םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
הדילו ןוירה~תוהמא~ישאר    
   

רוחבל תדלויה תוכז
רנסייל ימוא

תא איבהל םיאפורל תארוק ירייברב"
םירקחמה רתי לכ ןכו ,שדחה רקחמה
םעפ לכב תודלויה תעידיל ,םייטנוולרה
"קרפה לע ירסיק חותינ לש אשונה הלועש


?תיקיתרנ וא תירסיק ,ףידע המ


םשב ץראהב ךכ-רחאו ילגנאה "ןאידראג"ב הנורחאל םסרופש רמאמב
הילגנאה תרבחמה תחוודמ (26.9 ץראה) ",ירסיקה חותינה לש לפאה דצה"
יכ הארמה ,Birth תעה בתכב םסרופש שדח רקחמ לע ירייברב הזילנא
השולש יפ הובג התומת ןוכיסב םיאצמנ ירסיק חותינב םידלונה תוקונית
תיקיתרנ הדילב ודלונש תוקוניתל האוושהב ,םהייחל םינושארה םישדוחב
תלעתב רבעמה תעב תואירהמ הצוחה םילזונה תציחל ,הארנה לככ .הליגר
.תואירה דוקפת תא תרפשמ הדילה
ןהיאפור ידי לע ןהל רמאנ רשא םישנה לכב ירייברב תדקמתמ הרמאמב
ורבעש םישנ ,לשמל - ןכתסהל אלש תנמ לע ירסיק חותינ רובעל ןהילעש
ןניא ומצע חותינב תוכורכה תובורמה תונכסה דועב - םדוק ירסיק חותינ
לכ ןכו ,שדחה רקחמה תא איבהל םיאפורל תארוק ירייברב .ןהינפב תוגצומ
לש אשונה הלועש םעפ לכב תודלויה תעידיל ,םייטנוולרה םירקחמה רתי
לכל תיברימה הכימתה תא תתל תארוק איה ,ןכ ומכ .קרפה לע ירסיק חותינ
.םיאפורה תצלמה תורמל תיקיתרנ הדיל רובעל תשקבמה תדלוי


רוחבל השיאה תוכז


טופשל םא ,רתויב תיטנוולר תויהל הייושע םיאפורל ירייברב לש האירקה
.הנורחאל (ץראה) ןותיע ותוא יפד לעמ ומסרופש םיפסונ םירמאמ ינש יפל
חותינ ךירצ ימ") ןמרזלג קרמ ר"ד ידיב בתכנ ןושארה העידה רמאמ
תובורמה תונכסה ינפמ ןמרזלג עירתמ ,ורמאמב .(9.7 ,ץראה ",ירסיק
לבל םיאפורה ויתימעל ארוק ןכ לעו םיירסיק םיחותינ עוציבב תוכורכה
היצקידניא אלל הז ןיעמ חותינל תודלוי תושקבל שאר תולקב ונעיי
רובעל תושקבמ לארשיב םישנ 1400 -כ ,בתוכה ירבדל) הרורב תיאופר
םיירסיק םיחותינ ,תורחא םילמב (.הנש ידמ "ןוצרמ" ירסיק חותינ
,םלוא .םהב שומישב זירפהל ןיא ןכלו ,קוניתל ןהו םאל ןה ,םינכוסמ
ךלוה רפסמה - לארשיב םישנה יפלא תורשעל סחיתהלמ ענמנ ןמרזלג ר"ד
,ירסיק חותינ תושקבמ אל רשאו ,ךומנ ןוכיסב תודלויכ תורדגומה - לדגו
.הנש ידמ ךילהתה תא רובעל תוצלאנ תאז לכבו
םיריכב םיאפור השולש ידיב בתכנ אוהו ,עובש רובעכ םסרפתה ינשה רמאמה
רמאמל הבושתב (םהוש באז 'פורפו ןמלפא יבצ 'פורפ ,יפסכ ןימינב)
ךמות אוהו (16.7 ,ץראה) "רוחבל השאה תוכז" ארקנ רמאמה .ןושארה
לא סחייתהל שי ,םיבתוכה ירבדל .ירסיק חותינב רוחבל תדלויה תוכזב
עקר לע תאז לכו .אל ותו אה ",תפסונ הדיל ךרד" לאכ ירסיקה חותינה
.םיינרדומה היגולונכטה יעצמא לש םתוחתפתה
דגנו דעב עדימה לכ תא השאל תתל שי"ש םישיגדמ םנמא םירבחמה םיאפורה
תעדל השק ךא ".הידיב הטלחהה תא ריאשהלו ירסיק חותינו תיקיתרנ הדיל
:רמאנ וב ,רמאמב םדוק עטקב האבוהש םתשיג םע בשייתמ הז טפשמ ךיא
תאצל רתוי חוטבו לק רבועלש ןיבהל ידכ םייאופר םירקחמב ךרוצ ןיא"
הבש ,תיעבט הדיל לש 'םיתחתחה ךרד' תמועל ירסיק חותינב תוריהמב
."ויתודימל הרצ הלעתב רבועו םחרה ידי לע תועש ךשמב ףחדנ קוניתה


םיהולאל םיאפור ןיב ןטקה לדבהה


ורמואב ,תישאר .תוחפל תוביס השולשמ וננינעל בושח הז ןורחא טפשמ
תא ףקשמ אוה "...ירסיק חותינב תוריהמב תאצל רתוי חוטבו לק רבועלש"ש
םוקמב) .דבלב םאל ,ללכב םא ,ןכוסמכ ירסיקה חותינה תא גיצהל הייטנה
ןוצרמ ירסיקה חותינה לע םיצילממ ףא םירבחמה-םיאפורה ,בתכמב רחא
,םנמאו .("םגפ אלל קונית לש הדילב םיבר םיצפח ובש ןדיעב" םויכ
םאו אפורה תצלמהל םאתהב םא ,ירסיק חותינ רובעל תומיכסמ תובר תוהמא
דמועה דליה םע ךכב תוביטימ ןה יכ הנומאה ךותמ ,ןמצע תעד לע
רבגומה ןוכיסה תא ןמצע לע תחקל תונכומ ןה ,תרמוא תאז .דלוויהל
הלא ןיעמ םישנל .דלוויהל דיתעש רקיה קוניתה םשב (תוומ ףאו) האולחתל
.רתויב יתועמשמ תויהל Birth-ב הנורחאל םסרפתהש רקחמה יושע
ןכאש ףקשמ ל"נה טפשמה "...םייאופר םירקחמב ךרוצ ןיא"ש ורמואב ,תינש
םאל חוטב רתוי םא םיקדוב רשא םייאופר םירקחמ עוציבב ךרוצ ונשי
ירהש .תיעבט הדיל רשאמ תיאופר היגולונכט תועצמאב הדיל רבועלו
ןיא הדילב םויה תוצופנה תויאופרה תויוברעתהה ןמ תוברל ,לעופב
תא תולגמ םג הלא םילמ םלוא .ןתוליעי תא םיחיכומה םיפיקמ םירקחמ
תולפוטמבו) םיירקחמ םיאצממב לזלזל םיאפורה ןמ קלח תוחפל לש הייטנה
החידב טפשמה שיחממ ךכב .המ יהיו םה םכרדב ןימאהלו ךישמהלו (םהלש
.אפור אוהש בשוח וניא לאה ?לאהו םיאפור ןיב לדבהה המ :יתעמש םעפש

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
5/11/06 1:39
Inbal :תאמ
רנסייל ימואל הבוגתב
!ןמואיי אל
....תומרב םינפצוח הלאה םיאפורה
לע הצילממ ינא ,תיעבט הדילו ןוירה לע ףסונ עדימ הצורש ימו
:הדילה תונמא רתאב םיעיפומה םירמאמהו םורופה
www.leida.co.il
!הצקל הצקמ הדילל השיגה תא הניש הזה רתאה יל
תיתימא הריחב תוכז ןעמל "תדלל תוארוק םישנ" תא ריכהל םג ץלמומ
.תומיצעמ םישנ .'תושו אריפש תירינ - ךל המיאתמש הדילב
לבנע
Inbalל וביגה
 
18/1/07 12:43
תינומלא :תאמ
רנסייל ימואל הבוגתב
,הדילה תלעתב רבוע אוהש הטיחסה היה קוניתה רובע ןינעה לכ םא
חוטב והשמ .יתוכאלמ ןפואב תאזכ הטיחס לש הימדה תושעל רשפא היה
אל תואירהש ללגב ?3 יפ - תוקוניתה תתומת יבגל הזה רקחמב יוגש
???וטחסנ
תובקעב ויה ירסיק חותינ לש םיבר םירקמש ,אוה רעשל רשפאש המ לכ
תויעב ולא-יא םע דלונ קוניתהש תרמוא תאז - רבועה לש םורח בצמ
.תוומל םרגש המ הזו
תינומלאל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא