םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

םדומ םע רוחב שורד
ןורמ תנע

ןודיפוק ךותמ ןולאש

רדשלו באפב ןמזה תא ףורשל םוקמב
ןמזה עיגה ,"היונפ ינא ,היונפ ינא"
.םיקוחה תא יעבקתו המזוי יחקתש
ימ לכל הבושתה אוה םוק טוד ךודיש
יתימאה םלועב םיטטרלפממ השפנ הצקש


תועשל ןובשח תקפוד אלש הקיפמ יתייה דועשכ םינש רפסמ ינפל ,םעפ
הבושתה .דבל תויהל יל סאמנש יתדבע ןתיא תונבל תושק יתיכב ,הדובעה
יתמ ?הצור תא המ" :םלועה לע לכתסהל השדח ךרד החתפו לכה הריהבה ןהלש
וא הלילב םייתשב ןאכמ תאצוי תאשכ ?ריבאה תא שוגפל תנווכתמ תא קוידב
"?רקובב ששב ןאכל ךרדב
ןמור לש ומוציעב התייה םימיה םתואבש הגלוק התייה יתרזעל הצלחנש ימ
ונצרא תוחילשב וימי תא השועה יטנמורו שיגר רברבג םע ילאוטריו
ורובע יתימאה רבדהש ןימאהל ךישמה אוהש יטנמורו שיגר ךכ לכ .רכינב
ירתא םתואמ דחאל ףרטצה קירל וימי תא זבזבל אל ידכו .ץראב קר אצמנ
בוט ונעדי אלמלאו .תחרופ הדובעל העיגה איה רקוב לכ .תשרב םיכודיש
.רתוי


ןבדנ רישע תשפחמ תולוחכ םייניע םע הבוטח


אל רהה םא .המזוי תחקל ןמזה עיגהש הגלוקה יל העידוה ןויסינ תלעבכ
הסינכה איהש ןמזב הדיל יתבשי .רהה לא אובל ךירצ דמחומ ,דמחומ לא אב
.סלגניס ןקירמא רתא לש רגאמל ינותנ תא
.ידמל יטמכס רואית וסנכה
אל דחא ףא יל תפכא המ ,ונ) הבוטח לבא תינמגוד אל ג"ק 60 מ"ס 175
תיאמצע ,(המ אלא) שלוג ינידנולב רעישו תולוחכ םייניע ,(האור
ףוג ,מ"ס 190 תוחפל - ריבא תשפחמ תיתוכיאו הנונש ,תיטנגיליטניאו
תוחפל רגוב ,טנגיליטניא ,דחו ןונש (חתנמ י"ע אלו) לסופמ ףא ,בוטח
.יטנמורו שיגר ,ןבדנ ,רישע ,ישפוח עוצקמ לעב ,ינש ראות ידומיל
.הדוקנה תא םתנבה לבא ,קיודמה רואיתה היה אל הז
םירשכומ המכ וארי םלוכש ידכ תועדומה חול לע הלתנש ידוס דוק יתלביק
עדיש ימ היהי בשחמה דיל היהא אל הרקמב םאש ידכו ,יתוא םיצור םיפיו
.וניכיחו .יילא הנפש שדח םש לע יל רפסל
םתלאשמש ראות יפיו םירשכומ םירברבגמ תוינפ תורשע .העתפה ,תרחמל
.יתוא .יתוא שוגפל איה הדיחיה
ףסונ בלש) תינופלט תוחישל יתרבע םקלח םע ,ליימיאב בתכתהל ונלחתה
בוט .הדאנ .םולכו (...תמאה עגר) יתשגפנ םתצקמ םע , (ןוניסה ךילהב
.שפנ דידי .דחא לע יל יתרמש אקווד ,תפחסנ ינא ונ


םתלאשש הדות ,עזעזמ תיארנ אל ינא


.יתרכמתה ,הדומ ינא זאמ
תויהל יל סאמנשכ...ל תחא לבא הלימגו זופשא ידכ דע תושק תומרב אל
תבייח ינא ףרועה דע תומרומ תובגהש ינפלו .שולגל ימצעל השרמ ינא דבל
.טנרטניאה ךרד תויורכיהב הרושקש תיוותה תא חירפהלו תוסנל
תוישפנ תויעב יל ןיאו עזעזמ תיארנ אל ינא .יילע ומחרת לא ,אל
.תויובח
ילש לודג יכה ףיכה ןמז שי רבכשכ ןכלו ,ןושיל תבהואו הקוסע טושפ ינא
המ .םדריהלו היזיוולטה לומ הטימב רפחתהל ,הבוט היטבמא תושעל אוה
תויגוזהו שופיחה ןעמלש ,ייתורבחמ המכ לש םייחה חרואמ ןיטולחל הנושש
ןהידגב בטימב תושבלתמ ,תוטוחסו תושתומ ,הדובעהמ התיבה תורזוח
תויונפה ןהיתועש בור תא ריבעהל ידכ בורקה באפה רבעל ןהילגר תותתכמו
ינא" םיזמרמה םיטבמ תשיטל ךות תות יריקד הזיא לע תיניטור הבישיב
."היונפ ינא ,היונפ
ירתאמ דחאל תויטיאב יל הקילחמ .המזוי תחקול ,ינומכש תיטסינימפ ,ינא
קר ,הדות אל"- ?"הרזע הכירצ") עציהה תא תקדוב ,תשרב םיכודישה
.םישפחמל ימצע תא העיצמו ,ןולאשה תא תאלממ ףא םיתיעלו ,("...תלכתסמ
םיכפוה םויה ונלוכ ירה ?טנרטניאה ךרד םיכודישמ השובה המל ?ער המ
יכה םירבחה לש םירבחה יאלמ תא רבכ ןתיצימ אל ,ונניבו ,בשחמ תוטטב
?ןכלש םיבוט
הירוטסיה ןיא העדומל הנעש רברבג ותואל םא תעדל ילכות אל ,ןוכנ זא
תא לבא .הקתפרה שפחמש םיינש םע יושנ אוה םא וא ,החפשמב תיטוכיספ
ירחא ,ךלש הקשמה לע םלשל טילחה אוהש הדבועה תוכזבש תבשוח תמאב
?תנסוחמ תא ,באפב םייניע ול תשטלש


דבוע הז ךיא


םיכודישה ירתאב לבא ,םייטסיטטס םינותנ יל ןיאו תיעדמ קודב אל הז
ימ רתוי ימ) בוט םיארנ םה .ךומכו ינומכ םישנא םיבבותסמ טנרטניאב
םויב תועש 16 דרשמב םתוא הקיזחמש תינעבות הריירק ילעב ,(תוחפ
.םירבד המכ דוע םייחב שי הדובעמ ץוח יכ םיקוסע םה רקיעבו .תוחפל
תושירדה לע הנועש ימ םע שגפיהל םיפידעמ םה רבד לש ופוסבו
.תוינושארה
הזיא" הבשחמה ילבו תומודקה תועדה ילב ,הבשחמ עגר הזל ישידקת םא
םינוירטירק יפל רבג שוגפל ףידע אל ,"?םירבחה ודיגי המ ,החידאפ
אוהש תולגל ךכ-רחא קרו סרוה ךיתח תוארל םוקמב ?ךתוא םיניינעמש
םירשכומ קט-ייה ישנא םה םישלוגה בור ,הזמ ץוח ?םירוהה םע רג ןיידע
.ער המ זא ,הלש היזטנפה תאזש ימו ,םיטנגילטניאו
םישגדה תא תרחוב תא .תילמיטפואה הבושתה םה םיכודישה ירתאב םינולאשה
,ינידנולב רבג ריכהל תשקיב םא .תושירדל ונעש הלאכ לש המישר תלבקמו
ילב ,הניקת תואירב לעב ,םידלי ילב קוור ,עצוממ ףוג הנבמ םע
תחא הציחלבש ירה ,יתריציו ,שיגר ,ןושאר ראות םע 29 ןב ,םייפקשמ
הנוע אוהש בשוח תוחפל וא ,רואיתל הנועש ימ לכ לש םיטרפה תא ילבקת
םייוכיסה .(ךלש תיסיסבה היצנגילטניאה תשרדנ רבכ ןאכו) רואיתל
ןמוקמ םישנש ןימאמש ,סרכ םעו חירקמ ,םינינ השולש םע רבגב ילקתיתש
.יספא אוה ,חבטמב
חרוטו םשרנש ימ לכ .רתויב בחרו ןווגמ תשרב םיכודישה ירתאב עציהה
תונכב ותוא אלממ (הקיעמ יד היווח וז םימעפלו) ןולאשה תא אלמל
רחב אוה המל יניצר אל אוה םא לכה ירחא .גוז תב אוצמל תוניצרו
.םירסח אל ירה םיצוטס ירתא ,ולאה םירתאב אקווד םשריהל


םינוחמצל םג םירתא


:םינוש תויורכה ירתא לש תיקלח המישר ןלהל
םיכודיש ירתא םנשיש ןבומכ .טייד-דניילב ,וי טימ וט ,קילקלט ,ינונ
תורבח לש םירתא .תוצופתב םידוהיו ,םיכנ ,םידרחל ,תויבסלו םיאומוהל
םיינוחמצל םיכודיש רתא .ירפ תורו הנלה ,טייד-ואדיו ומכ תורכומ
.םירחא םיבר םיבר דועו וניניבש


וז תימיטפוא המינבו


תאו םויה אובי דועש הנימאמ ינא םגו ,רבדל תיחמומ יתכפהש אל הז
לבא ,רפוסב קד הסורפ קמע תניבג םרג -100ל רותב אצמא ינא רשואה
רשואה חטבומ םהב םירתא רפסמ ורתוא ןושארה ןויסינה זאמ םינשה תוברב
ךישמא לבא ,היגרנאו תושיחנ שרוד הז יכ םלוכב יתייה אל .לחוימה
םהמ יל ואצי אקווד לכה ירחא .הבהאה ךדשמל וא ןודיפוקל םינומא רומשל
.ןורחאה רבחה לע רבדל אלש ,ללכב םיער אל םיטייד המכ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
התלמידה
סילוי יבצ

התלמידה
סילוי יבצ

בול פגיעה
לפא היאמ

כל הבחורים אותו הדבר
ןרהא ןב לבזיא

למה לסבך?
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
9/7/00 17:45
ןהכ זעוב :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
תודידבהמ ילאוטריו טלפמ קר אל אוה טנרטניאהש תעדל בוט
.השעמל הכלה עייסמ םג אלא ,תימויקה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/7/00 17:08
שורגה :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
:תוצלמה רפסמ יתובר
תויתבפלאנאה לכ תייצקלסל תורשפא ,תילגנאב בתוכ ינא ראודה תא
.ןהינימל
.יליבשב אל הז תויא תקידב ריבעהל אל םטמוטמ קיפסמ והשימ םא
םיריעצ ,םיפי רתוי םמצע יניעב םיארנ םישנאה בורש ןוויכמ
.תויפיצה תמר תא ותיחפת םיזרו
תא וקדבת - ןופלטה ינפל םימעפ רפסמל ראודה תא ךושמל וסנת
.יוטיבה תלוכי
הברהב ל"נה םירתאב הייצקלסה תמר יתעדל ,הבבסב הז תא וחק
.באפה לש תואיצמהמ הבוט רתוי
שורגהל וביגה
 
 
11/7/00 19:41
תיטקלסיד :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
דבכנ אל שורג
"תיתבאפלאנא" - ךלש הטוהרה תירבעה יפל ,תיטקלסיד ינא
ךב לקתא םאש ידכ ,אלמה ךמש תא םושר ,ךממ אנא .הצצפ
אל המ - ךכמ הרתי ,תושעל המ עדא ,יוליב םוקמב ,הרקמב
תושעל
ךתומכשלן ךל םיבוט םייח
תיטקלסידל וביגה
 
 
12/7/00 15:41
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
.שורג הווש אל שורגה - תיתבפלאנאו הצצפ תיטקלסיד ,יעמ'צ
אלא ,תויאה תלוכי אל הז םייחב בושחש המש ןיבמ אל אוה
.העילבה תלוכי
.ןושל ילולעפ אלא ,קודקד יטוטהל אל


הלגמ ינא בל בוטמ קרו ,ןויסנמ עדוי ינא הז תאו
ץוצמל ןתונש הז
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
12/7/00 16:13
תיטקלסיד :תאמ
שורג הווש אל שורגהל הבוגתב
ץצמנ ,עמ'צ
ןיטולחל קדוצ התאש תבשוח ינא
םעפ ףא ול ץוצמנ אלו ,ותוא שינענ ונינש
תיטקלסידל וביגה
 
 
13/7/00 19:09
עטנ :תאמ
שורג הווש אל שורגהל הבוגתב
...תרדהנ תא
עטנל וביגה
 
 
13/7/00 22:23
תיטקלסיד :תאמ
שורג הווש אל שורגהל הבוגתב
הדות
תיטקלסידל וביגה
 
 
9/8/03 15:46
:תאמ
שורג הווש אל שורגהל הבוגתב
ןויזת יל ולכות
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/8/00 3:44
technologcally chakkenged :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
Dear Rabbi
explain to a technologically challenged person of the
the speller in the netפפ? Could you be kind enough to
?pheminine sex how to operate
de parler ou lire des mots d'une personne limitee
'ייב הללאיHope it does'nt ruin votre journee
technologcally chakkengedל וביגה
 
 
11/7/00 12:09
דחא םתס :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
,בתוכ ?טנרטניאב ,ןותנ עובשב עיקשמ התא תועש המכ ,זעוב
.הרוביצה תאו רוביצה תא ךירדמו םיכחמ ,גהלמ


שדח הזש רמול םימת תצק הז זא ,ןמז הברה ךכ לכ ךכל שידקמ התא
.השעמל הכלה עייסמ טנרטניאהש ךל


םיסחי תכרעמ ,ט'צב וליחצהש םיצוטס לש לודג אל רפסמ ,ירחאמ
םגו ט'צ תועש .תשרב הליחתהו םייתנשמ הלעמל הכשמנש האלפנ
.םיכודיש ירתאל תוסינכ


.םיכודיש רתא טושפ אל ,ישיא ןפואב ,ילש ,ןייצל בייח ינא
.היינפ ףאל הבושת יתרזחה אל ,השעמל
?המל תאזו


תא הפנמש תמדקומ היצקלס איה ,םוקמ לכב ,תשרב ,םיכודיש תכרעמ
וליפא הז םדאה ינב תיברמל .בוט הז .םיינוציקה םירבדה
תוממורתה תשוחתב .תושגרתהב ליחתמ ץוטס םג ,ילצאש קר .ןייוצמ
םעו ,ןנובתמל שגרומ אלו לק קמוס םע (חורה לש ,חורה לש)
יכבנל תורידחו תונויסנו תווקתו תויהת םע .תוצאומ בל תוקיפד
.שגרה


םיישנ םיקינ איצומ ,ריעסמו רעסנמ ינא .הרוק הז ט'צב ,ילצא
,תורעמל םירדוח םג ונחנא םימעפלו תונייעמו תורענב םירויסל
םירבדמ ונא .דאס-הד תא םיטטצמו הרישה יליבשב םיכלהמ ונחנא
תויהל עדיש 17 ןב רענ היה הזש ,ןכתי ,םימעפלו תונגה אלל
.הלרדניס
תאפמ יזיפה םוסחמ תא רובעל הלכי אלש ימ התייה וז םימעפל
.ינא םג ילוא .הינפ רוע סופסחו התולגלגע


לשו יוליג לש תוגספל עיגהל םילוכי ,טנרטניאב םיליחתמש םיסחי
.רהמ הרוק הזו ,םירידנ תוימיטניא
,זא םג לבא .הניטויליג אוה יזיפה ףסה ,םיתעל ,ןוכנ זא
,ךנמז תא תזבזב אל .תוחישה תאו ןמורה תאו שוגירה תא תחוורה
.רבד ךל עגפנ אל


.דעב ינא
דחא םתסל וביגה
 
 
11/7/00 15:14
ןהכ זעוב :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
..יביבח ,הנהית .קאפיכה לע ?דעב התא
איה תמאה זא ,טנרטניא יטוטישל שידקמ ינא תועש המכ תלאש
דוע יל שיש ינפמ טושפ .יתעדל ,םויב העש .הברה ךכ לכ אלש
,לדגמ ינאש יצחו שולש תב הדלי .הדובע .שארה לע םירבד
..הקיזומ
תיגולונכטה יתולבגומ ללגב טושפ ,יתרקיב אל םייחב םיט'צב
"תוננב" .בשחמה יקסעל רושקה לכב ןוריט ינא :תיסיסבה
םכותל רדוח ינאש םידיחיה םירתאה הלא ,ןורקיעב ,"ענענ"ו
םישעמ םהב השועו
ןב ינא לבא ,דבוע הזש חמש ינאש רמול ידצמ םימת הז ילוא זא
והשמ שי תומימתבש רמוא היה דימת ילש אבאו !תמאב .םימת םדא
..הפי
ןהכ זעובל וביגה
 
 
26/8/00 10:37
ישוס :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
רקי דחא םתס
.הפ תראיתש שפנה תוממורתה התואל יל ומרג ךלש םילימה
םירחא תומלועל ךתיא הגילפמ יתייהש אוה חוטבש המ
ךתועצמאב ימצעל הריזחמ ,םיטיעבמה תשרה יפדב ךכרד תפרפרמ
בוביג קר םניאש םירבג הזה םוקיב םימייקו ןכתייש הנומאה תא
תקפקופמ תוינוציח לש םילד םיטושיק םע תומצעו רוע לש לד
.רתויב תיתימאה תואיצמהמ הנוש תוימינפ לע הדיעמש
הנטקה תרתוכה תחת םשריהל ךירצש ןורחאה התאש אוה חוטבש המ
."דחא םתס"לש
! תבהואמ ינאש תבשוח ינא
ישוסל וביגה
 
 
4/9/00 20:27
םיכרדב תמחולה סונו :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
יתבהא
םיכרדב תמחולה סונול וביגה
 
 
13/7/00 20:13
ןטקה ןר :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
...ממממממה
הנומוק ,הטנלפ ךותב הטנלפ ,סומסוק-ורקימב יח אל ינאש החנהב
ןטק יל אנ וריבסה םידמולמה יריקי אנא,אל ינאו החינזו הנטק
םיסקמ טלחהב אוהו ,הזה רדהנה רתאב םירבגהש הז ךיא ,יתומכש
.םעפ רחא םעפ םירייטצמ םהש יפכ םירייטצמ ,יניעב
,םכביבסמ םירוחב המכ !!!!!!!!תמא'ת לבא ,ובשחתו עגר ורצע
אוהה לויטהמ ורזחש (ודות,שבדמ קותמה)תוחרזאה םלה תא ורבעש
,תובורקה םינש המכל ןוויכה המ ךרעב וטילחהש ,םיהדמהו לודגה
םהל םישפחמו ריעב םויה לכ םיבבותסמ םירבגה םתואמ המכ זא
?לודגה ךרכה תובוחרב םינויז
ירבח(ל כ רזוח ינאו),לכ לבא ,םכתיא המ עדוי אל ינא ,הרבח
יצימ תפלחהו סקס ותיצמתש רצק רשקל אל ,ץוטסל אל ,רשקל םיהמכ
.רחרחשה סקניפב ךלהמ סוכ דוע לש ירקמ בונמיסל אל ,ףוג
תוחתופמ ןתאש ןוכנ ,ןכמ תרחא םייונב ונחנאש ןוכנ
םישנו קדצמ םירבגש ןוכנו ,ונתיאמ רתוי תיתרבח,תילטנמ,תישגר
....ןוכנו ןוכנו ןוכנו חריהמ
םישפחמש ,ןכלש םיבוטה םירבחה בורש תורקי תונב ודות לבא
.בוהאל תחא הרוחב םיצור לכה ךסב ,תכמות תישנ ףתכ ןכלצא
ךירצ אל ,קדצבו םעפ רחא םעפ ריכזהל בהוא זעובש ומכ ,ןוכנ זא
אוה ץוטסש םירקמ ףא םנשיו ,הלאכ םירבג םנשיו ,תוללכה תושעל
רקחמה ירחא ,יתעד יפל לבא ,תושעל ןוכנהו םיאתמה רבדה
ךורא, ביצי רשק םישפחמ םירבגה בור ,יתישעש ןטקה יטסיטטסה
.הרפמו הרופ חווט
תורהצהב תאצל ןטק אל גונעת הז תישנה הווחאה םשבש ןוכנ זא
ריעב אוצמל ןיאשו ,םינלצנ ,םיער םירבגה המכ לע תויטסבמוב
רקובה לש הפקה סוכ םוסחמ תא רובעיש רבג ףא תאזה הלודגה
.הככ תרייטצמ שממ אל ,ונ....תואיצמה לבא ,ירחאש
ןיבמ אל ןיידע ינא םיפרוח 25 טעמכ ירחא ילוא ,שפיט ינא ילוא
ליבוהל ךירצש םירזומ תופוע ירבחו ינא ילואו ,םלועה תא
.דחוימב הרשכ הטיחשל
קתונמו ילירטס ,דדובמ לודיג תיבבב יל יח תמאב ינא ילואו
םניא םירבגה ובש,תילארשי, תיזכרמ רוזא,תיביבא לתה היווהל
.תישגר םיכנ
...........םלועמ םירבדה ויה אל ,ילואו
ןטקה ןרל וביגה
 
 
13/7/00 23:37
דקש :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
,ןר
םירבגהו םירוחבה בור ךומכו קאפיכה -לע התא ,קתונמ אל התא
.םלועבו ץראב םיילמרונה
תויחש ,ןמצע יניעב תובשחנ- ץראב תויתרבח תוצובק תת שי)
םייתוברת חכ ידקומל ןתברק לשבו ,תורחא תומרונ יפל
ומכ תונוז תיב םלועה לכש בושחל ונל םורגל תוסנמ םייתרבחו
(.תיבב םלצאש
דקשל וביגה
 
 
14/7/00 1:13
ןהכ זעוב :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
ריכמ אל התא .קתומ ,העוט התא .תוננבה ךל ודיגי ,םואתפ המ
:ךל רפסנ אוב זא ,םלועה תא
יהשימ םע םוי לכ בכשל קר םיצור םה .םיקאינמ םה ?םירבג
...ה'רבחל רפסל ץורלו ,תרחא
קר .בייחתהל םינכומ אל םה .רשקל םייונב אל םה ?םירבג
.םתוא םיניינעמ תוסג תוחידבו םיחוציפו לגרודכ
ירחא קבחל וליפא םינכומ אלו ,רומגל קר םיצור ?םירבג
..רקובב תרחמל הפק לע רבדל אלש .ןויזה


רשקו קוביחו םוחו הבהא תוצור ,ןה קרו ךא ,ןה קר ?םישנ
םירבג" תא תארק אל ,המ .עודי הז .ןה קר .תונמאנו יניצר
?"הגנמ םישנ ,םידאממ


םישפחמ ,ושפיח ,םהבש ןורחאה דע םל-וכ ,יירבח לכו ינא
ילוא ,סקסה ךרד םג התוא ושפחי םה - ןוכנ .הבהא ושפחיו
םוח לבקל איה םהלש הרטמה לבא ,סקסה ךרד לכ םדוק וליפא
.הבהאו


,הזה אשונב םינימה ןיב לדבה םוש .ק-ו-י-ד-ב .תונבה ומכ
.תויונשרפב קר אלא
.הבהאו םוח םיצור ,תורוחב םע םיליחתמש םיאושנ םירבג םגו


הבהאו םוח .תמאה תאז לבא ?תונב ןוכנ ,הזל ןימאהל ןכל השק
,םיאושנו ,םיקוורו ,םילייחו ,םיטסינוכית םישפחמש המ הז
םירושיאו הבהאו םוח .םישפחמ םהש המ הז .םינקזו םיריעצו
.םיירבג ,םיקשחנ ,םיווש ,םיבוהא םהש ךכל


"ערה באזה" אל םה ,םכתא הדמיל אתבסש המ תורמל ,םירבג .ןכ
.."המודא הפיכ" אל ןתאש ומכ


היהי הזו ,יוויל ןוכמ לכב לבקל רשפא ,סקס קר ,סקס יכ
,הליל רחא הליל באפב תבשלמ ריהמ רתויו לוז רתוי וליפא
.ץוטס והשזיאב תוכזל הווקתב


?ןתנבה
??ןתנבה
?"םיבוט םירבג םיאצומ הפיא"ה תא יל ורכמת םעפ דועש וא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
14/7/00 3:03
תנע :תאמ
ל הבוגתב
לכ דוע ...הו שיגר ה ,בשחתמ ה ,ןיבמ ה רבגה תייה םעפ
.םירבד ינימ
ךל סאמנ המ ....םייק התאש ונימאה אל תוננב תונב םעפ
?בוטה דליה תימדתמ


ךיילענל סנכי אוה בורקב ,ךכ ךישמי ןטקה ןר םא ,ןפוא לכב
....ללכב ער אל ןתוא אלמיו ...תומוצעה


:-))
תנעל וביגה
 
 
15/7/00 6:16
ןטקה ןר :תאמ
?זעוב הרק המל הבוגתב
יוא
.יתנוטק םעפ בושו יתנוטק יתנוטק
ןטקה ןרל וביגה
 
 
17/7/00 19:43
ןהכ זעוב :תאמ
?זעוב הרק המל הבוגתב
:תיניצרה הבושתה
ןיבמו שיגר ןיידע ינא .תבתוכ תא ,שיגר-ה תייה םעפ
הניאש ,הנוש העד עיבמ ינאש הדבועה .םישנ לש ןבלל דואמ
.יתושיגר תא יתדביאש ךכל תודע הניא ,ךנוצר תועיבשל
תא תוארל (ירעצל) תוטונ םישנ ידמ רתוי ,תנע ,יניבת
אל םירבגל לווע השוע הללכהה .ןבל רוחשב םינימה יסחי
(םהיניב ,תושעל המ ,ינאש) םיטעמ


.ב.נ


וירושיכמו חחרפה לש ותמכוחמ תולעפתמ ןאכ תונבה
לש טקלטניאה תא אל ןיא ילש תושעל המ .ו'ג לש םיינימה
ינשה לש דרוקרה תא אלו ןושארה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
17/7/00 22:27
תנע :תאמ
?זעוב הרק המל הבוגתב
?היהי המ ..זעוב יוא
רסמה תא ריבעהל חילצמ אל ףוסב לופכ ךויח וליפא
תבהוא ינאש ללגב ילוא ....הצירק םע ובתכנ םירבדהש
...ךומכ השיגר אל ינא הסיט ירפס (םג) אורקל


תלבוקמ אל איה םג העדל יאשר דחא לכ ,תמאב ונ ,ייד
הלאכ לע םיינחוכ םיאקיטילופ הפידעמ ינא ןכו ,ךיילע
שיש אלו) תמאה תעש עיגמ קרשכ בנזה תא םילפקמש םינפש
...(םיינחוכ םיאקיטילופ ץראב


תובוגתל סחיימ התא םימעפל ...תרוקיב יל השרת
תרדס אל ,תובוגת ןה .ןהש הממ רתוי תצק ךלש תודמולמה
ךכ לע תמערתה ךמצעב התא .ךנחת לא .יידו ביגת .ךוניח
הל סאמנש ...רתוי ךתיא רשפא יאש" הנעט (ינא) יהשימש
"...ךתוא ךנחל


...סלאח ,ו'גו חחרפ לש םהירושיכ אשונב ךתייהתלן
."ךיילע בוט הארנ אל "ישגיר"ש תמאב
תנעל וביגה
 
 
28/7/00 12:50
ןהכ זעוב :תאמ
?זעוב הרק המל הבוגתב
.ייקוא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
16/7/00 22:43
ןרקס :תאמ
ל הבוגתב
אל םיפי םהש חוטב ינאש םישנא יפמ הפ םירמאנ םיפי םירבד
...ינוציח וא ימינפ ןפואב םא תוחפ
לארשי ירבגמ םיזוחא המכ :םירבג םתוא לא יל תחא הלאש לבא
הרוצב וא...? םתבצהש 'םינוירטירק'ב םידמוע ,םכתעדל,םה
ןיינע םיאצומ ויה ,םכתעדל ,םירבגהמ םיזוחא המכ -תרחא
? לשמל "תוננב" רתאב
ןרקסל וביגה
 
 
17/7/00 19:33
ןהכ זעוב :תאמ
תילאיר הלאשל הבוגתב
?םיבוט םירפס םיארוק םישנא המכ
? םייתפרצ םיטרס םיפידעמ םישנא המכ


?המכ בושח הז המ "...םירבג המכ" תאז הלאש ןימ וזיא


,םילקולק היזיולט ינועושעש .לבז ףידעי דימת בורה
םיכוז הלא .םיינחוכ םיאקיטילופ ,םיתוחנ הסיט ירפס
."בורה" יורקש המב
המ זא
םירחא םישנא םג ןיידע שיש הדבוע
םירחא םירבגו


די יחמב םתוא לטבל רשפא יא לבא ,בורה אל םה ילוא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
23/8/00 1:05
הרוחב :תאמ
ל הבוגתב
תובתכ תספספמ אל ינא ?םעפ ךל ורמא ,םיהדמ שיא התא ,זעב
.ןאכ ךלש תובוגתה תא אל םגו תועידיב ךלש
הרוחבל וביגה
 
 
27/7/00 1:18
הגונ :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
??ולאה םירוחבה םה הפיא
הגונל וביגה
 
 
30/9/00 18:50
תינשייב :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
?..יבוהא תויהל םיכסת םאה
....יתבהלתהו יתבהא
..םויסב לבא
...םלועמ םירבדה ויה אל ילואו
...יב םידגובש םירבגמ יל סאמנ
...ICQ תרבח םע וליפא םעפו
...רקי רבד הז רשקו רשק הצור ניא
...לגרהה ךותמ תעבונ רשא תוינטנופסו הבהאו תושיגר םע
..תאז קפסל לגוסמ ןכא םדומה םימעפלו
תימינפ הניחבמ ,ךלומ דמועה םדאה לש תינושאר הניחב יהוז
...ןבומכ
?ינאו
.. ילומ דמוע הז לש תוינוציחה יתוא תניינעמ אל
..יטטסא האריש
..בוט יד תיארנ וליפא ,תרעוכמ אל ינא ,אל
..םיפיב יתצק
...שפנ רבח תשפחמ
..ןוחטיבו
ילוא זא
רחא םויב
טאצב
..םינושמו םינוש תויורכיה יתורשב
...שגפינ
..דחאה תא תשפחמה תינשייב
תינשייבל וביגה
 
 
21/7/00 14:09
uri :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
it's really weird that u trust the ppl. on the net , i
never saw one guy that was "normal in his mind & wasn't
looking for fast sex
on the net it's so open in the amount of sex that ppl.
are looking for u can build a new planet , i'm 29 i have
a 18 gf but the need will never let go
it's olike a junkey thing
i don't try to ,make u upsat it's just about ,,how can u
trust this horney man in israel=jiffa ppl.
uriל וביגה
 
 
15/9/00 14:17
רוש הילד :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
ביגהל הצור ינא םא ,יל רורב אל - טנרטניאב תיסחי השדח ינא
ךיא - רבמטפס רבכ וישכע ?הביגמ ינא הפיא - ףצרלסנכי הזשו
שי רמולכ ,םיכיראתב רדס רסוח שיש יתיאר ?תובוגתה תומסרפתמ
שחנה לכ לש ףוסה הפיא ,ודיגת .םיכיראתה יפל אל הז ,תוציפק
ןהכ זעוב םאה ?ןמזה הפיאממ ?ףוסה דע ארק םעפ והשימ ?הזה
לכ תא אורקל ליבשב ?תונורחא תועידימ יאנותעה ןכא אוה
לש וזכ תומכ בותכל ליבשב ?שפוח עובש תחקל ךירצ תובוגתה
ינא םא .הדובע עובש ךירצ - לשמל ,ןהכ זעוב לש ומכ תובוגת
הכמ סונו ?הז תא םישוע ךיא - רתויב םיוסמ עטקל ביגהל הצור
המ יל ןיא .רוש הילד - ילש םשב ההדזמ ינא היעב ןיא ,תינשב
.םה תמאב הז אלמ םשב ומתחש הלאש הווקמ .ריתסהל
רוש הילדל וביגה
 
 
10/3/07 19:43
םיסינ :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
המימתו תנינעמ תעמשנ תא
םיסינל וביגה
 
9/7/00 17:51
לעי :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
שורד" םג .לכה שקבל רשפאש הז ,תשרב םיכודיש ירתאב בוטש המ
לבוס ,ריינה ומכ ,טנרטניאה ירה יכ ,"בושקו רזכא ,שיגרו חושק
ןורומיסקוא לכו תוטש לכ .לכה
לעיל וביגה
 
 
10/7/00 10:15
לעי לש רבחה :תאמ
שיגרו חושק :שורדל הבוגתב
.וכופיהו רבד .תויעמשמ וד .תורוחב הז הככ
,ןדירפ יטב לע ןיזק הנרא לש הבתכ שי ,ץראה לש "הירלג"ב םויה
,ןדירפ .היפרגויבוטוא האיצוהש ,תמחול תיטסינימפ הגיהנמ
הלב ,ןהלש םירבגל רתוול אל ,ןתוריח לע םוחלל םישנל הפיטהש
,הלב הלב
יטב ??תוננב ,תועמוש ןתא !הכומ השא התיה ,יתאזה ןדירפ יטב
!הכומ השא התיה ,הלודגה ,ןדירפ
תיבב תורעיש דעב הפיטהש ,תחא תיטנטילימ דוע ,םנייטס הירולגו
יפל ,ןהלש רבגה ןעמל ןמצע תא תוחפטמ"ש םישנ לע המעזו יחשה
תכלוה אבחיהב התיה יתאזה םנייטס זא ,"ועבק םירבגש םילדומ
לכש המ לכו רעישב םינווג השוע ,תורעש הדירומ ,יפוי ןוכמל
.השוע בוט תואריהל הצורש השא


?רמולכ
.םואמ תורמוא אל םילמ
םגו ( ךונח םולש)
"הקיתש אל םא םילמה ןהמ"
(לואש ןב השמ)


רתפיי אלש דעו .רחא והשמ לע תוכלוהו ,דחא והשמ תורמוא ןתא
,שיגר תוצור .רטמילימב וליפא רפתשי אל ןבצמ ,הזה סננוסידה
.שידאה לע תוכלוה לבא
לעי לש רבחהל וביגה
 
 
13/7/00 0:35
ילריש :תאמ
שיגרו חושק :שורדל הבוגתב
םה ןכלו ,םמצעל םירבוחמ שממ אלש םישנא לצא םייק סננוסידה
םייק סננוסידהש ןועטל תועט הז היהי .םירתוס םירסמ םירדשמ
.ךפיהה תא קוידב ונעטי םישנ ירהש ,םישנ לצא
תאז םע ךא ,האילפ תררועמ ןכא תויטסינימפ ןתוא יבגל הפישחה
וגציש (םירבג רקיעבו) םישנא לע תותימאו םירופיס םירסח אל
יפל ויח וא וגהנ םייטרפה םהייחב ךא ,תמייוסמ היגולואידיא
.ירמגל םידגונמ םיכרע
ילרישל וביגה
 
 
13/7/00 2:03
חחרפ :תאמ
הרוסמו תיאמצע השורדל הבוגתב
.תונלבוס ןעמל םילא יכה שיאה היה קלוק ידט
.ודרשמב ,תונלבוס רסוחב גהנתהש והשימל שארב אסכ קפד אוה


תא תקזחמ קר ,הלעב ידי לע התכוה ,ןדירפ יטבש הדבועה
.ןדירפ לש םינועיטה תא שילחמ אלו הקבאמבש קדצה
איה לבא .המחלנ הדגנכש תדוכלמב הנותנ התייה ,ןדירפ
.המחלנ


םילאש ימ דגנכ לועפל תולוכי םישנ ,ונלש הרבחב ,םויה
.תולקב אל ןיידע לבא .רתוי הבר תולקב ,ןהיפלכ


יטב זאמ הנתשה המכ ןיבהל השק ,ונלש םלועב לדגש ימל
.התוכזב םג .ןדירפ
,םייטרפה הייחב הנוש ןפואב הגהנ תינוציק הליעפש הדבועהו
.עובצ םדא התויה לע אלא רבד תרמוא אל


?המ זא .הברה ךכ לכ ,הלאמ שי
?תודבועה תא הנשמ הז םאה
?תונעטה םצעל עגונ הז םאה


תא הילא תיסהל ,תילוש הביס אצמיש ימ היהי דימת לבא
..םיאור םתא .הנהש תוארהל תוסנל זאו ןוידה


.קדצ גציימ טפשמ דימת אל
חחרפל וביגה
 
 
13/7/00 19:11
עטנ :תאמ
קלוק ידט לשמל ,יאדוובל הבוגתב
.הלימ לכ םע המיכסמ
עטנל וביגה
 
 
14/7/00 18:16
ילריש :תאמ
קלוק ידט לשמל ,יאדוובל הבוגתב
.קדוצ התאש המכ
ילרישל וביגה
 
 
27/12/00 0:55
בניע :תאמ
הרוסמו תיאמצע השורדל הבוגתב
ינא זא !!!!אלפנו ...קיצמו בכרומ ךכ לכ רבד ...תובכרומה
תוחפל יתוא ךפוה הז ???המ זא ,ינאש ימ לע הרוגס אל
םיפקונה םיסננוסידל תעדומו ימצעל תעדומ !ךפיהל ? תעדומ
יל השק םימעפלש המכ דעו הקד לכ , םוי לכ ,עובש לכ יתוא
תובכרומה תא תבהוא ינא רבד לש ופוסב ןיידע ,המשנה לע
ימצע לע רומשל ךירצ םדאש טילחה ללכב ימ םצעבו .ילש וזה
םע יד .אל ותו תיברעמ הסיפת יהוז ?ןמזה לכ ביציו עובק
,םולכ אל םצעבו לכהמ לכה ינא !םיפיטואירטסהו תוינבתה
םהב תולגל ךמצע תא הליבגמ תא תוינבתל םישנא הסינכמ תאשכ
םדא יכ תועט תאזו ךמצעל תראיתש הממ םינוש ךכ לכ םידדצ
וא) אלש הלא לע יל רצו בכרומ אוה בכרומ אוה בכרומ אוה
תויהל ומצעל השרמש םדא קר יכ (ןכ םהש ךכל םיעדומ אלש
ומצע תא ומצעב תולגל לוכי ותוא םיאור םירחאש הממ רחא
ימ תא רתוס הז המכ דע הנשמ אל תויהל םכל אבש המ ויהת זא
הלאכש תונובשחל ידימ םירצק םייחה יכ עגד ינפל םתייהש
קנבבש פארד-רבואה קיפסמו
בניעל וביגה
 
9/7/00 19:21
ינרוא :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
.אל םימעפלו דבוע הז םימעפל
?אל ,תוסנל הווש לבא
תא יתאצמ ןכ לבא ,םיכודיש רתאב ךלה אל אקוד ..."יתאטח" ינא םג
.טנרטניאב ילש רשואה
ינרואל וביגה
 
9/7/00 20:11
יתא :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
באפל עיגהל תונהנ טושפש תונב שיש ךכ לע ךתעד המ ,יתריקי תנע
םג הזו םח ארונ יכ) תות יריקד תותשל ,הנש הזמ ןהלש עובקה
יאצ .יאצ ?חונב יכה םתיא תושיגרמ ןהש םישנאה םע תויהלו (םיעט
אל ונחנא :ךתומכ תונב לשו ךלש תיעטומה תינתרקה היצפסנוקהמ
ירה .הרירב תילב רבל ונמצע תא תוררוג זאו התיבה תוטוחס תועיגמ
תיבל תחתמ העיז ימתכו םיניעל תחתמ תויקש םע העיגמ ינא םא
ישפוחה וננוצרמ תואצוי ונחנא ...ללכב אובא אלש ףידע ,יחשה
םא ןורקעב לבא תוחפ םיבוטו רתוי םיבוט םימי שי .הז תא תובהואו
.םזיכוזמל לובג שי .ךישממ היה אל הז ,תונהנ ונייה אל
ליבשב ונידגב בטימב תושבלתמ אל ,ייתורבחו ינא ,ןכ ,ונחנא ,אלו
םידגבה םה ,"ונידגב בטימ"כ ץוחבמ ךל המדנש המ ,טושפ .דוצל
תושוע תויאנותיע ,"הלודגה ריעהו סקס"ב ומכ ,ןכ) ונלש םיליגרה
םעט לש ןינע םתס הז ילואו ,הנידמה רכיכב קר תונוקו תוטחוב
.(...תוינ"צחי לש ןמעטמ לידבהל ,רקי
קר אוה רגיס' םימעפלש ,ךל דיגהל הסנמ ינאש המ ,יתריקי ,רוציקב
םאש :םינב ומכ בושחל וקיספי תונבש ןמזה עיגהו תמאבו ,'רגיס
למעמ חונל הצור ינא םגש ובשחת ילוא .תשפחמ ינא רבל האב ינא
הקיסומ םע תות יריקד לש סוכ לע תאז תושעל הפידעמ ינאו ,םויה
קיפסמ תבשוי תייה םאו .קסידב ףילחהל הכירצ ינא אלש ,עקרב הבוט
דרפיהל השקתת אקווד ,תאז השועש ימש הניבמ תייה ,עובק דחא רבב
םיסחיתמ ,םוקמ הזיאב העובק תאשכ יכ ,טושפ ."היונפה" תרדגהמ
םדא ןב ךב םיאורש - בוטה .ערהו בוטה לכ לע 'תוחאל ומכ ךילא
"קר" םיצור אלש ,תמאב - ערה .ךתוא ןייזל קר םיצור אלו םלש
.ךתוא ןייזל
רבד לכ תויהלו תדלקמה ירוחאמ אבחתהל ףיכ יכהש רורב ,המ לבא
תיחשהל אל הפידעמו ,ינאש המב תשייבתמ אל תישיא ינא .םלועב
דואמ אוהש יביטקרטא דואמ והשימ תרבחב קירל ינמז
.14 .וליגל...יתריצי
.תות יריקד לע עובק תבשויש תאזמ
יתאל וביגה
 
 
9/7/00 21:33
תנע :תאמ
תמעוז תינויצ הבוגתל הבוגתב
רמאמהש תעדוי יתייה אל תרחא ,ליימיאה לע הדות לכ םדוק זא
.הלע
???אה םישנב הפיה יתרבח ,ךיילע לפנ המ ..הצוחו
?תעגתשה
?הביתכה תועמשמו תוהמ לע ךל ריבסא י נ א ש
!קושב ינא
הלימ 600 לש הלבגהב דוחייבו ,הדוקנ ריבעהל ידכ םימעפל
ךירצ (םימחר ילב הכתח ילריש לבא 900-מ רתוי תצק ויה רוקמב)
.שיש רורבו תואמגוד הברהל ןמזו םוקמ ןיא ,ינוציקה לע תכלל


לבא ,היווחה תא תבהוא אל טושפ ינא יכ םירבב תבשוי אל ינא
בוביס ומכ קוידב ,המיאתמו תמלוה איהש תענכושמו החוטב ינא
ירעצל לבא גניפוש תושעל החמש יתייה םש אקווד) הנידמה רכיכב
רפוסה טעמל ,םש שפחל המ ךכ לכ יל ןיא ףוג תודימ ללגב
תא ,בוש לבא ,דיצל קר תדעוימ אל חטבלו חטבל איהו (...סקנפב
הז לעו ,"דוצל" תואב ןכאש תונב שיש הדבועהמ םלעתהל הלוכי אל
.תלגוסמ אל .הנפש ינא .עבוכה תא ןהינפב הדירומ ינא ,בגא


(....האבה תמעזנה ךתבוגתל דע) יל רתונש לכ ,יתפי הזל רבעמ
תואמ הנומש ירחא פוספוס יאובתש ךל לחאל שדוקב ילגרהכ אוה
הנותחל הנמזהה תא יל תתל ךביל ריחב םע ,וניארתה אלש הנש
רשועו רשוא ,(...הווש לבא ידילוס) שעגב הריטב םכלש המיסקמה
.תרזה הצק לע ונירוחב יבוט לש םבוביס ךשמהו
רפסל יתקפסה אל דוע ,תינ"צחי אל רבכ ינא ,רקובהמ הירט השדחו
הברה הברהו השדח הרשמב תרדהתמ ינא לבא תושדחה תורושבה לע ךל
ראבל תקרוי אל ינא ,םה רשאב םינצ"חיה יל וחלסיו) הווש רתוי
.(תונורחאה םייתנשב יתיתש הנממ
תנעל וביגה
 
 
10/7/00 1:03
.ה ןר :תאמ
.הבוהאה יתרבח יתאל הבוגתב
ילואו ,יתוא החירכמ תנע יכ קר ןאכ ינא - יודיו לכ םדוק
.(הלש) תועט התיה וז דבעידב
יל םג ,היצנגיליטניאהו תומלשה לילכ איה תנעש תורמל ,ירעצל
המכו המכ תחא לע ,טנרטניאב גוז תב/ןב שפחל יתטפ יד הארנ
.םהימודו םיכודיש ירתאל רכמתהל


הארמהש ידכב קיפסמ םייחטיש ןיידע ,תושעל המ ,ונבור
וא החלצהל ונודנ םיסחיה םא הנושארה הינשב עבקי ינוציחה
וניא יאדוב הארמה ןכש ,ןולשכל ןוכנ רתוי וא ,ןולשכל
םייניע הארמ בוט ,םגתפה רמואש ומכ .החלצהל היצקידניא
.טנרטניאב םידלי לש םישוקשקמ


תנע לש ליכשמה רוטה תאירק רחאל יתכרעש הריהמ הקידב ךרוצל
םירכזואמה םירתאהמ דחאל יתצפק ,(!?הא ,והשמ דמלת ילוא)
תורוחבה לכש יתיליג הברה "יתעתפהלו" ,וב
לכ לש תושירדל תונוע ןלוכ רוציקב ,תורישע/תומכח/תופי
אלש רמול בייח ינא ,רצקה ינויסנמ ,ירעצל .עצוממ רברבג
,םיפי תשרב םלוכ .ןהלש יראה קלח אל וליפאו ולאכ ןלוכ
יכ ,הרוק המ תוארל ידכ וצפק םתס םצעבו ,םירישע ,םימכח
תו/םיכחמ קרש ,תינמגוד/םינמגוד לש רוט שי םתיב תלדל ץוחמ
.ט'צה תא ומייסי םהש


תומיאתמ ,הז גוסמ םירתאל תונופש תורוחבה ילוא ,ינש דצמ
הסכמ שי ריס לכל ,םירמואש ומכו ,ולא םירתאל םינופש םירבגל
.טוטרמס שי ילד לכלו


יאצ ,יתא הבוטה ךתרבח תעצה תא ילבק ,תיתודידי הצע ,יתנע
ריכהל תונויסנ לע ףידע (רתוי) חטב הז ,באפ/הפק תיבל התיא
םיכודיש ירתאב (ל"וחל שדוח דוע עסונש) ךיתומולח רבג תא
.םיקפקופמ


,הנפש תאש הדומ תאש הפיו) : )...יסעכת לא ,בושח יכהו
.(ןמזמ הז תא יתרמא
.ה ןרל וביגה
 
 
10/7/00 3:08
:תאמ
.הבוהאה יתרבח יתאל הבוגתב
?אה ,אל המו ןוכנ המ טילחתש התא ימ
ךסמה לומ םרשוא תא שפחל םיפידעמ ,רחא םדא לכ וא ,תנע םא
.םהל םשוביש באפב תופיפייתההו הגצהה ילב ,ישפוחה םנמזב
ךבל תמושתל זא ,תוקרבופמ םהש תנעטש ,תויפרגויבה וליאו
םיאיצממ םויה ךשמב םג םהב יתלקתנ ינאש םישנאה תיברמ
אלש תוישיא רפוס םג ,תללכושמ היפרגויב קר אל םמצעל
.וריה רפוס ףא תשייבמ התייה
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/7/00 20:12
ןר :תאמ
???םיקפקופמ םיכודיש ירתאל הבוגתב
.אל המו ןוכנ המ טילחהל בתכב ןוישר יל שי .א
,ינא יכ ,םירחא תומוקמב בבותסהל ליחתתש יאדכ ילוא .ב
.ראתמ ךנה ותוא גוסהמ םישנאב לקתנ אל ,יתחמשל
ןרל וביגה
 
 
10/7/00 9:49
:תאמ
.הבוהאה יתרבח יתאל הבוגתב
םש תונתנש תויצפואהש הז ,תוממהמו תופי ןלוכ ןהש אל הז
ארונ ."הריבס" ,"הפי" ,"דואמ הפי" "תממהמ" :ןמקלדלכ ןה
.המל ןיינעמ .היה אל לבא ,"תרעוכמ" בותכל יתיצר
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/7/00 10:07
:תאמ
.הבוהאה יתרבח יתאל הבוגתב
.םירעוכמ םישנא ןיאש
.רתוי ךמצעל ןגרפתש םג יאדכו
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/7/00 10:23
לעי :תאמ
ןיבתו רגבתתל הבוגתב
.תורעוכמ תופדעה שי .םירעוכמ םישנא ןיא .ןוכנ
שידאו חושק רבג ףידעהל :לשמל ומכ
לעיל וביגה
 
 
11/7/00 0:18
םיהולא די :תאמ
םירעוכמ םישנא ןיאל הבוגתב
..בורה םהל םיארוק םתס ,םירעוכמ םישנא ןיא , ןוכנ
םיהולא דיל וביגה
 
 
10/7/00 20:31
ןר :תאמ
ןיבתו רגבתתל הבוגתב
םישנא שי ,ירעצל ,ןיידע לבא ,יתנבהו יתרגבתה
.ימינפ ןפואב םגו ינוציח ןפואב םג ,םירעוכמ
,תצק דוע ימצעל ןגרפא ינא םא ,ןוגריפה ןיינעל רשקבו
!?תנע תבשוח תא המ...םזגוממ רתוי הברה היהי רבכ הז
ןרל וביגה
 
 
10/7/00 20:52
תנע :תאמ
ןיבתו רגבתתל הבוגתב
תורצמ םתס הז תא השוע ךל ןגרפמ אלש ימש תבשוח ינא
םימעפל ...ךתוא יתרהזה אלש ילש תועט לבא ,ןיע
וליפא םימעפל ,םירחאב דואמ קזח הפ םיחלתשמ םישנא
ימלו) עדוי התא םינופפלמ תנוע ,רשקל רשק ילב םג
זא (...לגרודכב הגיל ןיאו לסרודכב הגיל ןיא אלש
....תויסרגא איצוהל הפיא םישפחמ םישנא
רבג הלחא אוה ןר ,םה רשאב "תוננב" יאב לכלו
,םכח ,ןונש ,(....ןיעידומה ליחו תויזנכשאה תורמל)
...המשנ וליפאו ינטנופסו שיגר
תדדועמ ינאשכ ךרדב שפנ ףוריחב הנגמ ינא יתעד לעו
....תוחלצהו תונויסינ לע תורפסמה תובוגתה תא
תנעל וביגה
 
 
10/7/00 23:03
ןר :תאמ
ןיבתו רגבתתל הבוגתב
תורמל ,תואמחמהו הנגהה לע הדות ,המשנ יתנע
.המיזגמ תצק תא יתעדל תוחפלש
ןויסנמ רתוי יתוא חמשמש רבד ןיא ,תעדוי תאש ומכ
םישנא דמגל תונמדזה יל ןתונ הז ,יב חלתשהל
אלש םישנאל ןיינע תצק ףיסומ הז לודגבו ,ספאל
.(...ינעי םישאונ) טנרטניאב ךודיש םישפחמ
םירמוא תוחפל הככ ,שיגר ךכ לכ אל ינא ,בגא ךרד
( :...יל
ןרל וביגה
 
 
10/7/00 16:47
תנע :תאמ
.הבוהאה יתרבח יתאל הבוגתב
םיפסכ ינינעב לבא תומכחו תופי ונחנאש םהל יריבסת יכלו
...........םהל שיש המ לע רבדל תופידעמ ונחנא


:))
תנעל וביגה
 
 
10/7/00 15:30
תנע :תאמ
.הבוהאה יתרבח יתאל הבוגתב
ךומכש ןיעידומ ליח אצוי יזנכשא ,םמתת לא לכ םדוק זא
הקיקשב תארק ,( (:....יתא לש הבתכל הבוגתב תרמא התא)
רבכ התא ,האור התא .ךויחב תבגה וליפאו ןאכ תובתכהמ המכ
לע ךויח הלעמש רתא ךיינפב יתפשחש הדבועה םצע לע יל בייח
.(: ?אה ךייחלמ בושח רתוי המו ךיינפ
רתוי ףצרב בותכל לגוסמו עדוי התאש תוארל יתחמשש הצוח
אל ינא וישכע ךל דובא והז ,ויקיסיאב םילימ שש-שמחמ
...תולקב ךל רתווא
.קדוצ בושו קדוצ ,קדוצ התא ,יריקי ,ןיינעה םצעלו
,ילד לזמ ינאו) טוטרמס שי ילד לכלו הסכמ שי ריס לכל
תא אצמת הפיא עדוי ימו (?ךיילע רמוא הז המ זא ,תמאב
,רפוסל רותב ילוא ,םירבח ןיב ילוא ,הדובעב ילוא .ךלש
לש םירבח ...החפשמ יבורק אל ייה ,ייה) החפשמב ילוא
קר ...ילואו רוזמרב ילוא ,האפרמב ילוא ,(...החפשמ יבורק
.טנרטניאב ךלש קלחה תא אצמת ....ילוא
תדועת ןיא .ירשפא הז .תרחא היצפוא לכ ומכ היצפוא וז
.ירשפא הז לבא ,תוירחא
דיתע היהי םא עבוק ינוציח הארמו םייחטיש ונחנאש ןוכנו
.וילע בושחל רבד דוע הנה לבא אל וא
תונב .160-165 הבוגב תונב ףידעמ ישיא ןפואב התאש רמאנ
ישיא ןפואב התאש רמאנ ,....ךתוא תוציחלמ הזמ תוהובג
רמאנ ,הז תא ךל תושוע אל תוינידנולבו תויטנורב ףידעמ
יכ ךתוא תונבצעמ תופודשו בוט ףוג םע הלאכ ףידעמ התאש
ךייניעב תופידע רוע תוריהבש רמאנ ,םילוחכ םינמיס םיראשנ
םייניעמ תופי רתוי הברה ןה תוקורי םייניעשו תוהכ לע
.ךיילע ףדעומה ינוציח הארמ ונייפיא רבכ הנה ,יוא ,תומוח
התא תוחפל לבא ,יברב תבוב רצוי רוביחה דימת אלש ןוכנ
הזמ הנוש ןהלש יטמכסה ינוציחה הארמהש תונב שוגפלמ ענמנ
....יולת רבכ ראשה .....בהוא התאש
עמשת הנושארה ןופלטה תחישב הרוחבה םאש איה תפסונ הדוקנ
השיגפ ועבקתש דע התיא רבדל ךישמתו תניינעמ הרוחב ךל
תחיש ירחא דימ ךתיא שגפת הרוחב לכ אלש תענכושמ ינא)
ךותו (....םירשע ,םיימעפ םעפ דוע ורבדת ילוא ,ןופלטה
תונוכת הלצא ההזתו ףוריטב המכחו הנונש איהש הלגת ידכ
ליחתתו ,םינשה לכ התיה איה הפיא תוהתל ךל ומרגיש יפוא
שי רבכ ןווכתהל ילב ,פוהו ,םכלש ןופלטה תוחישל תוכחל
...תושגר לבא ,הבהא אל ,תושגר
רבכ תאז לכב יכ ,הנוש תצק היהת השיגפהש תויהל לוכי
ךל היהו ,ינשה לע דחא תצק םתדמלו ,םתרכהו ,םתרביד
?ךל תיארנ אל איה יכ ךותחת והז זא ,התיא רבדל ןיינעמ
וחלסיו ,הנימאמ ינא לבא ,תמייק תורשפא טלחהב תאז .ילוא
תורוצמ תצק םיגרוח םהבש םירקמ םנשיש ,תויביאנה לע יל
.תוימוימויהו תועובקה תוגהנתהה
תיבב הרוחב לש הנוויכל וניתשה אלש ילש םירבח יתיאר רבכ
אלש וז ומכ קוידב ,תושעל המ תיארנ םהלש הרבחה לבא ,הפק
....הנוויכל וניתשה


לע תדרל באפ הזיאל ינאו ןרק התא ,דחי םעפ אצנ ילוא ,בגא
((: ......בוט הקשמ הזיא
(???ךל רתווא ינאש תבשח)


רבד ..עסונ התא ,ייתומולח רבג ...יבוהא ,ןורחא הזמצוחו
....יביטנרטלא תומולח רבג שפחל אלא תורירב יל ריאשמ אלש
((:
.....הפועתה הדשב דרפהל אובא ןכ ינא ילוא ,ונ בוט
תנעל וביגה
 
 
13/7/00 12:52
קילאח :תאמ
.הבוהאה יתרבח יתאל הבוגתב
,ןר יה
,תורישע / תומכח / תופי םישנש יוגש ןפואב חינמ התא
לש ןתוכזב הלפנ דבלה תללקו ,םיחלצומ הבהא ייחמ תונהנ
FLASH יל שי זא .תובדנה תוצבקמ / תומוטמוטמ / תורעוכמה
אל קר החילצמ דואמו / המכח / הפי ינא .ךליבשב ןטק NEWS
...ינומכ והשמ אצמלב
קילאחל וביגה
 
 
13/7/00 21:18
ןר :תאמ
.הבוהאה יתרבח יתאל הבוגתב
,(קינ הלחא) קילאח ייה


תורישע / תומכח / תופי םישנש חינמ אל שממ ינא ,תישאר
אל םג ינאו הז תא יתנעט אל .םיחלצומ הבהא ייחמ תונהנ
ןה רשא תא אוצמל ןהל לק רתוי חוטב ,ןכש המ .ךכ בשוח
.תושפחמ
לע ,יקלח ןפואב ולו ,ךומסל רשפא יא יכ היה יתנעטש לכ
"םידמעומ" לש ,םיכודיש ירתאב םיעיפומה םירואיתה
רופיסה - היארלו .םארמ תומלשו םהיתולעמב םיגילפמה
רפסמ דועו ,ךשמהב עיפומש "הכלהש תאז" לש ןנערמה
ןודנ תשרב ןויסינ דימתש רמוא ינאש אל הז .רתאב תובוגת
ןמ אצוי שי ללכ לכל - אבצב יתוא ודמילש ומכ) ןולשיכל
הארמ בוטש רובס ינא ןיידע לבא ,(ללכה
,םימיזגמ םלוכ טעמכש רמאנ יאוב ,םוכיסל...םייניע
.םוק.דיפוקב רבח תשפחמ אל חטב רב ידנסו


( : תאצמ הנה...תאצמ אלש תנעוט תא המל ,תינש
ןרל וביגה
 
 
13/7/00 21:28
תנע :תאמ
הרקיה קילאחל הבוגתב
!!! הההההא


...טיידה היה ךיא ונל ורפסתו םינופלט ופילחת ילוא


...והשמ ןאכ הרוקש המדנ והשימ דועלש וא הדיחיה ינא


...קילאח םע תוחפל זא ,יתיא אל םא ...יתמשנ ןר
.החלצהב
תנעל וביגה
 
 
14/7/00 0:15
ןר :תאמ
...ול הרקי הזש יתעדיל הבוגתב
...קילאח
ןרל וביגה
 
 
23/7/00 22:01
קילאח :תאמ
...ול הרקי הזש יתעדיל הבוגתב
ok, i'm game
....ךשמהב םיחוויד - תנעו ,ליימ-יאל הפצת ,ןר
;)
קילאחל וביגה
 
 
24/7/00 10:03
עצמאב העוקת :תאמ
...ול הרקי הזש יתעדיל הבוגתב
ךתוא העלבש יתבשח ?תייה הפיא ,קילאח ייה
,המדאה
תא תבתוכ אל תא המלו ,רהמו םיחוויד הרקמ לכב
?ךלש ל"אודה תבותכ
!החלצהב
:-))
עצמאב העוקתל וביגה
 
 
24/7/00 12:55
קילאח :תאמ
...ול הרקי הזש יתעדיל הבוגתב
,הפ ינא וישכע (...הדובע) םיל רבעמ יתייה
.גואדל אל
ךרדב) להבנ אוהש וא ,ןיידע ביגה אל ןר זא
תויביטרסאה תא לוכאל ךיא םיעדוי אל םה ללכ
וא ,(תוילרבילה תורהצהה לכ תורמל ,ונלש
.ןמז תצק דוע ול ןתינ ...ש
(-; ףרוצמ יליימיא
קילאחל וביגה
 
 
1/8/00 14:52
תינומלפ-תינומלא :תאמ
...ול הרקי הזש יתעדיל הבוגתב
....םהל םיביגמכ םילהבנ םלוכ םה
?? םישוע המ
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
 
24/7/00 14:54
תנע :תאמ
...ול הרקי הזש יתעדיל הבוגתב
לצא הז תא יתיאר םויה דע ,הרקי העוקת
,יתצייצ אל זא יל עגנ שממ אל הזו םירחא
הז תא ךפוה הז ,ילצא הרוק הזשכ םעפה לבא
.ישיאל
לבא תאש תבשוח תא ימו תא ימ תעדוי אל ינא
יכוויתב ליחתה ןר ןיבו קילאח ןיב ןמורה
תחיקל ילב השקבב זא (...רתוי וא תוחפ)
.טידרק
?ייק.וא
....םכל הנותנ יתכרב ,קילאחו ןרו
:-)
תנעל וביגה
 
 
24/7/00 16:04
קילאח :תאמ
...ךל תפכא אל םאל הבוגתב
קילדמ חטב הזש וליפא) בירל אל ,תונב יה
העוקתל לבא ,םינושאר תוכז תנעל (...ןר תא
...עגונ ארונ הזו ,תפכא םג
.חוודל המ הברה יל ןיא םייתנב
?ללכב הנתמה הווש ןר ,תנע
קילאחל וביגה
 
 
25/7/00 0:33
תנע :תאמ
...ךל תפכא אל םאל הבוגתב
,יצחו םייעובש דועב תוחנאל יתוא שטונ אוה
...דומלל עסונ ,ונעי טנגיליטניא


...תעדוי אל זא


...ךרדב ילש ליימיא לבא
תנעל וביגה
 
 
25/7/00 9:23
קילאח :תאמ
...הניבמ ינא ףקותב ךלש ןוכרדה ?ולתל הבוגתב
תירבעב ךלש ליימ-יאה תא יתלביק ,ייק וא
.(יתרבגתה לבא לוגרית שרוד) הכופה
לבא ליימ-יא ןרל יתחלש ,גאודש ימ לכל
.םולכ ,צליז ,הדנ
אוה ,היהי אל אוהש הווש המכ ,יעמשת
?בגא-ךרד ןאל ...עסונ
קילאחל וביגה
 
 
14/9/00 18:16
rthfdhfhfghfhfg :תאמ
.הבוהאה יתרבח יתאל הבוגתב
ghfghfghfg
rthfdhfhfghfhfgל וביגה
 
 
25/8/00 22:56
tom :תאמ
תמעוז תינויצ הבוגתל הבוגתב
!!!??תות
!!אסחיפ הז
tomל וביגה
 
9/7/00 23:46
tamar :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
.הסג הלימ ןיידע וז ייניעב םיכודיש לבא ,החילס
,(אמגודל הזה רתאה ומכ) םירוחב ריכהל םוקמ םצעב ןה תורגסמה בר
קר דדועלמ רתויש ,וללה םיכודישה ירתאב ךמצע תא עגייל המל זא
לכש ינש דצמ .תרחא וא וזכ הדימב תשאונ תאש הדבועה תא םיריבגמ
.ול בוטש המ השעי דחא
tamarל וביגה
 
 
10/7/00 1:00
ימיש :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
...ןכתא ןיבמ אל ינא
שגינ רבכש דע לבא םייחל גוז ןב תוצורש תודומו תוצור ןתא
טושפ ןתא ,הבבס עמשנו ,...רדסב הארנ אוה הלאוו ,רוחב
.ןכל אב אל הז המ ולאכ רוחבה תא תופנפנמ
לש זובזבו המשל תועיבצ תאז לבא העוט ינא םא יתוא ונקתת
ילוא לבא טיפ דרב ומכ הארנ אל ילוא יתרמאש ומכ ילואש והשימ
.לכה תורמל תושפחמ ןתאש הז אוה
.ירעצל טעמ אל םיברב תארנ העפותהו
ושעת אנ-לא "יתנוכשה" באפל תועיגמש תורוחב ןתוא ייבגל
ןתאש ןנצמה הקשמה תלוז רוחבב תונינועמ אל ןתא םא םייניע
.תותוש
רוציל יתסינו רמוחה תא יתקדבש הדומ ינא ,טנב תויורכהה אשונל
רתוי הברה ריכהל לוכי הזה ןמזב ינא ,ןמזה לע לבח לבא רשק
.טנב רשאמ םירחאו הלאכ םיעוריאב
ימישל וביגה
 
 
10/7/00 10:09
דחאוו ףוסוי :תאמ
תוחיתפ םע הרוחב השורדל הבוגתב
.ימיש קדוצ
ידיל אב ןהלש םזינימפה .תוסאבמ הז המ תוילארשיה תורוחבה
רבגל הרישי הינפל עיגמ הזשכ .תויסרגא תאצוהב קר יוטיב
.ןפשה דלונו - האיבלה המלענ םואתפ ,באפב הווש
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
10/7/00 16:19
תנע :תאמ
תוחיתפ םע הרוחב השורדל הבוגתב
.םיקדוצ םתא ?דחאוו ףוסויו ימיש המ םיעדוי םתא
רבכ םא .םיתייעב תוחפ אל םתא ,דוע המ םיעדוי םתא לבא
דעצ ךלא ינא זא ,תולובגה תצרופ דיקפת תא ימצע לע יתחקל
....המידק
תא חותפל טנרטניאב העדומ הארש רוחב רחוב ךיא םיעדוי םתא
.טושפ דואמ ?החישה
,הא .....םע רבדל רשפא ......מה ....הא ...הא ..."
...תעדוי תא ונ ....ב העדומה תא יתיאר
.מממממממה ....מה...מה ...תנינעמ דואמ יל תיארנן
טושפ ...הז תא השוע ינאש הנושאר םעפ תאז ,תמא'ת דיגהל"
שגפ אקווד ילש רבח לבא ,הלאה תויוטשב ןימאמ אל ינא
ילואש יתבשח זא ....דחיב םירג רבכ םהו הקותמ שממ יהשימ
"...הסנא ינא םגש יאדכ


עמשנ הזה טפשמה ירה ...הז תא תישע אל דוע םעפ ףא ,ןכ ןכ
?המל ?םירישי תויהל אל המל ,םלקודמ ךכ לכ
תנעל וביגה
 
 
10/7/00 23:38
ןר :תאמ
....ומצע לש תשבדה תא האור אל למגהל הבוגתב
?תולעמ 180 ראווצה תא בבוסמו ץמאתמ שממ אוה םאו
ןרל וביגה
 
 
11/7/00 20:27
תנע :תאמ
....ומצע לש תשבדה תא האור אל למגהל הבוגתב
:-))
תנעל וביגה
 
 
10/7/00 15:45
יתא :תאמ
תוחיתפ םע הרוחב השורדל הבוגתב
הזכ התא םא ?"המישמב תוקבד" ךרעה לע תעמש אל !!!ימיש
?ךל ךליי ילוא זאו ,רבדל ליחתת ,םעפ דוע אובת זא םיהדמ
,ונירחא ורזחיש תצק ?"םישנ" תצק שיגרהל תוצור ונחנא ילוא
ללגב אלו םילדתשמ תמאב ,םיצור תמאב םתאש שיגרהל ונל ונתיש
הבוט הרוש שממ הז ,יוא) ראבה ותואמ ונינש ונחנא הרקמבש
.(?אל ,רישל
לגרתל תצק ?עשעתשהל תצק רשפא יא ,שי המ ,םייניעה ןינעבו
זבזבל לבח אל ?למיר םויה הלוע המכ עדוי התא ?למירה תא
הנפתתשכ .קתומ ,ססקרבאב תוארתהל ?תות יריקד לע ףועפיע
.(?ונ ?תמאב ,ונ) ...22 םולבנילילב תורוחבהמ
יתאל וביגה
 
 
11/7/00 1:25
ימיש :תאמ
ראבה ותואמ ונינש ונחנאל הבוגתב
,הרוהט המשנ יתא
, תושעל המ ךא תוקבדה ןיינע תא יתמשיי םגו יתעמש
יפ ףאו םישק רתויכ םינמתסמ תשרב תוננב ירחא םירוזיחה
."םיליגר"ה םירוזיחהמ המכ
םירחאב עגופ וא / ו אב אל הז דוע לכ עשעתשהל יוצרו רתומ
ולו יעגפת אל תא ,ךתוא ריכמ ינאש ומכו ,(ןיינעה םצעל)
.הלאכ םירבד תושעל ידכב הבוט ידמ רתוי תא יכ תחא שפנב
המכ ,המ לבא (...תמוסריפה לע ומלשיש) הבבס םוקמ ססקרבא
תלאוש תא םא דמחנ ייד הזו ןופלט 'סמ םע יתאצי םשמ םירטמ
...יתוא
??? לזמ ףילחמ םוקמ ףילחמ
ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
1/8/00 14:57
תינומלפ-תינומלא :תאמ
תוחיתפ םע הרוחב השורדל הבוגתב
,תניינעמ ינא םנמאש יל ורמאש םירוחבה לכ םע המו
- תרמוא תאז ) ...קילק היה אל לבא ,המיסקמ ,תיטנגילטניא
???? וכו ( / הבוטח / תינידנולב קיפסמ אל ינא
---
ילעי לש התינבתב קוידב אל ןהש תורוחב ףנפנל םינושארה םתא
...רהוז רב
---
ינאש ( ןלציל אנמחר ילש רבח היהש ) רוחבמ םג יתעמש רבכו
....םיקיפסמ ןיקוקיז ןיא סקסל לבא - תרדהנו תמלשומו המיסקמ
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
10/7/00 2:50
דלפ ישוי :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
.יודיו לכ םדוק
.השוע ינאש המב בוט ינא ,הזב האג יד ינא .קט ייה שיא ינא
רקיעב .והשמ היה אל הז .תשרה ךרד םישנ ריכהל יתיסינ :2 יודיו
ףידעמ ינא לבא ,יחטש הז ילוא .המ עדוי ימ וארנ אל ןהש ללגב
ךיא בהוא ינאש יתעבקש ירחא קר ,יהשימ לש תוימינפה תא תולגל
,םיינוציח םירטמרפ לש הרוש הזיא אל הזש ועדתש קר .תיארנ איהש
ןתינש המ לכל רבעמ םירבד העיבמש ףוג תפש הברהב יולת רבדה
.םהנימל תויובתכתה וא םיט'צב דיגהל
ףא ,תושעל המ ,יתלצנתה בוט .שפחמ ינאש המ הז ,יונב ינא הככ
.םלשומ אל דחא
םירבג ,יל הארנש יפכ לבא ,לילכהל הצור אל ינא ,רבד דוע
ךרדב הרישי תרושקתמ םיענמנו ,םילימ ירוחאמ אבחתהל םיפידעמש
שי תוינדחפ םישנב לבא ,םישנה יבגל ל"נכ .םיצימא שממ אל ללכ
.(סרטסיד ןיא לסמד ע"ע) םימעפל קילדמ והשמ
.ול בוט המ השעי דחא לכשו ,בוט קר היהיש
דלפ ישויל וביגה
 
 
10/7/00 10:22
ןהכ זעוב :תאמ
םייתנוכש םיבאפ ףידעמל הבוגתב
ןודנולב דחוימב .םייתנוכש םיבאפ ףידעמ ינא םג
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/7/00 10:26
לעי :תאמ
םייתנוכש םיבאפ ףידעמל הבוגתב
...רמוג היתועורזב התאו רקובב ןושאר םוי הז ירחאו .ןכ
(קפאתהל יתלוכי אל .תויניצה לע החילס)
לעיל וביגה
 
 
10/7/00 10:26
לכימ :תאמ
םייתנוכש םיבאפ ףידעמל הבוגתב


ךומכ יתבשח םישדוח המכ ינפלש ךל דיגהל תבייח
ינפל התלגינ טנרטניאה ךרד תויורכהו תונויסנ רפסמ רחאלו
תניינעמו השדח הדבוע
לוכי התא ,ןקנקה תא םדוק אלו םדא ןבה תא םדוק ריכמ התאשכש
וליפאו ואולמו םלוע תולגל
.בושח תוחפ הברה ןקנקה זאו תרכהש תוישיאב בהאתהל


הייארמ יתלספ םירבג הברה ךכ לכ יכ יניעב האלפנ הדבוע תאזו
ןומה ךכ יתצמחה ילואו
...דועו דועו םיקיחצמ , םימכח , םימיסקמ םישנא


עיגמ התא טנרטניאב תורכיהה תרוצ ללגב דעב שממ שממ ינאש ךכ
המשנל רהמ רתוי הברה
ןומהב תבקעמ תינושארה הכובמהש םינב לא םינפ תושיגפב רשאמ
םידברה ףוליק תא ןמז
.שפנה לש
לכימל וביגה
 
 
11/7/00 1:23
תינומעה המענ :תאמ
םייתנוכש םיבאפ ףידעמל הבוגתב
לש הבהא הזמ האצי וליפא םימעפ המכו ,יתיסינ ינא םג ,בוט
שממ
םישנא לצא ןורתיפה איה ילואו ,יניעב תירקיעה היעבה לבא
םירחא
דמוע ימ םיאור אלש הזבו ,ףלקתהל לק ארונ טנרטניאבש ,איה
,רוחאמ תצק תוראשנ תומודקה תועידה םע דחיב תואיצמהו ,לוממ
.הלודג הנכס םג הנומט


אל הז לבא ט'צב אל אקווד ,תשרב םיהדמ שיא יתשגפ ןמזמ אל
רורב היה ליחתהש עגרהמש ,קומע דאמ ישפנ רשק רצונ .ןיינעה
.תואיצמב םוקמ םושל ליבוהל לוכי אל אוהש
,םיאליג שרפה הנש 20 ומכ ,דחא ףאל םיזיזמ אל תשרבש םילדבה
ןיטולחל םינוש םירזגמ וא
.לילעב ירשפא יתלבל תואיצמב רשקה תא וכפה


שממ שממו ברקתהלו ברקתהלו ברקתהל רשפאש באוכ תצק הזו
בהאתהל
.םולכ הז םע תושעל רשפא יא real lifeב 'סלכתב לבא


תוארל ,םדוק ןקנקה תא תוארל ףידע םימעפל ,תורחא םילימב וא
קרו ,רדסב אוה םינכשהו םירוהה ודיגי המו רזגמהו ליגהש
.בהאתהל ךכ רחא


.הבשחמל הדוקנ םתס
תינומעה המענל וביגה
 
 
13/7/00 12:13
דלפ ישוי :תאמ
םייתנוכש םיבאפ ףידעמל הבוגתב
ילקיטילופ םגו ,דיגהל עיגרמ דאמ ילוא הז ,לכימ יארת
םג ,ינניח ןקנק םע םישנ ,ישיא ןויסנמ לבא ,טקרוק
,באכ תוחפ ,םילוכסית תוחפ) תינניח רתוי הברה התיה ןתוישיא
.(תוקחדה תוחפ
ךבוסמ ךכ לכ אל הז רדסב תואריהל לבא ,דיגהל םיענ אל
.טרופס תצק ,חופיט תצק .עוציבל
שי .הדילמ תויטקרונא לע וא יפוי תוכלמ לע רבדמ אל ינא
הווח ןהמ תדרויש ימ יכ ,םהמ םידרוי אלש םומינימ ייווק
אל תישיאש ,תוישפנ תונגאלאבו בצע לוכסית הברה הברה הכותב
.הז בלשב יתוא תוניינעמ
תוצורש םישנ ןתוא לכ םג (ןלצע דאמ ינאו) לוכי ינא םא
.ןנקנק לע אלו ןכותבש המ לע ולכתסיש
דלפ ישויל וביגה
 
10/7/00 11:12
ןטקה ןר :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
ודיגת
תא ינא ,ןבומכ תיטרואית) ?התוא שוגפא ינא הפיא הנשמ הז המ
(בהוא דואמ ילש הרבח
ינוריעה יוחמתה תיבב ,יתנוכשה חזרמה תיבב היהי הז םא הנשמ הז
.ימואלה תונוזה תיבב וא
םיכודיש הלימה) "םיכודישה" ירתאב םדא ןבה תא םיאור אלש ןוכנו
(?תוקרי ראשו שורופ כ"ח,ךש ברה לש תויצטונוק םכל השוע אל
איה תינוציחה הרוצהש תונמדזה לכב םיריהצמ םישנא ןומהש ןוכנו
.......ןוכנו ןוכנו ןוכנו רטמרפ-ה אל
ללגב רקיעב ונגוז ינב תא לוספל םיטונ ונחנאש ודות לבא
תרוצ וא הלש הנטנטקה סרכה ללגב אלו םהלש יפואב (ונתעדל)םיקאפ
.'וכו הלש הזחה
,םדא ןבה לש שארה תא טולקל היצפוא ונל שי תויורכהה ירתאב
חולשל טנרטניאב םויה רשפא ,אל וא ונימאת ,םירקי םירבחו
.םדא ןב שוגפל ומכ טעמכ הזש הככ !!!!!!תונומת
הרבחש טייד דניילבל םעפ ףא האצי אלש הרוחבה םוקת ,הזמ ץוחו
.הל רדיס הבורקה היצוציפה לעב וא םי'גהמ,דרשמהמ
טייד דניילבל דוגינבש קר רבדה ותוא קוידב םה תויורכהה ירתא
שגופ התאש ינפל ,רנטרפה לש ונקנק לע תוהתל הלוכי וליפא התא
.ןורתי !!!הל הל יל הפוה .ותוא
וליפא ינא ךפיהל ,לוספ םוש הזב האור אל ינא ,םישנא רוציצקה
.תונורתי המכ םש האור
וילאמ ןבומכ וא ,םייוכיסה לכ דגנכ ,הרקמב אל וא הרקמבש קיפסמו
אל המל זא ,החלצה זוחא 100 הז ךליבשב ,םיהדמ והשימ םש תשגפ
?תוסנל
ןטקה ןרל וביגה
 
 
10/7/00 19:58
תנע :תאמ
תנע םע אקווד ינאל הבוגתב
.יתיא "אקווד" התאש תרהצה המל הניבמ אל קר ינא
המגיטסה ללגב לבא םימיכסמ ןאכ םיברש תבשוח ינא ?אקווד המל
םוקמב תורשפאה תא לוטקל ופידעי םה החידאפמ ששחה ללגבו
.תילאיר איהש תודוהל
.יתעד קוידב וז .תויהל לוכי הז םייוכיסה לכ דגנכש תרמא הפי


ףיכ ,אלפנ תבתוכ תאש אוה רמאל יל שיש המ לכ ,הכלהש איהלו
תא תקזחמ ינאו (....ןתוד הלא לש רמאמב תרמאש המ םג) אורקל
אוה םא ...הככ הז לע ילכתסתו שפחל יכישמת .ישאיתת לא .ךיידי
5 דע 1 לש הארמ תלקסבש דיגהלו ראווצ ילב השיגפל עיגהל זיעמ
ךלש תימצעה הכרעהה תא גרדשל הלוכי טלחהב תא זא 4 הארנ אוה
....ןוחטבה תא התיאו
תנעל וביגה
 
10/7/00 12:42
חרוא רבוע :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
הא
חרוא רבועל וביגה
 
10/7/00 12:49
המענ :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
דיתעל ילעבו ילש רבחה תא ינא) םיכודיש ירתא הריכמ אל ינא םנמא
.היעבה המ האור אל תמאב ינא לבא (ט'צ רתאב - הנשיה ךרדב יתשגפ
קר הז לבא םאתהב תרוכשמ שולת יל ןיא) הקוסע הרוחב ינאש חיננ
ינאש חיננו (תוינמב םוקמב תויוטשב ימצע תא הקיסעמ ינאש ללגב
התא ובש םוקמב והשימ שוגפל ינויגה אל ,טנרטניאב הברה תבבותסמ
םימישרמו םיאנ םישנא םג טנרטניאב שיש ינויגה אלו ?הברה בבותסמ
?םיטטוחמ םינבג קר אלו (םכומכו ינומכ)
םלוכש ומכ ,רבדל ונלחתה .ט'צ רתאב ילש רבחה תא יתשגפ ינא
דחא תוארל ילב םג) הימיכ התיהש ללגב לבא ,םיט'צב רבדל םיליחתמ
רשפא יאש ןבומכ .האלה חתפתהש ,דחוימ רשק ונניב רצונ (ינשה תא
םע יתשגפנ ילש רבחה תא יתשגפש ינפל) ינוציחה הארמהמ םלעתהל
רובעל יתצלאנש דע ינוציק הכ היה ןוסאהו רחא ט'צמ רחא והשימ
.ינושאר םלהמ ענמהלו תונומת חולשל רשפא ןכא לבא (ט'צ
המל ,תויורכה ירתא ,םיט'צ .הז לע וכל ,(םינבו) תונב רוציקב
םג ולו יתשגפ אל באפב םייניע תיישעל יתשדקהש םינשה לכב ?אל
םגו ילש רבחה תא יתשגפ ט'צב .םיישדוחמ רתוי קיזחהש דחא רוחב
.םייתימא םידידי המכ יתשכר
המענל וביגה
 
 
10/7/00 15:53
תנע :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
.ךב האג .המענ התוא תקחיש
יבז םידלי קר אל םיבבותסמ םיט'צבש "תוננב"ו םע לבק תחכוה
.הלאוו .םטוח
הז המ זא ,ןתחתהל םידמוע ט'צב הריכה ותוא ,הרבחו המענ ,הנהו
.םירשואמ םהשו םהל בוטש רקיעה ?וריכה הפיא קבאר הנשמ
ברל תרבוחמש ,הסג הלימ וז םיכודשש םיבשוח ויה םהינש םא
ריכהלש םיבשוח ויה םהינש םא ,דוע ימ גשומ יל ןיאו ךש ,שורופ
?אה ויה םה הפיא החידאפ וז טנרטניאה ךרד גוז ןב


.ט"זמ ןומה ןומהו ,דובכה לכ
תנעל וביגה
 
 
10/7/00 20:08
ןר :תאמ
.ט"זמ .ףייכ הזיא ,יתוחא המענל הבוגתב
שפחלו טנרטניאב"הברה בבותסהל" ןמז ול שיש ימ ,לכ םדוק
ילוא .המענ ךביל תמושתל - קוסע שממ אל אוה ,גוז תונב/ינב
.בשחמה לומ אלו יוליבל הזה ןמזה תא לצנל יאדכ


בוטש המ השעי דחא לכש חטבו ,החלצה םע חכוותהל השק ןורקיעב
םתא וילע רבח רדיסש טייד דניילב ,ןיידע לבא ,וליבשב
םתרכה ותוא םדא םע השיגפמ ,המכ יפ יניעב ףידע ,םיכמוס
תורמל הז לכו)...ינא הז לבא ,םיכודיש רתאב וא יליל ט'צב
ןיידע ינא הז ללגב ילוא ,סטייד דניילב דגנ םג ןורקעב ינאש
(:...דבל


לע ןגהל יליחתת ,ןאכ םיבתוכש המ לכ םע םיכסהל םוקמב ,תנע
ידמלת) םייחל ןיינע ףיסומ הז ,תצק חכוותהלהו תחא הדמע
,יתבתכש המל ךלש הבושתה לע ןייתחסו ,(יתא הבוטה ךתרבחמ
...ךלש רוטהמ רתוי ךורא הז יתעדל
ןרל וביגה
 
10/7/00 13:03
חרוא רבוע :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
.רשוא תושפחמו תוריעצ תובוהא ןכל םולש
(ןבומכ ,רשואה)רתתסמ ונניא אוה ,דומלל רבכ ןתקפסה יאדוש ומכ
ןכל רכומש מ"סה 190 הבוגב זראמה לש םיגרוסמה וירירש ןיב אקווד
רוחב היה דוע ברעה תליחתבש זראמה .קירה ידובילוהה םולחה תא
זראמ קר אוה .באפ ול תוארוק ןתאש יתנוכש רוח ותואב יתנוכש
ףסואל םיזראמ םה םגש הלא ,וינרצי י"ע וב ונעטוהש םילבה ףסואל
הנומא לש בלשב יתייה דוע ינאשכ ,םינש הברה ינפל ...םילבה
,אספוקב תזחוא השא תרייוצמ הילעש אספוק יתיאר ,םיקיר תומולחב
תוזוחא תואספוק .ןכילעו ונילע ולכתסה ...השא תרייוצמ הילעש
הז ילבה לע הז םירזוחו םינונשו םידחוימ תויהל םיסנמ .תואספוקב
.תופיפוימ םילמב
םהב ןיאש םישנא .םיפי אל םישנא יתיאר אל םלועמ .יתובוהא
.םישלח לע רובג .םימכחל םכח ,םיפיל הפי תויהל המכוח אל .ןיינע
קשחתמשכ םג םדא ןב תויהל ומצע לע דבועש םדא ןב תויהל המכח
.םדא ןב דימת אל התא ירהו .התא תויהל
שופיחל םיאתמ םוקמ לכ .הבהאל הפי םוקמ לכ .תוריעצה יתובוהא
המ ?ךלש שיאה אוה ינש טבמ ורבעל תפעה אלש הז ילואו .רשואה
ואצ ,רקיעהו .טבמ דוע ונתו המישנ וחק ,ןכל עיצמ םצעב ינאש
,ורכז .תעה לכ ןהילע םירזוח ן/םתאש תולבוהמה הבישחה תונולבשמ
,דחא קר ,םילאיצנטופ םדא ינב לש םידראילמ םיררחתשמ המרז לכב
אקוודש אלפ הז ןיאה ,יארב וטיבה ,שממתהל וחילצה םיינש ילוא
תורתשעו וניפלא רגשל םג הרוקש המ הז ,תועינצה םשלו ?םתא
.וננאצ
תובוהא ייב
חרוא רבועל וביגה
 
10/7/00 19:07
הכלהש איהה :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
רתאה לש עצהה לע יתרבע .אלש תמאב ,הזל סנכהל יתיצר אלש תמאב
המ יל שי .דוע יתלוכי אלו תומכחו תונונש םישנמ וירמאמ ללש לעו
.הברה וליפאו ,אשונב רמאל
.ךסמה לש ינשה רבעהמ השאה לש הלוכסית הנהו
ךות לא החישל ררגהל (הדוותמו הדומ ,םעפ אלו) יתאטח ינא םג ,ןכ
השאש ילמינימה קוזיחה ליבשב ולו ,םינפ לוטנ םדא םע הלילה
לעב ,שיגר אצוי דימת אוה .םיהדמ היה ,ןכ .התודידב ימיב הקוקז
(לודג םיהולא המכ לע תורזחוממ תוחידב ילב) חבושמ רומוה שוח
,ךכ רחא .(ןפ רדנסכלא לע ןיא ,ןיא) הריש לע תמ שממ לבא ,תמו
לבקל ס'גנמו רזחמ ,(רקיעב ומצע לש) בנזה ביבס ינולבש עסמב
סופת (יובא) 'גייק סאלוקינש הניבמ תאשכ ,רבד לש ופוסב .ןופלט
תפסוהו שמחו םירשעה םוסחמ תא תיצחשכ תספספ רבכ ריבאה תאו
וליאכ) תבשל םהל רוסאש ןכיה קוידב םיבשייתמש םימרגוליק השימח
ולש לוקה .תרתענ תא ,(הנכלת דימו רקבל קר ואבש תובוט תויפ םה
ףדועמ דורצ ךלוק םג ,דורצו ךומנ רבדמ אוה ,ךתוא סיממ ןופלטב
םיישיא םימעטמ תשלוג החישה .לוקה ירתימ לע תסמעהש ןיטוקינ
.םיישיא םיספל ילוכו םיפדעומ םיבאפ/םיקחשמ/תורפס/הקיסומב
ההז המגמב היהו ךלש ןוכיתל תוכימסב דמל אוהש ,הלגמ תא םואתפ
ירגוב חרכהב חור ישנאש רמא ימ .תימיכ-תיגולויבה אקווד) ךלשל
הנבמב םילקיסיפ םימרוג תמאל אוה רתונש לכ .(?הא ,תורפסל גוחה
,(!ואוו) םיעשת רטמ אוה ,יופצ המכ ,ןכ .ךרדל הללאיו ופוג
אוה .ינטשל ךפה םינשה םעש קלח ינידנולב רעישו תוריהב םייניע
המותסל תוארהל ידכ ,תאז שיגדמו ,תורחא םילימב יזנכשא) ריהב
תוחפ אל ,םיהדמ חיוורמו רשכומ אוה ,(סאיצמ עסייורגא אוהש
.וטנ םיספא העבראמ
ךות לא תובכרומו תוקומע תוחיש ,שדוחמ הלעמל ךשמנ הז הככ
הנטק רצח םע ,עקרק תרידב רוגלו ןתחתהל וליפא חונ ,םש .הלילה
אל ,תבו ןב .םיינש דימת הז) תומש שי םידליל .דחא םנמונמ לותחו
םיחוטב םהינשו (הלימ תירב ושעי םדוקש רקיעה ,רדסה הנשמ
תא בירקהל םינכומ םה ,םיחוטבמ רתוי .ינש דצה לע ותומי םהירוהש
הבהאה ,ימיכ לכה .םתשגרה תא ששאל ידכ בהז טנרטניאל רוביחה
ולש ןיפהו הלש תולחשה לע תישאר עיפשמש לקימיכ איה תילאוטריוה
.חומה לע ךכ רחא קרו
.תענמנ יתלב השיגפה
ירבוע לש תונחובה םייניעל ץוחמ ,רכומ אל ,ןטק הפק תיבב םיעבוק
,הריבס העשב ,םפוצרפ לע תלגלגלמ העבה ילעב ,הארמל םימימת חרוא
.רחואמ שממ אל
תמאה .דודמל הליחתמו השיגפה ינפל תועש עבש ןוראה תא תחתופ תא
.הטאיד רחממ ,ארונ ךילע םיבשוי הלאה םימרגוליק השימחה ?קתומ
תושובלת שש ,ךופה ןוראה ,ךל הרק המ ןיבהל הקיפסמ תאש ינפל
קוידב ,ךיילגרל תוסומר הפצרה לע ןמצע ואצמ הארמה לומ תדדמש
ינימ לכ םישל ץוחל ךל הארנ םואתפ .שבי יוקינמ ורזחש ירחא
ידכ ,טנפהמ קוידב רפאתהל ,תחלקמה ירחאו ינפל ,םינפה לע םימרק
לעמ רוחשה ספה :םירבגל םוגרת) וביתנמ הטסי אל רניילייאהש
עבש םירוחש םייסנכמ לושיר וליאכב ךמצע לע תקרוז ,(ןיעה
ילענו הנפואה וצ יפ לע תצהוגמ אל תרתפוכמ הנבל הצלוח ,תוינימש
,לוסרק תעיקנ ללוכ ךל יופצש המ ,ןללגב ידעמת הלילח םאש ,בקע
םיריכמ םניאש םישנאש חוטב אלש ,ןרציל תוללקו ןרופיצ תריבש
ה'צלוד לש רודהמ ןיידע תא) םשובה לע .ךילע תובוט ובשחי ךתוא
תללקמ תא הרידהמ תאצוי תאש ינפל ,ןבומכ .תחסופ אל תא (הנאבאגו
התוא קשנל םתס ,הסינכב הזוזמ תנקתהו ךמיאל תעמש אלש ,ךמצע תא
.ופט-ופט-ופט .ערה ןיע דגנ
לכ לע ,הניפב תבשייתמו תושגרתה-רבואמ העש יצחב המידקמ תא
תא תרקוס תא םיששוח םיטבמב .הרקיש רקיעה ,הרקמב רשפא םא ,הרקמ
שממ תאש ,תעדוי תא בלב .תועבצא תבלשמו הפקה תיבב הלדה תוחכונה
יטיבת םתס ?הא ,וללה תולפטה תונומאה לכ ותחנ הפיאמ .תרגפמ
הרידה תא תראשהש ךב תפזונו םש תדמוע אמא ילוא ,ךפתכל רבעמ
הרידסמ תא ?ותוא יחקת ןאל ,ךיניעב ןח אצמי אוה םאו ,תנגלובמ
.םש אל איה ,ךתמישנ תא
.עיגה אוה
תפפוא ןשע תננע .ךלש תואירל םורתי אלש ,רתוימ ריווא תחקול תא
לודגו ספורה וזוכע תא חינמ אוהש ,ינפל עגר .בשייתמ אוהשכ ותוא
הארנ התאש בשוח התא םא ,רוויע חוטב התא" בלב תקעוצ תא םידמימה
ןווג םילבקמ םיריהבה וינפ ,הגיסנ וקב ילש ינטשה ."רגפמ ,בוט
ליגב יטנמרש רבג לש םינפמ רתוי ,הלשב הביאוג ךל תורכזמש בהבהצ
דחוימב ,םצעב .ץוטס לע םג ,שארמ תרתוומ תא םידלי ינש לעו 30
ךרומרמצ ךב הריבעמ ךב עגת וזה רעישה תמירעש בושחל .ץוטס לע
ילאמרונ הארנ םואתפש ךזוכע לש ץירחב תרצענו הרדשה דומע ךרואל
.הזה ראווצה לוטנ רוחבה דיל ןיטולחל
םיריכזמ אלא ,ךשוחב תרהוז הנינפכ םיארנ אל ויניש ,ךייחמ אוה
ףקיהמ רתוי םירצ ויתפשש ,תודשא רהזי לש הפב םייניש תפוסא רתוי
.תלפנ ךיא ,יובא .17 ליגב ךינתומ
תשוב ותמירז ךלהמב ,ךל עקתהל דתעתמ תנמזהש ךופהה הפקה וליפא
ןיטוקינ תפיאשו הרוסא המיגל ,העוטק החיש ,רצק לועיש .ךלש
.תללותשמה םיבצעה תכרעמ תעגרהל תפסונ
וא ךילא ומצע תא ןימזהל ז"כב הסנמ אוה ,ארונ תרהממ תא םואתפ
ותוא תעמוש תאשכ הסנו ןחלושה לע םילקש םירשע תקרוז תא .וילא
."עובשה והשיתמ ךילא לצלצא ינא" רוחאמ ארוק
.תוסופת תודמעה לכ ,ןתמה אנא ,ןכ םאו אלש הווקמ ינא .ילא ,וה
.אבה גנועה דע
הכלהש איההל וביגה
 
 
11/7/00 10:20
םיתותה תדלי :תאמ
תישנה תמאהל הבוגתב
הלוכי אל דוע ינא וישכעל ןוכנ ..היווחהמ תעזעוזמ ילוכ
לש ויה אל יל ויהש תורומרמצה זא הזכש הרקמ הזיאב ראפתהל
...תוהדזה
רתוי יתייה אל ילש םייחב ICQ -ב םישנא םע רבדל םעפ יתיסינ
דמול אוהש הדבועהמו דנליזוינמ קרממ יל תפכא המ - תממעושמ
וילאמ ןבומ .םיימוי רובעכ שטננ ןיינעה .היהי אל הזש המ
.יתעגה אל הקומע החיש םושלש
שממ אל ימויק ןפואב תרושקתב היעב םהל שיש םישנאש החינמ ינא
.'וכו םיטא'צב םג הזמ ואצי
ןייזל חוכ שי ימל...דיב תושעל ךישמא טושפ ינאש יל הארנ זא
םתס - ךודיש ירתאל םינופש הלאכל תנווכתמ אל ינאו) םירזול
(םינפה תא םהל םיאור םגש םיימויק םירזול
םיתותה תדליל וביגה
 
 
11/7/00 11:01
ןטקה ןר :תאמ
תישנה תמאהל הבוגתב
.תיתותה יתריקי
תריציב קסועו היוונידנקסב בשויש יאוודב םע רשקתהל יסנת םא
אלש חינהל ריבס תמאב ,םידבוע ידעוו קסע יתבל םי'זארטיוו
םיבורק רתוי םהש םישנאל תשרב רבחתהל יסנת םא לבא ,ורבחתת
וליפאו ,םימעפ הרק הז יל ,יוכיס ךל שיש חוטב ינא זא ךילא
לש ופוסב ןהל וססומתהש דואמ תופי םיסחי תוכרעמ הזמ ואצי
.רחא רופיס רבכ הז לבא רבד
תשרבו םייחב ינשל דחא רבחתהל םישנאל שיש תויתיעבה יבגל
.ךתיא םיכסמ ינא
השק ול היהי גוז ינבל רשקתהל תרחא וא וז הביסמ השקש ימל
היעבה תא ףוקתל לכוי הצור שממש ימ ילוא לבא ,תשרב םג
ינאש ,הזה ןגמה ריקב תוצרפה תא אוצמל תוסנלו תרחא תיווזמ
.הלק היעב םע םיניוצמ םישנא טעמ אל ללמאמש חוטב
ןטקה ןרל וביגה
 
 
11/7/00 16:11
יגידע :תאמ
תישנה תמאהל הבוגתב
הזה ןמזבו ילאוטריוה םלועב םינש 5ל בורק תאצמנ ינא
תונכות ללוכ) תונושמו תונוש תונכות הברהב שמתשהל יתקפסה
םיסופיט רופסניאב תילאוטריו לקתהל ,(םיסאיביב לש טא'צ
,תאז לכבו .תירבעבו תילגנאב םייוניכ הברה ףילחהל ןבומכו
תא וללכ תשרב םיינומלא םינב םע ילש תוחישה לכ טעמכ
:תואבה תויתומלאה תולאשה


?ךמולש המ .1
אל בתוכה בורלו ,בהלתמ םולשל דומצב רמאנ הז ללכ ךרדב)
(םיאבה םיפיעסהמ תולאשה תא לואשל שגינ אלא ,הבושתל הכחמ


?תא הפיאמ .2
םהל רזוע הז ,ביבא-לתמ ינא םאו ?ינא הפיאמ םהל תפכא המ)
(?םייחב והשמב


?תא המכ תב .3
אצמי אוה ,תב ינאש אצמ ויקיסייאה שמתשמ וב םוקמ ותואב)
(תצק ץמאתיש .יליג תא םג


?תלייח תא .4
ילש םיטרפב לכתסהל ץרמנה רזחמה תא יתחלשש רחאל לאשנ)
תוינויגה תונקסמ המכ שיקה אלפה הברמל אוהו ויקיסייאב
("תפכא ימל" לש תולאשה ןתואמ דוע .טלחהב


?הנומת ךל שי .5
ץוח הדובעה לש בשחמה םע תושעל םיבוט רתוי םירבד יל שי)
(ילש תונומת קיזחהלמ


?תישיא הלאש ךתוא לואשל רשפא .6
בצמב ינא רשאכ .סקס יאשונל החישה תא בתנל ןיינועמ אוה)
דודיע בואשל ידכ תאזו ,בויחב הנוע ינא דחוימב דורי חור
(...םלועב ינממ םיטאתפ רתוי םירוצי םימייקש הדבועהמ


?רבח ךל שי .7
אוה המ .תלאשנ איה הב תוריהמב אל לבא ,תימיטיגל הלאש)
(?ץוחל


?הנורחאל תיאר בוט טרס הזיא .8
(תיטנגילטניא החיש להנל דחוימב שולק ןויסינ)


?םש תא .9
(ןאכ ינא ,אל)


?שגפהל הצור .10
(!וישכעו ןאכ ,ןכ)
יגידעל וביגה
 
 
11/7/00 20:21
תנע :תאמ
םילודגה תרשעל הבוגתב
םיכודיש לע אוה רמאמה לבא םיט'צב ולאכ תולאש שי ,ןכא
.םתוהמ לכ םה םיכודישש םירתא ךרד .תשרב
ןהו רחאמ ל"נה תולאשה תא םילאוש אל הלא גוסמ םירתאב
.ומצעל דחא לכ רידגה םתוא םינוירטירקהמ קלח


תורשכומ תונחבאמו) תויטפמיס ןקלח ,תורחא ןה תולאשה
ןקלח ,(...תונוכת 'סמ ןכרד ןייפאל תולגוסמ וליפא ידמל
...ןאכ יתראית רבכש ומכ ,תומגמוגמ ןקלחו תויקינתוטש


תעדה תא הילע ןתנ אל דחא ףאו ,יל הקיצמ יכהש הלאשה
םג סנא'צ תתל םינכומ אלו דבל םהש םיכוב םישנא המל איה
?המל ?םילבוקמו םיחיכש המ עדוי ימ אל םהש םירבדל
דגנ תנ/ןעוטו רשקל ה/אמצה הקוור וא קוור אוהש ימ
וטושפ .לגר ומצעל םש תשרב םיכודיש ירתא ךרד םיכודיש
.ועמשמכ
תנעל וביגה
 
 
11/7/00 14:57
ןהכ זעוב :תאמ
תישנה תמאהל הבוגתב
.תמאב .ארונ רופיס
ןיב םוצע רעפ שי :דימת ןעוט ינאש המ תא שיגדמ קר אוהו
ילבמ ,ןהב קר ,ןהב שומישה תא דואמ ריבגה טנרטניאהש ,םילמה
םירחא םיקוח םילעופ ובש ,יתימאה םלועה ןיבל - ףשחיהל ךרוצ
.ירמגל


תוביסמ םיכשמנ .םיטקיטסניא ךותמ םילעופש םישנא ןיידע ונחנא
רסומ וא ךוניחל תורושק דימת אלש תוביס ,ונל תוריהנ דימת אלש
ןהכ זעובל וביגה
 
10/7/00 21:12
יעור :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
?הניארקואמ תולכ תאבה לע עובשפוס ריקחת תא ארק והשימ םאה
!? ריקחתהמ והשמ ודמל תוילארשיה תונבה ןכמ וליא יא םאה
םיפידעמ םהו ןכלש תוגהנתהב וסאמ םילארשיה םירבגה - וטלקת זא
תויניאירקוא
...טנרודואד תומש אלש יאדוובו תוחלגתמ אלש
(...ינעזג עמשנ הז יכ תוחירסמ תויסור דיגהל יתיצר אל טושפ)
יעורל וביגה
 
11/7/00 2:14
הכיסנה :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
.יפב םילימ ןיא ,יעור
םירבג לש ןיאושינש ללכב ךתעדב תולעהל לוכי ללכב התא ךיא
תוינדנולב) תוריעצ תורוחב םע (םירגובמו םיסירכמ כ"דב) םירגובמ
ינא !?םיליגר ןיאושינל םילושמ תלשחנ ץראמ (...ןבומכ ,תובוטחו
.םעזמ תחתור שממ
וגאב תורדהתמ אל ונבור בורקמ תוטילארשיה תורוחבה םע יתורכיהמ
,(...םירבגה לכ לע דיגהל רשפא יאש המ) תירזכא היצקלסמו יתצלפמ
ךשמב ןופלטה דיל המישנ ירוצע םכתא תוריאשמש ולא אל ונחנא
רשאמ םהנימל רודכ יקחשמב תופצל םיפידעמש ולא אל ,םייעובש
המ זא ,המ) תילמינימ תושיגר ירסח םיתיעלש ולא אל ,ונל בישקהל
דחוימב םירומח (הנזאהו) תרושקת יישק תולעבו (!?ןחבמב תלשכנ םא
.(???לכה לע רבדל ךירצ המל)
חטב) ולאכ אל םתאש חיננ ,תוללכה השענ אל אוב ,המ עדוי התא
ןמאה לבא (...העדוהה חסונמ ןימאהל יל השקש פ"עא הזכ אל התאש
תויהל וסנת תצק ,םיקחשמ הברה כ"כ קחשל וקיספת םאש יל
תוקיחצמ ,הצונ לקשמב ונלוכ אל םא המ זא) תוחפ םייביטקלס
םישנב םיפסונ םידדצ הברה ולגת (תוחפל ,טרוטקוד תולעבו
ולכתסת ,לאזאזעל לבא תומלשה תולילכ אל ונחנא ,אל ,תוילארשיה
דחא שפנ ןובשח םג םכל קיזי אלו תוחפל םויב תחא םעפ הארמב
...שדוחב


תיב קדב םדוק השעת ןושאר רבד ,הברה כ"כ ןנולתת לא ,רוציקב
שפנ ןובשח ירחא קרו (םכל המדנש ומכ האיצמ ולאכ אל םתא ילוא)
.ינשה דצל המשאה תא ולגלג יניצר
תרבדמ אל ינאו היוארה הרוחבה תא אצמתו ךיניע תא יתראהש הווקתב
...רלוד דואמ שמח םיפלא תעברא ב התנקנש הללמוא תיניארקוא לע


הכיסנה
הכיסנהל וביגה
 
 
11/7/00 2:36
עוקת יגח :תאמ
תויצרופורפ םע רוחב שורדל הבוגתב
לילכהל םכח אל הזש ןוכנו .ןווכתה אוה המל תנבה אלש ששוח ינא
שיאה לכה ךסב לבא - תומיסקמו תונידע תורוחב םג לארשיב שי -
הברה .תוטוב ,תויביסרגא ,תונחוכ לש ןוויכל איה המגמה .קדוצ
.בוט ןהל השוע תיכ"מה לש הזופהש תונימאמ תוריעצ םישנ דואמ
.החוד יד הז ?תמאהו
.הדילס ררועמ ד"גמ לש הזופ םע רבגש ומכ קוידב


המכב תיניארקוא השא לש היינקב ירסומ אל והשמ שיש ןבומכ זא
דנרטה תא דילוה המ ןיבהלו תוסנל םג יאדכ לבא ,םירלוד יפלא
איה םא םג ,םיל רבעמ ,"םעפ לש םעטב" השא שפחלו עוסנל - הזה
.תימשיטנא תרוסמ םע הנידמב הלדגו הירצונ
?םישנ םהל אביילו תוסנל וללה םירבגה תא איבמ המ


קר אלא ,הלילח ,םישנב רחס דדועל וא לולשל ןאכ הסנמ אל ינא
הבשחמל הדוקנ ןאכ שיש ןייצמ
עוקת יגחל וביגה
 
 
11/7/00 8:09
Estee :תאמ
תנבה אלש ששוח ינאל הבוגתב
:םיל רבעמ לא םתוא ליבומ המ ךל דיגא ינא
ומכ , השועש ,שוכר-השא לע תירבג היזטנפ ,תויליטנפניא
....."חכוותהל ילבו ,לכה" רוניל תיריע הבתכש
ברעמב םישנל הרקש והשמ ,ץראב םישנל תורקל ליחתמ בוט והשמ
קיבדהל תוסנמ והשכיא ונחנאו ןמזמ יד הקירמא ןופצו הפוריא
.רעפה תא
הרכהל ,"םייניעה הבוגב" םיסחיל ,תוינויווישל ונלש השירדה
םיכרצה ומכ קוידב תובשחתהל םייוארכ ונלש תונוצרבו םיכרצב
....ץחלל םייליטנפניא םירבג הסינכמ -םכלש
היזטנפו םכח ךוותמ תבוטל ףסכ וקריז ,הניארקואל ,ועס ,ועס
וזש רפסמ הידבשמ הלעש ילש דידי ,בגא ךרד ....תיליטנפניא
לכעל םילגוסמ אלש יברעמה םלועב םירבג :םש םג תרכומ העפות
הנהנש ןימה ,ןוילעה עזגה תויהל םיקיספמ םהש הדבועה תא
ידדה דובכו ףותיש לש םיסחי להנל םילגוסמ אל ,רתי תויוכזמ
שפחל ישילשה םלועל םיעסונ -םהלש םייניעה הבוגב השא םע
.רתוי ול עיגמ "רבג" אוהש ללגבש תוחוטב ןיידעש םישנ
תוירבגה תא ץירעתש העונכ הבקנ..........רתויו .רתויו
ער אל הז .....'וכו 'וכו םהיכרצל המצע תא דבעשת ,םהלש
וז םא לבא (?וזאמ-ודאס ?החפש -ןודא) היזטנפ רותב ילוא
קר ינא) ....ועס ,ועס זא.....הפתושכ םיצור םתאש תירנטרפה
יל תוארנ ןה ....ןוכנה גוסה ןה תויניארקואהש החוטב אל
.....ברעמל עיגהל תוצור טושפ .....הז ליבשב ידמ תומכחותמ
(...........םאאאאאאאאאאאאאתס ....יתאיסא רתוי והשמ וסנת
איהש החוטב םגו תנדועמו תיתוברת םג איהש השא לש הזה ןזה
גוז ןבה יכרצל המצע תא םיאתהלו ינשה םוקמב תויהל הכירצ
,םינב , ןכבו ,הלש םייוואמה ןובשח לע ,ולש תושירדלו הלש
הז .םכרעצב תפתתשמ תמאב ינא .םימדוקה תורודל ךייש הזה ןזה
...הרוכבה תא דבאל השק
הכיפהמה איה השאה רורחש , ץיבוביל והיעשי רמאש ומכ לבא
תבשוח ינא ?תמאהו .20-ה האמה לש רתויב הבושחה הבושחה
םייחהש ולגת , ולגתסת םא , םתא םג .הנממ םיחיוורמ ונלוכש
.........הניארקואל ועסתש וא .הככ םייואר רתוי ונלוכ לש
Esteeל וביגה
 
 
11/7/00 11:57
דחא םתס :תאמ
תנבה אלש ששוח ינאל הבוגתב
קפתסת איה ,תיב הל תונבל המל ,השא ךל המל ,תתרשמ ךל חק
.המכ הל שי .ןורתי הל שי לבא .הנולמב
אל איה זא בנז זל ןיא ,תקקלמ קר איה ,תחבונ אל איה
.תשקשקמ
לבא .םש רשי ןכ ,תפטוח םג איה ,לגרה ךותמ ,תפפוכתמ איה
,התוא ודמיל אל יכ ,הרעס ךל השעת אל איה .תפייזמ אל איה
.סמונמו ישנ אל הז יכע הדיער ךל ףייזת אל איה
.תונבל םיתעל ,בהז יניש ךייחת קר איה


.דחא ןורסח קר הל שיו


םינגה לש ינשה יצחה היהת התא ,הברתת איה םא


.תיעזג אלו דאמ הנטק החטבה וזו
....ךרוצה תא םיניבמש םירברבג ,םתאו
?תרוכשמב הז ?לכשב הז ?לדוגב הז ?םכל רסח המ ,הרק המ
אל ןדלו ק'ז תרחא .חוטב הז .םכילע עמש אל וגוה רוטקיו
.םלועל אב היה
דחא םתסל וביגה
 
 
12/7/00 15:51
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
הנולמ הל הנבו תתרשמ ךל חקל הבוגתב
.ןא'זלו ןא'ז
תבתכש יפכ אלו
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
12/7/00 17:48
דחא םתס :תאמ
"םייחה יבולע"ל הבוגתב
:-)
דחא םתסל וביגה
 
 
11/7/00 12:01
Estee :תאמ
תנבה אלש ששוח ינאל הבוגתב
עוסנל תוינכות ןיא ישיא ןפואב ךלש תעדוי ינא ,ןכ
לש תויביסרגאהש דיגהל תיצר כ"הסב ....הניארקואל
םיכסנ ונינש ,יריקי ,ןכבו ....ךל העירפמ תוילארשיה
לש הזופל המדק ד"גמה לש הזופה ,תוחפל ,תיגולונורכש
תואיצמב דורשל השק ץראב םישנל ילואו ........ת"יכמה
תוטוב תויהל ילב הב םייח ונלוכש תינבצעהו המילאה
ןה יביסרגאה ילארשיה רבגה םע דדומתהל ידכ ילוא .םימעפל
?םימוד םיסופדל תוררגנ
ןהש םיצור ונחנא ......תוירצלמ ןה הבוט יכה אמגודה
אל ץראב חוקלהש םיחכוש לבא הפוריאב ומכ תובידא הנייהת
לא רבדל רשפא ךיא לש תולובגה תא עדויו ,סמונמ,ןידע
.הפוריאב ומכ -רצלמ
תואב ןהשכ תונתשמ תצק תונידעו תוקותמ יכה תורוחבה םג
לאשת) ילארשיה רבגה לש ירגלווה םזיאו'צמה םע ףופצ עגמב
.( תוריית
Esteeל וביגה
 
 
11/7/00 14:45
ןהכ זעוב :תאמ
תנבה אלש ששוח ינאל הבוגתב
םירבג .קלחו דח .תיכ"מה תנומסת ומכ החוד ד"גמה תנומסת
,תילארשיה הרבחה תא םינייפאמ תויביסרגא םישנו םיינחוכ
םג תישנה הסריגבו תירכזה הסריגב ,אכדמו ליעגמ הזו
.דחי
,עזעזמה ילארשיה ו'צאמה ,םדוק היה המ בושח ךכ לכ אל
,תינחוכה השאה וא תוירצלמ ינבשיב טבוצש ןמרבחה
םא ךל יובאו יואו ,תויסרגא לש םינעטמ םע תבבותסמש
.הכרדב הרקית


ידכ ,הז תא תונשל ןתינ הבש ךרדב רתוי ןיינעתמ ינא
ילש תודליהש ידכו ,דיתעב רתוי היופש הרבח ןאכ היהתש
.תוספסוחמו תוטובו תוסג הנייהת אל
לש המשנ הל שיש ימ לכמ קחרתמ דימת ישיא ןפואב ינא יכ
.תיר"סר
ןהכ זעובל וביגה
 
 
11/7/00 15:10
Estee :תאמ
תיכ"מהו ד"גמהל הבוגתב
תויהל ימינפ ךרוצ ןהל היהי םא תוטוב הנייהת ןה
.ןתוא אכדל אל רהזית .שי ךלש ומכ .תוטוב
ןאכ םג ....םוצע אוה הלפמ סחיל לאיצנטופה ןאכ םג
סעוכ רבגמ ...השאל םיחלוס אלש המ רבגל םיחלוס
איה תסעוכ השא לבא ,םיבישקמ סעוכ רבגל ,םירהזנ
"...ךתוא עומשל רשפא יא קועצל יקיספת".....תירטסיה
אל ןהשכ בורל הז תוקעוצ םישנשכ ,םצעבש תורמל
...רתוי גילבהל תולגוסמ
בצמ ןיבהל לק דימת אל םירבגל .....תונעל רהמת לא
אלשכ םג ךייחל ,"הדמחנ" תויהל תבייח השא ובש יתוברת
םישנ ....הז תא ורקח רבכ םיגולוכיספו) ....הל אב
לא טיבהל תוכזה ( .םירבגמ רתוי הברה תוכייחמ תמאב
,ןמזה לכ ןח אוצמל הסנמ אלש ,יניינע טבמב םלועה
ימ םע תוטובב רבדל ,סעכ אטבל הצור תאשכ סעכ אטבל
עיגהל ךירצ אלו .הילאמ תנבומ אל ללכב איה -ול עיגמש
םירבגו םישנ יתראיתש המרב םג .תוינוציק תואמגודל
המ םיחלוס םירבגל ,יתרמאש ומכ .הנוש ןפואב םיטפשנ
דאמו ינויוויש אלו ןגוה אל הזו .םישנל םיחלוס אלש
.םמוקמ
Esteeל וביגה
 
 
11/7/00 15:31
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
בהוא ינא המל הזו .ןוכנ הז .רתוי תוכייחמ םישנ
..תוביסה תחא תוחפל וא ,םירבגמ םישנ רתוי


תוחנה השוע אל ינא ,ינחוכ רבג יפלכ ןחלס אל ינאו
םילגנאהש בשוח ינא .תויביסרגא אנוש ינא .םירבגל
.םייביסרגא תויהל ילב םייביטרסא תויהל םיאילפמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/7/00 15:55
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
רתוי תוכייחמ םישנל הבוגתב
תויהל תועדוי ןה ...תוילגנאה .זעוב ,תוילגנאהו
.תויביסרגא תפיט ילבו תויביטרסא
.םייניש ילב
.הפיט לכ תועלוב
גונעת
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
13/7/00 14:53
עטנ :תאמ
םג תוילגנאהול הבוגתב
?בותכל עדוי התאש ומכ קקלל עדוי התא
עטנל וביגה
 
 
14/7/00 1:34
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
...?םג התאול הבוגתב
!!!! ןןןןןןןןןןןןןכככככככ


ינא .בתוכ ינאש הממ בוט רתוי הברה קקלמ ינא
.ם-י-ה-ד-מ קקלמ
וליפא וא רקשמ ינא םאש ,ילש ןיזב ךל עבשנ
,םיזגמ
.םייחב רתוי ותוא וצצמי אלש זא


אל לבא ,תוצילממ לש םינופלט הפ םשור יתייה
.םיענ
.תעדוי תא
."תוננב" רתא
.יתוברת
.גרובזניג הילטנ לע תובתכ שי
.ןדיבא תא ישפוח םיטטצמ םישנאו


ךל לחאא קר ינא זא
ינומכ ןושל-ןטוטהל אוצמל
ךיא ,םיהולא ,הנינש וזיא ,דודיח הזיא ,ייא)
.(התוא יתאבה


ינומכ ילארוא ןואג יאצמתשכ ,זאו
הטימהמ תאצל יצרת אל
םלועל


ךויח
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
18/7/00 2:40
עטנ :תאמ
!!!ילש ןיזב ךל עבשנל הבוגתב
.......זא ---ייה
.............זא
????........םג .......הצור....... ינא
עטנל וביגה
 
 
11/7/00 20:35
תנע :תאמ
תנבה אלש ששוח ינאל הבוגתב
ילש םייחהמ הצור תא המ יתנבה דימת אלש הדומ ינא ,יתסא
...םעפה לבא ,ילש תובוגתל ךלש תובוגתב
תא ריסהל אוה יל רתונש לכו םעט לש םירבד ,םילימ ןיא
((: .עבוכה
תנעל וביגה
 
 
12/7/00 0:47
יעור :תאמ
תנבה אלש ששוח ינאל הבוגתב
לבא פיצנרפה תא םתנבה ןכש בשוח אקווד ינא לכ םדוק זא בוט
.ףוסה דע אל ילוא
םיזגהל וטילחה ןה זא םזינימפה תא ולביק ץראב תורוחבשכ
,ןיינעה םע ףוריטב
הלוכי תניידזמש הרוחב לכשכ לבא ןיינעה םע םורזל הבבס
עצמאב "יל אב אל" הרמא איה םא תינימ הדרטה לע ןנולתהל
.תולובג רבוע תצק הזשו קיספהל השקש יתיא ומיכסת - טקאה
אל ןיידע הז זא םינבהמ אבצ יצח תושוע תורוחבשכ ןכ ומכ
םיצורשכ לבא ריזחכ רייטצהל הצור אל ינא וארת זא - ןויווש
.ךרד יצח אלו ףוסה דע זא ןויווש
וטבצב אבצב םידקפמה לכ תא תוארל הצור יתייה הבבסב ינא
הזו ..תוריש תודובע םיפטוח וא אלכב םהלש תודיקפה ינבשיב
ןיינעל רשק ילבו אבצה דסומל יתאנש ללגב
ןכתא תוארל בהוא ארונ ינא רשוכ רדח ךירדמ רותב ,וארת
לבא םייניעה תא ונל תואיצומו אלפנ תוארנו תונמאתמ תונבה
.ךלכולמ הז םע קחשל תוכירצ אל ןתאש וניבת
אלש קר אל םילארשיה םע ונתחתהש הלאה תוחירסמה תויסורה
ךכמ וחיוורהש אלא ףסכ רובע ונתחתהש ךכמ םולכ וריספה
..לודגבו
ימל לבא םינמשו םיחירקמ םה הלאה םינתחה ה'רבחה ילוא זא
..םיסורה תא ריכמש
.םיסורהמ םיבוט רתוי הברה הברה םילארשיה
ה/ניבה (יהשימ רקיעב) והשימש הווקנו בותכל יל סאמנ בוט
.זמרמ רתוי הפ שיו - הזמ והשמ
ליימיא יל חולשל רשפא - יעור
יעורל וביגה
 
 
12/7/00 15:37
תנע :תאמ
(2) תנבה אלש ששוח ינאל הבוגתב
תויהל לוכי ..יתנבהש תויהל לוכי ...םלוכל ריבסת ילואו
..אלש
המ חרכהב אל אוה םיבשוח םירבגש המש יתדמל ןמזמ רבכ
.תובשוח םישנש
תנעל וביגה
 
 
13/7/00 1:38
חחרפ :תאמ
(2) תנבה אלש ששוח ינאל הבוגתב
טעמ ךכ לכב תונעזגו תורעב הברה ךכ לכ ,רוטסיא הללא
...םילמ טעמ ךכ לכב .םיטפשמ


,....רסחא אל יעור 'ה
חחרפל וביגה
 
 
14/7/00 1:46
SARIT :תאמ
הייריחמ תחרבש ששוח ינאל הבוגתב
.חחרפ ,הפהמ םילמה תא יל תאצוה
תונכסמ םישנל סחייתמ התאש ךיא ,יעור ,עזעזמ
ןמצע תא רוכמל אלא הרירב םוש ןהל ןיאש
.הקוצמ ,עשפ ,ינועמ ץלחיהל ידכ


,תויסור - לודג דחא החובטמ טלסב לכה ברעמ התאש ךיאו
,תונוז ,םישנ ,(!ץראה םעו רוב ,סלטא חתפת) תויניארקוא
...יובאו יוא...תוחירסמ
טסקט קפנמ התאש הנימאמ אל ינא .הפרחו השוב
הנבהלתת תורוחבש הפצמ דועו ,ארונ הכ
ליימ-יאל רשק ךתיא הנרוציתו
SARITל וביגה
 
 
11/7/00 2:40
(ול) ךלוה אלש ןשייבה :תאמ
תויצרופורפ םע רוחב שורדל הבוגתב
תושיגפ הברה ךכ לכ ?תונויסנ ידומל ךכ לכ םכלוכ ,המ
?תורוחבו םירוחב םע םיטייד הברה ךכ לכ ?תואקתפרהו
ישוקה ,ןוחטבה רסוח ,תושלוחה הפיא ?תוישונא תצק םע המ
?תופי םילימב תלהמנש הילשא םתס אל תאז ?ליחתהלבש
,םשו הפ םיצוטס המכ דועו תויניצר םיסחי תוכרעמ יתש תורמל
טייד דניילב (!?הלאשה ןמיס הפיא) .תויטיאב יד םיכלוה םירבדה
םעפ קרו ,הרקמב" השלג יהשימ םע השיגפ דוע ,הרבח הרדיסש דחא
הטקש הרזג לכה ךסבו (םישקעתמ םתא םא ןודיפוק) ט'צב "הנושאר
.המימשמ דע


השקתמ ינא) ןיינועמ קיפסמ אל ילואו ,ריעצ םתס ינא ילוא זא
והשמ רסח וא ןוחטב רסח ,ןשייב םתס ילוא ,(הזה ןועיטל ןימאהל
יד שיגרמ ינא ןפוא לכב הזה ןוידב .עצוממ ינא ילואו ,עיצהל
.קתונמ


?יתימא הז לכ -םתא יל ודיגת זא


.(קוידב המ קדב אלו) קורפל הצרש ןשייבה
(ול) ךלוה אלש ןשייבהל וביגה
 
 
11/7/00 14:28
ןהכ זעוב :תאמ
תויצרופורפ םע רוחב שורדל הבוגתב
.רדייס טואא שיגרהל ךירצ אל התא
ילעב םלוכ אל ,אל .םישעמה ןיבל םילמה ןיב לודג רעפ שי
ישגרמ תאצלו עגריהל השקבב .אל שממ .הפ רישע ןויסנ
יוסיכ ןיא ,םישוביכב םירדהתמש םירבגהמ הברהו .תותיחנה
תושפחמ ןהש תונעוט הבר תובהלתהבש םישנהמ תוברו .םהיתולמל
הנוז-ןבה לא אקווד תוכשמנ ,"ןתוא בהאיש שיגר" רוחב
,וליפא דואמ לודג ,רעפ שיש הככ .הזופה םע שידאה ,קאינמה
.סלכ'תל םירובידה ןיב
םוקמ ןיאו .םלוכ ומכ ,הבהא תאז שפחמ התאש המ .שאייתת לאו
לכ ,יביבא לת באפ ומכ חלצומ טא'צ ,"ןוכנ אל" וא "ןוכנ"
.חונ וב שיגרמ התא דוע
ןהכ זעובל וביגה
 
 
11/7/00 18:32
(ול) ךלוה אלש ןשייבה :תאמ
תויצרופורפ :שורדל הבוגתב
.זעוב ,הככ זא
,ירדע דנרט היהנ הז לבא יתכרעה תא עיבהל יתיצר ןמזמ רבכ
.הדות -תאז לכב לבא ,יתענמנ זא


ךרוצה איה תירקיעה הדוקנהש קפס ןיא .הלימ לכב קדוצ התא
ראשו ןוחטב רסוח ,תונשייב) השוחתה ןיבש רעפה תריגסב
ינא) תילנויצרה הבשחמה ןיבו (םישיבאמ תוקרי ינימ
(!!!הווש ינאש חטב ...הווש
לע הדות בוש לבא ,(שודיחה המו) יטאתפ תצק םנמא הז זא
.(תושיגר תויצאוטיסב דחוימב) ךרע םהל שי .םיקוזיחה
(ול) ךלוה אלש ןשייבהל וביגה
 
 
11/7/00 22:02
ןהכ זעוב :תאמ
תויצרופורפ -ןוכנל הבוגתב
.וקירבח ,הבבס
(..םימעפל ,הככ הארנ אל ילוא הזש תורמל) ןשייב ינא םג
.ךבלל ןיבמו
החלצהב


אל תאז יתבתכ רבכש תורמל ,בוש ריכזהל יאדכ ילואו .ב.נ
ליחתהל" הייבילוא סנרול רס לש העודיה הרמימה תא ,םעפ
,תונויסנ הרשע ךותמ .ןורטאיתב קחשל ומכ הז םישנ םע
םעפ לבא ,םינפב תובוקר תוינבגע ףטוח התא םימעפ עשת
"רשואב ,ףסכב ,הליהתב הכוז התא תחא


זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/7/00 15:59
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
תויצרופורפ -ןוכנל הבוגתב
ךלש רקיה הייבילוא סנרולש תעדי םאה ,זעוב
ייק ינדל ןתונ היה
?ץוצמל
תא ארקיש ,ןימאמ אלש ימל ,הרותה רפסב םיהולא ייחב
וילע ובתכש היפרגויבוטואה
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
22/7/00 5:56
הנד :תאמ
?זעוב ,תעדיהל הבוגתב
.דחא ןוקיחצמ
.ומצע לע בתוכ והשימש רבד הז היפרגויבוטוא
.רחא והשימ ידיב תבתכנ היפרגויב
?..אורקל םיכירצ ונייה המ זא
הנדל וביגה
 
11/7/00 18:45
תינומלפ-תינומלא :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
.תובוגתה ללשו ,תנע ,ךלש הבתכה תא ןיינעב יתארק
יל ויה ,NET - ה ךרד םישנא םע תורכהב לוספ לכ האור יניא ינא
...רתויב םיבוטה ידידימ ) .רחא קמועבו הנוש ךרואב תחא לכ ,המכ
רבח ומצעל ארקש םדא םע םיסחי תכרעמ המת םייעובשכ ינפל קר .(
זירכה...םינושארה םינופלטה ךרד ,םינושארה םיליימיאה ירחא ילש
םייעובש ירחא ,ונשגפנש רחאלו....דיתעל ויתווקת ,ותבהא לע
תמרל עיגה אל טושפ הז יכ ,קחרתה ,םידדועמו םיקודה
...אל ??? טנרטניאה ללגב הז םאה זא...היזטנפה
הכש היזטנפה ןיב רעפה םע דדומתהל לגוסמ היה אל ל"נהש םושמ הז
.תואיצמהו ,חתפל לק
טושפ אוה ןיינעה ילואו ,םולחלו לידגהל ונל תרשפאמ טנרטניאה
שמתשהלו...תירשפאה תוריהמב יתואיצמל ילאוטריוה תא דירוהל
.תורשפא תלבקל יעצמאכ קר NET-ב


יתבהא תמאבש הזמ ,הבזכאהמ ןיידע תצק םג ,החינמ ינא ,תבתוכ ינא
לע ,הל הקוקז םיסחי תכרעמ לכש ןמזה תא ומצעל ןתנ אל םדא ותואו
...תושעל הלוכי ינא המ ,ונ ,לבא....רבחתהל תנמ
??? הכימת...תונב
תינומלפ-תינומלאל וביגה
 
 
11/7/00 20:39
תנע :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
((-: ...ותיא יתאצי ינא םגש יל הארנ
תנעל וביגה
 
 
12/7/00 16:08
הריאמ :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
ולש תינכותב דעלג ירבא םע םעפ תרבידש תויהל לוכי , תנע
...רכומ ךלש לוקה ?צלגב
הריאמל וביגה
 
 
12/7/00 17:18
תנע :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
?הנורחאל ותוא תעמש יתמ ?רכומ ילש לוקה


הדוקנ ,יתשמתשה אל אקווד דעלג ירבא לש ויתורישב ,אל
....הבשחמל
תנעל וביגה
 
 
13/7/00 2:42
ילריש :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
.הכימתב ךתוא תקבחמו תוילאוטריוה יידי תא הטישומ ינא
ילרישל וביגה
 
11/7/00 20:23
הקיס'ג :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
אוה ,יטגולופאה ךרמאמב ,יניע תא דצש ןושארה רבדה .תנע םולש
ךתנחבא יבגל יבמופ הל תנתונ תאש תורעבה ,ךלש תומודקה תועדה
?ידיגת ךלש היעבה המ ."החפשמב יטוכיספ רבע םע הלאכ" תדבוכמה
ורחב אל ,םהיתונוועב ,ותחפשמ ינבו ,יטוכיספ םדא לכש יל ינימאת
יכל ,ךממ אנא .םהייח לכ םילבוס םה ,ךתומכש ללגבו ךללגב .הזב
ךרדו .ךל קיזי אל .יטוכיספ םדא םע ירבדת יכלו ,הניפב שייבתהל
,םייטוכיספה םהיתועבצאב שמתשהל םיעדוי םהמ םידחאש ןכתי ,בגא
דחא םע רשק תרצי תועטב ילוא .העתפה .תעדוי תא המ .דילקהלו
?הזכ
"קט ייה"ב קר תקסעתמ .היקנ ארונ תא ,םייטוכיספ םתואל דוגינב
תא ,תנע ןכ) שפחי ךתומכש דבלמ והשימש ןכתי אל .קרוממו ץצונ
קתורמש ,לשמל ,לבגומ והשזיאש ןכתי אל .תתנכותמ הבהא ("תשפחמ"
תוינכותה .תבשחוממ םיכודיש תינכתב שמתשי ,הריחבמ אלש ותטימל
.ךליבשב קר ןה וללה
לבא ,הקדוו םנמא ,התוש ינא .יתנוכש רבב תבשוי ינא .יליבשב אל
ידיל תבשל הצור תייה אל תא .יתנבה רבכ ךלש פיטואריטסה תא
ךויחב .םינפ םע םישנא םע החישב .תויתימא תואנהב קבדיהלו
הפידעמ תא ךישופיח תאש הניבמ ינא .ףוטילבו העיגנב .ישונא
רתוי הז ,ךדיל הבמב תרעק םע ,הפס לע העורש ,םינותחתב תושעל
ךרד ינא .סאלק רתוי ,יטנגלא רתוי ,תות יריקדמ יטנגיליטניא
אל םג ינא .םינותחתב הגיצמ אל ,ילש רוקיבה סיטרכ תא ,בגא
,בשחמה - ךלש הרקמב .ירובע הדובעה תא תושעל רחא והשימל תנתונ
האיבמ ינא .רותפכ תציחלב ךילא אב הז ,חורטל ךירצ אל .חונ ארונ
האבחתמ אל .םינפ לא םינפ ,הארמה תא ,ילש יפואה תא ,ימצע תא
,ךיתורבח לש םירבגה רגאמ יבגל והשמ םג תרמא .תדלקמ ירוחאמ
ךמצע תרדגה ךמצע תא ?דבל אוצמל הלוכי אל תא ?הרק המ .ללדיהש
םיכודיש תינכתל ?בשחמל ?קוידב םלענ הז ןאל ,תיטסינימפ
הרמאש תיטסנימפ?בוריס לבקל תדחופ ?והשממ תדחופ תא ?תילאוטריו
רשי ךילגר תתכל תצלאנ ,הילא אב אל דמחומש ללגבש אלמ הפב
תא תושעל בשחמל ונת .תחאו םירשעה האמה לש םזינימפ .תדלקימל
.ירובע הדובעה
תצלחנ ךכ לכ תא עודמ ,תבשחוממה תורכיהב תלגוד ךכ לכ תא םא
,רבב תבשוי ינאש הז לע ןגהל ךרוצ השיגרמ אל ינא ?הילע ןגהל
ידכ האב אל ינא .תעדוי תא - םיישונא ,םירבח םע תאצמנ ,תינהנ
יינאש םירבחה .יפוי ןכ םג - אל םא ,יפוי - שוגפא םא .שפחל
יתעד תא םיחיסמ ,הקדוו תיסוכ לע ,םוי םוי טעמכ םתיא תבשוי
לש ףוריטב בשחמה לומ ברעב ימצע תא הבישומ אל ינא .םויה תודרטמ
רשייה ךלש הרקמב) יביבס תלכתסמ אל .תמרוז ינא .והשימ שפחל
האב ינאש בשוח אל דחא ףא םגו .גודא ימ תא תוארל (ךסמה ןיעל
ירה תא ,הזל אורקל יטילחת תאש ךיא וא ,דוצל וא ,גודל ידכ
.תונהל האב ,םיווש ןיב הווש ינא.יליבשב תטלחה
איה ךלש הטישהש ,םירחא ענכשל הסנמו ךמצע תא תענכשמ תא עודמ
םויב תועש 16 םידורטש הלאכ קר ,"קט ייה" תטיש ?תדבוכמה הטישה
.רב ליבשב םימכחותמ ידמ רתוי םה .ךלש תינכתל סנכיהל םייואר
הסינכ סיטרכ ךל הנקיו החלצהל ךלש דדמה הז תועש 16 ,בגא ךרד
יבגל המ ?ינאמרא וי'גרו'ג לש ושרדמ תיבמ רשייה םיכודיש רתאל
תא לואשל הצור תא ילוא וא ?יפוס הז ?הנוק ?תות יריקד + 15
םינותנ דבעי ,תורבתסהה תא בשחי אוה ?קט ייה ילאוטריוה רבחה
חירטהל הווש - ךלרוג ץורחיו - ךתוא םיגציימש תטלחהש םיינכט
.הזה בוריסה .םינפ לא םינפ אל הזש לזמ .אל וא ,תדלקמהמ ימצע
םילוכיש הלאמ ינא ירה .הז םע דדומתת יתומכש תיטסינימפ ךיא
אל המל ?הרק המ ."ינומכ" םישנאל ,בשחוממ םיכודיש רתאב ףתתשהל
הכירצ יתייה ילוא ?תות יריקד ?םיינרופיצה ?םידגבה ?יתוא םיצור
אלש האור היה אל אוה ,תיבב תראשנ יתייה םא .הטירגרמ תותשל
.םייניש יתחצחיצ אלו הפק יתיתשש .ןרופיצ יל הרבשינש .ןפ יתישע
.תיבב יתראשינ אלש לבח .ותטלחה לע ועיפשה יאדווב הלאה םירבדה
םיאצומ ונחנאש טילחה בשחמהש ירחא ,וישכע השעא ינא המ ,טיש לבא
ךרד םידלי תושעל רשפא יאש לבח ?ןוק'צחה םע המ ?וז יניעב הז ןח
.תמשונו היח .תישונא איה .תבאוכ הדילש םג לבח .בשחמה
ליכהל יוארש םיכודיש רתאל יתוא םיסינכמ אל ,ילש הייורטה יטרפ
הצור אל םג ינא .םש תויהל הצור אל ינא .אל םצעב .תרעטצמ .ךתוא
עגמ הצור ינא .קפלדה ירוחאמ חרק קיפסמ שי ,רבב ידיל יבשתש
ןוילימ ומכ השיגרמ תיבהמ תאצלו ,שבלתהל הצור ינא .םח ישונא
ךרד) .יתנוכשה רבב .יתוא וקבחיש ,םירבח שוגפל תכלוה ינא ,רלוד
( ?"סרי'צ" תיאקירמאה טלאקה תרדיס תא תיאר ,בגא
ינא .(רוקמל םינמאנ תויהל םא ,הפס) .הסרוכ תטטבל תכפה תא ילוא
.אל
.תדלקמהמ יאצ .תנע םירצק םייחה
הקיס'גל וביגה
 
 
11/7/00 21:21
תנע :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
.תחא תחא תונעל הסנא ינא ,בוט ...תולאש הברה ךכ לכ ,ואוו
יתלדתשה ינא .ךתוכז .ייק.וא ...תורעבמ תלבוס ינאש תבשוח תא
המכו תויעב רתויש המכ ,םיפיטואירטס רתויש המכ ןאכ בותכל
המכ הז לע םערתהל הלוכי תאו הדומ ינא ,ןכ .תואמגוד רתויש
יהשלכ תיטוכיספ היעבש והשימ םע תאצל הצור אל ינא ,יצרת קרש
ולש סחיה ,תחאה .תוביס המכמ יתוא דיחפמ הז .הצור אל .ורבעב
יתוא .הדומ ,תודדומתהה ,הקיטנגה ,היסרגר היהתו הדימב יילא
ינא ,דדומתהל תולגוסמ ןהש תובשוחש הלאכ שי םא .דיחפמ הז
איהש ןוכנ ,תישיאה יתשוחת וז .תינשב עבוכה תא הדירומ
וסנכיש הריכמ רבכ תא המכ לבא טקרוק ילקיטילופ אל ןיטולחל
אל ,בגאו ?..יהשלכ תישפנ היעבמ לבסש ימ םע רשקל חטוב בלב
"תויטוכיספ תוערפה ילעב"ש הנקסמה תא תקסה הפיאמ יל רורב
.םוקמ לכב םייוצמ םה ,..באפב קר שוגפל רשפא
ןיא .םה רשאב םילבגומל עגונב ךתרעהל יל היהת המוד ייד הבוגת
אל ףסכ הזמ םישועש יתעמשש תורמל) םיכודישה ירתא לע תולעב יל
תרעטצמ ..בוש לבא ,םלוכל םידעוימו םימיאתמ ןכא םהו ,(...ער
דחפה ,בושו ופוגב אירב רבח הצור ינא ,ער עמשנ הז םא
ןיא ...רחא רבד לכ וא ,םייבקה ,םילגלגה אסיכ םע תודדומתההמ
וזכ ,עגרכ ,תרחא בושחא ינא םייתנש ,הנש דוע ילוא ,תושעל המ
יתוא ךפוה הז ?תא םג יסנת אלש המל ,הזב הדומ תוחפל ינא .ינא
תלכתסמ תוחפל ינא ,ןכש תויהל לוכי דואמ ךתטישל ?ער םדא ןב
יחטיש הז .יל בושח המ לע ריהצהל תשייבתמ אלו ףוצרפב ימצעל
.רדסב ,ךייניעב


דחא םע יתאצי אל םלועמ םצעב ,"קט-ייה"ב קר תקסעתמ אל ינא
םע קר תאצוי ינאש יילע םיקחוצ ילש םירבחה לכ ."הזכ"
יסדנהמ אל וליפהא םהו ,אצי הככ לבא ,המל תעדוי אל .םיסדנהמ
חירפהל תרעטצמ ...לוהינו היישעת ,תונוכמ ,למשח אלא םיבשחמ
...וזה הדוקנה תא


ינא ןוכנ ?תרמוא תא המ ?ןוכנ אל ?הלאוו ."תשפחמ תא ,תנע ןכ"
קוביחב תבשל לע יניעב ףידע הז ?הסג הלימ וז ,המ זא ,תשפחמ
.שעמ רסוחבו םיידי


ןב לש יפוא טופשל ארונ תרהממ תא יתוא הריכמ אלש תחא רותב
לבא חוסינב הפי ךל בלתשה ילוא הז ,תמאב ונ ?חרק=ינא .םדא
התוש אל) םיבאפב ,הפק יתבב תבשוי ינא םג .תואיצמהמ קוחר
רבכ הז ולרמ סוכ וא ,גרבסלרק לבא ,םעטה תא תאנוש יכ הקדוו
.(...רחא רופיס
וליפא וא רבד לש ופוסב יכ תדלקמה ירוחאמ תאבחתמ אל םג ינא
ןאל תוארל ידכ םדא ןבה תא שוגפלו תאצל ךירצ ותליחתב
וליפא אוה ךירבדכ "תנכותמה" ,ינושארה רשקה ילוא .םיכישממ
אלו ךלש יתימאה ינאה תא ףושחל הכירצ תא זא יכ ,השק רתוי
.ףוג תפשו םיכויחב קפתסהל
,דבלל ךלש הרדגהה לבא ,הלוכי ינאש חטב ,דבל אוצמל הלוכי ינא
.הנוש איה דבלל ילשו
הצוחה תאצל הז יתניחבמו ,אוצמלו הצוחה תאצל הז ךתניחבמ דבל
?ער המ זא .אוצמלו תיבב ראשהל םגו


,יירבח לש הז אל םג םצעב ,ללדה אל ייתורבח לש םירבחה רגאמ
.תיניצר אל תא ,ךייחב ?טסקטב תואו הלימ לכ חתנל תנווכתמ תא
לכ ילואו טסקטב םירבדה חור תא תנבהש יל הארנ אל ,רומוה תצק
תאש תועשה רופסניא לע ןגהל ךל אב יכ תרתוימ ילש הבוגתה
.םשוביש ...הב סנכינ ואוב ,ךרדב תנע ,הנהו הקדוו לע תפרוש


יתאו תאש יתנבה ,בוריס לבקל תדחופ אל ינא אל ךתלאשל ,בוש
םיירהצ רקוב תרזוח ינא וילע טפשמה והמ התוא ילאשת ,תוריכמ
והשימל ןופלט םירהל היעב ןיא תורחאלמ לידבהל ,יל .ברעו
תיבב והשימל ןמסל וא ,"ךלש העדומה תא יתיאר ,ייה" ול דיגהלו
לש תוינפ יתיחד ינאש ומכ קוידבש תעדוי ינא יכ ?המל .הפק
םירבג ויהי םג ךכ תורחא המכל המכסהב יתינענ ינש דצמו םירבג
"אל"ו ,הז םע היעב יל ןיא .ןכ יל ודיגיש ויהיו אל יל ודיגיש
תחתמ עובשל ימצע ןוחטב תרסחו הסורה יתוא ףחוד אל תעמוש ינאש
.הכימשל


ינא לבא ,ךל סורהל תרעטצמ ינא ,אל - ךלש תנינעמ הנחבא דוע
אקווד ינאש םימעפ שי ,שפחל ידכ בשחמה לומ ברע לכ תבשוי אל
חטבו דצהמ םישוגיר תשפחמ אל ינאו בייחמ דואמ יטנמור רשקב
יל שי ,םירבח יל שי ,גוז ןב יל ןיאש הפוקתב םגו .תדגוב אלש
,"םישפחמה" ונחנא הז הככ .םירחא םיקוסיע יל שי ,םיביבחת
ונחנאש יתבתכו ,ונל םיארנה םוקמבו ןמזב הז תא םישוע ונחנא
היהיש זא טוטיצ רבכ םא ,הסרוכ אלו אסיכ תוטטב אל בשחמ תוטטב
.השקבב קייודמ


יתוא הצורש ימ .םיינרופיצ תססוכו ,ןפ השוע אל ,בגאו
ילב ,לרוטנ ,הככ יתוא לבקמ (...המכ שיו ויה ...יאלפתתו)
.לרוטנ .םיקחשמ ילבו הזופ ילב ,תרתוימ תועבטצה


.תונועבקהמ יאצ ,הקיס'ג םירצק םייחה
תנעל וביגה
 
 
12/7/00 2:09
הקיס'ג :תאמ
((????? :-ל הבוגתב
תמדוקה יתבוגת לע תרעטצמ שממ ינא ,תנע
יישעמל תעדומ יתייה אלו יתבגהשכ קאזורפה תעפשה תחת יתייה
וישכע םגש הארנכ
.קבדמ הז ,ירהזת
בשחמה ךרד םג
,ןרל הבוגתבו
תורושה ןיב ארקת ,תמדוקה יתבוגתב תצק קמעתת
תנע לשכ תומודק תועדמ םילבוסש הלאמ ,בגא ךרד ,ינא
הזה דצב תויהל םיענ אל הז
הזש ,תיזיפ/תישפנ לבגומ והשימ הל היהיש תנעל תלחאמ אל ינא
התחפשמב ,הריחבמ אל ןבומכ
היולתש תלבגומ רותב ,הצור יתייה אל ,ךכמ תוחפ דועו
.התחפשממ קלח תיויהל ,ירעצל תופורתב
יל שיש ,הקוצמ תותעב אלו ,הרצ תעשב הילע תכמוס יתייה אל
.ירעצל
סנלובמאב תולת אל וזשכ ,יתחפשמב היולת ינא
.הבוט השעת - הקדווה ןיינעל
.ינממ קלח ךכ ידכ דע הזש בשוח שממ אל ירה התא
הקיס'גל וביגה
 
 
14/7/00 9:22
תנע :תאמ
((????? :-ל הבוגתב
...ריד הקיס'ג
תמדוקה יתבוגתב ךל יתינעש המ לכ ,יתוא תנבה אלש הארנכ
ייתושוחתו יתובשחמ ,תישיאה יתעד היה תקמונמ דואמ דואמהו
.תויהל לוכיש רישיו הנכ יכה ןפואב


יל םיארנש םירבסה םש ויה ,תומודק תועד םש ויה אל
.תגהונ ינאש יפכ גוהנל עודמ םיטנוולר


יתקמעה ...תורושה ןיב אורקלו ךתבושתב קמעתהל ןרמ תשקיב
הלועש ברה לוכסתה אוה יל רורב היהש המו ןיבהל יתיסינו
אל ךממ הנושב ינא ,ינא קר תאז ילוא ,לבא ,ךיירבדמ
לש ותבישח ךרדו ויפוא תא תעבוקו תינכטוכיספ תנחבאמ
תצקש ךרדב רבודמ םאו ,וזכל יאשר דחא לכ ,יניעב .םדאה
חילצא ינאש ידכ ,התוא ריבסיש קר ,הבבס זא המרונהמ תגרוח
...ןיבהל
תועש 24 יל וקקזנש םירבחמ תונולת ומשרנ אל דוע ,בגא
ינא ...בוט השיגרמ ינאש הככ ,הרק המ הנשמ אל יכ הממיב
הנשמ אלו אשונ הזיאב הנשמ אל ,יירבח תושרל תדמוע דימת
םירבח ךל שי תוחפלש וא וזכ תא םגש הווקמ ינא .העש וזיאב
...יכרטצת קרש יתמ ךליבשב ויהיש


ךלש הבוגתה ,הקדווה ןינעל תוצרחנב ביגה ןרשכ תאלפתהו
ךכ ידכ דע אל הז יכ סנסנמוק ליעפיש תשקיב ..יתוא האילפה
...ךייחב קלח ספות
ייתועמשמ קלח םיספות אל תשרב םיכודיש םג ,הקיס'ג ,הלאוו
םירבדהו ,היצפוא וזש יתרמא ינא ...ייחב חינז אל וליפאו
איצוה ןרש תנעוט תאש ומכש הארנכ ,תכייוחמ המינב ובתכנ
יירבד תא תאצוה תא ךכ (הקדווה אשונב) םרשקהמ ךיירבד תא
...םרשקהמ


אל תא םא ךל םינוע ונחנאש ינפל םיימעפ בושחנש המלו
...םירחאל הנוע תאש ינפל םיימעפ תבשוח


.םינפבמ ומצע לע דובעל ךירצ םדא ןב קאזורפ אל וא קאזורפ
רתאב תולתמ יניעב תיארונ רתוי לוהוכלאו םילקימיכב תולת
...תשרב םיכודיש
תנעל וביגה
 
 
14/7/00 11:25
הקיס'ג :תאמ
((????? :-ל הבוגתב
םולש תנע
רחאל םיימוי יתבגה ךרמאמלש יאדווב בל ימישת תישאר
אלו ,יתבוגת םרט םימעפ רפסמ ותוא יתארקש ךכ ,הלע אוהש
.די רחאלכ יתבגה
תרמוא תא המישנ התואבו ,תלכסותמ ינאש תבתוכ תא ,תינש
?הרקמב וכופיהו רבד אל הז .תינכטוכיספ תנחבאמ אל תאש
גוס לכ וא ?תיגולוכיספ ?תירטאיכיספ תנחבאמ תא ילוא
?שפנל ןוחביא לש רחא
בוש ריבסהל הסנא ינא ,לוהוכלאבו םילקימכב תולתל עגונב
םויה ייח .םימעפ המכ רבכ ךל ריבעהל הסנמ ינאש המ תא
.חומל תופורת .םילקימיכב םייולת ,ללכב ייחו ,ילש םוי
יל תולעל לוכי ,םומינימה לעמ הנטק הדימב לוהוכלא
הרמגנש םעפה ,הזמ םלעתהל יתיצרש הנורחאה םעפב .ייחב
אל ינא" יל הרמא ילש האפורה ,רכינ יזיפ קזנב קר ילזמל
.עומשל גונעת ."הקיטסיטטסל יסנכיתש הצור
תופורתה לש יאוולה תועפותמ קלחש ךכב ךתוא ףתשא ינא
ילש תובוגתהש ךכ ."םעז יפקתהו תונבצע" ןה ,תלטונ ינאש
תומרוג ,םיבצעה תכרעמל תופורת .יב קר תויולת אל תמאב
תרחא לעופ ילש חומהש ךכ .תכרעמ התואב יאוול תועפותל
.םירחא הברה לשמו ךלשמ
.ךתיב חתפל עיגמ הזש דע טולקל השק הזש תעדוי ינא
ןמז" ףסומב ,יבהז ןתנ לש ורוטב אורקל ךל הצילממ ינא
אל איה .הלוכשה םאה לש בתכמה תא ,םויה לש "ביבא לת
לע רעצ העיבמ איה םגו ,ינומכ תינבצעו הריעצ הרוחב
,םינוש םיבצמ םע םישנא יפלכ הביבסה לש תונלבוסה רסוח
.םהב םיקולב םייולת אלש ,םימיענ אל
.ינומכ םישנאל תרחא יביגת ילוא .תאז יאריק ,ךממ אנא
םיענ עובש ףוס
הקיס'גל וביגה
 
 
14/7/00 11:56
חחרפ :תאמ
((????? :-ל הבוגתב
.בואכל ךכ לכ הכירצ תייהש לבח המכ
חחרפל וביגה
 
 
14/7/00 14:30
הקיס'///ג :תאמ
קוביח ךל יחקל הבוגתב
חחרפ םולש
םינש הברה ירחא ןומה יתמדקתה .לבחש תבשוח ינא םג
דע רוחאמ ריאשהל תלדתשמ ינא םירבשמה תא ,םיישק לש
אלש ,תנע ומכ הלאכב לקתהל גנועה יל שי ,םעפ ידמש
םינוש םישנא םיבהוא אלש חוכשל םינתונ
day תילגנאב םירמואש ומכו),רבד לש ופוסב .ארונ אל
הלש היעבה וז )at the end of the
יתסנכנ רבכ ,הלש תובוגתה ירחאש תודוהל תבייח ינא
םויה דע יתישע אלש רבד ,הכימת לש םימורופ השולשל
העד לכל המיכסמ איהש הלעמל והשפיא תנעל ובתכ
םיכסהל אל הל םורגל יתחלצה תוחפל ,ןאכ תילעומש
הבוגתל
והשמ הז םג
תובוטה םילימה לע הדות
הקיס'///גל וביגה
 
 
14/7/00 14:34
תנע :תאמ
((????? :-ל הבוגתב
,ינה יס'ג


הבתכנ ילשל ךלש הבוגתה םא יתעדי אל לבא ,תרעטצמ
.תונכב וא תויניצב
חוסינכ יל הארנ קאזורפל םירושקכ םיבצעל ךלש רבסהה
.תמאב תנוויכש הממ רחא רסמ ריבעהל הסנמה ןונש
.ילש תועט ,תרעטצמ


ינאש ךכל יתנוויכו יתבתכ ,תלכסותמ תאש יתבתכ אלו
הלב תנחבאמ אל ינא לבא וזה הנקסמה תא קיסהל הלוכי
.וז הירוגטקל ךתוא ךיישא אל ןכלו הלב הלב


תחקל םיכירצ ןאכ םירבחה ראש םצעבו ,ינאו תא ,וניתש
עמוש אל וניתובוגת תא ארוקש ימש ןובשחב רתוי תצק
םירבדה םימעפלו ,ונוויכ הילא היצנוטניאה םע ןתוא
.תרחא תועמשמ םילבקמ


,תראתמ תאש המ םע ימימ יתדדומתה אלש תורמל ,יאלפתת
,ךיילע רבוע המ (תומיוסמ תומרב) ןיבהל הלוכי ןכ ינא
.תוהדזהל הלוכי ינא יתלד חתפב אל הזש תורמל
.רבודמ המ לע הניבמ ינאשכ קר הלוכי ינא תוהדזהלו
.הניבמ ינא וישכע


הככ ריעה יתינק םויה אקווד ,יבהז ןתנ לש רוטה יבגלו
תכרעמב תחקל ןושאר םויב החיטבמ לבא ןמז תא יל ןיאש
.רבודמ המ לע תוארל


.החילס תמאב ,בושו
תנעל וביגה
 
 
14/7/00 17:53
הקיס'ג :תאמ
((????? :-ל הבוגתב
apology accepted
עובשה ףוסב בוט רתוי ןשינ ונלוכ
הקיס'ג
הקיס'גל וביגה
 
 
12/7/00 0:18
ןר :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
ךופהל ךירצ אל ,םיטפוכיספ לע ןגהל רשפא ,הקיס'ג
תיחפהל הכירצ תא ילוא ?תאזה הפקתהה המ ,יעגרת קאבאר...תחאל
?תרמוא תא המ ?הקדווה ןונימ תא
ןרל וביגה
 
 
13/7/00 1:14
חחרפ :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
לבא הלוז ,ךלש איה הריבה ,ןשע ילב קר ,באפ ומכ תצק הז ט'צ
.תוריש אלל אלל
התאש וזכ אל םג ,השדח ךל הייהת אל לבא ,הקיזומה תא בהוא התא
.באפ ומכ טעמ הז ,תאז לכבו .בהוא אל
שיו) תיטרפ הניפ סופתל ןתינ ,עקר ישער שי לבא ,עומשל רשפא
(םיתורישה תלדל םג ףילחת
ט'צב שי .תותלד םוקמב תובבותסמש םילמו תויוטשו שער םש שי
.חוטב לע לבא ,טאל ,ןיעה תא ,דצש טעמו ,בהוא אל התאש הברה
,רבדל בייוחמ צתויהל ילב ,ןשע ילב ,באפהמ הברה שי ט'צב
הז לע וליפא .ןיזאהלו טיבהל ,תבשל קר .הלימ רמול אל וליפא
.רתוול תינ


.תוקולעה תא ריסמ התאש הז באפה לע ט'צה לש ןורתיה
.חירמ אל התאש ,ןורסיחה


.םימילשמ םה .םירחתמ אל םה .תחאכ .םיבאפה ינש תא בהוא ינאו


.םיאנתה אל אוה ,םונהיגל ןדע ןג ןיב לדבהה
הרק תחאו תומח תוחורא יתש םישיגמ םהינשב
.הפו הפ םירוקיב ךרוע םיהולאו
.תלוזה אוה ,ערה


.םיבאפה ינש םג הככ
.םימוד םיאנת םהינשב
.רשואה םג .תלוזה אוה ,ערה
חחרפל וביגה
 
12/7/00 1:59
הכיסנה :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
.הז חוכיו ןימ הזיא ,תמאב ונ ,שיוא
אלא וב שמתשמ םצמוצמ טועימש ילכ אל רבכ ןמזשמ הז טנרטניאה
ןכשה םה טנרטניאב םירוחבה .רבד לכל םינומה תרושקת יעצמא
התאםאה ,ארוקה התא םג ,ןכו היצופיפב רכומה ,לוממ הרידהמ
!?םיטפוכיספ םה תשרב םישלוגש ךלש םירבחה לכ םאה ,תפוכיספ
רבע םע וליפא םיתפוכיספ המכ םג שיש תויהל לוכי ,ןוכנ
םילספנ שפנ הלוח לש םיחאה לכ תידרחה הדעבש םיעדוי םתא)יתחפשמ
הרבחב םג םייק הזה הנוגמה גהנמהש עומש/ל יתאלפתה !?ךודישל
תכלל לוכי דחא לכ הבש ונלש "הרואנ"הו החותפה תינוליחה
לכ רוציקב .(הנאו הנא םהיניע תא ולגלגי םינכשהש ילב גולוכיספל
םצעב ןתוא לגליגש ימ יכ תוהומת תצק ןה ןאכ ולגלוגש תונעטה
םילמרונה םישנאה אל םתא ,תורושב יל שי זא ?אל ,תשרב שלוג
.םכומכ םינוילימ תורשע המכ דוע שי תשרב םישלוגש םידיחיה
לש םירוחבה םתוא טעמכ םה טנרטניאה לש תורוחבהו םירוחבה
רתא וא ט'צ הזיאב ןיפוליחל וא באפ הזיאב יולת טושפ ,םיבאפה
.לכה הז ,םיבבותסמ םתא


חונ ושיגריש ולאכ שי חונ שיגרמ אוה ובש בצמה תא שי דחא לכל
ירוחאמ אקווד חונב ושיגריש ולאכ שיו בשחמ לש ךסמ ירוחאמ
בלשל רשפא ,המ ושחנו תימיטיגל םיכרדהמ תחא לכ ,תות יריקירד
יריקירדה תא התוש ללכ ךרדבש הרוחב םאש החוטב ינא ,םייתשה ןיב
איה הל הארנ אקוודש רוחב םע טא'צ הזיאל הלילח עלקית הלש תות
ירוחאמ קר םירוחב הריכמ ינא טושפ ,יל הארנ אל ,החילס ,ול דיגת
...ךפיהלו תות יריקירד


,תרחא תצק ,ינשה תא דחא ריכהל ךרד דוע ונאצמ ,הבוט יל ושעת זא
,הנממ ונהת ,תונב הניהת תונבו םינב ויהי םינב לבא ,הדומ ינא
ואציי הזה תובוגתה לנאפמ אקווד ילוא עדוי ימ ...ו התוא ולצנ
...תעדל ןיא ,סטייד דניילב המכ


(השדעהו) הכיסנה
הכיסנהל וביגה
 
 
12/7/00 15:14
יתנ :תאמ
.girls will be Girls and Boys will be Boysל הבוגתב
םייתנש ךשמב םירודכ לע היח ייח לש תולודגה תובהאה יתשמ תחא
.(ןיגוריסל יצחו הנש -דחיב ונייהש ןמזה לכ ךשמבו) יצחו
חישהמ קלח היה ,עובשב םעפ השגפנ איה ותיא ,הלש רטאיכיספה
.רזומ הארנ אל םעפ ףא הז ילו ונלש
התיה הלש תויפשה יא יצינא ללגב אקווד ,תאזה הרוחבה -ךפיהל
רבעמ .םייחב יל הרקש עיתפמו םיעפמ ,דחוימ ,ירוקמ יכה רבדה
- הז ללגב אקווד - התיה איה המצע הלש היעבל תורושקש תולבגמל
,המיהדמ הרוחב .שיש םילבקמו םיחותפ יכה םישנאה דחא
.(םימעפל עגעגתמ דוע ינא) דירחהל תיסקסו תיטנגלטניא
לכב השופש דירחהל תיתקוחה הבישחהמו תונועבקהמ ואצ ,תמאב זא
,בוט שיגרמ אל -בוט שיגרמ שי ."ןוכנ אל" ,"ןוכנ" ןיא .גיגה
םע) תימעפ דח היווח .םוחב ץילממ ינא -םיתפוכיספה ןיינעבו
.(לאנברבא (קחצי ןוד) עודיה ברה לצא םידומילל היצפוא
הלק תוכנ -והשמ לבגומ ינא םג יכ קר התיא יתאצי םצעב ילואו
לבגומה -ןיוצמ רדתסמ ירה הז .דיה ףכב בחוס ינאש
.תיתפוכיספהו
.דחיב םירדהנ ונייה
יתנל וביגה
 
 
12/7/00 15:30
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
.girls will be Girls and Boys will be Boysל הבוגתב
,רטאכיספה לצא תורקבמש הלאכ ,טעמ תויטוכיספ תורוחב
ארח יכה .בוט יכה תוצצומש תורוחבה הלא - םירודכ תוחקולש
.תדללו ןתחתהל קר תוצורש תוינגרובה תוינרמשה תוצצומ
הלגמ ינא בל בוטמו ,עדוי ינא ןויסנמ
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
12/7/00 15:50
יתנ :תאמ
SEXל הבוגתב
התאש המכ ,(...יוא ,יוא) יוא לבא ,םיטרפל דרא אל ינא
.קדוצ


ינאש תאז תוחפל - תויטוכיספ תורוחב .יתחכשש ףסונ ןורתיו
דחפו תולבגמ ןיא .שיש תויתימא יכה תורוחבה ןה - יתרכה
תושמתשמ ןהו -ןהל הנותנ תושרה .היפרגויבב םירוחש םירוחמ
תובשחמה תמר דע תומיהדמ קמוע תוחיש -האצותהו .הב
.שייבתהל המב ןיא ירה .םייובחו םייסיסב יכה םירציהו


.(קתרמו) גנעמ הז
יתנל וביגה
 
 
12/7/00 16:04
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
SEXל הבוגתב
!התא דבואה יחא ,יתנ
..תועדוי אל ןהש םלועל ועדיי אל הפ תוננבה לבא
.םירשבה תוואתמ הלודג הטילשה תוואת יכ
.דחי םג םירבדה ינשמ לודג הטילש דבאל דחפהו
.בוט סקס ןיא ,הטילש דוביא ילבו
.ןיא


.תונב ,רבכ הטילש ודבאת
.ךירצש ומכ ןיידזהל וליחתת
ףירחה שארה םע ,תויטוכיספה ומכ
קנויה הפהו
תולכ דע
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
12/7/00 15:45
יליה :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
...ןכבו
..םהינימל םיט'צב..ןתח הנאצמתש תובשוחש הלא לכל ביגהל ינוצרב
ףייכה לכ תא תוארל ידכב קר ולו םיט'צה דחאל סנכיהל יל אצי
היה ןכא..תמאה תא רמוא םאו (..יב הקחד יתרבחש רחאל)ןייניעבש
תורוחבכ ,ונאש תוינפה לכ תא תוארלו..םשל סנכיהל ףייכו יתיווח
םא רקיעב..המשנה לע..בוט שממ השוע הז) ..."תופצומו" תולבקמ
.(הילע לכתסי אל דחא ףא בוחרבש תעדויו ,בוט תיארנ אל תחא התוא


...ש קר
םה םא הנשמ אלו ..סקס רבייס רקיעב םישפחמ..םש..םירברבגה בר
..םייברע וא םיידוהי םירצונ םיקוור םינמלא םישורג
ילאנב ייד..ינשל דחא המוד רתויו רתוי םהלש תולאשה חסונו
!ט'צב..םש תוקד 10כ רחאל..םמעשמו


..זא...ךייתומולח ריבא תא תאצמש..ךל המדנ ףוס ףוסש...דעו
..החישה ךלהמ ידכ ךות ויטרפב רקיש אוהש רבתסמש וא
(,עגרל רמוכ ינאש יתבשח) ןטק יודיוו החילס שקבמ אוהש וא
רג אל אוהו ביני אלא תימע ול םיארוק אלו 2+ יושנ אוה םצעב...ש
..א"תב אלא..החישה לכ ךלהמב ןעט אוהש ומכ םילשוריב


.. םירברבג.. םכל תוצע 'סמ..ךכל יא
ומשרו ןורפיעו ריינ וחק אנא..םש ונמע טט'צל וליחתתש ינפל
יא ורצווי אלש תנמ לע םכלש םיישיאה םיטרפה תא םכינפל
(((-:...ונמע החישה ךלהמב תויוימיענ
!הנממ בוט רתוי ןיא יכ..תמאב "קובדל" ודיפקה


..ןתח ריכהל תוצורש..תומימתה..תורוחבה תא ןאכ ולשת לא


..שפנ ןובשח ושע
יליהל וביגה
 
12/7/00 15:54
יליה :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
םיצוטס םישפחמש..םיאושנה םירבגה..םכל רקיעב החלשנ הבוגתה
..םהינימל


:-)))
יליהל וביגה
 
 
12/7/00 16:12
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
..תא םג ,ףוא
?םיצוטס םישפחמש םירבגב ער המ


?םיצוטס םישפחמ םה המל םעפ תבשח םאה
.לכה תעדוי תאש תבשוח תא יכ .אלש רורב
.אל תאו
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
12/7/00 17:54
הל תדרל ידכ רותב םידמועש תאז :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
קודבל תונמדזה וז הרוחב םע טפטפל תונמדזה לכ ךליבשב זא
............ילאיצנטופ ץוטס וא הציצמל תונמדזה ןאכ שי םאה
רענ ומכ (ךתשא ןובשח לע) בונג סקס אלמ ךלש שארהש אלימ
תוננואה תא הליגש רגבתמ
.................יייייאאאווו ?אשנתהל ?הזב ץיוושהל לבא
הל תדרל ידכ רותב םידמועש תאזל וביגה
 
 
14/7/00 0:21
ןר :תאמ
?הזב תואגתהל לבא ,תומהב תויהל אלימל הבוגתב
?רותב ןורחא ימ
ןרל וביגה
 
 
12/7/00 16:13
תיתימאה יליה :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
,הרקי יליה


?רחא קינב שמתשהל ילכות ילוא


.ךל הדוא דואמ ינא


הדות


תיתימאה יליה
תיתימאה יליהל וביגה
 
12/7/00 18:05
הל תדרל ידכ רותב םידמועש תאז :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
:השיערמ תילגת יל שי ,תוננב
.......רבעשל "קתבמה ו'ג" אוה "ץוצמל ןתונש הז"
הל תדרל ידכ רותב םידמועש תאזל וביגה
 
 
12/7/00 18:18
יתנ :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
םע וניתומוקמב יתנפוא גשומ) טועימה תייצילאוק תרגסמב
גייתסהל ילוא לוכי ינא (תוינדרוט תולבגממ רורחש לש היצטונוק
אל לבא ,(םלש בלב אל הז םגו) ץוצמל ןתונש הז לש ןונגסהמ
.ןכותהמ
ואל) םיצוטס םישפחמש םירבג הברה ךכ לכ שיש הדבועה םצעמ
הזכ -ונעבט לעו ונביט לע והשמ דומלל רשפא (םיאושנה אקווד
יוציפ אוה הלילל ץוטס םג םימייוסמ םירקמב .שחכתהל לבחו אוה
ילוא ,תויתנפואב לוטקל םוקמב ןיבהל וסנת םא .םיכסח לע קפסמ
.רפתשת תרושקתה םג
-הנטק הלימ קר ,הל תדרל ליבשב רותב םידמועש תאז ,ךיילאו
יל הארנ הזה הרקמב לבא ,יביב לש הלימ םנמא תאז .תוידדה
.הבהאב לבקל -הזמ רתויו איהש ומכ התוא לבקל םינכומ ונבורש


הככ לבא ,ונתוא ליבומ ןיזה ילואו ,שפנ יבולע ונחנא ילוא זא
ונחנא םא החנה ונל העיגמש רמוא אל חטב הזו) םייונב ונחנא
.(הז ללגב םילשפמ
יתנל וביגה
 
 
12/7/00 20:17
עטנ :תאמ
ץוצמל ןתונש הזל הבוגתב
תורבח ןיידע שיו .תיליטנפניא הנעט וז "םייונב ונחנא הככ"
.תורחא תומרונ שי ןהבש
לכ אלו .ורציב לשומ ,ול םיבושח החפשמה וא תויגוזהש ימ
.תומהב ומכ םיגהנתמ םירבגה
.םהיניבש םייליטנפניאה קר
עטנל וביגה
 
 
12/7/00 23:31
יתנ :תאמ
ץוצמל ןתונש הזל הבוגתב
הבש תואיצמל יתנווכתה .םולכל ץורית אל הזש יתפסוה ןכלו
.דחא ףאב עגופ אל ץוטסה
חשקתמ רביאה ,םרוז םדה .תיזיפ םייונב ונחנא הככ ,ןכו
.קורפל ןוצר שיו
.רחא וא הז רבג לש ויפואל םולכב רושק אל הז
יתנל וביגה
 
 
14/7/00 9:55
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
םיכסמל הבוגתב
הבתכ לכב ,ךליאו התעמ ,יתנ ,ךיתובוגת תא שפחא
.תוננב-ב
.יניעב ןח תאצמ
הלחא התא
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
15/7/00 17:40
יתנ :תאמ
ךיתובוגת תא שפחאל הבוגתב
.שחרתהל (ומצעל) ןתונש קותיב לש גוס הז
.ןח ןח
יתנל וביגה
 
 
14/7/00 2:13
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
?הפיאמ ,הז תא תאצוה הפיאמ
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
13/7/00 14:29
!!!"הדיחיהו תחאה"יליה :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
...ןכבו
!!!"הדיחיהו תחאה"יליהל וביגה
 
13/7/00 14:50
!!!"הדיחיהו תחאה"יליה" :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
...ןכבו..ןכבו
...םיט'צה ןמ תורוחב הברה תוחרובש ינחוטב..ךלש ומכ ייוניכ םע

ןיא ללכבש..וא.."םייק וניא שמתשמ":ךלש ךסמה לע האור התא עתפלו
.הרוחבהמ סחיי לכ וא הבוגת


םירברבגה ,םתא המ תעדוי יניאו..גשומ יל ןיאש ךל הארנ עודמו
!?..םישפחמ
םלועמ ונילא "תלפנ" ןכ םא אלא...םלוע ותואל הרקמב ונדלונ
((-: (..םימייק םה ףוס ףוס..וה)...םירזייחה


תורתסנ תא"..קוידיב תעדוי ינאש יל ןמאה
.."םכיסנכמב..םש ייא הרוקש המ..תא וליפאו..םכיתובשחמ..םכביל


!!!וננובשח לע אל...תונהל םיצור םתא םא..זא
ץמאתהל ילבמ...המזגרואה תא תווחל ןתינש..סקס ירתא קיפסמ שי
...הברה
...דיב "עקנ" לבקל ילבמו
!...ינממ בוט רתוי...עדוי חטב התא
לש תימש המישרב אבהל..ןאכ םינמרחה תוחוקלה תא תרשת םא חמשאו
..סקס ירתא
ןב...ןכא תושפחמש תויניצרה תורוחבה ןמ "ודריש"..ידכב קר ולו
!!!םייחל גוז
ב.נ
"תיתימאה" יליה ךילא
..הלוגה ידוהי ברקב..ץופנ ימשש עומשל יתחמש
!!!י-נ-א וזו..."הדיחיהו תחאה" יליה קר תמייק ,ךא
ולבלבתי אל וז.. ךרדב..רחא nickname ךל ירחבת םא חמשא
יילא..םינופה


((-: ..הדומח וא'צ
!!!"הדיחיהו תחאה"יליה"ל וביגה
 
 
14/7/00 2:09
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
..ץוצמל ןתונש הז ךיילאל הבוגתב
דחי רכזינ ילוא זא ,תינוויה היגולותימב הקזח תאש רעשמ ינא
.סולאפק לע רופיסב
ייח רחאל סואא הלאה ידי לע ףטחנ ,סירקורפ לש הלעב ,סולאפק
םיאושינ
.םירשואמו םירצק
ופוסבו ,היופכה םתדירפ תא הכיבו ותשאל עגעגתהל ףיסוה סולאפק
ותוא הררחש רבד לש
.הלאה
.דוע ול הנמאנ אל ותשא אמש ,סולאפק לש וששח רבג התיבה ךרדב
ותיבל רזח אוה
םוח ,תורקי תונתמ הילע ףיערה ,ותשא ירחא רזיח הנוש תומדב
.ול הרתענ איהו ,השלחנ התודגנתהש דע ,ץק ןיאל הביחו
"!ךתומכש תינדגוב תפאונ" :ןוחצנ תעורתב ,שפיטה ארק זא וא


.הניבמ תאש חוטב ינא ?לשמנהו
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
14/7/00 13:37
!!!"הדיחיהו תחאה"יליה" :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
((-: ...ול וצצמיש..ול אבשכ ןתונש ידידי ןכבו
((- (....ןתונ התאש..הדותו)


....לשמנה תא יתנבה םגו יתנבה
!?... ןוויל דע קוחר ךכ לכ תעסנ המל..ידידי ,דיגת ךא
םנורכז ונימכח ירק)...ל"זחמ לשמ אוהש הזיא תחקל ףידע היה אל
???(הכרבל
!?..תיבב ונלצאמ..ןאכ


"תונענ" ויה אל.....תוינקדצהו תורשכה לארשי תושנש..יל ןמאהו
..סולאפק לש וירוזיחל..רהמ ךכ לכ
ןכתייש םישנ םג םנשי ונלש הרבחבש...ןוכנ זא
...םירז תודשב תושפחמו..תואצמנ...יכ
..ןטק ץמוקב רבודמש יאדוובו
םייח תויחל םיעדויה ..םירברבגה..םכילא תוושהל ללכ ןתינ אל ,ךא
..ןופצמ ירוסיי והמ ללכ..תעדל ילבמ..םילופכ


!!!.וז...הכרעמב וליבותש ינחוטב
!!!"הדיחיהו תחאה"יליה"ל וביגה
 
 
14/7/00 16:50
חחרפ :תאמ
תינוויה היגולותימל..ךשמהבול הבוגתב
.תוברת ומש הזה םוקמהו .ןוכנה םוקמל קיחרה אקווד אוה
יגוס לכמ ונילזחו ןענכ םגו ודוהו םירצמו ימורו ןווי ,תוברת
.תוברתל םיכייש דחיב ,םל"ז


- הרוזנצ תמחמ תורוקמב ונילצא םיאצמנ אל ,ולשמנו ,ולש לשמה
לשמל ונייה אל ןכ אל םאש ,תיסחי רחואמ בלשב הליחתה בגאש
עבש תב המכ דע םיעדוי ונייה אלו שרה תשבכ לשמ תא םילבקמ
.חרי רואל תיסקס התייה


.תורשכה לארשי תושב יבגלו
?ימ
?הירורב
?תידוהי
.יניקה רבח תשא ללכב התייה איהש אלא - לעי ילוא וא


.דחא רבד דוע תחכש יליהו


הידוהימ קינ בונגת אל הידוהי
.ידוהי חצרי אל ידוהיו
חחרפל וביגה
 
 
14/7/00 18:11
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
תינוויה היגולותימל..ךשמהבול הבוגתב
!התשע עבש תבש המב ער םוש האור אל ינאש ,והז זא
.ףורחס ירב תא תותפמ תורוחב םויהו ,ךלמה תא התתיפ איה


עבש תב הרוחבה יכ ,דובכ ררועמ וליפא הז .רומג רדסב הזו
הלצינ איה .תיטסינימפ התיה איה .הלש םירציל תרבוחמ התיה
,החוכ תא
תא העינכהו ,תינענכה שמשה רואב ץנצנמה הפיה המוריע ,ינימה
וחוכ
.דוד לודגה ךלמה לש


תא תוומל חלש אוה .תאז תמועל .עשפ היה ,השע אוהש המ לבא
.הלעב


(םיספה תנותכ אלל) ףסויש התצרש ,רפיטופ תשא לע ונרביד אלו
ץוצמל הל ןתיי


,ןבומ הזש דיגהל הלוכי תייה הילע ילוא לבא
?אה .הידוהי אל איה יכ


שקבל ועדיש ארקמב תובוט תורוחב תורסחש וליאכ
.םיאושינה תרגסמל ץוחמ סקס לבקלו


,תונמאנל תרדהנ המגוד שי תינוויה היגולותימב אקווד
תא התווטו הבשש ,סואסידוא תשא ,יפולנפ איה אלה
הרסמתה אלו ,הלילב ותוא המרפש ירחא ,םויב טוחה
.רחא רבגל


:תרמואו הפ תבשוי לעי הבוטה יתדידי יכ םא) רדסב הז םגו
םע גוגחל םוקמב ,המרפו התווט םינש רשע .תרגפמ
תועסמל אצי םטמוטמה הלעבש העשב ,םייפהפי םינווי
(תומחלמלו
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
14/7/00 21:52
חחרפ :תאמ
ארקמב תובוט תורוחב תורסחש וליאכל הבוגתב
ורסח אלש ,ךכל התייה ילש תוסחיחתההש ןבומכ זא ,בוט
התייהש ,הירורבמ רתוי ןבומכ ימו "תורשכו תודוסח םישנ"
.שיכהש שיקל שיר היהש דע ןיליפת החינמו ,ןינמל תפרטצמ


.יובא .היוג ,ונישרדמ תיבמ אל ,רפיטופ תשא


חטב ?התוכזו .עבש תב לע ונרביד ?ימ ,דוד לע רבדמ ימ
!!!התוכז


תא תחכש (ןורטאיתהמ םצעב0 תינוויה היגלותימהמו
..תדסחתמ ..הטארטסיזיל


התוא יתרכה אל דוע זאש) ,הטרטסיזילל ימעטמ יתעצהש אסרגה
תרקפומ ,הנהמ ,תרחא לבא המוד התייה (סנפוטסירא תאו
.בגא הלוכי ןיידע .תדבוע התייה חוטבש תחא רקיעבו


ךרדה .םלוכ תואבצה תאו תומחלמה תא םייסל תולוכי םישנ
.הטושפ


,אבצל ךלוהש ינימ רנטרפ וא/ו /רבח וא/ו לעב שיש ימל
:עדיש


םע איה הל תגגוח איהש עדיש ,אבצב םש אוהש ןמז לכ
ר"סרה ידבוע םע ,םהינימל היירקה ידיקפ םע ,םיטמתשמה
עורצ לכ םע ,(םיטסיפאטראטס םניא םגו סדצרמל םיקוקז אלש)
.הארנ ..תיבה תא םיבזוע םתוא הארנ .בז לכו


תונמאנ רדעיה" םהל וחיטבת קר םא תולוכי ןתא ,ןכל עבשנ
"רקפמו טלחומ
:םייקל רתוי ןכל השקש ,ןבומכ ינשה דצה
.תורשפ אללו ןימז ףוכת ,ףוסה דע ןימ ,םחלהל םיברסמל


.היידוהי אל איהו ,ילש הטארטסיעזיל יהוז זא
חחרפל וביגה
 
 
14/7/00 22:37
קתבמה ו'ג :תאמ
ארקמב תובוט תורוחב תורסחש וליאכל הבוגתב
?חחרפ ,התא הז - ןימאמ אלו ,יניע תא ףשפשמ
?םנמאה
.תבתכש הלמ לכ לע (תונב ,בהלתהל אל .שארה לע) הקישנ
.תוניידזמ דעב יתייה דימת ינא
הרוקזה יתחמש שאר לע תולילרש יתילעה דימת
עודיכ


.ךירבד ופורפא ,חחרפ ,ייה
תנחת לכ לע תונמדזה לכב םיבתוכ ויה דודגב ונלצא
הדאיפמרט
:ןונבלב חירסמ םיתוריש הנבמ לכבו
רקי יברק"
וישכע הפ לכוא התאש ןיזה
םולכ אוה
ןיזה תמועל
"וישכע תוחרזאב תלכוא ךלש הרבחש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/7/00 14:18
חחרפ :תאמ
!יניע ףשפשמ ינאל הבוגתב
םוקממ אב ,ןודגיז ללוכ ,ןונבלב ךלש םירבחה ורמאש המ
.ןוכנ אל
הבוט הל םישועו ,הל םינתונו ,םינחוט םשש םוטקמהמ
.הטומרשה קותשתשו


איה רשאכ ,הניינע ךותמ ,התריחבמ הז תא השוע השאשכ
.רחא םוקממ הז .רחא אובי אל םאו הפ התא ייה ..תרמוא


אללו ףיצר ,ןימז ,ישפוח ןימל יתוכז לע םחלנ ינא
... (...םע םצעב) תורסומ
,תונתנהנ ,העדות התוא םע הז תא תושועש םישנ םע
.תיללכ ןייז תמישו הרימא


תא תמייסמ התייה תיחחרפה הטארטסיזילש בשוח ינא
.תצלמומה יכרדכ תגהונ התייה םא תומחלמה


רבג ינא יכ אקווד ינאש ,תטלק אל התואשו ,ילש הייעבה
.....תויטסינבוש תורימא דגנכ םחלנ


...ןיבמ התא
תוביכשו תוקיפדו ,הבהא תיישע ללוכו ןווגמ ילש ןימה
אל...תוטעמ תולבגהב ךתעד לע הלעיש המ לכו םינויזו
- הנוצר יפ לע םג - רנטרפה תאבה םע אל ,ןוצר דגנכ
.רומג ליז ךדיאו .ןוימ רדחל
חחרפל וביגה
 
 
17/7/00 20:05
קתבמה ו'ג :תאמ
טלוק אל התאש והזל הבוגתב
.ךומכ ,קוידב לבא .קוידב בשוח ו'ג
יהשימ םע םישעמ השע אלו ומצע תא הפכ אל ו'ג םלועמ
ךכל הקקותשה אלש


םלועמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
18/7/00 2:33
עטנ :תאמ
ךומכ קוידב בשוח ו'גל הבוגתב
!?תרזח.........יייייייייייה
עטנל וביגה
 
 
18/7/00 11:19
קתבמה ו'ג :תאמ
ךומכ קוידב בשוח ו'גל הבוגתב
והילא ,בוט רקוב
עטנו
?עמשנ המ
תועדה םע םלוכל בוש דנדנמ ינאו יתרזח
ילש תונבצעמה
תיתייעבה יתוישיאו


לודג םחול ינא ?עדתה :חחרפה ירבדל עגונב לבא
ןויוושל
אל םלועמ .הטימבו םייחב ,םישנה תויוכז
השעמל יתסחייתה
.םילא טקאכ אל חטבו .ידדצ-דח גוניעכ לגשמה
.תומילא דגנ ו'ג
,יפמ אצי אל םלועמ "התוא ןוחטל" טפשמה ןכלו
ומכ
.תוינחוכ תויצטנוק אשונש רחא טפשמ לכ
.תונחוכ דגנ ו'ג


.ןכ הז .אירב רומוה דעב ו'ג לבא
,רתומ לכה - רומוהה םוחתבו
לש יתנפואה םוחתב לפונ םויהש המ םג
.סנטקרוק-ילקיטילופה


לש תחתב די" ומכ םייוניכ איצמהל רתומ זא
"יצחו תעלובה"ו "םיהולא
,העווז תוחידב רפסל רתומ
תטחושש הריטאסו ,רוחש רומוהב קוסעל רשפאו
.תושודק תורפ
.תולפשה ןהב שיש תוחידב םג רתומ ,רומוהב הזשכ
.תונובלע
.תונעזג
,ו'צאקוב ,סוינוטולפ וגהנ ךכו רתומ רבד לכ
.םויה לייו יזועו סורב ינל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/7/00 20:18
רתימ :תאמ
תינוויה היגולותימל..ךשמהבול הבוגתב
,ילריש


?ןאכמ תאזה "יליה" תא קלסל הנכומ תא
תירוקמה יליה - ילש הרבחל קר תוריש השוע איה


ןומה תרזפמ םגו תודוקנ שולש הברה םע ארח תבתוכ םג איהו
.סכיא .םיכויח


הדות
רתימל וביגה
 
 
18/7/00 10:37
וקישומ :תאמ
תינוויה היגולותימל..ךשמהבול הבוגתב
תא םיקרוזש תאזה תונמדזהב ,טוידאה קתבמה ו'ג תא םג וקלס
...תודוקנ שולש תרבג
וקישומל וביגה
 
15/7/00 22:53
!הדוקנ.."הדיחיהו תחאה" יליה :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
רתיימ ךילא
..םלועה ןמ "םלעהל" ףידע..הזכש םש
:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


!!!םוקמב אל שממ ךלש הרעהש יל הארנ...ןכבו
דבוכמ םורופב םיאצמנ תאז לכב ונאש ןוויכ..ךלש המרל דרא אל
!םוקמה תא דבכאו


..תאזל םאתהבו ,ךכל יא
המוקמב הדוקנ םישל..ו ,הרבה ,הלימ לכ ילקשת...אבהלש יוצר
..םיאתמה
אלה ךתבוגת תובקיעב..ןאכ הבתכל רחא םש תנתונ יתייה ללכב ילואו
..המיאתמ
.."לכש םע הרוחב השורד"


:-))))))))))))))))
!הדוקנ.."הדיחיהו תחאה" יליהל וביגה
 
17/7/00 2:30
ןנור :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
.תירבג טבמ תדוקנמ הבתכה לע ביגהל הצור ינא
הרוקש רתויב בוטה רבדה םה םהינימל םיכודישה ירתא,יתניחבמ
.טנרטניאה ןדיעב םירבגל
רשי לוכי ינא םא,ןודעומב וא באפב הרוחב םע ליחתהל יל המ ליבשב
?ליימ-יאב רשק התיא רוציל
דימת,ותוא הצרת הרוחבהש המכו,דמחנו ךיתח היהי רוחבהש המכ ירה
.הזופה לש עטקה תא שי
זוחא 90 ב) הגשהל תושק התוא קחשל תובייח ןתא,תונב ודות
ירתאב .הגשהל תולק ןתאש הלילחו סח בושחנ אלש (םירקמהמ
םיקחשמ שי םא .הווש אוה םידדצה ינש ןיב סחיה תויורכהה
הזיא לע י/לופיתש דחפה תא שיש ןוכנ.אבה קנילל םירבוע רשי זא
הז בורל לבא,הליזדוגל רתוי המוד תואיצמבש טיפ דארב לש רואית
(ישיא ןויסנמ) ךכ אל
היה רואיתה בורל לבא,תוער/תורעוכמ /תושפט המכ ילע ולפנ םנמא
יל ואציו,תואיצמל המוד יד
םישדוח העשת ינפלו,תודידיל וליבוהש דואמ םיבוט םיטייד המכ
לש רתאל תודות) ףרוחב ןתחתמ ינא התיאש,הליה תא יתשגפ
םהמ דחאש,תויורכיה ירתאב ושגפנש תוגוז 3 דוע ריכמ ינא.(ענענ
תויורכהה ירתא - רוציקבו .(ןודיפוקל תודות) רבעש עובשב ןתחתה
.םםםםםלללללללווככל אלא,ןמז םהל ןיאש םישנאל קר אל םה
ןנורל וביגה
 
 
17/7/00 8:06
תנע :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
? םיאור
....םכל יתרמא


....שולגל וליחתתו תומודקה תועדהמ ודרפת ...ריווא וחק
...םכייח תבהא תא ואצמת דואמ בורקב ילוא ...עדוי ימ


.הלחא ,ט"זמ ןומה ..הליהו ןנורו
תנעל וביגה
 
 
18/7/00 2:37
Estee :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
!!!בוט לזמ -הליהו ןנורל
.......?המ ,הווש לכה היה ןנור לש וזה הבוגתה ליבשב -תנעלו
Esteeל וביגה
 
 
18/7/00 9:04
תנע :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
.יתסא ןלהא
תכנחמ דיקפת תא ימצע לע יתחקל אל ?הווש לכה תרמוא תאז המ
תוארל חמשמ טושפ ,וימודו "ןודיפוק"ב םיזוחא יל ןיאו ,רודה
הפ םישנא המכ דוע םנשיש ,יתסא ךל תעבשנו חילצמ הזש
אל .היצפוא הלחא םה תשרה ךרד םיכודיש .הז תא םיעדויש
.תפסונה לבא הדיחיה
:-)
תנעל וביגה
 
 
18/7/00 12:27
Estee :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
....תישירח ,תנגרפמ קופיס תשוחתל יתנווכתה "הווש לכה"ב
....ייחב ,הז קר ....תימיטפוא
Esteeל וביגה
 
 
21/7/00 23:23
תנע :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
:-))
תנעל וביגה
 
18/7/00 8:59
ןתיא :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
בבבבבבבבבבבבבבבוט בוט לבא ,ועמשת
:תואבה תונקסמל יתעגה יגולויצוסו יגולוכיספ חותינ רחאל
.תורבידה תרשע ןלהל
.תומ דע םיממעושמ ןאכ םכבור .1
.רתוי םיליעומ םיקיפאל ץרמה תא ולעתתש ידכ.2
ליעוה אלל ,םכמצע תא םישפחמו דבל םויה תועש בור חטב ם/ןתא .3
םירוחה לכמ האצי וזה הנובתרחה לכ .4
םוח תוחפל הבהא אל םא ,רתוי םיחוטב תומוקמב הבהא םכל ושפח .5
.יעגר
התואש ,תמאה לא ןכמצע לא סנכהלו הזופהמ תאצל ןמזה עיגה .7
תורושה ןיב תו/םיעיבמ ם/ןתא
גולוכיספ) ישפנ עויסל ונפ ליעוה אל ליעחל בותכש המ לכ םא .7
(תורששפא םג וז ינאידורפ
םייחב החלצהב .8
.הכרבב ולבקתי תומעזנ אל תובוגת .10
ןתיאל וביגה
 
 
18/7/00 9:08
תנע :תאמ
םדומ םע רוחב שורדל הבוגתב
...גנילרד ןתיא


לכה םצעבו תודודר ,תוממעושמ ונחנא ,הדוקנה לע תילע ,הלאוו
.ונייחל ךומכש תונורשיכ סינכהל ידכ היצקובורפ ןאכ


...יירוסימ יתוא לאגת ילוא


:-))
תנעל וביגה
 
21/7/00 18:32
:תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
תב ימצע ינא .םיניינעמ םישנא םע תורכהל ביבח ילכ אוה טנרטניאה
אלו ,(...איהש הרטמ ףאל ,ףסונ ךודיש תשפחמ אלו) ,האושנ ,34
.ט'צ....ה ירתאמ דחאב דמחנ רוחב יתרכה רבכמ
םימעפ המכ םיחחושמ ונא הנהו ...שולש ,םיימעפ ,םעפ ונחחוש
דואמו ונינשל דמחנ דואמו .םיישדוח רבכ םוידמה הזב עובשב
ונינש .םייתימא םידידיל ונתוא וכפה וללה תוחישהו ונל ןיינעמ
םשל םה וללה תוחישהש ונטלחה ונינשו םיקוסעו םיליכשמ םישנא
ונימיבש ונירשא .(....ךכל רבעמ אל :השיגדמ ינאו) דבלב ףיכה
.תונווגמ םיכרדב םיניינעמ םישנא םע דדייתהל םילוכי ונא
וז הבוגתל וביגה
 
5/8/00 14:27
תמאב הווש :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
47הלושמ ,תוחפ וא רתוי םיחיטבמ תומשב ,לארשי תונב תואמו תורשע
...תוחטבהו םיאליג ללשב ,23הנד דעו


,בל תמושת ךשומש ןושארה םרוגה אוה ,טנרטנאב םשהש רבתסמ
אלא וניא םימעפלש המש תא ץפשל תגאודו בטיה תאז תעדוי תשלוגה
...תידיתעה היארהו ףועמה ירסח הירוה לש תוללעתה


,ןהלש תא ושע םייוסמ םש יבגל ךלש תויצטונוקהש ירחא ,רוציקב
...ךתבהא תא תעצהו ,ןלוכמ היוארה לא תינפ


:ותויביטקפאב הלוע רדסב ןטרפאש תוטיש המכ שי


(ידימ רישי ,דבוע אל)? תחתב ותוא ךל םישאש הצור .1
ןיא ,הקוסע איה םא ,שודנו ילרטיינ).הפיאמ המכ תב ,ייה.2
(יוכיס
ךושמי הז ,היגולורטסאב תוניינעתמ תובקנה בור)? תא לזמ הזיא.3
(ןביל תמושת תא
תינע אל טעמכש ךיא ןורכזה לע קפרתנ ,םינש 10 דועבש ,ךל יראת.4
,הקוסע דואמ איה םא םג כ"דב)...ללכב םינתחתמ ונייה אל זאו ,יל
הכזת,התודידב ירוסימ התוא לאגי אוהשימ וליאכ הזימר חכונל
(...תינושאר ,הקידבלו ,בל תמושתב
...רשקה רצונ וב בלשל גלדנ


הרג הנניאש אדוול ךרוצה ךב רעוב ,תינושארה המסקהה ירחא
סונמ ןיאו הזכ אוהשמ וא טלמל לעפמב תדבוע, 56 תב ,םחוריב
... תויביטמרופנאה תולאשהמ


לשימ אקוודו ךלזמ לזמתהש הלגמ התאו החלצהב תורבוע ןה םגש
...ךתיא תט'צמ ,(רתוי אל םא, ךרע תווש וא) רפייפ


ךמצעל תלגיס ,תונלבסב התיא תטי'צש עברו תועש שולש ירחא
לכ לע ,(....?) תובהלתהב תעמש ,תינדילקמ וא ןרתנספ לש תועבצא
לבא ,אוהשימל רפסל התצר םעפ יא איהש המ לכו ט'צה לש םיעובקה
תרושקת תויעב תואמ תדרשש ירחאו עומשל םיכסה אל דחא ףא
עיגה ,ךלש ךסמל רבעמש תרזוחמהמ ךתוא קתנל תמייאמה תילאוטריו
:תואיצמה לא חווט םצמצל הסנמ התא וב תמאה עגר
תונינשבו ידימ תמייאמ עמשת אלש הרימאה תא ןדעל לדתשמ התא
...רשקתהל הל עיצמ ,השודנ
...דירחהל יביטמירפ תרושקת יעצמאל רובענ ילוא ,ךתעד המ")
תילגנא תצק) ייס וי וד טוו ... ןלציל אנמחר -ןופלטכ
((...תרבודמ


,ץחמה תבושת העיגמ זאו


". רהמ ךכ לכ רשקתהל רבכ ,ללכב םיריכמ אל ונחנא לבא"


... (ימצעל) חרוצ ינאו


,המ ,יתשקיב רבכ המ


??? יל ץוצמל וישכע יאובתש


יקובקב העבראב ןאכ תחנומה יתמריז תא יעלבתו ,יתיבל ירוסתש
??? יצחו רטיל


...יקתנת ,בוט אל , ...ןופלט ילא ימירתש יתשקב הלוכ


יננע לע גנעתהל ,אסכה לע תבשל ,הפידעמ העולחמה ,אל לבא
ךיא ....חחחחא) תממוסמכ המצעל ךייחל ,הצילפמ איהש ןוחריסה
תבהוא ךכ לכ ינא !!!! ןאכ קורי ךכ לכ ...יתוא םיצור ןאכ םלוכש
(ימצע תא
המ ץמאמ דוע זא ,הלסאה לע בשחמה תא הז בלשב תקסיר אל םא
תינדלקל ךתוא הכפה הטומרשה ,תודלקה לש םייתעש דוע) רשקתת איהו
(...קוינאמיד טפשמב


, תמאה עגר עיגמ זא...


(ןופלטה תחיש)


...תיטפקסה לש הביל תא שבוכ ינא תיאלנ יתלב תילאברו תונמוימב


.יתוחכונל ,חונב אלש השיגרמ םואתפ איה אקווד םעפהש הלגמש


םג ,ללכ ךרדב תמטמוטמ יד איהש בל םש התא ןופלטב רבכש ןבומכ
תרזוח איה םואתפ)...רהבתהל תוליחתמ ינוציחה הארמ יבגל היתונעט
לש םסקה תלימ) - ה א ל מ - אלא הבוטח קוידב אל איה...המצעב
אלא ,היפייפי אל איהו (תוחירסמו תורורא תורפ ,ןמושה תופטונ
תדמול אל איהו...ו...תעלוצ אלא ,תיטלתא קוידב אל ,הדומח
....תיביטנרטלא האופר אלא ,האופר


הדלקה םע תועבצאה תא יל תעגיש ,תמטמוטמ הבלכ אי ,הז ליבשב
??? הז ליבשב , תיפוסניא
... בויבב ,טלאוט ריינו האוצ ישוג ןיב ,םיפלאב שי ךתומכ ירהש


ןמז זובזב יל ךוסחלו ןופלטב יתיא חחושל הלחתההמ תלוכי אל
? רתוימ


(...ךתוא אנוש יתייה אל זא)


?הההההההמל הזה םידקמה ילאוטריוה רשקה תא הכירצ תייה המל


הנניא תואיצמהש המ ,היוצרו תרזוחמ שיגרהל ידכ ,הרורב הבושתה)
(... םעפ ףא הל קינעהל תעדוי


,ןכל לחאל יל רתונש לכ


.הבוט המיתח רמג
תמאב הוושל וביגה
 
 
7/8/00 11:16
:תאמ
םינפה לע טנרטנאה תונבל הבוגתב
?אה ךלש תורבחהמו םייחהמ רשואמ תמאב התא
.תונמחר
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/8/00 10:53
ישוס :תאמ
םינפה לע טנרטנאה תונבל הבוגתב
ליעגמ התא
תורוחב קיפסמ הפ שיש הווקמ דואמ דואמ דואמ ינאו
הפ תמשרש םימויאה םירבדה בוביג תא ןנורכזב וטרחיש
ישוג ןיב םש יאמ ,ןכ ,ןכ) יתמשינ יקמיעמ ךל תלחאמ םג ינא
(םיביבהו האוצ
,רבד הזיא ךתיא שממת יהשימש הכזת אל םלועלש
וכותב לולכי ךלש הבוטה המיתחה רמגו ןתיי ימו
תובותכתה תא הפ םירזנצמ אלש לבח .רעצו באכ
.וזה שפנה תולעתה תא ונלוכל םיכסוח ויה
ישוסל וביגה
 
 
3/6/01 3:56
ןשייב :תאמ
םינפה לע טנרטנאה תונבל הבוגתב
.הלחלח תררועמ תורוחבל ךלש השיגה לכ םדוק
רשקב ןודינב םולכ תןשעל רשפא יא לבא ,ליעגמ החוד םדאנב התא
ךילא
.ךמצע תא תונשל לגוסמש ידיחיה התא ירה
שיש זרפומה ןוחטיבהמ טעמ יל הוולת ,תורוחבל ךלש סחיה יבגלו
ךל
.ילאמרונ םדאנב ומכ גהנתת ילוא הככ


ןשייבה
ןשייבל וביגה
 
 
12/9/06 7:31
הבינ :תאמ
םינפה לע טנרטנאה תונבל הבוגתב
הרהמב רגפתתש תוצור ילעמ ולא לכ המל תעדוי אל ינא ((:
תחתמש םינורישעה לכל רזכאתמ התאש ללגב הז ילוא בוט) ,ונימיב
.(היינשה םעפב םג) קיחצה הז תישיא יתוא ,(ןוילע שממש אוהל


- תינשו ,תמא הזב שי - תישארש ללגב ךילע ונבצעתה ןלוכ יתעדל
ץוח ילוא) םלוכ לש ןוחטבה רסוחב םיעגונ ךלש תונובלעה
.(תמאב םיוושהמ


- אוה וספספ יתומדוקש המ ,ךלש קתרמה תוללקה רצואל דעבמ לבא
,ןכ) .עצוממ ט'צ שמתשמ ליפורפ לש ןויסנ אלמו ןייודמ חותינ
,בטא ומכ םישפיט םכבורב ,רואיתהמ םיקוחר אל ט'צב םירבגה םתא
יהשימל םינופ םתייה םאש יוכיס ןיאש תומרב ,וכיט םירעוכמו
רפסמל רבעמ - טרפ והשזיא םכל תתל המיכסמ התייה איה בוחרב
(בוט יטסלפ חתנמ לש ןופלט


.םה ,ןבומכ התא אל


?החירסמו הרורא הרפ יל תארק ,ןיבא ינאש
הבינל וביגה
 
31/8/00 16:09
(???) "תמאב הווש" ירבדל הבוגת :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
הווש התא המ ונרובעב טרפל תחרט אלש בוט ,"תמאב הווש",יוא
תא ךל וכסח ,"םימכח"ה ךירבדב ונינפב תכפשש םילימה -תמאב
...הברה אל -יתמשרתהש המ יפל ?תמאב הווש התא המ זא .הכאלמה
תעבשש הארנכ ...ללמוא שפנ בולע -ךילע יביל ,יביל ;ךילע יל רצ
ךל םורגל וחילצה "טנרטניאהמ תונב"ה וליפא םא םירורמ הברה
תושאונ תווקת תילת זא תיתימאה תואיצמב ךל השק -קומע הכ לוכסתל
,יוא ......שאונ תאצי הנממ םגו ?הא ,תילאוטריווה תואיצמב
...יוא,יוא
-ךל םג חילצי ,דיתעב ,םעפ ילוא ךלש השיגה תא הנשת םא ,ארונ אל
...ידמ רחואמ אל םלועל

!!!החלצהב
(???) "תמאב הווש" ירבדל הבוגתל וביגה
 
23/9/00 16:23
רהוז :תאמ
ןורמ תנעל הבוגתב
תורקי תונב
רבג לכ החירבמש ןכלש תוגהנתה תרוצל ןכביל תמושת תא בסהל יתיצר
וא טנרטניא וא באפ ךרד םתרכה םא הנשמ הז ןיאו ,ןכילעמ יופש
ןוכנ רתוי וא שפחל לש השיגב תואב ןכבור , יתאפלט םולח...
רבד , תורעתסה תעצובמ יואר והשימ הארנש עגרבו ןתח אוצמל
ול םיבשויש בהוא אל דחא ףא ירה יכ דעוימ ןתח ותוא תא ליהבמש
.רוקמל המוד הסרגב ילרוג רוזיח ליחתמ זאו , "ישארה קרועה" לע
וניה דעוימ ןתח ותוא ילוא רקיעה תא תוספספמ ןתא ייתוריקי
אל אוה ךכו , תונלבס טעמ זא הנושארל םישרהש ומכ אלו הילשא
רתוי בוט וריכהל ילכות תאו חרבי
........החלצהב
רהוזל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא