םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוקוור~םיסחי~ישאר    
   

סולפ םיאושנ
בומרבא יתא


,םהילע תכנחתהש םיכרעה םימעפל
.תיטנמור אלה תואיצמה לומ לא םידבתמ
השיא םע לבא ,םיסקמ והשימ ךל יראתת
?תפכא ךל תויהל ךירצ המל .דליו


תושיגרו הנובת לע


ךתוא ררוג סולפ םישולשה יאליגב היונפ םתס וא השורג ,הקוור תויהל
וא םירשע תב תאשכ ,לשמל .ןהילא הנכומ תא דימת אלש תויוח לש גוסל
תומרונהמ גרוח אוה םאו .ךלש קר אוה ךלש רבחהש ,ךל רורב 16 וליפא
ללגב לכ םדוק .םירורחש ספוט לבקמ אוה דימ ,ךתרבחל םיניע השוע קרו
ןומה ךל שיו 16 תב תא .ךמצעל תושרהל הלוכי תא יכ ,תינשו .דובכה
.תויצפוא
,אבצ השוע תא .הערל ךב תעגונ אל תמאב םייחה דיו הלדג תא םימעפלו
ומכ היחו .תדלוי ,ראות השוע ,תנתחתמ .םיינש ,דחא רוחב הריכמ
.רשועו רשואב םירמואש
תלכתסמ ,והשמו םישולש ,םישולש ליגב ךמצע תא תאצומ תא םימעפל לבא
םירודיסל תעסונ תא .הלאשמ עיבהל ידכ לפונ בכוכ תשפחמו םימשל
םג תא ןיבל ןיב .קתפ ןימטהל ידכ קר ,לתוכל תצפוק ךרדבו םילשוריב
הרבחה' ןקת לע תומימשמ ברע תוחוראלו תותירבלו תונותחל תנמזומ
לע ידיגתש המ לכ יכ .דיגהל המ ךל ןיאו .'ונלש דואמ תרשכומה הקוורה
,הנידמב חושקה הצרמל תשגהש רנימס לכ וא ,ןותיעל תבתכש ןורחאה רמאמה
לכ םע ןחלושהמ הפמה תא םיכשומש ,ךתוחא לש םידליה תמועל דמגתמ
.המיסקמ תוינניח ןימב ,םילכה
ךיא תעדוי תוחפל תא םש .תויוולה...מ אקווד תינהנ ךמצע תא תאצומ תאו
תוטמוקמה םהינפ םע םילבאה לכ ןיב .רדהנ ךילע בשוי הזה בצעה .גהנתהל
וז המ ,לכה ירחא .ןוסאפב תטלוב תא ,תומודאה םהיניעו ,תוטחממה ומכ
תיחמומ ירה תאו .ימוימוי השעמ אוה יכבה ךלצא .ךילע ןטק ?היוולה
.תוקד ךות ,תועש לש יכב ריתסהלב
.יושנ לבא .םיסקמ והשימ תשגופ תא .יסחי .רשוא לש הדוקנ העיגמ זאו
.םלועמ היה אל וליאכ - המרח דע וילע תמחלנו 16 ליגב תעדיש המ לכו
ךל םיבושח יכה תונורקעה לע תרתיוש .ךל הרוק הזש הנימאמ אל תאו
.תייה המו תא ימ תחכוש תא .ךיילא קר תנווכמש הבהאו תונמאנ :םייחב
םילימ .םילימ .הז תא ךל ושע םילימ ,ללכבשו .הפי תורפסו הריש תבהאש
.תעמוש תאש םישולקה םיצוריתה אל .תויתימא


יתשיא לש ירטה רבועה הז .תא אל תאז


הפי ארונ תרפאתמ .הארמה לומ ,תיבב תבשוי תא ובש ,הזה עגרה תא שי
לש הזורא הנתמ ומכ תיארנ תא .ךלש הפי יכה ,תלכתה הלמשה תא תשבולו
קבחל ךל רוסא ובש םוקמב .הזה יושנה תא שוגפל תכלוה תא .תדלוה םוי
ןמרבו תוהובג הריב תוסוכ יתש ירוחאמ םיאבחתמ םתאש ןכיה .ותוא
איבי אל הז :עדוי ןמזמ רבכ ךלש עדומ תתהש המ תא תטלוק תאו .יטרקסיד
תביבח .היסנמגה לש החטבהה ,הפיה ,תרשכומה ,תא .םוקמ םושל ךתוא
תוקד תא םיתוש םכינשו ,הזה יושנה םע תבשוי תא .םירומה תווצו להנמה
תוכפוה ,"רתוי ךל עיגמ" ..ולאה תואשילקה לכ םואתפ .שקב ךייח
.שיש המ וישכע יחק .םירשפתמ םלוכ" ,רציה ךל הנוע ,"לבא" .תואיצמל
וא תא .רדסב אל ןאכ ימ תעדל ךל השק לבא ."םייחהמ רבכ ינהת ,לזאזעלו
..אוה
תבשוח אל תא ,ותשא לעו' :תלאוש ,תבהואה ךתרבח ובש עגרה עיגמ דימת
םצעבו .ךלש תודרשהה קבאמב הקוסע תא יכ .תבשוח אל תא .אלו '?ותשא לע
:ךל רמוא אוה רשאכ ץחומה בצעב המשאש וז איה .התוא תאנוש תצק תא
םוי ךל היה קוידב .בושח היה הז ךל יכ ."םויה אובל לוכי אל ינא"
.רשקה לע דובעל תאז לכב וטילחה םה יכ ,ןוירהב בוש ותשאש וא .תדלוה
?רחא המ ,וליאכ .'רחא והשמ הז ךתיא ,יושנ ינא התיא' :הזה טפשמה וא
וגאדיש ?הלילה לכ ךתוא וקבחיש ?ךילא ובייחתיש הווש קיפסמ אל תא יכ
?ךל


?רזייחב וא הייצרקב רבודמ םאה


הרוחבשכ :םכינפל איה ירה ,תישנל תירבגה תוהמה ןיב הקשה תדוקנ שי םא
זא םג ?ןתחתמ רוחבשכו .תונבה ברקב ,לע לא תוקסונ הלש תוינמה תנתחתמ
.תונבה ברקב .ןוכנ ?הפיא .תוקסונ ויתוינמ
ליחתהש ןושארה יושנה ,תוחפל .הלש ןושארה יושנה תא חכשת אל תחא ףא
.תונשקעב ,שממ התיא
גוחה הזש ,ןוחטבה ידומיל תא יתלחתה קוידב .םינש עבראכ ינפל הרק הז
ןה ,"הא" :המיזמה תא ופשח רשי ,ילש תורבחה לכ .םירטייפ הברה יכה םע
תע התוא דעש ,תמאה ."?לרנג ךל דוצל תכלוה תא" ,תעשעושמ הבג ומירה
החדהבו קנרפ הנאילופ לש רישב ומכתסה הנגהה אבצ םע ייתויווח לכ
תוארל יתיצרש ןורחאה רבדה עודמ ןיבהל היה רשפא ןכל .תוניצק תמלשהמ
.מ"לא הזיאל יתוא שדקמ ןובנ דג יאבצה ברה תא הז םיניעה לומ
ןופלטה תא תחקל רהימש ,ריכב ןיצק ,'ד תא יתרכה וז תיבויח השיג םע
לבא ,םייחב ילש קיקה אל הז תוערב רוגל .היהיש .יתרמא אלימ ,ונ .ילש
.תדלומה ןעמל םישוע אל המ
,"דחא 'ד הזיא רשקתה" .תירטסה .וקה לע ילש אמא רקובב עבשב תרחמל
ששב םג רשקתה אוה יכ ,אל ?ףרוטמ אוה ,ידיגת" .חטשהמ החוויד איה
."יצחו
."בהואמ הארנכ אוה .ףרוטמ אל אוה" .יתינע ."אמא אל"
רבודמ םאה יתצעייתהו ,םיניצקב ןיבמש דחא ,דידיל יתגייח דימו יתרגס
?סיפ ןומ 'ץאקה הפיא .רזייחב וא היצרקב
אוה ,ןכ ?'ד ?ול םיארוקש תרמא ךיא ,ידידי יתוא עיגרה ,עגר ,עגר
.םידלי השולשו השא ול שי .תיבהמ קוחר תרשמ
יונפ רוחב אוה רקובבו ברעב רשקתמש רוחבש ןיטולחל רורב היה אקווד יל
.יתיעט זא .ץצומ תביחתל םילותיח תפלחה ןיב תאז השוע אלו .דואמ
.הרוק
זגרתהל אל יתדמל םג ,תונוכנה תולאשה תא לואשל יתדמלש קר אל ,זאמו
.ןהמ עשעתשהל וליפאו ,תובושתהמ
?וקב תוערפה תירבעב הז המ


הצמתמ ולאב ילש ןויסינה .םיאושנ םירבג םע םינמור לע ץעיילמ יתונטק
.יתמשאב םג ,ויתובקע ומלענ זאמו ןתחתה ילש יגולותימה סקאהש ךכב
רבד לכב ומכ ,הבהאב ,םייתש רפסמ תויהלמ תענמנ ינא ,תינשוכר יתויהב
םע םג ןווגל המל ,םיקוורמ קיפסמ תעמוש ינא הז תא ?םיצוריתו .םייחב
ןלהל ,רוביצל תורישכ ,ינומכ ןלוכ אלש יל עודיש ןוויכמ ,לבא ?םיאושנ
יעדת ,יושנב תלקתנ רבכ תא םאש ידכ ,םיאושנה לש חתפמה יטפשמ בטימ
:החיטבמ .וקסיד היהי .(ותשאל ותוא חולשלמ ץוח) ותיא תושעל המ


תא תרמוש דוע תא ,ידיגת .יתשאל ןמאנ דואמ ינא -יגולותימה סקאה
?םתוא תשבול תא ,המ ?ונתורכהל יעיברה הנשה םויב ךל יתינקש םינותחתה
!יל יארת
.הטימב דחי ונל היה בוט המכ תרכוז ירה תא ,ךל תפכא המ - סקאה
?תוכנ ,הז המ ,יושנ ינא םא המ זא
אל ,ךל רמוא ינא .ףסכ הבמי .רושיגל ונכלה רבכ -םיכילהבש הז
.שרגתהל םלתשמ
הז תא תושעל יתלוכי ךיא .רעטצמ הז המ ינא ,וי -יטלחה יתלבה
יכלתו ךלש םירבדה תא יפסאת :תירבעבו) ?ללכב הזל ונעגה ךיא ?יתשאל
.(עגעגתמ ינא המכ הל רפסמו יתשאל רשקתמ דימ ינא .התיבה
?ךלש םירבדה לכ תא תפסא ,ונ -שוליב ירפס ידימ רתוי ארקש יושנה
:תירבעבו) ?םינותחתה תא תשבלו ?ברגו ?דחא ליגע םע תאבש החוטב תא
.(הלש הטימב הז תא ונישעש עדת איה םא יתוא גורהת יתשא
.ךלש ףוזישה וק תא תוארל רבכ תמ ינא ?יניסמ תרזח -ינופלטה רבחה
םירוהה לצא היהת יתשאשכ תבשב אובא ינא ?ילב וא םע םש תפזתשה
.(אל םלועל :תירבעבו)
לבח :הבושתהו) ?יילע תעדוי אל ךלש תורבחהמ תחא ףאש ןוכנ -ןדשחה
.(יילע הנטק ו"טאנ תצופת .ןמזה לע ךל
ךרדב רובעל הלוכי תא .קסדב דחא ףא ןיא רקובב עבשב -יאנותיעה
.האב תא ימל הסינכבש רמושל ידיגת לאו .קטוקסידהמ
.לילגב דיסא תביסמב ןטק םוליצ הזיא הפ יל שי -תונותיעה םלצ
הביסמל לילגה בוחרב שוטנה שרגמל אובל ,תרמוא תאז) ?אובל הצור
(...הנטק
דלונש הז) .הטימ התואב םינשי אל םינש רבכ יתשאו ינא -ןשיחכמה
.(יל טלפנ .בל יתמש אלו רוכיש יתייה .הרקמב שממ הז ,דלי ונל
התכב ילש תמדוקה תבהאמה לש אמא .יתוא בהאת ךלש אמא -יתחפשמה
.(החמשמ לבא .התכב .ןכ) .הלש תבה תא יתבזעשכ שילש תועמדב
םיאבשכ השיערמ ןיידע איה ?היח דוע ךלש הבלכה ,ידיגת -ירטינמוהה
.(ךומכ םישנא רקיעב .תכשונו תטעוב היח ילש הבלכה :הבושתהו) ?ךילא
ירה ,חיטבהל יל תפכא המ) .יילע - יי'ג.ידה - ינתחתתשכ -בידנה
.(יילע קרו יילע התמ ירה תא .םעפ ףא ינתחתת אלש םיעדוי ונינש
הצור .רקובה יל רמא ילש ןטקה ןבה המ עומשל תבייח תא -יהבאה
??ולש הנומת תוארל
.הדיל רדחל ךרדב יתשא .עיגהל לוכי אל ינא -ליעיה
אובל חיטבמ ינא .סקסב זכרתהל וישכע לוכי אל ינא -הרזיגה דקפמ
.הגיסנה ירחא
רחמ...ץופקא ינא .ךלש תיבה דיל הינח יתאצמ אל -קוחה רמוש
יתלוכי אל זא ,ריכמ ינאש והשימ ךלש תיבה דיל יתיאר קוידב :תירבעבו)
.(וטואהמ תדרל
לע הפ יתשא :תירבעבו) וקה לע תוערפה שי !עמוש אל ינא -שריחה
.(ידי


לכשה רסומ ,םויסלו


תא זאו .םלועמ הבהא םש התיה אל וליאכ ללחב גגופתמ .רבוע הז ,ףוסב
לכ לע ביבסמ תלכתסמ תא .םעפ ףא ,בוש תאז רובעל הצור אל תאש תעדוי
רשוא לכש תעדוי רבכ תא .ןהילע תמחרמו הזה רקשב תויח ןיידעש ולא
.תורחת אלל ?סיציקב ורמא ךיא .ריחמה םגו .ינמז אוה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
התלמידה
סילוי יבצ

התלמידה
סילוי יבצ

בול פגיעה
לפא היאמ

כל הבחורים אותו הדבר
ןרהא ןב לבזיא

למה לסבך?
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
30/6/00 22:49
חחרפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
שימג רירש אוה בלהש רבתסמ :(ינפל ,ינפל) הז לע רמא ןלא ידוו
...דאמ


הנושאר הבוגת םע ךל יתבשה ,יתא הנה זא
יושנה תלאשל יביסמש יואר ילוא לבא .ידמ הנטק הרימא וז זא
.ינורקע ירסומ ןויד םג חתפי ,האושנהו
?הזה קיתה ימ לש ,אל ,ןכ


.הלאכ תואושנ םג שיו תמאה תא םירמואש םיאושנ םג שיו


אל לבא תרחא השא םע םיכלוה ,הלא יכ ,יושנ 'דש ךלזמ ,יתאו
...תחא ףא ליבשב הרזיג'תו ה'רבח'ת םישטונ
חחרפל וביגה
 
 
1/7/00 9:29
קתבמה ו'ג :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
דחאה ורבעמ אצמנ אל רשואה .ךל ורפיסש המ אל הז ,יתא ,םייחה
ינשה דצה תלחנ וניא ירמגל יכבהו (םיאושנה) סרתמה לש
תוללמוא תוקוור לש ,ןבל רוחשב םלוע תטטרשמ תא .(םיקוורה)
לע ךוסנ ידימת ךויחש תואושנ תמועל ,ןתודידב לשב תובביימש
ןיינעו קופיס םיאצומש תוקוורו םיקוור הברה שי .ןהינפ
רבדה םהל הרק ךיא םיניבמ אלש סולפ םיאושנ ןומה שיו .םהייחב
ןמסדנל ילינ לש הלועמה רמאמה תא אורקלו בושל השקבב) הזה
.("רובעי הז הנותחה ירחא"
.תויקאינמ םישנ םג שי .עודי ?םיקאינמ םירבג שיש הז
שארמ לחה .םינרקש לש םע ונחנא ?םיבעותמ םינרקש שיש הז
.םימיהדמ הז המ הלאה םייסנכמה") תובוטה תורבחב הלכו הלשממה
.("ךתוא םינימשמ אל ללכב
ותשא תא בוזעיש .יושנ רבגמ הרוחב לש תויפיצה ןהמ איה הלאשה
שוגיר וא/ו תינימ היווח ךל קפסיש ילוא וא ?הנעמל וידליו
?אל ותו ,ילאוטקלטניא
אל תויגוזמ םהלש הלצהה שרק תא דצהמ ןמורב םישפחמש םירבג שי
.הבוט
יצחו ששב םירשקתמש אבצ יניצק) וגאל קוזיח םישפחמש םירבג שי
(לשמל ,רקובב
וזיא םישפחמ םהו ,םהיתושנמ תוומ דע םיממעושמש םירבג שי
.השקה תואיצמב רוא תדוקנ
.ינימ לכ שי
האור תאש ןיבמ ינאו .גיצהל הסנמ תאש הממ בכרומ רתוי םלועה
םימיבו הפוחל תחתמ ,דבלב תחא הדוקנב ןומט רשואה לכ תא
.הככ אל שממ שממ שממ הז לבא ,הירחאש
.םיללמוא - םיאושנה תוגוזה בור
תוירחאב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 17:43
יתא :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
תייה אל םייחב .םיניצקה לש וגאל רשאב קדוצ התאש המכ הא-וה
אבצ תא ךירצ אל ,יל ןימאת .תומחלמב ונילע ןגמ ימ ןימאמ
תורוחב המכ םע יתוא קיפסמ .ל"הצ לע םייאל ידכ הירוס
.קוחרו ,וחרבי םהש ידכ יתומכש
ונל ראשנ דוע המ .תונהל תצק ןת ,עגר - תובביל רשאבו
םיקינקיפל תוכלוה ןלוכ תבשבשכ בביל אל םא ,תוקוורה
עיקשהל תוכירצ ונחנאו ,קראפב םיינפוא ילויטל וא םייתחפשמ
.ולש היורצ לש שדחה רפסב ונמצע תא
הברה ינא וישכע .הדות ?תורשואמ אל תואושנש תרמא ,עגר לבא
.(ידי לע והשלכ לכסותמ יושנשכ אל .דבל אקווד) .תרשואמ רתוי
יתאל וביגה
 
 
1/7/00 22:24
קתבמה ו'ג :תאמ
תונהל תצק ןתל הבוגתב
תא ריכמו ל"הצב ןיצק היה קתבמה ו'גש תחכש ,הרקיה יתא
?דואמ בוט הרוחסה
.ול עיגמ - הנגהה אבצ ירוביג םע קסעתמש ימ לבא
בותכל םילוכי םה תוחפל .בשוח ינא ,םירקור רבכ ףידע
.רמגיי לכהש ירחא ריש ךיילע
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
31/5/02 10:48
רותרא :תאמ
תונהל תצק ןתל הבוגתב
תונוז ינב לש םיטרס
רותראל וביגה
 
 
1/7/00 21:55
ימענ :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
ךתיא המיכסמ
יושנ רבג םע םישגפימ לש אשונב הניבמ אל ינאש הזמ ץוח
קותשא ינאש ףידע זא
ימענל וביגה
 
30/6/00 23:03
יהשימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


יל שיש המ לכ ,בוש הדגבנו ול החלס ,הלעב ידי לע הדגבנש ימכ
ךגוסמ םישנל דיגהל
.ךוניח תורסח חטבו .רסומ תורסח ןהש
לע וליפא ,התוא אוצמל ידכ לכה ושעי ,הבהאו רבח ואצמ אלש םישנ
.המלש החפשמ תסירה ןובשח
ךמצע תאו ךלש הבתכה לבא .תחא לגר לע אשונב ןודל רשפא יא
.דואמ ער םיחירמ
יהשימל וביגה
 
 
30/6/00 23:15
חחרפ :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
אל וז לבא .םרוצ ןובלעה ,השק באכה .ךב עגפו ךל ביאכה ךלעב
.הבתכ איהש המל רושק אל הז .יתא


םג ילוא ,ול תחלס םא .ךלעב תא הז ,םישאהל והשימ ךל שי םא
.ךמצע תא תצק


תררועמ איהש .הדיגב לע החילסב שיש םיאארונה םירבדה דחא
םא זאו ,דגוב בוש אוה...הבוגתב זאו ,דגובה לצא םשא תושוחת
.תינבת תויהל תכפוה וז ,בוש ול םיחלוס


םישעמה דחא םה ,תיביסולקסקא איהש תרגסמל ץוחמ ןימ יסחי
ת/ןבל תושעל םילוכי ת/דחאהש רתויב םיבילעמהו רתויב םישקה
.תושק רתוי תולאש לואשלו הז תא ןוחבל יואר ,ןכל אקווד .גוזה
(הלקה וז) ?אלש ירשפא הז םאה
(השק הלאש וז) תי/רנטרפל תולגל םאה
(השק רתויה הלאשה וז) ?ףסונ םדאל תולגל םאה


ףוקתל המל זא .המליד גיצמ הלש רמאמהו ךלעב םע הכלה אל יתא
.....ו ךלש לעבה תא יחק .התוא אקווד
חחרפל וביגה
 
 
1/7/00 10:26
ותשא :תאמ
ךל ביאכה ךלעבל הבוגתב
הבהאהש תויהל לוכי .וישכע שממ ךילהתה ליחתמ תיבב ונלצא
.תגגופתמ
(תואכרמ ילב וא םע) קר תורחא םע טטרלפמ הזה בלשב אוה
.טנרטניאב
הממ יתעד תא חיסי אל הז .קשח יל ןיא לבא ,הלוכי ינא םג
.וניניב הרוקש
?ךיא ,ןכ םא .אל וא וילע םחליהל םא ימצע תא תלאוש ינא
?םצעב ,המלו
תושגיר תרזעב .הבהא לע םחליהל רשפא םא ,איה תיזכרמה הלאשה
םשא
.תאזה תולעבה תא ךירצ ימ .תולעב לע אלא הבהא לע םימחלנ אל
לע תולעב לע םחלאש םעט שי םאה .תונדחפ איה רתסב הדיגב
?ןפש
לודג קפסב ינא
ותשאל וביגה
 
 
1/7/00 10:41
קתבמה ו'ג :תאמ
הרוק הז הככל הבוגתב
לש ובל לע המחלמה .ידיספת - ימחלית אל .דואמ טושפ הז
שבתשה המ אוצמל ידכ .ךל המדנש יפכמ רתוי הטושפ רבג
,םימעפה בורבו ללכ ךרדב ,םש .םכלש ןימה ייחב יליחתת
.הבושתה
?םכתורכהל הנושארה הנשב ומכ תורידת התואב םיניידזמ םתא
(אלש ןבומכ)
ינא ,םידלי שי ,הריירקה ,עדוי התא ,םייחה יכ) ?אל המל
(יתוא ןבצעמ אוה ,הפייע
רבג .ןכש ןבומכ) ?הז ללגב תינימ לכסותמ בבותסמ אוה םאה
שפחי דימת אוה ,תיבב רתוי ול ןיאש המו .רבג אוה רבג אוה
(ץוחב
אל ,ךלש טסקטה יפל) ?ןודינב והשמ תושעל הצור תא םאה
(םישק תוקפס ךל שיש וא תרתיוש הארנ .חוטב
.תולקב תכלל ול םינתונ אל ,והשימ םיבהואשכ :םוכיסלו
תוחפל ,ףוסב םידיספמ םא םגו ,ךרד לכב וילע םימחלנ
.ןתינש לכ ונישעש השוחתה םע םיראשנ
הז .רבד םוש רוזעי אל ,רתוי ךתוא בהוא אל אוה םא ,יניבת
סקסב רוסחמו המימשמ הרגיש לש ןיינע קר הז םא לבא .קרפתי
םעזה תא םיריאשמ םאו םיעיקשמ םא - ליצהל רשפא זא ,קפסמ
.הנישה רדחל ץוחמ לוכסיתה תאו
ךכ רחא הרוק המ םיאורו סקס םימזוי .הברה .םיניידזמו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 11:20
תנע :תאמ
ידיספת - ימחלית אלל הבוגתב
ךייח הלא לבא ,יתוא המיהדמ ךלש םייחה תייפוסוליפ כ"דב
.ברעתהלמ יתנוטק
רבגש קפס ןיא .םירבדהמ קלח םע םיכסהל תצלאנ ינא ,םעפה
המ הנשמ אלו ןויזה תא שפחי אוה הזככו רבג אוה רבג אוה
.ולש תוכלשהה ויהי
לכה אלש תויהל לוכיו ,השא איה השא איה השא םג לבא
הנשב ומכ םיבכוש אל םהו ןכתיי ...הטימב קר הצמתמ
ךיא לע הל אימחהל חכש אוהש תויהל לוכי לבא ,הנושארה
לוכיו תיסקס איהש בשוח אוה המל הל דיגהלו ,תיארנ איה
הנשב היהש ומכ רזחל קיספהו סחי תתל קיספה אוהש תויהל
.םתורכהל הנושארה


,הנוכנ דואמו תיניצר דואמ תינורקע הדוקנ ךיירבדב שי
?הדוקנה לכ וז םאה לבא
תנעל וביגה
 
 
1/7/00 11:28
קתבמה ו'ג :תאמ
ידיספת - ימחלית אלל הבוגתב
?ללכ ךרדב ךתוא המיהדמ ילש םייחה תייפוסוליפ ?תמאב
היח .םלועב הטושפ יכה ילש םייחה תייפוסוליפ !?המל
לע רמוש הז .דואמ הברה .סקס הברה השעו .תויחל ןתו
קופיסה לע ,הבשחמה תולילצ לע ,האנה הרזיגה לע ,רשוכ
לש ותובישח לע םירקחמ הברה ךכ לכ שי .ישפנהו ינפוגה
יארוק ןיב שי חטב .וילע רגנסלמ ללכב יתנוטקש ,סקסה
םירקחמה םע םירתאל םיקניל רגשל םילוכיש הלאכ תוננב
.םינוכנה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 11:54
תנע :תאמ
ו'גמ תנעלל הבוגתב
.הרוחב ינא .הטושפ תחא הביסמ יתוא המיהדמ איה
,שגר םע סקס תוצור (ןקלח תוחפל) עודיכ תורוחבו
תוחפל) תרמגש היינשב הדאתמו ףדנתמ שגרה ךלצאו
.(...תפייזש שגרה


.הצרת קרש המו יתועמשמו ינויחו בושח סקס ,קפס ןיא
ילצא םיעצמאה תא תשדקמ הרטמה ךלצא לבא .המיכסמ
...יתומכש תיביאנ .אל
תנעל וביגה
 
 
1/7/00 22:27
קתבמה ו'ג :תאמ
תנעמ ו'גלל הבוגתב
יא שגר ילב ?ץימשהל המל .יתימא שגר הצור ו'ג םג
,הלועמ הקינכט .בוט רומגל הרוחבל םורגל רשפא
.שגר ךירצ .קיפסת אל ,קתבמה ו'גל שי התואש
.תיתונמא הריואו .תיטתסא הביבס ךירצו
שגר לש תונוט לבקל הלוכי דחא הלילל השא םגו
.אל שממ .ףייוזמ תויהל בייח אל הזו ,םוחו
הדבועהמ ץוח ,םירוחבל תורוחב ןיב לדבה ןיא
רתוי הבושח הבהא"ש רמולו רקשל תוטונ תורוחבש
."סקסמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/7/00 9:27
תנע :תאמ
שגר הצור ו'ג םגל הבוגתב
...יריקי
הבושח רתוי הבהאש תורמואו תורקשמ אל ונחנא
,סקסמ
סקסש תונימאמו תונווכתמ ,תורמוא טושפ ונחנא
.בוט רתוי הברה ,הברה ,הברה אוה הבהא ךותמ
תנעל וביגה
 
 
2/7/00 10:52
ימענ :תאמ
שגר הצור ו'ג םגל הבוגתב
םיבושח םהינש
?אל
ימענל וביגה
 
 
2/7/00 11:22
קתבמה ו'ג :תאמ
שגר הצור ו'ג םגל הבוגתב
.תקדוצ ימענ .םיבושח םהינש
סקס ילב הבהא :רוחבל ןכל םינתונ ויה םא לבא
וא
הבהא ילב סקס
,הז וא הז וא היה הזש חיננ
?תורחוב ןתייה המב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/7/00 14:21
ימענ :תאמ
תקדוצ ימענל הבוגתב
רוחבל הלוכי אל
םגו םג
אלימב הככ םג הזו
?אל
ימענל וביגה
 
 
2/7/00 15:02
יול הבוהאו ימע :תאמ
תקדוצ ימענל הבוגתב
םאה ?םידגוב םה המל ,םידגובש םישנאה לכ
?םגוז ינב תא רתוי םיבהוא אל םהש ינפמ קר
.אל
.היהש המ אל רבכ סקסה יכ
תורבח לע היונבו הקזח םימעפל הבהאה
,תונורכזו תויווחו םיפתושמ ןיינע ימוחתו
..תראשנ איהו
אל ,םיסנמש המו .היהש המ אל אוה סקסה לבא
בלה תוקיפד תא רבכ ןיא יכ .רזוע שממ
..ןהה
בלה תומיעפ תא ,ןתוא םישפחמ םישנא זא
.םיאושינה תכרעמל ץוחמ ,תוצאומה
ונחנא לבא ,תאז תושעל אל ונרחב ונחנא
רתוול םילגוסמ אלש הלאכ שיש ןיבהל םילוכי
.םישוגירה לע
.ינלבוס תויהל ךירצו
ןיב ןייוצמ סקס םימעפל שי הרקמ לכבו
הכישמ קר ,םהיניב ןיא רבכ הבהאש תוגוז
.תיזיפ
...סקסה לבא ,הלודג הבהאה םהבש םירקמ שיו
.וילע רבדל אלש בוט רתוי
יול הבוהאו ימע
יול הבוהאו ימעל וביגה
 
 
2/7/00 18:00
ימענ :תאמ
.םואתפ המ ?םגו םגל הבוגתב
יתוא םתנבה אל
הדיגב לע יתרביד אל ללכב
הז לע יתרביד
לכהמ שיש
וא סקס ילב הבהא וא רוחבל ךירצ המלו
הבהא ילב סקס
ימענל וביגה
 
 
1/7/00 17:29
יתא :תאמ
ו'גמ תנעלל הבוגתב
םא ההות ינא לבא .עשעשמ התא ללכ ךרדב ,תמאה ,ו'ג
םילדג ונלוכ .לכל הפורתה אוה סקסש ןימאמ תמאב התא
הבירמ ירחא ןושיל םיכלוה אל'ש ולאה םירופיסה לע
לככ רמגנש בושיי .'חוכיוה תא םיבשיימ אלש דע
ןוכנה רבדה תמאב אוה סקס םאה לבא .סקסב הארנה
ותמשנ יקמע דע בלענו םעזמ חתור ךגוז ןבשכ ,תושעל
דיגהל שייבתהו לכה םינפה אוה ,לשמל הנש יצחש רחאל
אל שממ היהנ לכהו רדסב היהי לכהש בשח אוה יכ
ילואש וא ,תוצפל לוכי רתויב בוטה סקסה םאה ?רדסב
רוזחל ,דיגנ ,רתוי קומע ,רחא והשמ הפ ליעפהל שי
ינב ,ךל הריכזמ ינא ,ונחנא ?רשקה לש תוימיטניאל
.תוירטב לע םירוטרביו אל .תושגר םע םדא
יתאל וביגה
 
 
1/7/00 22:20
קתבמה ו'ג :תאמ
ו'גמ תנעלל הבוגתב
,בוט סקס אלא ,סקס םתס אל .הבושתה וז סקס
ומכ .המיאתמ הריוא םע .הזע תיזיפ הכישמ וסיסבבש
.ולטסוק סיבלא תצק .ןיי תצק .רוציל עדוי ו'גש
.תרוטק
םיווח ויה םיגיהנמ רתוי םאש קפס לש ץמש יל ןיא
תולוועו תוומ תוחפ םיאור ונייה ,חבושמ סקס רתוי
ונביבס
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
22/11/00 9:31
Gismo :תאמ
ידיספת - ימחלית אלל הבוגתב
"לכה אל הז סקס לבא" תורמואש םישנ יתוא תומיהדמ
? סקס לע אל ? םירבדמ ונחנא המ לע
תא םחנמ ינימ יוכיס רסוח לש בשוחתב בבותסמש רבג
? וזה הרימאב ומצע
.... תויוטש
,הפיע השיאהשאל םולכ ותוא ןיינעמ אל קפוסמ אל רבג
,הריירקב הקוסע איהש אלו
.םולכ אלו םייחהו סובהו םידלייהש אל
םירבד םתוא לכ םע סקסל ךרוצה תא שיגרמ אוהש ומכ
ותוא תא גוזה תבמ הפצמ אוה שארה לע ול םיבשויש
.תושעל המ אצמי רבכ אוה זא אל איה םאו .רבדה
Gismoל וביגה
 
 
4/8/00 2:51
םתח רואיל :תאמ
ידיספת - ימחלית אלל הבוגתב
,ו'ג
ייחב אקווד ליחתהל הכירצ איה שבתשה המ שופיחה תאש המל
לע ול ןיא ?ותוא תממעשמ ותיא הלש תרושקתה ילוא ?ןימה
וא טרופס יפסומ אורקל הכירצ איה ילוא ?התיא רבדל המ
?הקיטילופ
תבבוח איהש םיאושינ תונש X ירחא םהל ררבתה ילוא
לש םיטרצנוקל הכילה קר םלוח אוהו םינוינקב גניפוש
םע הליג אוהו ןברוחמ תלשבמ איה ילוא ?תיסאלק הקיסומ
?הטימהמ אקווד ליחתהל המל ?םעט ןינא הז המ אוהש ןמזה
לבא הטימב םימייתסמ םישנו םירבג לש םיסחי םימעפ הברה
.םש םיליחתמ םה חרכהב אל
םתח רואילל וביגה
 
 
1/7/00 12:41
חחרפ :תאמ
הרוק הז הככל הבוגתב
"קר" םישוגיר םייתניב שפחמ אוה ,תרמוא ליחתמ הז
תולעבה לע םחלהל םאה תלאושו (רוקמב אל תואכרמ) טנרטניאב
....ןפשה לע


אלש השא םע םיסחיל רבעמ וישוגיר םוחת תא ביחרמ אוה
ןוויכמ) ןפשהו ,ולש םילעבה איהש הנימאמש ,ותוא תדבכמ
אל קאינמה (תרמא ךכ - ןפש אוה טנרטניאב טטרלפמ אוהש
.ןוסא ןכא .ךשוכר אוהש טלוק


.שוכר םע םיפתושמ םייחל ךרע שיש הנימאמ ללכב תא ,ותשא
םסרכמו עלסה יווגח ןיב יחש הזכ ךא ,םנמא בנז ילב שוכר
?ללכ ךרדב


םויקה תולובג תא ץורפל הסנמ ללמואהש קפס ללכב ןיא
.ךדיצל שוכר תויה לש ללמואה


רבכ ןיא הבהאו םירכומו םינוק שוכר .ךשוכר לע יקבאית לא
היהי ןיינעמ - םיקבאנ אל ללכב תרמוא תא הז לע יכ -
?ותוא תשכרש ינפל רשוושידה תא םג תבהא םא ןוחבל


ותוא תבהוא תא םא ינחבת ,ךגוז ןב תא ידבכתש ךכב יליחתת
.ךתולעבבש שוכרכ אלו גוז ןבכ ךדיצל וייח תא יגלטקתו


תויזטנפב קפתסי אוהו םישגרמ םייח ול והיהי ילוא זאו
.טנרטניאב םיטוטרילפבו


?המצע תא המישגמה האובנ וז םאה ...ליחתמ הז
חחרפל וביגה
 
 
8/7/00 9:15
:תאמ
הרוק הז הככל הבוגתב


,ןה הפיא ,חא
םמורב טלחהב ןה תולאשנש תולאשה,הרקי יתא ?ןהה תורוחבה
וא תוקוור ,ןכלוכ המל :לאוש ינא לבא .םיסחי לש
רזחוי ?הפיה יחשה תיב רעיש תא ונתיאמ תולזוג,תואושנ
ירוקז יקוש תאמ !רתלאל רעישה
?ןהה תורוחבה ןה הפיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/7/00 9:49
Estee :תאמ
ךל ביאכה ךלעבל הבוגתב
(השא וא רבג) םדאלש וא .הדוקנ . תו/םיאושנ םע קסעתהל רוסא
םיקשח םירצי לש לבז תיקש ונחנאש וא ירסומ הרדש טוח שי
שי שונא םלצ לבא......תודידבמ דחפה ןימל קשחה .םידחפו
אל ,ח"עב יפלכ) םיינמוה תויהל םירמייתמ ונחנא ?ןופצמ ?ונל
םיכרעה החפשמל עגונ הזשכ המל ('וכו ,םיטסישפ אל ,םיינעזג
תמאב הז לותח לע ןבא קורזל וא יברע בילעהל ?םישטשטמ ונלש
???????החפשמ לש םייח סורהלמ ( תיעמשמ דח)עורג רתוי תמאב
תפכא תויהל ךירצ הז המל -יתא לש טפשמל ירבד תא תנווכמ ינא
.........(ותשאמ)......יל
טוחו םיכרע םכל שי םאו םדא ןב תא םא ,ךל תפכא תויהל ךירצ
.אוהשלכ ירסומ הרדש
תושגרה ,והשימ םע תונבל הצמאתה איהש םייחה המל
לותח וא בלענ יברעמ םיבושח תוחפ (ולש םידליה),הלש
ונל ןיא הידעלבש ,תישנה תוירדילוסה םע המו ???????עוצפ
.תווקל המל ללכב
החפשמו תויגוז ןימל רושקש המ לכבש ונלגרתה םיינוליח םייחב
בתוכש דחא דאמ םסרופמ ררושמ הריכמ ינא ."רחא" רסומ שי
ליבקמבו םינש רבכ תוצירחב 'וכו תיחשמה שוביכה דגנ םירמאמ
םימעפל)ףוסב ןתוא קרוז םגו ויתודכנ תויהל ולכיש תונב לגשמ
(הלודג תוירזכאב
וזה הדרפהה ?ולש םירמאמה תא בתוכ אוה "רסומ" הזיא םשב זא
- םילודגה םיגיהנמהו םירצויה לכל -תירבג תוברתל תכייש
תוגהנתה לע וחלס - ןייד השמ דעו ןילפ'צ ילר'צו וסאקיפמ
.תותיחש וז תותיחש וז תותיחש לבא .םישנ יפלכ תתחשומ
.דאמ השק הזשכ םג .םימודא םיוק ומצעל ןמסמ םדאש םיבצמ שי
וליחתה יתיא םגו (30 תב םיישדח דוע)הקוור ינא םגו
םדאה רתומל ,ןחבמ והז ילוא לבא ,םייק יותיפהש ןוכנ.םיאושנ
.המהבה ןמ
Esteeל וביגה
 
 
2/7/00 10:03
תנע :תאמ
.הדוקנ .םיאושנ םע קסעתהל רוסאל הבוגתב
.יותיפ לע ןאכ רבודמש תבשוח אל ינא
םורתי רשקה םא תוטילחמו םיבשוח תושועש תורוחב לע רבודמ
..ןהיתויפיצ לע הנעי אוה םאו בוט ןהל השעי אוה םא ,ןהל
רבכ ונחנא ובש תונבה ונלוכ ייחב בלש עיגמ ..רוזעי אל יכ
?ונתיא ןתחתי אוה םאה ...יושנ רבגו ,ןתחתהל תוצור שממ
העיגפ ינפמ תונסוחמ היהנ םאה ןכ םאו ?יתמ ...ןכ םאו
...ונב דוגבי אלש המל ונתיא דגב אוה םא ירה ,תידיתע


תאצל אל וא ןכ לש םילוקישה תכרעמב ,יתא םע המיכסמ ינא
ותשא לע היהי המ הלאשה סנכהל הכירצ אל יושנ רבג םע
לע תוירחאה תא חקי אוהש .ולש ,וידליו ותשא םה ..וידליו
.אשונה
?ילע היהי המ אוה ןובשחב חקלהל ךירצש ידיחיה לוקישה


לכתסהל ךירצ םימעפל ...טקרוק ילקיטילופ אל הז םא החילסו
.ףוצרפב תמאל
תנעל וביגה
 
 
2/7/00 10:26
Estee :תאמ
.הדוקנ .םיאושנ םע קסעתהל רוסאל הבוגתב
לש היינח תומוקמ סופתל ,םירוויעל לגר םישל תנמזומ תא
םיפויתא בילעהל,סובוטואב ןוירהב השאל םוקל אל ,םיכנ
ליערהל ,םיחירסמ םהש ללגב םיאודב , םירוחש םהש ללגב
יכה הרבחה לש לעבה םע ןיידזהלו ,םיצע רוקעל ,םילותח
םידליהו השאהו םיישונא םיכרע ןיא רסומ ןיא .ךלש הבוט
חקליהל םייוארה םדא ינב אל םה , ולש קר םה והשימ לש
םדאה רתומ.....ךלש רשואל ףגנ ןבאמ רתוי אל םה ,ןובשחב
יחי ,ינסרודה ,טלחומה םזיאוגאה יחי.....ןיא המהבה ןמ
ביבא לת יחי ,םיתחשומה םייטסינודהה םייחה
הדימלתה ,ךלש תבה תויהל הצור יתייה אל ......תניידזמה
.ךלש רבגה וא ,ךלש הנכשה ,ךלש
Esteeל וביגה
 
 
2/7/00 11:40
ןהכ זעוב :תאמ
.הדוקנ .םיאושנ םע קסעתהל רוסאל הבוגתב
.דואמ .תיארפ הרוצב תפחסנש ששוח ינא ,יתסא
םשש םדאל ,ותשא אל איהש השא םע בכושש רבג הוושמ תא
ספותש הנוז ןבל ?םילותח הנעמש והשימל ??רוויעל לגר
?ךכ ידכ דע ?הכנ לש הינח םוקמ
דחפה .ךלש דחפה ישרושב לפטל הכירצ תאש בשוח ינא
."תדגבנ" תויהל
תוירחא תחקל ךירצ רבגה .רתויב תקדוצ ,תנע ומכ ,יתאו
.וייח לעו וידליו ותשא לע
תובייוחמ םוש ןיא ,רשק התיא רצוי יושנ רבגש הרוחבל
.תובייוחמ םוש .ותשאל
וא ןכ ,תניידזמה ביבא לת ןיבל הז ןיב רשק םוש ןיאו
.רשק ןיא שממ .החילס .אל
םגו ,תיטסיאוגא תא םג לבא ,רבדל רשפא םזיאוגא לע
.ןחבמה אצמנ הפיא יולת .ינא
,תיבל ץוחמ םיקופיסו םישוגיר ול שפחמ הלעבש השאו
אלו ןיבהל וא ,לבקלו הז תא ןיבהל .הטלחה תחקל הלוכי
.ונממ דרפיהלו לבקל
?אל ,טושפ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/7/00 12:04
Estee :תאמ
יתסא ,תיארפ הרוצב תפחסנל הבוגתב
קרפל ללכב טושפ אל....ללכב טושפ אל ,אל
חולשל םוקמב ילואו ...טושפ אל שממ שממ....החפשמ
קודבת -תדגבנ תויהל ילש דחפה ישרש תא קודבל יתוא
ךרע הז םאה .םירציב טולשל תלוכיה ישרש תא התא
?רציב טולשל ?ללכב
וידליו ותשא לש ןומאב דגובש רבג לבא ,תרעטצמ ינאו
םיכנ לש הינח םוקמ ספותש יממ יניעב עורג רתוי
דאמ ינאו ....םילותח לע םינבא קרוזש יממ וליפאו
.םילותח תבהוא דאמ
Esteeל וביגה
 
 
2/7/00 14:36
תנע :תאמ
יתסא ,תיארפ הרוצב תפחסנל הבוגתב
תחקול ינא ,ןכו) שורגב היגולוכיספ יל ישרתו
(....יל יציברת הז לע םגש ןובשחב
םיגרוחש ימב ךלש לוזלזהו סעכהש תויהל לוכי
עבונ (תולבוקמו תופי ןהש) ךלש רסומה תומאמ
.הקזח דואמ תישגר העיגפמ
םוקמבו הב דגוב הלעבש התליגש האושנ תא םאה
?22-ה תב ובמיבה תא המישאה ותוא םישאהל


ימ םיעדוי םלוכש יל המדנש ,ררושמ ותוא ,ידיגתו
ןפואב םעפ ךב עגפ (?אל םסרופמ אבא םג אוה) אוה
...ישיא


תונכ תועמשנו תוילנויצומא דואמ ךלש תובוגתה
רבגתהל ,ןהב לפטל יחילצתש הווקמ תמאב ינא .דואמ
....רתוי תחכופמ היארב ךייחב ךישמהלו
תנעל וביגה
 
 
2/7/00 15:30
Estee :תאמ
יתסא ,תיארפ הרוצב תפחסנל הבוגתב
ןיטולחל הז לבא - דאמ דאמ יאלפתת- הרקי תנע
ישיא ןויסינב רושק אל
יתדגבנ אל ,יל עודיש המכ דעו -הקוור ינא -א
רבח י"ע
ללכב םידלי ןיא וילא תנווכתמ ינאש ררושמל -ב
לע ןתוא רובעל ךירצ אל .תואמגוד אלמ םלועה
.םלוע תפקשה שבגל ידכ ךרשב
Esteeל וביגה
 
 
2/7/00 15:37
Estee :תאמ
יתסא ,תיארפ הרוצב תפחסנל הבוגתב
רשק םוש היה אל הזה ררושמל - ףיסוהל יתחכשו
תא ךל סורהל תרעטצמ....יתיא ישיא
....שורגב היגולוכיספה
Esteeל וביגה
 
 
2/7/00 15:09
יול הבוהאו ימע :תאמ
יתסא ,תיארפ הרוצב תפחסנל הבוגתב
!החפשמ קרפל טושפש רמא אל דחא ףא
רתוי שיש (ןוכנ ונבה םא) ןעוט ןהכ זעוב ,ךפיהל
היהש ,םיאושינל ץוחמ ןימ לע לכתסהל תחא ךרדמ
אל תוירחאה תאש ריבסמ םג אוהו .גוזה ינבמ דחאל
וזו .ךמצעב הטלחה תחקל אלא ,רחאה לע ליטהל ךירצ
לאו ,יתריקי ,ךל תתל רשפאש הנובנ יכה הצעה
...תפקתומ ישיגרת


.החפשמב קיזחהל םג טושפ אל .החפשמ קרפל טושפ אל
.תושעל המ .םיטושפ אל םייחה
תא המ רוחבל תורשפאה תא שי ,הרקמ לכב ,ךל לבא
.תושעל הצור
.תישפוחה הריחבה תוכז
יול הבוהאו ימעל וביגה
 
 
2/7/00 18:07
ימענ :תאמ
יתסא ,תיארפ הרוצב תפחסנל הבוגתב
דואמ קייודמ
ימענל וביגה
 
 
2/7/00 11:41
היבוק :תאמ
.הדוקנ .םיאושנ םע קסעתהל רוסאל הבוגתב
םייח תורוצ לע הזה סעכה םא ךמצע תא לואשל הכירצ תא
הלבק יאו סעכ .השלוח לש םוקממ עיגמ ךלשמ תונוש
.לוכסתמ םימעפ רתוי דועו תורובמ םימעפ הברה תעבונ
יקמעמב ?הלאה םירבדה תא תושעל הלוכי אל תאש ןכתייה
םירבד תושעל טקרוק ילקטילופ-הא תויהל התמ תא ךשפנ
לבא ...היהי אל הזש המ לכו טלחומ םזיאוגא ךותמ
םירשפאמ אל ךמצעל תינבש וא ךל ונקהש רסומו םיכרע
בשחתמ םדאכ ,ךממ םיפצמש המ ןיב טקילפנוקב היח תאו
.ל"נה לכ דגנ תכלל ךרוצה ןיבל ,םלשומו בוטו
םינדשחל םתוא תכפוה םימייוסמ םישנא לש תונטקה
המ תא םירחא לע תופכל ןויסינה הוולתמ הזלו םינדחפ
."רסומ" םירידגמ םהש
תא וילעש הזה םזגומה ץעהמ ידרתש ךל העיצמ ינא זא
.םייתימאה םייחב - תאצמנ
היבוקל וביגה
 
 
2/7/00 12:11
Estee :תאמ
?הדוקנל הבוגתב
תוגהנתה וז יושנ רבג םע רשקמ ענמיהל זא ,בוט
ךות יושנ רבג םע רשקב תויהלו השלוחמ תעבונש
םיעגונה לכל םורגל לוכי הזש לבסהו רעצהמ תומלעתה
,תירסומו תיעבט הנובנ ,הצימא תוגהנתה וז -רבדב
םירבדב הנימאמ תמאב ינא .תואירבל.....ךתטישל
.םירחא
Esteeל וביגה
 
 
2/7/00 14:27
תנע :תאמ
.הדוקנ .םיאושנ םע קסעתהל רוסאל הבוגתב
...הרקי תינבצע
םע יקיספתש יאדכ לבא ,ילש םולכ תויהל תבייח אל תא
.תועיבצה ןיינע
.ומצע לש דובכלו רסומל בייוחמ דחא לכ לבא ,דחא לכ
.הדוקנ


תרגסמה תאו וידלי תא ,ותשא תא ךירעמ אל רבג םא
.החילס ?ול גואדל הכירצ ינא זא הנבש תיתחפשמה
סובוטואב םוקל יל אובי אל םאו ילש רסומל גאדאינא
.תודסחתהה םע סלאח ,ילש יתייעב רבכ וז זא הנקזל
לבא ,בוט רבד הז יושנ רבג םע תאצלש רמוא אל דחא ףא
ךרד שי ולש םישעמה לע תוירחא תחקל ןיבו הז ןיב
.דואמ הכורא


תא םג קתבל םיסנמ וישכע ,דבל אל התא ,ו'ג הנהו
....יחומ
תנעל וביגה
 
 
2/7/00 11:34
קתבמה ו'ג :תאמ
.הדוקנ .םיאושנ םע קסעתהל רוסאל הבוגתב
.הרקיה יתסא
,םישנל םירבשמו בל יבאכ םימרוג םיקוור רתוי :הככ זא
.םיאושנ רשאמ
.הדבוע
.בומרבא יתא תא ילאשת
לע םיינש וא רבד תעדוי לבא ,םיאושנ םע תקסעתמ אלש
.םייונפ םירכז םימרוגש ,שפנ ירוסיי
אלש ,בייחתהל םידחופש ,םייונפה הלא םה םיקאינמ יכה
.ןייזל אלא ,רשק תמאב םיצור
,"םישיגר" התוא םיקחשמ םה ,רתויש המכ ןייזל ידכ לבא
.'וכו ,"הבהא םיצור" ,"רשק םישפחמ"


ןוצרו תונלבסו םוח ןומה ותיא איבהל לוכי יושנ רבג אקווד
.יהשימל קינעהל
,ןתחתהל קר הז תוצור ןתאש המ לכ םא איה הלאשה :בושו
.העיקשה לא דיב די עוספלו בייחתהל ,תדלל
רבג ,םישוח טיהלמ סקס ,םישוגיר ,תורעס תוצורש הלאכ שי
.תונתונ ןהש המ תא ךירעיש הסונמ
םיהמכ רתוי .םילכסותמ רתוי ,םה אקווד ,םיאושנ םירבגו
תכרעממ ומלענ רבכש םירציה תורעסלו םוחלו קוביחל
.םהלש םיאושינה
גניווסב ,רבדוגב םיצרושש הלאכ ,םייונפ ,םיקוור םירבגו
ןייזל ידכ ,חומה תא ךל ונייזיש הלא םה ,ססקרבאב וא
.רשפאש ארח יכה ךיילא וסחייתי תרחמלו ,ךתוא
.םה אקווד .ןכ


תא יניבת ילוא .ךל ורפיסש המ אל םה םייחה .יתסא ,יניבת
הלגמ אלש לעבו םוימויה תודרט ,םידלי ינש םע ,40 ליגב הז
10 ירחא בר ינימ ןיינע היהיש רשפא יא יכ ,ןיינע רתוי ךב
רבכ הז םינש רשע ירחא ,בגאו .םינויז םיפלא תשולשו םינש
.םינויז אל
.םיאלמ ןימ יסחי םויק אלא
אירב ,רעוס סקס ןעמל הדוגאה םעטמ הבשחמל רמוחכ שגומ
.םיסחי תוכרעמל ץוחמו ךותב ,קפסמו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/7/00 13:16
Estee :תאמ
הלאש ןמיס שי .הדוקנ םוש ןיאל הבוגתב
היצפואה וז (חותפו רואנ) יתד רבגש אל -ףיסוהל יתיצר
אלא........25 ליגמ םיאושנ םבורש םג המ....הדיחיה
דובכל םוקמ ןומה דוע שי הלאקסה לש תווצקה ינש ןיבש
דובכ לש הזכ גוס יל הארנ ךתשאל תונמאנו)םדא ינבל
,רציב הטילש,ןופצמ ,תוירחא (וייח תא ךתיא קלוחש תלוזל
לבז תויקש םתס (םישנו םירבג) ונחנאש וא.הלמח וליפאו
.םידחפו םירצי לש
Esteeל וביגה
 
 
2/7/00 17:55
תילאוסקסורטה תינוליח :תאמ
הלאש ןמיס שי .הדוקנ םוש ןיאל הבוגתב
- יתסא
תובוגת המכ ךשמלו ,הפ ךלש םירבדה ירחא תבקוע ינא
רשקב ךלש תאשנתמה היעבה רוקמ תא ןיבהל הסנמ ינא
תונייזמש הלאכ םע תירסומ היעב םוש יל ןיאש ,ילא
.םיאושנ םירבג
ךיבגל םירבד ינשל תעדומ אל תאש תבשוח ינא
.תיבסל תא .א
.תיסוד תא .ב
ינפל ,ךיבגל ,קמועל וללה םירבדה תא יקדבתש ידכ ילוא
.הרורב אלה ךתעד תא יעיבתש


יאיצותו םיילגר יחתפתש וא ,הלערה תא ידירותש וא זא
ראש תאו ,היינחה תומוקמ ,םיברעה ,םילותחה תא םשמ
.םש ךל םיבבותסמש םירבדה
תילאוסקסורטה תינוליחל וביגה
 
 
2/7/00 21:11
קתבמה ו'ג :תאמ
הלאש ןמיס שי .הדוקנ םוש ןיאל הבוגתב
,הפה תא לבנל המל ,תילאוסקסורטה תינוליח ,ייה
?המל
.תיבסל תויהלב ער םוש ןיא
.תיסוד תויהלב לוספ םוש ןיא
.הלש הריחבה וז
איהש הממ בלעיהל איה ,המ םושמ ,ךלש הריחבהו
.תרמוא
?המל
ינייזתו ,הנהמו תקפסמ הרוצב ךייח תא ייחת תא
?םתוא ינייזת ךיא ?בגא ,ךיא) םיאושנ םירבג
(ןרקס ו'ג ?ודליד םע
העירפמ אל איה ירה .הלש המלועב הייח תא היחת איהו
.תמאב אל .הרוצ םושב ךל
.םילמ קר .םילמ .םילמ .םילמ
.םישעמב הקזח ,יל הארנ ךכ ,תאו
ךלש
קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/7/00 21:20
ןרוק תיגח :תאמ
?המל ,הפה תא לבנל המלל הבוגתב
.הבוצע .הדדוב יתייה ..ו'ג ,הנש ינפל תייה הפיא
.ךומכ םיהדמ והשימ יתשפיח
םע יל בוט .ןבומכ ,רומוהב)...ידמ רחואמ וישכעו
(רקיה יגוז-ןב
.הככ וא הככ ,לילא התא לבא
.בתוכ התאש המ תבהוא ינא
.ךישמת
ןרוק תיגחל וביגה
 
 
3/7/00 11:25
הלא :תאמ
ו'ג ,הנש ינפל תייה הפיאל הבוגתב
ו'גל רות שי !!!!!ףחדיהל אל !ולה ,תיגח ,ייה
...קתבמה
.הננב םדוק
.ינא ךכ רחא
תא - ילוא - ךכ רחא
הלאל וביגה
 
 
3/7/00 13:33
תנע :תאמ
!!!!!!!!!!ףחדיהל אל ,ולהל הבוגתב
השעתו ונמע תונבל הבוט השעת ילוא זא
....היילע


,םש ילש הרבח ,קרוי-וינב התא הפיא ,בגא
המכ דע ןושאר רוקממ ררבל התוא חלשנ ילוא
....חלצומ תמאב התא
?ןיינועמ
:-)))
תנעל וביגה
 
 
3/7/00 23:42
הננב :תאמ
!!!!!!!!!!ףחדיהל אל ,ולהל הבוגתב
ונחנא ןכ םא יכ ?ןתוד) הלא ,תרמא הפי
ינשוכר סופיט אל ינאש תורמל .(...תוריכמ
ילש ו'ג ידיב הריתומ ינאש תורמלו ,ידוסימ
ץופחת רשאכ רוחבל תוריחהו טלחומה שפוחה תא
היהיש ךירצ - רדס ,הפיה ושפנ
הננבל וביגה
 
 
2/7/00 21:52
תילאוסקסורטה תינוליח :תאמ
?המל ,הפה תא לבנל המלל הבוגתב
ו'ג םולש
םג ,תויבסל םע היעב יל ןיא .יתעד ףוסל תדרי אל
תא קודבל הל יתעצה לכה ךסב .תויסוד םע שממ אל
.יתומכש לאו ילא הינורטב האב איה ונממ םוקמה
ינא .הלש תובוגתב היתולימ תא קודב ,הפשל עגונב
רתוי הבתכה ךשמהב שי .התפשב תרבדמ לכה ךסב
איהש בשוח התאש ,הפשה יפל ,ילש תחא הבוגתמ
התפש תרגסמברתויב עורגה .יתוא ההזת אל ,יתפש
ררושמ לע םייט גיב הכלכיל איה - תכלכולמה
לש המלש הצובק ךלכלת אלו ,ומשב בוקנתש .והשלכ
תיאר רבכ .םישוחינל םישנא הפ רורגתו ,םיררושמ
המ ,יישעמ לע יתוא רקבת אלש .והימ שחנל וסינש
רתוי הברה אוה ,המגודל ררושמל עגונב השוע איהש
.םירחא לע אל ,המצע לע רבדתש .עורג
תואמגוד תורסח אלו .תועומש תומרוג המל תיאר רבכ
אוה ררושמש ללגב אלו .תנוטנטקה ונצראב דוחיב -
רשאמ ללכה תלחנ רתוי םה וינויז ,ןיימהוב לוכיבכ
.ןמצייו ןוכממ ןעדמ לש וינויז
םע ויה הארנכ הירשקש הניבמ ינא ,תויסודל רשקב
יל שי .ל"הצב םיתרשמש ,"ימואלה הנחמה"מ םיסוד
תכלל םוקמבש ,םירוחש םיסוד םע רתויב השק היעב
רבכ הז .עשת ינב םידלי הווקמב םיסנוא םה ,אבצל
.תרחא הבתכל אשונ
.וא'צ
תילאוסקסורטה תינוליחל וביגה
 
 
2/7/00 22:06
קתבמה ו'ג :תאמ
?המל ,הפה תא לבנל המלל הבוגתב
ןיא ךכ םושמו ,בושח אוה ירסומה הרדשה דומע
לש תוללכההו היגולונימרטה ,הפשה תמר לא תדרל
רחאה
םיסנוא םירוחשה םיסודה לכ אלש בשוח ןיידע ינא
.הווקמב 9 ינב םידלי
ברקב םיסנא רתוי שיש ענכושמ וליפא ינא
הקיטסיטטס יתישע אלש תורמל ,םיינוליח
אל ,םיינוליחה לע םיאשנתמו םיפיטמ םהש הזו
.רתוי םיעורגל םהישעמ תא ךפוה


תוטמתשה דעב ינאש ךכמ ןיבהל ןיא הלילחו סחו
יא וא תוינודז תועומש תחרפה וא ל"הצב תורישמ
.םהב הטקנ יתסאש ,םיזולנ םישעמ הלא


דחא רותב ,אטבתהל התוכז לע ןגהל הסנמ קר ינא
ושקיבש הלאכמ םינפב תוקירי הברה יד הפ ףטחש
תא ול םותסל ,ותוא שרגל ,חומה תא ול קתבל
.'וכו ,הפה


בורק יד ינא ,יל המדנ ,לכה ךסב .לכה הז
ךלש הלאל ייתודמעבו ייח ןונגסב


ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/7/00 23:57
Estee :תאמ
..תאז לכבו ,יתנבהל הבוגתב
רמול ךל בושח ךיא לבא .רדסב התא.......ו'ג
....הלש דצב תאז לכב התאש הל
אלהו .הזה לופכה רסומה הז יתוא סיעכמש המ
.הרקמ לכב .ונממ עגפיהל תונושארה ןה םישנ
דהוא להק ןאכ יל ןיאש ןוויכ . הנשמ אל לבא
...שירחאש בטומ
םירבדה ,ןכבו "תוינודז תועומש "יבגל
טוקנא םא לבא ( ילש אל) באכ דע םיססובמ
המ .ערה ןושל םע דיימ תכבתסמ ינא ומשב
רשפאש תושק רתוי תויואדו-יא שי ,תושעל
וז יניעב יכ הז תא יתרכזה .םתיא תויחל
וז .וילא תנווכתמ ינאש לופכה רסומל אמגוד
רואנ רוביצל - יניעב תינייפואו הבושח אמגוד
לע ההובג ההובג בותכל עדויש ומצע יניעב
לגוסמ םייטרפה וייחב לבא םזינמוהו רסומ
,ןבומכ .ונמאיי אלש תוירסומ תויותיחשל
חכוותהל רשפאש חנומ הז "תירסומ תותיחש"
יניעב ימיטיגל הארנכ יניעב תחשומש המ .וילע
לבא היחי ותנומאב שיא .ןאכ םישלוגה בור
תופטה ילוא םכתא הממוק ילש "הפטהה"ש ומכ
תוממוקמ (םיינמוה , םיינידמ) םירחא םיגוסמ
"תרחא"ה ינא וישכע ,בוט ...םירחא םישנא
וז ילוא .תושעל המ.....ןאכ.....תטלחומה
תושיגל רשפאמ אוהש טנרטניאה לש הלודגה
...ןוניס ילב ...דחי עיפוהל ונלש תוכופהה
Esteeל וביגה
 
 
3/7/00 0:09
Estee :תאמ
..."תרחא"ה ינא וישכע זאל הבוגתב
יתוא....הללאל ןמרחמ םש הז קתבמה ו'ג
זא....יושנ התאש יתנבה לבא......תוחפל
.....תברקתמ אל ינא
Esteeל וביגה
 
 
3/7/00 11:35
קתבמה ו'ג :תאמ
ה ינא וישכע זאל הבוגתב
?הז תא תאצוה הפיאמ ?יושנ
וישכעו יושנ היה קתבמה ו'ג .הלילחו סח
םילבכמ תישפוח הבהאב ןימאמ קר אוה
םיאושינה ייחל ול שיש דיחיה רשקהו
תואושנ םישנ ינבשי םע קודהה רשקה הז
תולכסותמו תואושנ םישנ
םישגרתמ אל רבכ ןהילעבש
הצלוחה תא תודירומ ןהשכ
תורעוס תוקישנל תוהמכש תואושנ םישנ
הרידחה ינפל
תואמחמל
םילפא םיראבב ןיי תוסוכ תקשהל
ולטסוק סיבלאל תנמרחמ הנזאהל
.ןתחתי אל םלועל קתבמה ו'ג
הקושתה תא םיחצור םיאושינה יכ
.םסקה תא םיגרוהו
הלאה םייחב שי רבכ םסק המכו
?רעוסה סקסה לע תולקב ךכ לכ רתוואש


הנמאנ תאש חמש ינא .הרקיה יתסא לבא
.ךייתונורקעל
.ךדי תא ץחול ו'ג
ךייח תא ייח
.ךייתונורקע יפל
ייח תא היחא ינאו
םולש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/7/00 22:11
תילאוסקסורטה תינוליח :תאמ
?המל ,הפה תא לבנל המלל הבוגתב
,ןרקס ו'ג
הז תא תחקול טושפ ינא ,םיסודה לע יתסעכש בורמ
יאבצה תורישה לש הזה ןיינעה תא השק ארונ
.םירבד ינשל בישהל יתחכש
לע האלפתמ ינא .הירבדמ בלעיהל תחרוט אל ינא
.(ימצע תא עיתפהל יתחלצה) .יתבגה ללכבש ימצע
.התיא ראשיהל ץלאת .תרעטצמ - ךלש תונרקסל רשקב
תילאוסקסורטה תינוליחל וביגה
 
 
3/7/00 11:40
קתבמה ו'ג :תאמ
?המל ,הפה תא לבנל המלל הבוגתב
.הכורב הנוכת .תונרקס
ןרקסה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/7/00 15:45
ימענ :תאמ
!תונרקסה יחתל הבוגתב
קנע ךויח
ימענל וביגה
 
 
21/7/00 0:06
lara :תאמ
!תונרקסה יחתל הבוגתב
לכ - טטרלפל תונמדזה םוש ץימחמ אל התא וג
דובכה
אקווד ינא .ןלוכל ןמז ול שי בירל אל תונב
תוחפ תצק "חחרפ" לש תובוגתה תא אורקל תינהנ
ןוויכב התא ךכ ךישמת . םהלתמו יטסיניבוש
laraל וביגה
 
 
2/7/00 21:56
Estee :תאמ
הלאש ןמיס שי .הדוקנ םוש ןיאל הבוגתב
תיסוד אל ינא -א
תיבסל אל ינא-ב
הבוגת לבקל יל עיגמ היה אל , יתייה ול םג-ג
הזכ ןונגסב
התואב הלאה תויצפואה יתש יבגל אשנתהל רזומ תצק-ד
...?אל ,המישנ
Esteeל וביגה
 
 
2/7/00 22:18
תילאוסקסורטה תינוליח :תאמ
...ןונגס הזיאל הבוגתב
- יתסא
יושנ םע ןויזל וישכע תננוכתמ קוידב ינא .תרעטצמ
ןויד לע ןמז זבזבל תנווכתמ אל ינא .סוד ומוה
ידדומתת ,ךמצע לע תאבה הבוגתה תא .ךתיא רקע
.התיא
תויבסלל רשקב ךל יתבתכש המ תא תנבה אל תא םג
.קתבמה ו'גל ירבסה תא יארקת .תויסודלו
תילאוסקסורטה תינוליחל וביגה
 
 
3/7/00 13:38
רוזחמב תילאוסקסורטה תינוליח :תאמ
...ןונגס הזיאל הבוגתב
- יתסא
הצרפ תומילאה ,לומתא רוזחמ יתלביקש ללגב יתעדל
ינא יתעד תא .הלוקש רתוי ללכ ךרדב ינא .הצוחה
עגונב תוניפ לגעל הלוכי יתייה ילוא ,הנשמ אל
.ןונגסל
םע דחיב יתוא דקופש ףוריטל תעדומ ינא
הז - ימצע תא הריכמ ינאש ומכו ,םינומרוהה
.רבסהה
םיבורק לע אצי אל הזש הז ,ןיינעב הפ דיחיה לזמה
.יכרדב תירקנ טושפ תא .הרוק ללכ ךרדבש יפכ ,יל
רוזחמב תילאוסקסורטה תינוליחל וביגה
 
 
2/7/00 15:16
יול הבוהאו ימע :תאמ
הלאש ןמיס שי .הדוקנ םוש ןיאל הבוגתב
ךיא ךתוא דמלל הסנמ קתבמה ו'גש םיבשוח אל ונחנא
,תודסחתהו םירקשו תועיבצ שיש תוארהל אקווד אלא ,תויחל
.םירבד תוארל תחא ךרדמ רתוי שיש םגו
השעמ הז הכנל הינח םוקמ סופתל וא לותח גורהלש תמאבו
(!קוחב שנוע םג וילע שיש) הלבנ
ץוחמ ןימ יסחי םויקל תוושהל ןפואו םינפ םושב רשפא יאש
.םיאושינ תכרעמל
יול הבוהאו ימעל וביגה
 
 
3/7/00 22:18
עטנ :תאמ
הלאש ןמיס שי .הדוקנ םוש ןיאל הבוגתב
התא המל ףוא קדוצ התא...........ו'ג ו'ג ו'ג
ןכ.....העוגפו תלכסותמ תסעוכ ינא יל באוכ.......קדוצ
,יתודלי רכז........תרכזהש םיקוור םתואמ דחאמ -ןכ ,
לבא 33 ןב רשק םע וא ומצע םע דדומתהל לגוסמ אל ,קמחתמ
הנש יצח......ףוא ףוא ףוא.........3 ןב ומכ יתודלי
תב טעמ דוע ינא ?ןימאמ תייה......וילע יתזבזב
םכח והשמ דיגת ו'ג ו'ג ו'ג..........םישולש
םילבגומ הלאכ םה המל.............ףוחד
השיגה תא ריכהל יתקפסהש ןוויכו)...........המל
יל ףוחד אל ,אל ,אלפנ סקס ונל היה----ךלש תיסיסבה
.הבהא יתיצר---הז לע יתרבד אל םעפ ףאו םידליו הנותח
יתוא בהאש ומכ יתוא בהאיש יתיצר (.הבהא קר .ייחב
, יב בהאתה אוה רהמ רהמ....יתוא ריכהשכ

.............זאו
..............אאאאאאאאאאאמממממממממממממא..........
םח יתוא השיבלה אמא הז ליבשב":ץיבר תידוהי לש ריש שי
ליבשב...ןושאר םוי לכב תומצ יל העלקו
ומכ קותמ והשמ דיגת ,ו'ג......................"?הז
.....עדוי התאש
עטנל וביגה
 
 
5/7/00 16:21
קתבמה ו'ג :תאמ
הלאש ןמיס שי .הדוקנ םוש ןיאל הבוגתב
שי םייתודלי םירבגו ..הרקי ,רתוי םייק אל קתבמה ו'ג
...םיאושנ אל...ללכ ךרדב םהו ,םוקמ לכב
בוט רבג יאצמתש ךל לחאמ ינא .ןמזה תא ךמצעל ינת
הלודג הבהאו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
7/7/00 9:32
ןהכ זעוב :תאמ
ו'גמ עטנלל הבוגתב
.רעצהו .באכה תא ןיבהל דואמ לוכי ינא
...הנש יצח וילע תזבזבש תבתוכ תא לבא
?וילע ?תזבזב
תשש ךרואל תינהנ אל ?רופיסב תא הפיא ?ךתיא המו
וילע רבע ,רבעש ןמזה ,רמולכ ?םולכמ ,וללה םישדוחה
,םישוח ףוריטב ,שוגירב ,האנהב וא ,ןמז לוטיבב
?תויווח תריבצב ,החמשב


,"םינרוא ןג"ב םייתסמש רשק קר םאה :לאוש ינא
הזכ רשק קר ,ביבסמ םידודה לכ םע ,ןישודיקו הפוחב
?"זבזובמ אל" רשק אוה


תועמשמ ןיא םאה ?אל ותו ,הבושח הרטמה קר םאה
תיטקרפ תילכת הל ןיא םא ,םישנא ןיבש תרושקתל
?ףוסב םייחה לכל תובייחתהו


ועיגה ייחב דואמ תויתועמשמ םיסחי תוכרעמ יתש
ךותב יתייהש םינשה תא האור אל ינא .רבעב ןציקל
יתייה אל ."ןמז זובזיב"כ וללה םיסחיה תוכרעמ
םיבאוכה םיעגרה לע אל ללוכ ,עגר ףא לע רתוומ
.דואמ הברה םהמ םג יתדמל יכ - ףוסבש םיבוצעהו


וא ,"ןמז תזבזבמ" תא םא תעבוק תא קרו תא ,עטנ
.האנהה םומיסקמ תא ונממ הקיפמ


איש םגו ,םייחב חוטיב תודועת ןיא ,ןיא ,ןיאו
וא .היצקיפכ ררבתהל לוכי - הנותח - תובייוחמה
.תונתשהל


ךל קפסת אל הדועת םוש .ןוחטב ךל ןתיי אל דחא ףא
םוקל טילחי אל ךלש רבגהש תטלחומה העידיה תא
.םידלי השולש ול ידלת םא םג ,בוזעלו


םימרוזש ,םייחה תא שי .תויוברע ןיאו ןוחטב ןיא
ןיינעה םומיסקמ תא םהמ קיפהל רשפאו ,םכרדב
.אל וא ,האנההו


בהואו ןמאנ רבגו םיבוט םייח ךל לחאמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
18/7/00 20:05
ולש הדיחיהו תחאה :תאמ
הלאש ןמיס שי .הדוקנ םוש ןיאל הבוגתב
לכ םע ההדזמ ,ותשאל טרפ ,וייחב הדיחיו תחאש ימ רותב
אל ,ילש 15-ה ינב ןיאושינה ייח תא יתמייס .תבתכש הלימ
.ותרזעב -תולקב רתוי הברה טלחהב לבא ,ונעמל אל ,וללגב
יל ןיא .אל הדות .קוורכ וב הצור ינאש בושחלמ הלילח
ינא .הזה טרסב יתייה .תוביוחמו םיסחי תכרעמל קשח םוש
תא םג -ןכו ,תופוטחה תושיגפה תא ,הקיטנמורה תא הצור
,ישיאניבה רשקל םג רזוע טלחהב הז לכ .בוטה סקסה
.(!יתטלפ הסג הלימ וזיא ,יופ) הבהאלו תוקיתשל ,תוחישל
ימל -יושנ רבג םע רשקל לודג ןכ -המשאב הדומ ינא זא
!!!םיאתמ הזש
אלש ירה ,בוט היה התיא ולש רשקה םא -ותשאל עגונה לכבו
.טושפ ילקיזיפ קוח .העיגמ יתייה וילאש םוקאו רצונ היה
???יתוא דירטהל ךירצ הז המל -ןכלו
ולש הדיחיהו תחאהל וביגה
 
 
26/7/00 21:10
עדויו ןיבמ :תאמ
הלאש ןמיס שי .הדוקנ םוש ןיאל הבוגתב
.קדוצ התאש המכ הלאוו
.האושנ הביבסמ אבו יושנ ינא
תוחיוורמ תמאב ןהש יל ןימאתו תרגסמל ץוחמ םג םירשק שי
.ונתיאמ
עדויו ןיבמל וביגה
 
 
25/7/07 8:13
הנד :תאמ
הלאש ןמיס שי .הדוקנ םוש ןיאל הבוגתב
שורג רבג םא לואשל יתיצר דאמ ןיינעמ......ןוכנ התבתכ
ול תנתונ איהש רמוא אוה תוחישה תחאבו,ולש הרבחב דגוב
הנשי ,הללותשה איה הדיגבה לע העדי איהשכ לבא ,חוורמ
לש םירוחה תא םותסל תושמשמש תורחאהו"העובקה "תחא
ימ ....אנקל הל םורגל בגא ךרדו ,התיא אל אוהש םימיה
ראש וא העובקה הרבחה?????הזה רופיסה לכב הנכסמה הפ
ולש סרטניאל תושמשמש םישנה
הנדל וביגה
 
 
26/7/00 21:02
רמת :תאמ
.הדוקנ .םיאושנ םע קסעתהל רוסאל הבוגתב
יושנ רבג םע רשקב תברועמ תויהל .קדוצה ךקבאמב ךתיא ינא
.הדימ הנק לכב ןוסא הז
אל השאהשכש יל רפסי אל דחא ףאשו) יושנה לש ותחפשמל םג
,הדדובה תבהאמל ,רקיעב וא ,םג ךא ,(רדסב לכה תעדוי
רבגה לש ותבהא ירורפל "םיגחו תותבש גגה לע דבל" הניתממה
תא הל קינעהל (הצור וניא םג םיתיעלו) לוכי וניאש יושנה
.תשקבמ איהש
יתרזוח יתוקוור תפוקתב .רשואב האושנו סולפ 30 תב ינא
החמש קפס לכ אלל יתייה תרחא היצאוטיסבש ,םיסקמ יושנ י"ע
ןגוה היה ל"נה ,לודג לבא הזו ,לבא .רשקב ומיע תויהל
ןליבשבשו תומיסקמ תומואת גוז ול שיש ינפב ןייצל קיפסמ
.רתוי בהוא ונניאש השיא םע ראשנ אוה
ומצעל אצמש ןורתפה תא יתכרעה אל דאמ .תונכה תא יתכרעה
וא תישפנה ותודידב תא וגיפיש תוקוור תוריעצ תומדב
.שקיבש יפכ תחא םעפ ולו ,ומיע שגפיהל יתברס .תינימה
?המל
ויתומואתל םגו רתוי עיגמ ותשאל יכ .רתוי יל עיגמ יכ
.ךכ לכ הלוח הטימל אירב שאר סינכהל יתיצר אל .רתוי עיגמ
תויורשפאה לכש יתעדיו הריעצ יתייה תמאב ילוא ,ןוכנ
...ינפב תוחותפ
הצילממ ינא ,ריכהל ימ תא ןיא רבכש השחש ימל םג לבא
ריכהל מ"ע ,תיבהמ תואיציהו םייוליבה יסופד תא תצק תונשל
.תינמזו תיקלח הבהאב קפתסהל םוקמב ,םישדח םישנא
.יתויחא החלצהב
רמתל וביגה
 
 
22/10/00 2:10
.ע באז :תאמ
.הדוקנ .םיאושנ םע קסעתהל רוסאל הבוגתב
.םיעדוי םלוכ .רואל קחצי ,שרופמה םשה תא בותכל תלוכי
.ע באזל וביגה
 
 
25/11/00 20:45
Estee :תאמ
.הדוקנ .םיאושנ םע קסעתהל רוסאל הבוגתב
-ונממ רגובמ רתוי ,רחא והשימ .יתנווכתה וילא אל ,אל
.השינ התואל טלחהב ךייש לבא
Esteeל וביגה
 
 
30/6/00 23:16
רמת :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
וא תדגב םאה הדבועל םאתהב היהי הבוגתה יפואש לכל רורב ירה
.תדגבנ


.םימשאה תא שפחל םעט לכ ןיא
.ךפיהלו םיאושנה רובע לק ףרט תניחבב םה תוקוור/םיקוורה


?ללכב תודיגב אלא .םיאושנ לומ לא םיקוור לש הלאש אל וז ילואו
רמתל וביגה
 
 
1/7/00 10:34
קתבמה ו'ג :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
עודמ ךמצע תא ילאשת ילוא - הרקיה יתא תא חסכל םוקמה ,ולה
?תורז םישנ לש תוטימב תובושת ול שקבמ ךלעב המלו
"תוקוור"לו תונוז ינב "םידגוב"ל רדוסמ ךכ לכ םלועה תמאב םאו
יל וריבסת ילוא זא ,יניצר רשקו ןתחתהל תושפחמ קרש תומימת
,האנהו שוגיר ,קופיס רסוחב םייח תוגוז הברה ךכ לכש הז ךיא
?םיאושינה ייחל ץוחמ ןימ םהל םישפחמו
אל טושפ יכה הז דימת ."תרחאה השאה" תא םישאהל לק רתוי דימת
רופיצה"ב .רדסב אל תמאב המ רוקחלו ,תונולתב ךמצעל אובל
עטק שי ,םינש ןומה ינפל יתארקש ,יקסנישוק י'זי לש "העובצה
האנ השא םינושלקב תולסחמ יביטימירפה ינלופה רפכה תושנ ובש
.רפכה לש םירבגה םע תבכוש התיהש ,גניאוג יזיאו
אלו ,רזה םויאה תא ףוקתל .יביטמיטלואה ןורתפה היה דימת הז
.תיבמ היעבה לע בושחל
אל איהש השא םע ןיינע םוש הל ןיאש ,הקוורה תא םישאהל המל
רבגב בר ןיינע הל שי לבא ,הריכמ אל איהש הידלי םעו הריכמ
?הב םג בר ןיינע הלגמש יושנה
ירשיו םימימת םה םירבגה הבש וזככ תואיצמה תא ראתל הסנמ תא
"האסידוא"ב תונריסה ומכ םואתפו ,הדובעל םהל םיכלוה ,ךרד
ןדע ןג רופיסב הוח ומכו ,ךרדה ןמ תוטסל םיחלמל המרג ןתרישש
תרחושו הקוור ,הריעצ השא תומדב יותיפה ול הלגתמ ,יכ"נתה
ךלש ןמאנהו רשיה רבגה תא החידמ ינימו פא-שופ תרזעבש ,םיפויכ
.הבוטה ךרדה ןמ
.םינימה יסחי תאו םייחה תא תוארל דואמ הבולע ךרד וז
םשב - הקושת לש רתויב הלענה יוטיבה ךרד אוהש - ןימל אורקלו
.דואמ ינטשפ הז "הדיגב"
.הדיגב .הלמה לש היצטונוקה לע ובשחת .הדיגב
?אל ,הדיגב לע תוומ שנוע שי
הרוהו יושנ אוהש תורמל ,תרחא יהשימל תולכ דע ךשמנש רבג םאה
רסמש םדא לש הזל לוקש והשעמ םאה - התיא בכש םגו ,םידליל
?םיחרזא לש םהייח תא ריקפהו םיינוחטב תודוס
?"הדיגב" הלמב הזה זולנה שומישה הז המ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 11:10
תנע :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
.ךמצע יפלכ תורישי תונפהל תנמזומ תא ךלעב לע ךלש סעכה תא
התיה םצעב וזש תבשח אל ?הנושארה םעפב ול תחלס לזאזעל המל
?הז תא הלגמ תאש הנושארה םעפה
...ןתיא ודגבש הלאכ םג ןה תודגבנ םישנ כ"דב ,ןיינעמ ,בגא
רשקה תא םייסל דמעשכ קוידב ךתיא אצי ביבחה ךלעבש תויהל לוכי
?זאד ולש תיחכונה הרבחה םע


לכ הז תא השע חחרפ לבא ביגהלו ךישמהל יתלוכי ,ראשה ייבגלו
(...ךמצעל תרזחש בוט) ..בוט ךכ
תנעל וביגה
 
 
1/7/00 11:14
תנע :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
ידיחיה האטחש הלגמ תייה ולוכ טסקטה תא אורקל תחרוט תייה םא
ןכא ובש דחא טפשמ יל יארת .טסקטה תביתכ םצעב אוה יתא לש
יושנ רנטרפ תאיצמ אוה תבתוכה לש הייחו המוי תרגשמ קלחש בותכ
?יתחפשמה ואת לוסיחו


תייה אלו .רורב ?ןאכ ורביד ךלש לוכסתהו באכהש תויהל לוכי
.יל רצ .ךתא תפלחתמ


.השקבב .ונל יציברת לא ,ונדגבנ ונחנא אל ,ונדגב ונחנא אל
תנעל וביגה
 
 
1/7/00 16:31
יתא :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
תויהל אל .ותרטמ וז אלהו) עגפ רמאמה םא תרעטצמ .הרקי יהשימ
הז ,םלועה לכ לע הברה ינבצעתת םא םג לבא (ריואה ללחב ףחרמ
-זזש המ לכ םע םיליחתמ םיאושנ הבש וזה תואיצמה תא ענמי אל
הז ילואו םידדצה לכל הווש ןוכיסה ןאכש) תואושנ םג ו ,תוקוור
.('לאדיא'ה
יילע יקרזת אלו ,תמאב ןויעב) יתבתכש המ תא ןויעב יארקת םא
תרמוא ינאש ילגת (ךלעב לש תבהאמה רובע תנכהש םואנה תא
ינאו יתכלה אל ןורקיעבש אלא ,תודיגב דגנ ינאש קר אלש שוריפב
תיארחא תויהל הלוכי ינאו .ינא וז לבא .םיאושנ םע תכלוה אל
.םיכסתש תרחא יהשימל אל חטבו יושנ םושל אל ,ימצעל קר
,לובסלו ךתיא תויחל םדא ןב חירכהלו -רסומ לש ונורסח ןינעבו
רתוי הז ,הז תא דביא אוה םייתניבו םתבהא םעפש ללגב קר
!דואמ יל יחלסת ?ךייפלכו ?ויפלכ ?ירסומ
יתאל וביגה
 
 
2/7/00 10:14
Estee :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
"זזש המ לכ םע םיליחתמ םיאושנ" הרבח לכב אל ,יתא תעדוי תא
.הפוקת לכב וא םוקמ לכב אלו
-ןוויכ לכל העיסנ העש - תללוהה ביבא לתמ תצק קחרתהל קיפסמ
...תוחפ %80-ב הרוק רבכ הזו
???םיעינמ וליאמו ???תורידת וזיאב לבא -םנמא הרוק
אל תמאב הז םתבהא םעפש ללגב ךתיא ראשיהל והשימ חירכהל
ףא -םידגובה םיאושנה בור לש רופיסה אל ירה הז לבא -ירסומ
ראשיהל םיצורש םה הז -ראשיהל םתוא חירכמ אל דחא
הז תא השוע אל ירה הלועפ םתיא תפתשמש הרוחבהו,םיאושנ
ותוא " החירכמ"ש וזמ ותוא ליצהל ךיא -םיירטינמוה םיעינממ
.......התא ראשיהל
תצק תוכיראב הז לע יתבתכ .הדוקנ .םיאושנ םע קסעתהל רוסא
ומכ הארית ונלש הרבחה לכו ונלש םייחה לכ תרחא .הלעמל רתוי
,תושוטנ םישנ ,םיעוגפ םידלי אלמ לודג דחא תונוז תיב
ריעהו........הילשא לע רקי ןמז וליכש תובזכואמ תוקוור
.......החמשו הלהצ םודס
Esteeל וביגה
 
 
2/7/00 10:29
Estee :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
-דחוימב הטוב ,ןהמ תחא - תובוגת המכ הלעמל יל שי -יתא
......בל ימיש זא -תנע םשב תשלוגל אלא ךיילא תנווכמ אל
Esteeל וביגה
 
 
9/6/03 14:54
םערו זיזח :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
.דוע קפאתא אל .םינש שולש יתקפאתה


ינאו םועמש ,וידליו ותשיא ,םלועה לכל תאזב עידומ ינירה
תכרעמב יתייהשכ םידדצל יתטבה אל וליפא ם-ל-ו-ע-מ שיגדמ
.םיסחי


קר םישפחמ םירבגה לכ אל ,הזמ רתויו ,םידגוב םירבגה לכ אל
.םינויז
םערו זיזחל וביגה
 
 
20/6/03 11:59
הלונ :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
הרבחב םייח ונא ,קוור וא יושנ אוה םא ןיב םדא אוה םדאה
ןב ינפב םא םלוכ ינפב ונמצע תא חיכוהל םיכירצ ונא דימתש
לצא ,םיכשומו םיריעצ ראשהל םיצור דימת ,םירבחה וא גוזה
םיקוזיח םילבקמ םהש ןוויכמ לק רתוי תצק ןיינעה םיקוור
וא יושנה רבגה לבא ןתיא םיאצוי רשא תונוש גוז תונבמ
המ ןיטולחל החוטב הניא םלועל האושנה השיאה ןיפוליחל
תאז הפוקתב יתעדל ןכלו "יביטקייבואה" הגוז ןב לש ותעד
ןיב לידבהל ךירצ - "רוביצה תמכסה " תא םיצור ונלוכש
ןיבו םישנו םירבג םיאושנ םישנא לש םיקיזמ יתלב םיטרילפ
אל ,ונניבש םיקוורה יבגל ל"נכו רשק תריציל ישממ ןויסינ
וא רשקב םיניינועמ תמאב םיטטרלפמש האושנ וא יושנ לכ
ןמורב
הלונל וביגה
 
 
2/7/00 8:03
המענ :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
האושנ יהשימ
ךייח תבהא תא תשגפ ובש הרקמ ןיב לידבהל ךירצש תבשוח ינא
אלו םתא הז תויהל ךירצש המש םכינשל רורבו ,יושנ הרקמב אוהו
,אלו ןתחתהל םיכלוה ונחנאו ,יל הרק הז ,הרוק הזו) ותשאו אוה
ללגבש יהשימ ןיבו ,(הדות ,יל הז תא השעי אוהש תגאוד אל ינא
יד םה םירבגהמ לודג קלחש הדבועה תא תלצנמ יקוור םומעיש
תניחבמ .רשיה ךרדמ תוטסל םתוא ענכשל היעב םוש ןיאו תוראח
ךל היהתש תוחפל ,ארח רבכ םא ,ןמזה לע לבח יתעדל הרוחבה
יתעדל ,הרקמ לכב .ל"נכ ,תמאה ,השיאה תניחבמו ,תוידעלב
יכ ,הרוחבל אלו הלעבל תונעטב אובל הכירצ הדגבנש ימ ,תדחושמה
ץוח רבד םוש ךל בייח אל דחא ףא ,תיישנה הווחאל דובכה לכ םע
.ונממ
המענל וביגה
 
 
21/1/09 12:47
TUL :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
?םידלי םע יושנ היה אוה םאה ,המענ
TULל וביגה
 
 
3/7/00 16:18
סולפ הקוור :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
אוה התיאש השיאה יכ אל .ךב דוגבל הצר אוה יכ ךב דגב ךלעב
האנשה תא לעתל רתוי לק ךכ לכ לבא ,האשילק וז .םש התיה דגב
?ןוכנ ,תבהוא ירה תא ותוא .התוא אונשל הנוויכל
לבא ,איהה תא סורדל יתיצר ארונ יב דגב ילש היהש אוההשכ םג
תרערעמ הזה דגובה תא ,ךמצעל ותוא הצור תאש הדבועהש המכ דע
,ולצא איה היעבה - ןיבהל תבייח תא ,ךלש תימצעה הכרעהה תא
.ךמצעל יליעות קר ,ונממ רטפיהלו הז תא ןיבהל ימידקתש לככו
.אוה הז .איה אל וז .תא אל וז
סולפ הקוורל וביגה
 
 
4/7/00 16:17
Gal :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
Hi poor somebody,
You better learn that if somebody is fucking your
husband,
she doesn't cause the destruction of your family.
Something is rotten in your relatuionships with your
husband if he
is repeatedly screwing around.
Galל וביגה
 
 
22/7/00 18:13
:תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
absolutely right!
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/7/00 20:08
האיל :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב


תרסח איה דימת המל ?המשא השיאה דימת המל יל וריבסת ילוא
ירחא ךלה קר םימת ןכסמ אוהו איהו איהו ותוא התתיפ איהו רסומ
.םיכרצהו םינומרוהה
הרבחה - םידדצה ינשב רבכ יתייה ,24 ישוקב ,טועפה יליגב
דגובה יל ינימאתו םיצוריתה ינש תא יתעמשו תבהאמהו תדגבנה
ייחלו ךילא תוירחא תפיט יל ןיא תבהאמ רותב .יארחאה אוה
אל ינא הז ללגבו ,ימצעל תוירחא יל שי .ךלש תויגוז וא החפשמה
ינאש ללגב אלול ,יתוא הזבמ הז .תחא ףא לש לעב וא רבחב עגא
.תירסומ אל
וניא םא ,ךל חינמ אלש דגובה וא ,ךלעב אוה ירסומ אלש ימ
אל אוה .םייזיפהו םיישגרה ךיכרצ תא ךל קינעמו ךב ןיינועמ
.ינא אל ,ךילע רומשל ךירצ אוה אוה .ןגוה
.ייחל תיארחא ינא
האילל וביגה
 
 
1/8/02 19:27
buttercup :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב


אקווד האנשו סעכה יציח תא חלשל לק ךכ לכ המל ןיבהל רשפא
.ךלעב םע התייהש השאל
םייח ךמצעל ישעת לא לבא .תויחל ךישמהל תטלחה ותא ,לכה ירחא
.הל יארחאש הז אוה םיסחיה תכרעמ ךותב אצמנש ימ :םילק הלאכ
השאה אל ,תוחטבה חיטבהו הפוחה תחת ךתיא דמעש הז אוה ךלעב
.היה התאש


.הבשחמל הדוקנ
buttercupל וביגה
 
 
3/1/09 13:21
א ןוויס :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
, { ןויסנמ } ךב םידגובש באוכ הזש ןוכנ : יהשימל הבוגתב
ךגוז ןב אוה יכ ךב דגבש ימל קר המשאב אובל הכירצ תא לבא
המ , ךמצע תא םג לואשל ןבומכו ךלש בוט יכה רבחה תויהל רומאו
םע ןמור הלהינש תחא רותב } !.. הרק הזש ךלצא ןוכנ אל היה
ש יתוא דמיל ילש ןויסנה ,{ הדגבנ םג רבעבו יושנ
תמאהו שפוחה , שגרה - רסומל דובכה לכ םאו , ןבל וא רוחש ןיא
. רחא ךרע לכ לע םילוע -
א ןוויסל וביגה
 
30/6/00 23:30
םישנב הפיה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
איה היעבה ילוא ,יושנ והשימ םע תא םא ,איה הלאשה .היעב ,ןכא
הז םא ?ךלשמ והשמ ךל עיגמ אל רבכש תבשוח תא ילוא ,רמולכ ?ךב
המצע תוקלחתהב לבא ,הרורב קיפסמ ינאש הווקמ ינא .לבח הז ,הככ
ילוא -דואמ הברה רשקה ךותמ האיצומ םתסה ןימש והשמ שי ,רוחבב
ךל אל ,רקשמש והשימ םע תויהל ירה .תורוחב ולאכ ונחנאש ללגב
?ןוכנ ,הז שממ אל הז ,ךל םג ילוא לבא


לבא
"הנרמת ,הנרמת"ש יהשימ לע עומשל רבכ יל אצי .לודג דחא לבא שי
םאו ,הרוק הז .ירט שורג .רוחב ותוא םע ןתחתהל תכלוה איה םויהו
.רמול המ ןיא ,הבהא תאז


לבא דוע
ומכו .בושחל רשפא .םירוחב לע םיקבאמ דעב אל ינא ,יללכ ןפואב
.תרחא יהשימל הז תא ישעת לא ,ךב ודגביש הצור תייה אל תאש
.ןוכנ יל שיגרמ הככ לבא .ילוא ?ינקדצו ירסומ


יתוא ולאשת םאו
םינפ םושבש םירוחב .ולאה תועזעזמה םיעשתה תונש ללגב לכה הז
תופכ תא קשנל םירומא ויהש ,םהילע בירל תורומא וניה אל ןפואו
תואצומו םנוויכב תוטיבמ ללכב ונומכ תומיסקמ תורוחבש לע ונילגר
רחא ירטוזיא טרפ לכ וא ,"םינפב דומח והשמ" וא ,"בוט יפוא"
רמול אלש ,היצקלס תושעל םתלוכיב שיש בושחל קדצב אלו םהל םרוגש
.הרוחא הכילה תכיתח תאז ,תויחא -םיקפקופמה םהידסח לע וביריש
ףויש תא םיווש תמאב אל םה בורל לבא ,רורב ,םינהנ םה
,תונב לש ןכרדכ ,תויהל הטונש ,ךנימ תבב המחלמהו םיינרופיצה
.הביאכמו תכלכולמ
םישנב הפיהל וביגה
 
 
1/7/00 10:45
קתבמה ו'ג :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
.ורצי תא שבוכה ?רוביג והזיא
.םירוביג אל .םדא ינב ונחנא לבא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 22:04
ימענ :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
רוביג םדא ןב תויהל הצור התא םא רוחבל לוכי התא לבא ןכ
ימענל וביגה
 
 
1/7/00 22:34
קתבמה ו'ג :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
חחרפה לבא ,הז תא דיגהל הבר העיזב יל הלוע הז ,יעמשת
,הימגונומל עגונב (ךשמהב) םלשומ ןפואב תאז חסינ
(תנייוצמה) ךרדהו ,תיעבט יתלב איה הימגונומש הדבועהו
ולש
חסנל לוכי אל ינא .בתכ אוה המ יארקת .ותשא םע להנתהל
רתוי בוט תאז
הצור התאש תורמל ,ינממ האמחמ תלביק ,חחרפ ,הנהו)
הברה ךכ-לכ התאש ענכושמ התאש תורמלו ,חומה תא יל קתבל
הניט רטונ אל קתבמה ו'ג .אלימ .ינממ םכחו ירסומ רתוי
(הדרפה תושעל עדויו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/7/00 14:33
ימענ :תאמ
ו'גמ ימענלל הבוגתב
דואמ בושח
הניט רוטנל אל
הדרפה ךירצש הפיא הדרפה תושעלו
ו'ג יפוי
ךויח
ימענל וביגה
 
 
2/7/00 15:20
יול הבוהאו ימע :תאמ
ו'גמ ימענלל הבוגתב
.ו'ג ,דובכה לכ
.יתימא שפנ ליצא התא
םזילארולפו יוטיבה שפוח דעב דימתש) יול הבוהאו ימע
(תומילא דגנ דימתו
יול הבוהאו ימעל וביגה
 
 
2/7/00 22:09
קתבמה ו'ג :תאמ
ו'גמ ימענלל הבוגתב
.ימענ ,הדות
.לדתשמ ינא
ךויח
הקישנו
ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/7/00 22:41
ימענ :תאמ
ו'גמ ימענלל הבוגתב
תכייחמו הלשב הינבגע ומכ המודא
ימענל וביגה
 
30/6/00 23:56
וג_ידניא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ןשייאוטיס ןיוו ונ הז יושנ רבג םע ןמור
.יכבב רמגיי דימת הז
.ךלש ,בורל
רסומ לע ןאכ רבדל ליחתהל ילבו ,הז ללגב קר ולו ,דגנ ינא
.םישנ תווחאו ןופצמו
בוזעי ןכא אוה וב ,רידנהו ינוציקה הרקמב חיננו
,ךנעמל וידלי תאו ותשא תא
אבאה ילב ולדגיש םידלי ?ךלש ןופצמה לע הז תא הצור תמאב תא
?םהלש
תויהל הלוכי התיה םיבכוכה לש הנוש תצק היצלטסנוקבש ,תרחא השא
,תא
?ךללגבו - תירוה דח תוהמא םע דדומתהל ךרטצת [איה וישכעו
.תמאב ךלש היעבה אל וז ילוא ,ןכו
,ךייח לע תוירחא תחקל דואמ בושח ,רגוב םדאכש תבשוח ינא לבא
.םיינש ליבשב "תונורקעה תרמוש" תויהל הכירצ םג תא םימעפלו
דואמה הביסהמ ,םידגובש םיאושנ םישנא יניעב םייוזבש רמול אלש
- הטושפ
.תונדחפ וז
.ךלש תיחכונה םיסחיה תכרעממ ךלו םוק ,תרחא יהשימב הצור התא םא
.המודמ ןוחטבבו תויחונב הריחבו תונדחפ לש היצקנופ וז ראשיהל
(חכשנ לב ,ונוצרמ) רחב ותיא םדאה ,ותשאל רקשל ןכומש ימ ,ףסונב
,וימי תיראש תא תולבל
.ךל םג רקשי רבד לש ופוסב
.יתואיצמ ,השק ,בוצע
וג_ידניאל וביגה
 
 
1/7/00 0:30
רחש :תאמ
יוא יוא יואל הבוגתב
וישכע התוא יח ינא ךכ לכש וזה הלאשל הבושת אוצמל הסנמ ינא
.שממ
.הינשה ירחא תחא יב תוכמ הזה רתאב תובתכה ןורחאה ןמזב
םיכרד אוצמל חוכב הסנמש ירבגה סופיטה םייקש ענכושמ ינא
רסוח ללגב קר אל וליפא ילוא ,ישגירה רושימה ללגב אל דוגבל
'תוירבג' תשוחת רסח .ןמאנ אל אוה יכ .ךכ םתס אלא ינימ קופיס
.המ עדוי אל ינא וא דליכ ןוחטב קיפסמ לביק אל ,תקפקופמ
לוכי אוה .ונממ קחרת השפנ תרמוש ,ער ער ער אוה הזה סופיטהו
,ינחור ,ירבג ,יסקס ,םכח ,שיגר .תובר תולטציאב עיגהל
.הארנ ךכ רחאו ותיא ןיידזהל ךל םורגיש המ לכ .םלוכ אנובטרח
באוכ הכ ןפואב הרייצ יתאש תוירוגטקה תחאל שולגי אוה םשמ
.ןוכנ הכ הארנכו


,תע םרטב ןתחתהש רבג םא המ ,ינשה ןוויכהמ והשמ תאז לכבו
ללגב םגו) ןוירהה ללגב השעמל ןתחתה ,ךדב דליו הנטק הדלי
.תודידי ,הביח שי .התמ .הבהא ןיא םויהו (זא םש התייהש הבהאה
לע רעצ .םיאושינה תא קרפל לש הזה דעצה תא תושעל לק אלו
.תבהוא ןכ ןיידעש השיאה לע ,םידליה
בצמש תורמל .סורהל לק אלש תונגרוב-ריעז .תוקפס .תונדחפ .דחפ
.הקק
אוה לבא - וייח תבהא תויהל הלוכיש יהשימב םואתפ לקתנ אוהו
.וילא הבוט איהו .דימתל חרכהב אל ,עגרכל וייח תבהא - חכופמ
תורמל .םוחתל ץוחמ אוה התניחבמ 'יתדיגב' רשק לבא .ול הדידי
הליחתמ אופיא .תמייוסמ הדימב המצע תא הלשמ איה םצעבש
ולש ןושלהשכ ?דחיב טרסב ?יושנ רבג םע תישגר הברקב ?הדיגבה
שיש ןוכנ אל הז םצעב ילוא ?ןוזמ תויראש תשפחמ הלש הפב קומע
דוע לכ ,התוא האור אוה ךיא הנשמ אלש ןוויכ ,תימצע הילשא ןאכ
ותיא השועו - יושנ ךא - יתודידיו ביבח רבגכ ותוא האור איה
אוה ותניחבמ םע םג זא ,םירחא םידידי םע השוע יהשמ רתוי אל
.יושנ םע יתדיגב רשקב תברועמ איה ןיא התניחבמ ,דגוב


.יל םג הרורב תמאה .שקשקמ םתס ינא ,בוט
יהשימב תובהאתהמ האצותכ אובל ךירצ אל הז - דרפנ והשימ םא
.ךפגב ,ץמואב ,ךרדל אצ .(םייארפ םיטקאב אל וא הוולמ) תרחא
וא יוכיס היהי זא - יאמצע םדאכ םיילגרה לע דומעתשכ ,רחאו
.רשקל תושדח תויורשפא קודבל םעט
היה הז ךותמ זא - הב תבהאתהו המיהדמ יהשימ תאצמ תמאב םא
.הזמ אצי אל רבדש יוכיסה תא לידגי קרש 'ןמור' להנל אל ןוכנ


החנהה וז ךלש הבושתב לבקל יל השק היהש דיחיה רבדה ,וג ידניא
םג רקשי הל רקשל רחבש ימ .דגוב דימת דגוב םעפ לש תימינפה
ינא םג דצהמ טבמבו ,ךכ תאז תוארל ךתוכז וז ןבומכ לבא .ךל
דובא .הזכש עשפ ןימ .הדיגב ורבעבש ימל תוחפ ןימאמ יתייה
?אה ,שארמ


יתימא באכ אלא םתס תונינש אל .בוצע .יב הכה תבתכש המ ,יתא
שורג היהא ינא טעמ דוע .וישכע סאובמ ינא םגו .בלהמ אבש וארש
יכ תויעב רתוי םע םייחל וכזיש .תצקו הנש ינב םידלי ינש םע
םהל תתל ידכ ולש רשואה רסוח םע תויחל לגוסמ אל םהלש אבא
.תרשואמ הביבסב לודגל
!@@@@@@@@@@@??????????????ןוכנ המ םיעדוי לזאזעל ךיא
רחשל וביגה
 
 
1/7/00 15:42
הטילול.צ :תאמ
ךרדב יושנה תבוגתל הבוגתב
רחש
.תיארונ האשילק ומכ עמשי רחא רבד לכ .חכופמו בוצע
הטילול.צל וביגה
 
 
1/7/00 17:14
יתא :תאמ
ךרדב יושנה תבוגתל הבוגתב
בושחל אל המל ?םיבוצע רתוי םייח אל אקווד ילואו !רחש
,םישנא ינש םע לודגל תורשפא םהל קינעמ התא ךכ ילואש
תורחא תוחפשמ ומיקיש (ךתשורגו התא) וכרדב דחא לכ םירשואמ
אל הז עגרכש רורב ?רשוא םיינש יפ םיפתושמה םידליל וקינעיו
זא ."ויקלח םוכסמ לודג םלועל םלשה" ורמא םגו הככ הארנ
ידכ םינתחתמ אל םגו .תינושארה החפשמה ומכ ןיאש ןוכנ
אלו השולש וא םיינש ללמאל תלוכיש ךל דיגהלו .שרגתהל
.ךמצעל םירבדה תא ריבסהל לוכי התא קר ?העברא
התאש ,ךומכ םירבג ןיב דירפהל ךירצש יל הארנ ,תאז םע דחי
ןתחתהל םיבהוא ארונש ולאכ ןיבל ,טבלתמו ריעצ יל עמשנ
םהל שי םצעבשכ ,'ישיאה רשואה ןעמל' תאז םישועו שרגתהלו
.ימגונומ תויהל ךרוצהו תוביוחמ ,םישוגיר םע תישפנ היעב
שרגתהל ךירצ המל ןאכ תתנש הירוגנסה םואנל םיאכז אל וללה
.םירשואמ אל םא
יתאל וביגה
 
 
1/7/00 18:01
רחש :תאמ
ךרדב יושנה תבוגתל הבוגתב
.םיכסמ
שרגתהל המלל הירוגנס בתוכ ינאש יתשגרה אל ללכ ,תאז םע
.םירשואמ אל םא
.ןוכנ המ יבגל ילש תימינפה תוטבלתהה לע יתבתכ קר
עודי ירה ,ידגנ הקיטסיטטסה ושרגתהש םירוהל לדגש דליכ
אל םיתבב ולדגש ולאמ רתוי םישרגתמ םישורג םיתבמ םידליש
.יטסיטטס םאתמ לכמ קלח תויהל דימתכ יתוא ןבצעמו .םישורג
.וישיאה אל הזש לבא ןבומכ
תורמל ,ןושאר רוקממ ,הככ לודגל השק המכ עדוי טושפ ינא
.ועיקשה יאדוו ילש םירוההש םיצמאמה
תיבב .תרחא ידלי תא לדגא ינאש יתעבשנ ךיא רכוז םג ינאו
.ילאמרונ
.תוגגופתמ הלאה תוטלחההו הלאה תובשחמה לכ ,הנהו
תלוכיה רסוחו הבהאה רסוח ילוא - תורחא תויהת תולועו
םיאושינה תרגסמב דקפתל
רחשל וביגה
 
 
1/7/00 18:09
רחש :תאמ
ךרדב יושנה תבוגתל הבוגתב
.תע םרטב חלשנ ...ספוא


םצעב תועבונ אל ילש הלאה תויעבה םאה תויהתה תא שי זא
תועבונ שרגתהל/דוגבל החירבהו ,ןוכנ לדומ ילב לודגלמ
םג האלה יתוא וולי ןה יכ - לפטל ךירצ ןהבו ילש תויעבמ
.םיאבה םירשקל
?אל ,ךיפה אל יד דעצ הז םישוריגו


.םידגובה לע רגנסמ אל ללכב .והז


הדיגבל רנטרפה ךיא יבגל ,יתא ךל הרישי רתוי הבוגתבו
,ה/יונפ אוהש החנה ךותמ ,שיגרהל ךירצ
תא אלו םמצע תא םילשמ אל איה/אוהש ןמז לכ יתעדל
םע וזה םיסחיה תכרעממ םיצור םה המ םהל רורבו ,דגובה
ןוכתמ הז - השוחת ךותמ קר לבא .ירשפא הז זא יושנה
.ךירצשכ אקווד דבלו העיגפ תשוחתב םייתסי םישנאה בורלש
עיפשהל םיכירצ דגובה לש גוזה ןב תבוט ומכ םילוקיש
תא דירטהל םלועב םיירסומ םירבד קיפסמ שי ירה ,תוחפ
.רקיעב ךתבוט לע ןאכ בושחל ךירצ .םהיבגל ונמצע


םירמגנש םימלשומה גוזה ינב םע םימלשומה םינמורה הפיא
והשימ ?תאזכ היח ללכב שי ?םימיה ץק דע ףרוטמ רשואב
.רופציש .קעציש ?הזל הכז


תידווילוה חומ תפיטש לש האצות לכהש תרמוא ילש הדידי
אל תואיצמבש הזה םלשומה טירסתל תופצל ונתוא הדמילש
.ןמזה לכ הצמחהב תצק םישיגרמ ונלוכ ןכלו םייקתמ
.והז
רחשל וביגה
 
 
1/7/00 19:12
יתא :תאמ
ךרדב יושנה תבוגתל הבוגתב
םה םינורחאה םיצלמומה .םייתפרצ םיטרסל רובעל הצילממ
."הרידה"ו "םיפרגונרופ םיסחי"
יתאל וביגה
 
 
1/7/00 22:38
קתבמה ו'ג :תאמ
הסונמה הקוורה תבוגתל הבוגתב
,תאזה י'צולבה הווש ךיא .טרס הזיא ."הרידה" ,חא
םייפהפי םיידש הזיאו) הל רסח אל םג הינשהו ?אה
(!ןהיתשל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/7/00 13:39
ינונ :תאמ
ךרדב יושנה תבוגתל הבוגתב
םייחהו רובעת השקה הפוקתה (-: ךויח חק לכ םדוק רחש
.החוטב ינא .רתוי םיענ לולסמל וסנכי
תקדוצ .םולח לש תיפוס תוצפנתה ,השק רבד הז הדירפ
,םיידווילוה םיטרס לש האצות לכהש הרמאש ךלש הדידיה
ויח םה םהב םידלי תודגא םג המישרל ףיסוהל רשפאו
....רשועו רשואב
הז הככ .דימת רבד הזכ ןיאו חצנל תאזכ היח ןיא
.ינמז לכה ,םייחב
וא ,תולק רתיב םהלש תואיצמה תא םילבקמש םישנא שי
ולאכ שיו התיא דדומתהל רתוי הלודג תלוכי םהל שיש
יפ לע םהלש תואיצמה תא םינשמו המזויה תא םיחקולש
.רתוי בוטל הפיאשה
תאז ךירצש המ לכ ,החפשמ קרפל אל ידכבש תויהל לוכי
תואיצמב קפתסהל ,איהש ומכ תואיצמה תא לבקל תלוכיה
המ הנשמ אל ,ערה םעו בוטה םע ,ךל קפיס לרוגהש
.םהיניב ןונימה
ךורכה לכו רשואה לש דימתמ רופישל הפיאשה ,ךדיאמ
עודיכש ,םזינויצקפרפל תמייוסמ הייטנ איה ,םייחב
.הנוכתה ילעב לצא םילוכסתל םורגל הלוכי
.םילענו םימלשומ םירוצי אל םה םישנא ...םישנאו
ויהש הממ םייביסלופמיא רתוי הברה םירוצי םה םישנא
.תויהל םיצור
םע ןיטולחל םלש שיגרמ אל דגובש רבג םגש החוטב ינא
וכפה ןופצמה ירוסיש ירחא ,םימעפ המכ ירחא ,ילוא .הז
לכתסהלו הז םע תויחל רתוי ול לק זא ילוא ,לגרהל
,ותשיאב דגובש רבגש החוטב ינא לבא .םייניעב ותשאל
תא לוכאל תורשפא התיה ול ךכ היהי אל הזש ףידעמ היה
תא תושעל תורשפא ןיא לבא .המלש התוא ריאשהלו הגועה
.םירשפתמ ןכלו הז
ישגר קופיס לע הרשפ הייהת הרשפה םישנאהמ קלח לצא
ול שיש המ םע היחיו ותשאב דוגבי אל רבגהו ינימו
הייהת הרשפה םירחא לצא .קפוסמ אל אוה רשאכ ,תיבב
תרחא השא םע ותשאב דוגבי אוהו תיכרעו תירסומ הרשפ
(ויבגל הננער) רתוי הננערו
.םימעפל דואמ תושקו תובאוכ ןה םייחב תורשפה ,באוכ
לכו דחא לכ ינפב תודמוע תויורשפאה לכ .שי המ הז לבא
הריחבהו .תוחפש המכ ול קיזתש הריחבה תא רחוב דחא
ותשאל אלו רחובל שארמ תמאתומ ןכלו תישיא דימת איה
.ולש תבהאמל וא
םישנל עגונב םג ןבומכ יתעד אוה ןאכ יתבתכש המ לכ
.םיאושנ םירבג היה אשונה לבא .ןהלש םילעבב תודגובש
זא והשמ רסח היהי דימת ,ינש דצמו .הבהא ילב בוצע
?האלמה סוכה יצח לע לכתסהל ףידע ילוא
בוט םוי
ינונל וביגה
 
 
2/7/00 14:21
Estee :תאמ
ךרדב יושנה תבוגתל הבוגתב
ילוא ?ינפוס אוה רשואה רסוחש רמא ימו........ייייייה
והשמ ססבלו הילעו ךמצע לע והשמ דומלל לוכי התא קרפל םוקמב
םירמוא רבד יעדוי ... ללכב רשוא הז המו....קומע רתוי
הרוצה וזש רמא ימ לבא.....םייתנשל םייתעש ןיב הז תובהאתהש
הלבקו הריחבמ אבש ,רחא רשוא שי ילוא ?םיבוט םייחל הדיחיה
םיקומע רתוי םירבדו .... תינבנש תופתושו תינבנש תודידיו
ומכ .......חרכהב קחשיהל אלו םינשה םע תונביהל םילוכיש
םע ונל ודרשש םידדובה ...םירוענהמ .....תודליהמ רבח
םג קומע והשמ איה םהילא הבהאהו םהב ונלש ןומאהו ...םינשה
-םירחא םירבד ונתוא םיביהלמו ,ונתשה םהו ונינתשה ונחנא םא
תא תודרוש ןכש תודדוב תויורבח שי ,הזכ רבד שי אלה
יאש רמא ימ...ןהמ תחא היהת אל ךתשאש המל ........ןמזה
,תושימג....חומציל ,םהמ דומלל -םירבשמ לע רבגתהל רשפא
...ןיי ומכ ןמזה םע תוחבתשמש תובהא שי .....תונלבוס ,הלבק
Esteeל וביגה
 
 
2/7/00 20:10
רורחש :תאמ
ךרדב יושנה תבוגתל הבוגתב
תוגוזה ירשאו .חינמ ינא ,םייחה לכ םידרושש םירבד שי .ןכ
איהו ,הגפש תובהואמה ירחא הביחו תודידי םהינב הרתונש
.דימת הגפ
תורחא תושפנ תוסנכנ האוושמלש ךבוסמ רתוי היהנ לכה לבא
,"תיגולויב" הדיגב העצוב אל םא םג ,יהשימב בהאתמ התאו
.רתוי הברה ךבוסמ בצמ הז ןיידע
רבע לש הדלות םבור םה לבא - ורתונש םיקומע םירבד שי
גוס הז םאה .ותערל שיא םילגרהל תולגרתהו תורכה ףתושמ
?ןוכנה םייחה
אוה (רחש םלוסב 4-) הזה רשואה סלפמש טילחהל ןוכנ םאה
?קפסמ
םייחה לע רתוולו דבכה ישגרה ריחמה תא םלשל רשפא ילוא
.הלאה םיעווגה ךא םיחונה
םדקתמ םתס םדא .ץימחמ וא חבתשמ םודא ןיי ,תחבתשמ הניבג
?רשוא אל המל .ותומל
.עדוי אל
רורחשל וביגה
 
 
3/7/00 8:16
Estee :תאמ
ךרדב יושנה תבוגתל הבוגתב
יד בל יוליג לש גוס ...ביצעמ התא המכ ,רורחש רורחש
ךתוא דדועל לוכיש המ.דאמ יבילל עגונש םירוחב לצא רידנ
ריאשמ התא ,רמולכ "עדוי אל " םילימב םתוח התאש הז
,ליגה ,ןמזה םע ואובי ילואש תושדח תונבותל םוקמ
יכהש המש תבשוח ינא ,תמאה ......םידליה ,םייחה ןויסינ
םישורג םירוהל ןב התאש תרפסש המ ילוא אוה ךילע השקמ
וז ידמ רתוי הזב ןימאת םא ,עמשת .ךתערל "הקיטסיטטסה"ו
תילאטפה השוחתה .המצע תא המישגמש האובנ תויהל הלולע
שובלל םוקמב-עווגל החרכומ הבהאהש ,ןולשיכמ סונמ ןיאש
לש םינתשמה םיכרצל תונכדועמ ,תועיתפמ,תושדח תורוצ
לק אלו דאמ דאמ השק איה וזה תילאטפה השוחתה -םייחה
תצק םימוחתמ ימצעמ התוא הריכמ ינא .הנממ רטפיהל
וליאו םהלש טרסה אוה םירוהה לש טרסהש ןיבנ ךיא .םירחא
תמאב תמאב הזו שדחמ םוי לכ ונלש תא םירצוי ונחנא
.ונלש .ונלש םיידיב תמאב תמאב תמאב תמאב.ונלש םיידיב
אל ילש תדלקמה ,אל..........ונלש.ונלש
תא ימצעל ףוטשל אלא הרירב יל ןיא םימעפל.....תצפוק
חומב יל תבשויש תיטסילאטפה השוחתה יכ ןוכנה רסמב חומה
הרושק ילצא וזה השוחתה ,יתרמאש ומכ .לישכתו הלישכה
הנומא יל שי םש אקווד -הבהאל עגונב .םירחא םימוחתל
.םינש 45 רבכ הבהאב םייח ילש םירוהה .הכופה
םהש תורמל ,םהלש רשקה לש תוינויחה לע רומשל וחילצה םה
דימת לבא טעמ אל (...תוחפ םויה רתוי םעפ) םיבר ויה
הל גאוד אוה ,הנממ ול תפכא ,ול הבושח איה.םיסייפתמ
אוה לבא ,דימת ,וילא תונעט ינימ לכ הל שי-איהו .דאמ
הראשנ םהיניב תידדהה תוברעה ...."הירוענ ףולא" ראשנ
ךלש גוז ןבל שגרו הלמח הברה ךירצ ,עמשתו .ףקותב
יעגר תא םג האור ינא לבא ....תולחמה לש ליגה ליחתמשכ
דימת אוה רשואהו .הלאכ םהל ויה דימתו .םהלש דסחה
.ףצר אל ,םיעגר
דובעל לכוי הזש והשימ אצמא םא תעדוי אל תמאב ינא
דח אוה ,םישנא לש ףוריצ לכ ,ירה ןוכתמ אל הז-הככ
הזש ללכב ללכב ללכב קפס יל ןיא ?המ לבא .ימעפ
.חתפמ גשומ הז תונמאנש תעדוי םג ינאו.ירשפא
Esteeל וביגה
 
 
3/7/00 13:45
תנע :תאמ
ךרדב יושנה תבוגתל הבוגתב
החילצמ תא תיביטקובורפו הסג תוחפ תאשכ ,האור תא
המכב תוכזל וליפאו דואמ הפי ךלש רסמה תא ריבעהל
(...ילטקית הרקמ לכב םתסה ןמש) תובוט םילימ


יתניחבמ ,ךתניחבמ ,חתפמה תלימ איה תונמאנש קפס ןיא
יתעדל םה ךפהלו תונמאנ רצויש ןומא .ונלוכ תניחבמו
םע יכ ,ראשה םיאב כ"חא ,יגוז רשק לכב דוסיה יללכ
,תויתפכאה ,תוחיתפה םיאב ןומא-תונמאנ-ןומאה
ךכ לכש תוקרי ראש לכו תונלבוסה ,תונלבסה ,תוידדהה
.יגוז רשק לש ותחלצהל םיבושח


לש תובוגתה ךתוא תונבצעמש האבה םעפב ,הרקי יתסא זא
םתוכזש ןובשחב יחק השקבב ןאכ ביגהל םיחרוטש הלא
ףוטילב ךלש דצל םתוא ריבעהל יסנו ,ךלשמ הנוש העדל
.היטפמיס טעמ םעו


וקעצי קעוצש ימ .םייחב םירבד גישהל רשפא הככ קר
.םירבדמ תמאב המ לע םיעמוש אל םיקעוצשכו וילע


....םייחה תוחרואב רועישה לע החילס בושו
תנעל וביגה
 
 
3/7/00 13:48
תנע :תאמ
השדחה יתסאל םולשל הבוגתב
...םייחה תוכלה ,םייחה תוכלה


....רחא והשמ ודילקה תועבצאהו ,והשמ לע בשח חומה
תנעל וביגה
 
 
3/7/00 14:26
רדה :תאמ
השדחה יתסאל םולשל הבוגתב
ילש םירבדה .ילש דצל דחא ףא ריבעהל הסנמ אל ינא
יתבגהשכ סעכ םהב היה ,ינטנופס ןפואב ובתכנ
היתפמא םהב התיהו,יתוא וממוק םהירבדש םיבתוכל
.תרחא השגרה יב וררוע וירבדש ימל יתבגהשכ
רדהל וביגה
 
 
3/7/00 14:29
Estee :תאמ
ישפוח יוטיבל הבוגתב
...רדה אלו ל"נה לע המותח ינאש ןבומכ ,תועט
Esteeל וביגה
 
 
2/7/00 21:32
הננב :תאמ
ךרדב יושנה תבוגתל הבוגתב
תא תויחל רוסא (היהא בורקב) הרוה אל ןיידע ינאו ,יתעדל
םוקל טושפ גוזה ןב םע בוט אל םא .םידליה רובע רקשב םייחה
םיכפוה םיאושינה ייח תאזכ השיג םיצמאמ רשאכ ,בגא) .תכללו
הנותח אל וז לבא ,ונבייחתה ,ןוכנ .לבסנ רתוי הברה והשמל
יל ונימאת (םש אל רבכ ינא בוט היהי אלש עגרבו .תילוטק
רחא ועדיי םה םינטק םהשכ םיעדוי אל םה םאו .םיעדוי םידליש
רשוא רדעיהבו ףויזב ךייח תא תייחש ועדי .ולדגי רשאכ ,ךכ
לע םג .דואמ דואמ דבכ אשמ הזש יל ונימאתו ,םליבשבו םנעמל
בוט ,ללכב .לודג דלי לש םייפתכ לע םגו דלי לש םייפתכ
ינאו .ומצע ליבשב תויחל לדתשי הזה םלועב דחא לכ םא היהי
זאו ,םייחב ונל שי הלאכ םג) סא וא סא ירקמ לע תרבדמ אל
תרבדמ ינא (בירקתו תלוזה ליבשב םש היהת התא - הרירב ןיא
.תופסוותמ םיתעלש תוידגרטהו תומרדה ילב ,םייחה .הרגש לע
לכ םהידלי רתי ליבשבו הליבשב ובירקה הלש םירוההש תחא רותב
חוטב יד ןוכתמו ,השגרה לש ארח וז - ךל תרמוא ינא םייחה
הילע תכרדש הלמנ לכ לע תינופצמ תרסייתמ תוישיא חתפל
.תועטב
ימ לבא .םש אל דוע ינא יכ ,יתנוטק - בוש ,םידליל רשקבו
?גנועמ םינשודמו םיכובסת ילוטנ ,םיילירטס םידלי ללכב הצור
ןיבהלו דומלל םיכירצ םידליהו ,יביבח ,םישקו םיבכרומ םייחה
לכבו .יפוא רתוי םע הזמ ואצי קר םה ,יל ןימאת .הז תא
הנש םירשע דועב םהלש גולוכיספל ונייכבתי אל םה םא ,הרקמ
.רחא והשמ לע ונייכבתי םה םהלש םישורגה םירוהה לע
.ךכ רחא הז לע לליילו ךכבתסהל םיבהוא .םידוהיה ,ונחנא הככ
?הככ אל
הננבל וביגה
 
 
21/7/00 0:42
lara :תאמ
ךרדב יושנה תבוגתל הבוגתב
התא , ךפגב אצוי אל שממ התאש איה תבאוכהו תיתימאה היעבה
המ הזו - ךלש םשאה תושגר לעו ךבג לע םידלי ינש םע אצוי
. ךליבשב השק הז תא השועש
םידליו לעב תובזועש םישנ לש היגוסל סחייתמ אל דחא ףא המלו
תומלשמ ןהש ריחמה המו ?םייחה תוהמ תאו ןמצע תא אוצמל ידכ
?
. השק הז דמעמ קזחה
laraל וביגה
 
 
1/7/00 10:51
קתבמה ו'ג :תאמ
יוא יוא יואל הבוגתב
םיסחיה תכרעממ ךלו םוק ,תרחא יהשימב הצור התא םא"
.תבתוכ תא ,"תיחכונה
.תמאב ,ונ
?םירשואמ רתוי ויהי ולש םידליה זא ,ךלייו םוקי אוה םאו
תולילב שפחמ םימעפל אבאה ובש תיבב לודגל ,עורג רתוי המ
חקולו רקובב םי'ציבדנס השועו רזוח לבא ,תורז תוטימב םיקופיס
?וב אצמנ אל ללכב אבאש תיבב וא ,םיגוחלו ןגל
תאו דרוסבאה תא םיגדהל הסנמ קר ינא ,הבושתה תא ןתונ אל ינא
."תונדחפ"לו "םידליל בוטש המ"ל עגונב תיאשילקה היארה
.יתימא לוקיש והז םימעפל .תונדחפ דימת אל תאז
.קצומ ןורתפ ןיאו תחא הבושת ןיא :וניבה ,אנא
,ונלש םיאושינה ייחב םירשואמו םינתחתמ ונייה ונלוכש יאוולה
תקפסמה ,ונלש םיסחיה תכרעמל ץוחמ ןימב ןיינע םוש םילגמ אלו
.הריעסמהו
.יאוולה
תעדוי תא"ש קר
ףולב הז
"םיטרסל םימוד אל םייחה
("םיכרד" טילקתה ךותמ 1979 ,"אתווצ" ,יצרא המלש)
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 17:29
וג_ידניא :תאמ
יוא יוא יואל הבוגתב
דחוימב .ןבלו רוחש םניא םייחה .ןיטולחל קדוצ התא ,ו'ג
איה םירשואמ יתלבה ויאושינב טבלתמה יושנה תייגוסש רורב
.םירפרפא דואמ הברה הליכמו רתוי הברה תבכרומ
.ןוכנ
,הרואכל תוחוקפ םייניעבו ,הלולעש וז ,הקוורה תניחבמ לבא
אל .יטלחה רתוי הברה הז ,הלוח הטימל אירבה השאר תא סינכהל
הכירצ איה .וללה תושקה תוטלחהה לכ תא לבקל הכירצש וז איה
.ריחמה תא םלשל הנכומ איה םאה :תחא הטלחה קר לבקל
.יכבב רמגנ דימת הז ,רומאכ יכ
.הלש ,בורל
וג_ידניאל וביגה
 
 
2/7/00 21:28
ןרוק תיגח :תאמ
יוא יוא יואל הבוגתב
!!!יאלפתת .הקוורה לש אקווד ואל אוה יכבה תובר םימעפ
?חרפל חרפמ עונל ,וכרדל תכלל ,רוחבל ישפוח תמאב ימ יכ
?יושנה וא הקוורה
אל הקוורה ...המל יל ןבומ אלו ,ןברוקה תא השאב האור תא
הסינכמ איה .אל שממ .הלוח הטימל אירבה השאר תא הסינכמ
.םימעפל ,דואמ המיענו המח הטימל הפוג תא
רבג םע הנתחתהש הבוט הרבח יל שיו ,םיערוצמ םניא םיאושנ
םע ובהאתהו ,וז םע הז בכשל וליחתה םהש ןמזב יושנ היהש
םירשואמ דחיב םה םויכו ,םייתנש ירחא שרגתה אוהו ,ןמזה
.תונב יתש םע ,דואמ
.םירחא םירופיס םג שי זא
הללמואה הקוורה לש הזה טירסתה תא לבקל תברסמ שממ ינאו
.קאינמה יושנהו
ןרוק תיגחל וביגה
 
30/6/00 23:58
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
סעוכ ינא יתא
יברעה רזגמה תא תחכש
ילש םעה ליבשב ןאכ ינאו


יברעה סופיטה
ךלש ןיינע המ השיא תוחפ השיא דוע רבכ יאובת הללאי
הימאגילופ לע רבכ םתעמש אל המ


םישנב הפילו
םיעשתה תונש ופט קיח
הפיא םיעבשה תונש הפיא
באל דנא סיפ
םלוכ םע םלוכ םע םלוכ םע םלוכ
םיעשתה תונש ךל הרק המ


יביט לש היצמרופניאה דרשממו
המוד הבתכ לע איה םג תדבוע םירבגה תלודשש רסמנ
םירפכל ונילא תואבש הלאה תואושנה םישנה
שפוח םחולל המוד ארונ היהיש והשמ םהל שפחל
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
1/7/00 10:54
קתבמה ו'ג :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
רזגמה תוואג ,רקיה דמחא
.םייברעה םירפכב תואושנה םישנה תושפחמ תמאב המ "תוננב"ל רפס
.ריחמ עברב ונאליממ םיליהא אלו היידיבב לוזה ליזב טוהיר אל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 13:37
תיתימא תידמחא :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
(ירצונ ,ימלסומה) שדוקב ךלגרהכ
.חצמב לוב עגופו קדוצ דימתכ התא
תיתימא תידמחאל וביגה
 
1/7/00 0:06
העונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.דגובה רבגהש בושחל הטונ ינא והשכיא לבא ,השק הלאש ?םשא ימ זא
ילוא) םיימעפ דגוב ,דגובה .דחא ףאב תדגוב אל תבהאתמה הקוורה
םג ,םירחא םיחטשב ומכ .וידליב וליפאו ולש תבהאמב ,ותשאב (שולש
אוה .ריחמ לכב תלבקמהו הניבמה תויהל תכפוה םואתפ תא ןאכ
תאו ךתיא ראשיהל הצור אוה םא םג ותשאל רוזחל בייחש הז ,ןכסמה
לכהש ירחא ול יחלסת חטב ,ותשא תא םא .רדסב הזש ותוא העיגרמ
בהוא אוהו והשמ רבע הארנכ אוהש דיגיו הכבי אוה יכ ,ץצופתי
המדנ לבא ,תאזכ תתוועמ תכרעמ לש דצ םושב ימצעב יתייה אל .ךתוא
איה המל שארמ ןיבהל הכירצ הקוורה .תוירחא לש ןיינע לכהש יל
ןיגפהל ךירצ יושנהו רמגנ הזשכ ,תוירחא ךותמ תוכבלו תסנכנ
הצור תמאב אוה ןאל ,לודג דלי ומכ ,טילחהלו םידדצה דחאל תוירחא
.תכלל
העונל וביגה
 
 
1/7/00 11:02
קתבמה ו'ג :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
."וזכש תתוועמ םיסחי תכרעמב םעפ ףא יתייה אל" :תבתוכ תא
.אלו אל ?תתוועמ
.ןכו ןכ ?תיתימא
תא ,םירשואמ תמאב ,םירשואמ תוגוז המכ .העונ ,ךביבס יטיבה
?האור
.יתנבה ,ייקוא
םייוצמ ,םירשואמ םיארנ ןכש הלא םגש ןובשחב יחק וישכע
גוזה .קחשל םהמ הפצמ הרבחהש המ תא םיקחשמ םה .ןוסאפב
.רשואמה ,וקלחב חמשה ,הצורמה
תוציבב םישדשדמ ,םהב םיחוש ונחנא ,םירקשב םיפוטע ונחנא
ואר) ודלי םרטש ןהיתורבחל תמאה תא תורמוא אל םישנ .םירקשה
("?ינא ימ" עלס הימ לש ירלוקאטקפסה הרמאמ
ןימה יסחי תורידת לע םיקייודמ םינותנ םיקפסמ אל תוגוזו
.םהיניב
.םילארשיה ,ונחנא הלאכ
.םינרקש
רשי זא ,םירקשה תפטעמ תא עורקל הסנמ קתבמה ו'ג ומכ והשימשכו
.חומב תילאמשה הנואה תא ול קתבל םיעיצמ
.רתויב דיחפמה רבדה איה ,עודיכ ,תמאה יכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 15:02
העונ :תאמ
ןכ ?תיתימא .אל ?תתוועמל הבוגתב
?יתימאל תוועמ ןיב הריתס שי
יאב אלא ,תוועמ האור ינא ןיאושינל ץוחמ תובהאתהה עגרב אל
תגופס תאזה תשלושמה תכרעמה לש הרירגב ,ןורתיפה תאיצמ
אל ?הריכמ ינא םירשואמ תוגוז המכ .םשאה תושגרו םיצוריתה
תבשוח ינא .הלאש ינמיס ררועמו יתוא דירטמ תמאב הזו הברה
.(תינימ םג) תרושקתב תויעבב רמגנו ליחתמ לכהש תששוחו
ךיא הארתו תאזה תרתוכה תא תישיאניב היעב לכל תתל עגר הסנת
.לוב םיאתמ הז
העונל וביגה
 
1/7/00 0:37
הטילול.צ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
בותכל יתבשי ,יתנבצעתה ,תובוגתה תא יתארק ,יתכייח ,יתארק
.הבוגת
?הדיגב יהמ רידגהל ומכ יניצר רתוחי תצק ןוידמ ליחתנ ילוא
?והשימ לע זטנפל םתסו ?הדיגב םג הז ןוטנילק השעמו ?סקס קר
שיגרהלו תולכ דע והשימ םע טט'צלו ?בורק רבח םע קשנתהלו
?בלב םירופרפ
.תמאב ,ונ
םיאושנ םהש םיריכמ םתא םישנא המכ .תואיצמה לע לכתסנ ואוב
ותוא ורידגתש ןפואב ןיאושינה תרגסממ וגרחו (םישנו םירבג)
(ןומה :הנוכנה הבושתה) ?הדיגב
?ןיינעה ירוחאמ הרטמה המו ?רמוא הז המ :האבה הלאשל וישכעו
םידליהו תדגבנה השאה לע ידוה טרסל רשי רובעל ךירצ המלו
?םיללמואה


אוה ןיאושינה ייחל ץוחמ סקס :הנוש תצק היצפסנוק עיצהלהצור ינא
שארה תא םיקנמ ,היגרנא םיאיצומ ,םיעיזמ :רשוכ ןוכמל תכלל ומכ
.וט הס .םייחל םירזוחו
הטילול.צל וביגה
 
 
1/7/00 1:52
חחרפ :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
.תופסונ תויצפוא שיו


.יתייעב הדיגבה גולטק ללכב


רבגהו הקוורה השאה לש דצהמ הז תא החקל איה יתא לש רמאמב לבא
.םשל ךשמנ ןוידה ,יעבט ןפואב ,ןכל .יושנה


המ ,"הדיגב" גשומה תלאשב שממ לש ןויד םייקל ךרוצ שי יתעדל
.דועו ,תוחפו רתוי שי םאה ,ןכ הז יתמ ,ליכמ הז


:הלאש תלאשנש קר .תמייק היצפוא איה תגצהש היצפואהש קפס ןיא
?עדוי אוה ?תעדוי איה


?באוכ אל םיעדוי אלש המש וא ?רפסל םאה
?ץוטסמ רתויל חתפתמ הז םאו
?ץוטס קר הז םאו


?ל"וחב ללכב הז םאו
?הבקנ וא רכז - הנוז םע הז םאו


?ילאוטריו הז המ ןבומכו .טושפ אל ,ןכ ןכ
חחרפל וביגה
 
 
1/7/00 1:58
רחש :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
?אל ותו הנהמ תינפוג הלועפ ?םתס הככ
?גוזה תב/ןבל רפסל ילב
.ןומאב העיגפ ?הלגי םאו
?לייטס רשוכ רדח ןימ קר אל הז םע המו
?תישגר הקושת ?תובהאתה שי םא המ
?הב/וב עגופ ךכו ?יושנ אלב עתעתמ יושנה םדאה םא המ
תוענומ ןכא תויביטקייבואה תוביסנהו עתעתמ אל אוה םא המו
?הדירפ


רנטרפהשכ לבא ,רשוכ-רדח-ןימל םילוכיש םישנא שיש ענכושמ ינא
.הנווכה לכ וזש עדוי ןימל
גוסמ ןימ .תובוגתה ויה הז לע אלו הבתכ יתא הז לע אל שוריפבו
אוה ונממ קלחכ ןימ םאו רשקה תוהמ לע תורחא תולאש הלעמ הז
עוגפל ילב רתסהב םג ול הצוחמ םייקל רשפאש דבלב ינתנהנ טקפסא
םג רשפאש יתיליג ןכ לבא ,אשונב העד שבגל יתחלצה אל ינא .וב
םידלי םע יושנ התאשכ םג תרחאב דואמ ארונ ארונ בהאתהל רשפא
?זא המו .תובהאתהה אשומ םע ןימ לכ אלל םגו
רחשל וביגה
 
 
21/7/00 1:06
lara :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
:הבשחמל רמוחו הבוגת דוע טבלתמה יושנה רחשל
בהוא התאש תאז םא המ םג לאשתו המידק דחא דעצ דוע בושחת
היהי הז םאו ?ךלש םידליה תא בהאת אל בוזעת ילוא הליבשבו
?איה וא םה
רתוי הברה דימת הז ךלש אל םהש םידלי םע תויחל - והשמ דועו
רתוי דוע ויהי םייחהש ידכ םיתנכותמ הארנכ ונחנא הככ השק
?רתוי והשימ בהאת ךתשא םא המ ,טילחמ התאש ינפלו . םישק
?זא המ
laraל וביגה
 
 
1/7/00 10:30
noe :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
תרפה - הנושארה :םייתשל תקלחנו ,הטושפ איה הדיגב לש התרדגה
.והשעת אלש ונומא תא ךב ןתונ דגבנהש ,השעמ תיישע .ןומיא
םאה :היהי טושפה ןחבמהו .דגבנה לש תויהל תבייח הפקשהה תדוקנ
ת/ןבל העודי איהש הרורב העידי ךות וז הלועפ לע רזוח יתייה
היפל רשא וזכ איה םיסחיה תכרעמ תא יתסיפת םאה :ונייהד ?יגוז
.הלועפה תא עצבל אלש ינממ םיפצמ יגוז ת/ןבש יל עודי
אלא ,הנושארל דאמ איה המוד .רשק לש ותרגסמ תרפה - הינשה
,תיביטקיבואה הלאשה הב תנחבנ תיביטקיבוסה הלאשה תניחב תחתש
תעב השעמל תרצונ רשאו ,רשקה סיסבבש וז קויד רתיל אוה
.רשקל איה תיביסולסקא עצבל אב ינאש וז הלועפ םאה :ותושבגתה
אקווד ואלו לבגומ יתלבו ךשמתמ ןמז) רשקה תריצי תעב םאה :וא
ידוחיי אוה הז השעמ היפל וזכ איה ינשה דצה תנבה (יתדוקנ
.רשקל


אל אוה יכ השועה עדי ,תילילש תולאשה יתשל הבושתה םא קר
תלכומ הניא הבושתה תוצובקמ תחא ףא יכ ןיחבהל בושח .דגוב
.ןהיתשל שי תובישח ןכ לעו הינשב הלוכ


תא רידגמה אוה דגבנה - דגנכש דצה תניחב לע דיפקהל רתוי בושח
ילעב/יתשיאש יאוולה" :טפשמה תא םימעפ טעמ אל יתעמש .הדיגבה
השוחת םימעפ הברהש ףא לא .דצהמ י/והשימ ה/ול ת/אצומ הת/היה
.הדיגב וניא השעמש ריגדהל הב ןיא - תירקיש הניא וז
noeל וביגה
 
 
1/7/00 13:41
חחרפ :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
..והשמ וא האונ


קר ,כ"דב תונוכנ תויהל תולוכי הדיגבה גשומ תא ךלש תורדגהה
.הייפיצה ביכרמ ..ףסונ ביכרמ יתעדל רסחש


םיתעל ונא (תחאכ פ"עבו בתכב) םיזוחו םימכסה ןוחבל ונאובב
.תירבה וא םכסהה תתירכל ומדקש תויפיצהמ םלעתהל םיטונ
רשאכ םיכוכיחל םרוג ןבומכש רבד ,תויפיצ םואית ןיא ,םיתעל
.ןומאה תא רפה רחאה דצהש ןימאמ דחא דצ קר


וא) בהא ךותמ יגוז רשקל םיסנכנ - םישנו םירבג - םישנא
ינא לבא ,והשלכ רחא ןוצר וא ,תקפסמ תרגסמ םייקל ןוצר
דצל (הבהא ךותמ תרגסמל םיסנכנש הלאל אקווד סחייתהל ףידעמ
דחא רשבל תויהל ןוצרהו ותוערל דחאה לש הקושתהו ההימכה
לש תויפיצה ,תונשוכרה .םיסחיה תרגסמל םיחרוא המכ םיסנכנ
,דחא לאכ םיינשה לא תיתביבסה תוסחייתהה ,הוולמה הרבחה
שקבל ילבמ תאז לכו םירחאל רוסאכ גוז תב/ןב לכ לש גויתה
שי) ונלצא גוהנ הככ יכ ,קר .שארמ םיללכ עובקל ילבמו תושר
(..תורחא תורבח


לבא ,ףקות לכב ,הב םימחלנ .םיסחייתמ אל הילאש הייפיצ שיו
אל לבא ,חיגת איהו םש איהש ךכל םירע .םיסחייתמ אל
םויאה לא לבא ,רתויב השקה יביטמיטואה םויאה איה .םיסחייתמ
.םיסחייתמ אל הזה


םיסחיה תוכרעמ לש הירוטסיההו הקיטסיטטסה איה וזה הייפיצה
הקושתה אוה הל םרוגהש הקיטסיטטס - תויביסולקסקא-תויגוזה
.ישונאה ןימה ןב לש


ףתכל רבעמ ,הניפל רבעמ אוה יותיפהש םיעדוי תחא לכו דחא לכ
הנטק וא רתוי הבר הדימב הסנמ תחא לכו דחא לוכ ה/רבחה לש
עונמל תנמ לע קר ולו רחאה ידעצ תא רצהל תוטוב לש רתוי
.יותיפ ינפב דומעל ה/ונממ


תב אלל םייוסמ גוסמ תוביסמל תכללמ ענמיי גוזה ןב ,ןכל
."םיחקפמ" אוה גוזה


םאו - רחאה יצחה אלל יוליב ירתאל תואיצימ ענמיי גוזה ת/ןב
.חוודי ךיא דועו ,חוודי - ענמיי אל


שיו ןגדגדה תא םישנהמ םיריסמ הקירפאב םיטבשו םיאודבה
.םייניבה ימיב תועינצ תורוגח לע תונעט


,השאלו רבגל ברוא יותיפהש ,םש אצמנ יותיפהש םיעדוי לכה
.הרקי םג הז ,םיכמות םייתביבס םיאנת תצקש םיעדוי לכה


!!!הרקי הזש הייפיצ שי :רמוא ינאו


(רגפמ ינאש זא רבכ יל ורמא ,ןכ) יגוז תבל יתרמא ,יתאשינשכ
לכ ינפב דומעת איה םיפתושמה ונייח תרגסמבש חינמ אל ינאש
םייח ססבל ידכ הל יתאשינש ןוויכמו ,ךכש ןוויכמו ,םייותיפה
םייקל יתפתת םא (יתשרד) יתשקיב ,הקומע תורבח לע םיפתושמ
לא .תויטרקסיד לע רומשל ךתבוח ,ונלש תרגסמל ץוחמ םיסחי
.ינובשח לע ךנופצמ תא יקנת
.יתפתת לא ,תויטרקסיד לע רומשל הלוכי אל
חינא ינא .ררבל בוקעא אלו ןחבא אל - יתרמא - ידיצמ ינא
תויהלמ קלח הזש ןויבמ ינאו .הרקי הז םינשה תרגסמב הארנכש
.הז תא לבקמו הז םע יח ינאו .םדא ןב


יכ החיכומ הקיטסיטטסהש ןיבהל םיכירצ םישנו םירבג
םע סנכנ התא םאו .ישונאה ןימה בורל הרז תטלחומ תוימגונומ
ץוחמ ןימ יסחי ויהיש תויהל לוכי זא ,םיסחיה תרגסמל הז
לע קר .תטלחומ ןומא תרפה םושמ םהב היהי אל לבא ,ןיאושינל
.הינפ


לכ אל םצעב) היה ת/דחא לכ .עדוי ינא .לבקל השק הז ,ןכ
הוואתי ולש גוזה ת/ןבש בושחל הצור (דאמ לודגה בורה -דחא
תא ליבגיו דבכתיש ,תורחא תוואת ול שי םאו דבלב וילא
.םהלש שומימה
דע חצנל וילא הוואתי ולש גוזה ןבש תווקל הצור היה דחא לכ
אל םלועה .םיפסונ םייותיפ דוע הארי אלו רוועתיש ךכ ידכ
.ךכ יונב


לש תיביסולקסקאה תרגסמהמ וגרח ,םלועמו זאמ ,םירבגו םישנ
םלועמו זאמ םישנו םירבג ,תוומ תונכס חכונל םג ,םיסחיה
תא ושמימו םתקושת לש ימשרה אשומה םניאש הלאל םג וכשמנ
.וז םתקושת
תובא םה ,םירחא םיימגונומ םייח ילעב ירכזו םירופיצ םירבג
!!!!דבלב םהיאצאצמ %65 כ לש


.גניטי'צ הדיגבמ המיאתמ רתוי הלימ תילגנאב שי זא


םייקמש הז אוה תוירחאב תאשל ךירצש והשימ שי םא ,יתעדל
.םיסחיה תא םימייקמ ותיאש הז אלו תרגסמל ץוחמ םיסחי
.ולש המלידה וז הקוור השא םע םיסחי םייקמ יושנ רבג םא
.הנוש גוסמ איה הלש המלידה


ידכ ךות תרגסמל ץוחמ ןימ יסחי םימייקמו םיאושנה םישנא שיו
תא םיעדוי םןביל רתסב גוזה ינבו תידדה תויטרקסיד לע הרימש
המ...ןיינעה לכב השק יכה יכ .תאצל הנממ םיענומו תמאה
!!!!!!ודיגי


:רתוימ לכה התרימא אללו הבושח רפוס איהש תחא הדוקנו


,םייביסולקסקאה םיסחיל ץוחמ ינימ רשק םייקמ גוז ןב רשאכ
ךא הנשמ אל - םהיניב םכסומל דוגינבו גוזה תב תעידי אלל
דע עגפנ ינשה דצה - ..הדיעמ ,גניטי'צ ,הדיגב הז תא הנכנ
רתויב םיכתוחהו רתויב םישקה םיבאכה דחא הז .ותמשנ יקמעל
דגנל דימעיש ,יותיפה לא גוז ת/ןב לש ואובב ,ןכל .שיש
אוה הז ירחא םאו הלאה םיארונה ןובלעהו באכה תא ויניע
ןכומ היהש ללגב קר ולו תקדצומו השק הבוגתל הפציש ,התפתי
!!הלש באכהמ םלעתהל
הפישחה אלא ,םיסחיה תרגסממ האיציה אל איה ,הדיגב שי םא
וזה תירשפאה העיגפה .גוזה תבב השק ךכ לכ עגפתש תורשפאל
.תורבחב הדיגב איה
.ןיאושינה םויסל רתויב תקדצומה הליעה איה תורבחב הדיגב


:דחא טפשמבו
אלא ,הדיגבל הז תא םיכפוה תרחא םע םיסחי תמייקש הדבועה אל
לוכי הז המ עדוי התא רשאכ הז תא תושעל ןכומ תייהש הדבועה
לש הדיגב וז .םכיניבש תורבחב הדיגב וז .ךגוז תבל ללועל
!!!שממ
חחרפל וביגה
 
 
1/7/00 18:38
noe :תאמ
..הדיגבה תרדגהל הבוגתב
.חנ אוה תירבעב ,ימשל תישאר
היפיצה תוחפל וא ,היפיצה טביהמ יתמלעתהש בשוח יניא
התוא תניחבל קוידב אוה יתחסינש ינשה ןחבמה תימיטיגלה
היפיצ לע רבדמ התאש ןיטולחל יל רורב תאז םעכ .היפיצ
יתיפיצש ששחה ,ששחה הל ארקא יל השרוי םא ,הכופה תרחא
ומכ ,הז ששח לש ומויק יכ ןעוט ינא .שממתת אל תימיטיגלה
תוימיטגלמ התיחפמ הניא ,ססובמ אוה תיטסיטטסש הדבועה םג
ןיא שממתי אוה םאש ןוכנ ,שממתי אל אוהש ךכל היפיצה
תיצפוא תא אל וליפאו לוטיבה תיצפוא תא לוטיל חרכהב
תנבומו הנוכנ הפדעה הנשי םיזוח ינידב ומכ ,יוליגה
רודחל יתזעה לע יל חלס .ותרפה ףא לע ,הזוחה םויק תרימשל
יוליג אלל םגש ךכל בורעל ינא ןכומ ךא ,םטפושלו ךייחל
הברהב הכומנ תושיגר תמר םע םישנא םג .עדת התא ,תואנ
םנויסנמ) םוקמ לכמו .םהל הלוגיש ילבמ הלקנ לע ועדי ךלשמ
ןומיאה תכרעמב יסיסב והשמ (ידידי לש םיבוטו םיבר לש
.םולכ רוזעי אל .עגפנ ידדהה


םדאה רתומ .ישונאה עבטהו יותיפה ,הכישמה ןינעל וישכעו
םיברש םשכ .ויתוקושתב טולשל ותלוכיב המהבה ןמ
םירחא םיבר ךכ ,יקוחה טביההמ שומימ ינב םניא וניתוקושתמ
רמאנ אמש וא ,םיירסומה םיטביההמ שומימל םייואר םניא
.ונלש םיסחיה תוכרעמבו ונמצע ונב ,םייתובשחתה םיישגרה


ונובשחבש ימו ,דדמה איה םייותיפ לע רבגתהל תלוכיה
רדס ירוחאמ בציתי דספהה ןמ רתוי ךרע הווש יותיפה
.םייחל ופתוש תא שחכב ךילוי לאו ויתויופידע


יח ינא ףיטהל הנווכ לכ יב ןיא ,עדוי ינא ינטירופ עמשנ
םירקמלו תוקיטסיטטסל עדומו יביבסש םלועה םע םולשב
והז :רמול תורח ימצעל לטונ ינא תאז םע ,ובש םייטרפה
.יגוז תבמו ,ימצעמ הפצמ ינא תאזכ ילאידיאה בצמה
noeל וביגה
 
 
1/7/00 19:11
חחרפ :תאמ
..הדיגבה תרדגהל הבוגתב
.שממ לש הייפיצל אלא .ששחל יתנווכתה אל
סיסבמ םג הב שי יתעדל ךא ,םויא איה וזה הייפיצהש ןוכנ
.בושח תוחפ יניעב הז ךא .המכסהה


.תמאב .תבתכש הלימ לכב ןיטולחל קדוצ התאש בשוח ינא
(((-: טוהרה חוסינה תורמל)
.ויתוקושת לע טולשל לוכי םדא
:ואוש דרנרב ינמודמכ רמאש והשמ...לבא
....יותיפל טרפ יתוא התפמש רבד ןיא


אלול ,הזמ רתוי ,ךתוכז וז .היפוטוא לע רבד דועו
וידחי דיתעה תא ראתל הנכה ןוצרה אלול ,וז היפוטוא
קר אל) תיב הנוב םדא ןיא ,םיאצאצ םע ךא םיפתוש אללו
םייחהו ,ןיאושינה .הפוחל סנכנ םדא ןיאו (האנקה ללגב
.גוהנל ךירצ הז ךכש הנומאו ןוצר םישרוד םיפתושמה


.םינוש ,םייחה
ףלא שיו תורבחה תרמגנ םימעפלו תופפורתה שיו הקיחש שי
.דרפהל אל עודמ תוביס
.דרפהל הטעמה ןושלב ילכלכ אל דאמ - תוילכלכ
ונתוא דירטת אבס רפכמ ו'ג לש ותדוד - תויתחפשמ
ודיגי םה המ - םירבח
.יופשו ביצי םירוה גוזל םיאכז - םידלי
.......דועו
,תורבח אלל ,הבהא אלל ,וזה תרגסמה תא םיקיזחמ םישנאו
תוליל םעו םירוה תופיסא םעו ,אתנכשמ םעו קפסמ ןימ אלל
-סקא םיסחי זאו .ןישיב רקיעבו ןיערמ םעו רדס
ןמ אקווד הקזח תמאה הבש היצפואכ םיארנ ,םייתרגסמ
.רקשה


לש הייעב התייה אל עקרב רשאכ ,יתדרפנ תישיא ינא
,תיסיסבה תורבחב העיגפ לש הייעב התייה ."הדיגב"
הוולנש ארונה רקשה םעו הז םע תויחל יתלוכי אל .ימעטל
.וזכ השוחתל
רובעל טושפ יד יל היה ,רחא םע תכלוה התייה יגוז תב םא
רשאמ רתוי הברה הברה שי ןיאושינב ,ייניעב יכ .הז לע
תולקה ןמ איה ,ןאכ העיגפ ,יניעבו .יביסולקסקא ןימ
...רתוי תויופצהו רתוי


תבלו ךמצעל שורדל ךתוכז קר אל וזש ןימאמ ינא ,לבא
םלוכ - םישבכנש םייותיפו יביסולקסקא ןימ םע םייח ךגוז
.תואיצמ ללכל תשממתמש הייפטוא םעו - ללכה ןמ אצוי אלל


.הז תא ךל ןגרפמ תמאב


רחאל תוחקלנש תורחא תויצפוא דבכל ךירצש בשוח קר ינא
.ןכ םג ימיטיגלו רחא תעד לוקיש
חחרפל וביגה
 
 
2/7/00 8:56
noe :תאמ
..הדיגבה תרדגהל הבוגתב
םג ינא .ותוחיכש םע ירק ,,תראיתש בצמה םע םיכסמ ינא
רשא תוביסה לכמ םייקה רשקה לע הרימש טלחהב קידצמ
הילע תימיטיגלה היפיצה ,הלא םירקמב יכ ינמוד ,תינמ
תא אוה םג הווח גוזה ןב .התוימיטיגלמ תדבאמ יתרביד
הילע היפיצה אליממו ,רחא םש לכ וא תישגר הסירק התוא
לע הלש תוימטיגלה תאו המוקמ תא תספות התא תרביד
רסוחו ,קנחמ תושוחת רשאכ איה היעבה .התרבח ןובשח
רבדב ירבד םירמאנ זא - תוירטס וד ןניא הלא קופיס
.שחכב ותכלוה יאו ,עגפנה דצה לש ויתויפיצ דוביכ
noeל וביגה
 
 
2/7/00 9:27
חחרפ :תאמ
..הדיגבה תרדגהל הבוגתב
.אל .אל


םרט .ינושארה בלשב רבכ תמייק הייפיצהש יתנווכתה
.ףסונ גיגהכ ךשמהב ועיפוה הלא .הקיחשהו הסירקה
חחרפל וביגה
 
1/7/00 1:00
סולפ האושנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?הקוור השיאו יושנ רבג לע קר םירבדמ םלוכ המל
?תואושנה םישנה םע המו
?תואושנל - םיאושנה םאה
??תואושנל - םיקוור םגש וא
סולפ האושנל וביגה
 
 
1/7/00 10:23
קתבמה ו'ג :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
דעב ו'ג !דימ הנעפות - תולכסותמו תואושנ םישנ שי םא
.םנוצר תא ומישגיש ,הצורש השא לכו הצורש רבג לכ .תוינויווש
(אביקע יברל תסחוימ הרמיאהש תורמל) ןקזה ללה רמאש ומכ יכ
"ךומכ - ךערל תבהאו"
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 10:42
noe :תאמ
תואושנה םישנה ,וה .תואושנהל הבוגתב
.אביקע יברל וז הרמיא דחא ףא סחיי אל ךילא דע השעמל .ו'ג
העיפומה הווצמ איה ךומכ ךערל תבהאו .ךרדה תצירפ לע ילוחיא
בתוכ ידי לע איה הבתכנ וזככו ,(ח"י ט"י ארקיו) הרותב
הז היה יכ ןמז הזמ ףקותב םינעוט תותדה שולש ינימאמ) הרותה
.(ומצעב לודגה סובה
noeל וביגה
 
 
1/7/00 11:07
קתבמה ו'ג :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
הרמיז רועישב םיבושי ונייה ,םיעבשה תונשב םש יא ,ינרוכז
:םירשו ,ילואש והילא םפושמה הרומה לצא
אביקע יבר רמא"
אביקע יבר רמא
ךעעעעעערל תבהאו
ךומכ ךערל
לודג ללכ הז
הרותב לודג
."הרותב לודג ללכ הז
.ינפל ,אביקע יברל תאז סחיי והשימ תאז לכבש הארנכ זא
איצמה הנילודנמה םע םפושמה ילואש והילא רמש יל הארנ אלו
.רישה תא
.הרקמ לכב ,תורוקמל הינפהה לע הדותו
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 18:41
noe :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
.לבמט
תבהאו רמא אל אוה .הרותב לודג ללכ הזש רמא אביקע יבר
.ךומכ ךערל


.תעדל ךירצ םיריש חתנל םג
noeל וביגה
 
 
1/7/00 18:59
חחרפ :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
:-))))))))
יתעדי ..תמאה תא רמולו .הפהמ םילימה תא יל תחקל
..יתקפאתה ,אובתש
חחרפל וביגה
 
 
1/7/00 22:12
ימענ :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
המ רמא ימ הנשמ הזש החוטב אל ינא
בושח אוה רמאנש המ
ימענל וביגה
 
 
1/7/00 22:17
קתבמה ו'ג :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
השוע הז .םיריש חותינב םכומכ ןייטצמ אל ינא זא ,ונ
..םיאשנתמ ?לבמט יתוא
וא ןויגפ םע שארה תא יל קתבל םתעצה אל תוחפל לבא
.תומדקתה תאז םג .והשמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/7/00 2:48
חחרפ :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
?אל לולח ירה הז ,הזמ ונל אצי המ


:-)
חחרפל וביגה
 
 
2/7/00 11:52
קתבמה ו'ג :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
.לולח שארהש בשוח התא .ונבה ,ייקוא
םה .הז תא דיגהל רשפא יא ילש םינותחתה לע תוחפל
יתאש םינוירטירקה לכ יפל ,בוט לכ םישודגו םיאלמ
ןיזה לע חלצומה הרמאמב הביצה בומרבא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/7/00 15:28
יול הבוהאו ימע :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
?רביאה לדוגל ?םעפ בוש הזל ונרזח ,המ ,ונ
...עשעשמ התא ,ו'ג
זא ,הצור ךכ לכ התא םאו
םלוכש ,בחורהו ךרואה תדימ תא רבכ ןתת ילוא
.והזו ,ועדיי
?ךתעד המ
לגשמש םסרופמה ררושמה והימ עדוי התא םאו
,ותב ליגב תוניטק
םלוכש הארנ יכ .תאז תונמדזהב ,ןכ םג ונל רפס
ונתיאמ ץוח ,םיעדוי הפ
...םינרקס הז המ ונחנאו
יול הבוהאו ימעל וביגה
 
 
3/7/00 2:29
חחרפ :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
הארנכ .אלש הארנכ ,יתקדב אל ,לולחה יבגל
...רומוה .ו'ג באכה תורמל לבא .ךל באוכ רקיעבש
חחרפל וביגה
 
 
3/7/00 11:20
קתבמה ו'ג :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
יכה רבדה הז רומוה אקווד .רומוה שי ו'גל
.עדוי התא ,ונ...מ ץוח ,ילצא טלוב
.הציחלל תטשומ די
.ונ
...די ןת
ךויח
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/7/00 16:52
חחרפ :תאמ
ו'גמ חחרפלל הבוגתב
:-)
חחרפל וביגה
 
 
2/7/00 18:35
ימענ :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
ריש חתנל אל ףידע יתעדל
ייניעב ירזכא ךכ לכ הז
ימענל וביגה
 
 
3/7/00 2:36
חחרפ :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
ןווכתה חנ .םירשש והשמ הז .ריש .ריש אל הז ,ימענ
.ריש חותנל אל .תיסיסב ארקנ תנבהל
חחרפל וביגה
 
 
3/7/00 10:44
ימענ :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
חותינ לע יתבגה זא םיריש חותינ לע בתכ אוה
םיריש
בתכ אוהש המל ןווכתה אל אוהש הארנכ
ימענל וביגה
 
 
4/7/00 3:33
noe :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
םדא ינב םג .םעבטמ םיירזכא םירבד ללכב םה םיחותינ
םינפב שי המ ןינעמ ימ תא .חתנל ירזכא יד הז יתעדל
.אלש וא ינושארו יחטש טבמב םיפי םהש וא
noeל וביגה
 
 
4/7/00 21:59
ימענ :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
שי המ ןיינעמ אלש ןווכתמ התא המ יתנבה קוידב אל
?םינפב
רמוא התאש המ הז
?בושח ינוציחה קרש
?אל םיבושח םהינש
ימענל וביגה
 
 
5/7/00 20:10
noe :תאמ
ךומכ ךערל תבהאול הבוגתב
....יתנווכתהש המ אל הזש רורב
ךלש תיליוואה הרימאה תא ןיצקהל לכה ךס יתיסינ
.םיריש חותינ רבדב
noeל וביגה
 
1/7/00 10:01
הנרוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.והיהי דימתו ויה דימת - תודיגב


.האלה המ בושחל ילבמ םהש ךיא ןתוא לבקל תעדל םיכירצ טושפ
והיהי דימת הקוורל יכ אלו אל ?יאדכ הז םאה - הקורו יושנ
ותשא תא בוזעי אל יושנ רבג ,בזכאתתש תאז איה דימתו תויפיצ
.הבושח ידימ רתוי תוחונה -וידליו
תבשוח אל ?עשפה המ.........זא.........ונ - םיאושנ ןיב הדיגב
אוה ותיבל רזוח דחא לכו שגרמו ףיכ היהו םתנהנ כ"הס ,עשפ הזש
.החפשמה ייחל בהלנ רתוי
הנרואל וביגה
 
 
1/7/00 10:54
noe :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
.םתדובעמ םינהנ םניא ,םתייחמל םידבועה םלועה ישנא בור
ידכ אל יאדוו ,םתייחמ ידכ םירכתשמ םניא םלועה ישנא בור
.םהיתופיאש תמשגה
ירקיעה עינמה חכה הווהמ רוסחמה) .היהי דימת ךכו היה ךכ
(הלכלכב רתויב בושחהו


ףא ונקלח .הלא תוקיטסיטטס יטרפ לע תונמהל אלש םיפידעמ ונבור
.םיחילצמ
רבד םוש הב ןיאו עשפ הניא הלא םירוביצ לע תונמיהה תאז םע
תינטרפה המרבש יפוטוא םולח לש ותמשגה יאמ הבזכאה טעמל .ארונ
.תואיצמ תויהל לוכי


הזש םג ןוכנ תודיגב ויהיו ויהש ןוכנ .תוסנל רתומ הצורש ימל
ימל רתומ ,(ירסומ לווע טלחהב הז תומיוסמ תויצאוטיסב) עשפ אל
לעב םייק יתואיצמ לדומ םישגהלו תוסנל תופיאש ול שיש
.רתוי םייפוטוא םינייפאמ
noeל וביגה
 
 
1/7/00 11:24
ןהכ זעוב :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
.ןוכנ בתוכ התאש המ לכ
תכלל אלו ,תרחא וייח תא בצעל תורשפאה תא שי םדא לכל לבא
.הליגרה ךרדב
."תבש יאצומ שי תבש לכל" ארקנש רמאמ "הנחמב"ב םעפ יתבתכ
שפוחהש הדבועה ."הרצק תבש" היה אבצב ילש טויסה :הרצקב
.הסואמה הרגשל םירזוח תבש יאצומבו בוצק ןמזה ,לבגומ
יאצומ" יל ויהי אלש ידכ לכה השעא רורחשה ירחא דימש יתעבשנ
ץלאת אלש הדובע יל אצמאש יתעדי .הלאכ "'א םוי רקובו תבש
.עובש לש ותליחת לכב ןואכידל סנכיהל יתוא
.יתאצמ לבא .קבאמ שרדו לק היה אל הז .יתאצמו
תובג ופקז םלוכו .םירבח םע קור תקהל יתמקה 32 ליגבו
תוקהלש ,םיליגר םלוכש המ תא דגונ הז יכ .וקצקצו ואלפתהו
םיקחשמו תיבב םיבשוי ,םינגרבתמ 32 ליגבו ,20 ליגב םימיקמ
.םידילקו תורטיג םע אלו םידליה םע
.המ זא
הנושב וא ,יזכרמה םרזהמ הנושב ומצע תא רידגהל לוכי םדא
.יזכרמה םרזה לע םירמואש הממ
םדאל תתנש עגרב .דבלב ךידיב איה ךלש רשואה לע תוירחאהו
.תדספה הז עגרב - ךלש רשואל חתפמה תא רחא
.ךיתונוצר ,ךיתומולח ,ךייח לע הטילשה תא
וא סובה לע ,םידליה לע ,השאה לע תוירחא ליטהל םעט םוש ןיא
.םייחה...לע
.ךלש רפסה תא בתוכש דיחיה התאו .ךלש רופיסה םה ךלש םייחה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/7/00 11:32
קתבמה ו'ג :תאמ
םתועמשמו םייחהל הבוגתב
הקישנ לבק .םיינואגו םיטושפ .םישנא בהוא ינא הככ .ינואג
שי .הזה ךלש רמאמה תא םיגישמ הפיאו) זעוב יחא ,חצמה לע
(?טנרטניאב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 19:16
הננב :תאמ
םתועמשמו םייחהל הבוגתב
סקלפמוקה לכ ,ןייוצמ שממ עמשנ הז ,תמאב !ךילע הסמח זעוב
עדויש ידיחיה התא .ןהכ זעוב יפ-לע - 'םייחה' ארקנש הזה
תווקל הלוכי קר ידיצמ ינאו .רשואמו ךל בוט תמאב תמאב םא
תרבקו סרכ תלדיג אל 32 ליגבו ,בינגמו ךל בוט .ןכ ,ןכאש
.תומולחה תא
לש ותוירחאל ידמ בר טידרק ןתונ התא יתעדלש אלא
םיאלמ ,תושעל המ םייחה .ולש רשואל לאודיבידניאה
ןינעה רסוח וא ןיינעה לע קר תרבדמ אל ינאו .םיצוליאב
שי .םהלש תויגוזהו הבהאה ייחב אוצמל םייושע םישנאש
ארח ינימ לכ ,תונוסא ינימ לכ ,תולחמ ינימ לכ הזה םלועב
הצור תייהש המ תא תמאב לבא ,תמאב תושעל ךממ ענומש
בצמ ,ינוימד אל הזו ,אמגודל חק .הרירב רסח התאו ,תושעל
טעמכ דוע ללכב התא יכ םייחה עצמאב אל וליפא ,םואתפ ובש
.תעפש אלו ,הלחמ ךלש םירוהה דחאל םילגמ (..ו םירשע) דלי
והשמ .אכדמה ,יזבינה ,ערה גוסהמ הלחמ לע תרבדמ ינא
דע םאו .הנתשמ ךלש תויופידעה רדס לכ היינשב .הזכ ינפוס
םייעובשב םעפ ךירוה תיבל תעגה רהמנו רמ םוי ותואל
ךירוה ,ךתוא םיכירצ םה וישכעש ירה ,ברעב ישיש תחוראל
םייחה תא רדסמ ךמצע תא אצומ התאו .דימתמ רתוי ,ךידילומ
וליפא התא םיינוציק רתוי םירקמב .םהלש םיכרצה יפל ךלש
.םנעמל ךלש םייחה תא תצק לטבמ
קיפסי ךלש אבאש הצור תא יכ ,תזרזמ תא הנותחה תא םגו
ידכ .קא'צ קי'צ ןוירהל תסנכנ םג תאו .הלכ ךתוא תוארל
אבס תויהל קיפסי אוהש
?ותוא בתוכ תמאב ימו ,רבדמ קוידב התא רפס הזיא לע זא
רחש ,יתא ,ו'ג ,זעוב ,ילש םיבוהא ,דיגהל הסנמ ינאש המ
תורצה הלאש וחמשת - םיבוטה הרבחה לכו SARIT ימענ
ףאל ןיאש רורב םגו רגפמ עמשנ הז .תמאב .םכתא תוקיסעמש
אל היה יתא לש רמאמהמ עבנש באכה - ,לבס לע לופונומ דחא
,(יתיכב טעמכ) תיזיפ ותוא יתשגרהו יתניחבמ ישחוממ תוחפ
הבהאב תומלשל םיעיגמ ףוסב .תואירב תורצ הלא לבא - תמאב
דחא לדומ ןיא .רחא גוסמ תומלש וז םגו ,אלש וא .תויגוזבו
.םלוכל םיאתמש
תואירבה בושח יכה -הננבל ונימאתו
הננבל וביגה
 
 
1/7/00 22:48
ןהכ זעוב :תאמ
םתועמשמו םייחהל הבוגתב
.ביגהל בייח ינאש ,שגרמ ךכ לכ טסקט היה הז ,בוט
ימא יכ ,הילע תרבדמ תאש היצאוטיסה תא בטיה ריכמ ינא
- ריכמ ינאו ,תובר םינש ינפל תינווינ הלחמב התקל
.רבדה לש תוכלשהה לכ תא - ירעצל
המכ עדוי ינא ,רימחמו ךלוה הבצמש םושמ אקווד לבא
!!!ותוא לצנל בושח המכו רצק וננמז
לחש שמחו םישולשה יתדלוה םויב ,יל הרמא ילש אמא
:ןורחאה רבמצדב
םישגאש - תענכושמ - החוטב יתייה 35 תב יתייה ינאשכ"
ינא) םתאש הצור ינאו .הלחמה האב זאו .ייתומולח לכ תא
תא תוצמל ליבשב םילוכי םתאש המ לכ ושעת (יתוחאו
."םייחה


.העש העש .םוי םוי ,הז תא תושעל לדתשמ ינא
אל ןה "םירצק םייחה"ו "םייחה תא לצנל" יליבשב
.תואשילק
.הלילב הז םע ןושיל ךלוהו ,רקובב הז םע םק ינא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/7/00 18:01
האירב אל :תאמ
םתועמשמו םייחהל הבוגתב
רקי זעוב
.תנברוחמ הלחמב תרדהתמ ירעצל ינא
.היינש רירבשב םייתסהל םילוכי ייח
.םייחה יבגל תויצרופורפ יל שי - יתחמשל
הנורחאה איה וליאכ הקד לכ היח ,הקד לכמ תינהנ ינא
דחא ףאלו ,םולכל תנבשחמ אל
תיזיפ האירב אל ינא
,וזה הלחמה םע תישפנ תודדומתה לש םינש הברה ירחא
התיצמתש ,תישפנ תואירב ,םויה ינאש ןכיהל יתעגה
,םיצורש ימ ןיידזהלו ,םיצורש המ תושעל ,בוט תויחל
יל לק ארונ - םצעב .םיצורש יתמו
.ךתיא המכסה לש ןוט אוה ,ילש םירבדה ןוט ,בגא ךרד
האבה םעפה דע
האירב אלל וביגה
 
 
1/7/00 22:19
ימענ :תאמ
םתועמשמו םייחהל הבוגתב
ק ו י ד ב
ימענל וביגה
 
 
2/7/00 8:50
noe :תאמ
םתועמשמו םייחהל הבוגתב
התוא תא ינא םג יתקלח ,הנחמבב תבתכ ובש ליגב יתייהשכ
הנקת ירסח םינקיטנמורל המיאתמה ,היפוטוא וזש אלא .הפקשה
(?אל ךופה לע ךופה הפ היהנ) תואיצמל תוחפ -
תטילשל םירסמנו םיטלשנ םייחהש ,םעפ אל הלגת םייחה ךלהמב
עוסל לש תונטקה תומרב .ךדבלמ םירחא םימרוג דאמ הברה
לש תוינוניבה תורמב ,היצח רבעמב סרדהל וא ,תינומב
אלו םיאולימל תכלל לש תוהובגה תומרבו קנבהמ םינופלט
.תוכדזהל קיפסהל


התא הב ךרדה תא השעמל הכלה יתצמיא ייח לכ ,יל ןמאהו
,תורכומ תוינבת יפ לע ימצע תא יתרדגה אל םלועמ .בקונ
ינא לכמ בושחו ,תולולס םיכרד לש ראולופ תייה אל םלועמ
ךכב ריכמ ינא וליפא .הטילש לש קירפ שממ לבא ,קירפ
,תכרובמ ףותיש תריציו תוירחא תקולח לש הריחבה םימעפלש
גנעל וליפא לוכי תוכמתסהבש ןילנקדאהו
noeל וביגה
 
 
2/7/00 12:04
ןהכ זעוב :תאמ
םתועמשמו םייחהל הבוגתב
םיבכוכ טיסהל הלוכי םייחה תייפוסוליפש ןעוט אל ינא
..םלולסממ
הרחב אל ילש אמא .םהב טולשל ןתינ אלש םירבד שי ,ןכא
תומל רחב אל יתשורג לש היחא .תינווינ הלחמב תולחל
.ותנותח ירחא םייעובש 30 ליגב בל םודמ
לדתשהל ךירצ ,םימייקה םינותנה תרגסמבש ךכל ןווכתמ ינא
,תינקיטנמור הסיפת ילוא וז .םייחהמ ןתינש המ תא תוצמל
יכ ,דבאתמ היה אוה ,הב קיזחמ היה אל ילש אבא םא לבא
השק הז ,ןמזה לכ רימחמו ךלוה הבצמש הכנ השא םע תויחל
שי ןיידעש ןימאמש ןקיטנמור קרו .תעדה ףוריט דע באוכו
לכה תורמל ,םהמ תוניהלו תושעל ןתינש םייחב םיפי םירבד
תועמשמ קינעהל לוכי הזכ ןקיטנמור קר ,ןכ יפ לע ףאו
אבה רודל תאז ליחנהל ףאו םעטו ןכות םהב קוציל ,וייחל
(םהיניב ינאש ,וידלי)
ימצעב יתרבעש המב םכתא ףתשל אלא ,ףיטהל רמייתמ אל ינא
יתדלונ .ותנבה בטימ יפל וייח תא היחיש דחא לכ .ייחב
יתרבע .הלוח אמא םע ,ינועב ,הקוצמ תנוכשב יתלדגו
דואמ דואמש השאמ ,םירסיימו םיבאוכ דואמ דואמ םישוריג
.יתבהא דואמ
עוקשל ."םלועה" תא םישאהל תוביס ןומה יל שיו יל ויה
.הרוחש הרמב
המכ דע ,םחליה לע תוירחא ליטהל אל .תרחא יתרחב ינא
.םיפי ויהי ייחש ידכ ,לוכי ינאש
.לכה תורמל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/7/00 15:33
יול הבוהאו ימע :תאמ
!רקיה חנל הבוגתב
.םוקמב לוב הלמ לכ .וניהדזה .ונשגרתה .ונארק ,זעוב
..הככ תויחל לדתשהל ךירצ תמאב
יול הבוהאו ימעל וביגה
 
 
2/7/00 21:16
הננב :תאמ
!רקיה חנל הבוגתב
אלש ימו שיש לודג יכה ארחה תמאב הז תוינווינ תולחמ
ינפל דע יתרכה אל ינא םג .רשואמ - עדויו ריכמ
.ןיידעו ...ויה הלא םייתנש וזיאו ,םייתנש
בושחל יל אציו !תמאב ,הארשה םיררועמ ךיירבד ,זעוב
תואבש המלשהו המכח וז ילוא .הקדמ רתויל ,םויה םהילע
ססקרבא לע םירובידה לכמ ,ןכש המ .הכחא ינא .ליגה םע
הי .ינא תינוירה ,ינאו ,תיסוכל אמצה תא יל תאבה
.תיסוכל קר אלו .עוגעג הזיא ,ךתיא הללא
לע שארקה תא יתפטחש הז - תודיגב ופורפא ,(ו)דיגת
?ןיבמ התא ,ןמאנ ארונ סופיט ינא יכ ?בשחנ הז ,ו'ג
ירוסי יל ויהנ תילאוטריו הדיגב לע הבשחממ קרו
יתישע אל .תאיחב ,העגרה תלימ וזיא קורז .ןופצמ
ייחב ,םולכ
?קאינמה ררושמה הז ימ ,2 (ו)דיגתו
...תשרגתהש יתעדי אל - ידו ןורחא זעובו
הננבל וביגה
 
 
2/7/00 22:15
ןהכ זעוב :תאמ
רקי חא ,זעובל הבוגתב
תאז .העוגר תויהל הלוכי תא ,ו'ג לע שארקה יבגל .1
,חחרפה בתכ המ אורקל דואמ ךל יאדכו .הדיגב אל
.טרופמו ריהב טסקטב
אל ינא םודא ןיי סוכ ?טאוו וס .תינוירה תא זא .2
(?בגא ,תב וא ןב) רבועל קיזתש בשוח
יד וליפא היהי הז .ססקרבאל ץופקל הלוכי תאו
הננבה ירוחאמש םינפה תא תוארל קתרמ
,ןמזמ יד .הקיטסיטטסב ינא םג .יתשרגתה ,ןכ .3
תמאה ןעמל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/7/00 11:14
קתבמה ו'ג :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
.תמדקומה תויפיצה תכרעמ אוה ,ןולשכ לכב םייקש הנבומה לשכה
,דחא הליל לש ינימ רשק הז םא וליפאו ,רשק לא םיאב םיינש םא
היהת אל ,היווחה תא תמאב תווחל ןוצר םעו תומדקומ תויפיצ ילב
.ירחאש רקובב היעב םוש
.תאזה תורשפאה תא תענומ תילארשיה הרבחהש אלא
ינש ראות םע תויהל תולוכי ןהש (!ןיידע) םישנה תא םיכנחמ
תגלפומ הנבהו תובוט תורבח ,תנייוצמ תרוכשמ ,םיקסע להנמב
לא וסנכנ אל ןה דוע לכ לבא ,םיעבשה תונש לש יאקירמא עונלוקב
םלועל דלי ואיבהו הפוחל תחתמ
.םולכ תווש אל ןה


.ןדועיי תא ואלימ אל ןה


.תוליכשמו תומיסקמ תוחלצומ יכה תויהל תולוכי םישנ ןכלו


ןהש אבס רפכמ הדודהו אבא אמאל חיכוהל ןויסנה היהי דימת
!ןוירהל וסנכנו ונתחתה :תרמוא תאז - םייחב וחילצה


םינעוטש תיטסינימפה הכפהמה תואצות םע המ :תונב ,ודיגת זא
?םירשעה האמב התיהש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 11:45
תנע :תאמ
?תויפיצ ילב תמאב ילוא זאל הבוגתב
תוכירצ ונחנא ןהב םיאשונ הברה ךכ לכ דוע שי ,ו'ג יוא
תולעב ,תוניבמה ,תויטלחהה התוא קחשל ,ונמצע תא חיכוהל
תוילוהינ תונוכת ינימ דועו תולוקשה ,תויביטרסאה ,המזויה
וליאכ) בערה רבגל לשבל תוכירצ ונחנא ...תיבב לבא תובושח
תכלל המ םע ול היהיש ידכ םידגבה תא ול סבכל ,(אל ונחנאש
,ץוחל אלו בוט שיגריש ידכ ןוחטיבו טקש ול תתל ,הדובעל
תויח ונחנא ..ץוחב םישוגיר שפחיי אלש ידכ הטימב ותוא קפסל
םלוע .ועדת םעפ יא םירבגה םתאש הממ בכרומ רתוי הברה םלועב
.תיבב רתוי הלודג הזופ לשו הדובעב הזופ לש


לומגל איה (..הזה טסקטנוקב תוחפל ונ) רתויב הלודגה יתפיאש
השא השורד :םכייח םיתתשומ הילע תיסיסבה השירדהמ םכתא
....ןויסינ םע יוצר ,הלותב


איה ליבקמב לבא ,בוט ונל התשע תיטסנימפה הכפהמהש קפס ןיא
...תויגוזה לש 22 דוכלמ ,דוכלמל ונתוא הסינכה םג
תנעל וביגה
 
 
1/7/00 15:22
הנומ הראמ :תאמ
?תויפיצ ילב תמאב ילוא זאל הבוגתב
ךלש ןוחטבהו ךלש הריירקה םע תא ףוסב םזינימפה לכ םעו
וירחא המירמ .תינרדח - ךמצע תא תאצומ ךלש שפוחהו
דואמ אוה .תוסיבכ השוע ,םידליל לכוא הניכמ .םייברג
ךל שי זא .הככו ול עירפמ אל טושפ הז ,אקווד טסינימפ
ירחאו .הדובע ,םידלי ,ןויקינ - תיב .םצעב תוריירק שולש
ינא אבה לוגליגב ? ףפחתהל ? ןיידזהל ןמז ךל שי הז לכ
.ילוא ,קתבמה ו'ג .רבג תויהל הצור
הנומ הראמל וביגה
 
 
2/7/00 12:10
ןהכ זעוב :תאמ
?תויפיצ ילב תמאב ילוא זאל הבוגתב
?אבה לוגלגב קתבמה ו'ג תויהל הצור תייהש תענכושמ תא
.םעפ בוש הז לע יבשחת
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/7/00 15:37
יול הבוהאו ימע :תאמ
?קתבמה ו'ג םע תפלחתמ תייהל הבוגתב
WHY NOT?...
יול הבוהאו ימעל וביגה
 
 
2/7/00 12:15
רברפ השמ :תאמ
?תויפיצ ילב תמאב ילוא זאל הבוגתב
תונהנ אל ןתא םא ולשבת לא .תובוט ךירצ אל לבא ,החילס
.וסבכתש ךירצ אלש חטבו .הזמ
רושקש ןיינע תמאב הז יכ ,רחא ןיינע רבכ הז ןיידזהל
סיסבל ,םהיניבש תוימיטניאל ,גוזה ינב לש קופיסל ,םיינשל
ונתוכזש בשוח ינא תמאב הז תא .תורבחה ,הבהאה ,רשקה
.ןכמ שורדל
?םייברג ףוסאל ?סבכל ?לשבל לבא
תא ונל ושיגת לאו וסבכת לאו ולשבת לא .אל .אל .הדות ,אל
.הז ירחא ןובשחה
רברפ השמל וביגה
 
 
2/7/00 15:05
תנע :תאמ
?ונל סבכל ?ונל לשבלל הבוגתב
,הנבהל העונצ השקב קר ,ןובשח לבקת אל גאדת לא אל
.תונלבוסו תונלבס


אל התאש םימוחת ןיב ןרמתל .ןרמתל תוכירצ טושפ ונחנא
ךכ לכ ךל םיארנ אל םה םהילע תעמש הרקמב םאו ריכמ
...םהש ומכ םיכבוסמ


הרירקה לש דחא םיעבוכ ינש םע תויחל תוכירצ ונחנא
וליחנהש המ םע ינשהו תיטסינימפה הכפהמה ונל הרשפאש
לופיטה ,תיבב הרירקה וניתומיא תומאו וניתובא תובא ונל
.יתחפשמה אתה לע הרימשהו


הטילש םכל ןיא ונלוכ רעצלש החינמ ינאו ךרעצל ,ירעצלו
ןרמתל תוסנלו בצמה םע דדומתהל תוכירצ ונחנא .הז לע
3 קר רבד לש ופוסב ןובשח ןיא ,בוש .רשפאש בוט יכה
.תונלבוסו תונלבס ,הנבה תונטק תושקב
תנעל וביגה
 
1/7/00 13:35
הקיס'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הרקי יתא
.ףיכ ארונו םיעטק לכה ךסב הז .דחא רבד דיגהל תחכש
תסרוהו ,ותשיא יבגל המשא תושגר לכ דירוהל ,בגא ךרד שארמ
דצהמ תרבדמ טושפ ינא ,"הלעב" יבגל םג ןוכנ הז) .ו"כו תוחפשמ
תובהאתה לש םירקמ שי םנמא .תיטסינמורל רשק םוש הזל ןיא .(ישנה
לשו ,ולש הריחב וז .הרוחבל רשק ןיא הזל םג לבא ,תיב בוזעלו
.הרוק .הבהא
"עוקת" אל ירה אוה .ךתוא תוארל חמש דימת אוה , ןיינעה םצעל
תא םגו .הצור תמאב אוה .םינש 10 ינפל הנתינש החטבה ללגב ךתיא
,יללכ ןפואב הפי השיגרמ םג תאו ,ויניעב הפי דימת תא .בגא ךרד
ןשי אל דחא ףא .ליעי םג הזש ךכ .טקרמרפוסל תאצוי תאשכ םג
םעפ קר יתעדל .ילצא םינשיש עירפמ דואמ הז יללכ ןפואב יל .ךלצא
,תוחפל הנש ןב רשק ירחא ,תונורחאה םינשה רשעב הרק הז תחא
הנכס הברה ןיא ללכ ךרדב יושנ לצא .ךלי אוהש יתיצר קר רקובבו
אל הלוכי תא םג .דירווה לע ךל בשוי אל דחא ףא .ךלצא ןשיש
.םולכ ול תבייח אלו ,ותיא הרג אל תא .ךל אב אלשכ ותוא שוגפל
לכש ינויז ךל ןיא .(הלאכו בחרמ הכירצ ,תשק לזמ הרקמב ינא)
,הצור תמאב ינא ,הצור תמאב אוה ,ןתחתנ ,היהי המ - תויוטבלתהו
ילש תורבחהש המ הז יכ םידליו הנותח לע הצוחלו 30 תב ינאש וא
אל דימת ךלש תורבחה) ךתוא םיבהוא דימת ולש םירבחה .תושוע
בוט רתוי דימת סקסה (ןהל םירפסמ אל רבכ ןכלו ,ותוא תולבוס
רשפא ,ןכמ רחאל תועש המכש םג המ .םיירהצה ירחא/םיירהצ/רקובב
הלוכי תאו ,ךינפ לע חורמ ןזואל ןזואמ ךויחשכ "ססקרבא"ל תכלל
םא) ."בייחמ" רשקל יכישמת ותיאש והשימ שוגפל תולקב רתוי הברה
.ץוחלו ץומח ףוצרפ םעו ,סקס לש הקוצמב אל ירה תא .(הצור תא
.סקסה יבגל תוננאש ןיא םג
.תושעל המ .יושנה ליגב ללכ ךרדב ,םהב תניינועמ ינאש םירבגה
שוגפל גנועה יל היה ,ייחל םירשעה תונש עצמאב ,םינש המכ ינפל
ךישמהל ילוא תלקוש יתייה תמאבש ,םידלי ילב ,שורג ,םיסקמ רבג
ךלוהש יל דיגהל רשקתה אוה ,רשק לש םישדוח המכ ירחא .האלה ותיא
ןבומכ .(רמא אוה תוחפל) .םישדוח העשת דועב דלי ול דלוויהל
ןב קוור .ךרעב םייתנש ינפל .והשימ דוע היה .בוט לזמ ול יתלחיא
ךשמב תועש דחיב ונייה .תוצרל הלוכי הרוחבש המ לכ ןכ םג ,33
דועו ,ילצא םינשיש תבהוא אל ינאש ןוויכמ .תועש רשע ,עשת ,םויה
היה אוה ,22:00, 24:00 העשב ךרעב ,דחיב רוגל ךירצש ונבשח אל
ויה םה .עמשא אל ינאש ידכ ,(ןכ ןכ) םיתורישהמ ,ולש רבחל רשקתמ
ךרד ינא) .םש וגודי ימ תא תוארל ,"ןוארב ןפטס"ל תכלל םיעבוק
דוע םג היה .(רמגנ ונניב"רשקה"ש ירחא םשל תכלל יתלחתה בגא
.תוגרדמב הלפנ ילש אתבסה ,הלוח ילש בלכה .קוור
אלו ,םולכל הפצמ אל .תסנכנ תא ןאל תעדוי תא שארמ ,יושנ לצא
םתאש תבשח ךמותלש ,ליבד הזיאמ תועטב תעגפנ אלו .תבזכאתמ
."בייחמו ,יניצר" רשקבו ,וזב הז םיניינועמ
טנגיליטניא ,33 ןב רוחב םע יתרביד ,"ססקרבא"ב ,תוליל המכ ינפל
והשמ יתרמאש ימצעל תראתמ ינא) .הבלכ ינאש יל רמאש ,קוור ,םכחו
תחרוט אל ינא) ,הארנכ יתוא ןיבה אל אוהש ול יתרמא .(יהשימ לע
,םיבלכ םירבגהש ול יתרמא לבא ,(תורוחבל עגונב הבלכ תויהל
יל ץחלו ,יתיא םיכסה ןבומכ אוה .םיבלכ ויהיש םהמ הפצמ ינאשו
.תרחא בושחל תוטונ המ םושמ תונב .דיה תא
רמגיהל םילוכי םייחה .םויה יל חונש המ תושעל תנווכתמ ינא
,תויתרבח תומכסומל ענכיהל תונווכ הברה יל ןיאו .הינש רירבשב
."ןוכנ"ה רבגל תוכחל וא
המ הז - הנש 30 רבג םע תויחל ,תדלל ,ןתחתהל הצרא ינא םא
אל ןיידע ינאו - יושנ רבג הביס יהשוזיאמ יל חונ םא .השעאש
םג ,(ןוכנה רבגה תא יתשגפ אל ןיידעש ןכתי) ,םידליו הנותח הצור
,םירבג לש םייליטנפניא םיצוריתמ שגרתהל הביס ןיא.תאז השעא ןכ
.םירחא לש תרוקיבמ אלו
.ייב
הקיס'גל וביגה
 
 
1/7/00 18:18
יתא :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
יולת לכה ,רמולכ - יולימה ביטב יולת לכה .יתרבח הקיס'ג
רבג וא) רוחב תנייזמ תא רק גד לש תוישיא ךל שי םא .תוישיאב
ןוילימ ךויח םע ססקרבאל העיגמו (יתריקי תוריהזב קר ,שישי
התיבה ךלוה אוה ,העות הכיכר ,תינשיבה תינלכ תא םא לבא .רלוד
רעצה לשב ,הפהמ הלימ איצוהל תלגוסמ אלו העש הזיא תבשוי תאו
ומכ ךל םיארנ ססקרבאב םלוכו .תע םרטב הזופחה ותביזע לע
בל קר ךל שי יכ ,תישגר ךמצע תא תמסוח תאו .ולש יוהד יוקיח
ןיא - הגוחה םע םינשיה םינופלטב ומכ הז ,סופת אוהשכו דחא
.תוניתממ תוחיש
?ובטימב אוהשכ קר יילא עיגמש םדא ןב םע תויהל הצור ינא םאה
אוה ונלש ןמזהש ?ובש םייבויחה םידדצה תא קר לוכיבכ יל הארמש
הצור ינא .ןובס תרפוא אל םה םייחה יכ .אל ?תוכיא ןמז לוכיבכ
יכ .םיקיעמה ,םיכלכולמה ,םישקה םיעגרב םג והשימ םע תויהל
תא האור ינא הככ .יתימא רשק לש ותוהמ הז דחיב םתוא רובעל
שיש תוכלכולמה םייברגה תמרל תדרל םעפ לכ םיבייח אלו .הז
תא ול סבכל ונתיאמ שקיב והשימש בושחל רשפא ,הללאי .ףוסאל
?המ זא ,ןכ םא םגו .דיב םינותחתה
סקס לע םירבדמ ונחנא ,הזה רתאב םיריעצ ונחנאש ללגב ,ללכב
בושחל העיצמ יתייה .םייחה תיצמת םה קרו םה וליאכ םיוליב לעו
תובא יתבב םיאצמנש ולאה תוגוזה לכב דקמתהלו המידק תצק
הבהא ךותמ אב הזש ןימאהל הצור יתייה .ינשב דחא םיכמותשו
רסח יידו ,םינומש ןב התאשכ ,תמאבו .חרכה ךותמ אלו הלודג
תבל רוזעל אל חטב .םולכ דחא ףאל בייח אל רבכ התא ,םינוא
.ךומכ בצמ ותואב איהש ךגוז
ונחנאש ןויכמו .תוילירטסל רומזמ םה ,תראתמ תאש יפכ ךייח
ךל לחאא םא יעתפות אל ירהו ,יתדמע המ תעדוי תא ,תוריכמ
תינשגר תויהל אל ילוא .תמאב שיגרהל יליחתתו ךתוא רעני והשמש
.שיש הממ רתוי תצק טלחהב לבא ,ינומכ
יתאל וביגה
 
 
1/7/00 20:31
הקיס'ג :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
הל'יתא
אל הזש איה - אשונב יתולהנתה לשו ,יתבתכש המ לש תוהמה לכ
אל ינא ."יתימא" רשק לאכ הזל סחייתהל ךירצ אלו .יתימא רשק
יחמבש חונ יד הז ,ךפהל ,תונואכידמ יתוא איצויש והשימ הצור
םדוק ךתוא ביצעה המ םיחכוש ,רבג םע תועש המכ לש השיגפ
ךירצ אלש ךכ ,הרוחש הרמל היטנ יל ןיא םגש איה תמאה) .ןכל
עמש אל םלועמ דחא ףא .(ךייחל יל םורגל ידכ הברה ץמאתהל
הלוכי אלו וב תבהואמ ינא" וא ."ןמור" הלימה תא ינממ
רוסא .הבהא אלו ,ןמור אל הז (18 ליגב קר ילוא) "וידעלב
לכ םישועש ,םירגוב םישנא ינש ןיב ףיכ םתס הז .הזב תועטל
.תויחונ לש הריחב .ולש הריחבה תא דחא
יפכ ,ילירטס ןוחרק אלו ,השיגר דואמ דואמ דואמ ינאש ללגב
תא תעדל ידכב קיפסמ יתוא הריכמ אל טושפ תא) ,תדשוח תאש
לכ ילצא ,םיביצי ארונ םה .יל םילק יכה הלאה םירשקה ,(הז
ינא המל קוידב תעדוי ינא ,םייתנש תוחפל ךשמנ הזכ רשק
.יתוא הלשמ אל דחא ףא .תעגפנ אלו ,תעגופ אל ינא ,תסנכנ
,תישפנ היונפ ינא ,םינמדזמ םירשקמ תלבלובמ אל ינאש ןוויכמ
יל םורגיו יתוא "רעני"ש והשימ שוגפל תינפוגו תישגר
ינא םא םג חמשאו ,הרקי הזשכ חמשא דואמ ינא ."שיגרהל"
.הרק אל הז - םייתניב .שיגרהל והשימל םורגא
בצמב ינאשכ תאצוי אל םעפ ףא ינא ,תולבל תאצוי ינאשכ
אל םלועמ ,םייתנש רבכ ססקרבאב רבה לע תבשוי ינא ."שופיח"
,יצחו הנש ןב ךשמתמ ץוטס יל שי .ץוטסל והשימ םע םשמ יתאצי
תונהל ידכ האב ינא .ברע לכ והשימ ףילחהל ךרוצ םוש יל ןיאו
.הרבחהמו הקיסומהמ ,היתשהמ
.ןותנ ןמז לכב "יתימא" רשקל יונפש והשימ שוגפל היושע ינא
םא ךיבמ תצק היהי הז ,הדימ התואב יתוא הצריש יוצר ןבומכ)
לפנתאו ,יונפ אוה םא תוארל והשימ לש תוהז תדועת קודבא
(וילע
הרקי םאש תעדוי ינא .םולכל רשק ילב ,םירוק הלאה םירבדה
ליחתי אל הז - וז לש התרבחב הז הצרנש והשימ יכרדב
םעפ ידמ) .םינפבמ השגרהמ ליחתי אלא ,ילש םינומרוההמ
(תושגר ילע םיתחונ
ןיינעב הנוש רתוי תצק ינאש תויהל לוכי .יתא הנוש תחא לכ
אוהכ ,תובישח םוש תסחיימ אל ינא .םירבג םע םירשק לש הזה
האנה ליבשב .ירובע םימייק אל םה .ילש וללה םירשקל ,הז
ירשפא .ךכל רבעמ רבד אל .ןכ - ףיכ ליבשב .ןכ - תינפוג
היהישכ .ןכש הארנכ - יונפ והשימ םא ףייכלו תונהל םג ילוא
הירוטסיהה םויה דע .בוט המ - יב ובהאתיו בהאתאשכ .חמשא -
.הנושארה יתבוגתב םיאצמנ םייונפה םע ירשק לש
.הריחב טושפ .תלצנמ השיגרמ אל ינאו ,תלצונמ השיגרמ אל ינא
.הריחב לבא ,תבשוחמו הרקש ןכתי
וא'צ
הקיס'גל וביגה
 
 
2/7/00 11:57
ןודש :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
המכ שי אלה :יתוריקי ןכילא יל הלאש - יתאלו הקי'סגל
םיטונ ,םיביבח ,םיאושנ יתלב םירבג (?תמאב המכ) המכו
תויהל ןכל ונתי ,ןכל וקיצי אל וליפאו תיללכ תומלשומל
יסיסב טושפ דחא רבד קר םיצור םה .האלה ןכו תוקוסע
.םירחא םע אלו דבלב ותיא ויהת .תונמאנ - ינויצולובאו
רהמ תוחונתה ח"מר תא םיצממ ,שודנ טעמ ילוא ,השק זא בוט
?הזכ רשקב ער המ ?המ זא .האלה ןכו (!!םואתפ המ) תיסחי
הלאכ םירבג ןיא ,רדסב זא ?יושנ אקווד תויהל בייח אוה
ילוא לבא (יל םירפסמ - םש יתייה אל םלועמ) ססקרבאב
?םירחא תומוקמב טבמ ופיעת
ןודשל וביגה
 
 
2/7/00 14:20
הקיס'ג :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
רקי ןודש
,דמחנ יד עמשנ םג התא ,תובוט תונווכ ךל שיש הניבמ ינא
.הנושארה יתבוגת תא קמועלו ,הכלהכ אורקל תחרט אל לבא
לכב יל , ויה ןכש הארת ,ןויעב םעפהו ,בוש ארקת םא
ונתנ ,םידמחנ ,םימכח ,םייונפ .םיביבח םירבג המכ ןפוא
- לבא .ו"כו ףיכ תמאבו ,הכירצ ךכ לכ ינאש שפוחה תא יל
- קוורה םגו ,שורגה םג ,םדוק יתבתכש יפכ ,םירבג םתוא
,ןוירהל יהשימ סינכה שורגה .לודגב וכלכיל םהינש
התייה יל .תורחא תונב שפחל הלילב ךלוה היה קוורה
,םיימעפ תוחפל יתבשח םגו ,יונפ רבג םע תויהל תונוכנ
תויהל ילצא קוח אל הז .הזכ והשימ יתשגפש ,שולש וא
תונווכה אולמ יל שי .אוה ךופהנ .יושנ רבג םע אקווד
םג םהיניבו ,הלאכ שיש החוטב ינא ,יונפ רבג םע תויהל
ויהש םייונפה תא .וליבשב ינאו ,יליבשב דחא יאדווב שי
יתוריש ךלהמב יתשגפ שורגה תא ,רבב יתשגפ אל יל
םא קודבל "ןוארב ןפטס"ל ךלוה היהש קוורה תאו ,יאבצה
םינש רשע רבכ הריכמ ינא - ינממ בוט רתוי והשמ שי םש
,"תשפחמ" אל םג ינא .תויתחפשמ תויורבח ללגב ,תוחפל
.םישגופ טושפ
ארקת םא - ייתובוגת תא ןויעב תארק אל הארמש רבד דוע
אל ינא ססקרבאלש ,שרופמ דואמ ןפואב יתבתכש הארת ,בוש
."אוצמל" ידכ אלו ."שפחל" ידכ תכלוה
ומכ ,"רטממ" יתיאר אל יימימ ,קפס רסה ןעמל ,בגא ךרדו
תדבכמ ינא .ותיא יתייהש הז דבלמ רחא רבג ,םירמואש
תונווכ יל ןיא ,םייוסמ םדא ןב יבגל יתישעש הריחב
יפלכ לוזלזבו דובכ רסוחב גוהנל וא ,ימצעב לזלזל
.וילאו ,ותיא הבריקב תניינועמ ינאש יתשגרהש והשימב
,טעמכ אל ,תצק אל .ירמגל הז - יניעב ןח אצומ והשימשכ
ינא .הטילחמ אל ינא הז תא ."ולש הזה רבחה הז ימ" אלו
.הככ טושפ
.תוארתהל ,דמחנ םגו םיענ היה
הקיס'גל וביגה
 
 
22/8/00 10:19
בושח הז המ :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
ביטב יולת לכה" הז המ ?האנקמ ?ךלש רופיסה המ ,קתומ
אלו הל אבש יתמ ,הל אבש ימ םע םע תניידזמ הרוחבה ?"יולימה
.ונלוכ לע יאוולה .יתוחא ונלוכ לע יאוולה .םולכ השיגרמ
בושח הז המל וביגה
 
1/7/00 16:25
ימיש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
ןכא רמאמ אורקלו בושל ,ךרמאמ תא יתארקשכ ינפ לע ךוסנ ךויח
וא (תוננב לש) המרה תא לודגבו בוש הלעמשו באכ דע ןוכנו שגרמ
!הנשויל הרטע תרזחה תורחא םילימב
וליבוהש (םינש 10) הכורא םיסחי תכרעמבו יושנ רבכמ אל היהש ימכ
ויהש תורמלו םלועמש ,בלה לע די םע רמול לכוא ,ןיאושינ םתואל
יתנחבמ העמשמ ,הדיגב לע הבשחמה קר ולו יתדגב אל תוינמדזיה יל
חטבו ךילא בייחתהו רסמתהש םדא ןב ותוא תא דצב ריתוהל וא רתוול
.םינשה לכ ךשמב ךב
.יב ודגביש הצור יתייה אלש הדימ התואב דוגבל הצור יתייה אל
.םוי םויה ייחב רבד לכ ייבגל ילבולג ןפואב תסחיתמ ליעלש הרעהה
הארנכ ,תובשחתהה רסח דעצה תא תושעל םיטילחמ ןכש ולא יבגל
הטעמה ןושלב םהלש תיגוזה תכרעמב המכ עדוי ימ אל בצמה תמאבש
.אל טלחהב ,ךכ בקע ימיטיגל הז ןיא תאז תורמלו
תא קרפל ןיפוליחל וא רשקה תא םקשל תוסנל ןיב הנותנ הרירבה
.הליבחה
םצעל םיקוזיח םיכירצ טלחהב םירבגש (רבגכ) הנבהל ןתינ טלחהב
,םישנ םע םייתודידי וא םיינימ םא םירשק תריצי י"ע םתוירבג
..."בוט הארנ ןיידע ינא" וא "םייק ןיידע ינא" לייטס
הפקה תיבב תבשוי איה רשאכ ,םישנה לש ןדיצמ םג בצמה ותוא ונשי
לבקל ךכבו ותבוגת תא קודבל יידכב לוממ רוחבל םייניע השועו
.אמגודל המסיקו התוישנ םצעל קוזיח
.30 ליגב תוקוורה םישנה ןיינעל סחיתהלב
םישנה לצא שי ירעצלו .והשמ לע רבכ תייבתיהל ליחתהל ךירצ ,ןוכנ
תיקינדונה הדודה וא אמא ללגגב אלו.ןליגל הדבכ רתוי תועמשמ
...בוטה הרקמב 17 ליגב הנחתהש
.יתועמשמ תוחפ םירבג לש םליגש עודי ,תאז תמועל
תוכורא םינש םיסחי תכרעמב היהש רבג לש אוה ,ישיאה ירופיס
.ךכל ןווכתמ ינאו םיימשה דע רשואמו יונפ םויכו
ןיא ,דבל תויהל לש ףייכהמ תונהל דמלת" ...ילש ןכשה יל רמא ךיא
."הלאכ תורוהט תוינמדזיה הברה
.ךכ ןכאו
לש וכרע המ עדוי ינא םויכש אלא ,גוז תבב ןיינועמ אל ינאש אל
.ךכמ עמתשמה לכמ שפוח
.FREEDOM לקיימ 'גרו'ג לש רישה תא וישכע עומשל רשפא יאש לבח
10 הזה דבלהמ תונהל ןווכתמ אל ינא ,היצרופורפב לכהש ןבומכו
.םינש
הרקי תורקל ךירצש המ יכ םורזל םורזל םורזל הז רוכזל בושח יכהו
.אל אלש המו
תאצמנ איה ,הקוחר ךכ לכ אל םצעב הלודגה הבהאהש הז קיחצמש המ
...וניפאל תחתמ ןאכ
סנא'צ הל תתלו התוא םירהל ךירצ קר
ימישל וביגה
 
 
1/7/00 17:47
וג_ידניא :תאמ
...שגליפ סולפ םיאושנל הבוגתב
לע יתילעה אלו ,האושנ יתייה ינא םג .תבתכש הלמ לכ םע ההדזמ
יל הרמגנשכו .יתונורקעלו ינופצמל דגונמ הז יכ ,דוגבל יתעד
הרכהה ךותמו ,בר באכב אלא ,תולקב אל .יתכלהו יתמק ,הבהאה
ילש רשואה רבד לש ופוסבשו ,ולש רשואה תמועל ילש רשואה הזש
ףיכ ךכ לכ ,הכורא הכ םיסחי תכרעמ ירחא ,ןכו .רתוי בושח
,ינאש יפכ ,שדחמ ימצע תא ריכהל ,דבל תויהלבש שפוחה תא תולגל
.וטנ


המכל תעדומ ינא ,ירבעב רבכ הזה קרפה לכו ןיאושינהש ןוויכמו
:םיילפכ הישפוח ינא ךכו ,ללכב אשונ אל םה םיאושינ יתניחבמ
.הנווכ יל ןיא תינשב ןתחתהלו ,ילע קיעמ אל יגולויב ןועש םוש
.השדח הבהא אצמא ,אובישכ ,אוהשיתמ ,דחא םויו
.שדחמ ימצע תא תולגל .רשוא .שפוח ?םייתניבו
.הקד לכמ הנהית
וג_ידניאל וביגה
 
 
2/7/00 0:01
ימיש :תאמ
יפוי הזיאל הבוגתב
:)
???הא???ףייכ הזיא
...םידיספמ םה המ םיעדוי אל םה
ימישל וביגה
 
 
5/7/00 10:59
ימענ :תאמ
יפוי הזיאל הבוגתב
הככ ינא םג
ימענל וביגה
 
 
1/7/00 18:45
העונ :תאמ
...שגליפ סולפ םיאושנל הבוגתב
םיסנמ ונלוכש םוקמ הז .תויגוזב אקווד יוצמ וניא יתימא ישיא
ונל ולכתסיו ונתוא וקבחי םאש ונל המדנ יכ תודלימ וילא חורבל
לכה ,רבח יל היהי םא" .םירשואמ ארונ היהנ ,םייניעב קומע
."רדסב היהי
.ימיש ,ךתבוגת תא אורקל םיענ ךכ-לכ .ךכ הז ןיאש דמלמ ןויסנה
ינא ,האושנ תויהל ילבמ םג תימצעה תומלשה תא הריכמש ימ רותב
רתוי םימיענ םירבד ינימ לכ ייחל ףיסוהל הלוכי הבהאש תעדוי
םא םג ,םהלש ןגועה תויהל לכות אל ןפוא םושב איה לבא ,תוחפו
.הז תא םיניבמ אל םישנאה בורש יל המדנ .הצרא דואמ
העונל וביגה
 
 
1/7/00 19:19
יתא :תאמ
רשואל הבוגתב
םילאוששכ .דבל תויהל םיבהוא אקווד םהש םינעוט םישנא הברה
."םייעובש ךרעב" :איה הבושתה דבל רבכ םה ןמז המכ םתוא
אלל תחא הקד ראשיהל םילוכי אל םהש םינעוט ,ינומכ ,םירחא
ינא ,הרדגהב ,דבל ינא םינש המכ יתוא םילאוששכ ךא .גוז ןב
המכ רבכ הארנכש תרעצמה הדבועב הריכמ זאו ,תבשוח ,תבשוח
דבל תויהל ,תורהצהה תורמלש ןוכנו .ריחמ שי רבד לכל .םינש
טבצנ קזח המכ הלאשה .ףיכ לש םיוסמ גוס חטב איהש הריחב וז
.קשנתמ םיבהוא גוז ךלומ האור תאשכ בלה ךל
יתאל וביגה
 
 
1/7/00 20:39
העונ :תאמ
?רשואל הבוגתב
.דבל "בינגמ אקווד"ב תוראפתה אל הז .יתדמח .אל ,אל ,אל
ימויקה ירשוא לבא ,יתימאו קזח דחיב הצור יתייהש יאדווב
אל ,תמאה ןעמל ?םיקשנתמ תוגוז .םייתניב הזב יולת וניא
ינא .םירחא תוגוז לש תוקישנ הצור אל ינא .יב םיטבוצ שממ
.אובישכ ,ילש גוזה ןב לש תוקישנ הצור
.אובי אוהו
העונל וביגה
 
 
2/7/00 0:07
ימיש :תאמ
?רשואל הבוגתב
,העונ
ןיינעל ךתשיג םע םיכסמ םגו םיידי ךל קיזחמ םג ינא
.ןושאר רוקממ ועגי םה ןכא ,תוקישנה
ימישל וביגה
 
 
2/7/00 12:34
ןהכ זעוב :תאמ
?רשואל הבוגתב
הלוסנוקה לע ץורע דוע .רשואל היצפוא דוע איה תויגוזה
וישכע שי םא םג ןגנתהל ךישמת הקיזומה .םייחה לש
םירבח .םיצורע דוע שי יכ .הזה ץורעה לע "טוימ"
'גרו'ג" דיגנ) םירפס .תומולח .הריירק .ךתוא םיבהואש
תוימיטפוא יוור .רייאמ סלוקינ לש "התיבה רזוח ינינרב
.(םזינמוהו
תא אצומ ןיידעש ןקז לע ,המגודל ,"טושפ רופיס") עונלוק
.(קחורמה ויחא תא שוגפל ןורוטקרט לע עוסנל םעטהו חוכה
דימת ןודנולו ,תנייוצמ היצפוא וז גארפ) ל"וחל תועיסנ
.(ונליבשב םש
(...חצנל ויחי אל םה) אמאו אבא
("ץראה" םע) םיה לומ רקובב הפק
לע רבדמש ,זליאה לש אלפומהו שדחה קסידה לשמל) הקיזומ
.ונתיאמ וכלהש הלא ירחא וראשנש הלא לש םייחה תועמשמ
(הרהנמה הצקבש רואה
לש ץורע תויהל לוכי ,קפסמו בוט אוה םא ,ןמדזמ סקס םגו
ותשא תא בוזעי אלו ,יושנ אוה םא םג .ןכ .יפויו החמש
.ךליבשב וידליו


ךכב וריכתשכו .ץורע דוע .היצפוא דוע איה תויגוזה
,חוכ םהמ בואשל םיצורע דואמ הברה שיש הדבועב ,תמאב
.הלודגה הבהאה םג אובת םואתפ זא ,םייחל םעטו האנה
דחאה ןורתפה איה תויגוזהש ובשחת דוע לכ אובת אל איהו
.רשואה לא הדיחיה ךרדה .דיחיהו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
2/7/00 10:32
רתימ :תאמ
...שגליפ סולפ םיאושנל הבוגתב


ימיש אי ךילע הרפכ


.לשא לש עיבג םייחל המירמו לקיימ 'גרו'ג תא ךל המש ינא הנה
ב"הרא .המבאלא .9 ליגמ לקיימ.ג יצירעמ ןודעומ תלהנמ ,רתימ
רתימל וביגה
 
 
2/7/00 12:42
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
ךלמה לקיימ 'גרו'גל הבוגתב
.הכלמ אוה .ךלמ אל אוה ףפוכתמה לקיימ 'גרו'ג
!!!תחתב ףטוחו עברא לע דמוע אוה
?הזכ דחא ץירעהל רשפא ךיא
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
2/7/00 12:52
גרו'ג תשא :תאמ
הכלמה לקיימ 'גרו'גל הבוגתב
.הפ'ת םותס .םותס .ןועמש .הנאוב
לע עורש ךמצע תא אצמת התא 'גרו'ג לע תחא הזעלה דוע
חתורה שיבכה טלפסא
.ךביבס תרזופמ ךלש םיינישה תכרעמ לכשכ
?םיאומוה םע היעב ךל שי
!ליסכ
גרו'ג תשאל וביגה
 
 
2/7/00 14:40
ימענ :תאמ
ילעב לקיימ 'גרו'גל הבוגתב
הללאי תוכמ הלללאי
תילאוטריו ץוב תריז הזיא ןאכ םיחרכומ
ששב ששוגתהל היהי רשפאש
?ילוא
רחוב דחא לכש תויומד שיש הזכ םימורופ קחשימל ןויער ןכ
הארינ אוה ךיאו אוה ימ
ץוב תריזל םיסנכינ זאו
םיללותשימו
תרמוא תא המ רתימ אה
?םיאתמ
ימענל וביגה
 
 
2/7/00 15:10
רתימ :תאמ
ילעב לקיימ 'גרו'גל הבוגתב


,ילש ימענ


.השרמ אל ילריש לבא
.רמאמב ונלש יתאל לבחל םיענ אלו
.םורופל ןמזומ בופומוהה ןועמש זא
.ץצחב הסומע הצירמ םע םש ול הכחמ ינא
לטלטימ ופרועשכ הצירמ לע קר .םורופהמ אצי אל אוה יח
םד לש םישיבגו רוחאל
.ויפמ םירגינ
!אובת ?ןועמש הא
רתימל וביגה
 
 
2/7/00 15:46
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
ילעב לקיימ 'גרו'גל הבוגתב
לקיימ 'גרו'גל תדרל תוצור ?ןכל הרק המ ,הללאי
קר בהוא אוה תחתו .י'גרו'ג ,סוכ אנוש אוה ?הבקנה
וב םיררועמ םיידשו .המידקמ םיציב יתשו ןיז שי םא
.השק הליחב
הטימל תחקל םוקמב .םויה לש תורוחבה תא ןיבמ אל
בהואש ףפוכתמ תוצור ןתא ,םישנ בהואש ,יתימא רבג
תחתב ןיזה לכ תא ול םיאיבמש םייאסירפק םיעור
םויה לש תורוחבה תא ןיבמ אל
לע ןמזה לכ םולחי לבא ,ןהל דריי אלש רבג תוצור
ןורגב ול ץירפשיש לודג ןיז
הז תא ןיבמ אל
תוצור ןתאש המ ושעת לבא
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
2/7/00 18:20
ימענ :תאמ
יתשא לקיימ 'גרו'ג :רמול שיל הבוגתב
לקיימ גרו'ג לע יתרביד אל ללכב ינא
קר בהוא אל אוה זא םעפ יתיא ליחתה אוה הזמ ץוח
םירבג
ןודנולב ילולפא ןודעומ הזיאב ןפוא לכב םעפ
םינומשה תונש עצמאב
הנשמ אל הנשמ אל
ימענל וביגה
 
2/7/00 1:18
בוב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
....ליד גיב,האושנ אל תא זא
??אנקל דועו ?בוט הז המ ליבשב ?ןתחתהל הצור ימ
!תמאב ונ
הל ירפסת.םיימעפ.הדגבנש איהה תא םג.ארקל יתנהנ רשק ילב לבא
...ךתמשאב היה הזש
?אל, תעדל הל עיגמ
בובל וביגה
 
2/7/00 4:52
תאיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,םינש שמח לש םיסחי תכרעמ ירחא ,דבל הנש הזיא רבכ ינא ,וארת
ינפל תצק הליבחה תא ונקריפו ,ומכ ונייה לבא ,םיאושנ ונייה אל)
.תעבטה
.וישכע דבל ינא זא
.הזה בצמב ,עיגרמ והשמ הזב שי
רדס תא תמאב עובקל תורשפאב ,רחא והשימב בשחתהל ךרוצה רסוחב
תויהלב תומלש לש גוס שי .והשימב תובשחתה דואמ טעמ םע ךלש םויה
.הוולש .דבל
לכ התוא ררועמ רחא והשמ ,םעפ ידמ הנטק הטיבצ םג שי ,ןוכנו
אוהש תבשוח ינא) לצלצמ שממ אל ןיידע ילש יגולויבה ןועשה .םעפ
.םוי הזיא עיגי חטב הז םג לבא (לקלוקמ


.תשפחמ אל ינא - זא דעו
.אובי הז ,אובי הזשכ יכ
המכ לעו ,וליבשב תצק ילש םויה רדס לע רשפתהל חמשא חטב ינא
,םייתניב לבא ,יל יתלגיסש םיישפיט םילגרה
.יל תינהנ ינא םייתניב
.טקשהמ
תאילל וביגה
 
2/7/00 4:57
תאיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,רושק אל הזו ,דוע רמול יתיצרש המו


..רתאל תבשב סנכהל ףיכ הזיא
.תובוגת םי
תאילל וביגה
 
2/7/00 14:45
ןודש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
המכ שי טלחהב ?ןוחטבה ידומילבש תוירטייפה םע המו ,יממ יתא
אל םא םג) חדקאו יניקיב םע הלועמ טושפ תוארהל תויושעש המכו
.(רומ ר'גור ךל םיארוק
ןודשל וביגה
 
 
2/7/00 22:55
יתא :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
המ לכו םיחדקאו יניקיב .ךלש תויזטנפהו התא הללאי הללאי
ףא עיגמ אלש יסקסה 'ס תאו םפש םע תורוחב הז םילבקמ ונחנאש
.םעפ
יתאל וביגה
 
 
3/7/00 13:18
ןודש :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
הדובע רוזיאב רתוי ןה .אקווד יתלקתנ אל ?םפש םע תורוחב
.יל הארנ הלאכו דועיס ,תילאיצוס
ןודשל וביגה
 
3/7/00 14:07
תנע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הארת אל ילואו ולש ןמזה תא הצמי אוהה רמאמה ףכית ...עדוי ימ
....זא ,יתבוגת תא


םלוכ ?חחרפ ךמצעל אורקל ךישממ התא המל זא ףשחהל ףידעמ התא םא
((: ...קילומש התאש םיעדוי


הדות לבא ,אל המו רמאיי המ עובקל תוכזה תא שי ונל קרש המיכסמ
קר םייולת אל רבכ םירבדה ...אשונה לע הטילשה תא ונדביא תצקש
.ירעצל ,ונב


?ונימי לש םידליה םיבהוא המו תונטייקמ תויווח רפסת ילוא ..ונו
((-:


הז יל תפכ' המ) חרפ םגו ,הרזחב דחא לבק ,ךויחה לע הדותו
---{--{--@ (...םניחב
(....תעדוי ינאש המ הז לבא ןפעאמ חרפ)
תנעל וביגה
 
 
3/7/00 18:27
חחרפ :תאמ
..חחרפ ןלהאל הבוגתב
..ףרשיי הז ,ןכ


תחת לועפל ,יתרמאש יפכ ,רתוי חונ .ףשחיהל ףידעמ אל ינא ,אל
.דחאמ רתוי ףא ילואו קינ
אל התא ,םימעפל זא .ךכב ךורכה לכ לע ,ףשחיהל יתמכסה ינא
ןכומ ינאו ךכל עדומ יתייה .ןוכנ הז ,הפישחה תדימ לע טלוש
.הז םע הייעב יל ןיאו ךכ ךישמהל טלחהב
.רשקה ותואב תיתדוקנ התייה ילש הייעבה


אל יתוא םש ילש תודליה הז ,עדוי המ ינא ..םויה תונטייק
.עבוק לדוגה יכ ,ולביק
םידליש וזכ ,רעישבו םידגבבו םיידיב ךולכל לש הנטייקב ןה
.תופחי....ץובה לע םג תכלל ןהל ףיכ .ףידעמ ינאו םיבהוא
לש ןיימודב תויהל כ"חאו תוינאידניא ומכ קועצלו רמיחב דובעלו
םיארוק םה) הנטייק לש גוס הזכ .הקיטוריאה ילב - םירישה ריש
(לעי ןיע - ליעפ ןואיזומ הזל


ששח חרפו עוגעג חרפ שיו האנ חירמ אוה ,הזכ - ןאפעמ שי חרפהו
אל ינא זא .חחרפ חרפ ינא ?ינאו .דבל חרפ שיו ךרי לע חרפ שיו
.ןיבמ
חחרפל וביגה
 
 
3/7/00 19:50
תנע :תאמ
...קיב ןלהא..חחרפ ןלהאל הבוגתב
חכוותת ךל) תיטנגליטניא ינאש םינעוטש הלאכ שי כ"דב
...יתנבה אלש תעבשנ לבא (...םתיא
????המ ןיבה אלש חחרפ חרפ התא


םיטנגליטניאו םירואנ םיאבא לואשל יתיצר דימתש הלאש ,דיגתו
(..אל םהש הלאכ םגו ונ)
םויה אוביש עדויש (?המכ תונב) תונב יתשל אבא שיגרמ ךיא
ואיבי אל ילואש וא ?...ןושארה טיידה תא התיבה ואיבי ןהו
?...וילא רוזחל ורחאי קר אלא התייבה
םכיחא תא םיריכמש ימ רותב ?םכילע רבוע המ ,תמאב
....םירבגה
:-))
תנעל וביגה
 
 
3/7/00 22:03
חחרפ :תאמ
...קיב ןלהא..חחרפ ןלהאל הבוגתב
.הקיפסמ הביס וז םימעפל ,ןכ
הז תא יתקריפ .ששחו םיעוגעג חרפ שארב יל ןגינ טושפ
עמשנש יתבשחו (יפרגויבוטוא0 ךרי לע חרפ לע והשמ יתפסוהו
זאו .בתכנ הז ךכ ךותמ .דבל חרפ - םיאתמו הז םע בוט
?התאו..הלאשה תשקבתמ ןבומכ


אל ינא .ינאו רמול ןוכנש המ הז יכ ,חחרפ חרפ ?ינאו - זא
ןייוצמ עמשנ .ןיינע ןיבמ
קר ןה םילמ םימעפלו הקיתש קר איה הקיתש םימעפל ,רוציקב
.םילמ


.והשמ לשבתמ...תונבו םיאבא יבגל


.תונב יתיצר ,תיעמשמ-דח ,בגא ינא
חחרפל וביגה
 
 
4/7/00 0:16
תנע :תאמ
בוט םיעמשנ םה יכ ,םירבד םירמוא םימעפלל הבוגתב
?אבה רמאמל דילה תא ךל יתתנש הניבמ ינא יכ
תנעל וביגה
 
 
4/7/00 1:04
חחרפ :תאמ
...םיזוחא הצורל הבוגתב
...רבדמב חרפ לע הלימ יתרמא אל דועו


:-)
חחרפל וביגה
 
 
4/7/00 9:14
תנע :תאמ
...םיזוחא הצורל הבוגתב
..תשאייתמ ,ונ בוט
....יילע תולודג ךלש תויצאיצוסאה
:))
תנעל וביגה
 
3/7/00 20:02
העונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
עדוי אוה .הציעו המחנ .םימעפל ותוא תמחנמ ינא ,החישל אב אוה
.אצמיש המ הזש
אוה .ןגנל םיריש יל איבמ אוה ,תוניבגו םיחופת ול האיבמ ינא
תרמוא קר ינאו הפק יתבב ותוא האור ינא ,ול קשחתמשכ יתוא האור
תוארל הצור ינא המכ דע עדת ולש השאהש ינפל ,תבבותסמו םולש
.הידי תא ףוטשל ידכ תעבט ומכ ותוא הריסמ איה .ותוא
.הירבחל תוארהל ידכ קר ותוא האיצומ איה
.ותוא ררחשל הצור ינא


Conversation, Joni Mitchell, 1967
העונל וביגה
 
 
3/7/00 22:23
לקארוא :תאמ
החישל הבוגתב
גוהנלו ריש אוצמל תוכירצ תונבה המל יל יריבסת ילוא ,המל
? המל ? ויפל
לקארואל וביגה
 
 
4/7/00 1:43
העונ :תאמ
? המלל הבוגתב
???ויפל גוהנלו ריש אוצמל ?ךתיא םיניינעה המ
העונל וביגה
 
 
4/7/00 18:59
לקארוא :תאמ
? המלל הבוגתב
םא .... קליחד ... "ותוא ררחשל הצור ינא" ,וליאכ ,ןכ
הכחמו בשוי אל דחא ףא דבל ךלוה היה אוה ער ול היה
לע ידמ רתוי עיפשמ .ייו.יט.מאה םייתש ,ותוא וררחשיש
".... ןייגא טיא דיד ,יא ,ספוא" ... תונב ידמ רתוי
לש אלפנה רישה תא תאבהש הביסה התיה המ יריבסת קר ,יבזע
וליפא הנה ,רמולכ תונויער ןתונ טושפ הז ... לשטימ ינו'ג
... הז תא תויחל ףייכ הז חטב הסננ וב זא הז לע הרש איה
םהיפל תויחל תונויער םילבקמ אל דוע לכ םיאלפנ םה םירישה
תונב ריכמ ינאש ךכ ידכ דע הרידא איה םהלש העפשהה ...
ינו'ג לש םירישל םג ןכ ,םירישל םהלש םייחה תא תומיאתמש
.לשטימ
לקארואל וביגה
 
 
5/7/00 1:02
העונ :תאמ
? המלל הבוגתב
יו .יט .מאב ינו'ג תא םיאור ונייהש יאוולה
ןמוא וא ריש והשזיא םישאמ התאש יל דיגת לא השקבב
.הזמ אצ .הבוט אל העפשהב
less .לשטימ לש רישה תא יל וריכזה תובוגתהו הבתכה
.Nothing more, nothing
העונל וביגה
 
4/7/00 9:22
תנע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
זא המכח ךכ לכ תעמשנ אל םגו הבושח ךכ לכ אל איה) יהשימ ?םתעמש
ונימאת אל קסועה ,שדח רפס האיצוה (המשב קמעתהל יתחרט אל
.תדגבנ השאכ היתויווחב


:ןויארב הקפיס איהש םינינפה ןיב
אוה תרחא יכ ,הנבה ויפלכ תולגל הכירצ תא דגוב אוהש הלגמ תאשכ"
."תבהאמל רוזחי


.הרדש טוחו דומע רסח הרוחבלש ודות
....הל שי יקסיע שוח תוחפל לבא
תנעל וביגה
 
6/7/00 6:59
Yoav from New York :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
And you didn't talk about the girls who cheat with their
boyfriends / husband.
Me, personally, think that they are old enough to make
their own decisions and I don't have to make it for them -
so if they come - my door is never closed.
Anyway - they cheat "ba'abuha" - mainly because of ...
boredom. Or just because they don't love their boyfriends
anymore (from life, my dear, only from life) - and that
"it's just too comfortable so I don't see myself starting
it all again" - all the reasons that men would've left LONG
long ago, just because they're not afraid to start it all
over again. So I never had a cheating men but the cheating
women were really obsessed and showed their dissatisfaction
from their current life. But - too scared.
And myself - I think that people who play too much with
life, screw themselves up and don't see the real
relationship when it comes to their door and it comes.
[yoav - doesn't have a Hebrew fonts today, sorry]
Yoav from New Yorkל וביגה
 
6/7/00 12:05
שורגה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תואושנ םע יתקסעתה יושנ יתייהש
תויונפ םע קר קסעתמ ינא יונפ ינאשכו
תויגוז תושפחמש םישנב תישפנ ללעתהל םעט לכ אצומ יניא
ךכל תויוארו
שורגהל וביגה
 
 
7/7/00 9:17
הליקסוב ביטס :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
.קסעתהל יתרמג ,תויונפ םע ,ינא
ןישודיקהו הפוחה תא אלא ,ומצעלשכ סקסה תא תוצור אל ןה
.םידליהו
.יל םיאתמ אל
.הרטמב אלו ,ךרדב תקשוחש יהשימש הצור ינא
אלו ,ןויזהמו הקיסומהמ ,ןייהמ ,הלילהמ ,ברעהמ תונהיל תעדויש
...לע קר תבשוח
.ירחאש רקובה
Will you still love me tommorowe


will you respect me in the morning


.רחמ ,יכרדב ,ךתוא בהוא םג ינאו .רחמ ךתוא ךירעא ינא
הנותח ,תובייוחמ אלו ,ףייכהו ןיינעה הז יל בושחש המ לבא
.םידליו
הליקסוב ביטסל וביגה
 
 
7/7/00 15:43
הל סאמינש תחא :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
חטב התא זא תייאמ התאש ומכ ןייזמ התא םא ,ליבד ,הליקסוב
ןוכנ אלה רוחב
,הרטמ אל הז םידלי
ךרד תכיתח וז
ןיבהל תלכשה אל הז תא םג םאו
ךאצאצ לע יימחר זא
הרידח םע דמחנ ברע הז השיאב שפחמ התאש המ לכ םא ,הזמ ץוחו
ןויז ךל רוכשתו לקש 200 איצות זא
.ןצמק אי
הל סאמינש תחאל וביגה
 
 
9/7/00 12:21
יקני :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
,הביבח יתא
בורקה םוחתב דואמ האיקבו השיגר תבתוככ הלגתמ תא
יפלו .21-ה האמה לש רדנלוה הריווסק שממ .סקס :ונלוכל
.שממ לש טיהלב רבודמש הארנ ,תובוגתה תומכ
תנכור תאש ךב רכינ לבא ,ךלש םגדמה לדוג המ חוטב אל ינא
.הקיקשב רמוחה לא


ןויסנמ םיעבונ םידודיחהו תונחבאה עפש םאה ההות ינאו
לש רטסופ לומ תורגבתמ תונייפאמש תויזטנפמ אמש וא םייח
.סמדא ןייארב
יקני
יקניל וביגה
 
 
9/7/00 20:19
יתא :תאמ
יקנימ בומרבא יתאלל הבוגתב
.תובוגתה ןיינע יבגל יילידב התא לכ םדוק ,קתומ יקני
םיכרועש יתשקיב ןוסאפה תודוא םדוקה ירמאמב רבכ יכ
םהל ןיא אלימב יכ ,וביגי אל רודיבה םוחתמ םיטנטופמיא
הריבסק) יל "תאמחה" הכש ןויכמ ,לבא .רוביד תוכז
תלאש ףאו (??םויה תיארנ איה ךיא תיאר .ךייחב ..רדנלוה
?תעדל ךירצ יקני ךומכ ימ :הבושתה ןלהל זא ,הלאש
יתאל וביגה
 
10/7/00 0:10
DAVID :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
LOLOLOLOL, the "Happy Hooker" Xaviera Hollander's name is
NOT pronounced KSA-VEE-RA, it's pronounced EGG-ZEYV-YER
DAVIDל וביגה
 
10/7/00 4:15
DAVID :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
Suppose i called you up tonight
And told you that i love you
And suppose i said i want to come back home
And suppose i cried and said i think i finally learned my
lesson
And i'm tired of spending all my time alone
If i told you that i realized you're all i ever wanted
And it's killing me to be so far away
Would you tell me that you love me too
And would we cry together
Or would you simply laugh at me and say

I told you so, i told you so
I told you some day you'd come crawling back
And asking me to take you in
I told you so, but you had to go
Now i've found somebody new
And you will never break my heart in two again
DAVIDל וביגה
 
 
10/7/00 16:00
יתא :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
לע רופת לוב הז ,הזמ ץוחו ?התא ?רביח ימ לבא .םיהדמ הז ,יד
.םהל רזע אלו .הריכמ ינאש המכ
יתאל וביגה
 
10/7/00 16:35
DAVID :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתבok, since you like it, here's verse 2

If i got down on my knees
And told you i was yours forever
Would you get down on yours too and take my hand
Would we get that old-time feeling
Would we laugh and talk for hours
The way we did when out love first began
Would you tell me that you've missed me too
And that you've been so lonely
And you've waited for the day that i returned
And we'd live and love forever
And that i'm your one and only
Or would you say the tables finally turned
And would you say

(chorus)
I told you so

I wish i wrote it, you can go to Napster, under artist
name Randy Travis, the title is "I told you so", and
download this great song
DAVIDל וביגה
 
11/7/00 17:02
tricky dick :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
wow, that's a great song, thanks
tricky dickל וביגה
 
15/7/00 22:01
קורי .ד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ןויזב) הכוז רבגה ובש ,ספא םוכס קחשמ אל םה םישנ-םירבג יסחי
השאהו ('וכו וגאל החיפט
םג ןוכנ הז .('וכו אווש תויפיצ תחפטמ ,העוקת תראשנ) הדיספמ
.תויונפ - םיאושנ לש בצמה יבגל
ונחנא םג ?האלה המ - םיהותו 30+ ליגב םמצע תא םיאצומ םירבג םג
עיגמש םיתיעל םישיגרמ
שיש ןוויכמ ,"הליבחה תא קרפת םדוק זא" יל ודיגת לאו .רתוי ונל
םישנה לע בושחל וסנתו) הז תא תושעל אל עודמ תוביס תחאו ףלא
.(בוזעל תורהממ אל תאז לכבו תוללמוא םיסחי תוכרעמב תועוקתה
שי לבא ,םינויז םיפסוא קרש תונוז - ינב םה םירבגהמ קלח ,ןוכנ
טושפה ןבומב תורבחל ,הביחל ,םח סחיל םיעגעגתמש - םירחא םג
חרכהב אלו הלא םיסחיב דחא ביכרמ קר אוה סקסה .רתויב יסיסבהו
.רתויב בושחה
."הדיגב" לע תורבדמה תודסחתמהו תועובצה לכל רשאבו
?טטטרלפל םיליחתמשכ ?הטימל םיסנכנשכ ?"הדיגב"ל בשחנ הז יתמ
הבושת ופלשת לא ?הבוט הרבח םע תישיא/תיתודידי החיש םילהנמשכ
.תצק ובשחת ,ןתומהמ
לע תונשוימ תוסיפתב תועבוקמ םידליב הדיגב לע תורבדמש הלא לכ
טסיריירקה לעבה"הו "תיבב םידליה לודיג לועב תאשונה אמאה"
"זזש המ לכ םע ליחתמש
תיתרוסמה םידיקפתה תקולח םירקמ הברהב ,ונתשה םינמזה !וררועתת
.המלענ
תויתפכיא רסוח םאה ?הדיגב הנניא גוזה תב דצמ הכרעה רסוח םאה
?הדיגב רדגב םניא
....ןכיתובוגתל הפצמ
קורי .דל וביגה
 
 
21/7/00 2:20
lara :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
טעמכ בשוחש "חחרפ" לא ךתוא הנפמ םגו . הלימ לכ םע המיכסמ
.בהז = הלימ לכ - ךומכ
תויחל ונלגרתהש איה םויה תויגוזה לש היעבה רוקמ יתעדל
יל םיאתמ אלש המ לכו םיקרוזו םישמתשמ !!תימעפ דחה תוברתב
.הזר /הפי /רישע /חלצומ רתויב ותוא ףילחא טושפ זא עגרכ
קרו קוידב סופיטה ותוא לע םילפונ" טושפש הז הרוקש המ כ"דב
ונל חלשש רישה האר) םדוק רבכ ךל היהש הממ חלצומ תוחפ תצק
Davied
תצקו שי רבכש המב רתוי תצק עיקשהל טושפ איה הבושתה ילואו
?יתרגבתהש ןמיס הז ילוא ?היהי אל םלועלש המ לע רעצב תוחפ
?יתנקדזה
ךכ לכ אשונהש יל הארנ ןיינעמ שממ היהש ושכע דע יתארקש הממו
לש תויגוז יפלכ ינקדצ תויהלו טופשל דחא ףאל רוסא שממש ךבוסמ
. רחא והשימ
laraל וביגה
 
31/7/00 14:53
לארת :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תוהדזה תושגר ךותמ אקוודו ,הבתכה תא אורקל השק יל היה
השורג ,וזה תחלקב תאצמנש תחא רותב .תימצע האנש - ןהיתובקעבש
דואמ לבח ?תרחא הז תא רמול ךיא - םיהדמו בוהא יושנ םע תבברועמ
...םיהדמ םדאנב הזיא !!!ףייכ הזיא - םייתנב לבא ,ילש ןמזה לע
ונייה םא - םכסהו רוזח ונינב םימכסמ ונחנאש ומכו .ילש אל לבא
םימ" - יחצנה טפשמה .הז היה אל רבכ הז - דחיב תויהל םילוכי
יל םיארנ ,םילפט ךלש חבטמב זרבבש םימה םתמועלו "וקתמי םיבונג
אל חטב הז םיאושנ תויהל .ענכשמ הז לבא ,םישפיט תמחנ .המחנ ומכ
םע האבה השיגפל דע תועשו םימי תוכחל אל םג לבא ,יחצנ ןדע ןג
?שי םכל ילוא וא .תונורתפ ןיא .התיהש יפכ הראשנ המלידה .יושנה
לארתל וביגה
 
 
4/8/00 3:05
םתח רואיל :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
.ותיא ןיידזהל יכישמה םייחב ךל בושח יכהש רבדה הז 'ןימ' םא
לעבה תא יפיעה ,אהיש המ אהי ,םייחב בושח רתוי רבד ךל שי םא
לש ופוסבו) ךל בושח תמאבש המ לע יכלתו תוחורה לכל ינדגובה
(.ךל םיאתמש רבגה םג עיפוי עתפל ,רבד
םתח רואילל וביגה
 
 
22/8/00 10:34
בושח הז המ :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
םיבונג םימ םתוא תא התוש ןיידעש ימכ .יעמשמ דח ןורתפ ןיא
חונמ ירסחו םייוזה תוליל תואמ רחאלש ךל דיגהל הלוכי קר ינא
חוטב הזו , רובעי הזש תוכחל קר .ןורתפ ןיאש הנקסמל יתעגה
ףוסב לבא םינטק אל םיטסיכוזמ ונכות ךותב ונלוכ םנמוא .רובעי
.עיגי הז ,תונלבס .סאמנ הז םג
בושח הז המל וביגה
 
17/8/00 0:44
יניסמ דידיה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
! הרקיה יתאל
.ךלש תובתכה ירחא בוקעל דיפקמ ינא יניסב ושגפנש זאמ
.תננגוסמו תרשכומ דאמ תבתוכ תאש קפס ןיא
: תולאש שולש יל שי זא
.רפסה םע םדקתמ המ (1
.ךיתחה הצרמה היה הזש יתבשח דימת (2
.ןורש םולש המ (3
.מ.מ , תוארתהל
יניסמ דידיהל וביגה
 
 
6/12/00 22:47
יתא :תאמ
בומרבא יתא רובעל הבוגתב
אל ינא יכ ילש ליימ יאל בותכת םא חמשא .ךתוא רתאל יתיסינ
.יתא .התא ימ יתיהיז
יתאל וביגה
 
11/2/02 23:00
לעי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתאל
לכ ינא םיאושינב יל ער ארונ רמוא ןמזה לכש רבגה תא ןייצל תחכש
אל ינאםינש 10 ינפל ונשגפנ אלש לבח ףוריט דע ךתוא בהוא ךכ
ילע ברחיי ימלוע יתוא יבזעת םא דובא שיגרמ ינא תושעל המ עדוי
תא המ םינוא רסח ינא ייחב תיתימאה הבהאה תא התוא בהוא אל ינא
....?תושעל יל העיצמ
ול יסרהתש הפצמ אוה המ ארונ הז הדע ינא הלאכ םירבג שי ןכ ןכ
םימ טפשמה םרוגה תאש ךל ריכזי דימת אוה ימיכסת לא החפשמה תא
תוחוטב ויהת דבוע אל וקתמיי םיבונג
לעיל וביגה
 
 
12/2/02 1:59
יתא :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
בותכל ךל העיצמ ינאש (רתאה לע יתילע הרקמב) הנמיהמ ךכ לכ תא
,ולשב קוסעל ךישממ ירמאמ ססבתה וילעש יושנה בגא .רמאמ הז לע
דבל ינא .יטאתפ שממ הארנ אוה ,ירחא םייתנש ,ןאכמש קר ,דימתכ
.(יתייה דימת ,םצעבו) .ףידע שממ הזו
יתאל וביגה
 
13/9/02 14:53
תאיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ףרטצהל וא "תוימינונא תובהאמ" לש הכימת תצובק ןגראל הסנמ ינא
אלל הגוז-ןבמ ררחתשהל הסנמש ,תיתרדס תבהאמ ינא .תמייק הצובקל
יתוא וטפשי וא רסומ יל ופיטיש הכירצ אל ינא .הרתי החלצה
תסרוה ינאש ךכ לע המשא תושגר ילצא ררועל וסני וא ,הרמוחל
.תינלטק יד תוירזכאבו ,רתוהו יד ימצעל השוע ינא הז תא .תוחפשמ
תצק ףילחהל ,יבצמב תואצמנש תורוחב םע שגפיהל הכירצ טושפ ינא
םילימב וא .חתפתהלו חומצל ימצעל רשפאלו ,תונבות לבקל ,תויווח
,תאזכ הצובק תוריכמ ןתא םא .רחא דיתע ימצעל רשפאל טושפ :תורחא
ליימיאל תובוגת לבקל חמשא ,הצובק יתיא םיקהל תוניינועמ וא
.הדותב .ילש
תאילל וביגה
 
 
11/5/03 19:27
העונ :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
םע הרק המ תעדל תינרקס ינא ,המוד בצמב תעכ תאצמנש ימ רותב
.הכימתה תצובק


?הז לע תרבגתה םאה
?הז לע רבגתהל תיצר ללכב םאה
?וישכע תרשואמ תא םאה
העונל וביגה
 
11/5/03 8:59
ד.ה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ררמטצמ יבלו הבתכה תא תארוק ינא
יב דוגבי ילעב ובש בצמב תויהל ארונ תדחפמ
.הלילחו סח
.הזכ רבד תושעל רשפא ללכבש שפנ לעוג
ד.הל וביגה
 
 
29/5/03 7:49
תלכסותמה :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
לעבה לש אלא תבהאמה לש אל אוה שפנ לעוגה לבא ,שפנ לעוג ילוא
.דגובה


יכ ןמור התיא להנמ יושנ רבגש ימל תונעטב אובל םוקמ ןיא
.ותשאב "קחשמ" אוהש ומכ הב "קחשמ" אוה הבר הדימב


וא השיאל ,והשנאל רוזחל היצפוא ול שי דימתש עורג יכהו
.תבהאמל
תלכסותמה ל וביגה
 
7/6/03 23:13
הבוצע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינפל םירבד ךותחל ךלש סנס ןומוקה תא יל היהו יאוולה ,הרקי יתא
.וליחתהש
שממ ינא זאמו יושנ םע רשק לש יארונ רטנולפב ימצע תא יתכביס
.םיגחו תותבש גגה לע תבשויש וז ומכ
םע השוע קוידב אוה המ יתבשח ובש גח דוע רמגנ וישכע לשמל הנה
יל עיגמש תעדוי ,קתנל הצור ךותחל הצור ,ימצע תא יתלכאו ותחפשמ
.וילע רתוול תוחוכה תא יל ןיא לבא רתוי
.ארונ באוכ הזו ארונ ותוא הצור
יטתפו ידמל קיחצמ עמשנ הז ךלש רמאמה תא םיארוקשכש ןוכנ זא
הדוקנב אל ןיידע ינא לבא ,םהלש םיצוריתהו הזה רופיסה לכ ,ידמל
.ךותחל הלוכי ינאש


.בוט רתוי היהי בורקבש הוקמ
הבוצעל וביגה
 
 
8/6/03 13:32
בומרבא יתא :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
.םיגחב רקיעב ,ארונ בלה באוכ רדתסמ אל רשקשכ דימת ,יתוחא
.הצור אלש יונפ ,יושנ :ץורית שי דימת יכ - המל הנשמ אל הזו
לכב .רבד ותוא שיגרמ הז זא ,ךתוא םחנמ הז םא ?םצעב לדבהה המ
זא ףיכ יל היה ,טושפ .רהמ רשק קתנל המכח יתייהש אל הז ,ןפוא
והשימ לומ הקזח יתשגרה .םש יתייה שממ אל יכ ןונש רמאמ בותכל
,תעדוי תא .םייחב ,קלע .השעא אל ינא םייחבש רבד ,ץוחב שפחמש
"תישונא" רתוי תצק תויהל יתלוכיו יאוולה .רבנ ייאס רבנ
הזה גחב ףוחה לע תבשל ,יניסל תחרוב יתייה אל תרחא .השימגו
.תוכבלו בושחל :םניחב תיבב השוע יתייהש המ קוידב תושעלו
בומרבא יתאל וביגה
 
 
8/6/03 16:10
המינונא :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
תקזוחמ תרזחו תונוידב בצעה תא תראשהש הווקמ ינא ,המשנ יתא
.רתוי
.הבהאב
המינונאל וביגה
 
 
8/6/03 17:20
הבוצע :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
ירחא הכותמ םילכתסמש קוחירה תדמע תא םגרתל רשפא יאש לבח
בצייתהלו הז תא ונל השוע שממ שממ אל והשימשכ וא ןמז ףלוחש
.לודג באכהשכ תמא ןמזב הב


לש לוחכהו יניס לש תולוחה ןיב םש יא תאז לכבש הווקמ לבא
ריווא רתוי שיו הלקוה הקעומה ,המשנב חתפנ והשמ םימה
.םושנל


ומצע ינפב דדועמ הז תוסחייתהה לע הדות הזמצוחו
הבוצעל וביגה
 
9/6/03 8:38
סרא תפטונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתשח לבא וז תמדקומ רקוב תעשב הקירבמ תויהלו גגהל קשח יל ןיא
לכ םע יתיהדזה דחוימבו יתינהנש המכ רמולו ןגרפל זע ךרוצ
...הז תא הווש אל הזש ןיבנ ונלוכ רבד לש ופוסב .הלימ
סרא תפטונל וביגה
 
10/4/05 5:27
יושנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןוכנו יתימא
יושנל וביגה
 
21/6/05 19:04
יהיל :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
קר ססקרבא תא יתיליג - ילש תרחואמה התצהה םע ינא םעפ דוע
יל אצי םא תעדל ןיינעמ .גונעת .ייחב ,יסקס םוקמ הזיא .וישכע
יל ןיינעמ דחוימב .םש הליל לכ טעמכ ינא יכ ,םש םכמ ימ תוארל
ירדנ'גה ינושה תורמל לוב ילשל תומוד ויתובשחמש ו'ג לע תעדל
....לילקה
,ןתחתה רבכ אוה םתסה ןמ זא הבתכה זאמ םינש שמח רבכ ורבע
(םתס) .םיקינקנה לכ ומכ .הבושתב רזח וא ,שרגתה
יהילל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא