םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~ישאר    
   

הריפצ הכרב - ןואיתנפ
תכרעמ

הריפצ הכרב
(1914-1988) ,תרמז
םילמג תושבד לע ונאש רבדימל


,הדילב הילע התמ המא .ןמית יאצוי םירוה גוזל ,םילשוריב הדלונ איה
,תונמאל הריפצ הכרב המתר וזה תומתיה תא .שולש תב התיהשכ רטפנ היבאו
ולוכ ,תאז לכבו ,םלועמ ןאכ הארנ אלש הזכ ,יצולחה ,ינכפמה גוסהמ
תיב לכל ילגר ינואשנ יעבט ןפואב" .התרמיזו ץראה תשרומ לע ןעשנ
ןורטאתל עיגה םשמ ."םיחבש" הרפסב הבתכ ,"הרמז תולוק ועקב ונממש
המלה הריפצ הכרב .הרשע הנומש הל ואלמ אל דועו ,"םוקמוקה" יריטאסה
ארפה" תודוא ,תיפוריאה תיטנמורה העונתהמ ועפשוהש םייטנמור םילאדיא
בלשמו ,הדובעו המדא לש םייח להנמ לבא ליכשמ ונניאש ,"ליצאה
תירויצ הבשחמ .ילמרופ עדי תוחפש המכ םע עבט ייחו תידילי הקיטוזקא
םגרותת םימילו ,הפוריא חרזממ האבויש הדובעה תד תא המלה וז
,המדאב הנומט תמאה .לדגמו המוחל םג ומכ ,תוצעומה תירב לש םיזוחלוקל
ידוקירו סלפונא ישותי הזל םיפרוצמ אל םא .ףייוזמ אוה ביבסמש המ לכו
?ןאכל ונאב המ ליבשב ,םיפחי הקבד
לארשי ץרא לש החותפה ,תילבנרקה ,תינועבצה חורל העלק הריפצ ,ליבקמב
תוכזב תוברתה ייח וחדק הב ,האמה לש םישולשהו םירשעה תונשב
לכ ,םילודג םיאמב ,ןמרתלא ןתנ ,יריאמה רודגיבאכ םיבתוכו םינאקיריטס
ךורב לש םיינוגססה םידיריהו ,הבקסוממ הצרא הלעש המיבה ןורטאת
.יתדגא
תגוצת תא דואמ ובהא םשו .יסאלק ךוניח ,ןילרבב דומלל החלשנ הריפצ
םגו ,המבה לע םילתלת תעורפו הפחי הכליה הריפצ .הלש הקיטוזקאה
טרבלא .תומולחה ןמ הלודגה הינעוצה ומכ התארנו ,ןילרב תובוחרב
תעורכ הרש וזה המלעה" :טייפתה ואדרונ סקמו ,התרישב בהאתה ןייטשניא
יתב לש תיתוכאלמה תויקוחה לע הלעתמה תיעבטה תמאה .םירהב הריעצ ןאצ
היהיש ימ תא הריכה ןילרבב ."םירהה תוגספ לעמ קחרה ונתוא תחקולו רפס
התוא הוילו תוניגנמ הל בתכש ,ידרנ םוחנ לודגה ןיחלמה ,ןושארה הלעב
ירבעה רמזבש םיפיהמ איבה םיינשה ןיב הלועפה ףותיש .היתועפוהב
ילע" ,"םירדעה ותש" רמזמ רקיעב ןוזינ הריפצ לש האוב דעש ,שדחתמה
רבדמל"ו "הכאלמהו הדובעה ריש" ,"ביבא לתב תיב הנבי ימ" ,"העבג
.תיתרקויה היבמולוק תרבחב טלקוהש ,"ונאש
ילארשיצרא יממע רמז ,יתרוסמה יחרזמה טויפה ןיב הזתניסב הל הינש ןיא
ויטויפב ןחנחתמה יחרזמה" תויהל אל תשקעתמ איהשכ ,תיסאלק הקיסומו
גוצייהמ םסקומ היהש ,"יזנכשאה דסמימה תא תוצרל ידכ דמחנתמהו
.םינחלו םילימ ול בותכל שקיבו ,הזה יטוזקאה
הרומש הריפצ הכרבל" :'המומ' תילארשיה הקיסומה רתאב םתור םרוי בתוכ
ןיבש רשגה תמקהבו ירוקמ ילארשי ילקיסומ ןונגס תריציב םינושאר תוכז
םיניחלמ ינפב הפשחש וז התייה איה .יסאלקה םלועל תיממעה הקיסומה
םעה יריש לש םילילצה םלוע תא 30-ה תונשב הפוריאמ ץראל ולעש
ובתכו הרובע דחוימב תוריצי וניחלה ,הנממ ועפשוה םהו ,םייחרזמה
."תרומזתל םיינרדומ םידוביע
ןמ התכז ולש דהוא אלה סחיה ןיבו ץראלצוחב הריפצ לש התחלצה ןיב רעפה
תא תונקל ידכ תושק הלמע איה .ביאכמ היה ,הנידמה תמקה ירחא דסממה
ןח אצמ אלש ימ לומ תויזירפקב חלתשהל תוכזה תאו ,"הוויד" ראותה
תכרעומ יתלב ,התרידב הנופס הריפצ התיה הימי ףוסבש אלא .היניעב
.הבוצעו תרמרוממ התמ איהו ,הל קנעוה אל לארשי סרפ .תעמשומ יתלבו
.התשרומ תא ןנערל הסנמ ,רבליז לאירא ,הנב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
מצבים
ינביל לכימ

לקרוא את ניק קייב ולנוח
טרי תירוא

רציתי להתנצל
ןגרפיא לט

7 דקות בגן עדן
ןגרפיא לט

כנפיים שבורות
ןגרפיא לט

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
ספרים     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא