םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

תצצומל ךירדמה
הפורשה


לכ וב יביספ בצמ ידכל רבגה תא יאיבה
תולעפתהה תולימ תא אוה םורתל לכויש
ךרעישב רשיה ליבשהמ ולש


הציצמה תלועפ דגנכ הלש תובכעה תלעב ןכמ ימש החנהה תדוקנמ אצנ
.הנממ תוסונמל בישקהל םלשו ץימא בלב הטילחהו החכפתה
:םיכרצמ
.לובלוב
.םיציב יתש
חותינ אלל) תיסיסבה ותרוצתב היהיש יוצר ,רבג לובלובל ףרוצמ םא
.(םיליגע וא ןימ יוניש
.(םינשייבל השלחו ונניבש םימלצל הקזח) םעטה יפל הרואת
.החתרה ינפל רטמיטנס 8 םומינימ :םירמוח תומכ
.(ףידע סקנילק) וישיט וא תבגמ
:הנכה ןפוא
תולימ תא אוה םורתל לכויש לכ וב יביספ בצמ ידכל רבגה תא יאיבה
.ךרעישב רשיה ליבשהמ ולש תולעפתהה
ריאשהל יגאד ךא ,ךיילע בוהא הכה טקאל המידקמ הנכהכ ותוא יפטלו יקשנ
הקישנמ ותריצי ירפ תא ץירפשי אל ,המגודל ,לותבש ךכ הנטק שא לע ותוא
.תרעוס
תואורש המ לש רמגנ יתלבה לדוגהו יפויהמ שדחמ םעפ לכ םעפתהל ידיפקה
.שממ ולא םיעגרב ךייניע
אוה םא) קלקלחה לוגנורטשה תא יקקל הינשבו םיציבה תא יפטל תחאה ךדיב
.ילמרונ תוחישק בצמ דע (תפתושמ תחלגת /תחלקמל גואדל שי קלח אל
בוטר אוהש רחאל .הטמו הלעמ ,הפיכל ביבסמ תונידעב קקלל יכישמה
ךיפ עולל ולוכ תא סינכהל תלגוסמ תא םאה קודבל ךמצעל ישרה ,ירמגל
.ישיאה ךמעט יפל תועבצאה םע תולק תועיגנ יפיסוה .םיינישה תעיגנ אלל

.תונטק תוכישנב ןושלה םע ,רתי תונידעב הטמו הלעמ םיציבה תא יפטיל
לובלובה תא תוסעל חוכשל אל .תונידעב יצצמתו ךיפל םתוא יסינכה
.ךרוצה תדימ יפל ביטרהל דאמ ץלמומ .הצופק דיה ףכשכ ליבקמב
.תעבטה יפ תא קקלל ץלמומ םעטה תרשעהל
:בל ימיש
.עולבל תובהוא תונבש בושחל םיטונ םירבג
אל הז :ףוצרפב תמאה תא םירבגל ץירפשהל חונב אלש םעפ ףא ישיגרת לא
!םיעט
תרצותהמ הבוט רתוי הברה רדואל יתסא לש םינפה תכיסמ :והשמ דועו
.ולש תימצעה
תורשפאה תא ול ינת תאז תמועלו הפב ךל רומגי אלש שארמ ותוא יריהזה
םסרופמה ץירחה תא וא ,ךיירוחא לש ןוילעה קלחה תא וא) ךנטב תא אלמל
.(ךלש
.דואמ ףרוש רמוחב רבודמ ,הריקי ,ךייניע לע ירמש
,(ל'גב שמתשהל תגהונ ךניאו) ןפ תקפד וא ,ךרעיש תא קוידב תפפח םא
.ינפל ךרעיש יפסא
:השגה ןפוא
.רועה לע שבייתהל הל תתל אל בושח הירטו הנכומ הנמהש רחאל
תבגמה תא רומשל ןתינ .שארמ תוניכהש תבגמל דיימ התוא ריבעהל שי
רבגה תא טוחסל ןיפולחל וא ,חירב רכזהל יצרת םהב םימיל
.השדחה ךתריד תא ןממל תנמ לע םסרופמה/יושנה
תירשפא תיראש לכ קוקיל ךות ןושלה תועצמאב עצבל ןתינ יפוסה 'צאטה תא
.ךפוגמו ופוגמ
.בוט ארונ ךל היה .ותוא יקשנ ,םויסלו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
31/3/00 1:17
לעי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תולק וזכב ךכ לכ יניצר אשונ םיחקול םתא המל הניבמ אל ינא
לעיל וביגה
 
 
5/4/00 22:47
yobo747 :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
.רשק ירצ הרדח ,הפיח רוזיאמ תא םא
yobo747ל וביגה
 
 
6/4/00 15:14
הבמגב יתסגנ :תאמ
ל הבוגתב
D איה הזחה תדימ םא קר
הבמגב יתסגנל וביגה
 
 
7/4/00 3:16
ןושמש המא :תאמ
ל הבוגתב
לכ !תימדקא המרב ןויד ןאכ םירצוי ונחנאש החמש ךכ לכ ינא
!דובכה
ןושמש המאל וביגה
 
 
4/12/00 2:55
תחרפת :תאמ
ל הבוגתב
.תרשקתמ יתייה הינשב
.הרדחמ אל ינאש לבח
ץוצמל ימל יל ןיא תמאב
תחרפתל וביגה
 
 
8/1/01 19:00
ןליא :תאמ
ןוכנל הבוגתב
?תנוטנטקה ונצראב תא הפיאמ זא
ןליאל וביגה
 
 
31/8/01 14:17
ינד :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
ימל, הקירבמו הקלח תרטע םע לודג ןיז יל שי
!!!!!!!!!!!!!! תוציצמל הכחמ ינא,תנינועמש
ינדל וביגה
 
 
17/11/01 16:13
הייילדוא :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
רוצי םייח ךל שפח
הייילדואל וביגה
 
 
3/8/03 23:56
דורמינ :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
הצור ינא ןכ
דורמינל וביגה
 
 
20/8/03 15:52
רבאלק :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
ריבד 053284655:ירשקתת ןכ םא יל םג ץוצמל הצור
רבאלקל וביגה
 
 
26/10/03 14:37
היאמ :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
יל קקלל הצור התא םע לבא ךל ץצוצמיל התמ ינא
דמחנ היהי
היאמל וביגה
 
 
27/12/03 18:32
קקלמה :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
יקקלת םא לבא יל קקלת תבהש בהוא רתוי ינא
.ףיכ היהי תא יל
קקלמהל וביגה
 
 
4/1/04 15:20
:תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
הצור ןכ ינא
וז הבוגתל וביגה
 
 
15/12/05 19:51
דובכ>---ולש :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
ףיכב זא ךל ץווצמי ינאש הצור תא םע יבישקת
ילש יסייאה תא יחכ תא הפיאמ לבא
דובכ>---ולשל וביגה
 
 
7/8/06 13:06
paul :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
ןושל יל שי, הצור תאש המכ ךל תדרל ןכומ ינא
..... הכורא
paulל וביגה
 
 
2/10/11 8:25
ריקי :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
קתומ בצמה המ שויאמ יה
יצרת םא ךתיא רבדל חמשא
תילגנאב ןוטיב ריקי ישפחת ףיכב רבדל
הקותמ ואצ סייפב
ריקיל וביגה
 
 
12/11/05 9:47
:תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
חח
וז הבוגתל וביגה
 
 
11/6/02 13:26
.ינא :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
.ךל ץוצמל התמ
.הז לע ההההההההתמ
.ינאל וביגה
 
 
14/6/03 22:50
:תאמ
.דדדדדד ו א מל הבוגתב
הדיחיו תחא שפחמ ינא
וז הבוגתל וביגה
 
 
29/11/03 0:45
:תאמ
.דדדדדד ו א מל הבוגתב
?התא הפיאמ ?ךליבשב הדיחיהו תחאה יהמ .םולש
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/6/03 22:51
:תאמ
.דדדדדד ו א מל הבוגתב
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/2/04 3:50
ןריל :תאמ
.דדדדדד ו א מל הבוגתב
יל יבתכת ךל אב םא זא יל יצצמתש תמ ינאו םח ינא
ילש הרפכ
ןרילל וביגה
 
 
22/7/02 7:11
תנע :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
ןיאש הארינכ קלחו לודג ןייז ךל שיש םסרפל תחרת םא
דוע תוכחל לוכי התא זא תורוחב אל חטבו חטבו םייח ךל
אל תורוחב יכ !!!!!!!.......תוציצמל ןמז הברה
....םמצע תא םיבשוחש ךומכ םיסופיט תובהוא
לע קר אלו םייחה לע םג בושחל ליחתת ךיילא יל הצע
םג ךירצ רבד םוש ןיא האנהמ ץוח יכ ....סקסו סקס
םייחב הבהא
תנעל וביגה
 
 
18/10/02 21:43
ןהכ יסוי :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
לש עטקה לכב דואמ הסונמ םנמוא ינא יולג היהא ינא
תלגרתמ איהו ונרופ תינקחש יתוחא יכ הז לכו סקס
...תורוש יתיא
םע עיגיש רבד הז סקס עגרנ ואוב ןפוא לכב לבא
לע בושחל ךירצ אל ןיידע ךא ןמזה םע חבתשיו,ןמזה
סקסמ רתוי םייחב הברה שי םייחהמ הקד לכ הז
...יל ונימאת
ןהכ יסויל וביגה
 
 
16/6/03 0:33
ישמיש :תאמ
תקדוצ תנעל הבוגתב
איה האנהל לובג שי .שייבתמ יתייה ךמוקמב ינא
ול ןיאש רקי ימצע דובכ דבאתו םנמוא ףסכ חיוורת
ריחמ
ישמישל וביגה
 
 
1/12/03 23:37
A :תאמ
תקדוצ תנעל הבוגתב
ךתוחא תא יל ריכת
Aל וביגה
 
 
20/12/03 2:29
:תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
לפקתיהל אלו הלש לע דומעל הנכומש יהשימ ףוס ףוס
תורחא תונב ומכ
ול שי תמאב רביד ןציל ותואש ומכ רבדמש ימ ןכו
ךסח הארנכ


!!!חוכ רשי דובכה לכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
18/6/15 13:39
באוי :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
,תנע ייה
ילש ןושלה םע ךתוא שוחל הצור ינא ,ןיינעב תא םא
ילש ןושלה םע הלחתהב ךתוא ףירטהלו שיגרהל ךל תתלו

יטנוולרו הדימב . .
רשק ירצ
yoyo
באויל וביגה
 
 
19/6/03 2:05
הלייא :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
ךל ץוצמל התמ ינא
הלייאל וביגה
 
 
23/6/03 22:13
albino007 :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
םישוח דובא דע ךל ץוצמל ןיינועמ םג ינא
ךל ידב
albino007ל וביגה
 
 
7/12/03 20:13
+*ל**טס+*םע+~ !חב :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
הצור ינא םג
+*ל**טס+*םע+~ !חבל וביגה
 
 
1/2/04 9:08
הקיבצ :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
???...ץוצמל הצור תא ול קר המ


לע הניבמ תא םא.....לודג והשמ הפ תספספמ תא יתעדל
רבדמ ינא המ
הקיבצל וביגה
 
 
8/3/04 13:26
ןתמ :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
בוט הז םא םכל דיגא ינא יילע הזה ךמסמה תא וסנת
165096352
;]
ןתמל וביגה
 
 
16/6/07 4:31
:תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
בהואש יתוא יאצמתש בוט רתוי ץצמיל תבהוא תא םא
תונמדזיה התואב ךל קקלל
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/12/03 13:50
:תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
תונב םע ןיידזהל בהוא ינא יכ ךל ץוצמיל ןיינועמ ינא
ךומכ קוידיבו
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/3/04 18:51
ןאיליל :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
...בר ןכא אוה יותיפה
ןאילילל וביגה
 
 
10/10/01 19:18
SHUSHA :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
ונעבק זא) ! שגפהל הנכומ ןטסיקפמ התא םא - טינגפא ינא
(?????????
SHUSHAל וביגה
 
 
26/10/01 12:19
הלקיד :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
וניבת םכל ץוצמל תובהוא ונחנאש םיבשוח םירבגה םתא המל
ונל תדרל םכלש הדובעה וזש
הלקידל וביגה
 
 
3/12/01 17:24
<---ולש הרבחה :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
!הפהמ םילימה תא יל תאצוה הנאוב
<---ולש הרבחהל וביגה
 
 
11/6/02 0:47
ינור :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
הפהמ קומשה תא ךל האיצוהש יתבשח
ינורל וביגה
 
 
5/12/01 11:10
shirly :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
...תדרל תבהוא אל תא ילוא...הלקיד
!תובהואש הלאכ שי לבא
shirlyל וביגה
 
 
11/6/02 0:52
ינור :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
?דימתו וישכע ןאכ אל תא המל זא
:))
ינורל וביגה
 
 
11/6/02 13:28
תינומלא :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
.תבהוא ינא
.דדדדד ו א מ
תינומלאל וביגה
 
 
28/7/02 10:58
ךיתח :תאמ
.ןוכנל הבוגתב
ל הנומת יל יחלשת זא ךיתח דואמ ינא ךל יאדכ
e-mail
ךיתחל וביגה
 
 
7/8/02 8:36
ילריש :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
ןכומ יביבא לת ינלבוס ..... תדרל תבהוא תא םא
! תוציצמה עדמל ..... ונימ רביא תא םורתל
ילרישל וביגה
 
 
15/12/02 12:00
תימע :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
ךלש תונכה תא ךירעמ דואמ ינא
תימעל וביגה
 
 
30/1/03 14:54
3tet :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
rhfgmnvbmbvm
3tetל וביגה
 
 
2/7/03 7:51
ינמ :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
הקידב הקידב
ינמל וביגה
 
 
6/10/05 14:42
דעלא :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
?ילריש תבהוא תא
דעלאל וביגה
 
 
22/12/01 9:09
יחוי :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
םלועבש סקס הלחא
יחויל וביגה
 
 
7/11/02 18:35
טפול :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
קינהל הצור הרפה קוניל הצור לגעהש הממ רתוי
טפולל וביגה
 
 
23/1/02 13:42
avi :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
i realy think u r very very right!!!!!!
aviל וביגה
 
 
23/1/02 13:52
avi :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
ךניהש ימצעל ראתמ ינא דואמ בוט לאיצנטופ תעמשנ תא
יבא(058501863)תיניצר
aviל וביגה
 
 
19/7/02 14:59
ינולק :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
תוטומרשה םתאש ללגב
ינולקל וביגה
 
 
21/10/02 17:09
יסוי :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
הל תדרלו השאה תא קפסל רומא רבגה יתעדל .תקדוצ תא
תא השאל קקלל לגוסמ ינא !!קנפל בהוא ינא !!!הברה
םג ינאו .תופיצרב םימעפ 5 תרמוג איהש דע ןדגדה
הצור יהשימ םא זא !!הרוחבה לש המזגרואה תא שיקרמ
(בוטחו הזר ,הובג)בוט הארנ ינאו םרוז ינא תוסנל
יסויל וביגה
 
 
19/8/03 1:34
באב :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
יתימדת קזנ יל רצוי התא
באבל וביגה
 
 
5/5/03 23:46
דעלא :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
ןוכנ
בשוח םג ינא
תונבל ץוצמל בהוא ינא
הזב בוט יד ינא
הז תא תורמוא תונובה תוחפל
דעלאל וביגה
 
 
15/6/03 19:00
ימיגד :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
םיקוקיל לע תמ ינא
ימיגדל וביגה
 
 
2/10/11 8:27
ריקי :תאמ
?...הצור תא תמאבל הבוגתב
חחח תקדוצ הלאוו
יצרת םא ףיכב רבדלהל חמשי ינא הלקיד יה
סייפב תילגנאב ןוטיב ריקי ישפחת רבדל
גנילרד ואצ
ריקיל וביגה
 
 
24/1/01 18:31
:תאמ
ןוכנל הבוגתב
. הפ ינא ץוצמל ימל ךל ןיא םא
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/4/01 0:34
ןטשה :תאמ
ןוכנל הבוגתב
בוט רתוי המ
?ץצמנ ןטק ןיז וא ץצמנ לודג ןיז
?קד וא הבע ןיז
?סוכ וא ןיז
ןטשהל וביגה
 
 
19/6/01 20:43
ןטשה תב :תאמ
הפ ינא םגל הבוגתב
!הלאשל הבושתה תא םיאצומ דימת םיסנמ םעש הנימאמ ינא
תבתכש ומכ םירבד ינימ לכ ץוצמל הסנת םע ,(ןטש)אבא
!!הבושתה תא אצמת ילוא
ןטשה תבל וביגה
 
 
31/8/01 14:19
ינד :תאמ
ןוכנל הבוגתב
! יב תורחתהל לוכי אל התא
ינדל וביגה
 
 
31/10/02 18:37
לודג ןיז :תאמ
ןוכנל הבוגתב
םיצפנ יל שי הצורש ימ
לודג ןיזל וביגה
 
 
18/4/01 4:35
:תאמ
ןוכנל הבוגתב
םישוח ןורכש לש מ"ס 23
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/6/01 21:57
beeR :תאמ
ןוכנל הבוגתב
ימל ךל ןיא םא
!יתוא ךל שי וישכע זא
beeRל וביגה
 
 
29/6/01 14:23
?Lama kaha :תאמ
ןוכנל הבוגתב
and i have no one to suck mine!!!!
?Lama kahaל וביגה
 
 
16/8/01 18:46
יסוי :תאמ
ןוכנל הבוגתב
ךל רוזעל ןכומ ינא ץוצמל ימל ךל ןיא םיא
יסויל וביגה
 
 
9/11/02 23:12
:תאמ
ןוכנל הבוגתב
ימטסופה רמאמה תושגרתהה לכ המ תרחא 17 ינב םכלוכש וא
םיננואמ תרובח אאה ?הזה יתוזהו
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/4/03 12:19
sex'e :תאמ
ןוכנל הבוגתב
םלועב הפי יכה רבדה תויהל רומא סקסש יתבשח ינאו....
ונל ראשיי המ םכומכ םייתודלי םירעוכמ תרובח םא
??
םיפיט תונבה ןכל תתל רומא היה לכה ךס הזה רמאמה
ס ק ס - ארקרנש פהיהר בדהמ קלח לע רומשלו ךישמהל
ותוא סורהל אלו
בבוט סקס תושעל אל םכימצעל ונתתש וא וב שמתשתש וא זא
sex'eל וביגה
 
 
9/8/03 14:18
Liwi Levi :תאמ
ןוכנל הבוגתב
Grow up children of Israel, a woman will do
anything to get a cock into he mouth it's the
only moment she`s really in control
Liwi Leviל וביגה
 
 
31/3/02 12:32
yoni :תאמ
ןוכנל הבוגתב
אל !!ךלש תונויסינה ןפש תויהל ןכומ ינאו ינוי ימש ייה
!יבזכאתת
yoniל וביגה
 
 
15/12/02 12:01
תימע :תאמ
!בדנתמ תויהל ןכומ ינאל הבוגתב
... ךתוא אצומ ינא הפיא הארת
(: תימע
תימעל וביגה
 
 
21/4/02 0:20
תנע :תאמ
ןוכנל הבוגתב
ילש לעבה לבח קר.כ"חא ותוא הסנא ילוא ?ןוכנ שממ ןוכתמה
.ןשי
.???לשבא ךיא זא
תנעל וביגה
 
 
5/3/03 2:00
רבגה :תאמ
ןוכנל הבוגתב
?תרמא הדומח תא הפיאמ
רבגהל וביגה
 
 
9/8/03 15:54
ןמרחה :תאמ
ןוכנל הבוגתב
? תא הפיאמ
ןמרחהל וביגה
 
 
4/7/07 9:59
:תאמ
תחרפתל הבוגתב
יניצר רוחב ימולש רשק יתי ירצ המשנ לשבל ךל רוזעי ינא
םלשומ קוניפל קנע ןימ רביא םע
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/8/03 12:38
ןולוחמ ןוסוכה :תאמ
ןוכנל הבוגתב
יתוא ךל שי ץוצמל הצור תא םא
ןולוחמ ןוסוכהל וביגה
 
 
20/8/03 15:48
רבאלק :תאמ
ןוכנל הבוגתב
ישפוח יל ץוצמל הלוכי תא
ריבד 053284655:ילא ירשקתת ץוצמל הצור תא םא
רבאלקל וביגה
 
 
25/10/03 13:51
ץעונה :תאמ
ןוכנל הבוגתב
ךל רידחנש הרדחמ תויהל תבייח אל תא
ץעונהל וביגה
 
 
1/12/03 8:56
xxx :תאמ
ןוכנל הבוגתב
?תא המכ תב
יל ץוצמל ילכותו ךיילא רוזחי ינאו םשו ל"ט "סמ יריאשת
.ןמזה לכ
יייייייייייב ךל ןיתממ
xxxל וביגה
 
 
29/2/04 21:57
ךיתחה :תאמ
ןוכנל הבוגתב
הזה רתאה לע הלוח ינאו 10 ןב ינא ןושאר רבד
ההההההההההפ ינא.יל תדרל הצור תא םאו
ךיתחהל וביגה
 
 
6/10/05 14:39
דעלא :תאמ
ןוכנל הבוגתב
?תא הפיאמ זא
דעלאל וביגה
 
 
12/11/05 9:46
:תאמ
ןוכנל הבוגתב
חח
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/11/05 9:46
םייח :תאמ
ןוכנל הבוגתב
מממא
םייחל וביגה
 
 
20/2/06 13:42
לאירוא :תאמ
ןוכנל הבוגתב
?יילא רשקתהל הצור ילוא
ליימ יאב העדוה יל יריאשת
לאירואל וביגה
 
 
29/1/16 23:07
NATSU :תאמ
ןוכנל הבוגתב
ךל ןיא דול ימ ינא םג היעבה המ הרדח ימ תאש תרמוא תוז
לוכעל הפב תונהל ךל הב םע ירשקתת שי דימת ילצע ךל םמאשמ
ךיתוירחאה לא לבא יצצמית ישפוח יצירתש המכ 0547148946
שייבתיהל ילב םוכיס ןייניעל הז לכו סנכימה תא רוגסיל םג
לבא חותפב ירשקתת הזל ןמז ןיא יכ
NATSUל וביגה
 
 
9/4/01 15:56
תלפליפ :תאמ
ל הבוגתב
??התא הפיאמ זא הרדחמ ינא
תלפליפל וביגה
 
 
7/7/01 12:06
רב ןדע :תאמ
!!!!םיצצומ אל הככל הבוגתב
ךיתוליל תא גנעיש יתימא ךיתח הצורו הרדחמ תא םא
רב ןדעל יילע גייחל ןמזה הז תועמשמה ירסחו םירירקה
053754640
רב ןדעל וביגה
 
 
30/7/01 13:04
יהיל :תאמ
ל הבוגתב
תא יתארקש ךיאו תלעגנ ינא ילש רבחל תדרוי ינאש םעפ לכ
.ןיינעמ תצק יל הארנ הז םכתעדומ
.עדימה לע הבר הדות
יהילל וביגה
 
 
14/4/03 19:06
הההא :תאמ
ל הבוגתב
ההההההצורו הרדחמ ינאו ךךךךל ץוצמא ינא
הההאל וביגה
 
 
11/6/03 23:02
:תאמ
הרדחמ ינא ינאל הבוגתב
זא תרבג ומכ תחטבהש המ תא ישעת םאו ךממ קוחר אל ינא
יל וצצמ אל ןמזמ החמישב קודבינ
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/12/03 18:28
לעי :תאמ
ל הבוגתב
הפי אל ארונ הזש תבשוחי נא םג
055378929 ןופלט הצור ןוהישמ
תיסוכ הזמ ינא ינא תאז
לעיל וביגה
 
 
6/4/00 15:13
הבמגב יתסגנ :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
!תדמחנל םולש
,שארה תדבכ יתריקי
.ךתומכ בשוח ינניא
.תידדצ-וד איה האנההש ,איה יתעד
...ו ,הז ןוצר תובקעב תכלל שי ,ףתושמ ןוצרה םא ,ןכל
הבמגב יתסגנל וביגה
 
 
9/4/00 23:30
indeez :תאמ
ל הבוגתב
םוקאו רוציל ךירצש תצצומל ופיסוט ילוא.ישומיש דואמ רודמ
רבעה הצקה לע םייטפס תרזעב קזח רתויש המכ
indeezל וביגה
 
 
25/4/00 9:09
תילגרמ :תאמ
ל הבוגתב
ךכ לכ יתצצמ תזחופ הריעצ יתויהב .םוקאוה םע רהזיהל יאדכ
עובשה ךשמל רוחש ןיז םע בבותסהל ץלאנ יגוז ןבש דע קזח
.ירחא
תילגרמל וביגה
 
 
11/9/00 2:52
קתומ :תאמ
ל הבוגתב
!?םוקאוה ןיינע לכ לע דוע יל ריבסהל לוכי והשימ
קתומל וביגה
 
 
15/5/01 4:46
דואד :תאמ
!יתוא ודמלל הבוגתב
ןכומ ינא הנוילע תובישח שי ןיינעל יתעד יפלש ללגב
ןיינעה תא ךל ריבסהלו ישונאה ןימל הבוט תושעל
!!!ץרמנ רוציקב
דואמ טושפ
איהש תבשוחה תצצומהמ לידבהל) הבוטה תצצומה לש דוסה
תא המ ,יתקותמ הקותמ ,םוקאווה ןיינע לכ אוה (הבוט
ולש ןיזה תא יחינתש הזמ רומגל רומא רבגש ? תבשוח
ךלש הפב (תושעל המ ןיז ןיזל ארוק ינא רעטצמ)
??? קור תצקב ותוא יביטרתו תונידעב
אל
טלחומ אל
רוציל שי התא תידימת הקיני תלועפב ןומט דוסה לכ
,הפה ללחב ידימת םוקאו תריציו הביאש תרזעב
ידכ ךות םג הקספה אלל תעצבתמ איה רשאכ וז הקיני
בוש ספוא) ןיזה לש תיקלח האצוה ידכ ךות םגו הסנכה
תוענ ךיתפש רשאכ א"ז ופוסל דע טעמכ (ןיז יתרמא
(ז) ןיזה לש "שאר"ה ןיב(? ןיז בוש) ןיזה ךרואל
םעפמ תוזכרתה ךות ,הלוכי תאש המכ דע וסיסבל בורקו
םע תכשונ אל תאש בל תמיש ידכ ךותו "עבוכ"ב םעפל
."תבאוש" תמאב הלא םיינישה
ךל חיטבהל לוכי ינא תואיכ תאז תושעל יליכשתו הדימה
ףסכנה ראותב יכזתשו ייתומולח תשא ייהתש קר אלש
(םהשימ וא) אוהשימ יכפהת םג הלא ,יליירו'א הילרוא"
.....דואמ דואמ דואמ (םירשואמ וא) רשואמל
דואדל וביגה
 
 
19/5/01 2:08
יקניפ :תאמ
!יתוא ודמלל הבוגתב
!הזה תונמואה ןיינע לכ םע רבכ וקיספת
...דובכה לכ םע ןויז
ייח רסוח לע יל ריעיש דחא ףא הצור אל ינא) ,ןכו
(!םתלאשש הדות !הליעפ ינא טסיירק זיזי'ג יכ ןימ
!ועגרית לבא
רורב ..ולאה םיכירדמה לכ ,וליאה םירמאמה לכ
םישוח ןורכש לש תוקד המכ ליבשב לבא .תונהל םיצורש
?רופיס הזכ תושעלו שגרתהל הווש
?ולאכ תויוטש ושעתו וצצמת ןיידע 20 ליגב תמאבו
הרקי המ וישכע רבכ ןימה ןיינע לכמ םיקחשנ םתא םא
.םילודג רתוי ויהתשכ
!?םיינלוח רתוי םירבדב וא תויגרואב קר וקסעתת
.תויצרופורפב םירבדה תא וחק טושפ
ןמזה תא הווש אל הז .םייחב לכה אל -תמאב הז סקס
.אשונב םיעיקשמ םתאש
ףידע ילואש םירבד שי לבא .לכה ירחא תינרקס ינא םג
.דבל תולגל
םימעפל לבא .הז תא תארוק ינא םג ירגוד -םכתיא ינא
.יתוא םיגיאדמ תצק טושפ םתא
....הבהאמ לכה הז
יקניפל וביגה
 
 
15/5/01 4:15
דואד :תאמ
ל הבוגתב
וליפא יל שיו םוקאוה לש ןיינעה דעב שממ אקווד ינא
ריעצ יתייה ינא םג רשאכ דחא םוי יל הרקש רופיס וליפא
(הנש 200 ךרעב ינפל) !!!זחופו
זא
םעפ
םינש ןומה ינפל
םוחתב המיהדמ תינמוא התיהש הדידי יל התיה
ו
הפישנ ילכ תרומזת אלא תינלילח םתס אל ןווכתמ ינא
לבא
המ
ילע הקולד יידמ רתוי התיה איה
זא
בוט רבחל התוא ריכהל.....יתטלחה ריעצ טסיניבוש רותב
שומיש תוארוהו תותיאתמ תוצלמה תיוולב ןבומכ)
רווציקב
ךיא התוא יתלאשו ילש הדידיה תא יתשגפ םימי המכ ירחא
היה
ו
הרמא איה
דמחנ היהש
ו
הטימל וסנכנו דחיב ומרז רשי וסנכינ םה
ו
בוט כ"כ השוע איהש המ תא ול התסע איה
דע
קיספת איהש שקיב אוהש
....יכ
.............
!!!!תחתל חיטשה ול באשנ


מממ
תנבה אלשהרקמב
ןיטולחל ינוידב רופיסה
ינא
טושפ
(עמשמ יתרת השקתמ) ןימאהל השקתמ
בוט
!!!יד
!!!!תוניצרב
יבלעת לע
לבא
ךליג תאפמש ללגב אלו םוקאוהמ רוחש היה אוהש החוטב תא
תרהזנ אל ילוא (ךמצעב תדעה וילעש) ןמז ותואב ריעצה
???םיינישה םע קיפסמ
:)
דואדל וביגה
 
 
27/10/01 19:09
ינוי :תאמ
ל הבוגתב
ךכ יל יצצמתש םג ןכומ ינא
ינויל וביגה
 
 
17/10/00 1:03
השנמ :תאמ
ל הבוגתב
טקאל ףסונ לוגנורטש בלשל שי האנהה תורמל יכ ףיסוהל ןתינ
.ףייכ רתוי הז,ל'נה
השנמל וביגה
 
 
7/4/00 19:01
ולימ :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
םע ראשיתש ףידע ,הככ תצצומש ימ ,ינכט טוריפ אלל ,לילדו חוטש
עבצאה
ולימל וביגה
 
 
8/4/00 2:28
ילריש :תאמ
ל הבוגתב
תומדקתמל רתוי טרופמ ךירדמ בורקב
ילרישל וביגה
 
 
16/5/00 11:51
ינור :תאמ
ל הבוגתב
וא םעפ הז תא התסינ תוחפלש יהשימ םע ליחתנ ילוא ?טרופמ
?םיימעפ
ינורל וביגה
 
 
13/9/01 18:48
ינוי :תאמ
ל הבוגתב
, םג הצור ינא לבקל רשפא
ינויל וביגה
 
 
5/1/02 14:06
ינר :תאמ
ל הבוגתב
ןכומ םגו .םילירטסו םייקנ םהש םירבגל ץוצמל ןינועמ ינא
לבקל
ינרל וביגה
 
 
23/4/00 1:43
ומומ :תאמ
ל הבוגתב
ךכ לכ הסונמו םכח התא םא
ךתועידיימ ונל אנ םורת
תעדל חמשנו
בנ
ךל קיפסמ אל הז לכ םא
לזמ רב טלחהב התא
ומומל וביגה
 
 
20/4/00 4:12
לאינד :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
שבד םיקקלמ אל ונחנא םג דחפל המ ןיא
לאינדל וביגה
 
 
29/8/00 11:36
1השטנ :תאמ
ל הבוגתב
תא בוש ארק !? הפיט לכמ תונהנ ונחנאש בשוח חטב התאו
.....ךירדמה
המ , ךירדמב רדסב אל המ יל רפסל הצור והשימ : הדוקנ דועו
? קיפסמ טרופמ אל אוה
1השטנל וביגה
 
 
24/2/01 12:35
יעור :תאמ
?שבד םיקקלמ אל תרמוא'ז המל הבוגתב
!!!!ןב ינאו ימל יל ןיאו תדרל הצור ינא
יעורל וביגה
 
 
7/4/01 18:18
תינליא :תאמ
?שבד םיקקלמ אל תרמוא'ז המל הבוגתב
תוארוהה יפל קוידב תכלוה ינא ,ךירדמב רדסב לכה יתעדל
תונולת ןיא וישכע דע
תינליאל וביגה
 
 
15/5/01 4:53
דואד :תאמ
?שבד םיקקלמ אל תרמוא'ז המל הבוגתב
תינליא
האמחמ אל הז תונולת ןיא
יארקתש ירחא יעמשתש המ הז !!!תרדהנ !!המיהדמ !תיהולא
"הקותמ"ל יתבושת תא
הז לע יכל זא
דעל יל ידותו
:)
דואדל וביגה
 
 
5/5/01 17:51
תימלועה תצצומה :תאמ
?שבד םיקקלמ אל תרמוא'ז המל הבוגתב
ול דיגהל תרמוא תאז המ .שבד םיקקלמ אל תמאב םה הדומח
??ץוחב רומגל
הזכ ימוג ךל חתמי לבא ךל דרי אוהש ךל רמוא היה אוה םאו
?וילעמ קקליש
!! ךל ודריש רתוי הצור תייה אל ??השיגרמ תייה ךיא
...קורילו הפב תוינש המכ הז תא לבקל הלוכי תא
תימלועה תצצומהל וביגה
 
 
14/6/01 0:22
הטינא :תאמ
?שבד םיקקלמ אל תרמוא'ז המל הבוגתב
!הפב ךל רומגל ול תתל אל רעוכמ תמאב הז יתעדל
ידיגתו רחא ןוויכל ותוא ינפת זאו ול ידרת ,המ וליאכ
!?"דצב רומגת"
ונממ תלעגינ תאש ךלש גוז ןבל הארמש ,הבלעה תאז יתעדל
..והשמ וא
..."תימלועה תצצומה" ךלש האוושהה תא יתבהאו
הטינאל וביגה
 
 
23/7/01 1:33
תימלועה תצצומה :תאמ
!ילאטוט דובכ רסוחל הבוגתב
ןבה םא הלפשה לש גוס איהש הזיא הזש תובשוחש הלא לכ
!!וצצמת אלש ףידע תמאב זא ,הפב םכל רמוג
הז וילע בושחל הכירצ תאש המ לכ תדרוי תאשכ וליאכ
..יכה יכה אוהש שיגרהל גוז ןבל םורגל ךיא
תלעגנ תא םאו ונממ קלח הז ערזהמ לעגהל הזכ רבד ןיא
ותיא השוע תא המ זאו ךלש רבחהמ תלעגנ תא זא הזמ
?ללכב
הבוטר הנושארה היינשהמ תא ךל דרוי אוהש הז לע יבשחת
...דלוקוש בטור קוידב ונל ןיאו
תא תוינש 10 -15 ?המ זאו שבי ןיזה תוחפל ולצא
יקרת ..עולבל ךממ שקיב אל אוה ?? ערזה תא השיגרמ
!תבגמ וזיאל ותוא
שי .הפב ךל שי המ שיגרהל הכירצ תא תצצומ תאשכ וליאכ
גוז ןבל היהי המ יעבקת תא שיגר יכה רבדב הטילש ךל
..ךלש
תלבקמ ינא תובוגת שקבל הכירצ אל ינא תדרוי ינאשכ
ילש ןופאלפל העדוה וא חצמב הקישנ וא ירחא קוביח הזכ
..הנהנ אוה המכ
תא ךל הבר הבר הבר הבר הדות " לש העדוהה קר וליאכ
יל השוע וזכ העדוה "קנע טושפ קנע ..םייחהמ הלודג
?אל ךל . בוש תדרלו התיבה וילא רוזחל קשח
יסחיב ףיכה הז ארונ הזכ אל הז לעגהל וקיספת רוציקב
םוקאווה םע ירמגל ותוא תממיחש ירחא הזמ ץוח !!ןימ
הניבמ רבכ תא םאו ותוא עגשמ הז םיציבב יעגת זא קר
יקיספת רומגל דמוע אוהש השיגרמ תאו ולש ןיזב שממ
העיגר ול ינת והשמ וא ולש תחתה תא יקקלת תוינש יתש
ךיא רבכ זאו טאל טאל ולש ןיזה תא קקלל ירזחת ךכ רחא
רהמ וא טאל הז םא יעדת תא .. רומגל בהוא אוהש
תימלועה תצצומהל וביגה
 
 
14/8/01 19:46
big :תאמ
!ילאטוט דובכ רסוחל הבוגתב
עיגהל ןתינ , הלאכ שיו תועדי ןניאשןכינבמ ולאל
רוניצ לע הציחל י"ע, הכיפש אלל המזגרואל
הנהי ךלש רבגה קילומשל תעבטה יפ ןיב אצמנש הכפושה
בטור אלל ךא הליגר המזגרואמ
bigל וביגה
 
 
27/8/01 2:32
p milk :תאמ
ןיינעב רצק רבסהל הבוגתב
םימעפל pussy/pennis milk ל םכלוכ תעידיל םתס
ליעגמ אל רבד םושו דואמ ןיינעמ םעט שי (כ"דב)
םימשב תורכומש תויונח שי ב"הראב) .ותוא עולבלב
ןתנ ילש רבחהש יל ונימאת תבוטר pussy לש חירב
קותמ חיר הז .ם ל הב יתייה הז תא חירהל יל
(סקסב וילע בוהאה רבדה הזש ןעוט ילש רבחהו
???הזה םילאה הקשמ תא תותשל אל המל זא
p milkל וביגה
 
 
2/9/01 14:18
ילט :תאמ
ןיינעב רצק רבסהל הבוגתב
הזש המויאה תברתהמ םירטפנ ךיא לבא החילס
?הפב ךל ריאשמ
םג) תברצה לבא ארונ אל םג לבא םיעט אל הז
.יתוא תגרוה (םיקרוישכ
תותשל שקבא ינא םא בלעי אוהש םיבשוח םתא
?הז ירחא "סקולאמ"
ילטל וביגה
 
 
7/3/02 23:03
ןקז רבג :תאמ
!ילאטוט דובכ רסוחל הבוגתב
,
ןקז רבגל וביגה
 
 
23/3/02 21:29
הירט הצמ :תאמ
!ילאטוט דובכ רסוחל הבוגתב
הלחא יל תנתונ טושפ תא ,הרקי תימלוע תצצומ
סקסה תובבוח לכל םגו ימצעל תלחאמ .....הארשה
גח to do my best and receive the best ןה רשאב
בטור ןומה םע רשכו חמש
הירט הצמל וביגה
 
 
9/5/02 23:22
:תאמ
!ילאטוט דובכ רסוחל הבוגתב
רומגל םינינועמש הרבח הפ שי הצצפ שממ תא
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/5/02 16:55
תימלועה תצצומה :תאמ
!ילאטוט דובכ רסוחל הבוגתב
..האמחמה לע הדות
יתמשייו תוצעה לכ תא םעפ הפמ יתחקל - ינש רבד
!!..תממעתשמ רבכ ילש ןושלה לבא ןלוכ תא
םינבהמ ... תונויסנ תושדח תוצע הכירצו הצור ינא
..תונבהמו
..יל ובתכת השקבב םישדח םירבד ןםתיסינ םא
תימלועה תצצומהל וביגה
 
 
9/5/03 16:14
תירוא :תאמ
!ילאטוט דובכ רסוחל הבוגתב
.החוד תא
תירואל וביגה
 
 
12/6/03 8:13
וקני :תאמ
!ילאטוט דובכ רסוחל הבוגתב
שיגרמ ינא רבכו ךומכ תחאל תמ ינא.רמאמל דובכה לכ
תדרל לע קולד םג ינא,תוגדגדמ םילמנב
ייב םייחה ןייעמל
וקניל וביגה
 
 
19/2/04 11:51
ד :תאמ
!ילאטוט דובכ רסוחל הבוגתב
הנוז טושפ טושפ תא
דל וביגה
 
 
18/11/02 12:27
תינומלא :תאמ
!ילאטוט דובכ רסוחל הבוגתב
ליעגמ ןבלה רבדהש תושעל המ לבא
תינומלאל וביגה
 
 
15/5/01 4:50
דואד :תאמ
?שבד םיקקלמ אל תרמוא'ז המל הבוגתב
ןכ
עורג ךירדמה
איה המ תעדוי איהש תבשוח תמאבש הרוחבותוא הבתכש םיאור
הל רמול םיענ היה אל דחא ףאל טושפ לבא השוע
לבא
עורג תצצומ איה
!!!םוקאוה ןיינעב "הקותמ"ל יתבושת תא יאר)
דואדל וביגה
 
 
28/6/03 16:57
הננב :תאמ
?שבד םיקקלמ אל תרמוא'ז המל הבוגתב
יולת לכה םיעט וליפא םימעפלו ארונ הזכ אל אוה םעטה
הזו קודב הז ינפל סננא לוכאל ול ינת רבגה לש הנוזתב
.םיאלפ םעטה תא רפשמ
התואב קוידב םיעלוב יאוול םעט אלל עולבל רשפא בגא ךרדו
ערזה תא םיזכרמ תחא תבב הליקט לש טוש וא לומקא ומכ הטיש
אל הז ןושלה לע תא לגלגל ילב רשי לכה םיעלובו הפה ללחב
הברה םעטה תוטולב םע עגמ אב אל הז יכ םעט ןיא זאו .םימ
.ןמז


תונויסינב החלצהב זא
.דואמ הז תא תבהואו תעלובהמ
הננבל וביגה
 
 
19/3/01 14:31
ןב :תאמ
ל הבוגתב
הלאכ םירתאב תשלוג תאש ןימאמ אל ינא לאינד
ןבל וביגה
 
 
14/6/01 0:16
הטינא :תאמ
ל הבוגתב
...הכופהב התוא הל תאבה
..םימיעט אל םתאש תבשוח אל תישיא ינא לבא
...עולבל תבהוא אקווד ינא
(-:
הטינאל וביגה
 
 
15/12/02 12:03
תימע :תאמ
דובכה לכל הבוגתב
הברהו ,ךומכ תורוחב הברה ךירצ .תונכה לע דובכה לכ
...יתעדל - תונבל תדרל םינהנש םירוחב
תימעל וביגה
 
 
24/4/00 1:26
ראפ .ע :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
יבתכמל המרג (קוחצב אלש ,קוחצב) תבתכש תחא הרוש ךיא בל תמש
?1רשק ירצ'
חומה םע םימעפל םיבשוח םירבגה ונחנא דציכ תוארל ןיינעמ
...ןטקה
ראפ .על וביגה
 
 
9/6/00 19:08
לטיור :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
שי ףוריטב רומוה שוח עגר לכמ יתקחצ ינא םיחתות םתא הלאוו
הככ וכישמת םכל
לטיורל וביגה
 
 
25/2/01 0:55
יש :תאמ
תוצצפל הבוגתב
ךישמהל ךיא
ישל וביגה
 
 
18/6/00 9:50
5הקיבצ :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
.(עמשמ יתרת)ולש תא השוע עבטה.טישלוב לכה
5הקיבצל וביגה
 
 
18/6/00 9:50
5הקיבצ :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
.(עמשמ יתרת)ולש תא השוע עבטה.טישלוב לכה
5הקיבצל וביגה
 
 
18/6/00 22:23
ןגדש :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
תוציצמל םכלש הרומה היה ימ דואמ דואמ ןינעמ
ןגדשל וביגה
 
 
29/7/00 16:54
gg :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
d
ggל וביגה
 
 
8/8/00 23:51
halastral :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
..השודקה םככרדב וחילצהו ולע
...חוכ רשיי
.. תוכרב רז
halastralל וביגה
 
 
8/10/00 4:45
יוריל :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
יתבהא קזח היה הז
יורילל וביגה
 
 
21/12/00 2:06
bandana :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
!תורקי תונב
דחא קלח -םידרפנ םיקלח ינשל קלוחמ םירבגה חומש חכשנ אנ לא
ינבל תוצצומ ונאשכ .הטמל רקיעב,הטמל אצמנ רחאהו הלעמל אצמנ
תונהנ שממ אל ונחנא .ולש חומהמ קלח תוצצומ ונא ונגוז
המש בושחל ,םג המ ....ליעגמ יד הז השעמל ,הפב ונל םירמוגשכ
!םיענ אל ...... ולש חומהמ קלח הז ףוסב ץירפשמ אוהש
bandanaל וביגה
 
 
19/3/01 14:30
ןב :תאמ
ל הבוגתב
לעי יאודב םש ךל שיו תא הזש עדוי ינא לאינד
ןבל וביגה
 
 
17/1/01 16:39
ידע :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
תקדוצ לעי
ידעל וביגה
 
 
30/1/01 15:19
טסינבוש :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
הציצמ ..םייחב הילא ועיגתש המרה תאז ..תומטמוטמ םישנ אי
הריב סוכ וילע םישל רשפא היהיש חוטש שאר ןכל היהיש ךירצ קר
והזו רוח ןכממ תחאו תחא לכ
םילכ ופטשת ,לכוא וניכת ,הפצרה תא ופטשת ...הדובע תנוכמ
!!!!!!!!!חבטמל וכל
רבגה םא קר וצצמת ..לכוא וניכת כ"חאש רקיעה !ישפוח !וצצמת
!תוחפשה ןתא ירה יכ ןכל השרמ
םכל השרמ ינא םא ערז ותשת
ךשוחב ודבעת
!חבטמל וכל
!חבטמל וכל
םיידש םע תובוקר תוננב אי ..םילובלוב תוקקלמ אי ודבעת
!םילופנ
תיעישתה הנשב הבאיוג ומכ הארנש סוכ
םישבי תויפ
תועובש תביסמ הרכשא
חבטמל וכל
םיפקדזמ םיגרז וקקלת
ךשוחב ודבעת
!!!ןמזה לע לבח !הדובעל הללאיו אטאטמ וחק !!!ילש תחתב תוננב
טסינבושל וביגה
 
 
5/4/01 16:50
הנד :תאמ
שארה לש אל ןיזה לש דבוכל הבוגתב
!!!! םירבגה םש תא הזבמ התא שפנ לעוג טושפ
הנדל וביגה
 
 
1/6/01 10:37
karetekid :תאמ
שארה לש אל ןיזה לש דבוכל הבוגתב
?ומוה הרקימב התא
לכשב קופד םתס וא
karetekidל וביגה
 
 
14/6/01 0:29
הטינא :תאמ
שארה לש אל ןיזה לש דבוכל הבוגתב
בל תמושת קיפסמ תלביק אל ךתוריעצבש זוחא האמב החוטב ינא
..ךלש אמיאמ
םיענ ברעב התייה ,ךל התייהש תשגרמ יכה תינימה תוליעפה חטו
...(לאמש די) ןיפזו'זו (ןימי די) קינומ םע
..קוחר עיגת תמאב תאזכ השיג םע
(-:
הטינאל וביגה
 
 
30/6/01 17:34
תילג :תאמ
שארה לש אל ןיזה לש דבוכל הבוגתב
!!!!!!!!!םיטסיניבוש םירבג תבהוא אקווד ינא
????החפיש שפחמ התא
תילגל וביגה
 
 
6/7/01 22:44
הנונ :תאמ
שארה לש אל ןיזה לש דבוכל הבוגתב
....באוכו קזחו בוט םינייזמש הלאמ התא םגש האור ינא
תא

!!!!!!חומה
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
הנונל וביגה
 
 
30/11/01 0:28
Woman :תאמ
שארה לש אל ןיזה לש דבוכל הבוגתב
ץוצמת איהשימש הצרתשכ אבה םעפב קר ...הייעב ןיא תבוט
תיסינ אל םגש ארינכ ץךלש הריב סוכמ תא טושפ תאז שקב,ךל
תרחא תאז
Womanל וביגה
 
 
23/12/01 0:13
לותלתח :תאמ
שארה לש אל ןיזה לש דבוכל הבוגתב
,עמש
,ךלוה התא ןאלו תאב ופיאמ עדוי אל ינא
,הנש 100 הזיאב תספספש יל הארנ לבא
,ךלש הקיתנעה תועדו 'הספ הז םזיניבוש
,םישפשפ קוש הזיאב אל וליפא ,בוט ורכמי אל
,רמוא התאש המ השעתש יהשימ הצור התא םא
,תרחא יכ ,הבלכ הנקת ,רמוא התאש יתמ
,הזה םלועב דבל ךמצע תא אצמת טושפ התא
,תוחפש םיצור אל םירבג ,ךמצע םשב רבד ...ו הא
איה םא הבוט הציצמבו) ןויוושב ךמות רבג רותב ינא
תאז השעתו ,הצרת איה םא קר לבא (הצרת
ןויזיב שממ ,הילא דוקפתשכ אלו ,ישפוחה הנוצרמ
דילו ,ךמצעל ןתוא רומשתש ףידע ,ךלש תועדה
...ךתוא הצרת אל תילאמרונ השא יכ ,ךנימי
לותלתחל וביגה
 
 
11/2/01 1:40
הליה :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
?וילא וסחייתיש הצור תא ךיא המחלמ אל ילארוא סקס הז הדומח
.לכסתמ אלו ףיכ תויהל רומא הז
הליהל וביגה
 
 
9/3/02 0:48
יסא :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
הליה
אשונב תיטרפ החיש םישוע ונחנא ךיא בוט שאר
יסאל וביגה
 
 
17/2/01 14:40
:תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
ישפיט אל הז
האנ עדימ
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/3/01 0:03
קירא :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
הפיח ?תמאב ץוצמל הצור איהשימ
קיראל וביגה
 
 
18/11/02 12:33
תינומלא :תאמ
הלאשל הבוגתב
לודג שממ לבא שממ ךל שי םא קר לבא ןכ
תינומלאל וביגה
 
 
10/5/01 16:47
טיבש תעפי :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
תודידרה תמר .ןמז הברה יתיאר אל רבכ הזכ ילאוטקלטניא ןויד
עדיה -הפורשלו .ותעדמ רגוב םדא איצוהל הלוכי תורגבה רסוחו
.חדוקה ךחוממ ןיפוליחל וא ןויסנמ אובל היה בייח ךלש ףיקמה
הלאש ךא ,הפיה ןימל ךתויחא ראש תא םיכחהל תוסנל ךדיצמ דמחנ
ילוא ?ינימה טקאב יביססבוא ךכ לוכה קוסיעה והמ :ךל יל תחא
לע קר אלו םלוע לש ומורבש םיאשונב וקסעתתש יתובר ,ןמזה עיגה
.(םכיניבש םיטוידיאלו םיטוידהל -"סקס") םיבהבהאב קוסיע
קוסעל ףידע -וארתו םייניעה תא וחקפתש ןמזה עיגהש ינתבשוח
.םישוע םתאש יפכ בושו ךולה וילע חחושל רשאמ ינימה טקאב
אל .וב םיקסוע אלו וילע םירבדמ קר םכומכ םישנאש ינתרובס
.םישיובמ םילותב ןיידע םכלוככ םכבור םע אלפתא
טיבש תעפיל וביגה
 
 
15/5/01 4:57
דואד :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
well
it is orel sex u know!!!
דואדל וביגה
 
 
14/6/01 0:38
הטינא :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
!?"ינתבשוח"


..ונלוכ תא עינמש רבדה הז סקס....יתריקי תעפי ,ךריכזהל
?וילע רבדלב ער המו
דואמ םגו ,ןימ יסחי םויקמ דרפינ יתלב קלח הז ילארוא ןימ
.ןייצל יל השרוי םא הנהמ
אל םה הפ תובוגתה יבתוכ בורש החוטב ינא ,תאזל ףסונבו
חרוא םילהנמ אלא ,הזב קר םהייח לכ םיקסועש םירגפמ םישנא
(-:ךומכ םיקקולמ םישנא ידי לע רדגוהש) רתויב ילמרונ םייח
םיפדה יבג לע ןימל רשקב םהיתועד תא אטבל ןוכנל םיאצומו
..הלאה םיימינונאה
םירבד לע רבדל יכישמתו ךלש תאשנתמה השיגה תא יחקת ילוא זא
?םלוע לש ומורבש
..תיטוידיא....השוב אל תאז "סקס" דיגהלו
(-:
הטינאל וביגה
 
 
23/7/01 1:43
תימלועה תצצומה :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
!!!!!!!ךתוא תבהוא ינא - הטינא
...הפהמ םילימה תא יל האיצומ טושפ תא
:תונבה ראשל זא
ןמזה םעו וסנתת ודמלת קר ףיכ ארונ ףיכ הז ץוצמל
..ובהאתת
הז לבא ...תושעל המ .. הלחתהב ץוצמל יתבהא אל ינא םג
...ותיא תושעל המ יתעדי אלש ללגב
!!! תיהולא ינא םויה
תימלועה תצצומהל וביגה
 
 
23/7/01 1:54
תימלועה תצצומה :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
...אלש ולא םגו ץוצמל תועדויש ולא םג תונבל
תא יל היה רבכ הזה רתאל יתעגה םמעשמ דחא םוי ינא
לש תוצעהו תובוגתה תא יתארק לבא הציצמב עדיו ןויסנ
.. םלוכ
יתקקיל אל הזה רתאב יתייה אלש דע . םתוא יתמשיי זאו
אל אוה לבא םשל עיגנל יתיסינ דימת . ולש תחתה רוזא תא
הפ יתארקש ירחא .עיגהל לכוי ינאש ידכ ןבשיה תא םירה
תחתל עיגהל ילש ןויסנה עצמאב זא תוסנל תבייח יתייה
םירה אוהו ..תחתה תא םירת ול יתרמא טושפ ילש דומחה
..דואמ הנהנו
תא יתמשיי הבש הדירי התוא תא תרכוז טלחהב ינא רוציקב
יל היהש ןויסנה ףא זא .הפ יתדמלש םישדחה םירבדה לכ
...החמש ינאו דוע יתדמל
ינא" יל רמא אוה רמג אוהש ירחא שממ הדירי התוא ירחא
"טנרטניאב ןמז הברה תייה האור
(םשייל םישדח םירבד יתדמלש ול יתרמא יכ)
וביחרהש ולאל הדותו השוב אל הז ודמלת תונב רוציקב זא
ייקפוא תא
תימלועה תצצומהל וביגה
 
 
2/9/01 14:23
ילט :תאמ
!!!דואמ בושחל הבוגתב
החילס
תורעש יל וסנכנ הז תא יתישעש הנורחאה םעפב לבא
!הפל ולש תחתהמ
ילטל וביגה
 
 
3/11/01 17:28
תימלועה תצצומה :תאמ
!!!דואמ בושחל הבוגתב
גיב ווואאאוווו ?ולש תחתהמ תורעש ךל וסנכנ זא
!ליד
לוכי השק המכ .םתוא יאיצותו ךלש דיה תא יחק זא
..תויהל
אל ךלש הרעש םוש ךל דרוי אוהשכ תבשוח תא המ המל
...בושחל יכישמת זא ?תבשוח תא הפל ול תסנכנ
יכ יתוא ומיכחת תונויער דוע והשימל שי םא השמ ץוח
...תצק תונשל יל אב
........ןכלו םכל שארמ הדותבו
תימלועה תצצומהל וביגה
 
 
18/6/02 19:56
שיפ :תאמ
!!!דואמ בושחל הבוגתב
ול םיארוקש הפי ךכ לכ אשונמש רוכזל דואמ בושח
רבדל רתומ.השיגר אל רשב תסיעל לכה םתכפה, הבהא
תא ודבאת רתוי ורבדתש לככ! הדימשהל המל ךא,הבהא
השעמב חרכהב אל עדי תנגפה.תיתימא הבהאל הוואתה
בוהאל ובהאת,תמאב םייחהמ וניהת("וליאכ")הרובג
וא יתד םדא רבדמ אל!םייחה ןויוויצ תא ודבאת לאו,
םהילע םירבדה קמוע תא ןיבהל הסנמה םדא רבדמ,ףיטמ
םרגש,לולת ךכ לכ היה ןורדימה רעצב ךא םתרביד
םירבד ושעת תונבו םינב םכימ אנא,ףםלועה תוקסרתיהל
!!םייח וקינעתו ובהאתו וקבחת,וקשנת-םיטושפ
םתלכאש םילכאמ ינימ לכמ םיעט רתוי הברה עמשינ הז
!םכלש "הבהאה" ךלהמב
!!!םכייח לעו םכמצע לע ורמיש:ב.נ
שיפל וביגה
 
 
5/7/01 11:30
maria :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
םה,םישביה ךייחב ןימ רסוחו תונרקס ,רבד לש ופוסב,הדומח
םג תאש %100ב החוטב ינא.הז רמאמ אורקל ךתוא ואיבהש ולא
ינאש תעדוי ינא.הזה אלפנה עדימב ישמתשת
(...יתצצמ אל דוע...םישנא,ןכןכ)....ןכ
mariaל וביגה
 
 
30/11/01 0:31
Woman :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
?ןאכ השוע תא המ זא
Womanל וביגה
 
 
29/6/01 21:21
ןורי :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
.ךל דובכה לכ
לש תוינימל הבושח הציצמ המכ דע הניבמש הרוחב שי ףוס ףוס
.גוזה
ןוריל וביגה
 
 
20/4/02 13:02
היא :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
.העילבה ןינע לכ ללכב וא ,םעטב היעבה המ יתנבה אל םלועמ
.חולמ תצק !עמשי ימ
,םלשומ האנה םדקמ הז .ילארוא ןימ לע הלאש ללכב ןיא יתעדל
.הלועמ סקס ףילחת הז
ןתא המ תועדוי אל טושפ ןתא -תולעגנש תוינדחפה לכל
טידרקה ,וגאה םכל חפנתי אלש -םילבקמש םירבגלו .תודיספמ
.ונילא ךלוה
ימחר -טנרטניאב סקס שפחמ תטלוב תושאונבש ימ לכ -ללכבו
הבהאו סקס ואצמת וכלו ךסמהמ שארה תא ואיצות .םכילע
.םייתימא
היאל וביגה
 
 
18/7/01 3:05
יסקסה םחנמ :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב


ןושלה םע תטהול תיתפרצ הקישנ איהשימ קשנל יל אב שממ וישכע
ביבסימ םירבד הברהו טהל םע ןבומכ ףוצר תוקד רשעמ רתוי ךשמב
ספאל דיימ רשקתתש ינומכ קשח ותוא תא םג הל אבש איהשימ שי םע
הז ירעטצית אל תאו הנומש עבש ספא עברא עבש עבש שולש שמח
רתויב ןיינעמו טהול היהה
עגרכ ןמרח דואמ אוהש ............... ינמ תא שקבלו
יסקסה םחנמל וביגה
 
 
24/8/01 12:00
:תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
why not?
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/12/01 20:31
ןורש :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
לש יטרפה הבהאה רתאב םירמאמ המכב ץיצהל ץלמומ םי/תוניינעתמל
תירול


www.geocities.com/loritlove
ןורשל וביגה
 
 
23/1/02 13:49
avi :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
אל הז סקס םימעפלש יינפמ תרמוא תאש המ םע םיכסמ דואמ ינא
"תוארתהל כ"חאו אצ סנכ"
רישעהל ידכב תעד תווח לכ עומשל וא דומלל יתוא ןיינעמ דואמ
.םיינויח דואמ םירבדב ימצע תא
058501863
aviל וביגה
 
 
10/2/02 9:42
קיציא :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
לש אשונב הראהה רמאנ המש וא הרעההש רמואו םידקא לכ םדוק
לע ןבלה רמוחה תרימש
אל תוחפל החידבכ םג ןינעל היה אל תירשפא הטיחס ךרוצל תבגמה
הצעכ
הפקיז רצויש םירבג לצא שיגר תמאב םוקמ !דוס ןכל הלגא ןכ ומכ
תיסחי הריהמו הקזח
לעמ םג ןימה רביאו םיציבה ןיב רוביחב אוה קוקילה רשאכ הז
רוביחה ןיב ןכו תחתמ םגו
וילא דע שממ תעבטה יפל בורק תעבטה יפו ףוגל ןימה רביא לש


קיציא עמתשהל
קיציאל וביגה
 
 
22/4/02 18:40
ןטסה :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
ןמא יםרשיתש יאולה
!!!!!!!!!!!!!!!!הליעגמ הטוס אי
ןטסהל וביגה
 
 
14/8/02 13:37
ןור :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
ןכו,שאר דבוכ שרודו יניצר אשונה יכ ךתעדל דואמ ףתוש ינא ןכא
לטובמ אל טקא וניה ינשה ןימה גוניעב תוקמעתה יכ בשוח ינא
.{ןושלהו}תעדה תא תתל ךירצ ול םגש
.הכרבב לבקתת ךתבוגת
ןורל וביגה
 
 
24/2/03 21:57
בניע :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
הדילו ןטבמ םישנה ונחנא... הלותב ינאש תורמל ימתית לא ילעי
תושפיט טושפ ונחנא אל המ תופידעמ ונחנא המ בוט בוט תועדוי
אל תילבמט ינאו יל תדרל ועיצה םימעפ ןומה...רמול ידכמ
תרמוג ינא הבשחמהמ קרש תורמל יתמכסה
בניעל וביגה
 
 
3/5/03 19:44
גול :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
ירה ולאכ םירבדל קוויש םישוע ךיא עזעזמ רבד הז תקדוצ כ"כ תא
ךכבש תלעותה המ זא בוט אלו ףיכ אל םיענ אל הזש
גולל וביגה
 
 
1/7/03 7:27
זרא :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
תא הפ לעב דומלילו ץמאל הכירצ הרוחב לכ יתעדל לודג רמאמ
הטימל םיסנכינש םעפ לכ הז תא עצבלו הציצמ לש אשונה
זראל וביגה
 
 
1/7/03 7:47
זרא :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
תונבל תדרל בהוא םג ינא לבא יל תצצומ הרוחבש בהוא ינא תמאה
רמגינ הרידחש רחאמ הרידחמ ףייכ רתויו ןינעמ רתוי הז יתעדל
ןמז רתוי ףייכהו ןמז רתוי ךשמינ תוציצמו תודירי רצק ןמזב
ומכ הז תא יל השוע ךלש בהזה תדוקנב ןושלה לש עגמה לודגו
ינאו קדוצ ינאש ןוכנ תונב תורידח רשאמ תודירי ףידע יתרמאש
השקבב תובוגת ןיניעב יניצר
זראל וביגה
 
 
26/12/03 14:15
יממ :תאמ
תופידע יל שיל הבוגתב
הרידח רשאמ ףיכ רתוי ץוצמלו קקלל קדוצ התא יתעדל
יממל וביגה
 
 
20/8/03 12:34
ןולוחמ ןוסוכה :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
ליג יל תפכא אל יל וצצמיש תונב הצור ינאו 13 ןב ינא
053284655 :ורשקתה
ןולוחמ ןוסוכהל וביגה
 
 
14/11/03 12:06
:תאמ
שאר דבוכל הבוגתב


םילגרה תא חותפל ךירצ רבד לכ ימ ןינע תושעל ךירצ אל
ןוכנ טושפ ןיידזיהלו
ונתיאמ רתוי תונהנ תונבה םתא
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/12/03 15:47
cc :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
ומוה התא
cc ל וביגה
 
 
15/3/04 16:21
יבא :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
יניצר הז תא יתחקל תולקב הז תא יתחקל אל אקווד ינא ...ימאמ
םא זא !!אל הפ דחא ףאו יניצר הז תא תחקל תא םגש האור ינאו
השענ המ הארנו יבגל ךלש ליימיאה םע העדוה יריזחת תיניצר תא
...ךל אב םא
יבאל וביגה
 
 
11/1/06 18:19
יוסח :תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
תא גנעלב הפ רבודמ לוכה ךסב ירה יניצר אשונ שממ אל הז יתעדל
הזמ תונהנ וליפאש הלאכ שיו הזמ תמ אל דחא ףא ...גוז ןבה
ןבה רבד לש ופוסבש תעדלו תיבויח הרוצב בושחל הבוט יכה ךרדהו
אוה ןיינעה...רתוי בוט וליפאו הדימ התואב הז לע ךל הדוי גוז
...הזל םינכומ תויהל םיכירצ טושפש
יוסחל וביגה
 
 
8/4/09 15:05
:תאמ
שאר דבוכל הבוגתב
תוטשפב שאר תולקב אל לעי
וז הבוגתל וביגה
 
7/4/00 15:34
ןולא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יהשימל םיצצומ ךיא םירבגה ונתוא ידמלת ילוא
ןולאל וביגה
 
 
8/4/00 21:10
ילריש :תאמ
ץצומל ךירדמהל הבוגתב
...םינללוצל ךירדמ בורקב .ןייוצמ ןויער
ילרישל וביגה
 
 
9/4/00 15:58
תיוור :תאמ
ל הבוגתב
הזה ןויוויש רסוחה םיבצעה לע יל הלוע שממ ,ןכ
יריקי הדובעל ,המידק
תיוורל וביגה
 
 
11/4/00 13:53
Gal :תאמ
ל הבוגתב
First, shave it! at least trim it!
Who wants all those curely hair down our throats!
Galל וביגה
 
 
11/4/00 13:58
:תאמ
ל הבוגתב
I shave it!! Can you help me?
You are masters in shaving, and
I hate those one-week-old thorns.
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/6/00 15:34
roy :תאמ
ל הבוגתב
i will be very happy to help you shave
i shaved mine to
wayting for reply
royל וביגה
 
 
25/2/01 13:56
gaya :תאמ
ל הבוגתב
? לכוא התא וגנמו
! םיינישה ןיב תורעש הברה ריאשמו ץימ אלמ אוה םג
קתומ הזמ הנהת
gayaל וביגה
 
 
26/4/00 18:12
:תאמ
ל הבוגתב
םג - ונל ודרתש ידכ סוכה תא חלגנש ועיצהש םינבה לכל
הביס םוש ןיא לבא ,הפל תוסנכנש תורעיש שי םכלש םיציבב
.םיציבב תועגונ אל םיינישה םא םיינישה ןיב ועקתי ןהש
קר קקללו םיידיה םע סוכה תא קספל רשפא - הזמ ץוח
אוצמל רשפא רבד לכל .תורעיש ועלבת אל הככ ,םינפב
.םיצורית אוצמל אלו ןורתפה תא אוצמל םיצמאתמ םא ןורתפ
,ןתוא איצוהל רשפא - הפל הרעיש םכל הסנכנש הרק םא םגו
!תמאב .ןושלל תוקבדנ אל ןה
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/5/00 13:14
shaver :תאמ
ל הבוגתב
You can shave it regulatly so you do not bother
with "zifim".
And all this spreading etc. We like to dive! when
it is shaved
it is fun. Anyhow a shaved pussy is fun. We have
something
prtruding and clean (who asked you to swallow our
balls), and
you- you hide it all behind the bush.
shaverל וביגה
 
 
16/5/00 12:12
Gal :תאמ
ל הבוגתב
If you are so talented to swallow an average
erected dick
(15cm or so?) and the balls, I'm ready to shave
the whole
aparatus and more for you.
Galל וביגה
 
 
24/2/01 12:41
יעור :תאמ
ל הבוגתב
.....ןב ינא
....לעגינ אלו ןייכבתמ אל ינא
הצור אל ינאש אל הז תנבה תדרל ימל יל ןיא טושפ לבא
.....ימל יל ןיא טושפ
(אוהשמ וא רעוכמ אל ינא)
?!?!?תטלק ימל יל ןיא טושפ
058632112- רשק ירצ זא הז תא יארקת םיא
!!!!אשונב הניבמ תא םא קר
יעורל וביגה
 
 
1/5/00 3:36
תימינונא :תאמ
ל הבוגתב
תא חלגל םה רשאב ןימה ינב לכל םיצילממש םישנאל הבוגתב
םתא המל !החוד !הסכיא :םיענצומה םירוזיאב םיתורעיש
רשאכ אקווד !?ינפב המוגעה תואיצמה תא חיטהל םיבייח
!!לכה םתסרה ...תוסנל יתבשח תמאב
JUST , LET IT BE
.ברעתהל וסנת לאו ?OK
תימינונאל וביגה
 
 
3/5/00 13:17
The Helper :תאמ
ל הבוגתב
Do not be so frustrated. Ours is nice and clean.
Only yours,
ladies, is hidden behind a bush of curly hair. So
suck it
sweety, and shave yours if you want a good
spontanous dive.
The Helperל וביגה
 
 
4/5/00 3:37
תימינונא :תאמ
ל הבוגתב
DONT BE SO SURE. YOURS ALSO NOT VERY CLEAN.
I KNOW LOTS OF NICE LADIES THAT WILL BE GRATFOL
TO THOS BOYS THAT DO SHAVE THIRE...WHATEVER.
תימינונאל וביגה
 
 
16/5/00 12:18
AR :תאמ
ל הבוגתב
If your sucking is like your english- than it
sucks.
Anyhow, I cna make a deal with you:
We both shave! O.K.?
Besides, I wonder where have you experienced
a guy
with hair on his dick???
ARל וביגה
 
 
16/5/00 18:17
תימינונא :תאמ
ל הבוגתב
ok, listen to me, & listen good!!!
ב-יב-סמ רעיש םהל שיש םירבגל רתוי יתנווכתה
.תנבה אל םא .ל"נה רביאל
דרוי התאש ךיא ומכ איה ךלש הנבהה תלוכי םא
: יהשימל
than it sucks.
[& i feel sorry for her]
תימינונאל וביגה
 
 
21/5/00 15:38
Gal :תאמ
ל הבוגתב
What do you mean "around"?
To the best of my knowledge the dick
itself is dald as Jul Briner. When
erected
(what is it approximately 15cm??!!)it is
far enough from the hair "around".
In any case- I'm ready to shave it if
you
will. Especially if you're so gifted to
be able
to give me a deepthroat down to my
(shaved) balls.
And I do't suck- this is what you, young
lady,
is expected. I do dive and eat and the
ladies are
excited.
Galל וביגה
 
 
16/4/01 11:57
Nicole :תאמ
ל הבוגתב
You Dickhead,
your english is no better - pussy.
I take it, expressing your mind in phorum
makes you feel free...
I'd like to see you talking like that face
to face.
Besides, to all the Stuck up American Jerks
and Dorks
In Israel we speak hebrew...
Asshole
you are wellcome to get you stinking
americano ass the fuck outta here.
Nicoleל וביגה
 
 
14/6/01 0:46
הטינא :תאמ
.AR, here's my advise for youל הבוגתב
...לוקינ ששפ
you go girl!
לכ חוליג הווש התאש בשוח תמאב התא ,בגאו
???עובש
לש ףוצרפה תא ומישי םא םגש תבשוח ינא יכ
..תושעל המ עדת אל הרוחב לש סוכ לומ
עירפהל םילוכיש םירחא םירבד הברה שי םכלו
ונחנא לבא (..רעיש ,לדוג) תורעשל טרפ ונל
המ וא ,וניטקת וא ,םתוא וחלגתש תושקבמ אל
!?היהי אל הזש
הטינאל וביגה
 
 
19/5/00 5:03
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
אל שממו הסכיא טושפ חלוגמ אל םעה יפב סוכ וא תופ
!!!ינייגיה
לש המרל ץצקל לדתשמ אמגודל ינא לבא עומשל יאלפתת
.הטמל םש סנירמ לייח
דוע םע דע רעיב שוגפל הצור יתייה אל הרקמ לכב
תובבושמ אל לבא םנמוא תויתרגיש יד תוקיבד תופסות
.הטעמה ןושלב שפנ
רשאמ חלוגמ סוכ הרגמ דואמ הז תישיאה יתעדלש םג המ
.ץופחיש לכל ץרופה םיצוק הדשכ ריעש
.תישיאה יתעד וז לבא
ימישל וביגה
 
 
29/5/00 2:53
תשק :תאמ
ל הבוגתב
סוכב יפויה .ןיינעל שממ יל הארנ אל הז shaved KUS
תונב לש יתודליה יפיפה ןמ לדבהב ,ולש תוריעשה אוה
,ימעטל .יתודליו ,ינימ אלו ,קלח ןכא אוהש ,רשע
בייח אל הוורעה רעישו .הבוח איה סוכה תוריעש
תויהל לוכי אוה .ןיול ךונח בתכש ומכ ,ילזרב תויהל
לולצל ףייכ שממ היהיש ,עגמל יישמו םיענו קלח
.חישב רתתסמש רקיה ינגדגדה רצואה תא קקללו וכותל
תשקל וביגה
 
 
2/1/01 0:52
ןועדג :תאמ
ל הבוגתב
ככה
ןועדגל וביגה
 
 
4/6/00 4:58
תימינונא :תאמ
ל הבוגתב
.(תצצומה ליבשבו) .ךליבשב החמש ינא זא
יהשימב תלקתינ יתמ ,ןובאיתה תא יל תסרה רבכ יד
חטב)?תוקיבד תופסות םג םש תנמוט , תורעשל דבלמש
איה -ךכ םא ,החוד שממ ןכא הז לבא(הנווכ םוש אלל
.תוחידאפ שממ ,הלילצה ינפל םוקמה תא האטיח אל חטב
תימינונאל וביגה
 
 
4/6/00 5:05
תימינונא :תאמ
ל הבוגתב
.חלגמש תעמוש ינאש ינשה רבגה התא ,בגא
לע ללכב ובשח וא ועמש אל םינב הברה !דובכה לכ
.הטמל םש חלגל
תימינונאל וביגה
 
 
30/7/00 15:05
Gal :תאמ
ל הבוגתב
So, I canj only guess that if you're so
delighted from a shaved dick- your pussy
is also shaved.
Can you imagine- what a turn on a shaved
dick
inside a shaved cunt.
Just the fantasy is sending straight to the
rest-room
for a hand-job
Galל וביגה
 
 
4/6/00 5:10
תימינונא :תאמ
ל הבוגתב
סוכמ בהלתמש תעמוש ינאש ןושארה רבגה התא !ואוו
!ריעש
שי) ,תקחוצ םתס אל...תויטס אלמ דוע ךל שי חטב
(?ךל
םש הברה ךכ לכ ןיא תישיא יל :ימצע-טרטרופל תעכו
תמרג וישכעש החוטב ינא לבא (ברה ילזמל),הטמל
.הלקה תשוחת שוחל ,ןה רשאב תוריעש םישנ הברהל
תימינונאל וביגה
 
 
5/6/00 11:09
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
תופ בהוא ימיש .הדוקנה תא ירעצל ,תנבה אל תא
חלוגמ סוכ .בהוא אוהש המ הז .רעיש לוטנ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
20/9/00 1:37
bambi :תאמ
ל הבוגתב
םעטב יולת עוציבה לכ
ינא םש , ןדע ןג ימעטב יתלקתנ רבכ תישיא ינא
הניגנמב יולת םייתעש העש תולבל לוכי
בורקב ... ומצע ינפב אשונ הזש
bambiל וביגה
 
 
27/10/00 18:38
יתאיל :תאמ
ל הבוגתב
!אוהש ומכ ונלש סוכה תא םיבהוא םירבגה בור
...תונב ,אנ ועגריה
יתאילל וביגה
 
 
11/1/01 2:09
pornstar :תאמ
ל הבוגתב
הז סוכ .חלוגמ הז םא הנשמש המ אל הז .ךכ ןכא
דבל לולציש בהוא אלש ימו דמחנ הז סוכ ,הפי
pornstarל וביגה
 
 
2/9/01 14:31
רמת :תאמ
קדצל הבוגתב
?ןיז תוציצמ לע םדוק הפ ורבד אל לבא החילס
?סוכה ןיינעל וישכע וזה הלילצה לכ הפיאמ
ךיא" דרא ןיראק לש רמאמל הרקמב ךייש אל הז
"ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל
!השקבב בברעל אל
רמתל וביגה
 
 
9/9/00 14:54
karnaf :תאמ
ל הבוגתב
, יל עודיש לככ ונבור ..תישעמ הצע דוע ,ייחב ,הלועמ
םוש ילב ,הצקה תא קר לבא ..הנטק עבצא יבחתת םא ועתפוי
'יגה תדוקנ תא חוכשל תוצור אל ןתא ,אל וא סיאגל רשק
?אל
karnafל וביגה
 
 
20/9/00 1:30
bambi :תאמ
ל הבוגתב
הז סחנפ לש הועשו חוליגל ךירדמ םירבדמ םתא המ לא
תוצצפ
ימ ןוכנה קרפה תא ירחבת קר ףיקמו ינוניב לילק לופיט
. תבדנתמ
bambiל וביגה
 
 
12/6/00 0:02
באוי :תאמ
ל הבוגתב
רבדי הזש בשוחינא...ןללוצל ךירדמב יתבתכש המ תא יארקת
ךיילא
באויל וביגה
 
 
24/9/00 8:30
השמ :תאמ
ל הבוגתב
"ןויויש הז" יל תצצומ תאש ןמזב ךל לולצל דגנתמ יתייה אל
השמל וביגה
 
 
11/4/00 13:56
Gal :תאמ
ל הבוגתב
And do not forget in that divers-guide
to teach us how to avoid your pussy's hair
between our teeth.
Galל וביגה
 
 
9/7/00 16:16
יאבכה ינ'וגו יתפרצה השמ :תאמ
ל הבוגתב
םיעצפה תא אפרל יל רזע הז , הציצמל רשקב עגר לכמ יתנהנ
. םינפב
יאבכה ינ'וגו יתפרצה השמל וביגה
 
 
24/2/01 12:34
יעור :תאמ
ץצומל ךירדמהל הבוגתב
לבא יהשימל תדרל הצור ינא תוזופ השוע אלו ןייכבתמ אל ינא
תדרל ימל יל ןיא טושפ (אוהשמ וא רעוכמ אל ינא) ימל יל ןיא
.....ימל יל ןיאו תדרל הצורש ןב ינא לבא םינייכבתמ ראשה לכ


!!!!ליעגמ הזש םירמוא םלוכש הז לכ תורמל
....ליעגמ אל הז
!!!!!! ו ב י ג ת הבשחמל רמוח הנה -תונב
יעורל וביגה
 
 
9/5/01 10:59
ןודד לבנע :תאמ
ץצומל ךירדמהל הבוגתב
הצור ינאו עובש ינפל הציצמה טקא תא ייחב הנושארל יתיוח ינא
ליעגמ אל הז ,תובשוח ןתאש המ אל ללכו ללכ הזש תונב ןכל רמול
הצילממ ינא , בינגמ רוציקבו , קלח הז , םיעט תצק וליפאו
תא השוע הז הזמ ץוחו ,ךלש רנטרפל בוט השוע הזש םג המ םוחב
!!!!!.בוט רתוי הברה סקסה
ןודד לבנעל וביגה
 
 
15/5/01 5:10
דואד :תאמ
ץצומל ךירדמהל הבוגתב
ךרדה לע דיתעב ךב ושגפיש לזמה ירב ליבשבו ךליבשב חמש ינא
םירבדה תא האור תא הב הפיה
:)
ןייעל ךל עיצהל יל ישרה בר ןויסנ ךל ןיא ךיירבדלו רחאמ
רבודמ יתעד יפל ,רמאמל תובוגתה ןיב העיפומה "קתומ"ל יתצעב
תושעל ךיא ריבסהל רמייתמש יחטשה רמאמל דואמ הבושח תפסות
ץעיימ ינאש ומכ בוט ול ישעתש ימש ךל חיטבמ ינא ,בוט ונל
.ומצעב בוט ךל השעיו ךל הדות ריסא היהי
ינהית
:)
דואדל וביגה
 
 
2/9/01 14:34
רמת :תאמ
ץצומל ךירדמהל הבוגתב
לקמ לע הירכוס ץוצמל ומכ הזש תבשוח ינא
ןומה םע תויקנעה ולא תא שיו לוגע שאר םע תונטק ולאכ שיו
םיעבצ
!םיעט דימת דימת לבא
רמתל וביגה
 
 
23/4/02 23:21
סויא :תאמ
ץצומל ךירדמהל הבוגתב
םלוכל ייה
.יהשימל ץוצמל גנעמ וליפאו טושפ יד הז ןכבו
םתדרי אל]דאמ היקנ תויהל תבייח איה תישאר.ןיינעל םיאנת המכ
לש[תישיאה אל,תיאנועמקה]ותונח חתפב תחנומה תודרקאל תיבחל
יתנוכשה ינוונחה
קלחה תאםתקקיל אל]יעשמל תחלוגמ תעספמל תופידע שי, תינש
סוס ראווצ לש ןוילעה
רידא היהי הז הצור איה םא,תצצמנה לש הקומע הניתנב ךרוצ שי
תא ףטל םהב עג, הינפ תא שוטנת לא םלועל תונידעב הילא דר
.הידי יקרפ,הזח,הווג,היניש,הראווצ,הפרוע,ךתועבצאב היתפש
תא ףטל,התוורע יתפש תא קשנ,הילגר ידצב ןושלה םע התוא גנע
.[הינפ תא חכשת לא]וילא רודחו ךנושל םע ןגדגדה
רשא דע, עבשתש דע התוא גנע,התשקבל בצקה תא ןמזתמ התאשכ ךכו
. ךשאר ביבס הילגר תא ךורכת איה
התוא קשנו הינפ לא רוזח שוגירה םותב- בושח יכה יכהו


םתא רשאב ךתבוהא םע םוסק םוי ךל היהישו
סויאל וביגה
 
10/4/00 2:52
ידע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:תומדקתמל הצע
לע םיישפט םידירו םתוא לש ,ןושלה הצק תרזעב ,ןידע קוקיל
חלצומ ןילבת תווהל לוכי לובלובה
ידעל וביגה
 
 
11/4/00 12:22
:תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
This is related to the other question I posted.
Its really a big fun ,cock-sucking, however the shift is
smooth and "naked". On the other hand, giving head to
you-
ladies is always ending up with a bundle of those curly
hair
you have down there on your wonderful pussies/
So, stop complaining that we guys are egoist (that is
suck our
dicks but forget about us, guys, going down on you,
ladies).
Start cultivating your pussies. SHAVE THEM IF YOU WANT A
GOOD
ORAL TREAT!
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/5/00 15:06
grace :תאמ
ל הבוגתב
Darling, I wanna see you deal with the 1 week stubble
you should be able to make the bestwith waht nature has
given us,and you
graceל וביגה
 
 
3/5/00 13:21
Me :תאמ
ל הבוגתב
I'm willing to shave yours and its O.K if you
wish to shave mine. However, our dick is smooth and

protruding so you can blow and enjoy.
It only yours that is hidden behind that jungle of
curls.
Meל וביגה
 
 
5/6/00 11:11
קתבמה ו'ג :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
אי ,לובלוב שי ךל ילוא !? ל-ו-ב-ל-ו-ב ? ל ו ב ל ו ב
!ןיז .האגו ףוקז ,לודג ןיז שי יל .עננח
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
13/8/00 2:06
תיגח :תאמ
ל הבוגתב
...ברח ,ןיז ,םיצור םירבגה לכש המ הז ,ו'ג ןכ
תפקשמש ...תקייודמ ךכ לכ הלימ וז לובלובש ,איה תמאה לבא
לובלבה לכ תא
לש תונידעהו
.ירבגה וגאה
לופיל וא ףקדזהל לוכיש
.תונוכנ אלה םילימה ללגב
.לובלוב
םתאש המ הז
ןיזו
...תויהל םיצור םתאש המ הז
תיגחל וביגה
 
 
2/9/01 14:36
roi :תאמ
.תניוצמ הלימ !לובלובל הבוגתב
! תונברודכ םילימ
םילודג לכש ינייזו ,ןטק לובלוב
roiל וביגה
 
 
25/2/01 13:59
gaya :תאמ
ל הבוגתב
רמאנ הז עו
......ותסיע לע דיעמ םותחנה ןיא
gayaל וביגה
 
 
22/11/00 3:15
:תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
054827929?רפסמ הצור
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/2/01 14:07
gaya :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
לע וא הרטעה לע ןושלה הצק םע םיצרמנ םיקוקיל ףיסוהל יוצרו
םימי 8 ליג ירחא הממ רתונש המ
...םילק ןוסניקרפ יפקתהל םרוגו הרגמ ,טיטרמ הז
היאג
gayaל וביגה
 
11/4/00 14:39
Avi :תאמ
הפורשהל הבוגתב
Just try to take as much as you can inside!
If you can leave your teeth in the glass
it will be even better.
And after lots of sweets- you can swallow.
By the way- it has a lot of hormones that
are good to you skin. Cosmetics comapnies
add these hormones to their anti-wrinkles
creams. Here you get it for free straight
to your face.
Aviל וביגה
 
 
11/4/00 20:23
KinKit :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
As for the guys who complain about those curly hair, 2
days after shaving it won't be smooth or curly,
it'll be imposible to lick (for the guys) and itching
like hell for the ladies.
watch out!
KinKitל וביגה
 
 
16/4/00 13:34
ןד :תאמ
ל הבוגתב
Id say, shave and let me enjoy both the smoothness and
afterwards the thorns, id rather have that any day then
curles sticking in my throat and teeth.
Altho us guys are not examp. Id rather trim my hair so
when a girl sucks me atleast she wont get hair stuck
there also...
So basicly it gets even.
About swallowing, well, it all in the taste of one no?
Another thing, do you girls like/dont mind to suck your
guys AFTER they have been inside of you? just curiousity
here...
ןדל וביגה
 
 
22/4/00 4:20
ירוא :תאמ
ל הבוגתב
קייודמ
קייודמ טושפ
הזמ בוט ןיא - רפוסי יכ ןמואי אל
ירואל וביגה
 
 
22/4/00 4:26
בושח שממ אל :תאמ
ל הבוגתב
פםינכומ םתא םאה-הלאשל הבושתל ההז תאזה הלאשל הבושתה
?םכל הדרי איהש ירחא יהשימ תפרצל
בושח שממ אלל וביגה
 
 
23/4/00 3:50
ןד :תאמ
ל הבוגתב
Did it, done it, no problem.
Why are people so groused out about such thing?
If people are clean, then whats the thing???

Explanations are in order from the girls AND the
boys...
ןדל וביגה
 
 
25/2/01 14:05
gaya :תאמ
ל הבוגתב
המינפ יכותל רדח אוהש ירחא ול ץוצמל יל תפכיא אל ,אל
ירחא יתוא קקקלו קשנל תפכיא אל ול....ילש ףוגה יקמעמל
..ול יתצצמש


היאג
gayaל וביגה
 
 
14/6/01 1:04
הטינא :תאמ
שפנהו ףוגה תוגונעתל הבוגתב
..ןינעבש ףיכ לכ הז יתעדל
..תרדהנ הינומרהב דחי ךכה תא בברעל
...לעגהל הממ ןיאו
..ותראפתו ורדה אולמב ,םכגוז ינב לש ,םכלש ףוגה הז
?אל ,יפויה לכ הז
הטינאל וביגה
 
 
3/5/00 13:29
The erected :תאמ
ל הבוגתב
So shave it daily.
Whats the big deal?
Use the shaving as part of your forplay.
I get a n erection just from thinking about such a
routine!
The erectedל וביגה
 
 
3/5/00 13:33
:תאמ
ל הבוגתב
So shave it daily!
Make it part of your forplay!
(I am half erected just from fantasayzing on the
situation)
Have you thought on the fact that a shaved pussy is
in anycase more appealing?
וז הבוגתל וביגה
 
 
11/5/00 12:14
MAZ :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
?!??!!You still believe that

grow up darling.
MAZל וביגה
 
 
22/5/00 23:52
Sharon :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
יתוא קיחצהל תחלצה
בוט היה תמאב הז
Sharonל וביגה
 
23/4/00 1:40
ריאמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תקייודמו תניינעמ הבתכה
התוא אורקל הלוכי אל יתשאש לבח
םשייל ילואו
ילזמ לזמתי םא
(-:
ריאמל וביגה
 
 
21/11/00 18:50
* :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תינהנ אל תחא ףא ,ןויש ירה אוה ןויוש..ךילע תמחרמ ינא
!תרקשמ ,ןכש תרמואש ימ ,"לולצל"
,ןהל ודריש ירחא קשנתהל תולוכיש תונב הניבמ אל ינא ,תמאבו
..והשמ וא ןמצעל תדרוי תאש וליאכ ..החוד טושפ הז יתעדל
*ל וביגה
 
 
30/12/00 1:53
תצצומ רפוס :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
קוקילמ התנהנ אל םעפ ףאש הנכסמ הלותב םתס תא יתעדל
!?המזגרוא הז המ ללכב תעדוי תא!!!בוט
תצצומ רפוסל וביגה
 
 
15/5/01 5:19
דואד :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
איה הלוכי התייה איה םאש חוטב ינאש רמואו ףיסומ יתייה
אוהשימש ירחא קשנתהלב ליעגמ המ זא המצעל תדרוי התיה
???ךל דרוי
!!!הפב םדוק הל יתרמגש הרוחב קשנל היעה ןיא יל
.םיסקמ הזש בשוח אקווד ינא
םירמוא ךיא
!!!םילוכי םה יכ - ? םיציבה תא םמצעל םיקקלמ םיבלכ המל
דואדל וביגה
 
 
25/2/01 14:12
gaya :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
.........ונימצעל תדרל ונלוכי קר וליא
םלועל יחכשת אל םיקוקיל עסמל ךתוא הנימזמ ינא הרקי תיבכוכ
gayaל וביגה
 
 
9/5/01 12:18
insanity :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
שממ ינאשכו ,םירבגל תדרל תבהוא ארונ ינא !ךמצע םשב ירבד
רבד אוה ןיז .ימצע הדיריהמ רומגל םג הלוכי ינא קשחב
הניבמ אל ינא יסקס שממ ולש םעטהו ,ךכ לכ הרגמו ,הפייפי
םיקלחה דחא הז ,הזמ תוניהל רשפא יאש רמול הלוכי תא ךיא
תכרעמ וליפא ןיימדל הלוכי אל ינא .הטימב ילע םיבוהאה
ןיב תוציצמ יתש תוחפל תללוכ אלש ,ןימ ייסחי תללוכש ,םיסחי
..ןויזל ןויז
לכב תי'גדירפ תעמשינ תאש הזמ ץוחו ..ךמצע םשב ירבדת זא
..הנשמ אל הז תא הרקימ


,ןיזה סיסב לע דיה תא וריבעת בוטר ולוכ ןיזהשכ : פיט דועו
המכ הככ ,םיציבה תא הרקימב טעמכ ךרדב תופטלמ ןתאכש
..תומישרמ תובוגת ..םימעפ


...חולמה רוזיאה חוליגל רשקבו
םישנה לוכש הווקמ ינא> ?ןוכנ םיילגר תוחלגמ ונחנא,וארת
<..עגרכ ןכל תודינמ
םיילגרו ,ישנ רתוי הז הככ יכ ?ןתוא תוחלגמ ונחנא המל
,לשמל ךל דיגי ךלש רבגה םא זא .דחא ףא תוקילדמ א-ל תוריעש
ךחומב הלעתש רורב ...הרוחש רוע תייזחמ קלדינ שממ אוהש
הצור תחא לכ ירה יכ ,תחא גישהל הכירצ ינא ,לע הבשחמה
רתויש ךל רמוא אוה םא זא ,הלש רבגה ינפב ןייוצמ תואריהל
,ןקז ילב רבג ילוא הפידעמ תאש ומכ ,חלוגמ סוכ ותוא קילדמ
?אל המל
ןיאש ךכ םש ירמגל הקלח טעמכ תישיא ינא ?ךלש וגאב עגופ הז
םא ??אל המלו ,תחלגמ ינא שיש המ לבא ,דירוהל המ הברה יל
??הז תא בהוא אוה
"..הבהא ליבשב לכה"
insanityל וביגה
 
 
15/5/01 5:23
דואד :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תקדוצ תא
:)
תקדוצ ירמגל
:)
ו
הזמ ץוח
םיריכמ אל ונחנאש לבח
:))
דואדל וביגה
 
 
14/6/01 1:07
הטינא :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
?ךמצעמ תלעגנ ךכ לכ תא המלו


?...ךמצעל תסחייתמ תאש ומכ ךילא סחיתי ךגוז ןב םגש הצור תא
הטינאל וביגה
 
 
5/7/01 11:45
maria :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תרמוא תאש המ םג הזו"ליעגמ הטמל אוהה רבדה"ש תבשוח תא םא
םיימעפ בושחי אל אוהש תבשוח תמאב תא(ךל שי םא)ךגוז ןבל
???????"הזה ליעגמה רבד"ל ולש ןיזה תא עקתיש ינפל
והשמ ךל שיש בושחי אוה זא יכ ךל ץוצמי אלש ול ידיגת לא
ותעדלש ןיזה תא עוקתל דחפיו הטמח םש ןכוסמו יתייח,ירותסימ
??????ותוא ךלכליש המל זא.דואמ ינייגה אקוודו ליעגמ אל
!!!!!!!!!!יחלקתת,הדומח
mariaל וביגה
 
 
11/6/02 0:50
ינור :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
הירמ ייה
תוצראה ימעו תורוב ךנחל ךרדה וז אל
רכה ילבל ונתשי הייחו,בוט דחא קוקיל
ליימב אלו תאז שממל ידכ הדיל תויהל ךירצ לבא
ינורל וביגה
 
 
25/2/01 14:10
gaya :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תוחיתפב םתרביד אל םעפ ףא ילוא רודמל התןא ןימזת


? הזל תמ התא תעדוי אלו הצור איה םג ילוא


החלצהב
gayaל וביגה
 
23/4/00 1:45
רבג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
קייודמ רואת ונתתש הצור יתייה
השענ ונחנאש תוצור ןתא המ
ךךךךךךךךךךךךךיאו
רבגל וביגה
 
26/4/00 0:54
ריש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.יה
הז ,תעכ,דגנ יתייהו ,םעפ ףא דחא ףאל יתצצמ אלש הדבועב בשחתהב
קקללב קר יתקפתסה הלאה םינשה לכש בושחלו.יתייווח שממ יל הארנ
םתחתפ .השק הציב התיה הפל יל הסנכנש הדיחיה הציבהו תודילג
!!םיליעגמ ...האי ,ירמגל שדח םלוע יליבשב
רישל וביגה
 
 
16/5/00 4:38
רמת :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
?ליעגמ ימ
!תדסחתמ אי


ךירצש ומכ תדרל ךתוא דמלי אוה .יברל יכל
רמתל וביגה
 
 
19/5/00 5:19
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
הבושת תבתכש ומכ ןינעלו רצק רתוי בוט תאז חסנל יתלוכי אל
!!!תדסחתמל
לע תלטשהל סש םע דחיב םיסנמו םירדוח ד"בח םיאור ונאש ומכו
:איה וניתבוגתו.תשרה
Shas Delete
ימישל וביגה
 
 
20/9/00 1:44
bambi :תאמ
ל הבוגתב
ךכ לכ יתוא השגרש תיתימאה הבוגתה תלעבמ הכרדה לבקל רשפא
.יברהמ רושיא שקבנ
bambiל וביגה
 
 
25/2/01 14:17
gaya :תאמ
ל הבוגתב
ןיידעש ןכמ ימל) תינברה תתונש השדחה הלכל ךירדמב בגא ךרד
(תונברה תרגסמב ןתחתהל תונווכתמ
ךר רתונ ררוסה רביאהו הדימב תושעל ךיאו המ קייודמ רבסה שי
:השקתמ וניאו
םיידי יתשב ותוא ןופחל שי
תולק קשנל
.....הצרתיש דע


הז ןאכ וטטצתו תונברהמ רוקמה תא וגישת ילוא תורקי תוכרוע
......עשעשמ ארונ
gayaל וביגה
 
 
19/5/00 5:15
ימיש :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
???דמוח ךתוא ליעגמ םג דיב איבהל
ךלש תומזגרואה חטבו ךמצעב תעגנ אל םעפ ףא םא אלפתא אל ינא
.תיוח ללכב םא ךכ תושיגרמ
. טרפב הציצמו תוינמ לע ןומהו דומלל המ ךל שי
יניבת הניבמ תא םא ןושלה םע הז ילרואה ןימה תא ילגתש עגרמ
.המלו המ לע
.הזה םוינלמב לקתנ אלשו החלצהב
ימישל וביגה
 
 
25/2/01 14:21
gaya :תאמ
ל הבוגתב
חותפלו ץוצמל התוא דמלל ביבח טקייורפ יל הארנ אקווד ,ימיש
(<..........םיילגרה תאו הפה תא ,םייניעה תא הל
האלה הרותה תא ריבעהל לכות איהש ידכ חוטבו טאל טאל
תא התוא דמללו ץמאמ תצק הב עיקשהל ךל הווש יל הארנ אקווד
עדוי התאש המ לכ
gayaל וביגה
 
 
29/5/00 3:02
תשק :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
?תיניצר תא - תמאב ,אל ?תעגתשה ,יתוחא ,יתריקי ,ךל הרק המ
תבייח ,הפי ןיז האור קר ,ינא ?רשפא ךיא ?ןיז תצצמ אל םלועמ
קר תצצומ ינא ,"תצצומ" אל ינא ,םיטקפד ,אלו) הפל סינכהל
ןימ ומכ ןיא ,סלכ'תב .(בינגמ שארו בינגמ ןיז םע םיבינגמל
,יביטמיטלואה ףייכה הז .םישנא ינש ןיב רשקה תקמעהל ילארוא
הצרי אוה (!ןויסנמ) בוט רתוי הככ ,ול יצצמת בוט רתויש המכו
יסנת .הבוגתהו הלועפה לש ,עבטב הזכ קוח ןימ הז .ךתוא גנעל
22 ליג דעו , 20 ליגב ,רחואמ הריירקה תא יתלחתה ינא .יארתו
תונמוימל יתעגה הככו .דחא ףא םע בכשל יתיצר אל יכ ,יתצצמ קר
יד הז .ןיז-תציצמב (העונצ אל תויהל רתומ םא) ההובג יד
םהל יצצמת םא ,שמשה לא שארה םהל ףועי םירבגה לכ לבא ,ילאנב
תא הטמלמ תפטלמש ןושלו קור הברה ,ינויגה םוקאו םע ,בוט
.םיעט אל הזש ןוכנ אל הזו .העילבה - הלאניפ דנארגלו ,טומה
דלוקוש ,סננאש םיחיכומ םירקחמ) םוי ותואב לכא שנרבה המ יולת
יתעדלו (ערזה םעט תא רתויב םירפשמ םיילרנימ םימ הברהו
ךלש ןורגה תא הפיצמ ולש הקזחה המריזה תא שיגרהל דואמ תישיאה
הטילש לש הקזח יכה השגרהה הז ,ךכותל ולוכ ותוא בואשלו
תשק .ףוריט דע רנטרפ גנעל ףייכ יכה יכ .גונעתו המצועו
תשקל וביגה
 
 
29/5/00 14:39
:תאמ
ל הבוגתב
Give us some details, Keshet.
You seem to be a good treat.
I got half-erected just from reading
your qulifications.
Imagine what will ahppened when you
practice it.
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/6/00 11:14
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
המו .תוציצמ לע תשק לש הזה רובידהמ ןמרח תייהנ ,הללאוו
ראשית התא .ןיינעה לכב עטקה הז !ךל ץוצמת אל איהש ?עטקה
דודגב ונלצא םירמואש ומכ ,דיב ןיזה םע
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/11/00 13:42
ויז :תאמ
ל הבוגתב
ךרדל ואצ
ויזל וביגה
 
 
20/9/00 14:00
יבוק :תאמ
ל הבוגתב
יסקס חסונב ובתכנ ףא אלא דחוימב םיקיודמ ךיירבדש קר אל
לא ףוענ וידחיו המיהדמ תא ךתוא שוגפל ןיינועמ יתיה אילפהל
.םוסקה חריה


תושגרתהב בתוכה
יבוק
050918080 'אלפ
יבוקל וביגה
 
 
30/12/00 2:02
Master fucker :תאמ
ל הבוגתב
!! תבהלתה תצק
Master fuckerל וביגה
 
 
15/5/01 5:39
דואד :תאמ
ל הבוגתב
יצמיאו יקזיח
יתומולח תרענש עומשל הבבס טושפש דיגהל בייח ינא רבג רותב
םש יא תאצמנ
:)
תוניצרב בוט
םירגתואמ םירענו םינמרח םידלימ תובוגת ןומה תלביק חטב
תמאב לבא תילאנומרוה
תעדל בוט
ש
הזה קנעה םלועב אוהש ןכיה
תמייק תא
:))
דואדל וביגה
 
 
14/6/01 1:17
הטינא :תאמ
ל הבוגתב
..וואוו
...רתוי ךתיא םיכסהל הלוכי אל ינא
...םינייז לע הלוחש הדיחיה ינאש יתבשח ינאו
ץרפתמ הז לכ הבש המצוע תא שגירהל רידא תמאב הז יתעדלו
..ךכותל
השובה תאז המ !ץוחב רומגל ול תתל אל....השקב...תונבו
ליעגמ וב והשמש בושחל אלו ומצעב האג שיגרהל ול ינת ?תאזה
...ךתוא
14.5 ליגב יתלחתה ילש תוציצמה תריירק תא ינא ?....תשקו
הטינאל וביגה
 
 
20/9/00 1:46
bambi :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תחתה לש רוחה תא םעפ ךל וקקליש
הנתשת ךלש הסיפתה לכש ךל חיטבמ
bambiל וביגה
 
 
13/3/01 5:43
תינרק :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
???..םעפ ףא תצצמ אלש ךל ןימאנש הפצמ תא תמאב ונ
.....יקיחצת לא
....בוט קחשמ הזש וא המותס תאש וא
תינרקל וביגה
 
26/4/00 1:05
תיריע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ליגל תחתמ רעונ ינב עדימ הזיאל תעדל יתעזעדזה 42 תב אמא ינא
.ול םיפושח 18
רשאכ .דבוכמ וא וא ו יוארה רבדה וניא רחא רבג לש הציב קוקיל
המ תעזעדזמ ינא הלא תועווז תארוק 16 ה תב יתדלי תא האור ינא
וניאושינ תונש 21 לכב ילעבו ינא ?םכל םמעשמ ?הנשיה ךרדל הרק
לקלקתה םויה לש רעונה .םלוע יכרד תונשל ,תחא םעפ אלו ונבשח אל
וסנכנש רעונה ינב לכל תארוק ינא ,ןכלו טנרטניאה ללגב לכהו
תלמשש ידכ הנותחה דע תוכחל 'ה יקוח לע הריבעכ בשכנש הזה רתאל
.םינפבמ םג הרוהטו הנבל היהית הלכה
תיריעל וביגה
 
 
26/4/00 12:18
ףחשה :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
!הרקיה תיריע
.םיעברא ןב אבא ינא
ידכ ,ךלש יברה רושיא תא הנכרטצת ייתונבש הצור יתייה אל שממ
.ןיממ תונהל
.םינומהה סוריס ךרד אל םא ,תדה לש החוכ והמ
גנועב וסנתת ךלעבו תאש ,םיאושינ תונש 21 ירחא ,ןמזה עיגה
.ילרוא
...הדיספמ תאש המ תעדוי אל תא
ףחשהל וביגה
 
 
28/4/00 14:33
MR B :תאמ
ל הבוגתב
ןיינעש ןייצל בייח ינא םלוא , ןיינעה לש הצממ רואית ןכא
.יוגש טושפ העילבה
דלי םיקפסמה ןיאטורפו םינובלח תומכ שי תחא הנמבש בושחל
, םישדוח השולשל
.( ןלוכ רמולכ ) הטאידב תונבל רקיעב ץלמומ רבדה
MR Bל וביגה
 
 
1/5/00 15:13
grace :תאמ
ל הבוגתב
(תופי אל םילימב שמתשהל הצור אל) ...אי
הטאידב התא היהתש
!!!םיעט אל הז מיל
graceל וביגה
 
 
18/5/00 16:52
תונב יתש :תאמ
ל הבוגתב
םויקל יחרכה רבד איה החפשמב תוחיתפ ונתעד יפל ,המגודל אבא
םידליה דיתעב םיאירב ןימ ייח
תונב יתשל וביגה
 
 
28/4/00 11:05
ילר'צ לש תויכאלמה :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
,הרקיה תיריע
הסונמהו תדמולמה וניתעד יפלו ,תורגבתמ תורענ יתש ונחנא
...תעדוי אל טושפ תאש איה ךלעבל תצצומ אל תאש הדיחיה הביסה
ותיא לכסותמה רבגה אוה ךיירבדל ביגהש רבגה םא אלפתנ אל ,בגא
דחא תא (הרומתב תלבקמו) ול הקינעמ אלו ,םינש 21 רבכ הייח תא
.רתויב םיבוטה םיינימה תוגונעתה
ילר'צ לש תויכאלמהל וביגה
 
 
1/5/00 15:11
grace :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
הרקי תיריע
םכל ןיא שממש ,ךגוז ןבלו ,ךל רמול תבייחו ךליגב טעמכ ינא
.םידיספמ םתא המ גשומ
graceל וביגה
 
 
3/5/00 13:44
:תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
You remind me a joke.
A parade is walking down the sreet with signs saying 69.
An old lady asks one of the guys what do they protest
for.
So he answers that this is for legitimating 69 different
positions in bed.
The old lady, raisinig an eyebrow responds: I know only
one
position- the lady is on her back, wide spread and the
guy
is on her shoving his dick and pushing.
So the guy takes a black markerm, cross the 69 and writes
70.
In other words, the fact that you are satisfied with one
way
and god is happy with it is fine. However, what adults,
two, three, a group, he and she, she and she, he and he
(I like a he with two she, one for diving one for
fucking
after the shes did it to each other and everyhting more
you
can think on) are doing in their privacy from their own
free
will is fine with me, and I'm sure god - the oldest,
first
peeping tom (HaRoe Ve Eino Nire) is sitting up there
holding
his old dick and try to enjoy himself from what he sees
down on
earth.
וז הבוגתל וביגה
 
 
29/5/00 3:09
ןושמש ןועמש :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
!הרקיה תיריע
ול השורדו ,ןמרח הז המ ,ןמ-רח קבחס ?ןיזה תא יל יצצמת ילוא
,ץוצמל ךתוא דמלא ינאו ,הפ'ת יחתפת טושפ .הנוגה גרז תציצמ
חתפאו / תונידעב ךתוא בבוסא / תחפטמב יחנקתו / יעלבת אל םאו
תחת'ת ךל
ןושמש ןועמש
ןושמש ןועמשל וביגה
 
 
29/5/00 3:25
יטנק תירש :תאמ
ל הבוגתב
יסופיט ילארשי ו'צאמ ,יתימא חור סג התא ןושמש ןועמש
אל איה זא) ךלשמ הנוש העד םע דדומתהל לגוסמ אלש ,החודו
רבוע דימו (התיא ןתחתת לא ,התיא אצת לא !?טאוו וס ,תצצומ
תויפ תמיתס דגנ ינא .רתויב דוריה גוסהמ הפ ילובינ לש הפשל
םיאתמ ךלש ןונגסהש תבשוח תמאב ינא לבא ,ינורקע ןפואב
תולעהל הסנמש ,הז ןייוצמה רתאל אלו ךלש םיאולימה תדיחיל
.םיבושח םיאשונ ריואל
יטנק תירש
יטנק תירשל וביגה
 
 
29/5/00 3:31
תשק :תאמ
ל הבוגתב
תעדל תינרקס ינא .תיתפומ הבוגת !יתוחא ,ךל דובכה לכ
"ףפוכל" םיעיצמ ויה םא ביגמ ןושמש ןועמש רמ היה ךיא
המש תולגל שאיימ הז .תחת'ת ול "חותפל"ו תונידעב ותוא
ןיבמ אלש יוצמה ילארשיה המהבה לחתשי דימת ,ישעת אלש
שיש בוט יכה תא לבקי אוה תובוטב אקוודש
תשק
תשקל וביגה
 
 
13/2/01 20:32
ןב :תאמ
ל הבוגתב
לע דובכה לכ ...םירבג הברה לש םולחה ,המיהדמ תא
!! ייח ךות לא ךומכ יהשיממ אובתש יאולהו תוחיתפה
ןבל וביגה
 
 
16/1/01 2:07
ונונעו יא הנשוש :תאמ
ל הבוגתב
דיגתש המ יקוא
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
 
20/9/00 1:48
bambi :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
לש שדוח ירחאו ךלעב תא יעינתתש יאדכ םולה דע תעגה םא
ונל רישל ירזחת תונויסנ
bambiל וביגה
 
 
8/3/01 17:17
18תניר :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
השוחת רתוי יל ןתנ קר הזה רתאה 18 תב רותבש ביגהל יתיצר קר
יוגש הז המכו םיסחי תכרעמל אירבו בושח סקס המכל הכימתו
םעפ ףא יכ לכ םדוק !הנותחה ירחא קר םייקתהל ךירצ סקסש בושחל
םלוכל ...... ינש רבדו תינימ הניחבמ םימיאתמ םתא םא יעדת אל
!!!!!םיכרצ שי
18תנירמ
18תנירל וביגה
 
 
14/6/01 1:27
הטינא :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
!תיריע
?תועווז הזל תארוק תא המל
..תובר םיכרדב ינשה ןמ דחא תונהל תלוכיה ,םדאבש יפויה לכ הז
רתויב ןטק ליבש קר הז יכ....הנשיה ךרדב הפ לזלז אל דחא ףאו
...הנהמהו האלמה ךרדל
םגו) עובשב םימעפ םיניידזימש םישנאהמ תאש ימצעל תראתמ ינא
ךמאשכ ךתוקני תפוקתב םש יא ראשנ ךלש ינימה רציה ,(ילוא הז
החונתב ,ער ר בד הז ןיממ וא ,ךמצעמ תונהלש ךל הרמא
וא שוגיר הדימ התואבו ,תולוק ידימ רתוי ילב ,תירנויסימה
...האנה
!?!?!?!?טנרטניאה ללגב דועו....לקלקתה קלעא
תבשוח אל תא ?ךלש דיחיה היה ךלעבש הדבועהמ תרשואמ תא םאה
?לכהמ תונהלו תוסנל ,תולגל תלוכי תלעב תויהל ףיכ רתוי הזש
דחא םדא קר עדת ?השעת (הנכסימה) ךתיבש יצרתש המ םג הז
?הייחב
איה..הריבעל תבשחנ אל ןיז תציצמ ירה ?תונהל הריבע וז יתממו
ערז ךופשי אל הלילחו סחש ,הכותב רומגישו ול ץוצמל הלוכי
?אל ,השודק םע ירה ונחנא...םניחל
הטינאל וביגה
 
 
2/9/01 14:51
ילט :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
,ינרמש ידוהי ךוניחב ןרוקמש ךלש תויודסחתהה לכ ירחא ,תיריע
????ללכב הפ השוע השעמל תא המ
?הזה ץקושמה רמאמה תא אורקל תרחב קוידב םימיעט הזיאמ
יקמע דע ךתוא ועזעזש וילא וולנש תובוגתה תא תארק םג יאדוב
.ךתמשנ


רופתל ךיתונב םע יבשו טנרטניאה תא ירגסת אלש עודמ ןכ םא
.הייחיש ךלעבל השדח תילט
ילטל וביגה
 
 
4/12/01 14:33
ידג :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
הפיכה ו םייסנכמה תא ךלעבל דירוהל תיריע ךל עיצמ ינא
. בצועמ אלו ןטק אוה םא םג ןיזה תא ול ץוצמל ליחתהלו,שארהמ
תוניהל דמלת לפאהו ןשיה םלועהמ ךומכ השיא םגש ןמזה עיגה
.סקסמ
ידגל וביגה
 
26/4/00 1:10
ןרוק תירוד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,יל וקקיל ,יל ודריש עגר לכמ יתנהנ םויה דעש הדבועב בשחתהב
(ידדצ דח היה הזו) 'וכו יל וצצמ
הנפיו ,הטימב תלבקמ יתיהש בלה תמושת תא סורהי ינא םויהש המל
.???????וילא םג התוא
קיפסמ יל ןיא הככ םג
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!קופיס
ןרוק תירודל וביגה
 
 
3/5/00 13:49
:תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
Dear Dorit Koren,
I feel pity on you. You must have had partners that
are lousy in bed, or you think that the guy is the
only responsible for your pleasure.
Its a pity I can not make a direct contact with you.
I would have tried to give you really good time if you
suck mine,.
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/5/00 17:55
הלילט :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
,הרקיה ריש
הווקמ ינא .תלוזה תא גנעלב קר רבודמש תבשוח תאש לבח שממ שממ
ינא .ךממ תוחפ אל ונהנ ךל וקקילו ךל ודריש הלאש ךליבשב
םילודגה תוגונעתה דחא .הזמ תונהלו ץוצמל ידמלתש ךל תלחאמ
.רתוי
הלילטל וביגה
 
 
14/8/00 21:56
ןרע :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
,ךיילע יביל יביל ,תירוד
,סנ לע תאשונ תא התוא היווחב הסנתהש גנועמו קיתוו ללוצ רותב
.ןימב תידדצ דח תויטסילרטנצמ רתוי לכסתמו בוצע רבד ןיאש ירה
תא ידבאתש ךפוסו...ןויעב רתוי תשק תא ארקל ךל יאדכ היה
.ךיללוצ
ןרע
ןרעל וביגה
 
 
25/2/01 14:27
gaya :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תא קרש ומכ ךמצעב תעגל יליחתתש וא הדומח גוז ןב יפילחת
ךיא תעדוי
gayaל וביגה
 
27/4/00 1:33
הרש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,וילא םיעיגמש םירבגה תומכ רואל רקיעב ,הזכש רתא ךירצש המ ירה
שולש טעמכ לש םיסחי תכרעמבש ,ןכתיי דציכ !ץצומל ךירדמ אוה
וליאו ,הליבחה תקסעמ יעבט קלחכ תלבקתמ ורביא תא יתציצמ ,םינש
תא תוארהל חרט ,דמללו תוחנהל יתונוכנו יתורצפה תורמל ,אוה
םיגדגדמ ןכא םיפיזה ,ןוכנ !?םיימעפ ילוא יתעשפמ רוזיאב ופוצרפ
ןכילא הריבעמ ינא ,יתענכנש רחאל !שאייתהל הביס הניא וז ךא ,יל
וארי ןעמל טרופמה םשרמה תא ימצעב בותכל ףא חמשאו ,טיברשה תא
.וארייו
הרשל וביגה
 
 
3/5/00 13:09
sucker :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
If you shave it regularly so you do not have "zifim" or
,as
worse, those curly hair that end up in our mouth, and if
you
keep clean, than you will get a dive. Unless of course
your mate
is a S.O.B shuvenist.
suckerל וביגה
 
 
3/5/00 16:44
:תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
so what is the recepee for diving?
and how one overcome your hairy bush?
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/5/00 1:58
הרש :תאמ
ל הבוגתב
םהילא יתנווכתהש םיפיזה .םירגפמ ינש ךילעמ בתכש הזו התא
םיגדגדמ ולש םיפיזה ,תוטושפ םילמב !!!ולש אלא ילש אל םה
םא יל רורב אל םימעפל ?ןיבמ שי ?ייקוא !יל דרוי אוהשכ יל
!!!םימוטא הלאכ תמאב םתאש וא םכמצע תא םישוע םתא
הרשל וביגה
 
 
10/5/00 2:07
הרש :תאמ
ל הבוגתב
םדוק םה םיפיזהש םכל רורב ךכ לכ המל - םיליבד ,הזמ ץוחו
טושפ הז ?תוחלגמ תונב הברה ךכ לכ תמאב םאה ?ילש לכ
רעיש שי יל ,םיפיז ןיא יל ,אל .הז תא הניבמ אל ,ליעגמ
אוה ןכלו ,םיירפסמ וא בהל הצק האר אל םלועמש הוורע
.רבד םוש תושעל דחא ףאל עירפמ אלו ,ךר ,עוגר
הרשל וביגה
 
 
16/5/00 12:31
Diver :תאמ
ל הבוגתב
Who said that it is not smooth and gentle, your
pussy hair?
It just end up down our throats and between our
teeth.
And ask your partner to shave his FACE before he
dives, if
you do not like his ZIFIM when he is eating you.
Diverל וביגה
 
 
27/10/00 18:30
יתאיל :תאמ
ל הבוגתב
הרעשה תא איצות טושפו תוגונע תועבצא יתש חלשת זא
לכ הז ...ךיפ ךותל הכרד תא האצמ תועטבש הנכסימה
ןפואב המצע תא חלגל הכירצ איה הז ללגב ???ןוסאה
השוע הז ,םויא קסע הז הוורעה רעיש לש חוליג ?עובק
יכ ךכ רחא הז םע קיספהל רשפא יא ,רועה לע םינועצפ
.תמאב ,ונ .ליעגמו ינצוק לדג הז
יתאילל וביגה
 
 
16/5/00 14:33
:תאמ
ל הבוגתב
Look in
http://www.jokikes.com
See for yourself how many do shave
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/5/00 5:28
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
.םיימעפ קר ךל דרי אוה המל הבושתה תא ךל שי וישכע
תורעס םימזוג םה Dick תרבח לש םישדחה םיבהלה תא יסנת
.אלפנ שממ הוורע
שממ םשמ הלעי אוהש חיטבמ ינאו ךגוז ןבל יארת כ"חא
.גונעתמ לוטסמ
ימישל וביגה
 
 
29/5/00 3:38
לא-תב :תאמ
ל הבוגתב
(הטמל) תפפוח ינא ?הטמל םש םיחוליגמ התא ךל שי המ
ףטלמו םיענו ךר הז !ךפיהל .רקוד אל הזו רנשידנוק םע
דע ולע אלו הטמל ץמואב וללצש םינורחאה לכ ורמא ךכ)
(םהישארמ ופריהו תויופר וכפה ייתועבצאש
לא-תב
לא-תבל וביגה
 
 
5/6/00 23:41
הרש :תאמ
ל הבוגתב
,ומצע אשונב זכרתהל םוקמב !םיטנאקב בצמה ,יו ,יו
אל ירה םתא .יסופיט ,ונ - ביבסמש המב םיקסעתמ םתא
זא ,סוכה - ונייהד - ומצע אשונה םע תושעל המ םיעדוי
םאה ,אל וא חלוגמ אוה םאהב קסעתהל אל םא רתונ המ
.ביבסמה ,ונייהד - תוביס הזיאמו ,חלגל אל וא ךירצ
םע סוכ תרוצב שפנ לעוגל ףסונב ,רקיה ימיש ,ךתעידיל
רבד ימצעל ראתל הלוכי אל) ימצעל תכסוח ינאש םיפיז
תיבב תחלגמ אל ףא ינא ,(דרגמ רתוי םגו ,ליעגמ רתוי
רבכ אוה ,לגרתהש קר אל ,יגוז ןב !אלפו אלפהו - יחשה
,ימיש ,ןכ ןכ !םימודאו םייפיז יחש יתבמ לעגנ ומצעב
םימוטא תוחפ םירבג םימייק ךתביבסב אל םש יא
ריכמ ,הרופאטמכ רמאנ םיימעפה לש ןיינעהו .םייחטשו
?הלימ'ת
,תודירימ בר קופיס תלבקמ ינניא ןכא ,ימיש ,ירעצל
רשק הזל ןיאש יל ןימאת לבא ,יתווקת הדבא אלש תורמל
רשק קרו ךא הזל שי .ילש סוכה ינותנ םע שולק וליפא
לשו ,םירבגה םכלש תלוכי/חוכ/ןורשכ/ןוימדה רסוח םע
.תמאב ,ימיש לבמט תצק התא .םכותב יגוז-ןב
הרשל וביגה
 
 
27/10/00 18:36
יתאיל :תאמ
ל הבוגתב
ןיב רשק םוש ןיאש ןיבמ אל התא ?רעישמ התא ךל שי המ
ומכו קיפסמ תחלקתמו הייקנ הרוחבה םא ?הנייגהל הז
יקנ אוה סוכה לש רעישה םג זא ?ןיינעה המ זא -ךירצש
-ןכ םא יכ -ותוא חלגל םיליחתמ אל םא .ךרו .ינחירו
חמוצ הז יכ הז םע קיספהל רשפא יא .יובאו יוא
!ל-י-ע-ג-מ
ענכשל הסנמו תילגנאב תועדוה הפ בתוכש הזה טוידיאלו
גוזה תונב קיפסמ !?ונתיאמ דרת ילוא ....חלגל ונתוא
קסע הז המ ,וזה השקבה תא עומשל תוכירצ ךלש תונכסמה
,הללאי ? הז תא תושעל םלועב תונבה לכל דיגהל ךלש
.תסאמינ
יתאילל וביגה
 
 
29/7/00 23:51
Sin_gel :תאמ
ל הבוגתב
יכ ןכל עודי יווהל תישאר ,תצקמב ינטשפ ל"נה ךירדמה
ןכל לא ןכלו ת "שאר"ה אוה ןיזב רתויב שיגרה קלחה
!הביקל ולוכ תא סינכהל תונויסנב ןכמצע תא קונחל
רבדה םורגי "םיעונצ" םידמימ ילעב ונתיאמ וליא לצא
הזכ יל שיש תויהל לוכי אל !?סנכנ לכה המ) ןובלעל
אלש הנכסמ) הגאד ,וכרבתנש ונתיאמ הלא לצאו (!!ןטק
.(קנחת
,דיחא בצקבו תונידעב ןוילעה קלחב ודקמתת ,תוניצרבו
!לזאזעל םייניש ילבו
Sin_gelל וביגה
 
 
27/10/00 18:49
יתאיל :תאמ
תפסותל הבוגתב
סותימ שי ...ךתבוגת תא אורקל ןנערמ המכ -לכ םדוק
הז םא ...ןורגה דע ףוחדל םיצור ארונ םירבגש הזכ
לע -הטמל ןאכ בתכ ןנחש המל רושק יאדו הז -ןוכנ
...הטילש שיגרהל ךרוצה
קנחמ השח איהש הבשחמה ןמ םייוסמ גנוע וליפא ילואו
...גנוע ךל םורגל ידכ קר -תאז תאשל הנכומו
.םיבר םירקמב ןוכנ הארנכ הז .הז לע בושחל םיענ אל
תוניהל רשפא ,הבהאו דובכ לש םיסחיבש הנימאמ ינא
תובשחמ ילב -ותוא תראית התאש יפכ ילארוא סקסמ
.תוינחוכו תוינטלתש
יתאילל וביגה
 
 
9/6/00 1:08
ןנח :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ןהל ודריש ךכ-לכ תויבססבוא ןניא םישנש איה תמאה
.הטילש לש טקא הזב תואור אל ןתאש םושמ
:(םינב החילס) םירבגה לש םדוס תא רפסל וישכע ךלוה ינא
תירקיעה התרטמ ,תגנעמ איהש הדבועה טעמל ,הציצמה
התאש השוחתה ומכ ןיא .השיאב רבגה לש הטילש איה
רידאה ץמאמהו ךלש ןיזה ביבס ךורכ יהשימ לש הפ האור
.ךתוא גנעל ידכ השוע איהש
,ימזגרואה קר אל ,אישה עגר וניה הרימגה עגר ,ןכ ומכ
לש (בוטה ןבומב) הלפשההו תטלחומה הטילשה אלא
.'וכו הפב/םינפה לע הצרפשהה
.ונל הבושח ךכ-לכ הציצמה ןכל
ןנחל וביגה
 
 
4/10/00 17:56
shni :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
אל ינא ,רבגב הטילשה הז ,הציצמב ףיכה לכ ,זטנפל ךישמת
???טלושה אוה ימ ,הז לע בושחת לבא טרפא
shniל וביגה
 
 
15/5/01 5:14
דואד :תאמ
ןנחל הבוגתל הבוגתב
תקדוצ תא
ןיינעה לע ךלש טבמה תדוקנ תא ןיבמ רבג רותב ינא
:)
תויוטשמ ךתוא יבזעת
אלא יתימא סקסל ןווכתמ אל וזה הבוגתה תא בתכש טוידאה
ולש ןוחטבה רסוחו םישנמ ולש דחפה תקחדהל יעצמאכ סקסל
ןתציחמב
דואדל וביגה
 
 
15/5/01 5:34
דואד :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
הרש
ול ידיגת ילוא
ו
ול יריבסת
וא
רסח וא/ו טסיאוגא תוחפ אוהשימ יאצמת האבה םעפבו ותוא יבזעת
!!! טוידא וא/ו הזועת רסח וא/ו ןוימד
החלצהב
:)
דואדל וביגה
 
28/4/00 1:56
ירוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,םישאוימהמ דחא דוע ינא
.הציצמה תונמוא תא ןכתא דמלל רשאמ גורהל לק רתוי חור תונחת
חקול ינא ,םשא ינא ,יב הנומת המשאהש קפס לש ץמש יב ןיא
ריבסהל ךירצ יתייה ,תוירחא
.הכאלמה תא עצבל ךיא ןכל (םיגדהל םגו)
וארת ,תונלבס - הניבמ אל איה םא ,ושיבתת לא ,המזוי וחק ,יתובר
,הל וריבסת ,הל
.ונלש ולוכ דספהה לכה ירחא
:-)
ירואל וביגה
 
 
18/5/00 16:59
תונב יתש :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ונחנאו לכה םיעדוי אל םתא םג ,ןיבמש והשימ ףוס ףוסססס
.!!!ער רבד םוש הזב ןיאו ,םכל םיגדהל/ריבסהל תוכירצ
תונב יתשל וביגה
 
28/4/00 11:11
הפסוי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:תורעשה ןיינע לע םיננולתמה םירברבג םתוא לכל
?תויטנתואל ?עבטל הבהאל הרק המ ?םיקופד םתא ,ודיגת
םיימוי ירחא םש רקבל וצרת אל םתא םג ?באכה לבא ,עבטה אלימ
.קוידב
:ףוסה ינפל רצק והשמ דוע
,ארונ התוא םיבהוא םתאש דימת ורכיז ,הרוחבל םידרוי םתאש ינפל
הביס םוש ןיאש שארל םכמצעל וסינכת .בוט הל תושעל םיצור םתס וא
.(הרגאל הרומת שי ...ו) הנהמו יעבט לכה ,לעגיהל
,הבהאב
.ונחנא
הפסויל וביגה
 
 
28/4/00 15:20
תעשעושמ :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
!עלסב םילימ
תעשעושמל וביגה
 
 
29/4/00 22:08
ןד :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
Dont understand what kinda guys youve been hanging out
with,
most of the guys i know, will lick yuo with pleasure...
no strings attached.
But heaven if the israeli girl will enjoy something like
that...?!?!
ןדל וביגה
 
 
1/5/00 3:37
לימא :תאמ
ל הבוגתב
? ליעגמ אל הז הלאש םתס
יתעד הז השיאל םגו שפנ לעוג יופ הז רבגל ץוצמל םג
ףרוטמ ינא םיאה יתוא ליחבמ טושפ הז הנומאל רשק אלל
?ליעגמ הזש בושחל עיבט הזש וא יתועדב
לימאל וביגה
 
 
1/5/00 13:09
הרש :תאמ
ל הבוגתב
ןויסנ רסח טושפ וא ,ךיתועדב ףרוטמ התא ,לימא ,ןכא
יכ דיעהל הלוכי ינא ,תבהלנו הסונמ תצצומ רותב .(בוט)
ומכ ןיא .תגנעמו הבוט הציצממ הנהנ אלש ימ יתשגפ אל דוע
םא .רשק ילב םגו ,הבהאה השעמ ינפל יוריגה תרבגהל תודירי
אל הז יתוא םאו ,הפב הזה ךיפשה לכ הז ,ליעגמ והשמ רבכ
!!!ךתוא ליעגי הזש הביס ןיא זא ,ליעגמ
הרשל וביגה
 
 
3/5/00 4:04
לימא :תאמ
ל הבוגתב
?םירחאל הז תא תושעלב ךתוא הנהמ ךכ לכ המ הרש
לימאל וביגה
 
 
10/5/00 2:03
הרש :תאמ
ל הבוגתב
והשימל םשו הפ אלא ,לימא תנייצש יפכ ,םירחאה לכל אל
ול תושעל תוצרל יל םימרוג ויפלכ יתושגר רשא ,יפיצפס
םורגל תינהנ ןכ לעו ,תנייוצמ תצצומ ינאש ןבומכ .בוט
ןבומכו ,םיסוכרפו םירופרפ ,תוחנא ,תוחינג יגוז ןבל
רבעמ .ילש הפה ללח ךותב - ןכ ןכ ,האלפנ המזגרוא םג
םירבד ול םורגל ילש תלוכיהש הטילשהו חוכה תשגרהל
ארונ הז לכה ךסב יכ ,חוכשל ןיא ירה ,יל הקינעמ הלאכ
.ןמרחמ ארונ םג הזו ,בוט ךכ לכ ךגוז ןבל תושעל ףיכ
הרשל וביגה
 
 
14/6/00 1:26
Ice :תאמ
ל הבוגתב
at zodeket b 100%
Iceל וביגה
 
 
14/8/00 21:42
ןרע :תאמ
ל הבוגתב
!!! חוכ רשיי
ןרעל וביגה
 
 
9/2/01 9:09
רימא :תאמ
ל הבוגתב
בהוא ינאש הרוחבל תדרל בהוא ינא קוידב הביס התואמ

הטילש תדבאמ איה וב בצמל התוא יתאבה ינאש תעדל
.הז תא יל השוע טושפ םישוח ףוריטב תאצמנו


הטילשה תא דבאמ ינא םימעפל דרוי ינאשכ : .ב.נ
.ילש גוזה תב לש םעטבו חירב ףופא ינא רשאכ


לכב התוא בהוא ינא םא קר ןוכנ הז לכ ךא
!!!!!!!!יביל
רימאל וביגה
 
 
11/5/00 2:32
סאובמ :תאמ
ל הבוגתב
הז הפב רומגלש יתגוז תב תא ענכשל לכוא ינא ךיא הרש
???םלועה ףוס אל
סאובמל וביגה
 
 
11/5/00 12:28
MAZ :תאמ
ל הבוגתב
if she doen't want you to come inside her mouse -
please, don't make her fill guilty about it.
thank her for sucking you. She doen't have to do
something that make her feel bad, even if it
makes you feel good.
From my experience - it will not work!!!
it will only make here think twice before even
think about getting her face in the area.
There is at least one guy out there that can
supporte me and
MAGIA LO
MAZל וביגה
 
 
11/5/00 23:38
הרש :תאמ
ל הבוגתב
הזה רודמה ,תמאה ןעמל .סאבתהל המ לע שי ,סאובמ ,ןכא
.יתבשחש הממ רתוי הברה ינרמש םלועל רהוצ יל חתופ
,רורב יל היה ,תובר םינש ינפל ,הקורי תצצומ ידועב
המל ,תרמוא תאז המ .ףוסה דע הז זא - תדרוי ינא םאש
םצעבו ,אישה יעגר ינפל אוהשכ קוידב ותוא רוצעל
הזב ,הפב הרימגב הז ולש ףיכה לכ ?קסעה לכ תא קופדל
,תונהל קר ,םולכ לע בושחל ךירצ אל אוהש עדוי אוהש
וא דיב איבהל ילב ,רוצעל ילב ,ול אבש יתמ רומגלו
סנכיהל ,בגה לע בכשל טושפ .ןיידזהלו החונת ףילחהל
אורקל תינרמשה ךתגוזל ןת .ףרוטמ ומכ רומגלו ,פירטל
לש הטנאופה לכ תא :ךממ תענומ איה המ ןיבתש ,הז תא
םיעט ךיפשה םאה יתיהת אל םלועמ - הזמ ץוחו !הדיריה
קלח תונעוט/םינעוטש יפכ ,חולמ וא רמ אל הז ,אל וא
טושפ הז .רורב אל דוע ינימה ונויסנש היסולכואהמ
.ארונ אל חטב לבא ,טיהל הזיא אל .םולכ לש םעט ,םתס
ףיכ ךכ לכ הז .ןיבתש ,תצק םועטל הל ןתו דיב איבת
תוארלמ אלפנ רתוי המ !גשומ ךל ןיא ,הפב ךל םירמוגש
!ךתוכזב לכה הזש תעדלו ,הזטסקאב סכרפמ ךלש רבגה תא
אל ,אלו .חפל רשי קוריל רשפא - עולבל םיצור אל םאו
םיימעפ םעפ הזיא ךירצ .ץירפשמ הזשכ הזמ םיקנחנ
....למגיהל רשפא יא זאו ,לגרתהל
םתס ,בגא ךרד .בצמב רופישל הווקמ ינא ,רקי סאובמ
םרות דואמ ינפל דחיב ןשעל - דואמ ררחושמ ןימל הצע
.תינימה תוחיתפל
הרשל וביגה
 
 
29/7/00 18:37
יעור :תאמ
ל הבוגתב
!הרקיה הרשל
ןבומב)רתאבש תובוגתה רודמב תזרפומה ךתעפוה רואל
ברה ךנויסנ רואלו (ןבומכ ,בוטה
פ"ע רעשל זעמ ינא ךכ , ןימב ללכבו תוציצמב
ךתוא לואשל יתיצר תונונשה ךיתובוגת
ןימש ןוכנ הז םאה (םירחאה הבושתה ילעב לכ תאו)
תיסחי השדח "האצמה" אוה ילארוא
,ונחנא םגש ןכתי םאהו תונורחאה םינשה לש
תמייוסמ האנה םיספספמ םויה לש םיגוודזמה
.תוטימה רדחל ץוחמ רוא התאר אל ןיידעש
תא שרגל ןתינ דציכ םירחאה לכלו יל יצעיית םא חמשא
.תוטימהרדחל םיסנכנש םעפ לכב תרצונש הרגשה
יעורל וביגה
 
 
25/3/01 17:20
roni :תאמ
ל הבוגתב
ךומכ גוז תב יל התיהש יאולה הרש
roniל וביגה
 
 
12/5/00 18:00
הלילט :תאמ
ל הבוגתב
אל הזו ,הפב ןהל םירמוגש תובהוא תונבה לכ אל ,סאובמ
אל הפב הל רומגתש הנכומ אל איהש הז .ךתוא סאבל ךירצ
לע הלחתהב ילוא הסנת .ךתוא תלבקמ אל איהש רמוא
- אל םא םגו .לגרתת איה ילוא .'וכו םייתפש ,םינפה
.ארונ אל הז
הלילטל וביגה
 
 
21/11/00 19:12
ריש :תאמ
ל הבוגתב
הלילט
.תבתכש המ םע טלחהב המיכסמ ינא
םאהל ללכב הרושק אל עולבל הנכומ אל ינאש הדבועה
םאה וא , אל וא רוחב ותוא תא תבהוא ינא אל םאה וא
.ןיטולחל ותוא גנעל הנכומ ינא
,בר ןויגה ועיבהש הרש ירבד תא יביל תמושתל יתחקל
לכ ליבשב עולבל הנכומ יניא ןיידעש איה הדבועה ךא
יד יל הארנ טושפ הז הלפשהה תשוחת דבלמ ,אוהש רבג
... החוד
רמוח תצק יל ןתנ ,המיכסמ ינא , הלילט ךתיאו
,יכותב אל לבא ,יילע רומגל ול תתלו תוסנל..הבשחמל
אל..תחא םעפמ ץוח..ממה..יתיסינ אל דוע הז תא
..הנשמ


...םינש רפסמ ינפל התיכל ךתרבחמ
רישל וביגה
 
 
5/5/01 18:00
תימלועה תצצומה :תאמ
ל הבוגתב
הל רומגת התאש ןיבהל הכירצ איה זא הל דרוי התא םא
.הפב
ךירצ התאש תבשוח ינאו גונעת םש לבקמ אל התא םג
הזמ תלעגנ איהש הזמ עגפהל וליפא
הל תתל אל טושפ ףידעו ..ךממ תלעגנ איהש הארמ הז יכ
..תדרל
תימלועה תצצומהל וביגה
 
 
1/5/00 15:22
grace :תאמ
ל הבוגתב
ףרוטמ התא
graceל וביגה
 
 
3/5/00 13:53
רמת :תאמ
ל הבוגתב
ינא םגש ךל דיגהל הלוכי ינא ,(: הליחתמ תצצומ רותב
םדאנב םע אצמנ התאשכ ,ןושאר רבד לבא ,ןיינעהמ יתעתרנ
ליעגהל ךירצ אל אוה ,ךתוא ליעגמ אל אוה ,בהוא התאש
,החוד רבד םוש הזב יתאצמ אל ,ינש רבדו ...תוחפל ,ךתוא
.ןיינעהמ יתנהנ יד ,ךפהל
רמתל וביגה
 
 
1/5/00 15:20
grace :תאמ
ל הבוגתב
?You have, no doubt, been with the wrong girls, Dan. Why
don't you try a real one
graceל וביגה
 
 
3/5/00 13:59
Yossi :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
Hi Yossefa,
Forget about nature.
Most of you ladies prefer that we shave our face.
This is also nature.
Many of you ladies will make a diet, put silicon in
their
breast or reduce it, shave, yes shave, their pussy so
you
can go to the sweeming pool with a mini-bikini,
These are all helping nature.
I will dive on any girl if she is clean enough, hairy or
shaved.
But- still it will be nicer if the area will be clean.
Not only for diving,. Just the idea of shaved pussy
make my member dance.
Yossiל וביגה
 
 
25/5/00 16:52
תיקלח-עשעושמ :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
"גנידיירגיד" תצק אוה הזה ןוידה לכש ןייצל בייח תמאב ינא
.םכתיא שלפתאו ץובל ץופקא טושפ ינא ?יל תפכא המ לבא
ןנולתמש ימל קילפהל תוכירצ הפ תונבהש הז רמול יל שיש המ לכ
דע ררחשל אלו ןהילגר ןיב ולש שארה תא ףוחדלו רעיש לע
.המזגרואה
תחא םעפ יל הרק הז .תורעש םיעלוב ךיא ןיבמ אל ינא לבא .םתס
הרעש יל העקתנ אל םלועמו .ארונ אל לבא ,םיענ אל הזו ,דבלב
תחתמ תירכ ומיש .ףרועה יל ספתנ דימת ,ןכש המ .םיינישה ןיב
.תיווזה לע לקהל תחתל
קיפסמ הנהנ אל אוהש רמוא הלאכו ןורגב תורעש לע ןנולתמש ימו
.ןכל תדרלמ רומגל לוכיש והשימ ואצמתו ותוא וקרזת .ןכל תדרלמ
(: סופת ינא לבא .ןמזה לכ הרוק הז יל
.החלצהב ,בוט
תיקלח-עשעושמל וביגה
 
 
5/1/01 2:35
........... :תאמ
ל הבוגתב
....i think i love you
.and i think this is the one and only normal thing i
read here
.you people probably dont know shit about goin down
my boyfriend is the one who always wants to go down on
me whether i shave my pussy or not, coz he knows i
love it and ill enjoy it, and yes, i used to shave it
some time ago and i liked it that way, but i dont
anymore and he still loves to do it, same as i love
goin down on him coz i know he loves it

and most of you guys here, esp the one that writes
these messages in english, grow fuckin up already. most
of the things you wrote are stupid pathetic and
immature. you want a shaved pussy - go get a rubber
doll or a hooker
...........ל וביגה
 
 
16/5/03 14:12
רוד :תאמ
hairy and he loves itל הבוגתב
ןידזיהל תמ ינאו קירבמ אוה םנמוא ךורא ןיז יל שי
םלועב תונבה לכ םע
רודל וביגה
 
9/5/00 15:36
הראפ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םע ןונכסמה ןוכיפשה תא לוהמל רשפא דימת) עולבל דחפ םוש יל ינא
,םילודג שמממ דחפ יל ןיא (ארונ הזכ אל אוה םעטה זאו ,קור תצק
םיטלוב םידירומ דחפ יל ןיא .תותסלה תא יל ביחרהל םילוכיש הלאכ
אל קנע יציב לש תוחכונ וליפא .הפב םירתכה תא יל סורהל םילוכיש
הציצמה ירחא :תוומ דחפ דחופ ינא דחא רבדמ קר .יילע תמייאמ
תוקובד ,תורוחשו תולסלוסמ הוורע תורעש יתשכ ,תכייחמ ספתהל
.ייניש וא ייכינחל
?הזמ רעוכמ רבד שיה
הראפ ל וביגה
 
 
10/5/00 0:07
השמ :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
שי
תוי'גניג תורעש שלש
השמל וביגה
 
 
11/5/00 23:45
הרש :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ספתיהל תדחפמ תא םא .םיניוואדהו תוזופה םע יד ,הללאי הללאי
המש תא ןויזה לכ ךרואל םגש חינהל ריבס ,ךויחב תורעש יתש םע
,ךלש רעישה לע הרואתה תלפונ קוידב ךיאו ,תיארנ תא ךיאל בל
תויוטש לע בושחל ךירצ אל סקסב .הרוקש הממ ללכב תינהנ אלו
םע ץוצל ,קיחצמו דומח וליפא תויהל לוכי הז - ךפיהל ,הלאכ
הישפוח קיפסמ השיגרמ אל ,רורב יד ,תא ךא .ךויחב תורעש יתש
לבח רתוי דועו .לבחו ,ךל אבש המ תושעל ידכ ךגוז ינב/ןב םע
תאש ינפל םיימעפ תבשוח תא ,ךויחב תורעש יתש ללגבש ,םליבשב
.ךש"בזו ךתמשא .בוצעו קיחצמ .םהל תדרוי
הרשל וביגה
 
 
19/2/01 0:35
kobra :תאמ
ל הבוגתב
תצצומה לכל תומח תוצלמה תתנו הברה הפ תבככמ תא !!! הרש
גנעתהלו חוורתהל ךלש רוחבל תתל רבעמש חוטב ינא לבא ןכינבש
.הלופכ האנה לע תבשח אל ול תצצומ תאש הזמ
רותב ינממ הצע יחק זא , השק ידבעת תאו דבל הנהי אוהש המל
תונתינ הטמל תורעשה ברה ינויסינמו תורוחבל תדרל בהואש דחא
השק הזש ןוכנ דחי רומגלו ינשל דחא ץוצמל אל המל זא ןורתפל
יסנכת המשנ רוציקב. ירשפא הז םעפ ידימ לבא דחיב רומגל
ינאו ול םגו ךל םג הלודג רתוי הברה האנההש יארתו 69 בצמל
ךל רמג אוהש הזב ישיגרת אל המזגרואל יעיגת תאשכש חוטב
רמולכ ,ךומכ תוסונמ ךכ לכ אלש הלאל יתצע םצעב יהוזו םינפב
הנחת ךרדל ואצו 69 וק תא וחק תונב זא...הזמ תולעגנש הלאל
(((((((((((((((-: הפב קר הז האבה
kobraל וביגה
 
 
8/5/01 18:24
תימלועה תצצומה :תאמ
!!!! הרשלל הבוגתב
ןיינעה לכ תא הניבמ הפ יהשימ ףוס ףוס ..הרשל ןושאר רבד
!!!תודיריב דחוימבו סקסב
..הנשמ אל הז ףיפח לבא ןושיעה ןיינעב המיכסמ אל ינא
!!הפב םכל רומגל םילוכי םהש ,תורקי תונב , אוה ןיינעה
תלפשומ תא המ וליאכ .. ארונ אל הזו הלפשה אל הז וניבת
(תורגפמ תובשחמ םכל שי) ??הפב ךל רמוג ךלש רבחש הזמ
המיהדמ השוחת יל ןתונ והשימל הדיריב ןיינעה לכ וליאכ
) !!ינממ הנהנ טושפו ול בכוש אוהש הזמ תפרטנ ימצעב ינא
רוציקב !!! (..ךךכ רחא תואמחמהמ תינהנ ינא ןבומכו
ןכלצא וחכשת לאו םכלש םירבחהמ לעגהל וקיספת וסנת
םהנימל םיליעגמ םירבד ול שי דרוי אוהש ןושארה עגרהמהטמל
!!!והשמ וא רויכל הקיריו תוינש 10 קר תוחפל שי ונלצא זא
..םינבל ןכוסמ םתס !אלש ףידע 69-ה ןיינעב
תונהנו תובכוש ונחנאש תוליגר תודירי ונל ףיכ רתוי םגו
תימלועה תצצומהל וביגה
 
 
16/5/00 14:21
Gal :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
For god sake- which guys are you blowjobing?
5cm dicks? How to hell you end with hair in between
your teeth? A normal 15cm erected dick is so far from
our hair.its you, ladies, that hide behind the bush.
And as I said: JUST SHAVE! Its nice, clean, sexy
A real good foreplay!
Galל וביגה
 
 
17/5/00 15:13
םינכשה לש תבה :תאמ
ל הבוגתב
:סוכה תא חלגנ ונחנאש םיצורש םימיסקמה םירוחבה לכל
,םכלש תחתה לש רוחה תא וחלגת ,םכתומכש םיסקרד ,םתאש םויב
שיגרהו ימיטניאה רוזאל (!!!) ןיכס ברקא ינא זא קרו זא
.יסוכ - יפוגב רתויב לתופמהו לתלתפהו
!? הא - תילאיבירטו הטועפ השקב הזמ םכל הארנ חטב הז
האנ אל .סוכב תורעש שי םישנל ,לוחכ טרס אל הז םייחה זא
...הדובעה לע םימלשמ הל תוחפל - הנוזל וכל - םכל
םינכשה לש תבהל וביגה
 
 
19/5/00 18:17
a2d2 :תאמ
ל הבוגתב
.תרדהנ הרוחב לש םשור השוע תא
לש תואלפומ תוריצי תרמוא תאז ,ןתאש יפכ ןכתא לבקמ ינא
.עבטה
לבא ,חכוותמ אל ינא ,רעיש םש היהיש טילחה עבטה םא זא
תירכה תא קקלמ ,תושעל המ ,םימעפלו ןובשחב ותוא חקול
.ןושלהמ הרעיש ריסהל ליבשב
אקוד .תומוקמ ינימ לכב רעיש םע עיגמ ,בגא ךרד ,ינא םג
.יל רסח ,רעיש תויהל ךירצש ןכיה
ןאכ רפסל רתומ םא עדוי אל ינא לבא ,החידב שי הזה ןינעב
.תוחידב
.ףיכב עובשפוס ונלוכל היהיש
a2d2ל וביגה
 
 
19/5/00 19:17
תונב יתש :תאמ
ל הבוגתב
(: ....רפס....רפס
תונב יתשל וביגה
 
 
20/6/00 11:11
a2d2 :תאמ
ל הבוגתב
לכ הסינו ךלה .ותוא דירטה דאמ הזו חרק היה דחא שיא
רבד םוש לבא ,אל המו תוחיקר ,תוחשמ ,תונורתפ ינימ
.חמיצ אל ורעישו רזע אל
רדסב הארנ אקוד ,בוחרב אוהשימ וילא שגינ דחא םוי
םעפ יתייה ינא םג ,חריק התאש האור ינא :וילא הנפו
:םשרימ לביקו החמשב ןהנה ונעדוימ ?טנטפ הצור ,חריק
.ךתשא לש םיילגרה ןיב שארה תא סינכת ,הטימב ,ברע לכ
חימצמ הז ,הדבוע לבא ,בטורב ,םש שי המ עדוי אל ינא
.ילע הארית .רעישה תא
ותחרקו חמיצ ורעיש ,אלפ הז וארו .הסינו שנרבה ךלה
.שממ רעישב כ"חאו המולפב הליחתב ,התסכתה
תורוש המכ ,הטמל הארו לגרודכל שיאה ךלה דחא םוי
בוט כ"כ טנטפ יל שי ,ומצעל רמא .חריק שאר ,וינפל
.הרצל חא םע ותוא קולחאו ךלא ,רעיש חומיצל
קר לכתסמו םישנא לע ךרוד ,הנובירטה ךרד וילא דרי
שקנ ,וילא עיגהשכ .הרטמה תא דבאל אל ,הממא ,המידק
.תובע ןקז יסוכמ םינפ הליגו בבותסה הרטמה .ףתכב ול
:ונעדוימ ול רמא

בבבבבוש
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!בבבבבבבבבבבבבבבבבבב
a2d2ל וביגה
 
 
29/5/00 10:57
Gal :תאמ
ל הבוגתב
Well,
to you and all those ladies who are horrified by
the idea to shave your cunt before we guys dive-
Just look in the diving guide's section here.
This, I guess was written by one of yours
(that is the female sex)
And waht is the advice??????!!
Shave it! At least trimm it! (or make Tzamot).
Galל וביגה
 
 
27/10/00 18:56
יתאיל :תאמ
ל הבוגתב
.עלסב הלימ לכ ,םינכשה לש תבה ,ךל דובכה לכ
....תאזה תיליבדה השירדל ,תונב, ומיכסת לא םעפ ףא
יתאילל וביגה
 
 
17/2/04 13:40
קושרטפא :תאמ
ל הבוגתב
ןיזה דיל םגו ןבשיה רוח תא טעמ חלגמ ינא
תחלקמב דחוימב ררוואמו םיענ רתוי אקווד הז
קושרטפאל וביגה
 
20/5/00 2:02
תורוחצ םייניש םע תינייחש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...ינפל ץוצמל יתדמלש לזמ ,לזמ
תורוחצ םייניש םע תינייחשל וביגה
 
22/5/00 17:16
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
Undoubtably, this chain (the longest yet in Bananot?) is an
honorable example of this magazine's quality, and its
readers' main interests. Bravo! :)

Stam, I had a good time. Too bad I don't have a girlfriend
right now. Darnations. Last time I had someone go down on
me, it was bloody lousy. She had a mouth cavity the size of
a wallnut. I'm surprised she can bleeding well eat...

Suggestions and offers are welcome. :-P
וז הבוגתל וביגה
 
25/5/00 1:13
וקירתנפ וקימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תוצצומה לש הפה לא תבתוכה לש הפהמ !ארבג חכ רשיו וברי ןכ
תדובע תא תעדוי הנניאש הרוחבמ לכסתמ רבד ןיא ,ירשפאה םדקהבו
.(ומצעב הדובעה תא עדוי וניאש רוחבמ ץוח ילוא) !הכלהכ ןושלה
וקירתנפ וקימל וביגה
 
 
29/5/00 3:20
ינו'ג :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
! ךתיא ולוכ קדצה
!הציצמה ירועישל המידק תונב
גונעת תצק תושעל םימעפל תוסנל יאדכ המיעט אל הרימגהש תורמלו
דימת ונחנא לבא םיעט דימת אל םכלש רביאה םג םיבהואש רבגל
! םיקקלמ
םעטה תא ושיגרת אלש ידכ רהמ ועלבת
ינו'גל וביגה
 
29/5/00 3:19
ירוא ןב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רבודמ ןיאש ןייצל היה יאדכ .היגוסב רתוי תצק קימעהל היה רשפא
יטורא וגנט ,רזוח ןוזיה לש גוסב אלא ,לבקמו תנתונ לש תורישב
ךכ לכ ,תיגוזה היווהב יסיסב אוה ילארואה גונעתה .םיינש שי ובש
.תורסמתה לש הדימ התואב לבקלו תתל תעדל איה תומלשהש יסיסב
טסקטהש הממ רתוי החיטבמ ולש תרתוכהש רמאמ אוה "תצצומל ךירדמה"
ערזש ןוכנ אל הז .תורתוימ שממ תויוגייתסהה לכ ,תישאר .םייקמ
לוהוכלא יבבוח ,םודא רשב ילכואש םיחיכומ םירקחמ ."םיעט אל"
ללזש ימ לבא .חירסמ םגו םיעט אל ערז םירציימ םילבותמ םילכאמו
גונעת אוה ,ינוחמצ ותרדגהב אוהש ימ וא ,םויה לכ סננא הוואתב
הלפוט אל העילבה תייגוס :רוציקב .ולש תירנטרפל שממ לש ירנילוק
ומולח - העילבהש שיגדהלו רוזחלו שיגדהל בושחו השורדה תוניצרב
,הטונ תינרדומה תירבעה השאהש אשונ איה - אירבו ירצי רבג לכ לש
.וב עצקמתהל אלש ,רעצה הברמל
תא ליצהל היושע תידדהה תילארואה תונעוצקמה קר יכ .לבחו
התיהש השא תא בזעש רבגה תא יתשגפ אל דוע .תאז-ה האמב תויגוזה
.תמאב תרדהנ תצצומ
ירוא ןבל וביגה
 
 
3/6/00 18:12
evak :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תצצומ בזע אלש רבגה תא שגפ אלש רבגל הבוגתב
שממ הז תא חקול התאש ךיא יביבח ןלהא הבוט
?אישב םג הככ התא דיגת טרוטקוד
evakל וביגה
 
 
9/6/00 19:13
לטיור :תאמ
ל הבוגתב
,יתויחא
תוקחשמ ןכלוכ ןתאש ןכל רמול הצור ינא לכה ינפל תישאר
!התוא
תוסנכנ ןתייה אל בוט רתא היה אל הז םאו,רתא הלחא הז(א
תוביגמו ללכב ןאכל
םידרוי ינשה ןימהמ ונירבחשכ,ןכלש יטסינמפה עטקהמ ודרת(ב
?םהל תדרל תולוכי אל ןתא ?הרק המ זא ?ףיכ הז ?רדסב הז ןכל
?ליעגמ הז םואתפ


תוארלמ קרש וארת וסנת קר םאו - ידדה תויהל ךירצ לכה ןכבו
.תנהנ תא - ול תדרוי תאשכ הנהנ ךלש רבגה תא
....הבשחמל רמוח
לטיורל וביגה
 
 
29/7/00 18:18
הריש :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ןייצל תבייח ינא דחא רבגמ רתויל הצצמש הסונמ תצצומ רותב
קר אל אוה גונעתהש
.השאה לש םג אלא רבגה לש
.םיעט יד וליפאו ליעגמ אל ללכ הז תישיא יל העילבה ןיינעל
תוטימה רדחמ ירקיע הכ אשונ התלעהש תבתוכל בל ברקמ הדומ ינא
ירוביצה ןוידל
הז אלפנ יטורא טקאמ ונהי תורחאה תוצצומה םגש הווקמ
הרישל וביגה
 
19/6/00 0:05
HE :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הברהל הכזת אל ,הלעמ תועיפומה תוארוהה יפ לע גהנת רשא השיא
.םינויז
רודחיו םאתהב ךתוא ץוצמי ,הציצמב הדודר הכ היווח לביקש רבג
.תוחפ ףא ךיילא
,סקסל הבהאה ,רביאל הדיגסה ,ןיזה לכל בלה תמושת יל הרסח
לכ דועו....תונושה תוחונתה ,הציצמה ןמזב ףוגה ראש לכל תוסחיתה
!!!!!! ןויזה תונמואו ןחלופל הציצמה תא םיכפוהש םירבד הברה ךכ
HEל וביגה
 
23/6/00 1:35
Demo :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ומכ הז תא תושעל תעדוי ריכמ ינאש תחא יהשימ תוחפלש תעדל בוט
ךירצש
Demoל וביגה
 
23/6/00 1:42
יקוק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
וא תחלוגמל תדרל ןכומ דימת ינאו יל םידרויש הנהנ דואמ ינא
ולאלש בשוח ינא ! היקנו תיטסא היהתש יל בושח קר, הריעש
אל חמוצ הז רשאכ רקוד הז יכ - חוליגה םע קיספהל השק - תוחלגמש
חוליגה לש טקאה םצע - חומה תא תובינגמ תוחלוגמ םגש קפס ןיא ?
ייב .תשגרמ רבכ ךכבש הנכסה םע
יקוקל וביגה
 
23/6/00 6:45
דדונה דדוע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ולש רחואמ ךכ לכ בלשב חוכיוב ברעתמ ינאש יל רצ , םינב תונב
םדוק .הציצמל רשקב העונצה יתעד תא עיבהל יל רתומ םא ןפוא לכב
ץצמנש ימכ.הציצמ רשאמ קוקיל רתוי וניה תועצבמ ןכבורש טקאה לכ
האפור יתרכיהש רחאל הצק לא הצקמ התנתשה יתעדש ירה תובר קקולו
תמועל תישנה המזגרואה ךרוא לע חוכיו רחאל .ליזרבמ תיגולורוא
תירבגה המזגרואה יכ םיתפומבו תותואב יל החיכוה איה תירבגה
זא .תישנה המזגרואהמ הנהמ תוחפ אלו הכורא תוחפ אל תויהל הלוכי
המכ ךיפו ךייתפש תועצמאב ותוא יאיבה .קוקילה בלש .א :הדובעל
ויהי ויציבש דע .ךכל רבעמ אל לבא ,הרימג ףסל דע םימעפ רתויש
ןאכ .הציצמה בלש .ב .וייח לע ןנחתהל לחי אוהו תוחופנו תואלמ
טקאמ סונמ ןיא ןיינעהמ ןכמ המכ לש העיתרה לכ םע יתוריבג
הזלה לזונה תא שוחלמ תועתרנ ןכמ קלחש הדבועל עדומ ינא .העילבה
תונכומש ןכניבש תויהולאל ךא .ךכל תונעט יל ןיאו ,ןכיפ ךותב
רבגה לש וחומ תא ץצופל תורשפא ןכל תנמוזמ ןאכש ירה תועלובו
ןכתושרב זא .וערז יאת םע דחיב וחומ יאתמ המכ בואשל ילואו ןכלש
תתל םתטלחהו ץוציפ ינפל תודמוע ויציבש םתאדיוש רחאל :הכאלמל
וערזו (ןכיפב ןוכנ רתוי וא ,ןכידיב הטלחהה ,ןכ ,ןכ) רומגל ול
.הביאשה תלועפב ליחתהל עגרה הז ,רוניצה הלעמב םורזל ליחתמ
,הצוחה ערזה תא ץוצמל טושפ .םוקאו הזל תוארוק ןכימ המכש ןכתי
.תישקמ ץימ םיתושש ומכ תורבגומ הקיני תועונתב תאצל ול רוזעל
:םינללוצהו תוללוצה תכרבב םייסאו .חצנל ןכלש אוה ,יל ונימאה
!!!וחילצהו ודר
דדונה דדועל וביגה
 
25/6/00 11:49
בבושה באוי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הנש םייפלא ונפיצ הזל-ילארוא ןימ


אוושל םערז תא וכפש זא םג ןוכנ , םדוק דוע םייק היה הז ןוכנ
,ןדע ןג לע לופיל לש השגרה זוחא האמ טושפ הז תיחכונה האמב לבא
ךרטצנ אלש הזה עגרל םיכחמ םינבה ונחנא המכ גשומ םכל ןיא תונב
רבכש.....רולדגמה ןוויכל שארה תא תולק תועונתב םכל ףוחדל
ןכל ץנצנמ ןמזמ
.הנמאנ דיגהל רשפא םכתכאלמ תא ועדת טושפש
ריחמב ןמזמ אל דע גישהל ןתינ היה...הז טושפ הז ואוו לש השוחת
שפנ לכל הווש
תא שיגרהל רשפאו אשונל תועדומ רתוי שי תוחיתפהו המדיקה םע לבא
.הז
עגרהמ וילע םיבשוח ונחינאש ידיחיה רבדה הז... הז לע וכל תונב
..ונתוא תוטישפמ ןתאש
.ונל עיגמ אל זא בוט ונל השוע הז םאו
בבושה באויל וביגה
 
26/6/00 10:36
תינומלא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:יתבוגת םג הנה .םכלוכ לש תובוגתה תא יתארק ,םישנא בוט
סינכמ אל הזו ןכוסמ אל הז ,ףייכ הז - ךפיהל .ץוצמלב ער ןיא
לע ילארואה תא םיפידעמש םינב הברהו תונב הברה שי .ןוירהל
.ילאנבה
אל ילארוא ןימ .ללכהמ אצוי שי ללכ לכב ,רבד לכב ומכ ...לבא
ד ה תויהל ךירצו ןימה יסחי ראש ומכ קוידב הייפכב תושעהל ךירצ
ינפמ ,רכז והשזיאל הריטס ףיעהל יתיצר םינש רפסמ ינפל .י ד
אל אוה לבא ,הפב הל רומגיש המיכסה אלש יהשימ תונגב אטבתה אוהש
לצא" ( ב ו ל ע ץורית הזש ודותו) הזש ינפמ ,הל תדרל ןכומ
?ימינפ אל אוה ךלש לזונה !?וס ."ימינפ תונב לצאו ינוציח םינב
.ולש הרבחב האנקמ אל ינא
םעפ לכבש רבח יל היה 17 תב יתייהשכ - ילש תישיאה אמגודלו
םיעט אלש ףוצרפ השוע ,םייתש-הקד רחאל םמורתמ היה דרוי היהשכ
ק'יצנורביאה תא יל שיגמ דימו (ינלופ ראשנ ינלופ ,תושעל המ) ול
טמיניביקל ותוא הפיעמ יתייה ,ונמזב לכש תצק יל היה םא .ולש
תא יל ריאהש ,ותיא יתייהש ןמזב רחא והשימ יתשגפש ינפל הברה
.ייניע
השוע ינאו .ול תדרוי ינאו יל דרויש ,םיסקמ והשימ םע ינא םויכ
לע יל רומגל ומכ הצר ארונ אוהש תורמל ינלופל יתישע אלש םירבד
,יל הרמא תיעוצקמ יהשימ .'וכו םיציבה תא קקלל ,הפב/םינפה
תא בהוא ילש יחכונה .ןוכנ הזו רביאה רבוחמ ןאל דואמ יולתש
.יתוא גנעמו ךכמ םלעתמ אוה ,לטפ ץימ אל אוה םעטה םא םגו ילוכ
(-; הרומתב לבקמ אוהו


ב"נ
םוקל יתלכי אל .ןופלע דע םיהדמ הז !?תעבטה יפב ילארוא םתיסינ
.דבלב םיצימאל .כ"חא
תינומלאל וביגה
 
28/6/00 13:37
יגולותימה סקאה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.רתוי אל ,ביבח
.הרוחב י"ע בתכנ טסכטהש םיאור
יתבלעהש םישנה לכ ןעמלו םירבגה ייחא ןעמלו הרירב יל ןיא ,ןכבו
תויתוהמו תוינורקע תוארוה ץבוק ןלהל ,הפב ןהל יתצרפשה אלש ךכב
רומאה לכ ,ןייצל בושח) תיביטקפאו הליעי ,תיתוכיא הציצמ עוציבל
אלו תינומלאה תבתוכה י"ע רוקמב בותכה לע םילשהל דעונ ןלהל
:(אלמה ךירדמה תויהל


איה הציצמה :יסיסב דחא רבד ןיבהל ןכילע ,ייתוריבג ,תישאר
.היימדה ,ירק .היצלומיס
םא ,תורחא םילימב .ןבומכ הרידח לש הלועפ ?תומדל הדעונ איה המו
ןאכ דע .םיצורמ היהנ ונחנא ,סוכ לש תויוכיא קיפי ,ןכלש הפה
?ןבומ


םיאנת 'סמ אלמתהל םיכירצ הציצמה תחלצה תא חיטבהל תנמ לע
:םייסיסב


יצרת אל םא .רוזעי אל הז ,ןכ - הז תא תוצרל הכירצ תא .1
בלה לכמ הז תא השוע אל תא םא ,ןכלו .בוט יצצמת אל ,ץוצמל
.רתוימ היהי םתס הז .הז תא ישעת לא - האלמ האנהבו


תא ,עגמה תא בוהאל .ןיז בוהאל הכירצ תא - ןיזל הוואתה .2
.ךלש הפב ןיז ,תוצרל טושפ ,תוצרל הכירצ תא .חירה תא ,השוחתה
.תיתוכיא תצצומל יסיסב יאנת איה ןיזל הוואתה


קר אל הנהנ רבגה .הטילש לש טקא איה הציצמ - המודמה הלפשהה .3
וינפל ךרב תערוכ תאש הדבועהמ םג אלא ,ךלש הפב ולש ןיזהמ
השגרהה תא ול ינת .הז םע יכל .הזמ יסעבתת לא .ךיפב ול תדגוסו
הככו .הקיטוריא וז .קחשמ הז .הזמ תינהנ תאשו ךתוא ליפשמ אוהש
.דובעל ךירצ הז


הז תאו ,קייודמ וניא הלועפה לש המש ,תישאר .המצע הציצמל תעכ
ריאשנ םלוא ,טקאה םע ףתושמב הברה הציצמל ןיא .תועדוי רבכ ןתא
.שרתשה רבכ הז ירה יכ ,ךכ הז תא


םירבגל םגש ריכזהל החכש ,תנמוימ-ימסה תבתוכה - יילפ רופ .1
םייכריה םינפ תא יקשנו יקקל ,הציצמה ינפל ,ןכל .יילפ-רופ עיגמ
,ותוא ינמרח .'וכו ונטב תא ,ויקוש תא ,ונבשי תא ,רבגה לש
.שא ותוא םמחי הז .םיציבה וא ןיזה לע םעפ ידמ יפרפרו


ךתוא תוארל בהוא ינא .םייניעב יל ילכתסת - םייניע טבמ .2
.יצצמת ...ןכ ..ןכ .הטמל הלעמלמ


אל ינא ?ךלש הפב יתוא תבהוא תא ?ץוצמל תבהוא תא - תולוק .3
...עמוש


תא ,הנותחתה הרושב לבא ,בושחו דמחנ הז םיקוקיל - קומע ןורג .4
עצבל הצור תא םא .קומע רתויש המכו ,ךלש הפב יתוא תחקל הכירצ
תוחלה ,םוחה תשגרה תא יל תתל הכירצ תא ,ןויז לש היצלומיס
.ךלש הפה תועצמאב - סוכה רציימש םוקאווהו


תוקקלמ וא :םעפ לכ דחא רבד קר תושוע ןתא ,המ םושמ - ןושל .5
ףא הגרה אל הקירוטומ תצק .דחי םג רשפא ,תונב .הפל תוסינכמ וא
ושמתשת ,הפל ןיזה תא תואיצומו תוסינכמ ןתאש ידכ ךות .דחא
הפה ךותב אוהשכ .םיקוקילב האיציהו הסינכה תא וולת .ןושלב
.ביבסמ ,הטמל הלעמל ,ןושלה תא וזיזת ,ןכלש


,תונידעב לבא) הפיכה - רבגה ילגר ןיב תושיגרה תודוקנה .6
,הפיכה דעו סיסבהמ ןיזה לש ינוציחה קלחה ךרוא לכ ,(?הא
לא ,םש רקבל וצפקת ,תועדוי ןתאש וישכע .(!)תעבטה יפ ,םיציבה
.תורז ויהת


.ההומת תויביטרסא לש גוס תולגמ םישנ דואמ הברה - רבגתמ בצק .7
.תוריהמב םפמפל תוליחתמו הפל ותוא תוסינכמ ,הטמל תודרוי ןה
הנבנש יעבט בצק שי הציצמב םג .טאל טאל ?הרק המ .ולה ,ולה ,ולה
לא ,ךלש הפב יתוא תחקול תאשכ ,(ע"ע) יילפ רופה ירחא ,ןכלו .ול
יתוא יסינכתו ,הפיכב ,תונטקב יליחתת .ףוסה דע רשי יסינכת
.'וכו רתויו רתוי זאו ,מ"ס 2 קר הלחתהב


דע ןתעלבש תויהל לוכי דואמ לבא ,ןכל רשבל רעטצמ ינא ,תונב .8
הז לבא ,הפב ךל רומגל יל םיענ דואמ הז ,ןוכנ ...אוושל םויה
המ - רוחבל הלוכי תא זא .םינפה לע ךל רומגל יל םיענ רתוי דוע
לכה יל ?םינפה לע ךל רומגאש וא ,הפב ךל רומגאש ,הפידעמ תא
...ךלוה


ויה אל ,רתאב בתוכ רבג היה ולש ןימאמ ינא .תישיא המינ םוכיסלו
.תינומלאה תבתוכה הבתכש הז גוסמ םיקייודמ אלו םייחטש םירמאמ
תא םיבהוא םה ךיא ,לשמל ומכ .םיעדוי םירבג קרש םירבד שי
...םהלש תוציצמה
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
29/7/00 22:15
הנד :תאמ
?הפיא תונורקעה הפיאול הבוגתב
(םינפהל ידכ ,םיימעפ) ןויעב יתארק
האנהה תורמלו ,ינויסנ ףא לע ,יתעדי אלש םירבד שי ,ןייתחס
.יתפטקש תואמחמהו יתמרגש
.הללאוו
.םשייל ץורל קשח יל תישע
הנדל וביגה
 
 
31/7/00 19:47
יגולותימה סקאה :תאמ
יגלוותימ רמ ,הדותל הבוגתב
.הדות


...ןיינעמ ...תונד המכ םע היגולותימ קלוח ינא ,בגא


?שי רבכ חטשהמ תובוגת ,ןפוא לכב
יגולותימה סקאהל וביגה
 
 
9/8/00 4:26
הנד :תאמ
?הנדל הבוגתב
..ןמז תצק יל ןת ,ונ
.הרומה תא ןכדעל החיטבמ
הנדל וביגה
 
 
31/7/00 23:09
op :תאמ
?הפיא תונורקעה הפיאול הבוגתב
םג - א"ד .עדימה לע הבר הדות .ןיינעל רבדמש והשימ ףוס ףוס
...הדוי ילש רבח
opל וביגה
 
 
12/11/00 15:13
ופמינ :תאמ
?הפיא תונורקעה הפיאול הבוגתב
םלשומ טושפ רואיתה ,םלשומ
ץוצמל ימל יל ןיא וז הפוקתבש לבח
ופמינל וביגה
 
 
23/11/00 0:12
ריש :תאמ
?הפיא תונורקעה הפיאול הבוגתב
יגולותימה סקאל םולש


תירכז טבמ תדוקנ הכירצ יתייה ,יינפ וריאה ךירבדש רמול יתיצר
הניא םישנ ידי לע הבתכנש וז הבתכ תרמאש ומכ יכ ,ךלש ומכ
..הנהנ רבגהש תבשוח השיאה בציכ אלא ,רבגה תונוצר תא תטרפמ
.םשיילו ץורל קשח השוע ,הנד הרמאש ומכו
רישל וביגה
 
 
15/12/00 0:46
2 תינומלא :תאמ
?הפיא תונורקעה הפיאול הבוגתב
יל ןיא לבא..רומוהה שוח הארנכ ...המל קוידב רידגהל תעדוי אל
..ץוצמל ונל ףיכ ךומכלו ךלש רקי יגולותימ סקא קפס
תבב אנקל אלא רתונ אל "םייקמ האנ שרוד האנ" םג התא םאו
....ךתגוז
2 תינומלאל וביגה
 
6/7/00 11:48
א :תאמ
הפורשהל הבוגתב
בטיה ךורעו קיחצמ רתאה
תירבעב םג שיש בוט ללכבו וב שולגל דמחנ
...ל לכונ דחיבו תושלוגה לש ישיאה ןנויסנמ םירמאמ רתוי ךירצ
שארה םע בשוח אלש ןימה תא
אל וביגה
 
6/7/00 15:25
יאחנשמ ץצומה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ךלש ןייזה לע התמ ינא
יאחנשמ ץצומהל וביגה
 
6/7/00 16:42
shelleen :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?ףידע המ היגוסל תעכו
תקקלמ איה ךכו םינפה לע הרוחבל רומגל
הפב הל רומגל וא
םכתא עומשל םיצור ונא תונב
shelleenל וביגה
 
 
15/7/00 0:59
ףסא :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
.....עולבל ת ב ה ו א ש איהשימ ריכמ ינא
ףסאל וביגה
 
 
15/7/00 3:42
תירוא :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ריכזמ אל שממ הז לבא ,ךלש תא םעפ םועטל תיסינ םא תעדוי אל
.דלוקוש
.רתוי תובוט ואיצמה רבכ םינפל הכיסמו
.דומלל המ הברה דוע ךל שיש יל הארנ
בורק םג יוצר ,ןטבה לע רומגל יתעדל ,םירבגה לכל ןפוא לכב
רתויב ץלמומה רבדה הז הזחל
רבגה ערזב בברעתהל תצק קיזי אל הביבסב תחלקמ שי םאש ןבומכ
.ללותשהל ךישמהלו
תירואל וביגה
 
 
24/7/00 23:49
i want to know :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
.הנטק היגוס שי יל םג ,ךלש היגוסל ךשמהב
םירבגה םכליבשב ןיינע הזב שי םאה - "הרוחבל תדרל" טקאה
?תלחוימה הציצמל עיגהל תנמ לע הנכה הזש וא
?הרוחבל תדריש רתויב ךוראה ןמזה המ :תישיא הלאש םתסו
תושנלו יל ראתל וא ריבסהל וסנת םירחאה וא התא םא חמשא
!(םח יכה םוקמב ןבומכ) םישנה ונלש םעטה תא תורחאה לארשי
םכל רומגנש םיפידעמ םתייה םאהו םכתא הרגמ ומצע טקאה םאה
?ףוצרפה לע וא הפה ךותב
i want to knowל וביגה
 
 
11/1/01 2:21
pornstar :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
קיספנ אל חור בצמ שי םאו חור בצמ לש ןיינע הז. הנכה אל הז
(ןושלה ונל ספתתו ןורגה שביתיש וא) וקעצתש דע
pornstarל וביגה
 
 
18/2/01 1:20
תללותשמה היבליס :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
רירש םהל ספתיש הצור ינאש םישנא םה ונרופ בכוכ יוניכב
.השק הדובעב ןושלה
.תואבל הנכהכ
תללותשמה היבליסל וביגה
 
 
2/8/00 1:17
i want to know :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
....ךתבושתל הניתממ ןיידע
i want to knowל וביגה
 
19/7/00 15:59
ינא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דובכה לע ורמיש ,תונב ?םייחב תושעל רתוי בוט והשמ םכל ןיא
.ןכלש
ינאל וביגה
 
19/7/00 20:13
עדויו ןיבמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!!!!!!!םיאישה איש אוה יתעדלש , אוהשמ דוע ףיסוהל יתיצר
!עולבל םג תונכומש תונבל קר לבא
תונידעב ןושלה תא ריבעהל הרימגה ןמזב שממ וא רמוג ןבהש ירחא
קקללו ךישמהל הרימגה םויסבו םימחה רמוחה תא טלופה רוחה ינפ לע
!!ןייזה רוח תא
!!!!!!לודג הז ,שיוא
עדויו ןיבמל וביגה
 
20/7/00 3:15
תינומלא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
1!!!!!!!!!!!!!!!!! לעוגה הז המ


סקסב קפתסהל רשפא יא
1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ילמרונ


תעזעזמ הרוצב םישנאה לע עיפשמ םוחהש האור שממ ינא
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תינומלאל וביגה
 
 
20/7/00 19:22
עדויו ןיבמ :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
?ילמרונ סקס הז המ
?תינומלא 'בג ,סקס השוע תא


סקס הז המ תעדוי אל תאש וא
עדויו ןיבמל וביגה
 
23/7/00 13:52
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:םלוכל תונעל יתרחב זא - תופלעמו תופלאמ תובוגת לש םי
,ילע הביבח ךכ לכ הלועפה !הז תא הוושש והשימל ץוצמל ומכ ןיא
,בטיה םוזגה יסוכ גוניע ךות ,ילש ךלמה לע תזטנפמ ינאשכ םגש ךכ
קר .(רקובב ךכ ותוא ריעהל איה תיביטמיטלואהו) ילש היזטנפה וז
ויניע תא ריסהל זיעמ אלו ןופליע ףס לע ימש תא חנוג ותוא עומשל
אובי קרש .לכה הווש טושפ הזש הובג ךכ לכ שוגירל יל םרוג ינממ
!ןדע ןג ...םילשפומ םייסנכמב םוי לכ ילא
(?ירעצל) תמאה טושפ וז לבא יטתאפ עמשנ הזש תעדוי ינא
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
24/7/00 23:44
עדויו ןיבמ :תאמ
ןדע ןגל הבוגתב
.תעד רב רכז לכ לש ומולח תא
. וברי ןכ
!!!!!!תועטב וליפא םעפ ףא ונשגפינ אל המל
עדויו ןיבמל וביגה
 
 
28/7/00 23:24
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
ןדע ןגל הבוגתב
...תועטב וליפא ,ונשגפנ אל ןכלו
!קנע ךויח תכייחמ ינא ,ףיכ .הבוגתה לע הדות ,anyway
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
4/8/00 20:03
עדויו ןיבמ :תאמ
...ןדע ןגב םוקמ הברה שיל הבוגתב
ךיילע תמ
עדויו ןיבמל וביגה
 
 
29/7/00 19:09
רימא :תאמ
ןדע ןגל הבוגתב
!תלוירוספורפ ךומכ םישנ וברי
םירבד וליגו ןאכל דע וארקו וכישמהש ןכניבש תוצימאה לכלו
הציצמה תודוא םישדח
!!!םולכ תועדוי אל טושפ ןתאש ןכתא עיתפהל חמש ינא
(עדומב אלש) הבקנ םכאיצוהל םכיבא רחב ( הווקמ ינא)ןכתחמשל
תעב הב ךא
טקאמ םינהנ ,םירבגה , ונא המכ דע ועדת אלש ןכל םרג אוה
ונל השועש רבד ןיא .הציצמה
!!!המכ דע ןיבהל תולגוסמ אל טושפ ןתא . הזמ בוט רתוי
.תוצצומ וכנחתיו וברי
!ןמא
רימאל וביגה
 
 
30/7/00 15:32
Gal :תאמ
ןדע ןגל הבוגתב
Why do you think it is pathetic?
Its a real turn-on.
And your pussy is hair-dressed!
This is a real something.
When can we meet?
and until than, I'm off to the 00
my hand is ready
Galל וביגה
 
 
31/7/00 16:33
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
ןדע ןגל הבוגתב
...תינהנש הווקמ ,לג
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
28/9/00 12:53
Gal :תאמ
ןדע ןגל הבוגתב
Don't disconnect.
Just going to the rest-room to phantasize on you
blowing my erected dick, while hand-jobbing.
Galל וביגה
 
 
28/9/00 12:51
Gal :תאמ
ןדע ןגל הבוגתב
Finally somebody I like
Shaved or just trimmed, the Pussy?
If you leave a number- I promise to let you blow me
while I dive into your love-nest and gently bite your
erected clitoris
Galל וביגה
 
24/7/00 1:42
ghostdog :תאמ
הפורשהל הבוגתב

all who want to can suck dick,
but,
and this is a BIG but, only a chosen few realy know how to
do it right.
?ask yourself woman, how deep can you take it in your mouth

( ?"how deep is your love" )
"the answer, girls, lies within the term "blow job
the verb is "to blow" why is that? if you want to know ,
contact me
ghostdogל וביגה
 
24/7/00 3:33
הירא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ומכ .יל וצצמיש בהוא אלו ןגדגד קקלל בהוא ינא ;אל וא ונימאה
הדבועל םיאתמ הז .י'גה תדוקנ לע תועבצאב לועפל בהוא ינא ןכ
- רתוי הרקי תירבגה המזגרואה וליאו תימזגרואיטלומ איה השיאש
.הציצמ לע התוא זבזבל לבח
היראל וביגה
 
25/7/00 18:11
קיתו ןללוצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םיבתוכהמ לטובמ אל קלח לש ןויסנה רסוחו תונרמשה ,תורובה
תחתמ םידליב רבודמ ןכ םא אלא ,םיהדמ אוה (תובתוכהמ לידבהל)
שממ אל "ארונ אל םעטה"ש ורמאש הלא םג .םורופל הסינכה ליגל
הניבג" יאדו איה טרבממק תיתפרצה הניבגה םכלצא .םיניבמ
והשמ איה טרבממקה (םעט ןינא) המרוג אוהש ימל לבא ."החירסמ
גנעתאו {?הז המ םיעדוי) הניבג ץירח לוכאל יל ונת .יהולא
התוא גנעאו וילע גנעתא - השא לש"ץירח" לוכאל יל ונת .וילע
תיחולחלה ךותב ןושלה ריבעהל ,תוישנ םיילגר ןיב תויהל .םייתעבש
תורמקתה תא קקלל ,םייחלה תא תופטלמה םייכריה תא שוחל ,המיסקמה
תורבגתמה תועונתה תאו היצלחב הלוע שוגירה תא שיגרהל ,היתובגע
לע תועש לועפל לוכי ינא וב ןדעה ןג והז .....םייכריה ןגא לש
תא קקללו ,הפ לכב לוכאל ,קקלל ,םועטל - טרבממקה םע ומכו.תועש
.םייתפשה
טרבממק םג שיו ,ומעטבו וחירב ףירח טרבממק שי ,ןידע טרבממק שי
גנעל הצורו בבחמ התאש תינייגה השא לבא .ןלציל אנמחר לקלוקמ
.תרתוכה תלוג היהי הלש טרבממקהו .דימת ךל םענת - גנעתהלו
קיתו ןללוצל וביגה
 
 
8/8/00 23:54
halastral :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
????????? ילמרונ התא
halastralל וביגה
 
 
25/2/01 15:00
gaya :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
לש הלאה םירקהן םישקה םימיב התא הפיא (?ילש) ןללוצ
.......תורזנתהה
gayaל וביגה
 
26/7/00 3:26
דדונה דדוע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?השיא אל אוה םיהולאש םיעדוי ךיא


דלוקוש לש םעט הזל תנתונ התיה איה השיא התיה םיהולא םא יכ
דדונה דדועל וביגה
 
 
28/7/00 2:09
דהוא :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
?השיא אלו רבג אוה דלוקושהש םיעדוי ךיאו


רתוי ויה היבוקל היבוק ןיב םיצירחה השיא היה אוה םא יכ
...םירצ
דהואל וביגה
 
7/8/00 1:58
babe :תאמ
הפורשהל הבוגתב
סאמיהל ליחתמ תמאב הזה תוציצמה ןיינע לכש דיגהל יתיצר קר
!!!!!!!יילע
םהל עוקת ונלש ףוצרפהש ילב בגה לע בכשל םהל דמחנ, ןוכנ זא
.הרוחשה הדובעה תא תושוע ונחנאש ןמזב םהל םינהנ םה , ףוצרפב
קילדמ יכהש המ) רמוג ותוא תוארלמ תוניהל הלוכי אל וליפא ינא
ותוורע רעיש הז םייניעה לומ יל עוקתש דיחיה רבדה יכ (יתוא
.חפוטמ הכה
ושמתשה תמאב תוניהל תוצור ןתא םאו תונב הבוט ןכמצעל ושע זא
ךא םנמא השודנה הטישב
!!!!!ןויזה תטיש - ונא ונימי דע דמעמ הקיזחהש הטישה איה
.(תוחפל םירקמה בורב) םידדצה ינשל תחטבומ האנה
babeל וביגה
 
 
7/8/00 15:10
'א :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
,תונב
,תויהל לוכי םאה :יב ורבעש תובשחמב ןכתא ףתשל יתיצר
הדבועל ליבקמב וניתומוקמב םיביבח וכפה ילאנאהו ילארואהש
?"הרטנוק"כ לבא ,לדגו ךלוה םישנ לש ינימה שפוחהש
לע רבגה לש ונורתי רורב היה ,םימיה רבכשב ,םעפ -ריבסהל הסנא
.שפוח רתוי ול היהו היצאוטיסב טלש אוהש הזה ןבומב ,השאה
ונל עיגמש תועדוי ונחנאו ,הלולגה תא ונל שישכ ,תעכ ,הנהו
תא רוחבל תוישפוח ונחנאו ,והומכ קוידב המזגרואל עיגהל
ךרדב ונחנאש המדנש -םינמדזמה םג ,ונלש םיינימה םירנטרפה
יביטקלוק ןפואב ,םירבגש המוד :הרק המ וארת -ינויוויש בצמל
תא םהל וריזחיש תושדח םיכרד רחא םישקבמ ,עדומ אלו יומס ךא
.עבוקהו יטננימודה ,ןוילעה ,"טלוש"ה תדמע
רוח ןיא ,ןבומ הז ,םיאומוה לצא ?ילאנאה לש הזה רופיסה הז המ
-לללללבא .הזמ םינהנש םימייוסמ םישנו םירבג שיש ןכתייו .רחא
.....הז תא תוסנל ךירצש must הזש בצמל ונעגה
לש לודג בורש תורמל ...תיביטמיטלואה תירבגה היזטנפה וזש
דדומתהל תוכירצ ןבור ,הזמ תונהנ אלו הז תא תובהוא אל םישנה
איה בצמב הטילשה ילאנאבש ינפמ ?המל .הז תא תוסנל השירדה םע
תא הצר אוהש םידדצה ינשל רורב יד .תיביספ תא .תירבג ירמגל
לבא ,ןבומכ ,הללכה השוע ינא) .רתוי הזמ הנהנו רתוי הז
(.תואיצמה ןמ תקתונמ אל איהש יתיא ומיכסת
איה ילארואמ האנהה ןמ דבכנ קלחש ינזאב ודוה םירבג ןומה
הלעמל ןעט יגולותימה סקאה .ליפשמ ףאו ךב טלוש אוהש השגרהה
םיקחשמה לכמ הזה קחשמה אקווד המל לבא ,יריקי ,ןכ .קחשמ הזש
.קומע רתוי והשמ ןאכ שי .םירחאה
םידבאמו םיכלוה םהש הדבועה ןמ ןנוגתהל תירבגה ךרדה וז םאה
,ינויוויש םלוע תארקל םימדקתמ ונחנאש ?םהלש רתיה תויוכז תא
.םייניעה הבוגב תויהל םיחרכומ םיינימה םג ,םיסחיהש
תא םואתפ ...בוט ףוג ךל שיו הפיו הריעצ תאש קיפסמ אל םואתפ
ךכ רחא רשפא יאש ינפמ ,םויא רבד) לשמל ,סוכה תא חלגל הכירצ
םעו רתויו רתוי השקונ ךפוה ךרה הוורעה רעישו הז תא קיספהל
(....החוד....תינצוק תא זא םיחלגמ אל
ול תתל הכירצ תא ,הפל ןיזה תא תחקול תאש קיפסמ אל םואתפ
הל ןיאש הרוחב ףא ,ןכבו .ולש ערזה תא עולבלו ןורגל סנכיהל
ןיזה תא סינכהלמ ,תיזיפ ,תינהנ תמאב אל , תיטסיכוזמ היטנ
ףוחדתו ןופפלמ חקית םא ,המל ?ןורגב ןגדגד הל שי ,המל .ןורגל
איהש תויהל לוכי םנמא ?תיזיפ האנה ךל םורגי הז -ןורגל ותוא
חונ אל הזש עירפמ אל ול םאה לבא .הזמ הנהנ אוהש הזמ תינהנ
הנהנ אוה -ךפיהלש וא ?םימעפל ,איקהל ןוצר ררועמ ?קנוח ?הל
......וליבשב תצמאתמ איה המכ תוארל דאמ
ןימה יקחשממ קלח ילואש הז -הלאה םירבדב דיגהל יתיסינש המ
רשאמ רתוי םירבג םיגנעמש ('וכו תועילב ,ילאנא) הלאה םישדחה
הטילשה תא םידבאמ םירבגש הדבועל היצקאיר לש גוס םה ,םישנ
םהל היהש עבוקה ןורתיה םהל ןיא רבכ ליגר ןימב .היצאוטיסב
תושרוד ,םהומכ קוידב תומזגרואל תופצל תועדוי ונחנא .םעפ
ןמדזמ ןיממ תוניהל תולוכי ונחנאש תועידומו ,תידדה האנה
וללה םישדחה םיקחשמה לכו .הלולגה תוכזב שפוח ונל שיו ,םתומכ
.....בוש ונתוא טיפשהל ךרד שופיח לש גוס םה
ינפמ "תינהנ אקווד ינא" תובוגת ילב תשקבמ ינא ,םירבח וישכע
אוה ךיאו יללכ יתרבח בצמל ,תיללכ דאמ הנחבא תושעל יתיסינש
לכל תואמגוד שי תיטרפה המרבש יל רורבו ,הטימב אטבתמ
.םינוויכה
'אל וביגה
 
 
12/8/00 0:17
:תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
say what?????
וז הבוגתל וביגה
 
 
13/8/00 10:02
'א :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
Read it again. think about it....
'אל וביגה
 
 
16/8/00 0:12
:תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
i think you shold read it again
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/11/00 0:26
ריש :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
..הצור אל תאש הבוגתה תא ךל ןתא אל ינא זא
."תלבוס אקווד ינא" אלא
ויהש ןוויכ ,ילאנא ןימ , ( ידימ רתוי) תחא םעפ יתיסינ
..היוחהמ ונהנ דואמש יל ורפיסש תובר תונב
אל דואמו ,( ןמשה לכ תורמל ) המויא הרוצב ביאכמ היה רבדה
.יעבט
היה אוה , ילאנא השענש הצור היה םיהולא םאש תבשוח ינא
סנכהלו תוסנל המל זא ,אל אוה לבא ,תחתהמ םידלי ונל איצומ
?ףוגב ונל שיש רוח לכל
..הז לע ובשחת
רישל וביגה
 
13/8/00 14:10
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,'א
...השק הזש תורמל ,דצב האנהה ןיינע תא בוזענ - ךתשקבל
!!!רצ רתוי הברה טושפ םוקמה - טושפ דאמ אוה ילאנאה לש רופיסה
,גנילרד ,לבא .תוסנל םיצורו רתוי הזמ םינהנ םה ,םתסה ןמ ,ןכלו
ינא) הצור אל תאש והשמ תושעל ךתוא חירכמ אל דחא ףא דוע לכ
?ךכ לכ ןבצעתהל המל זא (הווקמ
תלבוס אל ינא - רבחתהל יל השק תצק הטילשה לע הזה רופיסה לכל
וא יב טלוש והשימש שיגרהל יל םורגל םילוכיש תותיחנ ישגר םושמ
יתוא חירכמ אל דחא ףא .הלילח יתוא ליפשמ
ןיאו (הצור ש-מ-מ ינא ללכ ךרדבו) הצור אל ינאש רבד םוש תושעל
לע "סרפ" וא הרומת רותב אל ,הצור ינאש המ שקבל היעב םוש םג יל
.הקינעמ ינאש האנהה
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
16/8/00 0:20
:תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
א ?הז תא תנבה זא
הרוחבמ אב הזש בוטו הבושתה תאז
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/8/00 9:45
Estee :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
הבוגתה גוס איה וזה "תישיאה תודע"ה קוידב לבא .אלפנו ןיוצמ
הז תורחא םיסחי תוכרעמבו ,הככ הז ךלצא .יתוא ןיינעמש ןורחאה
.תרחא ירמגל
.םולכ חיכומ אל ,ןיטולחל ךל הנימאמ ינאו ,הככ הז ךלצאש הז
שיש יל רורבו ,יללכ ר תויו בחר רתוי והשמ דיגהל יתיסינ
.םיגוסה לכמ תואמגוד
תוחוכ יקבאמ םג שי תויגוזבש םיעדוי ונחנא ,ןיידעו
הטימל םג םיעיגמ םהש
.םידמחנ תוחפ םירוחבו תומימת רתוי תורוחב םג םלועב שישו
וזיאמ הרענ ,הרשע הנומשה תב "ידמס" לע ,לשמל , תבשוח ינא
,םילוחכ םיטרס (דאמ) הברה האורש הלש רבחה לעו ,היצניבורפ
לע תבשוח ינאו .ולש תוירבגל הקידב יליגרת השוע םגו
...םהילא תסנכנ איהש םירתוימה םיטקילפנוקה
...דחא ןוויכ קר יתקרזו
Esteeל וביגה
 
 
31/8/00 15:48
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
,יתסא
.יתבוגתב ךתוא ןבצעל וא םמעשל יתנווכתה אל
השק תצק ,הרדגהה םצעמו) תאזכש "הייטס" ןימ יל שי טושפ
- (הילע טלתשהל
(-: (-: ...ראשנש המ לכ הז םימעפל - רזחשלו הז לע רבדל
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
10/9/00 17:49
ןירול :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
עגורבו םינוכנ ךכ לכ םירבד תרמוא איה ,תנבצועמ אל ללכב 'א
..תקדוצ איה המכ תעדוי איהש םושמ תאזו הוולשו
ןירולל וביגה
 
 
14/6/01 1:51
הטינא :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תמאב ונ
ףלאמ ותוא חתנל ילב ןויזל ומכ ןויזל סחייתהל רשפא יא המל
??תוינויגה אל תוניחב תחאו
(יתיסינ ןכאו) ילאנא תוסנל יתיצר הרוחב רותב ינא םג
תא תוארל הנה אל אוה יכ ,דגנתהש דצה היה ילש רבח אקוודו
..ינפ תא תוארל ףידעהו ,ילש בגה
,עגורו ,ןיוויש הצרי ימ ?הטילש יקחשמב ער המ...רבד דועו
!?!?הטימב הלב הלב הלבו ,תווולשו
הטינאל וביגה
 
 
28/9/00 12:57
Gal :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
So you like also anal?
You must be the perfect lady.
Who cares how you look.
Shaved puusy, who like to blow and anal?
Who can say no?!
Galל וביגה
 
 
21/1/01 14:46
יריש :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
!!! דובכה לכ תירוספורפ
!תונברודכ םילימ
ירישל וביגה
 
8/9/00 1:32
ונוב - ןמטב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םג אל המל זא רשפא םא ,יאופר לופיט שממ םיכירצ םכלוכ יתעד יפל
דחא ףאש םג חוטב ינא .תונוטב תויוטש םש םירבדמ םכלוכ . ישפנ
ילובליבה המ זא וליפא םתניז אל .ןכ,ןכ .ןייז אל וליפא םכממ
המ - ולש הטמל תורעישב ץצקמ אוהש רמאש ספאה .ולאה םילודגה חומ
יתארקשכ החירפ יתלביק ! ןיז אל רבג התא ??טוידיא לש גוס אוה
והשימ רבכ םא , וליאכ .תורגפמ ייד ןכ םג הפ תונבה לכ .הז לע
ודות זא ("עוריא" הזל ארקנש וא) םכלש הזה העווזל סנכהל םיכסמ
ושעת זא .ךכ ונלוכ דיגנ ואוב בוט רתוי החירמ הנוט ... תובר ול
תוקשמ םג םתא .םש םכל הלדגש תאזה תוטשה תא ודירותו הבוט רבכ
ןפואב ץוצמתש הרוחבה תא ואיצמהש בשוח אל ,הרקמ לכב ?הז תא
לש סקופב רבודמש וא .רהמ רמוג טושפ הזמ רמוגש ימ .םלשומה
.הבר הדות .29529476 רפסמ ICQ-ל חולשל שי תובוגת .םייחה
.םויה תא יל םתסרה ןיידזהל וכלתו
ונוב - ןמטבל וביגה
 
8/9/00 1:46
ונוב - ןמטב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תרוקיב ריבעהל תנמ לע ןאכ ינא ,ןורקיעב .יתמייס אל : הככ זא
ךיא בושחל הז םישוע םתאש המ לכש םייחה ירסח םישנאה ,םכילע
םוב 3 קחשל רתוי ןיא ?המ וליאכ .תמלשומה הציצמה תא םיאיבמ
והשימ סופתל םע המ לשמל וא ?הציר ידכ ךות םישנאל תופאכ איבהלו
אתבסה תא חותפלו םיציבב תורעש דירוהל לע רביד הרקמבש
ינא םש תורעש דירומש והשימ עמוש ינא םעפ דוע ?!?!?!?!!?!??ולש
.בוצע המכ...הזכש םילימ קחשמ .(ומוה אל ינא אלו) וילע רומגא
רמוא הז .םיטלוש םינבה ובש םלועב םייח ונלוכ ונחנא,הרקמ לכב
תמועל .ול דרתו קותשת הרוחבה ול ודרייש ןינועמ רוחבשכש
אוה הזכ והשמ וא ישוס בהוא אוה םע קר הרוחבל דריי רוחבה,תאז
היצפוא ללוש ינא.הז תא בהוא אוה והשמ יגארט ןפואב יכ אלא
.תאזכ
.םינבה ונל ץוצמל םדיקפת ןכ ןכ .םינבה תא קפסל םדיקפת תונבה
תושעל המ יל ידיגת לא :זא ! הזה םלועב םיטלוש םינבה ונחנא יכ
ינתו ! ילש םירבחה לכלו יל הפק ישעתו רבכ חבטמל יכל !!!השיא,
.סחאנ השוע תאו םידיספמ יבכמ יכ !ערלוח אי קחשמ תוארל רבכ
ןיידזהל וכל . םינתשומ םכלוכ . רתא לש ארח ...םירבח םויהל והז
הבר הדות .םתוא ארוב ונוב ,םייח ליצמ ןמטב:חוכשל אלו-רשפא םא
!!הנוז ןב הפל דע ארקש ימ . םכל
ונוב - ןמטבל וביגה
 
 
10/9/00 17:41
ןירול :תאמ
!!!!! םלווווכל תובוגת ךשמהל הבוגתב
...הנכומ ינא ,םויה דע ךל וצצמ םרט םא קרו ,םא
ןירולל וביגה
 
 
17/1/01 21:22
women :תאמ
!!!!! םלווווכל תובוגת ךשמהל הבוגתב
i hope that i will never meet you not in this life and not
in other
you disgusting little man and not a real one for sure
womenל וביגה
 
 
14/6/01 1:51
הטינא :תאמ
!!!!! םלווווכל תובוגת ךשמהל הבוגתב
..ךלש הפה תא תחתפש תמאב לבח
התא יכ ?הזכ והשמ וא םנימא התאש בשוח התא...ןושאר רבד זא
"הנוז ןב הפל דע ארקש ימ" לש תורימאב בינגמ אל הז הזמ
טפשמ לע םעפ תעמש ילוא לבא ,םיטלוש םנמא םירבג....ינש רבד
?המכח השיא תדמוע ,חילצמ רבג לכ ירוחאמש רמואש ,הזכ דמחנ
תקינכטב תאחמתמ ךכ לכ אלש והשימ ךילע הלפנ ערה ךלזמל ילואו
..רמוג תייה יתיאש תעדוי ינא יכ...הציצמה
הדות הפי הל דיגת ,ךל דרת יהשימש האבה םעפב....ישילש רבדו
תדרל םיכסת אל תרחא תחא ףא ירה יכ ,הל עיגמש ףסכה תא הל ןתו
...םניחב (םינבומה לכב) םיציב רסח קומשל
(-:
הטינאל וביגה
 
11/9/00 1:53
AAA :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!תונב
?תובהוא םתא ןימ רביא לש לדוג הזיא
?לודג/ינונב/ןטק הז מ"ס המכ
AAAל וביגה
 
 
5/10/00 4:49
ילריש :תאמ
הלאשל הבוגתב
רודמל תונפל לוכי התא ינוניב/לודג/ןטק לש תויצרופורפ יבגל
םירחבנ - יגולוסקס ץועיי) הבושתה תא אוצמלו יגולוסקס ץועיי
.(הטמל ןימי דצ -
ילרישל וביגה
 
15/9/00 15:16
ונוב - ןמטב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אל ? ךל דיגא ינא המ . והשמ אל היהו ...רבכ יל ודרי ןכ ןכ
םיאצמנש םיספאה ראש לכ ומכ אלו הזב הדומ ינא תוחפל לבא .יתרמג
יל זיזמ אל הזש תורמל וליאכ ?אל המל ןינועמ ינא הזמ ץוח .הפ
.תרומרמצ תצק וליפא ...הטמל םש םיענ ייד יל השוע הז, שממ
תאזה השוחתה תא שיו הדנדנ לע ינא וליאכ שיגרמ ינא םימעפל
... השק תודלי .הזה ארחה לכו ךתוא גדגדמ והשמש
והשמ וא יתוא ללקל ךל אב םתס םא וליפאו תנינועמ הרכשא תא םאו
ICQ-ה תא תעדוי תא
לקוש יתייה ךמוקמב ינא ?ללכב ןירול הז המ , הזמ ץוחו .ילש
.םינוילימ לע םירוהה תא עובתל
?דיספהל ךל שי המ .םהלש תא יקפדת וישכעו ךלש םייחה תא וקפד םה
....חוטב תחצנמ תא הזכ םש םע
ונוב - ןמטבל וביגה
 
21/9/00 3:27
הרעי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ףיטח ומכ הזכ חולמ ,םיעט הזש תבשוח תישיא ינא ?עולבל אל המל
.םינפה לע יל םירמוגש דואמ יל דמחנ םג
הרעיל וביגה
 
 
21/9/00 12:40
יבוק :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ובריש .ךומכ תונב אוצמל רשפא הפיא ןוכנ תבשוח תא לוווווודג
ךתומכ
יבוקל וביגה
 
22/9/00 2:24
.א :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תא רידגהל ידכ ץמוא קיפסמ ךל ןיא ?4 תב תא ?לובלוב תצצומ ימ
, יל איהו הל דרוי ינא ?סקסל (ילמינימ)ה ליגל םאתהב טיברשה
, םירחא תומוקמל אלא םידומחה וניתוטועפ לש םירביאל אל לבא
תינימה תוליעפה לש טביהב , רתוי םימחו םייח
.אל וביגה
 
24/9/00 14:05
JANET :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:(ינומכ אלש) אוהש לכ ימצע דובכ תולעב תוננבל
...רדחהמ ותוא וטעבת "?יתייה ךיא ,ונ" לאוש אוה םא
.ןכלצא םייסנכמה תא וריאשתו
JANETל וביגה
 
25/9/00 1:33
רוחב רמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תומיהדמ תונב
.לועיי תועצה המכ ףיסוא ןכתושרבו הבתכה תא יתארק
.ותרזעב םכיגוניע תא רפשאו ןללוצל ךירדמה תא יתארק בגא ךרד
-יתועצהלו


רתוי תעגל זא, רתי תונידעב לגוד אל רבגה ומכ ןיזה תורקי תונב
ונלוכש ומכ ץוצמל שממ ןכ, ץוצמלו רתוי קקללו רתוי ביטרהלו
.סוס תירכוסל ידוסיב םישוע ונייה
.בלה לכמ לבא קוקילל ורבעת זא הפה באוכ תצק םא
םע רחבנ םע וניתויה לע ודותו (הפיכה) ןוילעה רוזיאב ודקמתת
.םיידיה םע וזחאת וא ופטלת ןותחתה קלחב , וזכש הפיכ
לכב ורכזת ןבומכ לבא שיגרהל םיכירצ ונחנא יכ תויביסרגא ויהת
םיינישה - דואמ הבושח לבא הנורחא השקבו , שיגר רביא הזש תאז
.!!!ביאכמ הז
.ןכתא בהוא
רוחב רמל וביגה
 
1/10/00 15:21
ונוב - ןמטב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םירבדל וסחייתה אל תחא וא דחא ףאש יתבלענ דואמ - רזוח ינא בוש
אל הזש תורמל .יתרמאש םייתוכיא דואמהו םיקיודמו םינוכנ ךכ לכה
יתרכהש תונבהמ םגו םינבהמ תומח תובוגתל יתיפיצ ללכב יל זיזמ
.םינבה-ונל ץוצמל םדיקפתש ולאככ םהב
ךל שי המ ?ךל דריי ללכב ימ - טנ'גל הבוגת אוה םויה ילש אשונהו
"?יתייה ךיא" לאוש אוה דועו ?הזה ארחה תא ךכ לכ בהואש והשימ
???רחמ ןיא וליאכ איקהלו םיתורישל תכלל םוקמב
טלוק אל ינאו ?הפה תא חותפל זעמ ללכב אוה המ-תמאב ותוא יקרזת
?הצוחה ותוא תקרז םוקמבו... ויפמ ףדנש חירהמ תפלעתה אל ךיא
וא תינויבה השיאה תא ילוא . םימיהדמ לבס תולוכי ךל שי הארנכ
המ ?םייסנכמה תא ךלצא ריאשהל תרמוא תאז המ ,הרקמ לכב .והשמ
גפס אוהש ןובלעה רובע םולשתה הזש בשוח אוהש וא ?םתוא חקול אוה
....םש
לזמ םכל שי, יתרמאש םיפירחה םירבדל וביגתש הווקמ דואמ ינא
.... ףייע ינאש
תא המ תינרקש הזכ רבד ןיא- הילע ורמגיש תבהואש איההו ,הא
...והשמ וא ספי'צ ינקת,חולמ והשמ ךכ לכ תבהוא תא םא ?תילמרונ
בשוח ינא יתוכיא הזכ אל הז ןיידע לבא לוז רתוי הז םנמוא
ךל ןגראי ינאו רשקב ייהת לבא ילש ויק יס ייא-ה המ תעדוי תא
ינא ?םג תורבח ךל שי .הצור תא םא םיחולמ םירבד ולאכ הברה
?ןוכנ.. ה'רבחה לש דרשמה תייה אבצב תייה רבכ םאש חינמ
.ייב .הרעי ךל החולמו- םכל הבוט הנש יתזז הללאי
ונוב - ןמטבל וביגה
 
2/10/00 18:08
הנופי ןב בלכ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!בר םולש תוינמופמינהו םינמופמינה לכל
ץוק ןייזל ומכ הז ץוצמל...ש קר רמול לכוא טנטופמיא ינאש ןווכמ
םיגדה לע הדותו םולש ויה
בלכ םכלש
הנופי ןב בלכל וביגה
 
3/10/00 8:47
ךשא רסח :תאמ
הפורשהל הבוגתב
חונ רתוי וליפא ,הבוח אל שממ הז םיציב יתש ,בגא
ךשא רסחל וביגה
 
3/10/00 13:42
sunshine :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ייה
םיגוניעב תוסנתהל יל אצי רבכ םירצקה ייחבו,20 תב ינא
.לבקמה דצהמ תונולת ויה אל-יתעמשש הממ אקוודו...םהינימל
:איה ילש הלאשה
בורק לופיט ול קינעהל תנווכתמ ינא המ ןמז רבכו,שדח רבח יל שי
ךיא תעדוי קיפסמ אל ינאש תדחפמ ינא לבא,המשנהו הפה םע בוטרו
......בוט יכה הז תא תושעל
.םיפיט יל םורתי םייח םויסנ םע והשימיהשימ םא הדוא ארונ ינא
.יל בושח ארונ הז.תוניצרב הז תא וחק-הנטק השקב קר
שארמ הדות
יליל
sunshineל וביגה
 
5/10/00 14:06
יפמוטנח :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.הככ זא בוט
דואמ הז אשונ .יתבהא דואמ ותוא םגש ,ןללוצל ךירדמהמ לידבהל
.יבילל בורק
ןויז לכ לע הבוט הציצמ ףידעמ ינאש דואמ רהמ יתדמל ינויסנמ
.אוהש
תחא ןכלו ץוצמל ךיא תעדוי תחא לכ אלש ,איה היעבה וישכע
.הציבה תא ךל תקקלמ תחאו הפיכה תא קר תצצומ תחא ,הביאכמ
ןעמל לבא ,(יתניחבמ רדסב הזש) העש יצח תכרוא הציצמ לכש ךכ
!תיבב תצק ונמאתת ,םשה
:םויסה בלשל וישכעו
%50 האנההמ דירומ ץוחב רומגל ,יטירק יכה בלשה איה םעפב הרימגה

הציצמ - %25 :אצויש ךכ
הפב הרימג %25
העילב - %50
.תועלובה לכל ןובאתב
יפמוטנחל וביגה
 
 
11/10/00 15:35
לייא :תאמ
םדוק תחא העש הפיו תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תומזגרוא הל םורגל ?ךירצש ומכ הרוחבל תדרל עדוי - התאו
,ךלש תיב ירועישה הלא .הז תא דמלת םדוק ?םיקוקילמ תויתרדס
,יריקי ,סקסב .התטימב הצרת הרוחב לכש קשחנ בהאמל ךופהל ידכ
ףוריטב תרמוג הרוחבה תא תוארלו ,תוידדה לע ססובמ לכה
....תמאב לודגה סרפה הז -ךלש םיקוקילהמ
לייאל וביגה
 
5/10/00 14:16
ינש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אוה ןכש המ לבא הברהב יל םרת כ"כ אל הזה ךירדמהש תבשוח ינא
!!!קיחצמ שממ שממ
הלא ומכ תובתכ וברי ןכ
ינשל וביגה
 
16/10/00 8:54
ילאר ונימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:לזמה רב תא גנעל ידכ פיט יל שי רחא סקס ריכמ אלש ימ רותב
היציאוטניאה יפל יכל .1
ול ילכתסה תונידעב ןיזה לע תפרפרמ תא דועב הליחתמ תאש ינפל .2
ךל רומגיש הצור תאשו ול ץוצמל הצור תאש ישחלתו םייניעב
.ותוא יצירעת - רוציקב הפב
ילאר ונימל וביגה
 
18/10/00 14:18
ןתונ אל ףסא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יל עקתנ .. םוקאו הזכ הנתנ יהשימ םעפ ,תונב םוקאווה םע תוריהז
...תחתב ןידסה
ןתונ אל ףסאל וביגה
 
19/10/00 10:36
ילאר ונימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
עיפומש בולעה ךירדמה תאירקמ תורקל לולעש קזנה תא ןקתל תנמ לע
- הצרעההו הביחו דובכ ךותמו הלעמל
:יהולאה ילארואה סקסה תא תובהואש תואלפנה תובקנה לכל
תצרענה יתגוז לשו ילש רישעה ןויסנהמ פיט ןכל ריבעמ ינא
:םיווש הרביאו היפש תקשחנהו
לע :שדח ןשייקול םעפ לכ רוחבל רשפא - בושח אוה הציצמה םוקימ
הארמה לומ ,הסיבכה תנוכמ
,הארמב םיצצמנ ונמצע תא תוארל םיבהוא םירכזה ונא המכ םיהדמ )
לש ירוחאה בשומב ,(ןכלש יהולאה ןבשיה םיקלח םג רשפא םא
םירבח לש םיתורשב לשמל ןכלש רבגה תא עיתפהל רשפא .תינוכמה
- ילש תוצרענ תובוהא ,ןכנוימד תא וליעפה .םלצא םיחראתמ םתאש
.תומיענ תועתפה תובהואש תוירב ןה וניפו רכז
רשפאה לככ הלודג ןיז תומכ וקילחה םעפ ידימ - תובושח ןה תוגופה
ףסאתהל הפה יצימל ונת .תונידעב םש ותוא וריאשהו הפה ךותל
םג רשפא .תוצירעמ םייניעב םכלש רבגה לע ולכתסה .ןיזל ביבסמ
.ףוגה לש םירחא םיקלחב תולילקב ותוא טורשלו די חולשל
,ןמעט תא תושיגרמ םתאו ץבצבל תוליחתמ תונושאר ערז תופיטשש
.םועטל ול ונתת .דחוימב תינשוח הקישנ ותוא קשנל ואובו ורצע
והשמ הזו הציצמ לש םעטו חיר םכלש םייתפשלו הפל שי הז בלשב
תדובעל הרזח ודר.אליממ תנמרוחמה ותעד לע רכז ריבשעהל לוכיש
ןתאש ךות רובטהו תומטפהו ןורגה ראווצה ךרד תויטיאב ןכלש שדוקה
היפיצמ ותקושתב קנאנה ןיזה לעו םיכשאה לע תופיטל תוריבעמ
.רבכ ובושתש
בושח יכהו םחהו בוטרה עגמה לע גנעתמו םייניע םצוע ןכלש רכזהש
דחא בלש תודדונ ויתובשחמש ןכל ועד - ינשוחה ןכיפ לש - ךימס -
רומא אוה קוידב ןכיה העידיה רסוחש ןיבהל תוכירצ ןתא .המידק
האנהב רסח תשוחתל ול םרוג תובורקה תוקדב אוושל וערז תא תיחשהל
,ןכתכאלמ תא עגרל בוש קיספהל ןכילעש בלשה הז .התומלשב העיגפלו
ןכל ןיא שממ שממ לבא ,ןיאש ול רמאלו ,ונזואל בורק בורק אובל
ערז אל !הככ !ןכ ) ולש אלפנה ךיפשה תא שוחל רשאמ תרחא הקושת
( !וישכע עומשל הצור אוהש הלימה וז ךיפש !חיטב אלו לזונ אלו
לע תצק חרמנו הפה תויווזב תצק לזונ ןכלש םחה הפה ללחב רזפתמ
םעטהמ תונהל לכוי אוה םגש תצק ול וריאשתש ול וחיטבת .םינפה
.םקרמהו
שעג רה ומכ .תיתימא המצוע ןכיפב שיגרהל תורומא רבכ ןתא וישכע
"בורקב" םיווהמו ,םהל םיצרופ םינטק ךיפש יחוליק .ץרפתהל דמועש
עדי ןיגפהל ןכילע ןאכ.טעמ דוע אובתש תיתימאה תוצרפתהה לש
ולאשת) .חצנל ןכירחא ןכלש רכזה לש ותוכרכיה תא חיטביש יעוצקימ
.(יתשיא תא
םוטקרל התוא ואיבהו המאה עבצא תא ןכלש סוכה יצימב וכוס
םעפ לכשכ הלועפה לע ורזח.ולש
ןויערה תא ובהאי םירבגה לכ אל .תצק דוע ולש תחתל תורדוח ןתא
רכזה .הזה ןימהמ םירזולל ןמז ןיא ילש תורוהט תומשנ ןכל לבא
הלעמב ןכלש עבצאה תעונת .הז תא שרוד אוהו בוט הז המ עדוי ןכלש
ןכל ךיפשי אלש - תוריהז) הנידע הציצמ ידכ ךות ולש תלוחלחה
יפלכ וצחלת םא ,תלוחלחה הצקב טעמ דועו ותוא הפירטמ (וישכע
עגרכ והז תינומרעה תטולב תארקנש האלפומ הטולב הל תנכוש הלעמ
.ןכלש רכזה לש הקושתה אשומו ,ןכלש המאה עבצא לש הצפח זוחמ
ולוכ ויפ תא ,וזוכעב הלוכ ןכלש עבצאה תא וישכע שיגרמ אוה
תולוק ול םיאצוי .גונעתמ הרכהה תא דבאל דמוע אוהו ןכיפב
לומ ןכל דקור ולש ןגאהו האנהב תותוועמ וינפ ,ויפמ םינושמ
ףוצרפה
,ויפמ תצרפתמ הקעצו תינומרעה תטולב לע עבצאה םע הלק הציחל
לא ץחלנ ולש ןגאה .ןכיפ אלממ ךיפש לש םיעטו םחו ךימס םרזו
תא איבהל לכות ןויסנ תצק הל שי רבכש תודומח ןכימ ימ .ןכינפ
יהוז .ונממ םיצרופה םיחטמה תא שוחלו רביאה תפיכ לא הנושל
רכזל םגו תילארואה הבקנל םג הומכ הברה ןיאש האלפומ השגרה
.ץצמנה
אלל ולא םידסח קינעהל אל ןכל עיצמ ינאו - ןכתוא בהוא אוה םא
בהוא תמאב אוה םא - םגפל םעט ןאכ שי תרחא ,תידדהו תיתימא הבהא
הקומע תיתפרצ הקישנו קוביח .דחא רבד וישכע הצרי אוה ןכתא
םג יריאשת לכה יעלבת לע זא .ךלש קורבו ולש ךיפשב האלמש הקומע
תצק ול
:םיבושח םיללכ המכ קר ןורקעב והז
.הדימ התואב ךלש אלפנה סוכה תא לוכאל בוהאל ךירצ אוה .1
יהוז .ולאה םיבלשל יעיגת לא יארקא ןיממ תינהנו הקוור תא םא .2
!!דבלב ךיילע םיבוהאל רמשיהל הרומאש תונעוצקמ
ץיח רוזיא ל"נכ .קקלל אלפנ םוקמ אוה ץוחרו ףוטש תעבט יפ .3
.ולאה םיטנמלאה תא םג בלשת הנוגה הציצמ .םייבקנה
הטימה שימשת םרטב ךיינרופיצ תא יצצק .4


ילאר ונימ - ןכתא בהוא
ילאר ונימל וביגה
 
 
21/10/00 16:42
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
.םילימ אלל
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
21/10/00 18:02
םיטקש םימ :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
?ונימ
...ךתגוזב האנקמ
...ךתבהאב האנקמ
...יל םידרויש תבהוא אל אל ינא ,היעב שי יל
?המל
...תששוח ינא
...ךמות אל אוהש אל הזו ,יגוז ןב לש ותבוגתמ תששוח ינא
..בוט שיגרהל יל םרג דימת אוה
לכה םע - יפוג םע ימצע םע
...ילוכ לכ תא בהוא אוהש יל רמא דימת אוה
ילש ףוגה םע חונ יתשגרה אלש ינא וז
ימצע םע
תושרפה יל שי
יתקדבנ
םימעפ רפסמ
ןיקת לכה
ןיקת הז םא תושעל המ ןיא
יל ןתנ ילש אפורהש תובושתה ולא
...ילש תושרפהה םע יל חונ אל ןיידע לבא
דבל ינא םויה
םייתעבש יל השקש הככ
רבגתא ינא
תבייח ינא
ינעמל
...הטימל יפתוש ןעמלו
ןימל הרוכמ -ןימ תבהוא ינא
ילרוא ןיממ יתרמג אל םעפ ףא לבא
.ידמ הובג יגולוכיספה םוסחמה
רבגתא ינא
.החיטבמ
...דחאה תא אוצמל הכירצ ינא
ףוריט דע ותוא גנעא ינאש הז
יתוא אוהו
םיטקש םימל וביגה
 
 
23/10/00 15:06
תיסקס :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תרעצמה הדבועה אלמלא -םלשומ עמשנ ךלש רואיתהו ,הלחא לכה
אוה ....אוהש ןימאהל םיצור םתייהש יפכ םיעט אל םכלש ךיפשהש
בלחסל דוגינב לבא ,ןבלו םח -בלחס הקשמ ומכ הארנ םינמא
הז לע שיו ,םיעט אל .בושח אל ,בוט ....אוה ךיפשה ,קותמה
...סוזנצנוק
תיסקסל וביגה
 
 
5/1/01 2:49
........... :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
WONDERFUL....
ILL TRY IT THE NEXT TIME ILL C MY BOYFRIEND.
...........ל וביגה
 
21/10/00 18:43
ילאר ונימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
(הקותמ הטמל םגו הלעמל) הקותמ םיטקש םימ
!!תבתכש המ םא ההדזמו ןיבמ ינא
םיפסאנ ךלש רכזהו תא .תינבנ דחא םויב אל תוימיטניא .יארת
םא ןמז חקול .תונוש תואידיא םא םיאבו םינוש תומוקממ םכתויגוזל
הברה םע רקיעבו םינומיא םעו הגרדהב .םירבדה ינפ תא תונשל ללכב
.תועיתרה לע ורבגתת ךגוזו תא - הבהא
היה אל האלפומ הנוכמ היה אלול .האלפומ הנוכמ אוה ךלש ףוגה
וז םא - יללכ ןפואב .ןהילע תרבדמ תאש ולאה תושרפהה תא רציימ
הארנכ ךלש הבהאה תרואמב שבויל ךל תמרוגש ןבנבל עבצב השרפה
תושרפהלו םינבצעמ םינימסת הברהל תמרוגש הדידנק תיירטפב רבודמש
רעצה הברמל הזב הריכמ אל תילנויצנבנוקה האופרה .םישנ לצא
שי) תובושת יאצמת תיביטנרטלאה האופרב וליאו תוירחסמ תוביסמ
.(טנרטניאב םג רמוח הברה
....תוירטפ בטורב סוכ לוכאל ילארוא רכז ףאל ףיכ אלש ןוכנ
....לבא
ןהבש םיעגרב ןתוא האור תאו ןמז הברה ךשמב ןהל תופסאנ תושרפהה
.עגמב ןתיא האב תא
תא ךגוז ןבל ינתת םרטב תימיטניא הפיטש תושעל ךל עיצמ ינא
.ךלש סוכצימה תא קקלל תוכזה
העש יצחה ךלהמב תויתירטפ תושרפה ורבטצי אל ינויגה ןפואב
.הבהאל ושידקת התוא - ירחאש
גנלי - םייטמורא םינמש םע תפתושמ היטבאב הז תא יבלש - ללכב
.םיאלפנ םה רדנוולו גנלי
זא ךתוינימ תאו ךמצע תא תולגל ךורא עסמ ךל שי לבא האלפנ תא
ךמצע תא יעיתפה :המידק
!רשק לע ירמש
ילאר ונימ
ילאר ונימל וביגה
 
 
28/10/00 13:39
םיטקש םימ :תאמ
םיטקש םימל הבושתל הבוגתב
!יריקי ונימ
תיירטיפב םיקסועה םירתאל תוירושיק יל תתל לכות םאב חמשא
...הדידנקה
...ורהבוה אל ילואש םיאשונ רפסמ םנשי
רפסמכ ךשמב....עובק גוז ןב יל היה ,םישדוח רפסמ ינפל דע
.םינש
וליפא ילוא ,יפוג תא לבקמו ,בשחתמ םיסקמ -תוחפל הטימב - םדא
ולא "תוליגרה" תושרפהה וליפא ...ויתושרפה לכ לע -ינממ רתוי
...יתבהא אל ינא ןתוא -ינימ יוריג תעשב תומרגנה
...קיתרנל תונוש תופיטש יתיסינ
....שרפ היניגילה הז בוט יל השע תמאבש דיחיה רבדה
.יביטנרטלאה םוחתל הקוקז תמאב ינא ילוא
ותיא אלפנ םדא ותוא ללגב ולו ,תעכ ירובע היולג יתוינימ
,הנשיו ,התייה הבהא הברה ,ינימה םוחתב אלפנ תוחפל ,יתייה
...ונל ךלה אל םימוחתה ראשבש לבח ,ונניב
? "לכה תחצנמ הבהאה" םטמוטמה טפשמה תא איצמה ימ : בגא ךרד
...אוהו ינא ונדרפנ זאמ הבהא יתישע אל דוע
,שדחמ ימצע תא תעדלו תולגל , ןמזל הקוקז ינאש תבשוח ינא
...ונתוא בוהאל יתלגרוה םהב םינש רחאל ,שדחמ ימצע תא בוהאל
....רחא םע םיבהא תונתל היהי הז דציכ יתוא ןרקסמ
.רחא יתעדי אל ...ינורכיזב . .. ירה יכ
...תבאוכה הדירפה רחאל רחא םע תויהל יל אצי
םיבהא ונינית אל
..הנוש ירובעב םייק יכ תעדל יל בושח היה
...אוה ונניאש הז םע ףטלתהלו קשנתהל הלוכי ינאש
... תנמ לע השורדה תוימיטניאה תגרדל ונעגה אל
םשל עיגהל יתיצר אל
ןיאש הז םע הבהא תושעל ןיא ,ילוא תיביאנה ,יתנבה בטימל
.הרזחב ךילא .. ונממו....וילא הבהא ךבילב
...הרזעהו הנבהה לע הדות ?ונימ
?יריקי
....הז אוה התא יכ ןיבמו ...ולא תורוש ארוק התא םאב
הדות
...תואלפנ םינש לע הדות
.חכשת ,םעפ יא םא ,הרהמב אלש תיקנע הבהא לע הדות
.בוש תוסנל הצור אל ינא ,אל
...ךישמהל הצור ינא
...תבהוא
...חצנלו דימת
םיטקש םימל וביגה
 
 
31/10/00 22:21
ילאר ונימ :תאמ
?ילרוא ןימל הבוגתב
רחאה רובשה בלה תא ןיבהל לוכי רובשה בלה קר
יתרבעש תוומ תיווחמ ילצאו בוהאמ הדירפמ הז ךלצא
.הזה םורופל אל הז
.תושדחתהה ךרד איה הקזח יכהו רבגתהל םיכרד שי - לבא
אוהשו רצק חווטל האור תא הטמל ךתוא חקול םייחה לגלגש
תא תוארלו םיקחרמל תופצל הלוכי תא - ךתיא דחי הלעמל
קמוע דע .העוגפ תאש הארנ וישכע .תרחא הביטקפסרפב םירבדה
םירדוח ...םיטקש םימ - תעדוי יאדוו תאש יפכו ,ךתמשנ
...קומע
.חמשא ינא יצרת םא - רבגתהל ךל רוזעל תוסנל לוכי ינא
(םייניע עבראב החישל ןיוצמ רישכמ) ?וגידוא ךל שי
םש רשק יתא ירצתש חמשא ןכ םא
ילאר ונימל וביגה
 
 
31/10/00 22:36
ילאר ונימ :תאמ
?ילרוא ןימל הבוגתב
יאצמתו הלאוו רתאל יכל וגידוא הז המ תעדוי אל תאו הדימב
תויהל הווקמ ינאו ןיקתהלו ירוהל ךיא תוטרופמ תוארוה םש
.רשקב
ילאר ונימל וביגה
 
 
2/11/00 23:25
םיטקש םימ :תאמ
םיטקש םימלל הבוגתב
?םש ךתוא תרתאמ ינא דציכ
?ךרפסמ תא לבקל רשפא
....יוניכה תא תוחפל וא
...יתוא ההזת התא
!החיטבמ
םיטקש םימל וביגה
 
 
3/11/00 0:08
םיטקש םימ :תאמ
םיטקש םימלל הבוגתב
...בגא ךרד
ליימיאל רפסמה תא יל חולשל לוכי התא
םיטקש םימל וביגה
 
 
3/11/00 19:30
ילאר ונימ :תאמ
םיטקש םימלל הבוגתב
ירצ יחילצת אל םא .הזה רתאבו ןווכתמ ינא יוניכ ותוא
ןאכ רשק
ילאר ונימל וביגה
 
 
3/11/00 17:56
ילאר ונימ :תאמ
םיטקש םימלל הבוגתב
ךליבשב םש ותואב םש ינא
ילאר ונימל וביגה
 
23/10/00 18:05
ילאר ונימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יתביבח
הנושארה הירגיסה םג
ןושארה טניו'גה םג
םיחבושמ ןייו טרבממקו ראיווק םג
ןויסנ רחאל ןבומ תויהל ליחתמ םמעט
.ןדעמ טושפ םילגמ - זאו
וישכע ונחנאש ומכ ונדלונ אל ינאו יתשיא םג
ןדעמ לוכאל ומכ איה הלש הפב הזה לזונה תואצמה םצע יתשיא ליבשב
םינומיאו תוחיתפ םג ךירצ - דחא םויב אב אל הז
יליבשב הלש אלפנה סוכצימה םג רבד ותוא
( ןללוצל ךירדמב םויה יתבתכ המ תוארל ךתוא ןימזמ ינא )
םעטה תא רפשל הלוכי תא עובק והשימ ךל שי םא
.ולש ךיפשה תא ימעטת הככ לכוא אוהש המ
תוריפ הברהו םימ הברה ץלמומ
!םעטהמ תעתפומ ייהת תא - ןויסנמ
ילאר ונימל וביגה
 
 
23/10/00 18:44
תיסקס :תאמ
;תיסקסל הבוגתל הבוגתב
חיר םירציימש םינומורפ שי ונלש סוכב :תמאה תא דיגנ אוב
...םירכז תורגל דעונש
....תובקנל והשמ תושעל דעונ ומעט אקוודש והשמ ןיא ערזב
ךתשאש הנימאמ ינא ,םיבכרומ םירוצי ונחנאש ןוויכ -רוציקב
היצלופינמ לש גוס הזש הנימאמ ינא לבא ,הזמ תינהנ
תא קפסמ ךכ לכ הזש תעדל הז תמאב גנעמש המ רמולכ -תיגולוכיספ
יבגל ןוכנ הז .האנה וזכ ול םורגל ךלש הפה לש חכב הזשו ,ינשה
אל הזש רמוא התא ןכל .ךיפשה לש םעטה יבגל קר אל ,ללכב הציצמ
םירציו תושגרמ עפשומש תולגרתה ךילהת שי ...דחא םויב אב
ערזה לש ומעט ןיידעו .ירמגל םכל הנימאמ ינאו 'וכו תובשחמו
,תולגרתה ןמז שרוד אל ,לשמל ,וסימריט ןדעמ יכ .םיעט אל אוה
,דחמ הזופל תורכמתה תמאב הז -האוושהה לע החילס הירגיסו
רורב .קפסמ ןושיעהש םייגולוכיספ םידדצ דועלו ךדיאמ ןיטוקינל
!םיעט רבד אל הז הירגיסש
תוביסמ) ולגרתה טושפ םה .המיעט איהש םיבשוח אל םירוכמה םג
.הל םיקוקז םה ןכלו הנממ תוניהל (םהלש
אל יארקא ןיממ תונהנש תוקוורל תצלמהש הז תא הכירעמ ןכ ינא
תורסמתה תמאב יכ .תוישונאו רשוי הזב שי .וללה םיבלשל עיגהל
היוח אל איה -ךיילא תובייוחמ םוש ול ןיאש והשימל וזכ המרב
.תישפנ םג ,תצלמומ
(..יתשחינ ךיא לאשת לא)?יתד עקרמ םתאש ןוכנ הזו .םייח ושע
תיסקסל וביגה
 
24/10/00 18:00
ילאר ונימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!יתביבח תיסקס
- תושעל המש אלא .ןוכנה אוה אוה ךופהנ .יתד עקרמ אל ינא .אל
רכינ הזש חמש ינאו תוינחורלו תדל יתברקתה דואמ תונורחאה םינשב
.יתביתכב
התומתה ינב ונל קינעה לאהש האלפנ יכה הנתמהש בשוח ינא ןיידע
.תולכ דע ינימ גנוע רחאה תא דחא גנעל תלוכיה הז
.הבהאה יבגל םגו םעטה יבגל תרמאש המל סחייתהל הצור ינא
.תימתס םיסחי תכרעמב הרבח יל התיה םינש הברה ינפל םעפ
תתל המיכסה - יצמעב םדוק יתמגדה ףאו תובר הב יתרצפהש רחאל
םעפה .הליחתב תוצרחנ ךכל הדגנתהש תורמל ,היפב ןימה תא םייסל
םיינש וא תחא הצרפשה רחאל .יל םגו הל םג הבזכא התיה הנושארה
ףוצרפב ןטבה לע יל הקריו הפהמ ןיזה תא ה האיצוה ,המצעמ הלהבנ
.ליעגמ
איה תואבה םימעפבו הל קיצה הנופצמש אלא ,התוא יתנבה ידיצמ ינא
תיאליע האנה וזש עדוי ינאש יל ינימאתו - יתוא תוצפל התסינ
הב תמייקש יתעדיש הזמ תאז תורמלו - השיאל אלו רקיעב רבגל
.הלש הפב הכיפשהמ תונהל יתחלצה אל תודגנתה
עדוי ינאש השעמ ירחא התוא קשנל לעוג ידכ דע העיתר התייה ידיצמ
.הפב ךיפש אלמ הל שיש
ירמגל תרחא היה הז יתשיא םא
ינאש יצריתו ןאכ דע יביגת םא קר ךל רפסי ינא הז תא לבא
...רפסי
!!!םייתניב ייב
ילאר ונימל וביגה
 
26/10/00 16:56
קינרוקס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הדיחיה הצעה ליגרו הבבס רבד הז תוציצמ עטקה המ ןיבמ אל ינא
... תתל לוכי ינאש
המל תואלפתימ םתא ךכ-רחא באוכ הז !!!!!!!םייניש ילב-תונב
קחשימה תא םישוע אלו...הדובעל םישגינ רשי ונחנא
הכירצ השיא יתעדל בלה לוכמ תמאב איהש הצע דועו....םידקמה
והשמ דועו ...ףיכה לוכ הז הטימב הנוזו ץוחבמ ידייל תויהל
וז קלח וליפא ספ תוחפל וא שלושמ וא וריאשת יחרכה הז גוליג
!שפנ לעוג רבכ הז ללכב חפטל אל לבא תורשפא
ןבומ אל הביס יהשוזיאמ וקשנת הברה וקבחת הברה :םירבגל םיפיט
רבוע תמאב המ וארת לא זא........שדחמ םעפ לוכ ןהילע דבוע הז
.םיבשחתימ התוא וקחשתו שארב םכל
והז
קינרוקסל וביגה
 
3/11/00 15:54
הילג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
קשנה יאשונ" ברקב חוליגה אשונ תא תודדועמש תונבה לכל
!!!קיספהל דיימ-"םחה
הזיא ומכ הארנ ןיזהו (יל אצי הזכ םע םג תושעל המ) ,ליעגמ הז
pick-םינוש םינוויכל פמרט ספות דועו ,בכוכ הזיאמ תחנש דיורדנא
.take your
...כיא
הילגל וביגה
 
12/11/00 15:03
ופמינ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ולאכ םירמאמ דוע ןיאש לבח ,דואמ יתנהנ
!ןימל רושקש המ לכ ללכבו חלגתהלו ץוצמל תבהוא ינא
ופמינל וביגה
 
19/11/00 17:58
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
השוע ךלש הבוט יכה הרבחהש בושחל ךישמי אוה - ול יצצמת הככ םא
בוט רתוי ףלא יפ הז תא
וז הבוגתל וביגה
 
21/11/00 23:56
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
בושו קיודמב יל ריבסהל ולכות םא דאמ חמשא .אלפנה רתאה לע הדות
םגו רבגל םג הבוט הציצמ םישוע ךיא .תובוגתה לכ תא יתארק אל יכ
.השאל
.תוניצרב וסחיתהו .ייב
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/11/00 19:29
סדה :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ובתכנש תובוגתה תא אורקל תלצעתמ תא םא תוניצרב סחייתנש המל
-םיאלפנ םיפיט תונתונשו ,בתוכה לש בוט ןוצר ךותמ תחא לכ
האירק .ןללוצל ךירדמבו ל"נה תובוגתב תאצמנ ךלש הלאשל הבושתה
.המיענ
סדהל וביגה
 
22/11/00 10:51
ויז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.דומלל המ הברה ךל היהי ''וישכע סקס'' רפסה תא ינקת סומינונא
בוט םויו החלצהב
ויזל וביגה
 
22/11/00 21:37
ןוויס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינא יקצמיטסל עיגהש דע ןפוא לכב לבא.ותצע לע רקיה ויזל הדות
.ןומה דיספהל הרומא
ירבחל ריבסהל ךיא גשומ יל ןיא .רפוס תינשיב ינא הזמ ץוחו
.הצורו תבהוא ינא המ קוידב
?יליבשב הציע והשימל שי
ןוויסל וביגה
 
 
15/5/01 6:03
דואד :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
םירבדה דחא אוהו יעבט יכה רבדה הז סקס תשייבתמ תאש לבח
ישונאה ןימה לכ תא םידחאמש םידיחיה
לבא
תינשייב תא תושעל המ
זא
לארשיב ןייל ןוא םירפס תויונח המכ שי טנרטניאה יקדבת
:)
תנמזה המ הארי אל ראודב דיקפהש הככ םיפטוע םה
:))
דואדל וביגה
 
23/11/00 15:42
ויז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לכ אצי זאו תונתלכשה תמרב ירבדתו תונשיבה לע ירבגתת ןוויס
ילכות חק קרו רבדלו הישפוח שיגרהל ילכותו ןינעהמ ליפא סקסה
. בוט ימיטניא רשק רוציל
ויזל וביגה
 
24/11/00 23:21
תנודלי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...יתמשרתה דואמ
.תוחיתפהו הנבהה לע ,דובכה לכ
לע םימחרמ טושפ .יל םידרויש תבהוא אל םג ,םיטקש םימ ומכ ינא
םירדגומ אלה םיצימה תא תועטל ףאו חירהל ץלאנש ןכסמה רבגה
... יל לבח טושפ .ולאה
תונהל יל םורגל חילציש רבגה עיגישכו ,לכה תוסנל הנכומ ינא לבא
.הדות תריסא היהא ינא ,"הלילצ"מ
תנודליל וביגה
 
 
26/11/00 0:24
ןודלי :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
הז תא תושעל רשפא זא חירסמ חיר ולגיו ךל ודריש תששוח תא םא
....םייקנ םירביאה ינש זאו תפתושמ תחלקמב
ןודליל וביגה
 
 
12/12/00 17:37
המרוג :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
,תנודלי
.ימחרת לא
אל םירבגל םגש השיקמ תא ןכלו ,עולבלו ץוצמל םיענ אל ךל ילוא
.אלש והז זא - םיענ
ןינעב קר אל היעב שי ,זאו) תיניצר ןוחריס תכמב רבודמ ןיא םא
.(םימעפל) !דואמ !הרגמ אקוד הז (...תולילצהו םיקוקילה
ינא - ינפל וא תחלקמ ירחא קוקיל ןיב ,רוחבל יל ןתינ םאו
םאו .שגרה לע שגדב -שיגרהל לוכי ינא ךכ קר .ינפל ףידעמ
- םעט תויוקדב שוחל לוכי אוה (ךתואו) הז תא בהוא תמאב רוחבה
תצצופתמ תאש ינפל הינשב שממ ןגדגדה לש ץמצמחה םעטה לשמל
קר וליפא - תנמרחתמ תאשכ עפושש לזונה לש םעטה וא ,המזגרואמ
.תיתפרצ הקישנמ
תא םדוק ,הזמ תינהנ אל תא םאש הארנכ לבא ךיראהל יתלוכי ,וא
.רפשלו ביחרהל רשפא - זאו ,הכושמה תא רובעל הכירצ
המרוגל וביגה
 
2/12/00 22:56
שוש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?הנורחאה המזגרואה דע ?םיננואמ ךיא יתוא דמלל לוכי ימ
?עגרכ םייחב רבג ןיא םא עיצהל שי םיפיט הזיאו
שושל וביגה
 
 
12/12/00 15:35
רטכיר :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
םיגוניע לע לכה ךתוא ודמליש םירתא המכ שי ,יתריקי שוש
/http://www.sextechnique.com אוה םהבש בושחה .םיימצע
ךירדמ ןבומכו ,ןאכ םסרופש הממ בוט רתוי תוציצמל ךירדמ םג שי
(!!תילגנאב לכה) וארק אל םישנא הארנכש םיקוקילל
רבג יאצמת םעפ םא לבא ,דמח הז תוננוא - ריהזהל ךירצ ינא לבא
תא יחכשת אל (םיבלושמ תועבצא יליגרת םע) ךל קקליו עדויש
.חוכשל יצרת אלש הארנכו - םייחב היווחה
רטכירל וביגה
 
16/12/00 19:57
הנדרי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינא לבא הנעמביאכמ עמשהל לולע הזש תעדוי ינא -חוליג יבגל
תועיגמ ןתאש ומכ !'ץואא !םש םגיזיא דנא טפוסב תשמתשמ
תושעל ךירצש ןבומכ .תונידעבו טאל הלעמל וכישמת טושפ,םייכיריל
.הקד ירחא עקתי רישכמה תרחא םידקמ ץוצעק םוקמה לכל
םיחרומ כ"חאו המינפ רתוי םעפ לכ תוריהזבו טאל םיכישממטושפ
ינש שי לבא תעדוי ינא יטסידס תצק עמשינ הז .תוחל םרק תובידנב
אוה םימעפ המכ םייוסמ חטש לע םירזוחש ירחא .1 - תונורתי
רתוי הברהל קלח ראשינ .2 .באוכ אל רבכ הזזאו באכהמ "םדרינ"
.ךרו לילד חמוצו ןמז
ץםכתאנהל
הנדריל וביגה
 
 
16/12/00 21:18
ןריש :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
רביאמ רעיש תדרוהבש באכה תא ימצעל ראתל תלגוסמ אל תישיא ינא
.ןימה
יל הארנ .ןיידע ודרי אל יל לבא םימעפ הברה יתדרי רבכ ינא
???האריש המ תא בהאי אל רבגה ילוא יכ וליפא תשייבתמ תצק ינאש
ןרישל וביגה
 
 
23/1/01 14:55
icyice :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
האר אוהש המ בהאי אל אוהש דחפל המ ךל ןיא
הדוי טושפ אוה זא ינומכ ול בוט המ עדוי אוה םא יל ינימאת
ךתוא גנעלו ךל תדרל תורשפאה תא ול תתנ ללכבש ךל
icyiceל וביגה
 
 
24/2/01 12:48
יעור :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
......הבוגתב
רעוכמ אל ינא !!!הדות ידיגת זא ימל יל ןיאו תדרל הצור ינא
!תדרל ימל יל ןיא טושפ
יעורל וביגה
 
 
30/12/00 2:09
Master fucker :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תחלגמ אל איה המכסהל ונעגה ילש הרבחו ינא ,םיחוליגל רשקב
אל הז ,הז לע רבגתהל רשפאש ןוכנ ,עירפמש הפיא טושפ , לכה
. יטתסא רתוי םגו(ונתעדל)הפי רתוי הז לבא ארונ ךכלכ
םיאצוי הזמ ,רשפתהל םג רשפא םייחב םיינוציק תויהל םיבייח אל
...םיבוט יכה םירבדה
ב.נ
הלעגנש ' 'ל הבוגתב הלעמל הבתכש) תצצומ רפוס איה ילש הרבח
!!!...יוניכה תא תדבכמ טלחהב איהו (תוציצממ
Master fuckerל וביגה
 
5/1/01 1:19
תינגדגד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
המ הנשמ אל הז,ךלש רבגב טולשל ךיאל דואמ דמחנ רואת היה הז
היהי הז עורג המכו ישעת
דוע הציצמל שי הזמ- ץוחו !ול ףלחו היה לכה-!הבוט הציצמ ירחא
תובושח תולעמ המכו המכ
תחתפמ איהש ןוויכ תניוצמ תינללוצ םג איה הבוט תצצומ -אמגודל
לוגנורטשהשכ היתואיר תא
המכו המכ תחא לע דועו המישנה יכרדב (תופוחד םיתיעל) עקתנ
תמאבש) היצטידמל העיגמ תאש תינוטונומ הכ איה הציצמה תלועפש
ץירפש תלבקמ ררועתהל ידכו ךלש תומישנה בצק םע (ןמזה עיגה
...םינפב
םעפ ףאש ךכ ידכ דע םיידיהו ראווצהו עולה ירירש תא תחתפמ םג תא
.רקובב ךל סופת אל
ולוכ לתפתמ רבגה תא תוארל רידא קופיס הז יגולוכיספה ןפהמ
השוע תאש ומכ קוידב-חנוגו
!!!תנייוצמ השגרה תאז ויסכנ לכב תטלוש תאש הז ללכבו
ץוצמל יכ ןודעומל ףרטצהלו סרוק תושעל דואמ הצילממ ינא רוציקב
גולוכיספו היצטידמ,רשוכ ןוכמל תכלל םוקמב -ינוכסח דואמ הז
.ימצעה ןוחטבה תא הלעמ דועו

!ןלוכל החלצהב
תינגדגדל וביגה
 
8/1/01 9:57
הנטק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.העילבהמ םג תינהנ רמאמה תבתוכ תמועל ינא
םג,םרוג הזש ףרוטמה ישפנה טקפאב יחכותו יסנתש יאדכ ילוא
.ולאכש םיכנ יתיווח ,יל ינימאתו .השק תישגיר תוכנ ילעב םירבגל
הנטקל וביגה
 
 
24/1/01 13:43
רימת :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
..הרקי "הנטק"
תיזיפ םג רבגל השוע העילבש הממ דואמ ןהל טפכיאש ךומכ ובריש
.תישפנ םגו
אל "שנוע" איה המזגרואה עגרב קוידב ןייזל הפה ןיב תוקתנתהה
.ןטק
.הביס התואמ ,תרמוג איהשכ יגוז תבל קקלל הז ,ילש גונעתה
רימתל וביגה
 
10/1/01 22:43
העונ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רפסמ לצא הבוט יכה וליפאו) הבוט שממל תבשחנש תצצומ יתויה בקע
.בותכש המ םע תוהדזהל יל השק (...םישנא לש לטובמ אל
;)
!ש-פ-נ-ל-ע-ו-ג הז םוטקרה תא לקלל -הזמצוח
העונל וביגה
 
 
21/1/01 14:41
יריש :תאמ
ל הבוגתב
תחלקמל גואדל שי לבא - שפנ לעוג אל שממ הז םוטקרה תא קקלל
(: םדוק
העדוה יל יריאשת ךל אב םא העונ
ירישל וביגה
 
12/1/01 16:33
רבעשל יאדומא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הז בושח יכה
אל.....ףוסב ספערג עקתת אלשו....םיעט היהש דיגת איהתש
ער חיר....םיאתמ
רבעשל יאדומאל וביגה
 
 
25/1/01 4:38
רבדל יל אב יכ םתס :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
.ךילע איקהל יל אבש ליעגמ ךכ לכ התא "רבעשל יאדומא"
לעוגה תא בותכל ליבשב החודו הטוס תויהל ךירצ םדא ןב המכ דע
.הזה שפנ
!!!דחא הסכיא
רבדל יל אב יכ םתסל וביגה
 
18/1/01 0:20
dedi :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םירמוגש תובהוא אל הנושאר םעפש הז לע יתעמש ,ייחבו ,ץראב קר
היהיש .ץראב קר .הפב
dediל וביגה
 
 
24/1/01 22:59
םתור :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ןמזה לע לבחש םיעט ךכ לכ אוה ךיפשה
םתורל וביגה
 
26/1/01 14:10
me :תאמ
הפורשהל הבוגתב
המכ שי ...תוסונמ אלל בגא ךרדו .....תצקו דומעל תצמותמ ,יפוי
...םימיעט ןכ
meל וביגה
 
27/1/01 17:52
תילילח :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.עבצ תונומתב וא םירויאב הוולמ אל אוהש לבח קר ,ןייוצמ ךירדמ
תילילחל וביגה
 
27/1/01 17:58
תיסוכ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,םירוחט יל ויה אל םא ...הזמ ץוחו ,סוכ'ת יל ןבציע ךלש ךירדמה
...תחתל יל סנכיהל ךל העיצמ יתיה
תיסוכל וביגה
 
30/1/01 15:32
טסינבוש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...השא בוט
?דובעל הצור תא
!!!הדובעל הללאיו אטאטמ יחק
!ןמזה לע לבח
...םידגבה תא יל יסבכת זא אל םא
אל תאש ןמזב ןיזה תא יל ץוצמל ךיא ןאכ יארקת תמטמוטמ תא םאו
...תדבוע
...ןבומכ ה'גנופס ישעת כ"חאו
,תובוקר תוננב ,םילופנ םיידש םע תושבי תוננב ןאכ ןכלוכ
!!!הלסאה תא ופטשת
!ךשוחב ודבעת
!הבאיוג ומכ הארנ סוכ
!!טרופס האור ינאש ןמזב יוקינ ירמוח תונקל וכל
...+50 תונב תובוקרו תומוח ןאכ תוננבה לכ
!שפנ לעוג
תא וקנת הריכזמה תא םינייזמ אלימבש ןכילעבל ץוצמל םוקמב ילוא
???תיבה
!תונטק תוינמופמינ אי רבכ תיבה תא וקנת
!ודוהמ תונטקה תויתיסאל וריאשת םינויזה תא
רבכ םהש יל ונימאת ..םירבגה תא קפסל ךיא בושחל םוקמב
..םירדוסמ
תא וקנת ,ה'גנופס ושעת ,קבא ובאשת :תואבה תורוצב תיבה תא וקנת
םיתורישה
תא וקנת ,קבא וקנת ,(!!!דואמ בוט הלסאה תא שירבהל ךירצ)
,הפצרה תא וקנת ,תונולחה
!והשמ ושעת,םילכ ושעת ,הסיבכ ושעת ,היטבמאהו חבטמה תא וקנת
!הדובעל תושבי תוננב הללאי
טסינבושל וביגה
 
1/2/01 21:53
שומ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םייחהמ הלודג תא


דובכה לכ
שומל וביגה
 
4/2/01 20:38
N.K.K :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תועיד ריעצה רודל ריבעהל ןיא יזא ,ןניקסע ימדקא ןוידב םא
!תודבוע לש הווסמב
ףאו ,התוכיאב םוגפל ילבמ הנומתהמ תאצל טלחהב לוכי תעבטה יפ .1
!םימיוסמ םיירטינס םיאנתב ותוא איצוהל יוצר
יאיקת םומיסקמ - הנומתל ריזחהל רשפא טלחהב העילבה טנמלא תא .2
לכב !םינידס ופילחת זאו םילזונ תצק ופילחת ?שי המ !הרזחב וילע
אל הזשכ יכ ,דחא םתס לע העילבה טקא תא תוסנל ץלמומ אל ןפוא
!םייחה לכל המוארט תויהל הלוכי וז !הז אל הז ,הז
! HAVE FUN GIRLS
N.K.Kל וביגה
 
10/2/01 0:07
לטיבא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םכל תוצצומ ונאש ןמזבש תוחמש ללכ ךרדב ונחנא ןכא :ונלש םידומח
,וכרבתהש הלאל ,לבא ,תינמז וב םירהצ תחוראל םוקמ ונל ראשנ אל
.םימיז ןיא םישנל :ורכז ונא ,תיחשמ ילכב ,םינגהו םשה תרזעב
רבוע המישנה הנק :הרצק תימוטנא תרוכזת .םושנל תוכירצ ונחנא
.ןורגב
תא םידימצמ םתא הזטסקאה אישבשכ הרגמ תויהל לוכי הזש ןוכנ זא
,םעטה ןינעב ,תינש .םושנל ונת ,קליחד לבא ,םכלש ןגאל ונשאר
ואיצמה אל דוע םכל םג :רוכזל אנ ,ונלש םעטה לע םירטקמ םתאשכ
.דלוקוש וא לינו םעטב תיאקירמא הדילג םשמ האיצומש דצב תידי
?םכלש יטנגה ןעטמב שי תוירולק המכ קדב והשימ ,בגא ךרד
לטיבאל וביגה
 
 
20/2/01 23:09
ביני :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
םעטה ןיינעב ךתוא קידצהל לוכי ינא המ םושמ ןכבו
?המל - תחא לכל הנוש םעט שי בגא
םעטהו םח היה לכה - יתנהנ ארונו דנליאתב תידבשל םעפ יתדרי
רזומ
יתייהש הדימ ותואב התיא ינאש ימ תא גנעל בהוא ינא הרקמ לכב
יתוא וגנעיש הצור
ביניל וביגה
 
 
15/5/01 5:54
דואד :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תוירולק 37 עצוממב אוה תירבג המריז לש ירולקה ךרעהש יתעמש
ןקת תייטס תויהל הלוכי הנוזתה בצמו תומכה ילדבה ללגב לבא
דואמ הלודג
לבא
רטיל עבר ךרעב םירמוג םיריזח יכ הברה אל הז כ"הס שי
ו
ךתוא דירטמ ןיידע הז םא
זא
תוירולק 4ב שמתשמ ףוגה חרק תיבוק רישפהל ידכש ןובשחב יחק
זא
ךתוא גיאדמש המ הז םא
זא
חרק תויבוק המכ ץוצמל כ"חא הלוכי תא
:)
דואדל וביגה
 
22/2/01 5:28
ןנערו ריעצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אלל דומיל והמ ךא .. םיארוקה לש תופסותה םגו...רמאמה דמחנ
..?חטשב ןומיא
ינא ...תוילרואה היתולוכי יוצימל העיגה אלש השיגרמ יהשימ םא
..תוסנתהל ןכומ


רזבואמ ןללוצ-
ןנערו ריעצל וביגה
 
26/2/01 17:12
לפואה תכיסנ תיליל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לפואה תכיסנ תילילל וביגה
 
28/2/01 2:07
ןיבור רפוטסירכ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רצק רופיס ףיסוהל יתיצר אשונב קימעמה ןוידה תובקיעב הרקמ לוכב
,לבא ותוא רפסל ילש סרטניאה אל הז רבגכש
תעלוב אל לבא ,סקסל רושקש המ לוכב הלכ יד איהש ילש הדידי
שי ,הרבחו לרוגה הצר ,הפל הל סנכהל לזונהמ תענומ יללכ ןפואבו
ץראה בוט לוכמ הל ריאשהל הליחת הנווכב אלש רחב ,רבעשל ןייצל
הלש ןורתפה הרקמ לוכב (ןווכתמ ינאש המל םיניבמ םתא םא) הפב
,ללקל וא קורילמ יתריצי רתוי ברה היה
תענמנ ינפל רמאנש ומכ איהש קר ותוא קשנל השגינ איה םייסש עגרב
הפב ותוא הרמש לזונהמ
.רקיה הגוז ןבל ותוא הריבעהו
"!!!הז ךיא אוה םג שיגריש ,הפב יל רמג אוה םא"


,הזל םיפצמשכ קר לבא "snow ball" ארקנ הז העונצה יתעד תוינעל
.הצורמ היה שממ אל אוה רומאכ
ןיבור רפוטסירכל וביגה
 
 
1/3/01 18:01
gaya :תאמ
תיבב וסנת לא םידליל הבוגתב
הל דובכה לכ
ךרבחל השעת לא ךילע אונשש המ
gayaל וביגה
 
1/3/01 7:59
ע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
(!דואמ וליפא) תינהנ אקווד ינא לבא םכתיא המ תעדוי אל ינא
.הז תא תושעל
?ער תויהל לוכי רבכ המ - ולש האנהה תוחינג חירה םעטה
הכרמעב הדדוב יד ינאש בושו בוש הלגמ ינא ,יתמהדתל - המ םושמ
(?תודוסחה) יתורבחו
ינאו והשימל הנוגה הרוצב ץוצמלמ תולעגנ שממ אלא תוענמנ קר אל
- תלאוש
?ןה וא ינא ,רדסב אל ונתיאמ ימ
אל אוהש ןבומכ ןמז לכ)?הז גוסמ הנהמ עצבמב (רדסב אל וא) ער המ
(דחוימב הנהמ אל הז ,םיניינעתמה לכל - הפב ךל רמוג
םאו הבהאמ הז תא השענ תוצור ונחנא םא - דחא רבד קר םינבה םכלו
ףא לבא) םעפ ףא - ךכל הבוט הביס הנשי הארנכ דבל םשל ונדרי אל
....הטמל ונלש שארה תא תונידעב אל םגו "ופחדת" לא (!!!םעפ
?םתנבה
על וביגה
 
 
15/5/01 6:06
דואד :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
יתוחא יגאדת לע
:)
רדסב תא
:))
רדסב םג ןה
:)
רתוי תא לבא
:))
דואדל וביגה
 
1/3/01 11:41
ףסא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לש "םיצימה" ןמ םועטל לוכיו ךירצ ןכ ינא המל יתנבה אל םעפ ףא
,התיא ינאש הרוחבה
.ילש תא םועטל תברסמ הרוחבהו
,(םירטילב תורמוגש תורוחב שיו) הפה ךותב יל תרמוג הרוחבש ומכ
הל רומגאש רבדה יעבט
.ןכ םג הפב
ףסאל וביגה
 
 
1/3/01 18:00
gaya :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ךכב הצור איה םא קר הפב הל רומגתש יעבט ךא היהי הז
חירכהל רשפא יא...הז לע ךל הבבס הפב ךל תורמוג ןהש הנהנ התא
םיצור אל םהש םירבד םהל ושעיש דחא / תחא ףא
gayaל וביגה
 
1/3/01 20:49
ילמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הז תא בתכ וא הבתכש ימ ןייצל תבייח
תור ר"ד םוקמב םיינימ םייחל הרומ תויהל לוכי
לודג ןמזה לע לבח
ייב ךכ וכישמתו
ילמל וביגה
 
2/3/01 11:20
ןרוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.קנע-דיגהל בייח ינאו הזה רתאב ילש הנושאר םעפ
הככ וכישמת
ןרואל וביגה
 
9/3/01 1:29
BALI :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דמחנ
םייתפש קתמ שממ
BALIל וביגה
 
19/3/01 14:28
ןב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
....היעב יל שי
ז"לבח ..תיסוכ הז המ ההצצפ הרבח ול שיש רבח יל שי
ולש הרבח תא בהוא ינאו
ילש הרבח הלש םייחב תויהל הצור אל ולש הרבחו
?ךכסכסל יל יאדכ הלש רבח תויהל הצור דואמ ינאו
ןבל וביגה
 
1/4/01 17:18
ןורוד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!?!?!?םיממהמה םינכתל יארחא ימ
ןורודל וביגה
 
5/4/01 17:14
הנד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הלואגה העיגה ףוס ףוס ךירדמה תבתוכל דובכה לכ דיגהל הצור ינא
הצור ינא , בוט אל והשמ השוע תאש שיגרהל ילב רבגל תדרל ךא
!תידימ םמשייל ליחתא ינאו יביל תמושתל תוצעה תא יתחקלש עידוהל
הנדל וביגה
 
 
29/6/01 14:29
?Lama kaha :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
u can start on me!!!!
?Lama kahaל וביגה
 
9/4/01 16:04
תלפליפ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יל רוזעל לוכי והשימ ללכב הפ ךלוה המ הניבמ אל ינא הככ זא
אשונב ץעיל יל אב ארונ יכ השקבב יל ריבסהלו
!!!!!!!!!!!!תוציצמה
תלפליפל וביגה
 
 
24/4/01 15:08
לאכימ :תאמ
תיחמומ ינאש םירמואל הבוגתב
??? הז תא רמוא ימ
?? תיחמומ תאש רשאל ידכ ךתוא קודבל רשפא
לאכימל וביגה
 
29/4/01 22:45
ג יחצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!לודג !לודג !לודג
הלחא שממ
תא הלודג
הפי שממ
ג יחצל וביגה
 
5/5/01 17:55
תימלועה תצצומה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הינשהמו דרוי רבגה יכ ךירדמב םימשור םתאש המ רדסב אל הז
..םש החוש אוה הנושארה
..םיצימ תולבקמ ונחנא הנורחאה הינשב קרו שבי אוה תוחפל ונל
הז .םכלש גוז ןבמ ולעגת לא לבא עולבל תובייח אל ןתא ולבק זא
..םידדצה ינשב הבהאמ אב
??ןוכנ ..ימוג תכיתח םע דרי אוהש תוצור ןתייה אל
תימלועה תצצומהל וביגה
 
10/5/01 13:18
levisem :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןיינעמ
levisemל וביגה
 
15/5/01 21:12
ןר :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןכא רמוחה הלעמלמ יתיארש המ יפל ........באכה םע יתהדזה ןכא
רבכ הז , הדועה רמגב לזונה םוקימל רשקבו ..........הל ףרוש
תחא לכ לבא ...םינפה לע רומגל יתנהנ ארונ ינא .....הב יולת
אלש הלאלו !!! ברעה תכלמ איה הציצמ ...הלש תוטלחההו
הציצמ תורענו םישנ ...וחקפתתו ורגבתת דוע ארונ אל .....תוצצומ
םג תלוכי תצקו ןוצר תצק םע ךא שיו שי ...ליד גיב הזכ אל איה
תצק שי םעו קשמה לכ תא קשח תצק םעו תלוגנרת קופדל לוכי ליפ
...הבבסב םכל היהיש זא ..........הווחה לכ תא םג זא הבהא
ב.נ
! הדוקנ ,םיבוט טושפ םה .... רמאמ לכמ הנהנ ינא
ןרל וביגה
 
22/5/01 21:22
תקפוסמ אל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
וישכעו,הבתכה תא וארק םהשכ רשואמ ונרק םינבה בורש החוטב ינא
הכירדמ שי םהלש (...תצצומה) הרבחלש םיעוגר תויהל םילוכי םה
?!?ונתיא המ לבא ...הפ "תכמסומ"
םג אוה לבא ,והשימל תדרל ךיא עדא ינא וישכעש דאמ דמחנ הז
ךירצ ?אל ,הדימה התואב תרשואמיתוא ךופהל ךיא תעדל ךירצ
תצצומל אלו ,ץצומל ךירדמ היהי הז םעפהש קר...תפסונ הבתכ ףיסוהל
תקפוסמ אלל וביגה
 
 
29/6/01 14:32
?Lama kaha :תאמ
!?!?תונבה ונתיא המול הבוגתב
i can help u with that, actualy i want to!!!!!
?Lama kahaל וביגה
 
30/5/01 11:25
רואטמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.... תיביטמטלואה היווחה-הציצמ
..... ינפל תדרל ץלמומ
רואטמל וביגה
 
 
14/6/01 18:18
תעלוב אל תעלוב :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
קר ,עולבל היעב יל ןיא ...קשחה יפל תעלוב ינאש איה תמאה
הפב רומגל רתוי םינהנ םירבגש (תויציצמה םעו) ןמזה םע יתנבהש
המל זא ...רשוא םהל םרוגש המ הז ...םינכסמ ...ץוחב אלו
!!!???אל
הזו הבער יתייה) !יתעלב ןכאו והשימל יתדריש הנורחאה םעפב
היווח"כ הציצמה תא רידגה אוה (!הזה לזונה םיניאטורפ אלמ
!!הזב הבוט טושפ ינאש תושעל המ ונ .. "תיהולא
תעלוב אל תעלובל וביגה
 
 
29/6/01 14:26
?Lama kaha :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
i need blowjob!!!!!
?Lama kahaל וביגה
 
15/6/01 1:39
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
!רקיה דואד
ךירדמה יחטיש תצק ,דמחנ רתא תמאבו ,רתאל סנכיהל (ה)תצלמיה
קפס אלל התא ,תאז תמועל לבא ,םיטרפל סנכינ שממ אל ,תצצומל
תא ,ךלש עוגנה רובידה תא ספספל רשפא יא !לודגבו בככמ
יזר תא םלועל קלחל ךישמת זא !תוגהנתה אל וז טושפ ,תויונינשה
!ורפתשי קר דיתעב ךיתוצלמהש הווקמ !עיתפהל םיקיספמ אלש ךחומ
וז הבוגתל וביגה
 
23/6/01 13:39
תוחרזא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
8 בונ יתמ דע
תוחרזאל וביגה
 
26/6/01 12:47
laleina :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תאשכ ליחתמ ישוקה ,הלודג היעב שממ אל וז תדרל ,הזכ אוה ןיינעה
...ןמז ידימ רתוי םש תראשנ
ךדיאמ ךא ,יניפצתש ןוצר והשלכ ןפואב הארמ וניא רקיה גוזה ןב
..."םילאה הקשמ"ב ךתוא תוקשהל תונוכנ םג הארמ וניא
ראשיהל ןמז המכ :(תונעל ןכומש ימ לכ וא) ירבגה ףגאל ילש הלאשה
!?רמגא ינאש וא רומגי אוהש תוכחל תמאב םאה ?!?םש
laleinaל וביגה
 
 
27/6/01 16:36
סאילא :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
רתוי יבשחת לא....תרמגנ תאש דע וא רמוג אוהש דע םש יראשית
אוהש יארת םא םומיסקמ...ילעת ךל סאמנ םא....ידימ
ךתוא קנפי אוהש ירחא םשל ירזחת...סאבתה
סאילאל וביגה
 
28/6/01 20:27
ףונ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.....שבויה,שבויה...והשימל ץוצמל ילב הנש טעמכ,תמאב
!הפב יל שבי
ףונל וביגה
 
 
29/6/01 21:30
ןורי :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
!"ךתוא תוקשהל" בדנתיש והשימ אוצמל ילכות דימת
ןוריל וביגה
 
 
20/7/01 15:15
ךבוהא :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
!!!!!!!!!הדומח יל ץוצמל הלוכי תא
ךבוהאל וביגה
 
29/6/01 14:59
יוב היפאמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יל היהש היעבה דואמ יל הרזע איה ךלש הבוגתה לע הדות הקותמ
ינא ןיז הזיא) רוזחמב תחא לע יתלפנ ילש לזמה םע ינא ארח והשמ
!!!!! ןיבמ אל ינאו הזמרו הזמר איה לבמט וישכע (עדוי
ץוחל חטב יתייה וונ בוט תרמוא איהש המ אלו הדיריה לע קר יתבשח
????!יתוא הניבמ
זאו רוזחמב איהשכ הל תדרל יל עירפ אל הזש הבשח איה רציקה זא
ןבל והשמ טלוק ינא םייסנכמה תא הל דירומ ינא הל דירוי ינאשכ
ונעדי אל ונינש זאו !!!!!!!סססססככייייא הזכ םוח םודא תצק םע
ןויסינהמ והשמ דמלל וא דיגהל המ ךל שי הקותמ זא !!!!!תועל המ
!!!החמשב יביגת ךלש
יוב היפאמל וביגה
 
 
19/7/01 13:57
laleina :תאמ
הננ ךל הזל הבוגתב
.הזכש רבד ךל תושעל הכירצ התיה אל תילבמטה ,לכ םדוק,בישקת
אלש םירבג שי ירה,ךלש תוישיאה תופדעה תא תעדוי אל ירה איה
ףידעש יל הארנ ,בצמל תלפנ רבכ םא ינש רבד .םד תצקמ םהל תפכא
םד .ןיזה תא ףוחדל ,רזכא תויהל אל ידכו ףוצרפה תא םשמ ףיעהל
תודוכלמ יתנמט אל ישיא ןפואב ...ךכ לכ יארונ רבד אל אוה
.ומצע לע רוזחי אל הזש ךליבשב הווקמ ינא .שיאל הלאכ
laleinaל וביגה
 
29/6/01 21:27
ןורי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רמוחה לש עגמה ומכ הרקיש ץלמומ אלש תבתכש תורעה המכ שי
המל תרחא ערזה לש ומעט ןכ-ומכו ,ךל הרק הזש רמוא הזש םייניעב
.תאז תושעל אל הצילממ תא
תושעל תולידגמ ףא ןהו עולבל תובהוא דואמ דואמ תונב ינויסינמ
.םינפה לש ינוציחה קלחב ראשינש המ תא תוקקלמו
ןוריל וביגה
 
 
10/10/01 19:39
SHUSHA :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ןוליעגמהו ןושפיטה ןוריל
.תורעשה הלאכ הלעי,ךומכ היפרגונרופל רוכמש ימ קר
ךליבשב)ךתרבחל הציצמ םויסב התא םג םאה תעדל ןינעמ יתוא
(הדירי
?ראשנש המ לע גנעתמו קקלמ
....ימאי
SHUSHAל וביגה
 
6/7/01 22:47
הנונ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.........ןמזמ יתיאר אל םינויז לש וזכ תומכ ,רבדא המו רמוא המ
.חומ ינויז ולאש לבח קר
הנונל וביגה
 
 
7/7/01 23:04
glasses :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
,לכש ינויז ולאש תבשוח תא םא
? ךתומכש הגונעמ הבוגתל וניכז םואתפ המ
glassesל וביגה
 
7/7/01 2:24
ןרוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!ףונ,ףונ
!!!ףונמה רקיעה-ףונה בושח אל
ןרואל וביגה
 
 
5/11/01 14:13
יצומ :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ץוצמיל
יצומל וביגה
 
14/7/01 21:23
הלארשי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:לואשל יתיצר
?רועה לע שבייתהל ערזל תתל רוסא המל
הלארשיל וביגה
 
18/7/01 3:07
יסקסה םחנמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב


ןושלה םע תטהול תיתפרצ הקישנ איהשימ קשנל יל אב שממ וישכע
ביבסימ םירבד הברהו טהל םע ןבומכ ףוצר תוקד רשעמ רתוי ךשמב
ספאל דיימ רשקתתש ינומכ קשח ותוא תא םג הל אבש איהשימ שי םע
היהה הז ירעטצית אל תאו הנומש עבש ספא עברא עבש עבש שולש שמח
רתויב ןיינעמו טהול
עגרכ ןמרח דואמ אוהש ............... ינמ תא שקבלו
יסקסה םחנמל וביגה
 
20/7/01 13:49
Mike :תאמ
הפורשהל הבוגתב
There has been a lot of discussion here about technique
but to tell the truth - the way I Ido it
it doesn't really matter

I ask my partner to lie on her back
then I start licking and sucking her toes
while my fingers are crawling up her legs

I keep on going my mouth sucking and licking her feet
while my fingers move up

when my tounge moves to the legs
my fingers are on her inner thighs up and down

then I slowing lick up and down her inner thighs
while my hands are massing and tickling her ass

as my mouth comes up to her ass
my fingers go up her side and circle her tits

next step is my tounge in between her ass cheeks and in
her
asshole
while my fingers twirl her nipples

Then I ask her to lie on her back and Ilie next to her and
suck and lick her neck and shoulders
as my mouth comes down to her tits I am moving around and
my
lips are around her nipples

My mouth continuws down her side and by this time my cock
is opposite her face

so Iaske her to lie on her side and we each put our heads
in
between each others legs

I lick her upper thighs and her ass all around her pussy
and she does the same to my balls
by this time we are both so hottt
that we just go crazy eating each ohter
or having a good doggie style fuck

it is great
for more options contact me at pilotmike2000@yahoo.com
bye
Mikeל וביגה
 
30/7/01 21:52
stingush :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דבלב ריינה לע...תובוט ךכ לכ ןתא
החילצה תאזה הבתכה , ןתיא יתייהש תונב לש תדבכנ ךומכ ךותמ
דבל התשע ןהמ תחא לכש הממ רתוי הברה יל תושעל
.דחי וליפא , םצעב


(: חבושמ הזכ רמאממ תונהל טנרטניא שיש לזמ
stingushל וביגה
 
7/8/01 0:31
תינגדגד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
..............תויוטש םכתא ובזע
תבהוא דואמ ינאש וניבת ילש תמדוקה הבוגתל ועיגתו ופדפדת םא
.ינממ הזה יאליעה גונעתל וכז הלוגס ידיחי קר לבא ץוצמל
רבג הכירצ ינא תררוס תויהל הפיאשב הקוור תויהל יתרזחשמ וישכעו
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!דיימו
םנשי - לבא !הרכה דוביאל דע יתוא קפסל חילציש רבג הכירצ ינא
:םהו .יוכיס ןיא םהידעליבש רבגל םינוירטירק המכ
ריעש אלו םייפתכ בחר תויהל ךירצ , 24 ליג לעמ היהיש
יכה-יכהו .רחרחשו ההובג תויהל ךירצ (הבבס הז תורעש תצק)דחוימב
!!!!םיענו רשי םישרמו לודג ןימ רביא ול היהיש בושח
ילש תורבודמה תוציצמהמ תחא תא קינעי ינא גנעמ ןימל הרומתב
!למגיהל וצר אלש םירבג םנשיו
ותוא לע ביבחתל ילש תוציצמה תא ךופהי ינא דחוימב בוט היהי םאו
.דחא
!!!!! םורופה יבג לע "םפוצרפ" תא וארי םיניינועמה
תוביטר תרצוי םייתנב
תינגדגדל וביגה
 
 
15/8/01 17:44
ELAD :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
םינייע יל שי.דואמ בוט הארנ ינאם הובג ינא.....הככ. ךל םולש
רביא,ירירש,ינטש רעיש,תוקורי
תא ירפסת<--..........................................ןימ
לכונש חוטב ינאש הנטק היעב הנשי.ךרואה תא יעדת תודוקנה
ביבחת יל שי!!! המ ישחנ.21 ןב ינא:....היילע תולעתהל
לכל.םיסקמהו ישנה ןימ רביאה לש קוקיל לע הלוח ינא ןוכנ...םג
יסעמ סרוק יתישע} יללכ ףוג יוסיע:"סונוב" ףרוצמ הקסעה
לכ תושעל ילכתש חוטב אל ינא ינממ יוסיע ירחאש ךכ{םיאטרופס
החלצהב ךל היהיש.טלחומ"הרכה דוביא":תרמוא תאז... הברה ךכ
.!!!!!!!!!!!לבח.21 ןב הלוכ ינא?הההא לבח המכ.
ELADל וביגה
 
 
30/9/01 1:17
תינגדגד :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב

...........
.....................................................
.....................................................
????..?..............................................
........................?????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..................
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......................!!!!!!!!!!!!
...............................1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..............!!!............../.(...................
.....................................................
............./....(..............!!!.................
.............................................!!!!....
...(...........!!!...................................
...............................!!!!!............./...
.....................................................
...............!!!!........../....../(..(.....!!!....
.....................................................
!!......../......יג../.!!!!..........................
...................................................!!
/.!!.................................................
....................................!!!!!.......(....
תינגדגדל וביגה
 
19/8/01 17:38
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
...ינממ רתוי תממעושמ הז תא המשרש ימו ינלוח הז


.הליה
וז הבוגתל וביגה
 
27/8/01 0:03
תינגדגד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
..... ךממ תממעושמ רתוי ינא ! ןוכנ
אל שממ הזו??!!?? סקאה םא יתבכשש ךכ ידכ דע דואמ תממעושמ ינא
!הסאב.... ורבע םימימ תרכוז ינאש ומכ היה
תא ררועל חילצמש אצמנב רבג ףא ןיא תרזוח ינאו ןיאש ללגב לכה
הז ללגבו סקסבש ףוריטה
חילצמ אוהש-ךיאש הזה םורופה יבג לע תממעתשמ ינא ךומכ קוידב
.ןייניע יב ררועל
םיבתוכש םינכסמה תא ותיא ןיינעל םממעשמ תמאב והשמ ךל שי םא זא
! תאז ישע אנא הפ
......יתוא יממעשת לא זא דע
......הרצל יתפתוש - ךל היהיש בוט םוי
תינגדגדל וביגה
 
27/8/01 20:30
ךאלמה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!ול םיצצומש בהוא אל אוה םאו
ךאלמהל וביגה
 
31/8/01 16:25
תינגדגד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
! הרקי ךאלמ
???ןוכנה םוקמל תעגהש תא
!ןיינעתהש דחא ףא ןיא םגו חתפנ אל דוע הציצמ יטנאל םורופה יכ
!!!!! ול תצצומ תאשכ בהוא אל אוה ילוא
!העד יעיבת זא קרו ךממ תומכחמ ימיכחת -ידמליתש דע םייתנב זא

סאמה
.......................................................רט
תינגדגדל וביגה
 
2/9/01 17:07
ץיצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רתוי םיבהוא םתא המ םינב זא
?בוט ןויז וא הנוגה הציצמ
ץיצל וביגה
 
7/9/01 11:52
ZakNaBut :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ר"תיב הללאיו
ZakNaButל וביגה
 
10/9/01 13:46
belye :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ל"הנה ךירדמב הנומטה תויניצה תדיממ םלעתהל היה יתורשפאב םא
תוישומיש ךכימ הרתי ףאו תובוט ויתונווכש דיגהל לוכי יתייה
העקשה תדימ השורד תרבודמה הנמלש ףיסוהל ץוחנ ךא, אילפהל
םא תרפתשמ לושיבה תוכיא ןכ ומכ ,תעצבמה תינלשבה דצמ תרבגומ
ירקיעה ךרצימהש אוה ותובישיחב טיעמהל ןיאש ףסונ טרפ .ןויסינ
הלוכי ןכ הסונמ אלה תינלשבהש ןאכמ ,דחוימב ריבש וא ןידע וניא
ןכ ומכ ,רבודמה ךרצימב הלופיטב תזעונו החושק רתוי תצק תויהל
עוציבה "רמג"ל דע טלחהב תיחרכה הניה לושיבה ךילהתב הדמתה
.תוצצומל good luck .לישבתה תחלצהל
belyeל וביגה
 
14/9/01 3:03
םוסרפל אל ריאי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
היה "ילאר ונימ" לש ויתוצע -ער אל היהש תצצומל ךירדמהשמ רתוי
.הלועמ
םוסרפל אל ריאיל וביגה
 
17/9/01 16:09
ירמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
(:...הפ ןוידה תמרב תדמוע אל ינא
ירמל וביגה
 
 
18/9/01 2:18
ןורי :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
םיעדוי םע םיבהואמה ינשל םיענ דאמ תויהיל לוכי הזש בשוח ינא
בוט ןימה תא תושעל ךיא
.....יסנ רבגה לצא םיענ יכה קלחה הז ירה
ןוריל וביגה
 
27/9/01 15:16
רימא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הילטיאב ה מ י ה ד מ השפחל (םייתש םג רשפא) גוז תב שפחמ
רימאל וביגה
 
27/9/01 15:22
רימא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רבוטקוא לש הינשה תיצחמב השפוחל (םייתש םג רשפא) גוז תב שפחמ
.הילטיאב
הלעמל הבוגתב הרדגהה ואר......השפוחה יפוא יבגל
רימאל וביגה
 
30/9/01 1:06
תינגדגד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רקי רימא
ידיימ רתוי קיצהל אל חיטבמו םלשמ התא םא אובל חמשא ינא
ל"נה םיאנתה יפל אובל חמשתש הרבח םג יל שיו
בוטה דצה לע רדתסי לכהו הדימב זאו
..................................רתויב
...........לובגה םה םיימשה
תינגדגדל וביגה
 
12/10/01 3:27
תנע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
....טרופמה רבסהה לע תוננבל הדות


!!!תוירכוס לע ולגרתת ,תוצצומה יחי
תנעל וביגה
 
 
12/10/01 22:53
יקיימ :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
טושפ םתא

!!!!!!!םירגפמ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..ינדל תונפלםינמזומ םתא והשמ וא םכל םמעשמ םא
..הציצמב ןיינועמ אוה
!!קלע הקלח תרטע ול שי
םמעשמ דודמ דואמש ןטק הזכ ןיז םע 10 ינב םידלי חטב םתא
!!םהל
:!תחא הלימב טושפ םתא
!!!!!םיעפשומ
יקיימל וביגה
 
13/10/01 18:54
דמחנ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דמחנ רמאמ
דמחנל וביגה
 
21/10/01 18:08
םיצצומה לכל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:םכל הווש..תוציצמ וב שיש בינגמ רתאל תסנכנ
http://www.yellowsite.up.co.il
םיצצומה לכלל וביגה
 
26/10/01 0:01
ינא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
עמשינ הזש ומכ ליעגמ ךכ לכ אל הז תונב החכ זא
דמחנ וליפא הז
הז תא םיראתמ םינבהש ומכ לקמ לע הירכוס אל הזו םעט הזל ןיא
םינועריזה תא םתעלב ןכ םע הלא םעט הזל שי
ליעגמ הזמ הזש ימצעל תראתמ ינא יכ
דמחנ יייד לובלובה לבא
ינא ל וביגה
 
30/10/01 5:41
יטליט :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דחא לכ לבא,,, סקס םיבהוא ונלוכ היהי אלש ךיאו היהי אלש המ
ולש וכרדב
הז לע ורבד םומיסקמ וילע וחכוותת אלו ןייניעהמ ונהתש בושח יכה

דואמ והשממ קלח אוה לבא לכה אל הז סקס םכתובוגת יפל ןבומכ יכ
ול םיארוקש בושח
ה/תא םא הנשמ אלו........ דבלב האנהל תיגוז םיסחי תכרעמ
,וכו הא/יושנ ה/קוור
הלאכ שי הימגודל םימעטמ שי וכותבש טירפת ומכ הז סקס בגאו
שי הימגוד דועו אלש הלאכ שיו ילארוא ןימ לולכ םהלש טירפתבש
אלש הלאכ שיו ילאנא ןימ םלצא לולכש הלאכ
תא ול שי דחא לכ,,, יכ דחא לכל ילאודיבדניא הזש ןבומכ זא
רציקב ץומח ישילשה קותמ ינשה ףירח בהוא דחא בהוא אוהש םירבדה
!!! ינשב דחא ובשחתתו הבוט יכה ךרדב ונהתו םייח ושעת
יטליטל וביגה
 
 
30/10/01 10:27
הפיטמה :תאמ
!!! עגר ובישקת בוט בוטל הבוגתב
הז לכב תמאב הניבמש ימ םיקדוצ םלוכו םכלוכ תא יתעמש זא בוט
הזש הנקסמל(...לבחו םעפ ףאש הלאכ שיו) םימיה ןמ םויב עיגת
תונבה ונחנא קרו...םיהולא לש ותריציב םיראופמה םירבדה דחא
ת ו נ ה ל טושפ הז ףיסוהל יל שיש המ זא...הז לכמ תוחיוורמ
בוז דע וילע ערחתהלו ךלש קר אוהש שיגרהל הז לכמ
(..יוטיב תרוצ קר תאז עגרהל,םינב)..םד


סקס הבהא הברה םע בוט םוי ונלוכל היהיש זא
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ת..יצמו
הפיטמהל וביגה
 
31/10/01 1:09
יטליט :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אלו םינהנ שיש הממ תונהל םיעדויו םיבהואשכש םיניבמ ונלוכ
ןובשח םיקפוד
בלה לכמ לכה ושעת םינשקע ויהית לא,, תרחאו הנוש הארנ לכה
הבהאבו
רחא רבד לכ וא סקס הז םא הנשמ אל הזו
יעצמאב ושמתשתו תולחממ ורהזתו םיאירב ויהיתש םלוכל תלחאמ ינאו
העינמ
ומשגתה םכבילב תונטקה תולאשמהש םכל תלחאמ ינא בושח יכהו
יטליטל וביגה
 
16/11/01 15:51
לברקניט :תאמ
הפורשהל הבוגתב
סססססססססכככככככככככייייייייייייייאאאאאאא
לברקניטל וביגה
 
 
5/12/01 11:15
רתויב יעביט :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ילש תורעש תחשמ הז סכיא רמול המל
רתויב יעביטל וביגה
 
4/12/01 14:06
יגידע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
500ה הבוגתה תויהל יתיצר םתס
יגידעל וביגה
 
5/12/01 11:10
רדסה לילל הכחמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תלגוסמ אל לבא.......לבא הז לע הלוח טושפ ץוצמל תבהוא ינא
עולבל
:ארטוס אמקה הרביד תונב עברא דגנכ
תצצומ תחא
תעלוב תחא
תקרוי תחא
ץוצמל תעדוי אלש תחאו
רדסה לילל הכחמל וביגה
 
 
18/12/01 23:19
aki :תאמ
הלודגה תצצומהל הבוגתב
???ךתוא אוצמל רשפא הפיא
akiל וביגה
 
13/12/01 0:53
ילטיל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןמרחמ הזש המכ היה וילע בושחל יתלוכיש המ לכו רמאמה תא יתארק
קפס אלל ןה םינבל תדרלמ תונבש יתבשח ןמזמ אל דע ןורקיעכ.יתוא
יתמרגש הנושארה םעפה ירחא ךא,תודירימ יתינהנ אל,םנמאו,תוטומרש
יבגל יתעדו דעל יבילב הרצננ היווחה,הפב יל רומגל והישמל
תא ימצעל תרזחשמ ינא תונמרח יעגרב.תבהלנ הכימתב הפלחוה תוציצמ
אוה ובש(..יליבשב רשאמ וליבשב רתוי תאז לכב) םירשואמה םיעגרה
דע הטמל הלעמל הטמל הלעמל שארה תא יל ףחדו ירעיש תא קיזחה
הזש המכ,עגרה ותואבו,ללותשהלו,ןפרחתהל שממ ליחתה אוה וב עגרה
דיגא םא רקשא אל,הנהנ אוהש ללגב יתינהנש דיגהל האשילק עמשנ
רחא אבש םעטהו,ול יתמרגש האנהה.המזגרוא ףס לע טעמכ יתייהש
.ברעה תא יל ושע,השעמל יילע ביבח ידש,ךכ
ןיזה םע יתאקה טעמכש, דחא שי יל יכ,ימל יולת קר,בוט הז תוציצמ
.קומע ידימ רתוי ותוא יתפחדש ללגב אל םעטה ללגב,הפב ולש
.םינייגיה םהש בוט בוט קודבל,תונב זא
לכו המצע תא הליפשמ םיציבה תא תקקלמש ימש הזמ ואצ-הזמ ץוחו
ומכ הז.ירמגל ימיטיגל רבדה.רשקה המ הניבמ אל ינא.הלאכ ינימ
ןמזה ותואב תועבצא ךל ףחוד םגו ךל דרויש ימש דיגהל
רשפא טקאהמ ינויח קלח,טקאהמ קלח הז?!רשקה המ,וליאכ.לפשומ
.תנווכתמ ינא םירקמה ינשב,ןייצל
ילטילל וביגה
 
 
7/2/02 17:45
יטומרש יתות :תאמ
תבהלנ תצצומל הבוגתב
!!!ךתיא ההדזמ ינא....ילטיל
יטומרש יתותל וביגה
 
13/12/01 1:09
ילטיל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ה'יזוליאב יתייח דוע (ךרעב םישדוח השולש ינפל) ורבע םימיב
והשמב םינינועמ תמאב (םיקטוקסידב םישגופש ולא תוחפל) םינבש
.וניעט,םיעוט,תועט.לכל עודיה הזמ רחא
דע,תוחפל העש יצח,הקימעמו הכורא החיש,ונרבידו,והשימ יתרכה זא
הקימעמ תורכיה לש תוקד 45 ךרעב רובעכ,יתוא ןמרחל ליחתה אוהש
םג "בוזע,םיאתמ אל" יתרמא הלחתהב.ול דראש שקיב אוה,הפיקמו
סנכהל לוכי םדא לכ וב ירוביצ םוקמ) םוקמבו היצאוטיסב בשחתהב
זא" ןוגכ םיבר םיעונכש ירחא.הלדה תורכהה בקע םגו,טקאה עצמאב
קלחתמ רופיסה.הטמ יתדריו יתענכתשה "?ותוא קקלל קר לוכי תא
:םיבוצע םיקלח ינשל
ךל אב אל,ונ" םעפ אל לאש ולש עונכשה תטישמ קלחכש,רוחבה.1
יתרמא/יתלאששכו,אשונב תוברה ויתולאשמ ירמגל םואתפ חכש "?הדירי
הח הח" קפס םחרמ קפס טבמב יילע לכתסה קר אוה "ךרות וישכע,בוט"
אוהש יל רמא אוה.תורקל ךלוה אל הזש יל רמאש "ךתוא לצנל יתחלצה
חלוגמ היהי לכ-הש הצור אוה,הברה םש ויה אלו,תורעיש םע לוכי אל
ךיא זא!NOT.שיש ומכ תוקלח ויה ירה ולש םיציבה,םיניבמ םתא
הרק המ יתלאש םהב םירקמ דוע יל ורקו?תלצונמ שיגרהל אלש יתלוכי
?םעפ לש םירסמתמה םינבל
ירחא םיקיספמ אלש הלא הפיא?םויב םימעפ 4 ךל םידרויש הלא הפיא
תנתונ תא הז ירחאו, הז תא םג םישוע םהש הבוט םישועו תוקד שולש
לש החידב ומכ תיארנ םהלש העורגה הדיריה הדילש הציצמ םהל
.הקוזב
....you know,ןילמוג יסחי הז ןימ.רתוי תצק ורסמתת,םינב
בצמה תא תנחוב ינא הב שארה תולק םצעב איה היינשה הידגרטה.2
ול יתדרי םא המ זא,וליאכ.ירמגל םידיבכמש םירחא םישנא תמועל
וישכע קר תרכהש והשימ םע ןמרחתהל רדסב הז המל?העש יצח ירחא
הז אל םא תושעל שי רבכ המ?הפ עטקה המ?ול תדרל רדסב אל לבא
הלאכ תויהל וקיספת.הזמ ואצ?התייבה תכללו דיב ול איבהל,
הזש המכ םע.קותשל איה המכוחהש טושפ יתדמל ינא.ומרזת.םייתודלי
םע דדומתהל ורטצת אלו הזמ ונהת הככ.ורפסת לא טושפ.השק
ללגב קר תונוזו תוטומרש לאכ ןכילא תוסחייתמש תובלוצה תטרוקיבה
טושפ םירחאש םירבד רפסלו רבדל ונכומו תודסחתמ אל ןתאש
.דיגהל םישייבתמ
ילטילל וביגה
 
13/12/01 1:25
ילטיל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דחפב הנממ יתאצי.סדייאה אשונב ירפס תיבב האצרה התייה ןמזמ אל
ללגב קר ולו,הלותב יתויה ףא לע סדייא תלוח ינאש אלמ ןוחטבו
תלכי ןיאו,סדייא ריבעמ,רבתסמ,ילארוא ןימ.יתקנעהש תוציצמה
יביל לע קיעה רבדה.םודנוק םע םהל תדרלמ ץוח, בצמה תא תונשל
חורמ ימוג ץוצמל הצור ימ,ילש תויזטנפה דע עיגה ףאו תובשחמב
?םהנימל הכיס ילזונ ינימ לכב
רועה לש השגרהה?התציצמו הפיכה קוקיל לש ףיכה תא ספספל המל
.הומכ ןיא,הפב
תינמנ ינא?ףוסב הרוקש המ תא ספספל רשפא ךיא,תפצקבש ןבדבודהו
לכוא ךיא.ולש םעטה תאו "ףוסב הרוקש המ" תא תובהואה הנחמ םע
?יאוול םעט לעב רק ימוג תבוטל וילע רתוול
! הזה םלועב םולכמ תונהל רשפא יא רבכ,חא
ילטילל וביגה
 
13/12/01 20:46
שארב יל הלוע אלו ירוקמ םש לע בושחל הסנמ ינא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םיבככמ רבח לע תומולחב םגו תוינימה תויזטנפבש תחא רותב.ףוא
ףידע.בוט רתוי, יברק רתויש המכ,םילייח עב חרואבו דימת
םלוע ינפמ יילע ונגייש םירבג,םירוחש,םילודג,םיר"פד,ינלוג
.ךשוחה
אל יז אל המל.ןייזמ,תטיישב ןיצק.בובח הרוצת יל תנמריח
לידבהל לבא,איהה יטנשהמ בוט רתוי תיארנ ינאש החוטב ינא?הרוק
ייד יתויה ףא לע םינוסוכ םילייח ריכהל אצוי אל יל,הנממ
?תושעל המ.תיסוכ
.ןייזלו בוהאל.לייח הצור ינא
?! הרוק אל הז המל
שארב יל הלוע אלו ירוקמ םש לע בושחל הסנמ ינאל וביגה
 
14/12/01 4:22
damn u woman :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:הייהת
...םמממה ???םזילבינקכ תבשחנ ערז תעילב םאה
damn u womanל וביגה
 
14/12/01 16:42
הערפהב הרענ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
-םירופיסה תלעב ילטילל
?תא המכ תב


...ןיינע ךותמ םתס
הערפהב הרענל וביגה
 
14/12/01 22:29
ילטיל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תצקו 18 תב ינא
?תלאוש תא המל
ילטילל וביגה
 
 
26/12/01 0:35
רימא :תאמ
?ינאל הבוגתב
....לבא ןמז רבכ רבעש תויהל לוכי
ונימב דחוימ שאר תלעב תא ילטיל
ליימ יא יל יחלש
רימא
רימאל וביגה
 
14/12/01 23:23
....לבא סופת :תאמ
הפורשהל הבוגתב
"...ןהה תורוחבה ןה הפיא הפיא זא"
????????????בהוא ינא המ תועדויש
?תורג ןתא הפיא
?ןמזמ אל דע ןתייה הפיא
תונב , וניבת
טושפ רשב דומע הזיאל תודרוי קר ןתא
הביקה יצימ תא ןכל םיתוש ונחנא וליאכ הז , םידרוי ונחנאשכ
רומגל תוכירצ אל ןתא
ןוכנ טושפ הזש , יתיליגו
הילא תושגר ךל שיש יהשימל דרוי התאש קר
עירפמ אל הז , הזל בל םש אל התא
.תוחנאה , תולוקה , תובוגתה , ףיכ הז
השק רתוי הז ןכל תדרל...ןיידעו
!!!!!!!!!!!!!רבכ וספאתת זא


!!!!!הכלמ תא........לטילו
....לבא סופתל וביגה
 
15/12/01 14:32
בורקמ ךתוא הריכמש יהשימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הצור התא ?והשימל תדרי םעפ ??השק רתוי המ ללכב עדוי התא ךיא
(:והשמ יל רפסל
ןהה תורוחבה םה הפיא בותכל הרבח ךל שישכ זיעמ התא ללכב ךיאו
?..בהוא ינאש המ תועדויש
ינא, ימתסו ףיפח והשמ םתס הז והשימל תדרל תונבהמ קלח לצא ילוא
םישיגרמו !םהיפלכ םיקומע תושגר יל שיש םישנאל קר תדרוי תישיא
תדרל מממממממאי ןיבל "רשב דומע"ת והשימל ץוצמל םתס ןיב לדבהת
ץצופתמ אוהשכ םייניעב ול לכתסהלו המשנהו בלה לכמ והשימל
..האנהמ


לא תומטיפת הל םיצצומו הרוחב םינמרחמ םתאשכ םינב בגא ךרדו
!!!!ןיזב סיב לבקל םכל אב אלש החוטב ינא בבבבבבאוכ הז וכשנית
הז תא ושעת ??!?םש םישפחמ םתא המ םכלש תועבצאה םע םרחו
בלשב באוכ הז!!!!!!.וכותבל רטמ 10 עבצא סינכהל אלו תונידעב
!!!םיוסמ
בורקמ ךתוא הריכמש יהשימל וביגה
 
15/12/01 15:49
תינכייח :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רשפא המכ הניבמ אל ינא תמאתו םכלש תובוגתה תא הפ תארוק ינא
..הזה אשונה לע רבדל
אל הז רבד לש הלחא הז והשימל תדרל םיידיב םכמצע תא וחק תונב
תא תואריל ףיכ הז..ןורגב תורעש םשו הפ תועקתנשכ םג ליעגמ
..בוט ול השוע תאש תעדלו ךייחמו הנהנ תבהוא תאש רוחבה
הבתכש ימ רוחבל תדרלמ המזגרוא לבקל תולכי אל תונב ומיזגת לא
ןמרחמ טלחהב הז לבא..המזגרוא התווח אל םייחב הארינכ הז תא
לכל רשקב .הנהנ תבהוא תאש רוחבה תא תואריל הבוט השגרה השועו
תחלגמ תישיא ינא תורעש הלוכ הז הלעמל םתבתכש םיחוליגה לש עטקה
יתייהש םימעפ ויה טלחהב לבא הככ ינייגיה רתוי הז יתעד יפל יכ
. ול עירפה שממ אל הז תמאתו תחלוגמ יתייה אלו רוחב םע
רתוי תדרוי ימ האוושה תושעלו הדועת לבקל הכירצ אל הרוחב ףא
םלש בלב הז תא השוע תאשכ בוט היהי דימת הז יכ.. תוחפ ימו בוט
. ותוא גנעל הז ךלש הרטמהשו
... ךיפשה לש םעטל רשקב
תוינש המכל הז תא לובסל רשפא לבא ליעגמ םעטה ילש ישיא ןויסינמ
םכתוא קבחי םכתא בהאי םכלש רבחהש החוטב ינא לבא ..עולבלו
רומגי אל אוה םע םג הנהנ אוה המכ ןופלאפל תועדוה םכל חלשיו
..הפב םכל
הז הככ יכ תושגרמ אובל ךירצש טקא הז סקסה לש תדרל לש טקאה לכ
..שיש קומע יכהו שיש םיהדמ יכה
ןיבהל םיכירצ םתא םינב לבא תבהוא ינא תישיא..ילאנא ןימל רשקב
תונידעב תויהל ךירצ הז םירדוח םתאשכו שיגר דואמ רוזיא הזש
רצ רתוי הברה הזה רוחה הלעמל רבכ ובתכש ומכ יכ הלחתהב תוחפל
..שיגרו
ןכ חלגל אל חלגל ןכ תוישיא תעד תווח הז הפ לכהש וחכשת ךאו
םירבד ול בושחו הנוש הרוצב הז תא בהוא דחא לכ עולבל אל עולבל
דחא רוחבש המ לכ אלו היינשה םג תבהוא תחא תבש המ לכ אל, םינוש
הבוט יכה ךרדה..הרק הז ילצאש ךיאו יתעד יפל...ינשה םג בהוא
הז תינרקס תויהל גוז ןבה םע הז לע רבדל טושפ הז דומלל
בהוא יכה ךלש גוז ןבה המ ךל דיגהל לוכי אל הפ דחא ףא יכ...בוט
תא לואשל השוב אל הז...גוז תונבה םג לנכ בוט ול השוע יכהו
ףידעמ אוה המו הז תא ול םישועש תומוקמה המ םיבהוא םתאש םדאה
יתאזכ לש המרל םיעיגמשכ ךפיהל ..םכתוא םיכירדמש השוב אל הזו
דיגהלו םיבהוא םתא המ והשימל תוארהלו הז לע רבדל רשפאש תוחיתפ
רבדלו בשחמה לומ תבשל םוקמב זא..שיש אלפינ יכה רבדה הז ול
תא ריכהל ודמלית םתוא וגנעתו םכלש תורבח/םירבחל וכל הברה
..רשוא םהל םורגל בושח יכהו םהלש תועונתת דומלל םהלש ףוגה
(:תינכייח תבהוא
תינכייחל וביגה
 
 
29/5/02 21:18
תימלועה תצצומה :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תועדוהל רשקב יילא תנווכתה םא תעדוי אל ינא זא ,בוט
ינא תועדוהה תא הרכיזהש הדיחיה ינאו תויה לבא ,ןופאלפל
.ביגי
אוה הפב יל רומגל ילש רבחל "תנתונ ינא"ש ללגבש יתרמא אל
!אל שממ ..העדוה חלוש
הזש תונב הפ שי : הככ הז תונבה לכל הפ ריבסהל יתיסינש המ
אל חטבו םיעט רבד אוה ךיפשהש תבשוח אל ינא ,םתוא ליעגמ
.ארונ הזכ אל הז ל ב א קיישקלימ רותב ותוא התוש יתייה
היעב יל ןיאו הפב רומגל וליבשב םימעפל ףיכ רתוי הז לכה ךס
.הזל הנכומ ינאו הז םע
תלעגנ אל ינאו ..ילש רבחהמ ונממ קלח הז יכ הזמ תלעגנ אל ינא
.ילש רבחהמ
זא ,ךיפשה תא עולבלב ךורכ הזש םיבשוחש הברה הפ שי ינש רבד
ולש האנהה ..עולבל אל יל רמא אוה וליפאו הבוח אל הז ,אל
.הפה ךותב תרמגנו הליחתמ הציצמה ךילהת לכש איה
רבחהש דע םינפב תצק ןיזה תא הריאשמ ינא רמוג אוהש ירחאו
קוריל היטבמאל תאצויו ..תאצל רשפא רדסב לכהו ירמגל רמג ילש
..םולכ הרק אל והזו ..הפה תא ףוטשלו
סופת הפב םוקמה בור יכ םעטה תא םישיגרמ ישוקב םג הזמ ץוח
..הז תא םועטל שממ רשפא יא זא ןיזהמ
העדוה יל חלוש היה אוה תובוט תוציצמ המכו המכ ירחא תמאבו
..הלאכ תועדוה לבקל גונעת הזו
??המ זא !תואמחמ תבהוא ינא ןכ
.. הבוט ינאש תעדוי ינא
..בוט השוע קר הז וצצמת תונבה לכל רוציקב זא
ול אב םא ןבומכ) תחתה רוח תא בוט בוט יקקלת הציצמה ןמזבו
ינאש תעדוי ינאו הז תא בהוא אוהש תעדוי ינא (עגר ותואב
..הז לע הלוח
עבצאה תרזעבו ילש ןגדגדה תא קקלמ אוהש רתוי תבהוא ינא
..תוינש ךות תרמוג ינא .. ילש תחתה תא קקלמ וליכ (הבוטר)
!!םייחה לכ תונהמ תוציצמ ןלוכלו םלוכל היהישו
תימלועה תצצומהל וביגה
 
 
29/5/02 21:25
תימלועה תצצומה :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
יתמשרש המ תא ןקתל אלש יתלכי אלו ,בוש יתארק יתחלשש ירחא
"הפב תרמגנו הליחתמ הציצמה ךילהת לכש איה ולש האנהה"
..הפב רמגנו ליחתמש ךילהת הז ןבומכ זא
יתמש אלו רהמו טהלב יתבתכ לבא ער הארנ טושפ הז ..תרעטצמו
..בל
ייב הללאיו
תימלועה תצצומהל וביגה
 
17/12/01 16:04
תינונש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תבהוא ינא .הל אבש המ השעתש תחא לכ ,ןכתא הניבמ אל שממ ינא
וא ץוצמל םא ינצלפה ןוידה לכ המ זא רחא והשמ תרחאו דחא רבד
.אל
והשמ םהל ונת ,םידלי ומכ םה םירבגש ,ןכל דיגהל הלוכי ינא
,םיבלבלכ ומכ םהו הנטק הציצמ .הבהא ןכל וריזחי םהו םהל בושחש
?ןתוא עיתריש המ הז ,ךיפש תצק המ זא
.ול ןתת תרחא יהשימ זא ךלצא אל םא ,הנהיש ,המ זא ?ילאנא ןויז
םהלו לכשו ףוג ונל ןתנ םיהולא ,םייחהמ ונהתו עטקהמ ואצ ,הללאי
הל שיש המ תא תחא לכ לצננ ואוב זא ,ןיז
תינונשל וביגה
 
 
18/12/01 23:22
aki :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
?...תבהוא -תא- המ זא ,עגר
akiל וביגה
 
 
1/1/02 12:22
תינונש :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ץוצמל הז םימעפל ,םוי ותואב תושעל יל אבש המ תא תבהוא ינא
ץצמיהל םימעפלו
תינונשל וביגה
 
20/12/01 2:28
תיהולאה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
- יוריגל םישיגר יכה םירוזאה דחא תא ןייצל תחכש לבא ...ממה
טושפ םה ...םוטקרל דעו םיציבל תחתמ קוידב חתמנש הזה רבעמה עטק
קוקילב םייתסמ הזשכ דחוימב ,ללכב םהל אב הז הפיאמ םיניבמ אל
תבשוח ינא ...םיציב וא/ו הפקזל דומצ 'גסמ יווילב תחתה לש ןידע
ומכ והשמ היה שוגיר בורמ הטימב ץופקל והשימל יתמרגש הובג יכהש
...םימעפה תחאב מ"ס 30
תיהולאהל וביגה
 
 
20/12/01 11:34
:תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
הז תא תדמל לזאזעל הפיא
ילש הרבחה תא דמלל ךל אב
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/12/01 19:29
תיהולאה :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
הז כ"רדב ,אשונב תרדסומ הכרדה ריבעהל יתבשח אל ...ממה
רבד לכ וא ,דצב וא ,תחתמ וא ,דחא לע דחא לש תושיגפב השענ
...רחא
יתמו ךיאו הפיא תעדל ,ךמצע תא ריכהל הז דוסה - תמאב לבא
תימצע תוחיתפ טעמ אל שרוד הזו) ךמצע תא ףטלל בהוא התא
ךלש הרבחה תא דמללו - (םישדח םירבד ךמצע לע תולגל תונרקסו
תויהל הלוכי דומילה תייווח םצע .קוידב םירבדה םתוא תא
...המיהדמ הרוצב תיטוריא
תיהולאהל וביגה
 
 
22/12/01 16:40
ימולש :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ביבא לתל הסינכב קקפב יל היהש והשמב ן/םכתא ףתשל בייח ינא
אל ,דרשמהמ יתא האציש יהשימ תינוכמב ידיל הבשי :עובשה
פאתפ .טעמכ ךשוח רבכ היהו ז'ג ןגינ וידרה .יל תרכומ דחוימב
זא .םייניע תמצועו ךרבב ךשוחב המצע תא תפטלמ איהש יתיטר
הקימסה איה .התוא ףילחהל רשפא םא יתלאשו הז םע תכלל יתטלחה
הל יתדריו םינותחתה תא הל יתטסה ,דיה תא הל יתזזה טושפ זאו
הזכ הל היה טושפ יכ ,ףיכ ךכ לכ היה הז .ןגדגדה לע ןושלה םע
ונקתשו זוזל קקפה ליחתה הרמג איהשכ ...ךיחל םיענו יעזג סוכ
יילא תולעל בייח התא :הרמא איה הילא ונעגיהש דע ,ךרדה לכ
הרימגה ירחא םלוה סחי ינממ לבקת אלש ישפט שממ הז .הפקל
ינא יכ הז תא רפסל ימל יל היה אל ...ךלש הפב יל התיהש
.הילצרהמ םיקקפב רקיעב .ץלמומ .םכתא ףתשל יתטלחה זא ...יושנ
ימולש
ימולשל וביגה
 
 
25/12/01 19:36
תיהולאה :תאמ
דרויל ךירדמהל הבוגתב
אל הזש ךל רורב ?לכסותמה דרשה דבוע לש היזטנפה ?הז המו
ער אל הזש תורמל .הטעמה ןושלב ...דחוימב ןמיהמ עמשנ שממ
קולחל תבשח - תויזטנפ לע םירבדמ רבכ םאו .היזטנפ רותב
םמעתשא ינא םגש תויהל לוכיו ,האושנ ינאש אל ?ךתשא םע התוא
םירבד אקוודש עדוי התא לבא ,םדא ותוא םע םינש המכ ירחא
...ביבחו שדח ץוצינ סינכהל םילוכי הלאכ
תיהולאהל וביגה
 
 
20/2/02 18:35
הטקש הננע :תאמ
דרויל ךירדמהל הבוגתב
...הלבנ
הטקש הננעל וביגה
 
 
22/12/01 16:46
הנייד :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
?םיאולימב ןכלש רבחה :שדחה פירטה לע ןתעמש םא תעדוי אל ינא
ונממ שקבל הז ןופאלפ תשרב הנורחאה הטישה ?וילע תצק ןכל אב
רשקתמ אוה ,שממ תומח ןתאשכ ,זאו ימיטניא ןונגסב ןכתא רבדיש
ינא .דבל ושחנת ךשמהה תא .טטרב ותוא תומש ןתאו ןופאלפל
הנייד .הפ לכב ץלמומ .טטרהמ םיימעפ יתרמג
הניידל וביגה
 
21/12/01 18:21
תימע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ךניה ליח תשא ,יתוחא עטק הלחא
תימעל וביגה
 
27/12/01 17:25
תוציצמה תפולא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הטנאופה תא ספספמ אוהש לבח לבא ,ךירדמ הזכ ןימ שיש דמחנ
לדגמ וב ןייוצמ היה אלו זירפל ךירדמ ןכל היהש ןכל וראת .לודגב
?לפייא
םתס תרחא תרמואש ימ לכו ,תמלשומה תצצומה איה תעלובה - תונב
םיכסי אל םלועל תעלב םגש הרוחב םע היהש רבג .תוילשאב היח
:לע הל ץירפשמ אוה/וילע תקרוי הרוחבה םהבש םייניבה ימיל רוזחל
.עזעזמה ןוימדה דיכ ומילשה .ג ,ןטבה .ב ,םינפה .א
תוזעונלו ,תעבטה יפ קוקילו םיציב קוקיל בלשל יוצר ,הזמצוח
...י'גה תדוקנ לא םוטקרה הלעמב רשיה תנמושמ עבצא - תמאב
,ינויח ןכא אוה םוקאוה טקפא - ולעש תובושח תודוקנ ןייצנ קרו
...םייניש עגממ תוענמיה םג ךכו
תוציצמה תפולאל וביגה
 
 
15/3/04 16:25
יבא :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תא תושעל וליפאו יל ץוצמת יהשימש תמ ינאו לותב ינא ...ימאמ
תא םאו ....ההא רבכ רבדנו העדוה יל יריזחת ילוא זא !!...הז
...הפ ינא זא ...לותב םע הז תא תושעל הצורו תיניצר
יבאל וביגה
 
8/1/02 15:25
םעונ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!הז תא ןיבמ אל שממ ינא
?ץוצמל ךבוסמ ךכ לכ הז
!רפסה םע אל ןוימדה םע וכל ,תונב
,ץוחב םיציבה תא וריאשת ,הפל ןיזה תא וסינכת טושפ
,ןיזה לכב תעגל הלוכי םכלש ןושלה םא תוארל וסנת
,הנהו
!תוחמומ תוצצומ םתא
םעונל וביגה
 
20/1/02 15:26
Mister Sex :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.קמועה - המ םושמ הבתכהמ קמח הציצמב רתויב בושחה רבדה
לוכי אוה םג םוטקרה ומכו ,רבד לכל רירש אוה ןורגה רירש
,תויעוצקמה םתוא רידגא ינא ןיינעה ךרוצל ,תורוחב םנשי .בחרתהל
תרבגהל םורגל ךכבו ןורגה קמוע לא ןיזה תא רידחהל תולגוסמש
ירחא .הרימגה תא זרזלו וילע קודה ץחל תריציל ,רביאה לע יוריגה
תיתמצוע רתוי הברה האנהל עיגהל רשפאש יתנבה תויעוצקמל יתפסכנש
.תוסנלו תוצרל הכירצ קר איה ,הלוכי ןכמ תחא לכ ,ןכו .הציצממ
.ילש תולילאה ןתא .סקס תובהואש תונבה לע הלוח ינא
Mister Sexל וביגה
 
25/1/02 15:14
ףוריטב תינמרח :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תויעב םוש ילב ץוצמיל ךייא עדא ינא הכרדה הלחא
ףוריטב תינמרחל וביגה
 
27/1/02 3:28
ןוטנילק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ךל קקלל בהוא אל ינא לבא ,יל תצצומ תאש בהוא ינא :ןטק יודיו
?ןיינעב פיט יל תתל הלוכיש יהשימ הפ שי .יל םיעט אל טושפ
ןוטנילקל וביגה
 
 
15/2/02 14:33
יצימ :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
ךל ץוצמת איהש הפצת לע המצע ינפב היעב רבכ תאז יוא יוא יוא
...היעבה תאז םא הרזחב
ידכ תולודג ומכ הז תא תושוע לבא הז תא תובהוא אל ונחנא םג
...םייסיסבה ךיכרצ תא קפסל
יצימל וביגה
 
12/2/02 16:48
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!!!!!!!!!קזח
וז הבוגתל וביגה
 
16/2/02 4:25
ןורי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ףיכ רתוי הז םא ...ךכ רחא וקרת וא ועלבת אלד המל .המל לבא
תוחפל ...הטמל םש תפצק םילכוא ונחנאש תובשוח ןתא המ המל .ונל
ונחנא זא .ןמזה לכ הז ןכלצא ,תוינש המכב זכורמו ףוסב הז ונלצא
.יפוי הלאוו ,םיעט אל הז ...אל ןתאש המל םיבירקמ
ןוריל וביגה
 
16/2/02 17:55
יוסח ל'ג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
חירסמה רפסל ןויערה תא םתלביק הפיאמ תעדל הצור אל ינא
!!!!!!!!!!!!!!!!הזה
יוסח ל'גל וביגה
 
18/2/02 15:57
guy :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רפס תיבש הארנ ןיידע, תאש לככ תיחמוממ לבא , תכרובמ המזוי
לבקל רשפא תוציצמל
('וכו םינודעומ,םירב,םינג) םימייוסמ "םיירבג" םיגוחב
. השיאל השיאו שיאל שיא םירמואש ומכ
guyל וביגה
 
11/3/02 1:03
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
האמהמ לש הציצמה תלועפל ךרדב ינא הלודג תא
וז הבוגתל וביגה
 
18/3/02 3:10
18ןויס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ילש רבחל ןתי ינא םתרמאש םירבדה לכ תא יתארקש ירחא וישכע
ךכ לכ אל תמאב הז ילוא הפב יל רומגל ולש הייזטנפה הזש ןמרחה
בוט יל היהי םאו בוט היהיש הווקמ ינא הזש תבשוח ינאש ומכ ארונ
רבחה ליבשב לבח זא אל םאו תרוסמב ךישמי ינאו םכתא ןכדעי ינא
ףיכ רתוי רבד ןיא דואמ ץלמומ תוציצמל רשקבו ..הא , ילש
בוט השוע הז תישיא יל ףורטב הנהנ תבהוא תאש ימ תא תוארלמ
רומגלמ רתוי וליפא
18ןויסל וביגה
 
 
2/4/02 6:14
18םות :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
המ תעדל הצור תמאב ינא .הפה ךל רמג אוהש ירחא ינכדעתש תרמא
..תבשוח תא
18םותל וביגה
 
19/3/02 0:26
18ןויס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םירבד המכ םכל דיגהל יתיצרו 18 תב ינא תושלוגהו םישלוגה לכל
:םהו םיבושח
הנש רבכ וישכע ילש רבח םע ינא יצחו 17 ליג דע הלותב יתייה ינא
תוציצמב עדי תפיט היה אל יל םישדוח המכ ירחא בכשל ונלחתה
אל םילוחכ םיטרס יתיאר וא םירפס יתארק אל םעפ ףא ללכב סקסבו
טושפו ילש רבח תא תבהוא ארונ ינא ,בורקה ןמזב בכשי ינאש יתבשח
יתארקשכ וישכעו (סקס לש עטקב) ותוא בוהאל הז יתישעש המ דואמ
םיניינעב ינאש יתיאר תוציצמל םתתנש םיפיטהו םירבדה לכ תא
קר תונבה לכל זא הצורו בהוא (ילש) רבגהש המ תא קוידב הניבמו
וא תועדוי אל ןתאש תובשוח ןתא םאו הבהאב רושק לכהש ועדתש
,וניבת זאו תובהוא ןתאש רבגל תונלבסב וכחת זא תעדל תוצור טושפ
ןמזה םעו ינשל דחא םיחותפ רתוי םיבהואש רבג םע דואמ טושפ יכ
יל ונימאתו ולשמ תויופידע שי רבג לכל בהוא אוה המ קוידב יעדת
הווש לבא ןמז תצק חקי הז בהוא אוה המ קוידב ןכל דיגי אוהש
תושעל הבהאל ונת םמצעמ תורקל םירבדל תתלו רהמל אלו תוכחל דואמ
,הלש תא


ב.נ
קלחו םיקיחצמ קלח םישנאה לכ לש תובוגתה תא יתבהא םגו רתא הלחא
אורקל הווש םידמלמ
18ןויסל וביגה
 
24/3/02 0:49
roni :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םייתשב הז תא תושעל דימת ףידעש ףיסוהל תחכש לבא ,ינוריא ,דומח
דחא לע
roniל וביגה
 
31/3/02 14:21
ןקז רבג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
- (דלוקוש אל הז םא וליפא) השיאל ץוצמל דואמ בהוא אקוד ינאו
עבצאה תסנכה ךות וא ,םיחתפה ינש ןיב עבצאב ןידע ץחל ךות ץוצמל
תטטור שממ םיתעל תאז הדוקנו 'G תדוקנל דע
ןקז רבגל וביגה
 
 
31/3/02 14:25
דחאה :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
דובכה לכ
דחאהל וביגה
 
2/4/02 21:30
וניד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תא תוחדל הביס אל תאז תללוצל ךירדמה םע םימיכסמ אלש הלא לכל
םישדח םירבדל דימת חתפיהל אוה סקסבש יפויה לכ .ףסה לע תועצהה
הז םאו תוסנל דימת ךירצ םינוכנ םהש זוחא האמב םיחוטב אל םא םג
תוצע שפחל ךישמהל ךירצ םיאתמ הז םאו האלה םירבוע םיאתמ אל
התשע יל הצצמש הנורחאה ,יל ונימאת .דומלל השוב אל הז ,תושדח
רחא רביא לכ לע וא הזחה לע וא הפב הרימגה תא וקיחרהש םירבד יל
תומאתומ תויהל תובייח ונלש תושירדה דימת אל .םירוקרזה רואמ
ובש דחא ינימ טקא קר שי .בשחתהל ,סקסה תוהממ קלח הזו ינשה דצל
הזל םיארוק ,ינשה דצה לש תונוצרל תומאתומ תוינימה תושירדה לכ
.תוננוא
ונידל וביגה
 
11/4/02 13:09
קיימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יל תוצצומ תונבש הז לא תמ אל ינא לבא םכיבגל המ עדוי אל ינא
תורוחבל ץוצמיל הז וילע ףרוטמ ינאש רבדה תאז תמועל
for nothing הזה םלועב סוכ לכ ץוצמל ןכומ ינאו pussy-olic ינא
קיימל וביגה
 
 
11/4/02 18:32
ןח :תאמ
ץצומל ךירדמהל הבוגתב
????????????םאה
לע יבמופב זירכמ התאשכ בצנ התא המ ינפב עדוי ךניא ,יריקי
...........ץצומכ ךמצע
:)
ןחל וביגה
 
13/4/02 19:03
תיסלברט :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רבגל גונעת רתוי ןיאש תעדוי םיניז 10 מ רתוי הצצמש השיא רותב
רחא הפב זא ךלש הפב אל םיא ףוסה דע הפב רומגילו הבוט הציצממ
אצמי אוה
תיסלברטל וביגה
 
18/4/02 13:24
קיימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ימ לכל ימואל (ץצומ אלו) ןקקלכ תאזב ריעצמ ינא תוננב ןכבו
ךכב תניינועמש
רובעל חמשא דאמ ינא (ןבומכ תונותחת) םייתפש ךל שיו תב תא םא
ךתא
לע והשלכ פיט םכל שי םאו !!! הלימה ןבומ אולמב ןושלב רועש
אשונה
!!! העד לכ עומשל חמשא
קיימל וביגה
 
20/4/02 9:57
;;;;;;;;;;;;; :תאמ
הפורשהל הבוגתב
HCCFFFFFFFFFFF
;;;;;;;;;;;;;ל וביגה
 
22/4/02 18:36
ןטשה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!!!!!ןמא ופרשיתש יאולה
םיטוס אי
ןטשהל וביגה
 
5/5/02 17:33
השס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןידזיהל םיצור 21 תב ינא הנוז ינא השס ימש םולש
8692105 .08 ל ורשקתיה
רלוד 4
השסל וביגה
 
6/5/02 23:56
הלרברב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ךל חלסנ זא רמאמה תא המשר הרוחבש הדבועב בשחתהב


ויה טושפ םה ,עולבל תובהוא תונבש בושחל םיטונ םירבגש אל הז
.ךלש תא םיעלוב םהש הדימ התואב קוידב םהלש תא עולבל ךממ םיפצמ
.עורג רתוי וליפא הז ?המ תעדוי תא .ךלש תא םיעלוב םה ,ןכ..ו
תרציימ תא ,םהלש ץימה תא הלניפ דנארגב קר םירציימ םה דועב
.יללא ,ףוסבו ז"וב ותוא


???ליד גיבה המ ,יל השרוי םא
הז תא יארת אלש המל .לבחו ליד גיב הציצמה ןיינע לכמ השוע תא
?קחשמכ
םאש ופצת לאו !וישיאל הז תא וכפהת לא ,תונבו !וישיא אל הז
.וירחא םימעפ 4 תוחפל רומגלו םלועה לכ תא םכל עיגמ ,ול םתצצמ
ץצמ אוהש ירחא תואלפנו םיסינל םכממ הפצמ אל אוה ,הזמ וחכשת
.ןכיבגל ל"נכ ותוא ,ןכל


ול ץוצמל תקספהש עגרב םולכ הוש אל "יפוסה 'ץאטה" ,והשמ דועו
תוכרב חנומ דוע ךלש הפהש אובל ךירצ 'ץאטה .ויצימ תא קוריל ידכ
..הצקה לע


.החלצהב
הלרברבל וביגה
 
22/5/02 12:08
היאמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ם-י-י-ח-ב ו-צ-צ-מ-י-ת ל-א תונב
??????ןכלש דובכה הפיא ,ץוצמא אל םג ינאו יתצצמ אל םייחב ינא
?תוטומרש ?תונוז ןתא המ ??הנהי אוהש ליבשיב ופפוכתת םתאש
דועש 16 ינב םינב לש הרובח חטב םיבהלתמ םתא המ ,םירבגה לכלו
!!םינפהמ םהל ודרי אל םינוק'צחה
(ןכליבשב הווקמ ינא) תויסוכו תופי ןתא
ףא ליבשב ופפוכתת אל ןתא
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!דחא
היאמל וביגה
 
 
28/5/02 18:14
Hard Core :תאמ
דובכ םע תחאל הבוגתב
,טועימב תאש בוט המכ יוא
,תלכסותמ תצק םג הארנכו
ךליבשב ןורתפ יל שי


.בוט סקס תעמשש המ ןכ בוט ןויז הכירצ תא


םוב
Hard Coreל וביגה
 
30/5/02 0:16
ינילוט :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הער אל היצקידניא תויהל תולוכי תוציצמל עגונב ךלש תושוחתה
.רוחבה יפלכ יללכ ןפואב ךלש תושגרל ללכב
ינילוטל וביגה
 
30/5/02 0:30
ינילוט :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לכה .הליפשמ היווחכ ספתהל לוכי תושועו םישוע ונחנאש רבד לכ
תולוק קיפהל רחא והשימל םורגלב ליפשמ רבד םוש ןיא .שארב
ךל םרוגו ולשמ ןשס ךכ רחא השוע ,בגא ךרד ,אוה .תוניהלו םידומח
אל ףידע - סקסב ליפשמ המ אוצמל שקעתנו רובננ םא .האנהמ חורצל
הציצמה תיווח תא ומצעב האור ךלש גוזה ןב םאו .הליחתכלמ חורטל
תבייח ינא יללכ ןפואבו .תוחורה לכל ותוא יפיעת - הליפשמכ
היה הז םעפ .שדחמ הציצמה תייווח תא יתיליג הנורחאל יכ ןייצל
הזל הוולתמ הלפשה אל ,בגא ךרדו .ירובע םג הז - וישכע ,וליבשב
.הרידא המצוע אלא
ינילוטל וביגה
 
13/6/02 11:54
ילא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
העדוה יל חלשתש זא הביבסהו ןושאר רוזיאמ תיניצר תב שי םא
הרזחב
ילאל וביגה
 
17/6/02 1:03
ירא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?תחתב ןייזמל ךירדמ הזיא םע המ !רדהנ ךירדמ
יראל וביגה
 
18/6/02 0:36
בושח אל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?ךיפש רתוי יל רצוויש ידכ ילש טירפתה תא ךורעל ךירצ ינא ךיא
בושח אלל וביגה
 
18/6/02 20:06
שיפ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.החשימ ללוכ םייניש תשרבמ הז ןיזש יניימדת,תצצומל
?בילעמ וא ליעגמ תוחפ עמשנ
שיפל וביגה
 
 
21/6/02 1:01
הנד :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
!םלוכל םולש
קרו ךא יולת ילארוא ןיממ תונהיל אל וא תונהיל לש ןיינעה לכ
תויהל הלוכי אלש רורב ירה .גוזה ינב לש םיישיא-ןיבה םיסחיב
האנהה הז רתונש המ זא ,השיא לש תיגולויזיפ האנה ןאכ
וא) ותוא תבהוא תא םא .(שארב לכה םירמואש ומכ) תיגולוכיספה
ןבומכ רשפא) .הנהנ ותוא תוארל ףיכ ךל היהי (תוחפל תבבחמ
.(...רשפאש המכ הז תא ךושמל רמולכ ,לבס תצק הזל ףיסוהל
קתנתהל הז ןאכ בושח יכה .ךתוא ורגיש הלא ןה ולש תוחינגה
ןפואב תלפשומ השיגרמ תא םא - רבד דועו .היישפוח שיגרהלו
-םיכסמ אל אוה םא .ךל רבדה ותוא תא תושעל ותוא יחירכת והשלכ
.וילע ךלה
הנדל וביגה
 
21/6/02 18:54
ןורש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,ךפהה אלא..ןובלע הזב האור אל איהו הפב ילש הרבחל רומגל רשפא
,לעוגל בצמ ןיא ,תיתימא הבהא שי םא,וניבה
?הז רמאמ הבתכש ימו
?תורשפ אלל יתימא הבהא יהמ םעפ תשח םאה
תיעטש יארתו,הצלמה..יסנ אל םא
ןורשל וביגה
 
21/6/02 19:03
ריעצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אלו ,באוכ בורל הז ,הרגמ אל הז .םיינישה ןיינע לע השגדה הרסח
תונבלה ןהיתויבוק תא ורמשי תוסגונה לכש בטומ ..גדגדמ אל הז
אל בלח לכה ירחא ...ךרובמה טקאה ירחא ועיגיש תוחוראל תוקהובהו
:-) !עיבשמ
ריעצל וביגה
 
29/6/02 11:36
ירבגה ןימה גיצנ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הז תא תושעל ךיא תעדויש תחא תוחפל שי לאל הדות
%90 תמאה ןעמל יכ ומינפיו וארקי םלועב תונבה לכש הליפת ילוכ
םכממ
תולבקמ ןתא םיזמר המכ הנשמ אל הז תא םישוע ךיא תוניבמ אל תמאב
ירבגה ןימה גיצנל וביגה
 
 
29/6/02 22:25
vera123 :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תסגונ קר
vera123ל וביגה
 
16/7/02 12:05
השמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ךממ בוט רתוי תצצומ ילש הרבחה .תחא תיבסל ...חחחח
השמל וביגה
 
20/7/02 3:19
ןיידתמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןכומ אלש ,רבגש (םיבר םירקמב תקדצומ איהש לבחו) החנהה לע לבח
אל ,היפלכ ןידע םג היהי אל ,ותיאש הרוחבב עיקשי אל ,בייחתהל
.התאנהל םג גאדי אל ,בשחתי
.בייחמ רשק הצור אל לבא ,תתל דימת הצור ינא
?דחיב ךלוה הז ךיא
?תויתפכאמ /עגממ תבהאתמ הרוחבהשכ םישוע המ
ןיידתמל וביגה
 
22/7/02 19:42
םדא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
בוט יכה תוצצומ תולגלגע וא תואלמ םישנ
.הפב םישל המ תושפחמו ! תובער דימת ןה יכ
לבא םירחא תונורתי בגא שי ןהל- תוינבצעה תויטקרונאה לכ ומכ אל
! הזה םוחתב אל
םדאל וביגה
 
7/8/02 13:01
fiona :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דחא דצמ השאה רורחש לש הזופ ול שי .רתאה לש עטקה תא יתנבה אל
תא המליצ אל תבתוכהש לזמ ,ץוצמל ךיא יתוא םידמלמ ינש דצמו
תא וגיצת לא לבא www.ziunim.ac.il םכמצעל וארקת .טקאב המצע
תוחיצנמ םישנ ובש רתא וב האור השאכ ינא יכ ,םישנ רתאכ םכמצע
.ןהלש הלפשהה תא
ןוויכמ .תידיגירפ ינאש דיגי הנומידמ סראה ךורב הזיא חטב וישכע
ךל -ביגא רבכ ינט ןאכ ילש השילגה תועש תא זבזבא אל חטב ינאש
תורוחבה לכלו .הנומידב ראשת בושח רתויו !ךורב ןיידזהל
ןתאש הווקמ ינא - ישנה הלפשהה עסמב הלועפ תופתשמש "תודומח"ה
עולכ םישנ גיצהל וכישמת ןכישעמל שיש ביבחה טקפניאל תועדומ
.תינימ הדרטה לע ורבדת כ"חאו תחתכו
fionaל וביגה
 
 
9/5/03 16:10
לטיל :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
.המיכסמ ,לזאזעל
הנה יתאבו תיטסינימפה הכרד תא הליחתמש המימת 17 תב ,ינא
יתוא םידמלמש תאצומ ,יתוא תומיכחמ תולשבה ייתויחא ךיא קודבל
.הז תא בוהאל יתוא םיחירכמ דועו ילארוא ןימ
?התקעצכה :תלאוש ינאו
.הנשוב ,תויחא ,םייתניבו .רחא םוקמב םזינימפ שפחל יתכלה
לטילל וביגה
 
11/8/02 17:32
המויא הפיכ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.תרדהנ טושפ תא ,הפורש
,רפסה יתבב תורגבה ינחבמל ודמלייש יואר ןללוצהו תצצומה
.ונידליל רתוי בוט דיתע ןעמל
המויא הפיכל וביגה
 
18/8/02 4:43
(םישנה לש) המואל ץצומה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תונב הנזולעתו ותשיא תא שיא רבדמב לארשי ינב וצצמיו ...."
דומעתו לארשי תונבכ תודימעמו תופי ןיא - רמאנ יכ הננרב לארשי
"הקופיס לע המואה


.'ז קרפ םוי לש וקוספ
(םישנה לש) המואל ץצומהל וביגה
 
21/8/02 22:19
לט :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הז אשונל םיסחייתמ ויה םישנא דוע םאו אלפנ רבד הז הציצמה
.בוט רתוי םוקמ היה םלועה תולקב
(תוציצמל רשקב קר אל)
לטל וביגה
 
4/9/02 13:50
תינור :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?ילש תויחא ןכילע ףדעומה ךרואה המ
תינורל וביגה
 
13/9/02 22:44
סרפודמה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םכל הדות תמאב זא רתוי תצצומ אל איה רמאמה תא הארק יתשיאש זאמ
סרפודמהל וביגה
 
20/9/02 2:40
ןידינד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
והשמ יל ןתרקזה
ןידינדל וביגה
 
27/9/02 11:14
ילינ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!! םויה דוע וסנת
תוציצמ המכמ בוט רתוי ןיא
ילינל וביגה
 
28/9/02 9:19
GAY GUY :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,(םינב םגו) תונב
גהנתהל ךיא קוידב תעדל לוכי "דויצ"ה ותוא תא קוידב שיש ימל קר
דויצ ותוא םע
ונפת םינב בהואש ןב םג אוהש רבח ןכל שי םא - תורחא םילימב וא
הבוט הצעל וילא
ייח תא רישעיש שדחו םלש םלוע םכינפל חתפי אוהש חינהל ריבס
ןכלש ןימה
!? דיספהל המ ןכל ןיא - הרקמ לכב
GAY GUYל וביגה
 
21/10/02 9:41
תידוהי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תוציצמה ךלמ טושפ אוה יכ 69ךלמ תארוק ינא ילש רבחל
הבהא תאזכו המיהדמ ןושל תאזכ ונלוכל תלחאמ ינא .ימאולניבה
ןיבל ןיבו ךכ שרע ריש יל רשו ךכ רקובב יתוא ריעמ אוה .תוצירחו
ינא) תוציצמב והשמ שממ אל ינא ,המ קר .םלועה ףוס לש םינויז
שממ פיט יל תתל לוכי והשימ ילוא (תוקעצו תוחונתב הבוט רתוי
יוצר ??יתוא גנעמ אוהש ומכ יגוז ןב תא גנעל לכואש ידכ ןיינעמ
.הדות....GAY...החמוממ
תידוהיל וביגה
 
2/11/02 0:09
קא'זוק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?תעדיה
ינא הפיכה דוחיבו ןיפה רוזאב םיגודגידל םישיגרש םירבג םנשי
תובשוח םישנה בורש ללגב הז ,ךכ לכ הזמ תונהל חילצמ אל המגודל
ינא הפיכה לע ןושלה תא בבוסלו קקלל תונמואל הז תא ךופהל ךירצש
תא תורחא םישנ תודמלמש ךומכ םישנ שיש ןיבמ ינא זאו הזמ עגתשמ
ורציש תוילרוג תויועט תושירשמו תוכנחמו תאזה תלקולקה הרותה
.ולא תורוב םישנ לש ןימה ייחב תולקת
:ףסונב
תמועלו ץוצמל הנהמ אל הזש המכ לע תורסייתמו תוננולתמ םישנ המל
.תרחא הז תא הגיצמ תא תאז
קא'זוקל וביגה
 
2/11/02 9:16
הצוצמ ךא הצורמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:םיפסונ םיפיט רפסמ ןלהל
תא ףתשל יאדכ .םלשומ ןפואב םיעצבמש ינפל הברה ןמאתהל שי
ףותישל תוכזל יגדכ וז הרותב ןמאתהל ונתוינכותב גוזה תב/ןב
:ןיב לדבהה תויהל לוכי הזש ןוויכ שרדנ הלועפ ףותיש) הלועפ
ךל ףיעתש הריתס ןיבל "השקבב שלח רתוי ,ביאכמ טעמ הז ,ירהזית"
.םיינישה תא
הז בצמב .םינותחתה ךרד הציצמ איה רתויב תולודגה תואנהה תחא .1
תוחפ הברה (השיאה לש ןהו רבגה לש ןה) םיצצמנה ןימה ירבא
אלש ימל .םיהדמ ררועמ הווהמ םיינישה לש ןידע עגמו םישיגר
.ץלמומ הת/הסינ
תא םירירבעמ רשאכ ?ירכזה ןימה רביא תא ךושנל רשפא אופיא .2
לככ) תונידעב ךושנל רשפא (תיחופמ ומכ) הפה ךרואל ןימה רביא
יוצר לבא ,ומצע רביאה תא (ררועמ רתוי הז ךכ הקזח תוחפ הפקיזהש
..העתפהב אובתשו הרצקו דואמ הנידע היהת הכישנהש
םייתפשה הפה רשאכ ,ןימה רביא שאר לש בחרה קלחב :ףסונ םוקמ
םיינישה לש לק עגמ .הפהמ אצויו סנכומ רביאהשכ ותוא תורבוע
לצא .יאליע גנוע תווהל לוכי הרטעה סיסבב תולק תועגונו תופחרמה
רשפא .ותוסנל ץלמומ אלו שיגר רתוי הברה ליבקמה םוקמה השיא
םייתפשה תא םירהל םג רשפא .םייתפשה תא תולק ךושנל תוסנל
תועצמאב ןטבה לע תולק םיצחול רשאכ הלעמל רועה תכישמ ידי-לע
.ןגדגדה תא ףושחלו ,עבצאה
ןיבל (השיאה לצא) םייתפשה וא (רבגה לצא) םיכשאה ןיב .3
םירוזיא םנשי םייכריה לש ימינפה קלחב ,ךשמהבו ,םיילגרה
תולוכי ולא תומוקמב תוכישנ .םיינישל םישיגר תוחפש םיינגורא
!םיהדמ הז .לק-באכב לוהמ גנוע לש הזטסקא ץצמנל םורגל
םיינרפיצ
.םיכשאה קשל תעבטה יפ ןיב םיינרופיצ תפחרמ תולילקב ירבעהל יסנ
.בגב "תרומרמצ" ךל וריבעיש הצור תייה תאש תולילק התואב


ן/םכלוכ ונהיתש רקיעה
םיצוצמ ךא םיפייע ורזחתש
הצוצמ ךא הצורמל וביגה
 
 
2/11/02 14:54
וליל :תאמ
הציצמה ךילהתב םיינישה דיקפתל הבוגתב
.ואוו
םג ,ןכ) ץוצמל אוה ןימ יסחיב אישה הליבשבש יהשימ רותב
"הלניפ"ה ילב לבא ,תאזה הכרעמב הדדוב ינאש תעדוי ינא ,עולבל
, םיעט יכהש הז ,ןורחאה סיבה תא יל וחקל וליאכ השיגרמ ינא
המ לבא ,דמחנ אוה רמאמב בתכנשהמ ,הרקמ לכב.(ץיוודנסה לש
ךושנל לש עטקה) יליבשב שודיח ובור הלעמל הפ תבתכש המ .שדח
.(םיענו לק טטר יב ריבעה הלעמל לגרה לש רוביחה תא
.הרקיו הצורמ תצצומ ךל הדות
,שארב הלאה תובשחמה לכ םע ראשהלו תחנב תוכחל ךירצ קר וישכע
גנעל ימ תא ןיא טושפ יכ
ולילל וביגה
 
 
1/11/03 17:13
ינמ :תאמ
הציצמה ךילהתב םיינישה דיקפתל הבוגתב
068522428 הכלמ
ינמל וביגה
 
 
3/4/03 14:47
ןב :תאמ
הציצמה ךילהתב םיינישה דיקפתל הבוגתב
?ךופהה ןווכב תונבות םג ךל שי...רבדמ ןויסנהש הארנכ וואוו
ןבל וביגה
 
5/11/02 22:10
..תרגוב רתוי תצק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תא הפב לבקל וא עולבל הצרת אל השיאש ימיטיגלו רתומ לכ םדוק
.ולצא איה היעבה..הזמ "וגא"ה ול עגפנש שיגרמש רבג...ץירפשה
) ןורחאה עגרב שממו ויח לש הציצמה תא רבגל תתל דואמ הפי רשפא
(עיגמ הזש ינפל היינש תיפלאה תא שיגרהל הלוכי הסונמ קיפסמש ימ
הצוחה ץירפשהל ערזל תתלו -הפהמ ןיזה תא תונידעב שממ טיסהל
..לוכה תא חרמתש דיה םע ול רוזעלו


לבא -עגר לכ ובהאש...רתויב םירשואמ םירבגל תוציצמרופסניא יתתנ
םעטה תא תבהוא אל -הפב יל רומגל אלו ינוצר תא דבכל ושרדנ םה
.השגרההו
תחא איה הפב הרימג -קיפסמ תיארחא אל וא הריעצש ימל -הזל רבעמ
תובהצ יגוסו ספרה , הביז ,תבגע , (!!!) סדייאב תוקלל םיכרדה
.םינוש
ריבס - ךמצע לע ןגהל הצור תאו ימצע ןוחטיבו דובכ ךל שי םא
-ולש וגאה תושירדל ענכיהל רשאמ ךתואירב לע רומשל יפידעתש
..םייחה לכ לובסל כ"חאו
- תורעוס תובוגת לבקלו הציצמ לש הלחא תתל טלחהבג רשפא -רוציקב
.ךל חונ אלש המ תא תושעל אל ןיידעו
תא חיכוהל ידכ הז תא השועו "הבהא"ל הפב הרימג תמגרתמש ימ
תאש רבגה .הלש תימצעה הכרעהה לע תוניצרב דובעל הכירצ..התבהא
-הזב הבוט תא םפאו ,ךתפדעהו ךנוצר תא ךירעהל בייח ול תצצומ
!!!!!!!!!!!!לודגבו הנהיי אוה
..תרגוב רתוי תצקל וביגה
 
10/11/02 1:44
ליג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,תורקי תונב
םוש הניבמ אל תצצומ אלש ימ :תמאה תא ןכל רפסל ילע ברה ירעצל
!.בוט סקסל רושקש רבד
רבגהש ןוויכ תיתמא הדירי הלביק אל םגש הראנכ תצצומ אלש הרוחב
...תולק לכסותמ הלש
איה הציצמה יכ תושיגרמ תוילארשי יכ יתוא ודמיל םלועב ילויט
תודיספמה ןתא תונב זא .העילב לע רבדל אלש ןתניחבמ הצקומ רבד
,וגאב וקסעתת ןתאו ,םירז תודשב תוערל ךישמנ ונחנא יכ תוירקיעה
וכישמת דובכה לכ .תועלוב/תוצצומב עוגפל ילב תאז לכ .'וכו םעטב
ינא םויסלו .אלפנ סקסב ןכל לומי ירבגה ןימהו שדוקה תכאלמב
דחא ןכלש .ןכלש הפה ךותב רביאה לש השגרהה תא דאמ דאמ דאמ בהוא
.ישנה ןימל דגוסש
ליגל וביגה
 
 
13/11/02 1:25
יגוא :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
תוארל בהוא . הברהו ןכל תדרל בהוא ינא. תויסיסעו תוקי תונב
עומשל.םינפב גונעה טטרה תא שיגרהל. דועו דוע תורמוג ןכתא
רורחשל,יהולאה גונעתל תורסמתמ.ןיטולחל הטילש תודבאמ ןכתא
.טלחומה שפוחל.םלשומה
.(תררושמה ירבדכ) תעבטה יפבו םיינזאב םיקוקילב קפתסמ ינא
. הלעמלש ליימיאה לא יבתכת ינומכ בוט תיארנ תא םא זא
יגואל וביגה
 
 
16/11/02 9:18
הצוצמ ךא הצורמ :תאמ
תדרל בהואל הבוגתב
?הטמל ילש שארה םא תיארנ ינא ךיא ךל תפכיא המ
ךלש שארה לע רמוש התא דוע לכ הארנ התא ךיא יל תפכיא המ
חילצת אלש םייכריה םע קזח תצחול ינאו) ילש םיילגרה ןיב
(םשמ תאצל
הצוצמ ךא הצורמל וביגה
 
 
19/11/02 15:22
suckmydick :תאמ
תדרל בהואל הבוגתב
?תא הפיאמ
ונניב תוציצמ המכ תויהל לוכיש בשוח ינא
suckmydickל וביגה
 
19/11/02 14:52
suckmydick :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ילץוצמלו בוט ןויז הצורש םורדהמ תב
suckmydickל וביגה
 
 
2/7/03 0:00
זר :תאמ
יל יצצמתל הבוגתב
ףייכב הל תדרל לכואש איהשימ הצור
זרל וביגה
 
 
2/7/03 0:08
זר :תאמ
הל תדרל לכואש תחא הצורל הבוגתב
םיב ונשגפינ ףוחד רשק רוצ הפיח רוזא ןופצהמ התא םא זר
עדוי התאש המ יל ושע אל ילש םייחב ףייכ היהו ללל ונעסנ
ימימ רשק רוצ ףוחד תושעל
זרל וביגה
 
 
2/7/03 7:47
זר :תאמ
הל תדרל לכואש תחא הצורל הבוגתב
הצור ינא ילא לצלצ
זרל וביגה
 
 
2/7/03 7:57
ינמ :תאמ
הל תדרל לכואש תחא הצורל הבוגתב
... הקידב הקידב
ינמל וביגה
 
 
2/7/03 21:14
ץימ :תאמ
הל תדרל לכואש תחא הצורל הבוגתב
תרפוסה תא רוכזל שי תוציצמו תולילצ לע םירבדמשכ תישאר
ינושאר תא הדיעתש רדפ ןור הלילג תכנחמהו תנהוכה הלוגדה
איה ןכא המידק םיללוצ הרפסב שדוקה ץראב םיירביעה םיצצומה
ונלש םימותהו םירואה
וז הדוקנ דדחא ךא םיביגמה דחא ידי לע רכזוה רבכו תינש
איה ןיאו שבד בוז דע תצצמנ תורובגל הכזתש ךתגוזו היהו
תפייע רבכ התאו ך כ ש ב ו ט ו סאמנ לש םינמיס השוע
...ו שש לע תנכור תימיימשה ךתגוז דועב ךבג לע בכשל ךיילע
הלש בצקב דועו ךיפ תא תנייזמ ןוכנ םתשחינ
ףות רוע תוערוק תוחינג ומכ יאוול תועפות ונכתיי וז החונתל
'ה רבעשל יתגוז דיעת ךכ לעו
רקיעב הבוטל םיעודיה תומטפה יטבצמ תייגוס איהו תישילש
אליעו אליעל אוה םגוניע ןכבו .ילאירזעל חרזממ
הסיבכ תולקמ םג ריעב ריש ןיאב יכ םכל ןיאש םיצורית ילבו
.רימזל ובשחי
..הדובעל זא
ץימל וביגה
 
23/12/02 12:54
ינש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
???שורד הז םאה -תבשוחו ינא תבשוי
הזה םטמוטמה ךירדמה תא בתכה לע תולעהל ךרוצ שיש הבשח אלש ימ
רומוהה לכ םעש יל הארנ לבא ,הל אבש המ תושעל תיאכז ילוא
.םעט רסח אוה -רמאמב (ןנושמה)
םא) לבקמהו -ילב וא ןורשכ םע -לכה תושעל לכות ירה הצורש ימ
.םייפכ לע הווחתשי (ללכב הז תא הווש אוה
.תויהל רומא הז ךכש .....וא
תודומח ,אוה םג דובעל ךירצ -הז תא הוושש ימ -הנורחא הלימו
.ילש
.טקאל המדקש העקשהל ןבומכ ףסונב
החלצהב
ינשל וביגה
 
 
5/1/03 10:34
םתור :תאמ
תמאב ונ חחואל הבוגתב
רתוי קומע רתיש המכ תעבטה יפב קוקיל ללוכ תוציצמ לע התמ ינא
יכ תרצקתמ הזה בלשבש הציצמל זאו תונידעב םיציבה תסיעל בוט
יוצר וקלח ערז רתויש המכ אוה ימטל חוניקהו יתימא ףרטאב אוה
םינפה לע חורמל וקלחו ןדע ימכ עולבל
םתורל וביגה
 
12/1/03 19:02
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
?רדסב הז תרגרגמו תצצומ ינא םא
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!רררררררררררג
וז הבוגתל וביגה
 
 
29/6/03 22:22
ץימ :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
העודיה תרפוסל הרומש םינללוצל ךוניחב םינושאר תוכז תישאר
תא הדעית המידק םיללוצ הרפסבש רדפ ןור הלילג
םיביגמה דחא י"ע רכזוה רבכ תינש .ץראב הלילצה תשרומ תישאר
המכ הרמג רבכ הרקיה ךתגוז םא :וז הבושח הדוקנ דדחל חמשא ךא
בכשל ךיילע ךכש בוטו הל סאמנ לש םינמיס השוע אל איהו םימעפ
.....ו שש לע הנועש איהשכ ךנושל לע תנחור ךתגוזשכ ךבג לע
.הלש בצקב דועו ךנושל תא תנייזמ טושפ ןוכנ םתשחינ
דוחייב הבוטל תועדיה תומטפה יטבצמ תא ריכזה אל שיא תישילש
.ילאירזעל חרזממ
הסיבכה לקמ םג ריעב ריש ןיאב יכ יל היה אלש םיצורית ילבו
..רימזל בשחיי
.הדובעל זא
ץימל וביגה
 
 
29/6/03 22:33
ץימ :תאמ
תצצומל ךירדמהל הבוגתב
.החילסה םיארוקה םע תנחור אלו תנכור ימצע תא ןקתמ
ץימל וביגה
 
3/2/03 16:58
ףסא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םעפה ירה ...חנוג יתוא ועמשת ילוא רבדל וקיספת םא תונב
הכרדה תבייח הנושארה
ףסאל וביגה
 
16/2/03 22:58
תאשנתמה -תעדל יאדכ אל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רתויב ןיינעמה עטקה אב הז ירחא יכ , קיפסמ אל ךא , הבוט הבתכה
עטקב יכ ןכל םדוק רומגל הרוחבל יאדכו ימסרפת ותוא םגש יוצרו
...תטלושהו הליבומה איה ל"נה
ןיבי ןיבמה
תאשנתמה -תעדל יאדכ אלל וביגה
 
1/3/03 2:37
א :תאמ
הפורשהל הבוגתב
חיר םיריאשמ םג .םיחל םינובגמב שמתשהל ץלמומ ןויסינמש ,תמאה
םגו (..םידרו לש חיר ןיא תירבגה תרצותל ,תושעל המ) ךכ רחא בוט
..דבלב םיסוטמל אל .תוננער תשגרה
תצצומ תאש ןמזב םהילע תלכתסמ תאש םיבהוא ארונ םה ,ףסונ רבד
רבד היזיולטב תוהבל םג הלוכי תא ,הנוכנה תיוזב תא םאש תורמל)
(םמעשמ יד טקאה תושעל המ ןיא ..ךרעב העש עבר ירחא רזוע ארונש
אל וביגה
 
15/3/03 19:49
ידיד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תוינש ךותו לופנו ךר ןיז ךיפל לבקלמ האלפנ רתוי השגרה ןיא
!!!ןבא ומכ תויהל ול םורגל
ידידל וביגה
 
28/3/03 15:35
רינ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!לענ ומכ תושפיט ןתא ייייד.....תונב
...הינשל תחא תדרל וכישמתו טקשב ובש
קפסלו סבכל תוקנל קר הז םייחב ןכלש דיקפתה לכש תוניבמ אל ןתא
?םירבגה תא
ןכל רוזעי הז םירבגה לע תודירי תומשור ןתא םאש תובשוח ןתא המ
? והשמב
!!!ראשיי אוה הככו...עבטה הככ....תושעל המ ןיא
? תיבה תא יל תוקנל אב ימל
רינל וביגה
 
28/3/03 22:46
יציל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תא שפח: תישיא הצלמה בוצע דואמ דואמן יביטימירפ רוחב התא רינ
get a life צ"ברגל ךישמתו ךלש םירבחה
יצילל וביגה
 
10/4/03 22:48
הירמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!!!!!טלחומ טוידיא התא
!ךתוא רידגהל תויורשפא המכ שי
ומוה התא .א
םמעושמ טוידיא התא .ב
הרוחבב עגנ אל םייחבש לותב התא .ג
(...אלש וא) ןכסמ וא .ןטק תייהשכ בל תמושת קיפסמ תלביק אל .ד


בהאותש השיא הלחא ךמצעל גישת התא קוחר עיגת" התא ךכ ךישמת
".....השדחה העדוהל דעו הפמ ךתוא
.....ךרדל הנטק הצע רוציקב
דחא/תחא ףא יכ תחתל רוטרביו ךמצעל ףוחדתו ךמצעל ץוצמתו ףפוכתת
!!!!ךליבשב הז תא השעי אל רחא
הירמל וביגה
 
30/4/03 1:02
suck-a :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןיז תבהוא ינא
ץוצמל תבהוא ינא
בוט רתוי לודג רתויש המכו
!?הככ אל
suck-aל וביגה
 
1/5/03 21:15
תנפרוחמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דואמ לבא דואמ ינאש ךכב ןכתא ףתשל יתיצר ןהנימל תועילבל רשקב
גוזה ינב לכ םעש תרמוא אל ינא ,הפב יל רמוג ילש רבחשכ תניהנ
הפיסומ תייה םא לבא ףוריטב יתוא החד וליפא הז ךכ יתנהנ ילש
ילוא "םאי ימאי ימאי" =אצוי היה "תבהוא +תצצומ" :האוושמל
ןבש האנהה תמועל םידמגתמ םימעטהו ,םימקרמה ,תוחירה םיבהואמשכ
רבדה ותוא קוידב שיגרמ אוה ללוצ אוהשכ ךפהה יבגלו הווח גוזה
עשפמ הפח ינא תוביסנל םאתהב !?אל חלסנ ?הז לע תרמוא תא המ
תנפרוחמל וביגה