םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונומא~תועד~ישאר    
   

קוריה הפקה תונורתי - הת קר אל
תכרעמ

 


הרוש לעבו ץלמומ הקשמל ותוא םיכפוה קורי הפקב םיליעפה םיביכרמה
תצלמומ הזה גוסה ןמ הפק תייתש ,תישאר .םיידוחיי תונורתי לש הכורא
וב ןפואל הרושק ךכל הביסה .םינטאידו םיאנוזת ,החפשמ יאפור ברקב
.ךוראהו רצקה חווטב הל םימרותו לוכיעה תכרעמ תא םירפשמ הפקה יביכרמ
ליגרש ימ .הת וא הפק לכ ףילחהל לוכיש םיעט הקשמ לע רבודמ ,תינש
ויתולוגס רואל רקיעב ,הפקהמ בזכאתי אל תוימוי ןיאפק תונמ ךורצל
.תויאופרה


.רבודמ המב ןיבהלו קורי הפק לש יגולוקאה ןורתיה תא םג ןייצל יאדכ
אל והז .היילקה ינפל הפקה ילופ לא הזה הרקמב סחייתמ "קורי" חנומה
לע הרימשהו הביבסה תוכיא םוחתב ךרד תצירפ םג אלא ,ינגרוא הפק קר
אוהו םיבר םיבאשמ תכרוצ הניא הפקה תקפה .ץראה רודכב יגולוקאה ןזאמה
.םהזמו ךורא היילק ךילהת רחאל שכרנה הפקמ היגרנא תוחפ שרוד


םיליגר יתלב המוראו תוירט


לש םייתועמשמ תונורתי עיצמ קורי הפק ,המצע הייתשה תיווח תניחבמ
ביכרל הפקה ילופ תא תכפוה היילקה רדעיה .ןמז ךרואל המוראו תוירט
תשוחתל םרות הזה גוסה ןמ הפק .ליגר יתלב םעט לאיצנטופ לעב ימלוג
לש תונימזהו לוזה ריחמה .הנשמ רתוי ךשמב םיירט םיראשנ וילופו םעטה
וא קסעב ,תיבב םתוא ןסחאלו תולודג תויומכ שוכרל םירשפאמ הפקה
לכב תוחוקלה יכרצל הנעמ חיטבתו ףסכב תינוכסח היהת וזכ השיכר .דרשמב
.ןותנ עגר
ןתינ הזה בוברעה תא .םינז רפסמ לש בוברע רשפאמ הפקה םוחתב עדיה
האצותה .ליגרה היילקה ךילהת תא ורבע אל ןיידעש הפק ילופ םע םג עצבל
םעטל לגרתה רבכש ימ רובע רקיעב ,דחוימו רישע רתוי דוע םעט איה
וחבל דציכ איה הזה רשקהב תירקיעה הלאשה .םיליגרה תואקשמה לש דיחאה
.םינז ןיב םיבברעמ רשאכ שגד םישל המ לע וא ,הפקה ילופ תא


קורי הפק ילופ תריחבל תוצע


.הפק ינז ןיב בוברעו הריחב ךלהמב בשחתהל יאדכ ןהב תוצע המכ שי
,םייולק וא םיקורי ,םיבוט םילופ לע הנושארבו שארב תססבתמ תוכיאה
לש םתרוצ תא ןוחבל שי .ךכל הבוט היצקידניא קפסמ יללכה הארמהו
לש תונורתיה ללש תא קיפהל תנמ לע םעבצ תאו םלדוג תא ,םילופה
דיחאהו קוריה עבצהו תוכיאה תדימ לע עיבצמ ינוציחה הארמה .קורי הפק
.רוזחמ ותואב ושבויו ושכרנ םילופה לכ םאה הארי
הביס ןיא .קסעה תיבב האוושה עצבל איה הפק ילופ תריחבל תפסונ הצע
לע רבודמ רשאכ רקיעב ,שדח הפקל םילגרתמ וא םישכורש ינפל שייבתהל
םינושה הפקה ינז תא םועטל יאדכ .ההובג המרבו םיחבושמ הפק ינז
.תוטבלתה לש הרקמ לכב עוצקמ ישנא םע ץעייתהלו
הייתש תיווח ,רישע םעט םיללוכ קורי הפק לש תונורתיה ,םוכיסל
ברקב ץלמומ הז הפק .תויאופר תונוכת םגו יביטקרטא ריחמ ,תגרדושמ
.םינוש םינזב ותוא אוצמל ןתינו המחה הייתשה יבבוחרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא