םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
אמא תויהל~תוהמא~ישאר    
   

הבוט קיפסמ אל תא
עלס הימ

רושק התא ימל ?רתוי בהוא התא ימ תא
וא יל ?רתוי בישקמ התא ימל ?רתוי
רבגה לש וביל לע הזה ברקב ?ךלש אמאל
ךל ורזעי אל דיורפל םירפיב םג


ןתא .שודיח םושמ ךכב ןיאו תורצל דוק םש אוה תומח גשומה
הצור אל ינא" ?וננמזב היה ךיא תעדוי תא ?ךל השק ךכ לכ המ" :תועדוי
ול תרמוא איהשכ הלש "טישכתה"לע הזה םחרמה טבמה וא ."...לבא ברעתהל
תא תאזש תבשוח איהש ךל רורבשכ םילכוא םתא המ תלאושו ,הזר אוה המכ
,תטמוקמ ךכ לכ ולש הצלוחה םאו ,הזר הזכ אוה םאו .ליכאהל הדיקפתש
םירותפכה לע ול ץוחלל תעדוי איהש ךיאו .הנמאנ התדובע השוע אל יהשימ
.םינוכנה


תצלפמב תיחצנה המחלמה


לש הזה עגרל תוננוכתמ ונחנאשכ ,התוא תושגופ ונחנאש ינפל דוע
.ןחבמב םצעב ונחנאש תושיגרמ ונחנא רבכ ,"הנושארה תיתחפשמה החוראה"
תואנוש ונחנאו ."הלש ןבל תובוט קיפסמ ונחנא םאה" יביטמיטלואה ןחבמה
ןבל הבוט קיפסמ אל תחא ףא ירה .ןולשכל ודעונש הלאכ רקיעב ,םינחבמ
.הניבל וניניב היומס הביא תררוש ונשגפנש ינפל דוע הככו .הלש
תוליצמ ונחנא הידימש תאזה תצלפמה תא תוניימדמ ונחנא הככ .תצלפמה
תאו תצלפמ דימת איה הבש תאזה היגולותימב קלח תוחקול .ונלש רבגה תא
םע לודגל ךירצ היהש ןכסמה ,ותבוטל רקיעבו ךתבוטל םג הב תמחלנ דימת
.תאזכ אמא
אלל ברק הז .םמצע םייחה אוהש ןורחאהו שיתמה ,ינשה בלשה תא שי וישכע
דימת תאש העידיב וילא תאצוי תאו .םייחה לכל אוה .םויס ךיראת
לככ םכחו חלצומו קזח ךלש רבגה .קדוצה ךקבאמב דבל תאשו ,ידיספת
.ולש הל'אמאב רבודמשכ הכיכרל ךפוה ,םוי םויב היהיש
קר אלש הניבמ תא יכ ,דיורפ ר"דל םירפיב תושעל ךרוצב השח תא עתפל
ןושארה הבהאה רופיס איה וליאכ םיגהנתמ םהינשש אלא ,ולש לדומה איהש
םיציב לע ךלוה אוהו .רתוי בוט ול היה התיאש חיכוהל הסנמ איה .ולש
.הב דגוב אוה הככש לע אמאמ ול םיענ אל דואמו
.עובירב תיגולותימה תיסקאה איה


םדוק םש התיה איה ,ירכזת


לע וישכע תורחתב תאו ,תדגבנו תמייואמ השיא םצעב איה ךלש תומחה
םלשומה ןוזיאה תא רפהלו עירפהל ידכב םהייח ךותל תאב התניחבמ .וביל
ךל חיכוהל לדתשת איהו .ךיידעלב ןייוצמ ורדתסה םה .ךאוב דע םש היהש
אל) תוינצקוע תורעה ןהב :הלשמ םיכרד הל שיו .םלוע דעו התעמ הז תא
תחוראל םיאב םתא זא) תוחוכ יקחשמב ,(?תאזה הרצקה הלמישה םע ךל רק
תא רובשי דימת הז - הארנ ילש ןבה ךיא תרכוז אל רבכ ינא יכ רחמ ברע
איהשכ יכ .םדוק םש התיה איהש ךל תוארהל הלש דימתמה ךרוצבו (וביל
ינא") רחא והשמל ותוא תכפה ךאוב םע תא לבא .אלפנ היה לכה םש התיה
אוהש יפצת תא .("ינבצע הזכ היה אל םעפ ףא אוה .ול הרק המ הניבמ אל
תמעתי אל םלועל אוה .קתומ ,הז תא השעי אל אוה לבא ,םוקמב התוא םישי
.ולש אמא םע
.אמא תא בהוא אוהש רקיעה ,סופידמש סופידא יכ
?תוערה תושדחה תא וא תוערה תושדחה תא םדוק תוצור ןתא המ זא
.דעל ךשמיי הז .בוט ףוס ןיא
ךל שי קוידב המ .הנממ תונהנ טעמכ ונחנאש היגולותימ תאז יכ ,לכ םדוק
תונבה תחישב יפתתשת ךיא ?האלפנה ךתומח םע םינייוצמ םיסחי םע תושעל
םייתצלפמה םירופיסה רורצל ךקלח תא ימרתת ךיא ?המצעלשכ תיגולותימה
?תוננבה תורפסמש
תוברש םישנ יתשב רבודמשכו .ץוב תריזב םישנ יתשב הפ רבודמ ,הזמ ץוח
.תמאב אל ?בוט ףוס תויהל לוכי רבג לש וביל לע


ךלש אמא לש דלי היהית לא קר


תאש הדבועב איה ,(?המיסקמ) תומחה היהתש לככ המיסקמ ,תירקיעה היעבה
ונחנא אמא ול שיש עגרבו .רבג לש טמרופב תוצור ונחנא ,ונדילש שיאה
ךלש רבגה םא לבא ,תוחפו רתוי םישק םירקמ שי .דליה תא עתפל תואור
עתפל ותוא תוארל הלולע תא ,רניסל הל רבוחמ ,ולש אמאה ירחא ךורכ
רבגה יפלכ ןנוצו ןטק זוב תחתפמ תא זאו .תוארל תיצר אל םלועמש רואב
.ךתומח .תאזה השיאה יפלכ תוניועו ךלש
האנישל הביא ןיבש והשמ ?תינרקש שפנ תפי תויהל המל ?יתרמא תוניוע
התיה איהש ינפל דוע הדלונש תיתישארב הניצ .רתוי ילוא םיאתי תימוהת
.הלש ןבל הבוט קיפסמ אל תחא ףאש תבשוחש תצלפמ :היהתש תיפיצש המ
,רתוי בהוא התא ימ תא .וביל לע יטתפ תוחוכ קבאמב רבודמ דימת טעמכ
?ךלש אמאל וא יל .רתוי בישקמ התא ימל ,רתוי רושק התא ימל
תצק תויהלו קנפתהל תוצור ונחנאשכ .תצק ונמצע תא תוצפמ ונחנא הפ זא
ונחנאש רומג רדסב הז .ונמצעל השרנ ונחנא ,םינוא תורסח תודלי
לע תוכבל ךרוצה יפל הלצא ונמצע תא תוזפשאמו ,םוי לכ אמאל תורשקתמ
רבד הז ירה ?ולש אמא לש דלי תצק דוע וישכע היהי אוהש לבא .הפתכ
.רתויב הניבמה הרוחבב םג הליחב תולעהל לוכיש
תנוכמ תא םיליעפמ ךיא עדת לא ,לבזה תא דירות לא ,קתומ ,היעב ןיא
לכ הז ,םויה לכ ןשייטסיילפ ינוסב קחשתו ,לגרודכ הארת ,הסיבכה
היהת לא השקבב קר .(ישוקב הז םגו) לובסל תונכומ ונחנאש תויתודליה
םג .תאשל לכונ אל ונחנא הז תא .רניסב הל קיזחת לא ,ךלש אמא לש דלי
םלועל ונחנאש והשמ הז לבא ,ןגוה אל עמשנ הז ילואו .תולובג שי ונל
.םלועל .וילא לגרתהל חילצנ אל
ונחנאש יפכ דלונש רבג .רבע אלל רבג תופידעמ ונייה ללכב ונחנא
ינפל תודלי םיבייח םאו .םעפ ףא דלי היה אלש הזכ דחא .ותוא תוריכמ
רמאנ ,םיזנפמישה םע םילגנו'גב לדגש דלי ןגראל ילוא רשפא תורגב
.אמא לש דלי אל חטבו חטב לבא ,ןזרט וא ,ילגומ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
21/7/00 1:33
קתבמה ו'ג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
אל ונחנא ,ןפוא ותואב ך-ל-ש אמאל תרבוחמ ייהת תא םא םג .1
.הסריג לכבו הרודהמ לכב ,החוד ןיינע איה הזויבמיס .תאז לובסנ
.גוז ינב ןיב םגו תבו אמא ,ןבו אמא ןיב ,םייח ילעב ןיב


המ :רמולכ .תומחה לש טק-ףארה תסריג איה תנתוח :ןכריכזהל .2
!תנתוחהמ רתוי םילבוס ונחנא ,תומחהמ תולבוס ןתאש


,רחא והשימ לע תוירחאה תא ליטהל לקו םיענ רתויש ןוכנ ,תרבג .3
דימת דימת דימת :ירכז לבא .ךלש בוהאה רבגה לע רשאמ ,קוחר רתוי
.םלועל ותוא איבהש הזל אלו ,וב תרחבש םדאל תונולתב אובל יאדכ
ומכ !ותיא ירבד .התוא יאנשת לא ,חומה תא ךל תנייזמ ולש אמא םא
תונעטב אובל המ ךל ןיא ,דרשמב ולש הדיקפה םע בכוש אוה םאש
דבלב וילאו - וילא אלא ,הילא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
21/7/00 1:43
תאיל :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
ףא םע תוהדזהל יתלוכי אלש והשמ הפ יתארקש הנושאר םעפ תאז
.וב הלימ


,ופט-ופט-ופט
.הככ ךישמיש קר
תאילל וביגה
 
 
21/7/00 1:53
דלפ ישוי :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
קר אל ,ינא לבא ,ךלש אמא םע השוע התא המ עדוי אל ינא ,הארת
ןיינעה לכמ םלעתמ ינא ,יתגוזל ימיא ןיב סנכהל הצור אל ינאש
.םייק אל אוה וליאכ
תא ורתפיש .יניינע אל - ןנולתת תרחאהש המכ ,ןנולתת איהש המכ
.ילש היעבה אל ללכב הז ,ןמצעב ןהיתויעב
דלפ ישויל וביגה
 
 
21/7/00 2:22
קתבמה ו'ג :תאמ
םשא אל ינאל הבוגתב
.ישוי ,םשא אל התאש חטב
..ןובנ יכה קוידב אל הז ,טנלו'צב שארה תא ןומטל םג לבא
?תויעבה תא דבל ורתפיש ?תוצור ןהש המ ושעיש
?ביבא לתב ,םכלצא םירמוא ךיא
ןמזה לע לבח
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
21/7/00 2:32
דלפ ישוי :תאמ
םשא אל ינאל הבוגתב
.בשוח ינאש המ
.ןמזה לע לבח :סייפסרבייסב ונילצא םירמואש ומכ
דלפ ישויל וביגה
 
 
21/7/00 2:45
קתבמה ו'ג :תאמ
קוידב הזל הבוגתב
יאדכ ילוא זא ,ןושאר רוקממ הז תא ריכמ אל ינא ,בוט
.ינממ םיסונמו םימכח לא תכלל
:הנה זא .ייקוא
דירפהל ןיאש דע םירבוחמ םה .םיירפסמל םימוד םיאושינה"
.םהיניב
דימת לבא ,םיכופה םיווניכב םילעופ םהש שי
דימת
"השק שנענ - עצמאב אבה הז
(תימס ינדיס)


.תקחוצ תומח - היכוב הלכ" :דחא דועו
ןימ'גנב) "היכוב תומח - תקחוצ הלכ
(ןילקנרפ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
21/7/00 16:52
דלפ ישוי :תאמ
וללה תויעבה תא ריכמ אלל הבוגתב
לש םהיפתכ לע ןעשנ ינאש ללגב קר תואר קיחרמ ינא
.םיקנע


:ןיפוליחל וא


.דמג ינפלש ימ לכש ללגב קר תואר קיחרמ ינא
דלפ ישויל וביגה
 
 
21/7/00 18:27
קתבמה ו'ג :תאמ
ורמא הז לעול הבוגתב
,"םיקנע יפתכ לע דמוע" ,ןבומכ ,ןווכתמ התא
העונצהו הקירבמה ותרמיאכ
יבג לע יוגש ןפואב הטטוצש) ןוטוינ קזייא רס לש
("סיזאוא" לש ןורחאה םמובלא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
21/7/00 23:42
דלפ ישוי :תאמ
ורמא הז לעול הבוגתב
.ןעשנ קר ינא ,ךתיא המ עדוי אל ינא
לע אל דוחייב .םהילע דומעל ביצי יל הארנ אל
.םידמגה


.רגאלאג םיחאה תא אל ,ןוטוינ תא ריכמ
דלפ ישויל וביגה
 
 
21/7/00 23:56
ילריש :תאמ
םשא אל ינאל הבוגתב
םוי לש ופוסב לובסיש ימ ךתגוזל תוומה תא השוע ךלש אמא םא
ןבמ הפצמ יתייה ןכ אקווד ינא .(ךלש אמא אלו) התא קר הז
איה הפשכמ המכ יולת) םוקמב ולש אמא תא דימעיש ילש גוזה
.(התיה
ילרישל וביגה
 
 
22/7/00 18:33
דלפ ישוי :תאמ
םשא אל התאש חטבל הבוגתב
.םאתהב לעפאו םינפא ינא
דלפ ישויל וביגה
 
 
25/7/00 19:48
הביבל :תאמ
םשא אל התאש חטבל הבוגתב
הלימ לכ לע םינוידב יונפ עגר לכ הלבמ התאש הארנ
?הפ תבתכנש
?םייחב תושעל והשמ דוע ךל ןיא
?םלוכ תא הפ סיסתרהל ךל תומלשמ תוחפל תוננב
!תסאמנ
הקוסעת אצמת ךל
הביבלל וביגה
 
 
26/7/00 5:26
דלפ ישוי :תאמ
?םייח ךל שי ,ישוי דיגתל הבוגתב
.רלוד 3 חיוורמ ינא ילש הקד לכ לעש תושעל המ
.יונפ ןמז הברה יל שי זא ידירג אל ינא


?םוקמב ךלש תומחה לע תויסרגאה תא יאיצות ילוא


לע יל ומלשת ילוא !הלהנה .ער אל ןויער הז א"דו
ימשרה סיסתמה - טידרק הצור ינא ?הססתה
(ידירג אל ינא טנרטניאל םניח רוביח תוחפל וא)
דלפ ישויל וביגה
 
 
12/8/00 9:12
קתבמה ו'ג :תאמ
םשא אל התאש חטבל הבוגתב
ךתוא דימעהל" אוביו 21 ןב היהי ךלש דליהשכ הז תא ירכזת
התיא תויחל רחב אוהש תיסוכ וזיא ללגב "ךמוקמב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
23/8/00 1:44
tali :תאמ
םשא אל ינאל הבוגתב
.הריעמו תאז השוע איה ,ערהל הצור אל איה םא םג םימעפל
taliל וביגה
 
 
22/7/00 18:21
תימולש :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
השק היה .תרזח המל יל רורב אל קר ,תשרפ המל הניבמ ינא וישכע
םלוכ יניעב תעשעשמו הבוהא התיהש תאזה הנוסרפב קיזחהל ךל
לבא .רלימ ירנהל הברוז ןיבש והשמ .ליצאה ארפה .(יניעב םג)
היה הז םגו ןדיבאל תרבע זאו .התא אל הז זא התא אל הז םא
וישכע לבא .םלשומ שממ .ןייזו ילאוטקלטניא רוחב .דמחנ
הקזח אמא םע .הכובמ ידכ דע ילאנבכ הלגתמ התא תורחא תובתכבו
קלחמ .םלועה לכל תוינפיטמ תוצע ללש םעו .עקרב םתסה ןמ
תוירחא .תושעל אלש חחרפל םעפ תצעייש ומכ קוידב םינויצ
? תנייז אל ןמזמ הרק המ ...ותיא ירבדתו
...תראופמ הבזכא וזיא
תימולשל וביגה
 
 
22/7/00 22:45
ימיש :תאמ
בוט קיפסמ אל התאל הבוגתב
...ךל דיגא ינא המ
רמול יל אב שממ םעפה לבא ןיינעל שממ בתוכ ינא ללכ ךרדב
אוהש קתבמה 'וגל ךלש הבוגתהמ יתנהנ ינאש ךל הזה הרקמבו
אל ימש לע עמש םג חטבו תוננבב ןמז טעמ אל ןיינמה ןמ שיא
.םעפ
אל ןמזמ הרק המ" ןורחאה טפשמה תא תוארל לודג היה לבא
"...תראופמ הבזכא וזיא ?תנייז
ימישל וביגה
 
 
22/7/00 23:02
הגנ :תאמ
תומחלמ דגנ ינאל הבוגתב
תקתוש ןמזה לכ ינא ? ךכ לכ שפנ יפי תויהל םע ןיינעה המ
,ולש תומכוחהמ םיבהלתמ םלוכש הזה לבמטה תא תארוקו הפ
,תורגתהלב קחשמש תורגב יעצפ םע רענ ומכ עמשנ אוה ילו
,יתומח תא וב הסשמ יתייה ....ללכב ללכב הרגמ אל אוה לבא
.קתבל הז המ ול הארמ התיה
הגנל וביגה
 
 
23/7/00 5:51
קתבמה ו'ג :תאמ
אקווד תומחלמ דעב ינאל הבוגתב
תבבוחו האנ ךתומח םא .חותפ שנרב ינא ,הגנ ,יעמש
,ילאנא
יב התוא יסשת םא חמשא ינא


ךכ-רחא םינפה לע הל היהי הזכ ךויח
.הנרתפית ךייתויעב לכש


?תורגב יעצפ םע ?רענ .ב.נ
רחא תבקוע אל תא .ריכב ילילש...ממה
ינששוח ,תוקידאב רתאה
ןלציל אנמחר ,יביבא לת ינאש יתוא ימישאת טעמ דוע
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
23/7/00 13:23
עטנ :תאמ
אקווד תומחלמ דעב ינאל הבוגתב
תוחפ הזו "ןיז הכירצ תא" ,לש הלוכסאל ךייש התא זא
ךל ריזחי םגו תוקוצמה לכ תא ךל רותפיש המ רתוי וא
.......ןבומכ ,ךויחה תא
.ךומכש חלאנ טסיניבוש
עטנל וביגה
 
 
23/7/00 18:36
קתבמה ו'ג :תאמ
אקווד תומחלמ דעב ינאל הבוגתב
תבציעש העדה ךותב לעניהל תשקעתמ תא ,תנבה אל
,ילא עגונב
.םיידי םירמ ינא .הז םע תושעל המ יל ןיא לבא
(הפיא ,רומוהה הפיא)
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
25/7/00 11:56
הירוטקיו :תאמ
אקווד תומחלמ דעב ינאל הבוגתב
הפ ינא דלי אל התאש תעדוי ינאו ךדעב ינא 'וג
,יתוא םיעמוש אלש תורמל ןמזה לכ
םכח דואמ דימת אלש תורמל ןונש דואמ התא
.תוקישנ
הירוטקיול וביגה
 
 
27/7/00 15:13
קתבמה ו'ג :תאמ
אקווד תומחלמ דעב ינאל הבוגתב
ינא :רלימ ירנה יטטצמ לכלו .הירוטקיו ,ךל הדות
דימת
"ישילקב םיטקש םימי" תא יתפדעה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/7/00 15:13
קתבמה ו'ג :תאמ
אקווד תומחלמ דעב ינאל הבוגתב
ינא :רלימ ירנה יטטצמ לכלו .הירוטקיו ,ךל הדות
דימת
"ישילקב םיטקש םימי" תא יתפדעה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/7/00 20:57
הימ :תאמ
אקווד תומחלמ דעב ינאל הבוגתב
? סוסקס לע ישילקב םיטקש םימי תא תפדעה
הימל וביגה
 
 
12/8/00 9:10
קתבמה ו'ג :תאמ
אקווד רלימ ירנה דעב ינאל הבוגתב
אוהש ינפמ ,"ישילקב םיטקש םימי" .הימ ,ןכ
תא שיגדהל הסנמ תוחפ .יריל-יטסילרוטנ רתוי
המירזב דקמתמ רתויו ,לכ-עדוי-םכחה-בתוכה
םיטעובש םירסמה ןיבל הלילעה ןיב ,תינומרהה
רתוי החוד הזה םוקמהש רמול רשפא" .תומכסומב
תצרוק ,תימומרע הייחד יהוז ךא ,ךשומ אוהשמ
עבורה לע רלימ ירנה בתוכ - "ומצע אטחה ומכ
.רטראמנומ
םימוליצהו .אלפנ רפס הזיאו .אלפנ יומיד הזיא
...תירבעה הרודהמל ופרוצש ייאסארב לש


.ב.נ
ףדמב תוחפל םינש 10 רבכ אצמנ "סוסקס"ש תורמל
.ותוא םג בהוא ינאו ילש הטימה דילש


קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
24/8/00 22:27
הימ :תאמ
ישילקב םיטקש םימי !ןכל הבוגתב
ללכב התאש הז לע ףוריטב תודוקנ לבקמ התא
הפיאמ הניבמ ינא .בהואו .רלימ ירנה תא עדוי
.קתבמה ו'ג ,תאזה הנוסרפל הארשהה
הימל וביגה
 
 
29/7/00 20:50
הנפד :תאמ
אקווד תומחלמ דעב ינאל הבוגתב
?זא תויביבא-לתב ךתוא ומישאי םאו
?טטומתי ירסומה ךמלוע לכ
דייאתת ךתוהזו
יובא ...ךתוינימו
?תינורכ היצנטופמיאב קתבמה הלח אמש
הנפדל וביגה
 
 
12/8/00 9:19
קתבמה ו'ג :תאמ
אקווד תומחלמ דעב ינאל הבוגתב
איה ביבא לת לבא .חכוותהל ןתינ תויביבא-לתה לע
םינייוצמ רוביצ יסחי םע ריע לש ארח
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
23/7/00 5:46
קתבמה ו'ג :תאמ
בוט קיפסמ אל התאל הבוגתב
.בוצע ..םלשומ אל ,םלועה ומכ ,הארנכ ,ו'ג םג
.בל תמושתל ךיירבד תא חקא ינא


.ב.נ
..יתנייז אל תופוצר תועש 48 .יתנייז אל ןמזמ .בגא ,ןכ
שבוי לש ,הלאכ תופוקת םג שי .תושעל המ


קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/7/00 13:31
השיא :תאמ
םלשומ אל ,םלועה ומכ ,ו'ג םגל הבוגתב
כ"כ יל השוע התא : .ןמזמ רבכ ךל דיגהל יתיצר ,יריקי ו'ג
בוט הז...ךישמת ,ךישמת .בוט
השיאל וביגה
 
 
12/8/00 9:16
קתבמה ו'ג :תאמ
םלשומ אל ,םלועה ומכ ,ו'ג םגל הבוגתב
הדות
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/7/00 13:31
השיא :תאמ
םלשומ אל ,םלועה ומכ ,ו'ג םגל הבוגתב
כ"כ יל השוע התא : .ןמזמ רבכ ךל דיגהל יתיצר ,יריקי ו'ג
בוט הז...ךישמת ,ךישמת .בוט
השיאל וביגה
 
 
12/8/00 9:22
קתבמה ו'ג :תאמ
םלשומ אל ,םלועה ומכ ,ו'ג םגל הבוגתב
ינא .ךישמא ינא.........יתנבה.......רדסב ,בוט
..................ךישמא
תרשואמ ייהתש דע קיספא אלו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
23/7/00 6:02
קתבמה ו'ג :תאמ
בוט קיפסמ אל התאל הבוגתב
:והשמ דועו
ןאכ ילואו .ןיבמ שממ אל ינא תונתוחו ,תומח ,תונותחב
.היעבה
רצה ,ילש ימלועל רתוי םיבורקש םיאשונב ביגהל ךירצ ינא
הלמנ םלועכ


םישישה תונשב תירבע הרישו סקס .תעדוי תא


רתוי קומס ינא ..יתנוטק ...רלימ ירנהל האוושהה ופורפאו
"תוננב" תא שמשמש ,הזה אלפנה ינמגראה עקרהמ


ריזחהלו תותסלה תא ןמשל ,דיתעב רתוי ךתוא קפסל לדתשא לבא
תא שומישל
.ךלכולמה הפה
םישנ בזכאל הטונ אל ללכ ךרדב ינא
קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
23/7/00 10:34
תימולש :תאמ
..תימולשל והשמ דועול הבוגתב
רשואמה שיאה ינא .הווקת אלו תוסנכה אל ,ףסכ אל יל ןיא"
יתבשח ,םישדוח השיש ינפל ,הנש ינפל .תומדא ילע רתויב
לכ .ינאש המ הז - רתוי הז לע בשוח אל רבכ ינא .ןמא ינאש
,בותכל םירפס רתוי וראשנ אל .ינממ רשנ תורפס היהש המ
".לאל הדות


רלימ ירנה
ןטרסה גוח
תימולשל וביגה
 
 
23/7/00 13:19
עטנ :תאמ
בוט קיפסמ אל התאל הבוגתב
ו'ג המשש העפותל ראופמ חוסינ הזיא , תימולש ,חא
......קתבמה
.הלימ לכ םע יתיהדזה
עטנל וביגה
 
 
12/8/00 9:29
רוצ ןב תרפא :תאמ
בוט קיפסמ אל התאל הבוגתב
תוא לכו הלמ לכל סחייתהל םיכישממ םתא ,ראופמ-המ ראופמ
ו'ג היורקש העפותה תא םימיצעמ קר ךכבו ,בתוכ םדא ןבהש
(תוטלוק) םיטלוק אל ( ןתא - ןוכנ רתוי) םתא ךיא .קתבמה
הז תא
רוצ ןב תרפאל וביגה
 
21/7/00 4:47
קורי .ד :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הלימ לכו (הינלופ איה םא דחוימב) תנתוחל רשקב ו'ג קדוצ .1
....תרתוימ
:יתריקי הימ .2
תא יריבעת ...שארמ תותיחנ ךל שיו ןכתיי וב שרגמב יקחשת לא
יליעפה ,ולש ןושייטסיילפב תא יקחש :ןורתי ךל שי וב הדשל ברקה
וזיא שי דימת ,ירכז :וילאמ ןבומכ רבד םוש יחקת לא ,ןוימידה תא
..ןכסמל שארה תא ול ררחסתו ץוחב םש תברואש הבקנ
קורי .דל וביגה
 
21/7/00 8:23
ףסונה יתנפואה גוזה :תאמ
עלס הימל הבוגתב


.הנוש הז ילצא
ךותל שארה תא יל תבחות התיה יתמח ,ןושארה ילעבל יתאשינשכ
סננ יחק כ"חאו ילכאת" :ילע תדקופ התיהו הלש קנעה סוקסוקהריס
."םיריסהמ ףורשה תא ףשפשל יל ירזעתו


.םותי אוהש יל חוור תצק .יחכנה ילעבל יתאשינשכ
לע םיבתונמ התעמ ישיש ימי .ףשפשל םיריס תמירעו שאר יבאכ ילב
.ידי
.דלנודקמב םעפו גניק רגרבב םידעוס ונחנא םעפ
,המינפ םיציצמ ,יתנוכשה תסנכה תיב ינפ לע םיפלוח ונחנא םימעפל
.תורנ קילדהל התיבה םירזוחו תוצימחה תא םיחירמ
ףסונה יתנפואה גוזהל וביגה
 
 
21/7/00 11:12
וקרמ :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב


? אמא ול ןיא םא תמאב רמוא הז המ ,ןכ
? ןיאש אמאה תא ךב שפחי אל אוה
וקרמל וביגה
 
21/7/00 11:38
ןונ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תמאה תפישח ךשמה לע דובכה לכ
ינשה דצה לצא םג המוד רופיסה יתעדל
ןחבמב דימת שיגרמ ינא הרוחבה תיבל עיגמש קוורכ םג
...םיאתמ והשימ היהי אל םעפ ףא - הלועמ איה ךלש הרדגהוו
ייב הללאי
ןונל וביגה
 
21/7/00 12:27
Estee :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הימ הימ
בלשבש ןוויכו ,םיטושפ דימת אל תבל אמא ןיב םיסחיה םגש ןוויכ
יתיסינ ,תקמונמ תיטסינימפ העדות חתפל יתקפסה ייח לש דאמ םדקומ
.תישנה תוירדילוסה לש ןוויכהמ ןיינעה תא תוארל דימת
יתעדי ללכ ךרדבו ,הבוט יופכ דיקפת יל תיארנ ,ללכב ,תוהמא
הברה אוה ולש אמאל סחיה .לש תוהמאה לש ןבילל תוליסמ אוצמל
.םיבוט םירמח דועו תונמאנ ,הלמח ,תושיגרל ולש חתפמה םימעפ
לע התוא ךירעמו ולש אמא תא דבכמש והשימ םע תויהל יתפדעה דימת
ליגב .וביל תמושתב תוכזל היצמאמב תוזבתהל הל ןתונש והשימ ינפ
(דאמ)םסרופמ רפוס ןייארל יל אצי םייוסמ ןותיעב יתדבעשכ ,19
אל ולש אמא תא בהא אלש ימ"שו .ולש אמא תא בהא אל אוהש יל רמאש
אל שממש יתבשח לבא ,ותעד ףוסל יתדריש אל ".תחא ףא בוהאל לוכי
אל תישגר תוכנ לש הרקמ ןאכ שיש רורבשו ,ולש גוז תב תויהל יאדכ
.הלק
:םירבד ינש ורקש דע ןוכנ היה הז לכ
הילא תסחייתמו יתסיג תא ת-א-נ-ו-ש ילש אמא .ןתחתה ילש חא .א
הביל לע רבדל תונויסינה .תורייוצמה תוחידבב ראותמש ומכ קוידב
טופשלו ,יחא לש ותשאב םייבויחה םידדצה תא תוארל הל םורגלו
לבא ,ער םדא אל ילש אמא .והותב ולע ,תנגוה רתוי הרוצב התוא
תלגוסמ אל טושפ איהש יאמק שגרב רבודמ .הנממ קזח הזש תבשוח ינא
.וילע טלתשהל
תכפוש םתס .יביטקא ןפואב םהל העירפמ וא תעגופ אל איה ?המ קר
ילואש בושחל יל םרוגש המ).ונינזאב (סעכו תורירמ אלמה)בלה תא
לבא ,רדסב ילא וגהנתה םנמא ילש םימדוקה םירבחה לש תוהמאה
(...םירחא םירבד ושיגרה
,יונפ היה רוחבה .ילש ןורחא ינפלה גוזה ןב תא יתרכה.ב
....יושנ רבג םע ןאמור יל שיש יתשגרה םדקומ יד בלשב לבא,ןבומכ
זא ,והשמ רמוא םאש יתשגרה .....אמאל תובייוחמה ללגב ,ןכ ,ןכ
יל התארנ המצע איה .הרקיה ומיאמ ותוא קיחרהל הסנמש הערה אצא
היה הארנ אלו) םזינוגטנא םוש ילצא הררוע אלו המחו הנידע השא
רדסב, םש התיה טושפ איה ...אוה לבא (הלצא תאז תררועמ ינאש יל
.......ינפל ,ולש תויופידעה
....זגרתהל יל םרוג הזב רכזיהל קר ,ךישמא אל ינא , והז
Esteeל וביגה
 
 
21/7/00 12:50
דמלמ לעי :תאמ
אמא אמאל הבוגתב
רגבתה רבכש והשימ יאצמת טושפ .יזגרתת לא
דמלמ לעיל וביגה
 
 
21/7/00 17:33
רודבלס :תאמ
אמא אמאל הבוגתב


? "רגבתה" ב תנווכתמ תא קוידב המל
רודבלסל וביגה
 
 
21/7/00 23:51
יקימ :תאמ
אמא אמאל הבוגתב
אמאל דומצ היהש בורמש והשימ םע םעפ יתאצי,םינש המכ ינפל
ונסטש ינפל תחא םעפ.ליעגמ שממ היה הזש דע וילא ולש אמאו,ולש
תעידי ילב)החישל יל הארק ולש אמא,היכרותל םימי המכל
ןב היה דליה)."דליה תא הל לקלקא אלש" יתוא הריהזהו(הנב
ירחא םוי.תודרפנ תוטימבו המגיפ םע ןשאש יאדכ ילואשו(32
.ומיא תועורזל ותוא יתרזחה,היכרותמ ונרזחש
השיגרמ אלו טעמכ ינא לבא,ילא בורק שממ הרג תאז תמועל יתמח
ילעב זאו,הסינכ ןיאב תואיצי הל שי םימעפלש קר)התוא
וא,הרזע הכירצ ינאש יתמו,עובשב םיימעפ תושגפנ ונחנא.(לבוס
התשע איהש םירבד המכ דועו הז לעו.תבציתמ דימת איה,רטיס יביב
.הל עיגמה דובכב הילא סחיתהל תלדתשמו,הל הדומ ינא,ינעמל
יקימל וביגה
 
 
22/7/00 0:45
Estee :תאמ
אמא אמאל הבוגתב
...הוקת שי ילוא זא .תאזכ תומח ךל שיש עומשל בוט
Esteeל וביגה
 
21/7/00 18:39
שורגה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,תנתוחהמ ילטוטה רוטפה וניה ,ןישוריגב בוט יכה רבדה
הלעב תא לסחל םג החילצה לע יצמאמבש ךתשורג גוסמ תצלפמ
הנכסמ הנמלא ףסכנה ראותב תוכזלו
חבזמה לע ותמשנ תא רסמש רבג לש םייח חוטיב םע
תתוועמ תויגוז ארקנש ילסקודרפה
שורגהל וביגה
 
 
22/7/00 23:11
ימיש :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
,רקיה יחא


אלפנה רוטפה ןיינעב ךתיא םיכסהל הטונ ינא ,ךומכ שורגכ
אל ,ןיבמ ינאש ומכ ,ךתמועלכ ינא ךא תנתוחהמ רידא וליפאו
ךכש םויה םיבוט םירבח וליפא ונחנאו יתשורג םע חסכב יתייה
.ךכש בוטו (םשה רומשי) רבעשל יתומחכ לדומ הניא (יתשורג) איה
יתייה ,בלה לכמו (יתשורגל) יתמשנ תא יתטנ ינא םג ,תושעל המו
.ךכ לע רעטצמ יניאו ןמזה לבחש הילע עורק
ימישל וביגה
 
21/7/00 18:50
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
היהית לא קר "איה הלש תרתוכהש ... תאזה הבתכל רשקב ....הככ זא
ההדזמ ךכ לכ ינא "ךלש אמא לש דליה
לכה ךסב םישדוח 5 קר ...רבח יל שי
השוע אוה !!!!רוריבב ךכ לכ ולש אמא לש דלי אוהש הזל בל יתמשו
ונממ תשקבמ אמאש המ קר
7-ב התיבה רוזחל ול תרמוא אלש אמאש ללגב קר ,ילא אב ישוקב
לבא !!!! תרמאש ומכ קוידב םויה לכ ולש ןשייטסיילפב קחשמ אוהו
....תושעל שי רבכ המ
....אמא לש ןטק דלי
וז הבוגתל וביגה
 
21/7/00 18:55
יתיא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לכש ןיבמ םג ינא וישכע לבא ,תופרוטמ תוהמא ונל שיש יתעדי דימת
הלאכ לע יתלפנ הרקמבש יתבשח ינאו) תופרוטמ ונלש תורבחה
םישרת םע םיסחי תכרעמל תשגינ הרוחב לכש יל הארנ .(...רבעב
יחכונה רופיסב .בלשו בלש לכ יבגל תוארוהו םיבלש לש שארב המירז
ורכיז - רוחבה תא ברקל ידכ אמאה םע ירדתסת - לש בלשה ראות
.םיעצמאה תא תשדקמ הרטמה תונב
יתיאל וביגה
 
21/7/00 23:12
רמת :תאמ
עלס הימל הבוגתב
...ךשמתמ טויס ןה הלאה תוצלפמה .םימותי שפחל וליחתת ,תונב
.תופשכמ .םייחל ךל תדרל וקיספי אל ןה
ןקלח לבא ,(םיזגנ אל ואוב ,בוט) דקומה לע ןתוא הלעמ יתייה ינא
.תוער ךכ לכ
רמתל וביגה
 
 
23/7/00 12:53
ןטקה סקנפ :תאמ
תוצלפמהל הבוגתב
רמת
דימת אל (ןיינעה ךרוצל תומותי וא) םימותי שפחל ךלש הצעה
?המל .הליעומ
.באמו םאמ המותי הרענהש יל ררבתה - היחתש יתגוז תא יתרכהשכ
המכ - היוא ךא ,יתרתפנ תנתוחה עטקמ תוחפלש ימותל יתבשח
!!!יתיעטש
אמאכ דחא לכ ודקפתש םייקאריע םיחא 7 הל וצצ תחא אמא םוקמב
.הטרופ
ררררררררבבבבבבב
ןטקה סקנפל וביגה
 
22/7/00 0:03
תינור :תאמ
עלס הימל הבוגתב


תחונתב ולש הכימשה תא קבחמש ןטקה ךאלמה ינפ לע תלכתסמ ינא
...וילשו עוגר ולוכ הניש


הנייהת תוינימה ויתויטנש הווקתבו רבג םעפ היהי ןטק ךאלמ ותוא
הרוחב ריכי אוה - תויטיירטס
... התומחל ךופהת ילואש ולש אמא תא ריכהל התוא איביו דחא םוי


תואירב רשוע רשוא קר ול היהיש ןוצרו וילא הבהא קר יבילב ינאו
...החלצהו


תא םא ןכלו תומח םג היהנ רבד לש ופוסב ונלוכ - תורקי תוננב זא
יתומח היארלו תומחכ םג תאזכ ייהת זא - דמחנו בוט םדא ןב
.אתבסכו תומחכ ,אמאכ המיהדמ התיה לבא הרטפנ רבכ ירעצלש


יכ דיתעל יתלכל הבוהאו הדמחנ היהא ינא םגש הווקמ ינא ? ינאו
!םדא ןבכ ימצע תא האור ינא ךכ


םיסקמה ןבהש רתויב עורגה רבדה איהש בושחאו ?התוא בהוא אל םאו
םג ילואו תורצב היהא תמאב ינא זא ןכבו ?אוצמל היה לוכי ילש
.םירבדה ויהי ךכ אלש הווקמ ינא לבא ...איה


!תומחכ תא הככ - תוחאכו תבכ ,הדידיכ ,הרבחכ תאש ומכ - םוכיסלו
תינורל וביגה
 
22/7/00 0:18
חרוא רבוע :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תוריעצ תובוהא ןכל םולש
דלי תא דיתעב ןכל ףוטחתש וז לע בשוח ינא ?ןכתיא היהי המ
.ןכילע דיגת איהש המ יוא ,ןכלש םידמחמה
.הרותב תחא לכ :תורקי הז הככ
חרוא רבועל וביגה
 
22/7/00 0:27
והינודש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
אנ ושרה בוט ביטב רבכמ אל המייתסנש םיסחי תכרעמב םייתנש ירחא
:ן/םכל ץועל יל
.ונירוה םע שגפיהלב ךרוצ לכ ןיא יכ ונעבק יתרבחו ינא
.הירוה תא ינא לנכו יירוה תא השגפ אל םלועמ איה יכ ונימאתה
םיקוקז ונא םאה ?םרות הז המ ?םעטה המ ?ןיבמ אל ינא המ ליבשב
ונירוהמ םיקוזיחל
?יביטקייבוסו ישיא ךכ לכ םוחתב םג םתוא םישרהל וא
השקש םינש תכורא ךוניח תניטורמ קלח לכה הז ?הז לע ובשחת
.הנממ ררחתשהל
.תיסקט הניטור התוא ידעלב אלפנ הזש המכ וחכויתו ינומכ וסנ
תמאב .םתבשחמב םינרדומו םימיסקמ םירוה שי הל םגו יל םג ,בגאו
.שושחל הממ היה הל אלו יל אלש
והינודשל וביגה
 
 
22/7/00 13:54
noe :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
ברעל אלש םכתעיבקש רורב םלוא .תונברודכ םילימ ,והינורש ןכא
.המלשה הפוקה לע תכלל יתטלחה ינא .הדובע יצח קר איה ,םירוה
?וזכ העיבק לע הטלחהה תכאלמ תא ידלי לע ליטהל המ םשל
תובורקה םינשב .םדלוויה םע דיימ ידלי תא רוסמל איה יתעצה
תא בצעל ,רבדל ,תכלל דומלל םהילע .םירגתא טעמ אל םהל םייופצ
המ ליבשב .םתוישיא תא חתפל ןכו ,ינחורהו יתוברתה םמלוע
?םרות הז המ ?םעטה המ ?םהל עירפהלו םש תויהל םיכירצ ונחנא
םימוחתב םג ונתוא םישרהל וא ,ונתיאמ םיקוזיחל םיקוקז םה םאה
ימינפה םמלוע בוציע ומכ ,םייביטקיבוסו םיישיא ךכ לכ
?ינוציחהו
תונוכנ תואצותל םתוא ליבוי אקווד ונרדעהש אלא תאז ןיא
לכמ בושחו ,םתוישיא תיינבו םתוחתפתה ימוחת לכב ,ץחל תולוטנו
.אובל דיתעל םהלש תויגוזה ייחב םג


(תרק .א לט .ר) ךממ יל בוצעש יטתאפ ךכ לכ התא
noeל וביגה
 
 
22/7/00 17:42
והינודש :תאמ
םירוה ברעל ילבל הבוגתב
noe
.תמאב ונ ,והשמל יתעגה רבכ זא ךל בוצע םא
.קוחר ךכ לכ םירבדה תא תחקלו םייניצר ךכ לכ תויהל ךירצ אל
הזשכ תובישח תאזכ ןיא םירוהלש ה"כס אוה וילא יתנוכתהש לכ
.גוז ת/ןב תריחבל עיגמ
,םולכ הרק אלו וזכש המכסהל יתעגה אל טלחהב תורחא תורבח םע
תובוגתב בתכנל יתבגה .םירדהנ תמאב ונירוהש ןוויכמ הזו
.םירז ישיא ןפואב ילש םירבדל רמאמבו
ועיפשה וא ועירפה םירוהה הב היצאוטסב יתלקתינ אל םלועמ
תנשוימ העפות תיחכונה תואיצמבש יתבשח אלו יתרבח לע וא ילע
.תמייק דוע וזכש
.םכתומכש אלו ולא םהש הדות .םולה דע ינואיבהש יירוהל הדותו
והינודשל וביגה
 
 
29/7/00 21:09
הנפד :תאמ
םירוה ברעל ילבל הבוגתב
?סעכה המ לע
תא יל להנל םהשלכ םירוהל תתל ןורקיעבש ןינעכ תברסמ ינא םג
תוחוראל תבצייתמ אל ינאש םיעדוי יחכונה לש םירוהה .םייחה
,רקיה םנב לש הלאמ ייח תא הדירפמ ללכבו תויתחפשמה
.והשמ רמול וזיעי םא םהל יובאו
ץלמומ :םיסחיה לש םדקומ בלשב רבכ תולובגה תא םישל בושח
ףתתשהל ןוצר יאו תויטרפה לע הרימש לע שארמ עידוהל
.תויפיצהו תורצה תועיגמ םשמ יכ םייתחפשמ םיעוריאב
םע ןמזה" :ןוגכ םייטסילנרטפ םיקומינב הז תא ףוטעל רשפא
גואדלב דורט היהת ךתיא אובא םא ,יתוכיא תויהל ךירצ החפשמה
ךלוכ תא שידקהל לכות דבל ךלת םא ..יתוא רדבלו יל
תא יתשגפו רקי רבח םע היח ינאש םייתנש רבכ ךכו "..ךתחפשמל
ןוכתמ ןיא יתעדלו דבלב םימעפ עברא וז הפוקת ךשמב ותחפשמ
.הזמ בוט
.תואיצמב דבוע טושפ הז הירואת אל וז
הנפדל וביגה
 
 
22/7/00 14:15
עטנ :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
.םירוהה םע שגפיהל ךרוצ םוש ןיא םכל
?םכתא שגפיהל ךרוצ םוש ןיא .........םירוהל לבא
?םהב עגופ ?םתוא ביצעמ ? םהל בושח אל הז
?ללכ םכל תפכא אל זא ,ןכ םאו
םושל םייואר אל םה םכתוחתפתהל םקלח תא ומרת םהש ירחא םאה
?ללכ תובשחתה לש גוס
.ןיינעמ
.בוצעו
.תוהדזה ררועמ אלו
םתא המל זא ,קאפיכה לע ללכבו םיריעצו םינרדומ הלאכ םה םאו
הזה ילאטוטה רותיול םיקקזנ
ישועו תולובג ירסח םירוה שיש הרקמב קר ינויגה יל הארנש)
(.םיקזנ
עטנל וביגה
 
22/7/00 4:00
קיליח :תאמ
עלס הימל הבוגתב
אמא תא םישפחמ ונלוכ ירה יכ
םירבג תצק םג היהנש תוצור ןתאש הז
תואירבה תא ונל סרוה
קוניל םיצור קר ונחנא
ונתוא ובהאת דימתש תעדלו
תמא לע
עולבל המיכסמ אמא הזמ ץוח
קיליחל וביגה
 
 
22/7/00 14:07
עטנ :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאש רורבל הבוגתב
....עולבל המיכסמ אמא
....םיהולא יוא
..........הקרבה תאז לכב וז לבא
......עולבל המיכסמ אמא
.....!םיכסמ אבא םג לבא
עטנל וביגה
 
22/7/00 4:04
. N.Y- מ ןו'ג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
(: !!!!!תוביבח תונב
-דקומה לע תומחה תא תולעל ,ףורשל ?המוהמה המ לע ?הפ הרוק המ
?ןתמזגה אל םאה
הבהא (רבעשל לע שגד)רבעשל יתרבחש יפכ קוידב ימא תא בהוא ינא
םימי 3 לכ המולשל לואשל ימאל רשקתמ יתייה ינאש דועב.המא תא
םויב םימעפ 5 תרשקתמ התיה יתרבח לש היינלופה המאש ירה ,ךרעל
לכו תוימתס תולאש ראשו תחלקתמ ,התוש ,תלכוא איה םאה תעדל ידכ
רוגל הרבעו תייבה תא הבזע רשא התב לש הלוק תא עומשל ידכ תאז
הלוכי (ילש דיתעל אל)דיתעל המח םג ןכ ןכ .דומחה הרבח םע דבל
.םיבצעה לע תולעלו ןבצעל
עיבהל הלוכי איהש יתרבח םע םיסחיה תליחתב ימאל יתעדוה ינא
ףוחדל וא ברעתהל אלו (תיבויח איה םא אלא) הינפב אל ךא תרוקיב
המ םושמ ךא םיסחיה תומלש לע רומשל יתיסינ ךכ .רבד לכב ףאה תא
םיחונ אל םירוקיבל ץופקל המאל התשרה " ידגנכ רזעה" אקווד
תדדוצמ דימת איה ןבומכ רשאכ תימתס הבירמ לע העד עיבהלו
.הנכסמה התדליב
.םירוחש םהינש םימעפלו םידדצ 2 שי עבטמ לכל יכ תואורה ןכניע
. N.Y- מ ןו'גל וביגה
 
22/7/00 14:48
ןירוח-ןב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.ולש אמא םע ולש רשקה הארנכ אוה ךגוז-ןבל שיש קזח יכה רשקה
הרקמב לשמלש תורמל)ילש ןבה תא ריכהלו תעדל הרומא וא תעדוי איה
(..ןוכנ שממ אל הז ילש
.ךלעב לש ותרזעל אוביש ןושארה םדאה איה
...וזה הגאדהמ הברה דומלל רשפאו, הגאד ךותמ לכה
....אל,םינש תורשע המכ דועב בצמ ותואב ייהת תא םג ירה
ןירוח-ןבל וביגה
 
22/7/00 14:49
יתא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לש טנטפה לע התלעש הדיחיה ינאש יתבשח (הזה רמאמה דע) םעפ
הזה בצמה יכ םא ,ץילמהל יתאב רבכו ."אמאמ םימותי םע תאצל"
יקית לכ תא ךילע ליפמ רוחבהש לשמל - רחא גוסמ תורצ ןימזמ
ךלש החפשמהש וא ,םאה תומד תא ךב שפחמ אוהש וא .םייחב ותוללמוא
רבשה דע תמלשומ התיה ולש יכ ,וליבשב הבוט קיפסמ אל םעפ ףא
תוזאו/תוסוכ/תוחלצה תא ריכזהל הצור אל רבכ ינאו .לודגה
לכ עבונ ןאכמש ךל רורבו הנותחל הלביק ולש אמאש תורעוכמה
ול ריכזמ הז יכ ןהב שמתשהל שקעתמ אוה לבא ,םלועב ןכרעו ןדוחיי
.הרקמב תחא תרבש םא יובאו יואו םולשה הילע ומיא תא
םע וא היחה תומחה םע - דדומתהל השק רתוי ימ םע רורב אל רבכו
.התמש וז
יתאל וביגה
 
 
22/7/00 18:48
ןהכ זעוב :תאמ
םימותי לע וכל ,תונבל הבוגתב
בור ירבדמ תובשונש הניצהו תומיטאה .תונב ,יתוא עזעזל ןתחלצה
יטקרא חור בשמכ ןה ןוידה תופתתשמ


...םימח .םייתחפשמ םילארשיהש םירמוא דועו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
22/7/00 23:10
ילריש :תאמ
יתוא עזעזל ןתחלצהל הבוגתב
תומח ךכ לכ תוילארשיה תוחפשמה - היעבה םצעב תאזש הארנכ
שפוחל קוקזש ריעצה גוזה תא ןתבהאב תוקנוח ןה םימעפ הברהש
.ןורמת בחרמו
ילרישל וביגה
 
 
22/7/00 23:38
תימולש :תאמ
יתוא עזעזל ןתחלצהל הבוגתב
לש הירוגטקה ךותל םעפ לכ לופיל הז יניעב סאבמש המ
.וניבי םה הככ ,הז תא יבבוסת אלש ךיאש בל ימיש .תופשכמה
.הדומצ אמא םע הלאכ רקיעב הזש החינמ ינא .תופשכמ ונחנאש

ונחנא .תנתוחה לש המוד אל שממה אמגודה תא ואיבי םג םה
שי .רוניסל ונלש אמאל תודומצ אל ירה םירקימה בורב
.תולת רשאמ תורבח רתוי תויהל רבכ וחתפתהש םיסחי וניניב
יכ ילוא .תאזה הבתכה לע וביגה םינב רקיעבש בל יתמש ללכב
םגש תודחפמ תואבחתמ תונבהו ,אמאה םלצא שיגר אשונ הז
....תוננבב תשלוג תומחה
תימולשל וביגה
 
 
23/7/00 21:02
ילריש :תאמ
יתוא עזעזל ןתחלצהל הבוגתב
רתוי איה יתעדל הבתכה .רתאב תושלוג תומחהו יאוולה
הז .ןהלש םינבל ךכ לכ תויאנקש תומח ןתואל תוריש לכהמ
ותוא תואיצומו שיגרו בכרומ ךכ לכ אשונב תוקסוע ונחנאש
.םידדצה ינשל ליעוהל לוכי קר רבד לש ופוסב ןוראה ןמ
ילרישל וביגה
 
22/7/00 23:28
ימיש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,ילריש
!םיזוחאה ברימב תקדוצ תא
ונאשו ונתוא םיבהוא הכש ונירוה ,ירעצל טעמ אלו םימעפל ,ןכא
.וניילא םתבהאמ ונתוא םיקנוח ,םהיידלי
הבהאה תא יתיווח הזה הרקמב ירעצלו ,ןושאר ףוגב תאז רמול לכוא
.ילש ירשב לע תאזה תקנוחה
דגנכ םיסירתמ ילוא םוקמ והש הזיאב ונחנאש רמא זעובש ומכ ,ןוכנ
תצק ונת ,קבאר ליחד לבא ונל יניפואה ילארשיה םוחהו תויתחפשמה
! ! !םושנל
הבשחמב וליפאו ונילע הזה ץחלה תא טעמ וררחשי םא םולכ הרקי אל
.טעמ אל יתעדלו ליעוהל לוכי וליפא הז הינש
ימישל וביגה
 
 
23/7/00 23:32
ילריש :תאמ
!הלאוול הבוגתב
.תושעל המ עדנ םירוה היהינ ונחנאשכ .בוט בוט הז תא ןנשנ אוב
ילרישל וביגה
 
23/7/00 0:02
רוכישה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
יתת לכלו בקונה ןוידל ,ןבומכ ,עירפהל ינוצרב ןיא
הזכ ןיא ,תמאב ונש ריעהל יתיצר קר ,םינונשה םיגולאיד-יטלומה
תא בהוא אוה זא ,ולש אמאה םע הזה ןיינעה לכ סותימ םתס הז ,רבד
שי זא ?םיבלכל ומא תא קרוזש רבג הפידעמ תייה ,המ ונ ולש אמא
רתוי קר ול שי הילא דובכ ול שיש המכ ,ליד גיב ,הילא דובכ ול
םגדה אוה ומאל ולש סחיהש החנהה תא לבקנ םא רקיעב ,ךילא דובכ
החפשמ ירשק לע רומשל ול ינת .תא הז הרקמב ,השיא לכל ולש סחיל
,םיסחי לש הזה ןיינעה לכ םע ןרמתל ונל השק הככ םג ,םייבויח
-תרמוא ולש אמאש המ לכ השועש ליטנפניא הזיאב תלקתנ תמאב םאו
לבא טמיניביקל ותוא יקרזת ?םלוכ לש היעבה תויהל ךירצ הז המל
הזה טפשמל ןווכתמ אל ינאו ,םלש רוביצ לע המישאמ עבצא ינפת לא
.החלצב .ןבומכ ,תמאב
רוכישהל וביגה
 
 
23/7/00 5:42
ןהכ זעוב :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
.חקיפ דואמ לבא ,חכיפ אל ילוא התא
.קדוצ ,קדוצ ,קדוצ .ךתיא םיכסמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
23/7/00 13:34
עטנ :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
?ןפוד אצוי אל אוה תרכזהש ליטנפניאה םא המו
?םיבר והומכ שיש ררבתמ םא המ
ךתוא הוושמ לבא ,ןיינע לכב אמא לש לוקב עמוש אל אוה םא םג)
אוהש שיגרהל ךל ןתונ ,ךיילע הלש תרוקיבה תא עימטמ ,הילא
תישנ תומדל רושקש המב -ללכבו ךיילע רשאמ רתוי הילע ךמוס
(....ךיינפל תמקוממ ולש אמא ,ןומא הב םינתונש ,תבהואו הבוהא
?ןויד הווש אל הז זא םג
.ךיא דועו הווש
עטנל וביגה
 
 
23/7/00 18:32
ןהכ זעוב :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
?ךורב לתב הנוז ולש אמא םא המו ?אלכב ריסא ולש אבא םא המו
המו ? 15 ליגמ ולש תויפמה ףסוא לע ןיידע רמוש ויחא םא המו
ןומה תולכוא ולש תודודה לכ םא המו ?הבושתב הרזח ותוחא םא
םייסור םע יריש םויה לכ תעמוש ולש אתבסה םא המו ?גוחס
?המ עדוי ימ אל הלש העימשה יכ ,תולוק ילוקב


.םיליטנפניא שי .המל .יל ידיגת ,ןיאש המ לע לכתסהל המל
םישנ שי .טעמ אל .ןייזל םיעדוי אלש םירבג שי .הברה
.ןומ-ה .תויקינדונ
.אל םג שיו


.ףסכ אל - בוט אל .תיב ותיא ינבו רבג ךל יחק
,ךיינפל הברה האב איהש ךכ ידכ דע ולש אמאל רושק אוה םא יכ

.ךייח תא ותיא קלחל הכירצ תאש רבגה אל הז םתסה ןמ
?הז לע תבשח


םוח קינעהל עדויש יופשו בהוא ,רגובו ןזואמ רבג ךל לחאמ
דובכו
ותשאל םג
ומאל םגו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
25/7/00 14:40
חחרפ :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
.קוידב


.המואמ ךכ לע ףיסוהל ךירצ אל
חחרפל וביגה
 
 
27/7/00 13:44
תעפי :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
,םעפ ךל ורמא םאה ,םאה ,םאה
זעוב
!?םייחהמ לודג טושפ התאש
הלודגה יתוחאל תארוק דימו ףכית ינאו ץצפ טושפ התא
....תבתכש המ תא ארקתש
תעפיל וביגה
 
23/7/00 7:56
ק'ג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
אמאו אוה ךיא ,ולש אמאהו תא ךיא אל איה ,יתעד יפל ,הדוקנה
.ולש
.עוקת ומאל וניב בצמה םא ידמל בוצע הזו
ולש אמא לא ומכ ולש אמאל סחייתהל לש בצמה תא רבע אל אוה םא
,םדא ןב דועל טושפ אלו
תא םא לבא ,ולש "הדובע" הזש ןבומכ ,ול רוזעל הלוכי תא זא
תובירמה תא תרבע תאש החנהב) רוזעל יסנת זא ותוא תבהוא
.(אמא םא תושפוטמה
הילא התא סחייתת ,םדא-ןב לא ומכ ךילא סחייתת ךלש אמאהש ליבשב
.םדא-ןב לא ומכ


הלדיג איהש וניבת ,אמאה לש טבמה תדוקנמ ולכתסת עגרל םא ןבומכ
.הלש עדיל םאתהב הלוכי איהש בוט יכה התסנו ךב הלפיטו ךתוא


,תיחכונה תנוכתמב חצנל םיכשמנ אל םייחהש רוכזל הווש ףוסבלו
הברה שארב תאזה הבשחמה םאו ,דחא םוי תומת ,ךומכ ,ךלש אמאה םגו
.תויוטשל ןמז ןיא, תמאה יכ ,גילבהלו חולסל טושפ רתוי
תא ןויסינהמ דומלל וכחת םתא םאו ,ןויסינהמ הז תא םידמול םישנא
.אמא םכל היהי אל רבכ,הזה רועישה
.התוא ריכהל דמלת
.התוא דבכת
.התוא בוהא
.םייחב םוצע שפוח לבקת ילואו
'א התכב ןושארה םויל ךרדב דליה אל רבכ התא רוכזתו


ק'ג
ק'גל וביגה
 
23/7/00 9:20
עצמאב העוקת :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ונחנאש םשורה הלוע ןאכ תובוגתמ תמאב יכ ביגהל יתיצר אל הלחתהב
קודבל ךירצ תמאב ילואו ונתוא איה רשאמ תומחה תא תואנוש רתוי
תוטבלתהב םכתא ףתשא ינא לבא תלוגנרתה וא הציבה םדוק אב המ
.תישיא
,תויעב ול ןיאש אלו) םיסקמ רוחב םע םיכורא תורבח ישדוח ירחא
הרזח לע בוש רבדל ונלחתה הרצק הדירפ ירחא .ונדרפנ (יל םגו .שי
הנומתל תסנכנ ןאכ ,לבא ןתחתנ םג רוזחנ םאז ונינשל רורבו רשקל
.היעב
ןפואב דובעלו ונלש רשקב תויעבה םע דדומתהל הכירצ ינאש אלימ
ינא םאש תורשפאה לע םג בושחל הכירצ ינא חילצי אוהש ידכ יניצר
.ולש אמא םע םג ינא ותיא
.והשמ אל ,תמאה ןעמל איהו
המרוג לכואב רבודמש חוטב ןבומכ אוה ,עזעזמ תלשבמ איהש לכואה
התייה איה םא יכ ארונ יכה הזו תמדקתמ לש הווסמב ןשפדלוא איה
תשקעתמ איה לבסנ היה הז תרחא איהש החוטב אלו וזכ איהש הדומ
תעדוי אקווד איה ,המל תעדוי אל הביבסב ינאשכ הלש הפשב רבדל
.ןיינעה תא םתנבה רבכ ונ תירבע
קורזנש ולש אמא ירחא ךורכ רבגה םאש תונבה ונל עיצה ןאכ והשימ
רשואל יוכיסו הבהא םג קורזל רמוא הז לבא ותוא
?אה ?עצמאב העוקתש ינומכ תחא השוע המ זא
עצמאב העוקתל וביגה
 
 
23/7/00 13:48
Estee :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
רבד לש ופוסבש ירכזת .הנתשת אל איה . איהש ומכ .התוא ילבקת
,ךלש גוזה ןב תא תבהוא איה
הזו ךתבוטב הצור איהש ינפל ותבוטב הצור איה ,ןכ)ותבוטב הצור
(.דכלתמ הז םייוסמ בלשמש הניבמ םג איה לבא .םלועל הנתשי אל
.רדסב לכה זא ,ךתוא תנייוע וא ךב תמחלנ איהש תרכזה אל
ינומכ ,ונלוכ ומכ) תויתוישיא תולבגמ םע ,רגובמ םדא איה
םישנא לש םיבאכו תובזכא תוקוצמ ,(דיתעל ךגוז ןב ומכו ךומכ
לש ופוסבשו (הנקז אלו תרגובמ איה םא םג) םהייח ויתסב םהש
ןתוא הריבעמ איה םא םג ,תובוט תונווכב האלמ הארנכ איה רבד
.ןאכ ךירצ הלמח םג .תנכדועמ אל ,המיענ אל ,תגליע הרוצב
שיו םדא ןב קר איה .תונלבוסו .תונלבסו .תובשחתהו .קופיאו
,תרבועו הרבע איהש המ לע ,הילע תעדוי אל תאש םירבד ןומה דוע
.יעדת אל םגו
םגו תוסחייתהב םג -םינידע תולובג םישל תעדל ךירצש תבשוח ינא
.ונלש שארה ךותב רקיעבו
אלו (ונתשי אל רבכ אל םהש ינפמ)םהש ומכ םישנא לבקל טושפ
איהש ומכ בושחל תיאשר איה.םהלש תולבגמה תא ישיא ןפואב תחקל
.לעופב וארי ךייח ךיא יעבקת תא אלה ,רבד לש ופוסבו ,תבשוח
.ךלש םיידיב תמאב הז
היהת אמא וזיא תעדוי אל תא -וילע ירתוות םא םג -בושח יכהו
.....ישגפתש אבה רוחבל
.....העורג רתוי הברה תויהל הלולע איה
Esteeל וביגה
 
 
24/7/00 3:09
רוכישה :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
,םירחא םישנא יפלכ הלמח תצק .רמול יתנווכתהש המ הז ,והז
?ןכ אלה ,תובוט ןה םלוכ לש תונווכה לכה ךס
רוכישהל וביגה
 
 
24/7/00 20:35
הימ :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
הז ,רמאל שי החלצהב אל ,דיגהל יתנווכתהש המ ירה לבא
יבגל והשמ דיגהל ,הלאה םיסחיה לש תויתימה יבגל והשמ
אל ונחנאש היגולותימ תמייק קדצב אלש וא קדצבש הדבועה
םירקמ ןבומכ םנשי .הנממ ררחתשהל תוצור אל וא תולוכי
תומחה תמשאב ,שממ םילבסנ יתלב הלאה םיסחיה םהב םיינוציק
ימוימוי והשמב רבודמ םירקמה בורב לבא ,השיאה וא לעבה
תא אטבמ ילואו ,והשמב קסעתהל ונלש ךרוצה תא קפסמ ילואש
ןיב לדבההש החינמ ינא .והשמב זחאהל ולש אמאה לש ךרוצה
ןהיסחי תא ןמזה ךלהמב תוגרדשמ תונבש אוה ,תנתוחל תומח
םימעפ תומחו ,תישנ הווחאו תורבח לש גוס הזיאל ,אמא םע
חנוזו השיאה ירחא ךלוה אוהש ,הנממ חקלנ הנבש השח תובר
.החפשמה לש ולש דצה תאו ולש אמא תא
תוארל תוסנל יוצר .םוחת לכבו רשקה לכב הנוק ינא ? הלמח
סחייתהל לשוכ ןויסנ יתישע ינא .ינשה דצה תא םג דימת
הריכמ ינא יכ םא ,המזגהו רומוה לש תמייוסמ הדימב אשונל
.הטעמה ןושלב יתטקנ ןתניחבמש תונב
וא דקומה לע תומחה תאלעהל אורקל יתנווכתה אל ןפוא לכב
ורמאנ הלא םירבד םגש החינמ ינא .םימותי רחא שופיחל
.תובתוכה לש ךויחה תא םתיאר אל טושפ ,רומוהב
תויהל דואמ לוכי ? םכל הקיצמש תנתוחה לע תורימאה יבגלו
יתרקח אל ,יעדמ רמאמ היה אל הזו תנתוח יל ןיאש קר
אשונ הז זא .תונתוחב םילפוטמ םינב יתנייאר אלו ,אשונב
סעכה ,םוקמ והשזיאב .יתנוטק .בותכל ךירצ רבגש והשמל
לש השוחתה תאו ,אשונבש תויתייעבה תא חיכומ ונילע ירבגה
לכש הז המ לע ןהלש רבגה םע רבדל רשפא יאש ,תובר הכ תונב
.הפשכמ יתאציו .תוענכושמה תא יתענכיש ,רוציקב .עירפמ ךכ
.אלימ
הז ....תאזה הבתכהמ תעשעושמ דואמ התיה יתומח ,בגא ךרד
לעו ....תוירשפא םיסחי תוכרעמו רומוה לע והשמ ךל הארמ
חתפמב לוענש ילש ןמויה תא תמסרפמ דימת אל ינאש הדבועה
לש םתומח לע תולילב תמלוח ,תירכל תחתמ החינמ ינאש בהזומ
(.....ךויח ,ךויח) .תודוסה לכ תא יב תארוק יתויחא
הימל וביגה
 
 
25/7/00 1:41
רוכישה :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
,אוהשלכ סעכ יירבדמ עמתשה אלש הווקמ ינא ,הלילח ,הא
וניאש רבד ביבס בוסנ ןוידהמ קלחש ונמזב יל הארנ קר
רהמ דואמ עיגה תאז תורמלו ,תואיצמב ואולמב םייק
,רומג רדסב הז היגולותימ .םימותיו תונמלא תפירשל
לש יובירה המ עדוי לאה) תוימחו תונתוח לע תוחידב
ידיד ןוגכ םישנא ,ןיטולחל תוימיטיגל ןה (הלאה םירבדה
.בר דובכב ןהמ םיסנרפתמ ףא יסונמ
חתפמ םע הנשיש השיאש יתעדב תולעהל לוכי ללכב ינא םאהו
??הפשכמ איה המולחב תכייחמו תירכל תחתמ בהז
רוכישהל וביגה
 
 
25/7/00 9:23
הימ :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
התע הזש יפכ תממהמ הכ יתייה קר ול ,יללא
....המולחב תכייחמ ...בהז חתפמ....תראית
....ךומכש םיסקמ רוכיש
הימל וביגה
 
 
26/7/00 0:34
ילריש :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
תא תולעהל ןוכנל תאצומש ימו .הלילחו סח ?תא ?הפשכמ
לוכי קר הז .הל םשוביש - תילאוטריו דקומה לע המחה
םה םאו .הלצא םיעוקת הרקמ לכבש םיילילש תושגר ררחשל
.בוט המ ,םיעוקת אל
ילרישל וביגה
 
 
26/7/00 17:35
הימ :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
המ הז אליממ םא ,הפשכמ תאצל יל תפכיא אל אקווד ינא
,תופשכמב ןמאתהל דעב ינא רבד לש ופוסב םיבשוחש
תא תולעהל .םייוקיש חוקרלו םיפשכו םימסק תושעל
? דקומה לע תומחה
(ילאוטריוה) ריקל דימעהל ללכבו ,דעב ינא ךרוצ שי םא
.ךכל יוארש ימ לכ תא
תדתעתמ ינאש ודווה יסקטל וישכע הנטק הבוב הנוב ינא
רוקדל םהלש תוכיסה תא איבהל םינמזומ םלוכו ךורעל
.םרותב התוא
הימל וביגה
 
23/7/00 22:44
ינרוא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תוננוכתמ ונחנא :הבתכ הימש ומכ ?הלחתהב הליחתמ היעבה לכ ילואו
.יביטמיטלוא ןחבמ לאכ הנושארה תיתחפשמה החוראל
??המל
תא לבקלו ,הלוכי תאש תא יכה תויהל ,תויעבטה אישב אובל אל המל
םיחאה תאו ,םייתייצרקה םינטקה םיחאהו םיבסהו ,אבאה תאו - אמאה
ומכ קוידב - תויקריעהו תוינלופה תודודה תאו ,םיבונסה םילודגה
.םהש
אל ,יתימא תויהל ךירצ םדא - דחא לכ - והשימ לע בבחתהל ידכ
ומצע לדש הגצה תושעל אל .עובצ
.ומצע תא גיצהל ידכ םייקה רואב שמתשהל אלא ,בוט יכה רואב
החוטב אקודש ,ולש אמא לע םגו ,יגוז ןב לש החפשמה לע התמ ינא
הלש רניסל ךורכ אוהש
לע חחושל ונל אצי ולפיאו .תמאב ןוילא ךורכ אוהש הממ רתוי הברה
הלאש איהו הז
ייחאו ינא םגש ,ךפיהלש יתינע זא...יל עירפמ אל הז םא יתוא
תולתה לש היילשאה תא הל יתצפינ אלו - ונלש אמאל דואמ םיבורק
.ןימאהל הל חונש הממ התוחפש ,הב יגוז ןב לש
םיארמ אל םה לבא .יתסיג תא םיבהוא ךכ לכ אל ילש אבאו ילש אמא
בוטו םיבהוא םהש ,רשואמ יחאש םיאור םה יכ ,יחאל וא הל הז תא
היהישמ ץוח ודלי רובע הצור הרוהש רבד ןיא ירהו...דחיב םהל
?אל!רשואמ
וסנת - הלאכ שיו - תצלפמ לע םתלפנ םא ?...םכל דיגא המ זא
.רשפאה לככ קזנה תא םצמצל
דימ תנתוח/המחבש תצלפמה תא ושפחת אל םא ,ילוא קר ,ילוא לבא
וארת ילוא...םיזגנ אל ,בוט ?ךאלמ וארת ילוא ,ןושארה טבמב
!תוישונא


ומיא תא בהואו רדתסמש רבג םוי לכ הפידעמ ,ישיא ןפואב ,ינאו
.םתיא רדתסמו ותחפשמו
ינרואל וביגה
 
25/7/00 12:02
םעונ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ןרציה ידי לע ףוכת יתפוקת לופיטב בייח גוזה ןבש םילגמ רשאכ
ךל עבוקו ברעתמ ףא ןרציהו ולש
.ןרציל ידימב ותוא ריזחהל ךיילע וב "שמתשהל" ךיא
םעונל וביגה
 
26/7/00 21:10
16יש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?ןאכ ביגהל רתומ ליג הזיאמ
ילש אמא לש בלבלה ינאש בשוח ינא
(בלבל)דחא הל רסחש הרוחב ספחמ ינא
16ישל וביגה
 
27/7/00 13:17
:תאמ
עלס הימל הבוגתב
תדוקנמ םיאצוי םכלוכ ץהבושח הדוקנ ןאכ םתספסיפש תבשוח ינא
?םנמאה .רשואמ היהי הלש רקיה ןבהש ידכ לכה השעת תומחה"ש החנה
ןופצמה,התויחונ הרשוא ,המצע ןעמל לכה השוע תומחה !אל טלחהב
חופיטה תונש לע הל עיגמה טידרקה רקיעבו הלש ןבה יפלכ הלש
ץותבהאב רשואמו בהואמ הנבש הל רורב ירה ,תאזמ הרתי .לודיגהו
היהנ אוה וב םויהמ הליחתמ היעבה ירה !!!אל?ךכב הל יד אל םאה
ןומימב ךורכ וניאש רשואל ול תמרוג תרחא יהשימ .רשואמ
המו.ינימ,ינחור, רחא רשוא.גג תרוקל וא ונוזמל הגאד,וידומיל
אלו ולכלכל הדבע אל,עצפ ול השבח אל ?כ"הסב התשע תרבג התוא
םיסחיה םאה :ונממ םתמלעתה םכלוכש רחאה ןיינעה תא שיו .םולכ
הברה כ"כ םילגמש םיריכמ םתא םירבג המכ ?םיבוט כ"כ ויה םהיניב
התואב דוע , ןאכ לבא .םיטעמ ?םהלש אמא יפלכ הכרעהו הבהאו םוח
שוטשטב "הקיתו"ה החפשמה תחצופ , תמסרופמ תיתחפשמ החורא
ןיבל ונןיב םייק היהש חתמה לכ עתפל .ףויז רמול אלש תואיצמה
."יתעגהש דע חמש הפ היהש םירמוא" ללכבו גגופתה ולש אמא
.והשימ לע ןאכ תוירחאה תא ליפהל רשפא ףוס ףוס .טישלוב
, איהה ברעה תחורא םויס עגרמ שחרתיש ןטק יכה ןורבשמב,רמולכ
.הזכ רבד ןאכ היה אל םלועמ"ירה יכ ךיילא ונפוי םיטבמה לכ רבכ
תנגהל ואצי אקוד"ש תובתוכה לכש בל יתמש "..ש זאמ קר הז
םג .ותמ(תוצלפמה)") ןבורש יל רבתסה האבה הרושב ,ןהיתוצלפמ
ןתומל יתלחייו ויחשכ ןתוא יתאנש ארונ תוצלפמ לע יתארקשכ הדליכ
התיה אל איה ילוא, ימצעל יתבשח ותמ ןהשכו .בוטה ןוחצנ ןעמל
"התמ איהש בוט לבא" יתפסוה דימו .".הער יכה תצלפמה
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/7/00 22:12
ינרוא :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
םהלש דליה תא םילדגמ םירוהה לכ אל לבא ,יאלפתת ,סומינונא
.דיתעל העקשה לש םיבושיחב
איה רשוא ול תמרוגש השיא אצומ אוה םאש תבשוח אמא לכ אל
תויוכזה תא הנממ תלזוג
ול הפילחהו םידומילה תא ול הנמימ איהש ןוויכ הל תועיגמש
.םילותיח


- ותוא ךנחלו ותוא לדגלו םלועל דלי איבהל טילחמש םירוה גוז
תא םהל איבהל וא דיה תא םהל קקלל ףלאל רשפאש בלכ לבקמ אל
,ומצע ינפב םדא ,םישדח םייח םירצוי םה .תיבה ילענ
החפשמ ול םיקיו וכרד לא וך ךלי ,דחא םוי םוקי הזה םדאה םגו
אמאש בושיחה רואל לודגל וכרטצי אל ולש וידלי םגו ,ולשמ
םהל רוסא םישולש ליג דע ןכל ,םילותיח ךכו ךכ םהל הפילחה
.התיבה הרוחב איבהל


...רחא והשימ לש ףוגב יח ךלש בלה רשאכ תויחל הז דלי לדגל
.הבהא אצומ אוהשכ ותיא רשואמו...ותיא חמשו ותיא באוכ התא
?אל ,המ
ינרואל וביגה
 
 
29/7/00 16:59
:תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
? םירוהל בושח תויהל ךירצ המ יל תרפסמ תא ???? רשקה המ
תומיסקמה תומה תא החנמש המ קוידב אל הזש איה היעבה
.ןהייח תא תוררמו ןהיתולכל תולולכנתמש
ינא תוללמואה יתורבח לש םייטנתוא םירופיסמו ישיא ןפואב
אלש) םוקמל ןששחמו ו ןתויכונאמ עבונ לכה יכ ךל רמול הלוכי
.ןהינב לש וייחב (םעפ יא ןהל היה חוטב
וז הבוגתל וביגה
 
28/7/00 0:18
תיליה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
..םיכורא םייחל לדבתש" יתומח לע "תצק" רפסל יתיצר
..הז לע םילכתסמש ךיא יולת "ילזמל" אלש וא "ילזמל"..ןכבו
(לזמכ תאז האור ינא)


שממ אל ינא ,הרז הפש תרבוד,..תירבע בוט כ"כ הניבמ אל יתומח
.הפשה תא הניבמ
!?תורשקתמ ונחנא ךיא ולאשיו םימכח ומוקי..תאז לכבו


תא תרבוש איה, םיידיב, םיילגרב..הטושפ שממ ךכל הבושתה..ןכבו
..ינא םגו..םיינישה
!תורבדמו ךרדה תא..תואצומ תאז לכבו...(תוכמ אל)


יזעול ןוקיסקל "ונאצמה" טאל טאל לבא..השק היה הלחתהבש ןוכנ זא
..ונלשמ ירבע
שי םא וליפאו..ידוס תשא איה...תחלוק שממ ונייניב החישה םויהו
..יגוז ןב ןיבל יניב היעב
.תברעתמ אלו ,תפחדנ אל םלועל..ךירצשכ הצע תנתונ איה


אמאל רשאמ רתוי הברה הילא הבורק השיגרמ ינאו..האלפנ תומח טושפ
תיגולויבה ילש
.....


..התוא ינא ךפהל וא הזיגרמ תצק איה םאש..אלש דיגא אל הרוקו
..ךכ םג איהו..הירבד תא יתנבה אלש התוא "תקחשמ" ינא זא
.."יתעמש אל ,יתיאר אל"
....אלפנ דבוע טושפ הז יל ונימאהו


םיתיעל ץלמומ..הפשה התוא תא תורבוד ןכש הלאל םג..זא
!תונברודכ םירמאנש םירבדמ..םלעתהל


ולש םג ךלש םג...םייחה תא ךיראהל..ךכ רשפאש יל ונימאהו
!תומחה...לש..םגו
תיליהל וביגה
 
 
29/7/00 17:03
ברמ :תאמ
!יתעמש אל יתיאר אלל הבוגתב
תחלצומה תרושקתה וז הלכו תומח ןיב תרושקת רסוחש-הנקסמ
...רתויב
ברמל וביגה
 
31/7/00 0:29
תיליה :תאמ
עלס הימל הבוגתב


ברמ ךיילא
!ןוכנ אל שממ..זא תנבה ךכ םא ,אל םעפ דועו ,אל ,אל


!!הלועמ תרושקת - תישיא ןיב תרושקת תמייק
ילברווה דצה לע קר תססבתמ ,חרכהב הניא איהש ןוכנ זא
!?..הבוט רתוי תויהל הלוכי התייה איה זא תילברוו קר התייה םאו

אל הפשה התואב םירבדמשכ םגש..ןאכ תוארל ונחכונ ,החוטב אל
ןיב תרושקתל םיעיגמ חרכהב
.רתוי הבוט תישיא


!ריקב שאר אלו.."תופיטה ןיב תכלל" איה המכוחה


so....please do'nt jump 2 conclusion.
תיליהל וביגה
 
31/7/00 9:33
תלכסותמ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ונלש םירבגה דצל דומענ םישנה ונאש וניה םירבגל םישנ ןיב לדבהה
ןימ"ה םירבגה וליאו תויונב ונא ךכ ,ונירוה לומ םימבו שאב
ימ הנשמ אל הזו) ונלומ םימבו שאב ןהיתומיא דצל ודמעי "קזחה
.(םאה וא השאה תקדוצ
םיתומיעל סנכהל אלו גופסל ,שארמ רתוול םאה איה תשקבתמה הלאשה
קועצל) ריבסהל תוסנל וא ,םעט ןיא טושפ יכ גוזה ןב םע
וזה תודמציהב עירפמו קיצמ קוידב המ בושו בושו בוש (ןבצעתהלו
?הנתשי אוה םאה ?רוזעי הז םאה ,םאל
תלכסותמל וביגה
 
 
1/8/00 14:56
ברמ :תאמ
הבוט קיפסמ אל תאל הבוגתב
ףאו ךב ךמות וניא ךגוז ןבו הביס אלל ךל תלכנתמ ךתומח םא
!!!ףוחד- התואו ותוא ףילחהל תעה וז ,ומיאב ךמות
םא אלא .רערעתת םכלש תויגוזה אליממו השק השעיו ךלי הז אלו
תא דימעהל ליחתיו הנועמ שודק השעמל תא יכ ענכושי אוה ןכ
תלכסותמ תויהלו לובסל הכירצ אל תא !!!ידחפת לא .םוקמב ומיא
!!!!!רטקל אלו לועפל יליחתת...תרחא יהשימ לש לוכסת ללגב
החלצהב
ברמל וביגה
 
9/8/00 13:23
freedom :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.(חצנל) יתוחא יפמ (רבעשל) יתומח לע דומלל יתחמש
....ילשמ םיגיגה המכ ףיסוא ךא
.....עצמאב תמדרנ התיה ךרמאמ תא התאירקב ,הרקיה ימא
ישחר תא םג ךכ תאטבמו ,ונתפש תא בטיה הניבמו תארוק איה ,אל אל
.הביל
טעמכ - (יל יוא) - ךרמאמבש ינללוכה םילימה ץבקימ תועמשמ ךא
םידרמו ירשפא יתלב םגש ןאכמו ספתנ יתלב הזו התואיצמ תא רתוסו
לע תבשח אלש יאדוו בטיה הריכמ תא ילש רופיסה תא .התומכש"םיחס"
הלא םא ךא .{ךתומח לע (ילוא) םא יכ} רמאמה תביתכ תעשב ימיא
םא וליפאש רמול קרל יתיצר ,ךיילע יל רצש ףא לעו םירבדה ינפ
םג םנשיש ירה תו/םיביגמה בור יפמ תודהוא תובוגתל הכז ךרמאמ
ןיא יכ התומד םע (יניעב) וכרכיי דימת רשא הליהת ירופיס
רשפא םאו .היריקומו היריכמ לכ אלמ הפב ודוי תאזב .אתמגודכ
ןאכמ הל לחאמו המולשב שרוד ינירה....תושירדל וז המב לצנל
תווווווווווווכירא
םיייייייייייייייייייייימי
תווווווואירב
תחחחחנו
.התנשמ תא ודמלי םיברו ןתי ימ
(בוט לכ לחאנ ול םג לכה תורמל רשא) המדאה ינפ לעש וניבא דבלמו
....יתשורג..... וליפאו דחא אל וליפא םלועה לכב יתרכה אל
אלש
בשוח
ינומכ
:-)
הבר הבהאב
ינממ
freedom
freedomל וביגה
 
1/1/04 10:09
םיעדרפצה תעלוב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
םע רבד םוש םצעב ורבע אלש םישנא לש םה ןאכ ובתכנש תובוגתה בר
...תומחה
!רגבתהל ול תתלו "דלי"ה תא ררחשל שיש תוניבמ אלש םישנ שי
רפסה תא אורקל הצילממ ינא דחוימב תרוונסמ המח םהל שיש תונבל
"םיליערמ םינתוחמ"
םצעו ,םיפיט דאמ הברה םש אוצמל רשפא ,דראוורופ ןזוס ר"ד תאמ
דבל אל ןתאש העידיה
.טעמ העיגרמ


םינתוחמ לש םיגוס ינימ לכ רמולכ-תוירוגטק יפל קלוחמ רפסה
יתאצמ ינאו ,םייתייעב
לכל המיאתמ טושפ= ת ו ל ו כ ש א ת ש א שממ איה יתומחש
!ץלמומ .תוירוגטקה
םיעדרפצה תעלובל וביגה
 
14/5/07 22:09
הנידע :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.הליערמה הלכה לע רפסה תא בותכתש תרפוסה המק אל דועש לבח


לווע אל לע יתלביקש ומכ השחנ .ילא הנפתש הפפכה תא םירתש ימ
.ןטשה ארב אל ןיידע יפכב
הנידעל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא