םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
גניפוש~קיש~ישאר    
   

ךב לפטמ והשימ
ןתוד הלא

תדמוע החילצמ השיא לכ ירוחאמ
ןובסו תקהוב הפס ,תגרדושמ תינותחת
הכירצה תוואת לע םירוהרה .תוחל רוטע
הירוחאמ רתתסמש המו
ונלש תונבה תוחיש ךיא ןתיאר ?דנרטל ונייה ךיא בל ןתמש ,תונב
תוחיש תא םירזחשמ ?ונב םיקשוח םל-וכ לבא ,םלוכ ךיא ?םויה תחישל ויה
רלוקה דיל תיארקאה תוסנכתהה תא םיטירסמ ,ונלש תוסומכה הפקה יתב
.םיניזגמב ונלש תוטפטופמה ןולסה תושיגפ תא םיכרוכ ,הדובעב
רבוע עבטמל ןמזמ הכפה תיתצובקה תישנה הייפרתה ,יחכונה רושעל רוא
םיריהבה םירכזה תא ונפקע ,םיליעי קוש יחלפ ירחא ץורמב .רחוסל
תינוכמב תבש ידמ תוגילפמש תוירטה תוחפשמה תא ,תילכלכ םיקזחותמה
תוצירחבו תוריסמב ומדקתהש ,ונלש םירוהה תא וליפא ,םימולשתב השידח
.תוגרדה םלוסב ץקניא


?ונליבשב םישוע אל המ


הנייגיהה ינעדמ ,הנוע ידמ שדחמ סני'גה תא םיאיצממ הנפואה ינרצי
,םיללכושמ םינופמטו תוינייגיה תושובחת רופסניא םיארוב תישיאה
,ונלש קקזנה םינפה רועמ ריבכמל םיגאדומ הקיטמסוקה תורבח לש םיחקורה
ירמגל .ונתוא קר ומלהיש תוינוכמ יקלח הלא הלא םיגירבמ בכרה יסדנהמו
?אל ,םדיצמ קותמ
הכש םלועל רקוב ידמ ררועתהל ביהרמ המכ .קשחנ קוש חלפ תויהל ףיכ המכ
רעיש לש תוברתהה בצקמ ,ונלש סימרדיפאה לש םיסומכה םייוואמהמ דרטומ
שיו .תנמש םעטב ןמוש רדענ בלחב ונתוא תוקשהל קקותשמש םלוע ,ףוגה
תא שדחמ םירידגמ לע-ינרגת לש םידודג וישכע שממ .ךומסל ימ לע ונל
,תוחל רוטע ןובסב התוא םיריממ ,תוביציו ןוחטיבל ונלש הסומכה הלאשמה
.תובצועמ תוזיראב התוא םיפטועו
דחוימב תויחמצ תויצמת תרוטע תינותחת ונל שי ?הדובעב םדקתהל הצור
םע ינחירה רנה תא יסנ ?םירבגה םיתימעה ומכ חיוורהל הצור .ךליבשב
?ןתחתהל הוואתמ .ךלש לוכיעה תכרעמל עייסיש ידוחייה יגולויבה ביכרמה
םע תכסכוסמ .ידעלב חפטמ טקפא םע תרשעומ תפצק תגוע ךדובכל וניפא
תננערמהו תינשדחה הקימונוקאה תא ךל ריכהל וניצר ?ימצעה ןוחטיבה
.התע הז ונקקפש


תפדוע-הסנכה-םע-תוינוריע-תוקוור


אל ןאכ ונחנא .יברעמה םזילטיפקה לש םיעושעשה קראפל תואבה תוכורב
ורפס ?ןתנהינ .ונתיא ןכתוהש תא םיענהל ידכ לכה םישועו ,עגרל םיחנ
.תחא ףאל ורפסת לא ?ןתנהינ אל .תורבחל
אל .ותוא קידצהל תוחרכומ ,ונדיצמ ,ונחנא .תועדוי ןתא ,בייחמ דמעמהו
."תפדוע- הסנכה-םע-תודבוע-תוינוריע-תוקוור" ראותב וניכז תולקב
תעקשומ אל ןיידע ,תונובשחו הריד רכש סונימ ,ונלש תרוכשמהו
ונמצעל ונסליפ תולקב אל .תפתושמ אתנכשמו ןומיקופ תוקבדמ ,םילותיחב
שמש יפקשמ ,חמשמ ינומיל בוהצב עובצ ןולס ,םיספא עבורמ-דע-שלושמ וטנ
ךכ לכ םא ,הזמ ץוח .הטימה דיל םישרמ הקיטלאוט ךובמו םיגתוממ
.םלעתהל הפי אל ,וננעמל םירסייתמו םילדתשמ
ךכ לכ תוחמש ןה .וניתומד תונב תודצרמ היזיוולטב וישכע שממ ,הנה
תחישל תוכחמ ,ןהלש תושדחה תושובחתה םע הנתמב ולביקש ןטאסה תמ'גיפב
תוגועב תעדל ןמצע תא תוסיבאמ ,ינורקע תומולח רענמ תיתימא ןופלט
הקשמ קובקב תרבחב הוודחב תומטפ תוציפקמ ,רפוסהמ תוללכושמ תפצק
תא דואמ ריכזמ הלש ריחמהו ,ךכ לכ הטושפ רשואה לא ךרדה .רזחוממ
קר אל קרבה תא בישמ יתפומה עבצה .ןכל ועדו .חפטמ רעיש עבצ לש וריחמ
.עצבמ ריחמב ,םויה קר .םייניעל םג אלא ,רעישל
.יאדכ הז


תוחלצומ ךכ לכ ונחנא


תא תווסהל ונילע לקיש ידכ ?המ ליבשב הלאה םיללכושמה םילולעפה לכו
תא ,םיקומע יכה םידחפהו םיכרצה תא ,תונקירה תא ,הלודגה תודידבה
קר םא יכ .ךכ לכ ונל גאוד הרואכלש םלוע ותוא ונילע ריבכמש תולטלטה
ונחוורהש תרוכשמב הנקנש םיבצועמה םיפילחתב הנובתב דייטצהל ליכשנ
.ונחנא ןיטולחל-תוחלצומ המכ ונמצעל ריהבנ ,ונמצעב ירמגל
ןופאלפ רישכמ דמוע תחלצומ השיא לכ ירוחאמ ,תועדוי ןתא ,םויהו
סולפ ,םימולשתב הפס לש האוושמה לכ ךס ירה .טנרטניא ףסותמ גרדושמ
םיקסיד לש המרע סולפ ,תגתוממ המרופטלפ סולפ ,זיבנהל רקי םייניע םרק
תחא השיא הווש ,תינחיר יניטוח תינותחת סולפ ,תכרעמה דיל םינכדועמ
?אל ,תחלצומ
,םדא יבהוא םיאמוסרפ ידודגב םיבוגמ ,ונתבוט ירחוש םילכור לש תומצעמ
עסמב אל םא ,םחנתנ המב יכ .ונלש תחפוטמה תוינקה תוואת תא םיבלמ
םא ,העוערה תימצעה הרדגהה תא קזחתנ ךיא יכ ?תורבחה םע קמונמ גניפוש
םא ,ונבלל ןיבהל ביטיי ימ ?הנועפוס יפירעתב תקתעומ הלמש תרזעב אל
?תותשרה לש קווישה ירענ אל
םיפילחתהש ףוסבל ןיבנ םא ,רדסב תמאב תמאב היהי לכה .רדסב היהי לכהו
,ףדעומה בצעמה ,ךלש םינפה םרק איה לכה תיצמתש .יתימאה רבדה םה וללה
.התפמה הזיראה .ןותחתה ןגמה ,תקהובה הפסה ,היינש-די תינוכמה
?תונקירמ ץוח ,םינפב םש שי ללכב המ יכ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
קוסמטיקה      אמנות הקניות
    
םימורופל     
   
23/7/00 20:46
הננפד :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.יל דמחנ יל דמחנ .ןוכנ
הננפדל וביגה
 
23/7/00 20:59
לטיור :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ינא ,ןולס-תוחיש-תבהואש-תרוכשמב-םיספא-השולש-הקוור-הרוחב רותב
ןייצל תבייח
,ףיעס'ת תולעל תולוכי הלאה תומוסרפה ,ןכ .תבתכש המב המזגה שיש
יפה ךכ לכ השיגרמ אל ינא ,ןוכנ
תללוס םצעב םה הלאה םינופמטהש בושחל רשפא)רוזחמב ינאשכ
יכייחת ,ידקרת ,יצפקת-רזיי'גרנא
םיצורעל זפזל רשפא דימת הלאה תונוטיקה לכ םע לבא ,(טאמאד דוג
.םירחסוממ תוחפ
לטיורל וביגה
 
 
23/7/00 21:26
הימ :תאמ
ל הבוגתב
,תומימת ןיא םימסרפמה לצא לבא .המיסקמ תומימת החיכומ ךתבוגת
תכפוה תא ,ךלשכ תועדומ רסוח לש הרקמב .ירעצל ,םינוקה לצא קר
תעדומ ינא תוחפל לבא ,הז לש ןברוק אל ינאש אל .םהלש ןברוקל
םייניעב םראפ רפוסב םיקורמתה ףגאב תבבותסמ ינאשכש הזל
ןשאפ ינא ,םרק דוע ליבשב יארשא סיטרכל די תחלושו תוגגוזמ
הלא התשע דואמ בוטש החיכומ םג ךתבוגתו .שפנ תבולע םטקיו
םימעפלש המ תא ונל ריכזהלו וניניע תא ריאהל התסינש ןתוד
תא תאצומו תומוסריפה תא תפזפזמ תאש תבשוח תא .תוחכוש ונחנא
ומכ ... ת מ מ ה מ טושפ תויהל ךל םורגיש םרק דוע תקדוב ךמצע
.תיפוסניאה הווקתה....ותוא תומסרפמש תויסוכה
הימל וביגה
 
 
23/7/00 21:44
לטיור :תאמ
ל הבוגתב
יתוא יספתת אל םעפ ףא תא ,ךומכ אלש לבא ,תועדומ יל שי
העיגמ ינא םשל .תוגגוזמ םייניע םע םראפ רפוסב
יארונ בוציע םע ןוינק הזיאב ,ביבא לתב הרקמב ינאשכ קר
םעפ)םייניעל רוחש ןורפע רחא שופיחב ,תינלוח הרוטרפמטו
(יל ינימאת ,רופיא הנוק ינא הנשב
300 םילועש םימרק תחרומ אל ינא .הרבחל תדלומוי תנתמ וא
םישוע ןחלוש לחמו ןומיל ,תיז ןמש)רטילילימ םישימחל לקש
,(תוחפ אל הבוט הדובע
לש קול יל ןתי אל רעישל הנזה םרק/עבצש תעדוי טלחהב ינאו
.לאודקמ ידנא וא רילקול ר'תה
לכמ קוחר ,םירוהה לצא בשומב ,וישכעו ,ןאכ םג תממהמ ינא
תומוסרפ הכירצ אל ינא .סמטקיו ןשאפהו גניקולה ,גנילייטסה
.הז תא תעדל ליבשב
ורזעי אל תוכסמו םימרק ,תוחשמ ףלאו ,םינפבמ אבש והשמ הז
.הרקמ םושב
הריכמ יטרס" לעכ ןהילע םילכתסמ םא ,תומוסרפ ,ינש רבד
,רדבמו קיחצמ תויהל לוכי הז םימעפל ,(סיציק פ"ע)םירצק
ינשדח קימיג לכ םימש רשאכ ןבומכ
שח .(עזעזמה FAT BLOCKER ה-אמגודל)דואמ לבגומ ןוברעב
ילב קוחצ תולוק הקיפמ ,הפצרה לע תוריאשמ יתואש תומוסרפ
.הרכה
.ןהילא תסחייתמ ינא הככו
.בוט הליל ךל היהישו
.לטיור
לטיורל וביגה
 
 
23/7/00 21:56
הימ :תאמ
הימל הבוגתב
לכ םע ריעב ןאכ יל תראשנ ינא תאז לכבו .האניק ילוכ
ינמיסו תוקפסה םעו ,תוגגוזמה םייניעה םעו םימרקה
לכואב וא , בשומה לש חצה ריוואב והשמ הז ילוא ...הלאשה
...ךלש אמא לש
תלכוא ןשועמ תמוצ עצמאב יל תבשוי ,ינא תינוהמת ינא לבא
יל תלפונש דע הנידמה רכיכ בוביסל תכלוהו ,סדלנודקמ
לבא ,תונקל הלוכי אלו הכירצ אל ינאש המ לכמ ןושלה
...הצור
.הנפוא ןברוק תויהל הצור
הימל וביגה
 
23/7/00 21:53
תאיל :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.הלודג תא ,הלא
:-)
תאילל וביגה
 
 
23/7/00 22:52
:תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
I don't see whats wrong with this kind of practice. If you
are so opposed to it, turn off the TV when its on ... no
one is underestimating you, they are just trying to sell,
and in this era of booming economy - everything is legit !
at any rate, you should not find it so offensive, because,
girls are not the only ones treated this way - at least
not here in the US. guys are portrayed as stuip just as
well!
וז הבוגתל וביגה
 
23/7/00 23:21
ינרוא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
?הככ היה אל הז 2 ץורעב תומוסרפה ינפלן ?המ
.הז םע יל ףיכו הנפוא ןברוק ינא םגו ,תרטקמו תרטקמ ינא םג
הזה ידרוסבאהו רחסוממה יטסילטיפקה םלועה לע תננובתמ ינא םג
לש שורג לכ זבזבל הצרו ,קווישו םוסרפ תדמול ,תוחקופצ םייניעב
תשולש יסנכמ /שמש יפקשמ/םילדנס לע תחתה תא תערוקש תיטנדוטס
ץיצמ קרש רחא טירפ לכ וא תטיוחמ ינימ תפילח/ןטב תצלוח /יעבר
דוע ינאו .תונקל תינהנ ינאו .ךומסה ןוינקב הווארה ןולחמ ילא
.יתינקש הממ תונהל תינהנ רתוי
יפייכ ןפ הזו ,ייח לש דחא ןפ קר הז לבא !דודר הז ?דודר עמשנ
.ךכ לכ


דועע ךכ רחאו ףוצר םיימעפ יתארק .יתגגומתה .תניוצמ הבתכ ,הלא
.הצורמו היוצמגניפוש תייח יתראשנו .הלימ לכ םע יתמכסה .םעפ
ינרואל וביגה
 
24/7/00 0:00
יריא קרח :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
?ןוכנ עציה ןיא שוקיב ילב


,חלמו ןמשב תחרמתמש וז ,בשומהמ תממהמה לש השיגה תא יתבהא
ףידעי (םימיבו) תולילב הראוצל קשונש הזש חוטב יד ינאש תורמל
.לאירולו םוקנל


.הביתכ לש יפוי
יריא קרחל וביגה
 
 
24/7/00 0:12
לטיור :תאמ
?תונברוקל הבוגתב
.האצותהמ טוסבמ היה יראווצל קשנש הז
,דיימ םוה םימרקמ תשלפתמ ינאש אל הז
,תוחל זוחא 25 םע םינובסב תשמתשמ ינא
,םייפתכו שאר םע תפפוח ינא
.(דבלב הנוע יפוסב תוינק)וטסירא לש םידגב תשבול ינא
.(!RULLS הנילודאב)הכלמ ינא ,ינא ןברוק אל ינאו
לטיורל וביגה
 
 
24/7/00 0:33
יריא קרח :תאמ
(תבייח יתייה(ל הבוגתב
.םייפתכ ףופחל ךיילעש בצמל תעגה םא
.רוע אפורל יכל ,בוט רתוי
.היעב וז


.והשמ אל וטסיראו
יריא קרחל וביגה
 
 
24/7/00 22:16
דחא םתס :תאמ
תיאקיטמסוקל יכלל הבוגתב
:רקי יריא קרח
איה יתעד תוינע פ"ע תוחפל ,"םייפתכו שאר"ב הנווכה
."HEAD AND SHOULDERS"ל
?ינויגה רתוי הפיט וישכע ךל הארנ
דחא םתסל וביגה
 
 
24/7/00 23:07
יריא קרח :תאמ
תיאקיטמסוקל יכלל הבוגתב
.יתלשכ ,קדוצ התא
.החילס (תממהמה) לטיור


.יביל תמושת תא תבסהש הדות
יריא קרחל וביגה
 
24/7/00 0:19
הקימ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םירצומ ונל איצמהל וקיספיש !עלסב הלימ לכ .התוא תקחיש ,הלא
הזיא םע המ ."תובייח טושפ" ונחנאש גשומ ונל היה אלש םישפוטמ
?ןטק תוינכרצ דרמ
הקימל וביגה
 
24/7/00 0:39
Estee :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
:תוינותחת לע תמאה תא דיגהל יל אב
.הז תא תוכירצ אל ונחנא
???
?!
!!!
.הז תא תוכירצ אל ונחנא ,ןכ
%100-ב וילע ךומסל רשפאש ןופמט ףא ןיאש ןוויכ ,רמולכ
.רוזחמב תאשכ הזה רצומה תא ךירצ זא
ןכתי .טלחהב .תויפיצפס תויעבמ םילבוסשכ הזה רצומה תא ךירצו
.ליעי הארנו דאמ
----ללללללללללבא
שמתשהל תוכירצ ,ונלוכ ,ונחנאש ונתוא ענכשל םיסנמ םימסרפמה
.תימוימוי הרוצב הזה רצומב
תלבוס אלו ןיטולחל האירב תא ,רוזחמב אל תא םא םג רמולכ
('וכו תוקלד) תויתייעב תושרפהמ
.םוי לכ תינותחתב שמתשהל ,םימסרפמה יפל ,הרומא תא
...הננערו הייקנ שיגרהל תורשפא ךל ןיא תרחא
.טישלוב
םג אלא ,תורגבתמ תורענ קר אל -ענכשל וחילצה םהש , הרק ה ז ךיא
תוקוקז ןהש ,תורגוב םישנ
....ןהלש םינותחתב וזה "תלתוחמ"ה השוחתל
תושרפהמ תלבוס אל לבא) םוי לכ הזב תשמתשמ תא םא ,תמאב ,אל
הזה רצומה .ףייכ הזיא יארת .הז לע רתוול טושפ יסנ -(תויתייעב
.רתוימ הרכשא
לותיחל קוקז אל םוי לכ תחלקתמש האירב השא לש אירב קיתרנ
......הזה
.....ייחב
...... חל תויהל היטנ שי קיתרנלש ןוכנ
םינותחתה ינרצי ....אל תמאב הז ...םידגבל רבוע אל הז .המ זא
.דב לש הלופכ הבכש היהת הזה עטקבש םיגאוד ללכ ךרדב
???????ןוכנ
הז תא הקידצמ אל ,הילע תאצומ תאש וזה הלקה תיחולחלה .ןוכנ
ךותב תמכחותמו החוטש תיגופס תכיתח םע ןמזה לכ יבבותסתש
......ךלש םינותחתה
,םהילע תאצמ ילואש הלילקה תיחולחלה םע -םינותחתה תא יקרזת
....והזו ,הסיבכה תנוכמל
....םולכ אלו חיר אלו םימתכ אל
ינפל תומוסרפב ,םייט םיירפב תוארל , סאמינ טושפ ,רבכ סאמינו
,תושדחה ידכ ךותו ירחא
רצומל תומוסרפה תא -תופצינ יכה תוינכותה ידכ ךותו ירחא ינפל
,הזה
....הננערו הייקנ תויהל יוכיס םוש ךל ןיא וידעלבש ךל תוריבסמש
םוי לכ תחלקתמ ינא יכ ...הננערו הייקנ ינא ,קתומ ,הייקנ ינא
......םייקנ םינותחת תשבול םגו
תא ---(יניטוחל תודחוימ ואיצמה וישכע ,בינגמ)תוינותחתה יבגלו
וא םימייוסמ םימיל וריאשת הז
סיסב לע אל ןפוא םושב .הז תא תוקידצמש תומייוסמ תופוקתל
.....ימוימוי
םכלוכש הכובנ יד ינא .....מממממ -ןאכ םישלוגש םינבה לכלו
,תוננבל רתא לכ םדוק הז ,תושעל המ לבא ,הז תא םיארוק וישכע
!?אל
,לשמל יתוא ,ונתיאמ קלח תוחפל- ךיבמ הז המכ םכמצעל וראת םגו)
יכה הייפצה תועשב הזה רצומל תומוסרפה תא ןמזה לכ תוארל
(........קיפסמ ,רבכ קיפסמ .....תופופצ
Esteeל וביגה
 
 
24/7/00 0:47
יריא קרח :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
ימוסרפה לבזב תופצל ץלאנ ינא ,דעיה להק תוחפל תא ?יתיא המו
!הרטמ אלל הזה


דצהמ והשמ ןייצל ןוכנ רתוי וא ,ךיירבד תא קזחל הצור ינאו
?הילע תרבידש וזה תיחולחלה ,ילש
-(גציימ םגדמ ינאש חוטב אל ינא) יתניחבמ ןוכנ רתוי-ונתניחבמ
יתוא ליפת אל תוחל תצק תנייצש ומכ הייקנ תא דוע לכ ,והשמ אל
.(הלאכו הירטפ תרצות חירב הוולמ אל הז דוע לכ)
.והשמ השוע הז הנוכנה הזופב ,םימעפלו
יריא קרחל וביגה
 
 
24/7/00 8:45
ףסונה יתנפואה גוזה :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב


.תינותחתה דגנ תואצוי ןתא המל הניבמ אל ינא
,ליעי טפסנוק שוביגב ינאו יירבח ונרבעה הניש תולוטנ תועש
אובי לע ונכלה ףוסבל .רצומה תשיכרל תינכרצה תא ררועל דציכ
.תימוקמ תוניירק לש תפסותב קר ,ל"וחב םינכשהמ תמוסרפה
ףוטיל הזיא .לוק הזיא .אלפנ תאז התשע תידגאה בינ לכימ
איה וב רורא םוי ותואל דע קלח ךכ לכ ךלה לכה .תוינשוחו
.ןדבוא הזיא .םייחה טוח תא המצעל הרסינ
.הייחשל תונתינ יתליבה היתומרופטלפב החוש תרחא יהשימ וישכע


יכ רבתסה ,ונכרעש יקוויש רקס פ"ע ,הנעדתש קר ,ןפוא לכב
לש תורזוח תוינכרצ 23-48 םיאליגה ןיב םישנ %70מ הלעמל
.וללה תוינותחתה
תשמתשמש תחא שי ,תושרפה ימעטמ תינותחת ספ הקיבדמש תחא שי
היולג הביס אלל .לגרה ךותמש הלאכ שיו ,תרבגומ העיז ימעטמ
.ןיעל
םימי םישועש םוסרפה ישנא לע םכמעז תא הנאצות לא ,ןכל יא
ץק ומישיש םירצומ ןכל עיצהלו ןכתושרפהל לולצל ידכ תולילכ
.היעבל
ףסונה יתנפואה גוזהל וביגה
 
 
24/7/00 9:18
Estee :תאמ
?ךלש קיתרנב לפטמ והשימל הבוגתב
....היעב הזב תוארל ונתוא םתענכשש איה היעבה ,יתריקי
קוידב הזב תושמתשמש תואירבה תורוחבה לכל יתבתכש המ יתבתכ
....ןיעל תיארנ הביס לכ אלל -תראיתש יפכ
האיבמ תינותחתה םהב םיבצמ שיש יתידוה ינא םג ,בושו)
(תלעות
ליגב יתגהנ ,יתרוקיב רוצי יתייה דימתש תורמל ,ינא
...םוי לכ תוינותחתב שמתשהל תורגבתהה
ץורע ינפל דוע היה הז .םינותיעב)תומוסריפה ללגב ,הרכשא
....ןהמ יתענכתשה ...(2
היצלופינמה תא הריבסהש תונכרצ רודמב הבתכ וזיא יתארקש דע
תורוחב המכ לש בל יוליג ללוכ,הזה רצומה לש תימוסרפה
הז המ" יתשגרה ,יתרתיושכו -ךרוצ הזב ןיאש ודוהש תונכדועמ
איה ,תמכחותמו החוטש תינותחתה תא ושעיש המכ יכ -"...הלקה
ירירואו לק ,חונ יכהו ,לברסמ יטטניס רצומ תאז לכב
תוגצומ יליגו ינימ תונב תא האור ינאש הדבועה םג ...וידעלב
- תומיענ אל תושרפה לש תויחצינ תוינרציכ היזיולטב ברע ברע
,ינמז תוחפל הז םלצא)תוקוניתל םילותיחל תמוסרפה ירחא
ירחא , בוט- (חצנל תודושח ראשינ, םימסרפמה ינפל , ונחנא
תויוליעפמ םיעתרנש םירבג שי המל ןיבהל רשפא הז
....תוילארוא
Esteeל וביגה
 
 
25/7/00 21:05
קתבמה ו'ג :תאמ
?ךלש קיתרנב לפטמ והשימל הבוגתב
?תוילארוא תויוליעפמ םיעתרנש םירבג שי


..םישפט
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
26/7/00 19:58
Estee :תאמ
?םיעתרנש םירבג שיל הבוגתב
םתס םג שי ....ךומכ םינעוצקמ םלוכ אל ,עדוי התא
ןימה רבא לע וזה תימוימויה חומה תפיטשש םימימת םירוחב
ןנוגהל םיחרכומש) -תויומיענ יא לש יחצנ ןרציכ השאה לש
,אוהשכיא םהילע העיפשמ (...ןבומכ תוינותחתב ןהינפמ
-תומומע תוסיפתל ףסונב הז .עדומ אל ןפואב וליפא
ישנה ןימה רבא לע).תובכע םתסו -תוינרמש -תויביטימירפ
איש תא חפטמ תוינרדומה אישש אצוי ("ךלכולמ" םוקמכ
ןויקינ ירצומל תומוסרפב םג ןוכנ הזו -תויביטימירפה
לדגל ,םייפלא תנש דע עיגהל םיכירצ ונייה תמאב -לכואו
תוארל ידכ -םינכדועמ םיאמוסרפו םינעונלוק לש רוד ןאכ
ןושלב -ןויקינו לכוא ---וללה םירסמה תא םייט םיירפב
לש אמא ?שדח יוקינ רמוח ...אמא ?שדח לצינש .הבקנ
,תא אל)???ףשפשא ינאש -הלסאל רמוח ... לי'גרבא רוניל
.....(אוה
ייחב ,שאיימ
Esteeל וביגה
 
 
28/7/00 18:07
קתבמה ו'ג :תאמ
?םיעתרנש םירבג שיל הבוגתב
םהש ,םליבשב רעטצמ ינא .םיעתרנש םירבג שי זא ,ייקוא
תא םידיספמ
.תומדא ילע רתויב םיינשוחה םירבדה דחא
תומוקמב חיר לע והשמ םירמואש םירבגל :והשמ דועו
םיענצומ םיישנ
,עסמ ירחא ינלוג לייח לש םיציבל םגש ריבסהל יאדכ
חיר ןיא
.ןאבאר וקאפ לש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/7/00 16:48
דחא םתס :תאמ
?םיעתרנש םירבג שיל הבוגתב
םירסומ ,עסמ רחאל קי'צנלוג יציבמ הלועה חוחינה
ןפואב ,ףוגה תוחוחינל רשק םהל ןיא תחלקמ ירחא
.הלימה לש ליגרה
- המצע הצחרש ,השא לש הנימ רבאמ הלועה חוחינה
םאש ,חוחינ אוה - קי'צנלוגה ךרבחמ המצע לידבהל
בורב ימעטלו "יקנ" יעבט ,תיתואירב הייעב ןיא
.חבושמ םירקמה
,תוחפ םירחאל רתוי בוט ףוג חיר םהל שיש הלאכ שי
הייעב וא תרטפ םויק תעב ןבומכ איצוהל) הלאו הלא
.תויוארו תויקנ (תרחא תיאופר


.האנהו תונמא וז השא קקלל


.ךלש קיקה ילוא הז עסמ רחאל קי'צנלוג קקלל
דחא םתסל וביגה
 
 
29/7/00 19:22
המענ :תאמ
הער האוושהל הבוגתב
-הצחר ירחא -םייעבט תוחוחינ שי םירבגל םג
...םימיענ אל םימעפלו םימיענ םימעפל
המענל וביגה
 
 
29/7/00 23:29
חחרפ :תאמ
הער האוושהל הבוגתב
.ןוכנ טושפ .ןוכנ
חחרפל וביגה
 
 
30/7/00 20:55
שיגרה שיאה :תאמ
תנייוצמ האוושהל הבוגתב
קיקה ילוא הז עסמ ירחא קי'צנלוג קקלל"
,"ךלש
.ו'גל בתוכ התא
המכוחו בוט םעט ,ןודיע הברה ךכ לכ
דחא טפשמב
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
30/7/00 21:00
שיגרה שיאה :תאמ
תנייוצמ האוושהל הבוגתב
ןמלטנ'גל יתבוגתב יתנווכתה ,חחרפ יתיעט
,תוחקפו ןודיעמ ץוחש ,"דחא םתס" יורקה
ןחינ
הבר תועינצב םג
שיגרה שיאהל וביגה
 
 
26/7/00 10:45
השמ תינור :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
תורבחש ףסכל אל יל ןמאנ) ילש ןמאנה םישנה אפור ,ףסונבו
אירב אל שממ הזש יל רמא (ונתיאמ איצוהל תוצור תוינותחתה
."."םשונ אל רוזיאהו" תויה םוימוי תינותחת םע תכלל
רתויב גנעמה רביאה תא םכל וקנחתש ינפל הנקספה רהמ תונב ,זא
...ףוגב
השמ תינורל וביגה
 
 
26/7/00 16:48
Estee :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
....יתיא םיכסמש אפור םג שי וישכע ,ףייכ הזיא ,חא
Esteeל וביגה
 
 
28/7/00 1:21
ילריש :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
רתוי רתוימ וליפא המ תעדוי תאו .הלימ לכ םע המיכסמ ינא
.םייפנכ םע תינותחת ?תינותחתמ
ילרישל וביגה
 
 
4/8/00 17:46
תוינותחתה תאנוש :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
!!!ןוכנ םעפ דועו ןוכנ ,ןוכנ
!ס-א-מ-נ ,אלהו תוינחירה ,תוינותחתה לש הזה דנרטה םע קיפסמ
םייסקסה םינותחתהמשכ רוחב דיל טשפתהלמ ךיבמ רתוי רבד ןיא
...תינותחתה תצבצבמ ךלש
תוליחבמ תושרפה םינותחתה ךותל תפטפטמ תא םא ???המ-קלע
.ונממ הז תא יכסחתו הבוט ול ישעת -תינותחתל ךתוא תובייחמש
ךינותחת תא ילישתש תנמ לע קיפסמ הננערו החצו היקנ תא םאו
???תינותחתה המ םשל זא -רוחבה ינפב
!תמאב ונ
תוינותחתה תאנושל וביגה
 
 
5/8/00 9:40
Estee :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
! ק-ו-י-ד-ב
Esteeל וביגה
 
 
4/6/02 11:46
nina :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
%100ב תקדוצ תא
יתשמתשה אל הזה םויה םצע דעו רוזחמ יתלביקש ןושארה םויהמ
,תינותחתב םעפ ףא
ךרואל .....ב יל עוקת ריינ שוגש שיגרהל הכירצ אל טלחהבו
'וכו שדוחב םימי 30 עובשב םימי 7 םויה לכ
ויה (םירבג יאדוול בורק םהש)םיאמוסרפ םתוא ךיא ןיינעמ
תכיתח םא םהלש םייחה לכ בבותסהל םיכירצ ויה םה םא םישיגרמ
? םיילגרה ןיב ריינ
ninaל וביגה
 
24/7/00 1:07
והינודש :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!!!!ונ
םע חמה תא ונל ןתנייזש ירחא הז לכו
ם י מ ד ק ת מ ל ו ג ל
הבתכ לש יפוי
טקשב רשפא םירצומה ןייל תא ףילחנ םא
םינבה לע םג ךילשהל
והינודשל וביגה
 
 
24/7/00 1:14
ילריש :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
.תוינויוויש ונחנא רדנ'גל עגונש המ לכב
ילרישל וביגה
 
24/7/00 11:16
המענ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
- ירוקמה אשונל רוזחלו תוינותחת לע רבדל קיספהל עגרל יל ושרה
ימענ לש הרפסב קתרמ ןפואב ןודנ הזה אשונה .תיישנה תונכרצה
בכרומ דואמ רפס הז ,ראשה ןיב) תנעוט ףלוו .יפויה סותימ - ףלוו
תיבה תורקעל ףליחת איה תיישנה תונכרצהש (הננב לכל הצילממ ינאו
םיריכמ ונאש ומכ תינרדומה הלכלכה םויק ךשמהל תינויחהו ,םעפ לש
רבסה עיצמש 'תיירבלג תנק ןו'ג ןלכלכה תא תטטצמ איה- התוא
תסיפת :"'הלענ תוחילש'כ תיב תורקע לש תכשמתמה הסיפת"ל ילכלכ
לש תויוטשב רמולכ) תישנה הקיטסימב יעבט ןפואב הייובשכ השיאה
תרזעב ,תינרדומה היגולויצוסה תרזעב התפכנ" ,סרוג אוה ,(תונבה
תוינכרצכ םישנהש הדבועה תא ריתסהל ידכ תורפסה תרזעבו ,םיניזגמ
הניחבמ הצוחנ תוגהנתה...תינרציה הרבחה תוחתפתהל תוינויח
ךישמהל רתוי היה רשפא יאש עגרב ".תיתרבח הלעמכ תגצומ תילכלכ
רידגה ,תויתיבה תא תרמשמכ השיאה לש תירקיעה התלעמ תא רידגהל
וצ ביתכהל ידכ תאזו ,יפויה תרמשמכ שדחמ יפויה סותימ התוא
םוקמב ,הדובעה קושב ילכלכ ןויווש יא קידצהל ידכ םגו שדח ינכרצ
.תינרדומה השיאב ןתזיחא תא ודביאש תונשיה תוקדצהה
םורופב וב ונדש ,םזינימפה אשונב םעפה ,רפסהמ ןיינעמ עטק דועו
- המ ןמז ינפל הז
הרוטקירקה :לזרבה הלותב תיזה תא תוולל ידכ החמצ תפסונ היזה"
העונתה לש התומדקתהב לבחל ידכ התייחוה תרעוכמה תיטסינימפה לש
ךיחגהל ידכ הרצונ איה ,תירוקמ הניא הרוטקירקה .השיאה רורחשל
לע הבשחנש ,המצע ןוטס יסול .הרשע עשתה האמה לש תויטסינימפה תא
הראות ",ומצע רקובכ הוואנו הננער...ישנה ןחה למס"ל םיכמות ידי
תיטסינימפ יבגל "ליגרה רואת"ב םיזיעלמ ידי לע געלב
רגיס תנשעמ ,םייפגמ תלעונ ,הלודגו תירירש השיא" :תינאירוטקיו
תונשב הבתכשכ דלונה תא התאר ןדירפ יטב ".לייח ומכ תללקמו
רואתה" :הנשיה הרוטקירקה לש תשדוחמה התחימצ ינפל ,םישישה
ןמצע תויטסינימפל תוחפ המוד םויה תויטסינימפה לש םיענ יתלבה
ודגנתהש סרטניא ילעב םימרוג ידי לע ופכנש םייומידל רתויו
רחואמ הנש םישולש ".תונוש תונידמב םישנל הריחבה תוכז תקנעהל
"דימתמ רתוי הנוכנ הלש הנקסמה רתוי
.הבשחמ ררועמ ?(םירמואו) תורמוא ןתא המ
המענל וביגה
 
 
24/7/00 11:35
ןתוד הלא :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
.תא יתוחא ,המענ
,הנובתב ריבסהל תבטיהש םיכובסה םיילכלכה םיכלהמל רבעמ לבא
קומא .וילא בל םש אל שיא המ םושמש רתוי הברה ינורקע והשמ שי
םייוואמו םיכרצו םיכסח שטשטמ ,יטרפה ילש םגו ,ונלש תוינקה
.םיינגרוב םילמסב םתוא ףילחמו ,םייסיסב דואמ
אל והשמש תמיא לכ גניפושב ונמצע תא תוצפל תודימתמ ונחנא המל
?הינתה לש גוסל ךפה תויונחב טוטישש הז ךיא ?ונתוא רסיימ םיענ
ןתוד הלאל וביגה
 
 
24/7/00 11:48
ףסונ יתנפואה גוזה :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
,הרקי הלא


לת תוכרדמל ייתורבח לעו ימצע לע יתכרעש םינש ריתע רקחממ
,תועקובמה ביבא
הז אוה ,וזב וז תוככחתמה תושרשרמה תויקשה לילצ יכ הלוע
.ונלוכסיתו ונמעז תא טיקשמש
ינב רובסל םיגהונש יפכ עיגרמ וניא הזיוה ץוהיג לש טקאה
וגול םע תינועבצ תיקשב השומח תונחהמ האיציה אלא ,ונגוז
.עגור ונילע ליחנמש הז אוה ,עקשומ
םיגגופתמ סעכה ילג ךכ ,תויקש תומרענ ידי ףכ קרפ לעש לככ
.ץוחב תוחלה תננע לא לעלא
ללשב הטיבמו התיבה עיגמ ינאשכ יכ .הנוש הז ילצא לבא
םיטירפב אקווד יתרחבש ימצע לע ןימאהל השקתמ ינא ,יתשכרש
.עזעזמ םעט הזיא .וללה
.דקונמ סנכמ ימצעל יתשכר ,יתוא ןבציע ילש רבחשכ םעפ
תלדב םיילגר בוגינל תלצחמכ שמשמ אוה וישכעש ןייצל רתוימ
.הנכשה לש
.ייחב .בוצע
ףסונ יתנפואה גוזהל וביגה
 
 
24/7/00 19:41
:תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
יתוחאל םימיאתמש םינטנטק םידגב תיינקב החמתמ ךתמועל ינא
םימרגוליקה תא תיחפאש הנומא ךותמ הרשע םייתשה תב
?םארח אל .תונורחאה םינש שמחב יתרבצש םירתוימה
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/7/00 11:54
שורגה :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
,תקדוצ תא הלא
היינקה תיווחמ שוגירהש רבתה ושענש םירקחמב
.ינימ שוגיר ןיעכל תומיוסמ םישנ לצא המוד
....תחמוצ הלכלכה - תונורתי
שורגהל וביגה
 
 
24/7/00 17:17
arbell :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
? ותוא אוצמל רשפא הפיאו ??תירבעל ותוא ומגרת ,הזה רפסה
arbellל וביגה
 
24/7/00 12:40
םעונ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תיטסילטיפקה הרבחה לש בצמה תא תפקשמו הנוכנ הבורב הבתכה
ףיסוהל ילע ךא תיברעמה
השעמל אלא ןכרצה ןעמל רצומה תא םיבצעמ אל םינרציה: בושח אוהשמ
.רצומה ןעמל ןכרצה תא
םלוכל"יכ םינוק ונחנא םירבד המכ ןובשח ושעת (םינבו) תונב
תא שבול ןמגוד/ןלגרודכ/רמזה","שי
.המודכו (/13 180תב) תינמגודה לע בוט הארנ הז ,"הז
םירבדה לש תקיודמ המישר תושעלו טקש עגר תחקל ךירצ םדא יתעדל
שוכרל ןנכתמ אוהש
ןכרצה לצא סונימה ךכ םתוא ךירצ תמאב אוהשו תוחפל שדוח ךשמב
ונזאתי ןרציה לצא סולפהו
.תצקמב
םעונל וביגה
 
24/7/00 14:12
ןטקה סקנפ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
לבא "השיא ינשע אלש ךורב" ךרבל גהונ ינא תונמוזמ םיתיעל אל
אל ינאש לע חמש ינא ,םישנל תודעוימה תומוסרפה תא האור ינאשכ
.השיא
רבכ רמא ,םימסרפמה קר םימשא אל לכבו) תומוסרפהמ ףקתשמש המ יכ
םישנה לכש הז (עציה היה אל םג שוקיב היה אל םאש הלעמל רמאש ימ
ןיאמ תובושח תוטלחהשכ וז לרוג תרה העשבו ,תוינקיר ,תויחטיש ןה
המ לכ (בוטלו יאוולה) ערל וא בוטל ונילע רזגהל תודמוע ןתומכ
סוש - ןורולק סקגא" ו "יתלבק יתלבק" הז םישנה תא ןיינעמש
"ןויקנב
ןטקה סקנפל וביגה
 
24/7/00 15:44
תאיל :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
המצעל תעדומ תומוסרפ תפשב תורבדמ הפ םלוכש השוחת יל שי המל
...dove ןובס לש תונבה תא תשגופ "ליבקמ ילא" ...
...קבדמ הארנכ הז ...ספוא
תאילל וביגה
 
24/7/00 16:07
ןורש :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!!!ןוכנ שממ הזש תבשוח ינא
....תונב עגר ודיגת לבא
?רבח ןכל שי
ןורשל וביגה
 
 
24/7/00 16:12
ןייעמ :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
!!!ונדרפנ ,רבח ןיא יל
....ללגב ונדרפנ ,השק הזמ הזו
החפשמה לכו ,םש ולש םירוהה יכ ,וקסיסנרפ ןסל רבוע אוהש ללגב
ולש החפשמה לכ יכ ...אבצל סייגתהל ידכ קר הפל אב אוה ,ולש
!!!אוה םגו הידוהי
....יב לפטמ היה הזמ אוהו
....וילע תבשוח ןיידע ינאו ,םייעובש ינפל ונדרפנ רבכו
?הזכ והשמ וא ןכל היהש וא ?רבח םג שי ,תונב ןכל
.....ונילע לכה וכפש ,ורפס ,ורפס
ןייעמל וביגה
 
24/7/00 17:20
הננב :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תקדוצ ךכ לכ תא ,הלא
- אישל הזה ינכרצה ףרטאה לכ תא איבה ייניעבש - 2 ץורעל רשקב
םג ,שפנה העקנ ,ידש ינאו ילעב ונטלחה הנש יצח ךרעב ינפל
רעיש יעבצל תויביטלופינמ תומוסרפמ םג ,תוינותחתל תומוסרפמ
אוהש הצור תא - יל המדנ ביבלא לש הרבעש הנשהמ וז תא תורכוז)
,תפרוטמה הכירצה תוברת לכמ רקיעבו (ההההב...?ךלי וא ראשיי
וליפא ?המ תועדויו .םילבכהמ ונקתנתה טושפו .ליבומ 2 ץורעש
וזיא !ףיכ הזיא .2000 ורויל דע ונרבחתה אל ,ימניחה ,1 ץורעל
הז תא ונשדיח ןוכנ רתוי) תישילשה ןזואל יונמ ונישע !הלקה
(תוהוב הסרוכ תוטטבל ונכפוהב ונב התשפש תונלצעה בקע חנזוהש
ונבכשנו םימיעט םידוביכ ונכה ,רחא ןיוצמ טרס ונאבה ברע לכו
םייתעש םומיסקמל רישכמב הייהבה תא ונלבגה .טרס תוארל םיקבוחמ
.םוקמ לכב שי תומוסרפ .םנכות תא ונרחב ונחנאש םייתעשו .םויב
םוידמה לבא .תוצוח יטלשב םג םיניזגמב םג ,טנרטניאב םג
לכ תא חמל ךל םימפמפמ ךחרוכ לעב טושפש הזכ אוה ינויזיוולטה
תלגוסמש ימ לכל תארוק ינא .סואמ ךכ לכ הזו .תאזה הפיטשה
הז רותיו הזיאב ,היינש ובשחת .ץקושמה 2 ץורעמ קתנתהל לגוסמו
- (םירוהה לצא תוארל יל אצי) תפסכה תא וארת אל זא ?ךורכ קוידב
אלו .ייחב ,תאזה הנידמה ינפכ תינכותה ינפ .קוש לש המר תת וזיא
תרבח וליפא .םיפשריפרו םינדימבוק ,םיזפוטודודה לכ תא וארת
!יתוא ןבצעל החילצמ תושדחה
ןכל שוכרל תולוכי ןתא וב ,ףסכ לש ןוכסיח םג הזו .דוע אל
רשפא יא לבא ,םזילטיפק םזילטיפק .הלא ,ןכ .דמחנ רצומ והשזיא
עינמש המ אוה תודלוס הכ ונא ונממ סואמה םזילטיפקהש הזמ םלעתהל
,ונקי םהש תיבה לע םיבשוח ויה אל םישנאש ךמצעל יראת .םלועה תא
הנא .(יפוסניא ירה הז) 'וכו 'וכו םידליל השדחה היירפסה ,וטואה
הזה םלועה תא הזיזמ ירמוחה ירחא תשפוטמה הייהנה ?םיאב ונייה
אוה התייבה תרוכשמ איבהל ךרוצה .טעמכ תויחל המ ליבשב תרחא
הזה םלועב םישנא דואמ הברה לש (אלש יתרמא אל ,הבוצעה) הביסה
םיהותש ,תעדוי תא ,םיפוסוליפ ויהי םלוכש רשפא יא .רקובב םוקל
.ללכב המ ליבשב
קרו תויחל טעמכ םיחכוש רבכ םישנא רשאכ הליחתמ ,יתעדל הייעבה
.בוצע םגו .בוט אל הז .םירצומו ףסכ ירחא םיפדור
וליפא הז ?םילודג םינכרצכ םינטקה םידליה לע ךתעד המ ,בגא
קר םה יכ .ונל םיפחודש םיקורמתהו תוינותחתה לכמ עורג רתוי
םניא םהייח ןומיקופ ילבש םתוא םיענכשמ ספא ליגמ רבכו ,םידלי
םושנל הביס םהל ןיא סדידא/יקיינ/קוביר לענ ילבו ,םייח
הננבל וביגה
 
 
24/7/00 17:49
Estee :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
הננב
ומכ תוארנ 2 ץורע לש תומוסרפהש טרפב .הלימ לכ םע יתיהדזה
לכשכ - תויפיטואירטס /תויתרוסמ/תוינרמש יכה תוסיפתה
לע .הבקנ ןושלב ןה 'וכו לכוא ,יוקינ ירמוחל תומוסרפה
םג זיגרמ לבא ,םדוק ימעז תא יתכפש רבכ תוינותחתל תומוסרפה
לכ ךותב ,וליאכ .תומוסרפב םידליב ינויצלפניאה שומישה
לש תוקיתמ וז "דבוע" דועש דיחיה רבדה תילארשיה תויביסרגאה
םידלי לע הערל עיפשמ םגו ינלצנ הארנ הז יל לבא ,ןטק דלי
םינמגוד תויהל םיצור םלוכ רבכ 7 ליגב רבכ םואתפ .הזב םיפוצש
וניאר םליגב ונייה ונחנאשכ ....'ב התכב הטאיד תוצור תודליו
אתבסה תא הניינע תונמגודו ילדוד םע עגרו הלסורקו 'צר'יר
...ונלש
Esteeל וביגה
 
 
25/7/00 2:25
יריא קרח :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
.םידלי תקסעה דגנ הנידמ קוח ונשי
?הרטשמב הנולת ישיגת ילוא
יריא קרחל וביגה
 
 
25/7/00 12:53
Estee :תאמ
לועפל תנמזומ תאל הבוגתב
ןכ הזש הז ךיא זא-קוח יפל רוסא הז םא לבא .בוט ןויער
?הרוק
Esteeל וביגה
 
 
25/7/00 19:10
יריא קרח :תאמ
לועפל תנמזומ תאל הבוגתב
.הרוק אל-אלש המו ,הרוק קוחל דגונמש המ לכ
.ונרעצל הז הככ
לש "הרזגה תולובג" תא תרכינ דאמ הדימב םיעבוקש ולא
,הלאכו תונלבסה ףס תא ,ונתרבח
.םייוחד םירוצי ראשו םיעשופ םתוא.םיגירחה אקווד םה
.הבינג דגנ קוח היה אל םג ךכ םיבנג ויה אל םא
.תורילוכ ראשו ,םיסנא , םיחצור יבגל רבדה ותוא
םיקוקז ונחנא תללוכ תיתרבח הייארב ,תושעל המ ןיא
,(טועימ בורל) םיילוש ישנא םתואל
מ"ע תאז לכ ,ונתוא עזעזיו ונב עגפיש ,קוחה לע רובעיש
.הרבחכ ונימצע שבגל ךישמנש
ראשו ,רסומ תומא ,תודימ ,תולובג עובקל ךישמנש ידכ
.םהב רדהתהל םיבהוא הכ ונאש םירבדה


דימ ,המ לבא ,ונל םיצוחנ םה דחא דצמ ,סקודרפה ירהו
םיאיקמו םיעיקומ ונא ,ולש תא תושעל םייסמ ישוכהש ירחא
תומוקמבו םייחה לכל אלכל םיקרוז ,ונבריקמ ותוא
.תוומל םיזיגמ/םיקנוח/םילמשחמ םימייוסמ
.הקימנידה וז
יריא קרחל וביגה
 
 
25/7/00 21:28
יאמוסרפה טרבלא :תאמ
לועפל תנמזומ תאל הבוגתב
...לכשב תשקשקמ הז המ תא לבא ,החילס ,יתסא
ןהל ידיגת זא ,תויקנו תושבי שיגרהל תוצורש תורוחב שי
ןהש
?ושובחת תוכירצ אל
לש טנטסניא תוסייד ?םילוטיט ומסרפיש הצור תא ךיאו
?ומסרפי ךיא הנרטמו הידמר
םפוצרפש תוקונית םע וא ,םישולש ינב םינכייח םישנא םע
?ןוצר עבש


ןהב שיש תומוסרפב ער םוש אצומ אל - ?ןכ ,החילס - ינא
וליפא וא ,םידלי
טלחהב שיש בשוח ינא .תולטרועמ םישנ (!םיימש ומוש)
תיארפ המזגה
הנידמה תיארנ םג הככו ,םיאמוסרפו םימסרפמ לע תולפנתהב
ונלש
!ןיחומ תרצ !תינבצע !תינרמש


םוש ןיאו .יניעב םידומח םה .תוקוניתב ער רבד םוש ןיא
הפי ףוגב ער רבד
תאו תופוצב האנק ררועל הלולע איהש הזמ ץוח) השא לש
(םיפוצב ערה רצי
לש םינותרמ םעפ אל תוארל םעפ יל אצי יתדובע תוכזב
,הפוריאמ תומוסרפ
תומוסרפ ןיא :םכל רמוא ינאו ,ףצרב תומוסרפ תואמ
ומכ תוקפואמו תודוסח
תוארל היה רשפא ,םיעבשה תונשב ,םעפ .לארשיב תומוסרפה
,םוריע שממ ,םוריע
.אל םייחב - םויה .עונלוקב תומוסרפבו תומוסרפ תועדומב
ןיב הלועפה ףותיש
ה ןיבל תוינוציקה תויטסינימפה
תויפשה תא חצינ - םיקעוצה םיסוד
יאמוסרפה טרבלאל וביגה
 
 
26/7/00 10:49
ןהכ זעוב :תאמ
םישקשקמ םתא ,קרחו יתסאל הבוגתב
!יתסא אלו ,טרבלא ,התא הז שקשקמש ימ
תמאה ןורקיעש יאנותיעכ .םיאמוסרפ יתבעית דימת ,דימת
,יכרד תא החנמ םוסריפב
קרש ,םינודא ףלא לש םתרשמ ,םיאמוסרפ לבוס אל ינא
דגנל דמוע חוקלה לש ק'צה
הטרח דוע אוה "ינואג ןייפמק" םהיניעבש ,םהיניע
תא םיבצעמש ,בהא חוקלהש
םהשכ ,תיביטטפר חומ תפיטש תועצמאב ,םינומה לש םתעד
תא םתרזעל םיסייגמ
.עונלוקה תונמאו היגולונכטה ילולכש
ךישמהל ידכ ,תושינ םיאיצממש ןיטולחל רורב הז ירה
הנש ינפל קרש םירצומ רציילו
קושבו תוינוכמה קושב הרוק הז .םהידעלב אלפנ ונרדתסה
.דחאכ תוטאידה
.םוריע ךלמהש תקעוצ אקווד אלא ,תשקשקמ אל יתסא
תאצמנ תילארשיה הרבחה
אל ,ללכב םינמאהו ,טרפב הלש םינעונלוקה ובש בצמב
לבא - דורשל םיחילצמ
םיאיבמו םיראופמ םיסקט םמצעל םישוע אקווד םיאמוסרפ
.תנייוצמ תרוכשמ התיבה


םיטטצמ לבא ,ןמלוו ןד לש ןורחאה טרסה לע םירבדמ אל
תומטמוטמ תומוסרפמ


הל םילפונ םירבגו םישנש ,תיתוברת היעבב רבודמ
םיסקמה קוריה אשדה .ןברוק
.בשחוממ ,ילטיגיד אשד אוה ,השדח הנוכשל תמוסרפב
ןה תינמגודה לש םייניעה
תונמדזהבו ,לוחכל ןתוא ופילחה הכירעב לבא ,תורוחש
םיינתומה תא רתוי דוע הל ובטיח


תומוסרפה :ןיטולחל ךתיא םיכסמ ינא תחא הדוקנב
תונרמשה תא תוגציימ ןכא לארשיב
ירחא ןתוזעונ תניחבמ תורגפמ ןכא ןהו ,תילארשיה
ונכלהש ךכל עגונב הנחבאה םג תקייודמ .לודגה םלועה
אלמ םוריע היה ןכא םיעבשה תונש לש תומוסרפב .הרוחא
,"טמולפיד"ל רהוז ירוא םייבש תמוסרפה הרוכז דחוימב)
(חוליגה ןיכס


ללגב השחרתה אל תונרמשל הגיסנה לבא
אלא ,ןעוט התאש יפכ ,םיסודה ללגב אלו תויטסינימפה
הרבחה לש םמודה בורה ללגב
,דואמ תינרמש הרוצב בשוחש ,תילארשיה


שפיטו ןרמש ,םמוד בור
ןיאורה תקרזהו סארג ןושיע וליבשבש
,"םימסב שומיש" הז
,ןיינעל איה הריטאס וליבשבש םמוד בור
לתוכה ,לארשי לגדב תלפטמ אל איה דוע לכ
...םיאשונ המכ דועו םילשורי תקולח ,לוכש ,יברעמה
ורובעש ליואו םמוד בור
"הבהא שפחמש דחא" אוה םישנ ףילחמש רבג
איה הלש םיאירבה םירציה םע תכלוהש הרוחב לבא
"תניידזמ"


...יאמוסרפה טרבלא ,יוא
?יח התאש הפיא עדוי התא


ןהכ זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
26/7/00 14:30
חחרפ :תאמ
םיאמוסרפ יתבעית דימתל הבוגתב
"תוברת" םשב ,ןאכ השוע התאש המ ,ידידי זעוב יל רצ
קסועש ימ לכ לע יללכ דחא םוהילע .תומהלתה וז
.םע חצר אל - זעוב םוסרפ ..םוסרפב


,םיאמוסרפ לבוס אל ינא" :זעוב ,הלאה תוללכהה
דמוע ק'צה קרש םינודא ףלא לש (רוקמב תועטה) םתרשמ
"םהיניע דגנל


..זעוב תמאב


ותוא םלצל ,רצומה םע ביטיהל הסנמ טלחהב תמוסרפ
תיווזה תא אוצמל ,ורובעב רתויב תינניחה הרוצב
וא תילטיגיד - המיאתמה הביבסה תאו הנוכנה
הנשמ אל תמוסרפ לבא .הפדעהה יפ לע לכה ,תיגולאנא
.הייאר תיוז םושמ הילע תחוודמ אל ףאו תואיצמה תא


ךלש בלה תמושתש ךכל םורגל הסנמ לכה ךסב תמוסרפ
ראשיתש ידכ ,ךתוא ןיינעל ןכמ רחאל ,הילא טסות
זא ,רשפא םאו רצומה תא רוכזתש ,ךכל םורגל ףוסבו
.הבוטל םג


ץוח) תינותחת שבל אל םלועמ רבג ,זעוב ןיבמ התא
ןוויכמ אלו - םייפנכ ילב וא םע (םיביבח םיאקניקמ
...ףועל הצור וניא אוהש
.וב ךרוצ ול ןיאש רצומ טושפ הז


החשמ לש הפדעהה ,לופונומ אוה ,םייניש תחשמב ךרוצה
.הייאר תיוז רבכ איה תרחא החשמ אלו וז


,הריכמה תמצוע הייהת המ עבוק תמאבש ימ ,ללכ ךרדב
םהל םיבורקה ידי לע םיבשחנש םינמוימה םינכרצה ולא
."םיימוקמ העד יגיהנמ"כ


םילאוש ונחנא ,לכוא לע תי/חבט םילאוש ונא
םיגיהנמה ,ולאו .האלה ךכו תינוכמ לע תי/קינכסומ
הככ ..תמוסרפה ךותמ םהל םיאתמש טפשמ םיכשומ ,הלאה
FLOWING COMMUNICATION : ארקנ הז .םצעב דבוע הז
."TWO STEPS OF
..האלה ןכו ןורכזל הסינכה ,בלה תמושתמ ץוח ,ןכל
.עבוק תמאבש הז אוה ,העדה יגיהנמ תועצמאב רוביצה
דיגי ,םינ"צחיה יצחלל ףושחש התא םגו יאמוסרפ לכ
התאש "הידמ ירפ"ה הז רוביצה לע עיפשמש המש ,ךל
.הנממ קלח


תעב הסנכה םילשמש ,בשחנ אל ןומוקמב חינז יאנותיע
לדורטש לע בותכי "המלת"ב דבוע בוטה ורבחו וידומיל
םע ךכ לע רבדי ףאו ארקיש ימ היהי זאו ענענ םעטב
.שדחה "דנרט"כ וירבח


תוריכמה תמדקמ איה ,תינכרצה ,תונותיעה אקווד
..חומה תפטושו


ושע םה המו 300 וקב םיאנותיעה ושע המ ..םיאנותיע
רפסל ךירצ עינא אל ירה םירחא םירקמ הברה ךכ לכב
(םהמ הנוש התאש ענכושמ ינאש) םיאנותיע המכ ךל
רתוי קוחר דועו תמאהמ תשק יחווטמכ םיבתוכ
תויהל לוכי ,הזה יארב הז תא ןחבת םא .תויעוצקמהמ
בייח רצומה תוחפל םשש ,םוסרפה םלוע תא ףידעתש
.ומצע תא קידצהל


הב שיש..תמוסרפל ךשמי אל "תוכיתח" בהוא אלש ימו
תוכיתח
ןתינ םש זא תואלמ ןה םש...ףוע המאמ תא לשמל הארו
בצמ םוליצ הז לבא .ילוא .יטסינימפיטנא הזש ןועטל
היה אל הז ,ןימא היה אל הז םא יכ .הרבחה לש
...רבוע


רישכמ ,םוסרפה םלוע אקווד ,רכשו עונלוק יבגל
לפטלו הידמה תא ןיבהל םיליחתמש ,םיאלפנ "םיאנכט"
יביצקתל וקקזנ אל פלועמ ,םינואג .תויעוצקמב הב
.קתע
המכו קוינק רכומ המכ .הקנופ אל םלועמ ,תונמא ,לבא
המכו ןדיבא רכמ וא ,יחימע רכומ המכ ?ןרוא םר
...לושיבו תורגבתה יכירדמ םירכומ
"היזיולבמט"ה וא/ו 2 ץורעו ךכ לע ןילהל ךירצ אל
תיארחא הניא ,תובתוכה תחא יפב םישרמ אלה הייוניככ
.ךכל


...םעפה ,דחוימב רצק ,והז
:-)


ןימאמ ינא םא קר דבוע ינא .יאמוסרפ אל ,בגא ,ינא
."רצומ"ב
חחרפל וביגה
 
 
26/7/00 14:48
חחרפ :תאמ
םיאמוסרפ יתבעית דימתל הבוגתב
:יורק לדומה :ןוקית


Two steps flow of communication
חחרפל וביגה
 
 
26/7/00 19:43
ןהכ זעוב :תאמ
םיאמוסרפ יתבעית דימתל הבוגתב
התאשכ ,הדלקה תויועט לע יל ריעת לא ,תישאר
.תובורק הכ םיתעל ךכב הגוש
'וכו ,ומומב לסופה


איצממש יאנותיעל יובאו יוא ,רקיה ידידי ,תינש
תמדקומה הזתה תבוטל תודבועה תא ףפוכמש ,תואיצמ
.ולש
הריד רוכמל הסנמ אל ,רקבמכו יאנותיעכ ,ינא
הסרובה םחתימב "ראואט יטיס"ב
רוזא" רותב ,יווילה ינוכמו תונוזה ץרא ,ןג תמרב
בלב ,םיקוניפ םע הריד ,םיסקמ
עגרכ יתפלשש ,תידיימ אמגוד וזו) ."םיניינעה
.)(.םויה לש "ץראה"מ
םע קר דבוע התאש ךכב קפס ליטמ אלו םהלתמ אל ינא
.וב ןימאמ התאש והשימ


אל ינא ילואו) גציימ אל התא ,חחרפ ,ירעצל לבא
(םיאנותיעה ללכ תא גציימ
ןיבת - לגוסמ התאש עדוי ינאו - קמועל בושחת םאו
.ןווכתמ ינא המל
ילודג לע ליפורפ תובתכ יתכרע םינש שולש ךשמב
.ץראב םיאמוסרפה
..יתמשרתה אל ?ילמיסקמ ןודיעב תאז רמול ךיא
רנויסימכ ימצע תא האור אל ,יאנותיעכ ינאו
םג ,רצומ רוכמל חרכומש
(םייוסמ טרסב וא רפסב ,קסידב) וב בהואמ ינא םא
הנופ אוהש יל רורבו
,"דנרט" ומכ םיגשומב שומישה .םייוסמ להקל
לכש רבדה" ,"אבה טיהלה"
.ייניעב החוד אוה ,"החרכומ השא
לכ אל .ילש ינללוכה חוסינב יתיגש :םוכיסלו
,רמוח ותואמ וצרוק םיאמוסרפה
.החילסה - הנמאנ םתכאלמ םישועש םיאמוסרפה םעו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
26/7/00 23:01
חחרפ :תאמ
החילסו ,הללכהב יתיגשל הבוגתב
הז ךכ םא ,תועטה לע ךל יתרעה אל ..ידידי זעוב
יתיצר אל ,יתטטיצ רשאכ טושפ .החילס ,הארנ
...תועט התייה ,ינש דצמ ,ןקתל
,שי ןמזה לכ ,הדלקה תויועט ילצא שיש יאדווב
.ךסמב אלו תדלקמב ןנובתמו דילקמ ינא
וז .ארונ אל הזש ,ןימאמ תמאב ינא ,ןיבמ התא
רבד םוש ,םיפיסה תומאמ ץוח זא .הבוגת קר
.זוזי אל ינורקע


.יאמוסרפ אל ינאש ןוויכמ רקיעב ,גציימ אל ינא
דבלב ק'צה ןעמל דבועו ..חלאנ יתייה םא םגש ךכ
.רחא והשמ גציימ יתייה


תאזו .גציימ ךניאש יאדווב ,תאז תמועל התא
יתרמא ןכל ..הקיתא םע בתוכ תמאב התאש ןוויכמ
ינא .םהמ הנוש התאש ,םיירגוסה ךותב יתבוגתב
.זעוב ךכ בשוח תמאב


םיכירצ םה ,םידמחנ תויהל םיכירצ אל םיאמוסרפ
םיכרצ תוהזל .העיפשמ הפשב להקל רבדל תעדל
.קווישה תא םהילא םיאתהלו


?םיניינעה בל אל הז המ ,רוואט יטיסו
םש שיש ךכב ילוא ער) ?יוויל ינוכמב ער המו
(...ןימה ללגב אל לבא ..עשפו תודבע


אל ,התא אקוודש ,ךלש הבוגתב ,יתוא דירטהש המ
לקש ,חונ ןברק ןאכ שי הנהו .םהלתהל הטונ
.וילע ןגהל השק רתויו ותוא ףוקתל


קבאיהל המכוחש בשוח אל ינא ,זעוב ןיבמ התא
.הלדנמ ןוסלנ לש ותוכז ןעמל
השוניפ לש ותוכז ןעמל קבאיהל המכוחש בשוח ינא
.קדצ טפשמל
הז .סנא אוה חצרנה רשאכ ארונ תוחפ וניא 'ץניל
הצור רוביצה רשאכ .רוסיאה ותוא .'ץנילה ותוא
םוקל הבוח זא ,סנאב וא ,לבחמב 'ץניל ךורעל
...תוליצא וז זא .ןגהלו
חחרפל וביגה
 
 
27/7/00 3:09
ןהכ זעוב :תאמ
החילסו ,הללכהב יתיגשל הבוגתב
םינוידל יתוא תררג רבכ םא ,רקי חחרפ
עגרל הארונ היצלומיס השענ אוב זא ,םיירסומ


תא ףקות היה סנא ,םולשו סח הלילחו סח ,םא
תינימ ךתב
םדא תאלח ותואל קדצ טפשמ עבות תייה םאה
טפשמה תכרעמ תלעופ ךיא בטיה עדוי התאשכ
תילארשיה
הרקמ לכב ארונ אוה 'ץנילו תינחלסה


ינאו ,הירואתהמ םיגרוחש םירקמ שי םייחב לבא
ענכושמ
שקבמש ללותשמ ןומה דעב רוצעל השקתמ יתייהש
לסחל
לש םידליה ןגב ץפנ רמוח ןימטהל הצרש לבחמ
...לשמל ,ילש תבה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
27/7/00 23:07
חחרפ :תאמ
היצלומיס השענ אובל הבוגתב
.הפפכה תא םירא ,יביבח זעוב


הברה ,סנוא אל - ,יתבב עגופ םדא הארא םא
יתוא עיני עגרה ותואבש ןכתי - הזמ תוחפ
תיבל יתואו םילוח תיבל חלשי ותואש ,והשמ
.לדבה שי יכ .רהוס
ונא ויצארב .שגרל לאנויצר ןיב לדבה שי
ינא .תוחפ הברה שגרב ,המ תדימב םיטלוש
,הקד איה ,ונלש תוברתה תפטעמש בשוח טלחהב
טושפ ינא .הבושח יתלב וליפא ילואו הריבש
.התוא םג בהוא


- םיכרע רסחו יביסנטניא ,ירצי םדא ינא
ןיא ,םיכרע רסח .ןיטולחל - הנותחתה הרושב
דועו .שי .ישיא יכרע דוק יל ןיאש ושוריפ
לעב אוהש בשוח אל ינאש קר .שי ךיא
טרפ רחא יכרע דוק םוש לע תופידע תויוכיא
ויפ לע .ילש ישיאה דוקה אוה .תחא הדבועל
ינא וילע ,בושח וניא אוהש תורמל ,יח ינא
.וינכת לע םחלנ ףא םיתעלו שקשקמו רבדמ


תחא "הנומא" הליבומ יתוא ,הז םע דחי
,ןאכ ינא דוע לכ .הרקמב ,ןאכ ינא .דבלב
ותואבש המ יפ לע ייחצ תוניהל לדתשמ ינא
היהי הז רחמ םאו .יתוא הנהמ ןותנ ןמז
!הלחא ..רחא והשמ


.תוברת םושב .טלחומ ךרע םושב ןימאמ אל
זא .יתשכרש תואנהו תופדעה יל שיש תורמל
הריש בהוא ינאו תיסור תורפס בהוא ינא
תירש לש "םיטסקט"ה תא בהוא אלו הקיזומו
לדבה תמאב ןיאש ,עדוי םג ינא לבא .דדח
ינא ותואש ךכל טרפ יחימעל דדח תירש ןיב
.התא םגש הארנכ .ףידעמ


.האנהו גנוע ןיב לדבה שי ,ייניעב


,ןיממ םיגנעתמ םדאה ינבמ הלעמו זוחא 90
...קוהיפמ ,הליכאמ ,ןובריחמ ,דורגמ
הנהנ רחאו יקסבייטסודמ הנהנ םהמ קלח
םיק קירטפמ


ןפואב םירחאו דחא ןפואב ןיממ םיגנעתמש שי
.םיגנעתמ םלו-כ לבא רחא
תיסחי איה .םינהנ "קר" תאז תמועל תוברתמ
.םיבר םינתשמב הייולתו תיקלחו


.תרחאה ינפ לע תחא ףידעהל ןיא ימעטח


ילוא רחמ .ילש איה יכ ,ילש תא ףידעמ ינא
יכ קר אלא הבוט הביס םושמ אל .תרחא ףידעא
.יל האריי הככ


.בוט קיפסמ הז יליבשב


לבחמ לש 'ץניל עונמל לדתשא ,הנתשאש דע
.לעפי ילש לנויצאהש לככ ,סנא לשו


יודמ טעמכ הז
חחרפל וביגה
 
 
29/7/00 18:56
SHOSHI :תאמ
היצלומיס השענ אובל הבוגתב
קירטפמ קלח ,יקסבייוטסודמ הנהנ קלח"
/??םיק קירטפ ,הזכ רפוס שי ."םיק
SHOSHIל וביגה
 
 
29/7/00 23:41
חחרפ :תאמ
היצלומיס השענ אובל הבוגתב
ךירצ היה "יקסבייטסוד לש רפס" :ןכבו
ןתינ ךיא עדוי ימ ,ןכש .רוקמב בותכ תויהל
המוד םש יאשונ ,ורפע ,יקסביטטסודמ תוניהל
(-:..המודכ םגו


לשמל בותכל היה ןתינ ,םיק קירטפ םוקמבו
רמוא היה הז המ זא .ןכ ....דגמ ליא
?והשמ והשימל


םוש ןיא "םוטאה תצצפ תא איצמה קוטשנייא"
הלקנ לע ונינש ךא הזה טפשמב תמא לש ביכרמ
תנידמ תואישנל דמעומ - ותארוה תא ההזנ
.בריסש... לארשי


.הפשה לש היפוימ קלח והז
חחרפל וביגה
 
 
4/6/02 12:07
nina :תאמ
םיאמוסרפ יתבעית דימתל הבוגתב
םגו םייתדה םירבגה םג םיסוד אלו םיסוד זא רבכ םא
.ךרוצ קפסל מ"ע השיאב םישמתשמ םיינוליחה
בושחל אלו םיקידצ תויהל מ"ע הב םישמתשמ םינושארה
ןתוא ושיבלה ןכל םישנ לע אמט אוהשמ הלילחו סח
תוארל ארונ רבד הזש תועינצל תנווכתמ ינא םאתהב
התייה ילש אתבס וליפאש םידגבו האפ םע 18 תב הדלי
אלש ימל) םיינשה וליאו בוחרל םתיא תאצל תשייבתמ
ךרוצה תא קפסל מ"ע השיאב םישמתשמ (םינוליחה בקע
ינויז אל ברה ירעצלו) ןייזלו ןיזל ןיזל ןיזל םהלש
המכ םידגב םאתהב םישנה תא םישיבלמ ןבומכו (לכש
תכלוה הרוחב תוארל ארונ הז םינטקו םיפושח רתויש
.ייחב הצורפ ומכ תיארנו בוחרב
םידגונמ םיינוציק םידדצ ינש יתראית ינאש ןבומכ)
רמול האג ינאו ךלמה ךרד ומכ ןיאש ןבומכו הזל הז
הנווכב םיניבמ אלש וליאל ןבומכ .תכלוה ינא הבש
(אוהשמ שיגדהל מ"ע יתנצקה
ninaל וביגה
 
 
26/7/00 12:10
היהי המ :תאמ
םישקשקמ םתא ,קרחו יתסאל הבוגתב
יאמוסריפה טרבלא
תוינותחת לע אלא תושובחת לע יתרביד אל ינא
תויוקדב רושקש והשמ אוה ןהיבגל דיגהל יתיסינש המו
ןיבהל לוכי אל התאש
.רבג התא יכ
תויוקד תמאב ןה ולא לבא הז תא עומשל ךתוא זיגרמ חטב
יתרמא רבכו ,םימעפל-בל םיש )םימעפל ןה תוינותחתו
(חלצומו ליעי רצומ והז םהבש םירקמ שיש בושו בוש
תונב תורענ םיענכשמ ךלש םירבחהו התאש רתוימ רצומ
תויקנ תויהל תולוכי אל ןה ןהידעלבש הרשע עברא
תוננערו
.טישלוב הזו
היהי המל וביגה
 
 
26/7/00 19:49
אינקחצי :תאמ
ןיבמ אל תמאב התאל הבוגתב
ךיא ...תושרפה שירפמ ירה סוכה ,םירבח ,סוכה לבא
?הזמ ומלעתת
?םכתעדל ,תוילניגו תופיטש ואיצמה המל !חירסמ סוכה
אינקחציל וביגה
 
 
26/7/00 22:41
חחרפ :תאמ
ןיבמ אל תמאב התאל הבוגתב
.חלאנ םג אלא טוידיא קר אל התא
חחרפל וביגה
 
 
26/7/00 23:31
םתור :תאמ
ןיבמ אל תמאב התאל הבוגתב
םעפ יאש ינחירהו םיעטה רבדה הז סוכה ,ימאמ אל
.חירהלו םועטל הכזת
םתורל וביגה
 
 
26/7/00 23:35
Estee :תאמ
ןיבמ אל תמאב התאל הבוגתב
תופיטשש המל תניוצמ אמגוד םה ךלש םירבדה .השקבב
םישנל םינייגה םירצומ לע תוימוסרפה חומה
םיגיצמ הב ךרדהו - (םיצוחנ אלו םיצוחנ)
אל םירבגל השוע-םיקומינהו ךרדה רקיעב,םתוא
.ןוסא .םימכחותמ
Esteeל וביגה
 
 
27/7/00 3:18
קתבמה ו'ג :תאמ
ןיבמ אל תמאב התאל הבוגתב
םירבדה דחאמ ךתומשרתה וז םא ןכסמ התא ,אינקחצי
םיחלצומ רתויה
.םיהולא ארבש
.םוסק ,ביהרמ ,ראופמ ,יהולא רבד אוה ישנ סוכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/7/00 22:26
lara :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
םיבוט םיטרס לש עטקב ךתיא ינא םג .זוחא האמב תקדוצ תא הננב
ארקנ ל"נה רישכמה תיבב ונלצא . היזוולטהמ תויוטשה םוקמב
המ קר ."םיליבדה" תוארקנ רודיבה תוינכות לכו "הייזלבמט"
תצובק םוקמב הז ? הלודגה ריעב סקסו ליבקמ ילא ילב השענ
רפסה תא הארק אלש ימ .םירפסל ורזחת ללכבו ?אל תונבל הכימת
דואמ הנהת הקוור לכ םגו המצע תא חירטתש ריצק תידוהי לש שדחה
תא בוזענ תונב המידק זא ."ןטבב שמשה תא שי סיטמל" רפסהמ
. םתוא תונקל הבוח אלו שיש םיבוטה םירבדהמ הנהנו תומוסרפה
םירבדה לכ תא תונקל תוקיספמ ונייה וליא יכ ... הז לע ובשחתו
ונרובע רצייל חרוט היה והשימ ילוא זא ךירצ אלש םימטמוטמה
??? תוכירצ ןכ ונחנאש המ תא
laraל וביגה
 
 
24/7/00 23:39
תימולש :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
אורקל הפ ץעיימ והשימ ןמז המכב םעפ .הצעה לע הדות תמאב
אקווד רדתסמ הז .םיעדוי ונייה אל תרחא לזמ .הרישו .םירפס
ךל רדתסמ םג .ריצק תידוהי םע דחיב הלודגה ריעהו סקס ,בוט
תא םא יכ !? הכימת תצובק םע דחיב הלודגה ריעהו סקס בוט
אלמו ,סרנייזיד לש תובורדרג הברה ךכ לכ ךל שיו תיסוכ תאזכ
,לע תיסוכ תויהלו ךלש תורבחה םע םיקנירד לע תבשל יונפ ןמז
תא אורקל רשי הלוכי תא ....הכימת תצובק הכירצ אל תא
.ריצק תידוהי
תימולשל וביגה
 
 
25/7/00 9:00
הכלהש איהה :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
אקווד אוה ריצק תידוהי לש ןורחאה הרפס ,עודי ילש המכ דע
רפסשכ ול ומדקש םיינשל ההז ותנוכתמו ,"השבי לש םירולדגמ"
וירחאו (!ןיוצמה) "םיה תא םירגוס" אוה הלש םירוכיבה
תפוסא השעמל םה םתשולש ,בגא ."ןטבב שמשה תא שי סיטאמל"
רותיווה אשונ קיסעמ םלוכ תאשכ םירדהנ םבור ,םירצק םירופיס
םע תודדומתהה אוה רתונש המ לכו ,ץפונש םולחהו תורשפתההו
ןיב ץעורל דמועה רעפה םע העונכ המלשה לש םיינב יבצמ
.תונוצרה ןיבל תואיצמה
יתשמ תחא איה ריצק תידוהי ,(םייניב תרעה אמש) תעד תווח
הנליא איה ימעטל הינשה) ןורחאה רושעב תובושחה תורפוסה
.האירק הווש טלחהב .(ןייטשנרב
הכלהש איההל וביגה
 
 
25/7/00 21:34
ןהכ זעוב :תאמ
?הראל ,החוטב תאל הבוגתב
,הטנרומ הזלא ,ןוסירומ ינוט אל המל זא ,תורפוס רבכ םא
ןלוכש ,ןוסירה ןירתקו וטומישוי הננב ,גרובזניג הילטנ
ךכש בוטו - תונורחאה םינשב תירבעל ומגרות
ןהכ זעובל וביגה
 
24/7/00 22:01
שרז :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ןיטולחל תענמנ ינא ישיא ןפואב ,לבסנ יתלב ןכא םתסרפמה 2 ץורע
תא יתצרהו -רידנו הווש והשמ שארמ יתטלקה ןכ םא אלא -היפצמ
.םיאויווירפהו תומוסרפה יעטק
הטיש לאכ טושפ תוינמחג תוינקל תוסחיתה לע ,תוננב ,ןכתעד המ ךא
ארונ אלו ןימז ןורתפ ?ףלוח ןואכיד לע תורבגתה ,חור בצמ רופישל
לש הכירצה ךרעמ לש תונברוק רבכ ונא םא ?תישפנ הקעומל רקי
לע םג דבוע הז .בצמל םיעדומ תונברוק תוחפל -יברעמה םלועה
םירבשממ האיציל תיננבה הלועפה תטיש תא םיניבמ םהש עגרב ,םירכז
.ער אל הב םישמתשמ םה
שרזל וביגה
 
 
25/7/00 1:53
דלפ ישוי :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
ינא .חורה בצמ תא תרפשמ והשמ תשיכר ךיא יתנבה אל םעפ ףא ינא
.הפקשהל ילוא ,ילש רדנ'גל רושק הזש בשוח אל
לע םירפכמ םצעב ידמ רתוי םמצע תא םיקנפמש םישנא יתיאר דימת
הבר הייפצמ ילוא) םירחא תומוקממ םהל האבש תותיחנ ישגר תשוחת
תונקל ךירצ ינאש יל ער המ .(היזיולטב ידמ םיפי םישנאב ידמ
הזה רבדה תא שי ללכב המל ?םיליעומ שממ אל םירבד ינימ לכ
?המל ?םינש 5 דוע בוט תוחפ הארי וישכע בוט הארנש המ ?הנפוא
דלפ ישויל וביגה
 
 
26/7/00 4:04
הלב :תאמ
?המלל הבוגתב
רתוי םירקי םויה ךלש םיעוצעצהש הדעו םע לבק תזרכהש ירחא
?(םיעוצעצו םירבג)
םה םא .םירקיה םיעוצעצל ךרע תווש איה הזה הרקמב הנפוא
ונמצע תא תוצפל אל המל ?ער המ ,תיללכה השגרהב םיליעומ
?ןוכנל םיאצומ ונחנאש ךרדב
.האבה םעפב יטנרהוק תויהל לדתשת השקבב ,ישוי
הלבל וביגה
 
 
26/7/00 5:22
דלפ ישוי :תאמ
?המלל הבוגתב
אל ןיידע הז לבא ,הז לע רפכל ךירצ ינאו יל ערש הארנכ
.ילש הנעטה תא ךירפמ
והשמל םיליעומ םה תוחפל הנוק ינאש םירבדה ,תאז דבלמ
דלפ ישויל וביגה
 
 
8/8/00 3:39
השמ :תאמ
?המלל הבוגתב
םיקדוצ םכלוכ יתעדל תויוטשה םע ןמזה לכ וקיספת
השמל וביגה
 
24/7/00 22:47
תיטסינאגלב :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םימרקה תא יל וחרמיש םלשל הנכומ ינא
הכסמה םע יליבשב ץוברל ןכומש ימל םגו
םוקמ תוספות , תיעגר המחג ךותמ יתינקש תוכסמה . םמעשמ הז
קבא תולעמו
תיטסינאגלבל וביגה
 
25/7/00 3:38
ירש :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.הלועמה הבתכה לע תוכרבו !!טפשמו הלימ לכ טעמכ םע המיכסמ
:תובוגת המכ ינפל הלעוהש אשונל רוזחל יתיצר קר
קר אל העיפשמ וזה רתי תונכרצהו תונשוכרה לכו ולאה תומוסרפה לכ
םירבד האור טושפש ריעצה רודה לע םג אלא ,תוננבה- ונילע
..הזה רצומה תא תונקל הצור אוה !פוהו , "םוטמטה רישכמ"ב
טושפ םה ... םינכרצ םהש תעדל ילבו עדומה תת לא רשי סנכנ הז
.הז תא םיבייח
.םלוכ לע .הער העפשה איה היזיולטהש תבשוח תישיא ינא
, תובוחרל םיאצוי םישנא תוארל ונלוכי הנש םיעברא םישולש ינפל
םיטושפ םייח םייחו חצ ריוא םימשונ םילייטמ , םינהנ ,םילבמ
.תורתומה לכ ילב , אילפהל
תנברחמו תרבדמ ןומיקופ תבוב והשימל רסח היהש יל הארנ שממ אלו
...תדלונ התע הז וליאכ תואריהל ךל םרוגש רופיא רצומ וא
לכמו רתי תנמשהמ ולבס אלו ונתיאמ רתוי םיאירב ויה םה !ךפהה
.םויה שיש בלה תולחמ
,םטמוטמ תמאב םוטמיטה רישכמש הדוקנל עיגנ ונלוכ רבד לש ופוסב
.רחואמ רשאמ םדקומ ףידעו
ירשל וביגה
 
25/7/00 11:43
םעונ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!דרמ
תיברעמה הכירצה תוברתמ קתנתהל םיריעצה לכל תאזב ארוק ינא
!תתחשומה תיטסילטיפקה
לכלו הל יוארה םוקמה לא התוא וכילשה !תממסמה היזיולטהמ וקתנתה
סומחל ןיהמה יעצמא
עונכשו חומ תפיטש אלל הטלחהה שפוח- רתויב בושחה רבדה תא םדאהמ
!ןגוה אל
לכונ ךכ קר לבא (זירקב ןמוקרנל ומכ) לק אל הז הלחתהב ןוכנ
ונתכיפה תא עונמל דחיב
!םיכלהמ םיקנראל
ךא תחא תבב יטסרד הכ דעצ עצבל ןתינ אל ... תצק יתפחסנ ייק וא
תא םצמצל תוחפל ןתינ
.הזה עגפמל הפישחה תועש
תוקחל םיסנמו םידגוס ונחנא םא םידרחהמ םיבוט םינוליחה ונא המב
?םיילאוטריו םילדומ
???? תרחא תודבעב תדה לש דובעישה תא ונפלחה םאה
םעונל וביגה
 
 
25/7/00 13:00
עטנ :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
.קדוצ התא המכ ,יוא
.היזיולט תוארל אל לכש שי תוחפל םידרחלו
רשפא ,תבהוא אל תאש דחא םג ,דחא לכמ -תרמוא דימת ילש אמא
.והשמ דומלל
עטנל וביגה
 
 
25/7/00 14:26
חחרפ :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
..תושעל המ ךא .םעונ לש ותעד לעו ךתעד לע קולחל ,יל רצ
..בלה תא הביחרמ תקולחמ


יעצמא איה ,לשמל וידר ,רחא רישכמ לכ ומכ ,היזיולטה
.למשחל אלא דירול תרבוחמ אל איה .תרושקת
אלא ,היזיולטב םיפוצ םניא םהש הדבועהמ םינהנ םניא םידרחה
.היצמרופניא תמיסח דועמ םילבוס


,"רוחבל שפוחה"כ תומוסרפה תא רידגהש ימ ,םינש ינפל יתיאר
חומה לא תורדוח אל ןהש יאדווב לבא ,םזגומ הז ילוא זא
.הבוגת יורג לש לדומב תימרדיפא טחמ ןיעמכ


ךחוגמ הזש בושחל ,הנחת ריבעהל ,רדחה ןמ תאצל לוכי ץפחש ימ
.רתוימה תא - הפ וליפא - קוחמלו
ןבומכש ,קיפרגואי'ג לנוישנבו 8 ץורעב תופצל לוכי ץפחש ימ
.תיורחאה תלדב היומס תיגולואידיא תמוסרפ םיריבעמ


רויחבל ונלש תלוכיה ךכ ,יוריג תורוקמ רתוי ונל שיש לככ
.ךפיהה אל .הלדג


עקרמה ירצותל םיזב רשא הלאמ תענומש וז איה ,ןוצרה תשלוח
..םולב לטסק תא אורקל לשמלו והשעמ תושעל


"םיווש" םירחא םיצורע וא/ו 8 ץורע תא האורש ימ ,בגא
,תיתרבח הדנ'גאו תיכוניח הנירטקוד ילעב םיצורע .םייתכלממו
.הז תא ןמממש ימ שיש ןוויכמ ךכל הכוז אוהש רוכזיש יואר


קר ךכל .שפוחו הריחב ,המזוי לש סיסב לע ענ ילכלכה םלועה
.תידדה הכימתל ףס יאנתו תוניגה ףרצל ךירצ


ללכבש הלאל 45 לש םייח תלחותו תורעמ םיללוכ ,םירחא תומלוע
ירסח ,הלאה תומלועה .םהייחל ןושארה שדוחה ףס תא וצח
תוללעתה ,ישפנו יזיפ דובעש ,םע חצר םיללוכ היצמרופניאה
הצור ימ לבא ,היזיולט ןיא הלא תומלועב .בשוחבו חמוצב ,יחב
םימלצמש הדבועה וז ,וב ןיינעמש המש .זכש םלועב תויחל ללכב
."םלענו ךלוה םלוע"ל שדקומש ןמזה היזיולטב רדשל ידכ ותוא


.הארנכ .ןוכנ הז ,יטנמור אל הז
חחרפל וביגה
 
 
26/7/00 5:38
היהי המ :תאמ
,יל רצל הבוגתב
תא תמטמטמ היזיולטהש ,םישלוגה ןיב היה סוזנצנוק הזיא
רשפא יאש הארנכש ןוויכו ,םידרחה תא יתרכזהש דע ...ונלוכ
תא ריכזהל קר ,םזינוגטנא ררועל ילב םתוכזב רבד םוש רמול
והשימ ררוע רבכ היזיולטה לש המוטמטמ םיענמנ םהש הז
...הבושח היזיולטה המכ ריבסהל
דומלל ,םלועה תא ריכהל תונווגמו תובר םיכרד דוע שי
.ותוא תווחל ,וילע אורקל ,וילע
היזיולט קיזחהל עצוממ םדא לש ותלוכיל לעמ הארנכ הזו
הזו .העיצמ איהש םייתוכיאה םירבדה תא קר תוארלו תיבב
.וידלי לש םתלוכיל לעמ חוטב
?ריחמה תא הווש הזש חוטב
רשפא יאש הריזג וז וליאכ ידמ בר ןמז םיגהנתמ ונחנא
,םוטמטה ריחמ תא לודגב םימלשמ ,םימלשמו .הנממ ענמיהל
לש תדמתמ תימוימוי הטיחשב היפצו ,תונזבזבה ,תומהבתהה
....םזילטיפקהו גניטיירה יכרע תבוטל םיישונא םיכרע
-םתא הפיא .שאר תדבכ תוסחייתה הווש הזה ןיינעה ,יתעדל
םע םדא ינב ,חור ישנא ,ךוניח ישנא ,םיגולוכיספ ,םירוה
קר ונתיא 2 ץרע ?םכלש םידליל הרקי תמאב המ .....ןופצמ
ינויגה רתוי םלוע םירכוז דוע ונחנא ,תורופס םינש
,ןכ ...ותיא קר םלועה תא ריכמש ימ םע המ לבא ,וידעלב
ליחתת איה טעמ דוע .....ששה תב םכלש הדליה לשמל ,ןכ
...הטאיד לע רבדל
הוח םידליה תוינכותב היזיולטב ויה םעפ
ןתנ(ילדוד םע עגר)ןצינ המלש(הלסורק)ןייטשרבלא
םש שי םויה ....םידמחנ םישנא םתס םגו (לימש לותחה)רנטד
תינקחשה יל תיארנ סאימחנ ינח) תוי/םינמגוד קר טעמכ
,םייסקס ,םיפי ,םייסקס ,םיפי ,םייסקס , םיפי (םש הדיחיה
םייסקס , םיפי
?סקסו יפוימ ץוח בושח והשמ שי זא
היהי המל וביגה
 
 
26/7/00 12:15
חחרפ :תאמ
,יל רצל הבוגתב
?ותוא תאצמ הפיא ,סוזנצנוק
הז ,תישיאה םתעד תא וויחש תוחפ ףא ילוא ,םישלוג השש
?סוזנצנוק


םידרחהו - םינקיטסימל רושק הז ,םידרחל רושק אל הזו
תודהי ,םלסיא ,תורצנ ,ודניה ,ןז לש םינקיטסימ .םהיניב
התלגנש תידעלבו תחא תמא יעדוי לש תורובח !?תפכא ימל -
.םיער םישנא םתס וא םירוויע - םירחאהו םהל


:ןיינעה םצעל
תובוט תוינכות ריבעמש רישכמ איה .הקיזמ הניא היזיולטה
רשפאמ ,היהש יפכ ,יצורע-דח םלוע אקווד .תוער תוינכותו
ומכ תומחלמל רשפאמ ,תונוטלשה ידי לע היצנירקודיא
.ןויד ןיאו היצפסנוק שי יכ ,ץורפל רופיכ םוי תמחלמ
יכ עיפוהלו לארשיב רקבל סלטיבהמ עונמל רשפאמ הזכ ץורע
.הרוזנצ רשפאמ ,םייכוניח אל" םה


לכמ קיזמ תוחפ ,הזה ארחהו ,ינשה ץורעב ארח הברה שי
.ןהינימל תודבארפה לש ארחה


"דודר"ו יצורע-בר םלוע שיש םוקמ לכבש הלגי טושפ רקס
.ןכ .ןכ .תומילא תוחפ ,העישפ תוחפ שי


לבז .וזה תיתוברת-ודבספה תואשנתהה םע השקבב וקיספת זא
ןוזמ תכרצ .תכרוצ איהש רחאל תרציימ תכרעמש המ הז
"לבז" תכרצ ,יתוכיא רתוי היהי הזה "לבז"ה ,יתוכיא
.לושלשב םייסתש הארנכ


לכמ ףידע תופדעה יפ לע ךורצל תוכזהו יוטיבה שפוח
.ההובג "תוברת"


תוקסקוסמה וידי תא ףידעמ רחאהו יקסבייטסוד ארוק דחא
םר תא ינשהו קוינק תא הצור דחאה .קנעה ינאירוקה לש
.ןרוא
.םוי לש ופוסב .הווש ךרע דחא לכלש ןימאמ ינא


,תוניהל ,ןאכ ונחנאש ןימאמ ינאש ללגב הז ילוא לבא
ונלוכו םיקו'ג ומכ .םילותח ומכ .םוקמה תא תונפלו
.תוירא ומכ רתוי הזש בושחל םיפיעמ


..םירתסנ תומלוע םיריכמש םירחא םינזו םידרח ומכ אל
חחרפל וביגה
 
 
26/7/00 19:48
היהי המ :תאמ
יל רצ בושול הבוגתב
טועימ תעדב ןאכ התא .םישיש טעמכ,השיש אל
היהי המל וביגה
 
 
26/7/00 23:15
חחרפ :תאמ
יל רצ בושול הבוגתב
.וביגה םהמ 10% קרו םישש שיש תויהל לוכי


.קדוצ אל ינאש רמוא אל הז טועימב ינא םא ,הזמ ץוח
יכ ?ירעצל המלו .קדוצ ינאש רמוא אל םג הז ירעצל
- תעדוי תא - םימעפל .טועימב תויהל ליגר ינא
.קדוצ טועימה


סטרקוסו טועימב היה ןוטוינו ,טועימב היה ואילילג
יתנוטק .טועימב היה 'ץיבוביילו טועימב היה
םג רמוא אל הז ,טועימב ינאש הז לבא ...ןבומכ
.הער הביבס איה ,יתביבסש


יתייהו ,וישכע םולש ינושאר ןיב טועימב יתייה
טועימב יתייה ,השאה תויוכז ןעמל יתקבאנשכ טועימב
.הלחתהב..דימת טעמכ


םיחחרפ םע הארנכ הז הככ
חחרפל וביגה
 
 
27/7/00 3:30
קתבמה ו'ג :תאמ
תויהל לוכיל הבוגתב
.יל ונימאת ,טועימ תויהל בוט
.ףייכ יכה
.םיעורג ןימ ייח שי םישנאה בורל
.םיממעושמ .םילכסותמ םישנאה בור
.םיקיחדמ .םישיחכמ
.םינהנ אל .םיינרמש םישנאה בור
.הביבסה תוכיא לע םירמוש םניא םישנאה בור
יתבב םיבדנתמ םניא ."ןויצמ רזע"ל םימרות םניא
.םילוח
דע תכלל ,הטילש דבאל םילוכי םניא םישנאה בור
לובגה
םתמצוע אולמב םייחה תא תווחל


בוט ךכ לכ המ
?בור תויהלב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/7/00 23:57
העפי :תאמ
טועימ תויהל בוטל הבוגתב
,טועימ תויהל בוט םאה
?תוכייש רסוח תשוחת ידכ דע
?תנווכתמ ינא המל ןיבמ התא
העפיל וביגה
 
 
28/7/00 0:50
חחרפ :תאמ
טועימ תויהל בוטל הבוגתב
הז תא .בור וא טועימ התא םא הנשמ אל הז
.התא אל .םירחאה םישוע
םיפתוש ךל שיש וא .ךלש ןהש תודמע שי ךל
הז לבא .ללכב ןיאש וא םיבר םהש וא ,םיטעמ
.ךילא אל ,םהילא רושק


.תויהל הצור התאש המ תויהל בוט ךל
חחרפל וביגה
 
 
28/7/00 1:29
העפי :תאמ
ותיא ךל בוטש ימ תויהל בוטל הבוגתב
,ןוכנ
..דבל כ"כ התא םימעפל לבא
ףקומ התאש תורמל ילואו ,וליפא
....כ"כ הביבסב
העפיל וביגה
 
 
29/7/00 0:28
חחרפ :תאמ
ותיא ךל בוטש ימ תויהל בוטל הבוגתב
.הדדוב תודידב איה ,המצעל איה תודידבה
חחרפל וביגה
 
 
8/8/00 3:41
השמ :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
קר היזיולטב תוארל םיכירצ ונחנא המ תקדוצ ךלש אמא ןוכנ
ולאכ תויוטש ינימ לכ דועו חצרו סקסו סנוא
השמל וביגה
 
25/7/00 18:30
רדואל יתסא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
אלו .םודאה יתיבב רקבל רפכה תב לטיור תא תימשיר הנימזמ ינא
.לדרוב אל והז
תכלמ . ךכ תרבדמ תייה אל ,הלודגה ריעב הרג תייה םא קתומ
ונחנא .הלילא איהו .ןרול היפוס םומינימ יתנבה יפל הנילודאב
.אל
אלו םירווש דיל הרג תייה הרקמבו הרטפואלקכ יגהנתה אמורב בושו
.םהינימל םירוטסגארדב תופוכת םיתיעל תרקבמ תייה .תורפ
.הנתשת ךתוגהנתהש החוטב ינאש םג ומכ
ךלש המכוחה ירבדב ונינמז תא תמענה ,תוצמשאה ףא לא ןתוד תרבג
GIRL POWER
רדואל יתסאל וביגה
 
26/7/00 11:41
תמלענה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב


הרוצב הבותכ וזה הבתכה לבא ,(?אל המל ,םצעב) בילעהל אל
.תיתעווז
תא לבקמ היה ילש ידוסיה רפסה תיב ןותיע וליפא םא קפסב ינא
.וזה הבתכה
תמלענהל וביגה
 
 
26/7/00 16:39
םתור :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
?הלא דגנ ךל שי המ
"תמלענ" ןכא תאש םיוקמ דאמ ונחנא
תוננבב ןאכש ןוויכ
.תרתוימ ירמגל תא
םתורל וביגה
 
 
27/7/00 18:52
ילריש :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
.ךכ ןכא
ילרישל וביגה
 
 
28/7/00 15:56
תמלענה :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
.התוא יתשגפ אל םלועמ יכ תיפיצפס הלא דגנ רבד םוש יל ןיא
הליכשמ ,תרדהנ ,תבבלמ לייח תשא איהש יוכיס םייק טלחהב
איהש רבד וניא טלחהב תיאנותיע הביתכ ,ןכש המ .הבוטחו
הל ןיא ,ףוס תרסח ,הלחתה תרסח איה ל"נה הבתכה .וב תנייטצמ
איהו (!םירבד ונל רוכמל םיצור ,ןכ ,הא) יטרקנוק רסמ םוש
הבתכל תוושל םתסה ןמ םירומאש םימכחתמ ןושל יוטיבב האלמ
והשימ לש םוגע ןויסינ ומכ םיארנ השעמל ךא רתוי יניצר הארמ
.ןומוקמל לבקתהל
.םלעהל תנווכתמ אל טלחהב ינא ,אלו
תמלענהל וביגה
 
 
28/7/00 16:17
םתור :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
התיה אל וזו ,טנרטניא רתא הז ןאכ ,ןותיע אל הז ןאכ
ךות ,םייוסמ אשונ לע העיד הווחמש יטרפ רוט אלא "הבתכ"
.תובוגתל הייפיצ
ןותיע לש בלשב הרצענ תמאב ךלש תיתרושקתה הנבההש הארנכ
תיאנותע הביתכמ הנוש טנרטניאב הביתכה .ידוסיה רפסה תיב
,רתוי םיירסוב םיחוסינ תרשפאמו,רתוי תזכורמ איה -הליגר
.ךלש הבוגתה ומכ ,םיינבצע םימעפלו םייביטאיצוסא
ינא .ךתיא עגיימ היהי .םלעיהל תננכתמ אל תאש דאמ לבח
.השיגרמ רבכ
םתורל וביגה
 
 
28/7/00 22:14
יבוד :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
,רחא םוידמב ונחנאש ללגבש הז תרמוא תאש המ ,רמולכ
והשמ - ירסוב לש הרדגהה וז ירהו) ?עורג בותכל רתומ
(בוט אל אוה עגרכ לבא ,לאיצנטופ ול שיש
.טישלוב
שיש ,םלועבו ץראב ,םירתא המכ לע ךל עיבצהל לוכי ינא
הזה רתאהש הז .טנרטניאב םהש תורמל תנייוצמ הביתכ םהב
בייח הזש רמוא אל ,הכומנ המרל ךתוא וליגרה ותומכשו
.הככ תויהל
יבודל וביגה
 
 
29/7/00 0:23
חחרפ :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
.יבוד התשיק


.רוזחל אל תחטבהש תחכש
?תחכש


ךכ לכה וירמוח לע הזה רתאל אובל בהוא התא ,ךל השק
..דאנ ומכ שיגרהלו ולש םייספאה ימב שלפתהל ,םיכומנ
.חופנ דאנ אל ,יבוד .דאנ
חחרפל וביגה
 
 
30/7/00 12:41
תמלענה :תאמ
?ךרוסל תרזח ,יבודל הבוגתב
,רקי חחרפ ןכבו


טנרטניא ןותיע ךרוע אוה ךורא-החפשמ-םש יבוד
."ארוקה לייאה" םשב (ובורב) קתרמו יטגילטניא
רופסניאב קסע ותחיתפ זאמו הנש ךרעב םייק ןותיעה
םיטרדנטס שי ןותיעל .תובוגת יפלא ררגו םיאשונ
התיהש הבתכב םש יתלקתנש תרכוז אל ינאו םייתכירע
ךרוע אוה ותואש ןותיעה ,תאז םע .תינוניבמ תוחפ
.תרושקתב תוסחייתה ידמ רתוי אלל הכז


ילריש תכירעב ,"תוננב" םייק ,ינשה דצהמ
זאמו הנש יצחכ םייק הזה רתאה .ףסונ-ךורא-החפשמ-םש
לש תובוגת יפלא ררגו (סקס) דחא אשונב קסע ותחיתפ
ידמ רתוי ןיא ןותיעל .סולפ 30 ינב םירבח 7
הפ יתלקתנש תרכוז אל ינאו םייתכירע םיטרדנטס
ותואש ןותיעה ,תאז םע .תינוניבמ רתוי התיהש הבתכב
םימרוגה לכמ תויסחייתה הברהל הכז תכרוע איה
"תוליל העבש"ב קפתסא םא ידו ,םיירשפאה םייתרושקתה
.הצופתה בר


?ןיבמ התא וישכע


.תמלענה
תמלענהל וביגה
 
 
30/7/00 14:20
ה'גנג :תאמ
?ךרוסל תרזח ,יבודל הבוגתב
,הרקי תמלענ
'דואמ ךל לבח' .דחוימב ההומת םתורל ךלש הבוגתה
ךתיא תחכוותמ אלו םיישיא םיספל תשלוג איהש
הנושארה הבוגתה תאש ןמזב יתוברתו יניינע ןפואב
תוחלתשה תניחבב טעמכ אוהש ןפואב תחסינ ךלש
לש ץמש היה אל הכ דעש יאדווב .הלא דגנ תישיא
ךירבדל יפיסוה ,אנא זא .ךירבדב הנוב תרוקיב
.הפיטמ תאש ינפל תויתוברתו תויניינע לש ךפונ


םא הפ םיאצמנ יבודו תא המל יתנבה אל תאז דבלמ
?המ ליבשב .םכדובכל תחתמ ךכ לכ הז
םוקמ הברה שי ?ץימשהל ידכ וא לובסל ידכ
ליבשב םגו יבוד לש רתאה ליבשב םג .טנרטניאב
.תוננב
ןנשי החיתפה דומעב .ארוקה לייאל עגרה יתשלג
וא הקיטילופב םיקסועה םיאשונב ןבור .תובתכ רפסמ
.הלכלכו הרבחב
םישנא .לכה אל חטב הז לבא .הפיו בוט הז לכ
דבלמ םירחא םיאשונב םג תועד קולחלו אורקל םינהנ
.הקיטילופו הלכלכ
ה'גנגל וביגה
 
 
30/7/00 15:57
תמלענה :תאמ
?ךרוסל תרזח ,יבודל הבוגתב
.קיודמ שממ אל הז ,ןכבו
םצעב) בילעהל אל" :התיה ילש הנושארה העדוהה
הרוצב הבותכ וזה הבתכה לבא ,(?אל המל
רפסה תיב ןותיע וליפא םא קפסב ינא .תיתעווז
הלימ ."וזה הבתכה תא לבקמ היה ילש ידוסיה
תא יתרכזה אל ףא) הלא דגנ רבד םוש .הלימב
םיריכמ ןאכ םלוכש םשורה רצונ - בגא ךרדו ,המש
הווהב ,רבעב הבתכש תורחא תובתכ דגנ וא (התוא
.דיתעבו
ןכא תא תוננבב ןאכ" איה יתלביקש הבוגתה
."ךכ ןכא" - תכרועה לש קוזיח ללוכ "תרתוימ
וא ירבדב ?תאצמנ תישיאה תוחלתשהה הפיא
?ילרישו םתור לש ןהירבדב


.תמלענה
תמלענהל וביגה
 
 
30/7/00 16:23
ה'גנג :תאמ
?ךרוסל תרזח ,יבודל הבוגתב
המל לבא .ןוכנ .תבתוכה לש המש תא תרכזה אל
?תופירח ויה תבתכש המל תובוגתה ךתעדל
ךיא .םזינוגטנא הררוע ךלש הרעההש ןוויכמ
?תבתכש והשמ יפלכ תאזכ הרעהל הביגמ תא תייה
.תממוקתמ תייהש החינמ ינא
םלוכ תא םיריכמ םלוכ וליאכ ןאכ רצונש םשורה
עובנל לוכי שפנ ףוריחב ולא לע ולא םיניגמו
םיעיגמש ולאמ קלחש ,ןיינעמ רתא הזש ךכמ
תא ,הפ םיענ .עובק סיסב לע םיעיגמ - וילא
.הניבמ
ה'גנגל וביגה
 
 
30/7/00 17:45
לכסותמה לג :תאמ
?ךרוסל תרזח ,יבודל הבוגתב
חוכיוה תא םכסל יל ונת ,יל השרוי םא
ומליש לארשיב םינותיעה בור .הזה רתוימה
םיאנ םיפירעת ,תרחא וא וז תונמדזהב ,הלאל
הסנמ אל הלש רמאמה .הלש הביתכה ןורשכ לע
אוה ,םיינושל םיטוטהלב דחא ףא םישרהל
םתאש יתייעב אשונ ןוידל תולעהל הסנמ
חלתשהל הז םוקמבו ,ונממ םלעתהל םיפידעמ
.דחא ןיינעב תקדוצ תא ,תמלענו .ינשב דחא
תרדהנ ,תבבלמ לייח תשא ןכא איה הלא
.הליכשמו
?ןיינעל רבדל םכל תפכא ,וישכעו
לכסותמה לגל וביגה
 
 
30/7/00 23:05
יבוד :תאמ
תמאב ונ ,יואל הבוגתב
.רצקא זא ,רבכ הפ יתוא םיאנוש
םעפ .ומש ןניק סומע ,הלאווב דחא רוחב שי
עובש לכ - תונורחא תועידיב רוט בתוכ היה
קר .יבבלכ רוחב .הקיקשב ותוא ארוק יתייה
לחהו ,הבסה תושעל טילחה דחא םוי ,המ
לכ - םוי ותוא זאמ .הרוטלחכ הלאווב בותכל
קדרד לש ויפמ רשיה הרמאנ וליאכ ,ולש הלימ
.גליע
לש המוזרהמ םשרתמ אל ינא - רוציקב ,וא
,םלועמ התוא יתארק אל ינא .תדבכנה תבתוכה
.ינא הזכ ,םלועהמ קתונמ .הילע יתעמש אלו
,ינאו ,ארוק ינאש המ יפל םירבד טפוש ינא
אל הלש הביתכה ,סעפאש םיבשוח ,תמלענה ומכ
ונל םג לבא ,ןוכנ ,טועימ ונחנא .המיהדמ
.רוביד תוכז שי
.םכל המיענ תוינבגע תחטה
יבודל וביגה
 
 
31/7/00 10:55
תמלענה :תאמ
תמאב ונ ,יואל הבוגתב
םתאש המ לכ ובתכת" בותכל אל עודמ ,ךכ םא
"21ה האמה תארקל םישנ תונכרצ אשונב םיצור
חירטהל ךירצ המ ליבשב ?ןיינע רוגסלו
יתעמש אל םלועמש) תובשחנ תויאנותיע
?הנושארה הלעמהמ ליח תושנו (ןהילע
תמלענהל וביגה
 
 
31/7/00 10:57
תמלענה :תאמ
?ךרוסל תרזח ,יבודל הבוגתב
.ילש תרוקיבל הביגה הלאש יל רוכז אל
תמלענהל וביגה
 
 
31/7/00 19:08
ןתוד הלא :תאמ
?ךרוסל תרזח ,יבודל הבוגתב
תולבלובמ םייניע תרעופ ינא םימי המכ רבכ
המ ,ודיגת .םכלש תשפוטמה תושתכתהה חכונל
?ךכ לכ םכל הרוח
תא המזי ,הומכ ןיאמ תרדהנ הרענ ,ילריש
לוכי .והומכ ןיאמ רדהנ רתא ,תוננב תמקה
םלועמ איה לבא ,תרחא םירובס םתאש תויהל
קר הז .רוביצ יסחי המצעל ששוקל החרט אל
רתויש הדבועהו ,רתאה ביבס רצונש זאבה
םיענ םוקמ אוהש םיאצומ םישלוג רתויו
רבדב ןימאמ ירמגל התאשכ הז הככ .וב תויהל
.םיפחוס ןחהו תובהלתהה רבד לש ופוסב .ךלש

םיבתוכו םישלוג ,תוננב לש םישנאה ,ןכו
.הליהק לש גוסל וכפה ,דחאכ
אל דחא ףאו ,ןאכל שולגל םכתא ץלאמ אל שיא
אל םה םא .םירמאמה תא אורקל םכילע הפוכ
,ןיטולחל ימיטיגל הזו ,םכיניעב םיבבלמ
אל םג שיא .ביגהל םכילע רסוא אל שיא
תא ןיזהל םירמאמה יבתוכו תובתוכ תא בייחמ
תא םישוע ונלוכ .םילימ לש תונוליוב רתאה
תגלפומ הדות תרכה ךות ,תובדנתהב הז
תרשפאמש המב .המיקה איהש המבה לע ילרישל
תונויערב םירחא ףתשל ,םכל םגו ,ונל
.ונלש תובשחמבו
רתאב םיטסקטל אורקל השק קוידב וזה הביסהמ
היצטניירואב תוחפל ,הבתכ .'תובתכ'
תרבעהל תבייוחמ ,הלש תיאנותיעה
.אל םיתיעלו תילאוטקא םיתיעל ,היצמרופניא
ונלש םירמאמהו .םירמאמ םיבתוכ ונחנא
םיאשונ לע תועדו םלוע תסיפת רקיעב םיליכמ
תא תובשל םיבייח אל םה ,אלו .ונל םינוכנש
רשפאמ אוה .םזילטיפק םע הז הככ .םכבל
אוה םא םג ,הריחב שפוח לש גוס ויניתנל
.דבלב היילשא
דימת אל רתאב התווהתהש ןוידה תולהנתה
ןוידל ליבוי רמאמ לכש וניוויק .המיענ
,לעופב .םיכחמ םג ,ןכו ,יניינעו ינובת
אל יאדו ,תויטנוולר דימת אל תובוגתה
גוס תורצוי ןה בורל לבא ,תוקמונמו תוטוהר
םקלחש תונויער םילוע הנממש הקימניד לש
ללגב םגו .הבשחמ יררועמ ,םיננערמ ,םיקתרמ
.רתאב םירקבמו םיבש םיבר ,החינמ ינא ,הז

יל המדנו ,ימצע לע דיעהל הלוכי ינא
ינאש ,יתיא ומיכסי םירחא םיבתוכו תובתוכש
המכ םלועל חיכוהל ךרד דוע תוננבב האור אל
ילכ םגו ,ינא .ילש הביתכה תלוכי הביהרמ
התיא םישיגרמ ,יתוריש תא ורכשש תרושקתה
ומכ םייוניג ,ןכל .םיררחושמו םיישפוח
"הילע יתעמש אל םלועמש תבשחנ תיאנותיע"
אל ,תוינגלגל תואמחמ דוע םש ויה) 'וכו
ןיא .םיבולע תצק יל םיארנ (ןתוא תרכוז
אלש ןוויכ ,תקמונמ ןויד תוברתב םוקמ םהל
אלא ,ןיינעה םה ינאש ימו ילש המוזרה
הצור יתייה ,אל וא ונימאתו .יתבתכש טסקטה
טסקטה לע תינובתה םכתעדל עדוותהל דואמ
.ותוא יתבתכ הז ללגב .ילש
םייוצר םכתויה לש םייספאה ימב השידה ןכל
.תיטתפ ךכ לכ איה רתאב אל וא
םא רתוי דועו .דימת .ןאכ םייוצר םתא יכ
תונבותל ופשחת םתס וא ,ןוידב ופתתשת
.ןאכ עיבהל םיצמאתמ םישנאש
תייה ול .תינמחולה תמלענל ,ןטק והשמ דועו
טסקטה תוכיא לע תקמונמ תרוקיב חסנל תחרוט
הביגמ יתייהש תויהל דואמ לוכי ,יתבתכש
,בילעהל שארמ םידעומ ךיינפשכ לבא .םדוק
,רשפאש הטוב יכה ןפואב הז לע הזירכמ תאו
?חורטל המל
ןתוד הלאל וביגה
 
 
2/8/00 10:39
תמלענה :תאמ
םג רקי יבוד ,הרקי תמלענל הבוגתב
יתמשרתהש ןייצל תבייח ינא ,לכ םדוק
.הבוגתהמ
:ןיינעל וישכעו
רבואה איה ךלש הבתכב רקיעב יל עירפהש המ
אשונ אוה הכירצ תוברת אשונ .הלש תומכחתה
לפוט אוה ירעצל לבא יטנוולרו ןיינעמ דואמ
קר תקסעתה .תיחטיש דואמ הרוצב ךידי לע
קמועל סנכהל םוקמב תינוציחה תפטעמב
תא םינתונ ונחנא תמאב המל קודבלו םירבדה
,ונל רוכמל םיסנמש המל ידמ רתוי ונתעד
תונבה ירחא םיצר םימסרפמה לכ םואתפ המלו
רתוי תקסעתה ,לדבנ הז המבו םינבה םוקמב
ךלש הבתכה תא בותכל דציכ - רמולכ ,ןונגסב
תבהוא דואמ ינא .רתויב הנונשה הרוצב
םג ינא לבא ,תויונינשו תוינושל תויומכחתה
.הז לכ ירוחאמ והשמ שיש תבהוא
ןועיט םושב ןיחבהל יתלוכי אל ,ירעצל
.ךלש הבתכה ירוחאמ קמונמ


(םייתניב תמלענ אלש) תמלענה
תמלענהל וביגה
 
 
2/8/00 12:36
ןתוד הלא :תאמ
הרקיה הלאל הבוגתב
תונב ,ונחנאש שומישה היה רמאמה אשונ
תושוע ,היהנש לככ תוחלצומו תוליכשמ
םיכסח לע רפכל ידכ הכירצה תוברתב
קפסל תרחא ךרד תוריכמ ונניאש םייוואמו
ךרוצ םגו ,לשמל ,הלבקלו םוחל ההימכ) םתוא
,תובוט ונחנאש ךכל ינוציח רושיאב ידימת
תוזח איה תפטעמהש בצמה רצונ ךכ .(תווש
.ומצע רבדה איה .לכה
שי ,ךתוא ןיינעמ אשונה םא) קושה תוחוכ
קירדרפ לש םיריהנו םייניע יריאמ םירוביח
םילצנמ (השדחה קושה תלכלכ לע ןוסמיי'ג
,הווסומה ךרוצה תא הטובו יניצ יכה ןפואב
אל הכירצ ירצומ תרזעב ותוא םיבלמו הזה
הלכלכה תיצמת ,בגא ךרד ,וזו .םייחרכה
שי םישדח קוש יחלפ לש הריצי .תיטסילטיפקה
.ןיאמ
רוביחל דוגינב ,רמאמ תביתכ .והשמ דועו
ףוג-חיתפ לש הנבמ תבייחמ הניא ,רפסה תיבל
םמלועב הז הככ .ריגס-תקמונמ החכוה-רוביח
םירגובמה לש
ןתוד הלאל וביגה
 
 
30/7/00 19:03
עטנ :תאמ
?ךרוסל תרזח ,יבודל הבוגתב
?המל תמאב ?ןאכ תרקבמ תא המל ?המ ןיבהל
?עבשהמ תחא תאש וא
םינוידב וב קוסעל קייודמ יכה ליגה הז סולפ 30
סקס לע
...אמגודל ,הלודגה ריעהו סקס
עטנל וביגה
 
 
1/8/00 1:53
חחרפ :תאמ
?ךרוסל תרזח ,יבודל הבוגתב
יתבתכש רמוא "תוננב"ב יתבתכ ינא ףאש ןוויכמ
םג ןכ לעו "תינוניבמ הבוט" ןכ לע התייה אל חטבל
.ךיילא וז יתבוגת


.תוננבב תובר ביגה ףא ביגה ,ךורא םש - יבוד
אל אוה ,ולש "ההובגה היצנגיליטניא"ה תורמל
םיביגמש םיביגמה 7" לע בר םשור ריאשהל חילצה
.םמוקמב ובגיש םירחא לע וא "הבתכל םעפ 300


.השעמ רופיס ךל רפסא ינא ,השעמל


יבוד" ילא הנפ ,תוננבב ביגהל יתלחתהש רחאל דימ
.ולש ארוקה לייאב בותכל יל עיצהו ,"ךורא םש
תובתכ םג והיהי ראופמה ונותיעבש הצר אוהש הארנכ
!?םרושי ימ ,ךרוע ילוקיש .הטמו תוינוניב ןהש
.יתא אל ,הטעמה ןושלב ,היה היינפה ןפואש יתבשח
אלא ולצא םג בותכל ינממ שקיב אל אוהש ,םג המ
בותכלו "תוננב"ב בותכלמ יתוא אינהל הסינ
!!!ורובעב


,ימעטל תויטנגיליטניא אל ויהש הפ ויתובוגת
לש יתא יתלבה יפואהו ,םירחאה םעטל ,תואשנתמ
הביתכ לע וליפא בושחל אלש יל ומרג ותיינפ
.ורובעב


הארנכ "תוננב"ב ביגהל יבוד לחה ,םינמזה םתואב
.רמול ול שיש המ תא ארקיש והש ןאמ היהיש הצרש
הטמלו ויצלח רוזאב ,הטמו תוינניב ונתנו וארק
לכה ולצא ירהש ,ולצא הזמ הטמל שי םא ..הזמ
...תוינחור


,והזש .םייא ,חיטבה הז המ ,יבוד חיטבה זאו
.בתוכ אל בוש תונבב אוה וננחתיש ,וישכעמ


יבודה תא סינכהו קפאתה לכי אל "ךורא םש"ה לבא
!!!התשיק זא .הצמשהב בושו "תוננב"ל ,ולש


תבשוח תייה םא) םיסחיב םג קסוע "תוננב"ו
ביכרמ הזש הניבמ תייה ,םייטסיניוורד םיחנומב
,לבח המכ .םירחא םימוחתב םגו (המצוע בר יסיסב
.םיסחיב קסוע אוהש ךכ לע וב עוגפל הסנמ תאש
ותוסכב ,וירציב ,םדאב קוסיע אוה םיסחיב קוסיע
,ולש םייחה לש םיעינמב וייח יגהנמב ,תיתוברתה
!!אל המו היצולובאה לש


ךונח ,רטראס ,התג ,ריפסקייש םישוע ךתעדל המו
?(ם....תתס) חחרפהו ןיול
ןמזשמ לייאה חסונ לקשמ תודבכ תולאש םילאוש
ולש המאתהה תא דבאיש הארנכו אורקל קיספה
???????דחכייו


.תמלענ .יל הארנ אל
חחרפל וביגה
 
 
1/8/00 15:31
יבוד :תאמ
תינוניבמ רתוי אל ,הבוגתל הבוגתב
.יתחלשש ליימיא ותוא לש קתוע יל ןיא ,ירעצל
יתעדלש היה ונמזב יתרמאש לכ ,ינורכז בטימל
הביתכה גוסל המיאתמ רתוי המב היהי ילש רתאה
ותואב ךלש תורצקה תועדוהה רפסמב תנגפה התאש
ונלהינ וליפא ,ינעטמ וניא ינורכז םא .ןמזה
הבוט העד התייה ונינשל ,הארנכ ,זא .רצק ןויד
.ינשה לע דחא רתוי
יתחלשש ילרישמ יתעמשש תומשאההל דעו ןאכמ
לע ךלכלמ" ינא םהב "םיבתוכ המכל םיליימיא"
.לודג יד אוה קחרמה ,"זעוב לעו ילריש


טושפ ינא ,בוזעל ,ונמזב ,יתמייא אל ינאו
וב םוקמב תויהל הצור אל ינאש ןוויכמש יתרמא
ךישמא לבא ,בותכל קיספא ינא ,יוצר ינניא
.אורקל
דואמ ינא םויכו ,ימלוע תפקשה תא יתיניש זאמ
המ" ןקת לע ,יוצר אל ינאש הפיא תויהל הנהנ
."אמא תא לשחמ ,גרוה ןכש המ ,לשחמ גרוה אלש
.םולה דע ינואיבהש ירוהל הדותו ,ןאכ ינירהו
יבודל וביגה
 
 
29/7/00 2:59
םתור :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
יבוד ,ןוכנ אל
ירסוב םירמואשכ
"ימלג,ןנער"ל םג םינווכתמ
ןיאש , חכ לש גוס תוירסבל שי סקסב םגו לשמל תונמאבו
שטולמ רצומל
םתורל וביגה
 
 
30/7/00 12:30
תמלענה :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
,םתור


רשאמ רתוי הכומנ טנרטניאב המרהש ךכל תירקיעה הביסה
לוז רתויש המיהדמה הדבועה לשב איה םיספדומ םינותיע
ןכ לעו ,ספדומ ןיזאגמ רשאמ טנרטניא ןיזאגמ איצוהל
הביתכל רשק םוש הזל ןיא .רתויב םיכומנ םיטרדנטסה
(?ולאה םיחוסינה הז המ) תינבצע וא תירסוב ,תזכורמ


חכוותהל םוקמב םיישיא םיספל תשלוג תאש דואמ יל לבח
ךכ לע עיבצמ הז םאה .תיתוברתו תיניינע הרוצב יתיא
?דיגהל המ ידמ רתוי ךל ןיאש


.תמלענה
תמלענהל וביגה
 
 
30/7/00 19:12
םתור :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
.תאבש דע םיענ היה .ונתוא תממעשמ תא ,רבכ ימלעת
העפוה םעפ לכ תתלו -תמלענה ךמצעל אורקל הז המו
?תרזוח
.תמייקמ אלו החיטבמ תא
םירמאמל תובוגתב םגו ,ולש םירמאמב םג -הזה רתאה
םירדהנ םיבתוכב שוגפל תונמדזה יל ןתנ
םיעיתפמו בלל םיעגונ ,םימכח ,םיקיחצמ ,םינונש
תא לבא
העתפה אלו הנינש אל
העיגנ אלו המכח אל
םתס
!הצלפה
םתורל וביגה
 
 
31/7/00 10:51
תמלענה :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
הז ,בוט ,ונ) העיגנ אל ,השפיט ינא - ןוכנ
.העתפה אלש חטבו (?הז המ) הנינש אל ,(טנרטניא
.תיתוברת הרוצב תחכוותמ ינא תוחפל לבא
תמלענהל וביגה
 
 
1/8/00 2:09
חחרפ :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
תימניד איהש ןוויכמ ,תמלענ ,תמלענ אל ,הפשה
,הנש םייפלא טעמכ המודר התייה תירבעה .תחתפתמו
.םילבגומ יביספב הלש םינבמה ןכלו


םילמ רמול ,ימעטל תרדהנ ,תוריח ,םתור הל תחקול
.ארוקל תיבטיאוטניא תונבומ לבא "תוינקת יתלב"
גהונ ,בשחנ אל כ"ע ילואו חחרפ םתס ינא לבא ,ינא
תושר תשקב אלל ,הדומ ינאו ,םעפל םעפמ ךכ
הזשכו ךממ וא ,ךורא החפשמ םש יבודמ ,הימדאהמ
.רשואמ ינא "שבלתמ"


.הפשב םייק אלש והשמ תאטבמ לשמל "הניתח" הלימה
ירחא דחא םוי .וז הלמב שמתשהל אלפנ כ"עו
.הפשה לש ןונאקל סנכית איה ימלעיתש
"העיגנ" ךכו


.העיגנ אלו השיגנ אל תא


םינונחה לכ תא גציימ והש - רבעב - רמא יבוד זא
תוריחבה ויה יתמ ררבל יתיסינש רחאל ךכמ דריו
לא ,תאז תמועל ,תאו .לביק אוה תולוק המכו
םא ,תועשרב ,הטמו תינוניב המרב .יבתכ .ימלעית
תוירוקמ ךכל יפיסוה לבא ,בוט ךל השועש המ הז
.ןוימדו
...ךתוא םג ובהאי ףוסב
חחרפל וביגה
 
 
1/8/00 10:22
תמלענה :תאמ
הציחל ,הניתח ,העיגנל הבוגתב
,ךל םולש


תא םיבישחמ המל ההות ינא ,וזה הבוגתה ירחא
...תועשורמ רותב ילש תובוגתה
אלו הרצק) תרוקיב יתעבה רבד לש ופוסב ינא
!הללמואו הנכסמ הבתכ !הבתכ לע (תקמונמ
םימיהדמ יפוא יחותינ יל וכרענ ךכמ האצותכ
:ינאש הנקסמל ועיגה םהבו


לש התועמשמ תא יל ריבסהל ךירצ יכ ,השפיט .1
.םילימ תאצמהב יפויה תאו הפש


.ההומת הנקסמ דוע .תירוקמ אל .2


.ןוימד תרסח .3


תינוניב הביתכ תמר לעב .4


השיגנ אל .5


העיגנ אל .6


הצלפה (םתס) .7


.הבוהא אל .8


ולא יא לע הזה ןונגסב והשמ יתרמא םאה
?ןאכ םיבתוכהמ
תמלענהל וביגה
 
 
1/8/00 17:42
חחרפ :תאמ
הציחל ,הניתח ,העיגנל הבוגתב
:הככ זא


געלל הבוגתב הז היה ירה ,העיגנו הפשה יבגל
,בוט ,ונ) העיגנ אל" :טוטיצ ,ךלצא עיפוהש
געל םושמ ךכב היה אל אמש וא (טנרטניא הז
!?יל זטנפמ ינאו


םיבתוכל תסחייש המ איה הטמו תינוניב הבית
הביתכל יפיסות םא יתרמא ןכ לע רשא "תוננב"ב
עור קר אלו תוירוקמו ןוימד םג הטמו תינוניב
התייה הטמו תוינניבהש ןבומכ .ךתוא ובהאי בל
תאו יבודש המ הזש ךכל תיניצ תוסחייתה
ררבתי הז ,בוש יארק "תוננב"ב תובתכל םתסחיי
.רתוי בוט ךל


יב הלוע ךלש הבוגתה לע רבוע ינאשכ ,תעכו
,יאקינרפוק ןובס ומכ שממ ,הככ ,וזה הנבהה
אל - הווקמ ינא - ןכלו הארק אל טושפ איה
.......הניבה


קינב תאש ןוויכמ השיגנ אל תא ,תמלענ רוציקב
הביסה התואמ העיגנ אל תא ,ףרוצמ ליימיא אלל
.הלימב שומישה תא ךבוט בורב ילבקת םעפה םא
,תונלבסו ןמז טעמ ,הלא לש רמאמל ישידקת םא
אל וא ילש הבוגתה תא קר אלש ,ילגת ילוא
רמאמה תא םג הארנכש אלא ,תנבה אל וא ,תארק
!!!!הלא לש


תעגנ ,תיניינע אל תייה ,תועשרב ,תפקת תא
הארנכו רתאל לפטהל תנמ לע םיניינעה ילושב
.בוהא יתלב ןונח-ודבספל והשכיא רושק הז לכש
ןונח-ודבספ ייהתש חינהל שי ,אל ימדת םא
!!הבוהא יתלב


?םדא ןב תצק תויהל יאדכ אל ,לבח אל
חחרפל וביגה
 
 
1/8/00 19:04
תמלענה :תאמ
הציחל ,הניתח ,העיגנל הבוגתב
,יתוברת ןויד לע רומשל יתיסינ ,עמשת ,בוט
הנכומ אל ינא .שפנ דע םימ ועיגה לבא
אל וא הבוהא אל ,הנבה תרסח יל וארקי
םייליבד םיקינב תשמתשמ ינא םא םג ,םדא-ןב
.םהירוחאמ ליימיא אלל
אל .והז .הלא לש הבתכה תא יתבהא אל ינא
תנבהב הקול הלש תובתכה תא בהוא אלש ימ לכ
,תוינונחה תדימל רשק םוש הזל ןיא .ארקנה
וא רומוהה שוח ,תויטנוולרה ,תונינשה
אוהו ישיאה ימעט הז .ילש תויליבדה
.ךלש םעטה ומכ קוידב ימיטיגל
?ןבומ לכה וישכע םאה
תמלענהל וביגה
 
 
1/8/00 19:12
חחרפ :תאמ
תיסיסב הנבהל הבוגתב
תבגה ,ךמעז תורמל ,וזה תרגסמב ,הנושארל
.יוארכ
בוהאל אלו ךמעט יפ לעש ימ תא בוהאל ךתוכז
.םירחאה תא
?ינ'ז ןס יקוק לע תבשוח תא המ
חחרפל וביגה
 
 
1/8/00 20:37
חחרפ :תאמ
תיסיסב הנבהל הבוגתב
.ןבומכ ק'ז ןס


דמועש דמח רתא הז גרובסטרש תניפ ,ינד ןס
...מוצע ינפב
חחרפל וביגה
 
 
2/8/00 10:30
תמלענה :תאמ
ןוקיתל הבוגתב
גשומ יל ןיא לבא ,יתורוב לע תלצנתמ ינא
.תאז/הז ימ
?רבסה רשפא
תמלענהל וביגה
 
 
2/8/00 16:20
חחרפ :תאמ
ןוקיתל הבוגתב
רקיעב ,םימיהדמ (תויכנוק) םי יצרש ולא
....ןרפעז בטורב
חחרפל וביגה
 
 
5/8/00 9:55
םתור :תאמ
ךב לפטמ והשימל הבוגתב
?"הנינשלו לשמל" יוטיבה תא הריכמ
???הנינשלו לשמל והשמ ךופהל
?הריכמ אל
'ד התכ לש תירבע רועישל ירזחת
.םהלש הביתכה תלוכי לע םירחאל יפיטת לאו
םתורל וביגה
 
26/7/00 17:49
תיליה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!!!וננובשח לע..ףסכ תושוע..םהינימל תורבחה לכ יכ ףיסוהל יתיצר


ונתיאמ חיוורהל רקיעה..ואיצמי םהש המ הנשמ אלו


"טעמכ" גישהל ןתינש.."תורתומ"ה ןדיעב םייח ונא םויהש..ןוכנ זא
דלונ לומתא קרש..רבד לכ
.רצומ לכ ירוחאמ תרתתסמש הרקויה לע בושחל קר...לבא
!היזיוולטבש..תומוסרפהמ תונהלו לכתסהל..ףידע


.."אוה בהז ץצונה רבד לכ אל"...והשמ דועו
..חפב "לופיל" אלש בושח..ךכל יא
תיליהל וביגה
 
27/7/00 17:27
םעונ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
:רקיה חחרפ
אל התא .וב ךמות ךכלכ התאש הריחבה שפוח ןינעל סחיתהל ינוצרב
רבודמ :דחא רבדל בל םש
ידי לע ןלוכ תועבקנה תולבגומ תויורשפא ךותמ הריחב שפוחב
ימלש) להקה תעד יעבוקו םינרציה
(םינרציה י"ע םינמוממ עדוי אלש
חומה תפיטשל תופשחהה םוצמצל יתאירק תא תרשיק ךיא גשומ יל ןיא
חמה תפיטש םהבש)רתוי םילפאו םימודק םימיל הרזחל תינויזיולטה
םייטנסרטניא םימרוג י"ע התשענ להקה תעד תעיבקו
(םירחא
תודוקנ תא שפחמ םסרפמהש עדוי םוסרפ דרשמב םעפ דבעש םדא לכ
ומכ ןכרצה לש הפרותה
ול רוכמל לכויש ידכ תדה תרמהל דמעומה לצא ןתוא שפחמ רנויסימהש
ךירצ אל אוהש והשמ
.ללכב
תישענ םיתורשה ינתונו םינרצי לש היולגהו היומסה הדנגפורפה
תפיטש לש םיטנמלא ,םילוז םיקימיגב שומיש) םויל םוימ תילטורב
םירידשתה רודיש לש ההובג תורידתו תודצרמ תונומת ומכ חומ
('דכו תוריעצ םישנ לש ןפוגב זולנ שומיש,
טאלש םדא- יקנרא לש עונכ רדעל ונלוכ תא ךופהל :תחא איה התרטמ
.ןוהה ילעב לש םנוצר תא תושעל ופלואי טאל
ןתונ הזו המוד ןפואב "תרכמנ" היגולואדיא ףאש רמאש ימ קדצ
םוצמצל יתאירקל ףקות הנשמ
.ינויזיולטה עגפמל תופשחהה
םעונל וביגה
 
27/7/00 18:33
הנלה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תורוצו תויגולואידיא םע תויחל רבכ וסינ .םזילטיפקה הז הככ
.ךלה אל הז לבא .תורחא ןוטלש
חוכ שי ןומהל ובש בצמ לעו ,םוסרפ לע היונבה ,הלכלכה ,תושעל המ
היטרקומדל תויחה חוכ תא תנתונש איה ,ינכרצ ,ןומה ותויה ףקותמ
.ןומה ותוא לש תויוכזלו
תורבח ילעב םירישע רדע שי ובש יטרקומד רטשמ ןיב לדבהה המ ירה
םירשעתמ וללה ,ןאכש ?הכפהמה ינפלש תפרצב הלוצאה ןיבל ,תולודג
תויוכז ןתמ ךות אלא ,היפכ ידי לע אל ךא ולוצינ ךות ,ןומההמ
,ןומהב תובשחתה לכ אלל תרשעתמ הלוצאה ,ןאכו .םעה ללכל תווש
תא טעמה לש לוצינ שי הרקימ לכב ,רמולכ .תויוכוש לכ ןתמ אללו
,ללכב ,הנקינ אל םא .הז הככ לבא ,בורה
זא יותפב אל םא .ןוטלשל ,ףסכל ?ישונאה תונדמחה רצי קפוסי ךיא
.חוכב
אלש המ םינוק .םזילטיפקה לש תורורב יכה תוגציימה ןה תומוסרפה
.היטרקומדל ריחמ שי ,הז הככ לבא .ורשעתי םירחאש דכ ,ךירצ
הנלהל וביגה
 
30/7/00 12:11
םעונ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
:הנלה
דובעישהש אוה הלא ונמיל הכפהמה ימיב תפרצב בצמה ןיב לדבהה
רתוי הברה םיעצמאב השענ
1789 תוכפהממ חקלה תא ודמל רוציה יעצמא ילעבש ןוויכ םימכחותמ
עיגי ןומההש רוסא:1917ו
.הלודגה ותמצועב הרכה וניה, תימצע הרכהל
מ"הירבב דואמ ץופנ היה אוה, "ריחמ שי היטרקומדל" יוטיבה ןינעב
הסריגב 1937תנשב
"םיבבש םיפע םיצע םיבטוחשכ"
ונילע .יתוא םמוקמש הז אוה הלאכ םיוטיבב םולגה םזילטפה םצע
תא ןתינש המכ דע םצמצל
חיכוהל חילצנ םא קר עוציבל ןתינ הזו "ריחמ"הו "םיבבש"ה
הרכה ילעב ונאש םיטסילטיפקל
.תיטילופו תינכרצ
םעונל וביגה
 
6/8/00 23:22
רונילא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
,הזמ תינהנ ואלפתתו םימרקה לכב תשמתשמ ינאש רמול יתיצר
ןכ תומוסרפהו ,רשוא ילוכ והשמ תשכור ינאשכו םראפרפוסב תבבותסמ
רשפאש הממ תונהל אל המל ,םצעב אל המלו ,הז תא יל תושוע
רונילאל וביגה
 
6/8/00 23:29
הנד :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ךתיא ינא ,תמלענה
ףאו יתבהא אל ינא םג .ןאכ הבתכ ןתוד הלאש המ תא בוהאל הבוח אל
הז םע המיכסמ אל
הנדל וביגה
 
27/8/00 11:49
פא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
לע יתיאגתה ךכ לכ ןכלו ,תוחוד ןלהל תוראותמה תומוסרפה ,ןוכנ
תוישעת דוגרפ לש "ישמה תינותחת" לש הקודא תינכרצ ינאש ךכ
רירבשל הארמ ישמה תינותחת לש תמוסרפה.מ"עב ןטול/לפימכ תצפהב
יטיא ךוליהב תוצפוק ישמ ידב תוקיזחמה תוינדקר יתש היינש
ומכ םילימ םע תוניירק אל .לכה הז .וז ינפ לע וז תופלוחו
תופקשוממ םישנ לש תונומת אל םג ,'וכו "חיר" השבי "הבוטר"
ןוחטיב רתיל .תורחתמ תוינותחת יבג לע םילוחכ םילזונ תוכפוש
תבב תוליבח 3 הנוק ינא
שמתשהל ץלאא ינאו רוסחמ היהיש הרקמל ,קוטסה יל רמגנשכ תחא
השגרה הזיא ם/ןתבתכש תרגפמ תמוסרפ ול שיש גוס .רחא גוסב
איהש הבתכש תיאמוסרפה לש הבל תמושתל .םכל תמרוג איה תיארונ
.הבוט רתוי תמוסרפה תא השוע אל הז .ל"וחמ תמוסרפ האביי
פאל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא