םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

אתנכשמהו םידליה ינפל
ןונד ליא


אוה "אתנכשמהו םידליה ינפל" רפסה
תא התנישש הטלחה .הטלחה לע רופיס
הלבקתהו ,ןונד ליאו הילדוא ייח
תיבב ,םירבח םע תיתרגש ברע תחוראב
יביבא לת הפק


יאשונב םיניינועמ תואריהל ,ונחוכ לכב ,וניסינ ינאו הילדוא
הפקה תיבב ,םישולשה יאליגב תוגוז רפסמ לש הרובח ,ונל ונבשי .החישה
הארנ הז ךכ ,תילרוג הייגוסב הקסע החישה .לוריבג ןבאב ונלש יתנוכשה
וא ,הקירפאב בערה היה אל החישה אשונ ,אלפה הברמלש אלא .ץוחבמ תוחפל
דקמתה ןוידה .ונתער ישקבמ םע יתימא םולש לש בצמל עיגנ םעפ יא םאה
.הנתשמ וא העובק תיבירב אתנכשמ תחקל םאה - תמאב בושח אשונב
ילבמ ונביבס וטייש םילימה .הקיתשב םימימשמה םיחוכיוול ונבשקה
תדימ הלדג ךכ ,המוהמה המ לע ןיבהל וניסינש לככו ,תובקע םוש ריאשהל
.הילדוא לאו ילא הצובקה ירבח ונפ תמייוסמ הדוקנב .ונלש לוכסתה
התסינ הילדוא .החישל ףיסוהל המ היה אל יל .היגוסב הערכהל םיפצמכ
המכל הריד רוכשל טושפ רתוי אל" סוסיהב הרמאו דובאה ונדובכ תא ליצהל
."?חורה תבשונ ןאל תוארל זאו םינש
ישארב יתנהנה .ילשב זחאנ הילדוא לש הטבמ .ןחלושה ביבס ררתשה טקש
םיחילצמ אל טושפ ונחנאש הז עגרב ונעדי ונינש .הירבדל םיכסמכ
שדחתה חוכיווה .םלוכמ םולשל ונדרפנ ,ןכמ רחאל תורופס תוקד .בלתשהל
םידעוצ ,ן"ח תורדשל ונינפ ינאו הילדוא .ןחלושה ןמ ונמקש רחאל עגר
.תובשחמב םיעוקש ,טאל
בלשב" ,יתינע ,"ירמגל" .הילדוא הליחתה ,"?ינומכ תשגרה התא םג"
ונכשמה ."םירבדמ םה המ לע ןיבהל הצור אל וליפא ינאש יתשגרה ,םיוסמ
.יתלאש ,"?רזומ והשמ ונב שיש תבשוח תא" .הקיתשב תכלל
יושנ גוז ,ונילע לכתסת .החוטב ינאש תמאה" ,הילדוא הכייח ,"?תבשוח"
רשפא ,תועובקו תובוט תודובע שי ונינשל .ביבא לתב םירג ,30 יאליגב
."הנוכנה ךרדב ונחנאש רמול
רבכ לכה וליאכ הארנש" .התוא יתכשמה ,"ונל עירפמש המ קוידב הזו"
ךישמהלו רקובב םוי לכ םוקל קר הז רתונש המ לכו ,ונלש םייחב רדוסמ
."וב םיאצמנ םלוכש לולסמב
,"םימעפ הברה ךכ לכ הז לע ונרביד רבכ" .תרהרוהמ ,יב הטיבה הילדוא
ביבסמ לויטל תאצלו ,הנותחב ונלביקש ףסכה תא תחקל ,לכה בוזעל" .הרמא
,"טילחהל םילגוסמ אל טושפ ונחנאש ,איה היעבה .ןמז תלבגה אלל םלועל
.הירבדל רושיאל הכחמכ ,ידי ףכב הזחא איה
.יתרמא ,"הז תא השענ יאוב"
,תוחפשמה ,ךלשו ילש םיסובה ?ןכ ,ךורכ הז המב ןיבמ התא ?חוטב התא"
."םירבחה
ונעדי ונינש .40 ן"ח תורדש ,ונלש תיבה תסינכל ונעגה בל םישל ילבמ
ייחל החטבהה ,ריוואב היהש םסקה דבאי - התיבה סנכינ וב עגרבש
קפרמ יל הסינכה הילדוא .תובשחמב עוקש יתדמע .תוגאד תרסח תונקתפרה
.תידיימ יתוא ררועש ןטבל יתודידי
הטלחהב חוטב אל בוש ,התוא יתלאש ?"ךרדל םיאצוי - תרמוא תא המ זא"
.הקד ינפל יתלביקש
היה לבא ,רמול תדמוע המ יתעדי אל .הלש יניצרה טבמב יב הטיבה הילדוא
וא תוטרח אלל ,דחיב הזכש עסמ לע םיכסהל םיבייח ונחנאש רורב יל
ימימת ונינש ונייה וב בצמל עיגהל ונחלצה אל עגר ותוא דע .םיסוסיה
.םיעד
,"םיאצוי" .עגר ותואב ימומרע טעמ יל הארנש ךויח .הכייח הילדוא
."םיאצויש חטב" ,הרמא
אל הז ,אלש ונעט םידדצה ינשמ תוחפשמה .הלק התייה אל ונלביקש הטלחהה
אל ונחנא יכ םידלי איבהל רבכ ליחתנשו ,ליגה תא רבכ ונרבע ,ןמזה
רדתסהל לכ םדוק ךירצש ונעט ונירבח .רתוי םיריעצ תויהל םיכפוה
ךותמ ,ונירבחמ דחא .ולאכש תואקתפרה לע בושחל ךכ רחא קרו ,םייחב
ירסח םירזוח ונא ובש דחוימב םוגע שיחרת ונל רייצ ,ונלרוגל הנכ הגאד
תותלד לע םיקפדתמ ,הב םירבח ונבשחנ םעפש הרבחהמ םידונמ ,ץראל לכ
םידוונ לש ןיק תוא ונב עבט לויטהש תולגל ידכ קר הדובע שפחל ידכ
.תוירחא ירסח
לעשו ריחמ שי םולח לכלש הנבהה ךא ,ונל רורב היה ונלש תויופידעה רדס
הקיתעה הפסה תמגודכ ,ונשוכרמ םיטירפ רוכמל ךרטצנ הז םולח ןממל תנמ
השקה קלחה היה הז - ופיב םישפשפה קושב לקש םייתאמב ונינקש תאלוטמהו
בורב ונטלחה ,הז המודמ "ןוירה" לש םישדוח העשת רחאל ,ףוסבל .תמאב
רתוי הברה ונשגרה .הבוטל ונתשה ונייח ,הז עגרמ .לויטל תאצל תולוק
םייתודידי רתוי הברה ונייהו ,רתוי הלק התייה ונתנש ,ונמצע םע בוט
דיתעה תמועל םישישב ולטב םה לבא ,תויוטבלתה ויה ןיידע .הביבסל
.קנע ידעצב ונמדקתה וילאש ריעסמה
.וזה הנשה רבעל הגרעב הרוחא םיטיבמ ונא ,םולשב לויטהמ ונרזחש רחאל
.דחיבו דוחל ,ונתאמ דחא לכ לש רתויב הפיה הפוקתה התייה וז
אוה הז .תושעל ןוכנה רבדה הזש ןיטולחל םיחוטב ונייה לויטל ונאצישכ
תא תישעש חוטב אל םעפ ףא התא םהבש םיליגרה םייחב ולבקל השקש ןוחטיב
םינתשמ ידמ רתוי ,הטלחה לכל תופולח ידמ רתוי שי .רתויב בוטה ךלהמה
.ןוכנה רבדה תא השוע התא תמאב םאה בושחל ךל םימרוגש

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
8/1/07 19:05
תחרוא :תאמ
ןונד ליאל הבוגתב
ינפל עגר שממ ,הבוט הדובע יתבזע םינש 6 ינפל ,26 תב יתייהשכ
ינאש ורמאש ולאכ ויה .הנש לש םיהדמ לויטל יתעסנו תועיבק
יתרזחשכ .םייטקרפ רתוי םירבדל ךוסחל יאדכו ,הז ליבשב "תרגובמ"
תומיהדמ תויווחב הרישע יתרזח .הבוט רתוי הברה הדובע יתאצמ
.תיאמצע רתוי הברהו
לכל יכ .תאז השעיש -לייטל הצורו םידלי ןיידע ןיאש ימל,יתעדל
.(רתוי בוט ףאו) ףילחת שי הריד/הדובע
.ליבגמ רתוי ךא ,רדהנ תויהל לוכי לויטה ,םידלי םיאבשכ
לכה...תווחלו עוסנל רקיעה...ןאל הנשמ אל ,ועסתו וזראת ,הללאי
השפוח+םידלי ,הדובע ,אתנכשמ) רבדה ותוא קוידב ,ןאכ םכל הכחי
(תואבה םינש 60ה ךלהמב...הנשב םעפ ל"וחל הרצק
תחרואל וביגה
 
19/9/08 14:08
תחרופ :תאמ
ןונד ליאל הבוגתב
תונוצרה ,תובשחמה םוזמזש ןמזב ימינפה לוקל בישקהל טושפ אל הז
,םיינזואב שחור ביבסמ םלוכ לש תונבההו
דגונמ אוה םא םג ,ןוכנ שיגרמש המ לע םיכלוהשכ קפס אלל לבא
בוט השוע הז ,להקה תעדל
ילוא םידלי ,םכתיא חווטה ךורא רשקל תונלבסב ןיתמת חוטב אתנכשמ
תא םימלשמ םתא קרו םכל ןוכנ תמאב המ םיעדוי םתא קר לבא ,תוחפ
ריחמה
םירחא לש תועדל ביגהל ךירצ אל תויתפכאה לע הדותל רבעמ זא
תחרופל וביגה
 
23/8/10 11:57
תירוא :תאמ
ןונד ליאל הבוגתב
.ויהש ומכ קוידב תושוחתה תא תווחל םימרוג םירואת ,קתרמ עמשנ
לכ .ךויח הלעמש רומוהב הוולמ .לייטל קשח השועו ישממ דואמ
.דובכה
תירואל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא