םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תויגוזו הבהא~םיסחי~ישאר    
   

יליבשב בוט והשימ
רלסרד רמת

 


תרמוש איהש דחוימה לוקב ימיא יל העידוה ,"ךליבשב והשימ יל שי"
דצהמ יתקהיפ .תונווכה תונכב דימת קפקפל יל םרוגש לוק ,םיעוריאל
.תקתנמ ינאשכ תסעוכ איה .קתנל אלו קפאתהל תלדתשמ ,וקה לש ינשה
.יתלאש "?ןביג"
.ילע הזגרתה ,"דבל יראשת ףוסב ,ךלש קיחצמ אלה רומוה שוחהו תא ,תא"
"?ותיא היעבה המ .ןביג אל ,רדסב בוט"
ינאש תבשוח תמאב תא" ,ףיוזמה שבדה לוקל הרזח איה ,"היעב היהתש המל"
"?ךתער תא הצור
."םירבח לש ןב ,הכישמה ,דמחנ ארונ רוחב אוה"
קרו ,ונתחתה רבכ ךלש תורבחה לכ .תילילש ךכ לכ תויהל הכירצ אל תא"
"?המ ,ושגפית םא הרקי המ ,דבל תיבב תבשוי תא
לש המירע רוקסל הנפתמו ןזואהמ תרפופשה תא הקיחרמ ינא .הכישממ איהו
םעפ ידמ ינא הבש תוקד שולש ירחא .ינחלוש לע תומימתב תחנומש תונובשח
לע טורטורפב יל תרפסמ ,םש ןיידע איהש אדוול ןזואל תרפופשה תא תברקמ
ינעמל ושע אבאו איהש המ לכ תא ךרדב הנומו דעוימה לש תובוטה ויתודימ
תרכזנ איה הז לכ ירחא ?תחנ תצק םהל עיגמ אל ,המ תמאבו ,םויה דע
המצע לע תרזוחש ונלש תיטרפה הגצהה .דימת ומכ .המיכסמ ינאו לואשל
.הלשו ילש ,שואיי לש םיעובק םיחוורמב
.ילש אמא תאז לכב איה .הצרתמ ינא
דרפיהל תרהממו יב הרתמ איה ,"ךלש רפסמה תא ול תנתונ ינא זא ,בוט"
.טרחתאש ינפל
איה הככו ,םוקמל התוא ריזחהל תלצעתמו דיב תרפופשה םע תראשנ ינאו
לע התוא הריזחמ ינאו תובשחמה תא עטוק ינמרוצה לילצהש דע ידיב תחנומ
.הניתממו הנכ


הצלוחב תלברוכמ ,היזיוולטה לומ תבשוי ינא .רשקתמ אוה ךכ רחא םיימוי
יונק בטורב הטספה תויראשו חוריא תוינכותב ההוב ,םייברגו תיקנע
ריבסמ אוה ,חוטב עמשיהל הסנמש ,ססוהמ לוקב .ילומש תחלצה לע תושורק
ינא .ייחב רידנ ךרצמ ןה ןופלט תוחיש .תעדוי רבכ ינא .אוה ימ יל
תא ושכרש םינעוצקמה ןיב בטיה רבכ לידבהל תעדויו רז לוק לכ דימ ההזמ
תוינפלט .םהלש קווישה יצמאממ קלחכ םירחא םירפסמ יפלא ןיב ילש רפסמה
ךרוצ יל ןיאש םירבד הברה ךכ לכ תונקל יתוא לדשל תוסנמש תוסמונמ
.ללכ ךרדב התפתמ אל ינא .םהב
אוה ךכ דחיב תודבוע ילש אמאו ולש אמא .יליבשב .בוט רוחב הז םעפה
ונעבהו ?השוע התא המ ?השוע תא המה תכושמ תא ונרבעש ירחא יל ריבסמ
.ךפיהלו ותוערב שיא סמונמ ןינע
םידגב לש המלש המישר שארב הריבעמ ינא .רחמ - שגפיהל םיעבוק ונחנא
תעדומ ינא .בייחמ ,ימשר ,ראופמ והשמ אל .רחמל שובלל רשפאש
ומיאתי סני'ג יסנכמ ינש דצמו הביבח הדוד ומכ הארא אלש .יתוערגמל
תוכירצ ינומכ תונב .אל .םיקלחה הינפו רצה הנבשי לע לוממ הנכשל ילוא
.םיאתהל .עיקשהל


ינאו תחלצהמ בטור תויראש קקלמ לותחהו היזיוולטה לומ תמדרנ ינא
הככו .תישושבגה הפסה לע םיעוויע תנש הנשי ,הטימל תכללו םוקלמ הפייע
ןולחל דעבמ ייניעב ברוצ רוויחה רקובה רואשכ דואמ םדקומ תררועתמ ינא
לכ תא אצומו שפחמש רוא ,אימחמ אל רוא ,יפרוח רואב ריאמו ןולסה
,החל תילטמל תעוושמ התפצרש תחנזומה הרידה תא ריאמ .תונטקה תוערגמה
תא .רוכע לטרגאב םילבונש תבשמ םיחרפה תא ,הניפב לותחה לש זגראה תא
ייקוש הלעמב תוחמצמש תוקדה תורעשה תאו חופיט תולוטנה ילש תונוהבה
.הרצקה הכימשל תחתמ
לש הקינורכ ,תכייחמ אל ינא .שמא תחישב תרכזנו תררועתמו תחנאנ ינא
.שארמ העודי הבזכא
בלכ ומכ םעז תמחב ילש ןוראב תרבונ ימצע תא תאצומ ינא ברע תארקל
לע םיכלשומ ילש םילפוקמה םידגבה לכ .רצחהמ טלמיהל תנמ לע רפוחש
.שפחל הכישממ ינאו תכלכולמב תבברעתמ היקנ הסיבכ ,הטימהו הפצרה
תא תרדסמ ,רחא םייסנכמ גוז ילע תסכור ינא עיגמ תלדב לוצלצהשכ קר
.המישנ תרציק ,רעישה
ותוא הנימזמ ,הכובנ ינא ,ךיוחמו ףוטח טבמ ילע ריבעמ ,תלדב אוה
תא תללקמו ליעמהו קיתה ,תוחתפמה תא תפסוא ינאש ןמזב עגרל סנכיהל
ךכ ,וחירש רקובב לותחה לש זגראה תא תוקנל תוחפל יתלכשה אלש ימצע
.רדחה ללח תא וישכע אלממ יל ,המדנ
,דואמ הדמחנ ילש הרידהש ןייצמ אוהשכו .ול עירפמ הזש הארנ אל לבא
רוצאה חתמהו ןח אוצמל ןוצר אל םגו ולוקב תויניצ םוש ההזמ אל ינא
.םיכלוה ונחנאו .תצק ררופתמ יכותב
.בוט רוחב .ותוא רוקסל הנפתמ ינא ,ולש בכרב םיבשייתמ ונחנאשכ קרו
ולש הצלוחלו דואמ ירט חוליגמ םיקיהבמ ולש םינפה .דמחנ אקווד אוהו
.הסיבכ ךכרמ לש םיענ חיר שי
ינא .רקי אל ,םיענ ,טקש םוקמ .ךומסה בשומב הפקה תיבל םיעסונ ונחנא
.הסנמ ,יקלח תא תמלשמ דימת
לא םיילגרל תחתמ סרגנה ץצחה ליבש הלעמב םיעסופ ינאו בוטה רוחבה
לגרותמ גוז ומכ .החתפב ונתוא תלבקמ ידמ הביבח תירצלמו תספרמה
.דבל תבשייתמ יתייה ובש ןחלושב קוידב םיבשייתמ ונחנא ,ןיטולחל
.בוטה רוחבהו ינא .םימאותמ
.דחיב םיקחוצ ונחנא ןיידעו תוצח ירחא רבכ םואתפו ,תחלוק החישה
ינא ,ונחנאשכ םינורחא טעמכ ונחנאו .קפלדה דיל תוניתממ תוירצלמהו
.תכלל םימק ,בוטה רוחבהו


הצומח השוחת אלו .בכרב המומד הקיתש ןיא םעפהו התיבה םיעסונ ונחנא
.ןולשכ לש
.בוטה רוחבל ,ול הנימאמ ינא .רשקתהל חיטבמ אוהו םידרפנ ונחנא
הלוע ינאו עסונ אוה לבא .רהמ ךכ לכ רמגנש תצק םירעטצמ ונינשו
תיארנ ילש הרידהו ןשיו לפא תוחפ תצק יל הארנ תוגרדמה רדחו .הלעמל
תטשפתמ ינא .רוגרגב יתוא לבקמ לותחהו ,הנימזמו המימח טעמכ יל
לכו ברעה תליחתב יתכלשהש םידגבה םילטומ הילעש הכימשב תלברכתמו
.םיקוחר םיקוחר םואתפ יל םיארנ ולאה תוששחה
וליאכ יל רזש לוק ,קנפתמ לוקב הנוע ינא ,רשקתמ אוה םיירהצב תרחמל
יתייהשכ אקווד ןוראה תיתחתב יתשבל אל םלועמש השדח הצלוח יתאצמ
,ךרואה לכל הטימה לע הלותח ומכ תחתמתמ .שובלל רבד יל ןיאש תענכושמ
.לק הככ הז .תינענ ינא .טרס עיצמ אוה .בורק בורק תרפופשה תא תלסרעמ
,םיסיטרכ הנוק אוה .הכותל יתוא תפסוא ולש תינוכמהו ברעה בוש הנהו
הז ילואש וא .םיתורישל רותב יתוא תורקוס םיכומנ םייסנכמב תודלי ףלא
רוחבה לשו ילש .ונלש .ונלש םיבשומל רוזחל תרהממ ינא .יל המדנ קר
יתנוכשה רבה .אל ינא םג ,דוע דרפיהל הצור אל אוהו טרסה רמגנ .בוטה
,ךומנה ,הזה רואב תוכומנה תופסה לע םיערתשמ ונחנא .דואמ בורק
.עתעתמה
וליאכ המדנ .םירכתשמ ונחנא ,לכה םיתוש ונחנא ,ןומה םיתוש ונחנא
.תולפאומה תושמשל רבעמ רקובה תא םילגמ ונחנאשכ העש קר הרבע
הריכזמה תא תעמוש ינא .המויא תעפש רקשמו דרשמל רשקתמ בוטה רוחבהו
,הפי .טעמכ ץמאמ ילב התוא ןיימדל הלוכי .ןופלטב ורבעל תפייפיתמ
.הריעצ
לוהוכלאה לפרעש המכ דע הינשב דחא םיעוקש ונחנא ירחא תוקד שולשו
םישנא .ולש םיעבצה לכ תא שרופ םויה רבכ ץוחבשכ םימדרנו .רשפאמ
.םינשי ונחנא .רוטרטב תרבוע לבזה תיאשמ ,ןגל םידלי ,הדובעל םיכלוה
.ךשוחב .דחיב
לכוא תורעק לע ךורא והשמ ריבסהל הסנמ ,האחמב ללימ ילש לותחה
הצקב םדרנו שאייתמ אוה ףוסב ,המק אל ינא לבא רחא והשמ וא ונקורתהש
.ינומכ תומימחל רכמתמ ,הטימה
קומע םירפחתמ .םינוע אל ,ולש ,ילש ,ולש דיינה םג ,לצלצמ ןופלטה
םייכריה לע תבשוח אל ינא .םינשי .ילש לע תחנומ ולש דיה ,תירכב רתוי
אלש רופיאה לע וא תירכה לע ךעמנש רעישה לע ,ילש ןטבה לע ,ילש
אל הזו תולק רחונ בוטה רוחבה .בוטה רוחבה דיל הוולשב הנשי .יתרסיה
.עירפמ


םינשמ הלחתהב ,הטימב זוזל םיליחתמ ונחנא םירחואמה םיירהצב והשיתמ
רבג ,טאל טאל םיררועתמ .תצק םיחתמתמ ,הכימשב םילברכתמ ,החונת
ינא ללכ ךרדב .ונינשל באוכ שארה .אל לבא םיטלחומ םירז טעמכ .השיאו
ינא םויה .םויה אל לבא .היתש לש הליל ירחא הרירמו תפעוז תררועתמ
ףטעתהל חורטל ילב םיתורישל תכלוהו המק ינא .תסיופמ ,טאל תררועתמ
אל ינא .רע רבכ בוטה רוחבהש תורמל .שמא ידגבב שבלתהל וא הכימשב
םייניש תחצחצמ אלא רופיא לש ןוירש ימצע לע תוטעלו חלקתהל תרהממ
חבטמל ךרדה תא תאצומו הצלוחו םינותחתב ישוקב תשבלתמ ,םייתלצעב
עיגמו ירמגל וישכע ררועתמש ולו יל ,הפק ןיכהלו לותחה תא ליכאהל
יצח ךויחב יל עידומ אוה םייניש תשרבמב ךל יתשמתשה .חבטמל ירחא
הארנכו הבער ינא .הפק םיתוש ונחנא .יתוא קיחצמ הז המ םושמו לצנתמ
.אוה םגש
ונחנא .ןופלטב הציפ ונל ןימזמ .ראשנ אוה תכללו שבלתהל םוקמב
ילש אמא .תחנב .היזיוולטב םיטרס םיאורו ילש הפסה לע םיערתשמ
.טקש .ללכב תונעל תחרוט אלו גצה לע הלש רפסמה תא האור ינא .תרשקתמ
.יל בוט
םיחנומ בושש הפסהמ םיקתנתמ ונחנא דרוי בוש ברעשכ תועש המכ ירחא
תובילע לש בטור אל הז םעפה לבא תינבגע בטורב תושורק תוחלצ הלומ
רוחבה לשו ילש .ונלש .תיגוז החורא לש תויראש ולא םעפה ,תודידבו
.דימת תילילש וזכ ינא המל .ילש אמא לש הרבח לש ןב .הזה בוטה
אוה הזוחה יתמ דע .תנהנהמ ינא .הרוכש ילש הרידה םא לאוש בוטה רוחבה
.הדובע ןויארל המוד השיגפ לכ .ולאכ תולאשל הליגר רבכ ינא .ןיינעתמ
.אל םעפה .ללכ ךרדב
ילש הפסה לע עורשש בוטה רוחבה לאוש ?ךתיא ינאש וא יתיא רוגל ירבעת
.וליפא ץמצמל ילב
םיימוימ תוחפ ורבע אל וליאכ ,וישכע רבכ .לאוש אוה ,יתיא רוגל ירבעת
.םירז ונייה זאמ
.יליבשב בוט רוחב .הזה רוחבה


םע יליבשב תלהנמ איהש ןובשחב הליבשב הדוקנ וליאכ וז .ילש אמא
לכב םצמטצמ תצק רעפה לבא תוגישמ ןה ןיידע ,הנותח שממ אל .םלועה
.ןכ .ולש הרידה תא יתיאר אל םלועמש וליפא .ול תרמוא ינא ןכ .תאז
םיצפחה לכ תא שארב הנומ .ךיא בושחל הליחתמ ינא רבכו .שרדנ ץמוא המכ
.תכייחמ ינאו .םינשה ךלהמב ילש הרידב יתרגאש
םתוא תסחודו ילש םייחה לכ תא תקרפמ .הזיראב הקוסע ינא רבועש עובשב
לכ לע .ולש דרשמהמ בוטה רוחבה יל איבהש תולודג ןוטרק תואספוק ךותל
,םיילענה ,םידגבה הנה .התלוכת תא הבע רוחש שוטב תעבוצ ינא הספוק
,םיחישק םיקיתב ןושארה ראותל רמוחה לכ הנה ,זירפב יתינקש םייפגמה
,יתפסאש םירפסה לכ .תוזיראה ךותל טאל טאל תמלענ ילש הירפסה הנה
ידמ רתוי סוחדל אל הסנמ ינא .םירפס ןומה .יתלביק ,יתלאשה ,יתינק
.ידמ םידבכ ויהי אלש - םיזגראה ךותל
רובעל םינכומ ,הרושב םיבצינ ילש םיציצעה .לכה .םיעצמהו ךופה תכימש
.הריד
םירבוע ,םיטנדוטס ,ריעצ גוז םע ילש תיבה תלעב תטטושמ םיזגראה ןיב
אוהו היטבמאב בחטה תא תנחוב איה .םישגרתמ .הנושאר םעפ ,דחיב רוגל
םיצומח םיטבמ ילא תחלוש ילש תיבה תלעב ,הנונראה הבוג תא ררבמ
הל הנשמ אלו שדוחה ףוס דע הל תמלשמ ינאש יל ריכזהל יונפ עגר תלצנמו
קומע יובח ילש לותחה .בהואו שגרנו קומס ריעצה גוזה .רחמ תבזוע ינאש
ולש לכואה ילכ תא תפסוא ינא .םעפ ידמ התעבב ללימו ןקורתמה ןוראב
,רשואו תודידב לש םימי .םלש םייח קרפ .םתחנו זראנ לכה .םיעוצעצהו
הדיגב , תחא הבהא ,םירצרצק םינמור המכ ,תחלצומ דאמ אל תחא הביסמ
תורשע ,תיתחפשמ ברע תחורא .תורבח .תובזכא המכו דח בל ןורבש ,תחא
.תוריקהמ טאל טאל ףלקתמ לכה .הקוחשה הפסה לע היזיוולטה לומ םיטרס
תא עבצי אוה ,הינש די הפס ונקי .ריעצה גוזה ןאכל רובעי םייתרחמ
אל .שדח ןורזמ לע הנשיה הטימב ונשי .היטבמאה תא ףצרקת איה ,חבטמה
אלש .וילע אלש הווקמ ינא .הבזכאו בצע הברה ךכ לכ ליכמש ילש ןורזמה
.םהלש םייחה ךותל ינממ והשמ לחלחי
םג ילוא ,תוירכו היטבמאל ןוליו תונקל האקיאל ועסי םה רקובב ישישב
תופצרמה םע ילש הרידל תוושל וסני .וסני םהו .הקוחשה הפצרל חיטש
ילואו .אל ילואו .םהל חילצי הז ילואו .תיב לש השוחת בחטהו תונשיה
תא םיזגראב םיאיצומ םתוא האראו הרקמב בוחרב ןאכ רובעא ינא הנש דועב
.עדוי ימ .הלש ולש ,םהלש םיצפחה לכ


סנכיהל לותחה תא תלדשמ ינא .רשקתמ אוהו זוראל תמייסמ טעמכ ינא
ינש דירוהל יל רזוע בוטה רוחבה ,הטמל ותוא תררוגו ישוקב ולש בולכל
,בוטה רוחבהו ינא .םיעסונ ונחנאו .לותחה לש זגראה תאו םיפסונ םיקית
.לותחהו
,ולש הנטנטקה תספרמב ילש םיציצעה .ולש הרידב תמקמתמ ינא טאל טאל
ידובכל הניפש םיפדמב ילש םידגבה .היטבמאב תספרמב לותחה לש זגראה
ןיידע ילש םירפסה .שישה לע ילש םינילבתה תונצנצ .הנישה רדחב ןוראב
.םיזגראב
.המ חינהל הפיא ימצעב טילחהל שפוחהו ןמזה תא יל ןתונ בוטה רוחבה
ברע לכ רוזחל חמש הארנו ,תיבב רדסה תא הנשמ ינאשכ ברעתמ אל אוה
.ילא ,התיבה
ירובע התוא ביכרמ ,האקיאב הנקש םירפס תיננוכ םע רזוח אוה דחא ברע
אוה .רפוסב דחי תוינק םישוע ונחנא .םיפדמב םירפסה תא רדסל יל רזועו
.ירובע רנשידנוקו ילש לותחל תורקי לכוא תויחפ הלגעל ףיסומ
הנוק .םירבח גוז ןימזמ אוהו ברע תחורא תלשבמ ינא ,עובש טעמכ רבוע
.םיחרפ יל
הפי ,קיפסמ הבוט ינא םא םיקדוב .איה רקיעב ,יתוא םינחוב ולש םירבחה
תכבוסמ דלוקוש תגוע השיגמ .קירבהל תלדתשמ ינא .קיפסמ הזר ,קיפסמ
.תועש התנכה לע יתלמעש
.דחיב םילכ םיפטוש ונחנא .םיכלוה םה .תינבצע תצק איה ,בהלנ רבחה
.הטימב דחיב םילברכתמ
יל םיענהל הסנמ .ץוחב הסיבכ תולתל ץלאיא אלש הסיבכ שביימ ןימזמ אוה
תא רתוי תצק םוי לכ יל דפרמ .ולש הרידב תוהשה תא תירשפא ךרד לכב
וילע ןיקתמ ,בשחמה תא יל רדסמ .השדח הנטק העתפה םוי לכ .הרידה
רתוי ריהמ בשחמה המכ דע יל תוארהל דלי ומכ בהלתמו תושדח תונכות
.וישכע
טעמכ ,תויחאו םיחא השימח .הלודג החפשמ .ולש םירוהל םינמזומ ונחנא
,יתוא תקדוב ולש אמא .םיבלכו םידלי ,הלודג הלומה ,םיאושנ םלוכ
ילוא ול תיארנש הלאש לש ץמש לכמ ילע ןגהל רהממ אוה .תצק תנייארמ
.רבוע םוי דוע .ךרדב תמדרנ ינא ,התיבה םירזוח ונחנא .ידמ תינשלופ
,הגוע הפוא ינא .ילש הרבחל ,ולש םירבחל ,הדעסמל ,טרסל םיכלוה ונחנא
ףוטשל דחיב םיעסונ ,תבשב םילייטמ ,היזיוולטה לומ םיטרס םיאור ונחנא
.םייח .וטואה תא


הרידל לגרתמ ילש לותחה .עובש לכ םיעצמ הפילחמ ינא .ירמגל ליגר לכה
ונחנא .דואמ .הצורמ ילש אמא .בלכ ץמאנש הצור אוה .וילא םגו השדחה
.ילש םירוהה לצא ברע תחוראל םיכלוה
תדבוע ינא ,תונובשחה לכ תא םלשמ ,הדובע אוצמל יב ץיאמ אל אוה
.הנשי ,תמגרתמ ,תבתוכ .תונמדזמ תודובעב
רוחב ,בוטה רוחבהו ינא ,גוז ,טרסל םיאצוי ונחנא .םוי דועו םוי דוע
.יליבשב בוט
ףוסב ותוא תפסוא .ונממ תינוכמה תא תחקול ,דרשמב רקבל תרבוע ינא
.םוי דוע .םויה
אוה, הצרת איה םא .םירבח םע ןופלט תחישב יל ארוק אוה ,ילש הרבח
יחאל תוצילעב חוודמ אוה ,הנשי איה ,תבשל הנמזה לע ולש םירוהל הנוע
.דצהמ הבישקמ ינא .םיתרשו םידבעמ לע הכורא החיש ותיא להנמו
.הנשי ינא .ררועתא אלש .טקשב .היזיוולטב טרס האור בוטה רוחבה
.ךורא םוי ףוסב הנשיו הכר הסרוכ ךותל ומכ הרגישב םיעקוש ונחנא
םינטק םיבוהצ תרוכזת יקתפ םידימצמ .םינטק םירבד הינשל דחא םיריכזמ
.שביימל הסיבכה תא יריבעת ,בלח הנקת .ררקמל
האלכמל םיכלוה ונחנאו הדובעל רחאמ אוה דחא רקוב ,בלכ םיצמאמ ונחנא
.בוצע רוחש רודרבל ץיצמ םיגרוסמה םיבולכה ןיב םש .םייח ילעב רעצ לש
לש םייקוחה םילעבה תויהל םיכפוה ונחנאו תושרדנה תורגאה תא םלשמ אוה
,םיעוצעצב תינוכמה תא אלממו תויחה תונחב רצוע אוה התיבה ךרדב .בלכה
.םייחרכה אל םיטירפ דחאו ףלא דועו תורעק ,תועוצר
תלייטמ ינא .עגרנו לגרתמ אוה טאל טאל .חרוב ,ףשונ ,רמקתמ ילש לותחה
אצומו שפחמ ,ותוא שירבמ ,רקובב ותיא לייטמ אוה ,ברעב בלכה םע
םיבצייתמ םה עובשב םיימעפ .םשרנו בורקה קראפב ףוליא ירועיש ןותיעב
םישדח םירבח ול שכור אוה .בשו הצרא לש םיכורא םירועישל ידעלב
.ןוזמ יגוסו םירנירטו לע םיכורא םינויד םיכרוע םה ,קראפהמ
.הרידב ונלשמ םוקמ לותחלו יל החינמ ,הנישה רדח תלד תא תרגוס ינא
.רוקיבל תואב ילש תורבח .םירדתסמ ונחנא .בלכה אל םג ,דגנתמ אל אוה
םלש ברע םיריבעמו בורקה רבל םיאצוי ונחנא .ונממ ,הרידהמ תולעפתמ
.םינטוב תליכאב
הדובעהמ רוזחל ומכ .יל חונ .תחכוש תמאב אל .תחכוש וליאכ ,תחכוש ינא
ילב .דרשמל יתכלה םהב םידגבה םתואב הטימל סנכיהלו סומע םוי םותב
.וליפא םייניש חצחצל
ונילע תלכתסמ ינא םימעפל .הצורמ אוה .המישרמ אל .תצמאתמ אל ינא
.םלוכ ומכ .םישולשה תונשב גוז םתס .דחיב הנש ףלא וליאכ ,גוז .דצהמ
בלכ םהל שי .דחיב םירג .בוט רוחב אוה ,הדמחנ הרוחב ינא .דחא דוע
.לותחו


ינא .תוינכות םישוע ונחנא םא תלאושו ןמושמ ךויח ילא תכייחמ ילש אמא
אוה ,תקתוש ינא ,הרוק המ תלאושו ונילא תכייחמ ולש אמא .תקתוש
אל המל .תקתוש ינא .םצעב אל המל יתוא לאוש אוה ,התיבה ךרדב .ךייחמ
.אל המל .םצעב
תא יל ריבעמ .ילשו ולש םירוהל רשקתמ אוה התיבה םיעיגמ ונחנא
.אל המל .םצעב אל המל .ילע ךתינ תוכרב לש לובמ .תקתוש ינא .תרפופשה
טעב .חבטמב ןחלושה לע וניניב תחנומ הבע תרבחמ .ילומ תבשוי ילש אמא
הבע גולטק .םינמזומ תומשו ריחמ תועצה ביבס םילוגיע תנמסמ איה םודא
.דצב ול קירבמ הלכ תולמש לש
וזה הנותחה לכ וליאכ .הלשמ םינמזומ תמישר לע איה םג הנוכר ולש אמא
תלהנמ םש .םירחא לש תונותחב תומיעט יברעל תלבומ ינא .םדובכל תכרענ
םיעבצב םלואה וא ןגה תא תראתמ , תבהלנ עמשיהל תצמאתמ תוריכמ
יפב ללבנ ןמעטש יתחלצ לע תונטק תונמ הפיערמ .םייחהמ םילודג .םירהוז
הלמש רופתל יתוא תלדשמ יתוחא .םינטילקת לש םיריחמ הוושמ אוה .דחאל
ויה אלש תולודגו תונטק תולטמ ןומהב אלמתמ םוי לכ .הלש תרפותה לצא
דומצ ,אתנכשמ ,ונלש הרידה ללח ךותל תופחרמ תושדח םילימ .םדוק םש
םושנל טעמכ רשפא יאש דע ללחה ךותל תוסחדנ ,דועו תונתמו םיק`צ ,עקרק
.תקנחנ טעמכ ינאש דע -


הקנמ ,טנרטניאב תילכת רסח טוטישב תולילה תא הריבעמ ,הרע ינא הלילב
םג םיתעלו םוי לכ תרשקתמ ילש אמא .תומישר הניכמ ,םיחוכש תונורא
וניארש תומלוא לע תעד תווח הריבעמ ,םכסלו תולטמ יל ריכזהל םיימעפ
.ונבזעש עגרב ינורכזמ וטמשנו ונמעטש תונמו
םיקשנמש םישישי םידוד יל ריכמ .וזה הישעב ולוכ לכ עוקש .רשואמ אוה
תורבוחב ןולסב ןחלושה תא הסכמ .ןילטפנו הרדופ חירב ייחל תא
.םי לש קוריו לוחכב םלועב שפונ ירתא םיצרוק ןכותמ תוינועבצ
.ןושיל תרזוחו םיסירתה תא הפיגמ ינאו דרשמל אצוי אוה רקוב לכ
,הדבכ הניש ,תורחואמה םיירהצה תועש דע הנשי .ןופלטה ילוצלצמ תמלעתמ
.תורופס תוקדל קר תררועתמ .תומולח תלוטנ
ינא .העמד החומ ילש אמא .יתוחא לש המעטל הבצועש הלכ תלמש תדדומ ינא
,םירברפב עקרק דומצ תיב .בורקב .םינתחתמ ינאו בוטה רוחבה .ןבלב
.בלכו התנכשמ
,הנותחל תונכהל ןמז תונפל לכואש ידכ הרידה תא הקנתש תרזוע רכוש אוה
הפקה תיבל הקימונוקא חירב יתוא הלגמו ישימח םוי ידמ העיגמ איה
לש לפס רחא לפס התוש ,םינותיעה םע תועש המכ הריבעמ ינא םש יתנוכשה
.הפק
.הזה בוטה רוחבה .ולש תומולחה תא ראתמ ול הבישקמ ינא תולילב
.םידלי . תיב .הבישקמ ינא .םידלי .תיב .ילוא םלוכ לש .ולש תומולחה
דאמ דאמ .יתוא בהוא .יליבשב בוט רוחב .בוטה רוחבהו ינא .הבישקמ
.בוטה רוחבה יתוא בהוא


הל השעת .הקותמ ,הכלמ תא םויה ,רפסה יל רמוא ,ךלש םויה הז םויה
ינא .הפק ונל הניכמ תפפוחה .ילש אמא תשקבמ- הווצמ , ההובג תקורסת
.תמתוימ ילש סוכה תא הריאשמ
הדבכ ,הריעצ הרוחב ,הדמחנ .הלש דבכה קיתה תא המינפ תררוג תרפאמה
םייחה תא תרבוע איהש הילע םיאור .לצנתמ ךויח תכייחמ .תצקמב
קרש החוטב איהש הילע םיאור .דיל היח ,תצק תספספמ .תידימת תולצנתהב
איה .היזיוולטהמ הל םירייטצמש םייחהמ התוא דירפמ הלש לקשמה ףדוע
ןוחבל הרוחא תעסופ ,םיעבצב יתוא תחרומ ,הלש םילוחכמב יתוא תפטלמ
.הנורחא לוחכמ תכישמ דוע הפיסומ .תומצמוצמ םייתפשב יתוא
.לוממ ילא תפקשנ יהשימ ,תולכל וידוטסב הלודגה הארמה לומ תדמוע ינא
.תרחא יהשימ .הבגומו ףוסא רעישו הנבל תפצק תלמשב
לע תדעוצ איהו תקשונמ איהו ,םלואל םינולב תטשוקמ תינוכמב תעסומ איה
איה .הזב הז םיגורא םיחרפו םינבל םידב , הפוחל דע שורפה חיטשה
ויתולימ לע רזוח אוה .הבינעו הפילחב ,בוטה רוחבה לש ודיצל םש תדמוע
,התוש איה .הבחרה לע ויתועורזב הקובח איה .סוכה תא רבושו ברה לש
הדוקנ .תורבחהו תונכשה יטבמב תפטולמ ,תנרוק הלש אמא ,תגגוח איה
,ולש םירבחה יפתכ לע אשינ בוטה רוחבה .התבוטל תונובשחה ןזאמב תפסונ
ינבו םיחרואב הפוטע ,תרשואמ ולש אמא .ילא ךייחמ ,הילא ךייחמ .רשואמ
.החפשמ


תלמש ,ידיצל ןשי בוטה רוחבה ,ןולמב םירז םינידס ןיב תררועתמ ינא
הטיסמ ,הפחי ,המק ינא .הסרוכה לע תפצק תילולת ומכ תחנומ ילש הלכה
תוענ תולק תוודא ,לוחכ ,ילומ ףקשנ םיה ,תספרמל תאצויו ןוליוה תא
לע תנעשנ ינא .שמשה רבעל םירביא םיחתומ םוק ימיכשמ לוחה לעו וב
.תבשנמ הלק חור ,הטמל תננובתמ ,הקעמה
.הצלוחו םירצק םייסנכמב קר השובל ,תררמטצמ ינא ,תבשנמ הלק חור
.הזכ הבוגב רירק .הפחי
הב העשב רכזיהל הסנמ ינא .לוהוכלא םולה .ןשי ןיידע בוטה רוחבה
.וירוהו ירוהו םייותשה וירבח ידי לע םילבומ .ףוסבל םלואה תא ונבזע
.םיקי`צו תונתמ יסומע
ןיימדל הלוכיו ריעה ןוויכל תלכתסמ ינא .וישכע םיצורמ םהש תעדוי ינא
יבחרב ,ותרידב שיא שיא ,ךוראה הלילה ירחא םהיתוטימב םילברוכמ םתוא
.הלילה תמדרתמ הצלחנ אל ןיידעש ירוחאמש הלודגה ריעה
ונירובע םתוא דיקפי יבאו םיק`צה תא ורפסי ירוה .םלוכ ומוקי טעמ דוע
דעומל דע רתויב ההובגה האושתה תא בינתש ,רתויב המיאתמה תינכותב
,ילא רשקתהל קפאתת ימא .םידליה רדחל ,טוהירל ,התנכשמל ,ףסכב שמתשנש
רשקתתו רבשית איה ךכ רחא .בוטה רוחבה םע הקוסע ינאש םתסה ןמ החינמ
,רדחב רקוב תחורא לכאנ ונחנא .םירשואמ ונחנא .םירשואמ ונחנאש אדוול
ונלש רדחה תא ואלמי תוינרדחה .עובשה ףוס ךשמב לצעתנ ,הכירבל ךלנ
.ריעצ גוז ונחנא וליאכ .ןהניב תוקקחצמ .ירטה גוזל תונטנטק תורושתב
אבה עובשב .ריעצ גוז .תומדוק תובהאו תובזכא םוש ונניב ןיא וליאכ
תא ליכאהל םוי ידמ רובעי םינכשה ןבש אדוונ ,ןויסנפל בלכה תא רוסמנ
.לבוקמכ ינקתפרה שבד חריל .ןאכמ קוחר עסינו םיציצע תוקשהלו לותחה
ירחא בוטה רוחבה הליב םש דנליאתב ךורא קרט אלא יפוריא ןולמ תיב אל
םימתבו תמאב הנהיאש ידכ יתוא תחקל שוחנ אוה םשלו אבצהמ ורורחש
.היווחהמ
.םירחא םידעי רבעל עסמב ליחתנ .רוזחנ ,עסינ
םירזחה ובשחיו חצמ וטמקי .התנכשמ תוינכות לומ יבא םע בשי אוה
.תיב ונל שפחל ריעל םיכומסה םיבשומל תותבשב עסינ ונחנא .םיישדוח
ינקתמ ףסואלו בלכל קיפסמ הלודג הניג ,הקלח הפצר ,שדח חבטמ םע תיב
,םהלש חירב תיבה תא ואלמיש .ואוביש םידליל קירבמ קיטסלפמ םיקחשמ
הלודג תינוכמ יל הנקנ .םתוא תבבוסה תיפוסניאה הגאדב ,םילותיחב
ררקמה לע םינטק םיקתפ .םירבח ,םיגוח ,םידלי ינגל תועסהל ,החוטבו
.םימלש םייח .םייניש אפורל רותו םירוה תפיסא לע ועידוי
הככ .לודגו ריהב רודרבל וצמאי םידליה .תומי לותחה ,ןקדזי ונלש בלכה
וא הנשב םיימעפ ל"וחל סוטנ .הדובעב םודיק היהי בוטה רוחבל .היחנ
תביתל ומכ תוגוז תוגוז .םירבח ונל ויהי .ןנכתנ .עיקשנ .ךוסחנ .רתוי
.םינוכתמ ףילחנ ,בצמה לע חכוותנ .ישיש ימיב ונילא ולעי םה חונ
.לודג רתוי .רתוי שי ימל .הביאכמו הנטק תונסקנפ להננ .תוחמשל ןימזנ
.הככ .םייח .םישדוח ,תועובש ,םימלש םימי ריבענ .חלצומ רתוי


,ילעב ,ילש רוחבה .חותפה ןולחל ץוחמ ,חורב ףפונתמ ןוליוה ירוחאמ
ינא .ואוביש םימלש םייח .תואבה תארקל תוחוכ רגוא .הוולשב םש ןשי
.הטמל הטיבמ
היהי .שממ ילומ התוא תוארל הלוכי ינאו .ךרדה ינפל תלצפתמ ןאכ הנה
.הזה למנב חטבל ןוגעת ילש הניפסה .עוגר .בוט ךכ לכ .ותיא בוט יל
.ירוחאמ .ירוחאמ םש םימלש םייח .בוט רוחב תמאב .יליבשב בוט רוחב
תנעשנ ינא .יתוא ףוטעל ,יתוא ףטלל חורל תנתונו הקעמה לע תנעשנ ינאו
ליחתי לכה טעמ דוע .תועבצאה תוצק לע ,המידק תחתמנ ,הקעמה לע
תא האלהו ןאכמ ךישמהל םא תרחוב ינא .תרחוב ינא ,עגר דוע ,יליבשב
אמאה ,לש הנכשה ,לש תבה ,לש ותשא תויהל םא .אל ילוא וא .ייח תיראש
.תויהל אל וא ,לש
וישכע ןשי היה בוטה רוחבה .הלחתהמ לכה ליחתהל הכירצ יתייה אל ילוא
.ינא אל .תרחא יהשימ דצל הוולשב
.לכה .לכה יל שי .יל בוט המכ
המ לכ ?תוצרל רשפאש המ לכ .דועו תוצרל רשפאש המ לכ םיצורש המ לכ
.עדוי אל אוה .לבקל רשפאש המ לכ ,תוצרל ןוכנש המ לכ .תוצרל בתכומש
.םשא אל אוה .עדי אל אוה
ךכ לכ רוחב .בוט רוחב ,תונטקה תווחמה ,יתוא חמשל ךכ לכ לדתשמ אוה
.בוט
לפקמ ,יתוא בהוא ,בוט רוחב .הצור ינא המ .תילילש ךכ לכ ינא המל
.תפתושמ השפוח ןנכתמ ,קנבה תונובשח תא ןזאמ ,תוינק השוע ,הסיבכ
לברכתהל .הכימשל תחתמ לא רוזחל וישכע יתלוכי .ןטבב יל שעוגש הז המ
.תצק דוע םנמנתהל .םיילגרה תופכמ רוקה תא גיפהל .וכותב
.דימת היהש ומכ ,םלוח אוהש ומכ ,יתניימדש ומכ .ליחתמ היה לכהו
.תועיספ שולש לש קחרמב .די גשיהב הז לכ
המכ .תחא די קר ,הקעמב תזחוא תחא די .תועבצאה תוצק לע תדמוע ינא
.יפלוחב הכמ חורהו דחאל םיללבנ םיעבצה לכ .קוחר לכה המכ .בורק לכה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
7/2/06 4:59
תירזיט :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
ךל בוטו תבהוא תאש םכח,םיסקמ בוט רוחב שיש ןיינעה תא הריכמ
....לבא
תיתימא הקושת ןיא םירפרפ ןיאתושגרתה ןיא תבהואמ אל תא
ירחא שפחל ךישמהל יתרחב ינאש קר המוד םיסחי תכרעמ יל התיה
,דחאה
,,,,, רכומו תוחונב קפתסהל אלו
תירזיטל וביגה
 
 
7/2/06 5:09
בוש יארקת :תאמ
יליבשב בוט והשימל הבוגתב
....רכומבו תוחונב תקפתסמ אל איה
בוש יארקתל וביגה
 
7/2/06 17:53
דורו ןתיוול :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
.ררמצמ ,תאז םע דחיו ,שגרמ ,םיהדמ


.אבה עטקל הכחמ
דורו ןתיוולל וביגה
 
7/2/06 20:45
לעי :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
...בוטה רוחבה ,ןוכנ ךכ לכ הזו .הפיו םיסקמ בותכ טושפ
הז "ןטבב םירפרפה" םע "בוטה רוחבה" תא תמעל יתעדל ,תירזיט לבא
הבוטו תיתימא תופתוש וז םא ,הז תמאב הזשכ .רייפ ךכ לכ אל
שיש המ לכו םייחה אלא ךתוא םיקיסעמ אל םירפרפה ,תמא תורבחו
,חתפנ םלועה .םכומכש חצנמ תווצ ,דחיב םתאשכ וישכע עיצהל םהל
".רבכ רשקתי אוה יתמ"מ רתוי שגרמ הזו
לעיל וביגה
 
8/2/06 9:22
תיחחרפ :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
התא םיוסמ בצמב התאשכש הז ךיא .הכובו הכובו הכובו תארוק ינא
!?ךתוא םיפקשמש םירפסהו תובתכהו םיטרסה לכב םואתפ לקתנ


.תערוקו השק .תאזה השקה המלידב וישכע קוידב ינא
לבא הצוחהו המינפ ןטבה תא יל םיכפוהש םישגרמ םירשקל הליגר ינא
.אב אוהו .הזה רבדל יתיכיחו .םידרוש אלו םירצק


יל המדנ ?תפחוסה תובהאתהה לש המצועה לע רתוול רשפא ךיא לבא
אלו רצק היהיש שארמ רורבש והשמ הזשכ קר התוא תווחל הלוכי ינאש
..יליבשב בוט ןכ הזה חוטבה רשקה הככ םאו .דורשי


םלועמ יכ תעדוי אל ינא .הככ םג תשגרמ הבהא חתפל רשפא םא הלאשה
.דחפמ התמ ינאו הזה רדסב יתכלה אל
תיחחרפל וביגה
 
 
8/2/06 12:28
בלוד :תאמ
יליבשב בוט והשימל הבוגתב
.תיחחרפ ייה
הצור תא םצעב המו תא המכ תב תבתכ אל תא ,ךתוא הניבמ ינא
.האלהו הבורקה הפוקתב ,םייחהמ
לש דבכנ "ףסוא" ירחא שיו ךממ "ארפ סוס" רתוי חטבו ,ךומכ ינא
.דחאכ תוקסרמו תושגרמ ,תורצק תובהא
.האלה הכישממ לבא
?"האלהה"מ הצור תא המו האלה המכ הלאשה


.סנאצ ינת לבא ,םסרכמ דחפהש תעדוי ינא
"םילמרונ"ה םייחה תא תויחל םילוכיש םישנאה האנקמ ינא
"םיליגר"הו
.תויעביטב ,הככ ,םולכ וליאכ ,םתיא םימרוזו
בלודל וביגה
 
 
8/2/06 16:22
תיחחרפ :תאמ
יליבשב בוט והשימל הבוגתב
.בלוד ,בדות
ינאו .ןכש עמשיהל ילוא לוכיש תורמל ,תנודלי אל רבכ ינא
ינאש דיגנ יאוב .הצור ינא קוידב המ תעדוי אל תמאב הארנכ
.דבל היהאש הבשחמה הדיחפמ תויהל הליחתמש בלשב


תא דבאאש ללוכ ,לכהמ תדחפמ רתוי עגרכ ינאש החינמ ינא
היווחה יל השדח םגו .רדסב הז השוע ינאש המש היציאוטניאה
.דיחפמ דאמ םג הארנכ הזש ,תוניצרב יתוא חקול תמאב והשימש


תתלו דחפהמ תצק תופרהל חילצא ילוא .סנא'צ תתל ךירצ תמאב
הז תא קיספהל ץמוא יל היהי זאו ,אל ילואו .בהאתהל ימצעל
.שפחל ךישמהלו
תיחחרפל וביגה
 
8/2/06 12:02
בלוד :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!םיהדמ


לא תורדרדתהה תא ,תישגרה הקוצמה תא ריבעהל ךכ-לכ החילצמ תא
.ןורחאה עגרל דע תונקירה
דחפה תא תווחל רתוי ררמצמו ךכרד המצע תויגוזה תא תווחל רשפא
.הרוביגה תא תופקותש תובצעהו "תושידא"מ קתשמה
.אירקו שלוג ,ןיינעמ בותכ
יתבהא
יתבהא
.יתבהא
!רוציל יכישמת
בלודל וביגה
 
8/2/06 13:34
לש :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
.שגרמו םיסקמ
...ןכותמ קירה לעו ןיאה לעו שיה לע תוכבל יל תמרג
לשל וביגה
 
8/2/06 17:11
לעי :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
.היזטנפ לש יפוי ,שגרמ שממ
לעיל וביגה
 
8/2/06 18:43
ינא קר :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
ןיטולחל תפחוס היווח
רפסל הכחמ
ינא קרל וביגה
 
11/2/06 14:44
CK :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
.הריעסמ ,תקתרמ ,המיהדמ הביתכ


.הקמועבו היפויב הרידנ


םייחה תא תויחלב טלקמה .ךכ לכ תרכומהו האלפנה תורזה תשוחת
.ץוחבמ


בר אל םירבגל םישנ ןיב קחרמה ,ילוא קר ,ילואש ,ןיבהלו אורקל
םישנל םימייוסמ םירבג ןיב ילוא וא .םיתיעל המדנש יפכ
?תומייוסמ


ךכ לכ בר ןמז רבכ ,וייח ךרדו ופא תמשנ איה הבותכה הלימהש ימכ
ןיב רבועה רסמה .םיסנאוינה .ךכ לכ האלפנ הביתכב יתלקתנ אלש
.םייניעב לכתסהל ומכ טעמכ .רמאת הלימש ילבמ ,תובותכה תורושה


הריש .הזמ הלעמל ןיא .תשחש תא יתשח .ךתוא יתיוויל .יתוא תלבוה
.תפחוס תירופיס


.תוימיטפוא אקווד .ןכ .תוימיטפוא יב תררוע ,ידמל םוגע ןפואב


ןיבמש ימ יכ .תורושה תא יתקחמו ,תוימיטפוא המל ריבסהל יתיסינ
.ריבסהלו חורטל המ ליבשב ,אלש ימו ,ןיבי


...םש יא שי .תווקל יכישמת .בותכל יכישמת
CKל וביגה
 
 
18/2/06 21:03
ינונ :תאמ
יליבשב בוט והשימל הבוגתב
תא ןאכ תישע.בותכל יקיספת אלש קר.ןורשיכב בותכ.םיסקמ טושפ
.תונמאל םילימ תכיפה לש םסקה
ינונל וביגה
 
20/2/06 12:40
והשימ :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
הנוש "רופיס" לכ יכ רוכזל שי דימתו חתפתהל קר שאייתהל ןיא
היה אל וליאכ ליחתהל באכה תורמלו ההז תונמדזה תתל שיו והנשממ
.םלועמ
והשימל וביגה
 
20/2/06 19:55
תירוא :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
תא הריבעה לבא ,ידמ הכורא תצק ילוא ,תניינעמ ,הבוט הביתכ
.רסמה
,טאמוטוא לע ,םייבמוז ,הככ םייחש םישנא םנשיש ןימאהל אל טושפ
ודאמא 'גרו'גש ומכ היח ינא .תושעל ךירצש המ םישוע ,םייביסאפ
:בתכ
ףוסב .ריחמה תא םלשל הנכומ ."שפנה תוינוניב לש גוס אוה ןוחטב"
-תורישה רידשת ףוס- .םייח .הזמ םיחיורמ קר
תירואל וביגה
 
22/2/06 14:59
למרכ :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
יתבהא דאמ דאמ .םיסקמ
למרכל וביגה
 
22/2/06 14:59
למרכ :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
יתבהא שממ .םיסקמ
למרכל וביגה
 
1/3/06 20:20
רומיל :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
הפידעמ יתייה טעמכ- תצק בוצע ףוס !!רופיסה תא יתבהא !קזח
..ףוסב הככ תדבאתמ אלו םולחמ תררועתמ התייה איהש
רומילל וביגה
 
19/4/06 10:45
:תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
.יתבהא
.דאמ יתואיצמו דאמ בוצע
וז הבוגתל וביגה
 
22/4/06 17:44
פיש :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
יתימאו ןינעמ
פישל וביגה
 
7/7/06 12:42
**** :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
.....עצמאב יתשאייתיה לבא הלחתהב ןיינעמ
****ל וביגה
 
21/7/06 4:49
הנור :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
רוציל ךירצ זא םישוגיר תצק םירסח םא .תממוקמ תאזה תויביסאפה
.יתטאפו יתודלי .טובור ומכ תויחלו קתנתהל אל ,םתוא
הנורל וביגה
 
4/8/06 16:33
יליל :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
הנפמ תדוקנ הזיא וא ירטסיה ןייל 'ץנאפל םיפצמ עטקה לכ
.ןיאו , תיניינעמ
.לבח
רצק תויהל ךירצ לבא הפי ילוא ןויערהו ,המצע לע תרזוחש הביתכ
.עקתשמ ךכ לכ אלו עלוקו רתוי
רופיש ןועט
ילילל וביגה
 
25/8/06 1:35
תיבהז :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
ךלש הבישחהש תבשוח ינא אקווד ,תניינעמה הביתכל תוסחייתי אלל
ץוחנש המו םינשה םע תררקתמ הבהאה יתעדלש םושמ ,הייוגש איה
םייח ךתיא להניו ךדיצל היהי דימתש הזכ "בוט רוחב" הז תמאב
תעדל ידכב "ןטבב םירפרפ"ב ךרוצ דימת ןיא ןכלו ,םייפותיש
."דחאה" אצמנ ךדצילש
תיבהזל וביגה
 
21/4/07 20:43
:תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
קפס ןיא- המיהדמ הביתכ,ייה
,ךומכ ינומכ "הריעצ" אל רבכ תא יכ תנייצש יתיאר
ילש בוטה רוחבה תא יתבזע ינא םגש ךל רפסל הלוכי ינא
ונמצעל תילחאמ ונאש הממ רהזיהל ונילעש יתדמל זאמו
,יצחו הנשל בורק יתכשמו יתיכיח םירורחסלו םירפרפל יתיכיח
ילש ךיסנל ול סאמנ-הנוראה הפוקתב
.רעטצהל הקיספמ אל ינא זאמו
םג תאז יווחת לא,דמלנ ילש רועישה
וז הבוגתל וביגה
 
25/3/08 2:06
אוהשלכ בוט רוחב :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
המיא רופיס ומכ
אוהשלכ בוט רוחבל וביגה
 
27/5/08 6:27
יזור :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
....ותוא תבהוא תאש תבתכ אל תחא םעפו הזה ךוראה רמאמה לכ עטק


,ילש בוטה רוחבה םע הככ השיגרמ ינא םג
בושח היה אל הז ילוא .תרחא יהשימ דצל םויה ןשי היה אוה ילוא
ותיא הייהתו ידיל ןשיתש הרוחבל וארקי ךיא .ןושיל ימ דיל ול
איה המב וא הארית איה ךיא ול בושח אל .ולש םייחה לכ
...םש הייהת איהש בושח קר...קוסעת
.תרחא יהשימ וא ינא תאז םא הנשמ אל הז
יזורל וביגה
 
27/5/08 6:32
יזור :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
.הככ תבשוח אל שממ ינאו ,יידמ ךורא הזש ובתכש יתיאר


.הזש ךיא םלשומ הזש תבשוח ינא


.קתרמ אוה טפשמ לכו תיניינעמ איה הלימ לכ


.ללכה ןמ אצוי ןפואב תפחוס ךלש הביתכה
יזורל וביגה
 
11/10/08 20:56
סדה :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
וא - שאו םירפרפ , היח שיגרהל תוצרל םאה .המלידה התוא דימת וז
..תפרוש םג ףוסב שאה ןכש שאה התואמ קחרתהל אמש
, ונדיצל היהיש בוט םדאל לחייל דימת םישנכ ונילעש תבשוח ינא
יכה אל ונחנאשכ םג , רבשמ יעגרב םג ונדיצל היהיש ונתוא בהאיש
םימתבו תמאב םה הליפנ יעגר ונל ויהי רשאכש תונמש תצק , תופי
לבא תרעוב הקושתו שא , שיגרהל ףיכ ילוא הז םירפרפ . םש ויהי
תקושב אלא הקושתב אל ךמצע תא תאצומ תא תאזכ הקושת ירחא םיתיעל
. הרובש
סדהל וביגה
 
29/12/08 13:38
הנור :תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
.המלידהמ רבכ תערקנ ינא ,יל ורזעת ,תונב
לכ ול הכיחש 'ןכ'ה תא ול יתרמא לומתאו םינש רבכ ותיא הרג ינא
.ךכ
ותוא תבהוא ינאו םיכר ותיא םייחה .תועט השוע ינאש תדחפמ ינאו
יל ויה אל םעפ ףא ,וינפל תמאב רבג יתבהא אל םעפ ףא .דואמ
.םירבג םע השק דואמ יתייה דימת .שממ םיסחי
תצק השיגרמ ינא .וילא הכרעה ,תורבח ,תופתוש השיגרמ אל ינא לבא
...יב לפטמ אל אוה .ולש אמא ומכ
.ןתחתהל ןוכנ תיגול יל הארנ הז ,32 תב ינא
): השקבב רהמ יל ובתכת
הנורל וביגה
 
 
18/3/09 4:43
nn :תאמ
יליבשב בוט והשימל הבוגתב
םא .ותא יראשת לא ,הכרעהו תורבח ,תופתוש השיגרמ אל תא םא
אל וז.ינויווש רשק אל הז ,וב תלפטמ תאש השיגרמ םג תא ףסונב
יתייה ינא םג ???ךל גאוד ימ .ןמזה לכ ךנובשח לע הז ,תויגוז
הברה ותא יתייהו יתבהא דאמש והשימ םע ,המוד ליגב ,המוד בצמב
.תוללמוא ייח יתיצר אל .הלאה תוביסהמ קוידב יתבזע לבא ,םינש
?הז לכב ךלש םייחה םע המ
nnל וביגה
 
 
28/12/09 1:13
s.m :תאמ
יליבשב בוט והשימל הבוגתב
..ךגוז ןב המכ ןב תנייצ אל
s.mל וביגה
 
13/9/09 20:43
:תאמ
רלסרד רמתל הבוגתב
אל הדגהמ רופס טושפ יתארקש המ תא ראתל ןיא םילימ יל ךיא הלאוו
המ תעדל ןרקסמו םימעשמ הז דחא דצמ לבא הלאכ םירבג שי יתנמאה
תורמל רוציקב תוידדי הבהא ןיא ןויושש הפ ןיא . הרובע השוע איה
..ףףףףוסב הרק המ ןיינעמו הפי הזש תורמל אוהשמ הפ רסח
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא