םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

?ינא אלו איה המל
בומרבא יתא

הבוטה ךתרבח לש הנותחה תא יחלצת ךיא
ינימאת לא ,טסיפמרט יפסא ?םולשב
הנומ לע םירופיסה תא יחכשת ,הלכל
עבש תא תבהוא תאש ידותת ,ןייטשרבליז
דיר ול תא ואיביש ינגראו תוכרבה
יטרפה טויסה לע םיטרפה לכ .ץראל
ץפנה תפטעמ תא תלבקמ תאשכ ךלש


שדוחה תא הל סורהנו הקוורה תא ליפשנ ךכ


רידגהל הנכומ ,רבחה תלוטנ הרוחבה ,תאש תיביטמיטלואה הלפשהה יהמ
אמש וא ,ךתוא םיבזועש םירוחבה ולא םאה ?ךב תוללעתהה לש םיאישה אישכ
היטבמאב המיתסה וז םאה ?ךתוא בוזעל םינכומ אלש םירוחב םתוא אקווד
אל רבכ ינאו ?הנש רבכ ףילחהל ךירצש הרונה ?הלילה עצמאב תירוק דימתש
.דבל םתיא דדומתהל ךיילע רזגנש םיפפועמה םיקו'גב ךתמחלמ תא הבישחמ
תא חותפל ירהמת לא ,תסאבתה אלו ,החלצהב ולא לכ תא תדרש םא םגו
,תורחתב תחקולש וז ,תולפשהה תיצמת ,סוש-ה ,יתעד יפל יכ .הינפמשה
.הבוטה ךתרבח לש התנותחל הנמזהה תא הקיזחמ תא ובש ,עגרה ותוא אוה


?יתיא המ


תא ןתבכשה דחיב .םירבה יבוביס תא דחי ךתיא התשע רשא הרבחה יהוז
יטירבלס הזיא ןתרבעה וליפא םשו הפ .דחא דחא ,ריעה ירוחב בטימ
איה ,המיזה תולילמ רתונש המ לכ ,דחא רקוב ,הנהו .דיל דימ תווהתהב
ריינ תבהוא איה ללכב יתממו) םישוקשקו םידרו ינימ לכ םע הנמזה
ונחנא" :םיינזאב ךל תחרוצש הנמזה .(לעוגב תלאוש תא ,רזחוממ
ונחנאו .ונל הברתנ םג בורקבו םידסמתמ ונחנא .הבהא ונאצמ .םירשואמ
םג םייחב ךל השק אל וליאכ ."ךיניע ומב הז תא תוארל ךתוא םינימזמ
.הככ
בותכ הילעש ,וזה ץפנה תפטעמ תא לבקל רשאמ רתוי ליפשמ עגר ןיא ,ןיא
."הגוז ןבו" :םיפיסומו ךמש תא םיבתוכ ויה דוע םעפ .ודבל ךמש .ךמש
.והשימ יאצמתש ךממ ושאייתה רבכ םישולש ליגבש אלא
ירה .תניוצמ הרבחו םיסקמ םדאנב איה םישולשה תב הקוורה ,ועטת אלשו
לע םירבדה תא םישנו ואוב !לבא ?תורבח אל םא ,םייחב הל ראשנ רבכ המ
,רתויב תובהואהו תובוטה תורבחה ויהי וליפאו תוקוורה בור :ןחלושה
?וניעט הפיא :ןמצע תא תולאוש ןה רשי ,תציוצמ הנמזה דיל תולבקמ ןהשכ
הנתחתה איה הנהו רתוי וליחתה יתיא דימתש הז ךיא ?ינא אלו איה המל
אוה םצעבש םירדח ירדחב ךל רטיק דימת דעוימה לעבהש הז ךיאו ?יינפל
אוה ךיא ,ךמצע תא תלאוש תא ,ךיא זא .וייח לש הלודגה הבהאל הכחמ דוע
ילע הדיחיה הקוורה תויהל ךתוא םיריאשמו םינתחתמ םה ,הנהו ?ענכנ
.תומדא
ינאש ןיעה תורצ התוא יהמ ולאשי דיימ רשא תורוחב הנייהת יאדוב
הנמזהה תלבק םע דימ רשא תורבח ןתואל תוכייש יאדווב ןתא .תטקונ
קיזחהלו גנירטייקה תריחבב רוזעל ,תולמש התיא דודמל אובל הלכל ועיצת
אל ינא ןכתומכ תומשנ לע .יחש-םילגר-םפש הדירומ איהש העשב הדי תא
ןג"ב "םלועה תומוא תודיסח" תקלח תא םיעטונ עגרכ קוידב .תרבדמ
. ןבומכ ,ןכמש לע ,"םינרוא
.הנותחה ןיינעב תונבה ונתוא שגרמ ךכ לכ המ םיניבמ אל םירוחבה וליאו
ךכ לכ הז לע רבדל תוכירצ ונחנא המל רקיעבו ,ןיינע תושוע ונחנא המל
.תוירנויזטנפ ;ונחנא הככ יכ ,הברה תורבדמ ונחנא :ןכבו .הברה
ונחנאש לככ .לבקנ אל רבכ ,הילע ונמלחש ומכ הנותחש רורב ירה ,ונליגב
קיימ רתוי ךרטצי רפאמהש ,תיכיתח תוחפ היהת הלמשהש ונל רורב תורגבתמ
,סייגתהל תדמוע ,םולחל ונלחתהשכ עברא תב התיהש הנטקה ונתוחאשו פא
.לבושה תקיזחמו הלכה תרענ תויהל לכות אל רבכו
הלגתמה ראייתח הזיא לע לופיל םתחנ ונלרוג ,ונליגב יכ .םולכ דוע הזו
המו תמלח המ ותוא ןינעמ אלש ,םיסקט אנושו תונותח ןברסכ ,ללכ ךרדב
הייחנ אל ,המ זאו .ךדיצל חטב ,יח אוהש הבוט השוע ללכב אוה .תננכית
לע םולחנ ונייח תיראשלו ,הייחנ םג הייחנ ירה ?םיסקטה ילב ותיא
.ולש .תויאקורמה תודודה לש ול-ול-ול-וקה לעו הלמשב םיטייאפה
םינטקה םיטרפב אצמנ (ןתחה) םיהולא


הז ,תושעל ונל רתונש המ לכ ,המוגע הכ ונייח תנומתו ,ךכש ןויכמו
,תונבה ונחנא ,ונתווקת הספשכ ,םישק םיעגרב ,ןכאו ."הז לע" רבדל
םגו .ףיכה ליבשב ,הככ .םיטרפ יטרפל ונלש הנותחה תא תוננכתמו תובשוי
אצמי אל אוה ,עיגמ ףכיתו ץוחב סוסה תא רשוק קוידב ריבאה םאש ידכ
יכ ונתוא לוספלו ,טרחתהל לולע דוע אוה תרחא .תונכומ יתלב ונתוא
.תויטלחה אל ונחנא
םימטייאה ,ןכבו .הברה ךכ לכ רבדל ונל שי המ לע םתיהת דימת יאדווב
רישה ,הפוחל סנכינ ותיא רישה ןבומכ םה ,תוחיש ןתואב רתויב םירבודמה
דיעהל הלוכי ינא ,תישיא .הלמשה בצעמו (!תואושנ) הנממ אצנ ותיא
םויהו יול תילגל הנרוט הנינפ ןיב בירה תא ונדרש רבכ ינאו ייתורבחש
לבקתהל הסנמ עגרכ קוידב ונלש הלמשה בצעמש תוניבמ רבכ ונחנא
עגרכ דמול ,אוה רשאב ןיחלמהש רורב ירה הז ?רישה ןינעבו ."רקנש"ל
.'ד התיכב התאשכ הז הככ .רוניכב ןגנל ותוא החירכמ ומיא דועב םיות
הנמזהה תא הקיזחמ תא ובש עגרה


,המ וישכע .דיב הנמזהה תא ךל איבהל וחרט וליפא המרדה תא םיצעהל ידכ
.םיענ אל ?יאובת אלו בהואמ גוז לש ונמזמ תלזג
?םישולש תב הקוור ינא .יתוכז וזו .ןוכנ :תרמוא תא ,תיתואיצמ תא םא
לכב רחמ ילוא :תבשוח תא ,תימיטפוא תא םא לבא .תרמרוממ תויהל יתוכז
םג הפיאמ ?ילש הנותחל ןימזא ינא ימ תא ,זאו ,והשימ אצמא ינא תאז
רבכ ילש החפשמהמ יצח םדקתמה יליג תאפמ ירה ?םיחרוא 300 ץירקא ינא
.אובל םיבייחש איה הנקסמה ,םיוסמ רעצב תרמוא תא ,בוט .םייחב אל
התיה הנותחה ,םירקמהמ זוחא םיעשתב ,ינויסנמ .חוטב אל ,עגר ?םיבייח
הנותחה רחאל ,טושפ .בל עורמ אלו .יתרבח תא יתיאר ובש ןורחאה עוראה
,(סולפ) םישולש תב הקוור לכו .םידליהו דוסימה ,תויגוזה בלש עיגמ
ימ ,ןכ .ךתרבח לש הלעבמ אב הז םימעפל .ולא לכ לע םויאכ תספתנ
רקיעב .הער תוברתל ותשא תא ירדרדת ןפ דחפמ םואתפ ,רשקל ןכל ןגריפש
,ראווצ דע ארחב העוקש איה דועב ,ךיתויווח ךשמה לע הל ירפסת םא
.םיעדוי םתא ,םילותיחה
םע רומגל הנווכתה איה הנתחתה איה רשאכש ,ךלש הרבחהמ אב הז םימעפלו
.ךלש םע םג ,הלש קר אל .םיטיידה ןינע
ךלש הרבחל טידרק ןתינ יאוב .האלה םדקתנ יאוב ?המ תעדוי תא לבא
.תורבח תויהל וכישמתש


?םיקזנ תוחפ יכה םע יאצת ךיא


ךיאו הנותחה .ונחכש טעמכ ;רבודמה אשונה הז .ןכ .הנותחה וישכע
.םולשב התוא םיחלוצ
,תמשר הכרב .ירחאש רקובב עשתל .תנמזה רבכ גולוכיספל רות :הככ זא
ךכ .הרקיה םידירוה תכתוח ,ךרובע םיללכה םיעיגמ וישכע .תפריצ ק'צ
.יסאבתת אלו הנותחל יעיגת


רישהו ינפלש רישה ,תוכרבהו ,ברה לש עטקה לכ- הפוחה ירחא יאוב.1
אל המל זא .רורב הז .תוישיאה הנבמל ךל םיאתמ אל הז לכ - ירחאש
:הביסמ םתסב ומכ .ףיכב ישיגרתו ,ירחא יאובת ?החריטה תא ךוסחל
תופוחה בור :םיבושיחל רשאב ההות תא םא .יי'ג .ידו םניח גנירטייק
יוכיס ןיאו המידק יצחו העש יחק .הנמזהב בוקנה ןמזהמ העשכ תוכרענ
:דיגהלו עתפומ ףוצרפ תושעל יחכשת לא ,ךאובב .הפוחה תא יספספת אלש
.תוכרבה עבש לע התמ אקווד ינא ,לבח הזיא ?הפוחה תא םתרמג רבכ ,יוא
ןימזהל ךלש תונמדזהה וז .רהמו בטיה ירכתשהו תואקשמה רב תא ילצנ.2
תורכתשהה .יתנוכשה רבב ןוה ךל םילועש םירקי יכה םילייטקוקה לכ תא
םג והז .םירשואמ םישנא רקיעב ,והשמ ךלומ תוארל תלוכיה תא ךל ךוסחת
םיעוריאב םינמרבה :יפחסית לא קר .ןמרבה םע ליחתהל םיאתמה ןמזה
ותוא הצור ירה תאו .ודוהב לויטל םיכסוחש 21 ינב םידלי םה ולאכש
.ברה דיל ומכ ,רבה ירוחאמ אל ,רבד לש ופוסב
לש םירבחה ינומה לע םירופיסב ךתוא תותפל הסנת וז .הלכל ינימאת לא.3
לצא "ןומה"ש יחכשת לא .ךל ריכת איה םלוכ תאו םימיסקמ םלוכש ןתחה
ול שיש ןוכנ הז ,ןכ .תונשרפל ןותנה יסחי ןיינע אוה םינב
ומוה ינש ,יושנ דחא .ןיוצמ םיארנ םה ,ןכ .םירבח השולש-םיינש
.לומתא יהשימ ריכה קוידב ישילשהו
שממ תאש .ךיתונווכ תונכ לע דיעמ דבכנ םוכס .ןמש ק'צ יאיבה .4
תלביק קוידב לבא .וליפא םידוקירה ירחא דע ,בר ןמזל ראשיהל תנווכתה
לצליצ ל"וחמ עיקשמה ,תיבב םיחיטשה לכ תא ךל סרה בלכה :בושח ןופלט
,רוציקב .הז ךיא םיעדוי םתא ,קרוי וינמ תועשה ישרפה ,וישכע קוידב
.םדוק תחא הקד הפיו ,ץורל תבייח תא
ןכ םג תעבט ,םש רבכ ברה אלימב .הנותחל ךכרדב ךיתח טסיפמרט יפסיא.5
?םוטנמומה תא ולצנת רבכ ילוא ,עדוי ימ .שי
תרבגה לע תודגאה תחא .ןיטשרבליז הנומ לע םירופיסה תא יחכשת.6
המכ ,םלואה יתורישב ןתח הביכשה איהש הרפיס "םיציצמ" לש הנושארה
.יבזיע :תרמוא ינאו .גשיה הזב ואריש תורוחב שי .ותנותח רחאל תוקד
,םינבאתמבו הסחב יזכרתה ,תאז םוקמב .קיזת אל תימצע הטילש תצק
םע ויתוחיש לכו ןבאתמ ומכ האריי ןתחה םינש המכ דועש הבשחמב רקיעבו
.הסח ומכ תונינעמ ויהי הלכה
ןעמלו הלחמ וז הלחמ ,בוט .הנותחה םויב תינלטק הלחמב יקבדיה.7
,םדא ימוה תומוקמל אל רקיעב ,תיבהמ תאצל ךל רוסא רוביצה תואירב
.תוצחל ברעב הנומש ןיב רקיעבו ,תוחפל תועש עבראל תאזו
ול .הנותחה םויב קוידב ,תחא העפוהל ץראל דיר ול תא ואיביש ינגרא .8
ילכות ךתרבח תא .וילאמ רורב הז ירה ?הבוטה ךתרבח לש הנותחה לומ דיר
ימ ינפב ,דיר ול תא ידיספת םאו .תרחמלש םויב לצנתהל םגו דימת תוארל
ויהי ךלעבלש ךל הרמא תודיתע תדגמ ,םעפש הדבועה לע רבדל אלש ?ילצנתת
תויגוזה ליבשבו .דיר ול אצוי הזש .'ל-ו 'ד ,'ר תויתואה תא םשב
הבוט הרבח יל יארת .והשכיא שגפיהל ירה םיבייח דיר ולו תא ,היופצה
.הזכש ץורית לומ תושבי םיניעב תדמועש תחא
?הנותחב רבה לכ תא תיתש .ךילע בוהאה רבל יכתיח ,הנותחה ירחא דימ .9
תברקה המכו תלבס המכ םלוכל רטקל ידכ ,ךלש תיבה רבל ךותחל ןמזה הז
הכימת ךל קנעות דימו ,ךבילל בטיה וניבי וללה .תלוזה ןעמל ךמצע תא
שי עודמ הנקסמל ךתוא םג וליבויש ,המיא ירופיס המכ בולישב ,תילארומ
.םדא ינבב םיאושינ רוסאל
תונותחה לכל יאוב ,קורה תא יעלבת ,הכיכר תאו ,םיציב ךל ןיא םאו .10
רבכ תא וליפא תונותח רשע ירחא .ףוסה דע יראשיה ,תנמזומ תא ןהילא
.ילגרתת

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
14/7/00 17:58
ןהכ זעוב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
איה ,הנה ?היהי המ ..תנתחתמ הבוטה הרבחה .הגות המכ .ןוגי המכ
תודידבה ,בצעה תכלממב תרתונ ,הקוורה תאו ,רשואה תכלממ לא הרבע
.ךשוחהו
?ךכ םנמאה
רתוי םיבר הייוכיס ,הנתחתה התע הזש הרקיה ךתרבח ,הרקי יתא
תיזכרמה הכשלה לש ןורחאה ח"ודל בל ימיש .םינש שולש ךות שרגתהל
1990-1997 םינשה ןיב ןד שוגב ואשינש תוגוזהמ %54 :הקיטסיטטסל
.םהיאושינל תונושארה םינשה השולש ךלהמב ושרגתה
תוגרדמ לע ,ךתרבח םע ,התיא דוקרל יוכיס דוע ךל שיש הככ
שרגיש ,ינברה ןידה תיב לש הז ,ירוחאה דצהמ אצת איהשכ ,תונברה
...קושל בוש התוא איצויו הלעבמ התוא
.ישפוחלו


,ינממ יחק זא ,ךכ הז תא האור אל תאש ןיטולחל יל רורב הז ,יתא
בעותמ דסומ ותואמ יתאציו יתסנכנ םימעפ ,םשה ךורב) ןויסנה לעב
(ךלמה לואש בוחרב
ץוחבמ תרחא ירמגל םיארנ ,תונותיעה םלוע ומכ ,םיאושינה
תובר םימעפ םינפבש אלא ,סנכיהל םיצור ץוחבש הלא .םינפבמו
.ץוחבש הלא לע םימלוח


ויה ,הקיטסיטססל תיזכרמה הכשלה יפל ,םישוריגהמ %78 :בגאו
ןכ ,ןכ !םישנה...תמזויב


ימי לש ףצר אל םה ,םירקמה בורב ,םיאושינה ייח .יתא ידדועתת
קינעיו דסחה תא ךמיע השעיש הז היהי ימ המת ינא .םינשושו ןיי
היזטנפה תא ,ףוס ףוס ,םיסיסרל יצפנת ותיאש לודגה שיטפה תא ךל
.תאזה הנשונ-הנשיה


שי םירשואמ םיקוור הברה :תאז רמול היהי רשפא דוע םימעפ המכ
,יביבס שי םיממעושמו םיללמוא תוגוז הברה .אלש הלאכ םגו ,יביבס
.רשואל הבורע םניא ברהו הבותכה .שיו שי .אלש הלאכ םגו


.םש קר .ךלש םיידיב .ךלצא אצמנ רשואל חתפמה
הז לע יבשחת
הבר תודידיב
זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/7/00 20:13
יתא :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
לש הנותחל הנמזה לבקלמ סאבמ רתוי רבד שי םא ,המשנ זעב
דועב ,רמולכ .ךתרבח לש הינשה הנותחל הנמזה לבקל הז ,ךתרבח
,שדחמ םעפ לכ תוסאבתמו טיידל טיידמ תורבוע תוקוורה ונחנא
תא תישעש עגרב ,לייטס ,התוא תוקתקתמ טושפ תושורגהש בל יתמש
לש ןינע הארנכ) בושו בוש תאז תושעל יכישמת ,תחא םעפ הז
.קודב הזו .(פיצנירפה תא סופתל
םירקס ומסרפתה רבכ ירה - תלבלבמ םתס ינאש בשוח התא םאו
יכ תושורג םיפידעמו תוקוורמ םיחרוב םירוחב םיוסמ ליגבש
זא יכ) תחא םעפ וליפא ןתחתהל אלמ חלצומ רתוי הברה הז שרגתהל
תבשוח ינא ,רוציקב .(...תחא םעפ וליפא ךתוא וצר אלש רמוא הז
.ינש ..ה ילעב ,ייח תבהאל םינשידואב הליחתמ ינא םויהמש
יתאל וביגה
 
 
18/7/00 14:20
.פ. לעי :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
דחוימב העובצ תאזכ תויהל ינונטקו ילעוג שממ הזש תבשוח ינא
.... ךלש הבוט יכה הרבחה יפלכ
.פ. לעיל וביגה
 
 
19/7/00 0:10
ילריש :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
תושגרל תרבוחמ תויהל .תונכל לכמ רתוי רשקתמ הז יתעדל
םירוהה יפלכ םג ירה .הבוט יכה הרבחה איה םא םג - ךלש
אל חטב הז ,םיילילש תושגרו םיסעכ הברה םינפמ ונחנא ונלש
.תועיבצ לע דיעמ
ילרישל וביגה
 
 
15/7/00 6:14
ןטקה ןר :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
יללא יללא יללא
.תוירחא תצק תושיגר תצק ,םימחר תצק ,רקיה זעוב
הבהא ,הימגונומ ,תויגוזב ןימאמש ,ינומכש ןטק ןר דיגי המו
.םיאושינב םג ןכו
רידגהל לדתשמ ינא ןהיפל תוירואיתה תא הפ יל רערעמ שממ התא
.ייח תא עובצלו
?????התקעצכה
ידיל לופית םאש הז לע והשמ הנניס ילש הרבח ,בגא ךרד)
(.......רתויב םישק םיקזנב אצת תוחפוטמה הינרופיצ
ןטקה ןרל וביגה
 
 
15/7/00 8:23
קתבמה ו'ג :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
תואיצמה תא .הינרופיצב םירזגל זעוב תא עורקל הלוכי ךתרבח
,םכינש וחכשת לא ,תינש .הנשת אל איה
.ןויסנ לעבכ םכח ןיאש


:ינממ רתוי בוט תאז חסינ ןדיבא ,ליגרכו


התוא בהואו השא םע יח רבג"
ותוא איהו
הרמא איה רמא אוה
הרבעש הנשב והשכיא ליחתה ןיינעה לכ
ער תויהל ליחתה עתפלו אלפנ היהשכ
םיימשב םיננע ןיא
"הרקתב םיהולא ןיאו


"םדא לכל תרתומ תא ירה"
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/7/00 9:56
ימענ :תאמ
ןויסנ לעבכ םכח ןיאל הבוגתב
ןייניע ותואב בתכינ ילו


יל רמא אוהו
ול יתרמא ינאו
יל השע אוהו
ול יתישע ינאו
תובהאה לכב
הבהאב רוח שי
ארונ אל הז םימעפל
א ר ו נ םימעפלו
יידו דחא דועו


יל קעצ אוהשכ
ילש רשואה תא יל יריזחת
וישכא
הרזחב ילש רשואה תא הצור ינא
באכב ייניע יתמצע ינאו
יתרמאו
היהש רשואה לע הדות
ונניא אוה וישכא
רמגינ והשמ
ליחתי והשמ
קיר ללח וישכא
ימענל וביגה
 
 
15/7/00 18:19
יתנ :תאמ
ןויסנ לעבכ םכח ןיאל הבוגתב
הילע םג רפסלמ ןוכנ רתוי היהי המ ,המלשה רבכ שי םאו
.(ו'ג ,תרוכזתה לע הדותו) ןדיבא לש ויתולימב


,ךב קושחא השלוח לש קזח עגרב םעפשכו
,םגאה ןוויכל םיזופח םידעצב ךלאו
,ךב קורשתו הצירב טלחהב תירקימ חור אובת
,םגאב שורשר ןמ היהיו ,יטשפתת תאו
ךב קורחת ילוא זא .דבלב ךידגב תא אצמאו
םגאב .םייוכיס תרסחו הנשי הבהא
םגו .הדובא הימוד השיחלב ןוגעת
.ךב קותשת ךכ-רחאש תירקימ חור יא םש רפרפת


וישכע") יפלח לחר תבתוכ ,םידגבה תא קר ףוסב םיאצומשכ םג
,תכשמתמ חורב הוולמ הלאניפה ,םייוכיס תרסח הבהאהו ,(66
.תקתוש םא םג -תמעפמ ,תפטלמ


.תבשונה חורה קספית אל קרש ,הנותח אל ,הנותח
יתנל וביגה
 
 
15/7/00 23:19
ןהכ זעוב :תאמ
ןויסנ לעבכ םכח ןיאל הבוגתב
תוחורו .םימגא בהוא ינא ךיא...הפי ךכ לכ .הפי
.דנלטוקסב תויחל ךירצ יתייה .תובשנמש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
16/7/00 1:08
ןטקה ןר :תאמ
ןויסנ לעבכ םכח ןיאל הבוגתב
.ןכ וה
.היה םכח שיא .םירורב וירבדו,הטוהר ותביתכ ,ןדיבא דוד
,רערועמ יתלבה ורוגה,ילש רוטנמה טלחהב אוה ןדיבא דוד
ליבש תא ינעמל בוצחי ויתולימב אוה אוהו רבד קשי ויפל
םילוגדה וירבחמ הרזע תצק םע ןבומכ ,תובוהצה םינבלה
םג ,(לודג תמאבה) סוארק קילומש ומכ םירבח ,ךרדה יוותו
לבו ,ךייח תא להנל ךיא לע םיקירט המכ דומלל רשפא סוארקמ
םישנא,יתחפשמ רשקמ ינשה ולש רבחהו םתוי יחא תא חכשנ
םידחופמו םיריעצ םידלי ןומהל ורזעש קפס אלל םילוגד
ורוגה ,יכדרומ קיציא תא חכשנ לב ,ןבומכו .רואה תא אוצמל
תותלד הברה יתומכש ןרקסו ריעצ רוחב ,ינפב חתפש שדחה
.דבוע םלועהש ךיאו םינימה ןיב םיסחיה תנבהב תושדח
יכ דוקשא ותרות לעו דמלא ותוא ,דוד וה,ןדיבא דוד לבא
םירודכה תא תחקל חכש אלשכ).ןיינע ןיבה תמאב אוה
(לכואה ירחא םויב םיימעפ ,םידורוה
ןטקה ןרל וביגה
 
 
16/7/00 11:13
ןהכ זעוב :תאמ
...ןועגיש לעבכ ןשקשק ןיאל הבוגתב
!םיהולא ,תויוטש הזיא ,יוא


חקול היה ןדיבא דודש םידורוה םירודכה ןיב רשקה המ
?ותריצי ןיבל (הנשמ אל הז לבא ,ןדיבא לע תמ אל)
?שפנ ילוחל םילוח תיבב תזפשואמ התיה אל ךלוו הנויו
?יופש היה ךוג ןאו ?ףלוו היני'גריו ?'תאלפ היבליסו
םירודכ חקול היה אקפק םאו ?תילמרונ התיה ןוטסקס ןא
תויהל חילצמ וליפאו ,רתוי יח היה אוה ילוא ,םידורו
?רשואמ רתוי ,תצק ,תצק
אל אוהו ?תובר םימעפ זפשואמ היה אל ןמגרב רמגניא
הרושק המ ?המ זא ?םייברג ףילחמ ינאש ומכ םישנ ףילחה
!??תינואגה ותריציל ,ולש תילטנמ-תיאופרה היפרגויבה
ודבאתהש ,תישפנ םילוח ויהש ,םירידא םירצוי םירסח
תיתונמאו תיתוברת תשרומ וריתוה תאז םעו ,וחצר וליפאו
?הידעלב הירוטסהה תא ראתל רשפא יאש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
16/7/00 16:39
ןטקה ןר :תאמ
?????רשקה המל הבוגתב
תוכרעמ לע ול גגיהש ןדיבא תא הפ וטטיצש ,זעוב עטקה
זא .הלעמל תועדוה שולש םיתש הזיא עגר ץיצת .םיסחי
ןמזה הז ילוא הריש ברע הזיאב התוא איבהל םיצור םא
לע ןויד להנתמשכ לבא (זורחל בל ומיש)ןדיבא טטצל
ול שיש ימכ טטוצמ ןדיבאו ,םיסחי תוכרעמ
לע רתוול ףידעמ תישיא ינא ,(ןבומכ תימיטיגל)העד
.וירושיכ
לע וא אפורהמ םירודכ לע ויה ורציש םישנאה בורש ןוכנ
אל םה םאש הארנכו (ונירעצל)השרמ אל אפורהש םירודכ
םיררושמו םירייצ ויה אל חטב םה הזה בצמב היה
אל הז ,בכר יאלמשחו םירלדנס םירגנ אלא םיאקיזומו
אמגודכ ןדיבא תא איבהלו אשונ לע ןיידתהל רשפאש רמוא
.הככ בשוח ןדיבא וליפא ,דלי הניה:דיגהלו
תחא הלימ הרמאנ אלש הארת תמדוקה הבוגתה תא ארקת םאו
ישוקבש דחא רותב .ןדיבא לש הריציה לע תרוקיב לש
,ויתורזגינו תורפיסה תועוצקמב ןוכיתב 6 הזיא דריג
.תרוקיב וילע ריבעהל זיעיש ןורחאה ינא
ןטקה ןרל וביגה
 
 
17/7/00 13:43
יתא :תאמ
?????רשקה המל הבוגתב
םירודכ רתוי לעו ףרוטמ התאש לככש .זעב ,והז זא
קיז ךב שי םא ,ךלש הריציה ,רבא טאו ,םיבוהצ ,םידורו
םע המ לבא .הבוט רתוי תישענ ,תונואג לש יסיסב
ןבומכ הז ?םוימויה ייחב ?תיבב ךתוא םיפיקמש םישנאה
אלש תרמוא ינא ?םיארוקה םה בושחש המ .בושח אל
גוח ןיב היופש השאו הבוט תוחפ תרצוי תויהל הפידעמו
.יירכמ
יתאל וביגה
 
 
17/7/00 22:39
ינרוא :תאמ
?????רשקה המל הבוגתב
המכ םכל ןתא...הביתכב םימעפל תאטוח ינא םגש ןוויכמו
:יטע ירפ...םירצוי לש תויפש לע תורוש


ילש תויפשה
תלקוש
.רתוויהל וא שוטנל םא
תעדוי ינא
ילש תויפשהש
.התעדמ האצי


07.10.94 ,ינרוא
ינרואל וביגה
 
 
16/7/00 16:14
הליש :תאמ
ןויסנ לעבכ םכח ןיאל הבוגתב
,רזח ו'גש בל יתמשש ללגב לבא יביספ ארוק כ"רדב ינא
ןיבו וניב תועובש השולשכ ינפל ןאכ וצרש תופרטהה ירחאו
?הננב המלענ ןאל עדוי והשימ .אל איהו רזח אוה - הננב
?הל תישע המ ,ו'ג
לוק יעימשה הננב
הלישל וביגה
 
 
16/7/00 20:48
קתבמה ו'ג :תאמ
הננבה המלענ ןכיהלל הבוגתב
.הלאשה התוא תא קוידב ימצע תא לאוש ינא םג
ןיב קוידב :חנומ המוקמב הדובכ ,תילניגרואה ,ילש הננבה
יילגר


המלענ ,תימעפ דחהו הקותמה תינוירהה ,ילש הננב לבא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
18/7/00 0:21
הננב :תאמ
הננבה המלענ ןכיהלל הבוגתב
ישוקב ךא םישק םימי תרבוע ,ןאכ דוע ינא ,הרבח וללה
לבא .תומלעיהה ןכלו טנל תרדוסמ הרוצב תרבוחמ אל +
רמאמה ןבומכ ??יתדספה ךכ לכ אלש וא יל המדנ ,ודיגת
השח ינא לבא ,הטסבה תא ליצמ רבכשמ הבוהאה יתא לש
וא םיפתוש .ןאכ ינימה חתמה לש תופפורתה וזיאב
??השגרהל תופתוש
םעפב יכ ?ראשיהל ידכ תרזח ?קאלח ףיכ ,יביבח הי ו'ג
דוע ..ו'ג לע תוומ ןיד תרזג ועמשנ ךיידהש הנורחאה
.ןושארה ילאוטריווה יבוהא לע לבאתהל וליפא יתרמג אל
הז (םויה םצעב) רחמ תוילאוטריו תועבצא יל וקיזחת
..יליבשב דואמ בושח םוי
תוקישנ
הננבל וביגה
 
 
15/7/00 12:18
חחרפ :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
.ןדיבא - השטנו השולש הל השע ,השא חק


?םיקרפל תימגונומ תויגוז ילוא ,ןטקה ןר ,לבא
חחרפל וביגה
 
 
16/7/00 11:17
ןהכ זעוב :תאמ
ןדיבא םעו זעוב םע םיכסי אלל הבוגתב
ןדיבאש הדבועה .ןטקה ןרל הלעמל יתבוגת האר ,רקי חחרפ
.ותריציל רקיעו ללכ הרושק הניא ,םישנ שטנו םידלי השע
אל הז .יתצלפמ אבאו םדא ןב לש ארח היה וסור קא'ז ןא'ז
ולש "םייודיו"ה תלודגמ טיעממ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
16/7/00 12:01
חחרפ :תאמ
ןדיבא םעו זעוב םע םיכסי אלל הבוגתב
.עגרה ,זעוב


.ןדיבא לשמ יתטטיצ


ןעט אוה .ןדיבאל םירודכה תא רביחשכ העט תמאב ,ןטקה ןר
.ןטקה ןרל ול המיאתמ אלש .ןדיבא לש הרימאה דגנכ אקווד
ןר םתיאש םיכרע לעב אוה ןדיבאש שח ןטקה ןר ,ןיבמ התא
םינוקייא ןדיבא לא ףריצ אוה זא .רדתסהל השקתמ ןטקה
.םיפסונ
.ןטקה ןרמ רתוי םינטק תומוקמ ינשב ןה ןר לש ויתואיגש
אל איה יתייעבו תוברת שיא אל יכדרמ קיציא :דחאה
- ךרדה עצמא דימת אוה הרימאב .השעמב אלא הרימאב
.איקהל
- לודג רצוי אקווד אוהש - סוארק קילומש םג ,בגאו
.ותוא איבה ןר ןכלו הביתכב אלו היישעב לוונתה


תנווכתה התאש םוקמה אוה לודגבו העט ןרש רחאה םוקמה
ןדיבא לש ותויה וא ,םירודכב שומישה לש ןיינעה :וילא
.הלוח


:ןיינעה םצעל
תא הפשל השעש שיא .ונברקב ויחש םינואגה דחא אוה ןדיבא
.םוקמ לכב תושעל הצור יתייהש המ
ויה ןה םאה .תוטוב תורימא ויה ןדיבאלש ,ןוכנ הז
.עדוי יניא .רחא והשמ וא ,םלוע תפקשה ,תויניצ
.ותריציב ןואגו וייחב רומג קערד היה אוהש ןכתי זא
םהייח תייווירטב ןיינעתמ אל ,תוריצי לע לכתסמשכ ינא
.רישי ןפואב תיטנוולר הניא םא םירצויה לש


תאז ןייצל ךירצ ינא ,יניצ ינא רדשאכ םאה ,זעובו
?הככ םג רשפאש וא ,שרופמב
חחרפל וביגה
 
 
16/7/00 15:48
ןהכ זעוב :תאמ
ןדיבא םעו זעוב םע םיכסי אלל הבוגתב
חתות םגו חדקא התא .תבתכ הפי .רשפא .רשפא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/12/05 14:17
א :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
תבתכש המ תא יתבהא
אל וביגה
 
14/7/00 19:08
ימענ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הנותחל הנמזה תלבקמ ינאשכ ינאו
החמש שממ ינא
בורקב ררועתהל םידמוע םישנא גוז דוע
קתומ יתא
הנותח ילב ררועתהל יסנתו בוביסב יפקעת
ילש הנותחל ךתוא הנימזמ ינאש הזמ יחכשיתו
?לבח אל םינש לש הדובע ךלש םיצוריתה לנסרא לכ תא תפשח
קותמ ךויח
ימענל וביגה
 
14/7/00 19:22
תנע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
דוע המל הניבמ ינא וישכעו ,ךיידיב תילרוג תועט .הרקי יתא תועט
.תנתחתה אל


לע בבחתהל ידכ םדוק וליפא אלא ןמזב קוידבש קר אל םיאב הנותחל
.הפוחה דיל בוט םוקמ סופתלו הלכה לש אמא


:קומינהו
תבשחנ הלכהו ןתחה םיתוש הנממו ברה ךרבמ הילע ןייה סוכ - 'א
םאש םינעוט ןירדהמה ןכלו ,השודק תאלמו תכרובמ סוכל תודהיב
המשלש הווצמ התואב תכרבתה הנממ התתש הלכהש ירחא ,וז סוכמ תיתש
.םיאושינ ירק ,סוכה הכרוב


הלודג הווצמו תובר תוכרבש ללגבש םינימאמ תודהיב ,בוש - 'ב
הליפת לכו ,תכרובמ איה םג יזא ,הפוחל תחתמ תמייקתמ הבושחו
ינפל היינש ,הפוחה תחת דומעל ץלמומ ןכלו ,בויחב תונענ השקבו
לע רשא לכ תא שקבלו התומדקל הבחרה תא םיריזחמו התוא םיקרפמש
.ךביל


ישיא ןפואב גאדת איה ,הלכה לש המא לע בטיה יבבחתת םא - 'ג
וליפאו די הילע ומש םלוכש ינפל דוע ןייה סוכמ םוגלל יכזתש
.ברהמ הכרב ךליבשב ררונשת


?ש'ותא תנבה זא


.הדובעל
תנעל וביגה
 
 
14/7/00 20:27
יתא :תאמ
ימינפהו יארקל הבוגתב
!!?תרבדמ תא ימ םע תחכש .ןמזה לע ךל לבח !יתנע ,יתנע
ףוסאל שי ןתחה רבושש סוכה ירבש תא :השקבב ימינפהו יארק
לוכאל שי ,(םינוטופל ץלמומ אל) המלש הנש ןרזמל תחתמ םישלו
דודמל רוסאו .רזה תא ךל ףיעת איהש גואדל םגו הלכה לש הלחהמ
לש הניפב תבשל אל םגו) ער לזמ איבמ הז יכ ןיאושינה תעבט תא
.(ןחלוש
תירבל תעגהו (תוחמש לש ןינעב תאש יתנבה יכ) תיכז הרקמב םאו
יתעדי אל ם'פ ףא ,ונ ,קוניתה לש ןייהמ תותשל יוצר זא ,הלימ
םיכתוחש הלרועהמ לוכאל םג רשפאו ,םדוק ותיא ושע קוידב המ
ירבק תאו .(תונמדזה התואב ,םידלי תאבהל םגל רזוע הז)
םע תבשב ןופצב לויט בגא םשל עיגהל אלו ?תחכש םיקידצה
.תבש ללחמ הז יכ .ה'רבחה
תבתוכ יתייה םידבוע ויה םיקירטה לכ םא .יתנע ,יתנע ,חא
?ססקרבאב רקובב עבראב תות יריקד התושו ?תוננבל וישכע
לע תבבחתמ תייה םא ?הלכה םא לע תבבחתמ תא המ ,בושח יכהו
ילוא זא...הלכה םא לש תבה תא ריכה אוהש ינפל םייתנש ,ןתחה
!הלכה םא וישכע התיה ךלש אמא
.תויוטשה לכ תורמל ךתוא תבהוא
יתאל וביגה
 
14/7/00 21:04
הקיס''ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,גנילרד יתא
קוחצ בורמ הפצירה לע ינא ,תוריהבב תונעל לדתשא ינא
,ךביל לעש תא יתארקשכ וילע יתבשחש ןושארה רבדה , המ םושמ
ךיתח הזיא הביכשמ איה ובש ,"ליבקמ ילא"מ אוהה קרפה לע יתבשח
היה הז םשש קר תעדוי ינא .תוינוכמה תציחר ןקתמב רתויב הווש
לכב לבא ,רמאמל רושק ללכב הז םא גשומ יל ןיא .ותנותח ינפל
תולדל הסנא םג ינא .חדוקה יחומב הלע הזש תושעל המ ,תאז
אצמא ינא םשש החוטב ינא ,"....ריעהו סקס"מ םיטרפ לדה ינורכזמ
.ךתחונמ תא דרוטש רבדל תונורתפ ןומה
ינא .ךלש לש היצרוקנוקה היהת ילש הבוגתהש רורב ךל היה ,בוט
,דחא םוי הנמא ילוא תוביסה לכ תא ,ןתחתהל תרהממ אל ללכב
יצח תא יארת אלש המל ,הל'יתא .דחא ףא הפ ןיינעמ אל הז םייתניב
,םיחרפה ,תולמשה ,הלאה תונמזהה לכ - ןיינעב האלמה סוכה
,בוט ונ) הנותחב קלח םילטונ המ םושמש םירבדה ראש דועו םיחרואה
קר היהי הז ,והשימ םע ילמרופ רשק והשזיא רושקא םאש רמוא ינא
אל רבכ ינא ךתוא ,תרעוס םידוקיר תביסמ ןבומכ ,וניבל יניב
הלמש ילב ,ןוויכב אל וליפא בר ,ןוכיסה תא תחקול אל ינא ,ןימזא
,ךילא רוזחנ ,בוט ,(הנותח לש םירורב אלה םינממסה רתיו הנבל
לכתסהל ,ריעה תוצוחב בבותסהל ךל םימרוגש םירבדה לכ תא יאר
םנמא) הרזחכ לכה ךסב ,"יל הרוק הז המל" לואשלו םיימשל
אוביש אוהה םויב תושעל המ יעדת תא ,ךלש תפסכנה הרטמל ,(תכשמתמ
עומדל ךל ומרגיו היגרלאל ךל םימרוג אל םיחרפ וליא ,הבוטל ךילע
,ךלש ףופיטה בצק תא םיאתהל הלוכי תא הקיסומ וזיאל ,הנותחה לכ
,לקשמה יוויש תא דבאל ךל םרוג אל םיבקע הבוג הזיא ,ןבומכו
סוכה יצח ,הל'יתא רוציקב,הלאכ םיינכט םיטרפ ינימ לכ דועו
.האלמה
בר עוריאל תכלוה טושפ ינא ,ךשמהב בוש ביגאש ימצעל תראתמ ינא
הצור אל ינא ,עמ'צ ,ול רמואו והשימל שגא ינא ילוא .לאיצנטופ
?חקול .ןתחתהל
.קתומ ייב
.דימ עפוי ,קתבמה ו'ג - בגא ךרדו
הקיס''גל וביגה
 
 
14/7/00 22:17
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
ללכב אוה הזה רגפמהש יתרמא זאמ ?קתבמה ו'גמ ןתא םכל שי המ
.םלענ אוה ,ומוה
...המל ןיינעמ
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
15/7/00 9:14
קתבמה ו'ג :תאמ
קתבמה ו'גמ ןתא םכל שי המל הבוגתב
..לבמט יד התא ,ידוהי התאש וליפא ,ןועמש
תודבועה תא ךל רמול הסנמ טושפ ינא .יריקי ,בלעת לא
.ןטושפכ
תוצור ןה המ ןיבת ילואו ,ילש ןטק בופומוה ,טאל ארק זא
.ינממ
תורצק תורושב הז תא ךל בותכא
,לק ךל היהיש
דיב תישעש יתנבה רבכ יכ
תוחיתפהו תונלבוסה תא קליח םיהולאש ןמזב קוידב
קתבמה ו'ג תאמ / תוצור ןהש המ


ו'גמ תוצור ןהש המ
םיינזאה ןיב ול שיש המ תא אל הז
םיילגרה ןיב ול שיש המ תא אלא
שארה ךותבש המ תא אל
םינותחתה ךותבש המ אלא
ו'ג לש לודגה ןיזה תא
םיינימה ויעוציבו


ןיבת ,ןועמש
ךנמז תא הלכמ התאש ןמזב
בשחמה לומ
תחא דיב דילקמ
הינשב ןנואמו


בוט השוע ו'ג
.םישנל
הז הככ
םלועב
קדצ ןיא


,בגאו
םירבגל םג השוע היה אוה
חופיקב ןימאמ אל ו'ג
הז תא םישוע אל םירבג לבא
ו'גל
ול םידימעמ אל


לבח המכ
תויהל לוכי היה םיינש יפ לודג
לאיצנטופה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/7/00 10:07
ימענ :תאמ
ןועמשל ןונמהל הבוגתב
לבח תמאב
הצור אל גלינרד ו'ג המל
?קתובמו חלופמ שיגרהל
ףייכ הז
ימענל וביגה
 
 
15/7/00 12:15
קתבמה ו'ג :תאמ
ןועמשל ןונמהל הבוגתב
?אל המל
.םיאושיק לכוא אל ו'גש הביס התואמ
.זנוימ טלס וא


.הז תא ול השוע אל הז
הסריגב םיקושפ םינבשי ףידעמ ו'ג
.םישנ ץירעמו בהוא ו'ג .תישנה


.ער וא בוט לש ,יכרע ןיינע אל הזו
תישיא הפדעה םתס
.תינימ תולבגומ :ירמאת ילוא תאו
..ילוא


(הז הפיא עדוי חחרפה) "םיירגוסב" ארקנש םוקמב
:יהשימ םעפ יתוא הלאש
"?תחתב םעפ ךתוא ונייז ,ו'ג ,דיגת"
.הל יתרמא ,אל
.הרענה יב הטנס ,"םיקפוא רצ התא זא"
..הל יתרמא ,הככ הז לע בושחל םג רשפא
םיקפוא רצ אל ינא יתעדל לבא
םוטקר רצ אלא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/7/00 13:01
ימענ :תאמ
םיאושיק לכוא אל ו'ג המלל הבוגתב
תינימ תולבגומ תרמוא אל ינא
ויתופדעהו ויכרצ ויתובהא יפל דחא לכ תרמוא ינא
יתוא תקחצה בושו
הדות
הבשחמ ררועמ מממממה ?זנוימ
ימענל וביגה
 
 
15/7/00 13:03
חחרפ :תאמ
םיאושיק לכוא אל ו'ג המלל הבוגתב
.התוא לכוא אל ו'ג ,ותוא םיכשומ אל םירבגש ללגב אל
.התוא לכוא אל ו'ג ,ול רצב ,רצ ול םוטקרש ללגב אל


:עדוי אל אוה יכ ,אל אוה

חחרפל וביגה
 
 
15/7/00 13:14
ימענ :תאמ
תחתב לכוא אל ו'ג המלל הבוגתב
יל הארינ אל שממ
עדוי אל ו'גש
א
?הככ בשוח התא המל
תמאב יתוא ןיינעמ
ןרקס ךויח
ימענל וביגה
 
 
15/7/00 13:19
חחרפ :תאמ
תחתב לכוא אל ו'ג המלל הבוגתב
:םדוקה קלחה לש ךשמהה ןלהל ,עצמאב יתפע ,ירעצל


:עדוי אל ו'גש םירבד


.ילאנא ןימ הווח אל םילאוסקסומוההמ רכינ קלח .א
.ןוכנ הז .ןכ
רבג וא ,רבגל רבג ןיב קר וניא ,ילאנא ןימ .ב
...תרחא םג רשפא - השאל רדוחה
תובר השוע ,ל'ג KY ו ביחרהל ןתינ רצ םוטקרש .ג
.ןיינעה תלקהל


תוענומ תורורצ תורצ אלא רצ םוטקר אל ,ןכ לע רשא
.רדחנ תויהל לש תורשפאה תא ןיבהל ו'גמ


.יתוא ךשומ ה/וניאש ימ םע בכוש אל ינא


םהינימל םירועכ ,םיגד ,םיזווא ,םירבג איצות ןאכמ
.המדאה ינפ לע רשא ץרשה לכו


ןוויכמ - ךתנעט יפל - םירבג םא בכוש ךניא ,ו'ג זא
(םייושיק בותכל יתיתפתה) םיאושיק לכוא ךניא םגש
םיאושיקש יפכ ןיינעל רושק ,רצה םוטקרה ןיינע לבא
.זנוימ טלסל םירושק
.ךכ תושעל םיזיעמ אל "םיירגוסב"ב וליפא


חתפיי תחתהש קיפסמ אל - םלועל תחתה תא חתפת ןימ
...ךילא


:-)
חחרפל וביגה
 
 
15/7/00 13:55
קתבמה ו'ג :תאמ
ךשמה - תחתב לכוא אל ו'ג המלל הבוגתב
םע שארה תא וא .והשמ יל חותפל םיצור דימת
..ןיז םע תחתה תא וא ,ןויגפ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/7/00 23:11
חחרפ :תאמ
והשמ יל חותפל םיצור דימת המלל הבוגתב
תא ךל חותפל ,ינא אל תוחפל ,םיצור אל ,ו'ג
םע אלו ןיז םע אל .אקווד שארה תא .תחתה
םעו הנבה םע ,המלשה םע ,תוחיתפ םע .ןויגפ
.הקושת


,ץוחל תוחפ היהי ךלש שארה םא ,ו'ג ןיבמ התא
...ופרתי םוטקרה ירירש


תוזוחמל ךתוא חקית ךתיאש תירנטרפה ילוא זאו
.ריכמ ךניאש
.ךתיגח אלו התא אל
חחרפל וביגה
 
 
16/7/00 10:59
קתבמה ו'ג :תאמ
תחתה תא אל .םיצור אלל הבוגתב
(החוור תחנא)...ששששוה
(הקומע המישנ)..יתדחפ רבכ
ירבג חחרפ ...םייחב ,תמאב ,יל רסח הז קר
ודיבשכ ,היבחר תובוחרב ירחא קלודש ,שוחנו
ינבשי תא שובכל הרטמב ,ךוכירו ךוכיס ל'ג
...הפיה


םרוג ויק ייא ידמ תוחפ .ץוחל ינא ?ץוחל
לא תצאומ םד תמירז ידמ רתויו ,שארב םוקאול
דודגהמ סירומ .ץחלה תא הריבגמ ,יילגר ןיב
רתויו ןשעל תוחפ ךירצ התא ,ו'ג :רמוא היה
יתדרי זא .םלועה לא חתפיהל רתויו ןייזל
ןונימ תא יתרבגהו ,םויב דחא ורובלרמל
המ ?םלועה לא חתפיהל לבא ,יעובשה םילגשמה
הלע .ןכסמה ,ןנימ-רב רבכ אוה ,סירומו ?הז
ןורכז..לואשל ימ תא ןיאו ןונבלב ןעטמ לע
הכרבל םיקידצ
.
רתוי .תניינעמ האיצי םע אב חחרפה וישכעו
.הסינכ ןוכנ
חתפיהל" גשומה לע יתבשח אל םעפ ףא .ןיינעמ
..םיילאנא םינבומב "םלועה לא


לכו חחרפו ימענ ,םכוס המ זא .בוט ,ונ
ריקפי ו'ג םא בוט םכל השעי ?םיבוטה ה'רבחה
היהי הז ?הבוט הליעבל ולש תעבטה יפ תא
?תונלבוסו תוחיתפ לע דיעמש טקא םכיניעב


ןדיבא לע םיכלכלמש םיזיעלמה לכל :בגאו
- םתוי יחאלו יכדרמ קיציאל ותוא םיוושמו
תא ורהטו תדלקמהמ תופנוטמה םכידי וריסה
תריש לע וזיעלתש ינפל ,תואטחה ןכיתומשנ
!!!ןדיבא


קתבמה ו'ג


לש "רוחאמ תחקל ךירצ ישוכ" תא םיריכמ .ב.נ
הרידחה תייגוסב ןוידה ופורפא ,ןדיבא
?הנורחאל ןאכ חתפתהש תירוחאה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
19/7/00 14:08
ןטקה ןר לש הרבח :תאמ
ו'ג לש הפיה תחתהל הבוגתב
ינא ןדיבא לע גרטקל זיעהש זולנה רותב
תא רקבמ ינניאש ,המעו םע לבק שיגדמו רזוח
יתונמוא,יתריצי,יעוצקמה טקפסההמ ותדובע
ינפמ ךכש בוטו ,תורפס רקבמ ינניאש ןוויכ
,םיטרס ירקבמ םה םאב ץראב םירקבמהש
טושפש םינצלפ לש םע םה תורפס וא היזיוולט
קוזחה תא םהלש תחתהמ איצוהל םיכירצ
להנל םיעדוי אל ץראבש ומכ לבא ,ררחתשהלו
םיצוציג ףועל םיליחתמש ילב יתוברת ןויד
ללגב הארנכ ,םיצובציבו םיצונצינ
תוכמ םהל וקפדש םישנא הברה םיבבותסמש
,והשמ חיכוהל םיסנמ םה זאמו ידוסי ס"יבב
םירבח זא ,ןניקסע םילאנא םיאשונב רבכ םאו
הסינ ךא ןטק םנמוא אוהש דחאמ הצע םירקי
:ןוכתמה ירהו וייחב םיינש וא רבד
ושבל ,תימוקמ הרוחב וספת ,היבמולוקל וסוט
.םיינש וא רבד ודמלתו םודנוק
םכיתושנ תא ודמלו םכיתובא ץראל ורזח
.םתדמלש המ תועגיה
.ויהש המ ויהי אל םלועל םכלש ןימה ייח
?ןדיבאו
תיב ,ןיד תיב רוזעי אל ,היהש לככ לודג
םייחל תוציע ,לודגה תסנכה תיבו תונוז
לכלו םיסחי תכרעמל ,תואירבל תונכוסמ ונממ
אלה ונייחב ,תינמז םא וליפא ,תויפש תסיפ
.ךכ םג םייופש
רשע םינש םכל ןתת םיהולאשו םולש הדות
םירכז םינב
ןטקה ןר לש הרבחל וביגה
 
 
19/7/00 14:22
ןטקה ןר :תאמ
ןדיבא לש גניטיירהל הבוגתב
ןטקה ןר בתכ הנורחאה הבוגתה תאש ןבומכ
.ותרבח אלו
לש תיהולאה ותרבחש הלילחו סח רצווי אלש
יבוביגב םכיתוחומ תא תלגשמ ןטקה ןר
.....ינא קר הז ,תויוטש
לש םינטקה םיטרפל בל םימש אלש הז הככ
םישנ רתאב הבוגתה בתוכ םש לשמל ומכ םייחה
.םדמדא
ןטקה ןר ל וביגה
 
 
19/7/00 16:47
דמלמ לעי :תאמ
ןדיבא לש גניטיירהל הבוגתב
דמלל אובלו ,דומלל ידכ היבמולוקל סוטל
ןר ליעגמ התא ?ךכ רחא תוילארשיה ונתוא
שפנ בולע ,ךילע יל רצ .שפיטו ןטק .ןטקה
דמלמ לעיל וביגה
 
 
31/1/04 13:38
g :תאמ
??תוינאיבמולוקהמ דומללל הבוגתב
yyyyyyyyyy
gל וביגה
 
 
15/7/00 14:32
ןרוק תיגח :תאמ
ךשמה - תחתב לכוא אל ו'ג המלל הבוגתב
,'וכו ,תחתה ןיינע בינגמ דואמ הזש הניבמ ינא
חותפל קתבמה ו'ג תא ענכשל הסנמ חחרפהש דמחנ הזו
סופיטה אל אוה ו'ג .יתעדל ,סנא'צ ןיא) תחתה תא
יאדכ ילוא לבא ...(וכותל הרידח הבהאב לבקיש
ןימ ,דחוימ רמאמ הזיא םוטקרה ןיינעל שידקהל
הזכ והשמ..תעדוי ינא ,תידוהיה היעבהו ילאנא


ןייצלו ,םכתושרב ,יתא לש רמאמל רוזחל הצור ינא
ש
תינרמש ,הנשי היזטנפ אל איה הנותחה לע היזטנפה
םוי םוי תמפמפמ היזיולטהש היזטנפ אלא-
תואורש תוילארשי םישנו תודלי לש ןהיתוחומל
.היזיולט
תושלוגה בורש יתיליג שדוח ינפל "תוננב" לש רקסב
םג זא ,"הלודגה ריעהו סקס" לע תופורש רתאב
םימפמפמ - המיסקמה ושדארב יראק םע - תאזה הרדסב
לעב ןהל ןיא דוע לכ ,םימלש םניא ןהייחש תונבל
,הכיתח ,הפי ,תיטסיריירק תאש בושח אל .םידליו
,ספא תא .ףסכ םגו תורדהנ תורבחו בוט סקס ךל שי
םירסמ הריבעמ "קירק ןוסוד" םג .לעב ךל ןיא יכ
תא תקזחמ "ליבקמ ילא"ש ןבומכו .דירחהל םיינרמש
.הללמוא ,תיטוריונכ הקוורה לש יומידה
ןרוק תיגחל וביגה
 
 
15/7/00 14:50
תינוי :תאמ
עגר ,תחתהמ ואצל הבוגתב
הזש תבשוח ינא לבא .תקדוצ ירמגל תא ,תיגח
תורדס תונקל תרחוב ונלש היזיולטהש ללגב
,ינרמשה יאקירמאה םירטסניימה ךותמ תוינרמש
.הלאכ םה ,הקירמאמ ונילא םיעיגמש םיטרסה םגו
,הילגנאב םירצונש םירחא םירבד שיש חוטב
ונתוא םיפשוח אל רבכ לבא ,הילטיאב ,תפרצב
יתבהא ינאש תישנ תומד לע תבשוח ינא .םהילא
קר שארב יל הלועו ,תונורחאה םינשב היזיולטב
התארה אל םעפ ףאש ,"דלפנייס"מ ,סינב ןייליא
שי ללכבש וא ,הלש יגולויבה ןועשהמ הצוחל איהש
םייטקניטסניא םוש הל ויה אלו ,םינפבב הזכ הל
אלו רוחב קורזל היעב םוש הל התיה אלו םייהמא
.םיאושינ לע םעפ ףא ללכב רבדל
הל רתומ היה ןכלו ,תימוק תומד איה ןייליא לבאתחתה רוח לע ןוידה יתוא ןיינעמ ןכ אקווד .2
הזה ליבשב םג ךשמהל הפצמ ..ו'ג לש
תינויל וביגה
 
 
16/7/00 7:13
ןטקה ןר :תאמ
תיגח ,ירמגל תקדוצ תאל הבוגתב
יבגל ךלש העיבקה לע תוגשה המכ יל שי
.היזיוולטה
התיה אל םאו HBO לש הרדיס תאז ריעהו סקס
טמרופב ריוואל תולעל יוכיס הל היה אל םהלש
תוארל םיכוז ונאש ללגב רקיעב .הלש יחכונה
אל ללכב איה "סקס"ו .םשו הפ המטיפ וזיא
ינאש איהה הדנולבה לש תומדה ךיא .תינרמש
לש תורבחה תחא ,הל םיארוק ךיא רכוז אל שממ
לש תומדה ילוא ?תונרמש םע ךל תבשייתמ ,ירק
?תיאמצעהו הקזחה ןיד תכרועה
תויטרקומדכ הרדיסב תוגצומ םהש דוע המ
םתוא הפנמ תיטמוטואש הדבוע ,תוקהבומ
סלאד ילואש "ינרמשה ינקירמאה םירטס ןיימ"המ
....וגצייל הלוכי התייה
הזיאמ בל תמש ,ןייליא ופורפא ,בגא ךרד
ןיד יכרוע םיאפור ?הבהלתה איה םירבג
.םהירבחו
,תררחושמ השיא לכ לש המולחש יל הארנ אל
תמלוח םיצממו םירצק םיסחי תרחושו תיאמצע
ללגב ילוא ,םיאפור םע םיצוטס לע תולילב
םהש תופרוטמה תורמשמה ירחא ,םיאפורלש
.דקפתל תלוכיו ,חוכ שממ םהל ןיא חטב ,םישוע


תיאקירמאה תוברתב םג ןכאש ,בגא ךרד בל ומיש
תויאקירמאה לבא ,הנותחל הדבכ תונצחי הנשי
העפות התוא .תלוכמה לעב תנומסת םע תויח אל
,יתחפשמה ךבצמ יבגל תורעה ריעמ ץולפ לכש
הרבחה לש אמאבו הדודב ,אתבסב קר רבודמ אלו
,ךסומה לעב ,תלוכמה לעב אלא הבוט יכה
.םינכשה לש רוטלטסניאהו דומצה גולוטקרפה
לבא ,תילעמב בוט רקוב ךל ודיגי ןכא ב"הראב
דחא ףאש חטבו הבושתה םתוא תניינעמ שממ אל
.הנותח לע ךתוא לואשל זיעי אל
ןטקה ןרל וביגה
 
 
18/7/00 3:16
ירש :תאמ
תינניחה תינויל הבוגתב
תא םיווח םירבג םגש יתבשח אל ,תמאה
אל תוקצההש הארנכו ...תנומסתה
- יתחפשמה בצמל הנכ הגאדב קר תומייתסמ
הזו) החפשמה תובחרתהל םג אלא
תוחפל ,הנותחה ירחא הברה אל ליחתמ
.(הריכמ ינאש ירט יושנ גוז לש ןויסינהמ
תונותח לע תרביד הפי - רמול יתיצר יתאלו
ךא ,ןהב ךורכה לבסה לעו םירחא לש
- "..ךלצא בורקב"ה םורדניס תא ןייצל תחכש
עומשל המל ,הצור דאמ תא םא םג
טעמכ םג השעמלו) תונקדזמ תודודמ הז תא
(?חטשב תבבותסמה האושנ לכמ
.ירש !leave us alone
ירשל וביגה
 
 
24/7/00 16:04
תאיל :תאמ
תינניחה תינויל הבוגתב
!!!ןטקה ןר


ימי זאמ הנתשה תצק םירטסניימהש הארנ יל
.םירבח ראשו תלשוש , סאלאד
...היזיולטב עפשב םיאצמנ םיטרקומד
ילאל וליפא השימחל ןחלושל ,יטסילפמ
...ליבקמ
אל תוחפל םירטסניימ אל רבכ אוה סאלאד
.תונורחאה םינשב
תאילל וביגה
 
 
16/7/00 1:23
ימיש :תאמ
עגר ,תחתהמ ואצל הבוגתב
,תיגח
,ןושאר רוקמ יפמ תאזו היזטנפ אל איה הנותחה
ןכתית (שורג וישכע) ישפוחל יתאצי רבכש תורמלו
.ונימיב בורקב הללאשנא הינש הנותח
םא וא םוטקרה לע הבתכב ךרוצ שיש בשוח םג ינא
אל החישל אשונ אוה ןכש תחתה רוח םעה יפב יצרת
.דחאכ םירבגו םישנ ברקב תלטובמ
,הז תא יתרמא ינא אלו (יתעד תוינע) יתעד יפל
םדא-ןב יצח םה השיא אלל רבג וא רבג אלל השיא
םע םיכסהל הטונ ינאו םימלש אל םהש ןוויכמ
.תאזה השיגה
דבל תויהלבש תוללמואה םע םיזגהל ךירצ אל
.וכופהנ וליפאו
ימצע תא ריכהל !חמש שממ ינאש ךל רפסל לכוא-
םינש 10 הזכש בצמב יתייה אלש ירחא שדחמ
.םנמוא תואלפנו תורידא
תתל ילבמ ךמצעל התא קרו התא תויהל ףייכ המכ
רבחל האיצי לכו תוטש לכ לע ןובשחו ןיד
.אמגודל
יניא ,ומדקש םירמאמה דחאב יתבתכ רבכש ומכ
םא וליפאו ףוס ילב דבלה תא תווחל ןווכתמ
ילשל תמאות המשנ ריכאו הרקי ילוא םשה הצרית
...תועפוה בוביסל אצנו
ךלמה לואש בוחרבש ץמשומ רתא ותואב בוש רקבנו
...םימיה תוברב
,הרקיה יתאלו
ינימאת ונייפאל תחתמ ןאכ תאצמנ ,רבתסמ הבהאה
...אל וא
תא פוהו סנא'צ הל תתלו התוא םירהל ךירצ קר
.תונברב
קר סוסה לע ריבאל םינוירטירק ידמ רתוי
.ונממ ךתוא םיקיחרמ
דימתכ ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
17/7/00 14:03
יתא :תאמ
שא תחתל הבוגתב
רחא שופיחב םינוירטירק ידימ תוחפ םג ,ימיש
אל םישנאו .רשואהמ ונתוא םיקיחרמ "דחאה"
"יליבשב ידימ הבוט תא" טפשמה .םישפיט
, קדוצ וליפאו המיא דע ןוכנ םימעפל
לכסתמ אוהש תורמל חווט תכורא תולכתסהב
זא .בוהא םדאמ ותוא םיעמושש עגרב הללאל
רבעה לא טבמ רישיהל הלוכי ינא םויהש ןוכנ
.יתוא וצר אלש םירוחב ינימ לכל הדות דיגהלו
ילצא תוחנומש תוילדמה לכ תורמלש איה היעבה
אשונב יל שיש תבחרנה הנבהה לע ,ןוראב
אל הז ,('םיכלוה' אלש ולא רקיעב) םיסחיה
ארונ ינא םא םג ,דבל הלילב ןושיל ףיכ
...תקדוצ
התאש ךממ תיטוסבמ ארונ ינא ,ימיש הזמ ץוחו
רשע תא םגרתתו חק לבא .ךלש דבלהמ טוסבמ
רשעל םתוא ךופהתו "דחיב"ה לש ךלש םינשה
(הריחבמ םג ,ייקוא) דבל ייד ינאש םינשה
,יהשימ ילב תויהל ךלש בערה תא םגרתת וישכעו
.יתא ,ךלש .והשימ םע תויהל ילש בערל
יתאל וביגה
 
 
23/7/00 0:53
lara :תאמ
ןועמשל ןונמהל הבוגתב
שממ אוה הפ לבא , עבוק אל לדוגהש ןעטנ אל , וג תמאב ונ
!!!בושח אל
ילוא יטנוולר רתוי םוקמב הזה" טנמלא"ה םע םישרהל הסנת
?בתכב אלו יתימא ןמזב
ונ ...המאופ הז לע בותכלו .םשור ןהילע השוע הזש ימ שי
הז לע רבדמש ימש הנימאמ המ םושמ ינא הזמ ץוח !!תמאב
!! השוע אל שממ הארנכ הברה


, יל יעמשת 'א קרפב והשימ סופתל יסנת לא ללכב - יתאלו
הברה שי תחא םעפ תוחפל ושרגתה רבכ םהש ירחא 'ב קרפב
הממ עורג רתוי !!! ךתוא ךירעהל ועדי םהש יוכיס רתוי
ןתונ הז םגו .רפתשהל קר לוכי הז .רשפא יא שממ היה רבכש
!!! ונממ ינהת - ישפנ טקש לש םינש 5 דוע תוחפל ךל
laraל וביגה
 
 
23/7/00 1:07
lara :תאמ
ןועמשל ןונמהל הבוגתב
הזש תומוקמ שי .ךלש לדוגה ירואת תא ונל ךוסחת אל המל וג
ונ "המאופ" דועו הז לע םיבתוכשכ אל לבא עבוק דואמ
...תמאב
- ןויסנמ הצע יתאלו
החונמ ירחאו 'א קרפ םייסש ימ לע קרו קר ןנכתל יליחתת
עדוי אוה זא קר 'ב קרפל ןכומ םינש 10 - 5 לש הרצק
ול היהש הממ ער רתוי תויהל לוכי רבכ המ יכ ךתוא ךירעהל
? םויה דע
תא הווש הזהמ - ישפנ טקש לש םינש 5 הזיא יחיוורת םגו
ןתחתהל ירהמת לא הזמ ץוחו . ינממ בוט רתוי תעדוי חטב
! תודידיב.. יקיפסת אלש והשמ ןיא
laraל וביגה
 
14/7/00 22:51
רמת :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,סאמנ תצק) םינימה ןיב חישל הבוגתה תא תחקל יתננכית אל תמאב
.שקבתמ הז לבא (?אל
םירבגה לצא יתעדל יוטיב ידיל האב (רבחב תואנק) םוטפמיס ותוא
.(...פא טראטס ,ק"דסאנ) לודגב לבא ,חילצמ םיבוטה םירבחה דחאכ


תויהל הלוכי תאז ,הבוט יכה הרבחה אקווד תויהל בייח אל הזו
.'וכו תוחאהה ,תינייחאהה


.ןיק תוא ,ראשתו התייה ,תוקוור


ולכתסי ןיידע ,תויעבטב גהנתהלו םלעתהל הסנת הביבסה םא םג
.תרחא ךיילע
רמתל וביגה
 
14/7/00 22:52
הית :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ךומסה רדחבש יסיפה לא יתרס
העדוהב הלעמל ןאכ יתפערהש ישוטניקמה טסקטה לרוגב הלע המ קודבל
.תמדוקה
.םש שברחתה לוכה !ףוא
ירחא תרזוח האירקל הייוארש םלוע-תנינפב רבודמ אל םא םג - זא
םעפהו ,בוש יהנה תאז לכב ,תגליעה התמדוק לש חונעפ תונויסנ
.תרבודמ תייסיפב
סקאה לש הנותחל אקווד התיה יתלביקש הנושארה הביאכמה המזהה
אל ינא .ףרוטה קדייחהמ יתאפרנ םרט ובש בלשב היה הז .יגולותימה
לא רשיה חנוצ רפרפמ בל לש גשומה אוהה עגרב שממתה ךיא תחכוש
.הנותחתה ןטבה
- יתלביק אלש וז אקווד התיה היינשה הביאכמה הנמזהה
גוסהמ תערפומ ,תיחצנה ישפנ תדידי ,הבוט יכה הרבחה לש הנותחל
אל וטילחה וידחיו דיתעל הלעב לש תויתיווזה לא העברתהש,חבושמה
םהלש ןינאה לייטקוקב םוגפל - ילוא - הלולעש ימ תא ןימזהל
הל יולת רורב יתלב רוצי והשזיא םעו תופחי םיילגרב םשל חיגתשכ
.עורזה לע
.הז תא הל חכשא אל ינא .יתמלכנ .יתבלענ
:תואצותה ןלהלו
.הלילח רזוחו .שרגתה בושו ןתחתה ,שרגתה יגולותימה סקאה
.רופסל יתקספה תישילשב
האשינ אלו .וישכע דע תחא םעפ קר ,התמזויב ,השרגתה הרבחה םג
.םייתניב .בוש
.(יתקחמ ,ימצע לע הדוסח הקסיפ עיפוהל הרומא התיה ןאכ)
:יל הראשנ הנטק הייהת קר
ןתוקוורב ןדועש סולפ םישולשה תונב תוננבה לכ ,תמאב ,םאה
הבוט הרבח לש התחמשב חומשל ולכוי אלש ךכ ידכ דע תורמרוממ
?אלמ ןוגריפבו תיתימא הבהאב הלש הנותחל אובלו
היתל וביגה
 
 
15/7/00 0:27
תמצמתשמ :תאמ
ףואל הבוגתב
,הנותחל דבל אובל לש ןיינעה ,המ קר .םינגרפמ אלש אל הז
חירמ תצק םידוקירה תבחר תא זיגפהלו הלחתההמ רבכ רכתשהל
תא השוע ינא הככש הדומ ינא .תויפה ףשנל האבש הערה הפשכמהמ
ינא םייתניב .םירחא םיילטנמ םינוויכ לע בושחל יאדכשו ,הז
רתוי הז לע בושחל אל הפידעמ לבא ,הרבחה לש התחמשב החמש ילוא
,בוט רבח םע הנותחל אובל ילוא - םירחא םינוויכ שי לבא .ידמ
אלו ,תונב ,ןכ ןכ ,תרחא הרבח םע אובל וא .ןיינעה לכמ קוחצלו
טושפ אלא ,"?תיבסל ינא ילוא ,םירמוא םתא המ ,וארת" לש עטקב
סמל יל וארקי םא וליפאש ,תחא הרבח שי יל .תונכסמ-יטנא תנגפה
הביסמ היהת ,ספא ןיא יתיא אובת איה םאש ,תעדוי ינא הסנכה
.הבוט
ונת .רתויש המכ חפונמ ,ק'צ ונת - רתויב בושחה רבדה ילואו
םוקמה אל הז .עיגמ עיגמש ימל יכ ,תוחורה לכל ,הבידנ דיב
דבל רוזחל אל םגו .טפארדרבוא יבושיח תושעל וא ןצמקתהל
ומא סוק ."הזה עוריאב םג דחא ףא יתרכיה אל" הנכסמ שיגרהלו
והשמ ךל ראשנ דוע םא ,יללותשתו ידקרתו יאובת ,ריכהל
.שארב לכה הז .תולבה ךייתומצעב םייחה תיחולחלמ
תמצמתשמל וביגה
 
 
16/7/00 1:55
ימיש :תאמ
תולוכי ,הית ,תולוכיל הבוגתב
!!!תונורחאה םילימה תא תרמא תאו עיגה םלועה ףוס
.ועמשמכ וטושפ ךתבוגת תא אורקל יתנהנ
ימישל וביגה
 
 
16/7/00 14:30
שורגה :תאמ
ףואל הבוגתב
המקנ יצח - םיבר תרצ
שורגהל וביגה
 
15/7/00 0:34
UltraCool :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
This whole wedding thing is so passe ... I hear of people
who are actually inviting their third grade class mates !!!
(just to make it to the 500 range). Hello, the "wedding
thing" is all about showing off and bragging - "Hey, look
at me, I got married" ! Just forgedaboudit !!!
In my opinion (and I am happily married), if a friend's
wedding upsets you, don't go! at any rate, the bride is
going to be so drunk she won't notice you are not around -
so why bother ... and spend all this money.
UltraCoolל וביגה
 
15/7/00 0:53
הריחבמ הקוור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הביבח יתא
לע בוטר םולחב תומכתסמ םייחב ךייתופיאש /תויזטנפה םלועש יל רצ
.םיטייפ םע הלכ תלמש
?סקטה ירחא המו
ךל תפכא המ - הזמצוח .השועמ הזוח תומדב ןוחטב אל - הבהא ישפח
הוודחב ויחיו םידלי השימח ושעי ונתחתי רתויב תובוטה ךייתורבחש
יתנוכשה רבב ךתיא הנרכתשתו הנשרגתת ןלוכ םא ?ארונ ךכ לכ הז -
?ןתח יאצמת ןיפוליחל וא - בוט רתוי ישיגרת תמאב תא
אל - הלאכו תושגרו המשנ םע םדא ןב םג הז ןתח - תרוכזת דועו
.דיקפת אלממ


תא תרבעש ריכזהלו רוזחל ךרוצ ןיא (הדומ - יזבנו) ןורחא רבדו
.הנושארה םעפהמ רבכ ןושלה לע יל תדמוע תורירמה ,30 ליג


!החלצהב
הריחבמ הקוורל וביגה
 
15/7/00 2:03
Married 20something :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
Cut out the bitterness, as it will get you nowhere. instead
of spreading pity around, just look forward. maybe try no
to hang out with married guys, that can help. i am sorry to
be the one breaking the news to you - guys don't like
bitterness nor do they li9ke wedding talk. but first try to
be more optimistic
Married 20somethingל וביגה
 
15/7/00 2:20
ןודש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םינשה ףולחב ןתחתיפו ןתלשיבש םזינמפהש תוננב יל המדנ םימעפל
.ותיא תושעל המ רבכ תועדוי ןכניאו ןורגב קומע ןכל עוקת טושפ
תיטסינימפורפ הבישח םע תבברעתמו תשגנתמ תינרדומ הבישח
.תימייניב ימי
הדעסמב םלשיש ינש דצמו תואמצע דחא דצמ
.דסמתהל ןוצרה רבעה ןמו תגשגשמ הריירק דחא דצמ
ריינ לע העמד תלזה תמועל ריעה יקוור לע תונויסנו תוללוה ייח
.רזחוממ
.המיעט איה דימת אלו הסייד ןתלשיב .רטקל קיפסמ
.תינרדומה תואיצמב ןרמתל תעדל ךירצ ,לכה םע תויחל רשפא
.םיקוח ןיא ,לכהמ לכה שי ,הנושארה הבוגתב זעוב רמאש ומכ
לע היססבוא/היזטנפהו רשואה תחסונ תא חציפ אל דחא ףא
.והשמל דדמ תווהל הקיספה ןמזמ רבכ הנותח
ושעי ה/ויניעב ת/רשואמו רשיה ה/שיא ,ןוגריפ תצק
הל הל הל ?ימל רמא ימו ימ תא התיפ ימ ,לאוג ןויצל אבו
שדחמ םעפ לכ ןדוסימו ןעוביק םע קיפסמו שארה תא וחתיפ !רבכ יד
.חלכה ןמזמ ןהילע דבאש םייח תומכסומ לש
ןודשל וביגה
 
 
15/7/00 3:09
רמת :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
טביהל רשק לכ ול ןיאו יעבט ,יגולויב אוה ןתחתהל ךרוצה
.יטסינימפ-יתרבחה
תאז תמועל ,תיתרבח היעב איה תוחפ תוחיוורמ ונחנאש הדבועהה
תרעצמה הדבועהה ללגב קר איה םלועל םידלי איבהל ונלש ךרוצה
אל ונלש םינכשה וליפאש קזח ךכ לכ קתקתמ יגולויבה ןועשהש
.הלילב םדריהל םילגוסמ
המיתסה תא ןקתל וא דבל ןושיל ונל סאמנ .יתרבח אל אוה "ץחלה"
דח םא תויהל היצפואה .תוטוזב קסעתנ אל אוב לבא ,היטבמאב
דחא אל םא ,תיטסיאוגא ,השק איה יתדבעמ ערז תרוצב תירוה
.םירשעהה האמב ושחרתהש יתעדל םיחלצומ אל רתויה םירבדה
רמתל וביגה
 
 
15/7/00 8:53
קתבמה ו'ג :תאמ
תמאב ,ונל הבוגתב
.תבתוכ תא ,יגולויב אוה ןתחתהל ךרוצה
אל ,יגולויב אוה תדללו תורהל ךרוצה .ןוכנ אל הז ,תישאר
תויחה בור .ןתחתהל ךרוצה
איה תידארופסה הימגילופה :רמולכ .תוימגונומ ןניא עבטב
.ךפיהל אלו .תיגולויב


ינב תא ךכ םשל גורהלו הירוטירט לע םוחלל ךרוצה :תינשו
.יגולויב אוה ךנימ
?המ זא


.הז ןוגכ ןויד יכרוצל "עבטה" וא "היגולויב"ה תא יסייגת לא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/7/00 10:04
ימענ :תאמ
תמאב ,ונל הבוגתב
םהלש חטשב אצמינ ןתחתהל ךרוצהש וליג םיגולואיבהש יתעמש אל
ידירפת
תוברתהל ןוצר הבהא רבג השיא
היגולואיב םע םולכ אל ןיא יתעדלש ןתחתהל ןוצרהו
ינאש ךיא יפל תיתרבח היינתה זוחא 100 אוהש ןתחתהל ןוצר
ןבומכ הז תא האור


ךויח
ימענל וביגה
 
 
15/7/00 11:10
חחרפ :תאמ
תמאב ,ונל הבוגתב
.ישונאה םונגה טקייורפ ונל איבה המ עדוי ינא וישכע
חחרפל וביגה
 
 
15/7/00 12:05
חחרפ :תאמ
תמאב ,ונל הבוגתב
,הבהאל תויגוז ןיב יחרכה רשק ןיאש ,ךכל רוזחא ינא בושו
.הנותחלו תינימ הכישמל


.תיגולויב איה ,תינימ הכישמ
הביס ךכל שיש הארנכ ,םדאה ינב ברקב הצופנ רתוי ,הימגונומ
תוברתל - םג היגולויבל ילוא - הרושקש (תידעלב אל ,הצופנ)
.החתפתהש
בורבש - יתחפשמ הנבמ לש רודיס םה ,םינגרואמ םייגוז םייח
ינב ןיב תינימה הכישמל רשק אלל השענ ,תישונאה הירוטסיהה
.הבהאל רשק אללו גוזה
,תינימ הכישמ (תינימ הבהאב) ,וכותב ךרוכש גשומ איה,הבהאה
םלועה לכ תרכהל ןוצר ,תוידעלבל ןוצר ,תונשוכרו האנק םיתעל
איהו תילאטוט םיתעל איה ,הריעסמ איה ,בהואמ התאש הדבועב
.הבהאה אשומ םע וננמז בור תא תולבל תוצרל ונתוא תכשומ


הניפ ןבא סכט םג ומכ - ילכלכ רדסהו ןוממ םכסה איה ,הנותח
.םצמוצמ םינג טקייורפל


,ינימ קופיס ,תדמתמ תינימ הכישמ םע ,תחא תרגסמב תויחל
ךרעמ תיינב ,רנטרפל הייחמ בחרמ ןתמ ,ףותיש ,תורבח ,הנבה
ךבוסמ טקייורפ הז ,'וכו ךוניח ,תורוה ,קפסמו ךמות ילכלכ
םיטננופמוקה לכ לע רומשל חילצמש םדא טעמכ ןיא ,השעמלש
.תחא השקמכ הלאה
.רשפא הז וליאכ .הנותחה לש היזטנפה וז ...לבא
.םינוגהו םיאנ םינתחה לכו תופי תולכה לכו ,םילדג ונחנא ךכ


היה הז ,בגא ,ילכאירטפ םלוע (הנש 50 ינפל לש) ןשיה םלועב
.טושפ רתוי


הלזמ לזמתה םאו ,רודיסל המיכסה התחפשמש ימ ,השאל אשנ רבג
.הבהא םג םש התייה
םינגל הצפה תיב ,ןויקנ ,תוחונ יתוריש תקפסמל הכפה השאה
תשא .תועינצבו דובכב דומעל הילע היה ןלוכבש תולטמ דועו
.ליח
,גוזה תסנרפל ךא חורטל ךירצ היהש ,רבגל חונ םלוע היה הז
איהו התנוע יפ לע וידסחמ טעמ קינעהל ,בל תמושת טעמ ףיערהל
.אבה חצנל דע הדות ול ריכהל הרומא התייה


ברוקש המ וא הבהא ךותמ ,בורל ,םיאשינ .הנוש הז ,םויב
.רוחאל םינגה ןזאמ תא תבשחמו רמת תבלבתמ ןאכמ .הילא


םדא ינב ינש ןיב יזוח רדסה - הנותח איה הנותח איה הנותח
!!!אל ותו .םתחפשמ ינב ןיב םןימעפלו
חחרפל וביגה
 
 
15/7/00 12:27
קתבמה ו'ג :תאמ
תמאב ,ונל הבוגתב
תוייסולכוא תא חלפנ םאש בשוח ינא :חחרפה ירבדל ךשמהב
יכרוע ידיב םיכרענ וללה םיזוחה םלועה בורבש הלגנ ,םלועה
ימ עדוי דשה וא םירמכ ,םינבר .דואמ םיעורג ןיד
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/7/00 13:14
לטיור :תאמ
תמאב ,ונל הבוגתב
.המיכסמ המכיסמ המיכסמ ינא
לטיורל וביגה
 
 
16/7/00 2:04
ימיש :תאמ
תמאב ,ונל הבוגתב
םייתשל דחא ימ לש סוטטסה תא תונשל ידכ השוע תא המו
???הטימב
יתוא ןיינעמ
ימישל וביגה
 
 
15/7/00 13:28
יתימאה ןודשה :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
לאו םלועמו זאמ הפ ירוזיאה ןודשה ינא !! תומש בנג ! יה
תויהל לוכי התא .רחא יוניכ ךל אצמת !!! ילש יוניכב שמתשת
ינא הז ןודש .שקעתמ התא םא טיבוה ילוא וא דש םתס וא 2 ןודש
!!
.תבתכש המ םע דאמ םיכסמ ינא ,רשק ילב
יתימאה ןודשהל וביגה
 
 
15/7/00 20:37
םייוניכה בנוג :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
ךמע בירא אל ןעוט התאש המ הז םא ,ןייוש ונ
ילש תורחא תובוגתל ךכ ביגמ ךתוא רכוז יניאש תורמל
יוניכה תא אנ לבק לבא
םייוניכה בנוגל וביגה
 
 
16/7/00 10:40
תומשה איצממ :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
"ץצומה ןודשה" לע ךל ,יתעדל
תומשה איצממל וביגה
 
 
17/7/00 23:56
ינרוא :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
םיפלאהמ לחה - תונוש תויגולותימ המכב םייקש רוצי אוה ןודש
סואלק הטנס לש
.םיעשורמ רעי ינודשב הלכו
השק םיילגר תיילוס לעב,ריעש ,ןמנמש ,ךומנ רוצי אוה טיבוה
.ןיקלוט לאוער דלנור ןו'ג איצמהש ,תוידוחיי יפוא תונוכתו
תועט השע רבכ םינודשל ןיקלוט לש םיפלאה תא םגרתש ימ
ןיב הוושמ התאשכ הינשה תא השוע התאו ,תחא הרומח תירוטסיה
!טיבוהל ןודש
.ןובלע שממ הז
ינרואל וביגה
 
15/7/00 3:37
המינונא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...הרקי יתא
יכ .הדות הברה ךל תבייח - ךופה לע ךופה רופיס ךל רפסאש ינפל
.ךיינפל הברה הז תורמל הנתחתהש ךלש תחלצומ אלה הרבחה ינא
,םינש המכ ירחא תשרגתמ אל וליפאו ,תאזכ םדקומ תנתחתמ רותבו
תלחומ וליפאו ,ןתוקוורב וכיראהש יתורבח תא הניבמ ףוס ףוס ינא
ןיאש יארתש ידכ ,וישכעו .ךתוכזב - ןיע תורצו תוינונטק לע ןהל
רופיסל עיגא ,האנק לע לופונומ הלעמו םישולש תונב תוקוורל
.ילש ךופהה
דחוימב הירחא רזיח אל דחא ףאש תאז ,תרכוז ,ךלש הרבחה ינא זא
,הפוחל תחתמ הדמע םדקומ יד תאז לכבו ןווכ םושמ תכשומ התיה אלו
,חלצומ רוחב םע הנתחתה וליפאו ,(?ךליבשב םיתשו םירשע הז ךיא)
.ןיא םהמ םיחלצומ תיביטקייבואה התעדלש םידלי ינש הל ודלונו
.התוקוור לע השקעתהש ימ לכב אנקל יתקספה אל זאמ - המ אלא
רחא םימעפל ,30 ליג ינפל םימעפל ,תחא תחא תדוכלמב ולפנ יתורבח
ףולא םע דחי) לודגה ערואמל תנמזומ יתייה הב םעפ לכבו ,ךכ
אלש תחא דוע הנה :ימצעל יתרמא - (םידליה וליפאו ,ןבומכ ,ירוענ
רבעל רשועהו רשואה לא תדעוצש תחא דוע הנה .הל הכחמ המ תעדוי
.העיקש תמאב איה העיקשהש הלגתש דע ןמזה רצק המכו העיקשה
לא תונעט יל ןיא וליפא .םייארונ םייח יל ןיא - המ תעדוי תאו
.לכויש לככ יתוא תוצרל (החלצהב דימת אל) הסנמש ,ירוענ ףולא
..תאז לכב ...תאז לכבו ?יתרביד רבכ ,םידליה לעו
...ךביבס םישנאה תומכ לש האצות אל איה תודידב - רמול ךיא
זעוב קדצו ...הריינובנוב ךותב םימעפל אב רשוא רסוחו
יכ .אקווד םישנ ןה ןישורגב תוניינועמה בור - ולש הקיטסיטטסב
ימ .םיחלצומ ןיאושינ וליפאו - ןיאושינמ דיספהל המ רתוי שי ןהל
בירקהל ךירצשכ ?אוה ?הריירקל םידלי ןיב ףוסב טילחהל ךרטצי
דע תיטסינימפ ייהת ?אוה ,הז תא השעי ימ ,יתחפשמה אתה ןעמל
רבג הכירצ תא םיינרדומה ךייתונויער תא שממל ידכ .....רחמ
םינכומה םירבגה רפסממ וליפא תוחפ שי הלאכו) ,טסינימפ
.הקוור תויהל - וא (...ןתחתהל
איבהל תורחאה םיכרדה לכ םייתניב .ןתחתהל אל העיצמ ינאש אל הז
אנקל לבא .יתימא ךרוצ ןיידע הז - םידליו .תוחלצומ תוחפ םידלי
אל יוצר לבא ,ינתחתת זא .סרתמה לש דצ לכמו,דימת רשפא
יצמאו יקזח.....םדקומ
המינונאל וביגה
 
 
15/7/00 13:20
ןודש :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
דצהמ הז תרמוא תאש ומכ לבא ,ךלש רופיסה תא ןיבמ ינא ,יעמשת
ץלמומ יכה יל עמשנ אל הז םג22 ליגב ןתחתהל .ךופהה ינוציקה
.רתוי אל םא םינש הנומש תוחפל שי 30 ל 22 ןיב לבא .םלועב
בייח אל בגא הזו .םיצור ןכ עצמאב והשפיא .רפוס ימ יולת
הלוכי וז .םהיניבש המו םירפרפו םיחרפ םע שממ הנותח תויהל
התא וא) תעדוי תאש הכוראו הביצי םיסחי תכרעמ םתס םג תויהל
םאו .תורקל יושע טלחהב הז םכינש וצרתשכש (ילש הרקמב עדוי
.דבל אל םתא .םכל בוט לבא .הככ םכל בוט זא ,אל
ןודשל וביגה
 
 
21/7/00 2:48
תאיל :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
.ייא
.באכ
תאילל וביגה
 
15/7/00 10:49
העונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןוויכמ לבא .ילש ימלועל המוד הכ אלפומ ימינפ םלוע אורקל יתחמש
םא תעדל הצור ינא ,ילש רבחמ יתדרפנ ,וטוטוא 31 ליגב ,התע הזש
םלוכ ,םלועב דחא ףא רתוי ןיא תמאב םא :הנוכנ ילש השגרהה
דימת ינא ,קופד - קוור ןיידעש ימ ,קוור אל דחא ףא ,םיאושנ
,תדלל לכואש ירחא היהי הז - אל םא םגו דבל ראשא דימת
.וזה תירותסמה הדיחה תא רותפל יל ורזיע ,םיבוט םישנא םכממ אנא
העונל וביגה
 
 
15/7/00 12:50
הקיס'ג :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
הרקי העונ
תבהוא אל םג ינאו ,ילש תועד רזחמל הטונ אל ינאש תורמל
תאש ןוויכמ לבא ,םינוש םישנא ינש יבגל העדה התואב שמתשהל
המ תא ךל רמוא ,תימיטפוא הלימ הכירצש יהשימ ומכ תעמשנ תמאב
.יתא יתרבחל יתרמאש
םירבדה תא תחקול ינא ךיא ,ייבגל והשמ יתוא הלאש איה יתעדל
ירחבת אלש ךיא וא רשק םויס ,הדירפמ תשגרתמ אלו ,"לוק"ב
. והשימ ינפלו והשימ ירחא דימת ינאש הל יתינעו ,הזל אורקל
.האלמה סוכה יצח דימת ,הלעמלמ יתבוגתל תרזוח םג ינא
(.ו"כו םירבח ,םיאושינ ,רשקה היה ןמז המכל תועמשמ םוש ןיאו)
.טושפ ארונ
יתעייסש הווקמ
הקיס'גל וביגה
 
 
15/7/00 13:26
ימענ :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
הרקי העונ
טושפ דואמ הז
םלוכל לכהמ שי
ךכות ךותב טילחהל הכירצ קר תא
?וישכא תווחל תרחוב תא םיסכי תכרעמ הזיא
והשימ אוצמל ילוא דבל תויהל ילוא ?חומצל ךל רוזעי המ
דוע קודבלו
חותפ לכה תיווח אל ןיידעש הבהא לש םינוויכ
תונמדזיה תאז לכה
םינש יצחו 11 הבהא לש םיסכי יירחא יתדרפינ ינא םג
באכ תבבוח תא םא ארונ בואכל םילוכי םיקתרמ םייחה
םיינשה לש תבורעתה וז ללכ ךרדבו דואמ םיענהל םילוכי
?אל ךשומ ךכ לכ לכה תא השועש
קוזיח םע קוביח
ימענל וביגה
 
 
15/7/00 14:35
העונ :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
שי .ינא אלו איה תאז .תונבה יא עונמל ידכ קר .והז ,זא
.םלועב תועונ הברה
,העונלו
אל הזו םייונפ םירבג םג .דוע שי (הנובנו תבהוא ,הפי) ךומכ
ןיימדל השק ,הדירפ ירחא וישכעש קר הז .דבל דימת יראשתש
הז .ריזחהל ילכות תאשו אוהה ומכ ךתוא בוהאל לכוי רחאש
?םש ונייה ונלוכש תעדל םחנמ
העונל וביגה
 
 
16/7/00 11:55
תינומלפ-תינומלא :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
....הל'העונ
וא....וטקפ הד עובש ,הרוי הד םייעובש .היירט הדורפ ינא
...רתוי
יתאצי - ךורא היה אלש תורמלו ,השקו...רזומ רופיס היה הז
תורמל ,תבהוא ינאשכ דחוימב ,דרפיהל יל השק .דאמ העוגפ
תא גיצהש ךיאמ יונישה תילכתב הנוש ,X - ה - אוהש יתדמלש
.ךלהמבו הלחתהב ומצע
הצור אוה - ינימ קופיס רסוח היה הדירפה ןועיט - ילצא זא
ךות - ותנעטל ,ול היה םעפ יאש רתויב בוטה ןימה...ןיקוקיז
....ללכבו ,ינשה רדחב ,הביסמ
יכ ,סדייא תקידב תושעל ןכומ היה אלו ....רשקל יונב אל אוה
...וב ילש ןומיא רסוח השקבב האר
אלה שיאב בהאתהלמ םילחהל הסנמ ינא ..הל'העונ...רוציקב
...ןוכנ
?? םיקופד אל םייונפ םכמ שי ודיגת
??? בהואו םח םדאנב םע אירב רשק םיצורש
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
 
17/7/00 19:38
ימיש :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
ךתוא ריכהל םיילפכ ןיינעמ הייהי הצור שממ תא םאו שי,ןכ
.(2) תינומלאה תא ריכהלו (1)
.קחוצ אלו יניצר ינא
ימישל וביגה
 
 
19/7/00 11:07
היגלש :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
אל ךלש השגרההש ,תונקדזמה תוקוורה ,ונליבשב הווקמ ינא ,העונ
דבל ינא ,הביצי שממ אלו םינש תכורא םיסחי תכרעמ ירחא .הנוכנ
המכ) והשימ ריכהל ללכב יתיסינ אלש טעמכו ,ןמז ה ב ר ה רבכ
ללגב יל היהש רבחהמ יתדרפנ .(?סטייד-דניילבמ בזכאתהל רשפא
אל םא" :תינואגה הרושה תא הווקתב יתצמיאו ,"טעמכ" היה אוהש
דוע שי "!!!טעמכמ םולכ בוט רתוי ,(דחא) תחא ףא זא (אוה) איה
!שואיי לא .תוומל רשפתנו ענכינש דע ןמז
היגלשל וביגה
 
15/7/00 11:33
חחרפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,בושו בוש הלגמ ינא .םהדנ ינא ,שדחמ םעפ לכ השעמל ,םימעפל
.אל זא ,ןכש ילל המדנש תורמלש
...ריכמ ,ריכמ ,רדסב .ידיל םייחש םדאה ינב תא ריכמ אל ינא .אל
.תמאב אל לבא


םימי םתוא לכבש ךל רבתסמש ,יטנאטל קינס"ש הלגתמ עתפל דחאה לצא
,סקירדנה לע הגרעב רביד שכ ,לאטנ דראה םע ךלש שארה תא קפדכ
,סאפאפהו סאמאמה לש תומימתהש תוינומרהה לע ךתיא דחי ןתחיסשכ
תיב ינוגינ תוואת ול התתיה םצעב ,םו'ת לוכ םואל עגעגתה םצעב
םיפלאה םע קשנתה אוה תיאר אלשכ ,םצעב ,הניפבש ינמיתה שרדמה
.הזוזמה ךרד


תא םג ,םתקפדשכ ,םישמא ןתוא לכבש הלגמ התא תורחאה לצא הנהו
הדשה ץעל וא םיתורישל םתבנגתהשכ ,תועבצאה יגוס לכ םע ,שארה
וא ליבשה דצל תויהל לוכי הז בינגמ/ףושח המכ םתבשחשכ ,רוחאמש
- הנכשה םע םיחחושמו ןולחה ןדא לע םינעשנ וא ,היינחה שרגמב
.ןיציקה יבושיחב הקסע איה םישמאה םתוא לכבש .עתפל


,תרחאב אל .הנבלה הנותחב השעמל וקסע ,הלאה ןיציקה יבושיחו
.ןייטשרבליז הנומ לש אל וליפאו הלש אלש הנבלהו .הנבלב אקווד


ךל ץרש המ לא חדקש תבשח התאש - החומב איה הבשיח תע התוא לכב
איהה .תואושנה ןיינמ תא - ךתיווה לכ תא קילדהו םיינזאה ןיב
םג הזו תשרגתמ וזו העמש חמי בורקב וז ,אל טעמ דוע וזו ןכ רבכ
לע תבשח התאו הנותחה לש ריחמה לע הרביד איהשכ ,בוט ךכ לכ אל
.םיטורמה היבצע לע הבשח איה ק'צה


יתייה אל ללכב ילואש ,שדחמ םעפ לכ ,תולגל םהדנ ינא המכ ,שיוא
.םש


איה .יתימא והשמ לע תרבדמ איהש ענכושמ ינא ,יתא תא ארוק ינאשכ
רתתסמ םילמה ירוחאמ לבא ,רומוהב תרזענ ,ןבומכ ותוא הניצקמ
.קייודמ והשמ
.יב חלפמ הזו


?תמאב ,המ
רתסב ול םלח אוהו סקירדנה ונעמששכ זא ומכ ,תובשחמה הלא וליאכ
?זורייפ לע
?זא ומכ הז ,המ


?המלו
?הריבש הכ ,םירשעה האמה יהלשב ונלש תיתוברתה הכיפהמה םאה
?הסיבכ תנוכמבו הלולגב תמכתסמ איה םאה


וא תיקסע םיחרכומ לש הנותח אל) םירבח לש ,הנותחל ךלוה ינאשכ
םלעתמ ינא .םרובעב חמש תמאב ינא ,ק'צה רבשמ רחאל (תיתחפשמ
לכב םחור תא ריכעהלב קסוע אלו תורכומה תוקיטסיטטסהמ םנעמל
.חתפבש ןישיב ינימ


תויצפואהמ םישנאה תיברמל העורג תוחפ הייצפוא וזש רבתסמ .א
.תורחאה
.המל םיעדוי םהו ךכב ורחב םה .ב
?רגפמ ינא המ יכ .ג


:שדחמ םהדנ ינא םייסמ ינאשכ וישכעו
?המל ןיבמ אל ינא קר ,אצמנ הזש ,םייק הזש ,עדוי ינא יכ
חחרפל וביגה
 
 
15/7/00 12:23
הימ :תאמ
שדחמ םעפ לכ ,םהדנ ינא םימעפלל הבוגתב
יתא לש הרקמב הנותח גשומה תאש תבשוח ינא .םהדנ הכ היהת לא
תאזכ ,עדוי התא .תמא תבהאל ההימכב ףילחהל רשפא םירקמה בורבו
שי דחא לכלש החינמ ינאש תודגאהמ והשמ .םייחה לכל איהש
הנמזה תלבקמ איהשכ ןכ לע .הל/ול הרקי הז דחא םויש היזטנפ
תואיצמהש הז .תמא תבהא האצמש יהשימ דוע הז התניחבמ ,הנותחל
רתומ ....המ זא ....תרחא תורמוא תוקיטסיטטסהש הז ,ךכמ הקוחר
אצמנ םש יאש .תרחא היהי הז הלש הרקמבש ןימאהל ךישמהל הל
לוטנ הבצמל תרוכזת איה הנותח ןכ לעו .הלש הסכמה אוהש והשימ
רבדה לאכ אלו יומיד לאכ הנותחל סחייתהל רשפא זא .תמאה תבהא
ונמצע תא םיאצומ והשכיא ונבורש והשמ יאכרא דסומ) ומצע
....העוט ינא םא יתוא ינקתת ...יתאו .(וכותב
.ךויח ,קילומשו
הימל וביגה
 
 
15/7/00 19:43
יתא :תאמ
....חחרפ לבאל הבוגתב
.יתוא הניבמש יהשימ ףוספוס .הדות ,הימ
יתאל וביגה
 
 
15/7/00 19:59
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
....חחרפ לבאל הבוגתב
תוצור ןתאש ןימאמאל ינא .ועגרית יטושפ .תונב ,ץחלהמ ואצ
.ידמעמו ילכלכ - ןוחטב הז תוצור ןתאש המ .תמא תבהא תמאב

ןואכיד אלא ,ןוחטב האיבמ אל הנותח לבא .
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
15/7/00 12:53
קתבמה ו'ג :תאמ
שדחמ םעפ לכ ,םהדנ ינא םימעפלל הבוגתב
?אה ,ארונ הז .חחרפ ,ןכ
בוט רומגת איהש הצור התאש תעדל
,הפוח תחת ,ךתיא רומגל הז בוט רומגל הליבשב לבא
,טוידא בר םע
ביבסמ ,םיפייוזמה ,םיפטונה םיכויחה לכו
הבותכו


.םיבהא ליל ףוסבש יפויהו רשואה לא עיגהל הז - עיגהל ךליבשב
האמה תמזגרואל עיגהל אקווד ואל הז ,עיגהל הליבשבו
,םיפתושמ םייח םכסהל ךתיא עיגהל אלא
,יאווגראפב ,ינולא הלוש לצא ,ןיסירפקב
.הנשמ אל
הל רשפאתי ובש ןפואב רומגל רקיעה
:דיגהל
.ילעב הזו .האושנ ינא


?אכדמ ןוכנ


(ונייח ביבסש תועיבצהו תונרמשה תופיטע תא) קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/7/00 13:44
חחרפ :תאמ
םייק ינא הז ליבשבל הבוגתב
ךותמ ,ידרח/יתדה םלועה תא יתבזעשכ ,תובר םינש ינפל ,םעפ
,(לשימ המשא לכבו) ימצעל יתבשח ,תיביטיזופ הריפכ תנומא
,םיחותפו םיליכשמ םישנא שי ובש םלוע יל אצמא ינא הנה
יתייה רענ ,ונ....םיחותפ םישנא ,תומודק תועד אלל םישנא
...יתנקז םגו


,תונוכנו תונכומו תוחיתפ לש ,תינימה תוברתהש ,ףסונב יתבשח
המכ לש הרימא רשאמ רתוי הב שי "הבהא השע" לש תוברתה
.יגולואידיא עקר לע לק ןויז םישפחמה "ןמ דלוא יטריד"
.םיחטש םע םולשל שיש ומכ תוחיתפ התוא שממ וזש יתיליג


ינא קר הז ,הרקמבש יתבשח ,יתטלק אל ,יתנבה אל ,הליחתב
ספת הז זאו ...םלוכב ,תוזוחמה לכב יתייה .םתוא יתשגפ אלש
...תחאב יתוא


.םירחא םידמ םישבול טושפ םה ,םישנאה םתוא הלא


לדוגמ רעיש ,תרייוצמ הצלוח ,עורק סני'ג :םה םידמה זא
םיכ"צד ינימ דועו םיתעל הרטיג (הפוקתה התואב)
.....םיש"דעב


לש תודמעב םיקיזחמ םה ,תולפט תוחפ אל תונומאב םינימאמ םה
ומכ שממ .םירשי אל םהו םירוגס םה ,םינרמש םה ,םירחא םישנא
.םידרחה


םלועה הזש בזכואמ ינא רתוי .תיעגר לבא ,הבזכא התייה זא
,ילש איה ,ילש היכראנאה תדימ ,ינא .וכותל ולדגי ייתונבש
ויהיו ודרמי ןה התוא ריבעהל הסנא םא .תיטנג אל איה
.ישפנב רקש השעא ינא ,אל םא ,תוינרמש


יניינע תא ליבומ .ילש ימינפה דוקה םע יח ינא ימולע זאמ
,םידוד תורעמל יל ךלוה .םיבכוכה םיריתומש לצה תופיט ןיב
יפ לע יחור לש תוריפסב קחשמ ,ןייעמב תוקד 52 לע םלוח
.רוחאל הריפס וז םעפו וז הריפסב םעפ ,יתריחב


.ךפיהל וא יתדימ יפ לע םניא םיצופנה םירשקהש ןמזמ יתנבה
אל .ענכנ אל .תומלשבו בוט ימצע םע יח תוחפל ינא זא
.תוהמב רקשמ אל .ףפוכתמ


.בזכואמ אל .אלו .ןטק הכ רחבמהש עדוי ןמזמ רבכ לבא
חחרפל וביגה
 
 
23/7/00 1:46
lara :תאמ
.אל רבכ הז .ו'ג תמאהל הבוגתב
םיידי םימירמ ונבור . ךומכ םישנא םה םירידנ- חחרפ ןכא
לע רומשת "תורגבתהה םע האבש תוחכפתהה" הזל םיארוקו
המכ םיכירצ ונחנא רתוות לאו תימינפה תמאה לש תוכיאה
. םיידי ומירה אל ןיידעש
laraל וביגה
 
 
15/7/00 13:25
ןהכ זעוב :תאמ
שדחמ םעפ לכ ,םהדנ ינא םימעפלל הבוגתב
תושגרב דואמ ןימאמ ינא יכ .תולודג תובהאב ןימאמ ינא
ןיבש רשקה תאו המצע תא רמשל תלגוסמש המח היגרנאב ,םייתימא
ינא .בושח אל .םיחא ,םירבח ינש ,םיבהוא גוז .םישנא ינש
.שגרב ןימאמ


.םינברב אלו .םיסקטב ןימאמ אלו .תוריינב ןימאמ אל ינא לבא
םלועל" ןוגכ ,םייקל רשפא יאש ,תוכחוגמ תוחטבהל םג ןימאמ אלו
.תינימ תונמאנ תועובשל םג ןימאמ אלו "ךתוא בוזעא אל


,הבושח הבהאה .תמייק תישגרה היגרנאה דוע לכ ךרע שי םילמל
םיצורו ,רשקה תא רמשלו ךישמהל םיצור םיבהואשכ יכ ,איה קרו
יונישה ללוכ ,םירבשמו םישק םירבד רובעל םינכומו ,דחי תויהל
תבכרומ הבהאל םירוצעמ תרסח תובהאתהמ ,ומצע רשקב לחש םוצעה
.םינווג-תברו


רתויו רתוי םויה הז תא םיספות ךכ .לכה הז .הביסמ איה הנותח
ךומנה אוה םיאושינה זוחא ,לשמל ,הידבשב) יברעמה םלועב תוגוז
.(םלועב רתויב
.ךייח תא הב ריבעהל ,הארנכ ,העורג תוחפה תרגסמה וז םיאושינו
.ןוטלשה תורוצ ןיבמ תוחפ-העורגה איה היטרקומדש ומכ קוידב
שגפיהל .תודרפנ תורידב תויחל ורחבי תוגוז רתוי דיתעב ילוא
תולהנמש תוימונוטוא רתוי תויהל ,דחיב ףייכ תושעל קשחתמשכ קר
.תונגרנ תוזויבמיס אלו ,ןהיניב בוט רשק
ןהכ זעובל וביגה
 
 
15/7/00 16:17
וג_ידניא :תאמ
תוריינב אל .תושגרב ןימאמל הבוגתב
.ףוסב םש תרדגה הרדגה לש יפוי
ירע תווחא הזל תארוק ינאו) רשק ןהיניב תולהנמש תוימונוטוא
(טלקמה
.תנגרנ הזויבמיס םוקמב
.תמאב ,הילע םולחל היפוטוא הלחא


,הז לע יתזטניפ אל םלועמש רמול הלוכי ינא ןיאושינ לעו
,שרגתהל םגו ,םדקומ ליגב אשניהל יל אצי אוהשכיא לבא
.ואורומוט ןייגא טיא גניאוד טונ ,תאד ןאד ,רד ןיב
.תמאב .ליד גיב אל הז
.דימתל תודידבה תא םילעמה םימסק ןורתפ אלש חטבו
וג_ידניאל וביגה
 
 
16/7/00 2:37
ימיש :תאמ
תוריינב אל .תושגרב ןימאמל הבוגתב
תמלעהל ילכ אל איה הנותחהש ךומכ קוידב בשוח םג ינא
הנותחה תביסמ) םינתחתמ רתוי ונחנא תאזמ הרתיו תודידבה
.ונירוה יירוהו ונירוה תא תוצרל יידכב (המצע
ימו תאזה תישפיטה הביסמה לע רתוול רשפאש ןימאמ תמאב ינא
לכ הז שאר באכ הזיא םיעדוי טרסב ויה רבכש ינומכו ךומכ
.הנותחה לש תאזה הקפהה
לכמ הברה יכה חיורמש ימ בוט הז לע םיבשוח םא השעמל
םשרהל הלוע המכ םתבשח ,יתדה דסממה אוה הנותחה ןיינע
???ןישוריגל וא ??? ןיאושינל
???המלו המ לעו ונינובשח לע ףסכל לעפמ,ייתויחאו ייחא
!תשפוטמ ןוטרק תסיפ לע
יתבהא לע הדועת םוש ךירצ יניא ,זעוב יחא תרדגהכ ןכאו
.יתגוז תבל
ימישל וביגה
 
 
23/7/00 1:55
lara :תאמ
תוריינב אל .תושגרב ןימאמל הבוגתב
ילוא לבא . הלימ לכ םע המיכסמ תרביד הפי - זעוב דובכה לכ
ךלמה לואש 'חרל בושו בוש רזוח התא תאז לכב המל ונל ריבסת
תכיתח תאז לכב ילוא ? הלעמל תבתכ רבכש ומכ (?ןוכנ תונברה)
ינפמ סקרב וא ?תרגסמ הזיא ךל תנתונ םש ךל םיקיפנמש ריינה
? ןושארה רבשמה םע החירב
laraל וביגה
 
15/7/00 12:01
םיתותה תדלי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ילש הבוט דואמ הרבח לש הנותחב יתייה ,ישפנ יח ,םימי המכ ינפל

איהש ןבומכ) ינפלש הלחלח תוררועמה תויווחה לכ תא התיא יתרבע
.(תיחרזא הנותח קר - יבילב ינאו השגרתה דואמ
יצח עוזעז יצח - העמד יתלזה ייחב) הפוחב יתשגרתה וליפא
.(תושגרתה
.(רבהמ יצח יתלסיח ןכאש ירחא) ברעה לכ יתדקר
היה ,רזומ והשמ יתשגרה לבא יל יתנהנ ךרדה לכ ךרואלש איה תמאה
.עבצאה תא וילע םישל השק יל
,דבל כ"כ יתשגרה טושפש םואתפ יתנבה (דבל ,ןכ) התיבה יכרדב
.הדדוב
ןתחתהל תוצרל עגרל ףא יל ומרג אל תודידבהו קנחמה תשוחת םג
קר תאזו - ללכב םישולשל בורק אל - הריעצ שממ ינא לבא ,בוט)
תינימשה הנותחה ירחא היהי המ הארנ ,תנתחתמש הנושארה הרבחה
.(דבל אובא ינאש
םיתותה תדליל וביגה
 
 
15/7/00 18:06
תיאצחל תחתמ :תאמ
!!!ינא אל תאזש לאל הדותל הבוגתב
ךלש םירבחה ראשש הז .הבוט הרבח לש תחא הנותחמ ארונ רתויש המ
תביסמל העיגמ תא זאו . חונ תבית ומכ תוגוז תוגוזב םירדתסמ
םילכתסמ הלאה םייגיגוזה לכו ךדבל ....תוגוזה דחא לש תדלומוי
תייהש המ לכ ...תאו "?והשימ שי רבכ ונ" :לאוש טבמב ךילע
שדחה ןונזמה תא םהישארל לעמ ץפנל הז עגרה ותואב תושעל הצור
םישוגיר דעב ינא" :תרמואו תכייחמ תא ....הז םוקמב .ונקש
םירבחה תא ךל ריכהל הארנכ וקיספי םה ,זא וא ."םיינמז
יבועב סמ יקית םע ןובשח יאור ומכ םיארנש םהלש םינייוצמה
רבב רקובב שולשב השוע תא המ וניבי אל םלועלו םהלש סרקה
22 ןב ךיתח ם ךלש יתנוכשה
תיאצחל תחתמל וביגה
 
 
19/7/00 10:28
היגלש :תאמ
?ךכ רחא המו ?תונותחל הבוגתב
תא .רתוי בוט הז תא חסנל הלוכי יתייה אל !תונברודכ םילימ
תדלוהה ימי תייעב
םה תדלוה ימי םיגגוחש םירבחה :תיטנגלא יד ךרדב יתרתפ
ןכלו סקאהמ הינודנ
אל .הלאה םיעוראה תא דבל דוקפל ול החינמו שארמ תרתוומ ינא
הזמ ןיבהל השק
תכלל ינממ ךסוחש המ ,םירשק לע רומשלב הבוט שממ אל ינאש
תונותח ינימ לכל
יתלב הדימל תונמרחה תמר תא תולעהלו שאר'ת קופדל ,תוסאבמ
.תירשפא


ךל שי ילוא קר ,םיסקוסמ 22 ינב תועורזב קרפתהל דמחנ ןכא
ךיא םסק תחסונ וזיא
23 ינב רבכ םהש תורמל ,םהילע בושחל ךישמהלו םהב בהאתהל אל
םירכוז ישוקבו
?בולעה ךמויק תא
היגלשל וביגה
 
15/7/00 12:10
ןודש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
התיה הפוחה .הפוחה ףס לע יתעגה .הנותחב יתייה םושלש קוידב
םמוימ הלכהו ןתחה תורוק תא רקוס ברה דועבו ,דחוימב הכורא
קוידב יב ולע ,הנושארה הנותחל דעו ןושארה םליל ךרד ןושארה
.ןאכ ומכ םותכ יבג לע רוחש .תורדוקה תובשחמה ןתוא
תנעוט תאש ומכ) ןודש/רוחבל תיטרדנטס אמגוד אל ינא ילוא
תא ריכהל םירומא ויה םה םג .בל שי םירוחבל םג לבא (םימעפל
וא) ירחא ךרעב םומיסקמ 25-26 ליג דע רוזיאב הככ םהייח תבהא
ןתיא ךלהש הלא תא וביכשה ,םיראבה יבוביס תא ורמגש (ידכ ךות
לכ םע םיכסמ ינאו ,הפ תרמוא תאש המ לכ .דבל רקובב וררועתהו
רבדל הסינש תוחורה קדנופמ חורה תא תרכוז תא) קיספ לכו הלימ
זא .םירבג הברה יבגל םג זוחא תואמ שולשב ףקת הז - (?םיקיספב
ושגפנ תודסמתהה תושפחמו תודסמתהה ישפחמש הנורחאה םעפה המל
.(הב תייהש הנורחאה הנותחב םצעב ילוא וא) ? חונ תביתב התיה
.םינורתפה םיהולאל
ןודשל וביגה
 
 
15/7/00 12:55
הקיס'ג :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
חונלו
הקיס'גל וביגה
 
 
15/7/00 20:04
יתנ :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
תוננב ארוק ינאשכ םמוקתמ ינא םעפ ידמ -תיללכ ךא הנטק הלימ
םא לבא .תוירחא תריסמ הנטש לש גוסב םירבג לע תובתוכש
תומשאהל ןיא ,"תוננב" ומשש היצזילאיצוסה ןכוס יפ לע טופשל
םירבג הפ שי .הווקתה רסוחל אלש חטבו סיסב םוש וללה
.םימיהדמ


ירבח הלא .תונותחל קר אלו ,תונמזה הנורחאל לבקמ ינא םג
ישיש םוי תודועסל יתוא םינימזמש ,םבורב 25 ינב ,םייתדה
%30 הלכה ירוה ,%30 ןתחה ירוה) םיחפוטמהו םינטקה םהיתבב
השוע ינא") תוליכשמה םהיתושנ םע ,(%40 ,ןבומכ ,אתנכשמהו
.תוסירעב םיבכושש םהיקוניתו ("ןליא רבב הארוה תדועת


דיספהל ?יתעגתשה ,המ המל ,םיביתכתל ענכנ אל ינא לבא
לכ תא ומשו המיזמ וממז םיינוליחהש יתבשח יתודליב) 'ןמוי'
(תבש ללחל ונל םורגל ליבשב ברעב ישיש םויב תוושה תוינכותה
,תוריכמ ינסחמ לוהינ ,םייח יחוטיב תריכמ לע החיש ליבשב
תשגרנהו הירטה הלכה לש אמאש המכ לעו דליה לביקש הקירזה
ךכ לכ יתייה אל ןמזמ !?םידומילב איהשכ החמשב הל תרזוע
.ןובשחב אב אל הזש ךכ ,יופש


םה םתוריעצ תונשבש ךיא לע ירוה לש םירופיסב רכזנ ינא זאו
(חילצמ ם"תס רפוסו להנמ ,הרומ) יצנב םע תבש תוחורא ולכא
תובוחרב ונק וישכע קרש הנטקה הרידב (הרומ...) השושו
םינמוזמ םיחופתה ויסיכב ,ביבא לתמ עיגהש אבס לש ותרזעב)
דחוימב ןצמק ינמית ליפ לש ילנמונפ ןורכיז ושארבו
רוכזי דוע ךכ רחא הנש םישולש םגש ,םהינימל תורטשו םירפסמל
לזמ .םהילע דבע טעמכש" ןלבקה לצא םש אוהש הטורפ לכ
דחא םינייוצמ םישנא) םיבוטה ירבח .לפונ ןומיסאהו ,("יתאבש
םלוע ,םתוא העירכה תונרמשה .ירוה לש םכרד יכישממ םה (דחא
לש םיטסיפאדנטסל םיארוק לזאזעל ךיא) .םהינפב רגסנ חורה
לכ ונקחצ אל םעפ ףא .םילודג םה" לבא ,הנשמ אל ?זפוט ודוד
(םש רמגנ לבא ,רדסב הזו ,"ךכ


הלא .םיללח הזמ רתוי דועו ,יתא ,הל תובר םינפ תונרמשה
לק) ידרוסבא םלועב םייחכ יניעב וארייש םייתד תויהל םילוכי
לכ וצצמו ריעה תא ושרחש תורוחב וא ,(הז םע דדומתהל רתוי
תלאש לבא .ובאשנ םואתפ דחא םויו ,םירחא םילזונו הקשמ תפיט
רשפתהל הפידעמ תא .ךיילא אלא ,םהילא ללכב הרושק אל תולאשה
רבגשכ (תחא האושנ ןאכ הבתכש ומכ) הדדוב תויהל ךישמהלו
?ךדיצל - תומד תרטמל טעמ דוע ךופהיש רבג - םכסהל בייוחמ
?ךלש ,ימ לש ?םלשומה רשואה תא תשפחמ תא ילוא


תאש םלשומ יכה אוה םומיסקמ ,םלשומ אל רשואהש ,והז זא
םלשומ הארנ אוה ,םירצק םיקרפל קר ,םימעפל) רוציל הלוכי
תא תונפלו ,םידדצל לכתסהל קיספהל ךירצ הז ליבשב .(תמאב
ירחא שופיח ומכ ,רתוי תובוט תורטמל תורירמה לש היגרנאה
התיא דדומתהל ,הקימנידה תא שפחל .הער השגרהל תמרוגש הביסה
דדמנ לכה ירה ףוסב .הרירב ןיאשכ התיא םילשהל וא ,ךירצ םא
רעפה .תוברת ייולת תושגר לע ןמז זבזבל לבחו תשגרהש המב
.'ברק ןודעומ'ב הפי םגדומ תמאב התאש ימ ןיבו תובשחמה ןיב


ינא לבא ,+30 תב הקוור תויהל הז ךיא תעדל לוכי אל ינא
קרו ,ולש יביטקייבוסה ןבומב) ןולשכש ימצעל ריכזמ דימת
ליחתהל רשפא דימת .ליגב יולת תויהל לוכי אל (הזה ןבומב
לודג ןוכיסה ?תויחל םצעב המל זא אל םא יכ ,והשמ תונבל
בוטו םולכ אל וא לכה לש רומיה אל םה םייחה .ידמ שאיימו
דואמ םיישונא םיגשומב) לכה ךל שי הרואכלשכ םג יכ ,ךכש
המכ דעו םואתפ ךל רסחי המ עדת אל םעפ ףא התא ,(םילבגומ
.ךומכש קנופמ ,ךתוא רובשי הזש


.בוט ןווכל קר ךירצ .םחנל םג הלוכי הבישחה


הזכ הרקמב .תרשואמ רבכ תא ןכ םא אלא (ילוא) ןוכנ הז לכ
.וילאמ ןבומה תא יתרמא


הז ?ישיאה טביההמ לארשיב תויתוברת בר לע רמאמ םע המו)
(קתרמ אשונ


םע םוי רחמ ?בוט חור בצמב םתס ינא ילוא -ןורחא רבדו
.תורירמל בוט לאיצנטופ
יתנל וביגה
 
 
17/7/00 21:52
יתנ :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
.החילס ,יוא
יתנל וביגה
 
 
18/7/00 0:38
ינרוא :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
תא םיכישממש ךלש םייתדה םירבחהש ילוא תבשח...יתנ
אתנכשמה םע םימלש ?וזה ךרדב םירשואמ ךירוה לש תונרמשה
?ןליא רבב הארוהה ידומיל םעו
ישיש ברעב םירבחה לכ חוריאב ,החונמה םויב םירשואמ
?תוריפ טלסו םיניערג םע הנטקה םתרידב
לא רוזחל וטילחהו...ינשה דצה תא הסינ םהמ קלח ירה
םע ונתחתה לבא ,וגישהש תורוחבה לכ םע ובכש...תונרמשה
...םידלי לדגל םיצור םה ךכ יכ היתד הלותב


האלמ החמש םיחמש ,ןיעה תורצו האניקהמ םיקתונמ םה אקוד
...םהירבח תונותחב


שי רבכ םהבש טועימל קר ,תעדוי ינאש המ יפל,הזמ ץוחו
ןישודיקו הפוח תחת דחי םייח םבורו ...עורז לע יולת קדרד
...דחי רגש ינוליח גוז לכ ומכ


תותירבבו תופוחב ,תוחמשב שגפינ
ינרואל וביגה
 
 
18/7/00 20:01
יתנ :תאמ
יתנל הבוגתבל הבוגתב
.תינחרטה תונתעדה לע החילס .חוטב שיגרמ רבכ ינא וישכע


יתישע ילואו םדאל םדאמ הנושו יטרפ אוה רשואהש ןוכנ הז
אוה (הלודג החלצהב אל) רמול יתיסינש רבדה .לווע הזב
וילאמ ןבומ רבדכ האושנ תויהל 30 תב הרוחבמ הפצמש ימש
.ץחליהל לבחשו ,יניעב ןרמש אוה


תוחישמו ,דיב דלי רבכ שי (לודגה אל םא םג) םקלחל ,ןכו
הריחבה ןיידע לבא .תורירמ שיש םימעפל ןיבמ ינא םתיא
.תונוש תונקסמה םשש הארנכו ,תללוכ הביטקפסרפב תישענ


.תקדוצ תא
יתנל וביגה
 
15/7/00 20:45
הכלהש איהה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.יעדתש קר ,יתא ,ךללגב ןואכדל יתסנכנ
םהב תומוקמב רעפנש ללח אלמל ליבשב ריעה לכ תא ןתבכשה םואתפ המ
.האנקמ תומל ?הא ,תעגונ אל דיה
תצקב יתדייטצה .לצעתהל ילב ,םיימעפ רמאל ךל היהש המ תא יתארק
םרג 200 ,םינטק הבמב ינש ,לירג ילסיב .יניצר והשמ אל) םיקתממ
תא דירוהל והשמ היהיש ידכ ירירווא דלוקושו חיטבא יניערג
.הבוט המשנ טושפ .ביגהל םג הנכומ ינא וישכעו (ירחאש תוחילמה
המכח ,האנ ,הקוור תא .תמאב ,היעבה קוידב הפ המ האור אל ינא
אלו האנ אל ,המכח אל ינאש קר ,ינומכ טעמכ) תיתמזירכו
,תושיגר תודוקנ לע ץחלא וא ,תרוקב ריבעא אל ינא .(תיתמזירכ
תוחמשמ דימת יתואש תואשילק המכב ךיניע תא ריאא ינא ינש דצמ
,ירובע הנותחל הנמזה .(זורח יל אצי .טיש) תוחפ הברה ימיא תאו
המ .תומתש יאוולה .קלע) ןיע תורצ ללגב אל ,ץפנ תפטעמ טלחהב הז
הדבועה ללגב אלא ,(?הא ,ינפל הנתחתה יתאזה הנועלמה םואתפ
בושיח יפלו המויא תינרפת ינדוע םישולש ינפל עגר םגש ,תרעצמה
.(ותקהלו רותסי אללא) ח"ש 2000 תוחפל יל הלעי ברעה ינטשפ
תיאקיטמסוק לצא לופיט ,500 הלעת השדח הלמש "יסרפ" יכה בושיחב
,ןותחתה בגב תורעש ץמוקו העשפמ ,םיילגר ,תובג ,יחש) ח"ש 450
שפוח םויו תוכיסמ ,גניליפ ,ןכ ומכ .U KNOW לש ץירחה דיל קוידב
םילופיט ינש לע וכלי ח"ש 450 .(בוט תוארהל ידכ הדובעהמ יתחקלש
ומכ ליפא סקס ול שיש ,ילש רטאירגה גולוכיספה לצא םומינימ
וחכשי םה ילואו דבל יתאבש ללגב) ק'צ ח"ש 600-ו תשבוימ תעלדל
ירחא ,הנועלמה יכ םגו גוז רובע ינויגה םוכסכ האריו םעפ תאז
.קמאס .(ילש הבוט יכה הרבח לכה
רחא .ףיכ עובש ,הנהמ גניפוש ישעת ,םיידיב ךמצע תא יחק ,ךייחב
ךתרבח תא ףפגיש ןפשחה ףוס ףוסש ,תוקוור תביסמ הל ינגראת ךכ
םירירשה לכ ,הנועלמה התוא הלכא) ךתציחמב הלילה תא הלבי
ישעת ,ירכתשת ,("האולכ" רבכ איה ,ךלש םלשומה תחתהו םיסקוסהמ
תא לכה ירחא ,ךל וחלסי םיבבוסהש יל ינימאת .ךל רתומ ,תויוטש
איהש ,(םינש שולש גג) דחא םויו .רוחאמ לוכיבכ הראשנש וז איה
הקנת ,הפאת ,סבכת ,לתחת ,(םומינימ) םימרגוליק םירשע ןימשת
תא יקשנתו יארב לודג ךויח ךמצעל יקפדת - הלרוג רמ לע הכבתו
הקוור תויהל ,(הרירב תילב םרב ,ינא יתנבהש ומכ) יניבת .האובבה
אלש הגצהל םילושמ הב םייחהש ריעב (סונימ סולפ) םישולש תב
רסוח ללגב קרפהמ הדריש הגצהה" ומכ רתוי םיארנ םה ילצא) תרמגנ
.תמאב .ארונ הזכ אל ןמזמ רבכ הז ונמייב ("שוקיב
22 ןב רברבג ךמע תררגו תסרוה הצצפ תארנש ירחא ,עוריאה םותב
,ךבילב תמייקש תונקירב לוהמ דחא םוסק עגרל ךיימולע תא ריזחיש
.רבוגו ךלוהש הקיטסיטטסמ קלח דוע תאש ,הדבועב ימחנתת
ומכ הקיטסיטטסהמ קלח אהת איה (הבורע ןיא ,חוטב אל) דחא םויו
.ילשמ קלח ייהת תאו ןייצ ןהכ זעובש
ידמ הטומרש יליה .ךב תרחוב יתייה ,םישנל תכשמנ יתייה םא ,בגא
קתומ ,םינוכנה םינונימב קוידב תא .ידמ השיגר םתס תיגחו יליבשב
?תיזרכוסמ היושע תא .תאזכ
הכלהש איההל וביגה
 
 
15/7/00 21:53
תנע :תאמ
?המל תמאבל הבוגתב
! ! ! תיקנע תא - יתוחא ,דואמ דע הרקיה הכלהש איהה


:דחא תרוקיב טפשמ יל ישרת קר ,ךייחבשב גילפהלמ יתנוטק
! ןלוכמ הלודגה תא ,תיקנע תא ,ןיא ,ןיא
תנעל וביגה
 
 
15/7/00 23:25
יתא :תאמ
?המל תמאבל הבוגתב
תיזרכוסמ אל ינאש דיגא קר םייתניב.רחואמ רתוי עיגת הבושת
ןפיצרמ הזור ינא
יתאל וביגה
 
 
16/7/00 8:43
ןור :תאמ
?המל תמאבל הבוגתב
,הרקי יתא


.הפ ךלש םירמאמה לכ תא יתארק
.אירב רומוהב תושגר ריבעהל תומיהדמ תולוכי ךל שי
תאצוי לבא ךלש רומוהה תא תוקחל הסנמש הכלהש איהה ומכ אל
.הלבהא
ךמצע תא האיבמ .תונרמוי ילב .יקנ תבתוכ .קנע ןורשיכ תא
.וטנ
הווש יכה הלכה ייהת תאש עדוי ינא ךתוא ריכהל ילבמ םגו
.ריעב


.הבהא הברה


ןור
ןורל וביגה
 
 
16/7/00 20:47
הכלהש איהה :תאמ
יתאל הבוגתב
סינכהל הסנמ התא ,ו'צנור ,תמאה תא .תחלצומ תאצוי ז"כבו
שיאש גאדא ינא ,ןזואב יל שחלת ,גאדת לא) ?הטימל יתא תא
.(םש יל שיש בוהצה לכ םע ,ינא ללוכ ,ךתוא עמשי אל
.האל ,ןכרנ ,סומר וגא םמורמ דימתש רבד הז הפונח ,תויוטש


קתקתמ ,ןטק .יניצ טעמ הביח יוניכ הז תיזרכוס ,יתא
.תרחא תנבהש לבח .העטמו
הכלהש איההל וביגה
 
 
18/7/00 11:39
יתא :תאמ
.ןלוכ תא הקחמ ינא ,ןורל הבוגתב
לע התמ אל ינא םג ןמזה בור תוטאידב ינאש ןויכמ ,קתומ
ללגב התוא הכירעמ ןיידע ינאו .שי המ הז לבא ,תיזרכוס
הזור" רישה תא הריכמ תא םא ,הרקמ לכב .םולכ אלמ ףידעש
יפיצפסה יומידב יתנווכתה המל תעדוי תייה זא "ןפיצרמ
.םולשו הדות .הזה
יתאל וביגה
 
 
18/7/00 11:35
יתא :תאמ
יתאל הבוגתב
דיקפתל םיבחרנ םינשידוא םימייקתמ וז העשב .הדות ,ןור
רבכ יל אציי ילוא זאו) םיטרפ חולשל ןמזומ התא .ילעב
.(...םיבצעמ ץוח הזה רתאהמ והשמ
יתאל וביגה
 
 
16/7/00 7:07
ימענ :תאמ
?המל תמאבל הבוגתב
תא ימ תעדוי ינאו תא ימ תעדוי ינא
ךמצע תפשח
הנננ הנ הנ
םיקושינו םיקוביח
םלוכל תוארתהל
הללללאשיא םייעובש דוע
ימענל וביגה
 
 
16/7/00 8:22
ןטקה ןר :תאמ
?המל תמאבל הבוגתב
ימענ,ולה
פוש יפוקב ךדיל םוקמ ירמש ,הבוט ישעת
.ישימח םויב עיגמ ינא
ןטקה ןרל וביגה
 
 
16/7/00 20:42
הכלהש איהה :תאמ
?המל תמאבל הבוגתב
החילצמ אלו (תוניצרה אישב) ינא תמאב ימ ההות ינא םינש
תועט םלוא ,ימענ ,ךריכהל חמשא .תיעמשמ דח הבושתל עיגהל
םתס אלא ,(תוננב לש ורבעמ וא) ךרבעמ תחא יניא ןכש ,ךדיב
םימעפלו תוילולשה ןיב ,תופיטה ןיב ךלהל תגהונש יהשימ
.ןכותב
.תבותכ יפרצתש יאנתב לאוד ךל חלשא ,(ישקעתת שממו) יצרת םא
אל םלועלו תכלל הלולע ינא ,ןאכ ינאש ךכמ ינהת םתס ,זא דע
םרב ,הלולע םוקמב היושעל תאז תונשל םאה יתטבלתה) רוזחל
יטפשת ,תילילש וא תיבויח תועמשמ ךכל שי םאה יתטלחה םרט
.(תא
הכלהש איההל וביגה
 
 
16/7/00 11:29
ןהכ זעוב :תאמ
?המל תמאבל הבוגתב
המיסקמ תרבג התוא תאז הכלהש איהה םאה :יבל לא בנגתה דבכ דשח
? וטרפא"ב ,םייתנש ינפל ,םעפ יתשגפש
I TOLD YOU THAT YOU ARE GREAT
?תא תאז םאה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
16/7/00 20:34
הכלהש איהה :תאמ
!?תא תאז הכלהש איההל הבוגתב
.ןוצר לש הלאש לכה ,עדוי התא ,תונתשהל םילוכי םירבד לבא
הכלהש איההל וביגה
 
 
16/7/00 21:01
קתבמה ו'ג :תאמ
.אל ,ירעצלל הבוגתב
,ךייחל התושו םודא ןיי סוכ וישכע ול גזומ ו'ג :הככ זא
!ךתומכש םיהדהל תרשכומו תיניצ הטומרש
,םינרמשה לכל שודק ןוזיא ,רתאל סכנ תא .ונתיא יראשית
םיאושינה תורחושו םיבופומוהה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
16/7/00 22:12
הכלהש איהה :תאמ
יכלת לאל הבוגתב
,תחא הליקש דועש יתטלחה זאו בלעהל יתלקש ,יאוו
ןמושמ םש החמצש ,תנביגל רשי הפאכ יל םיקפוד םיינזאמה
.(?רזוח אוה יתמ עדוי והשימ) ךרבתיו שדקתי ףרוחב
סנפה ,םלוכמ השודקה ,ילש הרומה תא גיצהל יל ושרת
,תקנויה ,תצצומה תא ,םימוגע םימיב יכרד תא ריאהש
טסופה הטומרשה ,אל ךיאו תרשכומה ,תנתונה ,תפרוטה
.תוכפהמה לכ םא ,תינרדומ


אובתשכ


יתיא בכשל אובתשכ"
רטוש לש םידמ שבלת
ןטקה ןיירבעה היהא ינא
רטוש התא
יתוא הנעת
תודוס ינממ איצות
רבג היהא אל ינא
הדוא ינא
רבשא
דימ רמזא
םלוכ תא ריגסא
יילע קרית
ינטיבב טעבת
ייניש תא רובשת
סנלובמאב יתוא אצוה
דיתעה לא
."רחמה לא


אלל יל ורתונש תולאש הברה ךכ לכ .תכלהש לבח .ךלוו ,וה
תוילע לש םימיבו תודירי לש םימיב תוחוכ יל תתנ .הנעמ
.תדרל תוחוכ יל תתנ
הכלהש איההל וביגה
 
 
16/7/00 21:13
ןהכ זעוב :תאמ
.אל ,ירעצלל הבוגתב
boaz-c@inter.net.il ל לאוד יחלש .רבדל המ לע שי
ןהכ זעובל וביגה
 
 
16/7/00 22:07
חחרפ :תאמ
?המל תמאבל הבוגתב
...הלכה לש תוחאה לע תכלל הכירצ תייה ,תיבסל תייה םא
...היירט הנמלא ירחא הריבש יכה איהש
חחרפל וביגה
 
 
18/7/00 11:33
יתא :תאמ
?המל תמאבל הבוגתב
םירבגב רגפמה עציהה בקע .הדות .יתינהנ .בוש יתארק ,הדומח
.םיזיעלמה לכל בל ימישת לאו .בורקב ךיילע ךלא דוע ינא ילוא
,הזמ ץוחו הנונשו המיסקמ תאש תבשוח ינא .םהומכ תבשוח אל ינא
תויהל םימעפל רשפא .הנונשו הקיחצמ תויהל ךירצ ןמזה לכ אל
.תוטושפ יכה םילימב יסיסב יכה רסמה תא חורצלו תיתימא תצק
יתאל וביגה
 
16/7/00 6:45
ישיפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.בוצע הז
.בוצע דואמ דואמ הזש ועדתש הצור ינא
רבד לש ופוסבשכ ,סקס לש םינש המכ ?שיש המ לכ תמאב הז -המ זא
אל אוהש תולגל ידכ קר הנותחל רוחב אוהשהזיא רורגל החילצמ תא
?םירשואמ אל םיאושינב חצנל עקתיהלו ךייח תבהא
הז ,והשמו םישולשה תונב לש םיגונה םירוהרהה לכ תא תארוק ינאשכ
.ןואכיד יל םרוג
ילש םייחה הככ םגו ,רבח אוצמל החילצמ אל 16 ליגב -ינא יכ
?"לדגא"שכ היהא המ זא ,תמא תבהא רחא שופיחב םירבוע
ישיפל וביגה
 
 
16/7/00 7:09
ימענ :תאמ
?הככ תמאב הז ,המל הבוגתב
ןיינעמ היהי
יצמיאו יקזיח
ימענל וביגה
 
 
17/7/00 23:22
ןוסניול :תאמ
?הככ תמאב הז ,המל הבוגתב
בל םימשו 43 ליגב םימק םימעפל .םייחה ולא .הככ תמאב הז ןכ
תוילאנבה .םירבחהמו הדובעהמ הז תפכיא תמאבש המ םצעבש
סולפ םישימח ליגב םישנא ,ילש םירוהה לע לכתסמ הפ ינא .תגרוה
.רתוימ הזש תודוהל ץמואת םהל ןיאש ללגב דחי םייחש
יתשפיחו ,ךליגב ינא םג .עיגת דוע ךלש הבהאה .שואי לא לבא
תאו .האב איה .םיאצומו םישפחמ אל .טפנ אל הז הבהא לבא .הבהא
.אל ילואו .עגר לכמ ינהתו ,יתנתחתו ,ךלש הבהאת יאצמת ילוא
רשק דסמל רתוימ דעצ הז תינויגה הניחבמ


לש תינכותה ןיב רשקה ומכ אוה תוילנויצרל הבהאה לש רשקה לבא
.היצנגלטניאל יררה ידיד
.הבהאב הפיש המ הזו
ןוסניולל וביגה
 
 
18/7/00 11:42
יתא :תאמ
?הככ תמאב הז ,המל הבוגתב
אורקל אלש ךל הצילממ ינא ,גניטיירה תורות לכל דוגינבש ,תמאה
ןוסא הזו .ונומכ ייהת ילדגתשכ תרחא .תוננבב ונלש םירמאמה תא
.הלוכי תא דוע לכ וישכע ילמגית .ןטק אל
יתאל וביגה
 
16/7/00 11:10
לגיס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
(!! םינבה םג ?המ םיעדוי) תונבה לכו הרקי יתא


.תבאוכה הייעבה םע הבהאב ההדזמ


.וזכ תחא הנותחב יתשגפ םינש שולשכ הזמ יריקיו יבוהא תא
םי היהו ,ברעה תליחתמ שארה תא ונקפד ,הרבח םע יתעגה ,ןכא
חורבצמב
רבח ...הזכ ,ינפלמ יתרכה רבכש הזה דמחנה רוחבה תא יתיאר זאו
...ןתחה לש
.דחיב ונא זאמו
.תותירבו תונותחל תונמזה םג םילבקמ ונא
.םיאושנ אל ונחנא
?ןתחתמ רבכ ונירחא םייתנש וריכהש גוזה
אל ???'ב גוס גוז ונחנא
עיגי הז םג .בוהא ילב ,בוהא םע .םויה תא ויחת .יתוריבגו יתובר
.דחא םוי
!! םימיהדמ םירבד שי תויגוזב
....לוכסת שי ,האנק שי !! דאמ םידדוב םיעגר שי תויגוזב


רבכ םתיארש ה/רוחבה תא ושפחתו ,תונותחל תכלל וכישמת ,םוכיסלו
הכחמ הבהאה םימעפל .ידמ רתוי ה/וילע םתמש אל םעפ ףאו ינפל
..הניפל רבעמ


....רבעב תורכיהמ ,קפיכה לע הרוחב תא ,יתא
?תונורחא תונתחתמ ונומכ תווש תורוחבש תעדוי אל תא
?הבכשהמ תרעוכמה הטפלקה תא תרכוז תא !! םיעתרנ םירוחבה
לע םמעושמו ההוב טבמ ,םידלי ינש םע ,דלנודקמה דיל ,הל הצצורתה
.הינפ
...יתוא התאר אל וליפא ?תרכוז ,ינא וז ! יה
לש חלצומהו ךיתחה ?רגרובמהה לש םישגמה םע עיגמ ימ ,םואתפו
!! המזגה שממ רבכ וז ,ונ ....הבכשה
יאנפ יטירפו םירפס ,םיטרס אלמ קית םע ןוינקהמ הגותב יל תאצוי
.ירטנאקל ךרדב ,םיפסונ


.םידלי ןיא .יתנתחתה אל דוע ,אל
!!! ב-ו-ט הזו .ימצעל ןמז ןומה ןומה יל שי - לבא
לגיסל וביגה
 
 
16/7/00 14:48
שורגה :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
36 ליג
תבש - א"ת
תונש עצמאב הקיקד תינידנולב םע קובח בבותסמ (ינא) ירט שורג
,20 ה
לע ,םיחפוטמ תוחפ םה ,םינש האר אלש םירבח שגופ םואתפ
ןהיתושנ
םהידליו ,(הרזגה תא םיבעמש) תונוירההו ןמזה יניש תוטרחנ
...םיקעוצו םיצר
?המכו המל ימב אנקמ ימ הלאשה תלאשנ
.......םלשומ רשואב אצמנ אל ונתיאמ דחא ףאש יל הארנו
שורגהל וביגה
 
 
18/7/00 1:17
ימיש :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
.ערוג ףיסומה לכו אורקל גונעת
,ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
18/7/00 11:50
יתא :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
יתיא רבדל ןוכנה עובשה הז םא תעדוי אל ינא ,הרקי לגיס
לכב לבא (והשמ אל חורה בצמו הגיסנב ,יל םירפסמ ךכ ,ירוקרמ)
אל תורוחב %2 קר יל הרמא הרבח םעפ :והשמ ךל רפסא ינא תאז
המל .האמ ךותמ 2 הז ,הלאש איה ?%2 הז המ תעדוי תא .תונתחתמ
.תויהל תבייח ירה וז יהשימ לבא :תרמוא ינאו ?תא היהת וזש
ךירכממ דחא ףאש הלגמו תררבמ תאו תיארונ הנואת שי רשאכש ומכ
והשימ רובע לבא :תרצוע זא לבא ,החוורל תמשונ תא םיעגפנב אל
תדועת אל םה םייחה .והז זא .ה/הרבח/בורק/תו/חא ןכ הז רחא
םישנא ןיידעו םידדוב םיעגר הברה שי תויגוזב ילואו חוטיב
יאולה ."רבד"-ה איה ,תונבר םע ,תונבר ילב ,תויגוזש םיבשוח
.דלנוד'קמל רותב תצצורתמש תרעוכמה הרוחבה םע ףלחתהל יתלוכיש
ןאכמ וישכע םישוע המ ,בושחל ךירצו .יל דובא רבכש הארנכ לבא
...האלהו
יתאל וביגה
 
 
18/7/00 14:26
הננב :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
?תודבכה המ ?ךתיא םיניינע המ ?רוזחמ ינפל תא ,יתא תאיחב
תא וישכע ךל שיש הממ תונהיל םוקמב ?שואייה המ ?סועיבה המ
.ןכשה לש אשדה תאו ןיאש המ תא ,ערה תא תוארלב הקוסע בוש
זעוב ,ססקרבאב הליל לכ ,תיקיינמ הי - ירוקרמ אל וא ירוקרמ
ימ םע תניידזמ ,התוש תא ,לופ תקחשמ ךב טיבמ (ותודע יפל)
- ךתייחמל תבתוכ ,ךל אבש המ תא ךל אב יכ תדמול ,ךל אבש
תא .הטוסבמ-רפוס תויהל תוביסה לכ תא ךל שי - יתא תאייחב
רחא והשמ יאצמת והשימ ךל היהישכש השגרה יל שי - המ תעדוי
ינאו - הלאכ םישנא שי .ךתמשנ לש רוחהו ערה תא וב תולתל
,תאזכ ינא םגש תויהל לוכי) - היטפמאה אולמב הז תא תרמוא
הארנה לככו הדרחה הברמל איה םירשואמ תויהל תלוכיה .(ןטקב
.קפתסהל ךל השק טושפ ילואו .ינגרוא .ימיכ .דלומ והשמ
- בלהמ םילימ ילבק לבא ,שורג יצחב םיחותינה לע החילס
תאו ךלש החמשה תא םינפב ישפח שפחלב הקוסע תויהל םוקמבו
תויצאירו המכב ןאכ בתכנ רבכש ומכ יכ .תוקפתסההו קופיסה
אוה רשואה (דיגהל עדויש ןהכ זעוב לש וז איה ילע הביבחה)
וא תויגוז ךותב םג רשואמ אל דואמ תויהל רשפאו בצמ יולת אל
ךפיהלו .םיאושינ
דימת ומכ ךלש
הננב
הננבל וביגה
 
 
19/7/00 15:55
יתא :תאמ
ךחור לופית לא ,יתאל הבוגתב
טרפל ליחתא אלו ונייחב יולגה לע רתסנה בר .הרקי הננב
ןינעמ ייד חיש וד להנתה ילש רחא רמאמבש םגה ,םינותנ ןאכ
יתיצר אקוודש ,תוללמואה תייגוס לע ןהכ זעב ןיבל ךניב
ןניקסע ןיאש ןויכמו .יב יתרזח ךא ,וב ברעתהל
היעב םוש יל ןיא ,אלש רמואו ריהבא קר תורצה תדאיפמילואב
םא תיביסרפיד הינאמ יניא ,תורחא םילימב) חומב תינגרוא
תיאר םע רתויב ליגר םדא ןב ינא .ךפיהל .(תנווכתה תאזל
הרוצב ללכ ךרדב םייחה תא לבקמש ,תיטסילאיר םלוע
םאתהבו) ןואכידב יתייה ןמזמ רבכ ,ךכ אל םאש .תעשעושמ
.(ללכב אלפ היה אל הז ,ייחל
הברה .רשוא הזכ אל הז ,הליל לכ ססקרבאל תכללש יעדתש קרו
תודידב םע תאצויו הלודג תודידב ךותמ םשל האב תא םימעפ
.רתוי דוע הלודג
יתאל וביגה
 
16/7/00 12:46
לירב התינח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא םולש
הז המ ?םיסנאוינה ןכיה - תיפיטואירטס ךכ-לכ ךתביתכש לבח
?עצמא ךרד ןיא ?הזה ןבל/רוחשה
לירב התינחל וביגה
 
 
16/7/00 16:13
לגיס :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
.ןוכנ
.בוט אל הז - ונל שיש המ
לכל 100 אל ךא ,ויה תומולחה ,םהל שיש המב וקפתסה םישנא םעפ
.םדאנב
רלדנס לש ןב התא .ינע תראשנ - ינע תדלונ .תומייק תודבוע ויה
....םירלדנס ויהת ךלש ןבהו התא םג -
הז ללגבו ,םלועבש תויורשפאה לכ תא (טעמכ) ונלוכל שי םויכ
.סופספו הצמחה תשוחת םישחו םיננולתמ ןמזה לכ ונחנא
ונא ,תוסאבבו םיסופספבו דיתעבו רבעב םיקסעתמ ונאש בורמ ,זאו
.םייקש ישממה דיחיה דמימה םצעב אוהש ,הווהה תא םיצימחמ
לכב ומכו ,בהז גד ותשרב ספתש ?? גיידה לע רופיסה תא םיריכמ
:הלאשמ ירחא הלאשמ שקיב - ולאה תודגאה
.'וכו 'וכו ןומרא ,הפי השיא אוצמל ,רישע תויהל
.הנורחא הלאשמה ול הראשנ , "רשוא"הו רשועה לכמ רוכיש ודועבו
גודלו עגורב יל תבשל הצור יתייה ,וישכעו" - רמואו בשוח שיאה
"....םיגד
.ןיביש ימ ןיביו


ווחת ,םימעטה תא ומעטת ,םיעבצה לע ולכתסת ,םייניעה תא וחקפת
דוע םכל ורקיו ,םיאירב םישנא םתא .םכל שיש הממ ונהת ,תושגר
!!! וארת םתא !! םיבוט םירבד ןומה
לגיסל וביגה
 
 
16/7/00 21:21
ןהכ זעוב :תאמ
?םלועהמ תויטוסבמה המלענל הבוגתב
הבוגתב יתבתכ רבכש םירבד לעו ימצע לע רוזחל הצור אל ינא
תאז ןברוק תויהלו .דואמ תקדוצ תא :רצקא ןכל ,רתאב הבתכל
דצה תא דימת האורש הז תויהלש ומכ .הב רחוב םדאש היצפוא
- תאז תושעל ןמזה לכ לדתשמ תוחפל ינא - םייחה לש ריהבה
.היצפוא תאז
אוצמל רשפאו 80 ליגב תובא יתבב םג הבהא םיאצומ םישנא
טילחהל תוחפל רשפא .םייחב ןמזו בצמ לכב ןכותו יפוי
ךלש םינבלה ךרד איה תוימיטפואש
ןהכ זעובל וביגה
 
16/7/00 13:03
UK RAIN :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
with girls like you no wonder the israelis are heading to
the ukraine...
UK RAINל וביגה
 
 
16/7/00 15:03
etti :תאמ
ukraine you craneל הבוגתב
and i'm proud of myself. it's better that guys like that,
are no longer with us and not hunging around near me!
ettiל וביגה
 
 
21/7/00 13:17
UK RAIN :תאמ
ukraine you craneל הבוגתב
you probably meant hanging around, right? you don't want
to hang anybody,
anyway, israeli girls are way too aggressive which is a
major turnoff, any comments ,bananot
UK RAINל וביגה
 
16/7/00 22:20
ידה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןיבה אלש ימל


הכלהש איהה= -: =קתבמה ו'ג
ידהל וביגה
 
 
16/7/00 22:35
הכלהש איהה :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
ייאל הסיטה תא סופתל קיפסהל םיכירצ ,םידגב רהמ זוראת ,הללאי
.םדא ותוא אל ונינשש תועטב ובשחי תרחא ,הלותבה
דע) ןיז שי ולש ,ןיירב טואא 'טיוו גנילראד ידה ,איה היעבה
םימלשומ םיציצ שי ילו (ךכ הזה םייניש םסיקל אורקל רשפאש המכ
ןיידע תחקרמ תיב ,הנומא ךב ןיא םאו (םינש שולש ינפל דע 75C)
,ןוזיטרוק ,ןפאפר ,םויתיל ,לאקור ,ןיריפסא ,ןיגלטפוא ,חותפ
.היוורל .םימ סוכ יצח םע דחא דחא תותשל .ךלוה לכה - לירפוטפק
הכלהש איההל וביגה
 
 
17/7/00 8:54
קתבמה ו'ג :תאמ
.ונילע ולע ,קתבמה ו'ג ,טישל הבוגתב
הכלהש איהה ,ולה
אללו תוניצרה אישב .דואמ םכח שיא חחרפה .ותוא יבילעת לא
!!תויניצ תפיט


?םימכח דואמ םישנא םע היעבה המ תעדוי תא לבא
םירשעב - זאו ,םירקמהמ זוחא םינומשב םיקדוצ םהש איה היעבה
םה ,ןיטולחל םיעוט םה םהבש םירקמה לש םירתונה םיזוחאה
...ןכ םג םיקדוצ םהש םיענכושמ


.םייחה בור םתיא תכלוה הקיטסיטטסהש ינפמ טושפ


תוצובק םושו .השולש אל וליפא .זמיינ קינ 10 יל ןיא ,אלו
רתוי אצמי "תוננב" רתאב רובניש ימ יתעדל .ךפיהל .הכימת
.םידיסח רשאמ ו'ג לש םיאנוש


אוה הזה קסעה לכ ירה .תרחא וא הככ ובשחיש יל תפכיא המ לבא
?אל .הלפאב םישוחינו תויזטנפ ביבס


לילעב לפכושמ יתלבהו דיחיהו דחאה קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
17/7/00 16:20
הכלהש איהה :תאמ
חחרפל עגונבל הבוגתב
אוה יתעדל ."תמאב חחרפ והימ" ילש שוחינה תא עמשת אוב
תואצמנ ןהו (םעפ ייתונב ריכזה אוה) תונב 2-3 סולפ שורג
דומל שיא ומכ עמשהל שפחמ אוה 42-45 ליגב .ןהלש םאה לצא
רחא וא הז םשור וריאשה רבעש םינשה ןכש ,ןויסנו לבס
םדקמ) ןלומעת וא תוכרעמ חתנמ אוה ודיקפתש ןוויכמו ,וילע
ןיא לבא ,ןיאש חוטב םג חחרפ ,(םיפוגו םישנא לש תוריכמ
.(תחתמ קר תויהל הנכומ ינא) וילע
תוהובג תויציאוטניא לעב ,םכח התא ,(םג חחרפל הנפומ) ןכ
שיא התא ךכות ךותב םלוא ,יטסיטילאה בונסה ןמ והשמ רדשמו
תולילב ולש הטימה תא םמחתש יהשימ שפחמו דבל ראשנש
ךמתסמ התא ןהילע ,םילימ םילימ םילימ .תונבל עגעגתמו
.ךמצע תא עד תניחבב .םילימ לכה ךסב םה ,ןוחחרפ


השדח ינא םנמא ,םישנא יל ראבל אל אבהל הסנת ,קתבמה ו'גו
רצק ןמזב םג החילצמ ינאו ילשמ תועיד יל שי לבא ,תוננבב
תיסוכ תמרה עצמאב התאש ,הזמ ץוח .םיבתוכה לע העיד שבגל
ןרטואס ךדובכל םירא ,ילש אבה םיראב בוביסב .ייחל ןיי
.דחא חרק םע טרופמוק
.הזכ אוהש ער המכש ,הזה םעה ייחלו
הכלהש איההל וביגה
 
 
17/7/00 18:04
קתבמה ו'ג :תאמ
חחרפל עגונבל הבוגתב
יבילעת לאו החונמב ותוא יבזע !חחרפה תא יבזע ,יד
.תונובלעל יואר אל אוה ,םימעפל העוט אוה םא םג !ותוא
?ינשה תא דחא ונבה ?ייקוא
תאז השועו ,םירחא םישנא ראבא אלש תשקבמ תא ירה ,תאו
!ךמצעב


!!!!!!!!ידייל ,ףלס ר וי בייה יב


הצור תא םא ,קסעל ץוחמ יריאשת תמאב ולש תונבה תאו
יטריד יילפ טנוד םירבח היהנ םעפ יאש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
17/7/00 18:35
הכלהש איהה :תאמ
חחרפל עגונבל הבוגתב
.קיספא ינא .קתבמה ו'ג ,קדוצ
ץוח ,םייחב םירחא םיקוסיע שי חחרפל םגש הווקנ
.ןסר תרסח תוחלתשהמ
.דוג יב
.רוו טונ דנא באל קיימ
.הלב-הלב-הלב
הכלהש איההל וביגה
 
 
17/7/00 20:36
קתבמה ו'ג :תאמ
שא תקספהל הבוגתב
.יפוי
.ךתבוגת תא אורקל יתחמש
םייח ישעת
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
18/7/00 21:41
דחא םתס :תאמ
שא תקספהל הבוגתב
.חחרפה לש "ןסרה תורסח תויוחלתשהה" תא יתשפיח
אמש וא ,חחרפה תא םאה .ךלצא אקווד ןלוכ תא יתאצמ
.ךנורגמ תרבדמש האנקה וז
.ירגבתה
דחא םתסל וביגה
 
 
29/7/00 21:32
בושח אל :תאמ
שא תקספהל הבוגתב
:רורב הז ירה ,תמאב
!!! חחרפה אוה אוה קתבמה ו'ג
...הז ליבשב קוק'ציה תויהל ךירצ אל
בושח אלל וביגה
 
 
2/8/00 14:52
קתבמה ו'ג :תאמ
שא תקספהל הבוגתב
ימ עדוי ינא .אל שממ .קתבמה ו'ג אל אוה חחרפה
ונחנאש הזו ,ינא ימ עדוי אל אוהו ,אוה
אוההו ,אוהה הז ינאש רמוא אל ,ריע התואמ ונינש
?שיפק - ינא הז


הרקוהב ךלש
קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
18/7/00 10:31
םיידשה בבוח :תאמ
.ונילע ולע ,קתבמה ו'ג ,טישל הבוגתב
?יס פאק 36 ומכ הז יס פאק 75 םאה לבא ,ברעתמ ינאש החילס
?םינש שולש ינפל דע המלו
?ךל וקמטצהו ,םייתניב קונית תדלי ,הרק המ
םיידשה בבוחל וביגה
 
 
16/7/00 23:02
חחרפ :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
םינוש םיכרצל םהב שמתשמ אוה ,םיקינ 10 תוחפל שיאל ול שי
.תיללכ הכימתלו םיימצע םינוידל ללוכ
..לבא


(דחא יתנפא אל גוז וליפאו םישנ םהב שיו) ולש םיקינהמ דחא ףא
.הכלהש איהה וניא


.ירטנמלא ךכ לכ הז ,ידה


.הנוש דאמ ,עובק ןונגס שי הל


.הנונגס תא הנכמ יתייה ,תוחפתהב ינומוקמ ןונגס


(השא איה ,תישנ הביתכ אל ,תישנ הביתכ ןכ) .השא איהו


.ידה והז
חחרפל וביגה
 
 
16/7/00 23:13
הכלהש איהה :תאמ
..לבא ,םינוש םיקינ 10 אל שיל הבוגתב
.הבוגתל יואר ךניאש יתנבה
עבטל הרומ לש םראשו ןוסאפ םע םמעשמ ,ינגרוב ,ןחרט התא
ילש םייחה ,(אל ינאו) תבתוכ ינא ובש ןומוקמב ,ןכו .יממעב
.התא ךייחל הארמה הז
.ידמ רתוי יתרמא רבכ ,הנשמ אל .בוזע ,מממה ,תורחא םילימב
רותב םידמוע םייחה הככ םגו יתוא האלמ התא ,םלעתהל לדתשת
.ינסיבהל ךינפל
הכלהש איההל וביגה
 
 
17/7/00 1:47
חחרפ :תאמ
םרב ,ביגהל םא יתיהתל הבוגתב
..הסיפת וזיא ,םיהדמ
,דימתמו זאמ התיה ,עבטל הרומ .הנחביא איה תחא החביאב
ליבשב ילרא'צב לבוט ינא יתודלי זאמ .ייח תפיאש
.תחאה .ךל קר הכחמ ...םראשה
חחרפל וביגה
 
 
17/7/00 18:15
קתבמה ו'ג :תאמ
םרב ,ביגהל םא יתיהתל הבוגתב
חחרפהו הכלהש איהה ,ועמשת
תובצע יב םיררועמ שממ וללה וגאה תוברק


ייחב ,םידלי ינש ומכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
16/7/00 23:13
ידנמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתוא ןיבמש ימ שי ףוס ףוס .יתגגומתהו יתארק .תמא הלימ לכ -יתא
!!!ןיטולחל
!הדות
ידנמל וביגה
 
17/7/00 2:16
ידה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תישנה הכסמה ךותב לתפתמ ךלהש אוהה ןוכנ רתוי וא הכלהש איהה


יתינק אל רוציקב םשוגמו לודג-היספ תונב האצותהו


תוריינ)...קתבמה ו'ג רחא אלו התא הז םילימה ןיב תורושה ןיב
(ןבומכ ןפולצ


תנצנצ התא קתבמה ו'ג אל התא םאו
ידהל וביגה
 
 
17/7/00 9:03
קתבמה ו'ג :תאמ
ךלש תחתב ןוזיטרוקל הבוגתב
- לכה ,המילא ,תינמחול ייהת ?תעדוי תא ,ףיעסה תא יל הלעמ תא
..תויוטש ירבדת לא קר


ינשב בותכל ידכ ינורשכ ךכ ידכ דע אל ירה ינא ,תמאב ,ונ
לילעב תינוניבה יתביתכ ןיב רשקה המו םינוש הכ תונונגס
לש הנונש-תיסרא-תישנה התביתכ ןיבל ,תמצמוצמה ימלוע תסיפתו
"הכלהש איהה" תרבג


ןודא ינא .תרבג איה
קתבמה ו'גל וביגה
 
17/7/00 3:15
ןמדירפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ייה יתא
תאלמ ,תססות הרוחב תאש םיעדוי ונא ,רתוי ךלש םייחה תא ישקת לא
! בר יפוי תלעב םגו ץרמו םייח
"ישדוח ישפוח" סיטרכ ךל שיו ,ץראב תווש יכה תוביסמב הלבמ תא
.תמאב םיוושה תומוקמה לכל
דחא רבגב וללה תוקוורה ייח לכ תא יפילחת םאה ךתוא לאוש ינא זא
.ןמז ךרואל
תא וליפא םויה הארנ אוהש ומכ ,(...) לט תא אמגודל חקינ יאוב
דוע לע רבדל אלש םינש 10 דוע ותיא תויהל בייחתהל הצור תייה אל
!!! ינויגה אל טושפ הזה בצמה .םינש 60 וא 50
ב הדסונש ריעמ רוקמב האבש) ךומכ הרוחבש םיעדוי תאו ינא
(ןיי ןיידע םש םירציימו ,1882
...ןמזה תא הזל ינת קר ,ןתח סופתל בר יוכיס הל שי
(הווש) ןתחש יארת זאו ,הצפח ךשפנ הנותחבש טילחהל קר הכירצ תא
!!! אצמי
" ? התיא םיליחתמ ךיא" רפסה תא יארק הנימאמ וא המיכסמ ךניא םא
. המלו םישוע ונחנא המ יניבת זאו
ןרואמ ש"ד םג ךל רוסמל ימצעל השרמ ינאו ,רשק לע ירמשת
ןמדירפל וביגה
 
 
17/7/00 12:42
יתא :תאמ
תיטרפ החידבל הבוגתב
תמוסרפ ךמצעל השעת אל ילוא .התא ימ יתטלקש דע .בוהא ןמדירפ
,ןכבו .16 תונב תודליל רתא אל הזו ?ילש רמאמה ןובשח לע
בוחרב תספרמב ךתבש םורממ ךל המדנש ומכ םילק ךכ לכ אל םייחה
.ירבעה לגדה אוה אלה ,(הנש 15 ינפל) צ"לשארב יילע בוהאה
,וליבשב בוצע המכ ,םויהו .היה ,היהש המ ,יתחמשל .לט ןינעבו
לע יטסלפ חותינ השעי אוה םא אל וליפא .היצפוא אל וליפא אוה
דדוב היחיו שרגתי :הזמ טושפ וא ,סביר ונאיק היהיו ףוצרפה לכ
.(ןמא) .וייח תיראשל ירירעו
יתאל וביגה
 
17/7/00 16:01
רמוע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רמוא התאש המב יתנייע ,חחרפ
ןכות תולעב ,תויניצר תובוגת עיצמש לאוטקלטניאה ךתמועל
המרב לכשה תא תנייזמ הל םיארוק אלש ךיא וא האב וא הכלהש איהה
תימוקמ
ןה יכ תורבועש תוכיתחה לע תוקחוצו ןיקנישב תובשויש הלאמ
הרו'ג הפמ ץוחש תועדוי
.ןכותמ תוקיר םה
תאזכ תחא טלוק ינא םורופו רתא לכב .רבד לש ופוסב שאייתת איה
חוכב טולבל הסנמש
.הל רובעי .ונ .בוט .הבילעמ וליאכש הביתכב
רמועל וביגה
 
 
18/7/00 22:28
חחרפ :תאמ
חחרפל הבוגתב
הדות


:-)
חחרפל וביגה
 
17/7/00 17:16
רגנ ריפכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!!יתא ייה
.תיתימא םגש הארנכו הפי תבתוכ ,הנונש דואמ תא
.ירבדב ןימאמ ינא ,יביטקיבוא יניאש תורמלו


תוארתהל
.ריפכ
רגנ ריפכל וביגה
 
 
18/7/00 11:56
יתא :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
ןגריפו יל ןגריפש רבחה לש הרקמה אוה ךלש הרקמה םאה ,שוריפכ
.יתא .ראשה לע הדותו .אלש הווקמ ?ותיא הנתחתה יתרבחש דע
יתאל וביגה
 
18/7/00 12:05
Estee :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא יתא
תיתד הרבח הזש -יתלדג ינאש הפיא
לכ "ו ,ןוכנ )...."הליחת הנענ וריבח לע ללפתמה לכ"ש םינימאמ
(..."הליחת תינענ התרבח לע תללפתמה
דאמ הרימא וזו ,תורמוא ילש תויתד תורבח עומשל רשפא הככו
ררבתי אוה םא ,בוט" :טייד דניילבל תואצוי ןהש ינפל -החיכש
,הרבח וזיאל ותוא ריכא ינא ילוא -יליבשב אל לבא בוט רוחב אוהש
("ןמז זובזב היהי אל הרקמ לכב הזה טיידה זא
ןהשכ הרבחה לצא חילצמ הזשכ האנק תושח אל ןהש רמוא אל הז
.....קופיס םג שי לבא ...דבל ןיידע
.ןמזה לכ ,הז תא תושוע ןהו ,הזל תונווכתמ ןה
תעדוי ינא (ינוליחהו יתדה) תומלועה ינש ןיב היח ינאש ןוויכ
תא המל זא ,חלצומ הזכ אוה םא") תוחפ הרוק הז יתד אלה םלועבש
הברה הברה היינשל תחא תוריכמ תונבו "?ךמצעב ותוא הצור אל
( .תוחפ
לע ךלש הליפתהש יוכיסהש תונימאמ ןה יכ ---יטסיאוגא עינמה ילוא
הכוז -גוז ךדשל חילצמש ימש םגו) ,רהמ רתוי הככ הנעית ךמצע
תנגרפמ רתוי הריואה ,לעופב .הנשמ הז המ לבא( ,ןדע ןג שילשב
.תישנ תוירדילוס רתוי שיו
.ונינובשח לע תמאב אל הזש תועדוי ירה ונחנא וניכות ךותב
Esteeל וביגה
 
 
19/7/00 18:12
םילפא םימיב :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
?םירבגמ תויאנק רתוי םישנ םאה
םילפא םימיבל וביגה
 
 
20/7/00 10:52
Estee :תאמ
ל הבוגתב
.ורצי םירבגש סותימה הז
תראתמ דימת ,תירבגה היארה תיוזמ הרצונש תילכאירטפ תוברת
הזחמה רוביג אוהש)...רבג לש וביל לע תוקבאנה םישנה תא
(וכו
תיוזמ ןבומכ איהש ,יתא לש ל"נה המישרל רושק אל הז לבא
אלא יפיצפס רבג וא תיפיצפס השאב הרושק אל לבא תישנ ירמגל
םתויהב ,םירבגש יל המדנ ,סוטטס יניינעבו ........סוטטסב
םינמקנו םיאנק תויהל םילגוסמ ,םייתורחת רתוי הארנכ םירוצי
הטילש ,הדמע ,ףסכ ,דובכ יניינעב -םהלש םכרדב)םילודג רתוי
( .'וכו
Esteeל וביגה
 
 
21/7/00 13:27
דמלמ לעי :תאמ
אלל הבוגתב
,םהיתושנל םיאנק רתוי םירבג ."האנק"ב םינווכתמ המל יולת
.םהלש אוהש שוכרמ קלח לאכ םישנל םיסחייתמ םירבגש ןוויכמ
תונמאנ-יאל דשח לשב קר םימעפל - םישנ םיחצור םירבג
?הביס התוא ללגב םירבג תוחצור םישנ המכ תינימ


וא םהמ רתוי םיחיורמש םירחא םירבגב םיאנקמ םירבג
.םהמ רתוי םינייזמ
וא ןהמ רתוי תוזר תוארנש תורחא םישנב תואנקמ םישנ
"םיגשה וגישה"ש
ןתחתהל ומכ
דמלמ לעיל וביגה
 
19/7/00 18:42
ידה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םירבגמ תויאנק רתוי אל םישנ !אל
םישנב תואנקמ םישנ כדב
ולש תוביסהמ תחאו דחא לכ םירבגב םיאנקמ םירבגו
ידהל וביגה
 
19/7/00 22:21
ידה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ומצע םע רבדל ליחתה קתבמה ו'ג
...בתכתהל וליחתה ולש ישנה דצהו אוה
בושח הזו םיפתושמ םיסרטניא םהל שי ןכש המ
סכיא...םימיאתמ אקווד לבא...ינשה תא דחא םיבגמ םה
ידהל וביגה
 
 
21/7/00 3:42
תאיל :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
.ףוא ,רבכ הזמ יאצ
הז אוההו אוהל הזחתמ הז ,ןהה ילוא הז םההו אוהה אל הז איהה
.איהה
?תפכא ימל
.רבכ יד
.טקש
.םיבתוכ םישנא עומשל ינת
.תיקינדונ
תאילל וביגה
 
 
21/7/00 13:18
דמלמ לעי :תאמ
יייייד .ידה ,ידל הבוגתב
הז ,לפטב אלו רקיעב יזכרתה ,ידה .דואמ תקדוצ .תאיל תקדוצ
רתוי םורתי
אל לשמל ינא ?ימ אוה ימ הנשמ הז המ .ןאכ ןוידה תוברתל
תא ימ תעדוי
חחרפהו תאש תויהל לוכי יתניחבמו ,אלמה ךמשב ההדזמ אל תאו
.םדאנב ותוא הז ידוהיה לגס ןועמשו ימענו ןודשו
תפכיא ימל .המ זא
דמלמ לעיל וביגה
 
 
23/7/00 2:31
lara :תאמ
יייייד .ידה ,ידל הבוגתב
רתוי בתוכ ימב הזה קוסיעהו הנשמ אל הז תמאב לעי ןוכנ
וא ?ןוכנ ,תויורכהל רתא אל הז . םידלי לש םיטאצל םיאתמ
? והשמ יתספספש
זא הבוגת םיחלוששכ דימת המל יל ריבסהל ןכומ והשימ ילוא
?רוזחל ןמז ןומה חקולו ? הצוחה םיקרזנ
.שארמ הדות
laraל וביגה
 
 
23/7/00 6:17
הליה :תאמ
?ינא אלו איה המלל הבוגתב
ידה ,ןיינעל והשמ םעפ יבתכת ,יוניש םשל ,ילוא
םישנאש קינה ומכ םיילוש םיאשונ לע םלועה לכ םע בירל םוקמב
..םירחוב
הליהל וביגה
 
23/7/00 7:10
הנור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תונב
הארנשכ קוידב ,ןכלו ,תוארל השק היומסה תמאה תאש רוכזל יאדכ
םיאצמנ העדותה לש ינשה יצחב ,םיסופת םיבוטה םירבגה לכ יכ ןכל
קוידב ךיא זא .תוסופת תובוטה תונבה לכש םיחוטבש םירבגה לכ
?תרדתסמ וזה הקיטמתמה
דיתעה המ עדוי ימ) ימצעל קר הז עדימ רומשל יל יאדכ יאדכ ילוא
"םידידי" ארקנש המ - ילש םיבוט םירבח הברה ךכ-לכ לבא (יל ןפוצ
םתונימאב םיננערמ םחורב םיריעצ ,םיבהואו םימח כ"כ םירוחב םה
ןצחומ טושפ תורוחב םע ליחתהל לש הזה קסעה לכש ,הלועמ םיארנו
םיכחמ קר םהו (םינונחל רשי םתוא ךפוה אל הזו) ,םרובע ידימ
םגו .םהייחל שולפת הבורק הרבח םג היהתש ,הרשיו הבוט הרוחבש
.םש ראשת
,ךירצ אל ,תונבר ךירצ ,הנותח אל ,הנותח לש תושודנ תורמיא ילב
יכ ,םוקמ םושב הז תא םיקעוצ אל םה אקוודש תושעל המו .תוטשפ קר
.תוימיטניאב ,הטקש תוידילוסב םינימאמ םה
תוכזלו ,בלה ךרד ונביבס לכתסהל יאדכ םימעפל לבא ,אל וא ונימאת
.םהב םישגופש דע תויהל לוכי בוט המכ תעדל רשפא יאש םישנאב
והז
תא בוט יכה אלמא ךיא" - הבשחמה ךרד אלו ,שגר םע םכביבס וטיבת
המ ןיב לובגה תא יתדביאש כ"כ יב תושרשומה תויתרבחה תויפיצה
"תויהל יל יאדכש יל ורמאשש המו ,ינאש
תא םצעב רשאמ ,הקוורו +30 תובקעב ןגפומה רומרמהמ קלח
?תרשואמו הקוור תויהל הלוכי ינא ךיא ירה ,תיתרבחה תובייוחמה
רתוי .ךמצע לע םחרל לבוקמ רתוי !הלילחו סח ,לבוקמ אל הז
.טקרוק ילקטילופ
הנורל וביגה
 
30/7/00 19:55
קרוי וינמ באוי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תומדב ישגפת ךייח ריחב תאש ,תבשוח תא המ ,יתא .הללאי הללאי
הזש ןמזמ תנבה אל ?ססקרבאל םיעיגמש םיעובצה םייבנלאהמ דחא דוע
ךרד ריואה ללחב םיקרוזש יחטיש ץחמ טפשמ אל הז הבהאשו ?םש אל
.ןשעהו הקיזומה
יכ .ראשה לכל המודש ךב שי המ אלו ךב דחוימ המ ידיגתו יאוב זא
.ןאלמ שי הלאכ
קרוי וינמ באויל וביגה
 
3/8/00 17:59
לט :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ונ
תחא וליפאו ,תונותח 5 קר (...םייתניב) יל ויה ץייקהש ןוויכמ
!יתינהנ - תודוהל תבייח ינא ,הבוטה הרבחה לש
.ךירצש המ לכו םשוב ,ןפ ,רופיא ,המיהדמ תיסקס הלמש םע יתאב
ידכ 22:00 ב זוזל םיבייח ויהש םיפלפלה םירבחה לכ םע יתבשי
,יתדקר ,יתיתש ,יתלכא ,(והשמ וא) רטיס-יבייבה תא ררחשל
אבאל תתל יתמכסה וליפאו ,ןתחה לש ךיתחה דוד ןבה םע יתטטרילפ
.ינשה ואולסב ריר ילע ליזהל ןתחה לש
רכזהל יתיינהנו ,ןוסכלאב הטימב יתבכשנ ,התיבה יתכלה ךכ רחא
קוניתה ,סרכהו לעבה םע ,תואושנה תוטטבה לכ לש האנקה יטבמב
.(!?ףיסוהל ךירצ) ...חצמה לע םינוק'צחה ,חרוצה
םיריעצ םימלע תותפלו ךישמהל לכוא אלשכ קר אנקל ליחתאש יל הארנ
.םארמו םצרמ ,םנוא אישב
!דמחנ וליפא הזו ,30 ליג ירחא םג םייח שי
!ךרדבש תוביסמה ייחל
לטל וביגה
 
7/9/00 3:39
יקיימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הנופצה תמאה תא םתנבה םרטה - םירקי םינב ראשו יתנו זעוב יוא
.ןיאושינה תא חרכהב אל ,הנותחה תא תוצור ונחנא ?וניתושפנב
התא המ ךסונב םינויד להנלו ןוסכלאב ןושיל תונהנ ןכא ,ונבור
גיב הזו - לבא - שוקשוק תושעל הצור תאש המ שומשומ תושעל הצור
הרישה ט'צמ רתוי םיכורא םינויד להנל תונכומ ונחנא - לבא
רישה - תראתמ יתאש ומכו - תוקורסת ,הלכ תולמש לע ,ןאכ הווהתמה
תועד ףא ונל שיו ,(ןונזמב וא השגהב) לכואה ,ירחאש רישה ,ינפלש
דרפס יחסונב הבר תואיקבו ,ןיאושינל תפדעומה הנועל רשאב תוצרחנ
.ךפהל וא ,םלוא דגנו ןג דעבה ינועיטל דחי םג זנכשאו
ףסכ הברה םלשלו םירחא /תורחא לש תונותחל תכלל היעב יל ןיא
היעבה ,('ע-ב אל ,'ה-ב) םילוהמ םילייטקוקו ער לכוא ליבשב
:להקה םע הליחתמ
- רופיס ועמ'צ
.םינחתמ רחמ-לומתא-ותוא-יתשגפ לש ןזהמ אל ןה ילש תורבחה
יעצוממ םינגרוב לש הרובח םבורב םה ,ילש (םירבחהו) תורבחה
ןקלחש) עצוממב םינש שמח תונב תויגוז תוכרעמ םילהנמש ,תופיאש
תארקל תוכרעמ םינמשמו ,(ונלש םירשעה יהלש דעו ןוכיתהמ תוכשמנ
הלא תרמו'תז) םיחצנ חצנל ויגנירטייקו לארשיו השמ תדכ ןיאושינ
ילופיט/אתנכשמ/תיבה רבדב םיגהלמ ולחהו ונתחתה םרטש םהב
.(תוירופ
לצב דימעמה דרטמל ךפה ,עורא לכב וללה םינקזה תרובח תא שוגפלו
.תוסואמה "ךלצא בורקב"ה תוכרבו םישועמה םיכויחה לכ תא
םא אילפהל תוישומיש ,תוביגמה ןמ המכ לשו ,יתא לש תוקיטקטה
תויהל הכירצ יתייה אל םאו ,תנתחתמ התיה ילש הדודתבה
וא ,תותשל אל ,תירבעב רמולכ) ימצע לש "רביירד דטיינגיזד"ה
.(רשכ םישיטפ ןיי סוכב קפתסהל םומיסקמ
,רושעה וק תא הצח רבכ םמע ילש תורכיהה חווטש םישנאב רבודמשכ
ונחנא המכ יארת - חסונב האוושה תוחיש יתיא להנל םיכלוהשו
"תוביסמ"ב ילע לכרל םג ךכ רחאו ,תא תירזול הזיאו םיחלצומ
השיגב טוקנל שי ,(חרכהב אל) אבס-רפכב הלוק סוכ לע םהלש סערפה
.תיביסרגא רתוי תצק
איהש יל רמול הרשקתה (תכרעמב םירומש םיאלמ םיטרפ) 'ק-שכ
זאמ קוידב - םייתנש רבכ התיא יתרביד אל ,וי דניימו ,תנתחתמ
- תופסונ תועש דובעל חדוקה יחומ לחה ,"ה'רבח"ב הנורחאה הנותחה
וא ,םייט ףייל א ףוא ואוש םהל תקפודו הנותחל העיגמ ינא ךיא
ירבח" לש הנותחמ קמחתל ליבשב קיפסמ ריעסמ ץורית תאצומ ןיפולחל
."םירוענ
:תויצפוא יתש םע יתראשנ ,והז זא
תעדוי ינאו - ילש יבסלה טיידה לש ןקת לע יהשימ םע אובל .1
.ילע לכהל ןימאהל ןכומ היהי םש להקהש
סנכב תוצרהל הטיסרבינואה םעטמ יתחלשנ ךא ,יל רצש ריבסהל .2
לע םשור ןומה השוע הז) םוקטוד תורבח ילהנמ ינפב קרוי-וינב
ךכ-רחא םיימוי הלגתא אל יכ תווקלו ,(יל ונימאת - םינגרוב
יובא ,ףוא דלוק ףולב יימ בה גנא ,הבשומה תוצוחב תטטושמ ידועב
.השובל
- והשמ ריהבנ ואוב ,עגר
תיבסל אל ינא .1
תובורקה םינש שמחב קרוי-וינב תוצרהל ןמזואש יוכיס םוש ןיא .2
יתיירורעש דעצל הילע ךומסל הלוכי יתייהש ילש הדיחיה הרבחה .3
...קרוי-וינב ,בוט ונ ...ב תאצמנ ,'א היצפוא ומכ
???תבדנתמ יהשימ ,רוציקב
יקיימל וביגה
 
7/9/00 3:41
יקיימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יל יסושה טיידה ןקת לע דקפתלו יטיר'צ תושעל ןכומ והשימ םא
(םיכודיש תשפחמ אל ינא !!דבלב ברע ותואל)
.ןמזומ אוה
יקיימל וביגה
 
12/4/01 22:34
טכיליול תירונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הרקיה יתא


תוומהש דע). 40-35 ליגב ותמ םישנא הב הפוקתב הרצונ הימגונומה
( עצוממב םינש 10 לש חווט-וניניב דירפי
.ןיאושינ :רמולכ , חצנה תבהא סותמ םג רצונ רשקה ותואב
םינהנהש םיחיכומ (תויח תויודע לע רבדל אלש) םירקחמ יפלא
.םישנ אלו םירבג םה ןיאושינמ םיירקיעה
הביסה התואמ קוידב ,לעבב קושחל 0 ליגמ וכניח םישנה ונתוא
,תוכר ,תונידע ,תומיענ ,תוינתיצ תויהל ונתוא וכניחש
.אל ותו חוכ יסחי לש ןיניע ,תוילופיטו


וז .םייחהמ לודג , יטסימ ,בגשנ ,ילויה והשמל הקושתל רשאב
התוא הדימצמ יתיה אל .תויחל הווש אל הידעלבש הקושת יל תיארנ
. "םינרוא ןג"ל רשקה םושב
טכיליול תירונל וביגה
 
25/12/02 18:20
םערו זיזח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
(אל תאש הארנכו) יתוא תלאוש תא םא
תאצוי תא .(יתנוכשה רבה לש) ריקה לע המושרו הרורב איה הבושתה
תויהל וחמשיש הלאל תברסמו ,ךתיא ןתחתהל וצרי אלש רורבש הלא םע
.ךדיצל


שארמ עודי תוומ לש הקינורכ
םערו זיזחל וביגה
 
19/1/05 14:54
תינור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
....תא הללמוא השיא וזיא
?זירבהלה סנמ תאו ,תנתחתמ לכה ךתיא הקלחש ימ ,ךלש הרבח
....הלאכ תורבח םע ,יזירבת
.יטתפ
תינורל וביגה
 
19/1/05 21:44
הנד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ידועמ יתארקש


.הבוט הרבחל ןגרפל ומכ ןיא


.הז לע ידבעת ,הלוכי אל תא םאו
רבכ תעדל יוצרש רבד הז 30 ליגב
הנדל וביגה
 
13/6/09 7:01
סקס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
בוט הזכ אל ךתיא סקסה יכ
http://hafuzil.jimdo.com/
סקס
סקסל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא