םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תויגוזו הבהא~םיסחי~ישאר    
   

היגולותימה
ןור תידיע

תונוכת ילעב גוז ינב תורחוב ונחנא
סקאה לש ומכ יפוא תונוכתו תוינוציח
ךכמ האצותכ ,םייגולותימה תיסקאה וא
תוגהנתה יסופד םתוא תא םיחתפמ ונחנא
םירקמב .ונלש םישדחה םירשקב תיגוז
הנווכב םירחוב ונחנא ,םירחא
דומלל ונל יאדכ .תרחאה תוינוציקב
תיגולותימה תומדה תא ונתבוטל לצנל


סקאה תא בלה לש הניפב התא תאשונ הניאש הרוחב ןיא טעמכ
לש תומדה תמצעתמ ,ךרדב תובזכא רתוי שיש לככו ,ןמזה םע .יגולותימה
.הילא האוושהב רבד לכ דודמלו הילע ןעשיהל הייטנ שיו יגולותימה
ונסעכ ןללגבש ,ונלבס אלש תונוכתמ תומלעתמ ,תוניפ תולגעמ ונחנא
תא תורידאמ ונחנאו תיגולותימל הכפהש תומד התואמ ונדרפנ םג ילואו
.ונבהאש תונוכתה


תיגולותימה תומדהמ דימתל דרפיהל


לכונ םעפה ,והזש הווקתה תא הבוחב תנמוט ונלש השדח םיסחי תכרעמ לכ
,ןטש השעמכ לבא .תקזחמו תכמות ,תבהוא ,האירב תויגוז רוצילו בוהאל
,תיגולותימה תומדה בוש הל ץבצבל הליחתמ ,תינושארה תובהלתהה ףולח םע
.ןמזות ללכבש ילב
םילעהל תוסנמ ונחנא .תפלוח הבשחמ ןיעמ וז ,שגרומ יתלב ןפואב הלחתהב
הצצ בוש איה םימי המכ רובעכ ךא ,וניתובשחממ התוא קוחמל ,התוא
םעפהש ונבשחש ,םיסחיה תכרעמ ךותב עבק לש םוקמ הל ססבל הליחתמו
.תאזה היגולותימה לכמ דימתל ונתוא ררחשת
גוזה ינב םע תושוע ונחנאש תוריחבה לע העיפשמ סקאה תומד ,םימעפל
ילעב גוז ינב תורחוב ונחנא ,ךכל תועדומ תויהל ילבמ .םיידיתעה
.םייגולותימה תיסקאה וא סקאה לש ומכ יפוא תונוכתו תוינוציח תונוכת
םירשקב תיגוז תוגהנתה יסופד םתוא תא תוחתפמ ונחנא ךכמ האצותכ
.ךכל םיעדומ היהנש ילב ,ונלש םישדחה
ןיטולחל רחא גוז ןב תושפחמ ונמצע תא תואצומ ונחנא תורחא םימעפב
תיגולותימה תומדב תומחלנ וליאכ ונחנא ,הז הרקמב םגו ,יגולותימהמ
םג ,ונמצע לע תיתועמשמ הדובע השענ אל םא .התוא דיחכהל םיסנמו
.יגולותימה סקאה ישוק לש עגרב ץוצל לוכי ,השדחה םיסחי תכרעמב


יבייב ,תומישר


תוסנתה ךותמו ,בוטה תא תמדוק םיסחי תכרעממ קיפהל ךיא ?םישוע המ
?השדחה תויגוזל עירפת המצע תיגולותימה תומדהש ילבמ ,תונביהל
:בתכב וליפא וא שארב ,המישר ךורעל ךירצ
?ילש יגולותימה תויהל ול םרג המ
?םויה דע םהב תזחאנ ינאש םירבדה םה המ
?איהה םיסחיה תכרעמב יתבהאש םירבדה םה המ
?םייתסהל הל םרג המ
?היגולותימל התוא וא ותוא אקווד ךופהל יל םרג המ


וזיא .ונלש הבישחה תוינבת תא תע לכב תונשלו ןוחבל תוישפוח ונחנאש
תורשפאה תא ימצעל תנגרפמ ינא םאה ?הנשמ יתייה ימצע יבגל הבשחמ
ולא ?ןועביק לש אלו ,תוחתפתה לש ךילהתב ילש תויגוזב להנתהל
?הלאה םייונישהמ האצותכ ייחב תושחרתמ ויה תויוחתפתה
םייניעב הילע ילכתסה אלא ,תומדה לש היצזיטנמור ישעת לא ,יתריקי
ךלש יגולותימה לש תילאיר הניחב .הרשיו תיתימא היאר ךותמ ,תוחקופמ
.תישיאה ךתמצעהו ךלש ימצעה קוזיחו תישיא החימצ ךל רשפאת
תשפחמ תא םתואש יפוא יווקו תונוכתה ,םיכרעה םה המ קודבל ןמזה הז
,ךכו ךמצע לע הדימל ךל רשפאת תאזה תיביטקייבואה תולכתסהה .גוזה ןבב
ילכ תויהל ךופהי אוה ,םיסחיה תכרעמ לע הליפאמה תומד היהיש םוקמב
ילכות המעש תומד - ךל היוצרה םיסחיה תכרעמ לעו ךמצע לע הדימלל
.דיתעב גוז ןב לש הנוכנ הריחבב האלה ךישמהלו דומלל הנממו דדומתהל


.תויגוז תאיצמל תנמאמ ,ןור תידיע
תויגוז תאיצמל ןומיא םורופל


:םיפסונ םיקניל
?????? ????? ?????? ??????

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
28/4/06 19:43
תאיל :תאמ
ןור תידיעל הבוגתב
ןכא רמשל יתיצר כ"כ אלש םירבד ןומה.. בורקמ הז תא הריכמ ינא
יתש ,וישכעו םיאבה םירשקל האלה ילש יגולותימה רשקהמ ורמתשנ
הצלמה..וזה היעבה לע עבצאה תא םישל יתעדי ,המידק םיסחי תוכרעמ
הזה ןמזבו תכרעמל תכרעממ דבל ןמזה תא תחקל תמאב איה ילש
םיסחי תכרעמב תישיא ינא .ימינפ שפנ ןובשח ןומה תושעלו תוקנתהל
לא םיילילש םירבד ןומה יתאבהו תיקנע תועט יתישע ילש תיחכונה
השק תצק היעבל תעדומ ינאש וישכע ,ןווכתהל ילבמ ,רשקה ךות
השק הדובעש חוטבש המ..ירשפא הז דועש הווקתב האלמ ינאו תונשל
םיעבקתמ תוגהנתה יסופד רשאכ יכ ילש גוזה ןב ינפלו ינפל השק
ןומהו הקזח הבהא שי םא לבא .םתוא תונשל השק דואמ תויגוזב
תא ריאשהל אוה רשואל ןוכתמה תויגוזב...חילצנש הווקמ..ןוצר
ןב םע הווההמ תונהל אלא דיתעה תא ןנכתל קיספהלו רוחאמ רבעה
!בטיה ומינפת..גוזה
תאילל וביגה
 
 
23/10/06 19:19
לאינד :תאמ
היגולותימהל הבוגתב
!!!החלצהב
.וחילצתש חוטב ינא
לאינדל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא