םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

םושנלו גורהל
ןוארב ילעטנ


לש שדחה םירישה ץבוק ךותמ םיריש ינש
תכירעב "םושנלו גורהל" ,ןוארב ילעטנ
2006 ,'תיב תזוחא' תאצוה .יחרז תירונ


הרובד תריש


הרובד ירוע ירוע
ריש ירבד ירוע ירוע
ירחא ישוקב יתמק
ךרד עמוד םדה
הרובד ינא יתמקש דעו
הב ךלה אל שיא
הקד הממד
הקיר ךרדה
רמותה תחת תבשוי ינא קר
הזה ארונה םוחב טפשמ השוע
המ רומאל אוהה םויב יתרש
יתחרצ אלש
םג ופטנ םימש םג השער ץרא
ולזנ םירה םימ ופטנ םיבע
ינא זוע הכרד ישפנ
יתעדי האיבנ הדלי הרובד
םג הנושאר יתייה אל יכ
הנורחא אל


םושנלו גורהל


יתייה רעיה תפמינ ינאו
תורמצה ןמ ךתחוצ תא תעמוש
םיצח תפשא םעזב תשלות
םשנלו גרהל
םשנלו גרהל
ךבסב םינרקמ תושעל
םיקעוז תורפוש
הלילה לכרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
1/11/06 20:47
ריש :תאמ
ןוארב ילעטנל הבוגתב
יניעב קזח ךכ לכ היה אוה ,ינשה רישהמ יתמשרתה דואמ
רישל וביגה
 
 
6/11/06 0:09
ידע :תאמ
םושנלו גורהלל הבוגתב
.המשנל םירדוחו םישגרמ םיריש
תלצנמ ינאו רתאב רופיס הזיא יתשפיח יכ הרקמב ךיירישל יתעגה
השיא תא -ךלש טרסה תא יתיאר העש ינפלש ךל דיגהל המבה תא
.המכחו .תדחוימו תרשכומ
ידעל וביגה
 
6/11/06 16:22
ןרק :תאמ
ןוארב ילעטנל הבוגתב
,הרקי ילעטנ
-.רישי רשקב ןאכל רושק אל םנמא
םרגש ,1 ץורעב לומתא יתיארש ךלש ןיוצמה טרסה לע ביגהל יתיצר
םרג ןכו םלועמ התוא תווחל ילב םג סנואה תיווחמ קלח תויהל יל
.טרסב הדוזיפא לכ םע הנבנש רידא תושגר ץרפל יל


!רוציל יכישמת
ןרקל וביגה
 
 
6/11/06 17:24
תינח :תאמ
םושנלו גורהלל הבוגתב
, טרסה תא לומתא יתיאר ,ילעטנ
כ"דב הרוק אלש המ 1 ץורעל יתעגה אוהש ךאו יתפזפיז םתס
לש םהיניע ךותל עלביהל אלש יתלוכי אל ךסמל יתבאשנ םואתפו
םיהדמ היה טרסה ...הקזחו השק ךכ לכ היווח ורבעש םישנה
היה הזו .....תוארמה םיעבצה ,םוליצה לש הקיטטסאבו ןויקינב
לש הקזח תוחכונו ףוצרפה תא קר םהל תוארהל יינעב ןוכנ ךכ לכ
,היה הזש ומכ ףושח רופיא אלל םהל התייהש םיינע
ןמז ןומה ינפל ילש הפתוש התייהש ילעטנ םע ןויארה תא היה זאו
דואמ הרוחב , יילע הימשר תא הריאשה איה ךא הרצק דואמ הפוקתל
רמול יתד תצק) ךרוא תא ץיפהל יחילצתש הווקמ תדחוימו תרשכומ
תעדוי תא תארוק תא םא - הזכ םוקממ ונאב וניניש לבא הז תא
. ךלש תודובע דוע תוארל דואמ הווקמ ינא (הנווכה המל
תינח ,החלצהב ןומה
תינחל וביגה
 
1/8/07 3:36
עודי הריש רקבמ :תאמ
ןוארב ילעטנל הבוגתב
אל הפש .קמוע ילב תובשחמ לש בוביג םתס .םולכ וב ןיאש ריש
.טשינרוג טימ טשינרוג .תניינעמ
עודי הריש רקבמל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא