םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םזינימפ~תוברת~ישאר    
   

?תיטסינימפ ינא ,החילס
ןתוד הלא


תולטונ תמאב ןתא ,תוננב ודיגת
והשימ ללכבש וא ,הכפהמה לע תוירחא
?התוא השע רחא


תיעמשמ דח הרהצה הבו החיתפ


?םולבנזור הנינפ לע תובשוח ןתא המ
תבתכושמה היפרגויבוטואהמ ,קובקבה דנולבמ עגרל ופרה ,רמולכ
םולחה תמשגה לש ליפאהמ ,תדקויה תישירובונה תושפיטהמ ,תמהלתמהו
.םיצנצנה דובר יאקירמא-ארשיה
?ןוקייאה םולבנזור הנינפ לע תובשוח ןתא המ
יליבה לכ לע רועיש ןיאל הפידע איה יניעבש דעל שקעתא ינא יכ
תוצהוגמ תוירוד-ןב הנרואה לכ ,החפשמה םש תולופכ תוינמרל-הנוקסומ
.תעדל ןמצע תא תוטפטפמש תוילאכימ ברימה לכ וליפאו ,רעישה
.ןווכתהל ילב ירמגלו ,הנינפמ יטסינימפ ןוקייא ןיא ,יתוא ולאשת םא


רבסהל ,וישכעו


,תונייאורמה ולאשנ הב ,יהשלכ תובישח תרדענ הבתכ המסרפתה ןמזמ אל
ןיאמ הארונ הלאש ,תכמות תישנ הביבסב תולעופש תוגשגשמו תוריעצ םישנ
.הומכ
?תויטסינימפ ןתא זא
?ונחנא .המוקמב תנייארמה תא דימעהל וזרדזהו תונבה ולהבנ ,םואתפ המ
םיילגרהש ?תורגבתהה ליג יהלשב רבכ ונטרמ םפשה תאש בל תמש אל ,המ
שממ .ריהבהל ושקעתה ןה ,םירבג תובהוא ונחנא ירה ?תורעשמ תופח ונלש
,דחוימב הבידנ התיה ןהמ תחא ,תשקעתמ שממ תא םא .םירבג תובהוא שממ
ץוח .ןתויאמצעמ תוקפוסמש םישנ טושפ ונחנא ,תויטסינימפ אל ונחנא זא
תויהל הלוכי אל ינאש הככ זא .האושנ םג ינא ,תונבה תחא הפיסוה ,הזמ
.תמאב תיטסינימפ
ןהש תרהמנה תנייארמל חיכוהלו הצלוח לישפהל ורהימ אל ןהש לזמ הזיא
המ לע וגילבהו ןייד תוסמונמ ויה ןהש לזמ הזיא .תויזחב תוטונח
.םואתפ המ ?תיטסינימפ ?ינא .שממ לש ןובלעל בשחנ תובר םישנ יניעבש
?תררחושמ השיא ינאש בל םתמש אל
,וללה םישנה עברא לש םיגשיהב יתחמש אקווד הלאש התואל דעש ,ינאו
ןיי רב קולחא ןתיאש הלאכ תוחפל וא ,ייתורבח תויהל תולקב ולכיש
,"קינילק" לש םימרקל תואנק םתס וא ,תוכילה םיענ הדובע םוקמ ,רדנוגמ
.יתסעכ תמאב
תולהבנ ,ןתינש לככ תויביטרטסאו תוחילצמ ,תוליכשמ ,וללה םישנה יכ
חינהל שיש ,וללה םישנה יכ ."תיטסנימפ" ראותה תא ןהל הדימצמ יהשימשכ
םירבג תאנש םע םזינימפ תוהזמ ,םייחה לש רתוי טוהרה דצב ורגבתהש
תא תובחש ,וללה םישנה יכ .הנוילעה הפשה לעמ רעיש תמולפ החימצמש
תא הלהבב תוריממ ,רמ יטסינימפ קבאמ תונש האמל ןהייח לש תויטנלשנונה
יכה .יטסלפ יכה .יחטש יכה פיטואירטסב ןהש ימל ןתוא ךפהש המ
הז .החודמ רתוי הברה ,יתוא ולאשת םא ,הזו .םזינימפה לש יטסניבוש
.ליהבמ שממ רבכ
,םזינימפה יגשיה תא ידמ הבר תוריהמב ונעמטהש הארנכ יכ ,ליהבמ
לש תרתוימו החוד הסיעל ותוא ונכפהו ,יטנוולר אלכ ותוא ונקיית
לבא ,תויטסיריירק ונחנא ?ןוכנ ,הלאכ אל ירה ונחנאו .תירבג-תוישנ
.ונמצע תא תומדקמ תעב הב לבא ,ןתינש לככ תוישנ ונחנא .תוחפוטמ


שדחה רדסה


לע תסעוכ ךכ לכ ינא המל יתוא לאש הריכמ ינאש דחא םכח שיא
ןמצע תא תוהזל ,רמא אוה ,ןתוכז ירה וז .וללה תויארקאה תונייארתמה
תויאשר ןה ,השקה אוה ,ךלש תקמונמה הדנ'גאה יפל ירה .תויטסינימפ-אלכ
.דחוימב ךל םיענ אל אוה םא םג .ןתעד לע הלועש ראות לכ תאשל
תוכזמ הנהנ טושפ אוהש תויהל דואמ לוכי לבא ,קדוצ אוהש תויהל לוכי
םלועמ ,רדנ'גכ ,םירבגה לע .ןיטולחל תורחא תומחלמ םחלנש ימ לש רתיה
םמוקמ תא שדחמ חסנל וצלאנ אל םלועמ םירבגה .החכוהה תבוח הלטוה אל
תויזחה תא הרחתב תופצמש ימ ,תושדחה םישנהו .ותוא שובכלו ,םלועב
רבד לש ופוסב תוכפוה ,םיחוורמה ןהייחב ןתוא תודנועו ,ומקושו ופרשנש
ומוקמב .םזינימפל תוקוקז אל תמאב ירה ןה וישכע .וללה םירבגה תויהל
שדחמ ךנוח םתסה ןמש חפוטמ גוזנב ,הב תואגתהל יוארש הריירק ןהל שי
שיו ,םידליו בלכ תדומצ אתנתכשמ לש גוס ,תיטסינימפה הדנ'גאה יכרב לע
.תיאקיטמסוקלו קנירשל ,ןוכמל יונמ םגש חינהל
אל יחש יתבו תופורש תויזחב ךכ לכ הביהרמ הרגש בברל ןהל המל זא
?ןייד לעיו 'ץיבומיחי ילש לש ביבחתה אל הז ,המ ?םיחלוגמ
השעמל הכלה תונהנש ימ לכ לש .ונלוכ לש ביבחתה הז .אלש ,והז זא
וחילצהש ימ ןיב ןויוויש ,רמולכ .םירבגו םישנ ןיב הלפמה-ןויווישהמ
תויתורחת ,תואמצע ,הלכשה לש ןתרדגהב תוירבג תויולהנתה ץמאל
רדס ךותב קומע תויח ןיידעש ימ תא הערל הלפמש ןויוויש .םזיעוציבו
.ןשיה םלועה
ינאש םשכ שממ ,ןוקייאה ,םולבנזור הנינפמ ךכ לכ תמסקומ ינא ןכלו
יתלבה הימוטוכידה תורמל .השיאה ,םולבנזור הנינפמ לעפתהל השקתמ
קהוב דנולב םע הייח תא תקלוחש םיהדהל תיאמצע השיא ןיב ,הרותפ
תורסו תנגפומה הרהויה ,תושפיטה תורמל .ןהמ תוישנ-ארשי ןיאש תוכילהו
תורמל ."םזינימפ" הלימהמ תלהבנ הארנכ המצע איהש תורמל .םעטה
תפקשה לש אלו ,יאווקת-חתפ הלרדניס רופיס לש רצות איה הלש תוריחהש
איה ,התגשהל ךרדה אלו ,האצותה ,הלש הרקמב יכ .הרודס תיטסינימפ םלוע
.תיטסינימפ


םיחקלו תואצות


איה הל זובל ךכ לכ ונל חונש ימ לש גשיההמ תורענתה ,התע תעלו
הז ,ןכ .תורתומ איה תיטסינימפה הדנ'גאהמ תורענתהש ומכ שממ .תורתומ
.תישנ הווחאב ,ישנ ביטקלוקב ןימאמ דוע ללכב ימ .יביאנ עמשיי יאדו
תואצותב תשמתשמש ימ לבא .דחוימב יסקס ןיינע אל אוה םזינימפ ,ללכבו
טושפ ?המל .הל שחכתהל המצעל ריתוהל הלוכי אל תיטסינימפה הכיפהמה לש
.הככ
היהא דוע דחא םוי"ש הנוע ינא ,תיטסינימפ ינא םא יתוא םילאושככו
."תלדתשמ יכה ינא ,םייתניב .היואר תיטסינימפ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
3/7/00 21:52
ימענ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םלוכ יינפל תמטמוטמ תוארהל שייבתא אל ינא בוט
הלחתהב םעפ היה םיזינמפ המ תעדוי ינא
םויה הז המ גשומ יל ןיא
השיא יתויה ךמס לע הילפהב יתלקתינ אל םלועמ תישיא
ןבומכ הברה רמוא אלש המ
בצמה הז תונושארה תויטסינימפה תוכזבש תויהל לוכי
קזח קיפסמ והשמ הצור םדא ןב םאש הנימאמ ינא
.לכה תורמל הז תא גישהל לוכי אוה
הרורב ינאש הווקמ ינא
ימענל וביגה
 
 
4/7/00 11:39
ןהכ זעוב :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.טסינימפכ ימצע תא רידגהל ידצמ דסחתמ היהי הז
.אל ינא
רתוי יל ויה .םישנל אלמ תויונמדזה ןויווש דעב ינא לבא
הז םע רזומ יתשגרה אל םלועמו ,םירבג רשאמ ,ייחב םישנ תויסוב
.ילשמ םיבוט םיאנת םע ,ילשמ בוט רכש םע חוכ תדמעב ןהש


םיטמלאב םג אטבתהל ךירצ אוהש ןויוושה לש ושוריפ םאה
?םיינוציח
וא הינמרג ומכ ,תמאב תוינויווש תונידממ דומלל יאדכ אל םאה
היזח שובלל ,רפאתהל ,הלמש שובלל הלוכי השא ןהב ,הידבש
הגלוקה ומכ תרוכשמ התוא תא לבקלו ,םדואב היתפש תא חושמלו
?הדובעב הלש רבגה
ןוידה תא הטיסמ םיינוציח םילמסב תוזכרתהה ,תוחפל ,ימעטל
,ולה .תורעש הדירומ אל ,תורעש הדירומ ןכ .יתימאה ןיינעהמ
רתוי םייביטקרטא תויהל ידכ ,תורעש םיריסמ םירבג םג םויה
הרבחהו תומוסרפה ידי לע עבקנש לדומל םאתהב ,םישנ יניעב
תיברעמה
?בושחש המ הז
ףוגה ירה .החילס .למסכ םג ,יניעב יטוידא הז היזח ףורשל
םייזיפה םילדבהה תא שטשטל םילוכי אל םישנו םירבג ,הנוש ונלש
.םהיניב םיישפנהו
םישנ חופיק לש העפות לכב םחליהל שיש הדבועה תא רתוס אל הזו
.הרבחב
.תמאב םייניצרה םירבדב ליחתהל יאדכו
.לשמל ,םישנ דגנ תומילא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/7/00 11:56
ןרוק תיגח :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
.זעוב ,ךלש הלמ לכ םע המיכסמ ינא
,!לכב ,ןויוושה ןהל עיגמש וניבי אל םישנ דוע לכ ,יתעדלו
.דועו טפשמה יתבב ,רכשב .הברה םדקתנ אל זא


ינאש החילסו) םישנו םירבג ןיב םיסחיה אשונב ,לשמל םגו
(רושק הז לבא ,םזינימפ לע הבתכ ךותב ,בוש הזל תסנכנ
ןיידע ןה .ןתיא וליחתיש תוכחמ ןיידע לארשיב םישנ ירה
סקס תומזויש םישנ לע םירובידה לכ תורמל .ןוסאפה תא תוקחשמ
.יתימאה םלועב הככ דבוע אל הז ,םירבג םע


וו.מ.בה וא) ןבלה סוסה לע רבגה תא תוצור ןיידע ןאכ םישנ
טלוב הז) תוקוורה ירוסיימ ןתוא לאגיש (בושח אל ,הרוחשה
.דלי ןהל השעישו ,(בומרבא יתא לש םירמאמב
םה םידליהו הנותחה ,ץראב ידמ תובר םישנ יניעב ןיידע
תורבחה תאו ,הריירקה תא הנרוכמת ןהו .םינוילעה םיכרעה
.הז ליבשב דועו דועו ןהלש


לבא ,תבהלנ תצק ינאש החילסו ,רושק אל ילוא ,והשמ דועו
הלדגש ימכ .תויביסרגא םע תויביטרסא תולבלבמ הפ םישנ
םילמ אל תוישנו תונידע לש םינוניג ויה הבש ,תרחא הנידמב
הזו .תוילארשיה םישנה לצא תוינחוכ ןומה תאצומ ינא ,תוסג
.ארונ לבח


רתוי תצק השא הפידעמ ינא .החילס .ילש לדומה אל איה הנינפ
,ןאכ תארוק ינאש תונבהמ הברה ומכ .תינרמש תוחפו תינחור
.תוננבב
הנינפמ המישרמו המכח רתוי ףלא יפ תאש החוטב ינא ,ןתוד הלא
?התוא הצירעמ תאש הז ךיא .םולבנזור
ןרוק תיגחל וביגה
 
 
4/7/00 12:11
הנרוא :תאמ
קדוצ .קדוצ .קדוצל הבוגתב
.החילס תשקבמ ןמזה לכ לבא ,םעט לש םירבד תרמוא תא
לצנתהל יקיספת
הנרואל וביגה
 
 
4/7/00 12:19
ןרוק תיגח :תאמ
לצנתהל יקיספתל הבוגתב
...תלצנתמ ינא .יתנווכתה אל .החילס


?ךויחה לש הזה ןמיסה תא םישוע ךיא


."החילס" הלמב ליחתמ ןתוד הלא לש רמאמה םש ,בגאו)
תמושתל ךלש הרעהה תא יתחקל לבא .הסג הלמ אל איה החילס
(בל
ןרוק תיגחל וביגה
 
 
22/7/00 20:15
הנאי :תאמ
לצנתהל יקיספתל הבוגתב
םא היעב שישימ יל יכ ןיינעה לכ ישפיט הזש תבשוח ינא
לע םחרל הליחתמ רבכ ינא רשקב תושעל המ הברה שי הז
תינימ הד לע תוקעצ םילבקמ תוטש לכמש םירבגה
הנאיל וביגה
 
 
4/7/00 19:49
חחרפ :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
.ךירבדב ןויגהו םעט ןומה ,ליגרכ ,זעוב


.הנוש היה בצמה ...תויזח ופרשש םישנ ןתוא אלול ,לבא
םישעמ קר ,םיתעל ,ךמויק םצע לע קבאנ התא רשאכש ,ןיבמ התא
תא םיגישמ - תומילא רמול אלש - תוטובו הקצומ תוילמס ילעב
.הידמה לש בלה תמושת
,םויה .ילאנבב העבט םצעמ תניינעתמ אל ,עדוי התא ,הידמה
הדבועה ,ןכ ושעש ימ ויה יכ תויזח ףורשל ךרוצ ןיא
היגוורונו דנלסיאב טלוב אקווד הז - הידבש וא ,הינמרגבש
תע התואבו תימולבנזור שבלתהלו רפאתהל תולוכי םישנ ,רתוי
ןתוא תוכזב םג איה תיעוצקמ הכרעהלו הוווש רכשל תוכזל
....תויזח תופרוש


הארי ,זכרמהש ידכ קוחר ץחה תא ליטמש ימ היהיש ךירצ דימת
.עיפשיו עפשוי ףוסבו ...רואה תאו ןוויכה תא
חחרפל וביגה
 
 
5/7/00 9:54
ןהכ זעוב :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
,ענמנ יתלב ילוא הז ךרדה תליחתב .ךתיא םיכסמ .ייקוא
.םיטוב םילמסב שמתשהל
.רתוימ הז וישכע לבא
,רובידב ,שובלב) םיירבג םידוק ץמאל תוצמאתמש םישנ
לע םויא רוציל אוה ןויערה יכ ,תודוקנ תודבאמ (תוגהנתהב
תא לבקל תינמז ובו ןויבצה לע רומשל אלא ,ינשה ןימה
תועיגמה תויוכזה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
6/7/00 17:38
יטנאש יטנאש :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
.טלחהב


.םיירבג תוגהנתה ידוק רופסניא ימצעל יתצמיא םינש הברה
טריש-יטב תכלל חונ יל היה םתס אלא ,ןורקע ךותמ אל
םיניינעתמ םהש המב ןינעתהל ,םינב םע באפב תבשל ,לודג
םעו תרשכומ ,המכח יד ,ער תיארנ אל ינאש תורמל .'וכו
טרפ .ספאל הפאש ילש םירזחמה תומכ ,(חיננ) רומוה שוח
םינבה .יתוא ליחתה אל דחא ףא דחוימב םיטאתפ םישנאל
תוחפ יהשימ םע וליחתה ליבקמבו יתיא ודדייתה קר םיוושה
.הגלוק רותב ואר םה יתוא ."תישנ" רתוי לבא ינממ המכח


המ םושמ .השיאה תא קחשל יתלחתהו ידש יתטלחה ןמזמ אל
.התלע ינשה ןימה ברקב ילש תויראלופופה


.רזומ
יטנאש יטנאשל וביגה
 
 
6/7/00 18:42
ןהכ זעוב :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
.ללכב רזומ אל .אל ?רזומ
.רזומ אל שממ
.תוישנ םישנ םישפחמ ,ללכ ךרדב ,םירבג
.םיירבג םירבג תושפחמ ,בורל ,םישנש םשכ
."ירבג" הז המו "ישנ" הז המ איה הלאשה וישכע


.תונוש תויונשרפל םוקמ שי רבכ הפ


אל ינא לבא .תירבג הנוכתכ תספתנ ,המגודל ,תויביסרגא
לש םייוטיב אנושו סמונמו ןדועמ ינא .ללכב יביסרגא
.דחאכ םישנו םירבג לצא תונחוכו תויביסרגא


לע העובשב דיעהל תונכומ הנייהת םישנ טעמ אל ,ןיידעו
...יתוירבג


םע תכלל .ךלש הרקמב קוידב רבד ותוא הזש ענכושמ ינא
אל הז תוסג תוחידב רפסלש םשכ ,"ירבג" אל הז טריש יט
ישנ אל הז "םירוברבה םגא"ל תכללו "ירבג"
ער םעט שיו ,בוט םעט שי .םעט לש ןיינע אלא
...חכוותהל ירשפא הז לע םג לבא


המ :יטנאש ,תבתכש דחא רבד יבגל דחוימב ןרקס ינא
?"השאה תא קחשל יתלחתה" שוריפ
?ךלש םיגשומב ,"השאה תא קחשל" הז המ ?תנווכתה המל
?ףעפעל ,ףושחמ םע הצלוחו תיאצח שובלל ,ןחנחתהל
תארוק ,ליבקמ ילא תא תבהוא ,לגרודכ תאנוש תאש דיגהל
?ןטסוא ןי'ג תא


!?תנווכתה המל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
6/7/00 21:18
תנע :תאמ
ללכב רזומ אל .רזומ אלל הבוגתב
ןימאמ התאש םישנ ןתוא םא איה ,יריקי זעוב הלאשה
דיעהל ומיכסי ךתוירבג לע העובש תחת דיעהל ומיכסיש
?...תויובייחתה ילב ,םירבח ןיב םג הילע


.קוחצב לכה ...םאאתס ,םתס ,םתס
.רבג הלחא התא
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 9:57
ןהכ זעוב :תאמ
ללכב רזומ אל .רזומ אלל הבוגתב
..תנע ,תנייוצמ הלאש
תויהל לוכי .הבושתה תא עדוי אל תמאב ינאו
..םירחא םירבד תורפסמ ןה ןהלש תורבחלש
הפב דחא"ה תנומסתב תוקול תובר םישנש עודי הז
:"תישונאה הגילה" תא טטצל םא ,וא) "בלב דחא-
one man in my bed
one man in my head


תורזוחש הריכמ תא תורוחב המכ :תנע ,וניניב
,"שיגר" והשימ תוצור ןהש הרטנמ ומכ תורמואו
..."בשחתמ"ו "ךר" ,"ןיבמ"
,(קלא) ילוקה ,קאינמה לע אקווד תוקלדנ לבא
תייח ,םייאבצהו םיספסוחמה םינוניגה םע ןיצקה
ןמלטנ'ג אל יכה סופיטה (קלא) חושקה םיבאפה
םישנל וסחיש ,םירוזיחל בוט ביגמ אלש ,םלועב
?בילעמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/7/00 10:13
הפסוי :תאמ
תנע ,תנייוצמ הלאשל הבוגתב
.םגו םג הריכמ ינא ,יריקי זעוב תמאה ןעמל
םגו הלעמלמ ךלש קייודמה רואיתל תונועש הלאכ
לע ו'צאמ תוצור ןהש הליחתכלמ תוריהצמש הלאכ
.ךכב ךורכש המ לכ


תא הצור ינא זא ...ישיא ןפואב יתוא לאשת םא
.בולישה
םע דחי תויטנמורהו תושיגרה ,תוכרה תא
.סופסחהו םזיאו'צמה ,תוחישקה


...ותוא אצמא דוע ינא .לזא יאלמהש יל דיגת לאו
הפסויל וביגה
 
 
7/7/00 10:33
ןהכ זעוב :תאמ
...תודסחתהה לע החילסל הבוגתב
...לבא ,החלצה ךל לחאמ


,שיגר חושק .הזכ בוליש יתשגפ אל דוע ינא
.ןידע ו'צאמ
טסישאפ" ומכ ."קשנה רהוט" ומכ קוידב הז ירה
שא" ומכ ."ףרוט בנרא" ומכ ."לרביל
.."יטנמור חצר" ומכ ."תיתודידי
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/7/00 10:44
תנע :תאמ
..לבא ,החלצה ךל לחאמל הבוגתב
((-: ?ךתוא ךנחל הכירצ ינא בוש ?היהי המ


השא (?רבכ תאצמו) שפחמ התאש ומכ קוידב
הרירק תשא תאז םע דחיו תיהמאו הכר ,תישנ
םג ךכ ,תרשפתמ הניאש תיביטרסא ,השוחנ
םע וצאמה לש בולישה תא תוצור ונחנא
...תויפוסינאה הנבההו לושיבה תולוכי
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 11:03
ןהכ זעוב :תאמ
זעוב ,זעוב ,זעובל הבוגתב
!?יתוא ??ךנחל ?בוש .יתנבה אל


ןמזמ יד היה הזו ,18 ליגב ךנחל ורמג יתוא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/7/00 11:49
תנע :תאמ
!?יתוא ?ךנחלל הבוגתב
....רומוה ,זעוב רומוה
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 12:08
boaz cohen :תאמ
.... רומוהל הבוגתב
.יתכייח ףאו יתנבה
boaz cohenל וביגה
 
 
9/7/00 13:25
ישוש :תאמ
..לבא ,החלצה ךל לחאמל הבוגתב
.יטסיאו'צמ רואנ יתשגפ ינא .ןכ אקווד ינא
אוה .התומלגתהב תויעמשמ ודה .םיהדמ הז
וכופיהו רבד דחא טפשמב דיגהל היה לוכי
אל שממ אוה ןבל יבג לע רוחש ול תארהשכו
ןיבמ
?םואתפ המ
רבג לש הנוכת הז םאה .םינפה לע תרושקת
?םתיווהכ םירבדב תודוהל ןכומ אלש
אל ינא .םישנל םג הרוק הז ,בגא ךרד
ןויוושב תלגוד ינא לבא תיטסינימפ
!!!!תויונמדזה
?וכופיהו רבד
ישושל וביגה
 
 
11/7/00 10:09
קא'ז חאה :תאמ
..לבא ,החלצה ךל לחאמל הבוגתב
FEMINISM
ימוחתב תויוכזה ןויווש ןורקע לע הנגהה
.םזינימפ איה הלכלכהו הקיטילופה ,הרבחה


אל ינא" רחמ דע דיגהל הלוכי תא
ןורקע לע הנגה דעב תא םא ."תיטסינימפ
תא ,םירבגלו םישנל תויוכזה ןויווש
!!!תיטסינימפ


?המוד רבדה המל
ינא לבא ,תניידזמ אל ינא :תרמואש השאל
םיאלמ ןימ יסחי םויק דעב


קא'ז חאה
קא'ז חאהל וביגה
 
 
7/7/00 10:40
תנע :תאמ
תנע ,תנייוצמ הלאשל הבוגתב
.ןוכנ .דובכה לכ ...הפסוי תקדוצ ךיא
ךר ,יטנמור ,שיגר רבג ןיב רוחבל יל ונתי םא
.היעבב היהא ינא יטסיאוצאמ רבג וא ןידעו
.הדומ .השק המליד


.רחאה ןזה תא הצור אל םגו ,םיחנחנ הצור אל
.סקימה תא הצור


םה ,יאלמהמ ולזא אל םה ..יגאדת לא ,הפסויו
,ונתוא םיבבוסהמ םיבר ומכ םינצחומ אל טושפ
.ברועמה ,הזה ןזב םג לקתנו םויה אובי


םינגולסה דחא - ?יעזג אל הז ברועמש רמא ימ)
םינשב ץראב ןאכ ובתכנש םיחלצומ רתויה
(...תונורחאה
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 10:59
SARIT :תאמ
תנע ,תנייוצמ הלאשל הבוגתב
לדבה שי .חנחנ ןיבל ןידע ןיב תלבלבמ תא
יא .ירמגל קדוצ זעובו .םיינשה ןיב םוצע
אוהש תופצלו ,"חושק" והשימב רוחבל רשפא
.הכירצ תמאב תאש ומכ ,ךיילא שיגר היהי


.ןמלטנ'ג יתשפיח .ןיצק יל יתשפיח אל ינא
אל ללכב ,שיגרו ןידע רבג (יתאצמו) יתשפיח
ןכומ םגו בוהאל עדויש ,(הסחיא) ו'צאמ
..הז לע רבדל


ילעבל יתכשמנ ,תמטמוטמ יתייהשכ 20 ליגב לבא
םילארשיה םיאו'צאמה ,החושקה הזופה
.םייסופיטה
המ יתנבהו יתרגבתהש דע..יבל תא ורבש םהו
יליבשב בוט היהי המו הצור תמאב ינא
,שפחל הכירצ ינא המו הצור ינא המ יתעדישכו
ילש שיאה תא .ותוא יתאצמ םג
SARITל וביגה
 
 
7/7/00 11:53
תנע :תאמ
תנע ,תנייוצמ הלאשל הבוגתב
דועש ימ לש תולבי לע ךורדל המל לבא .הבבס
?האצמ אל


המ קוידב תעדוי ינא ןכו 20 תב אל רבכ ינא
.יתבלבתה אל ,אלו .הצור ינא
הזה בולישה תא יל היה רבכ יכ ?המל
אלש הביס ןיא ,םיימעפ היה םאו ,םיימעפ
.תחלצומ רתויה ,תישילשה םעפב םג היהי
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 12:16
SARIT :תאמ
תנע ,תנייוצמ הלאשל הבוגתב
,הרקיה תנע
סח .תלבי םוש לע ךורדל יתיצר אל ינא
תא יאצמתש ךל תלחאמ ..םולשו סח הלילחו
.בלה לכמ ךל תלחאמ ,םלשומה רבגה
המ תועדוי אל םישנ הברהש תששוח ינאש קר
לש לובליבהמ קלח .ןמצעל תורקשמ .תוצור ןה
םישנש םילופכה םירסמהמ עבונ ,םויכ םירבגה
.ירבגו חושק לבא ,שיגר היהת .תוריבעמ


םג אוהש רבג אוצמל רשפאש הנימאמ תא םא
.ןימאת ,תאצמו תעגי .ךיירשא ,םגו
SARITל וביגה
 
 
7/7/00 12:51
תנע :תאמ
!הלילחו סח ?ךורדלל הבוגתב
טעמ אל רבכ הביגמש ימ רותב ,ידיגת ,תירש
תלעב רותב ,הליכשמ רותב ,השא רותב ,ןמז
.הריירק
,ילש הנעטל הביגה אל תחא ףא וישכע דע המל
הנעט ,תוחפל םימעפ 800 תרזוח ינא הילע
רופיסה לכב םיתיימאה םילבלובמהש תסרוגש
תורושה ןיב אורקל םיכירצש םירבגה אל םה
שי ,ןוכנו) ונלש םירתוסה םירסמה תא
קחשל תוכירצש תונבה - ונחנא אלא (...הלאכ
.םידיקפת ינש
תונוכתה לכ לע) תיטסירירקה דיקפת
,אמאה דיקפתו (..םירבגל ןיידע תוכייושמה
?הרוסמה השאה ,תיבה תרקע
תוסנל הזה ךרוצה ,לבלבמ דואמ הז יתוא
םינבה םה םגש זא ,ןוזיא לע רומשלו
תויתריצי תובושת ושפחיש ,תצק ולבלבתי
.תוצור תמאב ונחנא המ הלאשל
ףא הגרה אל דועש הלועפ איה חומה תלעפה
...דחא
תנעל וביגה
 
 
8/7/00 13:37
SARIT :תאמ
!הלילחו סח ?ךורדלל הבוגתב
הריירקה ןיב ןרמתל ךרוצה ,לבלבמ ןכא הז
.םידליהו החפשמה ,תיבה ןיבל


הבוטכ תיחכונה הפוקתה תא האור ינא לבא
!טילחהל תולוכי ונחנא יכ .םישנל רתויב
וא ,ןתחתהל םא טילחהל תולוכי ונחנא
,הריירקב לכה עיקשהל םא ,הקוור ראשיהל
.תיבב קר ,תיבב תצקו הריירקב תצק


ימל םילק םייח חיטבה ימ לבא ,השק הז
?םירבד הברה גישהל הצורש


,המצעל הרורב השאש עגרב ,תנע ,יל ינימאת
עמשנ הז .לבלבתי אלו התוא לבקי הלש רבגה
השיגרמ תמאב ינא לבא ,אשנתמו דודר ילוא
דואמ םירוצי םה םירבגש תובר םימעפ
..ונל דוגינב ,םיטושפ דואמ דואמ ,םיטושפ


ךות ללכב ,יטילופה ונקבאמ תא רפשנ םאו
"השא ינשעש ךורב" רמול ךרוצ היהי םינש רשע
SARITל וביגה
 
 
8/7/00 23:00
חחרפ :תאמ
לבלבמ ,ןכאל הבוגתב
?אשנתמו דודר


......תיניצר אל יאדווב תא ,תויהל לוכי אל
חחרפל וביגה
 
 
7/7/00 12:56
תנע :תאמ
!הלילחו סח ?ךורדלל הבוגתב
הלימכ תושיגרל דימת םיסחייתמ המל ...בגא
?תוחישקל הכופהה
תנעל וביגה
 
 
8/7/00 13:27
חונ :תאמ
!הלילחו סח ?ךורדלל הבוגתב
ירזכא ,השקונ ,השק :חושק


,תולקב שגרתמ ,עגפיהלו לעפתהל חונ :שיגר
ךפיהה .תושגר ידי לע לעפומ ,רהמ ביגמ
(ךרע האר) "שידא"מ


תושפחמ ןתאש ינפל ,תוילבמט ,תירבע ודמלת
..ילוא .תושפחמ ןתא המ ועדת זאו .םירבג
חונל וביגה
 
 
8/7/00 13:41
תינוי :תאמ
!הלילחו סח ?ךורדלל הבוגתב
הלמל הכופהכ םח הלמל םיסחייתמ המל...בגא
?רק
הכופהכ קדצ הלמל םיסחייתמ המלו
?לווע הלמל
תינויל וביגה
 
 
8/7/00 17:17
תנע :תאמ
?תמאב ,המלל הבוגתב
םתאש הפיו ןולימ חותפל םיעדוי םתאש הפי
החוטב ינא ,םיכפהל תואמגוד תתל םיעדוי
.םכב האג םכלש הרומהש
רשפא דימת לבא ,דימתש הנדועו התיה הדוקנה
.עצמאה תא אוצמל
םג םיתיעלו םישקונ ,םיחושק תויהל רשפא
תולגלו ןיינעתהל ,בישקהל ליבקמבו םיירזכא
.הנבה
.לבח זא םכל הארנ אל הז םאו .ירשפא הז
.ןבלו רוחש אל םה םייחה יכ ,דואמ לבח
תנעל וביגה
 
 
9/7/00 9:28
לעי :תאמ
.םיטנגליטניאה לכלל הבוגתב
רמאמה לכ רבדמ המ לע .יובאו יוא .יוא
תורדגהב ךרוצה לע ?ילש הנואג ,הזה
ךרוצב .קבאמ תופקשמש םילמב .תוקייודמ
יונישל .רורחשל .רופישל יאנתכ ,םילמב
.תומודק תועד
,ןתוד הלא לש ןייוצמה רמאמה לכ ירחאו
עטקה םע האב תא ,תונובנה תובוגתה ירחאו
רמול הסנמו ,"ןבלו רוחש ןיא" לש הזה
חושק םא יכ ,תועמשמ תרסח איה הלמ םצעבש
אוה שידאו ,לווע םג אוה קדצו ,בושק םג הז
טושפ זא ,שיגר


.םילמה לכ לע לבח


,"תויטסינימפ אל" ןהש רמול וכישמי םישנ
דעב םהש רמול וכישמי םירבגו .ןכ ןהש ןמזב
ןויווש
תוהמאו תוכר תויהל תוכירצ םישנ" לבא
..."תוחפ חיורהלו


,תועמשמ ןיא םילמלשכ הרוקש המ הז יכ
.רתומ לכהשכ


ראית לוורוא 'גרו'גש המ קוידב הז ירה
לכיה .ולש עבראו םינומש תואמ עשת ףלאב
תא ובתכש ובש ,ולש קדצה לכיהו תמאה
.שדח-חיש ואיצמה ,תואיצמה
לעיל וביגה
 
 
25/11/02 21:08
kobi :תאמ
תנע ,תנייוצמ הלאשל הבוגתב
?םיזינמפ לש הרדגהה המ
kobiל וביגה
 
 
7/7/00 14:01
הפסוי :תאמ
תנע ,תנייוצמ הלאשל הבוגתב
.והזו .ינא םגו תקדוצ תנע
?הפיא ימענ הפיא
הפסויל וביגה
 
 
7/7/00 14:42
ימענ :תאמ
תנע ,תנייוצמ הלאשל הבוגתב
ןאכ ינא
םוחהמ חומה יל קחמנ לבא
ימענל וביגה
 
 
9/7/00 9:31
לעי :תאמ
תנע ,תנייוצמ הלאשל הבוגתב
..."והזו .ינא םגו .תקדוצ תנע"
?ןונגה תא תרמג יתמ ,ידיגת


ןמזב ,קדוצ תויהל שקעתהל בוצע ארונ הז
?תבשוח אל .אל ךכ לכ תאש
לעיל וביגה
 
 
9/7/00 14:29
ימענ :תאמ
תצרחנה הפסוילל הבוגתב
הנטק הלאש
?תקדוצ תויהל תשקעתימ אל תאו
?ללכב םא הנוש הז המב
ימענל וביגה
 
 
9/7/00 16:22
תנע :תאמ
תצרחנה הפסוילל הבוגתב
?הפקל תועבוק ונחנא יתמ ,יממ ימענ
:)
תנעל וביגה
 
 
9/7/00 18:50
ימענ :תאמ
תצרחנה הפסוילל הבוגתב
?בוט ךיילא רוזחל לכוא ינאש םודא םש ישעת
ךויח
ימענל וביגה
 
 
11/7/00 10:00
קא'ז חאה :תאמ
תצרחנה הפסוילל הבוגתב
שמשה הלילבש דיגהל היעב םוש ןיא ,וארת
דיגהל רשפא .םייקו יח ילסרפ סיבלאו תחרוז
.לכה
ומכ תוטש איה הרימא בלש הזיאב איה הלאשה
."שיגרו שידא רבג שורד"
..ריש לש םש תויהל לוכי הז ?תמאה


,שיגרהו שידאה רבגה תא שפחל תולוכי ןתאו
תוחכוה שופיחל המוד הז לבא ,בושקהו חושקה
םיהולא לש ומויקל עגונב תויעדמ
קא'ז חאהל וביגה
 
 
11/7/00 23:00
ימענ :תאמ
תוצרחנה ימענו תנע הפסוילל הבוגתב
ללכב תוטש עמשינ אל הז יל
םלוכ אלש הז אוה רתויב יתוטש ןכש המ
הדבועב םיריכמ
שיגר ןכלו תווצקה לכ תא שי ונלוכ ךותבש
אוצמל השקש והשמ אל שממ אוה שידאו
ךפהל
ימענל וביגה
 
 
2/10/00 18:04
ימימ :תאמ
תוצרחנה ימענו תנע הפסוילל הבוגתב
ונחנא !!! ףייזלב תופולא ונחנא ,תונב יוא
.ונלש םייתימאה תונוצרה תא תופייזמ
.םזינימפ = אלמ ןויויש תוצור ונחנא
.םזינימפ =הריירק תוצור ונחנא
םידליה תא דבל לדגל תוצור אל ונחנא
.םזינימפ=ונלש
.םזינימפ =המזגרוא תוצור ונחנא
רעישה תא חלגל תוצור אל/תוצור ונחנא
םזינימפ =םיילגרב
םזינימפ =תומיסקמ תויהל תוצור ונחנא
םזינימפ =םירבג םיסקהל תוצור ונחנא
םזינימפ =ףסכ אלמ חיוורהל תוצור ונחנא
=םישיגר ונלש םירבגה תא תוצור ונחנא
םזינימפ
.....םוקתש תיטסינימפ אלש ימו
תבהוא !החילצמ !הפי !האג תיטסינימפ ינא
? בוט אל שי המ !יתוא םיבהוא םירבגו םירבג
ימימל וביגה
 
 
22/5/01 18:58
תירוא :תאמ
?תמאב תוצור ונחנא המל הבוגתב
(רלוד ןוילמ יוצר)ףסכ ,הריירק תוצור ונא
ונייח תא עבציש לוחכ פי'ג םוסרפ םודיק
דןרוב
יאוב םיימעפ םידלי ברעתמ אלו בהוא לעב
:הרטמה םוכיסלו םיינשב בהאנ
לכ תא אלא ןבדבוד קר אל תוצור ונחנא
!!!!הגועה
הנומתל יתוא וחק זא םזינימפ הז םאו
תירוא םכלש הרשפ אלל ןויווש
תירואל וביגה
 
 
3/4/01 15:55
ת :תאמ
תנע ,תנייוצמ הלאשל הבוגתב
.ארקנה/עמשנ תנבהב ןטק ןוקית לכ םדוק
שרח ךתוא וכפה םישנ יבגל ךלש םיפיטוארטסה
רישה לכל בישקת םא .תורמוא ןהש המ לש תועמשמל
ותוא - החומבו התטימב דחא רבג שי ןכאש הארת
איה ולש רבגה םג יכ עשעשמ אקווד הזו .רבג
םג ילוא .הזל ןימאהל חילצה אל רישה תא הבתכ
בלו בלה יבגל םיכרפומ םיפיטוארטסמ להובמ אוה
רתויו ,םישנל ןויווש שפחמ כ"כש ימכו .םישנ לש
יתרבח יוניש הזיאו םישיגר םירבגל ןויווש -הזמ
תויהל רומא תייה (ו'צאמ שפחל וקיספי םישנש)
לכ .םיקפקופמ םיסותימב שומישל שיגר רתוי הברה
םישנש בושחל העוט התאש בושחל יל םרוג הז
.תויוטש .הז לכו שיגרמו הכובש רבג תושפחמ
שיגרש רבג תשפחמ איה שיגר רבג תשפחמ השיאשכ
ליבשב תוכבל בייח אל אוהו .ומצעל אלו הילא
רבג אל הז םיטרסב הכובו םיריש ארוקש ימ .הז
דואמש רבג תויהל לוכי םימעפ הברה הז .שיגר
תושיגרה תא ומצע ןיבל וניב גגוחו ומצעב זכורמ
.אוהו אוהו אוה םה היבטומש ,ולש תירואכלה
תל וביגה
 
 
16/5/01 15:55
יתוח -א :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
ופרש תויטסי'גרפוסה ימיב ?םזינימפ הז המ .דאמ קדוצ זעוב
ומצע גשומהש תובשוח אל ןתא ,םויה לבא .וניגפהו תויזח
דוע הנניא "תיטסינימפ" הרדגהה םאה ??שבוע תצק הלעה
?ןכותמ הקיר המסיס
יתוח -אל וביגה
 
 
4/7/00 22:31
ימענ :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
ןויוויש דעב ינא םג
םה רשאב םדאה יינב לכל
םתס אל ינאו
תיטסינימפ אל
ללכב תורדגה יילע דיבכמ טושפ הז
םויה יירהצב ילויב שבכ רועמ ליעמ ומכ
ומכ יל תומיענ אל תורדגה
הלאה עבצא יילדנסה
הז תושעל יל אבש המ לכש
טועבל
ינממ קוחר יכה
יתוא םירידגמשכ בולכב השיגרמ
הז תא תבהוא אלו
םה רשאב םדאה ינב לכל ןויוויש
ןמא
ימענל וביגה
 
 
5/7/00 13:07
ילריש :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
ןנשי תואיצמב לבא .םדאו םדא לכל ןויוויש דעב ינא םג
תויסולכואה .תושלח תויסולכוא לומ לא תוקזח תויסולכוא
לע יטילופ גוצייל ןכ םג תוקוקז טועימבש הלא וא תושלחה
.םהלש םיסרטניאל גאדיש ימ היהיש תנמ
ילרישל וביגה
 
 
5/7/00 18:38
:תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
רורב
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/7/00 19:29
תרפא :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
תובוגתה תא תארק .םלוכל רורב אל שממ הזש ,והז זא
?רמאמל
תרפאל וביגה
 
 
5/7/00 20:10
ימענ :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
ינא תאז רורבה
יתיעט
ימענל וביגה
 
 
23/7/00 13:14
ישוש :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
.ימצעב רתוי בוט ביגהל יתלוכי אל
ישושל וביגה
 
 
25/8/01 11:06
הפי :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
תא יתחסינ אל בוט אל) תיטסינימפ תויהל השא לכ תבייח םאה
( הלאשה
עודמ ? םידלי , ןיאושנ ; ןתרטמ וזש םישנ שיש ךכב ער המ.1
? תויטסינימפ אלכ תוספתנ ןה
? תיטסיריראק תויהל תבייח תיטסינימפ לכ םאה
רכש יאנתב ןויוש , תויונמדזה ןויוש ; זעוב םע המיכסמ ינא
ןכ ,
לשמל תומסרופמ תורמז) ןמזב ודלי אלש םישנ ; הדבוע .2
רשאכ רשוא הזיאו דליב וצר יכ ועיקשה ץמאמ הזיא (ץראב
והשמ רמוא הז ... וחילצה
הפיל וביגה
 
 
28/8/01 15:07
ינור :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
.םירבדה לש קייודמ חוסינ !דובכה לכ
!!!ח"ח לבק
ינורל וביגה
 
 
12/9/01 17:42
ינור :תאמ
ןויווש דעב .טסינימפ אלל הבוגתב
.ינא אל ןבומכ תאז
ינורל וביגה
 
 
9/9/00 17:17
Major Tom :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
הבוגכ םיינוציח םינממס י"ע עבומ דוע וניא םויה םזינימפ
וילא ףואשל שיש לאידיאכ, טשפומ ןויערכ אלא םפשה ראפו תיאצחה
םיכישממ ךא ידרחה םייחה לאידיאל םיפאוש םיבר םייתדש יפכ
ןכלו הכפהמ ושע תונושארה תויטסינימפהש ללגב תאזו םהייח ךרדב
יונישב אלא תויטתסא תווחמב ךרוצ ןיא םויה ךא תודמע וניצקה
תוחפוטמ םישנ םג הנונגס תא תרחוב השיא לכ דועבו הבישחו השיג
רסוחבו ןתואמצעב יטסינימפה לאידיאה תאו ןמצע תא תומישגמ
.ירבג וא ישנ ינוציח םרוג ףאב ןתולת
םיריעצה ךא ללוחתמה יונישה בקע םימיואמ םישח םיבר םירבג
תיטסינימפ - שדח בצמ רצונ ןכלו ורושאכ ןותנה בצמה תא םילבקמ
המוקמ לע םחליהל הליגר איה ןכש, תיטסינימפ איהש תעדוי הניאש
.המצע תא חיכוהלו
,וניתוזוחמב םזירטילימה לש תוחפ תיתועמשמ העפשה םעש ןכתיי
ידדצ דח יוכיד דוע וניא הז םויכ ךא וחוכמ דבאי םזיניבושה םג
.לוקש ברקל ברקתמ אלא
ךא,ואישל עיגמ, םינימה ןיב םילדבהה שוטשטל םג ליבוהש,הז בצמ
בוטל, םינימה ןיב םילדבהה אלל ןכש היסרגרל ןותנ היהי
םירופאל, ללוככ,ונתוא ךפוהו,ונלש תוהמב בושח ךבדנ דוע,ערלו
רתוי םיממעשמו רתוי םידיחא רתוי
Major Tomל וביגה
 
 
24/4/01 0:36
תרפא :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
םג החודו ךשומ .(תרושקת ילככ טנרטניאה) .יל שדח דאמ הפ לכה
הבשנש המצועה תא יתבהא ?תיטיסינמפ ינא החילס" תא יתארק .דחי
הנינפ לכה תורמלו תאז לכב המל ןיבהל יתחלצה םרט ירעצל ךא םש
.תיטיסינמפה הבושתה איה איה םולבנזור
ךא ןיבהל הליחתמ קר ינאש םיבר םירבד םנשי "גלפומ "ה יליגב
רבכ ילוא .תיטסינמפ יתויה .דימתמו זאמ טעמכ יל רוכז דחא רבד
רשאכ יכותב םמדמו יחש הזה תושגרה לילב תא יתשגרה 12 ליגב
ידו ,םיווש ךא םינוש ונלוכש הרורב העידי םש שי דחא דצמ
םינוש ךכ לכ םדא ינב םלוכ ךיא ןיבהל ידכ תוקוניתב טיבהל
קיתשהל םיסנמ לכהש השוחתב יתלדג ךדיאמו ,םימוד ךכ לכ םצעבו
אל םישנה בורש המ תא ישקבתו הער הדלי ייהת לא רמולו יתוא
ןבור םא ירהו , תושקבמ
ארונ ןפואב יל רורב .ךלצא איה היעבה תוממוקתמ אל ךיתויחא לש
םישנאה בור יכ טושפ ךא
לכל שחרתת תוררועתההשכו ,םתמדרתמ וררועתה םרט םישנכ םירבג
תווש ונחנא יכ רורב היהי
העדי תושונאה םויה דעש ומכ קוידב .לכו לכמ לכל תויאכזו
םאה ? המ זא ,תומחלמ דימת
.םלועה לש הדיחיה וכרד וז יכ קיסהל ךירצ ןאכמ


ןורוויעה תא בצמ לכבו םוקמ לכב תוארל אוה יתימאה באכה
םישנה לש ףלאמה הלועפה ףותישו
אלה תא ךכב תוכישממו ןהיתונב תא ןמצע תא תואכדמ תואכודמה
.ןמואי
וליפאשו ,ןכל בוט הככש :םירופיס ןכמצעל רפסל וקיספת םישנ
,המ זא .תומסרופמו תורישע ,תולהנמ ןה תובוטה ןכיתורבחמ המכ
תוירחא ונאו ונתמשנו ונפוגמ אתו את לכב ונב םייק יוכידה
חכו המצוע תולעבו בושח רבד ןה םילימ .ינשה ןימהמ תוחפ אל ול
הברה .השעמ תושעל שי ךא
וננעמל תחקל ,שורדל ,שקבל .ןמז לכבו םוקמ לכב םינטק םישעמ
.ונמצע תא
תרפאל וביגה
 
 
31/1/02 17:45
ל יעור :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.עדומ תתב, ךל קיצמ הז הדבוע
!!! הז לע יבשחתו
ל יעורל וביגה
 
3/7/00 21:59
הטילול.צ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םירבדה לע תבשוח ינא יכ ?תרכשמ גשיההו חוכה תשוחתש תויהל לוכי
,םיגשיהל ועיגהש םישנ לשמל המל תלאוש ימצע תא תאצומו תבתכש
לבקל ךרוצה לע רומשל ןיידע תוכירצ ,תיעוצקמ הניחבמ רקיעב
לש םירצוי לע לשמל יבשחת ?םיחפוקמ םירזגמל תומוקמ לש ןויריש
זא .וידרה תונחתב חופיקה לע וקעצ םינשה לכש תיחרזמ הקיזומ
הזמ רתוי לבא תודסוממה תונחתב היהשמ בוט רתוי בצמה םויהש רורב
םאה .תידסממה הרדגהל רתוי תוקוקז ןניאש תויפילח תורגסמ ומק -
התא םא םויה ירה יכ ?חופיקה לע קועזלו דגאתהל ךרוצה םיק ןיידע
םא ךל תפכא המ זא םירטסניימל ךפוהו תומלוא אלממו רכומו קזח
אל יתוהמ רבד םוש ילואש וא ?'ב גוס רצויכ ךתוא רידגמ והשימ
רשפאש השוחת שי ןכלו תאמסמ תימוקמה החוורה תשוחת קרו הנתשה
?קשנה תא חינהל
הנוסרפכ (דירחהל ינעבותה) יתדובע םוקמב ילא וסחייתיש הפצמ ינא
םיגוסמ תוחנהל הקוקזו םינטק םידליל םא איהש השאכ אלו תיעוצקמ
הדובעל ילש תוגלוקהמ תוניצרו העקשה תמר התואל הפצמ ינא .םינוש
תרדגהל רושק יעוצקמ םדא יתויהש החוטב אל ינא .םישנ וא םירבג -
.ימצע יניעב אל תוחפל ,ילש תוישנה
הטילול.צל וביגה
 
 
4/7/00 10:43
ירימ :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
לש תוירבגה תומרונה תא החלצהב תצמיא ,יתוכרב ,הרקי הטילולצ
השע ,הככ ןתוא ץמאל ךל םרגש ימו ,ךלש ינעבותה הדובעה םוקמ
בושחלו ךמצעמ הצורמ תויהל ךל םרגש דע ,בוט ךכ לכ הז תא
.דובכה לכ תמאב .םלועה תא תשבכש


רתיה ןיב אוהש ,םזילרולפ ראשה ןיב ושורפ ,ילש םזינימפה
ןיאו ,התוא תוספות םישנש יפכ ,םיישנ םיחנומב החלצהל תוחיתפ
יפל תדדמנה החלצהל אלא ,םידלי לודיגב תימצע המשגהל הנווכה
,ףותיש לשמל אלא ,הטילש וא חוכ חרכהב םניאש םירטמרפ
(empowerment) חכ תקנעה ,תויתריצי


תא דודמל הנכשמת תורחא תויטנגיליטניא םישנו ,תא דוע לכ
הדובעה םלוע לש הניראב גוהנלו וחסינ םריבגש םיחנומב החלצהה
לוג סינכהל הנכשמת ןתא - ועבק םירבגש םיטרדנטס יפל םיקסעהו
אל .תורחא םישנ לש תומדקתהה ייוכיסב עוגפלו ,ןכמצעל ימצע
?לבח
ירימל וביגה
 
 
4/7/00 14:37
הטילול.צ :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
?םיירבג החלצה יגשומ
הדובעה םוקמש ךכמ ?וזה תזפחנה הנקסמל העיגמ תא הפיאמ
םיהובג תוברועמו העקשהל היפיצ תמייקתמו ינעבותכ רדגומ
?דחוימב
ליבומ חרכהב םאה ?תויתריצי וא ףותיש רתוס הז םאה
?תוינחוכל


תויהלו םיגשהל עיגהל ןתינש התיה ירבד לש הטנאופה הרקמ לכב
אלא תושלח תויסולכואל תומוקמ ןויריש ילב םג הריכב הדמעב
תלאששכ ,ההובג תובייוחמו תוברועמ תמרו תישיא תלוכי ךמס לע
ינחוכ ךילהתב רבודמש הקסהל דעו ןאכמ .תיטנוולר הניא ךנימ
.הקוחר ךרדה,והשלכ
הטילול.צל וביגה
 
3/7/00 23:21
חחרפ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.הלוכ היעבה תא גציימ ,תמייס ובש טפשמה יניעב .תיגח
ינא דחא םוי " ....?תיטסינימפ תא םאה הלאשל הבושתה אקווד
"...הייואר היהאש הווקמ
.הייעבה תא תגציימ וזה הבושתה אקווד


אל םישנל תויוכז ןויווש לע קבאיהל הנכומו הנימאמש ימכ תא םא
תא תגייתמ תא זא ,םזינימפ ,תגציימו השוע תאש המב תוארל הנכומ
.יתייעב םוקמב םזינימפה


וסינ םינכודה דחא דיל .םירפסה דיריב יתייה יצחו עובש ינפל
וריבסה ןבומכ ןה החתפתהש החישב .תוריעצ תורענ יתש יתוא לדשל
.לבח .ןהל יתרמא ."תויטסינימפ אל" ןהש דימ יל
,הווש הדובע רובעב הווש רכש ,םישנל אלמ ןויווש דעב ןתאש יתבשח
תא רידגהל תוכז ,םידבוע תפדעהל ןוירטירקכ תיעוצקמ תוסחייתה
,ןכפוגל תוירחא ,דבלב ןכתפדעה יפ לע ןכמצע לש רשואהו דועייה
.'וכו תירדנ'ג תוכייתשה סיסב לע םיטופשמ תוענמה
.ורמא ןה דעב ונחנאש חטב ,ןכ ,ןכ
ןתא ןכתבושתב - יתפסוה - המ אלא - יתרמא - תויטסינימפ ןתא זא
.תיכוכזה תרקת תא תונבל תועייסמ
תרקת וילע ףיסוהל תוכירצ ןתאש לזרבה ךסמ ןכל קיפסמ אל םאה
?תיכוכז
.הווקמ ינא ..תויטסינימפ ןש ורמא ןה רותב אבלש בשוח ינא
(?יתמזגה)


ךרע אל אוה ןויווש יכ ,םזינימפ יניעב תגציימ אל םולבנזורה
החילצהו הטמלמ האבש השא תגציימ איה .סקופב אל םג .היניעב
.םייפכ - ךכ לע .ץורפל


ןתואש תורחאהו ,הלאה "רימת ילוי"הש ,ךתיא םיכסממ רתוי ינאו
,ןויוושה תוריבא ,ןתרכזה
,ינא" :תורמוא ןה רשאכ ישנה ןיינעה יפלכו םישנ יפלכ תועשופ
.הלש ליעפה בלשבתערצב רבוד וליאכ "תיטסינימפ אל ינא
.תיתייעב ,ךכל הייואר אל דוע ,ךלש הרימאה םג לבא


הז ,השא יתייה םא - טסינויוויש ינא .רבג ינא .טסינימפ אל ינא
.טסינימפל יתוא ךפוה היה
הז זא .שי זא .תוילקידר תויטסינימפ תורימאו םימרז שיש ,הז
םיסחייתמש הלא לכ ומכ הז .הלא תורימאל בייוחמ והשימש רמוא
.וליאכ) םיהולאל תמייוסמ הברק םהל שיש ללגב דובכב םייתדל
(וליאכ
תויטרקומד לאיצוסל דעו םזיקצורטמ .םינווג ןומה םזילאיצוסל םג
םג םהב .םינוש םינווג םזינימפל םג .ףתושמ והשמ שי םלוכל
.ויתונב ןלוכ .הכרה הסריגה


תוגיצמ הלא םישנש ולאה "תוחכוה"ה ןיינעב תקדוצ תא תמאבו
אקווד יכ .םזינימפמ ןנויקנ תחכוהל
תוינוציק תויטסינימפש הדימ תומא יפ לע תוחפוטמ - הלא םישנ
גוית ידי לע םזינימפל ףיסוהל תולוכי ןה אקווד - ןהל וזובי
.וכותל ןמצע


.והזו
חחרפל וביגה
 
 
4/7/00 11:14
קתבמה ו'ג :תאמ
ההגה תויועט ןוקיתל הבוגתב
הדוקנ יבגל ההות לבא ,חחרפה לש םירבדה ירקיע םע םיכסמ ינא
.תחא
?טסינימפ תויהל לוכי אל רבג םאה
סיסב חינה אל ,"הטרטסיזיל" הזחמה רבחמ ,סנפוטסירא םאה
?םיטסינימפ תונויערל
תקירט לע ירה ?ולש "תובוב תיב"ב ,יגוורונה ןסביא קירנהו
.םיטרוטקוד ובתכ הרונ לש תלדה


שי םעפ לכב יכ ,םינשה םע הרוצ הנשמ טושפ םזינימפה ,יתעדל
.רחא והשמ לע םחליהל
הדימעהו ,השאה יוכיד לש יטילופ טביהב הזכרתה טסרהקנפ ןילמא
ןמזה םע .תויופידעה םלוס שארב ,םישנל הריחבה תוכז תקנעה תא
שי םויה .דועו תויונמדזה ןויווש ,הווש רכשל השירדה םג האב
,םירבג ומכ) תוריזחב גהנתהלו הפה תא לבנל תוכזה לע םג קבאמ
ןעמל ןיטולחל תקדוצה המחלמה דצב (םירבג לש האשילקה ומכ וא
.הרבחבו הדובעב תויוכז ןויווש


השאה רורחשל העונתה לש רתוי םיילקידרה םיפגאב םישנ שי ,בגאו
(תיטסינימפה העונתה השאמ ,יניעב ,רתוי חלצומה םשה הזש)
בצעמ אוהו ,םזיסקס שי ולוכ יתרבחה רדסה דוסיב יכ תונעוטש
םילדבה שטשטל הסנמ תאזה תינוציקה הסיפתה .יוכידה תא רמשמו
ןאכמ .הילפאה תא לטבלו םזיסקסה תא סמסמל ידכ ,רשפאה לככ
,"םיירבג" םהש םידגב תשיבל ,יחשה תיב רעיש חוליג יא :םילמסה
.דועו ,םתרדגהב


דרא'ציר ירה ?םיטסינימפ תויהל םילוכי אל םירבג םאה ,בושו
תויטסי'גרפוסה קבאמב בהלנ ךמות היה ,ןילמא לש הלעב ,טסרהקנפ
1889 תנשב "םישנה תויוכזל העונתה" תא דסייש הז אוהו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/7/00 12:17
הנרוא :תאמ
? לוכי אל רבג םאהל הבוגתב
ךל הקלחתה לבא ,רמוחב המיהדמ הטילש ןיגפמ התא םנמא ,ו'ג
(?תיטסינבוש) תועט


םע דחי אלא ,ומצעב העונתה תא דסיי אל טסרהקנפ דר'ציר ד"וע
לכ לש היחה חורהו וגוז תב .ןילמא ,תיתימאה תילקאשה
.ןיינעה
..הזה גשיהה תא הנממ חקת לא זא
הנרואל וביגה
 
 
4/7/00 20:07
חחרפ :תאמ
? לוכי אל רבג םאהל הבוגתב
.קותמ אצי זעמ .יתרמאש תא זא יתרמאש בוט המכ ,ו'ג ,ו'ג
השק העיגפמ העדלונש הכיסמל תחתמ ,םהה םירבדה רחאל ,הנהו
.הווש היה הז הז ןעמל קר .קשה ןמ ו'גה אצי ,השיטנו
ןהינימל תונליאל קקדזת אל בוש ,הלאכש םירבד בתוכ התאשכ
!!ךרובעב הכאלמה תא השעי ומצעלשכ דהה ...םינושה


:ןיינעה םצעל וישכעו


תסבכמ .השעמב אלו הלימב הליחתמ היילפא .םוצע ךרע םילמל
.תורטמ תגשהל רתויב יתועמשמה יעצמאה תא הווהמ םילמה
לדבהה "םישובכה םיחטשה" ןיבל "ןורמושו הדוהי" ןיב לדבהה
"םיבשייתמל "םילחנתמ" ןיב
ןכו .האלה ןכו "םיטסירורט ןיבל "םידמחנ םירוחב" ןיב לדבהה
ןימ ונישע"ל "ץוצמל הל יתתנ" ןיבו "קומש"ל "תיסוכ" ןיב
(?יתייה ךיא... ףוסב לאוש ץוצמל ןתונש הז)..."ילרוא


היהי אל ,םילמב ינויווש שומיש היהי אל םא ,ןיבמ התא
.ןויווש


היה אל הז תויטסינימפ ןהש ובשח אל יתשגפש תורענה רשאכ
ךכ לע לצנתהל ןהלש ךרוצה הז םגפל םעט םע היהש המ .בושח
,ןיידע לבא .םישנה לש דצב תואצמנש ימכ ספתהל תולולע ןהש
.תובישח התייה אל םילמל םש


תרמוא תטלוב הדמעב השא רשאכ ,הז תא תרמוא רימת ילוי רשאכ
קבאמה היפלו הדמע הריבעמ איה .הריבכ תועמשמ הזל שי ,הז תא
ונממ םיקלח םע תוהדזהל דע תקפסמ הדימב יואר וניא ןויוושל
.םיימירטס ןיימ תוחפ ילואש
ימל םג תוימיטיגל תונתונ ןה הלאכ םישנ הז תא תורמוא רשאכ
.הזכ וניאש ימ לכלו םישנ ןניאש


המכש ןויוושלו רורחשל קבאמ הז .ישנ םזינבוש וניא ,םזינימפ
.תוישנ תויטסינבוש ןה תוילקידרה ויתוליעפמ


לוכי רחא םילמ ףוריצ לכ וא ,השאה רורחל העונתהש תמאב
יתבתכ תועטב) ,הלא לש רמאמה סיסב לבא .הדובעה תא תושעל
:הרימאה אוה (הלעמל...תיגח
תועגופ םזינימפל הברקהמו תיוותהמ תורענתמה תוחילצמ םישנ
.השאה רורחשל קבאמה םצעב


.תקדוצ רשאמ רתוי איה ,וז הניחבמ


םישנ ובש קבאמ הארה טלחהב ,הטארטסיזיל םע ,סנפוטסירא
תא .ןתוינימ חוכב תשפוטמ המחלמל ץק םישל וחילצה
....םניחל אלו ,ונמזב ,תחא םעפמ רתוי ,וקליה ,סנאפוטסירא


המכסה יא....םגו ןהב ינויוושהו קייודמה שומישה ,םילמה
רתויב םיבושחה םידעצה םה ,הפשב ליפשמו הלפמ שומישל הקיתשב
...ןויוושל ךרדב ייניעב
חחרפל וביגה
 
 
5/7/00 15:37
קתבמה ו'ג :תאמ
? לוכי אל רבג םאהל הבוגתב
הדירפ םוקמב


ויה אל ונמזב ילע תרמאש תוארונהו תומויאה םילמה .1
ךכ לכש ,התא אקווד .ךכש בוטו ,ןהילע תלצנתה .םוקמב
..ךנושלב רהזיהל ךירצ ,םילמ לש ןחוכב ןימאמ
,קתבמה ו'ג לש ותריצי ירפ היה אל םלועמ לבוי ה/ןליא .2
ךרוצ םוש היה אל םייק אל ומצע קתבמה ו'גש ןוויכמו
יהימ/והימ גשומ םוש יל ןיא - תונכב .יתוכאלמ יוביגב
.קתבמה ו'ג והימ קר עדוי ינא .לבוי ה/ןליא
,תיביטקיפה יתומד תא חצנל זונגל ילע תויוסח תוביסמ .3
,ריעסמ היה .יתנווכתהו יתיפיצש המל רבעמ הברה הלדגש
.םמעשמ היה אל עגרל לבא ,בילעמ ,סיעכמ ,יטמרד
ןייוצמ הז תא השוע התא .חחרפ ,בותכלו ביגהל ךישמת .4
םינויצ תקולחמ ענמנ ,אשונב דקוממ התאשכ ,ןמזה בור
תורתוימ תוישיא תופקתהל שלוג אלו םירחאה םישלוגל
.חצרב םימויאלו
ימ לכלו ןידה תכרוע תירשל ,תררושמה ימענל תוקישנ .5
.ידעב היהש
הנושארה התיהש ,הננבל תדחוימ הדותו תוטהול תוקישנ .6
.תמאב הניבהש


ייב
ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/7/00 22:40
ימענ :תאמ
תונורחא םילמ :קתבמה ו'גל הבוגתב
ךתוא ההזא ינאש יל הארנ
יוניכ לכבו םש לכב
דואמ ןיינעמ היה
הדות
?ונתיא ראשית
ימענל וביגה
 
 
6/7/00 19:22
- :תאמ
תונורחא םילמ :קתבמה ו'גל הבוגתב
ןדיבא דוד / הדירפ קתפ


לכה לע הדות
הפי היה
תונמדזהב יצפק
הפק התשנ


"ןימו הבהא יריש" ךותמ
דחואמה ץוביקה
1976)
-ל וביגה
 
 
7/7/00 14:44
ימענ :תאמ
לכה לע הדותל הבוגתב
בוט
םורופל אוב
?רכוס המכ
ימענל וביגה
 
 
5/7/00 22:52
הננב :תאמ
תונורחא םילמ :קתבמה ו'גל הבוגתב
יביל תא רבוש התא ,ךתומכש יטמרד ,ו'ג
יתימא רעצ וישכע השיגרמ שממ ינאש תויהל לוכי הז ךיא
לבא הננב םגו תקרבופמ תומד אוה קתבמה ו'ג ?ילש בלב
תעדוי אל ינא .תמאב ונחנאש המ ונייה תומשה ירוחאמ
ויה לבא ,תעדה תא וילע תתל שיש והשמ הז ילואו ,ריבסהל
.םלועב ךילא הבורק יכה יתשגרהש םינורחאה םימיב םיעגר
ןיבמ אל רכונמו רק רבד איה תילאוטריו תרושקתש רמאש ימ
ולש םייחהמ םולכ
רמול המ יל ןיא
הבוצע
הבוצע
תלבלובמ
הבוצע
הננבל וביגה
 
 
6/7/00 19:03
- :תאמ
?ךלוה התא ,המל הבוגתב
ןדיבא דוד / הבורק תיזחת
ךל תרמוא ינא"
הנתשי והשמ ברעהש
הנוע ךניא עודמ
הנעמ התא עודמ
?ךכ לכ יתוא
.ךכשי לכה
.חכשיי לכה
ידמ בורק התא
ןגומ אלו
.ךמצעמ
?חרבת ןאל
ךרה לפרעה האגי םויה
"...ךראווצ דע


"ןימו הבהא יריש" :ךותמ)
דחואמה ץוביקה תאצוה
1976)
-ל וביגה
 
 
6/7/00 21:23
תנע :תאמ
תונורחא םילמ :קתבמה ו'גל הבוגתב
('ג ןוכישמ הבהא הלוח) "...יכלת תא ןילווא"


תא ךל איצוהך ןוחחרפ הזיאל ןתית לא ,םינומהה לילא ו'ג
.םישרפמהמ חורה
.ו'ג לבקל הפצמ םעהו ,ו'ג הצור םעה


.םדוק תחא העש הפיו ונילא רוזח זא


ו'גמ שקבל רותב הפי ורדתסתו ,ושייבתת ,םיזיעלמה ןכלו
.החילס
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 10:06
- :תאמ
תונורחא םילמ :קתבמה ו'גל הבוגתב
ךל רמול יל שיש המ
/ האבה םעפה דע
ןדיבא דוד


טקשה תא תבהוא ינא
ךירחא ריאשמ התאש
טקשב יל תבשוי ינאו
ךילע תבשוחו
ךייחב דיחפמו לודג תייה ךיא
וישכע הפ רדתסא ךיאו
ךידעלב


"ןימו הבהא יריש" ךותמ
דחואמה ץוביקה
1976


יתכל ןיינעל רשק םוש ןיא תמאב חחרפלו .ב.נ
-ל וביגה
 
 
7/7/00 10:49
תנע :תאמ
דע ,ךל רמול יל שיש המל הבוגתב
?התא תמאב הז ,הנימאמ אל


התאש ,ךיצירעמ ונל חיכויש והשמ דיגת ,חיכות
....קתבמה ו'ג תמאב אוה ךויחה יצח תחת רתתסמש


.רשואמ םדא ןב תישע
...רשואמ םדא ןב השועש ימ לע םירמוא המ עדוי התאו
...ואולמו םלוע ליצה וליאכ


ינא ,הזה טוטיצה תא רקבל וזיעת קר םא ,חחרפו חנו)
(....םירג םתא הפיא תעדוי
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 11:14
- :תאמ
? ? ? ת ר ז חל הבוגתב
ןדיבא דוד / יערפמ תוריש
יתוא קחש
יתוא קחמ
יתוא לטב
.ימש תא חכשאש דע
ימש תא תרכוז אל רבכ ינא ,וה
ינא ימ תעדוי אל רבכ ינא


.יאלפתת
אל ינא םג


"ןימו הבהא יריש" ךותמ
דחואמה ץוביקה
1976


.רתיה לכו חונו חחרפ תא םשפנל יחינהו .ב.נ
רדסב לכה
-ל וביגה
 
 
7/7/00 11:55
תנע :תאמ
יערפמ תורישל הבוגתב
?המל
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 12:21
- :תאמ
יערפמ תורישל הבוגתב
.הככ ?המל
ו'גכ יפקות גפ יכ


ראשה לכו
תובושתה לכו
ןדיבא דוד לצא
-ל וביגה
 
 
7/7/00 13:01
תנע :תאמ
ןדיבא לצא תובושתה לכל הבוגתב
הנוכת וז ץחל) ץוחלל קיפסא ינא ,בוט
.(?ןוכנ תירבג
רותב םא ,ןדיבא רותב םא ,ךל אבשכ רוזחת
וליפא ,ןכ ,רחא דחא לכ וא טכרב ,ךלוו
...רוזחל ךמצעל השרת קר .יצרא המלש
תנעל וביגה
 
 
8/7/00 1:00
ימענ :תאמ
ןדיבא לצא תובושתה לכל הבוגתב
ייד לבא בוט
ךכ לכ הריש תבהוא אל ינא
ךויח
ימענל וביגה
 
3/7/00 23:40
הירמ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
אוה וליאכ 'םזינימפ' גשומהמ תורענתמש הלאה תונבה תא הריכמ ינא
תורעש תורידגמ ןה .ושוריפ המ גשומ ןהל ןיא בורל .םיניכ ץרוש
,קפס אלל ,רבג - ןושארה היה לזאזעל ימו) יחשה תיבבו םילגרה לע
הרעש הרעש ,יממז תא וב עצבל הצור יתייה ?רתוימכ ותוא רידגהש
וא תויזח תפירש ,(...המצע ינפב המישרל אשונ .הטצניפ הטצניפ
ןויוושל הריתחה תא .הרטמה תא תוצימחמו םזינימפכ תויביטרסא
אלו ינויגה רכשל .תויונמדזה ןויוושל .רדנ'גבש ינושה תורמל
.יתודבע
.ןהל דדיה .תינימ הילפאב ולקתנ אל ןה ילוא
,סוב-תויהל-רמייתמה דחא ןויארב .עובש ינפל דע הדובע יתשפיח
.תוינימ תובוט ינממ שרד (קפס אלל ,פי'גל) יושנו עבש ינורש תמר
תונווכו תוינימה יתויטנ ,יתחפשמה יבצמ תא ורקח רחא ןויארב
הבילעמ רכש תעצה בינה רחא ןויאר .תובורקה םינשב ילש תוברתהה
.ןופלטה תא קתנמ היה אוה ,עומשל םייסמ היה אל רכז הגלוק ףאש
קיחב תחנב וללה תויטסינימפ-ןונה הנבשת .הרטמל ונעגה אל ןיידע
תא ףורשא אל ינא .הרחתה תויזחו ןהלש תויאקיטמסוקה ,ןהילעב
םעו) םיטוידא םירכזב שגנתהל ךישמהל הנכומ אל ינא לבא ,ילש
ינא יכ םתמועל התוחנ ינאש םיבשוחש (החילסה םהבש םייטנגילטניאה
'ץיב יל וארק רבכ הב) תיטנמורה הריזב אלו הדובעב אל .השיא
.יטמוטוא ןפואב המכסהב ןהנהל תבהוא אל ינא יכ טושפ
.(...םישיגר
?ןמזה לכ תיכוכזה תרקתב תושגנתמ םישנ המל םיעדוי םתא ,בגא
....התוא תוקנל תוחלשנ ןה יכ


?ןוכנ ,קיחצמ אל
הירמל וביגה
 
 
4/7/00 0:34
עלס הימ :תאמ
.ןכ ,וה .תיטסינימפל הבוגתב
ללגב ."תויזח ופרשש הלא"מ הזה דחפה תא ןיבהל הלוכי אל ינא
חדקא םע םג תויטסינימפ ןמצע תא הנרדגת אלש ונתיאמ שי הלא
תירבגה הינומגהה ? תויזח ףורשלב ער המ תרמוא ינאו ,הקרל
תויהל איה ונתפיאש לכ םצעבש שארל ונל סינכהל החילצה בוש
חירמש המ לכש היהנ םואתפ ? תוישנ...רמולכ תונידעו תוכר
אל הז ,אל - םיינש וא ןחלוש ךופהלמ ,תוטוב וזיאמ ,קבאממ
בוש רמולכ .תורעיש תודירומו תוחל םרק תומש ונחנא יכ ונליבשב
לע לצנתהל/ריבסהל תוכירצ ונחנא ובש בצמב תואצמנ ונחנא/ןתא
היהיש תוצרל דמחנ ארונ הז .אל ונחנאש המ לעו ןכ ונחנאש המ
לבא ,השיא ינאש ללגב אלו חלצומ הזכ םדאןב ינאש ללגב ןויוויש
תא השיא תאש ללגבש קוידבש ? תאזה תואיצמה םע תושעל המ
ראשו ,ךלש תוברתהה תונווכ לע ךתוא ולאשי ,תוחפ יחיוורת
.אוושל ופרשנ תויזחה לכש וליאכ הז הז תא תוארל אל .תוקרי
עלס הימל וביגה
 
 
4/7/00 1:36
יתנ :תאמ
לודגבו .תיטסינימפל הבוגתב
,רתוי הברה תרבדמ הבהאה -תוילאקידר לש הפוקת אל הארנכ תאז
המוראה ללגב ולו) םזינימפ גשומהמ תוגייתסהה ילוא ןכלו
.(הזה הרקמב ינא -עצוממה רובה לצא הלעמ אוהש תיטנטילימה
יעבט רתוי המו םיקדס המכ ועבינ רבכ תיכוכזה תרקתב םג
ללכ ךרדב ?םהלש קבאמה תומ תא הזכ בצמב וכביש םיגולואידיאמ
אל רבכ ,הרדגהכ ,םזינימפה ילואו ,תויטנוולר רסוחל ןמיס הז
םישנ ןויווישל קבאמב ער המ ?תורדגהב עבקתהל המל .יטנוולר
?הז לע רערעי ימ ?טושפ ,אוהש ומכ
יתנל וביגה
 
 
5/7/00 1:51
הננב :תאמ
לודגבו .תיטסינימפל הבוגתב
תורדגה תבהוא אל םתס וא ,םזינימפ הלימה התוא הדיחפמש ימ
תא ףרצל הלוכי (תורדגה תבהוא אל ינא םג) ץיקב םיליעמו
ארונ בחר גשומ לבקלו ,'םזינימפ' הלימה ינפל 'טסופ' הלימה
,ונלש םייחה יכ .םזינימפ-טסופ .יתעדל דואמ קיודמ לבא
רקיעבו םג ,םזינימפה ןדיע רחאלש םה - םויה ,םישנה
שיו רתוי תמייק אל םזינימפה לש הדיחא הרדגה .תיגולואידיא
יוצרה ןוויכל הז תא תחקל הלוכי תחא לכ- םימרז ןומה
אל ,הייזח םישל ,רוחבל הלוכי תאו לודג הזה םלועה .התניחבמ
ינא .'וכו .תויזח ףורשל וא הלוגעו הכר תויהל ,תורעש חלגל
.ברעמל ץוחמ םישנל הרוקש הממ הבוצע רתוי הברה ישיא ןפואב
אלש תעדוי ינא) היגולונימרט לע חכוותהל סוסקולה תא שי ונל
.השק - הארנכ המ םצעב .השא תויהל השק הארנכ ןאכ םגשו קר
ומש חמי יתרדסה סנאהשכ הנש ינפל יתדחפ המכ יתרכזנ םואתפ
הקיפסמ ..דבל תבשל יתדחפ תיבב וליפא .תובוחרב בבותסה
רשפאמה יזיפה הנבמה ללגב ,תולוכי ונחנאש הדבועה יתניחבמ
וננוצרל דוגינב ףוגל ונל רודחל לוכי והשימ - סנאיהל ,ונלש
ובשחת (!ארונ טושפ הז .רתוי תושלחו תונטק ונחנאש םושמ קר
ובשחת .ןגדגדה תא ןהל םיצצוק תודלי ןדועבש ,תורחא םישנ לע
םיבשוי ןהלש םירבגה רשאכ הליל דע רקובמ תודבועש םישנ לע
םויה לכ םידמולו הבישיב םיבשוי וא) הליגרנ םינשעמו להואב
םישנ לע ובשחת .(השאה לע לפונ לכה- יתניחבמ רבד ותוא -
ןמזמ אל יתארק .ןהלש רבגה ירחא םירטמ המכ תודעוצש ,ןפיב
קר אל הנוז ינבה ,הקירפאב תודבע רחס לע תיארונ הבתכ
.ןוירהל ךתוא םיסינכמ םג אלא ,דבע םהל תויהל ךתוא םיפטוח
- ארח ברעמב םג םצעב .לכסתמ ארונ הז .ונמואי אלש םירבד
ידכ ןפוג תא תורכומש הפוריא חרזמבו היסורב םישנ'ת ואר
םיסנוא ,ןהב םירחוסש תורילוכל ןברוק תולפונו .םייקתהל
.'וכו ןתוא
רבעל ,תנייוצמה הלא ,ךלש דודיעה תואירקל תפרטצמ ינא ,בגא
.החלצה לש תולבק האיבה ינרמוח םלועבו ,התוא הקחישש ,הנינפ
ישנא ?שי המ .בוט הארנש לעב הל שיש הז תא תבהוא םג ינא
,רוד-ןב הנרוא ?האנ השאב דימת םירדהתמ אל םיחילצמ םיקסע
תוגהנתהה ירחא יתניחבמ תכרעומ תוחפ הברה תיטסינימפ קלעה
.ונמזב ,קו'צנינפ יפלכ הלש תי'ציבה
היהי םעפ יאש ןימאהל יל השק .םלשומ תויהלמ קוחר הזה םלועה
הארנכ הזו .םימעפ הברה ארח םה םדא ינב .יתימא ןויוויש
הז תא האור ינא) ךממ שלח רתויש ימ לש שארה לע ןברחל ישונא
יכה הרוצב עיגפמב יתוא ףקוע ןנער רברבג לכשכ שיבכה לע
םתא ,בגא .(??הטנרט יל שי םא המ זא .שיש המילאו הטוב
הז לבא ?םישנל דובכ רתוי הברה ןתנ הזה םלועה םעפש םיעדוי
תוליגמ תאנוש .הנשמ אל .ןמזמ שממ היה
הננבל וביגה
 
 
5/7/00 13:16
חחרפ :תאמ
לודגבו .תיטסינימפל הבוגתב
.ןוכנ טסופ םג .ןוכנ


םג לבא .ןויוויש היהי אל הארנכ םעפ ףא תמאבש בוצע יכהו
.ונעמל קבאיהל ךישמהל ךירצש ןוכנ
חחרפל וביגה
 
 
6/7/00 19:43
לכימ :תאמ
לודגבו .תיטסינימפל הבוגתב
!הפהמ םילימה תא יל תאצוה
לכימל וביגה
 
4/7/00 0:06
ינרוא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םע המיכסמ ינאש תורמל ...לבא ,בושחל יל םרג רמאמה ...ממההאא
לש גוס אל אוה םזינמפש דיגהל השקתמ ןיידע ינא...תרמוא תאש המ
הזש ,תרחא הזש ןוכנו ...לשמל ,םזיניבוש ומכ שממ תונעזג
?ל"יעל העיפומה הרדגהב ער המ...לבא...יבויח קבאמ הזש ,ונתבוטל

היה אוה השיא היה םאו ינויוויש רבג אוהש רמא חחרפ
םשה דיל תילילש תיוות שי םירחאו תורחא הברהל ילו...טסינימפ
ןויויש הצור ןכ ינא .תינויוויש ןכ ינא לבא ..."תיטסינימפ"
שומישמ ואצי םיגשומ הברה...םזינימפה יכלה לע ונבנש םייח היחו
טקרוק ילקיטילופה םשב שורפי הז גשומ םגש ןמזה עיגה ילוא...
?ריאשמ אוהש ערה םעטהו
ןה ,לשמל ,תוינויוויש ןה םאה ולאשנ הבתכב םישנה ולש החוטב ינא
!ןכש הואגב תונוע ויה
!...םדא ןבכ אלא השיאכ אל יל עיגמש ןויוישה תא הצור ינא יכ
בערה תותיבש לש אלפומה קבאמה םע יתוא והזיש הצור אל ינאו
!יל עיגמ אל םג...םיעבשה תונשמ תויזחה תפירשו האמה תליחתמ
והז .תויטסינימפה יקבאמל המוד אל לבא ,לק אל ,רחא ילש קבאמה
הלועפה יאנתש ללגבו...תיטסינימפה הכיפהמה תואצות...ךשמהה קבאמ
?רחא םש םע תוהדזהל לק טושפ ונל היהי ילוא...םינוש ונלש
ינרואל וביגה
 
 
4/7/00 10:25
עלס הימ :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
ובשחי םירבגהש תוצור אל ונחנאש המ לש רובל תולפונ ונחנא בוש
ודוסי ,תיטסינימפ תאש דיגהלמ הזה דחפה ירה ?ןוכנ ,ונילע
דבאל אל ידכב ,ןנוגתהל ידכב םזינימפל וקיבדה םירבגש תימדתב
,ךכל טרפ .םלועה תא להנל םהל עירפנ אלש ,םהל שיש חוכה תא
,םיישפוח םייח ונל תולהנמו זכרמב ןאכ ונל תויחש ונחנא דועב
תוצראבו תאזה ץראב תורחא םישנ ןומה שי ,םייטרפו םייעוצקמ
תודרטומש ,שדוחב ח"ש 2000 ליבשב םילעפמב תודבועש ,תורחא
םירבד המכ דועו ןתוא הכמ ןהלש לעבהש ,הדובעה םוקמב תינימ
יכ הלש היעב הז הכומ השיאש ודיגת טעמ דוע .הלאכש םיינויוויש
הנבה רסוחב רבדל תמאב הזו ? אל תכללו םוקל הלוכי איה
זכרמב ןאכ ,ונלש םילזוממ תיסחיה םייחה ךותמ ,ילמינימ
םישולשב והשכיא חתפתהל החילצהש ונלש העדותה םע ,ביבא-לת
תיב תא חלגל ןכתא וחלשי םהש ןכל תפכיא המ .סויזלצ תולעמ
אנמחר ,תויבסל רמאל אלש תוירבג ןתאש ןכל וגעליש ? יחשה
? תויציבה ןכל תודעור המל ...ןלציל
עלס הימל וביגה
 
 
4/7/00 12:45
ינרוא :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
ילע ובשחי וא ילע ודיגי המ יל תפכיא אל שממ ישיא ןפואב
...ןבומכ ,גוזה ןבו םידוד ינב םיחא ,אבאמ ץוח...םירבג
.ןוכנה יויטויבה אל הז םזינימפש תבשוח טושפ ינא ...םאאתתס

לכ ייחל םיעגונש םיבושח םיגשיהל האיבה תיטסינימפה הכיפהמה
תרמא תא יכ ,תוכומה םישנל וליפא ,ןכ - ונתיאמ תחאו תחא
תייה םאה לבא...תכללו םוקל הלוכי הכומ השיאש תויניצב
יתבתכש ומכ ??הנש םישולש ,רמאנ ,ינפל רבד הזכ דיגהל הלוכי
רדגוהש המ יפל "תיטסינימפ"כ ימצע תא האור ינא ,םדוק רבכ
יתפרש אל ינא ,בוש ,יכ ,הככ הזל תארוק אל טושפ ינא ,רמאמב
ינא ...םירשעה תונשב בער יתתבש אלו םיעבשה תונשב תויזח
הכיפהמה ירחאש םלועב תלעופ ינא לבא - לק אל קבאמ - תקבאנ
תובר יכ...רחא םש הזל תתל העיצמ קר ינאו ,תיטסינימפה
םיחלוגמ אל יחש יתבו תויבסל לע םיבשוח תמאב ונתיאמ םיברו
לבא ,םזינימפל אטוח הזש ןוכנ זא .םזינימפ לע םיבשוח םהשכ
תרבג התוא - רחא םשב דליל אורקל ןתינ הז ללגב קוידב
!תונבצעמה תויצאיצוסאה לכ ילב קר ,תרדא יונישב
ינרואל וביגה
 
4/7/00 3:03
noe :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
,בלה הבוש ךויחה םע הלאמ .ךיתחו ןוסח רוחב ןמזמ אל יתשגפ
.הצירק ובוחב ריתסמה
אל ידועמ .םואתפ המ !?המת אוה !?ינא ?ותוא יתלאש ק"ינחמלפ התא
לע שרוג דחא יברע אל ףאו ייחב היברע יתסנא אל ,ברג עבוכ יתיאר
ברע תואבצ תעבש דגנ םג ךכמ רתוי .רחא םוקמ לכמ וא ותיבמ ידי
תופי המ ,לאזעזעל ימצע תא יתלאש ינאו .םעפ ףא יקשנ יתמרה אל
םע דומעל לוכי היה אוה ח"מלפה אלולש בשוח אוה המ ,תאזה שפנה
המ לכ תושעלו ןוכיתה חרזמה עצמאב םתס הככ ?הלאה םיניעהו ךויחה
?הצור אוהש
noeל וביגה
 
 
4/7/00 3:46
רמת :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
,בלה הבוש ךויחה םע הלאמ .ךיתחו ןוסח רוחב ןמזמ אל יתשגפ
.הצירק ובוחב ריתסמה
אל ידועמ .םואתפ המ !?המת אוה !?ינא ?ותוא יתלאש ידוהי התא
תחא עסקיש אל ףאו ייחב ברה םע םיסחי יתלהינ אל ,שודיק יתכרע
.יתיבמ ידי לע השרוג
בושח אוה המ ,תאזה שפנה תופי המ ,לזאזעל ימצע תא יתלאש ינאו
?הלאה םייניעהו ךויחה םע דומעל לוכי היה אוה םהרבא אלולש
.תיניטסיסה הלפאקה עצמאב םתס הככ
רמתל וביגה
 
 
4/7/00 20:15
חחרפ :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
עמשיי הזש המכ ,"היטרקומד"ב וא "תונויצ"ב "ח"מלפ" ףילחת קר
.....הנוש
חחרפל וביגה
 
 
5/7/00 1:25
noe :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.הנוש עמשי הזש המכ ,תוילרבילו ,ןויוושב םזינימפ ףילחת קר
noeל וביגה
 
 
5/7/00 13:00
חחרפ :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
רשאכש הז .עירפהל הכירצ אל תויטסינימפ הלימהש ,חנ והז
איה ,האוושמב הווש האצות לבקת תוילרבילל הז תא ףילחת
.תנתונה


התכיפהו םזיניפמ הלימה לש ילילשה גויתה איה הייעבה
ךותבש ינפמ קר תאזו תויוכז ןויוושל קבאממ הנוש והשמל
אלו קוחר ץח וכילשהש םיילוש ימרוג םג ויה וזה העונתה
...יטתסא


קוחר הקבאמש ןויווש תעונתכ התוא לבק ,הלימל דגנתת לא זא
.ךתרזעל םג קקזנ אוהו םייתסהלמ
חחרפל וביגה
 
 
5/7/00 22:47
noe :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.אלש ,והז זא
גשומל ףא ברקתמ וניא ילולימה ושוריפ יפ לע ,םזינימפ
ךיניעב םיילוש םימרוג םתוא םג וזמ הרתי .ןויווישה
םהידעלב - םזינימפה לש ותוהמו וניערג וביל תא םיווהמה
.םולכ אלו ןויוושל הפיאש ןיבו םניב ןיא - אוה ןיא
.תיטנבלרה ןתאוושהב אלו תוינומגה תפלחהב אוה ורקיע


.הסאפ .רמגנ אוהש קבאמה לש ופוס ךכ םא ןיבו ךכ םא ןיב
ןמזמ ואצי םה ,קרפה לע וישכע םידמוע םירהדהש לככ
.תיתרבחה הקיטילופה םוחתמ
noeל וביגה
 
 
6/7/00 5:09
ינונ :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
ןמצע רידגהלמ תועתרנ תובר םישנ המל ןיבהל לק יל םג
.בגא ןהיניב ינא ,תויטסינימפכ
םלוע תיארכ רדגוה םזינימפ ,הרדגהה סיסבבש ןכתיי
עיגמ ןכלו הווש תלוכי ילעב םה םירבגו םישנש תנעוטה
בל םישל אנ) הוושו ןגוה סחיו תויונמדזה ןויווש םהל
אוהש יפכ םזינימפ לבא .(ןויווש הלימב רזוחה שומישל
םשונ יח רוצי איה תרבודמה הפשהו) םויכ שרפתמ
תא דדומ רשא והשמ אוה ,לשמל תרבודמה הבתכב ,(הנתשמו
םירבגה יגשיהל תקסופ יתלב האוושה ךות םישנה יגשיה
תויבויח תונוכתכ תוירבג תונוכת "ץמאל" הפיאש ךותו
.ןהל ףואשל שיש
יתבשח אל םלועמ .דואמ ינויווש תיבב יתלדגו השא ינא
ינאש המל עיגהל היצמיטיגל יל ןיאש וא תלוכי יב ןיאש
.הצור
םאו ?םידלי אוה לכמ רתוי הצור תמאב ינאש המ םא לבא
תקחרתמ ינא םאו ?לושיב אוה רתויב ילע בוהאה רבדה
ןידע םדא ינא םאו ?שאמ ומכ תויתורחתו םיכוכיחמ
ינינעב קוסעל תאנוש ינא םא ?םדא ינב םע יסחיב ןרתוו
יתוא ךפוה הז זא םיירמוח םיגשיה תדידמו ףסכ
.םוי םויב הרוגשה הרדגהה יפ לע תיטסינימפ-אל
וז היהת ,םדאה לש עבטב םהש םירבד שיש השיגרמ ינא
לע תכלל ךירצ םדאש תבשוח ינאו רבג הז היהיש וא השא
הצובקה עבט יפל ךלוה אוהש ינפל ול דחוימה עבטה יפ
.ךייושמ אוה הילא
תא תולבקמ רשא םישנ תווחא לש השוחת טלחהב יב שי
םישנ רשאמ רתוי הברה ,הב שיש םינפה לכ לע ןתוישנ
.הריכמ ינאש "תויטסינימפ"
איה ,לשמל םולבנזור הנינפ ומכ ,החילצמכ תבשחנש השא
הפי הזו הקזח תונתפאשו תיקסע היצטניירוא םע השא
(יתוא) רתוי םישרמ וא רתוי דבוכמ אל הז לבא ,דבוכמו
םיעוגר םישנא םה םידליה הבש החפשמ הלדיגש השאמ
קר הז .םייקה לכל הבהאו םייח תחמש םהל שיו םיביציו
הז ,רתוי הלודג הכרעה ררועמ ןכלו רתוי ןפוד אצוי
.גניטייר רתוי טושפ
אל םג ינאש ,השאה רורחשב הנימאמ ךכ ידכ דע ,בגא ינא
הזש תבשוח ינא יכ יחשה יתבו םילגרה תא תחלגמ שממ
ומכ קוידב ,השאכ ילש עבטהמ קלח ,ינממ קלח הז ,ישנ
.םיידש
לכמ ,ןהש ומכ ,הככ ןמצע תא תולבקמ אל םישנש לבח יל
רשא ויהי ,ןביל תויטנל תושחכתה אלל ,איהש הניחב
רזומ ילע םילכתסמ םישנאש השיגרמ ינא םימעפל .ויהי
הברה תושעל הז םייחב הצור יכה ינאש רבדהש ללגב קר
.לשבלו הניגב תוקרי לדגל םידלי
םא .השא וא רבג ,םדא לכל בושח רבד איה תילכלכ החוור
,רחא םדא לכב וא ,רבגב היולת תויהל הצור הניא השא
תולפומה היתורבחלו המצעל גואדל הילע ,תילכלכ הניחבמ
ןעמל תיחרכהו תקדצומ המחלמ יהוז .תובר םימעפ הערל
תיאמצע תויהל הל בושחש תרחא השא לכ לשו הלש רשואה
.היולת יתלבו
?ישנ אוהש המל שחכתהל המל לבא
?חלוגמ אל יחש תיב ףושחל תושייבתמ תובר םישנ המל
ןיב םיסחיב תוחישק ןיגפהל תוסנמ תובר םישנ המל
שיש לודג ןורתי הז יניעב) ,?םזינימפה םשב םיישיא
(םירבג תוחפלו םישנ רתויל
ןהו ןהלש עבטה יפ לע תויחל השק תובר םישנל המל
?לאדיאכ ירבגה עבטה תא ץמאל ךכ לכ תוצור
(-: םימדקתמל םזינימפ רבכ הז לבא
.ב.נ
.הדות .ךלש רושיקה םע גניקטנמ ןאכל יתעגה ,ברקע ייה
ינונל וביגה
 
 
6/7/00 16:39
ברקע :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
....האבה הכורב לכ םדוק ,ינונ הככ זא


תידמעמ הלאש התייה תויזחה תפירש ומכ ,רעישה תדרוה
.הנתשה בצמה םויהש יל המדנ .התיעב ,תיטתסא אלו
ןיב - יטתסא אל םהל הארנש רעיש םיריסמ םירבג
.הזחה ןמ םיטרומ ףאו םיינזאב ,ףאב ,תובגה
.תיטתסא אלא תידמעמ הרימא הניא םרעיש תטירמ
בוש ולחה ,דנלוהבו הינמרגבו היבנידנקסב םישנ
רעיש תא וא/ו יחשה תיב רעיש תא חלגל/ריסהל
.תיטתסא הלאלש תויהל הכפה וזש ןוויכמ םיילגרה


הרעיש ריסהל הצרת/הצריש ימ ,ןויווש תעבש יל המדנ
!!אל ,אלש ימו ריסת


.תוזר םישנ םיבהואה שיו ,תואלמ םישנ םיבהואה שי
םינהנ םירחאו רעיש תוריסמש םישנ םיבהואה שי
.תוברת לש ןיינע הז .המערה הלעמב ךכחתהל


הז - הפקשה לש ןיינע איה תוברתהש רמול הלוכי תא
...תוחפ לבא ,ןוכנ


אלל םישנ ףידעמ לבא ףאהמו ןזואהמ רעיש ריסמ ינא
הז ילצא זא .טסינויוויש דאמ ינא .יחשה תיבב רעיש
....בשייתמ
ברקעל וביגה
 
 
6/7/00 21:34
הפסוי :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
:ל ושג
תחת יידמל ןיינעמ טסקט םש שי ,www.lavelo.com
....תיאצחל תחתמ תרתוכה
הפסויל וביגה
 
 
7/7/00 4:31
ינונ :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
םירבגה בורש תבשוח תמאב ינאש ,הפסוי איה תמאה
.העשפמב רעיש םיפידעמ
רעיש ילב רבג תוארל הצור יתייה אל ינא
.ללמואו טורמו םורע ךכ לכ ,העשפמב
םישנ לצא םג ,ימעטל ינימ דואמ רבד הז רעיש
.םירבג לצא םגו
,ולאה םיניינעב יל קיצמ היהש דחא היה לבא
חלגא ינא ,תחא םעפ יסנת ?אל המל ?יחלגת ילוא
עושעשה ליבשב (ויתפש לע בחר ךויחו) ךתוא
ךכ רחא השגרהה לבא .ןטק ןימ קחשמ ןימ ,יתמכסה
רבעמ ךשמנ אל וניניב רופיסה זא .יל המענ אל
.הזל
ינאש המכ דע ,הזה רעישה תא םיבהוא םירחאהו
.שיגר םדא ינאו השיגרמ
קר עירפמ ישנה ףוגה לע רעישה םישנלו םירבגל
.הפיטעב קר ,תויתרבחה תורהצהב
יכה אוה רבגו השא יכה איה השאש הפיא ,הטימב
.בורל םתוא קילדמ שממ הז ,רבג
איהש ךיא הככ חונ השיגרמ השאה םא איה הלאשה
.רבג לומ
ינונל וביגה
 
 
7/7/00 23:07
םיהולא לש תחתב די :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
:הככ זא
,ןתוורע רעיש תא תוחלגמ םישנש בהוא אל ינא
ןוילע םישובמ ררעיז לש תמצמוצמה אסרגה םגו
ללכב - ילע םיביבחהמ וניא ,תימגודג עיפומה
...תוימגוד


תטשפתמ רעיש לכ - רעישה תרסה לש המגמה
םירבג ,ונרופה יבכוכ תא ואר - תכלוהו
היה וליאכ הוורעב רעיש לכ םיריסמ ,םישנכ
(הוורע - השאב לוק) .לוק


םוי .....לבא ,יתרמא רבכ ,יטתסאה ןיינעה זא
תושוחת תא חכשא אל ינא ..ירחא םיימוי
.וסיסבל בורק םד בז ,יל רשא תאו רוסינה


.הדות אל... ינא זא


............הפדעהל ןיינע לכה לבא
םיהולא לש תחתב דיל וביגה
 
 
10/7/00 10:18
Estee :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
ךלש הלימ לכ םע המיכסמ.תקדוצ תא
Esteeל וביגה
 
 
10/7/00 10:52
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.המיכסמ תאש ,יתסא ,הבבס
עקתא אל ינא ךתוא םג זא


תורוחבו םיריעש םיפוק עקות אל ינא יכ
םישל ,חלגתהל דיפקמ ינאש ומכו .תוחנזומ
תורעש ריסהל ,רעישה תא ףופחל ,בייש רטפא
יחשה תיבב טנרודואד םישל ,ןזואהמ תוררוס


המרב ,ןכמצעב עיקשהל םג ןכמ הפצמ ינא
.רתויב הטושפה תיטתסאה


לק הזש תובשוח ןתא ?תונייכבתמ ןתא המ
םא ,םויב םיימעפ םימעפלו ?רקוב לכ חלגתהל
וזיאל דרת ילואש עדוי התאו טייד ךל שי
הל רוקדי אל הלילחו סחש ,הלילב הרוחב
?קקלמ התאשכ םייכריב


תורעש ודירות אלש היעב םוש ןיא ,תמאב זא
.תוישנ ויהת אלו תויאצח ושבלת אלו
.האלמה ןכתוכז


לופיי והשימ םא ,הז ירחא ואלפתת לא לבא
אוהש ללגב ,םדקומה קחשמה עצמאב ןיזה ול
.ןכלש יחשה יתבב יפורט לגנו'ג הלגי
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
11/7/00 14:42
Estee :תאמ
אל ךתוא םג ,יתסא ,הבבסל הבוגתב
יכה שיאה ................החוד התא ,לגס
...טנרטניאב וב יתלקתנש החוד
לכ ךל ורזעי אל ,הזכ רוביד ןונגס םע
דיפקמ התאש םיבייש רטפאהו םיטנרודואידה
....םישל
ינאו ,תואשנתהה ,תוסגה ,חירסמ ךלש ןונגסה
ךל רוזעל לוכיש טנרודואיד םוש הריכמ אל
......הז תא לרטנל
יתיא סנכית לא קר ,הבוט יל השעת
ארקל יתוא ליעגמ.תוירגלוו תויוחצנתהל
.ךתוא
Esteeל וביגה
 
 
12/7/00 18:40
ןהכ זעוב :תאמ
....החוד התא ,לגסל הבוגתב
,הרקי יתסא
אל ידוהיה לגס ןועמש ןודא לש ןונגסה
.ןוכנ הז .דחוימב ןדועמ
יסנ - עיתרמ םא םגו ,טנמטייטס ול שי לבא
ןויערה תא ןונגסל רבעמ תוארל


תאש המ םע םיכסמ דימת אל ,לשמל ,ינא
הבוח יתשגרה םעפ אל לבא ,תרמוא
םג - ךייתועד תא עיבהל ךתוכז לע ןגהל
.ילש ייתועדמ דואמ תונוש ויה וללהשכ


.תוחיתפ :הזל םיארוק


,הנושה תלבקב ונתוא לגרתל לוכי טנרטניאה
ונחנאש והשמ
םיינוליח .דחוימב וב םיקזח אל םילארשיה
םידוהיו ,ךפיהלו ,םידרחה תא םיאנוש
דגנ ביבא לתו ,ךפיהלו ,םיברעה תא םיבעתמ
,ןלוגה םע םעה דגנ ןיקנישו ,תוירפירפה
.'וכו 'וכו
םימדוק םינוידמ ,הז תא תעדוי תא וליפאו
,ךממ ךפיהה ובשחש תונב לומ הפ תלהינש
.ךתוא ופקת ,ךתוא שרגל וסינ


.םשו םינפ ול ןיא - "רחאה" ,יתסא ,יניבה
,סואמה ,רחאה אוה לגס ןועמש ךייבגל
תורעש תודירומ אלש םישנ - וליבשב .הצקומה
תוקשוחש םישנ יבגלו ."רחאה" ןה יחשה תיבב
.האלה ךכו ,"תרחאה" תא ,םיאושנ םירבגב


ךתואו לגס ןועמש תא הפ אורקל הצור ינא
םא םג ,דיגהל והשמ ול שיש ימ לכ תאו
.דואמ סג וא .גירח הז


תוחיתפ .יתייעבו הנוגמ ןיינע איה הרוזנצ
םג ,תועד לש ןווגמ תעבה רשפאל איה תיתימא
ןונגס וא העדמ - םשו הפ - עגפנש ימ שי םא
.ולש ונונגסמו ויתועדמ םינושה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/7/00 23:27
Estee :תאמ
יתסאלל הבוגתב
ןאכ רזנצל תורשפא יל שי יכו
..........?והשימ
תא עיבהל רשפא יא תוחיתפה תרגסמב םאהו
וירבד ארקמל יל םרגינש יתימאה שפנה לעג
תא קר (!) עוקתל ובוטב ליאומש לגס לש
................תוחולגהו תוטורמה
לכב .....היטרקומדב רועישה ,הפי הז לבא
.החותפ תלדל תצרפתה ,ןפוא
Esteeל וביגה
 
 
14/7/00 2:50
SARIT :תאמ
זעובלל הבוגתב
רקיה זעוב
הביתכה ,ךלש תובוגתה תא תבהוא תמאב ינא
...לבא ,הקירבמ ךלש


?ידמ תמזגומ אל ךלש תוילרבילה םאה
?רבד םוש רזנצל ךירצ אל םנמאה
SARITל וביגה
 
 
7/7/00 11:31
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.יחשה תיבב תורעש הדירומ אל תא זא ,בוט ,ונ
.תויעב ןיא
ךתוא עקתא אל ינא
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
7/7/00 11:35
ריעשה :תאמ
?תורעש הדירומ אלל הבוגתב
.תורעש לע הפ םירבדמ רבכ םא ,הרזע ךירצ ינא
עגתשמ ינא !?תותימצל רעיש ריסהל בוט יכה ךיא
.רוא ינרק ,רזייל ,ליפרוטנ .תומוסרפ בורמ רבכ


?בוט יכה ךיא


ךלוה אל .תחתהמו בגהמ תורעשה לכ תא דירוהל בייח
םע יל ודירוה תחא םעפ לבא ,השוב בורמ םיל
הינשה םעפב םגו .םיסאבמ םינועצפ יל ויהנ ,הוועש
.םינועצפ ויהנ ,הוועשב יל ודירוהש


.הבוט הטיש .רחא והשמ ךירצ ינא זא


ןויסנ (הל שיש ימ וא) ול שיש ימ .יל ורזיע אנא
ןאל יל וצילמה .ןנחתמ ינא ,הטיש וזיא םע בוט
תכלל
.תונפל ימל


שארמ הדותב
דימתל קלח תויהל הצורש ריעשה
ריעשהל וביגה
 
 
7/7/00 14:47
ימענ :תאמ
HAIR OUTל הבוגתב
הטצניפ קר
תחא תחא
תישיא רסמה תא תוניבמ םה הככ
ימענל וביגה
 
 
7/7/00 12:13
תנע :תאמ
?תורעש הדירומ אלל הבוגתב
...ךירצ אל ?הצור אל


....ךיידעלב םג תרדתסמ איהש החוטוב ינא
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 16:56
ינונ :תאמ
?תורעש הדירומ אלל הבוגתב
דימתש דחאה התא ירה .יביל תא תרבש שממ התא ,לגס
בגאו .יתוא עקתתש הז יתיצר דימתש המו .יתיצר
םע השוע התאש המ םא ,(לגס םומעיש הזיא) תועיקת
ןיבהל הלוכי ינא זא התוא עוקתל הז הטימב השא
הז ןיבהל יל השק רתוי תצקש המ .ינבצע התא המל
.חור סג ךכ לכ תויהל רחוב התא המל
ינונל וביגה
 
 
12/7/00 19:04
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
?תורעש הדירומ אלל הבוגתב
תוחפ אל ןתאו .רישי ינא .חור סג אל ינא ,ינונ
ינאש המ יפל ,ינממ חור תוסג
.הזה רתאב הפ ארוק
יחשה תיבב תורעש הדירומ אלש הרוחבו
תומטפה לע תוררוס תורעש הל שיש הרוחבו
!םפש - ןלציל אנמחר וא


התוא ינא
עקתא אל
הכמ וז יכ
תמפושמ םע
עקתיהל


ידוהיה לגס ןועמש ררושמה תאמ
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
4/7/00 4:05
רמת :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ןיב ,תורתוומ ,הרוהטה ותרוצתב ,םזינימפה ןמ תורענתמה םישנ
לש לטובמ אל רפסמ דועו תולפהל תוכזה ,העבצהה תוכז לע ,רתיה
.תורחאו הלאכ תויוכז
.ונאב הפיאמ אלו תוכלוה ונחנא ןאל איה תיטנוולרה הלאשהש ןבומכ
שומימ תא רשפאת ,ןוגראכ אלו ,ךרעכ ,םזינימפב הרכהה תאז םע
.דיתעב םג ונתויוכז
רמתל וביגה
 
 
5/7/00 1:31
noe :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
,הרוהטה ותרוצתב ,ןיוזמה קבאמה ןמ םירענתמה םיאניתשלפ
,חרזא תויוכז לע ,תימצע נרדגהל תוכזה לע ,ראשה ןיב םירתוומ
.תורחאו הלאכ תויוכז לש לטובמ אל רפסמ דועו תוריחל תוכזה
םע ,ואב ןיאמ אלו םיכלוה םה ןאל איה תיטנבלרה הלאשהש ןבומכ
,ןוגראכ אלו ,ךרעכ ,ןיוזמה קבאמבו רורטה ךרדב הרכהה תאז
.דיתעב םג םהיתויוכז שומימ תא רשפאת


?תודידר וזכ לבא םישנ םישנ ,תמאב ונ
noeל וביגה
 
 
6/7/00 2:30
רמת :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
וגרהנ םישנא ינוילמ .ןיוזמ קבאמ היה טלחהב םזינימפה ,ןכ
.תופרוטמה תונוזמאה לש הלבחה יעוגיפ םתוא תובקעב
.תומילאל יד
.ןכימצע לע וספאתת תונב
רמתל וביגה
 
 
6/7/00 16:10
תרפא :תאמ
ירוקמ אלל הבוגתב
!?!?!?המ
תרפאל וביגה
 
 
6/7/00 16:45
רמת :תאמ
ירוקמ אלל הבוגתב
םילא קבאמ היה היפל םזינימפהמ תוגיתסהה המעו החנהה
.ךוחיג יב תררועמ
לש גוס והשזיאל תויזחה תפירש תא תוושהל ללכב רשפא םאה
?רורט תוליעפ
ףרוע םויה םינפמ דחאכ םירבגו םישנש הדיחיה הביסה םאה
שי הככ םא ?תונגפה רפסמ ללגב תיטסינימפה העונתל
.תויטילופה תועונתה תיברמ תא קוחל ץוחמ איצוהל
רמתל וביגה
 
 
6/7/00 22:45
noe :תאמ
תויניצבל הבוגתב
תונש הברה ךכ לכ ירחא המל .וליאכ הרופאטמ .וווולה
תרחא תצק ריכסהל ךירצ תונבלש חכוש דימת ינא םזינימפ
(!?טאל רתוי)
ץוחמ ותאצוהל ו5א ,קבאמה לש ותומילאל ןעט אל דחא ףא
שיחכי אל לילק ירוטסיה ףודפדש ינמוד יכ םא) קוחל
(תאז
אלו ומצע וב ןיא .רקיעה אוה אלש קבאמל תייה אמגודה
,וגשוה הלא תורטמ .תורטמ תגשהב אוה ונינע לכ ,םולכ
עיפשהל היושע הניא אוהש יפכ קבאמה תרתי וב ןפואב
.םייח אוצמלו םייצפחה תא זוראל ןמזה הז .םהילע
noeל וביגה
 
 
20/7/00 2:17
רמת :תאמ
תויניצבל הבוגתב
.םייח אצמתו םירבדה תא זוראת
.הדות ,דבל ןייוצמ תורדתסמ ונחנא
רמתל וביגה
 
4/7/00 4:08
תאיל :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.ילש תא הכירצ ינאש םעטהמ ולו ,תויזח יתפרש אל םלועמ ינא


קבאמה תואצות .ינרוא לש הבוגתב רמאנה םע המיכסמ ינא לבא
תודדומתהב םיחוטב אל ןיידע ונלוכש בצמ ןתיא ואיבה יטסינימפה
תרקת הספת ומוקמ תא לבא ,רבשנו ךלוה ןוטבה ריק .ותיא הנוכנה
תואור אל ונבורש םושמ רקיעב ,קבאהל השק תוחפ אל וזבו ,תיכוכזה
.המויק אולמב התוא


.עיגנ אל ,תויביטרסאו תוליכשמ ונחנא םאש תונימאמ אל ונחנא
ללגב קר ,םישנל הרזעשו .שדח רודל תוכייש תמאב ונחנאש ונל הארנ
הצור יתייה אל ,יתייעב ןכא אוה הזה בצמהו .הנמז רבע ,םישנ ןהש
."השיא תסכמ" לע איהש ללגב קר והשלכ דיקפתל העיגנש השיא תוארל
.פוטב אל ונחנאש איה הדבועה ,ינש דצמו


?תויללכ תואמגוד
.השקבב
םילודגה םיפשה בור ,תאז תמועל ?תוריכמ ןתא תולשבמ םישנ המכ
.םירבג םה ,תמאב
תונמל לוכי והשימ ?הקיטטסאל יתימא ןורשכ ןהל שיש םישנ המכ
?..ימלוע םש תולעב תובצעמ שולש
?רפס יתב תולהנמ המכ - תאז תורמלו ?קושב שי תורומ המכ


."םיישנ" םיבשחנש םימוחתה דוע ולאו


שי לשמל םויה) בוט הזו ,וטיאל הנתשמ בצמה .תמייק ןיידע היעבה
,טעמ הז .םינש 15 ינפלמ תולגע םע םילייטמש םירבג רתוי הברה
קבאמ .קבאמ שי ןיידעש רוכזל םיבייח ונחנא לבא (.המגמ וז לבא
.םידיקפת תורדגה לע .יומס יצח


הובג םוקמב העיפומ "השיא" הלימה ,לשמל ,ילש תימצעה הרדגהב
ינאו (םיידיב) תילאמש ינא ,תיטנדוטס ינא ,השיא ינא .המישרב
ימצע תא רידגהל ךרוצ יתשגרה אל םלועמ .םירבד ינמ לכ דוע
תימצעה הרדגהב ,תאזכ יתייה אל םאש החינמ ינא .לשמל ,"היזנכשא"
חרוט אל רבגש ומכ שממ ."תיחרזמ" הלימנ םג העיפומ התיה ילש
,סדנהמ ינא ,יאנותיע ינא :רמאי אוה .רבג אוהש הז תא ריכזהל
תא םג ילוא ,השוע אוה המ וא ,דמל אוה המ ריכזי אוה ,להנמ ינא
רחבי אוהש הממ קלח אל אוה ולש ןימה .אבא וא ,יושנ אוהש הדבועה
ינא יכ .ןכ יל לבא .יטנוולר ול הארנ אל הז ,ומצע תא וב רידגהל
.ינאל יתוא השועש הממ קלח הז .יל בושח הזו .השיא


ןומה יל ןתונש ,תובכרומ לש גוס תאז לבא ,תותיחנ לש גוס אל תאז
תודוקנ ןומה יל ףיסומ .תויגרנא ןומה ינממ לזוג ןמז ותואבו ,חכ
.טבמ


לש להק ךותב .תלהנמב ןיחבא ינא ,םילהנמ לש ןומה ךותב
ןנובתמ דחא לכ יכ .הז תא התשעש השיאב ןיחבא ינא ,םינחילצמ
המו ,םייחב אצמנ אוה הבש הדוקנה ךותמ ,ול באוכש המ ךותמ
.ינש עבט איה החילצמ השיא ובש םוקמב אל ןיידע ונחנא ,תושעל


.קבאמ ןיידע שי זא
לבא (תינחרט תויה הצור אל ונתיאמ תחא ףא) ידמ ילוא ,יומס אוה
.םייק אוה
תאילל וביגה
 
 
4/7/00 9:38
הריאמ :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.הלימ לכ םע המיכסמ
הריאמל וביגה
 
 
4/7/00 12:49
ינרוא :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.הפהמ םילימה תא יל תאצוה
ינרואל וביגה
 
4/7/00 4:09
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הנינפ תא דואמ םיבהוא רזגמב ונלצא
םינש הרשע עברא ינפלמ דוע הלש םירטסופ ונל שי
הל שי םינוקייא הזיא
םיינש
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
4/7/00 12:24
קתבמה ו'ג :תאמ
הנינפ יואל הבוגתב
.רזגמה ישנאל הלודג הכרעה הל שיש םירמוא
...תוביסהמ
.דמחא ,עדוי התא
עדוי התאש עדוי ינא
קתבמה ו'גל וביגה
 
4/7/00 9:59
ימת :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
והז םאה .םויה איהש המל עיגהל ידכ התוינימב השמתשה הנינפ
? םזינימפ
תוגהנתה םג אלא הרבחה דצמ ןויווישל הייפצה קר אל אוה םזינימפ
? ישיאה ןוויכהמ תינויוויש
? םכתעדל תויטסינימפ ןה "ךלאדיינח"ב תושמתשמה לכ םאה
ימתל וביגה
 
 
4/7/00 10:02
ימת :תאמ
? תיטסינימפ הנינפ םאהל הבוגתב
.סופד תועט ,החילס
. "ישיאה" אלו "ישנה" ןוויכהמ רמול יתנווכתה
ימתל וביגה
 
4/7/00 10:54
ןתוד הלא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םתא המכ .םכמצעב םיקוסע םתא המכ .םיעבש םתא המכ ,םידלי ,יוא
חורה תוכלהב רצבתהלו ,םיינמחול-אל-ךא-םיינויוויש תויהל םינהנ
שי םש יא ?המ םיעדוי םתא לבא .ךכ לכ םכל תומיענש תובצועמה
תא שי ןהלו .ונלש קמונמהו טוהרה ןויווישהמ תונהנ אלש םישנ
.הנינפ
םויב"תיטיסנימפ" ראותה תא תאשל היואר היהא ,ימצע יניעב :חחרפו
דואמ הריכזמש ,ילש תיטסינימפ-תשופחתב-תינויווישה הדנ'גאה ובש
.םכמ הבוט אל תמאב םצעב ינא ,םייתניב .השעמל ךופהת ,ךלש וז תא
ןתוד הלאל וביגה
 
 
6/7/00 16:36
noe :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
לע ססובמ םינשה יפלא תורשע תב תירבגה הינומגההמ לודג קלח
שומיש המל ,תודירשה תמחלמב םירבג לש םייזיפה םהיתונורתי
?ןויוושמ ילרגטניא קלח וניא םיישנ תונורתיב


.וצרת אלש ימו הטיוואו ,הנודמו !!!הנינפ הלוא
noeל וביגה
 
 
7/7/00 10:22
ןהכ זעוב :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
טרסל רלוד ףלא 50 ישוקב לש תינקחש .המגודל ןוטס ןורש .ןכ
רובע רלוד ןוילימ 9 :וירחאו ."יסיסב טקניטסניא" דע
דואמ הברהמ רתוי ."וניזק" רובע הזמ רתויו "רבילס"
.תידווילוהה םזינבושה תכלממב םינקחש-םירבג
לכלשכ ,הריקחה ךלהמב ,תוחותפה םיילגרה תניצס ללגב לכה
,ריר םיליזמ םהו המהדתמ תטמשנ תסלה - םירקוחה םירבגה
.םיכובנו םישלח ,הזעה תוינימהמ םימייואמ ,הקושת יזוחא


תוקזח םישנש ןוקייאל הכפהנ איה ךיא .הנודמ .ןכ ,הנודמו
ידכ רשפאש המ לכ (לוכיבכ) התשעש ירחא ,תוצירעמ םלועה לכב
תא הכפה) תופיקתו םעזב התוא ונגי תויטנטילימ תויטסינימפש
אלל תשמתשמו השמתשה ,םייטורא םיטרסב טקייבואל ישנה הפוג
םוריעב םימוליצ רפסב ,םיזעונו םיתפמ םיפילקב התוינימב ףרה
(ההימכו תורסמתה ירישב ,אלמ


טסופ ,םזינימפל עגונב ,םיעשתה תונשב שדחמ ובתכנ םיקוחה יכ
ומכ ,התוינימב שומיש תושעל הלוכי השא .וצרתש המ .םזינימפ
תובוגת לבקל ילבמ ,רחא וא הז חוכב שומיש השוע רבגש
.קוצקצ לש תודסחתמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/7/00 10:55
תנע :תאמ
אמגודל ,ןוטס ןורשל הבוגתב
! םייפכ
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 11:21
SARIT :תאמ
אמגודל ,ןוטס ןורשל הבוגתב
,ךתוא תקשנמ :תאז לכב לבא ,ילאוטריו םוידמ הז ,בוט
.תבתכש הלמ לכ לע ,זעוב
SARITל וביגה
 
 
9/7/00 9:40
לעי :תאמ
אמגודל ,ןוטס ןורשל הבוגתב
הירמ תא םג ריכזהל רשפאו .ןיינע ןיבמש דחא ףוס ףוס
,ןתוינימב םוצע שומיש תושועש זפול רפינ'גו יראק
.חוכו ןוה תורבוצו ןהלש הריירקב טלחומ ןפואב תוטלושו
רחש תורסח םילמב אלו ,השעמל הכלה םזינימפ והז
לעיל וביגה
 
4/7/00 10:55
Estee :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
עגרבש איה הידגרטה .הלימ לכ םע יתיהדזה ,הלא תקדוצ תא
וילאמ ןבומ) וילאמ ןבומ תואריהל םייוסמ גשיהל םרוג םזינימפהש
בשחנ אל רבכ אוה ,ונממ עקפומ אוה (?אל ,םישנל הריחב תוכז שיש
רוכזל ךירצש -(םינושה הינווג לע) תיטסינימפה העונתה לש גשיהל
ךפוה אוה אלא .םיפסונ םיגשיהל עיגהל ידכ הב ךומתלו ,הבוטל הל
תויוכזל וא היטרקומדל וא יעבט קדצל רושקש והשמ ,ילאנב תויהל
-םהל שיש תויורשפאה םישנל ויה אל וב ,םדוקה בצמה .םה רשאב םדא
,םייניבה ימימ והשמ ,הירוטסיהב לפא רבע אוהשזיאל רושק הארנ
םזינימפל רשקה המ זא -ונממ ץלחית תושונאהש היה רורבש
לש תיעבט תומדקתהכ םיספתנ רבעב וגשוהש םיגשיהה .....!??ללכב
םיארנ דימת הווהב םהילע םיקבאנש םיאשונה וליאו ,תושונאה
ןבומ השענ רבכש המש םיחכוש ....ןאכ דע....אוהשכיא "םימזגומ"
לש לודג ץמאמ שרדנו "םזגומ" לומתא היה ,םויה וילאמ
רדסהמ הנהנש ימ.ותוא גישהלו וילע םחליהל ידכ תויטסינימפ
הווהה לש קבאמ לכ ןכלו ,ותוא תונשל שש אל - םייקה יתרבחה
הכוז אל ירוטסהה םזינימפהש ללגב ,הככו .םזינטגטנא ולצא ררועי
לכ םדוק קסועש גשומ אוה םזינימפ ,ןכאו -היוארה הרקוהלו הרכהל
תוריעצ םישנ לש רוד לכ ,תוהדזהו הרכה ןיאש ללגב ,םדא תויוכזב
הברה ךכ לכ םויה שי .שדחמ לגלגה תא איצמהל ךירצ אוהש שיגרמ
תורוחב ויה ןהשכ -תויאלמיג רבכ ןהש 'וכו תוינטפשמ ,תואפור
דע לבא .תינכפהמ הבשחנ האופר דומלל וכלה ןהש הדבועה תוריעצ
תפאוש איהש הדבועהש השיגרמ ןהיתודכנ ליגב הריעצ הרוחב ,םויה
איה וליאכ....הזעה לש גוס הב שי -לשמל , תיגרוריכ לש הריירקל
אוה חילצהל הלש ףחדה וליאכ ..........וזכ היציבמא םע הנושארה
לגלגה תא האיצממ איהש הל המדנ -יתרמאש ומכ ....דרמ לש גוס
גשיהכ היוארה הרכהל הכז אל אתבסה לש גשיהה יכ ?המל .שדחמ
.אקווד יטסינימפ
Esteeל וביגה
 
 
4/7/00 11:26
קתבמה ו'ג :תאמ
שדחמ םעפ לכ לגלגה תא איצמהל תוצלאנל הבוגתב
תונויערה .רבכ ותוא ואיצמה .שדחמ לגלגה תא איצמהל ךירצ אל
הדרטהה אשונ לכ .רתויו רתוי בושק דהל םיכוז םייטסינימפה
ןיצק לכל רזומו רז היה םינש רשע ינפל קרש ,המגודל ,תינימה
.סובו
דחפה לע .ןוכנ יתנבה םא ,רחא והשמ לע תרבדמ ןתוד הלא
,תויזח תפירש) הב וקבדש תואשילקהמו "תיטסינימפ" הרדגההמ
('וכו 'וכו ,יחשה תיבב רעיש


םילמ :תרחא תאז חסנא ינא ,החילס .תובישח תורסח םילמה יניעב
.םמצע םישעמל ,תיסחי הטעומ תובישח תולעב ןה ,םואמ תורמוא אל
ידצמ ,םישנל תויוכז ןויווש ןעמל הייחב תלעופ רימת ילוי םא
."תיטסינימפ אל"כ המצע תא רידגתש


דעב ןהש ונעט רשא ,שגפש תורוחב לש הלעמל המגוד ןתנ חחרפ
זא ,ונ ."תיטסינימפ" הלמהמ תודחופ לבא ,חופיק דגנו ןויווש
.השמ .םהרבא הזל וארקיש


וא ,הזל םיארוק ךיא בושח הז םאה :תוניצרה אולמב לאוש ינא
הז תא םיגישמ ךיא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/7/00 11:45
Estee :תאמ
םולכ איצמהל ךירצ אלל הבוגתב
אל ,םישעמה הז בושחש המ -קדוצ הרואכל התא ,יטקרפה דצהמ
?ןוכנ ,םירובידה
הרקוה ,תיטסינימפ היצביטוממ וגשוהש םיגשיהב הרכה .אלו ןכ
,בחר והשמל תוכייש ,תוהדזה ,הוואג תשוחת תרצוי -םהיפלכ
,המצע ,ףותיש תשוחת .חכ תנתונ .ינמוהו ילסרבינוא ,ירוטסה
םרזה לש םשהמ תורענתה ,םייטסינימפ םיגשיהל תושחכתה .הווקת
,הלועפה ףותיש תא תרבוש ,תודידב ,קותינ תשוחת תרצוי -הזה
הל ףוחד ןיידעש ,הייחבש םירבגהו איה ,השפנל השא לכ הריתומ
לע םישיתמ םיחוכיו תררועמ ,םימייואמ שיגרהל םהל תתל אל
ץחל תצובק איהשוזיא וליאכ -ללכב הלועפה ףותיש לש תוציחנה
ןימאהל ילב ,הלועפ ףתשל ילב היפלכ חופיקה דגנ לועפל הלוכי
,הנה .ותוא ליבומש םרזה םש םע תוהדזהל ילבו ךרדה תקדצב
דימו -הבשקהל םיכוז םייטסינימפ תונויערש הדומ התא -הארת
תליחתב יתראיתש ומכ קוידב .םייטסינימפ םהש חוכשל עיצמ
הדרטה לש הייגוסה זא ,ייק וא .......ילש תמדוקה הבוגתה
אל ,יטסינימפ אלו ישונא ןיינע הז זא -הנבהל הכוז תינימ
ידכ ,'וכו , ותוא ריקוהל , םזינימפל הז תא סחייל ךירצ
אב וליאכ ,ךרפומ האריי יטסינימפה אשונה בוש האבה היגוסבש
םיגשיהו תולבק לעב רבגתמ םרזכ אלו ,תישארב ירדס תונשל
שדחמ םעפ לכ ךירצ ינויוויש סחי לש ןויערה הככ .םירבטצמ
היצמיטיגל בואשל לוכי אלו תוכושמה ןתוא תא קוידב רובעל
.םימדוק םיגשיהמ
Esteeל וביגה
 
 
4/7/00 12:28
קתבמה ו'ג :תאמ
הזל םיארוק ךיא בושח ,ןכל הבוגתב
.םילמהמ רתוי םיבושח םישעמהש בשוח ןיידע ינא
,תיטילופ תוליעפל ןמצע תא תושידקמ ויה םישנ רתוי םאו
ןעמל תועיבצמ ויה םישנ רתוי םא ,תסנכה ךותמ יונישל
ךותמ םחליהל ךירצש תוניבמ ויה םישנ רתוי םא .םישנ
וז הרדגה לכמ רתוי הווש היה הז ,הל הצוחמ אלו ,תכרעמה
תרחא וא
.ךלש הדוקנה תא יתנבה לבא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/7/00 15:39
עלס הימ :תאמ
הזל םיארוק ךיא בושח אל .אלל הבוגתב
םירידגמ ךיא דואמ בושח יכ .ו'ג ,דואמ תובושח םילימ
םישנו .תורדגה לע .הפ רבודמ הז לע קוידב ? אל .םירבד
ןהילע ודיגי אלש קר :ןהשלכ תורדגה ירוחאמ תואבחתמש
.תואכרמ ילב וא םע ,קבאמל לווע תושוע ,תויטסינימפ ןהש
הרש םא .ןאכ הרכזוהש רימת ילוי ומכ יהשימ דוחייב
תחרוט ,השיא התויה םצע לע התיה התריחבמ קלחש הלשממב
קפס יל ןיאו) ידמ תינמחול הלימ הל הארינש הממ חורבל
ןיידע התיה םא ,םייטילופ םימעטמ הז תא השוע איהש
תונמחולהמ קומחל הזיעמ התיה אל ,וישכע םולשב הליעפ
הברה .היעב שי זא ,(קלא ,תיתכלממ איה וישכע לבא ,תאזה
וא/ו חוליגה ןיכס יארב םזינימפה אשונב ונד תובוגתהמ
םירקמבו הז הרקמב םילימה לש ןתובישח לבא .תויבסלה
ךרוצה ,והשמ לע לצנתהל ךרוצה .תאז קוידב איה םירחא
אוה "תיטסינימפ אל ינא לבא ןויוויש דעב ינא" :ריבסהל
תוסנמ ונחנא בוש .יתרמאש אוה .וב םחלהל שיש רבדה
תוקלח ונחנא ןכאש םהל חיטבהל ,םירבג יניעב ןח אוצמל
םיכירצ אל םהש .תונמחול לש דחא םרג ונב ןיאו ,תוכרו
תא םהילע ךופהל הנווכ םוש ונל ןיא ,ונחנא יכ גואדל
.ןחלושה
עלס הימל וביגה
 
 
4/7/00 20:24
חחרפ :תאמ
הזל םיארוק ךיא בושח אל .אלל הבוגתב
והשמ אל הז .ןכ םג םיבושח םישעמ ,ו'ג ,תובושח םילמ
.ליבקמב לועפל לוכי הז ,רוטב תכלל ךירצש
.קדוצ התא .יונישל קיפאכ הקיטילופה לע תעבצה
,םייטילופ םידיקפתל תודמעומכ ןמצע תא תוביצמ אל םישנ
אלש םירבגש דועב ,ןמוו רפוס תדמעב ןהש תושח ןהש ינפל
םירחא תומוקמב רסחה תא םילשהל וליכשה אלו יממע ומייס
.םתודמעומ תא ביצהל םייואר םמצע םיאור


.םישנ תמועל םירבג םידמעומ 20 יפ שי תיטילופ הרשמ לכל
יכ םייטילופ םידיקפת לע דדומתהל הנלחתת םישנ ובש םויב
ןה ,ותוא ץרתל וא ןוצרה תא קידצהל ילב .תוצור ןה
ידי לע רחבהל תוכירצ אל םישנ ,בושח יכהו .ורחביי
,ןוכנ הז .תחאכ תורחובו םירחוב ידי לע אלא ,םישנ
ומדקי הרקמ לכבו תנקתמ היילפא וליעפי םישנש יוארש
אל םישנ דעב םישנ לש הריחב הז םע דחי .תויואר םישנ
...ןתוא לישכת ,םישנ ןהש ןוויכמ תויואר


וביצי םישנש התייה ותרטמש ירוביצ ןיפמק יתמרה םעפ
םא .תוגלפמה לכב תודמעומ 1,000 ויהיש .תסנכל תודמעומ
...ןהמ 25 תוחפל ורחביי ,ןה ימ הנשמ אל ,1,000 ויהי


.לכה לע עיפשהל םוקמה הז ,הקיטילופב ,תושעל בושח זא
...ךרע היהי םילצל זאו "דיגהל המ יל שי" :דיגהל בושח


?יליבשב הלימ והשימל שי
חחרפל וביגה
 
 
7/7/00 11:50
- :תאמ
םילמ םגו םישעמ םגל הבוגתב
םילמ ןיבל םישנ ןיב"
.הלמב רחוב ינא
םילמ ןיבל השא ןיב
.השאב רחוב ינא
ימצעל רמוש ינא לבא
"הנורחאה הלמה תא


"םיננוצ םיריש 22" ,ןדיבא דוד
"ןימו הבהא יריש" ךותמ
דחואמה ץוביקה
1976
-ל וביגה
 
 
7/7/00 15:55
ימיש :תאמ
תלביק ,הלמ תשקיבל הבוגתב
...ךלש םירישה םע קבאר ליחד
ןמזה עיגה וישכע ,םיימעפ םעפ רסמה תא ונבה
.םיריש ירוחאמ אלו ןושאר ףוגב רבדת וא יעוציבה
ימישל וביגה
 
 
9/7/00 10:17
לעי :תאמ
יכרות טרס תלביק ,הלמ תשקיבל הבוגתב
ףוס ףוסש דע ?ץחלנ התאו הריש תצק ?הרק המ ,ימיש
זא (המ אלא ,ןדיבא דוד לש) םעט לש םילמ ןאכ שי
..הלהבב םיביגמ םישנא
לעיל וביגה
 
 
12/7/00 22:34
ימענ :תאמ
הרק המ ,ימישל הבוגתב
הז הריש יארית
תמאב
םיתיעל ליהבמ והשמ
?אל
ימענל וביגה
 
 
4/7/00 12:48
יבוד :תאמ
הזל םיארוק ךיא בושח ,ןכל הבוגתב
.(קפאתהל יתלוכי אל לבא ,והזש יתחטבהש עדוי ינא ,ןכ)
ונאש וזל רבעמ תועמשמ ןהל ןיא .והזו םילימ ןה םילימ
.םילאוסקסומוהל יאנג תלימ התייה ייג םעפ .ןכותב םיסינכמ
םמצע םהש הלימל הכפהו ,הליהקה י"ע הבהאב הצמוא איה םויה
םירחאש תפכא אל זייגל ,"רגינ"ל דוגינבו) הב םישמתשמ
ךלהמה ללגב אקווד - יתרכזה רבכ םא ,בגא .ךכ םהל םיארוק
םזימיפויה תא בעתמ ינא ,יאנג תלימ ץומיא לש הזה הפיה
.(הההלב ."האג" ץראב גוהנה ימצעה
םייוניש ורבע םייוטיב ינש ,םירבגל םישנ ןיב קבאמב
,סואימ תמחמ הצקומל הכפה "םזינימפ" הלימה - םייביסאמ
,ןייוצש יפכ ,רקיעב) םירבג הב וסינכהש תויצאיסוסא ללגב
תא הדביא "טסיניבוש" הלימהו ,("סקייד" םע הלימה רושיק
תועמשמל ידעלב טעמכ ןפואב הכפהו תינמואלה התועמשמ
.ירבגה םזיניבושה
ךופהה בצמה תא גיצה חחרפ - הז תא האור ינאש ךיא ,השעמל
םמצע לע ריהצהל םיזרדזמ םירבג - יתימאה בצמהמ
םישנ דועב ,(םישנל ןויווישב םיכמות :ירק) םיטסינימפכ
לוכי אל רבג .סקיידה ירשקה ללגב ,תאזה הלימהמ תוחרוב
יוטיבב שמתשנ םא תומי קוידב ימ זא .קייד תויהל
רובשנ ךכב םאה ?"השיאה רורחש" טושפ וא ?"םזינויוויש"
.ןימאהל יל השק ?תיטסינימפה הווחאה תא והשמב


תוסינכמ (רבכ יהשימ ןאכ הנייצש יפכ) םישנש הדבועה םצע
ללכ םירבגש דועב ,םהלש תימצעה הרדגהל "השיא" הלימה תא
תשגרה תבייחמ ,"רבג"כ םמצע תרדגה לש ןויערה לע ובשחי אל
שיש ימ לכ ."תיטסינימפ" לש הרדגהה ילב םג ,תיללכ תוכייש
םא וליפא ,תיטסינימפ העדות םג הל היהת ,תישנ העדות הל
ךרוצ ושיגרי אל רבכ םישנ ובש םויב .f-word-ב שמתשת אל
ךכ לע תדמלמ וזכש הרדגה ןכש) "םישנ"כ ןמצע רידגהל
ךירצ רוחש םדאש ומכ קוידב ,"םירבג" איה לדחמה תרירבש
זא וא ("ןבל" איה לדחמה תרירב יכ "רוחש"כ ומצע רידגהל
.השיאה רורחשל קבאמה רמגנשו ,תיכוכזה תרקת הרבשנש עדנ
.םיטלקמהמ תאצל רשפא


.הרקי הזש דע ןמז דוע שי לבא


,רלויקיטרפ ןיא דחא-ףא גצייל ילב ,החלצ ךרד תכרבב
יבוד
יבודל וביגה
 
 
8/7/00 14:09
הית :תאמ
םולכ איצמהל ךירצ אלל הבוגתב
םילגמ םניא םכרדכ םירישה
םילימב רמאהל ןתינה תא אלא
םיליפמ קוצשארמ םמצע תא ןכלו
םילגה םשו לודגה םיה לא
םילועו םידרוי םידרויו םילוע
ןדיבא דוד
חוכ יופ ךותמ
והשימ ליבשב והשמ
ןקוש תאצוה
היתל וביגה
 
 
12/7/00 22:05
- :תאמ
םולכ איצמהל ךירצ אלל הבוגתב
הקישנ
הלודג
חצמב
-ל וביגה
 
4/7/00 11:37
המענ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
יתעדל) דובכ לש תיטסינימפ ראותל קפס אלל יואר התא יתעדל ,חחרפ
.(ןמליגב הלאכ םיראת םיקינעמ
הרוחב רשאמ רתוי יתוא חיתרמש רבד ןיא תודועת םע תיטסנימפ רותב
תורובב הפ רבודמש יל רורבש ללגב ,תיטסנימפ אל איהש הריהצמש
היצאיצוסאב הפ הלעוהש ח"מלפה ומכ אלש ,םזנימפה .רתוי אלו
םישנאל טידרקה תא ונתו ,ותכאלמ תא םייס קוידב אל ,ההומת
קוידב רבודמ ,תויזח תפירשב רתוי רבודמ אל ,םוחתב םיקסועש
קוידב ולא .םירבודה לכ ידי לע םעטבו הנובתב הפ ולעוהש םירבדב
םירבגש הז - םוחתב (םירבג םג שיו) םישנאה תא תוקיסעמש תולאשה
וייח תא רכומש םיקסע שיא לש הסיפתה ילוא לבא ,םישנמ םינוש ןכא
שי םירבגל) םישנל קר אלו ,םירבגל םג המיאתמ ךכ לכ אל הדובעל
תויהל הצור תייה אל לבא ,הפיו בוט לכה ,תרזוע שי םישנל ,םישנ
הזו ,תונורסח םג שי תנקתמ הילפאלש הזו .(?םידליה םע רתוי תצק
דצמ לבא ,וילאמ ןבומכ תולבקמ ונחנאש המ תולבקמ םישנה לכ אלש
?ונלש םייחה חרוא תא ןלוכ לע תופכל ונל רתומ םאה ,ינש
,ויתונומאמ אצוי לעופכ ןויוושה תמחלמ תא םחלנ םזנימפה
תסיפת .לכה אל הז לבא ,עבטמב ידצ ינש תייאר לש החנמה ןורקעהמו
(יטסינרדומ טסופה ,ינרדומה םזינימפה תוחפל) תיטסינימפה םלועה
.הארי אוהש םיצור ונייהש ךיא לעו ,יללכ ןפואב םלועה לע תרבדמ
אלש םלוע ,וב םילעופש םישנאה תונוש תא לצנמ תאו דבכמשםפלוע
הסנמש םלוע ,ןויגה ותוא יפלו ךרד התואב לועפל םלוכ תא בייחמ
לע תוהתלו םהילאמ םינבומכ םיספתנש 'דוסיה יקוח' תא קרפל
ףורשל דימת םיבייח אל ,םיפי םירבד הברה הפ םירוק .ןנקנק
.תויזח
תונב תא הקליח םיפגאה לש הקולחה (ץראב אל) םזנימפ יתדמל ינאשכ
ימוחתב םג הרוקש ומכ) םזילאנולוק-טסופה לש הרבחה םע םזנימפה
לבא ,רמגנ ירבגה םזילאנולקה .בר ןוימד שי ןכאו (םמצע רקחמה
רכזל רנ םוי לכ קילדהל ךירצ אל .ונתוא תוולמ ןיידע ויתואצות
אל וליפא םויכ תעצוממ הרוחבו) תוצימא םישנ ונליבשב ושעש המ
המ רתוי ןיאש דיגהל רשפא יא לבא (הברה הז המכ התעדב הלעמ
.תושעל
המענל וביגה
 
4/7/00 13:53
ימימ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
גניזיטב ןמז ריבעהל ליבשב םתס אל ,תמאב ןיינעמ רמאמ ףוס ףוס
ימימל וביגה
 
 
4/7/00 17:39
יתנ :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
םייתדה םינשמ ,(הבושת ימי תרשע) םימי הרשע ךשמל ,הנשב םעפ
ךורב' רמול םוקמב .הרשע הנומש תליפתב תישילשה הכרבה חסונ תא
ביבס .'שודקה ךלמה...התא ךורב' םירמוא םה ,'שודקה לאה...התא
ךכ לע זירכמ יאבגה ,הנוכתב תסנכה תיב שחור הזה ןטקה יונישה
ידוהיו הלקת שחרתת אלש ידכב םלוכל םיריכזמ םלוכו לודג לוקב
ודיתע לע העיפשמה תילרוג תועט רשאכ םירופיכה םויל סנכיי
.תודהיב הלימ לש התועמשמ יהוז .ודיב


הרוצב (עתעתמ גשומ הז םגו) םדקתמ םלועה לכו] םדקתמה םלועב
םעפ יאמ םזינימפל םיעדומה םישנא רתוי םויה שי [תרחא וא וז
.חילצה קבאמה תאז הניחבמו וב םיכמות םג םבור .לדג קר םרפסמו
תרתוכה תחת םישנ תויוכז ןעמל םחליהל םיאב רשאכ ךא
.הצחמל תוחפל תומטאנ ,תושעל המ ,תובר םיינזוא ,'םזינימפ'
,תורובמ םתס ילואו םזיניבושמ ילוא ,םזינורכנאמ עבונ הז ילוא
.תומטאנ ןה לבא
וא תויזחה תפירשמ העיגמ אל העיתרה -תפסונ תורשפא םג שיו
תעבונ העיתרה .םויה םג תנמזומ הצורש ימ .רעישה לודיג
?תוינוציק הליבומ המלו .ספתנ הזה קבאמה הבש תוינוציקהמ
םזינימפל שי יכ ,לבחו ,ילנויצר אל רבד לאכ הילא תוסחייתהל
.חילצהל ליבשב ינוציק תויהל ךירצ אל אוה .יעבטה ומוקמ תא
דחא קר ,דחאש ,תוינויווישל םיקבאמב הפוצר התיה הרבעש האמה
ךירצ תולפומ ןיידעש הלא לש קבאמה תא .םזינימפה אוה ,םהמ
ומשב קבאמה תא תונכלמ טושפ רתוי המ לבא ,ךישמהל םנמא
.ליעוהל קר לוכי הז ומצע ןיינעל ?ןויווישל קבאמ -יתימאה
!?תויתד ןתא ,המ
יתנל וביגה
 
 
4/7/00 17:53
Estee :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
ךלוה קר ןרפסמו .תויתד תויטסינימפ םג שי לכ םדוק ,עמשת
.לדגו
עמשל תומטאנ תובר םיינזאש ךכל וליבוהש םימרוגה -הזמ ץוחו
.יביטנרטלא חנומ לכ יבגל לועפל וכישמי ,םזינימפ חנומה
חנומהש דע ןמז לש הלאש קר וזו ,"ןויווישל קבאמ" הזל ארקת
.ישנה רשקהב רבודמשכ ,תויתייעב תויצטונוק לבקי הזה יקנה
הברה לע םויא הווהמ השאה דמעמב יונישה ,תושעל המ ןיא
וילכ םע דחא לכ ,וב וקבאיי םדיצמ םהו ,הרבחב םימרוג
תאו ןויווישל םידגנתמה תא אכדי אל גתומה םש יוניש ...אוה
אלו יתייעב יומיד ול רוציל וא ותוא ךחגל םיצמאתמה
.יביטקרטא
.שארמ -לוכיעל תוחונ ,תויטפמיס ,תוכר תוכיפהמ רוציל השק
ירחא .ןתוא תלכעמ הרבחהש ירחא קר תויטפמיסל תוכפוה ןה
. קבאממ דחפל רוסא וילא ךרדב .ןקותמ ,שדח יתרבח רדס רצונש
Esteeל וביגה
 
 
4/7/00 18:12
Estee :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
שקבמ אוהש םושמ -ינוציקכ ספתנ קבאמה -ףיסוהל יתיצרו
אל םישנ םא .תינוציק הילפא לש בצממ עבונה יוניש ללוחל
שקבל הביס ןהל התיה אל זא הווהבו רבעב תולפומ ויה
םייוניש םישורד םיקומע םיתוויע ןקתל ידכ .וזכ הכיפהמ
-לוועה לש המצעל שחכתהל ונתיאמ שורדל רשפא יא .םיקומע
אלש :םכתא ליהבהל אל ידכ קר -קומע יונישב ךרוצל ןאכמו
...םימויא הלאכ םתאש ובשחת
םחליהלו המשב הל ארקל ךירצ ,הילפא איה הילפא איה הילפא
.דחפ ילבו ץמואב ,הדגנ
,הזה יונישה תא ליבוהש יתרבחה ,יטילופה , ירוטסהה םרזלו
.םזינימפ ול םיארוק :רחא םש ןיא
Esteeל וביגה
 
 
4/7/00 18:35
ןתוד הלא :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.תקדוצ תא המכ ,יתסא יוא
ןתוד הלאל וביגה
 
 
4/7/00 20:27
חחרפ :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.ןוכנ
חחרפל וביגה
 
 
5/7/00 15:46
יתנ :תאמ
ןוכנל הבוגתב
השק בצמה ביבסמש ררבתמו םויא ינאש יתבשח אל םעפ ףא
.יביאנ םתס ינא ילוא זא ,רתוי


.תורדגהב אלו םישעמב דדמנ םזינימפה ,תאז לכב לבא
תא הרידגמ אל איה םא םג ,חכ תדמעב השא לש התויה םצע
שישו ירשפא הזש תורחא םישנ תדמלמ ,תיטסינימפכ המצע
.יוכיס ןהל םג
?הווקתהמ בושח רתוי המ
?הרדגהה
יתנל וביגה
 
5/7/00 0:28
ימיש :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.תויטסינימפה םע הזה עטקה לכ תא יתנבה אל
בצק תא תוביתכמש ולא ןתא םצעבש ךכל בל תומש אל ןתא ,המ
??? הזה (לוחכה רודכה) רודכה לכ לש רורחיסה
םירבגה ונחנא םצעבש םויו םוי לכ םיאור ונחנאו רורב הז יירה
...םישנה ןכירחא םיכרתשמ (דחכנ ןז)
.ןכ ןכ
??ללכב הזה קבאמה לכ ללכב המ
ונתיאמ תותוחנ ןתאש םיוסמ ןבומב דיגהל האב העונתה ,השעמל
!לילעב ןוכנ אלש המ םירבגה
דחא לכל שיש ןוויכמ היצררופורפב תויהל ךירצ לכהש ןבומכו
העונת התואש ךכל ןווכתמ ינאו םלועב "ודיקפת" תא םינימהמ
.ןוירהל סנכהל םימיה דחאב םירבגה ונתיאמ עבתת דוע תרבודמ
הז המב לבא םינימה ןיב ןויווישל ךרוצ טלחהב שיש בשוח ינא
אל תאש המל ,שדח והשמ םע תאצוי תא אמגודל רשאכ םוי םויב אטבתמ
???האיציה לע םלשתש תאז ייהת
?ןוכנ ,םירבגה לש םדיקפת והזש םלועמו זאמ ונדמל יכ
סנכנש קו'גה תא ךעמתש תא תאז ייהת אל הדימ התואבש ,המלו
???תיבל
.םירבגה תאז ושע דימתמו זאמ יכ ,בושו
לע תצק לכתסהל םא ול םילחימ ךכ לכ ןתאש ןויווישה הפיא זא
?ןאכ יתגצהש תואמגודה
ירדס שתשתל ונל לאו היצרופורפב תויהל ךירצ לכהש יטנעת ןכל
.םלוע
רשפאש םירבד ולא ,'וכו םילכ חידהל םכדיקפתש ךכל הנווכה ןיאו
.םילכ חידמב רופיסה תא רותפל וא גוזה ינב ןיב בשיל יוצרו
םוי תנתמל םא יאלפתת לא ,ךיינעב ןח אצומ הזו םפש ךל שי םאו
.ןיכסו חוליג ףצק ילבקת תדלוהה
.ינויוויש קבאמ ותוא ךותמו ךלש הריחבה שפוחמ הז תא תיצר תא
וא וז ךרדב הלילח ועגפ םינורחאה יירבד םא שארמ לצנתמ ינא)
(םישנהמ ימב תרחא
ימישל וביגה
 
 
5/7/00 1:29
לכימ :תאמ
?הז הז המ ,החילסל הבוגתב
!??רבדמ התא לזאזעל המ לבא ,תאזכש תוטובב לואשל יל רצ ,ימיש
"העונתה"ש תרמאש הרובס ינא לבא ,העוט ינא םא יתוא ןקת
יכ ,ןויגיהו םעט תרסח (ילוש טרפ ..?קוידב הזיא... העונתה)
!םלועה גהונ הככ אל
is that so??
השיאה ןויווישל הענותה ,תיטסינימפה הענותה המק אוושלה
??המודכו
םישנ דגנ הילפאה הארמל םיינזוא םטואו םייניע םצוע תמאב התא
??ולוכ םלועבו ץראב
םירבגה ,םכתא עבתנש ךכב "העונתה" תא םישאמו ךישממ התא ךיאו
!?ןוירהל סנכיהל ,םידוסחה
ךא תשרוד ,יבמופב תאז דיגהלמ תעתרנ אלש תיטסינימפ רותב ,ינא
לכלש ןבומכו .תואלמו תווש תויוכז הזו ,יל עיגמש המ תא קרו
ינא הז לעו ,ולש םייגולויבהו םיימוטנאה םידיקפתה ןימו ןימ
לזאזעל ךיא זא (...?העוט ינא) הפ םיכסנ ונלוכש החוטבו הכומס
!?ןוירהל סנכהל םירבגהמ ושרדי םישנהש רמוא התא
,תווש תויוכז תושרוד ונחנא לבא ,ויד ריהבו רורב אל הז ילוא
!םלוע ירדס ךופהל אל
.ןגוה אל הז ,הזב ונתוא םישאת לא


לע המצעב תכרוד אלש הרוחבב תלקתנ אלש רתויב יל רצ ,הזמ ץוח
.ולסחל ידכ רבג לש םיקפקופמה ויתורישל תקקזנו הלש קו'גה
ידכ ןמצעב תוחוטב קיפסמ תושיגרמ ונתיאמ תוברש החוטב ינא
.התיבמ םיקרח קלסל
הפידעהש הרוחב םע תאצי אלש יל לבח - בוש ,תואיציל רשאבו
וא ,רחא יוליב לכ וא ,הדעסמה ,טרסה לע ןובשחה תא המצעב םלשל
.ןובשחב הקלחתה תוחפל


םג ,ילש םיקו'גה לע תכרוד םג ינא לבא ,דדמ אל הז ינא ילוא
השא םגו ,הייזח ילב תכלוה םג ,האיציב יקלח לע תמלשמ
.הצור איה המ תעדוי ןמזה בורש תיטסינימפ


וב ,הזה אלפומה ךילהתה הרק הז יתמ .דחא רבד ייניעמ םלענ
תגירה) ליעל םימושרה םיללכה יפל תגהנתמש השיאש םיבשוח םירבג
??תישנ-אלל םהיניעב תבשחנ (ו'כו ,תויזח םרח ,םיקו'ג
הז הפיאו ,רמא ימ ?הזה לקולקה "תוישנה לדומ" תא איצמה ימ
:תויהל הכירצ השיאש ,בותכ
?תינתייצו העונכ ,הטקש ,םיקו'ג תגרוה אל ,השיגר ,הנידע
רמוא הז םאה ,וללה םינוירטירקהמ דחא ףא לע תינמנ אל ינא םאו
?דחיב לכה וא ,הבוט אל השיא ,תירבג ,תישנ-אל ינאש
תאנוש-תאנוש ינא .הלאה תורזומה תומרונב יתסאמ ןמזמ רבכ ינא
העונכ אלו תינתייצ אל ,דואמ תינשקע ינא ייפואב ,תויזח
ומכ ,יל אבש המ השוע ינא ילש ףוגה תורעש םעו ,לילעב
לע "תמלשמ" ינא םימעפלש הרוקו ."הלומרופ לרוטנ"ל תומוסרפב
.ילש הזה יפואה
..ריכזהלמ סה...וליפאו ,תישנ אל ינאש םיבשוח םירבגכש הזו
.תיבסל
תניינעמ החישל אשונ הזו ,המשל תורוב רבכ הז לבא .אל ינאו
.תרחא


לכ תורבוע הלאה תומרונהש וא ,ינא קר הז ,םישנה ייתודידי
??לובג
לכימל וביגה
 
 
5/7/00 23:08
ימענ :תאמ
!דידניא החילסל הבוגתב
הלאש יל שי לבא ךתיא המיכסמ
?ולאה תומרונה תא תונשלב ךייח תא עיקשהל הצור תא
הז לע יכל
ימענל וביגה
 
 
6/7/00 18:17
יגידע :תאמ
!דידניא החילסל הבוגתב
.ךכמ רתוי וליפאו


תיקנע הצלוחב םויה לכ בבותסהל הצור יתייה ינא םגש תמאה
דירוהל אל ,ףוקז אל תכלל ,תופשפושמ סני'ג יסנכמבו
םעו הנידע תויהל אל ,םיילגר קושיפב תבשל ,ץברגל ,תורעש
םישוע םירבג ינוילמו יטקרפ הז ,חונ הז .תכשומ תויהל תאז
.היעב םוש ילב תאז


.ךבוסמ תצק הז ,ןכבו


םישנמ םיפצמ היח ינא וב םלועה לש םיקוחהש תושעל המ
םיפיו םידומצ םידגבב שבלתהל ,תונידע ,תודמחנ תויהל
אל ינא "םיפצמ" הלימב .(!)תורעש דירוהל - דלעווגו
יציחב תואלמ םישנ םג לכה ירחא יכ ,םירבגל םג תנווכתמ
.קבאמל תוריעשה ןהיתויחא יפלכ תרוקיב


:תויורשפא שולש יל שי


יל אבש המ תושעלו םלועה לש םיקוחהמ םלעתהל .1
הזה םלועה יקוח יפל תויחל .2
םיקוחה תא תונשל .3


תכלל רזוע המ .תורירמו לבסל יתוא ליבות 1 'סמ תורשפא
?שארב שאר
ללכב םאה .היגרנא ידמ רתוי ינממ לוזגת 3 'סמ תורשפא
תונגראתההו הבשחמה יסופד תא תונשל ליחתהל יל הווש
?םישנא ידראילימ לש תיתרבחה


ינא .תרשואמהו החונה תורשפאה .2 'סמ תורשפא תראשנ
תורשפא לש תלצונמ יתלבה היגרנאה תאו התיא ראשהל הפידעמ
תויוכזו הווש רכש ומכ תמאב םיבושחה םירבדב עיקשהל 3
.תווש


תלבקמ תאש ןמזב תורעש/תויזח תיגוסמ תפכא ימל :םוכיסל
?הדובעל ךיתימעמ תוחפ םילקש יפלא
יגידעל וביגה
 
 
7/7/00 14:54
ימענ :תאמ
והשמ הזב שיל הבוגתב
איהו תורשפא דוע שי
תרחוב תאש ימל םיבורק יכהש ךלש םיקוחה תא ךמצעל רוציל
תויהל
ךיילא ךשמיש ימ הככו
{ךיילא לע שגדומ }ךיילא ךשמי תמאב
ימענל וביגה
 
 
6/7/00 23:32
ימיש :תאמ
!דידניא החילסל הבוגתב
,לכימ
ולא יממ החילס תשקבב תומיתסמ יירבד לש תונורחא תורוש
ןכאו יירבד עמשממ תרחא וא תאזכ העיגפ תואור רשא םישנהמ
הרימאה תוכזו יוטיבה שפוח תורמל תולצנתהה לע רזוח בוש ינא
.ותטיפש ביט יפלו ולש וכרדב בשוח ונתיאמ דחא לכ ,ןכש


.הרושאל יירבד תא תנבה אלש הארנכ


.תויכז ןויווישל ךרוצב ילש האלמ המכסה ילגתו יאריקו ירזיח
םגו םיקו'ג ייבגל ךומכ תוגוהנה םישנב יתלקתנ אל , ירעצל
ןינעה אל הזש תישילשה וא הינשה וא הנושיארה האיציה ייבגל
.קנראה תא איבחהל יתשקבתנ אל .עגרכ
תובר דוע ןנשיו תואמגוד קר ןה ייתואמגודל ספתיהל המלו
.ןתמגודכ
יתזליז אל תוחפל ינא ,םירבגה ונב / יב ילזלזת לא ,השקבבו
.(...רבג לש םיקפקופמה ויתוריש).ךב
אמש םירבג ברקב תויצאיצוסא תולעמ ךפוג תורעש ,תנעטש ומכ
יצרית םאו ריכהל ונדמלש המ לש תוכלשה ןה ולאו ,תיבסל תא
אל(םימיוסמ תומוקמב) תוריעש םישנ ייבגל וליפא תומגיטס
.תודמחנ אל םג ילואו תושיגר
יכ אלו הריעש יינפ לע ףוג-תקלח השיא ףידעמ ינאש הדומ ינא
.ישיאה ימעט םושמ אלא ךכ יתכנוח
,םתסה ןמ לבא ,אל שממ ,םייניע רגוסו םיינזוא םטוא אל ינא
רבגכ ינממ בוט רתוי הברה ,השיאכ ךל םיעגונש םירבד האור תא
.ךתרדגהכ בצמה רומח המכ דע תוארל יל השק ךכשו
רתוי הז ילבש ינומכ םיטעמ אלו בשוח ינא ,סל-היזחה ןיינעל
.תישיאה יתעד קר וז ,בוש לבא הרגמ וליפאו יסקס
ימישל וביגה
 
 
7/7/00 10:24
תנע :תאמ
!שארמ יתשקב רבכ ,החילסל הבוגתב
לעו ךוניח לע ססבתמ ישיאה ךמעטש ךתעד לע הלע אלו ,ייה
?תויתביבס תומרונ


,הקלח ינאשכ תיסקסו הפי רתוי הברה השיגרמ ינא םג ,ךייחב
יתוא וכניח אלול ךכ השיגרמ יתייה םאה לבא ,רעיש תלוטנ
?תורעש דירוהלו ליחתהל ןמזה עיגה םייוסמ ליגבש
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 11:40
ריעשה :תאמ
!שארמ יתשקב רבכ ,החילסל הבוגתב
?תותימצל תורעש דירוהל בוט יכה ךיא
ימח ומכ ,םיענו קלח תויהל הצור ינא םג לבא ,רבג ינא
.ףורחס ירבו רנדור


תורעש דירוהל ליעי תמאבו ינטלרש אל אוה םוקמ הזיא
?תותימצל
לכ תא קרוז אל ינאש חוטב תויהל לוכי ינא הפיא
?םתס ייתונוכסח


הצע ונת
שאוימה ריעשה
ריעשהל וביגה
 
 
7/7/00 12:02
תנע :תאמ
!שארמ יתשקב רבכ ,החילסל הבוגתב
.הדוקנ לבק .םילדומה תריחב לע דובכה לכ
...רבוע התאש המ תא יתרבע אל םעפ ףא ..תעדוי אלו
אצמת חטב זא ,אל םאו ,בוט היהי ...ימיטפוא היהת לבא
...םיריעש תבהואש יהשימ


הז ריעש רבגש החוטב יתייה 20 ליגב ...תירש ,בגא)
םג .האור .יתדמלו יתרגבתה .תומדא ילע יסקס יכה רבדה
(....דומלל תעדוי ינא
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 12:29
ריעשה :תאמ
ל הבוגתב
שממ הז ,אלו ?ללכב תירש תאז ימו ,הבושת יל תתנ אל
.םיריעש תובהוא אל תורוחב .תבתוכ תאש המ ןוכנ אל
הבושת ונת ,ונ ?בגהמ ילש תורעשה תא דירוהל ךיא זא
תילמרונ
ריעשהל וביגה
 
 
7/7/00 13:08
תנע :תאמ
הבושת אל תאזל הבוגתב
((: ...לכה תעדוי ינא כ"דבש תורמל
..גשומ יל ןיא םעפה


,רוע תיירוגטקב יבכמ לש םיאפורה רפס תא חתפת
.תוצעייתהל שגו
...הבושתה תא לבקת ןאכש יל הארנ אל


....וב שיש המב אלא ןקנקב לכתסת לאו .החלצהב
תנעל וביגה
 
 
7/7/00 16:52
ימיש :תאמ
!שארמ יתשקב רבכ ,החילסל הבוגתב
,תנע


שממ רבכ תושעל המ ינאו םיוסמ ליג דע דליל םינקמ ךוניח
.דלי אל
הקלח תויהל הכירצ השיאש יתוא ודמיל אל םלועמ יירוה
.םוקמ ףאב םושר אל םג הזו
ןכ תאש הדבוע לכה תורמלו תאז דמיל אל דחא ףא ךתוא םג
.רעיש הדירומ
ןכ םישנה בור ,רמולכ ,ונתוא בבוסש הממ םיעפשומ ונחנא
ולא השעמלו םיאור ונאש הממ אמגוד קר וזו רעיש תודירומ
.הרבחה תא םיבצעמש םירבד
ונלש הרבחה םתסה ןמ רעיש תודירומ ויה אל םישנה לכ םא
.הז לדומ יפל תבצעתמ התיה
תא םגש רבתסמו ,הקלח השיא יתנייצש יפכ ףידעמ ינא
.תיסקס רתוי םג השיגרמ תא ,ךיירבדכ
קיפסמ ינאו ישיאה ימעט תלוז רחא רבד םוש ללגב אלו
.אל המו בהוא ינא המ תעדל יידכב לודג
ךלש
ימיש
ימישל וביגה
 
 
7/7/00 18:07
תנע :תאמ
!שארמ יתשקב רבכ ,החילסל הבוגתב
...יתוא תנבה אלש תששוח ינא ,ימיש
רשפא יאו ,בהוא התא המ עדויו רגובמ התא םויהש רורב
?אב הז הפיאמ לבא .ךתוא ךנחל
,רעיש ודירוהש ךיתויחאמ ,רעיש הדירוהש ךלש אמאמ
םישנמ ,רעיש ודירוהש םידומילה לספסל ךייתורבחמ
הנומת ךל התיה חטב) היזיוולטבו עונלוקב תיארש תוקלח
ליגמ ךיילע ועיפשה הלא לכ ( ?אל((: ,סקופ הנתמס לש
.םויה ךנהש תוקלחה םישנה בהוא ימישל ךופהל ספא
תויהל לוכי םאה ?הכופה התיה היצאוטיסה םא היה המ
.ילוא .הז תא ךל תושוע ויה 'זאטסומ םע םישנ אקוודש
.עדוי ימ
.תישיא תוסנתה ךות ךוניחל םוקמ שיש ןבומכ ,ףסונבו
עגמ לש השוחתה תא תבהאו הכרו הקלח הרוחב םע תייה םא
הריעש הרוחב םע חונ אל שיגרתש יניעב ינויגה הרוע
בהאתת ילוא יכ ,בייחמ אל הז םגש תורמל ,תספסוחמו
...ילוש ךל הארי רעישה זאו עיצהל הל שיש המ לכב
םעטה תריציל םיליבומה תוסנתהו ךוניח לש ןיינע לכה
.ישיאה
תנעל וביגה
 
 
8/7/00 1:19
ימיש :תאמ
!שארמ יתשקב רבכ ,החילסל הבוגתב
,תנע
(: ???יתוא שיתהל תטלחה
...יתרמאש לע רוזחא בוש
אלו יבאמ אל ימיאמ אל רעיש תלוטנ השיאל יתכנוח אל
(הדוקנ).רחא םוקמ םושמ
עומשל וגהנ יבא תיבב ,ךוניח אמגודל ךל ןתא
אל ,וכופהנ ינא לכה תורמלו יחרזמ ןונגסב הקיזומ
דובכה תא הל ןתונ ךא תאזה הקיזומה גוס תא בהוא
.הל יוארה
הזיא ךב רידחהל םיסנמ םא םגש ןיבהל ךל יתתנ הניה
רחא רבד לכ תויהל לוכי הזו הבהא לש םיוסמ גוס
ץמאתו בהאת אקווד-ול(ילקיזומ ןונגס הזה הרקמב)
אל םימעפל ךנחל םיצור םא םג תורחא םילימב וא.ותוא
.עיפשהל םיחילצמ
אל שממ איהו סקופ הטנמס לש הנומת יל התיה אל שממ
.ייניעמ שארב
רנטרפה תא תאצמ םא ילוש טרפ אוה רעישהש ןבומכ
.סקיפ לכהו וילע תמלחש


םיישיא םימעטמ תוקלח םישנ בהוא ינא ,ת נ ע בושו
.רחא רבד םוש ללגב אלו דבלב
.ןיבהל יידכב בוט קיפסמ ימצע תא יתרהבהש הווקמ
ןייצל רתוימ הבוט חורב לכהו
ימישל וביגה
 
 
8/7/00 10:40
תנע :תאמ
?הייהי המ ,ונל הבוגתב
,יממ ימיש
הנווכ יל ןיאש תמאב לבא ךיירבד לע ביגהל יתלוכי
.ךתוא שיתהל
.ןה רשאב תוקלחה םישנל ריאשא ינא הזה בו'גה תא


:-))
תנעל וביגה
 
 
8/7/00 13:55
דחאוו ףוסוי :תאמ
?הייהי המ ,ונל הבוגתב
ש הירואתל עגונב המו
תרעוכמו הריעש רתוי השאהש המכ
?תיטסינימפ רתוי איה הככ


,בוט תיארנש יהשימל לק רתויש יל הארנ והשכיא
הלש הארמה יכ ,תונמחולה לע רתוול
הדובעהמ הברה יד הליבשב השעי
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
9/7/00 19:16
Estee :תאמ
?הייהי המ ,ונל הבוגתב
-יריקי
.ןיוצמ תיארנ ינא
.הכיתח ינאש יל םירמוא םייחה לכ
???....."הדובע"ה תא השוע הזש תרמא
.השא תייה אל םעפ ףאש םיאור
ןימזמ םימעפלו רזוע םימעפל הז
.תורורצ.....תורצ
תיטסינימפכ ימצע תא הרידגמ ינאו ,הכיתח ינא
.תילקידר
?ןימאמ תייה
Esteeל וביגה
 
 
10/7/00 11:30
יגידע :תאמ
?הייהי המ ,ונל הבוגתב
...תילקידר תיטסינימפ םגו הכיתח םג


!ךל ףיכ הזיא
יגידעל וביגה
 
 
10/7/00 12:00
דחאוו ףוסוי :תאמ
?הייהי המ ,ונל הבוגתב
שי ?בוט תיארנ םגו ,תילקידר תיטסינימפ
הביחה םע רדתסמ הז ךיא זאו ?תאזכ היח
הז המ אוהש ,קתבמה ו'גל ךלש תרתסומ אלה
(ינש דצמ ,ילקידר דואמ לבא) טסינימפ אל
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
9/7/00 0:45
ימיש :תאמ
?הייהי המ ,ונל הבוגתב
(: ...הרקיה יתוחא הבבס
ימישל וביגה
 
 
16/9/00 6:19
:תאמ
!שארמ יתשקב רבכ ,החילסל הבוגתב
,הבשחמל תודוקנ יתש
תוקלח םישנ םיפידעמ םירבגש תוירקיעה תוביסה תחא .1
!תוירופ ירק ,ההובג ןגורטסא תמרל ןמיס והזש איה רעיש
ךוניח רשאמ רתוי תצק איה תינימ הכישמ
רויאב תדייוצמ הרטוס המאקה פ"ע תילאדיאה השיאה .2
הוועשה יוליג ינפל היה הז לבא ,הארמל טלוב םפשב
וז הבוגתל וביגה
 
5/7/00 4:00
ידה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
יתנבה אל- תיטסינימפ הלימה קוידב הז המ
היצטנוק הזל שי ןפוא לכב טסישאפו טסינבוש-ריכזמ הז יל
שי םחלהל המב ןיא םישנה ונלש אלו-תיתמחלמ תילילש
הסנמ התא הז ללגב ?הז םש ןימ הזיא קתבמה ו'גב לשמל
תועמשמ דאמ הברה שי םילימל? םילימה ירוחאמ רתתסהל
םש טושפ-קוחר עיגנ אל "קתבמה ו'ג" ומכ- םישנ ליפשמ םש םעו
!םילא
יעבט יכה הל אבש המ התשע טושפ איהש יל המדנ הנינפל רשקבו
.בלהמו רשפאש
ידהל וביגה
 
 
5/7/00 12:48
ילריש :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.םש אלו יוניכ אוה קתבמה ו'ג
.םימכחתמו םייניצ ברל םה םייוניכ
.אוהש ומכ ותוא םיבהוא ונחנא - ו'גו
.ךישמהל רשפא ,והז
ילרישל וביגה
 
 
6/7/00 19:37
- :תאמ
ןוידהמ הלק הייטס ,החילסל הבוגתב
ןדיבא דוד / דחא םוי


דחא םוי
תוחכופמה תונובתה הנאובת
הטושהו הדבכה ונתמונתמ ונריעהל
חתות-יחטמ וליאכ
...דואמ ריהב ןותבש רקובב


תחקל ונאמי וניריש לבא
חקליהלו
קהבומ ןמיס היהי הזו
ונירוענל


ךכ וא ךכש אלא
.תרבשנ תודגנתה לכ
,ןורחאה בוחרב ,אופיא ,דרנ
,ונלש םיה תפש לא ךרדב
תולוחה לא
םידובאה םימוחתה תכלממ ךות לא
הסינכה ונל קר תרתומשו
תרתסנ המסיס שיו


תרגסנו תחתפנש תלד שי םשו
תרחא תורשפא םג דימת שיו
.התסונ אלש
ךורא םויה דועו


"ןימו הבהא יריש" ךותמ
דחואמה ץוביקה
1976


..ילריש ,הדות
-ל וביגה
 
5/7/00 5:47
יריא קרח :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
?הז לע תרמוא תא המ.תנקתמ היילפא
יריא קרחל וביגה
 
 
5/7/00 15:11
ןתוד הלא :תאמ
..והשמ תחכשל הבוגתב
.יתייעב ארונ ןיינע הז ...מממ ?תנקתמ הילפא
.םלועה ירדס תא שדחמ בצעל הנממ הליעי ןיא ,דחא דצמ יכ
איה ,תנקתמ היילפא לכ ,תנקתמה היילפאהש ללגב ,ינש דצמ
,הנממש) תיעבט תיתרבח היצולובא לש רצות אלו ,ךכ לכ תיתוכאלמ
םגו הטילול.צ ,ימענ ,רתימ ,תאיל ומכ תונב תונהנ ,יל המדנ ךכ
.דוריפו םזינוגטנאל איבהל הלולע איה ,(ינא
ץיאמ אצמויש דע וא) רתוי תחלצומ ךרד אצמית אלש דע לבא
חסונ תוירשפא תורימא םע םולשב היח ינא ,(תיתרבח היצולובא
ןוויכ ,הנממ םירשכומ םירבג ןובשח לע הדובעה תא הגישה איה"
יתלקתנ אל םלועמ יתבזכאל ,בגא ךרד ."םישנל םוקמ ןיירושש
.וזכ הרימאב
ןתוד הלאל וביגה
 
5/7/00 11:06
רתימ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב


?םכתעד הפרטנה .לאה ינרמשי
.םתעד לע הלועה לככ ושעיש השיאו שיא לכ
.זרא םוסחמב םינבאה תא רוכמלו םירוריפ דע עלס ץתנל הלוכי השיא
תוירכ לע דומעלו םיכשא תפולו קדוהמ ץייט שובלל לוכי רבג
.להקה תועורת לוקל ויתונוהב
תודמע ןתואל עיגהל .לכה תושעל םויה רשפא .יל ועמשת .הבקנ .רכז
.חתפמ
ןיב קבאמה לע אטחה תא םילות רשי הרוקש ןולשיכ לכש יל סאמנ
.םינימה
ועמשת אוב לבא .לובגה איה םהלש תיבה תרקתש םירובסש הלאכ שי
:האשילק
.תולובג ןיא ונלש םלועב
וירבח תא תוומל ססרמו וויבא לש חדקאל שיגנ 7 ןב דלי ובש םלועב
.לובגה אל םה םימשה וליפא - התיכל
.ודוסימ הנתשי םלועב ךוניחהשכ חתמי לובגה
םע קר .דליה לש ותוישיא תא םיבצעמש הלא םה םירומהו םירוהה
ןיב דיחיה לדבהה ובש ,ינויוויש םלועב תויחל לכונ ,ןוכנ ךוניח
.הבישיב ימו הדימעב ימ .ןתשה תלטה תרוצ םצעב היהי השיאל רבג
אל אוה לוחה זגראש םהל וריבסתו םכלש םידליל ושג וישכעו
.תידעלבה םתטילשב
.לוחה זגראב תרמגנו הליחתמ דימת תויתמהבה יכ
רתימל וביגה
 
 
5/7/00 17:11
ינרוא :תאמ
?םתעגתשה ,החילסל הבוגתב
!עלסב םילימ !ךחוכ רשי
ינרואל וביגה
 
 
5/7/00 18:41
ימענ :תאמ
?םתעגתשה ,החילסל הבוגתב
תונברודכ םילימ
ימענל וביגה
 
5/7/00 15:30
תנע :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םימיה ןמ םויב בשחהל הנווכ םוש יל ןיא אקווד לבא ,תרעטצמ
.תיטסינימפ
(..והשיתמ גישא חטב ינאש) םיגשהה לע ודיעי םא דואמ חמשא ינא
המ עדוי םיהולא לעו תוצרחנה ,ןורשכה לע ,ילש תולוכיה לע ,ילש
חנומב תלזלזמ ינא יכ אלו ,הדות אל ..תיטסינימפ לבא ...דוע
ונחנא לזאזעל המל ןיבהל החילצמ אל ינא יכ טושפ ותועמשמו
?תוינבתה תא רומשלו ונמצע תא גלטקל תוכישממ


תיוז תלעב ?ךמצע לשמ העיד תלעב ,תיאמצע תויהל טושפ רתוי אל
?תושק תוטלחה עצבלו לבקל תלוכי תלעב ?תידוחיי היאר
.תויטסינימפ תורדגומש ימל קר הרומש וזה תוכזהש יתעדי אל


.לכה תא הצור ינא לבא ,יתוא וגרהת
הב הרבחה תא ליבוהלו המרוג תחורא לשבל ,םיילגרב תורעש דירוהל
.(...תונצלפה לע החילסו) םיגשהל תדבועו היח ינא
הז םע דחיו םיישנ םירדגומה םידיקפת אלמל הנכומו הצור ינא ,ןכ
היתופיאש לע תרשפתמ אלש וז ,השוחנה תיביטרסאה השאה תויהל
.םייחב היתונוצרו
?הככ בושחל הזיעמ ינא ךיא
םיעבוכה ינש תא שובחיו שבוח ,שבח יתיאש רבגה ,טושפ דואמ
םיידי יבולש דעצנ ןווישה חורב ךכו .וב העימטמו העימטה הרבחהש
....העיקשה רבעל


ויה הליחתכלמש םישנל .בוט םישנה ונל התשע תיטסינימפה הכפהמה
ןניאש םישנה םע המ לבא ,הצוחה ץורפל תורשפאה הנתינ תוקזח
תא לצנל אל תוזיעמ ןה דציכ זובלו תרוקיבל תופשחנ ןה ?הלאכ
.תורשפאה
טושפ אל (ךרובמ ,ךרובמ) לוע ונל הפיסוה תיטסינימפה הכפהמה
לכ ,גישהלו ,םירבד הברה ךכ לכ ןיב ןרמתל דומלל ונתוא בייחמש
.גישהל ןמזה


תא טריפ 'וגו) תורשפאה הנתינ ,תויתוגהנתה תומכס ילב ,השקבב זא
.הל םיאתמו בוטש המ תא חקית תחא לכו (בוט ךכ לכ םיכילהתה


השאה ,תיבב הנטקה השאה .יתרמאש המל החכוהה איה ..הנינפ ייבגלו
.קסעב תיקנעה
.יטסינימפ החלצה רופיס אלו .הדוקנ החלצה רופיס איה
.ןמא ,ונימיב תושדח תוריחב הרהמב
תנעל וביגה
 
 
5/7/00 17:18
ינרוא :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
!הלימ לכ םע המיכסמ טושפ ינא ,בוש
ינרואל וביגה
 
5/7/00 18:56
ידה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םוכחיתו תויניצ בגא ךרדו תמכחתמ תא המ הנשמ הז המ םש וא יוניכ
קתבמה ו'ג םשה םיללותשמ םינומרוהה הרק המ. יתניחבמ הסאפ הז
?קתומ ילריש הז תא ךל השוע
ידהל וביגה
 
 
5/7/00 22:41
ילריש :תאמ
קתומ-ילריש-ןוידהמ הייטס םושל הבוגתב
יתור יוניכה ומכ קוידב הז תא יל השוע קתבמה ו'ג יוניכה
.הצילפמה
ילרישל וביגה
 
 
5/7/00 23:58
חחרפ :תאמ
קתומ-ילריש-ןוידהמ הייטס םושל הבוגתב
.יתעדי .הז תא ךל השוע הצילפמה יתורש יתעדי


:-)
חחרפל וביגה
 
 
6/7/00 19:51
- :תאמ
קתומ-ילריש-ןוידהמ הייטס םושל הבוגתב
תרתומ תא ירה
ןדיבא דוד / םדא לכל


השא םע יח רבג
רמגנ ןיינעה וישכעו
לפקתמ אוה
רצקו דח תלפקתמ איהו
ןבל ךשוח אלא םהיניב ןיא
רדגומ אל בוהבהו
יוקינ רמוח תצקו םיחיטשו ןוראו
רתוימ
השא םע יח רבג
רבשנ ןיינעה וישכעו
ןולחב תורפוש ינשו
רב-ינוי גוז ומכ םיטבחנ
היה היהש המ
רבע רבעש המו


"ןימו הבהא יריש" ךותמ
דחואמה ץוביקה
1976


.רבע רבעש המו .היה היהש המ ,ידה
ינניא רבכ ירה ינא םג
-ל וביגה
 
5/7/00 19:47
שרז :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.ול אבש ךיא ומצע תא הנכי ו'גש :תויטקרוק-ילקיטילופל ץקה
תלהבנ ךכ לכ הגונע המצע תא הבישחמש הרוחב לכש הביסה וז קוידב
.תיטסינימפכ המצע תרדגהמ
?תמויסה לילצ ללגב ?םזישפל םזינימפמ תויצאיצוסאה ואב הפיאמו
הרדגהה לע תרתומ אקודו תיטסינימפכ ימצע תא הרידגמ טלחהב ינא
.(הדות ,יל שיו) יתונוכתו ירושיכ לכ תמישרב 'השא'
איה המצע יניעבש השיא תיסוב יל התיה ןורחאה יתדובע םוקמב ,בגא
םידבועש יתיליג יתמזוימ יתרטפתהש ירחא קרו ,הלודג תיטסינימפ
הברהב ילשמ םיתוחנ םיעוציבו םירושיכ ,ןויסנ םע ינממ םירטוז
רתוי לק םהל היה םירבגכש ללגב רקיעב -רתוי הובג רכשל וכז
.תעזעוזמ ןידע ינא .םמש תא רידאהלו ל"נה תיסובה לע םשור רוציל
םיצחל תלעפה ירחא קרו הדובע םוקמ ותואב תורוחב דועל הרק הז
.ןדמעמ תא תמאותה האלעהל וכז ןה םייביסמ
םוי תושק תולעופל הרוק המ ןכל וראת -תוגונע תויטסינימפ-אל
..ישפוח עוצקמ תולעב ןניאש ,ליטסכט ילעפמב
שרזל וביגה
 
6/7/00 3:40
ידה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
?טקרוק ילקטילופל רשקה המ
ידהל וביגה
 
 
6/7/00 10:40
שרז :תאמ
רשקה המ-שרזל הבוגתב
לע םג דבועש רבסה ,תוהמל םוקמב יוניכל תוסחיתהב אוה רשקה
.םזינימפ לע םגו ו'ג
שרזל וביגה
 
 
6/7/00 10:45
שרז :תאמ
רשקה המ-שרזל הבוגתב
תובישחו תועמשמ לכ ןיאש ןועטל יתאב אל -הלק תוגיתסה
.םייוניכו תורדגהל
הז רומוה שוח ,ןכו .רוזעל קר לוכי רומוה שוח תצק -תפסותו
.ןטק אל הקושת ררועמ יתניחבמ
שרזל וביגה
 
 
6/7/00 14:06
קורי עדרפצ :תאמ
רשקה המ-שרזל הבוגתב
הברה וילע םיבשוח ןיידע
קורי עדרפצל וביגה
 
 
6/7/00 15:06
שרז :תאמ
לאלצבל ש''ד ירסמתל הבוגתב
??ןכ
.שחנל קר הלוכי ינא
שרזל וביגה
 
6/7/00 17:07
ידה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ךלש רומוהה שוח/ וא טקרוק ילקיטילופ הז המ תעדוי אל תאש וא
רזומ שממ
ידהל וביגה
 
6/7/00 17:10
ידה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
?תיטסינימפ איה הצילפמה יתור
ידהל וביגה
 
 
14/7/00 2:53
הצילפמה יתור :תאמ
קתומ-ילריש-ןוידהמ הייטס םושל הבוגתב
ןכ
הצילפמה יתורל וביגה
 
6/7/00 18:00
הליא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םצעש ןייצל יתיצר ,לכ םדוק .קבאמל ייחאו ייתויחאל יחל הכ
הדיחיה אל ינאש תעדל החמש ינא .הבורמ חור תרוקל יל םרוג ןוידה
,ןתוד הלא ,ךל הדומ ינא .ןהינימל םזינימפ תושיחכממ תנבצעתמש
ןמצע תורידגמ אל תושיחכמ ןתואש קפס יל ןיא .םידקוממהךירבד לע
יל ןיא .תולק םיחונימ תויעב ןהל שיש ללגב "תויטסינימפ אל"כ
,תינפקות ,תיטנטלימ הלילחו סח תואריהל דחפהמ עבונ רבדהש קפס
ונמלועב ירוקמה חנומל ופרוצש תוחונה תורדגהה ראש לכו ,תישנ אל
ינא .הלש לע תדמועה תוישנ תויבופ הברה ךכ-לכמ לבוס ןיידעש
,רבג וא ,השיא םאש הנימאמ ינא .הריחבהו יוטיבה שפוחב הנימאמ
וז לבא .האלמה םתוכז וז ,םידליה םע תיבב םנמז תא תולבל םיצור
ךא ןטקה הריחבה שפוח תאו .הבוח אלו תוכז תויהל הכירצ ןכא
םיקבאמ םתוא תוכזב םויה תושעל ונל רשפאתמ ,הזה יתועמשמה
ךכ-לכ אל דעש קבאמל ייתויחאו ייחא וחכשי לב .תוילולימ תורדגהו
הביסהמ תורקל היה לוכי אל הזה ףסלפתמה יגולואדיאה ןוידה ,ןמזמ
תוכורא םינש ךלהמב םישנמ ולטינש תויסיסבה תויוכזה תחאש הטושפה
אל ונתיאמ תחא ףא .הלכשה שוכרלו דומלל תוכזה איה ,הירוטסיהב
והשיתמ םא ,תוחפ וא רתוי תדמולמה התעד תא עיבהל התייה הלוכי
אורק דומלל םישנל םג רשפיאש קבאמ םק היה אל הירוטסיהה ךלהמב
הרדגהה תא םלוכל ריכזהל הצור ינא ,יל השרוי םא ,םויסל .בותכו
תויוכז ןויוויש תגשהל תלעופה העונת" :םזינימפ חנומל תינולימה
."וז חורב הפקשה ;ו"כו הרבחב ,הקיטילופב -םימוחתה לכב םישנל
םעפ ידמש שיגרהל םיצורש הלא לכלו הלאל ,ימצעל העצה םג יל שיו
תונשדו תוחילצמ םישנ ןתואמ תחאש םעפ לכב ;והשמ םישוע םג םה
םזינימפה תוכזבשכ ,"תיטסנימפ אל"כ המצע לע דיעהל המצעל השרמ
דמעמל עיגהלו ישפוח ןפואב אטבתהל המצעל תושרהל הלוכי ללכב איה
תא סקפב הל וחליש ,הייגוסב התעד לע התוא םילאוש ללכב ובש
החילצמ תיטנגיליטניא השיאכש הל ועיצתו וזה תינולימה הרדגהה
סחיב תלטבמ איה ותואש גשומה תא םדוק קודבת ,תיטסינימפ אלו
איהש ינפל םיימעפ בושחתו ,הייחל סחיב ותוא קודבת ,המצעל
.האבה םעפב ךכ תאטבתמ
הליאל וביגה
 
6/7/00 19:05
לכימ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תחרוט אל תאש ינפל ונייארתהש תונבה תא הצימשמ תאש ינפלש לבח
ךרועה וא תבתכה ילוא ,םרשקהמ ואצוה ןהלש םירבדה ילוא ,ררבל
זא ?רמאנש המ לכ תא אלו ןוכנל ואצמ םהש המ תא קר הבתכל וסינכה
רשקהב ויה תזעדזה ךכ לכ ןהמש תובושתה ,םש התייהש ימ רותב
םירבג תאנשכ םזנימפ הרידגה איה) 'םזנימפ הז המ' תבתכה תרדגהל
אל ונחנא זא" - ונרמא- "ךתעדל םזנימפ הז םא זא" ,('דכו
דחאש ןוויכמ לבא .ןכ ונחנא המ ונרבסה זאו "...לבא ,תויטסינימפ
יל ןיא ,השיא יתויה לע לצנתהל אל אוה ילש םזנימפה לש תונורקעה
תיטרפה תיטסינימפה היגולואידיאה תא הפ ריבסהלו לצנתהל הנווכ
תונמדזהב רתוי טרפל (4 אל 3 ונחנא בגאו) חמשנ וצרת םא ,ילש
.תרחא התואנ
לכימל וביגה
 
 
9/7/00 18:13
ןתוד הלא :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
,ןקוסיע והמ ,תונבה ןהימ ריכזהל אל יתרהזנ ,בל תמש םא .1
ןיב בר קחרמהש יל רורבש ללגב ילוא .'וכו ןויארה םסרופ ןכיה
.תמאב רמאנש המ ןיבל ןותיעב וספדוהש םירבד
,הלהבנ אל אקווד תיעיברה לבא .עברא םתאש תעדוי ינא ,ןכ .2
.תיטסינימפכ התהדזה ןכו
םזינימפ הרידגה העשרה תנייארמה םא .ןיינעה קוידב הזו .3
תוצרחנב הל ןתרבסהו התוא ןתנקית אל המל ,"'וכו םירבג תאנש"כ
תויטנוולר םוש ןיא (ןכלש הדנ'גאה יפל תוחפל) םזינימפלש
?םישנ תאנשל
.רמאמה אשונ קוידב הזו .4
תיטסינימפה היגולואיאה תא טרפל םוקמה קוידב הז ,בגאו .5
הוואתמש ימ לכל ובש ןויד ררועל ,תושעל יתיסינש המ הז .ךלש
.םוקמ שי
רבדה .ךפהל ,םלועב יתווכתה אל יכהו) יתעגפ םא ,תאז לכבו .6
.תלצנתמ ארונ ינא ,(דואמ יניעב םיסקמ ןכלש
?םלוש
ןתוד הלאל וביגה
 
 
9/7/00 20:04
לכימ :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
...וישכע םולש ,םירז םידבוע ,ח"עב,םזיליצוס ,םישנ דעב ינא
תאנוש דאמ ינאש הרדגה אקווד וזו) ..וזכ "שפנ תפי" ינעי
םישנ ןיב םיקבאממ הנבי אל "ישנה חכ"ה ףסונב ,(הב שמתשהל
.םלוש ,ןכ ,ןכלו תינומרה הליהקמ אלא
היגולואידיאה יהמ תנייארמל ונרמאש רורב - תורהבה ז"כבו
המ יתניחבמו .ןותיעל סנכנ ירה םירמואש המ לכ אל לבא ,ונלש
ןהמ אלא ילש תודמעה תא הרידגמ ינאש ךיא אל הז בושחש
אלש ימו תויטסינימפ ןהל אורקל לוכי הצורש ימ ,ילש תודמעה
ןתו היח - איה ילש הרורב יכה הדמעה .ותוכז זא ,הצור
!תויחל ןת תמאב לבא ,תויחל
חילצא םג ינאו םח ךכ לכ היהי אלש אוהשיתמש תויהל לוכיו
.רתוי תצק ילש תודמעה לע טרפא ינא תבתוכ ינאש ינפל בושחל
לכימל וביגה
 
6/7/00 22:59
ידה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
'ג..והז םאה רתסב םיריש חלושה הז ימ
ידהל וביגה
 
 
7/7/00 10:47
- :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
ןדיבא דוד / תעדל תוכירצ םישנש המ


רוסא
ןימשהל
ןימ לע בושחל
ףסכ לע בושחל
םידגב לע בושחל


םירבגה לכ
םידגובו םילבנ


"ןימו הבהא יריש" ךותמ
דחואמה ץוביקה
1976
-ל וביגה
 
 
7/7/00 10:52
SARIT :תאמ
םוכיס םוקמבל הבוגתב
!יפוי הזיא
? התא הז ,ו'ג
?ןדיבא לש ץירעמ


ריש דוע חלש ,הללאי
SARITל וביגה
 
 
7/7/00 11:58
- :תאמ
םוכיס םוקמבל הבוגתב
ןדיבא דוד / תכל ריש


דוע רובעי ןמז המכ עודי ימ
םוקמ הזיאל עיגנש דע
תכלל רישינ םא עדוי ימ
דעמנ םא וא
דעומ ןוסאל ונתיאמ דחא לכ
עדוי ונתיאמ דחא לכו


תורטקמ תיצנ םייתניב לבא
.ךרדב תוסג תוחידב רפסנו
בר אל ונפסכו
.ךרעב .קיפסמ ךא
ךרדב ריצח תומרע שיו
תורענ ביכשהל רשפא ןהילעש


דואמ הברה םיבשוח ונחנאו
.ךרוצה ןמ רתוי וליפא ילואו
רוצעל תורשפא ונל ןיאש קר
.הזה ףחדה תא


"םייניב םוכיס" ךותמ
"וישכע" תאצוה
1960
-ל וביגה
 
7/7/00 11:34
לעי :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
Been there, Done that!
!תממעשמ ארונ תא ,ןתוד הלא
.םולבנזור הנינפ לע "תדרל"
.תונשדח וזיא !ואוו
.ךינפל לכה ובתכ רבכ ?םזינימפ לע דיגהל ךל שיש המ הז
?תיעוצקמ הבסה תושעל תבשח
לעיל וביגה
 
 
7/7/00 12:05
- :תאמ
?והשימ ןיינעמ הז ,החילסל הבוגתב
הנידמב םייח ונחנא"
רוא ןומה הב שיש
- היעבה לכ יהוז ירה
.רוא ןומה
רוא בורמ
.רבד םוש םיאור אל
רוא בורמ
"רוחש לכה


ךותמ ,ןדיבא דוד
"ןובזעה ןמ םיריש השולש"
66 ןוילג ,וישכע
1998


?הבתכ הלאש המ תא בוש יארקת ילוא .ב.נ
ט א ל ,םעפהו
?םיבצע ילבו
-ל וביגה
 
 
9/7/00 19:28
Estee :תאמ
רוא הברה ךכ לכל הבוגתב
רקי "-"
?יתמ ?ךתוא שוגפל רשפא ט'צ הזיאב
.ףוחד הז
Esteeל וביגה
 
 
10/7/00 10:43
- :תאמ
רוא הברה ךכ לכל הבוגתב
.תאז השעא בורקב ילוא .םיט'צב יתפתתשה אל םלועמ ,יתריקי
הז לע בשוח ינא
-
(קתבמה ו'גכ םג עודי היהש)
-ל וביגה
 
 
10/7/00 15:50
Estee :תאמ
ינממ יתסאלל הבוגתב
ןמש יתחנה ...התא הזש יתעדיש יאדו ,קיתוו קתבמ ,ןכ
....ןכדועמה יוניכב ךילא תונפל יוארה
....ףוחד ןיידע הז ,ןפוא לכב
Esteeל וביגה
 
 
11/7/00 9:05
Estee :תאמ
ל הבוגתב
....םודאב עיפומש םשה ךרד רבדל רשפא ט'צ םוקמב ,בוט
.......ידיצמ תועט וזיא
Esteeל וביגה
 
 
7/7/00 12:09
תנע :תאמ
?והשימ ןיינעמ הז ,החילסל הבוגתב
תא םילבקמ ןאכש תעדוי אל חטב תא ןכ םא יכ ?הפ השדח תא
(..םהלשב םה ...ונשאייתה רבכש המכמ ץוח) .םל ....וכ


עקר לע ילטקת לא לבא ךתעד המ ידיגת ,הבבס ...תרחא תבשוח
.ישיא
תנעל וביגה
 
 
8/7/00 0:10
לעי :תאמ
....יעיגרת ,ייה ,ייהל הבוגתב
!ןתוד הלאל ףיכ הזיא
(שיש תישיא יכה הרוצב ) םישנא בילעהל הטיש לע התלע איה
.תנגרפמ וליאכ תאצלו
:תינלופ האמחמ " הזל םיארוק ונלצא
בל םימש אל ,אלפנ ךילע תיארנ הלמשה ":תרמואש תאז תא הריכמ
? "הנמש תאש
אל םא יטסינימפ לדומ איה םולבנזור הנינפ :תרחא הסרגב וא)
תבתכושמ היפרגויבוטוא,קובקב דנולב -ל בל םימש
(..'וכו ...תדקוי תוישירובונ...תמהלתמו
?יהשימ ךל הריכזמ
."הרופיצ"ל םודיקה בורקב ,התומכש "הבוט המשנ"
?"דחא שאר"ב רודמ הזכ שי ,בגא ךרד
לעיל וביגה
 
7/7/00 14:00
ידה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הז המ?תנע


הייעבה קוידב הז? ןאכ השדח תא תויהיל ךירצ הז המ
?.תנבה ול שיש המ דיגיש דחא לכ ןונג ומכ םדוק הפ היה ימ לש
.יקתשתו השיא ייהית זא םדוק הפ ויה םירבגה םג ךנתה יפל
ידהל וביגה
 
 
7/7/00 14:13
תנע :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
?תנבצעתמ תא הממ ?יממ ידה
רכומ וניא המשש) תחלתשמ התוא םאה התהתו םוקמב התיה הלאשה
.ןאכ ןוידה "יללכ" תא הניבמו הריכמ ,תעדוי (..ןאכ םירחא ומכ
.ןיא שממ .םדוק ןאכ היה ימל רשק ןיא


יכהו םיינצקוע יכה תויהל רשפא ,םישאר ףורעל םעט ןיא טושפ
תא טופשתש איה ימ .טקאט םע לבא םלועב םיאנוש יכהו םייטסקרס
,יפולח עוצקמ לע הל ץילמתו ןתוד הלא לש תויעוצקמה היתולוכי
?אה
לש תוכורא םינש ירחא ,דסחב אלו תוכזב הדמעמל העיגה הלא
.הדימלו הביתכ


.המל קמנתו ריבסתש .התוכז וז תבהוא אל לעי םא


?1 שארב ךיא ?ךמולש המ ...הלא בגאו
תנעל וביגה
 
 
9/7/00 13:12
ןתוד הלא :תאמ
?םיבצעה לע לבח אלל הבוגתב
(םיקרפל) ינובתה ןוידה דואמ יל םיענ .הדות בוט ?ימולש
.רמאמב
ינאו ,םיינתפאש םיאליכרל גניפוש םישוע "םימי 7"בש יתעמש
.םיינרופיצ תפיישמ
.תמאב אל ,בוט ונ
ןתוד הלאל וביגה
 
7/7/00 15:13
ידה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
?תרדמ ינא המ לעו תרבדמ תא המ לע
הבוגתל אלא הפ תובתוכהמ ימ לש המוזרה יבגל ללכב יתסחייתה אל
ךלש
תעדויש תאז התיכה לש תינפנחה תייה חטב.ךלש תיתודליהו תינונטקה
השוע הרומה המ
? המ זא םיבצעה לע יל תילע ןכו. םידומילה תועשל ץוחמ םג
ידהל וביגה
 
 
7/7/00 15:30
תנע :תאמ
יקקקקקקקתשת-תנעל הבוגתב
?הובג םד ץחלל תקקותשמ ,בל ףקתה הצור
! י נ ב צ ע ת ת
תנעל וביגה
 
 
8/7/00 1:34
ימיש :תאמ
יל תפ'כ המ ,ינבצעתת זאל הבוגתב
???הפ הרוק המ
???ןייל-ןוא תונובשח לוסיח
.סידייל םירוט דירוהל
Hold your horses Girls
ימישל וביגה
 
7/7/00 15:44
ידה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ןמזה לע ךל לבחש יטנאשב ךכ לכ ינאו ךומנ ךכ לכ ילש םד ץחלה
ךל רובעי הזש הווקמ?תנבצעמ תאזכ תאש תושעל המש קר
ידהל וביגה
 
 
9/7/00 4:27
תאיל :תאמ
הינלופ-תנעל הבוגתב
.קיחצמ אלו רורב אל םוקמ הזיאל הטס ןוידה ,ןכלש תויוטש בורמ
.הקומע המישנ יחק ,ידה
.םירק םימ סוכ יתש ,יתנע
,הללאי
?ךישמנ
תאילל וביגה
 
 
9/7/00 8:30
תנע :תאמ
ףףףףואל הבוגתב
:-)
תנעל וביגה
 
9/7/00 10:46
הכלהש איהה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םידבעכ יב ודרמ םישוגירה לכ


םידבעכ יב ודרמ םישוגירה לכ
םוסחמ םהל יתמשש
חירבו גרוס ירוחאמ םיתינעש


םהמ ללשנ ןוימידה ןוזמש
תחקול יתייהו
שגרה תנומת ילב
בל ילב


וינפ תנומת ילב בוהאל
שגרה ילב
םינפבמ ךילע וצפקיש םפוס


תיצר אלש המ לכ חוכב ךב וזיזי
םינפהמ הצוחה ךל וצרפי
ילב םואתפ ךתוא ושטני
הכלהש איההל וביגה
 
 
9/7/00 10:58
הכלהש איהה :תאמ
ןדיבא לש רודה ותואמל הבוגתב
.הדגא .הדיחיה .תחאה .ךלוו הנוי לש


.הלשמ והשמ דוע הנהו


ינגרוב דוע


רוחבל הרוחב ןיב לידבמ התא
המל םג ריבסא ךכ רחא קוידב אל
:אמגוד
תורוחבה לכ ומכ תרדוסמ הרוחב
םירדוסמ םירוחב קר יתרכה ינאו
ךל תרמוא ינא רומגנ אוב
רומגל אובל תנווכתמו
םירמואשכ םינווכתמש ומכ
חקל ךתוא דמלל ךירצ היה והשימ
ינא אקווד המל
רמוא התא קהבומ ירבג יוטיב הז
הקיטנמסב הנטק הדובע םישוע ונחנאו
ינובשח לע לכה
ךל ריבסהל ךירצ והשימ
ינא אקווד המל
ותרבחל םדא ןיב לידבמ התא
רחא ןיממ ןומדק אטח
ןוימיד ןוימידל ארק אצמנ התא הפיא
םמשב םירבדל ארק
לשמל יל
ךל תרמוא ינא רומגנ אוב
הזה ןייניעה םע
םיינשל םלועה תא קלחתש המכ
הרזחב םיינשל ךתוא קלחי םלועה אוה
ףוסל רמוש התא םיבוטה םירבדה תא
הכחמ ינא ןמז ותואב םהב שמתשת
בוש ךל תרמוא ינא רומגל הז רומגל
דחא רומגל הז רומגל
ןיזב
?ןיבמ אל התא ונלש רומוהה הז
?ןיבמ אל התא רבדה ותוא הז
תומוקמ ינש ילוא םינוש םינמז ינשב
םירושימ המכב םישחרתמ םירבד
ונלש רומוהה הזו
?ןיבמ אל התא
הכלהש איההל וביגה
 
 
10/7/00 10:38
לעי :תאמ
"הפינמ ומכ תחתפנ הרכה תת" ךותמל הבוגתב
הריש םיטטצמ םתאש םיהדמ הז ללכב .תרבג ,ךל העידצמ
.יתימא ןכות תצק ףוס ףוס .הפי הז .יתוא םיהדמ ...תירבע
.הפי .ךלוו .ןדיבא .שגרו
לעיל וביגה
 
 
10/7/00 12:14
הכלהש איהה :תאמ
ךל העידצמל הבוגתב
תחנומ ךדיו יבלול םודל תחתמנ ךניאשכ העידצמ תא םואתפ המ
?ךנתומ לע לושירב


ןוסאפב .הריש יבבוחל םיעידצמשכ םגפנ םעט האור ינא ,ללכב
הז ,תוברת בבוח וא ,תוברת שיא ארקהל "ןיא" ךכ לכש ,הזה
וליפא ,הריש טטצי לאקורל רוכמ ןתשומ לכש טלאקל ךפה רבכ
.ןוכנה רשקהב הניא איה םא
אל תובוגתהש ינחוטב ,אשונה לע רמאמ יבתכת ,העצה ךל הנה
םלועב הדימה לע רתי םיטטושמש ,ראשל הצעו .עיפוהל הנרחאת
- רפס ,םהייח לע טלתשהל תויאליטרעל םינתונש ,ילאוטריוה
ריינב ףוטע ריינ) הזה רמוחל םתעגה רבכ םא .רופיסה לכ הז
.חור תצק ונממ ושכרת (וילע תוטברושמ םילימו רתוי הבע
םילימש השוחת שי םרב ,םכמ שיאל תגעול אלו הזב אל ינא
,ישומישש המ קר .ימעפ דח ןויז ומכ ,ינאכמ והשמל וכפה
רתוי בחר שומיש םהב תושעל רתומו רשפא .לבח .ץוחנ ,יחרכה
.תצקמב יפרומא ,תורשפ רסח גהל רשאמ


(ימעטל שיש רתויב םיבוטהמ דחא) יפלח םהרבא םע םייסאו


.יתרמא אל םירבד ףלא"
.רביד ומצע הלילה
.הממד הברה ךל רפיס אוה
.המורע יתקיתש טישפה אוה
,ראבב ומכ ,הב יתיאר זא
.ימולח יטול ךינפ תא
ךמש תא יתקבח ךיא תיארו
."ימוקב ,יבכושב ,יתכלב
הכלהש איההל וביגה
 
 
10/7/00 14:42
תנע :תאמ
ךל העידצמל הבוגתב
.תילעהש אשונב ללכב ער אל ןויד היה אקווד
רתאה לגרה לבא תשרב םירפס ירתא תריקסמ ליחתה אוה םנמא
.רבעמש תומוקמל םג שלג ןוידה שדוקב
לש השוחת ומכ ןיא ,ןכאו ...ןיינעמ אקווד ,יארקת
....ריינ
תנעל וביגה
 
10/7/00 23:02
ידה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ךיילע ןייטחס
ידהל וביגה
 
 
11/7/00 9:53
חנ :תאמ
תגעול אלו הזב אלל הבוגתב
.ןייטחס אל .ןתחס
חנל וביגה
 
 
14/7/00 3:05
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
ןתחס .ןתחסל הבוגתב


בשוח דחא לכ"
.תושונאה ינפ תא תונשל ךיא
בשוח וניא דחא ףא
"ומצע תא תונשל ךיא
(יוטסלוט בל)
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
14/7/00 22:22
חחרפ :תאמ
יוטסלוט בל לש והשמל הבוגתב
יולג וא יומס ,דחא קינ םהל שיש הלאכ שי
תחא הנליא ,הצילפמש תחא יתור קר םהל שיש הלאכ שי
לכ לעש הלאכ שיו .בישמש יתנו לאושש קא'ז חחאה ,תנגרפמש
?עטקהו .השימח וא העברא דוע םיפיסומ הלא
....םישיגרמ אלש םיבשוח


...התא םגו עדוי ינא ,תמאה תא לבא


תיבב םש םיבכוש היירט הכמו הבזכאו באכ המכ ,יוא
....םודאה ןיוואדה םע דחי םילשוריב
אמצ ,רעוכמ דש םימעפל אצוי שטננה לש באכה ךותמ זא
גיגהו הפ לבה לכ ,תפטלמ די לכ זאו .הבהאלו בל תמושתל
...תוברתה תמילג תא בוש םישיבלמ
ריאי ימל ,ינא ימ ..תוטבלתהה ,תיבב ,הארמה לומ זאו
.....ירנ
חחרפל וביגה
 
 
15/7/00 9:26
ינא :תאמ
יוטסלוט בל לש והשמל הבוגתב
לודג התא
ינאל וביגה
 
 
15/7/00 19:18
תנע :תאמ
ל הבוגתב
....יתוא םג ופתש ,רייפ אל ?תויטרפ תוחיש
תנעל וביגה
 
 
17/7/00 9:21
ינא :תאמ
..רייפ אלל הבוגתב
םכח שיא .חחרפה ןיבל יניב הז .תושעל המ ןיא :תנעל
דואמ
.םועזה וקלחב קר חלצומ לבא ,ןיינעמ ןויסנ :חחרפל


וללה תויריה לכ דואמ יתוא עשעשמ הז .ךישמת לבא
ירמגל םימימת םיללח תוליפמש ,הלפאב
ידמ תשעורה יתודידב תא טעמב גיפמ הז
ינאל וביגה
 
18/7/00 13:44
םעונ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הז אוה ןקבאמש ןתנעטו תויטסינימפה לש ברקה חורל דובכה לכ םע
תויוכז םודיקל איבהש
האצותכ עיגה תויוכזה ןויוש : תונוש ןה תוירוטסהה תודבועה השאה
הלכשהה תעונת תוליעפמ
ומרג תומילאה תויטסינימפהרשאכ םירבג ידי לע הגהנוהש תיברעמה
ןווג ול ןנתונב קבאמל קזנ קר
(המודכו תויזח תפירש) יראזיב
עגופ ףדרנ טועימ לש וקבאמל םימיאתמה םיעצמאה תטיקנ םצע
.טועימ לש ודמעמל ןכדמעמ תא הוושמ אוהש ךכב ןכקבאמב
שי ירה תויוכז ןויושל ןכלש קבאמה לש קדצל עגונב היהת יב הלוע
!םינש תורשע רבכ ותוא ןכל
העיצמ תיברעמה הרבחהש תוברה תויונמדזהה תא לצנל קר תוכירצ ןתא
ןתלשכנ םע תוכבל אלו
."ידרפס ינא יכ יתוא וקפד" םיקינסשה ומכ ךכב
:ןכנימ ןכל הנקמש תונורתיה תא תוארל תוכירצ ןתא ךכל ףסונב
תוכז, 55ליגב היסנפל האיצי (!!!םיאולימ ילב) אבצב רצוקמ תורש
תרהצומ אל "תנקתמ" הילפה, ןוסא הרקמב הנושאר תלצומ תויהל
.םירחא םיבר תונורתיו
הרבחה דגנ יביטקלוק ןפואב תוקבאנ ןתאש הדבועה םצע ללכב
.וזה הרבחה דגנכ ןכיתונעט תשלוח לע העיבצמ תיברעמה
םעונל וביגה
 
 
19/7/00 18:48
ןהכ זעוב :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
םושל דחא ףא תמדקמ אלש ,ןברוקה תשוחת ןיינעב ךתיא םיכסמ ינא
.םיינוליח אלו םייחרזמ אל .םישנ אל .םוקמ


ער תמאב םישנה לש ןבצמ ,ןיידעו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
20/7/00 17:25
Estee :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.םולכ ןיבמ אל התא ,יריקי
.םינש תורשע רבכ תויוכז ןויווישמ תונהנ אל םישנ
.םינש תורשע המכ ךות וב תוכזל וחילצי ןכא ןהש הווקמ ינא
ההובג הגרדב תועדומ רסוחו תומיטא ,תורובמ לבוס התאש ןוויכ
ךל העיצמ ינא ,הזכ רתאב סומלופב הילע רבגתהל רשפאש יפכמ
רשפא) "וידגנתמו םזינימפה לע" טרופפר יזיג לש הרפסב ןייעל
(.תיאטיסרבינוא םירפס תונח לכב ותוא אוצמל
לע ךל ץילמהל לכוא ינא ,םינומיסא המכ ךל לופיל וליחתי םא
.םימדקתמל רמוח
Esteeל וביגה
 
 
21/7/00 2:30
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
דומלל ךלל הבוגתב
תלכסותמ השא ,תסעוכ תיטסינימפ ,יתסא
.םינפה לע ךויח ךל הלעיש בוט ןויז הז תמאב הכירצ תאש המ
.ץחל בורמ םיצווכמה םירירשה תא ךל ררחשיש יניצר ןיז
אל ןיידע הזו ,ידיגת זא ,סגו החוד ינאש יל ידיגת וישכעו
ךל הלעיש בוט ןויז הז תמאב הכירצ תאש המש הדבועה תא הנשי
םיצווכמה םירירשה תא ךל ררחשיש יניצר ןיז .םינפה לע ךויח
ץחל בורמ
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
21/7/00 11:21
Estee :תאמ
תסעוכהו תלכסותמה יתסאל הבוגתב
........?יל ןיאש בושחל ךל םרוג המ ,ימאמ ,לגס לבא
(...ךלש המרל תדרל ןכ יל אב םעפה לבא ,הנימאמ אל ינא)
...מ ץוחש דבל ןיבמ התא ,בוט ?ךמצע תא עיצהל תיסינ םאה
ךתויהב ,התאו ,המשנבו דקדקב םג והשמ םהל שיש תבהוא ינא
קפתסהל ךישמהל ץלאית ,ךמצע לע דיעמ התאש יפכ ,סגו החוד
הסנמ התאש תויסקסו תוילקידר תויטסינימפ לע תויזטנפב
....הניב ןפלאל
םילבלובמ םישיגרמש ,ךומכ םידובא םירבג אלמ םלועה
רתיה תויוכז תא םידיספמ םהש ךכמ םימייואמו
םיסנכנ םה םימעפלו הניארקואל םיעסונ םה םימעפל...םהלש
םילבוסש טנרטניא ירתאב םלוכסת תא קורפל הליל ןושיאב
....לכה
Esteeל וביגה
 
 
21/7/00 13:56
ןהכ זעוב :תאמ
םייואמהו לכסותמה לגסל הבוגתב
יונישה ןמ םימייואמ (!ידוהיה) לגס ןועמש רמ ומכ םירבג
.םינימה ןיבש תוחוכה יסחיב
םוקמה לא רוקרזה רוא תא דימת וטיסי הזה רנא'זה יגיצנ
,ןשיה םלועב ,םעפ ובש
,אוהה ןשיה םלועב .ןימה יסחי - תערכמ תופידע םהל התיה
ןמזו עוציבה ךרד ,יותיעה תא םיעבוק ויה םירבגה
.הרימגה


ריבסיו קעדזי אוה דימ ,תויוכז ןויווש תעבות תא םא זא
.ןיז..תעבות תא םצעבש ךל
רמאי דימ אוה ,האג השאכ ךיילא סחיהמ תקפוסמ אל תא םא
.תינימ..תקפוסמ אל תא םצעבש
רמ דימ זא ,םימייוסמ םירבגל הדהא תועיבמ ךומכ םישנשכו
(!ידוהיה) לגס ןועמש
- ויניעב ,לכמ רומחה עשפב םירבג םתוא תא םישאי
.תוילאוסקסומוה


לגס ןועמש רמ לש ימוטוכידה םלועב ,הז הככ יכ
ילש .ןבל וא רוחש שי (!ידוהיה)
םהל קיבדנ ,תרחא םיבשוחש םירבגו .ידגנו ידעב .םכלשו
תיותה תא דימ
("תירבג אל"ה ,לגס לש ותטישל ,ונייהד) "תיאומוה"ה


וליאכ !ידוהיה) לגס ןועמש רמ לש ומלוע תסיפת יפל
םאל ונדלונ אל ונחנאש
םירבגו תויטסינימפ םישנ (...ונל וכתח וא/ו הידוהי
איצוהל שי ןהב םיכמותש
.םעה הנחמל ץוחמ לא


םיחיכומ םירקחמה .ולש ולוכ דספהה :הנותחת הרושב
שי םהבש תומוקמבש
לע םיחוודמ םירבגה ,םינימה ןיב תויוכז ןויווש רתוי
.רתוי לודג ינימ קופיס


(!ידוהיה) לגס ןועמש ומכ םירבג לבא .שממ אל ?עיתפמ
םיצור הארנכ
םירבג ןהיפלש ,תוקיתע תוינבת ךותב תויחל ךישמהל
,םישנ "םינייזמ"
םישנו ,"םיברע םע תוניידזמ" םולש דעב ןהש םישנו
רכש תושקבמש
."ןיז תוכירצ" ןגוהו הווש


יפל לבא ,תיגולויב הניחבמ רכז ילוא התא ,לגס ןועמש
התא ילש םיגשומה
ןיב ןיז םע השא-דולי אל הז רבג יכ .רבג אל טלחהב
ימ אלא ,םיילגרה
,ותיאש השאה תויושיגרל הנבה ,תוריבא תולגל עדויש
ןוצרו תוינמלטנ'ג
ומכ ,הטימב .ולומש םדאה-השאה םע ינויווש ןפואב רשקתל
ללכב םייחב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
22/7/00 2:16
ילריש :תאמ
רתוי בוט תאז רמול יתלוכי אלל הבוגתב
.בוט ךכ לכ הז תא תחסינ
ילרישל וביגה
 
 
22/7/00 16:51
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
רתוי בוט תאז רמול יתלוכי אלל הבוגתב


?ומוה התא - זעוב דיגת
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
22/7/00 17:46
עטנ :תאמ
זעוב ,דיגתל הבוגתב
?ןטק ןיז ךל שי ןוכנ-"ידוהיה לגס ןועמש" -דיגת
.........?ןטק ןטק ןטק -חומו
עטנל וביגה
 
 
25/7/00 16:35
הלב :תאמ
לגס ,דיגתל הבוגתב
?לדוגה ןיינעל םירזוח דימת המל
.לבחו ,ןיינעמ ךכ לכ ןוידל םתערפה
הלבל וביגה
 
 
25/7/00 23:27
Estee :תאמ
לגס ,דיגתל הבוגתב
לגס ,עבוק לדוגה יכ
Esteeל וביגה
 
 
22/7/00 19:01
ינבא יסוי :תאמ
זעוב ,דיגתל הבוגתב
המ הז .הזב שייבתמ אלו הזב האג אל ינא .ומוה ינא
.ינאש


ךירצ אל םג התאו ,ידוהיה לגס ןועמש ,טוידא התאו
,הזב שייבתהל
דואמ טעמ - רעצה הברמל - ךל ןתנ םיהולאש המ הז יכ
IQ
ויק ייא


םיאלפנה ךירבד לע ךתוא קבחמ ינא ,ןהכ זעובו
.םיקייודמהו
םישנא תוחפו ךומכ םישנא רתוי הנידמב ויהש יאוולה
טוידאה לגס ומכ
ינבא יסויל וביגה
 
 
22/7/00 3:52
ילריש :תאמ
תסעוכהו תלכסותמה יתסאל הבוגתב
.(לסופ ומומב לסופה) ךירצ התאש המ הזש חינהל רתוי ריבס
ילרישל וביגה
 
29/7/00 17:40
לעי :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!!תיטסינימפ ינאש יאדווב
תוכז לבקל ידכ תואלשלשב ונמצע תא רושקל תוכירצ אל ונחנא
.תויזח ףורשל אל וליאו ,הריחב
לע קבאהלו ךישמהל הכירצ ונתיאמ תחא לכו םת אל ןיידע קבאמה לבא
.ךכל םישנה לכ לש ןתוכזו ןויווישל האלמה התוכז ,הדמעמ
,םהילאמ םינבומ רבכ םירבדהמ קלח ןהל - תונבה תא ךכל ךנחל בושח
.תובר םינש דוע םחלהל וצלאי ןה םג לבא
אוה ךא ,ילש םזינימפה לע העש העשו םוי םוי בושחל הכירצ אל ינא
.רורבו םייק
לעיל וביגה
 
 
29/7/00 18:03
Estee :תאמ
תיטסינימפ יאדוובל הבוגתב
םיניבמ םיטעמ .תועדומל תונבה תא ךנחל ךירצש -דאמ ןוכנ הז
,הפמה תא ןוכנ אורקל תושקתמ ,תוריעצ דחוימב ,תונב .תאז
-תנגוה הרוצב ןהילא סחייתמש םלועב תויח ןהש ןימאהל תוצורו
.תמאב אוהש יפכמ רתוי הברה
Esteeל וביגה
 
4/8/00 13:28
אמא לש ןבה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הנינפ לש אלו הניז לש הנומת שי המל ןיבמ אל קר ינא
וא םהמ דחפמ ינא םא עדוי אל ינא םישנ בהוא דואמ ינא ןורקיעב
ןתומכ תויהל קקותשמ
םירבגה לש ומכ םיפיוזמ אלו םייתימא תוחוכ שי םישנל
טסיאוצמל ךופהל בייח הייהא ינא אמא תא בוזעל ליבשבש דואמ לבח
השאל ךופהא ינאש וא...
.הבתכ הלחא
אמא לש ןבהל וביגה
 
4/8/00 13:44
תאבנמ ער :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
קרפה לע דמוע םישנה דמעמש לככ
םישלחו םיללמוא םינכסמ םירבג
תורענו םישנ לע לע םמעז תא םיאיצומ
דיחפמ הז יתואו ימויק קבאמ הז םהל


אל תוצירפו תובנג שי םא יתעד יפל
םילוענ אל םיתבה תא םיריאשמ


ששגה) "אב ול םיארוקש סנאהו סנאל ארוק ףושחמש תעדוי תחא לכ"
(רוויחה
תאבנמ ערל וביגה
 
21/8/00 0:24
ראיניו ימר :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םיל וכל
ראיניו ימרל וביגה
 
 
23/8/00 21:25
האריניו הנד :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
?ידכ ףוח הזיא
האריניו הנדל וביגה
 
16/9/00 1:08
לטיור :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ןאכ תונשל ידכ תושוע תמאב ונחנא המ לבא . הלחא ןתאש תבשוח ינא
המ הל רמואש רבח ? הדובעב רבג סוב שי ונתיאמ המכל ? םירבד
,,, בהוא אוהש ומכ גהנתת ולש הנטקה הדליהש הצורש אבאו תושעל
םירבגש ךיא ונילע תופכל הסנמ הרבחהש המ דגנ דחאתנש ןמזה עיגה
חוטבו טאל ושיגרי םהש ילב םירבג תונשל דעב ינא. התוא ובציע
לטיורל וביגה
 
25/10/00 18:15
הרעי :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
יתניחבמ םזינימפ .ןמז הברה רבכ יתארק אל ןיינעמו הרופ הכ ןויד
הרימא - רבג אל ינא ךכבו ,השא ינא .םישנל תויוכז ןויווש אוה
,ךכש בוטו ,יפוגב הנוש ינא .הילאמ תנבומ אל והשכיאש הטושפ
,ןויריהב תויהל הצור ינא .ךכש בוטו ,ילש הבישחה ןפואב הנושו
הצור ינאו תישנ השא ינא .יל בוט .תרחא בושחל ,תיסקס תויהל
הדבועה תא שופתל היעבה המ הניבמ אל ינא .תויוכז ןויווש
.טושפ ךכ לכ ?תירבג תויהל ןוצר לע דיעמ חרכהב אל םזינימפש
ינאש המ תושעל רוחבל תלוכיה יל היהתש הז יניעב תויוכז ןויווש
יתלוכיש יאוולה .יל בוטו ירשא - הז תא יל שי םא .ייחב הצור
.ובש תוטשפה לכ לע ,םלועב השאו השא לכל הזה רסמה תא ריבעהל
,תאייחב .םירבגה םע היעב ונל היהת אלו ונמצעל גאדנ ונחנא
תושונא יצחמ רתוי ונחנא
הרעיל וביגה
 
18/3/01 4:59
ידע :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הכירצ אל ךל םגו .רהצומב תויטסינימפ ןניאש ולא םע היעב יל ןיא
.היעב תויהל
."הכפהמ"ה תא וענמיש ולא אל ןה
לע תורבדמש ,ילאכימ ברמ ומכ ,הלאה התיכה תוכלמ םע היעבה
,ורדה אולמב ןהלש הזחה תפישחו הלדנ-יתלב ףועפע ךות םזינימפ
ןהילא וסחייתיי אלש םינכסמה םירבגה לע תוקעוצ ןהש ירחא דיימ
.ינימ טקייבואלכ
איהש יתמ ,הצור איהש ךיא שבלתהל השא לש התוכז...ןוכנ..ןכו
טקייבואל התוא וכפהיו הל וריעיש ילבמ הצור איהש המכו ,הצור
הל שיש המ לכ המל ,תמאב לבא....הלב הלב הלב....ינימ
םישנ תחיש לכ המל ?ןנואל תבהוא איה ךיא הז דיגהל תיטסינימפל
?תונבל ןוכנ תדרל ךיא לע רבסהו םירבג לע הדירי איה
?רמול תויטסנימפל שיש המ הז ?והז
,הקספה אלל תורבדמ קר ןה ,םלועב והשמ תונשמ תמאב ןהש אל הזו
תומזגרוא ףויז ,ןיז לדוג ,תוציצמ ,תודירי ,םינותחת ,תויזח לע
תורבח לש החבשב תוגילפמ ןה (יתרת) תורמוג ןהשכ כ"חאו !עגיימ -
תחישמ קלח אל םהש םידיספמ םירבגהש ךיא לעו ,המיהדמה םישנה
!תמאב...םישנ
טושפ איה ,הז תא קועצל הכירצ אלש וז איה תיתימא תיטסינימפ
,תינכות הל השעיש הלש לט זראהמ תשקבמ אלו ,הצור איהש המ השוע
.דיקפת הל ןתיי השקבבש הלשממה שאר לע תקעוצ וא
ןהיתויחאל אורקל ידכ תיבל תיבמ םישנ ואצי היבנידנקס תוצראב
.דיקפת "םישקבמ" ונילצא קר ,השיא רובע עיבצהל
,ילרביל תיבמ האבו תינופצ תאשכ תיטסינימפ תויהל המכוח אל וז
.הילפאה לע רבגתהלו יברע וא יתרוסמ תיבמ אובל השק רתוי הברה
.השא תויהל השק ארונ תמאב ,היינשל תחא קר ,תורזוע אל ןה ןהל
.תיטסינימפ תויהל הלוכי תיב תרקע השא םג - ןורחא רבד קרו
איה לועבט תוחורא לע ולדג הידליש תדבוע השא קר היפל האוושמה
.תיטסינימפ
ידעל וביגה
 
 
5/7/01 20:41
יתא :תאמ
?תיטסינימפ ינא ,החילסל הבוגתב
.הפ המישרה שארב העיפומ אל ךתבוגתש לבח .ךתעדל תפרטצמ
(ךלש תא יתארקש ינפל) תיללכה יתבוגתב יתבתכש יפכו
,תיב תרקע תויהל הצור תא םא - הריחב שפוח איה תויטסינימפ
לע יכל - תיבב דיחיה סנרפמה ךלעב תא תבהוא ,ךיידלי תא תלדגמ
.ךלש תיתימאה הריחבה היהת וזש דבלבו !הז
חיכוהל ליבשב קר ולו הריירקה יליבשב ךכרד תא תוסנל הצילממ
זאו - תיבב תאשכ םלועה לכ תא הדיספמ אלו ,הלוכי תאש ךמצעל
תראפתל החפשמ תלעב - תומדא ילע בושח יכה דיקפתה םע המלש ייה
.םלועב ךיידלי לש הכירדמו הרומ -
הכילה הניא וז !הז לע יכל ,ינורכ תסייט תויהל הצור תא םאו
!סוטל הצור הדליה - ןאכ יהשימ הרמאש יפכ םירבג לש םכרדב
רשק םוש ילב ,הז תא תושעל תותמ ויהש ןוילמ הריכמ ינא
תישפוח הריחבמ אלא .דבלב םירבג לש סרוק והזש הדבועל ןיטולחל
!יליבשב םזינימפה והזש -
יתאל וביגה
 
3/6/01 20:18
ןשייב :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
?תוריפחה רשפ המ
?רדעמ םג הצור
?רופחדב רבכ תדייוצמ תאש וא
.תיטסינימפ ייהת תיטסינימפ תא םא
.אל זא אל תא םאו
?המלש הבתכ ךשמב ןייניעב שודל המל
הל הבבס ,תיטסינימפ אל איהש תרמוא הרוחב םא ...קלע העפות
.קיפסמו
ןשייבל וביגה
 
15/6/01 7:25
הנדרי :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תא התשעש ימל זובל הז לק יכה .תקדוצ שממ שממ ,תקדוצ ךכ לכ תא
"תיחרפה ךרדב" הז
רתוי הברה דועש םוקממ הספיט איה יכ התוא ץירעהל יוארה ןימשכ
התיה ןהלש אתבסה רבכש תויזובזווה ,ונל רשאמ ונממ ספטל השק
.(תראפתל תוצולח יתש ,תוחפל ילש הרקמב) תיתימא תיטסינימפ
הנדריל וביגה
 
15/6/01 16:29
הריש :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םישנהמ לודג רתוי ימצע לוג ןיא ןיא .הלימ לכ םע המיכסמ ,ןכא
תוניבמ אלש ולא ןתוא .תויטסינימפכ ןמצע תא תורידגמ אלש
הלאה ינורה לכ .םלועב םירבגכ להנתהל תוצרל אל הז םזינימפש
.אוה ךופהנ ,הז אוהכ תויטסינימפ ןניא תיברק הסדנהו סיט סרוקמ
.םלועה לע תיטסיסקס ,תיטסיניבושה טבמה תדוקנ תא ןמצעל וציא ןה
וביתכה םירבגבש תבזוכה העדותהמ וררחתהש תויטסינימפה ונחנא
איבהל תופאוש ,ונלש יגולויבה ןימה לש יתרבחה הינבהה ןמ ,ונל
ינא םאו .הזב תואג ונחנאו םישנ ונחנא .המבה זכרמל תוישנה תא
יתעדל זא ,תוקרי ראשו קינילק לש םימרק ,חופיטה תיגגוסל תשרדנ
תסרוג ינא .תויטסינימפל הז ןיב הריתס אלו חתמ לכ ןיא תישיאה
והשזיא איה ,תוישנהו תוידוחייה תשגדהל הלושמ תישנה תוטשקתההש
תונב.דיורפ לש שנועה ןורקיעל הלושמ ףא ילואו יטסיסקרנ טנמלא
.הנררועתה
הרישל וביגה
 
5/7/01 20:25
יתא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
שפוח אלא - תרתוכ םתס אלו .הריחב שפוח אוה יליבשב םזינימפ
.רוחבל יתימא
תלהנמ ול שיש רבגב רבודמ אל .ייחב ןויווש רסוחב יתלקתנ ,ןכ
רבגמ תוחפ החיורמה השיאב אלא (!תלהנמ איה) ונממ רתוי החיורמש
!ודיקפתב הל ליבקמה הגלוק
יכרדב ןקבאמ תא הכישממו ,ייתומדוק לש ןקבאממ תינהנ ינא ,ןכ
תורכמ ןהש תורחא םישנ לע העיפשמו אמגוד תנתונו ,ורקימב ,ילש
!העיפשמ ינאו .ילש
תיבב רעיש תולדגמה תורהצומ תויטסינימפ לש תורגסמל םתרא אל
ןקבאממ יתמשרתה אל ןתוא יתורכיהמש ללגב תופחי תוכלוהו יחשה
תועיבצה ףסונב - הנוכנ הרטמל אלו ,המשל תויתנטילימכ יל הארנש
.יינעב החוד הארנ ןוגראב םיישפיטה חכה יקבאמו
ךרדב תוקבאנ ויה ןלוכש יאולהו ןטקה יקבאמב ראשיהל הפידעמ ינא
.יתימא שפוח - םייחב םוחת לכב הריחב שפוח תוגישמו - וז הטקש
יתאל וביגה
 
31/3/02 16:39
הלולרדה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םזינימפ לע אורקל והשפיא יתוא לכסתמ דימת - תאז לכב
ךכמ םלעתהל בצמ יל ןיא םג השא רותבש תורמל
תומוקממ תוירבג םייניעב רדגומ וב לכהש םלועב ןאכ תויחל השק
סקסל דעו הדובע
ךומתל קר הלוכי ינא םישנה ןעמלש הנקסמל יתעגה תישיא ינא
םהל ןגרפלו
רתוי תושעל ןמזהו תויגרנאה חוכה תא יל ןיא ןטקה םדאה רותב יכ
הזמ
האצמה דוע - סלכתב לבא יתוא דיחפמ אל םזינימפ
םלועב םישנה לכ םא קרש יל הארנ לבא יתודליו ףרוטמ תצק הז ילוא
הווש רכש ומכ םירבד לע עגרל ובשחי םירבגה זא קר ודבאתי
"רואנ" תויהל רמייתמ אוהש המכ חירסמו יביטימירפ םלוע רוציקב
יל םרוג ןויוויש רסוח טושפ תלבלובמה הבוגתה לע תרעטצמ
:) תויסרגאל
הלולרדהל וביגה
 
6/9/02 1:19
ןר :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ןתא ?םירבג לע תודיריל תדרל בייח תויטסינימפ ןיב ןויד לכ המל
אל דחא ףא !הבבס םימוחתו תועוצקמ ןיב רוחבלו חילצהל תוצור
לכ...הדובעב ןכתוא וחפיקש יתמשא הזש וליאכ לבא םכתוא רצוע
!םירוחה לכמ יל אצי רבכ 'וכו 'וכו "םידגוב םירבגה לכ"ה ןיינע
'וכו הציצמל ידרת ומכ קוידיב יתוא םינבצעמ םירבג לע תודירי
היזיוולטב םירבג תוצור ןתאש המכ לוטקל רתומ ןכלש הזימ ץוח
גישהל ליבשב עיזהל םיכירצ םירבג,"רתוי תובוט םישנ")תומוסרפב
םתוא תא ונל היהי םא לבא ('וכו "!עיזהל ונחנא לבא ונתוא
ןתא זא םישנ ינוגריא ןומה הז לע וצפקי רבכ םירבג לע תומוסרפ
...םיחפקמ ןכתוא קר אל ....תואור
ןרל וביגה
 
28/11/03 16:40
ACE :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םיטוידיא שממ םתא
ץראב תויוכז םכל שיש תמאב לבח
שפנ לעוג
ACEל וביגה
 
3/12/03 18:02
םתור :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
אלא תירציוש תניחבימ אל לבא תיטסינימפ ינאש ביגהל הצור ינא
לע תשקעתמ ינא
רשג יל שיש םכל רפסל שייבתא אלו חמשא ינא.ילש תוכזו תוכז לכ
.דואמ בושח קלח ןה תב לש םיידשהשו .תרגבתמ הדלי ינאו

.האבה םעפב ביגא
םתורל וביגה
 
 
16/7/07 16:46
יברע ריעצ :תאמ
תרגבתמו תיטסינימפ ינאל הבוגתב
חירסמו ריעש רבד הז ולש תוהמב סוכ
תחתהמ תוריעש שיש דחוימב חירסמ םג אוה םימעפל הממא
יברע ריעצל וביגה
 
 
26/9/08 18:03
ןיבמ :תאמ
יברעמ הצעל הבוגתב
.חירסמ רבד הז יטסינימפ סוכש רמול תנווכתה
.השק הגירח תיראזיב היטס רשאמ רתוי אל אוה םזינימפה
.םלועל היהי אלו היה אל ןויויש
תולוכיו םיכרצ שי םישנלו םירבגל.ולש םיקוחה תא שי עבטל
.םינוש
הסנתו,םיילושבש םיילוש חצנל ראשת "תיטסינימפה הליהקה"
םיקוח - יצאנה רטשמה לע םיססובמש םיעצמאב החוכ תא לידגהל
.תרושקתה י"ע חמ תפיטשו םיתוועמ
ןיבמל וביגה
 
22/9/10 9:31
ןגד רפוע :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
:תבתכש םירבדל סחייתהל ינוצרב
ינאו ,תובתוכ/תורמוא תויטסינימפהש םירבדה בור םע ההדזמ ינא
יפכ ,תונזה רוסיא ,לשמל) ןהלש םיקבאמה לכ םע ההדזמ השעמל
דגנ ינא :רבד לכב ןתיא םיכסמ אל ןיידע ינא ךא .(הידבשב גוהנש
ןה הבש תולקהמ גייתסמ ינאו ,היפרגונרופ לע ףרוג רוסיא
רוסיא) תויעב רותפל ידכ טרפה תויוריחב עוגפל תונכומ
:ךל רמול הצור םג ינאו .(המודכו שוטיר לע רוסיא ,היפרגונרופ
םוריע לע ,ונרופ לע רוסיא דעב תויהל יתוא ענכשל יסנת םא
הז אלו ,ענכתשא אלש םייוכיסה בור - המודכו שוטיר לע ,יתונמוא
.טסינימפ תויהל יתוא ענכשיש המ


לע וכרביש תויטסינימפ ויהיש ןכתי ,טסינימפכ ימצע תא רידגא םא
ינאש יל רמאת תיטסינימפ יהשוזיא דחא םויש ענמנה ןמ אל ךא - ךכ
זא .טסינימפכ ומצע תא גיצמש ירבג טסיניבוש דוע ינאשו עובצ
?הז תא ךירצ ינא המ ליבשב
איה :לעופב "תיטסינימפ" הרואכל איהש ,תחא הדידי יל שי
,םידליל םאו האושנ איה ,הריירקו הלכשה הל שי ,תיטנגילטניא
ךא .('וכו תונזה דגנ) ןכלש םיקבאמבו ןויוושב תדדצמ דואמ איהו
,תיטסינימפכ המצע תא הרידגמ הנניא איהש ,שרופמב תרמוא איה
.ינימ טקייבוא הנניא השאהש המיכסמ אל איה :תאז הקמינ םג איהו
:םירחא םירבד םג אלא) ינימ טקייבוא קר הנניא השאהש ןוכנ
,הריירק תשא איה ,םידליל םא איה ,גוז-תב איה ,םדא ןב איה
םג .ינימ טקייבוא םג איה ךא ,(דועו דועו תויוכז הל תועיגמ
אוה רבגה םג אלא ,ינימ טקייבוא איה השאה קר אלש ןוכנ
.ינימ טקייבוא


טקייבוא איה השאה קר אלו ,ינימ טקייבוא קר הנניא השאה :רוציקב
.ינימ טקייבוא םג איה השאהש הז תא רתוס אל הז ךא ,ינימ


םירושקש םירבסה ךכל שיו ,הזמ הז םינוש השאהו רבגה תא רצי עבטה
אל ידכ ,הז בלשב םיטרפל סנכיהל הצור אל ינא ךא ,היצולובאל
לולשל הסנמ םזינימפהש תושיגרמ םישנה בור .ירקיעה אשונהמ תוטסל
תואיצמהש ןוכנ .ןתוינימ תאו ןתוישנ תא (יקלח ןפואב תוחפל) ןהמ
ןה אלא ,ןמצע תא תוחפטמש קר אל תויטסינימפ םישנ :תאזכ הנניא
קוסיע י"ע ,הנוכנ הנוזת י"ע :רתוי האירב הרוצב תאז תושוע
תחירמו שמשב זרפומ ףוזיש ,הזח יחותינ י"ע אלו ,המודכו ,טרופסב
לע הדימעו הריירקה חותיפ םצע םג .םילקש תואמ םילועש םימרק
הנניא השאה" הרימאה םצע ,ןיידע ךא .ןתוישנל תמרות ןהיתויוכז
ההדזמ ינא :תורמוא ןה זא .םישנ טעמ אלל תמרוצ "ינימ טקייבוא
ןהש םירבדה בור תא תמשיימ ינא ,תויטסינימפה לש םיקבאמה םע
ןפואב וליפא ,ילש תוישנה לע רתווא אל ינא ךא ,םהב תודדצמ
.יקלח


תורימאה .תיטסינימפה העונתה ךותב תונתשהל ךירצ והשמ יתעדל
יתתנש תואמגודה .םויהל תומיאתמ ןניא תמדוקה האמל ומיאתה ילואש
.תוטעמ תואמגוד קר ןה (ילש הדידיה יבגלו ימצע יבגל)
ןגד רפועל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא