םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

רדווסהו המלעה
וטיוט לט

 


ינשה ןימה


הברה דוע הקוחר ,תבהואמ ינאש יל הארנ אל ,אל !?תבהואמ אל
.תיתפוכיספ םתס .תויהלמ
,הסרוכה לע ול חנומ ,ולש רדווסה ,ותוחכונב םואתפ הניחבמ ינא רקובב
אלש אלפ אל .תיבה יטרפ ירייש םע תוילרגטניאב גזוממ ,האילפמ תויעבטב
לכב וליאכ ,תיזזתב ותוא תפטוחו ינטש ךויח החילבמ .םדוק וב יתנחבה
.יידימ ותוא לוזגלו סנכיהל ,ותוא ריאשהש טרחתהל לולע אוה עגר
הרזומ תונרקסב דבה תא תששממ ,תואיר אולמ תפאוש ,ימטוחל ותוא הדימצמ
תומשרתהב םינפ תתוועמ ,(הראז) גתומה תא תקרוס ,(יניעב וליפא)
דעצ השוע .ןיאש הצורמ ,האור שיא ןיאש תוארל תלכתסמ .דימ תשבולו
תיגשיה האנהב תכלהמ ,רבדב הנכס לוכ ןיאש יתאדיוש רחאלו ינססה
שדחמ םעפ לכ תעתפומ ,הפינסמו הבש םעפ ידימ .דואמ דע הצורמ ,תיאליע
הסנמ ,העידיה חכונל תבזכואמ תצק .ללכב םא ,רדגומ חיר שממ ול ןיאש
היגטרטסא ןאכ הטקננ אמש וא המת תועטב ןאכ רקפוה אוה םא ןיבהל
.בוש ינתוארל הלתמאכ תיליווא
.קאלע רגתא
בושו בוש יינפב חטומ .יב קקחנ טפשמהו רמא אוה - "רגתא ךירצ ינא"
םיברק תונערופ ימיל יתוא רישכהל ,יל תתואל הסנמ (תמאב ילואו) וליאכ
.םיאבו
אל תולוגסב ןחינה חומב קלח ,תונבה ,ונל שיש עבשיהל הנכומ ינא
לש ולוק תשוואמ חילבמה הפ תטילפ ,גיגה לכ טלוק אוה ,טעמכ תוישונא
הז .תידיעה תא קר עימטמו ןנסמ ,שממ ףרה אלל עגרו עגר לכב רוחבה
דע הבילעמה חורה תורקמ תומל רשפא לקנב ירה ,ונלש הנגהה ןונגנמ
.תוומ


לחוימה


תכתוח ינא זא ,הפאל הזיא לע תדרל יל אב ,המוגעו תבזכואמ תינבצע
רשפאש הפי יכה תרדסמ .קורי בורכ דואמ הברהו םינופפלמ ינש ,הינבגע
הברה םע הפק סוכ הניכמ ,חלמ דואמ הברה דוע הפיסומ ,המישרמ תחלצב
ינא ימצעלש דועב תיערא עבוש תשוחת יתביקב עתעתל חלאנ ןויסינ .הפק
תמאב ,בגא ,הפקהו .הפקה אוה חוניקהו תנייוצמ התיה הפאלהש תננשמ
.הלועמ
,םיקחשמה ורזעי אלש ,דיימ הז תא שיגרא ינאש תרמוא דימת האושנה יכיל
םירומא קוידב ךיא .םיענכשמ םיקומינ הגיצה אל .דחאה הזש יעדת טושפ
.תשפוטמ היגולנא - ךישחי עבש העשבו םוי וישכעש םיעדויש ומכ ?תעדל
.החרס איהש תחא םעפ אל ףאו יל הרוכז אלו םוי לכ תעקושו תחרוז שמשה
.יתיגש ,בגא ,םלוכב .םירשע תוחפל ?דחאה אוה ,אוהש יתבשח םימעפ המכ
אוה םאו ,הזכ היהש רחאל קר דחאה אוהש השיגרה ירה איה ,הניבמ איה המ
אל ,האצומל ותעדב ןתיא הירחא רת ןיידע הלש דחאהו ,דחאה אל ללכב
אל דוע לוכ, ךכ לע עדת אל םלועלו רחאב ללוש הכלוה איהש ופשנב הלעמ
?תרחא יפושיכב יובש ,אוה םג ילש דחאה ילוא זא ?לחוימה תא השגפ
לכל ימ ?תואמ וא תורשע וא ?םידחא אלא דחא אל ללכב אוה דחאה ילואו
?הזכש ירירע ,דחא ותוא ארב תוחורה


תררחשמ הבהאה


,הלאכ םתויה לשב קר לכה םיעדוי םהש םיבשוח ,וללה םיאושנה לכ
םיאגתמ ,לקנב ורתפ םה ,םירועיש לביק ונתיאמ דחא לכ וליאכ .םיאושנ
.תובושתה תא ונל תולגל םיסנמ ,ךכ לע
ייפוסיכב םעט ןיא .ןושיל תכלל ידכב ידימ תינבצע ,הפק סוכ דוע הניכמ
.דוע םב תקשוח אל ינא ,םיידדה םניא םא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
29/12/05 11:27
לש :תאמ
וטיוט לטל הבוגתב
.ןוכנ דואמ .ןוכנו .הפי בותכ
לשל וביגה
 
29/12/05 19:40
הלול :תאמ
וטיוט לטל הבוגתב
לש ןיינע ,הבר הדימב ,איה הבהא .דחאה אוהש שיגרהל הזכ רבד ןיא
.דואמ טושפ .אוה היהי הז זא אוה הזש הטילחמ תא םא .הטלחה
הלולל וביגה
 
 
30/12/05 8:06
הלב :תאמ
רדווסהו המלעהל הבוגתב
???תאזה תוטשה תא תאבה הפיאמ !!?אוה הזש טילחהל
תבהאתמ יתייה אל זא ילוא ,םיטושפ הככ ויה םירבדהש יאוולה
...םינוכנ אלב
הלבל וביגה
 
 
31/12/05 14:57
הלול :תאמ
!!!!!!!!!!חטב ןכל הבוגתב
ותיא המיכסמ אל תאש רבד לכל אורקל תרהממ תייה אל םא
,הטלחה לש ןיינע קר הזש יתבתכ אלש האור תייה ,"תוטש"
םימרוג הברה דוע שיש ןבומכ ."הבר הדימב" יתבתכ אלא
אלא הטלחה לש ןיינע איה תובהאתהש יתרמא אל ,ללכבו .ןיינעל
תימינפ העידי אל אוה ךייח תא ייחת ותיאש "דחאה הזש תעדל"ש
.הטלחה לש ןיינע םג טלחהב אלא ,םוקמושמ העיגמש
הלולל וביגה
 
31/12/05 12:02
תנע :תאמ
וטיוט לטל הבוגתב
(: הפי
תנעל וביגה
 
1/1/06 2:11
םש םוליעב ףידעמ :תאמ
וטיוט לטל הבוגתב
.הפיו יתימא ...הפי טושפ תבתוכ תא
םש םוליעב ףידעמל וביגה
 
10/1/06 18:18
תילג :תאמ
וטיוט לטל הבוגתב
!!ךילע התמ לט לט
..הקיחצמ
תילגל וביגה
 
4/3/08 14:28
תומשנ לט :תאמ
וטיוט לטל הבוגתב
ילט
הפי .. דואמ תבתוכ תא


..תרכוז דוע תא םא ..יתוא רקבל תנמזומ תאו


http://brownlittle.cafe.themarker.com
ofer from naan..
(}-:
תומשנ לטל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא