םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

תודחייתה
םשל יתיא

הסירל םע לאגי לש תודחייתהה תארקל
םיפיט המכ ול קפסמ םשל יתיא


,ךתדיחי םע םויה דחייתמ התאש ןיבמ ינא
.ךנימי םע תודחייתה לש םינש 11 רחאל
,ךליגב ידוהי ,רכיכה לע הפוצ
.הצע תולימ המכ ךל רמול ומצעל השרמ


,האיצמ האיצמ לע בשוי התאש ןייצל שי לכ םדוק
,(הציצמ) הציצמ תאזכ הרוחב רוח לכמ אל
,הרטמב תוקבדהו םייניעב קיזה ,הלש הנימטסה םע
.הגיגח םויה השוע היה ךמוקמב רוחב לכ
,ךוליה דירוהל שרדת התא םתוח ריאשהל ידכ
.ךויחה םע םדרתו הסירל לע י'גנב עצבת קר תרחא


!ימצע ןוקיר השעתש יטירק הז ןכל
.יתימאה טקאה ינפל ,הפיט ריאשת לא
,בצק ומכ ךבתסהל הצור אל התא םאו
,בצל םיאתמ היהש בצקב םדקתה
,הצור שממ איה םא ברע יצח תוחפל התוא לאש
.הנידמב דחא רפסמ ריסאה התאש ללגב ץחל הילע ןיאש אדוו


,הנגה הבושח ןכלו לכה ינפל תואירבה
.הלותב הניא ןמזמ רבכ ךתדיחי ךילא דוגינב רשאכ יאדווב
,םיינש וליפא יאדכ ,םודנק םיש זא
.םייתעבש חוטב הז לבא הנהת תוחפ ילוא


,קרב תכממ רתוי הובג יוכיס שי בגא
.קרס קר הרוי תמאב התא ןיז ילכ אללש
,חיכש יד הז רומאכו ,ךלי אל הז םא זא
.חילש ידיב תושעל ןתינ חצור לש וברו ורפ תווצמ םג


,הנידמב ןצחוימה ןויזב קלח ךל שי םויה
,השינעה תכרעמב קויתה ליבשבו ונליבשב םוליצ השע
,היצטידמ השעת םג ילוא תוציעה לכל בשקה
.היצריפסנוק לש לדוגב יקיה םע ונילא הסירל תא רזחהו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
25/10/06 15:48
ןרק :תאמ
םשל יתיאל הבוגתב
.דידניא עשעשמ
ןרקל וביגה
 
25/10/06 16:34
דעלא :תאמ
םשל יתיאל הבוגתב
:םיינש וא תיב דוע ףיסומ יתייה ינא


,רקיה לאגי ,ונדיתע ןעמל
.רקע התאש ררבתיש םויה ינא הווקמ
,םיכירצ אל ונחנא ךומכ דוע יכ
.(םירתוומ ונייה ךיילע םג ,תמאה)
."יבויח" ולבקת הקידבבש לחאמ ינא םכינשלו
.HIV םא יכ ,ןוירה תקידב אל
דעלאל וביגה
 
 
26/12/06 14:49
:תאמ
תודחייתהל הבוגתב
!אירב יל יהיהיתש .שיוא שיוא שיוא
וז הבוגתל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא