םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םירצק םירופיס~תועד~ישאר    
   

רפרפ לש םייפנכ
רלסרד רמת


תא םיליחתמש ינפל הקד ,םש בכשל קר"
טעמכה גנועה .עודיהו רכומה לולסמה
םש יתבכש .ינפל לש הזה לבסנ יתלב
".םעפ ףא רמגיי אל הזש יתללפתהו
רצק רופיס


תא םישאהל הלוכי אל םג ינאו ,יתנווכתה אל .ילש רבחב יתדגב
ונחנא ,יתיא דבוע אוה .טעמכ יתיתש אלש ללגב קר ולו םעפה לוהוכלאה
הריעצ הרבח ול שיש תעדוי ינא ,המ ןמז רבכ םידדה םירוטנק םיפילחמ
תא יתאצמ תאז לכבו .רבח שי ילש עדוי אוהו תנודלי שממ ,הברהב ונממ
,וישכע תרקשמ ינא םצעב ,הרקי הזש יתיצר אל .ולש הטימב לומתא ימצע
בשחמה ךסמב ההוב ןורחאה שדוחב ימצע תא יתאצמ .הרקי הזש דאמ יתיצר
עגמל שיגרי ולש רועה ךיאו ,םוריע הארי אוה ךיא תניימדמו דרשמב ילש
הרקיש המ הזש יתעדי ילוא .םהילע הטילש יל ןיא ,ולאכ םירבד .ידי
ןיינבב תורואה לכ טעמכש דע ,ונינש קר ,רחואמ דע דובעל ונראשנשכ
יבולב טטושל רתונ דוע קהופמה הלילה רמוש קרו ובכ ונלש םידרשמה
ולאה תופסונה תועשל הקדצה םוש התייה אלש תעדוי םג ינא .קירה
.אל אוה םג .יתכלה אלו .עבשב התיבה תכלל תולקב יתלוכיו


לכ הקוחר הניאש ,הלחתהבו דאמ תבהוא וליפא ,ילש רבחה תא תבהוא ינא
םישדוחה לבא .םירז םינידס ןיב ימצע תא אצמאש תניימדמ יתייה אל ,ךכ
אוה לבא ,וישכע םיצורית ץרתל הסנמ ינא .ינממ שגרתמ אל אוה ,םירבוע
ותוא טעמכ לוכה ?האב אל ?האב תא .רירקו עוגר ,ינממ שגרתמ אל תמאב
תא ,ותוא תבהוא ינא ןיידעו .הלחתהב הככ היה אל הז .ותניחבמ רבד
,וישכע ןימאהל השק תצק ילוא .תוקותמה םינפהו ולש רועהו ולש חירה
.רחא רבג םע יתבכש ירה הלילב לומתא


ימעפ דח והשמ היה הז .הצור אל ינא ,ול רפסל תנווכתמ אל ינא
?יתרמא רבכ ימעפ דח .דיתע הזל ןיאש יל רורב .הרבח שי ול ,ןיטולחל


לעב ינאו ךויחב המינפ ץיצמו ילש דרשמה דיל ןורדסמב רבוע אוה וישכע
,תרקשמ ינא בוש .ינממ םלעתיש הפידעמ יתייה .הרזח תכייחמ טעמכ יחרוכ
היה הז קוידב ךיא תרזחשמ ינא .םויה ינממ םלעתמ היה םא תבאוכ יתייה
ןיאו היותש תצקו הפייע ינא יכ הפק תותשל קר וילא ונילע ךיא ,לומתא
יתוא בישוהו הפק יל ןיכה ךיא .התיבה וישכע גוהנל לכואש יוכיס םוש
ךיא ,חונ יל היהיש יבג ירוחאמ תוכר תוכר תוירכ חינהל חרטו הפסה לע
התייה ולש דיה םואתפ ךיאו תרכומ יתלבה קוניפה תשוחת ךותב יתלברכתה
לע יתלברכתה ךיא .הרקמב וליאכ תועבצאה תוצקב יל העגנו הבורק ךכ לכ
ליחתה םשמו ילש ףתכה תא קביח אוהו ,ירמגל השובל ןיידע ,ולש הזחה
תרכוז ינאש החוטב אל וליפא ינא ,םילודג םיטרפב תרכזנ אל ינא .לוכה
תוקד םינפה תא יל תפטלמ ולש דיה תא תרכוז ינא לבא,םש היה המ ירמגל
םינפה תא ףטלל בוש תרזוח לבא םירחא תומוקמל תדדונ ךכ רחא ,תוכורא
ילש םינפה וליאכ .ןידע ךכ לכ .ןיינעה םצע הז וליאכ .רעישה תאו ילש
.ףוגהמ רתוי םיבושח
בכשל קר .לוכה ינפל 16 ליגל דחא עגרב רוזחל ומכ ,וזה הייקנה השגרהה
יתלב טעמכה גנועה .עודיהו רכומה לולסמה תא םיליחתמש ינפל הקד ,םש
.םעפ ףא רמגיי אל הזש יתללפתהו םש יתבכש .ינפל לש הזה לבסנ


ומכ ךייחלו ,הזה טבמב ילע לכתסהלו יתוא ףטלל קיספה אל אוה הלילה לכ
,הככ יתוא קבחמ אל ,הככ יתוא ףטלמ אל ילש רבחה .הנתמב הכזש דלי
.םלועב הפי יכה השיאה ינא וליאכ ,ולאכ םיטבמב ילע לכתסמ אל חטבו
עגרל יתבשח אלו ולש תורשואמה םייניעה תא תוארל יתלוכי ךשוחב וליפא
רבחה לע אל םג .םולכ .חותמה רועה םע 20 ה תב הדליה ,ולש הרבחה לע
ילב ,הצלוח קר יתשבל ולש קוביחה ךותמ התיבה תכלל יתמקשכו .ילש
ןטבו האימחמ תידודצב יתדמע אלו הרוחא בגה תא יתחתמ אלו ,תחתמ הייזח
יתכלה לבא .חונ ךכ לכ .חונ יל היה .תפכא יל היה אלו המינפ הבואש
יתסנכנ ,התיבה יתעסנ .יתיצרש תורמל ,ראשיהל יב ריצפהש תורמל םשמ
תרשואמ יתייה ,הכימשב יתלברכתה ,ילע ולש חירה םע ,חלקתהל ילב הטימל
.יתררועתהו ,עיגה רקובהו יתמדרנש ינפל תוקד המכל
.וילא אובא ינא .ברעל םיעבוק ונחנא .ילש רבחל תרשקתמ ינא דרשמב
ונחנאש המ לכ תא השענ .וילע ביבחה םשובב הצוחרו םשא תושגר תאלמ
בכשא ינאו םדריי אוה ךכ רחא .גנעלב םינמוימ ,דימת בוט ךכ לכו םישוע
רועה לע רפרפ לש םייפנכ ומכ ולאה םינידעה םיפוטילב רכזאו ךשוחב הרע
.ילש

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      זוגיות
יצירה     
    
םימורופל     
   
18/9/06 10:09
ילאנב וי'גרו'ג :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
אל הז זא ,ישיא רופיסב אלו תיתורפס הריציב רבודמש החנה ךותמ
,רואתב דחוימ ביכרמ םוש אלל יתרגיש הדיגב רופיסמ רתוי
ילאנב .רחא רבד לכב וא םויסב ,תושגרב ,תושחרתהב ,הריוואב
.ןיטולחל
ילאנב וי'גרו'גל וביגה
 
 
22/9/06 10:09
הביגמ :תאמ
רפרפ לש םייפנכל הבוגתב
.שבדב חופת ומכ , קותמ ץומח
הביגמל וביגה
 
 
23/9/06 21:34
ןרק :תאמ
רפרפ לש םייפנכל הבוגתב
.יתשגרתה תצק אקווד
ןרקל וביגה
 
 
25/9/06 14:01
הרפרפ :תאמ
רפרפ לש םייפנכל הבוגתב
.בוצע .יתשגרתה .ינא םג
הרפרפל וביגה
 
27/4/07 19:22
והילא :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
שפיטה םישנה רדעל ארוק ינא ךכ תויטנטפמוקניאה יתוא תוגרוה
!םהיניעב ןח תאצומ הניאש הרבח םעו םוקמב עקתנש
get it together girls and go on to where you are wanted
והילאל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא