םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

ףולאומש יתמ
תכרעמ

ולש בייפ פוטה תא רחוב ףולאומש יתמ


יתורפסה תעה בתכ תא לקניפרוג-רחש תב םע דחיב ךרוע ףולאומש יתמ
הריש" - ולש ינשה הרישה רפס רואל אצוי הלא םימיב ."חרזמ-ןוויכה"
הפיח-תוברת ןרקו ןלוג-ןורי תאצוהב "ףולאומש ןיבל זזח ןיב
.ולש םישנה שמח תא גיצהל יתממ ונשקיב .
םירמ ימיאו לחר יתבס
.ןתומכ ןיאמ תופיו תוקזח ,תושיגר םישנ יתש
רעש אוה ייחב התואצמיה .השק תואיצמב דורשלו דובעל העדי יתבס
רודזורפ אויה התיב .קוחמל הגאד תיזנכשאה-תונויצהש ,םיחכשנ תומלועל
יתוא תנווכמ איה .ךפההו התחלצה איה יתחלצה .הרישעה תיברעה תוברתל
ךכ .ןתחתא ןכא ינאש םעפ רחא םעפ עבשנ ינא הדילו ןתחתאש יתוא תכרבמו
.ןוצרו חוכב ייברק תא תאלממ הילע הבשחמ . קותמ םדאל יתוא תכפוה איה
ךפוה ינא הדילו ילש תויטסינרדומטסופה תובשחמה םע הילא אב ינא
תואיצמהש םיכרעל הרזח יתוא הכילומ הלש תוטשפה .טושפ טסינרדומ
ראשנו תולפאו תושק תופילקמ ףלקתמו הילא שגינ ינא .הדביא "תבכרומה"
.םיניוצמ םיירצמ םיטרסב תופצל תנמ לע "תופסונ תועש"
יתוא הדמיל .תויחאו םיחא שמח לש החפשמב תרגובה תוחאה ,םירמ ,ימיא
ךוניחה תורמל םיידיב המצע תא "החקל" איה .םייחה לע תובר
קסע המיקה איה .לארשיב יחרזמה רוביצל הנפוהש טעומה יזנכשא-ינויצה
תרזעב .ינועה לגעמל הפרטצהו לגרה תא הטשפ טעמכ ונלש החפשמהשכ
םימדקתמ םיראתל ונעגה ינאו ייתויחא ,םויה דע הלש תצרמנה הדובעה
תלמסמ ימיא תאז םעו .תיפוסוליפה יתסיפתב לרביל יניא .הטיסרבינואב
,תוינתאה יוכידה תוכרעמ לע רבגתהל חילצהש יחרזמה "ישנה" חוכה תא
ץעייתמ ינאו ,ילא הבורק יכה השיאה איה .דועו תוידמעמה ,תוירדגמה
.הלאש לכב המיע


האיפיתנסק
איה ."רדעיה" לש רופיס אוה ,סטרקוס לש ותשא ,האיפיתנסק לע רופיסה
תושיגר תרסחו תנדועמ אל ,המיענ אל ,תירזכא ,תיארפ השיאכ תראותמ
יבג לע םינש .הנוש הרוצב הגהנתה איהש חוטב ינא ךא ,"תילאוטקלטניא"
ילבמ הלבס איה המכ דע יתוא וענכיש "תירבג" תיפוסוליפ הביתכ לש םינש
תאז לכו ,םהידלי תשולשל הגאדו םתיבב הדבע איה .ךכל יוטיב לבקל
לע רבידו הרכושל התשו ולש םיבהאמה םע ץוחב בבותסה ומצע סטרקוסשכ
,ותוא גורהל התצר הנותא לכש םיעגרב וב ךומתל העדי איה ."היפוסוליפ"
,ונממ דרפיהל האב איה ףוסבו ושרדמ תיבב "לדיג" אוהש םירוטטקידה לשב
סטרקוסש עדי הומכ ימ ."הליצא" הרוצב דרפנ תמאב אל אוהש העדיש תורמל
םוקממ האב הלש הקזוחהו ,הקזח השיא התייה איה .שפנ תורמו שואיי אלמ
תוהממ תעבונ אלש) "תישנ" הבישחו שונא יסחי לש יסיסב רתוי הברה
,יתוא הכילומ הלש המצועה .(ילאכראירטפ םלועב השקה םויקהמ אלא תיטנג
רסח תויהלו יתוא ליבוהל "המכוח"לו "קדצ"ל ,"עדי"ל ןתונ אל ינא
לכמ תיסיסב תישונא תוגהנתה לכ םדוק שקבמ ינא .תושיגר
.םלועמ יתרכה אלש השיא יתוא הדמיל הז תא ."תוי/םינעדיה"


יידילוה יליב
ירפס "ובתכ" פארהו זולבה ,זא'גה תויונמא ךרד תורוחשה תויאקיסומה
יליב .טעב שמתשהל ילבמ היגולואיתו היפוסוליפ ,הירוטסיה ,היגולויצוס
לש השוחת ריבעהש יקנ לוקב הרש איה .הרודב הדיחי התייה יידילוה
םיללמוא ויה הייח ."הנבלה תונוילעה" תחת הסמרנו האכודש המלש הליהק
אל ןבלה םלועה .הלש המרב תינמאל היוארה הרכהה תא הלביק אל איהו
תורצויו תורמז ומכ ,איהו .ולש תינטירופה תעמשמב םוקמ הל ריתוה
םע תוהדזה יב שי ."הבוטה הדליה" לש תצבשמב הדרמ ,תורחא תורוחש
רובשל ךרוצה תא ןיבמ ינא םויה .תפומ תוריצי הרצי איה הבש תוילאטוטה
רושע .ללמוא תויהל ךתוא תכפוה תונעזג הב ךרדה תאו תויתרבח תומכסומ
התייהש תיתרבח היעב ךותמ ורצונש תותיחנ ישגר לשב יתבזבזב ייחמ
.ינממ "הלודג"
הליהקה ידליב םינבלה וכרעש םי'צנילב קסע הלש "strange fruit" רישה
.יתוא תררמצמ טושפ רישה תא הרש איה הב ךרדה .תיאקירמא-תיאקירפאה
לשב תוישונאה לשו הרוחשה השיאה לש ןוחצינ גוס הז רישב האור ינא
תדגמתמ הז גשיה לומ לא .םיילקיסומ םיהבגל עיגהלו רוציל תלוכיה
רישתש הלודג תרמז םיקהל החילצמ אל רשא לארשיב תילקיסומה הריציה
דלי םיגרוה הנידמה לש רוטישה תוחוכ הבש ךרדה תא רקבתו השיגר הרוצב
.ושדוחב שדוח ידמ יניטסלפ


טחוש הלא
קבאמ לש הכורא הירוטסיהמ האצותכ דסונו רצונ שדחה יחרזמה חישה
תורקוחהמ איה טחוש הלא .'48 תמחלמ תא ףא םידקה יחרזמה קבאמה .יחרזמ
הירמאמו NYU תטיסרבינואב הריכב רוספורפ) תוריכבה תוילאוטקלטניאה
יחרזמה ביטרנה תא בותכל וחילצהש ,(ולוכ םלועב םימסרופמ הירפסו
הריחב איה ב"הראל רגהל טחוש הלא לש הריחבה .תילקידרו הריהב הרוצב
רשא "הנבלה תיזנכשאה תונוילע"ל המגוד םג איהו ,תימדקאו תיטילופ
.תוריכבה תויחרזמה תונורשכה תא הדיצה תקחוד ןיידע
הניש "תיתוברת-בר הבשחמ תארקל :םירוסא תונורכז" הלש םירמאמה תפוסא
.םדא ותוא תויהל רוזחל יתלוכי אל וירחאלו ,ייח תא


ירס הכרב
איהש אוה האטח לכש ,ירס הכרב הענ לארשיב "תינונאקה" הרישה ילושב
תלאוש אל ןיידע לארשי תנידמ .ןוכנה אלה םוקמב ,ןוכנ אלה ןמזב הדלונ
הכרב תא .תיחרזמה תישנה הביתכה תורדעיהל תורושקה תויתרוקיב תולאש
האמ ,םינש האמ" תיחרזמה הרישה לש היגולותנאה ךרד יתרכה ירס
"תוטטוש יריש" ,"המודא הרפ" הרישה ירפס תא יתארק ךכ רחא ."םירצוי
הקמחתה איה .תיחרזמה הרישב תיחרזמ תיטסינימפ הפש ורשיב היריש .דועו
רשקה תא קריפש הנבמ הדימעה םמוקמבו ,"תיזנכשא"ב ורבידש םינבמה לכמ
היריש לש ןכותה קר אל .תוירבגהו תוימואלה ,הפשה ,הירוטירטה ןיבש
.הלש הרישה ירפס תא הבציע איה הבש הריעצה ךרדה םג אלא ,ינשדח אוה
הלש הרישה ירפס תא וחד תויזכרמה הרישה תואצוהשכ הרתיו אל איה
המבל המבמ הענ ןיידע איהו .זונגה רואה תאצוה - הלשמ האצוה המיקהו
."תורחא" םישנ לש "הטמלמ" הירוטסיה םיליכמש היריש האירקמו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

סירוב
ריטלזיו הילטנ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא