םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תויגוזו הבהא~םיסחי~ישאר    
   

שדח והשמ יליחתת
ןיבול יתור

 


ויניעבו הרעש תא ףטלמ אוה .םידמוע איהו אוה :הככ ךלוה הז זא
בוט ,לוכי אל טושפ ינא ,הקותמ" :הנממ הובג םג אוה .רסוימ טבמ
?יניבת .לוכי אל טושפ ינא .המיסקמ טושפ תא .ייחב ,תרדהנ תאו ?הקותמ
."ךב עוגפל הז הצור יתייהש ןורחאה רבדה
הזיא תוחפל וא םיתש וא העמד ןכמצעל םושרל תולוכי ןתא תורושה ןיב
.םחרמ וא ,תושק רסוימ טבמ
לבא תוקיתמ ןיבל וניב רשק ןיאו רמ םעטה םנמא .םיניבמ ונחנא ,בוט
תלוכי .חוכב דחא ףא הפ םיקיזחמ אל .תכלל לוכי התאו .םיניבמ ונחנא
הייפיצ לש הליל לכ .וישכע דע תוכחל ךירצ היה אל .לכה הז ,רשקתהל
,םירבג יכ ,בושח אל הזו .עמוש אל רבכ התא לבא ?ןיבמ התא ,רתוימ אוה
זא .םירכוז דימת אל םיניבמ םא םגו .םיניבמ דימת אל םיעמוש םה םא םג
.םוקמ והשזיאל רחאמ התא ,רבכ ךל ,ךל ,בושח אל


.תחא תחא תועבצאה תא תורכל ךרטצא םא םג רשקתא אל ינא .יתנבה
.סחאנ ,םתס
םייניעה םואתפש אל הז ירה .זיגרמ יכה הזש ,הקותמ ינאש בשוח אוהו
םלש שדוח יל חקלש אוה זיגרמ רתוי דועו .ויניעב ןח ואצמ אל ילש
.ןיבהל
תיתיילשא הבהא ירחא תפדור לבא ,האירב הנוזת לע תרמוש ינאש רקיעה
.ולש תיבל ,תחא העיסנב וא .דחא עגרב תואירבה תא ימצעל תרמוגו
.תויתוא שולש "שדח" הלימבו .שדח והשמ ליחתהל תכלל .תורבח ,בוט
תנעשנו םילגר יתש לע תבצינ "תיח"ה :לוגע די בתכב עגר ןהילע ובשיח
הלוגע העונת לש םיכר םינוויכ ינשב "תלד" האב הירחא .עקרקה לע בטיה
תא דבאל אל ,ןאכ דע .תרגוס תצקש "ןיש" תבצינ הלומו ,המידק הטבמו
.הלריפס לש תילאיצנטופ העונת שי "ןיש"ל ,המיסחל רבעמ לבא .לובגה
תכלל ךישמת םאו הלבגה םוש ילב ךישמהל לוכי הלש ףוסה .הלעמל ןוויכב
ןהל ןיאש תוילגעמ תועונתב הלעמל ךלש העונתה הלעת ,עגתשהל ילב המידק
.ףוס
.הפי הלימ - "שדח"
תוכר תועונתו עקרקה לע םילגר יתש םע ?הפי היהי שדחה רוחבה םגש רשפא
?תושגרה לע הרימשו


ךלש םייחה תא ירדסת יתמ .תא םילמ ךלוכ ,תא" :תחנאנ הרלק וישכע
יבשת וישכעו .קתומ ,תויתוא אל הז םייחה ?יתמ ?אה ,רבדל יקיספתו
והשימ םאש ?תעמוש תא ,ןויקנ .ךלש תיבה תא יפטשתו תוציצק ילכאתו
,והז .תויחל הנכומ תא תפוניט הזיאב האריש ירחא דימ חרבי אלש ,אובי
."ייב .תכלוה ינא
."הדות .הרלק ייב"
.תוגרדמב הלועשכ הריטפמ איה ",הלאכ תורצ ויה אל ללכב ,ינמזבו"
."םינופלט םהל ויה אל" ,תבשוח ינא ,"בוט"
רשקתהל אל יתקפאתהשכ ירה ?תרבדמ איה תפוניט הזיא לע .המק ינאו
.רזוע אל םולכ וישכע .רזע אקווד הזו .תונולחה תא וליפא יתיקינ
.הכוב טושפ ינא וישכע

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא