םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םזינימפ~תוברת~ישאר    
   

םישנ רורחשו יתרבחה רדסה לע
ןצוח הרעי

םישנ תיב" תדסיימ ,ןצוח הרעי
תאכדמש הטישה תא תנחוב ,"יטסינימפ
לחוימה רורחשל ךרד העיצמו םישנ


תוניחבמ ונא ןיאש דע ךכ לכ תרדוסמ תויח ונא הב תיתרבחה הטישה
דע תורורב תונומתל םירבחתמש םינטק םילסקיפ ומכ שממ .בור יפ לע ,הב
תאצמנ יתרבחה רדסה לש תטלשה היגולואידיאה םילסקיפה תא תואור ונניאש
הבורק הכ איהש םושמ .וניתויוגהנתה תא הביתכמו וניתובשחמ ךותב
תולוכי ונחנא ונלש תובשחמה לע .התוא םורפל תולגוסמ ונא ,ונילא
תא הסנתש ימ .קיפופה לעמ ץופקל ונתיאמ תשרוד וזה הטילשה לבא ,טולשל
.רורחשל הכזת איה ,הזמ רתוי דועו ,ןיינעמ הל היהי הציפקה


הטילש יקבאמו חוכ


לש םידקומכ םייונב ,ותוא תנגראמה היגולואידיאהו םייקה יתרבחה רדסה
תיטילופה הריזב דואמ םיטלוב הטילשה יקבאמ .הטילש יקבאמו חוכ
םיברה םינפואה לע םילימב ריבכהל ךרוצ ןיאש יל המדנ .תילכלכהו
יוכידל הנפומ תיטילופה הריזבו תילכלכה הריזב חוכה םהב םינווגמהו
םהב םיעצמאה םהמ ?םוי םויה ייחב םישנ לע לעפומ חוכ דציכ .םישנ
?הררש םישנ לע םיטילשמ
תטלוש הרבחה .ונלש םוי םויה ייחב םג יזכרמ דיקפת םיקחשמ הטילשו חוכ
םיעבונ וז הטילש םע תודדומתהה יישק .וניתויוגהנתהו וניתובשחמ לע
.תינוציח אלו תימינפ השיגרמ תיגולואידיא-תיתרבחה הטילשהש ךכמ
ךכל תועדומ ונניאו ,תוירוקמו תויטרפכ תושפות ונא ונלש תובר תובשחמ
תא תוביתכמו ונלש תושיגרמש תובשחמ .תטלש היגולואידיא לש ירפ ןהש
.ונילע עיפשמש "יתרבחה תונכיתה" השעמל ןה ,ונלש תוריחבה


שדח קחשמ


ונתויה םצעב ,רשפא קרש ישיא יכה ןפואב ונלצא תאצמנ היגולואידיאה
ונילעמ קיחרהלב םעט ןיא הז ינפמ אקווד .ןושאר ףוגב ונמצע לע תובשוח
אקווד הז יל" יכ הנאותב םייקה רדסה לע תיטסינימפה תרוקיבה תונעט תא
תא תומייקמ ונחנא .קוידב ."ימצע ליבשב הז תא השוע ינא .חונו םיאתמ
םא .היגולואידיאה לש הנוחצינ והזו .דבלב ,ונמצע ןעמל היגולואידיאה
,תיגולואידיא איה ונלש הבישח תרוצ לכו הקיטקרפ לכש תוניבמ ונחנא
קודבל תישאר .הנממ ררחתשהלו קרפל תוסנל ליחתהל תולוכי ונחנאש ירה
.ונמצע ונא איהש אלא ,ונל תינוציח איה ןיאש ךכב ריכהלו התוא
תיטרפ יכה השגרהה ,םלועמ ונאטיב אלש וז ,ונלש הסומכ יכה הבישחה
תינפוגה הקיטקרפה ,תוימיטניא תורבח םע קר תוקלוח ונאש וז ,ונלש
לש לגרה תסירד תאצמנ הלא לכב - תילושה ,תימוי םויה ,הטועפה
לכה ךסב וזש םושמ .הלודגה הלואגה וזו .תטלשה היגולואידיאה
,ונתלוכיב שיש ירה ,יתורירש ןויער וא הבשחמ עמשמ ,היגולואידיא
איה .וניתודיממ הלודג אל היגולואידיאה .הילע רבגתהל ,תישיא דואמה
,םילודג םילרנגל תוניב תאצמנ הניא היגולואידיאה .ונלש הדימב קוידב
,ונפוגבו ונחומב איה היגולואידיאה .הכמה רבגה וא ,קנבה ילהנמ וא
.הב טולשל תולוכי ונא ןכלו


תינאכד היגולואידיא םע תודדומתהל תוגהנתהו הבישח לש לוגרת


איה היגולואידיאה ךא ,תאז רוכזל השק .תיתורירש איה היגולואידיאה
,תיעגר תויהל הלוכי איה .תטלחומ וא תיחצנ תמא הב ןיא ,תיתורירש
ןיחבהל רשפא .יעבט רבד הב ןיאו חרכה הב ןיא .תונתשהל הלוכיו
ןיחבהל ונילע .ונל הקיזמ תטלשה היגולואידיאה םהב םינוש םינפואב
םויה תוקיטקרפה דציכ .ונתיא היגולואידיאה תא תואשונ ונא דציכ
תא תוקזחמו תוששאמ ,היינש הבשחמ ןהל תושידקמ ונניאש ,ונלש תוימוי
ונאש ולא דוחייבו ,ונלש תוגהנתה לכ יבגל .ונל הקיזמש היגולואידיאה
יהמ ?וזה תוגהנתהה תא םיביתכמ םיכרע ולא" :לואשל שי ,הילע תורזוח
ונא םאה ,ןוחבל זאו לואשל ."?ילש תוגהנתהה תא הליעפמש היגולואידיאה
ונל םיארנ וזה הלועפה סיסבב םידמועש םיכרעה םאה ?הבושתהמ תוצורמ
?םייטסינימפ ,םיירסומ ,םיקדוצ
ינא עודמ תקדוב ינא :ייחב תיגולואידיאה תויתורירשה תא תנחוב ינא
היגולואידיאה לש הדלות וז םאה ?יחרכה הז םאה - אמא תויהל הצור
המיכסמ ינא םאה ?םישנב הטילש ילככ שמשמ הדוליה דודיע םאה ?תינויצה
?ולא םינויצ םיכרע םע
תונעטה ללש םה תויתורירשה תדימ תא וב תקדוב ינאש ףסונ אשונ
םייגולויבה םינועיטהש האור ינא .םישנ יפלכ תונפומה תויגולויבה
,םירוהטכ םתוא תספות יניא ןכלו ,ןהלש יוכידל ילככו םישנ דגנ םישמשמ
.רחא יגולואידיא ןועיט לכמ רתוי םייתימא וא םייקנ


האוושה תועצמאב ינאה תסיפתמ רורחש - רורחש יעצמאכ תויסחי
תירוטסיה


ונא רשאכ ותמצוע אולמב ףשחנ היגולואידיאה לש יתורירשה ןייפאמה
תרזוע תירוטסיה האוושה .תיתאוושה הרוצב ונלש הבישחה תא תונחוב
ץופקל יל תרזוע תירוטסיה האוושה .ישיא וניא רבדש ןיבהל תובר םימעפ
בצמה לש תויתורירשב ןיחבהל יל תרזוע תירוטסיה האוושה .קיפופה לעמ
לע תעדל ןיינעמ דואמ .תולודג תוינוירוטסיה תויהל ךירצ אל .יחכונה
ימ םג לבא ,הירוטסיהה ךרואל תונוש ימצע תושיפתו םיירוטסיה םילדומ
איה היגולואידיאהש ןויערה םצע .תדספומ אצת אל עדיל השיג הל ןיאש
הלואג איבהל הלוכי תיתורירש איה ונלש םלועה תסיפת לכשו ,תיתורירש
.רורחש וא
הבישחהמ תובר תעפשומ ילש ינאה תסיפתש ןיבהל החילצמ ינא םא ,לשמל
ינא .תטלחומ תמא הב ןיא יכ הניבמ ינאש ירה ,תינוליחהו תינדיורפה
םיבתכב :הירוטסיהה ךרואל תונוש ינא-תוסיפת ויהש חכוויהל החילצמ
ךכב הניחבמ ינא ,ונמלועל חיגה דיורפש ינפל ובתכנש םייפרגויבוטוא
םייניבה ימיב תויפרגויבוטואב .ילשמ הנוש םיבתוכה לש ינאה תסיפתש
תחת ןותנ לכהש ןוויכמ וזו םייק וניאו טעמכ ינאה לע רובידה לשמל
הנוש גוס .יביטקלוקה יהולאה תועצמאב ומצע ספות דיחיהו ,יהולאה רדסה
אבצ ישנא תויפרגויבוטוא ובתכ זא הקיתעה ןויב הלגמ ינא ינא-תסיפת לש
ינאה-תסיפתש הניבמ ינא ןכמ .םהלש דיקפתה יגשומב קר םמצע לע ובשחש
.דיורפ לש הבישחה הסיסבבש תיוושכעה היגולואידיאהמ דואמ תעפשומ ילש
ןוויכ תמיוסמה תימצעה הסיפתהמ ררחתשהל הלוכי ינאש הניבמ םג ינא ןכמ
.תיעבט וא תיחצנ תמא הב ןיאו תיתורירש איהש
יפואמ עבונ ,יטרפ ןיינע אוה תיבה בוציע הרואכל :יביטקלוק אוה ישיאה
תורחא תוצראל האוושהב :אוה ךכ אל ךא .תיבה תוריידו ייריד לש םיוסמ
,לשמל ,םייתפרצ םיתב .םירחא םיילארשי םיתבל אילפהל המוד ילש תיבה
הרבחהמ דואמ עפשומ תיבה בוציע .םירחא םייתפרצ םיתבל אילפהל םימוד
דע המוד ,םיטיהרו םידב ,םיעבצ תריחבב ,ישיא המדנש ,םעטה .םייח הבש
.ונלש םינכשל דואמ


ףוגה - רורחש יעצמאכ תויתורירש


היגולוכיספמ תעבונש תימצע הסיפתכ ילש ףוגה תסיפת תא ןיבהל רשפא
ינא .דואמ תוישיא תויווח ךותמו ,יטרקנוק דואמ תוישיא הנבממ ,תישיא
הלוכי ינא .יברעמה םלועב דואמ תובר םישנ ומכ ,יפוגב השוב השח
םיבויח םיקוזיח לש םרדעהב ,םיוסמה ייח רופיסב השובה תא ריבסהל
השובה תא ריבסהל תוסנל הלוכי םג ינא .דועו תורגבתהה ליג ךרואל
םיביתכתהמ תעפשומ ינא דציכ הארמש יגולויצוס רבסהב ילש ףוגב הכורכה
יתשב ינבשיב תזחוא ינא וליאו ,תוזר תויהל םישנמ םישקבמש םייתרבחה
,םינוכנ םירבסהה ינש .תופסונ םיידי גוזל םוקמ רתונ דועו םיידי
.יתוא םיררחשמ םניא לבא ,ןבומכ
ינמז לש ילאידיא-יביטמרונה ןמסמהש ךכב הניחבמ ינא רשאכ ,תאז תמועל
תעפוש ,תינידנולבו הקלח ,הנבל ,הזר השיא לש יפוי לאידיא רייצמה)
רשאכ .יפוג םע רתוי חונ השיגרמ ינא ,יתורירש ןמסמ אוה ('וכו הזח
,יברעמה לאידיאל ךופה יפויה לאידיא םימיוסמ םיטבשבש ךכב הניחבמ ינא
,יברעמה םלועה לש הקוחר אל דואמה הירוטסיהבש ,האור ינא רשאכו
ךכב הניחבמ ינא .יתורירש אוה לאידיאהש הניבמ ינא ,הנוש היה לאידיאה
םירצויה ,רועיכו תוגירח ,המאתה -יא יגשומב ילש ףוגה לע הבישחהש
תאנש ןכלו יתורירש אוה לאידיאה .הקדצה םוש םהב ןיא ,ףוג תאנשו השוב
.תיתורירש איה ףוגה
המכ הנשמ אל יליבשב לבא ,ררחתשהל החילצמ תא ,יפוי" :יל ודיגיש שי
אל ינא םאו ,ול םיאתהל הצור ןיידע ינא ,יתורירש לדומהש תעדוי ינאש
תומיגפה תשוחת לע רובידה םצע ,תישאר ."המוגפ השיגרמ ינא ול המיאתמ
ותוא תחת תויח וניתש .ילומ תנעוטה וז לא יתוא תברקמ ,לאידיאה לומ
וזה תוירדילוסה .תוירדילוס תורצוי ונא ,ךכב תוריכמ ונאש ךכבו ,שבכמ
.ךשמהב ךכ לעו - רתויב יניצרהו ןושארה קדסה איה
ונאש רורב :אבה רבסהה תא תנעוטל עיצהל הלוכי ינא ,תוירדילוסל רבעמ
אל יכ דע הצופנ ךכ לכ איה תטלשה היגולואידיאה .תומוגפ תושיגרמ
- יוצרה לאידיאה תא ביצמש רסמב תפצומ ךניא הב םויב העש טעמכ תרבוע
ידי לע שובכ ונלש ירוביצה בחרמה .דחאכ יתוגהנתהו ינפוג לאידיא
םא קר ךפוג תא יבהא' ,'!ךכ יארה' ,'!הז תא ינק' ןוגכ םירטשממ םירסמ
רורב) .ולא םירסמב תפצומ ייהת ילכתסת אלש ןאל .'הזרו ןבלו קלח אוה
תררחשמ אל וזה הנבהה ךא ,םיקהבומ םיילכלכ םיסרטניא ןאכ םיברועמ יכ
,םישקונ יפוי יביתכת ויה יטסילטיפקה רטשמה ינפל םגש ןוויכ ,יתוא
אל השיאה ףוג לע היגולואידיאה ןוטלש .הקיטמסוק תיישעת התייה אלו
.(ותוא ולצינ קר םה - הקיטמסוקה תוישעת ילעב לש םחומב דלונ


היגולואדיאה לש הרזה


היגולואידיאבש תויתורירשה ןויער תא םינפהלו עיבצהל בושח הכ עודמ
הווח ינאש העפות חתנל החילצמ ינא רשאכ ?יתוא תררחשמ וז הנבה דציכו
החילצמ ינא רשאכו ,היגולואידיאמ תעבונה העפותכ יחומבו ירשב לע
ינא ירה ,תיתורירשכ וז תמיוסמ הסיפת לע רוא ליטמש ,ןגוע יל ביצהל
תושעל החילצמ ינא .וז הסיפת לש תימצמהו קתשמה חוכה תא סמסמל החילצמ
םושמ בושח הכ הרזהה ךילהת .וז הסיפתל (רזל ךופהל=הרזה) הרזה
ונל שיש םושמ .תיאמצעכ ,תיטרפכ ,ונלשכ ונדי לע תשפתנ היגולואידיאהש
ונחנא הנממ ררחתשהל ידכ ,ןכל .קזח ונב תעמטומ איה הילע תולעב תשיפת
.ונמצעמ ונמצע תא קיחרהל םצעבו ,ונילעמ התוא קיחרהל תוכירצ


הלואגו רורחש


תוכירצ ונא ,ונלצא תומנפומ הכש תובשחמ ונמצעמ קיחרהל לכונש ידכ
הכ והשמ יפלכ תורז שיגרהל השקש ןוויכ .םהיפלכ רוכינו תורז שיגרהל
ךילהת .יחרכה הרזהה ךילהתש ירה ,תרכומה היגולואידיאה ומכ ,רכומ
תימצע הבישחב וא הקיטקרפב הנחבה :ןושאר בלש .םיבלש ינשמ יונב הרזהה
האורש םלוע תסיפת ךותמ ירשפא הז בלש .יגולואידיא ךרעממ קלחכ ונלש
בלש .יגולואידיא דס ךותב תונותנכ ונלש תובישחהו תוקיטקרפה לכ תא
היגולואידיאה תסיפ לומ לא רחא ימלוע וא ירוטסיה לדומ תבצה :ינש
ולא ינש תא ונגשהשמ .הלש תויתורירשב ןיחבהל תנמ לע תאזו ,תיפיצפסה
ןויערה ,ךכ .ונל העירפמש היגולואידיאה תסיפ ןיבל וניניב תורז תרצונ
תויהל םיכפוה ,ונלשכ םהילע ונבשחו ,ונב םימנפומ ויהש ךרעה וא
.םהמ ררחתשהל תולוכי ונאו ונתיאמ םיקוחר


?קיפופה לעמ ץופקל ךיא זא


וא הקיטקרפה תא אוצמל תורחא םילימב וא .קיפופה תא רתאל שי תישאר
תא ןחבאל ,בטיה התוא ןוחבל .ונישעמ תא הביתכמו ונב תטלושש הבשחמה
יוכידה ידקומ תא רתאלו ,הבש יומסה סרטניאה תא וא ,הבש תויתורירשה
איהש דע םימרוגל התוא קרפל - הילעמ ץופקל ינשה בלשב .תתרשמ איהש
תנבומ וא תיעבט ונל תיארנ הניא רבכש דע .דוע ונילע תדבוע הניא
,ונלש אלו הרז תויהל תכפוה רתויב תיטמוטואה הלועפה עתפלש דע .הילאמ
.התוא תושעל תוקיספמ ונאש דע
."הז הככ ,תושעל המ ןיא" יל םירמוא םהילעש םירבד םה דחוימב םיציפקמ
"עבטב הז הככ" הרימאה םג .ךדגנ םישמשמש םירבדה םה ולא ללכ ךרדב
סחיב ילש הבישחו הלועפ לכ קודבאש ידכ קיפופה ישוח תא קילדהל הלוכי
ספתנש ,יפוי לע ילש הבשחמה םאה :תקדוב ינא ,לשמל ךכ .תמייקה הטישל
יפויש יתנבה רשאכ .אלש תבשוח ינא ?תיעבט תמאב איה ,וילעמ ןבומכ
,תיתרבח תיטתסא הסיפת לש הדלות אוה אלא ,הרוצ םושב יביטקייבוא וניא
יביבס םיטקייבואה לע טיבהלו ,יפויה ילבכמ ררחתשהל הלוכי ינא יזא
.םירחא יפוי יגשומב ימצע לעו
רדעהו הריחבה
תובר םישנלש ידכ תוקבאנ תובר תויטסינימפ .הריחבב הנימאמ אל ינא
רוחבל לכונשו תויצפוא רתוי ויהי ונלוכלש .רוחבל תורשפא היהת רתוי
תיתימא הריחב הנשיש תבשוח אל ינא ,לבא .רתויב ונל החונ היהתש וז תא
תבשוח ינא .יגולואידיא דס ךותב תונותנ ונלש תוריחבה לכ .האלמ איהש
תללושמ הריחבהש ולאכ רקיעב ,רוחבל הנלכת םישנש ךכ לע םחליהל שיש
רוחבל תורשפאהו הריחבה תויצפוא תלדגה קרש תבשוח אל ינא .ןהייחמ
תורחוב ןיידעו תונוש תויצפוא שיש תועדוי םישנהמ קלח .ונתוא ררחשת
םישנה בור .ינידנולב עבצב ןרעש תא עובצל ירטנלוו ןפואב ירמגל
לש הובג דואמ זוחא לארשיב ןיידעו הדילמ ענמיהל ונימיב רשפאש תועדוי
ןיידעו גוז ןב אלל תויחל רשפאש תועדוי םישנה בור .תדלל תורחוב םישנ
תבשוח אל ינא .הריחב ולאב האור אל ינא .רבג םע תויחל תורחוב ןבור
תוריחבב ורחבי םישנה לכו רדהנ היהי הריחבה תויורשפא תא לידגנ םאש
השוע בורהש המ .ירדע ןויגה יפ לע תולעופ תושונאה .ןתוא תוררחשמש
דציכ תוארל החילצמ אל ינא .התוא ץמאל שיש הליעומו הבוט תמאכ ספתנ
.ירדעה ןויגיההמ תוררחתשמ ונחנא
הבוט ,רתוי תקדוצ הרוצב טווונמ תויהל ךירצ רדעה ךכ םושמ אקווד
חומב ונתיאמ תחא לכל בשויש יתרבחה רדסה לע עיפשהל הצור ינא .רתוי
ונתיאמ תחא לכלש הצור ינא .רתוי םיקדוצ םייח תויחל לכונ ונלוכש ידכ
רצוויהל הכירצ ךכ םשל .המוגפ הנניא איהשו ךרע הל שיש השוחתה היהת
הנוש יוטיב ידיל אובל לוכיש - ףתושמ ירדגמ יוכיד סיסב לע תוירדילוס
תלבוס יהשימש הניבמ ינאשכ .הטיש התואב ורוקמ לבא ,תחא לכ לש הייחב
ינפמ .וילע תרבגתמו יוכידה תא תחצנמ ינא ינומכ יוכיד ותואמ
וליאכ התוא תבשוחו השיגרמ ינא הבש הרוצב ילע תלעופ היגולואידיאהש
ןניא ילש תובשחמהו ילש תושוחתהש ךכב הרכהה םע ירה ,ילש תיטרפ התייה
היגולואידיאה תחת תרתוח ינא ,תורחא םישנל תופתושמ אלא ךכ לכ תוישיא
ונתיאמ תחא לכ דוע לכ תחנב לועפל הלוכי תטלשה היגולואידיאה .תטלשה
תא הפוגב תעצבמ ונתיאמ תחא לכ דוע לכ .היתובשחמ םע המצעב תדדומתמ
ונילע הלוכי היגולואידיא .תושיאכ ונלצא תושפתנש תוקיטקרפ ןתוא לכ
תשוחת דוע לכו ,תוישיאכ ונלש תויעבה תא תושפות ונחנא דוע לכ
תובשוי םישנ רשאכ .תיביטקייבוס תיפיצפס היעבכ ונלצא תספתנ תומיגפה
הניא ,תישיאה היעבה יכ תואור ןה ןהלש םיישקה לע תונכב תוחחושמו דחי
לבסה תא הביתכמש הטיש הנשי יכו תורחא םישנל תפתושמ אלא תישיא קר
תולוכי ונחנא ןכלו יביטקלוק דמימ שי ונלש תויעבל .ונל ףתושמה
אוצמל תוחילצמ ונחנא רשאכ .תוהדזהו תוירדילוס תועצמאב ןהילע רבגתהל
לע רבגתהל תולוכי ונחנא דחיש ירה ונלומ תדמועה וז לצא ונתאובב תא
הרקמ וא לזמ רסוחכ תוספתנ אל ונלש תוישיאה תויווחה רשאכ .יוכידה
תויוגהנתההו הבישחה תא רגתאל תולוכי ונחנא ,הטיש לש הדלותכ אלא
.הנממ ררחשתהלו ,ונלש


םישנ ידומיל סרוק הריבעמ ,יטסינימפ םישנ תיב" תדסיימ ,ןצוח הרעי
תוישנ השא" תרתוכה תחת ולא תונורקע לע תססובמה תימיטניא הצובקב
."הרבח
feministy@gmail.com ליימ וא רתאב :סרוקה לע ףסונ עדימ


:םיפסונ םיקניל
????

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
5/9/06 12:04
רבג :תאמ
ןצוח הרעיל הבוגתב
יתנבהש בשוח ינאו (רתוי וא תוחפ) םילימ 2000 -ה לכ תא יתארק
םירבגש המ בושחל וקיספי םישנש הצור תא :ךלש היגולואידיאה המ
...הצור תאש המ בושחל וליחתיו ,בושחל ןהל םיביתכמ


...הז לע יבשחתו
רבגל וביגה
 
 
7/9/06 14:27
םיינפוא בכור :תאמ
םישנ רורחשו יתרבחה רדסה לעל הבוגתב
יתארק תאז לכבש הממ לבא .שילשב ךרעב יתרבשנ ינא !דובכה לכ
"!הבירחנ ןשי םלוע !הכפהמה יחת" ומכ הארנ הז


תוילאטוט ולאכ תוכפהמ .יתבשחש הממ רהמ ןקדזמ ינאש הארנכ
.יילע תולודג יל תוארנ
םיינפוא בכורל וביגה
 
 
8/9/06 8:02
השא :תאמ
!ןייתחסל הבוגתב
,םיינפוא בכור


לקש לכל 'גא 70 חיוורמ אל םג התא .חכ ןיא ךלש ןבומכ
םע תויחל חונ רתוי הברה .חיוורמ ינשה ןימהמ ךליבקמש
.ךתבוטל לעופ הזשכ דוחייב - ווק סוטטסה
השאל וביגה
 
 
8/9/06 15:52
םיינפוא בכור :תאמ
!ןייתחסל הבוגתב
קדבש ןיינעמ רמאמ טסימונוקאב םסרפתה שולש-םייתנש ינפל
לש הנוכתמ עבונ םישנו םירבג לש רכש ןיב לדבהל הביסה םא
םירושק ויה רכשב םילדבההש רבתסמ .דיבעמה לש וא דבועה
םרכש לע םיחקמתמ םירבגש רבתסמ .רכשה לע חוקימל קודה רשק
.םירבג ומכ וחיוורה ןרכש לע וחקמתהש םישנ .םישנמ רתוי
.םישנ ומכ וחיוורה םרכש לע וחקמתה אלש םירבג
.קייודמה סנרפרה תא שפחל חרטא יטירק תמאב הז םא
םיינפוא בכורל וביגה
 
 
10/9/06 8:18
השא :תאמ
!ןייתחסל הבוגתב
,םיינפוא בכור


ןוכנ אוה תרמאש המש ןוויכמ - סנרפר הצוא ןכא ינא
.ןבל ןוראווצ תועוצקמל קר םיאתמ יאדדוו ,דבלב תיקלח


רחאל םגש (טסופה ףוסב סנרפר האר) םיארמ םירקחמ
םימעפ םישנש הדבועה ןוגכ "םיריבס" םירוטקפ לכ םיריסמש
םידלי לדגל ידכ םינש רפסמל הדובעה חכ תא תובזוע תובר
כ"דב םישנש הדבועהו תויה ,םיריבס שממ אל םהש תורמל)
אקווד ואלו תיתרבח היינתה לש רצות הז םידליב תולפטמ
תכלל תוחפ תוטונ םישנש הדבועהו ,("תישיא הריחב"
םג "ריבס" אקווד ואל - בוש) תיזיפ םינכוסמ תועוצקמל
כ"דב הלאכ תועוצקמ יכ םגו תיתרבחה הינתהה ללגב
- (וליפא תוסנל אל םישנ לע ןותמ-יתלב ץחל םיליעפמ
םירבג לש םרכש ןיב הרבסהל ןתינ יתלב רעפ שי ןיידע
.םישנ לש ןרכשו


םישנא םניא 'וכו םילעופ ,םיקנמ ,םידיקפ - ךכל רבעמ
.םהל םינתונ המ םילבקמ םה - רכש לע מ"ומ םילהנמ כ"דבש
.רכש ירעפ שי םש םגו


http://72.14.221.104/search?q=cache:fs7nOQAUXQwJ:www.gao.gov/new.items/d0435.pdf+gender+gap+earnings&hl=en
השאל וביגה
 
 
16/9/06 15:38
םיינפוא בכור :תאמ
!ןייתחסל הבוגתב
.תחלשש רושיקב ח"ודה תא יתארק לבא ינימאת אל
םייטסיטטסה םילכה תאו םוחתב יעוצקמה עדיה תא יל ןיא
ינא לבא ,קמועל םהלש לדומה תא קודבל םייטנוולרה
הלשממה רובע םידבועש םיאקירמא םירקוחל ןימאהל הטונ
ידמל ליעי הרקבו חוקיפ ןוגנמ ונב םיאקירמאה .םהלש
םינותנה יבגל המ תוקפס יל שיש וליפא ,ולאה םירבדל
.(1) םיגיצמ םהש לדומהו


תוחקמתהה תעפשה תא וקדב אל ולאה ה'רבחה ,ןפוא לכב
לש םיאיצממב הריתס לע רבדל השקש ךכ ,רכשה לע
.(2) איבמ ינאש םיסנרפרה
םילדבההש ןועטל השקש בתוכ תנייצמ תאש רוקמה םג
.תאזה תורשפאה תא לסופ וניא ךא ,היילפהמ םיעבונ
ולצא הברה רפשל לוכי דחאו תחא לכש בשוח ינא ,רוציקב
המשא לכבש יכבב ררמל בשייתמ אוהש ינפל תימינפה רצחב
.תירבגה תכרעמה


:תואצותה חותינ יבגל קפס טעמ יבילב שי תאז לכב .1
תייטסו עצוממה ,וקדבנש םינתשמה תא הגיצמ 1 הלבט
םינתשמהמ םיברלש הארמ הלבטב ריהמ טבמ .םהלש ןקתה
ךרע לבקל םילוכי םה םא םג ,עצוממהמ ההובג ןקת תייטס
.תירטמיס אל תוגלפתה רבדה תועמשמ .דבלב יבויח
םה יכ ןקת תייטסו עצוממ גיצהל םעט ןיא ולאכ םירקמב
םאש ששוח ינא .היסולכואהמ ןטק חלפ קר םיגציימ
אל םהלש לדומהו ןכתי ,תאזה האיגשה תא ושע םירקוחה
.םינותנל םיאתמ


:סנרפרה תא יתשפיחו יתחרט ךתשקב תובקעב .2
The Economist, June 26, 2003 "Be a man"


:םה םהילא םיסחייתמ םהש םיסנרפרה ינשו
Choosing to be Different: Women, work and the
family", by Jill Kirby. Centre for Policy
Studies.


† "Women Don't Ask: Negotiation and the
Gender Divide", by Linda Babcock and Sara
Laschever. Princeton University Press, October
2003.
םיינפוא בכורל וביגה
 
 
8/9/06 15:55
םיינפוא בכור :תאמ
!ןייתחסל הבוגתב
ול שי רצק בותכל עדוי אלש ימ ,ךוראה יבגל ,הזמ ץוח
.תיתועמשמ הייעב


אלו ךורא בותכלמ השק רתוי הברה ןיינעלו רצק בותכל
הקיזיפב לבונ סרפ הכוז) רהוב סלינ בתכ םניחל אל .דקוממ
יכ בתכמ ךל בתוכ ינא" ותשיאל (הנש 80 ךרעב ינפל והשפיא
."היולג ךל בותכל ןמז יל ןיא
םיינפוא בכורל וביגה
 
 
10/9/06 8:19
השא :תאמ
!ןייתחסל הבוגתב
עקרה הזש תשחנמ ינאו ,ימדקא יד אוה הזה רמאמה לש ןוטה
.תרתוכ ישוקב הז הלימ 2000 ימדקא רמאמל .תבתוה לש
השאל וביגה
 
 
16/9/06 14:48
םיינפוא בכור :תאמ
!ןייתחסל הבוגתב
ותוא שיגתו דבכתתש ימדקא רמאמ בותכל הצור תרבחמה םא
ישנא יידי לע הניחב רובעי םג אוה םש יעדמ ןיזגמל
.עוצקמ


אלא םיימדקא םימוסריפל המב תויהל רמייתמ וניא תוננב
רמאמה תבתוכ לע הזכש רותב .בחרה להקל הנופש תשר ןיזגמ
.שרדינה טמרופל הלש טסקטה תא םיאתהל


.דואמ הברה ןה םילימ 2000 אב ינא ונממ םוחתב ,הזמ ץוח
םינשב הנשב םירמאמ 4-6) ידמל ליעפ reviewer רותב
םלועב םיעיפשמה תרשעמ דחאל רחבנש ןיזגמ לש (תונורחאה
םאש ךל רמוא ינא ,םייחה יעדמב תונורחאה םינשה 30 ב
ןוידל עיגה אל םילימ 2000 ירחאש רמאמ ילא עיגמ
.ןיזגמל סנכיהל םיבורמ םיישק ויהי הזה רמאמל ,תואצותב
םיינפוא בכורל וביגה
 
 
8/9/06 8:01
השא :תאמ
םישנ רורחשו יתרבחה רדסה לעל הבוגתב
תדיל" ,"תטלש היגולואדיא" ןיב הרישי הלבקה תישעש ןיינעמ
הזח םעו הקלח ,הזר ,הנבל תואריהל"ו "גוז-ןב תאיצמ" "םידלי
(ןהב שמתשה רמאמהש תודיחיה תואמודהו םילימה הלאש) "לודג
."םישנמ םיצור םירבגהש המ" ןיבו


- רמאמה ירבד תא קזחל הז ,םצעב ,תישע התאש המש ןיבמ התא
תושירדהשו ,ןמצע םישנ לש אל ןכא איה תטלשה היגולואדיאהש
.ירבג ביתכת ןכא ןה רמאמב ןהילע רבודמש תויתרבחה


.עשעשמ
השאל וביגה
 
 
9/9/06 21:57
רבג :תאמ
םישנ רורחשו יתרבחה רדסה לעל הבוגתב
םתוא םישלו הלאה םייוטיבה תא אקווד תחקל תטלחהש ןיינעמ
םה יתנווכתה םהילאש םירבדה ,השעמל .ירבגה ביתכתה רותב יפב
םייארונ םירבד תושעל םישנה לע תירבגה הרבחה לש "הייפכ"ה
לכ (ונילע אל ,ופט ופט) גוז ןב םע תויחלו םידלי תדלל ומכ
.םייחה


!!!רכז ןיממ אוה גוזה ןב םירקמה בורב ,קיפסמ אל הז וליאכו

...ונתוא לובסל תוכירצ ןתא המכ ןימאהל אל


תויחל תונהנש םישנ שיש תולגל יאלפתת :תוניצר תצקלו
תושפחמ וליפא ןבורו ןתוא חירכה אל דחא ףא ,תויגוזב
יכ םתס .המרונה וזש ללגב אלו ,השיא וא רבג םע ,תויגוז
תוצור דואמש םישנ המכ וליפא שיו .דחיב ףיכ רתויו דבל בוצע
.םלועל םידלי איבהל
םעפ םיעבראל ,םילימ 2000 -ל תחתמ התוא ירבקת םא הנשמ אל
הפצ ךלש העדה - "יתורירש" םעפ םישולשו "היגולואידיא"
.רמאמה לכ ךרואל
.תענכש אלו
רבגל וביגה
 
 
10/9/06 8:09
השא :תאמ
םישנ רורחשו יתרבחה רדסה לעל הבוגתב
לש "היפכה" םה יתינווכתה םהילאש םירבדה ,השעמל...
תדלל ומכ םייארונ םירבד תושעל םישנה לע תירבגה הרבחה
"גוז ןב םע תויחלו םידלי


םה הלאה םירבדה .אל התא .יטסקרס התאש בשוח התאש יך המדנ
םישנה אל איה היעבה .הייפכב םיאב םהשכ - םייארונ תמאב
איה היעבה - םידלי וא , תויגוז וא ,גוז-ןב תוצורש
דיחיה רבדה הזש תויביסנוניאב כ"כ תרדשמ ונלש הרבחהש
תויהל תוכירצ ןה הז תא גישהל ידכו) תוצרל תולוכי םישנש
"הריחב" גשומהש ,(...תונבל ,תוקלח ,תוזר ,תוטקש ,תופי
.תועמשמ רסח תויהל ךפוה


המ רוחבל תמאב ולכוי םישנש אוה הצור רמאמה תבתוכש המ
הריחבה ןויער תא ורקעיש םיקנוח םיביתכת אלל ,תוצור ןהש
ןכותמ
השאל וביגה
 
 
10/9/06 11:55
רבג :תאמ
םישנ רורחשו יתרבחה רדסה לעל הבוגתב
אל םגו ,םייח ונחנאש תבשוח תא הרבח וזיאב חוטב אל ינא
...האמ וזיאב


תעבוקש תיתרבח המרונ ןיא ,תידרחהו תיתדה הליהקל טרפ
ונתויהב ,םירבגהו םישנה בור - תויגוזב תויחל םישנ לעש
.םייחל גוז תב/ןב םיצור ,תויתרבח תויח


לדגלו תדלל םישנ לע ץחל שיש םיכסמ ינא :הדילל עגונב
רמאמה םע היעבה .תמאב הז תא תוצור ןלוכ אלשו ,םידלי
עגונה לכב תפרוגו תיעמשמ דח העד איבמ אוהש ,איה
הצור תמאבש ימ לכל היצמיטיגל-הד השוע ךכבו ,ןוירהל
(םיוסמ גוסמ) םיבופומוהל הז תא תוושהל רשפא .םידלי
הנורחאה הפוקתה לש האצמה איה תוילאוסקסומוההש םיחוטבש
קר לכה אלא - םנימ ינב תא םיפידעמש םישנא תמאב ןיאשו
.הפוקתה לש "עטק"המ קלח


תויהל הכירצ איהש יפכ ,השיאה לש יללכה רואתל עגונב
.טישלוב :דיגהל דחא רבד קר יל שי ,םירבגה םלועב
םישפחמ םישנא בור םא םגו ,17 -ה האמב םייח אל ונחנא
הפדעההש עובקל הלוכי אל שממ תא ,םייטתסא גוז תב/ןב
.'וכו תוינידנולב ,תונבל ,תוטקש םישנל איה תיללכה
היח תא הב הביבסה םאו ,תונוש תופדעה םינוש םישנאל
יאצתש יאדכ ילוא - ךלש תורדגהה יפל תלעופ
.ןווגמו לודג םלוע ילגת .ךלש סוידר-רטמ-האמהמ
רבגל וביגה
 
 
10/9/06 14:20
השא :תאמ
םישנ רורחשו יתרבחה רדסה לעל הבוגתב
תיתרבח המרונ ןיא ,תידרחהו תיתדה הליהקל טרפ"
"תויגוזב תויחל םישנ לעש תעבוקש


תוקוור ןהב םיארמש שי היזיוולט תוינכות המכו ?תמאב
- "הלודגה ריעב תודידבה" לע שי תובתכ המכו ?תושאונ
יתמ" החפשמהמ שי ץחל המכו ?תישנ תודידב דימת טעמכ
תויהל םישנ לע יתרבח ץחל ן-ו-מ-ה שי ?"ינתחתת
שי (לשמל ,ב"הראל דוגינב) ץראב - ןכש המ .תויגוזב
יכ םא - תויגוז אוצמל םירבג לע דבכ יד ץחל םג
.םישנ לע רשאמ םירחא םירברדב םהילע "םימייאמ"


תפרוגו תיעמשמ דח העד איבמ אוהש רמאמה םע היעבה"
"ןוירה יבגל


לכ לע עגרכ יתרבע .הטטיצ תוארל הצרא ינא ?תמאב
חכוותנ ילוא ,"ןוירה" הלימה תא וב יתאצמ אלו רמאמה
תורמל - תוארל הצור התאש המ לע םוקמב ןאכש אשונה לע
?רמאנ אל הזש
םישנל איה תיללכה הפדעההש עובקל הלוכי אל שממ תא"
"תוינידנולב ,תונבל ,תוטקש


,םיניזגמה תא ,הנפואה ץורע תא חתפת .ןכ ינאש חטב
,אל ילוא "תינידנולב" ...בוחרב תועדומל שאר םירת
.ןכ ךיא דועו "הטקשו הנבל ,הקלח ,הזר" לבא
.יתוברת ןיינע םג איה - תעדי אלש הרקמב ,"הקיטתסא"
לכ - הירטמיסל תיביטקנטסניא הפדעה שי םדאה ינבל
ינב בור"ש דיגהל ךכיפל .תיתוברת הינתה אוה ראשה
תוננובתהמ קמחתמ "םייטתסא גוז ינב םישפחמ םדאה
ונא היפלש הקיטתסאה תונורקע תא עבק המב הקומע
.םלועב םיננובתמ


- כ"דב) בשחנ תוירירש םישנ המל ,לשמל ,םעפ תבשח
?"הפי אל"ל (תבשחנ הניא הגירח תינטרפ הפדעה


"ךלש סוידר רטמ האמהמ יאצתש יאדכ ילוא"
התאש ןוויכמ קרש ןיבתו ,ביבסמ לכתסת התאש יאדכ ילוא
אוהש רמוא אל - והשמ תוארל ברסמ וא ,והשמ הווח אל
םישנ דגנ תלעפומה הילפאהו םייתרבחה םיצחלה .םייק אל
הז ,ונלש קר אלו) ונלש תוברתהמ קומע כ"כ קלח םה
רמאמהש המ לכ .הב ןיחבהלו תוארל השקש דע (...רדסב
הרבחה !!םייניעה תא וחקפת - דיגהל הז רמוא הזה
רופסניאב ונילע םיעיפשמ ונתוא םיבבוסה תוברתהו
.ךכל םיעדומ היהנש יאדכו - םיכרד
השאל וביגה
 
 
10/9/06 15:09
רבג :תאמ
םישנ רורחשו יתרבחה רדסה לעל הבוגתב
תוארמש היזיולטה תוינכת תא המגודכ האיבמ תא
םישנאש החכוהה אל וז םאה - םישאונ םיקוורו תוקוור
םישאונ םה ילואש וא ?דבל תויהל םיצור אל תמאב
?"תיביטמרונה םתבוח תא ואלימ אל"ש ללגב


ששח ךותמ םייק אוה ,םירוההמ ץחל לש םירקמה בורב
ומכ אלו ,םידדוב ויהי םהידליש םירוהה לש
".םינכשה ודיגי המ" ללגב בושחל יראלופופש


תויהל הצור ינא עודמ" תלאוש תבתוכה :ןוירהל עגונב
ילככ שמשמ הדוליה דודיע םאה ?יחרכה הז םאה ?אמא
.יתינע ,תלאש "?םישנב הטילש


םיבשחנ םדא ינב םאה םיעבוק םהיפלש םירטמרפה בור
הפיל בשחנ המ םושמש יטקרונאה הארמל טרפ) םיפיל
תעדותב ושרשוהש הלאכ םה ,(םימיוסמ םישנא יניעב
םג .היצולובאמ האצותכו ,ומויק תונש ךשמב םדאה
תאו) לילעב םיינויצולובא אל ךל םיארנש םיטרפ
,םיסווט" יבהז ץומא לש ורפס תא אורקל הלוכי
לע ןיוצמ קרפ וב שי - "הדבכהה ןורקעו םזיאורטלא
.(םדא ינב


הנווכ התייה אל ךלש הבורקה הביבסהמ תאצל האירקב
םיפידעמ םירבגש תבשוח תמאב תא םא ,טושפ .בילעהל
תאש חינהל ריבס ,תוטקשו תונבל ,תושוחכ םישנ קר
ןווגמ .םימצמוצמו םימיוסמ דואמ םיגוחב תבבותסמ
.תומייקה םישנה ןווגמל ולדוגב הווש טעמכ תופדעהה


קר ,םייניעה תא חוקפל םישנאל ארוק ינא םג :םוכיסל
.יפיצפס ןוויכב קר אלו ביבס לכתסהל םהל ץילממ ינאש
רבגל וביגה
 
3/10/06 21:30
רמת :תאמ
ןצוח הרעיל הבוגתב
.וקופ בושו וקופ-דיעס-םזילרוטקורטסטסופ-וקופ לש שמשימ הזיא
תא שי רבכ ,תחרטש לבח ?ןוכנ ,חורה יעדמב והשמ תרגוב תא ,הרעי
םיניינעמ םירפסו םירמאמ הברה םגו םיגשומה תא תבאש םהמש םירפסה
.םהילא םיסחייתמש תמאב
רצוק הלגתמ לפרועמ תוחפ והשמ רמול הסנמ תא םהבש תומוקמב
:ךתבשחמ
הנה ,תישפוח הריחב םישנל רשפאל קיפסמש חוטב אלש תנעוט תא
יכ ?המל .ןיע תיארמ קר וז ךתנעטל ךא תישפוח הריחב שיש הדבוע
תלבוכ הבישחמ ררחתשהל רקיעב ךירצ ךתנעטל זא .יפוי .תטלחה
רמולכ ,"יעבט םירבד בצמ"ל תושפחתמש תויתורירש תויגולואידיאמו
בור :תיתייעב דואמ העיבק .יתעדות ךלהמל רקיעב איה ךלש האירקה
אל שממ ותרגסמבש דואמ ישממ יוכיד םע תודדומתמ םלועב םישנה
םה םינמסמהש ןיבהלו "תולכשומ תוריחב" רוחבל ליחתהל ןהל רוזעי
םישנ ,תונזל םישנ רחס ,םישנ תלימב םחלהל יסנ .םייתורירש
האירק ךרד תועפות ראשו תיתקוסעת הילפא ,יתואירב ןוכיסב
.הז םע ךל החלצהבו ,ןהייח רופיס לש תינאיוקופ
תויעב המכל לבגומ ןובריעבו ישוקב המיאתמ ךלש תוסחייתהה לכ
תייסולכואמ %5 ישוקב ,תינגרובה תיברעמה הרבחה תא תונייפאמש
עובצל םא היהת המלידה (א"ת םורדב וא) הקירפאבש יאולה .םלועה
.דנולבל
ךלש תופקשהה םע תבשייתמ הניאש הריחב לכש תחנהש הפי הזמ ץוח
תושועש םישנה בור ילוא .הבישח רדעיהו יוכיד לש האצות איה
?תוצור ןהש המ הזש תוניבמו ,הז לע תובשוחו תובשוי הרכשא םידלי
ךכ ידכ דע הז ?םידלי יתיצר תמאבש תויהל לוכי אל ?רדסב אל
לודיג הז דליש בושחל רשפא ?םידלי תוצרל ינויגה אלו יתצלפמ
הצור אל תאש תטלחהש הז ילוא .הז לע תבתוכ תא ובש ןפואהמ ינטרס
תא תענכש ילוא ?הריחב ךותמו תעדומ תטלחה תמאב אל הז םידלי
?תללוה הקוור תויהל "לוק" רתוי הז תלדג הבש הרבחב יכ ךכב ךמצע
אל תאו ךלש ףוגה תסיפת לעו ךילע דבע ילכראירטפה שבכמה יכ וא
ינאש המל ?גוז-ןב תאצמ אל יכ וא ?ןטב םע ךמצע תא תוארל תלגוסמ
הריחב" רתוי איה הצופנ תוחפ ךתריחבש ללגב קרש הז תא הנקא
?"תיתימא
ןאכ ונל השוע תאש השיגרמו ,ךתוא תארוק ינא תיטסינימפכ ,ייחב
.בוד תוריש
רמתל וביגה
 
 
5/10/06 22:27
העונ :תאמ
ההאל הבוגתב
.תרהצומ תיבסל איה יכ הל ןיא אקווד גוזנב תאיצמב תויעב
תאנוש-תיבסל-תיטנטילימ-תיטסינימפ-קלע ?המ ,הרוטקירק הזיא
םידומילהמ םיגשומ ינימ לכ טטצל הז תלגוסמ איהש המ לכש םירבג
.תחתהמ תואמגוד םהל איבהלו
העונל וביגה
 
12/10/06 16:22
איג :תאמ
ןצוח הרעיל הבוגתב
.םירבד הברה תרמא הלאוו .ףוסה דעו הלחתההמ רמאמה תא יתארק
דגנתמ ינאש אל הז ,ךבוסמ ךכ לכ הז תא תבתכ םשה ןעמל ךיא
התייה ךלש הרטמה םא לבא תונעט לש בר רפסמ י"ע ןועיט תיינבל
.תלשכנ , הבחר הרוצב רסמ ריבעהל
ימ" ומכ םסק תונורתפ םישפחמ אל ונחנא םא םגו תוטוידה ונבור
הבושת אורקל חכ ונל ןיא " (רוקמב תועט) ירארפ תא יל זיזה
.היפוסוליפב ןחבמל
איגל וביגה
 
14/6/08 3:49
השמ :תאמ
ןצוח הרעיל הבוגתב
-תימשיטנא-היזנכשא ,החירסמ תיבסל :תא ימ ךל דיגא ינא יאוב
.םיחרזמ תאנוש -תינעזג תינויצטנא -תינלאמש
.תבתוכו תבשוח תאש המ לכל סיסבה הז
השמל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא