטיסב
?המוד הטלחה הטילחמ אל ,ךל םרגנש לבסה תורמל ,תא המל איה
?דבל תויהל דחפה ?רחא גוז-ןב אוצמל אל דחפ ללגב הז םאה
זא .דחפ ללגב קר הזה דעצה תא תושוע אל םישנ הברה ירעצל
שפנה ,םיאירבמ לבא ,השק הדירפה ירחאש הנושארה הפוקתב ,ןוכנ
.םיקזחו םימלש רתוי הברה םישיגרמו האירבמ
הסנרפ ,םידלי - םירחא םילוקישל סנכיהל ןבומכ הלוכי ינניא
יתייה םאש תעדוי ינא לבא ,ראשיהל המל ץורית שי דימת .'וכו
החלצהב .הארמב ימצע לע לכתסהל הלוכי יתייה אל תראשנ
שיא-תשאל וביגה
 
26/9/01 18:44
?שיא תשא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.ההותו תארוק


לכה רשאכ המו..תויצלוקפס םישוע םלוכו הרוק הזש םיעדוי םלוכ
לכמ יתרמש .תעדל טילחה ילעב .תעדל הצור אל חחרפ ?םינפב ץפנתמ
.םימעפ תואמ ןאכ הנייוצש הביסהמ הנושארבו שארב .עדיי אלש רמשמ
אוה .גוזכ ונל ,יל ללועי הז המ יתעדי םרט דוע תאזו .עגפי אלש
.תעדל רחב
ינא הנושמ דואמ ךרדב .דחי ונחנא .העידיה ירחא ונחנא םויה
רתוי הכר .דימתמ רתוי ותוא תבהוא
."הנעומהו שודק"ה סופד ןאכ ןייוצש יפכ תמאב ילוא .רתוי הסנמ
ןכתי אל םאה ,היהי ךכש ןימאהל רידא ןוצר ךותמ ילוא תלאוש ינאו
ןעמל רתוי תושעל ,ררועתהל ונינשל םורגי ארונה עוזעזה יכ
הלחתהו ?תיתימא החילס ןכתת אל םאה ?ונמצע ןעמל , תויגוזה
?השדח
שיאו , וכישמהו "וליג" גוזה ינב םהב םירקמ םתוא לכ יבגל המו
?ךכ לע עדוי אל
םוקמל םשמ ועיגהו ודרש ,םש ויה רשא םישנא לש תובוגת לבקל חמשא
.דחי ,רתוי בוט
?םירפסב קר הרוק הזש וא
?שיא תשאל וביגה
 
27/9/01 10:23
שיא-תשא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ןיאש רמול הלוכי ינא (דגבנה דצהמ) וזה היצאוטיסב התיהש תחאכ
הדיגבה תא הלגמ דגבנה םא הרוק המ :הלאשל רמאמב תוסחייתה
תחתמ הרוק והשמש תולגל לוכי םיבוט םיטקניטסניא שיש ימל ?ומצעב
.יפוס ןפואב הלגתת הדיגבהש דע ןמז לש הלאש קר הזו ,חטשה ינפל
הדיגבה תא "ריתסה"ש ,דגובה גוזה ןב לש ובצמ וזכ היצאוטיסב
.השק רתוי הברה אוה ,וגוז-ןבמ
םיסחיה תכרעמ קוריפל האיבה ןכא הדיגבהש רמול הלוכי ינא
תרשקותמו הבוט רתוי הברה תויגוזל םויה יתוא האיבה לבא ,תמדוקה
חקלה לבא ,בוש הרקי אל הזש תויוברע ןיאש ןבומכ .רחא גוז ןב םע
דמלנ
שיא-תשאל וביגה
 
 
28/9/01 1:27
חחרפ :תאמ
םש התיהש יהשיממ הבוגתל הבוגתב
!?דבל הז תא הליג דגבנה דצה םא הרוק המ :תלאוש תא


היה אל אוה ,בוט הריתסמ תייה םא ....ליפה םע החידבב ומכ .א
...עדוי


תא .רוצמב םיסחיה ,באוכ ,רבשנ ןומאה .ארח הז :ןיינעל .ב
.עגפנש אוה הז ...עגופה דצה תא לבא תבהואו הכר תויהל הלוכי


לע רובעל לדתשמ יתייה תועטב הלגמ יתייה וליא ,תישיא ינא
.ררבל אל ,םיטרפל סנכהל אל ...הז
יכ .הבהאו תורבח לש םיסחי ויה ידצמ םיסחיהש ןבומכ יאנתב הז
!!!תינימ תויביסולקסקא רשאמ רתוי הברה שי רשקבש ןימאמ ינא


...לבא


.קסידהמ קחמנ אל הזש עדוי ינא .השק הזש עדוי ינא
.םיתחתח ךרד לש הלחתה וזש עדוי ינא


:הראשנו התייה יתצלמה הז ללגב קוידב


!!!האלמ תויטרקסיד לע רומשל הבוח
חחרפל וביגה
 
7/10/01 11:28
dil :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.הרקיה שיא תשאל
שיו השק דואמ םירחאו םישדח םייח ינפמ דחפה ,תקדוצ תא םנמא
לכ לבא .ראשיהל אל ןכ ומכ ,תכרעמב ראשיהל ידכב םיצורת הברה
םג המצועה התואב ראשנ עוזעזה ,הדיגבה םג ןכ ,ספתהל ופוס בנג
הנוקיתו תויגוזה ןעמל לכה תושעל רשפא .ןמז הברה ירחא הלגתמ םא
בושח אל ( הניבו וניב ) .ער חיר רזפתו ריואב ףחרת איה דימת ךא
תעדל הצור תא .ןושארה בלשב םירבוע הז תא אל וא ועדי םירחא םא
,דגבנש דצב לבא יתייה ינא ןכבו ,ךלשל המוד בצמב היהש והשממ
.תעדוי אל ...האלה היהי המ ,תדרוש ינאש ךל רמוא עגרכ
- רתוי םיבוט םייח רוציל ילואו רבגתהל ידכ עגרכ השוע ינאש המ
אל ינא .יתישע אל םעפש המ יתונוצרו ירבד לע תדמוע ינא לכ םדוק
ייחב השקה בלשה תאש תעדוי ינא יכ יתועד תא וא אל דיגהל תששוח
?תויהל לכי רבכ המ זא הצורמ היהי אל ינשה דצה םאו ,יתרבע
.ילצא קחשמ אל רבכ ,הרקיש דימת יתששחש המ ?םישורג
הארוה ידומלל יתאצי םיידיב ימצע תא יתחקל הדיגבה תובקעב
וישכע ,יל רשפא אל אוה לבא ייח לכ תושעל יתיצרש המ םיכמסומ
.ךכל יתוא ףחוד אוה
ינא .ואולמו םלוע יתיליג הז םע דחיו בשחמה תא יתיליג ינש רבד
.םוקמ לכמ םישנא םע תרשקתמו,םיטקייורפ ,בשחמב םיריש תבתוכ
יל ןיא םאו .דועו דועו רויצ ,ימרק לוסיפ -תרצוי ינא ךכל ףסונ
דחא ףאל חוויד תתל ילב תורבחל וא בוביסל תאצוי ינא םולכל קשח
לכ ,יחכונה בצמב ילש ימצעה ןוחטיבה תא קזחל הסנמ רוציקב ,
ךכ רחאו ינא םדוקו ינא הז ,ומלענ רבכ ןכ ינפל יל ויהש תוששחה
.ינא
.םיה תא ףצריו ךליש ויניעב ןח אצומ אלש ימו
הדיגבה תא קתנל השק יכ , יסיפ ןואד לש בצמב ינא םימעפלש ןוכנ
לכ ימצעל תאצומ ינא ןכל ( וניבו יניב ץוצחת איה דימת) חומהמ
הלוכי אל ינא ינממ םלעי אל הזש דעו חורבל ידכב םיקוסיע ינמ
- םויה תא היח ינאו םוי דלי המ תעדוי אל , יפוס הזש ךל דיגהל
,הרוחא לגלגה תא ריזחהל רשפא יא יכ -דיתעה תא אלו רבעה תא אל
.דיתעה תא תופצל רשפא יאו
.תדרוש -רוציקב
) יתרחבש ךרדה תאו יתוא ןיבהל השקש תורמל והשמב יתרזעש הווקמ
יל תונעל המ היהי ךלש הווקמ ( הליבחה תא םיקרפמ םידגבנה בור
.יל רוזעל וא
dilל וביגה
 
7/10/01 12:05
dil :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
רקיה חחרפל
בצמה תיסיפ היווחה תא םירבוע רשאכ םלוא םינוכנ תיטרואית ךירבד
.הלגתמ בורל תויטרקסידה הנוש הז דחא לכ לצאו תילכתב הנוש
.דוסה לעםילמ המכ
ןיא דוסל םימעפל ,דוס לש דבכ ןעטמ תחת םיכלהתמ םיבר םישנא
םניא דוסה ילעב לבא ץפנ רמוח ןועט תויהל לדח אוהו ,תועמשמ
ותוא ולגי םא לש השוחתה ללגב .דוסה סמוע לש דוכלימהמ םיצלחנ
לע ועמש אלש םיעגפנ םיבורקה םיבבוסה ושיגרי ,רחואמ ךכ לכ בלשב
." הדיגב " לשמל ,רתוי םדקומ בלשב ךכ
ףולשל עודמ ?דוסה יולגב בושח ךכ לכ המ ,תמדקומה הלאשה תלאשנ
טקש לע רמוש חויטה םימעפל ?תונוראהמ םידלשו םירבקהמ תופוג
תמא קר וז לבא .קובקבהמ םידש תפלוש הפישחה ולאו ,נינומרהו
םיבורק םישנא ינפמ תועמשמ ילעב תודוס תרימשש רבתסמ ,תיקלח
הביסה וז .דוסה רמוש לש ושפנל רקיעבו ,םיסחיל ינלטק קזנ תמרוג
ןבו םייתסהש ירחא םג ,ןיאושנל ץוחמ יתועמשמ רשק םימעפלש ךכל
םקרימ תא סורהלו לחלחל ךישממ ,תרגסמל ןמאנ תויהל רזח גוזה
תונכל גוהנש המ וא ,ץוחבש הבהאה םצע ללגב אל .םייגוזה םיסחיה
תולעב תויווחו תושוחת לש םלש ךבדינ לש ומויק ללגב אלא הדיגב
םיתעל איה תיתימאה הדיגבה .דגבינה גוזה ןבמ תורתסומה תועמשמ
םירומאש םיסחיב קימעמו ךלוהה ףויזב אלא ,םיסחיה םויק םצעב אל
ןדבוא םיתעלו סעכה ,ןובלעה ,באכה תורמל .םיבושחו םיהורק תויהל
םירקמב ,ודוס תא ונוצרמ הלגמו אב םדא רשאכ םישחרתמה ןומאה
םישנא ןיב דימעמ דוסהש קוחירהו רוכינה ינפ לע ףידע םיבר
דוס לכ יבגל טעמכ םינוכנ הלאה םירבדה .םיבורק תויהל םירומאש
בושח םיבורק םישנאל תודוס יוליג ,הבורק םיסחי תכרעמב .בושח
.םיניזמו םיאירב םיסחי רוצייל תלוכילו ,ונלש שפנה תואירבל
ךות תויחל ול םרוג דוסהש םדאב רבודמ רשאכ תינלטק איה היעבה
יתלבו םייחטש םיכפוה םלועה םע ויסחי .םיימינפה וייח לש הרתסה
םדי לע שיגרי אוה ,םיבהוא םישנאב ףקומ היהי םא םג ,םימרות
.ףויז לע ססובמ ומויק , ותניחבמ יכ ,ששורמו דדוב
דחפה .תדבעשמו תתפול ,תירזכאו הקיבד םימעפל איה תודוסה תדוכלמ
תא םלוב ,םיסחיה תוחתפתה תא םסוח דוסה יולגב ךורכה ריחמהמ
.אירב ימצע יומד לש תוססבתה רשפאמ וניאו ,תיתריציה תלוכיה
ילעב םמצעל ורשפאי אל "תודוסה םוי" םלועב םייק אלש ןוויכו
.ארונ לבחו ,ףשחיהל דוסה
ומכ) "טלחומה תודוסה םוי" תא הנשב םעפ םוזית ילוא חחרפ וישכעו
.(םלוכמ הילס םישקבמש רופיכ םויב
!?אל.... ןויער
dilל וביגה
 
 
8/10/01 1:36
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
וזה המלידה ירה ..יתריקי
האלה ןכו ... תורבחה ,ןובלעה ,באכה
."ודגב" גוזה ת/ןבש העידיה םע תויחל רשפא ךיא


....הנעטה ןכל


ומצעל רקשל ףידעמ הלגמה גוזה ןב םיתעלו ,םילגתמ תודוס ,ןכו
,ותא תמעתהל אלש םהל חונש המ םע תמעתהל ה/ותוא חירכהל המל
?לשמל


הלגתמ הדיגב לכ אל
שיחכהל שי הרקמ לכב ,הלוע דשחה רשאכו


םע דדומתהל רשאמ טישלובל ןימאהל לק רתוי ,ןםיבהואשכ םיתעל
הביטנרטלאה
.תרחא תודרשה .ןכ םג ,החירב ךרד וז זא


תרגסמה ךותמ תאצלמ ענמהל בושחש ןימאמ ינא
ךמצע ןיבל ךניב הז תא רומשל בושח תוחפ אל לבא


....ינממ תרחא םיבשוחש שיש לבקמ טלחהב ינטו
חחרפל וביגה
 
18/10/01 16:56
?שיא תשא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
לע ךל תודוהל ינוצרב הליחתו , ךירבד תא תארוק ינא..הרקי ליד
.ךתופשחה
ידכ ךות .בל ץמוא תשרוד ןיידע איה תימינונא תופשחה וז םא םג
ךירבד תאירק
האושנ תראשנ יכ הניבמ ינא ,תרמוא תא םצעב המ בושחל הסנמ ינא
רחאל םג
תרבגתה אל םלועמ השעמל לבא .ךב דגב וא דגוב ךלעב יכ ךל ררבתהש
.ךכ לע
."תדרוש" ,ךלש ךירבדכ וא םוי םוי היח .ול תחלוס אל לבא םש תא
םלועל עמשמ
ףוס דע םלשל תעכ רומא אוה .חוכשל ול רקיעבו ךמצעל ינתת אל
ףסונבו ילוא וייח
הארנ יל..םצעב המלו) ותיא תראשנ יכ לע ךל הדות ריסא תויהל ךכל
רקיעב יכ
תאירק ךותמ ינא , המישנ התואב .(רשקה תא קרפל תדחופ תאש ינפמ
ךירבד
תויחל תלחתה ,ךפיהה קוידב אלא ,תדרוש ךניא יכ תמשרתמ אקווד
.םינבומ הברהב
.םיימיטיגל םיישיא תונוצרו העד תלעב , ךמצע תוכזב םדאל תכפה
?םצעב ןאכ תודרשהה המ זא
היח תא ףוס ףוס..ךפיהל קוידב
אקווד ילוא .המצע היעבה אלו םוטפמיס איה יניעב הדיגב..ללכבו
השא התוא ךתויה םצעמ
וא ךלעב תא החלש רשא איה איה ךלשמ תוישיאו תוהז תרסח ,העונכ
היצמיטיגלה תא ול הנתנ
ילוא תיביטרסאו תינתעד השא תאשכ תעכ אקווד ילואו ?ךב דוגבל
םכל שי תעכ אקווד
?יוכיס
העוגפ תא םאה..רהמו ךמצע םע טילחהל ךילע היהי יתעדל..הרקמ לכב
הצור אל ידכ דע
יוכיס ךכל תתל תלגוסמ תא םאה וא ,תכלל זאו דוע ותיא תויחל
בוט רבד ילוא תויהל יתימא
.רבעב היה הזש הממ רתוי
תלבוס ,תושונאל הבוט השוע" לש וזה "תוינלופה" ךייחב לבא
השעת אל בוט "תראשנו
ותואב טקפאב ומכו בוש המצע תא םישגת האובנה ףוסבלו .םכמ שיאל
ןוילמגיפ טקפא
םצע לע לצנתהל סאמי ול יכ..בוש ךב דוגבי טושפ אוה בוטו ןשי
תיפצ ירה טושפ תאו ומויק
..הרק הז הניה זא..בוש הרקי הזש
הסרגה תא ןאכ גיצמ כ"הסב חחרפ ןכבו..ויתועדו חחרפ יבגלו
,ךכ לכ תלבוקמה תירבגה
את איה החפשמו .תימיטיגל הדיגב ןכל ,הילשא איה תוימגונומ"
ד"כו ילכלכ ,יתרבח
םיצור אל..ולכות םיצור "הלגתת אלש רומשל שי ותומלש ןעמל ןכל
השיג וז ךא..ולכות אל
.דואמ תינייפוא תירבג
..וידה יל רמגנ..והז
.השע אל הז בוט ,הליג ילעב..םכל יתרפיס רבכש יפכ ילצא..בגא
היה אל םג בוט לבא
םיסנמ תוחפל תעכ .הדיגב ללכב התיה אל ילוא היה ול יכ םדוק
.םימוטפמיסב אלו היעבב לפטל
(: . ליד תימיטפוא ינא
.ינא ,דבלב תובוט תונווכב ךלש
?שיא תשאל וביגה
 
 
19/10/01 1:07
חחרפ :תאמ
..הרקיה לידל הבוגתב
....תימיטיגל הדיגב ןכל ,הילשא הימגונומ


.יתרמא אל שממ הז תא
.םיסחימ םיפצמש רבדה איה .השק איה .הטושפם הניא הימגונומ


.הרק םא ,הרקש ירחא קר הז ..רפסל אל


ענמהל , תושעלמ ענמהל אקווד איה ,הפ לכב ,ילש הצלמהה
.."דוגבל"מ


- תחאכ םישנו םירבג - םישנא .הרוק הז תאז לכב ...ש אלא
.םהייח תא םינכסמ וליפא


:ןכלו


םא ןיבו דחי םיראשנ םא ןיב .הבוח איה תויטרקסיד ..הרק הז םא
.םידרפנ


.ךל החלצהב - ךכ וא ךכ
חחרפל וביגה
 
22/10/01 16:00
ינור :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
?הניבמ אל ינא
יתייה אל םא תאז .ץוחב ןכ םג תשפחמ יתייה רשי ?תדגבנ יתייה םא
.הליבחה תא קרפל הצור
.תדגוב ינאש שיגרהלו תעדל ול תנתונ וליפאו
..הבהא תאז המ שיגריש
ינורל וביגה
 
 
22/10/01 17:37
ינור :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.והוא
ףא תלאוש אל ינא הניבמ אל ינאשכ ינא .אל ללכב .ינא אל תאז
.הניבמ אל רשי ינא .דחא
יניינע ראש םע החלצהבו ,ךב דגובש ימב וב דוגבל רחא םש יאצמת
.םג הבהאה
ינורל וביגה
 
24/10/01 11:12
dil :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.הרקיה שיא תשאל
אלש םירבד רפסמ יב וריעה םהמ קלח ,ךירבד לע דואמ ךל הדומ ינא
םושב הארמ אל ינא יעדתש הצור ינא דחא רבד לבא .םהילע יתבשח
ינא ,אוה ךופהנ םישעמב אלו תוגהנתהב אל ,ילע רבועש המ תא ןפוא
הטילשה טושפ .ילע רבוע המ שיגרי אל דחא ףאש ידכ הכסמ ילע הטוע
ךלוהו אב הז .ידיב הניא ,תושגרה לע ןוכנ רתוי וא תובשחמה לע
באכה תא םילעהל םיחילצמ ילש הנגהה ינונגנמ םעפ.וב הצראש ילבמ
ןיאש יל הרוקש המו םיחילצמ אל םה םעפו ,ותוא קיחרהלו יל הלועש
ףס לע השיגרמ ינאו יפוג לש תיגולויספה תכרעמה לע הטילש יל
הערפה,תודיער ,קנח , הפב שבויב אטבתמ הזש םיבצע תוטטומתה
ומכ תונורתפ ימצעל יתאצמ םנמא .םינפב קותיש םימעפלו תואיציב
הז תרחא הזב טולשל הכירצ ינאש תעדוי ינא לבא ,היתשו םירודכ
הזו , רשפאש המ לכב ימצע תא הקיסעמ ינא ןכל.ןודבאל יתוא איבי
ומכ)דגובה לש דצה ,סרתמה לש ינשה דצהמ תאצמנ תא .רזוע דימת אל
באוכש המ לעו היהש המ לע רבדל ןכומ אל אוהש ןויכמ ןכל (ילעב
תא המ יל בושח ןכל (ךכ ןכל הזמ םולכ רוכזל הצור אל אוה) יל
אוה המו שארב ול רבועש המ לע היצקידניא טעמ יל תתל ידכ השיגרמ
םירחאמ עומשל יל בושח (ךרעב קר הז םא וליפא ).לכה יבגל שיגרמ
תכרעמ לכ יכ ,היעבה תא יל רותפי אל דחא ףאש תורמל ןינעב םירבד
תתל לוכיש ימ לכמ םירבדה ףוסיא ידכ ךות ,לבא ,תרחאהמ הנוש איה
ינא .םויה יבצמל ןוכנ השדח םייח תכרעמ יל תונבל הסנמ ינא יל
תא, שי המ הז הרקש המ תונשל רשפא יא רבעה תא - ימצעל תרמוא
םוי םויה תא תויחל הז יל רתונש המ (ירעצל)תופצל רשפא יא דיתעה
.ןודינב תושעל המ ןיאו
בוזעא םא םייחב והשמ יל רתפיש תבשוח אלו דואמ ותוא תבהוא ינא
םימעפל ( תאז השעאש דואמ ששוח אוהש תורמל)וב דוגבא וא ותוא
הלולע ,םיעגפנ ונאש ירחא תושעל יוארש םיבשוח ונאש םישעמה
.תששוח ינא ןכל .ןוסא תרה האצותה תויהל
אל , ךירבד יפ לע שיגרהל ול תמרוג ינאש לוכיבכ תושוחתה יבגל
יכה רבגה אוה ולאכ ול תתונ ינא אוה ךופהנ אלא תילכתב ןוכנ
ינא יניבת, ידיצמ תועט הזש תויהל לכי ) יכה יכהו םלועב יסקס
.( השדח תואיצמ תונבל הסנמ
(תבאוכ וליפא) ךממ הבוגתל הווקמ
dilל וביגה
 
 
25/10/01 21:45
?שיא תשא :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
הסנמ תאש יפכ קוידב . ךירבד לע הביגמ ,ןאכ ינא בושו
המ יבגל יתובוגתמ שיקהל
הסנמ , ךתועצמאב ינא ףא ילוא ךכ ,ךלש רבגה לש ושארב רבוע
דצה תא ןיבהל
רורבו ןבומ לכה רמולכ..ךל דיגהל המ תעדוי אל ינא.דגנמש
ןומה שיש תורמל..ריהנו
ךרוצל תוחפל) תכייש ינאש ןוכנ .םתסה ןמ םילדבה ןומה
קוידב ,דגובה דצל (ןאכ ןינעה
תוברועמ בורל םישנ ,רבג אוה ,השא ינא ךא ,ךלעב ומכ
יביסנטניא דואמ ןפואב תישגר
ןבומכ ןיא ,בוש) תוחפ הברה םיתיעל םירבג ,תודגוב ןה רשאכ
(הז ןינעב תוסג תוללכה
םצע קר הניא הדיגב ירה יכ .ןבומכ תוכלשה שי הז ןותנלו
רקיעב אלא ,יזיפה השעמה
איה וא והד ןאמ שי יכ םידגבנה גוזה תב וא ןבל הרימא
רתוי ו"כו םייוצר ,םיבוהא ,םיקשחנ
תוימיטניא הרצונ יכ העידיה .באוכ תמאבש המ הזו .םהמ רתוי
תמייקה וז ינפ לע תפדעומ
ךכ לכ עגפש רבדה הז יכ תעדוי ינא .םתיא ( תמייק אל וא)
תבשוח ינא ,ךדיאמו .ילעבב השק
הזה רידאה עוזעזה תאז לכב היהי ךכש םיצור אל םא םגש
לוקב קעוצ .הבישח ררועמ
קר םיתיעל .וזה תויגוז "..לוק וס"ב רדסב אל ןאכ והשמ קזח
םיררועתמ וזה הקעזה תוכזב
הדירפ ומכ .באוכ היהי הזה והשמה םיתיעל .והשמ םישועו
הלחתה היהי הזה והשמה םיתיעלו
.רתוי בוט והשמ לש
ינא ,רמוא חחרפש המ תא ןפוא םושב הנוק אל ינא ,הרקמ לכב
תויגוז תמייק יכ הנימאמ אל
םלועל ראשת יכ יוארה ןמ הנממ "הלק היטס"ו הבוט וא ,תרדהנ
יבגל ילוא ןוכנ הז .תעדונ אל
תודידבה רשאכ ,הירכונ ץראב קוחר ןולמב ימעפ דח ןויז
רשאכ ןוכנ אל חטבו חטב הז .תרבוג
רשאכ וא םייח ךרדכ םיצוטס קידצמה תוגהנתה סופדב רבודמ
תושגרב ןועט ןמורב רבודמ
ןכתת יכ בושחל יליבד טעמכ ירה הז..קבאר .ישילש םרוג יפלכ
.הזכ בצמב תרדהנ תויגוז
הז" תרמואה תלכשומ הטלחה איה הזכ בצמ לע הרימשש ןאכמ
תוליבקמ תוכרעמב תויחל רדסב
רפסי אלש קר ,ול םשובי הצורש ימ ."םילגמ אלש ןמז לכ
תעדל קר איה הלוכ היעבה לכש םירופיס
.דוסב תאז רומשל
ךלעב םאה ,םש הרק קוידב המ גשומ יל ןיא ,הרקי השיא ךיבגו
ךכ לע תעדי אל , םייח ךרדכ דגוב
שממ יל ןיא ,קיספהו דגב ,קספו דגב ,תעדוי תא תעכו רבעב
.גשומ
עמשמ ....ןומה הז ,םיהולא ,םינש 26 ותיא תא יכ תבתכ לבא
רבדה אל הז םינטק םידליש
..תעדוי אל ?ילוא וב ךלש תילכלכ תולת .דרפהל םכדעב רצועש
ילוא ותיא תא םאו .ךב הצור אוהש ןמיס ךתיא יח אוה םא ךא
יוכיס םכינשל תתל יסנת
קר וליפא וא ,יגוז לופיט תרזעב םג זא ךרוצ שי םאו .יתימא
ךכ לע יבשיח טושפ .ךמצעל
לכב .וידעלב וא ותיא הז םא בושח אלו בוט תויחל עיגמ ךלש
תושעל יסנ הייהתש ךרד
.בוט ךל היהיש
תוחטבה ןיאו תונוחטב ןיאו..תושעל תעכ םיסנמ ונחנאש המ הז
..םוי דועו םוי דועו םוי קר..רבד ןיאו
.תבתכש יפכ
.ךממ עומשל ינא הפצא תעכו...והז
, ךלש
(: ינא
?שיא תשאל וביגה
 
24/10/01 11:22
dil :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
רקיה חחרפל
אלש ינפמ הז ילואו יתואיצמ ךכ לכ אל ךא ךירבדב יתימא דואמ התא
ךומכ רבגל הכוז יתייהו יאוולה , ןכל ,הדיגבבש באכה תא תיווח
בשחתמ דואמ רבג עמשנ התא .םירחא לש תושגרל תויבויח תובשחמ םע
לש ופוסבש ירה דוס םייק םא יכ ,יתואיצמ אל תאז לכב לבא ,ןיבמו
ריתסהל הסננ םא וליפא .םייתימאה םייחה קוח , הלגתי אוה רבד
ותואל םורגנש באכה תמצוע איה המ איה הלאשה ,איהש הרוצ לכב תאז
ונאש וליפא) ןמזה לכ שיחכנ םא דוסה תא ונממ ונרתסהש םדא
תואיצמה םע תמעתיהל ףידע ללכ ךרדב ,ןכל .(םירקשמ ונאש םיעדוי
המ ,רקש רחא רקש רורגל אלו םדקומ רתויש המכ ונלש הלשפה לש
םא םג רבד לש ופוסב ללכב ונל ונימאי אלש בצמל איבהל לוכיש
.תמאה תא הלגנ
dilל וביגה
 
 
26/10/01 1:56
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
....ןיוש ונ


..יתואיצמ אל


הדות ,ןפוא לכב


:-)
חחרפל וביגה
 
27/10/01 23:13
ינש :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
!!! םיבייח אל
ינשל וביגה
 
28/10/01 8:04
dil :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
?המל יריבסת ינשל
dilל וביגה
 
29/10/01 13:03
ביני :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.לשכש ןויער איה ,ונכנחתהש יפכ - טפסנוקכ תויגוזה
.ריבסא ינא
ךכ לכ עוער לבא - םייח ךרדכ םלועה לש ובור בור תא ספותש ןויער
תמכל - (יברעמה םלועב תוחפל) רשפא .לשוכ ןויער אוה - ודוסימ
א"תב תוגוז 3 לכמ 1 :תיטסיטטס הניחבמ לשוככ הזה ןויערה תא
המלו .םישוריג !!! %50-ל םיברקתמ םינותנה קרוי-וינבו םישרגתמ
.תוילכלכ תויעב לשב הלפנ אל תויגוזהש ריבס - ולאכ םירעב ?
ףא אוה...) םדאנב לש ארח םידדצה דחא תויה לשבש ןכתי - ןוכנ
לבא - (...הייחמ בחרמ יל תנתונ אל איה...תמאב יל ןגרפמ אל םעפ
גוסהמ .יבגא סקס .ימתס סקס .סקס ללגב לפונ טושפ הז םימעפ הברה
.תרמגש ירחא היינש ונממ תחכשש
ינא - ךישמהל ליבש הזיאב רוחבל ךירצש הזב - תויגוזה גלזמב
תיללכה הייעבה לבא .גוזה תבל רפסל אל - הנימי רחוב טלחהב
ןימל לקשמ תתל םיכירצ אל - תמאב םיבהואש םישנא - רתוי הרומח
תוליזפ ויהי דימת .ךירצש ומכ דובעי אל קסעה תרחא - ןמדזמ
רבד איה הבהא .(אל שממ - תונב םינמרח םירבג לש קר אלו) םידדצל
- ךרע ןיא ןמדזמ ןימל .ראב לכב גישהל רשפא ןימ .אוצמל השקש
.ימעפ דח אוהש ןמז לכ - הדיגב לש הירוגטק תחת תויהל ךירצ וניאו
ביניל וביגה
 
7/11/01 10:48
dil :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הרקיה שיא תשאל
לכ ךשמב ןכבו ,הבוט תויגוז ןיא יזא ךרדב הדיגב שי םאש תבתכ
ןפואב תוגוזה בור לצא ומכ תודיריו תוילע ויה יאושנ תונש
,חוכיו רחאל תרתוומ התיהש וז ינא דימת לבא ,ןיטולחל ילמרונ
תא הנשמ היה אוה םא ,רצונ היהש םוסחמה תא הרפמ התיהש וז ינא
ידכ הריוואה תא יתככיר דימת ,עודמ תעדוי יתייה אלו ופוצרפ
ןכ השעא אל םאש יתששח דימת םגו רצונש חתמהמ ולבסי אל םידליהש
ךכו ,זוחא האמב תקדוצ ינאשכ וליפא יתרתיוו ןכל , ותוא דבאא זא
ותימאלשכ) לווע השענ ולו קדוצה אוהש שיגרמ היה אוהש בצמ רצונ
ינא יב דגב אוה הבש הפוקתבש הארנכו .( עגפנש דצה ינא רבד לש
ךלה אוה זאו לבקל ליגר היהש ירטה םדה תא ול קפסל יתלדח טושפ
םוש יל ןיאו ימעפ דח היה ןמורה ךתלאשל .רתוי ירט ,רחא םד שפחל
ןכל .ול ויהש םיצוטס וא רבעב תודיגב לע לק ןמיס וא לע זמר
אל ינאו ויה ילוא תובשחמ ןמזה לכ יל םילוע הדיגבה תובקעב
.יתוא םיעגשמש םירבדה דחא הזו תעדוי
קר אל הפ התיה זא היה וא ןמור שישכש תרמוא תאש יתוא דיחפמ תצק
םירבדה דחא הזו הזל רבעמ הברה היהש א"ז ,לכה הזו סקס לש תכרעמ
(תאז םירמוא דימת םהש תורמל) וירבד יפל .ןיבהל הסנמ ילש חומהש
,ותוא ולצינ קרו ותוא ןיבה אל דחא ףאש הדובעב תויעב ול ויה
אוה םשו .ונממ יל תפכיא היה אלו בל וילא יתמש אל ינא ןכ ומכ
תרבוע אלש יהשימ לצא הז תא אוצמל המכוח ) הנבהו תבשק ןזוא אצמ
תרוצ תאז םג לבא (הז לכו םידליה םע תויעבהו םויה תואלת תא ותא
הבשח איה טושפ ,ןימאהל אל הטונ ינאו ולש םישעמה לע תוננוגתה
ליגב רבגו (תיסחי וילא ריעצ התיהש ןבומכ) ססובמ והשמ הל אוצמל
ןיידע אוהש שוחל ול תמרוג וב תנינעתמ הריעצ הרוחבש רגבתמ
ולש םירגבתמה םידליהו רוסמ דואמ אוהש היעבה .ךכמ םסקומ ורשוכב
,םליבשב ללכב םייחהו רסומה למס היה דימת ונממ דואמ םיקיזחמ
לע תדמול עגרכ ינא .םה םג ןכו תאז השעיש יתנמאה אל ןכל
ןכל .הזילנאוכיספהו היגולוכיספה תניחבמ םדאה לש הנגהה ינונגנמ
אל אוה טושפ , תאזה תירקשה תכרעמ ךותב היה אוה רשאכש יל הארינ
תוכלשהה תא אלו םידליה תא אל יתוא אל ,םולכ ולש עדומ תתב האר
הזש לכה השע הארנכ אוהו) ץצופתה לכה רשאכו .ךכ רחא ואוביש
אובתש המייא םג איה)(ךיא עדי אלו הז םע םייסל הצר יכ הלגתי
דואמ ותוא דיחפהש רבד תכרעמה תא םייסל הצר רשאכ תאז רפסתו ילא
ינא הנממ קלחלש הקומע הטרח עיבהו ןטק דלי ומכ הכב אוה (וירבדל
.הנימאמ
ךא ,ךירבד יפל תושגר ןועט היה הז ןמור םא דואמ יתוא ןינעמ
יבגל ךירבדב תקדוצ תאש תיהל לכי .םלועל תאז עדא אלש הארנכ
.ו"כו םידליה ביבסמ החפשמה ,תילכלכ ,תכרעמה קוריפמ ילש םידחפה
האור אלו ,תיגולויספ םגו תישגר םג וילע הלוח ינא תאז לכב לבא
לעמ תויגוזל יוכס תתונ ינא ךתעידיל .וידעלב ימצע תא
לע תוסכל הסנמ הרק אל םולכ ולאכש םלוכל תוארהל הסנמ,רבעמו
להנתי לכהו עגפי אל דחא ףאש ידכ םוי לכ יתוא בזוע אלש באכה
יתואירבה בצמהש השיגרמ ינא .הרושכ אל םולכ ילצא םצעבש הרושכ
.הזב טולשל לכוא אל טעמ דועו םירדרדתמ ילש ישפנהו
ונלש םייחה ךפיהל לבא הזמ תאצל יל רוזעל חיטבה אוהש תחא היעב
אצוי אוה םעפ ידמ לבא ונל התיהש תרחא הפוקת לכמ רתוי םירעוס
ליגר אוה הרקש המ לכב המשאש וז איה ינאש תוגהנתהב וא תורימאב
םג הז לע רומשל הסנמ אוה ןכל ,םלוכ לעמו קדוצש הז תויהל היה
אלש ןבומכ הזכ ישפנ בצמל תלפונ ינא זאו ,וב עובט הז יכ וישכע
ןמזב ינא םא םג הטילש יל ןיאו (ילש עדומ תתב יובח הז) ינוצרמ
וא קובקבל תכלוה ינא זאו .דואמ תבהוא ינאש קוסיעב וא חמש
ךל היהיש הנימאמ אל ינא .דואמ יתוא גיאדמש בצמ הזו ,םירודכל
לבא ,ךלעב לע רבועש המ תא השח ךניאש ןוויכמ ןודינב רמול המ
,ןיטולחל הנוש איה תודדומתההו רופיסה תא תכתח תא תרמאש ומכ
.םוי םוי הז םע דדומתהל תצלאנו תכרעמה ךותב ןיידע תאצמינ ינא
ינשה דצהמ איהשמ שיש יל בוט ךא יתורצב ךתוא יתאלה םא החילס
תאז לכבו , ללכב ינא המו תארינ ינא ךיאו ינא ימ תעדוי אלש
. תונלבסב יל הנוע ללכבו , רוזעל הסנמו יתוא הניבמ
.ךל הדות
יל רוזעי הז (ןבומכ ךתא םגו) יבצמב איהשמ םע חחושל הצור יתייה
.תבשוח ינא דואמ
.ךתבושתל הפצמו ךל הדומ בושו
dilל וביגה
 
 
7/11/01 22:38
?שיא תשא :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.תודוקנ רפסמ ריהבא הליחת ,הרקי ליד
יפלכ םייביסנטניא תושגר תוחתפמ בורל םישנ יכ יתבתכ .א
ירק .תורשקתהה אשומ
לכ םע החילס..בושו .בייחתמ אל, םירבג .ןמורה רוביג
ןבומכ .םיארוקה םירבגה
...תאז לכב ךא .םיללכ ןיאש
.תוביס יפלאמ הז ןמורל קוקז היה ןכא ךלעבו ןכתי דואמ..ןכל
(..דימת הז ךכ ןיאה)
יתוהמש המ הזו תדגבנו העוגפ השח תא ?ךל הנשמ הז המ לבא
.רופיסה לכב
.ילעב םע תויחל הכישממ ינא .רבד םוש יתכתח אל ינא .ב
תא םקשל םיסנמ ונחנאו
.חילצנ ןכאש הווקמ ךכ לכ ךכ לכ ינאו .ונייח
,ןיבהל הלוכי ןכ ינא םתוא באכהו רעצה לכ םע..ךיבגל בושו
תא יכ תבשוח ןיידע ינא
אל ךא שיאה םע תויחל הכישממ תא .ךמצע תא שינעהל הכישממ
אל ,חולסל תלגוסמ
ףא ךירואת יפלו ףרה אלל ךמצעב תללעתמ .ררחתשהל תלגוסמ
אל דואמ םיבצמל העיגמ
(..וכו היתש , םירודכ) .םיאירב
ךניא יכ תנעוט תא .בישהל ןיא השענה תא ?תשקבמ םצעב תא המ
.ךיתושגרב תטלוש
.ךרדה אל וז םינוא רסוח ךא .ךבאכ תא השחו תאז הניבמ ינאו
הכישממ תא וז ךרדב
תללעתמ ,ךמצע לע המשא תחקול ,רבעב דימת תישעש המ תושעל
.ךמצעב
(ת/לפטמ) םדאל אלא .םירודכל אלו היתשל אל .עויסל הקוקז תא
םע דדומתהל ךל עייסי רשא
תאש םוקמב יבויחה רבדה .םילוכסתהו ,םיבאכה ,ךלש םידש
רשפא םשמש אוה וב תאצמנ
,דואמ הנובנ השא תא יכ דומלל ןתינ ךירבדמו .חומצל קר
הל עיגמש יהשימ .דואמ השיגר
..ת/רחא ת/דחא לכל ומכ .בוט שיגרהל הל העיגמ ,ךכ שממ..ןכ
יהשימש תעדוי תא תוחפל לבא..ועיסי הלא םילימ המכ תעדוי אל
.הל תפכאו תארוק
.ךלש
?שיא תשאל וביגה
 
 
8/11/01 13:15
dil :תאמ
..הרקיה לידל הבוגתב
םולש הרקיה שיא תשא
.החילס ,רחאל תרבעו תכרעמה תא תבזעש יתבשח ,ךממ החילס
אוה םאהו ?םכל היהש רבשמה לע םימעפל םיחחושמ ךלעבו תא םאה
תועט ירה ,ךכב החוטב תויהל הלוכי תא ךיא ןכ םא .ךל חלס
.לוכי םיהולא קר לוחמלו םדא לש הנוכת איה
אלו ןיאו בוהא דיחיהו דחא אוהש שיגרהל ול תתונ תא םאה
?רחא דחא ףא היהי
רחאה םע תייהשכו ?רחאה םע רשקב ןיידע תאש ששוח אל אוה םאה
?ךלעב תא בוהאל תקספה
אוה ילש רבשמה הרק רשאקש ינפמ ,דואמ יל םיקיצמ ולא םירבד
ךישמהל לכונש ידכ ,הרקש המ תא ריכזהל אל קר לכה תושעל הצר
תעדל הקוקז ינא םינוש ילצא םירבדהש אלא ,האלה
לכ םילועש םיטבלה תא יחומב רוגסל ידכב םימיוסמ םיטרפ
.ןמזה
לכ הסנמ ינאו רוחאל לגלגה תא בישהל רשפא יאש תעדוי ינא
תא הריכזמ אל ,המידק תכלל ןמזה
עגשמש הטילש רסוחב ישפנב ,יכותב אצמנ לכה לבא ללכב הרקמה
.יתוא
,שדח אוה ולאכ ותוא קיבדהל רשפא רבשנ דכה רשאכש תעדוי ינא
אלו קדסה הארי דימת לבא
ינא יכ תישחומ תעדוי ינא) ותוא ימטאת רמוח הזיאב בושח
(תינמוא ינא הריציב תקשעתמ
לש יגולוכיספה דצל רבחתמ אל אוה עויס לבקל יתלוכיב ןיא
רתסב תאז השעא םאו ילע רבועש המ לכב המשא ינא ותעדל ,םדאה
,תיטרפ הסנכה יל ןיא ,ףתושמ וננובשח יכ הלגתי הז יזא
הלוכי אלו קחרמ עוסנל הכירצ ינא בוט גולוכיספל עיגהלו
(תוביטנרטלא שפחא לבא) .תאז ץרתל
תלהנמ ילש הדודה יתודליב דוע ,תקדוצ תא יל עיגמש תרמוא תא
התיה (תורואפתו םינוגראב הברה הל תרזוע יתייהש)רפס תיב
.ןודינב םולכ יתישע אלו "ךב םולכו , ךב לכה תא "יל תרמוא
םליבשב יתדלונ ינאש םולכ יל עיגמ אלש םלוכ תא יתלגרה
הברה הכירצ ינא .וישכע תאז תונשל יל השק , םהל קר עיגמו
, תעדוי תא .יל עיגמש המ תא ימצעל תחקל ץמואו חוכ רתוי
דנומגיז י"ע םלועל תונשל רשפא יא ןוחטב רסוח , ימצע יומד
רפשל הז רשפא ןכש המ .קודב הזו דיורפ
.םעפ ףא ךל תשרה אלש םירבד ךמצעל תושעל תוצרלו
ינא ,םייחה ןויסנתדומל םגו ,הליכשמ ,הניבמ השא יל תארנ תא
קתונמ רמול רשפא רוזאב הרג
םיעדוי אל ןכלו תכלמ רצע ןמזה תצק הפ םייחה תומדקתהמ
םע רתוי םישנא םה זכרמל רתוי םירגש הלאש ןכתי .דדומתהל
םתוא לדגל ליחתהל הכירצ ינאש הארנכ)םיציבו ץמוא
(יתקחצ....
ינניא לבא השא תרמוא ינא , המיסקמ השא יל תרייטצמ תא
יתוא ינקתת זא ,ךליג תא תעדוי
.םאתהב
תושעל הלוכי דימת אל ינא לבא רהמ יל הנוע תאש החמש ינא
תיבב דחא ףא ןיא רשאכ קר ,תאז
אל ךשמהבו ןכתי) תויעב הצור אל הזה ןמזה תא תבנוג ינא
(ןובשח השעא
לבא ,תשרב ךומכ םישנא שיש דחוימב דואמ הנהמ בשחמב השילגה
תבהוא דואמ ינאש םירפסהמ ןכו ילש תוריציהמ יתוא לרתינ הז
.םירופיסו םירמאמ ,םיריש הברה תבתוכ ןכ םג ינא.אורקל
.הווקמ ינא רוזחי הז לבא שארב ןוקיחמ יל רצונ רבשמה ירחא
: שארב יל ולעש םילמ המכ הנה
יביל לש ריידה התא
,הריד רכש םלשמ ךניאש תורמלו
.םלועל ךתוא תונפל הלוכי ינניא
רשפא יא ןבומכ ילאוטריו ךתוא תבבחמ דואמ ינא ?ןוכנ דמחנ
.לוגע אוה םלועה תעדל
.דגנכש דצהמ םגו ןויסנמ ,תוצע דוע ךממ עומשל חמשא
.ליד דימת ךלש
dilל וביגה
 
8/11/01 22:43
?שיא תשא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
השעמל םשמ קוחר ,זכרמב הרג יניא..םינש רשעכב ךממ הריעצ ינא
.יל ןיא ידמ בר ןויסנו
חלס ילעב םאה גשומ יל ןיא(..העונצ תויהל הסנמ)..ילוא..הנובת
..אל שממ .ןיטולחל יל
אל לבא .וחור ךלהמ ,יפלכ ותוגהנתהמ םשרתהל קרל הלוכי ינא
ושארב רבוע המ תעדל שממ
.חלסי אל םלועל המינפ ובילבש וא ןיטולחל לחמ אוה םאה
םלש דכ ותוא ,תרבדמ תא וילע דכה תא הצור יניא םג ךדיאמ לבא
רבשנ אוה .הריבש םרט
אל..רחאה דכה תא םויה הפידעמ ינאו .היהש יפכ וב יתיצר אל יכ
לעב וא..רובשה םאה תעדוי
.הנוש ותוא הפידעמ ינא .וב טיבהל ירחב דציכ יולת .רחאה ךרעה
ריכהל תדמול .שדחמ ותוא ריכהל תדמול.ילעב תא תבהוא ינא
.שדחמ גוזכ ונתוא
םה .םתוא בדנל הנווכ ןיא ילו םיטרפ תעדל שקבמ וניא ילעב
.תועמשמ ירסח
.תפלוח הדוזיפאמ הברה איה תויגוז
החוטבו ךילע רתויו רתוי הדמל ינא..ךלש הבוגת לכמ..ךיבגלו
תבייח תא יכ דימתמ רתוי
השוחתה יב תמייקו .תישפנה ךתחוורל ,ימצעה ךנוחטבל . ךמצעל
הרק רשא לכ תורמל יכ
,ךמויק םצע לע תלצנתמ ןיידע תא .רבעב תבתכש המל דוגינבו
לופיטל תונפל ורושיאל הקוקז
לכב םאה ?םצעב המלו..דכו..תשרב תוהשל תששוח ,הקוקז תא ול
רשא לכ תורמל תאז
שקבמ אוהש יפכ ,המשאה תא ךמצע לע תחקל תרחב ,תרמוא תא
?ישעתש
.אל ינא .ךתוא תטפושכ עמשהל טעמל ולו..הצור יניא..יתנוטק
םירחא יכ תופצל ךל לאו ךמצעל תבייח תא יכ תבשוח קר ינא
ךמצע ןעמל היואר תאש ובשחי
.ךמצע יבגל ךכ לועפלו ךמצע יבגל ךכ בושחל טושפ ךילע
ךלש
?שיא תשאל וביגה
 
 
9/11/01 22:19
יתא :תאמ
..הרקיה לידל הבוגתב
.תויטשה םע קיפסמו לגר טשפ ןיאושינה דסומש תבשוח ינא
םייוריג ךירצ ,הנש 300 םייח אל - תוילרבילב תויחל ךירצ
ףירצ ,דחא ףאל םולכ רפסל םיבייח אל ,םתוא רוצעל רוסאו םייחב
ןמזה יכ , םיפסונ םישוגירו תודוס ךירצ ,תויטרפ לע רומשל םג
!תוהנהל ךירצ ,םיצורש המ םיקיפסמ אלו רהמ רבוע
יתאל וביגה
 
 
10/11/01 17:10
dil :תאמ
..הרקיה לידל הבוגתב
,דובכה ,רסומה םלענ ןכיהל ןכבו ,לגר תטישפ לע תרבדמ תא
?תונמאנה ,שגרה
ומכ הז ,תדקפתמו האירב תכרעמ ןכתית אל יתעדל הלא לכ ילב
הדיקפתמ הרטשמה תא יאיצותש
רדס ילב ,והובו והות היהיו םהינימל םיעשופה לכ וגגחי זאו
םג םיקוחל םיקוקז ונא ןכל ,תנקותמ הנידמ ןכתית אל םיקוחו
.ןהמ גורחנ אלו תולובגה תא עדנש ידכב תיגוזה תכרעמב
םירחא םיכרע לע תתשומה גוזה ינב ןיב רחא םכסה שיו הדמב
הלאל ברעישו הנוש בצמה יזא
לכ תא דגונ הז יכ הזכ רבד לע יתעמש אל לבא ,הזב םירחובש
םהב ןחינ םדאהש םינונגנמה
ונארבנש המ תא םידגונש םירבד םע דדומתהל וניתורשפאב ןיאו
.םתא
ךכ םיבשוח ינומכ הברהש הנימאמ ינאו ךילע תקלוח ינאש החילס
dilל וביגה
 
 
10/11/01 18:00
dil :תאמ
יתאל הבוגתל הבוגתב
ייה שיא תשאל
ןוכנו תמא ,ימצעל תבייח ינאש המל רשקב טלחהב תקדוצ תא
איה השק לבא ,יל העיגמש וז תוכזל ךרדה תא תשפחמ ינאו
לעמ ילעב תא תבהוא ינא םג .שופיחה רתוי דוע השקו ךרדה
רבעמו
ךרדב לשכא םאש םג תעדוי ינאו וידעלב ימצע תא האור אל
םירבגהש ןויכמ ותוא דבאל הלולע ינא (יל עיגמש תורמל)
ךכ רחאו שוכרכ לכ םדוק םהיתושנ תא םיספות ונומכ אלש
חכומ הזו הבהאכ
הוולשה רחא םישופיחהו ילש תונויסנה לכ תורמלו .קודבו
עדומ תתב אלא תוילנויצרב אל איה היעבה יל השק תלחוימה
ןמזה םעש הווקמ ינא םייתניב ,הרזע ךרטצאש הארנכ הזלו
אלש בלה לע דיה םע ,הרזע ךרטצא אלו הבוטל םירבד ונתשי
לש דחא רפסמ ביואה םה שפנה לש תויעבש עודי ןכש ךכמ עגפא
.םדאה
יתשקב ךושחהו קומעה רובה ךות לא יתוא וליפה רשאכ
םנמא ,ונממ תאצל לכואש ידכ לבח ילא וכילשיש יתננחתהו
לא חתפה לא עיגהל םינורחאה יתוחוכב הסנמ ינאו עיגה לבחה
הכורא ךרדה דועו דואמ קומע רובהש הארנכ ךא םלועה ריוא
.תכרפמו
ךממ עומשל הווקמ
ליד תודידיב ךלש
dilל וביגה
 
14/12/01 18:43
25 תב תנודלי :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ןיבהל הסנמ ,םירבדה תא אורקל הסנמו הפ תבשוי ינא .םלוכל םולש
.רתוי תצק
םידלי ינש םע יושנ רבג לש תבהאמ יתייה ינא ,"תוערה"מ ינא
.םינטק
דע תעדוי אלו העדי אל ותשא הזה ןמזה לכ .םייתנש ןמורב ונייה
.םויה
.םלועל היהש המ תא ףושחל תנינועמ אל ינאו עדתש יתיצר אל
לוכי םדא ןב ךיא םימעפ הברה ימצע תא תלאוש ינא ,תאז תורמל
.םילופכ םייח הככ להנל
....ותשא םע הטימ התואב בכשל ירחא העש יצחו יתיא בכשל
יתישע המ הניבמ אל ינא םויה .ירחא םישדוח השולש רבכ ינא םויה
תועיבצהו המויאה םירקשה תכסמ לע בושחל יתוא ליעגמ .ללכב ותיא
.ולש יפוסניאה קחשמהו
.ןוירהב ( ותשא) איהש יתעמש
....וניבת וכל
..הניבמ אל ינא
...ןיידע
25 תב תנודליל וביגה
 
 
24/12/01 20:54
סופמילואה ימורממ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
?הניבמ אל תא
.ךל ריבסא ,בל תבוט יתויה םצעמ..בוט
השא שי םש ייא יכ תעדי .יושנ רבג םע םיסחי תכרעמ תלהינ
ול תסבכמ ,ול תלשבמש תרחא
הייח רוציקב .תולילב םללגב הנשי אלו ולש םידליה תא תדלוי
ףתושמ םכסה יפ לע ותיא
הארנכו) םש ייא יכ תעדי .החפשמ םיקהל וטילחה וב עגרב וכרע
(..ךממ םיקולב ינש קחרמ
ףידעה אוהש אלא הדובעהמ רוזחיש אבאל םיניתממש םידלי םנשי
תעדי רוציקב .ךתיא תויהל
ובמ'ג ובממל תעכ סנכא אלו ךמצעל תמרוג תאש ארחה ללוכ לכה
תוביסב שדו ןדש יגולוכיספה
יושנ רבג םע ךבתסהל עדומב תרחוב היונפ הרוחב ןניגב
ואימחי אל וללה תוביסה יל ינימאהו
להנל תפדעה ןיידעו .ןניגב המשא אל םג תאש הארנכ לבא ךל
.וזכ םיסחי תכרעמ
בתוכה אוה אל לבא..אל ללכב המשא לכמ ףח אוהש..אל..אלו
תסחייתמ ינא זא..תא אלא..ןאכ
תומד תשפחמש תחא..יכ ןעי) "תנודליל תכפה םואתפו ךילא
שממ לבא שממש..המימת (?בא
םע יל המדנב תקחיש..םתסה ןמ הניבמ תא תעכ ןכבו..הניבמ אל
תיברמכ אוה ,יושנ רבג
לבא םילופכ םייח "רשואבו החמשב" יח ,םידגובה םיאושנה
םאו ותשא תא בוזעי אל..חטב
ךתואו (..ותשא םע וברו ורפב קסוע אוה..ךפיהל) ךרובע וידלי
..ךירבח תא שפחל חלש
ךמצע לע תבשחש המ תא קזחל דבלמ..םולכ ?ךל השע הז המ..ןכבו
תאש ,םתסה ןמ םדוק
.ךלש וניאש רבגב קפתסהל ךילע ןכלו רבד םושל היואר אל
..בוצע..בוצע
איהש יפכ תמאה תא ךל תרמוא קר ,הער שממ אל ינא ,ןפוא לכב
דואמ תמאב ךתויהב תאו
לש עויסב ילוא) ךמצע םע בטיה יררבו בוט ךמצעל ישע הריעצ
תקקזנ תא עודמ (ינוציח םרוג
.דיתעב ןהמ יענמת ילואו הלאכש םיסחי תוכרעמל
?"תנודלי הניבמ תא תעכ
סופמילואה ימורממל וביגה
 
 
26/12/01 16:48
dil :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
סופמילואה ימורמל הבוגתב
תבתכ וניגבש הזה עדיה לכ תא תבאוש תא ןכיהמ תעדוי ינניא
ומכ איה הלמ לכו התימאו תמא ךירבד לכ , יתעדל ,ךתבושת תא
ינא תאז לכב לבא .תרחא יהשימל תסחיתהש ףא יביל ךותב עילק
רופסו ,לקשמה ותוא םהינשלו ,םידדצ ינש שי עבטמלש תבשוח
הלגתיש ופוס דוס וא רקש לכ יכ ,ןינעב דצ אל רבכ דוסה
.ןמז לש ןינע איה הלאשה
dilל וביגה
 
16/12/01 23:48
(תב) לאינד :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
!הבוצע םלוע תסיפת הזיא הנימאמ אל ינא ווווווויש
והשימ ךיא לבא ,חכוותא אל ינא ,תיביאנ ינאש תויהל לוכי ןכ
אוה הרוהט ,הנכ ,תיתימא הבהא ,ךפיהל וא תמאב יהשימ בהואש
תוצרל רומא אוה ,הככ הב עוגפל ,הז תא הל תושעל הצרי אל םייחב
טסיאוגא קאינמ םתס אוה זא הב דגוב אוה םאו ,ער לכמ הילע רומשל
אלימב יכ דרפיהל טושפ ךירצ יתעדל אזו תוינמז תוקושתל ענכנש
ותפתת לא םיקזח ויהת !!!!!םייתימא םירבג ומכ וגהנתת ,דובא לכה
רדס לע בוט ובשחת ,םכל רקיש המ תא ךכ ידכ ךות ובירקתו תויוטשל
ליעגמ יכה רבדה הז יתעדל ,םידגוב םתאש ינפל םכלש תויופידעה
הז - םתוא םיבהוא םתא םא ,םירקי םישנאל הז תא ושעת לא ,םלועב
ושעת לא - ינשה דצל םלועב באוכ יכה רבדה טושפ הז ,םכב םג עגפי
.ללכב ובהאת לאש וא ,תמאב ובהאת ,םינכ ויהת ,םהל הז תא
(תב) לאינדל וביגה
 
 
17/12/01 0:52
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
הער השוע אל ...הנכ הבהא ת/בהואש ימןו תקדוצ תאש חיננ
...ות/רבחל


....וכרדל ךלי אוהש העיצמ תא ..הרק הז םאו
ת/ןבל ערקיו תמאה תא רפסיש....ה/וכרדל ךלי אוהש ינפל זא
?בלה תא גוזה
?תונכו הבהא וז


?ערהלו ףיסוהל ןכמ רחאל דימו "הדיגב" ידי לע תחא םעפ ערהל
?תובדנתהב בלה תא רובשל


......תרחא בשוח ינא
חחרפל וביגה
 
17/12/01 1:59
לעי :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
?הבהאה םע המו
אבש ךיא ,הדובא תינקיטנמור וא ,תנשוימ יל אורקל םילוכי םתא
!הבהאב הנימאמ ינא לבא ,םכל
וא םיאושנ םתא םא ןיב ,יהשימ םע םיסחי תכרעמב אצמנ התא םא א"ז
ךמצע תא לואשל ךירצ התאש הלאשה זא - דוגבל לע בשוח התאו ,אל
ליבשב קר הז םא ,ירה יכ ?אל וא ראשהל אלא ,אל וא רפסל אל איה
רתוי הז םאו ,העובקה גוז תבהמ םג לבקל רשפא הז תא זא ,סקסה
רבכש םיסחי תכרעמ רורגלו ךישמהל לזאזעל המל זא ,סקס םתסמ
!?התמ אליממ
לעיל וביגה
 
 
18/12/01 23:17
חחרפ :תאמ
!?תמאבל הבוגתב
...לעי
ןשוימ אל הז
...ימיטיגל הז


םייחב דחא ןווג רשאמ רתוי שי לבא


?רפסל םאה ןיידע ...דחי םיראשנ אל םאו


.אלש בשוח ינא
חחרפל וביגה
 
 
22/12/01 13:43
לעי :תאמ
!?תמאבל הבוגתב
הז לע יתרביד ינא ..ןיטולחל תדרפנ הלאש וז wאל וא רפסל
תא הווש תמאב הז םאה הלאשה תא לואשל ךירצ התא הליחתכלמלש
!?הז
גוסבו ,ינשה םדאב ,םדאב יולת רבכ הז ..אל וא רפסלל רשקב
םהיניב שיש םיסחיה תכרעמ
לעיל וביגה
 
24/12/01 15:24
תירוא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
רבודמ- הזל רבעמ לבא הבתכב תמא שי יכ רמול החרכומ ינא בוט
רמול הלוכי ינא תיביאנ שממ אלו תישנ ןייעמ דואמ בוצע רבדב
? דוגבי םא היהי המ בשחו בשיש רבג . רבג י"ע בתכנ הזש םיאורש
אלל?(וירציב טלוש תוחפ רבגש איה יתנווכ)התפתי אוה םא הייהי המ
שיש רמולו אובל לבא דואמ וליפא עגפיו חלסייאלש השעמ והז קפס
תכרעמ לכ תא רערעמש הזה ארונ תמאבה דוסה לע טקשה לע רומשל
רבעמו שפנ הפי הז ינרמוי הז- ינשה דצב עוגפל אל מ"ע םיסחיה
ןושאר רבד תדגב וב םדאה תא בהוא התא םא !!!!!!!!!רקש הז---הזל
לככ ליבות השעמה תרימא ודעלב תויהל הצור ךניאש הז וילע בושחתש
יטסיאוגא השעמב הפ רבודמ יניצר ערקל זא אל םאו הדירפל-- הארנה
התא ותוא םדאה אלל תויהל דחפה ךותמ אבש !!!!!!!!!!!!ןיטולחל
עגפנש דצ ותוא םצעב ינשה דצה יכ הנומא ךותמ הארנכ םגו בהוא
ירחא הבתכנ וז הבתכ יכ איה יתנומא הזכ השעמ השעי אל םלועל
תויהל הצור ךניא םא ןכו עגפי ינשה דצה ןכ זא... ומצע השעמה
לבא םייתסי וא עגפיי רשקה הארנה לככ יכ תמאה תא רמות לא דבל
ןמאת אלש הרוצב תקדטצמ קפס אלל איה וזה הבתכה
!!!!!!!!!!!!!!!!!תיטסיאוגאו
תירואל וביגה
 
 
26/12/01 23:29
בל :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
תישיא ינא יכ ,אל וא רפסל םאל עגונב העד יתעבק אל תישיא ינא
.יתגוז-תבב דוגבא אל םלועל
י"ע בתכנ הזש םיאור .ךתבוגתב יתוא דירטה דחא רבד ןפוא לכב
.ילוא ,םיינימה וירציב טלוש תוחפ יללכ ןפואב רבג ילוא ?רבג
תומכב םידגוב םישנו םירבגש םלוכל עודי ,תודיגבה אשונב לבא
הדימב השיא בותכל הלוכי התייה וזה הבתכה תא ןכלו !הווש
.ותיא תומיכסמ םישנ ןומהש עדוי ינאו .הווש
...תונוכתו ןימ גלטקל וקיספת ילוא
בלל וביגה
 
3/1/02 19:43
תעדויש וז :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הפ ינא ,םייחב דוגבא אל ינא" םיריהצמש ולא תא תבהוא ארונ ינא
קר תרבדמ אל ינאו ךמצעב חוטב כ"כ תויהל רשפא ךיא "...םש ינאו
אלא ,'וכו הנש רחא הנש רחא הנש ךניע לומ םידמועה םייותיפה לע
םאו םייחב םעפמ רתוי בוהאל תלוכי שי םישנל יכ רמאנש ךכ לע םג
וא ,תויגוזב רבכ תא (םכינזואל יובאו) ךייח תבהא תא תשגפ םואתפ
רפסה חסונ רשואל דיחיה יוכיסה לע ירוות םאה .האושנ וליפא
?"ןוסידמ זוחמ לש םירשגה" קיבדה
תעדויש וזל וביגה
 
 
9/1/02 0:24
לעי :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
םואתפו ,תויגוזב תאצמנ יהשימ ...בצמ הזכ רצוויהל לוכי ,ןוכנ
.המיכסמ ינא ,הרוק ,רחא והשימב תבהאתמ
תא ותיאש םדא-ןבהמ ךל תפכא םא ?דוגבל ךרוצה עיגמ הפיאמ לבא
?ןוכנ ,וב עוגפל וצרת אל ,וזה תויגוזב םיאצמנ התא וליפא וא
ךלש השדחה הבהאה תא הצור תא םא :בצמה תא ךירעהל הכירצ תא זא
,םדוק לבא ,הז לע יכלת זא...הב תאצמנ תאש תאש תויגוזהמ רתוי
.םדוק תויגוזל רשקב והשמ ישעת
לע םדוק יבשחת טושפ ...הקתפרהה ליבשב קר הז תא הצור תא םאו
:תואצותה
?רתסנ דיתע תבוטל רכומהו עודיה הווהה לע רתוול הצור תמאב תא


םירבג םג ...םייחב םעפמ רתוי בוהאל תולוכי םישנ ,ןוכנ ,בגא
םילוכי
?ןמז ותואב דחאמ רתוי הז םא הלאשה
יל הארנ אל
לעיל וביגה
 
9/1/02 0:32
לאגי :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ןב לכ ,םדא ןב םא יכ ,תויוטש הז רמאמב םושרש הממ הברה יתעדל
הכירצ אל ,הדיגב לש היצפואה זא ,תושגר םע םדא ןב אוה םדא
,ינשה תא דחא םיבהואש םדא ינב ינש שי םא .וליבשב היונפ תויהל
לש ןיינעה םאה ?תודיגב לש ןיינעל סנכיהל ךירצ לזעזעל המל זא
הברה שיש ןוכנ ?םלועהמ ןיטולחל גומנ גוזה ןבב טלחומ ןומא
?ץוטס וא יותיפ ליבשב לכה ןכסל הווש םאה לבא ,ביבסמ םייותיפ
ירחא ,םיסחי תכרעמ ךותב ךמצע םע תויחל השק דואמ ,הזימצוח
...הזל םיארוק ךיא הנשמ אלו ,תדגבש
לאגיל וביגה
 
 
11/1/02 14:48
גומלא :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
!המכ דע גשומ ךל ןיא ,טלחהב ךתיא המיכסמ ינא ,ןוכנ
םואתפ ובש בצמ ?בצמ הזכל םיעיגמ ז"כב םא הרוק המ ...לבא
םע םיסחי תכרעמב םיאצמנ ?רחא והשימ יפלכ תושגר םיחתפתמ
םואתפ רבכ שיש המשכ ...רחא והשימ וא והשמל םיהמכ לבא ,והשימ
בוזעל םתס רשפא יא לבא ?בירל סאמנו ,ןבצעמ אלא ,קפסמ הזכ אל
בוט היהי ותאש הארנש והשימ ליבשב ,הכוראו הלודג הבהא םע רשק
?...רתוי
?הז םע המ
גומלאל וביגה
 
11/1/02 14:30
(תב) לאינד :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ןיידע רשקהמ תאצלו בוזעל םתטלחהו םתדגב םא וליפאש תבשוח ינא
,יתעדל לבא ,עגופ אל םיעדוי אלש המש םירמואש ןוכנ !רפסל ךירצ
היה יהשימל םאש תבשוח ינא ,העידיה רסוח אוה רתויב ארונה רבדה
ךישמת איהש הביס םוש ןיא ודרפנ םהו הצירעהו הבהא איהש רבח
היהו ער והשמ השע אוה םא ,םלשומה רבחה היה אוהש הילשאב תויחל
.הל רפסלו אובלו רבג תויהל ךירצ אוה תיתימא הבהאו ןומא םהיניב
היה אוה הז לע לבא ןומה עגפית ,הברה עגפיתו עגפית איה ןוכנ
טולשל תוכז םוש ול ןיא רבכ וישכע ,דגב אוהש ינפל בושחל ךירצ
הנממ לולשל ול רוסא ,תמאה תא הל רפסל בייח אוה ,רתוי םיניינעב
םא טילחהל ליבשב דחא ףא אוהו תיעבט תוכז תאז ,תעדל תוכזה תא
םתס אל - תואצותב תאשל ארקנש המ הז ,אל וא תאז הנממ לולשל
וישכע ,השענ רבכ קזנה ,הב עוגפל הצור אלש ןדחפ ומכ רשקהמ תאצל
.הל רפסלו אובל ,רבג תויהל ןיינעה
(תב) לאינדל וביגה
 
 
12/1/02 4:15
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
?תעדל תיעבט תוכז


איה ןכיה ,וזה תוכזה הדלונ הפיא יתאצמ אל םויה דע ,ןיינעמ
...'וכו הלש יטנגה ןעטמה המ ,תררוגתמ


:תוניצרבו
.יתדמעל תדגונמ איה .וזכ הדמעב קיזחהל ךתוכז


,וגוז תב ינפב הלוכ תמאה תא חיטהל ךירצ םדאש הנימאמ תא
?םנמאה ...בוזעי םרטב רקיעב


ןחבנ יאוב ,הריחב לש ןיינע איה תמאה המכ דע שיחמהל ידכ קר
:האבה היצאוטיסה תא
.המיא דע תרעוכמ תקונית .תקונית הדלונ ךתרבחל
?ונכב התלאשל יבישת ,הל ירמאת םאה
:יפיסות דועו ..תרעוכמ ,וזה תקוניתה יוא ..הל ירמאת םאה
? "אמאל המוד אקווד"


!?תמאב ,ונ


אוה לאידיאהש חיננ .אל וא דוגבל םאה הלאשל סנכנ אל ינא זא
הרק הז ,תאז לכבו .אל


םשבש הנימאמ תאו תויטרקסידב ךרוצב ןימאמ ךיילא דוגינב ינא
.דיתעו הווה ,רבע :לכה תא ברחל שי תונכה


.ךל םשוביש
חחרפל וביגה
 
 
12/1/02 15:12
(תב) לאינד :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
המ בושחלו ךלש שארב המ דיגהל לוכי התא ,רקי חחרפ בישקת
המ !?!? תקונית הזיאל הדיגב לש ןיינע תוושהל לבא ךלש שארב
החיטבמ ינא - העודי תמא תאז תרעוכמה תקוניתה ?ללכב רשקה
תכלמ הניא תאזה תקוניתהש תעדוי אמא התוא הבילב קומעש ךל
הניא המימתה הרוחבה ,התמועל לבא ,תינגסה אל םגו יפויה
הז ,הלש ףאל תחתמ דגבו ךלה קאינמהש הזל ללכ תעדומ
רקש תאז תמועל ,יתועמשמ אל ,ןטק ,ןבל רקש הז הפי תקוניתהש
!םלועב ליעגמ יכהו לודג יכה רקשה הז הדיגב לש
ךירצ הז לע יתרמאש ומכ - לכה סורהל הווש תונכה םשב ,ןכו
?אל וא דוגבל - הריחב שי ןיידע זא ,םידגובש ינפל בושחל
ליבשב טילחהל ךירצ אל התא - רפסל םיבייח - הריחב ןיא כ"חא
,תוכז םוש ךל ןיא - תעדל אל הל ףידע וא תעדל הל ףידע םא
.הדוקנ
(תב) לאינדל וביגה
 
 
14/1/02 0:28
לעי :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
!תקדוצ
לעיל וביגה
 
 
19/1/02 1:18
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
,תקוניתה לש רשקהב ןבלה רקשהש ךכל יתנווכתהש בושחל תיעט
."הדיגב"ל רשקהב ןבל אלה רקשל המוד
אוה רקשש הרימאל ספתהל ונל לא :רמול ידכ האבוה אמגודה
הווש וניא םנידו םירקש שיו םירקש שי ,רמול אלא .רקש
תולק תוריבע שיו םיעשפ שי
םירקש שיו עשר אוה םתוא רקשמ וניאש ימש םירקש שי
.ןיטולחל םירתוימש


.הריחב טלחהב יהוז ,ןכבו - הדיגב
הניא רמאמב הלאשה .הריחב םלועל לבא ,השק הריחב םיתעל
.ןכמ רחאל הרוק המ ,הייגוסב ןד רמאמה .הדיגבה תלאשב הנד
לכמ ךתעד לע קלוח ינא .הריחב תוכז ןאכ ןיאש הנימאמ תא
אלא .העוט תאו קדוצ ינאש בשוח ינאש תרמוא תאז ןיא .לכו
.תרחאה ךרדה תא תאו וזה ךרדה תא ףידעמ ינאש
לכב אל לבא ,הבושח תונכ .ןוילע ךרעכ תונכב ןימאמ אל ינא
.בצמ לכב אלו ריחמ
גרדימ והשזיא םייק ,הדיגב לש רשקהב םגש ענכושמ ינא
"םירפסמ אל הז תא ,הנה"ש יבשחת ובש בצמ םייקו


תדחוימ דאמ היצאוטיסב תיתפהבו ,הלקת התרקש יחינה ,לשמל
תימעפ-דחו
יבא םע ךייסחי ףוסל ליבוי תמאה יוליגש ,תעדוי תאו
.ךיידלי
?תמאה תא ירפסת ריחמ לכב םאה
ויהיש ,ךתבוטל םג ,בושחל ףידעמ ינא .ןכש ילוא תבשוח תא
.םהב ירפסת אלש םיירשפא םירקמ


.אקווד םירבגל רקשהו הדיגבה תא תסחיי המ םושמ ,הרקמ לכב
.םינימה ןיב הנחבה ןיא ,ןאכ םגש ,בשוח ינא
ץוחמ םיסחי לש תועמשמה יהמ בושחל םיכירצ הלאו הלא
.תרגסמל
.הרק הזש רחאל תושעל המ ,בושחל םיכירצ ,הלא ומכ הלאו
יאדוובו תודוהל ןיא .ןימו עזג ,תד לדבה אללש ,ןימאמ ינא
.רפסל אלש
.יח ינא ךכ
.ךכרד יפ לע תויחל ךתוכז ,תא
חחרפל וביגה
 
 
19/1/02 17:49
(תב) לאינד :תאמ
האוורמוא תאז ןיא .לכו לכמ ךיילע קלוח ינא .הריחב תוכז ןיא ןכמ רחאלש ,הנימאמ תאשהה התייה אל וזש ןבומכל הבוגתב
,ימעפ דח עטק ללגב החפשמ סורהל הווש אלש הניבמ ינא
תאזה ךרדב ,תאז לכ םע לבא ,תיעגר הכישמ ,הלקת ללגב
איה םא ילוא .ךלש גוזה תבמ הריחבה תוכז תא חקול התא
תויחל אלש תרחוב התייה איה הב תדגבש תעדוי התייה
הלוכי אל איה הל רפסמ אל התאש ןוויכ לבא ,רתוי ךדיצל
החוטב ,הילשאב ,רקשב היח איה ובש בצמ רצונ ךכ .תעדל
םתס ,קומש םתס אוה םצעבו ןיטולחל ןמאנ הדיצלש רבגהש
הנממ חקולש קאינמ םתס ,תוינמז תוקושתל ענכנש שלח רבג
ילואש תורמל ותיא ראשיהל התוא חירכמש ,תעדל תוכזה תא
.תרחא תרחוב התייה


אבוה ןיינעה לכ ,םירבגל קר תודיגבה תא תסחיימ אל ינא
.םינימה ינשל יטנוולרו אמגודכ


לש תויוכזב עופ אל התא דוע לכ ךכרד י"פע תויחל ךתוכז
עגופ ןכ התאשכ ,ךב םיחטובו ךדיצל םייחה ,םירחא םישנא
."ךתוכז" ירחא יתועמשמו לודג הלאש ןמיס עיפומ ,ןהב


(-: ימאמ הדות - לעי :ב.נ
(תב) לאינדל וביגה
 
 
25/1/02 11:56
dil :תאמ
ל הבוגתב
תא רפסנ אל םאש ןווכתמ חחרפש תויהל לוכי -לאינד
ונייח תא ריזחהל לכונ ,הדיגבה םצע תא ריתסנו ,תמאה
.הדיגבה רבד ול רפוס אלש הז יבגל רבדה תמא .םלולסמל
תויחל לכוי אוה ךיא ,רפיס אלש הזל וישכע איה היעבה
) הז םע תויחל םילוכי וליאכש םישנא שי ,ןוכנ .הז םע
יאמצע אוה םדאה לש חומה לבא (הנגה ןונגנמ ארקינ הזו
עגרמ ונל םירוקש םירבדה לכ תא רמוש אוהו חטשב
ףלוש אוה םייחב םייוסמ בלשבו ,עדומ תתב ונדלוויה
הלוכי הפו ,ונלש ןומזית ילבו תמדקומ הארתה ילב תאז
גנרמוב - ונגוז ןבמ ריתסהל וניצרש העיגפה תויהל
.וניפלכ
םישנאה גוסמ אל ונחנאו הדיגבה תא םיריתסמ ונחנא םאו
הפ - םיריתסמ תאז לכבו םע תויחל םילוכיש םיבשוחש
איהו ונמצע יפלכ רתויב תנכוסמה תדוכלמה תויהל הלוכי
רקשה םצעמ םיישפנ םיצחל הזו , אובתש תיזיפה העיגפה
.ונפוגב םינוש םירבאב עוגפל לולעש ,ונלש
ולש הדיגבה םצע תא אשנ ילעבש ןויסנמ הפ תרבדמ ינאו
םיילגרה תופכ רועב תושק תויעבמ ליחתה הזו ,בר ןמז
ידכ דע היעבה תא רותפל עדי אל אפור ףאש םיידיהו
םייעמ תויעבב ךשמינ הזו ,םילוח יתבב םיזופשיא
.דועו שאר יבאכ ,תויוצווכתה
רפיס אוהו הלגתיה לכהש רחאל םימסק הטמב ומכ העתפהלו
-ויה אלכ ומלענ תואולחתה לכו החווריל םשנ אוה -לכה
םיבאכ רתוי ןיאו רזח ןובאיתה ,קונית לש ומכ רועה
.םוקמ םושב
?ךכ לע ידיגת המ
לגלגה תא ריזחהל רשפא יא לבא תובר תוטרח שיש ןוכנ
םא תעדל ןיאש ןבומכ ,דחיב רבגתיהל םיסנמו רוחאל
יכ לאל הדומ אוה ךא הקימעמו השק רתוי העיגפ התיה
.ךכל םינמיס ןיא
תויהל לוכי הז םירחאלש תויהל לוכיש רמול הצור ינא
- רמואו םייסא וז המינבו ,ןוסא הרה רתוי
םתאש קחשמהש תעדל ןיא יכ תודגובו ידגוב םכל ורמשיה
.השק םכתוא הווכי םיקחשמ
--------------------------------------------------------------------------??????
dilל וביגה
 
 
26/1/02 0:22
(תב) לאינד :תאמ
(תב) לאינדל הבוגתבל הבוגתב
םירזוח אל םייחהש תרמואו יתיא המיכסמ תא םצעב זא
לש ופוסב הלגתמ דימת תמאהו תמלשומ הרוצב םלולסמל
חוטבש המ לבא םירקמ שיו םירקמ שיש תבשוח ינא .רבד
שי םהיניבש םישנא ןיב רמאיהל הכירצ דימת תמאהש -
.הבהא לע רבדל אלש ,דובכו ןומא


תורמל ,ףוסב ךלעב םע ורדתסי םיניינעהש הווקמ ינא
רקי והשימל חולסל תלגוסמ היהא םא תעדוי אל ינאש
.ןכ תושעל תלגוסמ תאש לזמ ךל שי ילוא ,הדיגב לע


םוש ונל ןיא ,ןוילע ךרע איה תונכה - וניבת םישנא
לש תוירחאב ואשת ,ונל םירקיהמ התוא לוטיל תוכז
םיכמוס םהילעש גוז ינבכ םכתבוח הז ,תמאה רופיס
.םיבהוא םתוא רשאו
(תב) לאינדל וביגה
 
 
28/1/02 1:44
dil :תאמ
ל הבוגתב
םינוש םה ,םלולסמל קוידב ורזח אל םייחה םצעב
בוזעי אלש קלחו הבוטל קלח .יונשה תילכתב התע
אל םלועל ?חוכשל ,תרמוא תא חולסל .דימתל ךתוא
אל ןידדע ינאו ,םיהולאל תוכישש תונוכת ולא
.םיהולא
ךכ ,הילתל ופוס בנג לכו ,ולש םויה עיגמ בלכ לכ
ןמז הברה ירחא רבכ ינא .ןידע גנלסב םירמוא
בוטה תא תחקלו הז םע תויחל ימצע תא יתדמילו
.רבדבש
לחיינ םא םג ןומאה בושי אל םלועל הדיגב ירחא
ןיטולחל םיטלוש אל ונא ונרעצל ,ונשפנ לכב ךכל
.םייחה לע הטילשב ונחומ ספות בושח קלח ,ונדעצב
רשפא יא ןכל ,םירבגהמ תונוש הגונמ םישנה ונא
הז םא םגו ,ריחמ םושב ונתוא שוכרל הדיגב רחאל
.הז אל הז ,חטשה ינפ לע הארינ
,הברקה ,הצרעה ,הכרעהה " תא לבקי אל אוה םלועל
" ,הז ןוויכב הברה דועו ,הבהא,הניתנ,ןומא
.הדיגבה התלגתהש עגרב םלענ הזה קלחה ,ינממ
.םהינימל םידגובה לכ לש לודגה דספהה הזו
ךכ לכ אל החפשמ םיקהו אשינש ימ לכש תבשוח ינאו
.לבחו ,הז לכ םע תויחל ךרטצי זאו ,תאז קרפי רהמ
רמוא אל הז תכרעמב םיראשינ םא םג - יעד ,ןכל
.הרירב ןיא טושפ -קלחו בוט לכהש
dilל וביגה
 
28/1/02 10:34
:תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
לודג יותיפה םא .םיכסא תאזל ,הדיגב לע הליחמ ןיאו החילס ןיא
יוליגו תוחיתפ שיו ,הבהא שי םא אלה ?תיבב םכל רסח המ ,ךכ לכ
?ץוחב שפחל שי המ - (תוחפל ריבס) ןימ שיו תורבח שיו ,בל
רשפאל אל ,ףתשל אל ,רמול אל םירחובו רסח המ םיעדוי םתא םאו
וזכש תויגוז .ובזיעו ומוק - וקפיס לע אובל רסוח ותואל םוקמ
.חילצהל הל םירשפאמ אל םתאש ןוויכמ הרקמ לכב ןולשיכל הנודנ
וז הבוגתל וביגה
 
29/1/02 21:56
דוכלמב האושנ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
?ליבקמב םישנא ינש בוהאל ןתינ םאה
?םייחה עצמאב ךל תסנכנש הבהא םע םידדומתמ ךיא
,תדבוע ינא ומיע םדאב יתבהאתה ,תורשואמ םיאושינ תונש 12 ירחא
,תלכעמ ,תפרטומ הבהא ,בלה יקמעמב םינו םינ לכ תלטלטמש תובהאתה
ןיבל יניב הנועט םיסחי תכרעמ הלחה םינורחאה תועובשב,תפרוש
.םדא ותוא
ותואל ךשמיהל יל ומרג הארנכש םיכסחל תעדומו ילעב תא תבהוא ינא
תניינועמ אל ינאש קפס יל ןיא ?םיכסח ןיא ימל תאז םע ךא ,םדא
םיכסח םתוא לע םירבדמ ילעבו ינאו ילש יתחפשמה אתה תא קרפל
.דחיב םתוא רותפל םיסנמו
ינא ,בצמה םע דדומתהל החילצמ אל ינאו םינפבמ יארונ ןגלבב ינא
.תושגר לש יפוס ןיא ןווגמב תפצומ ימצע תאצומ
םייח םייחש ולאכ שי ,תחא םעפ םייח ומא סוכ תרמוא ינא דחא דצמ
ךרב םיהולא יתוא הנהו ,וזכ המצועב דחא ףאב םיבהאתמ אלו םימלש
.תויחל ,שגרתהל ,תונהלו ,הז םע םורזל אל המל זא .םיימעפ
.הז םע "םורז"ל החילצמ שממ אלו תקבאנ ינא ינש דצמו
?ליבקמב םיינש בוהאל ירשפא םאה
?ימצעל תרקשמ ינא םאה
?הממ ?החירב לש גוס הז םאה
...םהינש תא דבאל דחפה םייק ןבומכו
.םש םיאצמנ וא ,ויהש ולאמ תובוגתל חמשא
דוכלמב האושנל וביגה
 
 
29/1/02 23:54
dil :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.םיאצמנ וא ויהש ולאמ הצע תשקבמש תא
תאצמינ ןידדע ינא םינש 3 ירחאו ,ינשה דצהמ יתייה ינא ןכבו
ינא ךלעב תא בוזעל הנווכ ךל ןיא םא ןכל ,םלעי אל הז םלועלו
עירכמ תויהל לולעש דעצ תושעל אלו תינש לוקשל ךל העיצמ
.ךייחב
. םינטקה םיזוחאהמ ינא לבא ,תכרעמב יתראשינ ינאש ןוכנ
,החפשמה לע תובשחמ , ץמוא יל ןיא - ומכ יל תובר תוביסו
,רבג ךלעבו השא ינא לבא .דועו דועו ,הכלכ ,הרבח ,םידלי
וליפאש בושחל השק םהל ,םידאממ םירבגו הגונמ םישנ עודיכו
.םהב דוגבינ היזטנפב
זא ,ךלעב תא תבהוא תאו םיבושח םידליה םא ךל העיצמ ינא , ןכל
הניבמ ינאש תורמל .שאב ךתוא ףורשל לולעש והשמ תוסנל יאדכ אל
ונחנא לכה ךסב ,ךל רסח הז ילואו וללה םישוגירב ךלש ךרוצה תא
.ילרוג תויהל לולע ךלש רומיהה לבא ,םדא ינב
.רתוי ךל בושח המ דעצה תא השוע תאש ינפל בוש ילקשת
החלצהב
dilל וביגה
 
30/1/02 17:24
דוכלמב האושנ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
,הרקי dil
.ךל הדות
תא הניבמ תאש השוחת יל שי ךא ,"סרתמה לש ינשה דצה"מ םנמא תא
יכ םא ,הב תייה תא םג יכ ,הכותב תאצמנ ינאש תישגרה תלוברעמה
.הנוש הרוצב
רשאכ דחוימב ,תויגוזה תא ןכסל ןובנ הז ןיא יכ ךתיא המיכסמ ינא
םיכסחה םע דדומתהל ףידע יכו ,םיבוט םה םיסחיהו הבהא תמייק
.ול הצוחמ םישוגירל "חורבל" אלו תיבב
וניא יתבהאתה וב םדאה יכ ,דואמ השק אוה ימינפה קבאמה תאז םעו
תורבח וניניב הרצונ ,דבלב ימעפ דח שוגיר ירובע הווהמ
,תיבב דואמ יל הרסחש ,הז בלשב ,תילולימ רקיעב ,תוימיטניאו
.ול םגש רבתסמו
ךא...הרק אל ןיידע הז ,דבלב סקס לש םייסחי םניא ונניב םיסחיה
הרקי הז םגש תששוח ינא ,ונניב תינימה הכישמהו שגרה תמצוע ללגב
.םייתעבש השק היהית בצמה םע תודדומתהה זאו
ורצונש םיסחיה תא ןתמל הסנמו יתושגרב תקבאנ ינא םייתניב
.שגרה לע םיגייס םישל תמאב רשפא יא לבא ,וניניב
אל בוטשו ןכוסמו רוסאש עדוי שארהו ...הצור אוה המ עדוי בלה
.הזמ חמצי
ןמור לש תוחתפתהל תורשפא לכ תלסופ יתייה תבהואמ יתייה אל םא
החילצמ אל ינאו ךתיווה לכ לע טלתשמ שגרה םיבהואמשכ לבא ,הזכ
שיאה יפלכ השח ינאש הקושתהו הבהאה לע רובגל "שאר"ל םורגל
.אוהה
רבכ םיכשמנ םהו הגרדהב וחתפתה םהו וישכעמ םניא וללה תושגרה
.םיסחיל וכפה תושגרה הנורחאל קרש תורמל ,בר ןמז
ינאש םוצעה באכה םע תוהדזהל ,ךחוכמ בואשל יחוכ לכב הסנמ ינא
.וקספי אל וללה םיסחיה םא ,ילעבל םורגל הלולע
תא הוולמש הירופואה דצלו ימוימוי אוה שגרל שארה ןיב קבאמה
לש רסיימו השק ימינפ קבאמ םייקתהל ךישממ ,םדא ותואל הבהאה
.תימצע הטילש
ןתינ אל םאה ?םדא ותוא יל םרוגש רשואה לע רתוול ןוכנ תמאב םאה
?ליבקמב םיינש בוהאל
הבהא םהינש תא תבהוא ינא יכ תעדוי קר ינא ,תובושת יל ןיא
.םינוש םיכרצ לע יל הנוע םהמ דחא לכ יכו הלודג
דוכלמב האושנל וביגה
 
 
31/1/02 21:15
םש יתייה :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
,דוכלמב האושנ
ויה אל" םבור ,םינוש םישנא הפ ובתכש תובוגתהמ הברה יתארק
...םא הרקי המל עגונב תויצלוקפסב םיקוסע םהו "םש
ךל השק ,ול עדונ אל הז ילזמלו ילעב םע יתראשנ ,םש יתייה
ךל הרוקש המ לע ןנובתהל עגרכ
ךל הכחמ ,תלוברעמה לש הפוסבש ,ךל בותכל /רמאל קר הלוכי ינא
,שפנ חפמ קר אל
המיענו המלש איהו ,בוש התשענש הריחב לש לודג טקש םג אלא
.דואמ
תודידיב ךלש
.םש התייהש וז
םש יתייהל וביגה
 
 
1/2/02 13:40
(תב) לאינד :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
!ןופצמ םוש ךל ןיא
,הוולשו טקש ךל שי וישכעו ךלעבב תדגבש דיגהל הלוכי תא ךיא
חולסל ךל שי תוכז הזיא ?ןבאמ הישוע תא ?תושגר ךל ןיא
תויחל הצור אוה םא טילחהל תורשפאה תא ול תתל אלו ךמצעל
הז יתחפשמ את קרפל רחבי אוה ילוא ,ונומאב הדגבש השיא דצל
אוה ותואש ,ולש העידיה רסוח תובקעב וילע הפוכ תא ותואש ,
והשמ ,תויגוזב רסח והשמ תודיגב שי םא אלימב ירה .רחב אל
הככ הז תא חוכשל תוכז םוש ךל ןיאש תבשוח ינא ,רדסב אל
.תעדל תוכזה תא ךב חטובש םדאהמ עונמלו
תישעש תבשוח ינא לבא ,אלש םישנא שיו םש תייה תא ןוכנ זא
תא הארמ קר ,הז םע המלש תאש הזו ןוכנ אלה רבדה תא
.תעציבש ןומאב הלודגה הליעמה תאו ךלש תויטסיאוגאה
(תב) לאינדל וביגה
 
5/3/02 0:23
.ט"ט :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.תניינעמ םלוע תסיפת
...ךתוא גורהי רבכ ןופצמהש ?תדגב
...הככ הז לע יתבשח אל
....ךל דובכה לכ
.ט"טל וביגה
 
11/4/02 19:20
ודיע :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
םירבחו תורבח
אוה ןוכנ רמאנש המ לכ
םירלודו ףסכ הברה םליש ןכמ רחאלו הרקמב הז תא הליגו דגבנש ימכ
אל םג הליחמו החילס ןיאש תודוותהל ינא ןכומ .לכה תעדל ידכ
. רבדה ותוא אל רבכ הז לבא האלה םיכישממ .רופיכ םויב


לש התוחא םע חחחחחחחחחחח ימ םעו גגוחה אוה ינא םויה לבא
רבכ הלגתי הזש תמ ינאו יתשיא


ילש הקותמה המקנה וז
התוחאו 40 ןב ינא םינפב רשי הל ץצופתי הזש םוי לכ ללפתמ ינאו
התוחא לע יתוא הצפמ תילמרונ אל תיסוכ 27
חחחחחחחחחחחחחח
םוקנל רמוא ינא
ודיעל וביגה
 
 
12/4/02 9:24
חחרפ :תאמ
הרמה תואיצמהל הבוגתב
.רמ ךלש "יוליג"הש המכ .תספספש המכ ,יוא


אל םגש הארנכו םיחכוש אל .רמ ריחמ תמאה יוליגל .ןוכנ הז
ךלש םיצמאמה תא עיקשהל ךילע ,האלה ךישמהל תטלחה םא .םיחלוס
.הכופהה ךרדב תכלה התא ,המהמהא .םיסחיה םוקישב
המגמ התוא ...תמאה רקחב ףסכה תא יאצוהל ךל המרגש ךרדה התוא
ךרדב בישהל ךתוא הליבומ ,תונשוכרב - הארנכ - הרוקמש תועטו
.המקנ לש


!?תולובג ךל ןיא תמאב םאה
!?המקנ לש ךרדכ דועו ,ךתשא לש התוחא


!!!ןקלח תנמ התאש הינשל הל יובאו תחאה תוחאל הל יוא


ךתשא לש הינפה ץצופתי הזש הווקמו תוחאה םע ןמור להנמ התא םא
ינבב הערל שומיש השועה תושגר רסחו לוז רוטלופינמ התאש ירה
.םדא


:רמא רהנב הפצ תלוגוג הארש ןקזה ללה


ימו תעבט תעבטהש לע - ןופיוטי ךייפייטמ לכו ךופטא תפטאש לע
....עבטי ךתוא עיבטהש
רשב לכ ךרד ןכא
תאפרעו ןורש ךרד
.ןטק םדא לש הדימ הנקב תלוויא דעצמ


.ןויערה תא הרמ ךרדבו לודגב תספספ


לע סוחל ןוצרה אוה "רפסל אל" לש ןויערה ירוחאמ דמועש המ
םרגנ לוועהש רחאל באכה ינפמ רחאה
.תערצ לעו עצפ לע באכ ףיסוהל הנווכה ןיא


בטיה גאדו .ךתייער תוחא תאו המקנה תא בוזעו ךכרדל ךל ךל
.ךקזנמ טיעמת ךכב ילוא .ךכ לע עדי אל םלועל שיאש
חחרפל וביגה
 
 
14/4/02 9:53
ינרק :תאמ
הרמה תואיצמהל הבוגתב
.ךלוכסת תא ףשוח קר התא ?ןאכ קותמ המ
ךתשא םע ךיסחי לע דובעל םוקמב ,ךלש באכה םע דדומתהל םוקמב
קחרתמו באכ דוע ףיסומ קר התא ,דרפיהל ,ןיפוליחל וא ,םרפשלו
.ךל הרקש המ תובקעב ךלש תושגרהמו ךלש תוימינפהמ רתוי דוע
איבי אל םלועל השק בצמ םע דדומתהל ידכ םדא ינבב זולנ שומיש
.ןוצר תועיבשו ימינפ טקש ךל
החדתש לככש ןיבתו תשעתתש הווקמו ,חחרפה לש ותעדל תפרטצמ ינא
.ךתוא םיבבוסבו ךב עוגפל ךישמת ,תיתימאה תודדומתהה תא
ינרקל וביגה
 
 
20/4/02 2:11
ןור :תאמ
הרמה תואיצמהל הבוגתב
םא .הדיגב לע החכש ןיאו ,החילס ןיא ,םימחר ןיא .תישע הפי
םיסחיה םוקישל תוירחאה ,ךתיא ראשיהל הטילחהו ךב הדגב איה
.הילע לכ-םדוק איה
.יגוז היהי םוקישה ,ךלש הדיגבה תא הלגת איהש רחאל
? אל...ןויווש
בוט רתוי יוכיס היהי ,התא תשגרהש העיגפה תא שיגרת איה רשאכ
.ןויסינ תלעבכ המכח ןיא יכ .םוקישל
ןורל וביגה
 
20/5/02 17:58
ןר :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
יתוא גרוה שממ החפשמה קורפל ךילויש יוליגה לש דחפה
תמ הזמףרטומ טושפ ינאו "יתוא ךכ אוב" תרדשמ שממש איהשימ יל שי
דחופ לבא תוסנל
תוסנל בייח ינא לבא
ןרל וביגה
 
25/5/02 21:00
?-ב רבגedu - :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ןיאו תרתומ (שפנ תדידיל לעב ,בורק רבחל השא) שפנבש תורבח המל
-תושגר ללושמ וליפאו-ןימ ,ךא ,בותכ יתלבה הזוחב היבגל ובאט
?"הזוח"ה יקוח לע הריבע ,רוסאה רדגב אוה
ףותישו הקולח ,ךא ,רתומ שפנה לש ףותישו הקולחב םיאור ונא עודמ
?תעדה לע הלוע הניא ףוגה
.ןתונ וניא שגרה , ריתהל הטונ לכשה
?-ב רבגedu -ל וביגה
 
 
25/5/02 21:53
םי תבמ הבוטה המשנה :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.הבושתה תא הנעתו המידק ףסונ דעצ ךל .הלאשה תא תלאשש ירחא
?המשנ ,רדסב
םי תבמ הבוטה המשנהל וביגה
 
1/6/02 15:33
ינא דבל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
!תועט -הבשחמה וק תא וא ךתוא ולטקיש ,תרמאש המל עגונב
...אל הברה םג לבא ,םינוכנ ןכא םה תרמאש םירבדהמ הברה
.הביבסה לע ךילשהל רשפא הדיגבב העיגפה תדימ תאש תבשוח אל ינא
בהואו דבכמ התא םא
.הב דוגבת אל טושפ התא הרוחבה תא
הנשמש המ ,הנשמ אל שממ הז , אל וא םיעדוי הנוכשהמ ה'רבחה םא
-תעדוי איהש אוה
!קיפסמ הזו
בצמב יולת הז םג לבא ,רפסל אל ףידע םימעפל ,ןוכנו
...היצאוטיסבו
הווש תמאב הז" תחא הטושפ הלאש לאשת טושפ ,האבה םעפב זא
...הז לע ךל -ןכ םא ?"התוא
ינא דבלל וביגה
 
 
24/6/02 11:06
Evita :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
םירקי םירבח
המ ?םתדגב ותיא םדאב ,תמאב לבא ,םיבהאתמ םא הרוק םכתעדל המ
?ןושאר טבממ םתבהאתה ?רתוי הברהב םכל םיאתמ אוה םא הרוק
זא ...ווווווווווא ?הלודג הבהא תמאבו תפרוטמ הכישמ הנשי
...ןויסינמ ...המכ יפ םילודג םירוסייהו ןופצמה
...קיתרנב אלו בלב הליחתמ תיתימאה הדיגבה
...הז לע ובשחת
Evitaל וביגה
 
26/6/02 1:52
רמת :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
!!!קדוצ םעפ בושו ,קדוצ ,קדוצ
הרקמב אל ךא ,םירקמה תיברמב הנוכנ תונכ תופידעמ תונבש החנהה
םשבו ימצע םשב רמול הלוכי ינא ךא ,ןלוכ םשב רבדא אל .הזה
המ" יכ תמאה תא תעדל אל ףידע םיתיעלש ,יתורבחו יתורכממ תיברמ
.באוכ ארונ לבא ארונ הז םילגמ םאו ."באוכ אל םיעדוי אלש
רמתל וביגה
 
19/7/02 2:03
ת ל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
אלו ויתשקב ישפנ הבהאש תא השקבא תובוחרבו םיקוושב הטטושא
יניע אשא ,םירה לא יל הכלא .ריעב הבבוסאו אנ המוקא .ויתאצמ
היא ,"ודובכ םוקמ היא " ,אוה אופא ,היא ,שקבאו שפחא ,קוחרמל
אלו הוהי תא שקבל טטושא ,וריכהלו ואצומל הכזאש ,הלובחתהו הצעה
אל הפורת תונפ עבראב יתטטוש .םיברה יתונועב ינממ ץלח ,יתאצמ
יל רמו רצ יכ .יתרצ תעב לא ךרחשל םינפ תשבב ךילא יתבש .יתאצמ
יכ ,תינפ ןא ,תינפ ןא ,ישפנ יתעדי אל .דואמ יל רמו רצ ,דואמ
דאמ דאמ םימוצעהו םיברה יתונוע דיב ינגומתו ,ינממ ךינפ תרתסה
יברקב יהלא ןיא יכ לע אלה יכ ,יובאו יוא .םימי לוחמ רתוי
,יחומו יתעדו יבל םקעתנ םיברה יתונועב יכ .הלאה תוערה ינואצמ
תומוקמ םיארקנה ,דאמ השודקה ןמ םיקוחרה תומוקמל יתכלשנו
ךרעו רועש ילב ,תוימימקע לע תוימימקע םקעתנ רשא דע ,םיפנוטמה
יל יוא ,יללאו יובאו חאו רצו רמ יוא "לבסה חכ לשכ" רשא ,רפסמו
" רשא דע ,הזה םויה דעו ידועמ יתישעש םיברה יתונוע לכ לע ,דאמ
יערו יבהוא ,יתא ןיא םה םג יניע רואו יחכ ינבזע רחרחס יבל
המ רבדא המ רמוא המ ."ודמע קוחרמ יבורקו ודומעי יעגנ דגנמ
יפלא ינוע תא אצמ םיהלאה .קדטצא המ רבדא המ רמוא המ ,קדטצא
דוע יל שי המ התעו .רפסמו רועש ילב םימעפ תובבר יברו םיפלא
:ךלמה לא דוע קעזלו הקדצ
ת לל וביגה
 
20/7/02 1:03
ת ל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ךכ לכ ןיידעו םימדקתמ ךכ לכ .הבשחמה לש היכרנא ,סואכ
ומכ .םיביטמירפ
תמייוסמ הדבוע יבגל תמאה תא תולגל םיסנמו ןגב םיבשויה םידלי
התלגתנש
.םהיניעל
"תמא" הלימהש רואב ןיחבמ אל דחא ףא ?תמאה תא רפסל םיבייח .
?תרדשמ
םיעמוש םכלוכ וליאכ .םיכומנ דואמ םירדתת לע םידבוע םכלוכ םתא
. AM


אלש יאדובו ,תמא הלימה תועמשמ תא ןיבהל םכממ הפצמ אל ינא
תא ןיבהל
.תרמאנ םא וז הליממ העיגמש היגרנאה


םילאוטקלטיאש םילימ ,תוהובג םילימ ,ריוואל םילימ םיפיעמ םכלוכ
םיאשונ
ונחנאש יביטימירפ ךכ לכ רבד ןיבהל םיסנמ .ולש ימדקאה לנסראב
.םירציימ
.תויח ירמגל ונחנאש ונחכש עגרל .ונחנא ימ ונחכש עגרל וליאכ
לדבהה
דחא אל הז .םיפושח .והשמ יפלכ םימורע םישח ונחנאש ידיחיה
.ינשל
ונפטעתהש היגולונכטה תפטעמ תחת יידמל םיביטימירפ םירוצי ונחנא
.םיאלממו םיאירב םייתוכיא םייחל םיפאוש ,ערואכל םירואנ .הב


יבגל תויהת הברה ךכ לכ ונל שי הז ללגבו !רקשב םייח ונלוכ
.תמאה
.עצמאבש תמאהו םישנ םירבג .ךכ לכ ונל תרכומ שממ אל איה


?רקשב םייח םישנא הברה ךכ לכש ךכל רבסה תתל לוכי אוהשימ
רקשה םאה ?ונתוא ןזאמ אוה םאה ?ונב ןנוקמ רקשה עודמ
?ונתוא ןיזמ


םיאור םדאה ינב בור עודמ ?ןוחטיב תשוחת ונל ןתונ רקשה םאה
אוה רקשהש הריחבל אקוד ונחתפתה עודמ ?רקש הרמוחב
?ילילש


תרעוב איה .ןושלה לע תברוצ איה .תברוצ הלימ וזיא...רקש
.ןוילעה ךיחב ףלוח ריואשכ


?רקש יפיעס לע ססובמש םייח חוטב םתוח היה והשימ.....רקש


םוקמ ללכב הפ שי וליאכ ?הדיגב לע םיהמת ךכ לכ םתא
תויהל רומאש רנטרפה םע ןומיא תריבש ,הדיגב ...ןוידל
תא םישוע ונלוכש רמא ימ ןוכנ .ךלש םייחב יזכרמה ךוותה דומע
ישפוחה םלועבש קיחצמש המ הז לבא...תונוכנה תוריחבה
תושענ תויועטה בורו ךגוז ןבב הריחב שפוח שי ינוליחה
.תודיגבמ ןגומ אל ןכ םג יתדה םלועה .תישפוח הריחבמ האצותכ
בשוח ינאו ,ךתגוז וא ךגוז ןב לומ ןווע אל איה הדיגב לבא
.וז הדיגב ןווכמ ינא ימ יפלכ םיניבמ םתאש


תונתעד םע וליחתיו םהילגר לע ומוקי םיטסיאתאה לכ וישכעו
לע ומוק ,םיפייוזמ םיטסיאתא המידק....הלב הלב הלב לש
וצחת וב עגרה דע ,ארובה לש ומויקל ושחכתתו םכילגר
.אבה םלועל הלאה םייחהמ


םידממ רידא והשמש וניימד .םכיתועדב וענטצת םכלוכש יאדכ
,הייהת לכל ,המישנ לכל .בורקמ שממ שממ ,ןיזאמו הפוצ
.הדיגב לכל ,הפישנ לכל ,המחג לכל


ונקלח .לשכיהל םידעומ ונקלח ,ןורחאה ןחבמב ןאכ ונלוכ ונחנא
.םיאושינ לע רבדמ אל ינאו חילצהל ילוא...ילוא
ת לל וביגה
 
 
17/8/02 15:05
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.קסידה תפלחה םע דחי תמתוח ופילחהש ימ שיו
זא .אל םאו .......ונילע רבדה לבוקמו בוהאו ןוכנו ביציו תמא
.אל


תא םיניבמ םניאש ,ינומכ ,םייביטימירפ םישנא םיבשוח ךכ
.תמאה לש התועמשמ
חחרפל וביגה
 
17/8/02 0:25
יל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ןכל תובוגתה 360 לכ תא אורקלו תבשל יתלוכי אל לבא תרעטצמ ינא
.הרושק אל ינא םא יל וחלס
שיש והשימ יתרכה הדרפה ןמזב ונדרפנו םינש 5 ךשמב רבח יל היה
הנש 11 טעמכ רבכ םירבח םה המוד דואמ לבא יושנ אל ,הרבח ול
,םיאושינכ םירמרוממ םיעמשנ םהלש םיסחי תכרעמה לע םירופיסהו
םלועל יל הרק אלש רבד ,ףוריטב וב תבהואמ יתייה ,דחיב תצק וניה
ימצעל ילש תונמאנהש יתטלחה ףוסב ,דואמ קוחר היה תוחפל וא
ינא ירחא הנש םויה ,יתחלצה לבא דואמ השק ,השק היה ,רתוי הבושח
.אל קפס ,תועט קפס ,דחיב בוש ילש רבעשלהו
קיספמ אל רבודמה אוהה וישכע .( ןבומכ , יללכ ןפואב ) יל בוט
תא תבהוא ינא .םישוגיר לע תונורכזב בלה תא יל טיטרמו רשקתהל
ינא םייתנב ,ותיא קר םלוע דעו וישכעמ תויהל לבא ילש רבח
ילש רבחהש ,דמעמ קיזחא ינא ןמז המכ תעדוי אל ינא לבא החילצמ
הבהאה הכלה ,תומימתה התיא הל הכלה הנושארה םעפב יתוא בזע
אלו וילא אל רוזחת איהש יל הארנ אל ,וילא יל התייהש תיחצנה
.דחא ףאל
יתייה יתלוכי קר ולא .האלה םילימה תא ארקי אל חטב םהמ דחא ףא
הבהא ךתיא השועו ךתוא תקבחמ יתייה קזח ךכ לכ ךתוא תקשנמ
הדיגבכ בשחיי הזש ילב תאז לכ תושעל יתלוכי קר ולא , תפרוטמ
המכ ינא וליבשבש םדאנבב הדיגב , לכמ רתוי תבהוא ינאש םדאנבב
.רקובב
?הזה רופיסה לכב לאזזעל ינא הפיא לבא
ילל וביגה
 
 
17/8/02 14:58
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
המל תעדומ ,ךמצע םע הרשי תא ובש םוקמה אוה ,ןוכנה םוקמה
.ךלש ולוכ אוהש ןזאמ יפ לע ךלש הריחבה תא השועו ךיילע רבועש
קרש ןוויכמ ,ךלש ישיאה החלצהה םלוס תא ךמצעל ירידגת תא קר
םא םג ,תקייודמו תיגולאנא העידי .ךלש רשואה והמ תעדוי תא
.ךלש תיטרפה הלאקסה לש תותנשה תא בוט םיאור אל ץוחבמ


ןיב קבאמ ךל שי ,ךלש תונומאל ךלש םיפחדה ןיב תוטבלתה ךל שי
לכב טעמכ ונתוא םיוולמ הלאכ םיקבאמ ,תרוקיבה ןיבל יותיפה
לאיצנטופה דחא דצמ ,החותפ תפסכהו קנב דיל תרבוע תא .ןיינע
ןויגהה תאו קוחה תא שי ינש דצמ םוצע תפסכה לש הלוכתב םולגש
םג .םגו םג ?םישוע המ זא .הנובתה לש תרוקיבה ןזאמ תאו
,ינשהשכו הרוקש המ הז זא רבגתמ דחאהשכו םיבשוח םגו םיקשוח
יצורת לא תפסכה תא תדדש םא :בושחש המ .ךפיהה הרוק זא
לא הזה רוסאה ירפהמ תחקל אלש תטלחה םאו רמושה ינפב תודוותהל
.ןיינבה תלהנהל ךכ לע חוודל יצורת
תאש ירה ,ךיירבח בורל רפסל הלוכי תא תיליגש קופיאה לע םא
,קנבה ידבועל רפסל אל םג ,ץלמומו .שיאל רפסל ךל לא דושה רבד
.תפסכה תלוכתל רשקב ךלש תובשחמה לע םירמושל אל דחוימב
םיישיא םה ןויגהה תרוקיבל רוסאה ירפה ןיב סחיהש ןימאמ ינא
.וכרד יפ לע דחא לכו
חחרפל וביגה
 
29/9/02 11:38
תל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
,חחרפ
.לעמ בתכנל תסחוימ ףוסה תארקל םש תבתכש הרימאהש חוטב אל ינא
הרוחא רוזחתש יאדכ ,איה המ תמא תעדל םמתימ תמאב התאו ןכ םא
ערואכל .ליטנפניא לש תוצע ךל שי .תספסיפ קוידב הפיא תוארל
םיפחד לע ,תיתרבח תרוקיב לע תונבות הפוצר ,תמכחותמ הקיגול
.תונומאו
קוחה אוה אטח עצבלמ םדא ענומש המש בשוח תמאב התא ,ררועתת
?ןויגההו
.םיטושפ רתוי הברה םה םייחהש הארת התא ,םירבדה תא טשפת
םירציב ןיחבתש עגרב .ער רציו בוט רצי .קחשמה םש והז...םירצי
.רתוי ךב טלוש םהינשמ המ ןיחבהל ליחתת התא ,וללה
םא רקיעב ,ללכ הטילש ךל ןיא ךבש םירציהמ קלחלש ןיבת םג התא
.רצי והזש ןיחבמ אל התא
קר .ונביבס תויחה ראש לש הזל ההז ,יסיסב טקניטסניא ותוא,רצי
םיירצייה םיטקניטסניאה לש (ןודיע)היצמילבוס ונישע ונחנאש
.ונלש


אלש תונמדזה ךל הנתינש קר היסרגאו ןימ ידי לע תטלשנש היח התא
ןיבהל הסנת ,שארה תא ליעפת .וזה הטנלפב תרחא היח םושל הנתינ
.ףוקל ךניב תולידבמש תולוגסה תא ךל ןתנ ימ
ונחנא עודמו .םימגונומ תויהל תויטנ רתויו רתוי ונל שי המלו
.רצי ,טושפ ךכ לכ ?םיתעל םילשכנ
תלל וביגה
 
 
29/9/02 12:08
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
יתבתכש המ תא ןיטולחל ןיבהל אל ךל םרג המ גשומ יל ןיא
.םולכ אלו התיא יל ןיאש הרימא יל סחיילו


םירבגמ ענומ אל תוומ שנועב םויא וליפאש ,יתנעט אקווד ינא
םהלש ינימה ףחדל ענכהלו תוימגונומה תא רפהל הרבח לכב םישנו
.רציל


.הז יבגל תקולחמ ונל ןיא זא


.הרוק הזש הדבוע וז .הרוק הז המל הלאשב אל קסוע רמאמה


.הרוק הזש רחאל םישוע המ קסוע רמאמה
(ליטנפניא לש הרעה םתס - "ףוסב "ה" םע ,הרואכל)
חחרפל וביגה
 
 
29/9/02 23:33
נ :תאמ
תורחא תוער תויחו םירציל הבוגתב
הלאשה יהוז םצעב לבא ,הרוק הז המלב קסוע אל רמאמה
םע דדומתהל םג עדנ ,הילע תונעל עדנ םאש הנימאמ ,תירקיעה
.כ"חא הרוקש המ
תובושת יל שיש אל
ףוסה דע יתכלה אל לבא - טעמכ םש יתייה םימעפ הברהש תעדוי
.יתרפיס אלש חטבו
המ הז םצעב םאו ,םשל םיכלוה ונחנא םצעב המל הז דירטמשמ המ
?ףוסה דע תכלל אל המל ,םיצור ונחנאש
נל וביגה
 
 
30/9/02 10:26
חחרפ :תאמ
תורחא תוער תויחו םירציל הבוגתב
וז זא ....הרוק הז המל איה תירקיעה הלאשהש תבתוכ תא
תירקיעה אקווד וואל לבא הבושח הלאש


?הרוק הז המל


לבא .םירחאה יבגל תואדובב הז תא רמול עדוי אל ינא הלאוו
.ינממ והשמ עיצהל לוכי ינא
קלדנ ךב והשמו ,הילע בשוחו התיא רבדמ ,התוא האור התא יכ
ןילנרדאה ,הרוק הז בושו .הצור התאו קשוח התאו רעסנ התאו
.שיש בושח יכה רבדכ קוידב תיארנ איהו רעוב התאו םרוז
הזו .השק הזו .תויובייחתההו תוקפסהו תוששחה םילוע זאו
התא לבא .רעוב התא לבא .הצור התא לבא .אל הזו .יואר אל
.רעוס


דחא לכש ער וא בוט) רצי הזל םיארוק .יותיפ הזל םיארוק
.ישונא עבט הזל םיארוק .(ומצעב ול רחבי
םיתעלו רבוג הז םיתעלו חתמ שי תוברתה ןיבל רציה ןיב זא
.רחאה


ימ שיו ותא םיכלוהש ימ שי רעוב רציהשכו קזח יותפהשכ
.םירצועש


ימ .המל םירבסהב ךרוצ ןיא .הרוק הזשכ .רורב דחא רבד לבא
םש טושפ אוה .הביס ול ןיא .רה ומכ .עבצ ומכ הז .עדוי שחש
חחרפל וביגה
 
 
30/9/02 15:25
נ :תאמ
םיפסונ םיאלפנ םירבדו םירציל הבוגתב
התאש המ תא הריכמ דאמ ,ימצע לא רקיעב אוה ילש המלה
ילצא הרבג (?םנמאה) "תוברת"ה ,םויה דעש תורמל ,רפסמ
.רציה לע
הזשכ ,(תוחפל ילצא) םיענ דאמ והשמ שיש דיגהל םג הנכומ
,"המל" םצעב הז ילוא ,ףוסה דע ךלוה אל הז םא םג ,הרוק
.(תוחפל ילש) םייחה תא רישאמ הז
ילש שיאה תאו תיבה תא תבהוא דאמ ינא רבד לש ופוסב
.(םינש הברה רבכ)
ימ ,בוט רתוי והשמ םעפ אובי םג ילואו ,הז ליבשב ילוא
.עדאש ינא
נל וביגה
 
22/10/02 4:39
תל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ןיאשו ,םירהו םיעבצל ךלש היגולנאה םע יטאופ דואמ התא ,חחרפ
הזש דע יחטשו דודר ךכ לכ הז לבא יל חלסת .תועמשמ וא הביס םוש
ןיבהל הסנמ אלש יניצר והשימ םעפ תעמש ?הביס ןיא האצותל .יתטאפ
והשמ םא דדומתהל רשפא ךיא ?איה רשאב העפות וא האצותל הביס
וליבוהש םייסיסבה םיעינמה תא ןיבהלו תוסנל ילבמ תוניצרב
?וז האצותל


ותוא )הביסה וא ץורת קר אוה יותיפה לבא ,רצי ררועמ יותיפ
?קשוח התאו רעסנ התאו קלדנ והשמ יכ ?התוא האור התא יכ .(רבדה
?שיש בושח יכה רבדכ תיארנ איה יכ
בלה תוגומ יכ .וב הדומ אל התאש ןולשכ לע הדיעמ ילוא איה יכ
ינא לבא ,ילש הרבחה וא יתשא תא בהוא ינא ...בוזע" :ךל תרמוא
".התוא קר האור ינא וישכעו קשחנה ,רעובה יותיפה תא שנשנל הצור

רוצעי ינא זא ,דוגבל ךרדב ינא "!עגר" :דיגתו רוצעתש הלילחו סח
ינא " :הל רמואו םייחל יתפתושל ךלא בושחא,תחא הינשל וליפאו
םא הנשמ אל)ךב דוגבל ךלוה ינא יכ הז עגרב וניסחי תא םייסמ
התאש ךכב תודוהל וא ".(שגרמ ןמורל לאיצנטופ וא ימעפ דח הז
.וניבורמ רוא תונש קוחר םתסה ןמ הז לכ .וז תויגוזב היעבב
ץצופמו קלדנו קשוחו רעוס ונלש רביאה יכ ,םיחלאנ ונחנא
הזה רביאב םש רמגנ אל הז ,וגב םירבד שי ןבומכ לבא .ןילנרדנאב
.םש ליחתמ אל הז םירבד לש םקמועב .םיילגרה ןיב


התא ?ער וא בוט רצי והז םא טילחיש דחא לכל הריחב ןתונ התא
?ןאכ תוראותמש תוביסנה תחת הז אוה רצי הזיא עדוי אל תמאב
,םלועל םיטוטאז המכ הזיא איבת ,ןתחתת ,בהאתת :הייהתו יוסינ
תורעסה לכ תא ךב אלמתש וזכ תרחא השיא וזיא אצמת זאו
םע ובכ עתפל אל וא עתפלש ךירצ התאש ןילנרדאהו םישוגירהו
םג ,לודג דחא וגא קוזיח והז לעופבשכ...) תיתימאה ךתפתוש
,ךתכאלמ םייסתשכלו (םתויגוזב תונולשכ לע דחאכ םישנו םירבגל
,תוירחאו "הבהא" םתסה ןמ תססיב התיאש ,תימשרה ךייח תשאל שג
ןאכמ ???תידיימה האצותה היהת בשוח התא המ .הל רפסו ,תוביוחמו
!האצותה יפ לע .ער וא בוט רצי סיסב לע תיחנוה םאה ,שיקת
איבהל םג לולעש רידא רבשמל סנכינ ונבור ןיידעש תעדל חכוויתו
אל וא תפלוח הרעס התוא ללגב םייתחפשמ םיאת סרה לש תואצותל
השולת אמגוד אל וז .ךיטוטאז יפלכ רתויב תרעוכמה הרוצבו
?ןוכנ תואיצממ


וגאל דודיע תקירז ךירצ התאש אוה( SUBTEXT) רמוא התאש המ לכ
ילואש ןנערמו שדח רבד ידי לע ,ךתגוז םע ךיסחי ךלהמב עגפנש ךלש
תצרותמש הדיגבב ךכב הדומ התאו תלשכנ . תינושארה הרוצב ךב קשוח
.הדיעמב ,יותיפב


וזש, השעמ רחא רפסל אל .תרחא תאז תושעל רשפאש ןימאמ ינא
םויס לש ריחמב םא םגו .השעמ ינפל רפסל אלא ,הזה םורופב המלידה
תחת רתויב הנוכנה םתרוצב ושעי םירבדה תוחפל ,םיסחיה תכרעמ
םורופב התלעוהש תידרוסבאה המלידל יתימאה ןוקיתה והז .תוביסנה
.הז


םירבד אלא רציה לע ךלצא הרבגש תוברתה אל וז "נ" ךלו
תויעבה םע תדדומתה תמאב םא עדוי אל ינא .רתוי הברה םייתועמשמ
הבשחמה םג .ךגוז ןבב דוגבל ןוצר הזיא ירוחאמ תודמועש תויתימאה
םע הנטק אל היעב לע הדיעמ ונשארב תיטננימוד איה רשאכ המצעלשכ
הילשא תיירטמ תחת אלא ךלש םייחה תא רישאמ אל הז .ונגוז ינב
תאש הדומ אל תא .תקשחנ שיגרהל הצורש ,וגאה תא ךב ףטלמ הז ,ןכש
ותוא ,וב תקשוח אל רבכ תא ילואש וא ךגוז ןב ידי לע תקשחנ אל
.המל םדק המ הנשמ אל ,רבדה


םינש הברה ךכ לכש הזה שיאב םעפ תיליגש אוהה ץוצינה תא יפשחת
.יקנ םוקממ לבא ,ךרדל יאצ ,הנקת אלל הבכ אוה םאו ,ותא תא


הביסה סיסב לע ,הרוק הזש המויסקאכ תאז ביצהל לוכי אל חחרפ התא
לק ךכ לכ .תושונאה לש הירוטסהה ךרואל תפרוג תיתרבח העפות וזש
?רפתשנש המ ונ....ישונא עבט....ןכ רמולו....תאז טשפל טושפ
....תויוטש בוזע
סח ?ןוכנ ירסומ יתוברת ינויצולובא לאיצנטופ שירשנ ילואש
התבכנש הרעס דוע קילדהל ןת ,עגרה תא תויחל ןת םדא ןב...הלילחו
יכה.....טושפ יכה ,לק יכה .םייחל יתגוז תב וא ןב םע ןמזמ יל
!וב םידגובש בהוא אל יופש שיא ףא .הדיחיה הדבועה וזו .ןוכנ אל
תלל וביגה
 
 
22/10/02 4:45
תל :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.הטעמה ןושלב תאז לכו....הב םידגובש תבהוא אל היופש השיא ףא
תלל וביגה
 
 
22/10/02 21:03
נ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
יגוז-ןבב דוגבל ןוצר םוש יל ןיא
םשו הפ תויעב שי ,דורו לכה אל ,אלפה הברמל ,םייגוז םייחב
ןינעל רושק אל ןיטולחל הז והשכיא


,םישנא םישגופ ונחנא ,תיבב םירוגס אל ונחנא יכ הרוק "הז"ו
םהילא םיכשמנ םג יובאו יוא ,םימעפלו םתיא םירבדמ
?הלער םע ךלנ ?תיבב בשנש
והשמ הזש (תעדוי ינאש ןוכנ רתוי וא) עדנש יניעב ןכ בושח
.ונשי ,םייקש
הנימאמ ינא ,רתוי בוט תויחל - הז םע תויחל ךיא דומלל
נל וביגה
 
23/10/02 0:04
תל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הזש תעדוי תא .םייק הזש רורב....םייק הזש ךתא םיכסמ ינא.... נ
,בוקובנ תאמ "הטילול" תא יארקת .המ זא 12 תונב תודליב םג םייק
אצמנ יותיפה .12-13 ליגב תותפמ תופמנ יוהזל ךירדמה תא ילגתו
וא החלצהש ןחבמ אוה יותיפה יתניחבמ לבא .העש לכבו םוקמ לכב
,םישנא ןומהל ךשמיהל םילוכי ונחנא ןכ .וב םירורב יד םה ןולשיכ
השיא וא שיא ותוא םע הטימל דע הכורא ןיידע ךרדה ןאכמ לבא
.לבגומ אל ןמז םע ןחבמ והז...הז לע יבשחת .םיכשומ


התע הזש קוניתל םיאתמ...הרוק הז....לבקמ אל ינא הרוק "הז"ו
ללגב תיבב תבשל ךירצ אל .הרק תושעל המ יכ ויסנכמב ןיתשה
םוש ילבמ ,םודסב םייח ונחנא .ןכ טעמ עינצהל רשפא לבא יותיפה
.רידא היהי יותיפהש יאדוב זא ,הלבגמ
הידש רשאכ הבכש איה .ותגוז תב םע בשיש םיה ףוח לע רוחב יתשגפ
ןנולתה רוחב ותואו .הנבשי יחלפ ןיב דירפה טוחו החוורל םיפושח
.תעה לכ התוא םידירטמ םירבג עודמ ןיבמ אל אוהש
"Hello...wake up and smell the humus"
ךייתויעב תא חיכשמ קר הז....םייק הזש יעדתש בושח אל הזו
קלח הז .השחכהה תוינידמ תא םיבהוא דואמ םישנא .תויתימאה
המ ."הז" םע תויחל דומלל ךירצ אל .תללוכה םזיפקסאה תוינידממ
הלקה ךרדה איה הדיגבה .ךגוז ןב םע רתוי בוט תויחל ידמלת ?הז
איה....םסל הלושמ הדיגב .דגבנל קר אלו דגובל םג הנוכנ אלהו
תא תקזחמ הדיגבה....באכמ ךתוא הקיחרמ איה .תושגר תשטשטמ
שחכתמ אל ינא ,העפות וז ןכ זא .השלח הכ איה רשאכ ךלש תוינימה
הנוק אל ינא....יל קלחתה ספוא.... הרוק הזש דיגהל לבא ,הל
.דחא לקשב
תלל וביגה
 
 
23/10/02 2:13
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
יותיפ אצומ התא םג ,םירחא םיבר םינרסומ ומכ ,תל עדוי התא
םוסרפ םיענומ ,לשמל ,םידרחה .היטסכ ותוא וארי םירחאש םוקמב
רזוג ,התאו .םתוא הרגמ ,סעפא ,םש םוריעה יכ ,םילוטיט לש
,ךרובעב יותיפ ןה רשאכ ,תודלי .תודליל םישנ ןיב הווש הריזג
לופיט ,ךתוא תותפמ ןניא רשאכ ,םישנ .יתפורת אוה ךכב לופיטה
?אל ,המ .תמא לש שיא ירה התא לבא .ךל ליעוי אל רבכ ,יתפורת


:תאז לכבו
םיבתוכ ךכ - תויטתאפה) ךלש תויצסקיפב עוקת ךכ לכ התא ירעצל
.בותכל סחייתהל תלוכיה תא ךל ןיאש (הניקת תירבע בתאז
םדאל ול שיו ולש תיגולויבה תמאב םרוקמש םיפחד םדאל ול שי
לוכי וניא םדא .לדג הבש הביבסבו ולש תוברתב םרוקמש םיכרע
,תוירחאמ ררחתשהלו "ךכו ךכ תושעל יל םרג ילש ףחדה" ןועטל
תכלממל םשש תיתוברת/תיתרבחה תכרעמהמ קלח איה תוירחאה ןכש
.דבלב ינשמ דמעמ םיפחדה
הילחתמ זא וא ,םיפחד םתואל ענכנ רבכ םדא ותוא םא לבא
.המליד םייקתהל


.יתבתכ וזה המלידה לע


קר רבדה ,ךכ לכ רעטצת לא אנא ,אל םא ....תנבה םעפהש הווקמ
- ה תונב ןיבל ךניב קחרמה לכה ירחאש הדבועה לע ,ילוא ,עיבצמ
םילשת ,ענכושמ ינא ,םינש רפסמ ךות ,ךכ לכ בר וניא תותפמה 12
.ךלש ת/לפטמה תוארוהל עמשהו תונלבסב רזאתה קר .הזה רעפה תא


:-)
חחרפל וביגה
 
24/10/02 15:35
הכימ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
םולש חחרפ
ךרדב .ןאכ חתפתהש ןוידה ירחא םילמ ילב בקוע ינא םייתנש רבכ
םעפה .ךלש הבשחמה תוריהבו חוסינה תודחמ ןמזה לכ לעפתמ ללכ
תילאטוט תצק השיג גיצה .תלש תויה לוכי .תמזגה יל הארנ
הז רמוא אוהש המ לכה ךסב .תרתוימ הדיריה לבא ,הלש תוינרסומב
אוה "תותפתהל"ו הז לע תכלל תאז לכבו לכהו םישוגירו םייותיפש
לולעש המ לכ תא ןובשחב תחקל הרומאו הלוכיש תעדומ הערכה דימת
.הזמ ררגיהל
אוה ןיינעה ,המורמהו המרמה :םידיקפתה ינשב היהש דחא רותב
םיסחיב תוחכונ ול שי .הדיגבהמ תוחפ אל ינסרה רקשהש הזב יתעדל
םיררגנש םירותפ אל םירבד ריאשמ אוה קמקמחה וביט ללגבו
המלמ ליחתהל ךירצ ןכ ןוידה ןכל .הרוק המ ןיבהל ילב םיכבתסמו
םיעגופו םיסרוה תמאה תא םירמוא םא .הז םע ליחתהל ללכב
.התוא םירמוא אל םא םג ךכו םיביאכמו
הכימל וביגה
 
 
25/10/02 22:12
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
רשא תא תושעל ךירצ יתייה אל :אשירה יבגל ךתיא םיכסמ ינא
רצ .יתואו ותוא דבכמ אלו ץוחנ אל ,םוקמב אל ....דליל יתישע
.ךכ לע יל


...תמאה םע תויחל ומכ השק רקשה םע תויחל לש ןיינעה יבגל
ןיגב ןופצמ ירוסיי ךל שי םא .וניתועד תוקולח ךכ לע ,ןכבו
לאו ישיא ןפואב ריחמה תא םלשלו ךכ לע רבגתהל לדתשת ,רקשה
.ךגוז תב לע הז תא ליפת


תונמאנ רסוח הכותב הליכמש תכרעמב תויחל השקש בשוח טלחהב ינא
לוכי אלש ימש בשוח קר ינא .תירקשו המלש תפטעמל תמרוגש
רבג ורציי םאו ,הליחתכלמ ךכמ ענמיש ףידע הז םע דדומתהל
היחיש .רסייתיש .לובסיש .ישיא ןפואב ריחמה תא םלשיש ,וילע
,תישיאה יתעדל ,תמאה תא רפסלו תכלל .ולש יטרפה רקשה ץימב
....הלש לבסה ריחמב ולש ארחה תא תוקנל רבד לש ושוריפ


.הרוק הז הבש הדוקנהמ ןוידה םע ליחתהל ךירצ םאה ןיינעה יבגל
.תאש רתיב דוע ךילע קלוח ינא ןאכ


,תינימה תויביסולקסקאה תלאש .םידרפנו םירחא םינויד ינש ולא
יואר הלא תולאשב ךורכש המ לכו "הדיגב"ה תלאש ,תונמאנה תלאש
םוקמב דחוימבו ,םיצממ רתוי הברהו םיכורא רתוי הברה םינוידל
.םידרפנ ןויד ימוחת ולא .ןיטולחל הנוש


,תורקל ךירצ הז םאה ,הרק הז המל יבגל ךתדמע יהמ הנשמ הז ןיא
עדוי דשה וא עצבתה וא ,םרגנ וא ,הרק הז םהבש םינפואה םהמ
הלאשה ןיידע ,םיסחיל ץוחמש םיסחיה תא תונכל ץופחת פםש הזיאב
.רחבת ובש ןפוא לכב ,הלש הילגר לע תדמוע תמאה תא רמול םאה


.ללכו ללכ ןהיניב ברעל ןיאש ןיטולחל תודרפנ תולאש ולא ,ןכל


.ךיתורעה לע הדות


קילומש
חחרפל וביגה
 
24/10/02 23:36
תל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
,חחרפ


,רוק םולשבא התאש תמאב עגרל יתבשח ,םינוקיתה לע ךל הדומ ינא
אלמל ליבשב ביתכה תמרל תדרל אלא ךל רתונ אל .תאשנתמ הסריג קר
לכה הדוקנה .ךידליב אנקמ אל ינא ?טקלסיד ינא ילוא .ריינה תא
,בל תמושתמ הנהנש שיא התא .הנותחת הרוש ךל ןיאש איה תבאוכ ךכ
.ויניתנ לא הלעמלמ טיבמש רוטנמ ומכ
חמש ינא .(אל ךיא) הרשקהמ האצוה ןבומכ הטילולל האוושהה
אלש רמוא קר הז .םיישיא םיספל דרתש ידכב ךתוא ןבצעל יתחלצהש
.תועמשמ רסח ילאוטקלטניא קירל טרפ ,רבד ךב רתונ
בנזה ביבס גח שממ התאש הדבועהמ תונהל אל ימצע תא קיזחמ ינא
.ךלש
התשענ איה ,הטילולל האוושהה תא תנבה אל תמאבו יתאטחו הדימבו
המכ .ילש הייטסה איהוזש תקסה ןבומכ התא לבא .יותיפל לשמכ
.יתטאפ... יתוא הכת לע...החילס הא...יתטפ
תקסה תיביטאוטניא ןכש היצנגליטניאה תמרב בזכאל םג ליחתמ התא
,ידידי התאו .יתד אל וליפא ינא .רבדה ךכ אל .ידרח שיא יכונאש
הווקתב ילוא .תלעה ךמצעב התאש הייגוסב ןידה תא ץורחל עדוי אל
.ךלש ךירוסיימ ךתוא ולאגי איהשימ וא אוהשימש


הינש דוע .ירסומל יתוא הכפה וז הייגוסב הדמע תטיקנש אוה רזומה
קיסהל רהממ אל התאש הארמש המ .ךכ לע לצנתהל ךרטצא םג ינא
תבשלו המליד רוציל ךל חונ .(ךלש ילוא) "המלידה" יבגל תונקסמ
בוט ןיב ןיחבהל עדוי אל התאש יל רצ .הבושתה המ עדוי אלכ עצמאב
תקרופמ החפשמ לש יטסיטטס ןותנ דועל ךופהת ילואש יל רצ .ערל
ןיידע התאש יל רצ .ךלש המלידה ךותב ההות התאש ןמזב ,לארשיב
...ךלש אשנתמה טקלטניאה ירוחאמ רתתסמ
המ .ךתניפל סנכת טא טא התא ,(טנרטניאה) ךל רתונש הלועפה בחרמב
המכ דוע שיו דבל אל ינאש תעדל אוה וזה היגוסב יתוא דדועמש
.הביבסב רסומ ישנא


ךל רמוא לבא .עצמאב עוקת יד התא ,תמאה תא עדת אל תמאבש הארנכ
,ןחבמ אוה יותיפה .ךבלמ םזינוגטנא ריסת תאז לכב ילוא תוטשפב
לכ ומכ ןחבמב .דשל היגולנאכ תאז האר ךגוז ןבב דוגבל יותיפה
.רורב יד...לשכנ דגבש ימ ?אל טושפ .ןולשיכ וא החלצה שי ןחבמ
.ךשמתמ ןחבמ והזש ןבומכ .חילצה ורציי לע רבגתיהל ויד קזחש ימ
.רפסה תליחתמ לשכנ ןבומכ אוה ,הטילול לש הרוביג טרבמה יבגלו
.ךילע םחרמ ינא זא אל םאו וז הטושפ העדות םינפתש הווקנ


.םירבדה ךותמ אלו םירבדה לעמ לכתסהל הסנת ,תפסונ הנטק הציע
םשמ םישנוע ןיאש ןיבהל לכות .טעמ גגופתי ךייניעב לפרעה ילוא
לכל תואצותה .וישכעו ןאכ הרוק לכה .םלועהמ תקלתסהש רחאל םיימש
ךל בורק םדאב העיגפ לכ .םישעמל ףיקע וא רישי רשקהב תורוק השעמ
םימעפל .הלגתתש םג הפוסו .העיגפ איה אל וא תילגתמ איה רשאב
.םידליה ידי לע הלגתמ וליפא איה


ררועתת רשאכו ,ךתמשנ יקמע דע איהשימ בהאתש ךל לחאל יל אב טעמכ
ינא לבא .תמאה תא ןיבת ,דגבנה תיווח תא הווחתו דחא ריהב םוי
.םיחא ונחנא לכה ירחא .הז תא ךל לחאמ אל
תלל וביגה
 
 
25/10/02 0:32
נ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
רורבו טושפ ךכ לכ היה לכהו יאוולה
?הבושת שי רבד לכל
ןיא יל
םוי לכ תלשכנ ינאו


םיימוי יתיא רבדת אל הדליה ,ןוכנ אל והשמ יתרמא
תיבב אמא תא הצור אוה ,תונעט שי דליל -דומלל תאצל תרחוב ינא


הז הככ
טושפו רורב לכה אל שממ
םיענו ןינעמ רתוי הברה םג לבא
ךכ רחא םולכ ןיאש ,וישכעו ןאכו
?םירורב "וליאכ" םירבד לע הז תא זבזבנש
נל וביגה
 
 
25/10/02 22:25
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
הז ,ךכ לע יל רצ ...תוכהל יותיפל יתענכנ ,ךומנ יתדריש תמאב
.יואר היה אל


....ךכרדב ךל ךל ,ןיוש ,ונ ....ןכותה יבגל
חחרפל וביגה
 
24/10/02 23:59
תל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
איה השעמ רחאלש המלידל ללכ סחייתמ אל ינאש הביסה...יתחכש טעמכ
mother Theresa תישענ .תרשפאמ וז תוסחייתהש היצמיטיגלה
שי ךכל םג ?ןופצמ ירוסיי םתוא םידקופ עגרכו ואטחש "םינכסמל"
אל (אל וא) עדוי התאש ומכ רקשה .תמאה תא רמאת תאטח ,הבושת
ויד קזח ךנופצמ םאו .ךנופצמ יכבנב לדגו לדג אוה .השעמב םייתסמ
.תבאוכ רתוי הברה תרחא ךרדב טלפיי רקשה זא ,ומינפהל


.דחא םדאל תחא הבהאמ רתוי שי ילוא ןכו ,יותיפל ףוס ןיא ירה
ליגל הליבקמ אל וז תורגב ,בגא ךרדש תישפנה תורגבה תסנכנ ןאכ
וסנכיי רתיה .םינפהל וצפחי "םיירסומ" קרש הנבות וז .יגולונורכ
לוקשל ילבמ ,דצהמ שנשנל רשפא דימתש תאבחנ העדות םע הפוחה תחת
הכחמ .בושחת ,סעכת לאו ,חחרפ דידי הכרב אש .תואצותה תא
.ךלש םינוקיתל
תלל וביגה
 
26/10/02 23:11
תל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
תשגרה .ךממ הפצמ ינאש ןורחאה רבדה איה תולצנתה !בזכואמ ינא
....תמאב ונ ?ינופצמ רוהט תישע זא ךמצע םע ער תצק
המ .הוואגב גיצמ התאש הנעיה תב תוינידמ תא ןיבמ אל טושפ ינא
.המדאב שארה תנימט ןויערל תונעיה שיש רתוי דוע יתוא דיחפמש
עדוי התא ?תעדל אל ףידעמ התא ךב דוגבת ךתגוז תב םאש רמוא התא
דחוימב... הרישי הרוצב חרכהב אלו תולגל םילודג םייוכיסה המכ
?תילארשיה הציבב
םגוז ןב לש הדיגב רבדב םינורחא םיעדויש שיא וא השיא לש ןויערה
םיצור שממ אלש םישנא םתואל קוידב םיאתמ אוה .ףרוג אל אוה
םתויגוזש תעדל אל הריחבה אלא ,הדיגב רבד תעדל קר אל .תעדל
םישנאל םיאתמ אוה וננמזב ?הז ןורתיפ ןמ הזיא .תדקפתמ שממ אל
לומ התאו ,םישחכתמה םה םיבר ינובאדל ,השחכהה תוינידמב םירחובש
אוה ילוא הזה םורופה .השחכהב רחוב התאש ךכב הדומ הדעו להק םע
דואמ הברה ךל ורק תונורחאה םייתנשבש חוטב ינא .ךלש ןוקיתה
הזש חוטב ינא .ןאכ גיצמ התאש הרטנמה סיסב לע ודבע אלש םירבד
התאש תמאל ררועתמ תמאב התא וישכע קר ילואו .ךייניעמ הניש רידה
תד לכמ הקזח רתוי הברה איה ,תיתד אל איה תמא .בעתמ ךכ לכ
.הנומאו
ץצופל ילוא ,תללוכ תוררועתהל תצק קוקז התא ירהש,ןייומ ןייוש
ךל תוארהלו הארמב זוחאל .דבלב דחא דיקפתל ןאכ ינא .העובה תא
ןאכ יל ןיא .לודגב העוטו ,העוט התאש םייק הז םורופ דוע לכ
רסח הז...ינא ימ עדוי דחא םדא אל ףא ןכש ,וגא לש םיעינמ
ךלש הסיפתהש (תמייוסמ הדימב ינרמוי) עדוי טושפ ינא .תובישח
להקל ןתונ התאש היצימטיגלב םגו ךלש ךייח יבגל םג ,לודגבו הגוש
קרו ךא ודעונ תואיגש .תולבסנ יתלב ןה תואיגש .הז רתאב םיארוקה
.ןוקית ,דחא רבדל


התא ,ןיבמ ינא ןכ .תחא הינשל ףא ולו ךלש וגאהמ דרפיהל הסנת
לע רובעת .תרוויע הרוצב טעמכ ךתנומאב תנמאהו ,תצמאתהו תבתכ
התאש ןמזב ריוא םושנת...ךלש םיבותכ ללוכ ןאכ בתכנש המ לכ
.יתוהמ....ןוקית...יוניש הווחת ילואו ,ארוק
תלל וביגה
 
 
27/10/02 0:49
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
ךומנ תדרלו קפאתהל אלש יתרחבש ךכ לע התייה ןבומכ תולצנתהה
.ידמ ךומנו ידמ לק יה הז ...שפוטמו גליע דלי תוכהלו ידמ


,תירבעב ךלש תויעטה תא ריבסהל לוכי היה הזו טקלסיד התא ילוא
תוללמוא תויטנג תושורי אל רבכ הלא ,תונחרטהו תוגליעה לבא
תשכר יאדוובש ךלש תויטרפ תוקרבה ולא ,ךבג לע תאשל ץלאנ התאש
.ץמאמב
התאש ןוויכמ) ךל םיאתהל לוכיש דיקפתה תא הצממ יתייה וליא
ןייצמ יתייה םא קד זמרמ רתוי טעמ היה הז (ךמצעל דיקפת שקבמ
.קיפסי לכימ יצח ,ךלש הרקמב - םימה תא םידירומ ךילהתה ףוסבש
חחרפל וביגה
 
27/10/02 22:43
תל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
דיגת .לפנו םק ,לפנ בוש חחרפ ןכש ףכ ואחימ ,ייתוברו יתוריבג
ןוידה ירה...תמאב ?טוידיא ךל אורקל יתוא חירכמ התא המל ...יל
תתלב עוקש רמאמה בתוכ הנהו "? תמאה תא רפסל םיבייח" לע היה
.םיירטינס םידיקפת
םיבקועש הלאכ ןאכ שי .שדחמ ןבצעתמ התא םעפ לכ ךיא יתוא םיהדמ
םיש ?חחרפ רמוא הז המ .הזכ בצמב ךתוא ואר אלו םייתנש ךיירחא
יוארש ןחרטה ינא ?רמוא תמאב הז המ יל דיגתו בלה לע די
....התאו .םיתורשב ותוא ודירויש
הייגוס התוא ביבס חומה תא ןחוטו םינש שולש ןאכ בשוי רבכ התא
הנקסמל תעגה ?ןחרטה אוה ינא ףוסבו ,over and over again
?תוסרוה תורעהו תוראה רתוי ךל ןיאש ?תיצימש
דמג ,דמג התא .תדרל ךירצ שממ אל התא יכ ךומנ דרוי אל התא
םטמטל תחלצהש תויהל דואמ לוכיו לבלובמ התא .םייכרעה ךידממב
רמאמב .ךתעדב ץרחנ תייה אלש יתוא סיעכמ .ךלש םוטמיטב םיבר דוע
ךפוצרפ תא תיליג ,לפשה תדוקנב זא לבא ,רסומ יביבש תתנ דוע
.םינוא רסחו לכסותמ בשויש רוביצה תא תוצרל ךירצ תייה .יתימאה
רמא לודגה ןהכה המו .תומוגע תויזטנאפ לע ןנואמו בשויש רוביצ
ךלש םידליל וזה הצעה תא ןת....."ורקשת......שששששש...." !?םהל
חופת ומכ תיארנ ונלש הנידמה עודמ תוביסה תחא התא .טוידיא
לבא ,תושק הכ םילמב שמתשמ ינאש יל רצ .ןובקירהמ קלח התא .בוקר
איה ךלש הציעה .ךלש המוקעה הסיפתלו ךל זב ינא .םהל יואר התא
םיברש םג המ שפיט לש הציע .תמוצה עצמאב דומעל ךישמהל טושפ
הרקמב)ךלש תמאה הליבקמ המכ בל םיש .וז הציע ונקש ןאכ םישפטה
.ץראב םויה ונלוכ לש בצמל (רקש ךלש


איה תיפוסה ךתנקסמשכ יתוהמ הכ רבד לע רמאמ בותכתש תבשח המ
תורמל שורפת טושפו הבוט יל השעת ?יקנ הזמ קומחל לכותו ,רקשל
תוכז ךל הנתנ הז רתא תלעבש ןימאמ אל ינא .איש םושל תעגה אלש
םינפ רווח ןטלרש םתס אלא עוצקמ שיא אל וליפא התא .אשונב רוביד
.תוארנ שמש ינרק ךיא חכש חטבש


אלו תולפט תוצע תתל םוקמב ךלש ךייח תא םקשת ךל ... תסאמנ
הלילח .תנווכמ דיל םיקוקזו הרצל םינותנ תמאבש םישנאל תורורב
לכונ ,ץעהמ דרת .טפוש ינא ךתוא .ודעמש םישנא םתוא תא טופשל יל
וא תופלוסמה ויתועידיב םירחא לישכמה ,תוירחא לכ רסח ,עתעתמ
.תקפקופמה ותויחמומב
תלל וביגה
 
19/12/02 11:52
יתור :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הבוט הקלח לכ תסרוה הקיחשהש רמול לכוא הנש 20 האושנ התיהש ימכ
םעפ ידימ שגרתהל תוצרל אל אוה לודג שוקשיק .ןיאושינה ייחב
םירקימבו םיממעשמו םיסואמ דחיב םייחה םישוגיר אלל. שדח והשממ
ןיאו םידליה ולדגש ירחאש םישיגרמ יכ שרגתהל ןוצרל םימרוג םיבר
תויחל ונראשינ םצעב ונייח תא ונל אלמיו ונתוא קיסעיש ימ רתוי
. ינשה םע דחא אלו ינשה דיל דחאה
היהנ םא קר ונייחל לפליפ ןומה םיפיסומ תויושגרתההו ןוויגה
םהב םירקימה םיבר .ונגוז ןב לש ודובכ לע רומשנו םיטרקסיד
תוכירא םיפיסומו תממעשמה תרגסמב םתוא םיקיזחמ םינטקה םישוגירה
.ןיאושינה ייחב עגורו םימי
םכח הז תא םישוע םלוכ אל קר םידגוב םלוכ - תויביאנהמ ואצ
.דבוכמו
יתורל וביגה
 
28/1/03 1:57
תל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
????יתור תדבוכמ הדיגב
wake up and smell the humus.......םוז םוז תייחב רבד הזכ שי
תלל וביגה
 
23/2/03 22:10
יהשימ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
רסחש רמוא גוזה ןבב ודגב יהשימ וא והשימ ללכבש הדבועה יתעדל
והשמל אלא בוט סקסל קר אל הנווכהו ,םיסחיה תכרעמב והשמ םהל
ינפל םתוא וסנת ?תורחא תויווח תוסנל םיצור .קומע רתוי הברה
.םיבייחתמ םתאש
יתפדעה טושפ םירחא םע תויהל הז ךיא תוסנל יתיצרשכ -ישיא ןפואב
הז םא םג .ולש בגה ירוחאמ רבד םוש תושעל אלו ילש רבחמ דרפיהל
,תיזיפ הדיגב קר אל וז רחא והשימ םע ןימ יסחי -דסחתמ עמשנ
.םכיניב םיסחיה לע דובעל םיכירצ טושפ םתא ילוא
יהשימל וביגה
 
 
23/3/03 12:12
והשימ דוע :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
.היעבל ןממס .ןממס קר איה הדיגב .ןוכנ
.תמייק איהש רורב דןע לכ ,עגרכ , היעבה המ הנשמ אל


ךרד לש הלחתה הווהמ םג לבא) השק ,תקתשמ ,תבאוכ איה הדירפ
השדח
(...הלב ...הלב ...הלב
.רתוי תושקו תושק תודירפ שי
וא) הרבח/רבחמ הדירפמ המכ יפ השק דלימו תיבמו השיאמ הדירפ
(?אלש
."ילש רבחמ דרפהל יתפדעה" תושעל/דיגהל/בותכל לק הז
...תושעל ה ש ק ר ת ו י ה ב ר ה הז
והשימ דועל וביגה
 
5/4/03 19:32
ילמ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
רפסל ךירצ אלו לכה תעדל ךירצ אל הנוכנ הלימ לכ התימאל תמא
ןטק קדס ראשי דימתו (רבשנ אוהשמ) םיעדוי רשאכ יכ .לכה
ילמל וביגה
 
27/7/03 14:38
ךבצמב האושנל הבוגתב :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.ייאושינל ץוחמ רבג םע רשקבו דלי םע םינש 5 האושנ ינא םויכ
הנש 12-ב ינממ רגובמ רבג ותוא
.תפרוטמ הבהא .םיהדמ ונינב שיש רשקה .םידלי םע יושנ אוה
.הז םע תדדומתמ תא ךיא תעדל יתיצר
דצמ ךא וילע רתוול הנכומ אל ינאש תעדויו ילעב תא תבהוא ינא
םיעגר ולא ותיא יל שיש םיעגרה .רבג ותוא לע תפרוטמ ינא ינש
.םימיהדמ


םידדומתמ ךיא םישוע המ
ךבצמב האושנל הבוגתבל וביגה
 
12/8/03 3:24
תחא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
יתודלי עמשיש יתימא והשמ ףוס ףוס דיגהל תכלוה ינא תונב קיפסמ
תושפחמ ולאכ תורוחב ןיאש ןימאהל דואמ יל השקו..ונלוכ לבא
תוקפוסמ אלו..םירבג רשאמ רתוי יתעדל קר ילואו רתוי םישוגיר
םיבהאתמש םירוחב לע תויזטנפ אלא ןכשה לצא ינימ רוקיבמ
רחא וא הזכ םימת/רגובמ/ריעצ רוחב לע רבעהמ תויזטנפ,ונב
לכ ונחנא תוזטנפמ תויזטנפ לעו תוסופתב םיסופת לע תויזטנפ,
רתוי תוצור ןמזה
תחאל וביגה
 
9/10/03 13:49
alma :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
רפסל לש טקאה ,תדגבש הרימאה םיתעלש העוט ינא ילואו יל המדנ
.היצקנופ הזיא תרשמ ,גוזה ןבל
הרימאה זא ,ןומאב ,וגאב השקה העיגפה לע רבגתהל םתחלצה םא
רסח היה ןכל םדוק תמיוסמ הדוקנבש תזמרמ ץוחב והשמ תשפיחש
.הצוחה םינופ הז ללגב ילוא ,תויגוזב יתוהמ דואמ והשמ
יכונא טנמלא הזיא שיש ןיטולחל ךתיא המיכסמ ינא םיוסמ ןבומב
לש לגדה תחת ,גוזה תב וא ןב ןובשח לע ךלש ןופצמה תא תוקנלב
. םיעצמאה תא תשדקמש תונכה הרואכל
אלש םירבד רמולו רבדל חתפכ שמשל לוכי הזכ יודיוו ינש דצמ לבא
.םדוק רמאיהל ולכי
alma ל וביגה
 
 
9/10/03 15:23
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
,םיסחיה תרגסמב היעב םהל שיש םיכירעמש ,יהשימ ,והשימ םא
לשמל רשאמ) םירחא םישימג תונורתפ שפחל םתוא האיבהש היעב
יואר ,(תוקידצו םיקידצ לע תוחטתשה וא ,םישודק םירתא לש לויט
לכ .םיסחיה תרגסמב בושח אשונ הז .םהלש תויעבב ולפטיש דאמ
.םהלש םיסחיהו םיכרעה תכרעמ תרגסמב ,הדיחי וא דיחי לכ ,גוז


.תרחא האלש איה "יודיו"ה תלאש


,הדוותמה לש ימצעה ןופצמל טרפ רבד הקני אל יודיוהש ןעוט ינא
רתוי הברה ןהש תומרב באכו תכובסת תנעטהל םורגי תאז תמועלו
העונצה יתעדל , םורגי הזכ רבד .תירוקמה היעבה רשאמ תוהובג
.קזנל ,טלחהב


....תובוגתבו רמאמב בותכ אוה ירה ראשה לכו
חחרפל וביגה
 
 
9/10/03 16:12
alma :תאמ
ךתעד לע קולחל יל רצל הבוגתב
יצח תא יטרואתה הרקמהמ תולדל יתיסינ תמאבש תויהל לוכי
האלמה סוכה
ןמזמ רבכ וכפשנ ,סעפא ,םימהש טלחהב תויהל לוכי לבא
,היצקנופכ אלו תוהמכ יודיוה תלאשל רשאו
:תבתכש המב ןיטולחל ךתיא המיכסמ
.אל ינא תילותק
alma ל וביגה
 
30/5/04 14:28
תדגובו תדגבינ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
אעטו
תדגובו תדגבינל וביגה
 
30/5/04 14:39
תדגובו תדגבינ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
דואמ ינא ןמאנ ךכ לכ היה אל אוהש רבתסימו םינש 5 רבח יל שי
םע ליחתה השע אוהש תויטש ינימ לכ יתיליגו תינררב ארונו תיאנק
םהניב והשמ היהש תידוה אל םהמ תחא ףא לבא תרחאה םע שגפינ וז
ינא יתדגב ינא םג ריזחהל ידכ זא תומל אבש לכסתמ ךכ לכ הזו
הזיא יילע ןימאי אל םג אוה עדוי אל אוהו םירבג 3 םע יתבכש
םירבח ןיידע ונחנא הווש אל הז תמאה תא דיגהל לבא ? הא יפוי
2-ב הדוה אוהו יהשימ םע בכש אוה םא יל תולגל ותןא יתחרכהו
באוכ ארונהז תעדל הצור יתייה ינא םג הא שי דוע המכ ןיינעמ
תושעל המ לןבא וב תדגוב יתייה אל םלועל יל ןמאנ היה אוה םיאו
הלחמ ומכ איה וזה העפותה תא םירצוע ךיא הזה םטמוטמה םלועה מםע
הנמימ םיקבדינ םלוכ ףוסבש
תדגובו תדגבינל וביגה
 
21/7/04 22:40
cookielida :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
...תניינעמ ךתשיג ךא ,המליד ןכא...תבתכ הפי
cookielidaל וביגה
 
22/11/04 13:27
tweety :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
!!תרדהנ הבתכה יתבהא
!!???ךב דוגביל ךתגוז תבל היצמיטיגל תתנ - ףוסב תסרהש לבח
,תאז תישע ילוא .יניעב ההומת דואמ .ךכ לע ךל רפסת אלש דבלמ
?יותיפב דומעת אל התאש הרקמל
tweetyל וביגה
 
20/5/05 1:26
םירבכעל תשחול :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הלילה קוחר אל ,ךיפה יתלב הזה והשמהו ,תויגוזב והשמ רסחש עגרב
.(םירחא םישנאל םיכיישה) םירחא םירביאב הז תא ואצמתש
ינשלו תיקנע הבהא שיו ,תויגוזב םולכ רסח אלשכ הרוק המ לבא
םעפ דוע ?תינימה הרגישה םע המ ?דואמ הובג ודיביל שי גוזה ינב
תורנו ןיי יקובקב ,םימוקימו תוחונת יוניש לש הלאה תוצעה
הלב הלבו הנותחת השבלה ,ןימ יעוצעצ ,םילוחכ םיטרס ,תרוטקו
?דוע המ .הלב
םדאל ראלוד ןוילימ ?הלודגה הבהאה ללגב קפאתהל ךירצ תמאב םאה
!!!!!תונשוכרהו האניקה תא תלסחמש הלולג איצמיש
.תיתרבח המרונ טעמכ .שגליפהו בהאמה דסומ :ךכ הז תא ורתפ תפרצב
םירבכעל תשחולל וביגה
 
 
11/6/05 18:04
חחרפ :תאמ
?תמאה תא רפסל םיבייחל הבוגתב
ןכיה אל איה היעבה זא ,הרובש איה ,הרובש םיסחיה תכרעמ רשאכ
.הלילה ונירבא ולעפי וא ונשי


'וכו תורבחו הביח הב שיו ,תנגרואמ ,הכורא םיסחיה תכרעמ רשאכ
הככ הזש ללגב אלא ער והשמ ללגב אל ,הבכ והשמ ,ספוא ....ו
!?החונת הנשנ ,המ זא :ןוכנ הז תמאבש ינפמ ,םדאה ינב לצא


המהדתו תושגרתה דועו תובר םינש ךרואל הקושת קיזחהל השק
אל תפרצב שגליפה דסומו .ירשפא יתלב וליפא ילוא .המישנ רצוקו
והשמ םש שי ,השאה לש דצהמ לכ םדוק .ןיינעה תא רתופ קוידב
הבהא שיש ומכ הנוכנ האנק שיש הדבועה הזמ ץוח.ינויווש אל דאמ
.תחא תישונא הליבח וז והשכיא .תושגרתהו הקושת שיש ומכו


:םיינשל תקלוחמ םצעב ילש הצלמהה
- תויגוזה ךותב תמא תורבח רקיעב - הבוט תויגוז ךל שי םא .1
םע םג ,תושעל המ יכ .יותיפמ ענמהל תנמ לע ץמאמ לכ י/השע
!?ירתווית המ םע זאו תושגרתהה לש הפוס עיגי ה/שדחה רנטרפה


רוסאהו שגרמה לע תכלה ,הלאה םילוקישה לכ רחאל תאז לכב םא .2
תויטרקסידב ןיינעה םצע לע רוצשל שי ...הרגמהו לפאהו התפמהו
.ןתינש הלודג יכה


:ךרדל ,םניחב ,הנטק הצע דוע זא ,ןאכ רבכ ונחנא םאו
,ונייח ךותל ואובל םדוק םיאלפנ ןימ יסחי לע תי/רנטרפל רפסל
!!!רתוימ דאמ הז םג


:-)
חחרפל וביגה
 
11/6/05 17:15
ronam :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
םש ףחרמ הז הדיגבמ הרזח ךרד ןיא תרמאש המ םע המיכסמ ינא
אלו םיבר/םידרפנש עגרהמ ןמז המכ רחאל ךא ....חצנל ריואב
??הדיגב ארקנ אל רבכ הז עובש םירבדמ
ronamל וביגה
 
 
11/6/05 17:55
חחרפ :תאמ
?רפסל םיבייחל הבוגתב
?ונ .....עובש רובעכו ,םיבר/םידרפנ םא


והשימל השעי הז בוט המ ,רפסל המל זא ,הדיגב אל הז םא
תוהמל םירזוח ונחנא הנה א ,בשחנ ןכ הז םאו ?ןוכנ .םידדצהמ
,םוחת לכב ,היצמרופניא ףדוע .קיזמ טושפ הז יתעדל .רמאמה לש
.רתוי הבוט הנבה וא רשוא וא תחנ ףיסוה אל םלועמ


...יל הארנ הככ


חחרפ קר ינא לבא
חחרפל וביגה
 
21/3/06 21:19
kobiwriter :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
יבגל .חותפה ישונאה עצפב טריפס טיוו תצק םיכפוש ףוספוס .הלועמ
םירנ םא ,שיש ינויגה יכה .ינויגה עמשנ ,קילומש לש תונקסמה
.תיטנג םימגונומ .הבירצב םינשוכר ונחנאש הדבועל םיידי
ןיא .םייתנש רבכ הבהא - הוואת ,סקודרפה תא םינחוב יתגוזו ינא
שלשנ דוע ונחנא - ונשכרש העידיה טעמל ,תומדקתה ידימ רתוי ונל
,תוימיטניא . סיסבה םדוק .הרוק ,הרוק לבא .חוטב .גראנו עברנ ,
.ףאטסה לכו ןומא
kobiwriterל וביגה
 
11/10/09 11:18
ןאיל :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
!!!!הטוסי
ןאילל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא