םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םירצק םירופיס~תועד~ישאר    
   

רהמ ץורל
הדזפילכ דעלא

,תמוצה ןיבו יניב רטמ םישולש שי"
םא .הנחתה דעו םשמ שמחו םישולש דועו
יוכיס דוע יל שי ,וישכע ץורא ינא
שממ ץורא ינא םא ,ילוא .ותוא סופתל
רצק רופיס ."רהמ


תונפל ולחה ינשה ןוויכהמ תוינוכמהו רוזמרב רצענ סובוטואה
דעו םשמ שמחו םישולש דועו ,תמוצה ןיבו יניב רטמ םישולש שי .הלאמש
םא ,ילוא .ותוא סופתל יוכיס דוע יל שי ,וישכע ץורא ינא םא .הנחתה
,רבב ,אוהה ברעב ומכ .העיז ףטונ עיגא ינא זא לבא .רהמ שממ ץורא ינא
וא ,חל וא ,םח שממ היה .המודאה היפוגב תי'גני'גה םע רבדל יתיצרשכ
.והשמ הזמ אצוי היהש בצמ ןיא ,הרקמ לכב .םהינש


הציר וליפא ילוא ,תוריהמ תצק ריבגא ינא םא .ךורא יד הזה רוזמרה
דחא עגר עיגא ינא בושש וא ,תוסנל יאדכ .עיגא דוע ינאש בצמ שי ,הלק
ילג רעיש .הדומח התייה תמאב איה ?ינבצעו עיזמו ףשנתמ ,ידמ רחואמ
ידכ יצחו םייתעש דבע והשימ" :דיגהל הסנמ אל ,ינרמוי אל .הפי ,הזכ
םגו ".כ"חא יב ויהיש םירשקה תא הווש אל שממ התאו ,הככ האריא ינאש
ףוגב 24 תב הרוחב אלו ,קיש-ןיאורה אל .השיא לש ףוג .ללכב ער אל ףוג
תדיוצמ חוטב תאזכ תחא ,בצמ ןיא לבא .13 תב לש
.דחי-רוגל-םירבוע-וטוטוא-רשק-םינש-שולש-רבחב


הז .עוסנל וליחתה לוממש הלא וישכעו םודאב ורצענ ןימימ תוינוכמה
ספות ינא ,ראשה תא ךלוהו רטמ םירשע ץר ינא םא .םיימשמ ןמיס חוטב
םג היינש דוע .רצק דימת םהלש רוזמרה ,םצעב !רטמ םירשע .הנחתב ותוא
,עיזמ הנחתב עקתינ ?המ זאו ,עוסנל ליחתי סובוטואהו םודא היהי םהל
רטמש ,הלאה םיגהנה לע לכשב יל רופחתש תינרותה הנקזהו דיב ןיזה םע
ימל לבא ,הזה עטקב תונוז תמאב םה .ךל םירצוע אל רבכ הנחתה ירחא
וא ,תוקד 20 דועל הנחתה לש םוחב - עוקת ראשית ףוסבשכ תצמאתהש תפכא
הרוחבה לש םייניעה תא ושגפי ךלש םייניעהש םעפ לכב ךובנ ךויח םע
?"רבח הל שי"ש הלצנתהו ,התיא ליחתהל תיסינש


שי .הניפל יתעגהש וליפא ,בצמ ןיא רבכ וישכע ,עוסנל ליחתמ אוה הנה
ספות יתייה חוטב ,הלחתהב תצק ץר יתייה םא ,הנחתב םישנא טעמ אל
תי'גני'גהש םג יל הארנ .יל הארנ .ידמ רחואמ רבכ וישכע לבא .ותוא
ןיעמ .הילע יתלכתסהש ללגב חטב הז לבא ,הינש וזיאל יילע הלכתסה רבהמ
ןטק ךויח ינת ,הרזחב ילכתסת זא ךיילע םילכתסמ :סומינ לש הווחמ
חטב .יליבשב דחוימב והשמ אל חטב ,הזכ ימשר ךויח םתס .האלה יכישמתו
םילבמטה לכ ומכ .ןמיסכ הז תא שרפמ יתייה םא טוידיא שממ אצוי יתייה
ןיעב תיווע לכל םיסחייתמו םייוצר אל םה יתמ םיעדוי אלש ,הלאה
.הנמזהכ


ול קופדל קר קיפסמ יתייה ,וישכע ץר יתייה םא םג .הלוע ןורחאה לייחה
םינפבמ יילע םילכתסמ םיטנדוטסהו תונקזה תא תוארלו תירוחאה תלדה לע
ךלא אל ינא םכלש םימחרה םע .יליבשב אל הז לבא ,הבר הדות .םחרמ טבמב
םג .היגולויבורקימ לש הנושארה העשל ןמזב עיגא אל חטב ינאו ,תלוכמל
יל הדומ וליאכ ,לצנתמ טבמב יילע לכתסת .ךירצ אל ינא הלש םימחרה תא
הכייח וליפאו .הדומח התייה תמאב לבא ".הדות ,אל" לבא הווחמה לע
אלש רקיעה .תצק הכחנ ,בוט ונ .עסנ רבכ סובוטואה ,הנחתל יתעגה .תצק
.טוידיא יתאצי

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      זוגיות
יצירה     
    
םימורופל     
   
14/8/06 18:59
ינור :תאמ
הדזפילכ דעלאל הבוגתב
ינא ,רתאל תסנכנ ינאשכ םעפ לכ לבא ,רזומ תצק ךל עמשי הז ילוא
..שדח והשמ תבתכ םא תקדוב


.תצק אל וליפא .יתבזכאתה אל
.בותכל ךישמת
!!!!םסרפל ךישמת ,רקיעהו


(: יתבהא שממו ,ןכ ,הא
ינורל וביגה
 
 
15/8/06 9:36
דעלא :תאמ
רהמ ץורלל הבוגתב
.בתוכ ינאש המ תא םיבהואש תעדל יתוא חמשמ דואמ
.דדועמו אימחמ דואמ הז


...אורקל ךישמהל יחיטבת םא בותכל ךישמהל חיטבמ ינא
דעלאל וביגה
 
 
16/8/06 14:20
ינור :תאמ
הדות - ינורלל הבוגתב
(: החיטבמ
ינורל וביגה
 
20/8/06 12:06
םיסובוטוא ץר :תאמ
הדזפילכ דעלאל הבוגתב
.ידמ תוחפ לע ידמ רתוי בושחל - הצופנ האיגש


.ונלש םיידיתעה תושגרה תכרעהב המזגה :האיגשה רוקמ


וניפצש עוראה ןמזב תושגרה םירקמה לש טלחומה בורב :יתימאה בצמה
.וניפצש הממ רתוי םישלח ויהי


.רתוי תושעלו תוחפ בושחל :הנקסמ


(o: הרקמ לכב דמחנ רופיס
םיסובוטוא ץרל וביגה
 
23/8/06 17:40
:תאמ
הדזפילכ דעלאל הבוגתב
...ידימ תוחפ השועו ידימ רתוי בשוחש והשימ ומכ עמשנ התא ,דעלא
םימעפל יכ ,םייחה ימוחת לכב הברה כ"כ בשוח אל התאש הוקמ ינא
עגרכ ךל הארנש המ תא תושעל טושפו םייחה םע םורזל טושפ ךירצ
לש תואצותה ויהי המ ןמזה לכ בושחל אלו תושעל בוטהו ןוכנה רבדכ
..."טוידיא ףוסב יתאצי םאה"ו השעמה
:-) תוחפ בושחל הסנת -החלצהל פיטו החלצהב ןומה ךל היהיש
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/8/06 17:45
דעלא :תאמ
רהמ ץורלל הבוגתב
,רצק רופיס לכה ךסב הז - וחכשת לא לבא ,תוצעה לע הדות תמאב
.ישיא הרקמ אל
.בתוכ אל ינא ילש םייטרפה םייחה לע
( -: ילש יתימאה םשב אל תוחפל
דעלאל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא