םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תויגוזו הבהא~םיסחי~ישאר    
   

הדיגב לש הקינורכ
ןמלטימ סיריא


תא חקפ' רפסה תרבחמ ,ןמלטימ סיריא
םימישאמ ונחנא ימ תא תקדוב ,'יניע
לכמ ארונה הרוקשכ


המדנ םא םג .אלש המדנ םא םג .שארמ העודי הקינורכ שי הדיגב לכל
דוע הזכ רבדש המדנ םא םג .ול ינש ןיאש ,ונימב דחוימ רבד ונל הרקש
אלא .םדאה ארבנ זאמ ,םינשה תכורא תודיגבה תיירוטסיהב ארבנ אל
.שממ הקינורכ התואל תכייש ,איה םג ,וזה תועטהש
םימישאמ ונחנא ימ תא .המשאה אוה ,עובקה טירסתה לש דוסיה יווקמ דחא
ונסחייתה אל יכ ,הרק הז ונללגב םאה ?ונמצע תא ?לכמ ארונה הרוקשכ
,ונקניפ אל ,הטימב םיזואוטריו ונייה אל ,הבהא ונקנעה אל ,קיפסמ
?ונתדובעב ,ונידליב םיעוקש ונייה
תכושח שפנ תלחמב לבוגה הזכ ,ינוציק ןפואב םיטסיכוזמ ונחנא םא קר
.ונמצע תא םישאנ ,אפרמ
תא ונל ןברחו ברח ,טטומ ,סרהו ונב דגבש הז תא םישאנ ילואש וא
ונדיצמו ותוא תובהוא אל רבכ ונחנא םא קר ,םישאנ .סחו הלילח ?םייחה
.העבש וילע בשנ םא קפסו .תיאשמ ידי לע עגרה הזב סרדייש
יכהו ידיימ יכה ,ןימז יכה ,לק יכה .הווצמ וז ?"איהה" תא םישאהל לבא
,ונפא ןורח תא איצונ הילע .ונב ודגב הללגבש הנוזה תא םישאהל ןוכנ
לפואה תוחוכ תא ,ססות לער ומכ ונב עפעפמה המקנה רצי תא ,ונמעז תא
.םלוה הנעמ םהל היה אל הכ דעש ,ונבש
דלי ,יביאנ ,הזכ דבוא ,םימת היה אוה .רחא אלו איה .המשאה איה ,יאדו
אל םא .תצק עשעתשהל קר הצר .ועיגי םירבדה ןאל רעיש אלש םילשורי בוט
,הקולע ומכ וילא הקבדנש ,התתיפש איה .הרוק היה אל הז - םש התייה
זא ,דוגבל רבכ םא יכ .והשמ דועש רורב ,והשמ דוע ילואו ומד תא הצצמש
,םירידא םיהולא) םינמזה לכב תירבגה שפנה תאשמ - הציצמה תא לבקל שי
,ותוא הדירמהש וז התיה איה ירהש .(!??הרק הז לכ תחא הציצמ ללגב םאה
.החפשה .הלבנה .איה .ש-ש-ש-ש-ש חפ הנמטש ,הננכתש ,הנמחתש ,הטיסהש
.ולוכ לסה לש ונובקירל םרגש בוקרה חופתה
קר ול .היניע יתש תא תורקנמ ונייה עגרה הזב ,דיב ןיכס ונל התיה םא
רתכה ונל ,תוכלמה ונחנא םייתניבו .קר ול .םיידיל ונל תלפונ התייה
תכחלמ ,םיריישה תלכוא ,הבולעה השומנה תא סיבהל חילצנ םמע טיברשהו
הברא ומכ ונייחב התשפש םילוגיפה רשב תללוז ,תופצרה תקקלמ ,תוכנפה
.םייחה תא ונל הסרהו הנגלב ,הלבלב ,השקשקו
אל .ונירוחאמ היהיו רמגיי לכהשכ םג ,התוא שוגפל הצרנ אל םלועל
יכ .הל חלסנ אל םלועלו .הפוג תא אל חטבו הינפ תא תוארל הצרנ
.ותומלגתהב ןטשה איה ,ונליבשב


`יניע תא חקפ` ,ןמלטימ סיריא לש שדחה הרפס ךותמ קרפ תאירקל


:םיפסונ םיקניל
?????? ??? ???? ???? ???? ?? ????? ??????, `??? ?? ????`

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
30/4/06 23:01
העבגב שגליפ :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
.םש הילע תבתוכ תאש תרחאה ינא וז
המשא השיגרמ אל כ"כ ינא
תאז תופיקנ וא ןופצמ ירוסי יל ןיאש הזמ ץוח ,לוכמ ארונהו
ולש "תיקוח"ה םע תדדוימ יד ינאש הללמואה הדבועה
םולכ תעדוי אל איהו
םולכ שממ לבא
השוע התיה איה המ בושחל הצור אל ינא ...תעדוי התיה קר איה םא
םיינע תמצוע טושפ איהש ימצעל תבשוח ינא םימעפל
יתעדל םלוכש ומכ תיביטקיבוא הרוצב םיזמר המכ שרפת איה עגרל םא
המכ..וה..תבאוכו הלגמ הניבמ התיה איה זא ןמזממ םיאור רבכ
...התיה איהש תבאוכ
םא) הלגתישכ ער היהי הזש תעדוי ינא הל ביאכהל תינהנ אל ינא
תעדומ אל לבא תעדוי ינא תמאב לבא (הלגתי
רשקה תא קיספלהמ יתוא רצוע אל הזו
רמגי טעמ דועש םוקמ םוש -ותיא ילש םוקמה המ הניבמו תעדוי ינא
דבל תראשנ ..ספוהו היה אלכ
עדת אל םג הארנכו תעדוי אל איהש תורמלו
....הב ,ןכ האנקמ תצק ינא
ימצע םע ירמגל הז תא יתרריב אל דוע (ותוא) תבהוא אל תבהוא
קר תויהלו ףלחתהל הנכומ יתייה הרורב אל הדוקנ איהשזיאב לבא
ול קר תרתומהו "תיקוח"ה -איהש ומכ ותיא
ילש קר רחא עיגיש יאוולהו
הזה בוצע ידה רופיסהמ קוחר יתוא חקיש
דבל דחיב םהינש וראשישו
השדח הרצ היהת רבכ הלו ימוקמ תא ול ףילחתש תרחאה עיגתש דע
התיא דדומתהל תיתודידי תוחפ ילוא
העבגב שגליפל וביגה
 
 
1/5/06 17:32
אמא :תאמ
הדיגב לש הקינורכל הבוגתב
אלש - ותוא תאנוש .ךמוקמ תא סופתתש תרחא עיגתש ךל תלחאמ
תאנוש (...יכ יכ יכ,חנ יכ ,םידליה יכ ,?בהוא יכ) בוזעל הצור
םייניעבש ןבלב יל תלכתסמ תאש ,יל ביאכמ אוהש תעדוי תאש ךתוא
.רטממ יתוא האור אל תאשו
לובכ ןיידע אוהו תבהוא אל ינא ,יל בוצע ,לבקמ ותנמ תא ?אוה
ילא
?תא
...הרקמב םשל תסנכנ אל יכ ,המוד בצמב ייהתש קר הווקמ
אמאל וביגה
 
1/5/06 20:18
תוער :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
יתשפיח אל ,הריחבמ היה אל הז .תושקו תוכורא םינש 5 .םש יתייה
םידבווע .םידליהו איהו אוה ,ונלש םירבח .אל אוה םגו הז תא
הפחס .הרידא המצועב .הבהאה הצרפ םואתפ .דחיב םילבמ ,דחיב
וז .ףיכמ לבס רתוי הברה ,יליבשב תוחפל ,וזה תכרעמב היה .ונתוא
.םיבונג םיעגרמ הנוזינ ,תרתסנ ,הרוסא ,תבאוכו השק הבהא התיה
יתטלחה םיימעפ .ילעב יפלכ ולש רקיעב ,ןופצמה ירוסייב תמחלנ
.רואל רפרפ ומכ ויתועורזל יתרזח ....ךותחל ךירצ ,קיפסמש
.התבכ שאה ....ונממ םג יתדרפנ ,ילעבמ יתדרפנשכ
ןבומכו .רבעשל ילעבו אוה ,ותשיא ,ינא .םירבח בוש ונחנא םויה
רזח לוכה ..עגפנ אל דחא ףא ,םולכמ עדוי אל דחא ףא ...םידליה
....דוע הנניאו הרעס התיה .םולשב ומוקמל
תוערל וביגה
 
 
12/5/06 22:15
אמא :תאמ
הדיגב לש הקינורכל הבוגתב
אל ,םבור - םידגובה בור ,ןיינעהמ קלח הז ,הניבמ אל תא
תושגרתהב אוה ןיינעה ,רשקה םויס םע ת/בהאמה תועורזל םילפונ
ילוא ,הלאכ) רבדב היולת הניאש הבהא שממ אל וז ,"רוסא"בש
הרטמל אל ללכ ךרדבו ,תוחפשמ סרוה הז (ןיבהל ,תצק ,רשפא
תא ?"םיבוט םירבח ונלוכ" ?"םולכמ עדוי אל דחא ףא" ,הבוט
?תועיבצ ומכ חירמו עמשנ הארנ אל הז םאה !עדוי אוהו !תעדוי
םתייח ןכ םא אלא ?עגפנ אל דחא ףא ?םולשב ומוקמ לע רזח לכה
יאדוובו םתאש החוטב ינא ,הדירפה ינפל דחיב םיארונ םייח
םיטהול םינויז המכ תמועל הז המ לבא ,הדירפהמ ועגפנ םידליה
"תבאוכו השק" "הבהא" וארקנש "רוסאה ירפ"ה תוודחבו קחדב
?ךלעבמ תדרפנש עגרב התבכנש
אמאל וביגה
 
 
21/5/06 19:57
:תאמ
הדיגב לש הקינורכל הבוגתב
אפרמ אל ןמזהש םירבד שי
..... הנתשמ אל יפוא בושח יכהו
... הדגב וא תחא םעפ דגבש ימ
למגי אל םלועל הביסה בושח אלו
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/5/06 17:54
הלול :תאמ
הדיגב לש הקינורכל הבוגתב
תורושק ןה .גוזה ןבל תורושק ןניאש תודיגב שי .ןוכנ אל
םדא לע שארק שי .הדוקנ והזו ,םידגובה םישנאה ינשל
!!!!דבלב תחא םעפ ודגבש םישנא הריכמ טלחהב ינא .םייוסמ
הלולל וביגה
 
 
4/6/06 15:36
תדגבנ :תאמ
הדיגב לש הקינורכל הבוגתב
...הווקמ דאמ ינא
ותיא יתראשנו תרחא יהשימ םע היה ילש רבחש יתיליג ינא
.םילופכ םייח תויחל ומכ שממ הז לבא -
דצהמו ,שדחמ ונמצע תא םינוב ונחנא רדסב לכה דחא דצמ
בוהאל ימצעל תנתונ אלו תקדובו תגאוד ןמזה לכ ינא ינשה
.ונבהאש ומכ
.םעפה דוע לכה תא רובעל תדחפמ ארונ טושפ ינא


.םשא תושגר השיגרמ אלש תאז ליבשבו
.םידדצ ינש שי הרקמ לכלש החוטב ינאו תטפוש אל ינא
ךופה היה הז םא הרוק היה המ יבשחתו ירצעת עגרל םא לבא
.תרחא הז לע תלכתסמ תייה ילוא ,ךב דגוב היה והשימו
תדגבנל וביגה
 
9/6/06 23:20
הלול :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
?לכמ ארונה רבדה איה הדיגב יתממ .תצק תמזגה אל .תמאב יוא
ןב לכ ילאשת .....ןיאושנה תא הליצמש תאז איה "הדיגב"ה םימעפל
תויחל םיחילצמ םא ,תודיגב רכוז אל דחא ףא .הנש 04 יושנש 06
הדיגב ...הרטמה תגשהל םירשכ םיעצמאה לכ ,סחי ןקדזהלו דחי
.השקבב תויצרופורפב סחייתהל .םידדצ ינשמ אובל הלוכי
הלולל וביגה
 
 
1/7/06 14:11
cazanuva :תאמ
הדיגב לש הקינורכל הבוגתב
...ותא ידגתש הז תויהל ןכומ
cazanuvaל וביגה
 
26/6/06 14:52
םש יתייה :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
כ"כ תא המל לבא .תרחאה השיאה ןיידע וא םעפ תייהש הניבמ
איה םאה ?הב קוסע רמאמה לכ המל ?תיקוחה השיאל ATTACHED
?היהש המ לש זכרמה ויה הלש תובוגתהו
םש יתייהל וביגה
 
3/7/06 21:04
ה'קסוי :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
םהילע בתכנו ונודנש םיאשונב תבתוכ ,ןמלטימ סיריא הליחבמ השא
םירקש הזיא עומשל םיכירצ םתאו תזעונ תויהל תשפחמ ,טעמ אל
החלש ,הל שי םירק םיטבמ ,הדבע וב שםוקמב המצע לע הרפיס
לש ומכ חוטש הזחו הלילרש לש העפוה,םינידע אל םיזמר םידימלתל
.בנז תצוצקו ןיע תרסח הלותח
ה'קסויל וביגה
 
 
3/7/06 21:06
תיזיזע :תאמ
הדיגב לש הקינורכל הבוגתב
?טעמב תומיזגה לא ,סוי
אל המ...תראתמ איה ןימ ירואת הזיא ?המ זא ,הליחבמ ןכא איה
...םסרפתהל ידכ םישוע
תיזיזעל וביגה
 
 
28/9/06 9:59
םכתא תארוק :תאמ
הדיגב לש הקינורכל הבוגתב
,ה'רבח
?הרק המ
?הירוחאמ קבאה תא לוכאל םכתא הריאשהו המדקתה איה
?הזה רומרימה הז המ
םכתא תארוקל וביגה
 
 
4/10/06 22:36
תדגבנ :תאמ
הדיגב לש הקינורכל הבוגתב
לש הרפסב יתלקתנ יב דגוב ילעבש יל עדונש רחאל שדוחכ
הילמ לש היתושוחת םע יתהדזהש תודוהל תבייח ינא ןמלטימ
לע יתספרתה אל תרחא יתגהנתה הנממ הנושב ךא,םוצע ,באכ
...תבהאמה לא ךליש... ךרדה תכרב תא ול יתתנ אלא ילעב
ונא םיאושינה תא םקשל םיסנמ דחיב ונחנא תעכ להבנ אוה
גוזל ונבשחנ ארונ םוי ותוא דעו םירושע ינשמ הלעמל דחיב
ןומאה תא תונבל הסנמ ינא וישכע ותבהאב אנקל קר רשפאש
אל םלועמ ינא ,תדחופ אלו תחכוש אל לבא תחלוס שדחמ ילעבב
ימצעל דובכה תעפמ תאז השעא אלש הארנכו ילעבב יתדגב
תדגבנל וביגה
 
19/10/06 12:03
תליג :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
יאוולה - יל רוזעל ולכותש הווקמ ינאו הנוש תצק בצמה ילצא תונב
- רבדל ימ םע יל ןיא תמאהו הקספה אלל הייכובו תשאונ ינא יכ !!
. תובורק תורבח ברעל הצור אל
יתייה!! ה לו ע מ יגוז ןב לשו ילש ןיאושינה תכרעמ יכ ןייצל שי
ןוויג תתל ליבשב . תועובש 3 -ל םינש 'סמ ינפל ל"וחב תורבח םע
! היה אלש רופיס יתניימד יתאצמה יתידב ונלש ןימה ייחב יוריגו
הרוצב יתוא וחרמ םירוחב 2ש וניה רופיסה היה אל השיגדמ ינא
ריהב םוי . ילעב תא םינש ךשמב הריג הזו ףוגה קמועל דע תינשוח
יבש ןומאה תא דביא אוהש רתויב בוצע קתפ יל ריאשמ ילעב דחא
ילעבל הבישמ ינא ךיא .התעמ ודקפתי ונייח ךיא עדוי אל אוה ןכלו
ריבסהל יתיסינו םלועמ ארבנ אלו היה אל רבדה יירהש יב ןומאה תא
ןימאמ אל ןכא אוהו - ונלש ןימה ןייחל קוזיח היה כ"הסב הזש ול
.ידיימב יילא ורזיח השקבב ? תושעל יילע המ . יל
תליגל וביגה
 
1/11/06 18:55
m :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
!ילש גוזהןבב תדגוב ינא
תונוצרו תידדה הכימת לש יתועמשמ דואמו קזחו ךורא רשק םג
!רזוע אל םיפתושמ
ןמיס ןתונ וא זמור קר אוה םאו םינש 5 רבכ והשימ לע העוקת ינא
ולש ינא
לע בושחל הצור אל ינא לבא ריעסמהו רוסאה לש עטקה לכ הז יתעדל
!תרחא הייצפוא םוש
יותיפב תדמוע אל ינאש השיגרמ ינא לבא םשא תושגר השיגרמ אל ינא
ולומ השלח ינאש
באוכ יכהש המ הזו
ןיינעה לכמ עגפנ יכהש אוה ילש וגאה ילש ימצעה דובכה
דוגבל הלוכי הרוחב םגש רבתסמ
הכלמל ומכ הילא םיסחייתמו התוא םיכירעמ םא וליפא
הב שמתשמ תדגוב איה ותיאש רוחבה םא דחוימב
לדחמ תרירב וא דנואביר רותב קר התוא הצור
!דוע אלש יתעבשנ םינש ינפל
יתוא סרוה אוה הזמ תאצוי ינא
בצמ ותואב ינא בוש לבא םינש ורבע ןכא
ייחב ותיא ולאה תופוקתה תא תאנוש ינא
!היח השיגרמ ינא ןהבש תודיחיה תופוקתה םג ןה ולא לבא
mל וביגה
 
 
17/8/07 17:57
א :תאמ
הדיגב לש הקינורכל הבוגתב
תאש םוקמב תאצמנ תא המלו עודמ ,בושחל ךיילעש תבשוח ינא
ןייאה . היח השיגרמ תא ונממ תאצוי תאשכ קרו התמ וב השיגרמ
לא ?תויחל ידכ ונממ תאצל םעפ ידמ קרו רבקב תויחל זובזב הז
תלוכי ילבמ רבקב ונחנא ךכ רחאו תחא םעפ םייח ונחנאש יחכשת
אלו תויחלו ךלש רבקהמ תאצל ךל יאדכש יל הארינ זא !ונממ תאצל
. תומל ךכ רחא קרו " תויחל" אלא םירצק ןמז יקזבהל קר
א ל וביגה
 
 
17/3/10 14:30
הנד :תאמ
הדיגב לש הקינורכל הבוגתב
'א -ל הבוגת תחא םעפ קר םיתמ ןמזה לכ םייח
הנדל וביגה
 
16/3/08 0:36
הטצניפ :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
?םינמזה לכב תירבגה שפנה תאשמ - הציצמ
הטצניפל וביגה
 
18/7/08 21:36
תדגבנ דוע :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
ול חלסי אל םייחב ינא םשאש הז אוה , התוא המישאמ אל ינא אקווד
ינא .וללגב הנורחא הנשב יתרבעש המ לע ,יל השע אוהש המ לע
יתייהש תובוחל יתוא סינכה אוה יכ ,יב דגב אוה יכ ותוא תאנוש
ותוא תאנוש ינא .םידומילל תכלל תרחמלו תולילב דובעל הכירצ
יל םירקשמש השיגרמ דימת ינא רבג ףאל הנימאמ אל ינא וללגבש
רתוי וא תוחפ החילצמ ינא וישכע קר הדירפה רחאל הנש ירחא קרשו
יתישע תוחפל ךא ,ויבגל החוטב אל ןיידע ינאש קר.שדח רשק ליחתהל
לוכי אל ןיידע אוהו .השדח תויגוז ליחתהל ןושארה דעצה תא
ינא ךא ,יילא רוזחל הצר ןמזמ אלו יילא רשקתמ אוה ,יתוא חוכשל
אל םייחב ינאש תיארונ הפוקת יתרבע חולסל תלגוסמ אלו יתחלס אל
איהו ךרעב םיישדוח ינפל תודיתע תלגמ לצא יתייה .חלסא אלו חכשא
ודירפהו רוחש ול ושע ןווכתה אל אוה השע אוהש המש יל הרמא
תצק האנשהש תמאה לבא הזל ןימאהל םא תעדוי אל ינא .ונינייב
דחא לכו לוגע אוה םלועה .וילע תמחרמ קר ינאו הז ללגב יל הרבע
יתנתחתה אלש םיהולאל הדומ ינא וישכע .ךירצ אוהש המ תא לבקי
הווש אל אוהו וליבשב אל אוהש הניבמ תמאב ינא וישכע יכ ,ותיא
המ לכ םירמואש ומכ לבא ,השקה ךרדב הז תא יתנבהש לבח קר יתוא
.הזב הנימאמ ינאו הבוטל לכה הרוקש
תדגבנ דועל וביגה
 
26/1/09 10:33
Honeyfinger :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
,תרחאה יתייה םגו תדגבנה יתייה .הרוצע המישנב רפסה תא יתארק
וילע רבדל םיזיעמ אלש רואב ,רחא רואב אשונה תא דימעמ רפסה לב
.ללכ ךרדב
אורקל וצור טהול םוחב הצילממ
Honeyfingerל וביגה
 
7/5/12 18:44
תאיל :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
ןכאש אדוול דימת יאדכ ןכלו תודשח לע וטנ תססובמ האנק ,םיתיעל
סיסב שי דשחל
,ילש הרבח לצא הרקמה היה הז
.םיססובמ םניא היתודשחש התליגו ,יטרפ רקוח יתורישב השמתשה איה
חצנל ןומאב עגפיש יטסרד דעצ תטיקנ ינפל
יתטקנ ינאש דעצה ותואב טוקנל םינמזומ םתא
םיבוטו םיבר םייטרפ םירקוח םנשי
-וז המישרב ליחתהל ןתינ
http://www.d.co.il/h-c17300-e0-p0-l0/
תאילל וביגה
 
7/7/13 1:09
ץצמנה ומומ :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
ידכ ,רבח הל שישו ,הלעמו ריבס תיארנש הרוחב לכ ןימזמ ינא
םדא ינא ,לובג שי ,תאז לכב .האושנ יהשימ אל לבא .יל ץוצמתש
.שיגרו ירסומ דואמ


תא דמלל ילכות .יילא תורכמתמ םישנ .שייבתהל אל ?הצור יהשימ
רומגל ךל םורגל ךיא עדי אוה ךכ .ילש תוקינכטה ןהמ ךלש רבחה
.ול תצצומ תאש הזמ
ץצמנה ומומל וביגה
 
26/1/17 10:26
ןורש :תאמ
ןמלטימ סיריאל הבוגתב
ןכו םיבשחמו םיירלולס םינופלטמ עדימ רוזחשב תקסוע רבייסה םלוע
ןתינ דימת הדיגבל דשח שי םא .םידיינ םינופלטב לוגיר תוקידב
תיירוטסיה איצוהל שקבלו רבייסה םלוע ידרשמל גוזכ עיגהל
.הדיגבמ ששחה תא ךירפהל וא ששאל ידכ המודכו השילג ,םיטא'צ
03-5787730
www.cyberworld.co.il
ןורשל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא