םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
הדילו ןוירה~תוהמא~ישאר    
   

?ינא הפיא
עלס הימ


איצוא ,ןטק ךופה ןימזא ינא וישכע
טקשב ןשעל הכירצ ינא .תיגיגח הירגיס
,םירגובמ םישנא לש תובשחמ בושחלו
ינא .תיקונית היצנוטניא ילב רבדל
תא ףורשלו יתימא רפס אורקל הכירצ
תעבוט ינאש תיגולוכיספה תורפסה לכ
המ .ינאש המ תויהל הכירצ ינא .הב
ינדועש המו םדוק יתייהש


ינא .הדלי יל שי הנה .אמא ינא הנה :ילאיווירטהמ ,ףוסהמ ליחתא
יתבהא ךותמ ךיא .ייחב הרקש המישנ רצוע יכה רבדה איהו התוא תבהוא
הילא עסמבש ףא לעו .ונרתכבש םולהיה תא ונרצי ילא ותבהא ךותמו וילא
םג הרק הז הנה ,השעמבש הלודגה המצועה תא ונבה אל ,ונמלח אל םלועמ
.ימצע ילו ,יבוהאל ,יתבל ללה ריש וניא והז לבא .האירב השעמ ,ונל
.הנבהה יא תאו ,תודידבה תא ראתל ,הקיתשה רשק תא רפהל הסנמ ינא


החרכומ תא ,הכר תא


,ןבוחב תורצוא םישנש לודגה דוסל ןושארה זמרה .ןוירהה היה הלחתהב
ימש ,ונלש רתויב רומשה דוסה .ןניבל ןניב תוקלחמ אל םישנש ישוק ותוא
השא .ואובי דועש םיישקב התוא ףתשנש יוכיס ןיא ותוא תקלוח הניאש
השא ומכ .תומלש לש גוס ?אל ,םיסקמ הזחמ ,אלפ ירה הז ןוירהב
ןוירה :הככ רייטצה אוה ינוימדב םג .הכותב קוניתו הלגע הכילומש
,וחאב תזזפמ תלגועמ תומד ,תוירירוא תונבל תולמש וילא תוולתמש
לש םיקומע םימינל תרבחתמ תא ךיא .תאזכש תיטנמור תוצילע תריוואב
?ונינקש המ אל הז ?הכ דע ונל ורכמש המ אל הז .תרתסנ תוישנ וזיא
.ינוידב טרסב ומכ ,שדח ךילהת ךלש ףוגה לע טלתשמ ,עתפ תפקתהב ,םצעבו
ליהבמ אוהש אלא ךלש תוישנל ךתוא רבחמ אל הזה ךילהתהש דבלב תאז אלו
השיא קיפסמ תייהש הנבהה םע דחי הנתשמ ךלש ףוגה .רועיש ןיאל השקו
לכ הנה .ןוירהב השיא .לוביק ילכ ןימ תא וישכע אקווד וישכעו םדוק
- ךב תועטל רשפא יא רבכו ישיש שדוח הנה .ךילא התשיגב הנתשמ הביבסה
תוגונעתה םהל םיאב הנהו .שמח וק סובוטואב ךדובכל המק הזר תחא השיאו
,םירוחט ,תוקצב ,תוריצע ,תוליחב - ךלש תוישנל ךתוא רבחל םירומאה
.ולש תוציעה רורצו ערוצמו בז לכ ;ןוירהה תרטשמו
הרומא תאש דחא םוי הניבמ תאו .הלחמ אל תאז ןוירהש ךל םירמוא הנהו
ירה תאו .הפי ךכ לכ רבד הז ןוירהו ,ןוירהב השיא תא יכ ךייחל
אל חטב דחא ףאל ילגת לא הציבב םטופופיה ומכ השיגרמ תא םאו .תרשואמ
?הבוט אמא אל תא המ .אלפנ לכהש ידיגת .םש ויה אל דועש ךייתויחאל
השיא תויהל איה םשל ךרדהו ,תורוהל הניכמ ,וישכע הניכמב תא ,השעמל
םא המו .תרגבתמ אל רבכ תא .הלוגע .הכר .תעמשוממ .הבוט ןוירהב
וסחייו יריתסת אלש וא .יריתסת .תוטעובו תויח ןיידע ךל ויהש תוניפה
הליל ןיב לבא ,תפייושמ אלו םיזיז תאלמ תייה םדוק .םינומרוהל ןתוא
.החרכומ תא הכר תא וישכע .הלוגע תכפה


?תנבה ,ךלש תוהמה איה ,תוהמיא


.הדלי לש אמא הדלונ התיאו .הדלי ךל הדלונ םיירהצב דחא תבש םויבו
,ונמצע ןיבל וניניב :רפסל הרומא תייהש םירקש לש טס דוע דלונו
אל דועש הלא ןיבו וניניב ,ונלש םידליו םירוהה תורפס ןיבל וניניב
םייקתהל הכישממש תירוה היגולותימ .םירחא םירוה ןיבל וניניב ,םש ויה
ןורקעו םיזג לע תוצע ללש יחק .אמא תויהל רדהנ הז המכ .תאש רתיב
.(קופס ר"ד לש תויועשרה םע רדהנ הרחתמש המצעלשכ תירזכא האצמה) ףצרה
תאלמ ןיידע תא םאו ?וישכע םג הצור אל תאו םדוק תיפיה תייה אל םאו
לע ךוסנ אל יהמא ןטק ךויחו ךור תאלמתהו תלגעתה אל םאו ?םיזיז
.םצעב ךל בוט יכ .יריתסת ,קתומ יריתסת ?ךיינפ
איה .תושעל הרומא תא המ תעדוי ירה תאו .וישכע ךלש תוהמה איה תוהמא
.גשומ םכל ןיאו התיבה םיעיגמ ךבוהאו תאו .ךלש תוהמאה ךב העובט
- ןמז הברה ךכ לכ תיגוז תוקוורב ויחש םישנא ינש - םתא וישכעו
.םיבוט םירוה אל םתא תרחא יכ .םיחרכומ םתא .הנתשת םכתוהמש םיכירצ
טבשה תושנ הפיא .טבש תשקבמו תקעוז ימצע תא תאצומ ינא ייחב הנושארלו
תא .תודרחה תא .ישוקה תא ?ןמצעל הזה דוסה לע תורמוש ןה המלו ילש
םע םיירהצה רחא תואצוי .התיבב תחא לכ .תרחאה תורוהה תא .תודידבה
םע ןה וישכע .הכיסמ תופילחמ .רשואמ ףוצרפ ןמצע לע תוחינמ .הלגעה
.וילשה רשואה תכיסמ


ינדועש המו םדוק יתייהש המ ,ינאש המ תויהל


רחא הלגע תופחוד ,יתומכשו יתוא תואורש ,אובל תוהמאה לכל הנה זא
תמועל ייח לש הילרוטספה לע ילוא תובשוח .רב וסרפסאל ךרדב םיירהצה
הכה ייחו ינא הנהו .ןכלש ינדרוטה םינמזה חולו םיינוריעה ןכייח
:תמאה הנה ,ןכבו ?אל ,תמאב תורשואמ ויהת םשל ועיגת קר ול .םימלשומ
.ימצעל ןמז הכירצ ינא ,תשתומ ינא יכ םיירהצה רחא תאצל הטילחמ ינא
.המשאב הדומ
ןשעל הכירצ ינא .תיגיגח הירגיס איצוא .ןטק ךופה ןימזא ינא וישכע
.תיקונית היצנוטניא ילב רבדל ,םירגובמ םישנא לש תובשחמ בושחלו טקשב
ינאש תיגולוכיספה תורפסה לכ תא ףורשלו יתימא רפס אורקל הכירצ ינא
.ינדועש המו םדוק יתייהש המ .ינאש המ תויהל הכירצ ינא .הב תעבוט
רובעל םא היטבל לע יל רפסל סוסיהב הליחתמש הרבחל ריבסהל הכירצ ינא
- "וישכע ךליבשב תויוטש הז ,ךתוא ןיינעמ הז המ") אל וא ותיא רוגל
תטבלתמ ינאו .יתוא ןיינעמ לכה .יתייהש המל המוד יד ינאש (תרמוא איה
ךיא האור ינא יכ .ילש תינוריעה תוהמאב השק ךכ-לכש המ לע הל רפסל םא
רבדה תא יתשמימ ךיא המצעל תבשוח .תוצצונ םייניעב יב הטיבמ איה
."תמאב בושחש" המ תא השוע וישכע ינא ךיא .יתימאה
.וישכע והשימ לש אמא ינא
טבשה תונב ןכילא ןזרט לש תואירק אורקל הצורו תספרמה לא תאצוי ינא
יתוא ןיינעמ אלש תולגל רשפא ?תוכיסמ דירונש וישכע רשפא ,ילש
?הלש אמאל ךופהלב ישוקה תא תולגל רשפא ?ידעלב ןפואב םיזגו םילותיח
?ימצע לש םג לבא הלש תויהל ןוצרה תא ?קיפסמ הבוט תויהל ןוצרה תא
הז יכ םג .ילש טבשה תונבל תארוק ןכא ינא לבא .ימצעמ האילפ תאלמ ינא
ונאש הזה סותימה תומוח תא ילוא ליפהל ךירצ יכ םגו ,ךכ לכ דדוב
הצור ינאש המשא תושגר ילב דיגהל תלגוסמ תויהל הצור ינאו .וב תואולכ
.הלק הגות ילוא .הדיל ירחא ןואכיד אל הז אלו .הרזחב יתוא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
הנקה      הריון ולידה
    
    
םימורופל     
   
27/6/00 0:47
רתימ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.םוק .המיסקמ


.האירקה ךלהמב יב האג שגר לש לג


.ןדע ןג לש קוצ תמאב איה הירטה תוהמיאה תווחאש החוטב יתייה
.התונשדחב תקהובה הלגעה םע הכרד תא הל תמרופ הירטה םאה
.הריש רמוא הפוצרפ לבא תופייע לש םיצירח הינפ יוותב
.תוירבה יכרד ןה תורתסנ המכ


.המיסקמ
רתימל וביגה
 
 
27/6/00 10:11
דורמנ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב


.תובאה יכרד םג תורתסנ ,רתימ
יתחפשמה ןקל יתעגה ללכב ךיא ימצע תא טבוצ ינא םג ירט אבאכ
.הזה
.ה'רבחה לכ הפיא הללאיו .ילש ןשלגהו םיחוציפה ,תוריבה הפיאו
קוסע ינא םויה לכו .םימל המידקו ףוזיש םרקה תא ואיביש
.האנה םג שי הלהבה דצב לבא .תולפטמ ןייארלב
שגרמ רחא רבד לכ הווש יצחו םיישדוחה ןב ילש דליה תא קיזחהל
.ייח תונש םישולשב יתיווחש
.ועמשמכ וטושפ
דורמנל וביגה
 
 
27/6/00 17:33
חחרפ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
םהייח - תובאל םישענה םירבג ,קדוצ התא ,יביבח ,דורמנ
םילגמ אל םה םג ,תרמוא היאמש ומכו הצקה לא הצקהמ םינתשמ
......לבא .םהלש טבשל הז תא
,קנע לבא הזו


.ףוסה דע הימ תא תנבה אלש ששוח ינא


ןיבל םירבוע ונחנאש תויוחה ןיב ןוימד תויהל לוכי אלו ,ןיא
.םא תויהל הכרדב השא תרבועש תויווחה
דימת םיליבומ םיילנומרוה םייוניש) םיילנומרוהה םייונישה
לש סחיה .יפיטונפה ונישה ,(העדותה תמרב םג םייונישל
.ששחה סלפמ לכמ רתוי לבר ךילהתה לש תורכינה ,הביבסה


.תויובייוחמ לש תפסות לש וא ,יאנפ ןדבא לש הלאש קר הפ ןיא
התא ךייחב הנושארל ילואש והשמ שי עתפלש ןיינע קר הפ ןיא
יאדוובו - תולופכ תואכרמ אלל - ונעמל ךמצע תא בירקהל ןכומ
.וליבשב גורהלש
.תואמצעהו שפוחה תשוחת ןדבוא לש ןיינע קר הפ ןיא
.תומוד תויווחל םיפתוש השאו רבג הלאב
קיצמ הזה ישוקה ,ונלש ומכ ,םישנ לש תינבומ הילפא םע םלועב
.םישנל רתוי


הרביד הימש היווחה ךסמ קלח קר םהש יל המדנש םירבד הלא לכ
.הילע


םייוניש הווח איהשכ ,ותישארב דימ ,ןוירהה תא הליחתמ ,השא
תמעוט איה ,הנוש החירמ איה ,הנוש תמשונ איה .םייגולויב
.הנוש תמשונ איהו הנוש
תומטפה עבצ .תרחאל "תקשחנ"מ ,התרזג תא תונשל הליחתמ איה
שי ןלוכל אל) ..םידירווה ,תולדג םיידשה ,הנתשמ הלש
תכלוהש תודבכה ,הברקב תוזוחמ תשבוכש תופייעה ,(םירוחט
תישילשה המוקה לש הלותחה תא דיימ קלסמש ישאר רייד תישענו
.תישוכ איהש תורמל -
.תויפיצ אלמ ,שדח גולטקל התוא סינכהל הליחתמ הרבחה
,תונתמתה תוחפלו ,הלאש ןמיס תחת תויהל הליחתמ הלש הריירקה
.הכרד תישארב קר איה .הדלי אל דוע איהו
תא ןיינעמ אלש וא ,הייח זכרמבש המש הלגת איה ,ףכית
המכו המלו המ הל וריבסי רבכ םהש וא רתיה תאו היתורבח
.קותשת בוט רתוי ללכב איהשו
,םיאבה םיילנומרוהה םייונישהו ,היתודרח םע הדילהו
אל וא ןכ ?????הקנהה םע המו ,היינשל ,תבזוע אלש תופייעהו
?הביבסה תוכיאל הרשהו תותבסה םגו ?ןיקנישב ודיגי המו
וזיאל ..הרזגל הרזחה םעו תוהמיא םע דדדומתהל ךיא ,כ"חאו
?הרזג


....הדילה ןואכיד תא ווחש הלא לע רבדל אלש


לטנ תא הנממ דירוהלו ,אלמ קלח תחקל בושח יל היה ,ילצא זא
תופלחהה בור תאו בלח תפיט תאו תויטבמאה תאו ,תולילה
,הל יתרמאו ..םישדוח השולש ירחא דימ תלפטמ יתאבהו ..דועו
,ףוגנזידל יכלת הצור ,דובעל יכלת הצור ,תיבב יראשית ,הצור
!!!החרכומ תא יכ תיבב יראשית אל לבא


,זעוב ךלו דורמנ ךל ,ונלש תויווח התווח איה ,ןיידעו
.ןהיבגל קורי גשומ ןיא ,יל םג ןבומכו


ןהמ שרוד ,הדלוהה לש היווחה ,הברה ךכ לכ ןהל ןתונש המ
.לודג תוחפ אל םולשת


......קותשלו עבוכה תא ריסהל


םישנאל תומיאתמה תונוש תורוצ שי .החסונ ןיא שיאל ,הימו
.םינוש


לא םלועל .ךלש רשואל .דחא רבדל קר תבייוחמ תא יתעדל
!!!ךכ לע ירתוות
חחרפל וביגה
 
 
5/8/00 0:33
mami :תאמ
?ונחנא הפיא ,זעוב הפיא ,התא הפיאל הבוגתב
ךכ לכה השיגה תא הצירעמ ינאש ךל דיגהל הצור קר ינא חחרפ
רבגכ - ךדיצמ האלפומו תינמוה
לק רתוי תצק לכהו היינש הדיל ירחא וישכע ינא
יתייה םאו ארונו השק יל היה הנושארה םעפב- הדיל ירחא-ה
לק רתוי היה ילוא ילעבמ םג וזכ הקומע הנבהל הכוז
אמא ינאש הז תאו ילש םינומרוהה תא ומישאה ןמזה לכ לבא
.הסונמ אל
המ תעדוי אל ינא אמש הדרחמ עבנ אל ילש חורה בצמש תורמל
תינייכב התיהש תקוניתהו תודידבהמ אלא לפטל ךיא וא תושעל
!!!!הממיב יכב תועש 18 הליגר אל הרוצב
mamiל וביגה
 
 
27/6/00 20:57
רתימ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
,דורמנ


םיחוציפל הסינכ ןיא קונית קבוח רבגש עגרבש יתעדי אל
.התיבה תוריבו
.שולגל תאצל הצור התאשכ ךלש אמא לצא דליה תא םישתו
.תוכנ אל איה תורוה
.יקוש לש אמא
רתימל וביגה
 
 
1/7/00 20:43
תימי :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
ןיב ןוימד ןומה תאצומ ,המיהדמ הרוצב הז תא תראית תא .םיסקמ
תמשרש המל ילש תובשחמ
.וטרופ םיקומינה הנהו םידלי הצור אל ללכב ינא יכ
תימיל וביגה
 
 
30/7/00 13:17
עטנ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
החיטבמ ינאו השדח הדלי לש אמיא תויהל ירות עיגי שדוח דועב
השיגרמ ינא המו הז ךיא בותכל
תולקב לכה תחקל ךירצ , ןוירהה יבגל יתארקש המב והשמ שי
. עגר לכמ תונהלו
עטנל וביגה
 
27/6/00 0:49
Noe :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.עלסב הלימ
וצרתש המב רבמיאב
Noeל וביגה
 
27/6/00 0:52
ידה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
רטיס יבייב השוע תאש השיגרמ
? ךתוא ףילחהל אב אל דחא ףאו
ידהל וביגה
 
 
27/6/00 0:56
ילינ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
.וילא תעגה ךיא גשומ ךל ןיאש טרס הזיא ךותב םואתפ
"?ילע הזש תויהל לוכי ?המ" ,תבשוח תא זאו
ילינל וביגה
 
 
28/6/00 0:32
הירמ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
דחא ףא ;(רוהט דחפה רבודמש הדומ ינאו) יתוא דיחפמש המ קוידב
ףא .הקספה ילב .דימתל ילש היהי הזה דליה ,ףילחהל אובי אל
.םעפ
םיכויחל יתנמאה אל םלועמ ,םינשושו ןיי לכה אלש יתעדי
.תודידבהו תוקפסה לע יתעדי אל .תולגלגעלו
?טידרק הזיוב רשפא ?תונלבס םינוק הפיא :לואשל יתיצרש הלאשו
הירמל וביגה
 
 
30/6/00 8:01
ימענ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
תונלבס םא היעבה
התוא ךירצשכש הז
תונחב הרמגינ קוידב איה
קנבהמ רושיא תלבקמ אל ךלש הזיוהו
ימענל וביגה
 
27/6/00 0:58
ולש רמת :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ענכשל החילצה טעמכ רבכ איה .ךתוא גורהת ילעב לש הינלופה אמאה
.יתוא
ולש רמתל וביגה
 
 
27/6/00 12:34
עלס הימ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
ינא .הזה רתאב תשלוג אל איהש הווקמ ינא .רמת יובאו יוא
םש תויהל החיטבמ ינא הזמ ץוח .םש הפילחמ וא ץראהמ תחרוב
.הבהא םע רקיעבו תוצע ללש םע ךליבשב
עלס הימל וביגה
 
 
1/7/00 18:12
ירוא :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
.הימ ןייתחס
?דיחפהל המל לבא
רתיל םילותח) לותחב קפתסהל הטילחהו ןויעב הארק יתרבח
(קויד
("טבשה" תקיתש) תוילשא תצק םיבהוא םישנא
.דבל אל קרב ינבמ םחנמו יתור ,רוציקבו
ירואל וביגה
 
 
1/7/00 22:11
עלס הימ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
לכב הז המל זא הל ריבסא ינא .החישל ילא התוא חלשת ,ירוא
.הווש תאז
עלס הימל וביגה
 
 
2/7/00 22:27
תיור :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
דוע וליפא וישכעש ,תמאהו , ינפל הקילדמ תייה תא ,הימ
.רתוי
יוכיס יל היהי אל רבכ ,אמא היהא ינאש ירחאש תדחפמ ינא
."תילוק" תויהל
תיורל וביגה
 
 
17/7/00 14:09
היאמ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
.ןוכנ לכה
,הרידאה תוירחאה .דחוימב ץיחלמו ,ליהבמ ,דיחפמ הז
.ךממ איצוהל חילצמ הזה ןטקה רוציהש םיישפנה תוחוכה
לוכי ןטק ךכ לכ רוצי ךיא ,שדחמ תעתפומ ינא דימתו
תולבלו תאצל הלוכי ינא ףוס ףוסשכו .ךכ לכ יתוא שיתהל
.ןושיל הפידעמ ינא -
.תצקל קר ,הרזחב ילש םימדוקה םייחה תא לבקל התמ ינא
םתא .הברהל ילש קוניתה לע רתוול הנכומ אל ינא יכ
שדח ןכות םיסינכמ הלאה םינטנטקהש תודוהל םיחרכומ
הנבההו הנושארה הלימה ,ןושארה ךויחה .םייחל םיהדמו
! םייחב הנושארה םעפה וז - וישכע השוע אוהש המש
םעפ לכ ךיאו .םיהדמ הזה שודיחהו .םעפ יא הנושארה
דע ןחנחתמו ךכ רחא ךייחמ אוה סיעכמש והשמ השוע אוהשכ
....ותיא קוחצל םיליחתמו םירבשנש
?וישכע שפוטמ ךויח םיכייחמ םירוהה לכש ןוכנ
היאמל וביגה
 
27/6/00 1:08
ידה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
םירישע לש תורצ
ידהל וביגה
 
27/6/00 1:13
חחרפ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
!!!אלפנ ,שגרמ :הככ זא


ןורשו היאמ לש אבא
חחרפל וביגה
 
 
27/6/00 11:36
SARIT :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
.האולכ תא ובש תיבל ץוחמ םיכשמנש םייחה .הנישה ילוטנ תולילה
,תבהוא תאש ,םיסקמה טוטאזה םע תראשנ תאו ,הדובעל ךלוהש לעבה
,התנתשהש הרזיגה .חוכ תפיט לכ ךממ באושש הז םג אוה לבא
,לפונו ,בלחמ דבכה הזחה .התיהשכ תויהל בושת אל םלועל ילואו
אוה םא יוא יוא יואו ,הקנהה תייזח תא תומיתכמש תומטפהו
דצמ תכפהתמ ,םיידשב שדוגה םע יראשית תאו ,קניי אלו םדריי
לעבה .םיחופתה םיידשהמו ןופצמ ירוסיימ ,תיגוזה הטימב דצל
אל תאו ,הז תא תוארהל אל ידכ לכה השוע לבא ,לכסותמ הארנש
תוצרל קשח ךל ןיא םגו ןוצר ךל ןיא יכ ,רבד םוש תושעל הלוכי
.ותוא תדלי יכ ,ול תבייוחמ תאש הזמ ץוח ,והשימ דוע קפסלו
,ודלי םרטו ונתחתה םרטש ךלש תורבחה םע ךל השק תוחפ אלו
הירגיס תונשעמ ,הדובעה ירחא הנושאר הגצהל תוכלוה ןיידעש
(!הקינמ תא .רוסא םג) הפק תותושו (!רוסא קוניתה דיל) ישפוח
לבא - םינפבמ תפרשנ תאו ,עובשה ףוסב 17 ןמואל עוסנל תועבוקו
.ןוסאפה לע רומשל החרכומ
SARITל וביגה
 
 
27/6/00 12:17
ןהכ זעוב :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
.דואמ .השק...ו שגרמ ,םיסקמ
ווחש םישנ .רקשה רשק :ךכמ עורג ,החילס .םייק הקיתשה רשקו
רקשל תוטונ - הדילה תובקעבש יונישהו תודידבה ,הקוצמה תא
,ךכ הז עודמ יל רורב אל .היווחה תא ורבע םרטש ןהיתויחאל
,ודלי םרטש הלא תא דיחפנ םאש ,ןומדק ,ילויה דחפ ךותמ ילוא
.רודה תויכשמה תא ענמנ
.ילוא .רתי-קוניפ םויה שי ילואו
.םירבסהו תובושת יל ןיא
.לק רתוי דימת םירבגה ונל לבא ,שגרמו םיסקמ ןכא הז .ןכו


ןיראק לש אבא
ןהכ זעובל וביגה
 
27/6/00 4:38
תאיל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ייתורבח ובש ליגב יכ םא ,היווחה ינפל דוע ינא - ןייצל בושח
(27) וז רחא וזב םשל"תולפונ"


לבא ,"תוברוקמה" ץמוקל קר םנמא ,עודי ייד רבכ דוסה ?תמאה
..העומשה תא ץיפהל תולחתמ ונחנא


..ךתוא יחכשת אלש ,ןופצמ תופיקנ ךל ויהי אלש
ךל רתומו ,תא תראשנ תא ,אמא ךתויה דצל תוחפל וא ,אמא תאש ינפל
..תוקוניתה רדח ןולחל ץוחמש םלועה תא ,בצמנ תא ,ךמצע תא אונשל
אל םירמואש הל הארנש ,בל יוליג לש עגרב יל הרמאש הרבח יל שי
דיל קוניתה לש הטימה תא םישל
ינפמ אמאה לע ןגהל ידכ אלא ,קוניתה לע ןגהל ידכ אל ןולחה
...המצע


אלש םייחב םירבד שי .לכה תעדל אל אוה ןיינעהמ קלחש תבשוח ינא
לבא .םיכורכ םה המב תעדוי תייה ול םהילא תסנכנ תייהש חוטב
.תטרחתמ אל ירמגל תא םתוא תישעש ירחא
.תאזה הירוגטקל םילפונ חטב םידלי


ריכהל םייתש יל שי) רטקל הלוכי תא ןתיאש תורבחה תא ךל יאצמת
.בושח הז הפק .ךמצע תא יחכשת לא ,בושח יכהו (...ךל
.הירגיס םגו
...םיהולא םשב ,הדליה דיל אל קר
:-)
תאילל וביגה
 
 
27/6/00 11:49
קרוי וינ ,קתבמה ו'ג :תאמ
!..תא הנהל הבוגתב
סוכה תא ןכל ורזגש ירחא ,הדילה ירחאש םירפתה תא ןתחכש ,ייה
.םיירפסמב
תוריפהו ,תוריצעהו ,הדילה ירחא שיש םירוחטה תא ןתחכשו
.תונפתהל ולכותש ידכ םינתונש םישבוימה
!סיטילולצה תא ןתחכשו
חירהו ,הלילב תוחרצהו ,םייניעל תחתמ תויקשה תא ןתחכשו
.החירסמה האוצה לש ליעגמה
.ףסכ לש םי .םילוטיט תליבח הלוע המכ ריכזהל ןתחכשו
,הדובעל רוזחל ךירצ יכ ,ףכית וחקתש תלפטמה :םולכ דוע הזו
שדוחל לקש ףלא 3-4 ןכל באשת
...ןכלש אלימב תקמוצמה תרוכשמהמ


.בייחתהל ןתצחל ןתא !קדצבו - השק השוחת ןכל שי .תונב ,ועמשת
סנכיהל ידכ הדיריב זג לופ ןתמש ןתא .ןתחתהל ןתיצר ןתא
."ןכמצע תא שממל" ,ןוירהל


הזיאמ קוידב םיעדוי םירבג יכ !!!וישכע ארחה תא ולכאת זא
תא םילבקמ לותיחה לש דצ הזיאמו ,האמחה החורמ םחלה לש דצ
תא ןייזלו תויזטנפו תוילשאב תוגשל םיבהוא םישנ לבא .ארחה
המ קוידב אל םהש ןיבהלו ,םייניעב םייחל לכתסהל אלו ,חומה
.הרפיס אל וא הרפיס אתבסש


וליפא ינא .ךדגנ רבד ךל ןיאו ךתוא ריכמ אל .יל רצ ,עלס הימ
םישנל אל - םירבגל םדוק הבישקמ תייה םא לבא ,ךיילע םחרמ
תא םיעדוי םירבג .תמאה תא תעדוי תייה - ךביבסש תוינרקשה
...תמאב .תמאה


ותיא ההדזמ ינאו םיאתמש רישב םייסנ בוט חור בצמב םייסל ידכו
:הללאל


.ינא ,רשואמ םדא ןב ינא ,ינא לבא
תוירבה לש םישנא לש תובבל חמשל בהוא ינא
ייתוריבגו ייתוריבגו
הלכהו ןתחה תא ולבק
!תורעוס םייפכ תואיחמב
1989 יקסרפ יפר ,"רלוד ןוילמ"]
קרוי וינ ,קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/6/00 12:10
ימלשורי שפנ הפי :תאמ
!םירוחטה תא ןתחכשל הבוגתב
.ךתוא עיגרת קרוי וינש יתבשח ?ו'ג ,אה ,םעזב הרוחא טבה
.יתיעטש הארנכ
ימלשורי שפנ הפיל וביגה
 
 
27/6/00 12:17
הננב :תאמ
!םירוחטה תא ןתחכשל הבוגתב
?יתלביק הבוגתו .תחא םעפ תורבח ךל יתעצה רבכ קיינמ הי ו'ג
!אל
ל-ו-ד-ג התא
תינוירהה
הננבל וביגה
 
 
27/6/00 12:42
קרוי וינ ,קתבמה ו'ג :תאמ
!םירוחטה תא ןתחכשל הבוגתב
.קיינמ הי ו'ג אלו .קאינמ אי ,ו'ג :ל"צ
דבאמ ינאו ,חומה תא סיממ הפ םוחהו ,קוחר ינאש תורמל
דוע תירבעה תא ,םילגשמה רופסניאב היגרנאו םינובלח הברה
.יתחכש אל
.קאינמ תמאב ינאו
הריפסה תא יליחתת ?שדוח הזיאב ?הרכשא ?תינוירה תאו
הברה הז .םייטרפ םייח ךל ויהי אל ףכית .קתומ ,רוחאל
ימלשת תא .הרמאמב הבתכ עלס הימ תרבגש הממ עורג רתוי
םיליכאמש תושפוטמה תויזטנפה לע ,ףוריטב ,קנעב ,לודגב
הדמחנ הביסמכ התלגתהש ,הנותחה ומכ .הנש ליגמ ןכתא
,איש תדוקנ איה הדילה םג ,היצו רבדמ ,לודג שראפ הירחאש
...הירחאש
.דבל ילגת .רחואמה תא םידקהל המל
קר תודעוימ הדילל הנכה תואנדסה לכ !יחרצת !ימשנת לאו
ירדחב םיינזאב טקש םיצורש ,תויחאהו םיאפורה לש םתוחונל
.הדילה
לאו ,תוקעזב הרקתה תא ימירת .ןובשח ילב יקעצת ,יחרצת
,עגריהל אל ,םולכל תורזוע אל תומישנה .דחא ףאב יבשחתת
!!!רקש דוע הז .םיבאכה תא גיפהל אל
.לרודיפא ישרדתו
.לובסל המל יכ
.תונהיל ונאב
לובסל תוחפל וא
תוחפש המכ
קרוי וינ ,קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/6/00 13:55
הננב :תאמ
תירבע לש עגרל הבוגתב
ןוירהב הרכשא ןכא ינא (?הככ ךל אורקל יל השרמ) ייו'ג
אצי ?עדיה לכ הפיאמ ?המ התאו .יעיבש שדוחב עובש דוע
םיקותיבה לכש וא ,גנילרד יקתבמ תוהבאב תוסנתהל ךל
!יל דחוימב .שא םח ןאכ םגו ?חוטב סקסב ושענ
ינא ןוימל אווש תועגהב וליפא .הלאש וזיא ?לרודיפא
.חוטבש המ .לרודיפא שורדא
?אל ,קרוי וינב זא עיזהל רבכ םאו ףיכב ךל היהיש זא
ביבא לתמ המח הקישנ
הננבל וביגה
 
 
28/6/00 11:02
SARIT :תאמ
תירבע לש עגרל הבוגתב
ימ !ןכתיי אל הז !רבג התאש תויהל לוכי אל הז ,ו'ג
?ה/תא
SARITל וביגה
 
 
29/6/00 3:23
קרוי וינ ,קתבמה ו'ג :תאמ
תירבע לש עגרל הבוגתב
היצריפסנוקה תוירואת םע רבכ ועגרת .רבג .רבג
םיילגרה ןיב לודג דואמ ןיז םע .רבג הלחא .םכלש
ישנה ןימה תונבל בלב הבהא ןומהו
קרוי וינ ,קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/7/00 18:25
ימענ :תאמ
רבג הלחא .רבגל הבוגתב
תוארל הצור ינא
וילע רבדמ ןמזה לכ התאש יל סעמינ יד
יתיאר אל ינאו
ימענל וביגה
 
 
3/7/00 16:02
קתבמה ו'ג :תאמ
רבג הלחא .רבגל הבוגתב
הזש איה היעבה .תוארל ךתקושת תא ןיבמ ינא
יא יכ ,םיידי חולשל תוליחתמ דימו היפצמ ליחתמ
תרומש ,הזכש רידנ רלפמזקא לומ קפאתהל רשפא
םג תיטתסאו הטוב המצוע ,ךכ לכ היפהפי עבט
לכ םישודגו םיחופתה ייסנכמב תמייקתמש ,דחי
.בוט
איהו .הננבל םינושאר תוכז יתחטבה ינא ...ינאו
רבועל םינותנ היתובשחמו הבלו ןוירהב ללכב
.המחרבש
יתביח לכ םעו ,תונרקסהו רעצה לכ םעש הככ
ךכב קפתסהל םייתניב יצלאת ,ךיילא
םיטנדוטס טרסב רקיה רצואה תא םיאורש תמאה)
עיבצא םא לבא ,םינומשה תונש ףוסב םלוצש ןשי
ףשחייו ,קתבמה ו'ג ול תומי דימ ,טרס ותוא לע
קתרמ רתוי הברה ךכ לכ ו'גו .וירוחאמש שיאה
(...וירוחאמש שיאהמ התפמו
ךויח
קוביחו
קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/7/00 18:54
ימענ :תאמ
םינושאר תוכז שי הננבלל הבוגתב
ל רשקב ונמכסה רבכ בוט
?ןוכנ תונרקס
רבדמ התא המ לע קוידב תעדוי ינא
הרזחב
?םש אל ןיידע התא םא םורופב ץיצת אל המל
ימענל וביגה
 
 
5/7/00 14:56
קתבמה ו'ג :תאמ
םינושאר תוכז שי הננבלל הבוגתב
ינא .םורופה ,ןיינעמ אלו יחטשו דודר אוה
יחומ תא קפסל לוכיש והשמ םש אצומ אל
םיבערה ייצלח תאו ןרקסה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
9/7/00 20:08
ימענ :תאמ
םורופה תא בהוא אלל הבוגתב
רק הת רק הפק הפק םש ךל יתנכה ינאו
חרק ףוסבו
ךירצ אל הצור אל
הארנכ קיפסמ ןרקס אל
ךויח
ימענל וביגה
 
 
11/7/00 2:50
קתבמה וג :תאמ
םורופה תא בהוא אלל הבוגתב
,בורקב שגפינש הבוט השוחת יל שי אקווד
בורקב דואמ .ימענ
קתבמה וגל וביגה
 
 
11/7/00 22:51
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
םיבבותסימ ישארב םינכסימה םילגלגה וה
םיבבותסימ
תויורשפא בורמ תרוחרחס יל תישע יוה
ההההההההההההההההההההההההההההההההא
הההההההההההההההההההלללללללללללאאאווווו
ימענל וביגה
 
 
12/7/00 19:37
SARIT :תאמ
?הלללאוווול הבוגתב
:ןיבא ינאש ,ימממעעעעעעעעעעענ
!!!!!!!?ולש תא ךל תוארהל םיכסה אוה
????????ו'ג דג שיח תא תדריג םאה
SARITל וביגה
 
 
12/7/00 19:43
ימענ :תאמ
?הלללאוווול הבוגתב
?ולש המ תא יל תוארהל
םינפה הז אל אל הא
תבשוח ינא
??.?
ימענל וביגה
 
 
14/7/00 2:33
SARIT :תאמ
?הלללאוווול הבוגתב
,ןיבהל הצור ינא...תבשל הכירצ ינא ,עגר
:ימענ
!?קתבמה םע ןמור ךל שי
?ונתיאמ שרפ אוהש הביסה תאזו
??קרוי וינב אל אוהו
!!!?? ?הז ימו
תולאש הברה ךכ לכ יל שי המלו
?תחא הבושת אל ףאו
SARITל וביגה
 
 
14/7/00 14:13
ימענ :תאמ
!ה ת מ .התמ ינא ,ימענל הבוגתב
ךלש תולאשה םע יתוא תסרה
ךויח
יתלוכי בטימכ הסנא ינא
אל
בזע אוהש יל הארינ אל
אל
תעדוי אל
ןייוצמ רבד הז תולאש
םהילע הבושת יל ןתיש ימ ןיאשכ האב הזירקה
דדועמ קוביח
ימענל וביגה
 
 
5/7/00 16:35
יקימ :תאמ
תירבע לש עגרל הבוגתב
ןמז הברה ןיא םויב םגו הלילב תוחפ םינשי,ןוכנ זא
ןוירה יל היהו,ןלוכ ומכ תדלל יתיצר ?המ זא,ימצעל
יתכחש התוא יתיארש עגרב לבא,תירסיק הדילו השק
תב איה םויה.ןושארה עגרהמ התוא יתבהאו םיבאכהמ
תצק תונפתהל לכוי ינא זאו ןגל תכלוה טעמכו םייתנש
.ימצעל
"חרפה" לע ולכתסת רטקל םוקמבו,ארונ אל םצעב הז זא
םילדוג םה יכ,רשפאש המכ ונממ ונהתו תיבב םכל חמוצש
.םירוטיקב ןמזה תא דיספהל לבחו רהמ
יקימל וביגה
 
 
28/6/00 18:34
Estee :תאמ
!םירוחטה תא ןתחכשל הבוגתב
.................!?קדוצ התא המל......ףוא
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבב-ו-צ-ע
םייחה......ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן-ב-ר-ו-ח-מ
.םינברוחמ
לשמל.םיצור אל םתאש המ תוצור ,ונלוכ ,ונחנא דימת אל ,בוט
יל בוט . אל שממ .םידלי הצור אל ללכב ,וישכע(29) ינא
.ילש שפוחה םע יל חוטבו
ינאש ליגב םיינש וא דחא איבהלו טרחתהל לכות התא----לבא
......לכוא אל רבכ
תצק היהי ילש המ ,הברהב ךממ הריעצ הרוחב םע
...........השק
המל....ידמ רתוי ףאה תא םירהל אל בטומ ,יריקי ,הז ללגב
רתוי ילוא אוהש ךלש יגולויבה ןועשה דעב ?רציווש הזכ התא
ןכ אוהש תואלפומ תונוכת המכ ךל ןתנ אל םיהולא ילשמ ינלבס
ללגב ונילע אשנתת לא......עגרית זא .ינימ תונבלו יל ןתנ
ללגב ךילע אשנתנ אל ונחנאו ךקלחב ולפנש תוירקמ תונוכת המכ
,שא תקספה .ךל אלו ונל ןתנ םיהולאש תוירקמ תונוכת המכ
?רדסב
דעב טקפסר תצק ונל תתל ורזחת םירבגה לכו התאש דעב ינא
ומכ .ונלש ףוגה ךותב םייח אורבל לש וזה המיהדמה המישמה
.ןוירפה תולא ויה ולש םיירקיעה םילילאהש , קיתעה םלועב
אלו אמא ,גרוה לייח אלו תדלוי השא תויהל ףידע הרקמ לכב
.םתוא סורהל אלו םייח איבהל ,םחול
םינברוחמ םייח שי אבצל םיכלוהש םילארשיה םירבגה לכל
.ללכב םהמ םיאצוי וא םימלש םהמ םיאצוי דימת אלש -םינכוסמו
.םכילע תודרוי אלו םכתא תוצירעמו םכב תוכמות ונחנא לבא
? הרובג אל וז םא תויהלו הרובג וז יברק לייח תויהל המל
?םייח ונחנא תוברת ןמ וזיאב
אמא םג ?תיאוריה תומד אוה םחול לבא הנכסמ איה תדלוי המל
.ןכסמ םימעפ הברה אוה םחולו ,תיאורה תומד איה
Esteeל וביגה
 
 
28/6/00 21:31
קרוי וינ ,קתבמה ו'ג :תאמ
!םירוחטה תא ןתחכשל הבוגתב
!בל ימיש
םישנ ינפ לע םילענ םימחולש יתרמא אל םלועמ
קרוי וינ ,קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/6/00 3:21
קרוי וינ ,קתבמה ו'ג :תאמ
!בל ימישל הבוגתב
תא ,ןכתא ץירעמ ינא !?ןכילע אשנתמ ימ ,הלילחו סחו
,ילע םיביבחה המיזה ישעמל ןכפוג תא ריקפהל ןכתונוכנ
.הדילהו ןוירהה תואלת לכב דומעל האלפומה ןכתלוכי תא
,תושחכהל ,םירקשל תורכמתמ ןתא עודמ ןיבמ אל קר ינא
קובדל ,הינשה תא תחא תומרל תוחרוט ןתא עודמ .תוקחדהל
תחא תמאב רוזעל םוקמב תוהדזהל ,תפייוזמ היתפמאב
.הינשל
.ףותיש איה הרזעו
.יתימא ףותיש
דואמ בושח רבד איה תמאה
ילאנא ןימ ירחא ,בושח יכה רבדה איה תמאה
תיבב ,םילשוריב תורגמה תחאבו םחול לייח יתייהש תורמלו
,רוטיע הזיא קורז וליפא ,םירוהה
.אשנתמ אלו האגתמ אל ינא
.אל טלחהב
.תמאב
קרוי וינ ,קתבמה ו'גל וביגה
 
 
30/6/00 1:33
דחאוו ףוסוי :תאמ
!בל ימישל הבוגתב
דחפ והשמ ךב אנקמ ינא ,ו'ג ...מממה...ילאנא ןימ
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
30/6/00 1:49
לבוי הנליא :תאמ
!בל ימישל הבוגתב
תמהדנ טושפ ינא ,תבתכש המ לכ תא יתארקש ירחא ,ו'ג
.ךלמ התא .הנחבאה תלוכימו ,המיהדמה תואיקבה תמרמ
ינשל אמאכ ,עדיה הפיאמ תעדל תינרקס תמאב ינא
התאש המ לע קוידב עדוי התאש תעדוי ינא תוקונית
.רבדמ
טושפ חומב הנוא ךל קתבל ועיצהש הטמל םיפרוטמהמו
,ןיינעב דימת ךתוא ארקא ינא .ביגהל ךישמתו .םלעתת
ירוקמ ךכ לכ התא יכ
לבוי הנליאל וביגה
 
 
3/7/00 13:20
ברימ :תאמ
!םירוחטה תא ןתחכשל הבוגתב
,םג חכשנ אלו ,ונחכש אל ,ילש ידומח
ףילחהל ,הלילב םוקל םכלש תוחטבהה לכ תא חכשנ אל םגו
...רוזעלו םילותיח
ךלוה דליה , העש םיקחשמ ,הדובעה ירחא התיבה םיעיגמ םתא
?ןוכנ ...םכלש תוהבאה דיקפת רמגנ הזבו ןושיל
איה (תוירוה וד תוחפשמב) םלועל םידלי איבהל יתעידי בטימלו
...רבדב די םכל שי ונלש לבס לכלש ךכ תפתושמ הטלחה
(םייק ןכאש) הקיתשה רשק תורמל ךליבשב תושדח יל שי לבא
אמא תויהל לש השגרהה תא הפילחמ יתייה אל םיישקה לכ תורמלו
...בוט סקסב אל ,ףסכב אל ,םלועב רבד םוש דעב
רחא ינא ונאצמ לבא ונייהש ינאה תא ךרדב תצק ונדביא ילוא
...בוט תוחפ אל
ברימל וביגה
 
27/6/00 7:40
a2d2 :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.עלסב הלימ תמאב
.ןוירה תווחל יתלוכי אלש הדבועה וז ,רבגכ יל רסחש והשמ שי םא
ילע תולוע םייח-ילעב לש תובקנ וליפא .םישנ לש תוידעלב וז
םכח הזכ ימצעמ קיזחמש ,ינאו םישדח םייח רוציל ןהלש תלוכיב
. לגוסמ אל 'וכו עדויו לוכיו
חכונ רבג לש הפוקתה תא יתמדקהש הז ,ליגה תניחבמ יתוא רעצמש המ
וליחתה קר איהה הפוקתב ,הממא .םלועל אב ודליש ןמזב הדיל רדחב
.דספה הז םג .םילוח-תיב לכב אל הז םגו חכונ תויהל אבאל תושרהל
דליה היהי אל הזש ירה ,הצור דאמ ינאש המ תהדיל הארא וליפאו
.תרחא בוש הזו דלונש ילש
דליב לק רתוי היהנ אל הז .ךלש םיטבלה תא ונרבע ונלוכ ,תיעלס
ןוצרהש םהייחב התחנש הלטמל השק םיביגמ םישנא הברה ךכ-לכ .ינשה
.רידנ אל אוה קתנתהל
,רטיסיבייב םימעפל ךל יחק :ןויסנמ ,הצע ךל תתל ימצעל השרמ ינא
אלא ,תורבח םע טופטפ וא תוינק אל .ךמצע םע תצק תויהל ליבשב קר
תאש רחא רבד לכ וא הפי ףונ ,בוט רפס םע טקש םוקמ הזיאב הבישי
ןתינש תולודג ךכ-לכ ןה קונית ללגב/לע תואצוהה .דבל תושעל הצור
.ךל עיגמ .ךמצע לע םעפל םעפמ איצוהל םג
,התשע ךלש אמאש תויועטה לכ תא תושעל יכזתשו בוט-לזמ ןומה .והז
תא תישעש ךמצע םע המלש ייהתש רקיעה .ושעי דועי ושע ן/םלוכש
.ךאצאצ ןעמל בטימה
a2d2ל וביגה
 
27/6/00 7:52
ימענ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ןכ ןכ ןכ
ןייוצמ
ףוס ףוס
ךתוא תבהוא ינא
הדות
ימענל וביגה
 
 
27/6/00 12:30
עלס הימ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
ךכ לכ ךרד שי בל יתמש ךלו ,ןוגה קוביח הכירצ יתייה .הדות
.הדות תמאב .קבחל המיסקמ
עלס הימל וביגה
 
27/6/00 9:59
לכימ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
אלפנ אלפנ אלפנ .1


ץ2
לכימל וביגה
 
27/6/00 10:23
ה'גנג :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.יפוי הזיא
טבשל ףרטצהל הנווכ םוש יל ןיאש תורמל ,ןיינעמ ארונ יל היה
יתכריל קוחר קוחר ןויערה תא תקחוד ינא ,תמאה ןעמל .בורקה ןמזב
.דיחפמ ידמ רתוי הז יכ טושפ חומה
?תישיאה תואמצעה לע רתוול רשפא ךיא
ה'גנגל וביגה
 
27/6/00 10:34
תות :תאמ
עלס הימל הבוגתב
!הדות
תותל וביגה
 
27/6/00 10:46
לכימ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ךישמא ןכלו יתבוגת תליחת החלשנ תועטב והז זא


השדח השגרה ךילע תלפונ ןטבהמ קוניתה תאיצי רחאל הנושארה הינשב
...םשאה תשוחת תאזו - אמא תא דוע לכ הינשל ךתוא תבזוע אלש


ןמזה תא םג הצור תאש ללגב הז םא המשא השיגרמ תא דימת דימת
הלילח וא ידמ רתוי תנתונ םאו "ךוניח" אשונב ךכ רחא וא ךמצעל
...ידמ תוחפ


...הלילב הז םע ןושיל תכללו רקובב הז םע םוקל הז


...תבתכש המ תא דואמ יתנבהו דואמ יתיהדזה ןכלו


וליפא הזב תודומ אלש הלאכ שיש קר ןלוכל הרוק הז תושעל המ ןיאו
..ןמצעל


םישנ קר תויהל תונכומ אל רבכ -רבדימה רוד ונחנאש ללגב ילואו
ילואש תיטסיריירק אמאל ןורתיפ אצמנ אל ןיידע ינש דצמו תיבב
דימת המשאה תושגר לבא רטיס יבייב םע החגשה םידליל תתל הלוכי
.הב וננוקי


ןהל תוספות ןה לבא תובזוע אל הלאה תושוחתה - הרקי היאמ
היהישכ ךכ רחאו הז םע רדתסהל ידמלית תאו עובק םייק לש תוחונינ
.ןויסינ תדומל רבכ ייהת ללכב זא דלי דוע


ישע - דואמ רזועו אלפנ ךמצע םע הירגיסו הפק לש ןויערה - הצע
םע וא ךמצע םע ךלש םיירהצ רחא עובשב םעפ לש עובק הזכ לגרה ךל
...ןומה ןומה הווש הז הבוט הרבח


שממ שממ שממ - דבל אל תאש ךל יעדתו יתיהדזהו יתנהנ םעפ בוש זא
.אל
לכימל וביגה
 
27/6/00 11:13
Estee :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?must הז תוהמא
.המיאתמ תחא לכ אל ילוא .םיבייח אל ילוא
תתל המ דאמ הברהו תושגרו שפנ יל שיו יוארו בוט םדא ינא ילוא
םלועל
?אמאל ךופהל ילב םג
.30 תב םישדח השולש דוע ,29 תב ינא
.םידלי המכ םע תורבח יל שי
ןדבאב דומעא אל ילוא ?ירובע ידמ הדבכ וזה המישמה ילוא
.םשאה ישגר לטנב ,תואמצעה
לכ תא בוט ךכ לכ ןיבא ינא אלה.......יתוא טחשי ילש ןופצמה
תונווכ ילבמ ול/הל םורגאש תולודגהו תונטקה תולוועה
........ןודז
ותוא אוצמל ץמאתהל ילע םאה .םיאתמה רנטרפה תא יתאצמ אל ןיידע
םא המו?וילא קקותשהל רבכ הרומא יליגב הרוחב לכש והשמ שממל ידכ
הדבועבו ילש שפוחב האגו החמש ינא םא המו ?וילא תקקותשמ אל ינא
.......דחא ףא יתללמא אל דועש
לע םימייאמש םיבצמ דרוש ישוקב ,ומצע תא אשונ ישוקב םדא אלה
.ולש ימינפה ןוזיאה
ןגהלו םמחלו לסרעלו קינעהל םוצע קשח הזיא יב שי ינש דצמ
הקושתה חרכהב וז םאה ?ינטב ירפ תויהל בייח הז םאה...בוהאלו
?תוהמאל
Esteeל וביגה
 
 
27/6/00 12:44
וג_ידניא :תאמ
םיבייח אל ילואל הבוגתב
ןיטולחל ךתיא המיכסמ ינא
תילאיצנטופ םאל תיטמוטוא יתוא ךפוה אל םחר יל שיש הז
המצוע תבר תוביוחמו ,היצפוא וז םידלי תושעל
המיאתמ תחא לכ אלו
,םא תויהל המיאתמ אל ינאש תבשוח ,לשמל ינא
.וזכ הנווכ לכ יל ןיא ןכלו
תמאב בושחש המ הז ,הריחבה תוכז
עדימ תצק דוע ףיסומ אוה יכ ,בושח הזה ןטקה רמאמהו
.תוטבלתמש הלא תבוטל
ומכ ףוא רותפכ ול ןיא םגו ,תונחל ריזחהל רשפא יא דלי יכ
ואירטס תכרעמל
,קינעהל הצור ינאשו יכותב יש הבהאהו םוחה לכ או
.רחא והשימל לבא קינעא
וג_ידניאל וביגה
 
 
28/6/00 12:31
רורחש :תאמ
החרכומ אלל הבוגתב
?יל ילוא
---
ימכ .הנוש ןוויכמ לבא .תרמוא תאש המ םע םיכסמ ינא .ןכ
םידליה תייגוסב ףתתשהלמ רקע ינא ילוא הרוה רבכ אוהש
יל שי םצעב ילואו) זיעא תאז לכב לבא ,אל וא היצפואכ
ןבומכו .(םע הז ךיאו ילב הז ךיא עדוי רבכ ינא יכ םינותנ
.הנוש יאדוו הז רבגכ
בלשש השוחתל ונתוא תלמרנמ הרבחה יעבט ןפואבש שיגרמ ינא
תובר םיכרדב .םידלי אוה םדא-ינבכ ונלש תוחתפתהב יחרכה
.רדושמ - םידלי אלל - הבוצעו הדדוב תונקדזה לש רסמה
ןכ לש ישגר/ינויגה לוקיש לש ומצע אשונה תובר םיכרד דועב
.םלתב םידעוצ .םישנאה בור לצא הרוק אל וליפא םידלי אל וא
הזש רורב םלוכל .היגוסה לע בושחל ללכב ונתוא םידמלמ אל
.יעבט בלש
ןכ םאה תונכב םמצע תא ולאשש הלא םה הלוגס ידיחיש בשוח ינא
לשמל ינא .בצמה תא לוקשל וחילצהש ירחא הריחב ורחבו ,אל וא
.השעמ רחאל הברה לואשל יתרכזנ יל שיש תובשחמה תא .הזכ אל
ךל שיש םוחהו הבהאה תאש תרמא - תבתכש המל תחא הרעה דוע
.רחא והשימל יקינעת
,ילצא תוחפל .םוחו הבהא לש םינוש םיגוסב רבודמש בשוח ינא
לבא ,םירחא םישנא לצא תשוחת יגוס שיגרהל עדוי אל ינא יכ
יכותב תומייק ויה אל טושפש תושוחת לש השדח תשק הרצונ ילצא
יתעדיש םירבד ןובשח לע אל ורצונ (תושגרה) םהו ,םדוק
.םדוק שיגרהל
.והז
רורחשל וביגה
 
 
17/7/00 14:38
היאמ :תאמ
םיבייח אל ילואל הבוגתב
.קוחדל ךרוצ ןיאו ,םיבייח אל תמאב ילוא
ליגב תדלל םיבייחש םירמואש םירפסה תא אורקל ונקספה ןמזמ רבכ
27 תב) ינויסנ "ימורממ" .עיגי ךנמז םגו ןמז שי רבד לכל .22
הנוש ןכות .םייחל שדח ןכות סינכמ הז ,(םישדוח 10 ןב דליל םא
,(הבוח אל לבא) היווחל סנכיהל הווש .םדוק ונרכהש המ לכמ
...ישפוחה ךנמזב
היאמל וביגה
 
27/6/00 12:25
הננב :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הרקי תוחא הימ
ינא המכ ,יתמהדנ יתארקש הלימ לכ םע טושפ לבא םש אל דוע ינא
תודידבה .וטוטוא יל הכחמש המ תא שיגרהל שממ וליפאו אבנל תעדוי
,יבצמב םישנא דוע יל ןיא םג לבא םש אל רבכ ינא ,םיקוורה תפקומ
המ בוש תויהל אל דחפה ,תויתחפשמה ,תוהמאה ךותב עלביהלמ דחפה
.אמא תרדגומ תויהל דחפה ,רתוי םישאר בבוסל אל דחפה ,יתייהש
.הז לכ לע תנייכבתמ רבכו םישדוח 3 דוע תדלל הרומא ינא .הל'אמא
הצור ןושאר דצמ .םיכורא םישדוח קינהל תמלוח ןבומכ ינש דצמ
ליבשב קר תראשנ ינא הבש) תיחכונהמ רתוי הבינגמ הדובע יל אוצמל
םירבד תושעל ,םישדח םישנא ריכהל ,(ימואל חוטיבה תא לבקל
,הככ םתס ל"וחל סוטלש תטלוק ינא .ל"וחל סוטל .יתוא ושגריש
..קחרתמו ךלוה םולח הז - דבלו םימדקומ םינונכת ילב ,ןאנפב
בוט היהיש הווקמ ךל דיגא ינא המ
רבכ ינא ,יל יכח .תודליה םע הניגב וא) רב וסרפסאב שגפנ ילואו
(...םש
הננבל וביגה
 
 
27/6/00 12:54
קרוי וינ ,קתבמה ו'ג :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
.ןוירהה אישב .םוחה אישב .ץיקב ןוירה .תוללמוא ,יוא
ילפק .וליפא הז לע יבשחת לא !הזמ יחכשת ?דבל ?ל"וחל עוסנל
םייוהדה תומולחה דיל ,הרגמב ימישו הפי יזרא ,םולחה תא
.רתוי ישממת אלש םירחאה
רשוא לש םיעגר ויהי םגו .דואמ הברה יכבת תאו ,דואמ השק היהי
השא קר ,תיסוכ קר ייהת אל רתוי תאש יניבתש לבא ,טוטאזה םע
.תררוואמ ,הישפוח ,הריעצ ,םישאר תבבוסמש
.אל
.ירמגל הנוש סוטטס הזו .אמא ייהת תא םויהמ םישדוח השולש
הרבח .ךמצעב אמא ייהת ,אמאו אבא לש הדליה ייהת אל רבכ .אמא
דאנ לכמ תלעפתמש תשפוטמ הזווא .ןוטועפה ידלי לש םירוהה דעוב
תא לבא .ןלוכל הרוקש המ הזו יעבט הז .שדחה קוניתה לש
.וישכע רבכ ינספאת םתוא ,תומולחה
.םישק םייחהש תולגל תכלוה תא
שק ,םירקש ןובנה ךשארל וסחדש הלא לכ תא םישאהל תכלוה תאו
.םינשה ךשמב הבבגו
.השק דואמ תויהל ךלוה הז
.השק דואמ דואמ דואמ
המכ ירכזתו ,רבדמ ינא המ לע קוידב יעדת תא םישדוח 4 דועב
אל ,םינפב תמאה לכ תא ךל ןתנש ,קתבמה ו'ג היה ץימאו רשי
.ריתסה אלו רקיש
רואל לכה תא איצוהל איה ,קדצ תושעל רתויב הבוטה ךרדה יכ
.שמשה
קרוי וינ ,קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/6/00 13:10
ימענ :תאמ
יעיבשל תסנכנ תא זאל הבוגתב
המיא דע השק הז ןכ
דואמ גנעמ םג לבא
םישוע ונלש םירוההש תויועטה םתוא תא םישוע אל ונחנא
תויועט לש םישדח םיחטש םישבוכ ונחנא
הז יינפל תייהש המ תויהל רוזחל רשפא יא
תועש המכל עובש לכ שפוח ךמצעל ינתת אל םאש ןיבהל הבוח
תתל המ ךל היהי אל
קוניתל
ךתיא הז תא השעש בוהאלו
ךמצעלו
בייואה איה הקיחש
וילע רתוול יאדכש גשומ אוה השיא רפוס
יאדכ דואמ דואמ
רותב הנורחא ךמצע םישל ץלוממ אל םג
ץלוממ אל דואמ דואמ
ו'ג ידיגת זא
?תישע רבכ םידלי המכ
ימענל וביגה
 
 
27/6/00 13:40
ילינ :תאמ
יעיבשל תסנכנ תא זאל הבוגתב
.ונתיאמ תחא ילוא קחודב תוקיחצמ ךלש תומכוחה
.ןוידל םולכ םרות אל התאו
.סואמ הזכ אבא םע ולדגיש םהילע לבח אלימב ,םידלי השעת לא
.םותסתו
.ןיבהל תלוכי םוש ךל ןיא שממש םירבד לע טקשב הפ רבדל ןת
ילינל וביגה
 
 
27/6/00 14:11
הננב :תאמ
קינדונ הללאיל הבוגתב
תוצור אל .(קחודב) ו'גמ הטוסבמש תחאה וז ינאש הניבמ ינא
!ימצעל קר ילש ו'ג תא היהי יל .ךירצ אל
הננבל וביגה
 
 
28/6/00 11:31
קרוי וינ ,קתבמה ו'ג :תאמ
קינדונ הללאיל הבוגתב
אל םלועלו הננב תא בהוא ו'ג .יתוא הניבמש הדיחיה תא
תחאל ףרטצהל לוכי ירברבה חחרפהו .הילא קיינמתי
םלועמ קתבמה ו'ג .םימילאה וייוטיב תא תומלוהה תוגלפמה
תומילא לכל תופירחב דגנתמ אוהו שיא לע די םירה אל
(דיעהל לוכי ימלשורי שפנ הפי) תיזיפ וא תילולימ
.לכה הז .תמאה תא דיגהלו ןייזל בהוא קר ו'ג
.ולש יוטיבה תוריח לע הנגמש הננבה תא בהוא ו'גו
תיתיווח הדילו ,רשפאש המכ דע ,לק ןוירה הל לחאמ אוהו
לודג רשואו
קרוי וינ ,קתבמה ו'גל וביגה
 
 
28/6/00 13:01
הננב :תאמ
הננב תא בהוא ו'גל הבוגתב
.םימחה םילוחיאה םע הננב תא תשגיר...דחא קותמ יו'ג
לזמ תורב ןה המכ תועדוי קרוי וינ תונב םאה !הדות
?בוחרב תיארקא ךדיצל ךלהל
םאו תוחא
הננב
הננבל וביגה
 
 
28/6/00 21:27
קרוי וינ ,קתבמה ו'ג :תאמ
!!!ו'ג תא תבהוא הננבל הבוגתב
ןניא קרוי וינ תונב ,אלו ..ילש הננב ,הקותמ תא
.ידיל תוכלוה ןהש ינפמ לזמ תורב
תא תוזחוא ,ינפל תוערוכ ןהש ינפמ לזמ תורב ןה
ותוא תוכילומו ,ןהיפב ו'ג לש םיכלמה טיברש
.ןהירוחא לש ןדע ןג ירעש לא דובכ רחא
ךתוא בהוא
קרוי וינ ,קתבמה ו'ג
קרוי וינ ,קתבמה ו'גל וביגה
 
 
28/6/00 22:02
הננב :תאמ
תרחא אלו תא .הקותמ תאל הבוגתב
?תאזה הבהאה לכ םע השעא ינא המ
חצנל הננבו ו'ג
הננבל וביגה
 
 
29/6/00 3:36
קרוי וינ ,קתבמה ו'ג :תאמ
ו'ג והל הבוגתב
,התוא ךרטצי אוה .דלונה ךרל הבהאה לכ תא ירמש
.בלב ךל שיש תיקנעה הבהאה לכ תא
ןוקיתה תריבא ,ילש הרקי הננב ,ןוירהב תא
."יוטיבה שפוח" ,תיאקירמאה הקוחל ןושארה
,םינומרוה תפצומ תויהל הרומא תא :ןווכתמ ינא
.ו'גב תבהואמ אלו
לש תיביססבוא האירקב העוקש תויהל הרומא תא
,ןיזור ילט לש ומש תא יתחכשש סרכה בע ךירדמה
,בהלנ לש םינפ השועש ,ללמואה ךלעב תא תררוג
םידמלמ ובש ,רגפמו שפוטמ "הדילל הנכה סרוק"ל
םיכירצ חורצל ...םיהולא ,םושנל .םושנל ךתוא
לרודיפא שורדלו תיביטרסא תויהל !ךתוא דמלל
,םיכירצ תמאה תא ךל דיגהל .ךתוא דמלל םיכירצ
רבודמ וליאכ ,'זאסמ ךל תושעל ךלעב תא דמלל אל
בכרומ יכה טקייורפב אלו דנליאתל לילק לויטב
.ךלש םייחה לש
ןטב תחופת תינוירה ,ילש הרקי הננב ,יוא
תסמה .חושקה קתבמה ו'ג לש ובלל תעגנ .המימתו
.ןוסאפה תא
..ךומכ םיסקמ קונית ךל היהיש יאוולה
קרוי וינ ,קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/6/00 11:45
הננב :תאמ
ילש הרקי הננבל הבוגתב
- ינא הככ .ךב תבהואמ תויהל ,ינממ קזח הז
בלה לבא ,וב תלקתנ ינאשכ יתימא םולהי ההזמ
הנטקה הדליה תא םגו .לודג לודג הננב לש
דואמ דואמ איה ןטבה ךותב וישכע הל החושש
.ללכב ריכהל ילב ,רוויע לע ,הככ .תבהוא
ךועמלו קשנלו קבחל התמ .שא הילא תעגעגתמו
קינהלו .התוא
הזיא .הילע יתמלח וליפא הלילה !רבכ אובתש
...קותמ םולח
ןיזור ילטו רב 'רד לש ךירדמה תא ,בגא
ףעוצמ טבמשכ ך"נתה ול תוארוק תוינוירה)
רבכ (??ותוא ריכמ ללכב התא הפיאמו ,ןהיניעב
?המ עדוי התאו .ןימיל לאמשמ םג ,יתארק
איהשכ תרבדמ עלס הימ המ לע יתנבה ךכ-לכ
םירפסה לכ תא רבכ ףורשל זעה קשחה תא תטרפמ
ןוירה ,לככב .יתימא רפס הזיא אורקלו הלאה
תורשעב הוולמש ,עדומ-רבוא ךילהת אוה ונימיב
2000 תנש ינפלש וליאכ .םינוש םיגוסמ תוקידב
.הזה םלועב םידלי ודלונ אל
ותואל ונכלה ילוא ?ימלשורי ,ו'ג המ זא
??ןגה
!התא הז .םינומרוהה אל הז .ו'ג וה
הננבל וביגה
 
 
29/6/00 14:12
עלס הימ :תאמ
רומא ןומ ו'גל הבוגתב
.ןייבוי יקיו לש תונבה ךירדמ תא םג יסנת
אל איה תוינוירהל ילש תחא רפסמ הצעהו
תאש רמוא הז תיגול הניחבמ .תוצעל בישקהל
קוידב תושעל וא - תוצעה לכל בישקהל הכירצ
לש הירטסיהה םג .ךל םיאתמש המ קוידב לבא
,םיאפור לש תונברוקל ונתוא תכפוה תוקידבה
ןתוא תושעל אל ונמצעל תושרמ אל ונחנא לבא
ןיינעב ירמגל ו'ג םע המיכסמ ינאו ? ןוכנ
הברה הכ ןיבמ אוה הזמ ץוחו לרודיפאה
ול שיש תדשוח ינאש םידליו הדיל ,ןוירהב
הזכ ךר השענ אוה םואתפ .םיאצאצ המכ
רבעמ רשא ידידי םש ריתסמ התא המ .יטפמאו
???? (קנע ןיזמ ץוח) םיל
עלס הימל וביגה
 
 
30/6/00 2:02
קרוי וינ ,קתבמה ו'ג :תאמ
רומא ןומ ו'גל הבוגתב
.ילוא זא ,היבחרב תלדגו 1970 תדילי תא םא
.ןג ותואל ונכלה ילוא .עדוי ימ
,יפייכו עשעשמ ,רחא רפס יארקת אלש המלו
לש "םירבג" לשמל ?רקובה תוליחב תא גיפיש
םגו קיחצמ םגש (דבוע םע) סנילוק קיוורוו
.יטסינמוה
ינאש ,(השדחה הירפסה) "וא לש הרופיס" וא
םינויז אלמ אלמ אוה יכ ,בהוא דואמ תישיא
קרוי וינ ,קתבמה ו'גל וביגה
 
 
1/7/00 17:50
הננב :תאמ
הננב טיווס יימל הבוגתב
,הנכומ אל ינא ,ילש הפי חרפ ,ו'ג
.האוגו תכלוה תונבה ברקב ךלש תוירלופופה
?אה ,םדוק םש היה ימ רוכזת
ינממ לודג התא יכ ןגל דחי ונכלה אל
,תוימלשוריה תא יתפלש הככש יל חלסתו
,אבצה לע תלאוש יתייה היינש דוע .קלפתה
יל םיאתמ אל תמאב .ןלציל אנמחר
הננבל וביגה
 
 
2/7/00 12:50
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
ולש ו'גה םע דחא לכל הבוגתב
ו'גה ומכ רגפמ הזכ בוהאל הלוכי תא ךיא
ינא .חומה תא ןייזמ םויה לכ ?הזה קתבמה
אוה ילוא .הרוחב ףא ןייזמ אל אוהש חוטב
.יטנטל ומוה .הווסמב ףפוכתמ וליפא
ךל דיגי ינא המ ,ארח םינבב ךלש םעטה ,הננב
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
2/7/00 14:16
יול הבוהא :תאמ
ולש ו'גה םע דחא לכל הבוגתב
הדיעמ איהו .תינעזגו תרעוכמ ךלש הבוגתה
לכה הז .םיקפוא תורצו האנק לע
יול הבוהאל וביגה
 
 
2/7/00 14:21
ןרוק תיגח :תאמ
ולש ו'גה םע דחא לכל הבוגתב
תסנכנ ינא .ךלש הלמ לכ םע המיכסמ
.ו'ג תא אורקל ידכ רקיעב "תוננב"ל
.םיאנקה ותומיו
?ו'ג ,עמוש התא
?ךנה רשאב ,ילוק עמשתה
ל ו ד ג התא
ןרוק תיגחל וביגה
 
 
2/7/00 12:56
קתבמה ו'ג :תאמ
ולש ו'גה םע דחא לכל הבוגתב
היהת בלב הבהא לבא ,תובר םישנ ןייזי ו'ג
הבהא השעי תמאב אוה התיא קר .הננבל קר ול
אל םייחה .תושעל המ לבא ,תילאוטריו)
.(םילק
תא חכשי אל ו'ג םלועלו ,םדוק התיה הננב
ליכשהש ,בהואהו םוחרה הבלו ינחורה הדודיע
קתבמה ו'ג תמאב והימ ןיבהל
תוקישנ
ךלש
ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
2/7/00 20:30
הננב :תאמ
!הדיחיו תחא הננבל הבוגתב
חצנל הננבו ו'ג - יתרמא רשא אוה
הקישנ
הננבל וביגה
 
 
3/7/00 16:15
קתבמה ו'ג :תאמ
יתימאה רבדה אוה ו'גל הבוגתב
.שגרתמ קתבמה ו'ג
...תמאב


רפוסה לש וטע ירפ ,יתאצמש טוטיצ יל שיו
("לפרע" רבחמ) ונומנוא הד לגימ ידרפסה
:רמא אוה הככו
?תינוטלפא הבהא תאז המ"
"ןועט וניא הבורה וליאכ םינפ תדמעה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/7/00 0:59
הננב :תאמ
?הננב ,תעדוי תאל הבוגתב
הפוא םגו הפי םג .יתימא רפס שיא ,ילש ו'ג

קוחר םגו
(לזמ)
הננבל וביגה
 
 
5/7/00 15:08
קתבמה ו'ג :תאמ
?הננב ,תעדוי תאל הבוגתב
ריזח טסינבוש .םולכ אלו לכה .ו'ג אוה הזכ
ינתמיא ןייז ,םישנ בלל ןיבמ טסינימפו
לתו יקרוי וינו ימלשורי ,הבהא הלוחו
הדיחיב ןיצק ,אל לבא 1970 דילי ,יביבא
.קשנב עגנ אל םלועמש טסיפיצפו תרחבומ
תוצרמנ תוקיפד םג לבא ,םישיגר םירפס בהוא
.ריקה דגנכ
הארנכ תקתרמ היצקיפ לבא ,היצקיפ אוה ו'ג
"רקלאטס" טרסב רדחה אוה .תושגר תררועמו
תא אצמ דחא לכ ובש רדחה ,יקסבוקראט לש
,רתויב הפירחה ותהימכ תא ,סומכה ומולח
.בלה תטבוצ
תא ךופשל הצר חחרפה .וב הבהאתה הננב
.וחמ תונבה .ואניק םינבה .וחומ
.עגרל וליפא םמעשמ היה אל לבא


.ייב
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
15/7/00 10:20
ימענ :תאמ
הדירפו תונורחא םילמ :קתבמה ו'גל הבוגתב
?יקסבוקרט תרמא
ןיבהל הצור ינא אל
?יקסבוקרט תרמא
תחא הכמב יביל תא תינק
אלו םיריכמ רבכ ונחנאש תעדוי ינא וישכאו
םולכ ךל רוזעי
שקעתמ ךויח
תרזחש החמש ינאו םייעובשל תעסונ רחמ ינאו
חרקו רק הת הת רק הפק הפקה לע ךל תחלוסו
קושינ שיילעמ םורופב םילמנ ואלמתהש
ימענל וביגה
 
 
30/6/00 23:58
חחרפ :תאמ
רומא ןומ ו'גל הבוגתב
רועיש לבא ,םעפ םג םידלי ודלונ ,הננב
....התומתה


גניאוד רבוא שי ,רחא רבד לכ ומכ ,הזמ ץוח
ומכ הז ,תעדוי תא לבא .וזה הדאירפסב
לכב .תושדח םיעמוש ,ןמזה לכ ,המחלמבש
.הטילשב תויהל ידכ .תונחתה
תויהל םדא ינבל תעייסמ היצמרופניא רתוי
.הדרחב םחלהל רקיעבו הטילש לש בצמב
חחרפל וביגה
 
 
2/7/00 14:55
יול הבוהאו ימע :תאמ
רומא ןומ ו'גל הבוגתב
םיכסמ התא .תרזוע היצמרופניאש ,והז ,ונ
קתבמה ו'ג תא ףקות התא המל זא .הז םע
הרתסהה ןוליו תא הדצה טיסהל הסנמש
?השחכההו
.םיניבמ אל ונחנא
יול הבוהאו ימעל וביגה
 
 
27/6/00 14:03
הננב :תאמ
יעיבשל תסנכנ תא זאל הבוגתב
םע ליחתה הז ?הבורמ הכ תוירזכאב יילא קיינמתת עודמ הקוו'ג
אל ינא וליאכ) סוכ תוכתוח םיירפסמ לש ידמל יפרגה רואיתה
תויהל רוזחא אל ינאש יל דיגהל לבא (ללכב שארמ הזמ ףרטאב
?ןוירהב השא לא םירבדמ הככ ?תעגתשה התא יל דיגת ?תיסוכ
תוביציה לע םתעפשהו םינומרוה לע םעפ ךתיא רביד והשימ
אלש תעדוי .חולסל אלא הרירב יל ןיא ו'ג בוט ?תילטמה
?אה ,האב םעפ רהזת לבא .תנווכתה
ןנכותמ היה אל הז .השעא ינא המ ,ץיקב ןוירה
הננבל וביגה
 
 
29/6/00 3:42
קרוי וינ ,קתבמה ו'ג :תאמ
יעיבשל תסנכנ תא זאל הבוגתב
הרהמבו ,הדילה ירחא ,יס וידוטסל יכלת .הרפכ ,ילש הננב
.םדוקמכ תיסוכ ייהת בוש
ישקבת .םולכ ךל וכתחי אלו רשפא ,"ךדל בגשמ"ב ידלת םאו
.יזוק'גה תא
.הלאכו םייתעבטה םירירשה דוס ,הלואפ תטישב ידבעתו
.ןמז ךל שי .םויה יליחתת
.רשפאה לככ הלק הדיל ךל היהתשו
רפסל יתיצר קר .יתנווכתה אל .ךתוא יתדחפה םא רעטצמ ינאו
.תמאה תא
..רזוע שממ אל הז ,תעדוי תא ,לוחב שארה תא ןומטל
קרוי וינ ,קתבמה ו'גל וביגה
 
 
27/6/00 16:59
חחרפ :תאמ
יעיבשל תסנכנ תא זאל הבוגתב
אפרמ ול ןיא .ףוגה לש סדייאמ עורג המשנה לש סדייא לבא
התאו הלוח התא .ו'ג הלוח התא .ותוא רתופ אל לייטקוק םושו
שיש חיכומש םזינגרוא ןימ התא .ונכותב יחה תמ התא .עדוי אל
.הערל קר ןהש תויצטומ


וליפא ךב ןיא רגובמ רותבו רורב הז ,אלפ תייה אל דלי רותב
.הייריח יצימב יחש קערד התא .דלי לש םסק


.קיר ללח ולגי ךלש תינמיה הנואה תא וקתבישכש ןימאמ ינא
!!ןמא ונימיב בורקב
חחרפל וביגה
 
 
28/6/00 11:00
הננב :תאמ
קתבמ ו'גל ול ורפיס אל ילואל הבוגתב
התסה שממ וז ?יל דיגת ך'שי המ !המזגה וזיא חחרפ ה'נאוב
םירתומ םה ךלש תונלבסהו תונלבוסהש וא םיספהמ תדרי .חצרל
???ךנונגסכ םנונגסו ךתעדכ םתעדש הלאל קר םירומשה םילכתמ
תמאב
הננבל וביגה
 
 
28/6/00 11:14
SARIT :תאמ
קתבמ ו'גל ול ורפיס אל ילואל הבוגתב
?רוזחי אוהשכ ,ןיבר רככב ו'ג תא הלתנ ילוא
הלגמ התא ,חחרפ ?םכלוכ םתעגתשה ???הזה 'ץנילה הז המ
רברבמ .ו'גל תולהובמה ךיתובוגתב יתימאה ךפוצרפ תא
בשוח תמאבש והשימל עיגמ הזשכ לבא ,תונלבוס לע רברבמו
,ו'ג ,ךתוא סרוה אוה .ןולחה ךרד תוחיתפה הפע ,תרחא
?תמאה תא דיגת ,האניקה וז ?אה
.םימילא תויהל םילוכי םיחחרפ םגש תולגל בוצע
אל .ךלש רפסה תא וישכע יתארק אקווד ?ךתיא המ ,ילינו
.תאזכ תינרמש תאש ונממ יתנבה
ו'ג לע תיביטקלוקה תולפנתהה ,הזה םזישאפה הז המ
תא רגתאמ םדאנבה ,קרוי וינ אל וא קרוי וינ ?קתבמה
םיביגמו םיטלוק אל םתאו ,םכלש תינולבשה הבישחה תרוצ
!םיביטימירפ ומכ
,והשימל תאזכ שוריג תדוקפ ןאכ ארקא ינא םעפ דוע םאו
.יל רסח היהש המ הז קר .םלועל "תוננב"ל רוזחא אל ינא
ימ לכ תקלסמו ,וטגב המצע תא תמחותש תונב תצובק דוע
תרחא בשוחש
הלוכי ינא הירט אמא רותב :קתבמה ו'גל הנורחא הלמו
הבישחבו תומיהדמ תונחבאב ןייטצמ התאש ךל דיגהל
תדרוי אלש ימ תא תנבצעמ דואמ דואמ ןבומכש ,תירוקמ
.ךלש םזיכרנאה תא תטלוק ינא לבא ,הטוב התא .ךתעד ףוסל
םע ,קינהל בוט יל .יכרדב ךישמא ינאו ,ךכרדב ךישמת
,דלי דוע השעא םג םתסה ןמו ,תוהמאבש יפויהו םיישקה
הזו .ךכרדב ךייח תא היחת התאו .השק ךכ לכ הזש תורמל
.רדסב
.ךמש דצל אלו ,תוננב תבוחל הפ םשרית הרוחשה הדוקנה
SARITל וביגה
 
 
28/6/00 12:53
הננב :תאמ
!!!ושייבתתל הבוגתב
יתבשח רבכ ךל תעבשנ ,המשל היואר הבוגת ףוס ףוס
שממ תובוגת .('וכו םינומרוה) הפ רדסב אל ינא ילואש
תרמא .הנושארה םעפה אל וזו - ילינ דצמ םגו תומילא
יל ןיא ןכלו רתויב תעלוקהו המכחה הרוצב םירבדה תא
ו'ג תא טלוק אלש ימו !וספאתת םישנא .ףיסוהל המ
ולש הייעב - םיהדמה
הננבל וביגה
 
 
2/7/00 13:02
SARIT :תאמ
SARIT DARLINGל הבוגתב
לע תופקתהלו תוארפל תמאב לובג שי .יתוחא ,יעמשת
.ו'ג
+ האושנ יתייה אלמלאו ,םיהדמ אוהש תבשוח ינא םגו
ול העיצמ יתייה
...הל ברסל היה לוכי אל אוהש העצה


!קדוצה ךקבאמב ךתיא
SARITל וביגה
 
 
2/7/00 14:27
ןרוק תיגח :תאמ
BANANA DARLINGל הבוגתב
תורקיה תירשו הננב
תאזכ שיש הדבועהו .ןכתיא ינאש ועדתש יתיצר קר
הסנמ אוהש המ לש הנבה רסוחמ תעבונ ו'גל תודגנתה
.חונל ריבעהל
תובתוכ ןתא לבא ,ןתא ימ תעדוי אל ,תירשו הננב
היה לבא ,ינממ בוט רתוי הברה תוחסנתמ ,אלפנ
יתוהדזה תא עיבהל יל בושח


.דבל אל תאש ךל יעד ,רמאמה תרבחמ ,עלס הימו
לככ תבחרנ הצופתל יוארו בושח דואמ ךלש רמאמהו
.רשפאה
ןרוק תיגח
ןרוק תיגחל וביגה
 
 
28/6/00 12:14
חחרפ :תאמ
קתבמ ו'גל ול ורפיס אל ילואל הבוגתב
.יפלכ ךתבוגתב קדצ שי
תא האור דימ ינא .וישכע יתבוגת תא ארוק ינאשכ ,ןכא
.יתבתכשכ וילא בל יתמש אלש רבד ,הבש תויתיעבה


רזנצל אל םג ,ו'גב עוגפל ךרוצ שיש הלילח יתנווכתה אל
.ותוא


רמול התייה ,ןייצל בייח ינא תחלצומ אלה ,הנווכה
.ןכותמ קיר וחומ יתעדלש
.תחלצומ אל דאמ התייה ןכא תואטבתהה


.םירחאה םיארוקה ינפב םג ,לצנתמ
חחרפל וביגה
 
 
30/6/00 1:43
לבוי הנליא :תאמ
קדצ שיל הבוגתב
- ךילע הדיעמש תבעותמ הבוגת .לצנתהל המ לע שי טלחהב
יאצוי םירבד רמואש) קתבמה ו'ג לע רשאמ רתוי הברה
.(!םיירוקמ דואמו ,ןייצל בייח ינא ,ןפוד
,יהשלכ הבוגת חסנמ התאש ירחא ,ךל ץילממ טלחהב ינאו
רגשמ התאש ינפל ההגה תושעל טושפ .התוא אורקל
.תצק בושחל .םימ סוכ תותשל ."תוננב"ל
לבוי הנליאל וביגה
 
 
30/6/00 21:57
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
הלהקמ תורענ ומצעל ןגראמ ,גנילרד ו'גש יל המדנ
.תופייוזמ


תורכיהו תמא לש ןיערג םהב שיש םירבד טעמ רמא ו'ג
אוה .הדיל ירחא תווח םישנש תושקה תועפותהמ קלח םע
םעט ירס םהמ .םיפסונ םירבד ףיסוהו הז תא רמא
ףא וא םעט יעלב SARIT וא לשמל הננב תעדלו ,יתעדל
.םייטסיכרנא
תליחתב רמא ו'גש םירבדה .ךכל ףתוש אל ינא ,יל רצ
תומדוק תויואטבתהל םיפרטצמ םה רשאכ דחוימבו ,ךרדה
טסינבוש לע תועיבצמ יניעב םירחא תומוקמב ולש
.רמרוממ רבגו יטמגוד


יתנחבהשמו ,המוקמב אלש תואטבתה יתאטבתב ינא זא
וניאש הז תאו "יתימא"ה יפוצרפ תא ,יתלצנתה ךכב
.העודי יתוהז .יתפשחו ףשוח ינא "יתימא"


ןושלב דחא םוקמב תאטבתמש לבוי הנליא תאז תמועל
טרפ רבד הפשח אל ,הבקנ ןושלב רחא םוקמבו רכז
.היתובושת לש תויניגורדנאל
ןליא הז ןיאה .לבוי הנליא יוניכה ירחאמ אבחתמ ימ
?קתבמה ו'ג ללכב הז ילוא וא ,לבוי


,הרג איה ובש בוחרה יצע לע בותכל הלוכי הננב זא
ןויערה תא בוהאל ףאו תובבל רייצלו חצנל ו'גו הננב
רותב הינפל תודמוע םישנ ויפלש קתרמהו רומוהה בר
תותמ קר ךכ רחאו לודג ןיז ותואל תוהמכ ןייצל שי
.םירוחטה ןעמל ילוא - ונושלכ - תחתב ןתוא ןייזישל
.שגרמ אל הז יתוא .עדוי ימ


לכסותמה ו'ג ,היטפמיסל ךכ לכ המכה ו'גש בשוח ינא
אל טלוש ,בתכש הלימ לכ ירחאמ טעמכ ץיצמה רמרוממהו
- ינא לבא - וירבדל בנגתמ רומוהה םגו תירבעב ער
תוינעזג תוחוידבל קוחצל יתקספה - תוניבמ ןתא
.תורחא תויטסינבוש תוחידבלו


תושק םילמ קיפמו יתואטבתה יכרדמ גרוח םיתעל ינא
תונשרפל תנתינ דאמ םג םעפה ו'גל הבוגתב ירעצלו)
חכונל קפאתהל דומלל ךישמא ינא הז םע דחי ,(הרז
אל WHITES ONLY וילע בותכש ףחו תוינעזג תוחידב
וחרפי לבת יאלפ העבש םע םג יניעב הפי בשחיי
.וכותב


תונהנ םישנש םלועבו ,ילש התה סוכ אל אוה ו'ג
קוחצל תונכומ הנייהת םישנש םלועב ,תויסוכ ארקהל
תוראתמה הלא אל) ו'ג לש הלא ןוגכ תורימאב ךומתלו
לוקב םיקחוצ םינעזג ובש םלועב ,( הדילה תועפות תא
אוה לבא ,השק רתוי היהי ילש קבאמה הזכ םלועב ,םר
.קספיי אל


םינעזג דגנכו םיטסינבוש דגנכ אטבתהל ךישמא ינא
.חרפ ינא יכ .ןכ םג םידסחתמ דגנכו


(האג ,ייג אל) .בגא האג חחרפ


םירפתמ םש יקמחתת ילוא ,ךדל בגשמל יכלת לא ,הננבו
הייהת אל הדילה םא לבא (ןתינ םירחא תומוקמב םג)
ובש רתויב עורגה םוקמה הז םש ,ירשפא רבד ,הקלח
!!!תיבב רבכ םיחקול לרודיפאו .תויהל יצרת


ןהכ קילומש
חחרפל וביגה
 
 
1/7/00 18:01
הננב :תאמ
לבוי ה ןליא וא לבוי הנליאל הבוגתב
הלהקמ תורעינ ךירצ אל שממ ו'ג לכ םדוק ,חחרפ
ץוח םשה ךורב .ומשב ורישיש תויתימא וא תופייוזמ
אוהו ,ןטק אל הפב םג לאה ותוא ךרב לודג ןיזמ
לבא ,החילס ,הזמ ץוח .ללכב ער אל שומיש וב השוע
םוקמ הזכ אוה םלועה ,המ ?לכסותמ תויהלב ער המ
לש ךויח חורמ ונלוכ לש םינפה לעש בינגמו םלשומ
תצק .יל השרוי םא ,אל שממ ?עובק ןפואב הנוורינ
?שי המ .םעז תצק .לוכסת
וב ,רזכאה םלועה לע ןייכבתמ התא המ - לכל רבעמו
ימ םייתניב ?םר לוקב ,יובא ,םיקחוצ םינעזג
תא הז תדלקמהמ תיביטימירפ תומילא ול הקלפתהש
.רחא ףא אלו
?האלה רובענש ,וישכעו
הננבל וביגה
 
 
1/7/00 21:37
חחרפ :תאמ
לבוי ה ןליא אלו לבוי הנליא אלל הבוגתב
.תקייודמ אל איהש לבח המכ תיטנגיליטניא ךתבושת
חחרפל וביגה
 
 
2/7/00 13:13
יול הבוהא :תאמ
לבוי ה ןליא אלו לבוי הנליא אלל הבוגתב
רתוי הלוכי אל טושפו תובוגתה לכ תא תארוק ינא
.קפאתהל
.הלמ לכב תקדוצ תא ,הננב
רתוי רשפא יא .דובכב דיספת .הזמ דר ,חחרפו
דואמה תואטבתהה ביבס ךלש תויולתפתהה תא תאשל
לע דיעמ אל בתכ ו'גש רבד םוש .ךלש הרומח
םלוע תסיפת ול שי .תומילא וא תונעזג ,תואשנתה
.ךמעטל וניא ילואש ,ללכה ןמ אצוי רומוהו הנוש
קלח לע אונש היה םג סורב ינל .המ זא
.םיאקירמאהמ
ףיטמ התא .ךלש תדלקמהמ תפטונ הדיחיה תוארפה
ןמזה לכ םהל ריבסמ .םהילע אשנתמ התא ,םישנאל
הארנ .תמאב .הז םע יד .אל הפיאו ועט םה הפיא
.ץוחל לבא ,רתויב ןובנ התאש
אל ןכא ו'גו .יל תונעל חרכומ אל התאו .הזמ דר
דעב םירבדמ וירבד .תולהקמ ומצעל ןגראל קוקז
.םמצע
יול הבוהאל וביגה
 
 
2/7/00 14:31
ןרוק תיגח :תאמ
דובכב דיספת .חחרפ ,הזמ דרל הבוגתב
הלודג תא !יתוחא ,תורעוס םייפכ תואיחמ
ןרוק תיגחל וביגה
 
 
11/10/00 0:36
הנרא :תאמ
לבוי ה ןליא וא לבוי הנליאל הבוגתב
אל ירסיק חותינ םש יתרבע הלחא הז ךדל בגשמ
יתיא היה ילעב . באכ אל רדהנ היהו ןנכותמ
העש ירחא רשי יתקנה, תועש המכ ירחא יתדעצו
ץלמומ רוציקב-
הנראל וביגה
 
 
28/6/00 11:23
ןרומ :תאמ
קתבמ ו'גל ול ורפיס אל ילואל הבוגתב
וזיא ?ןיטולחל תנפרחתה ?הז הז המ .קי'צחחרפ ,יובאו יוא
!!!!!!!!!!!!!!!!!תוילאטורב
ןרומל וביגה
 
 
28/6/00 11:38
חטש ןב תינור :תאמ
יובאו יואל הבוגתב
.והז .ירוקמו קיחצמ ו'ג .תוניינעמ תובוגת .הלועמ רמאמ
ןכילא שולגל ךישמאו תוננבב הלאכ םירבד םסרפל וכישמת
תועיבקב
חטש ןב תינורל וביגה
 
27/6/00 13:34
תיגח :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.הימ םירבד לש יפוי
.יתימא ארונ ,שגרמ ארונ
.ןוכנ דואמ םגש הכירעמ ינא
אוהש וא רומוהה שוח תא יתנבה אל ילוא ,ו'ג לש וירבדל רשאב
...ודיל םירבוע ללכב םייחה דועב םייח תושעלב ידמ קוסע
תיגחל וביגה
 
27/6/00 13:41
הטילול.צ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ררמצמו שגרמ
טבשל ההימכה תא תרכוז ,לודגה "םוב"המ הקוחר תצק ינאש תורמל
..הכשמהבש םילוכסתבו ךרדה תליחת לש םיישקב


האוושמה לעו הקנהה רקש לע תצק םג רבדל הז רסח היהש המ ילואו
יכה םימינח התוא המירזמ ונלש תוברתהו התא תולדג ונאש תיארונה
שי ?םתעדי) החילצמ אלש ימו הבוט אמא תויהל הז קינהלש ,םיקד
..תיטמויסקא תוישנ לש תיתוברתה תשרומב תעגופ (תאזכ היח
שממ אל ,תושעל המש ,ףצרה ןורקעו עבטל הרזח לש ןדיעב דחוימב
.דחא לכ לש םייחה ןונגסל םימיאתמ
?םירבגה לש תובוגתב םידלי םואתפ ויהש בל ןתמש
רשוא םג שי לוכסתהו ישוקה לכל רבעמ יכ אוה ילש שוחינה
לודג-לודג
הטילול.צל וביגה
 
27/6/00 17:39
ןרק :תאמ
עלס הימל הבוגתב
"ינומכ-ךומכ"
!!!םולה יתעגהש דע..רתאל..רתאמ יל יתשלג הככ..זא
לכ " יתעלבש"...רמול תבייח ינאו...ךלש הבתכל דועו
..תואו..תוא לכ םע יתיהדזהו..הלימ
..הנש ליג לעמ רבכ םנמוא....המיסקמ הדליל אמא ינא םג יכ
..."הקונח" טעמ..םימעפל השיגרמ ןיידעו יתשגרה ינא םג ,ןכו
.."םיקחשמ אלו םילכה תא ורבש":..קועצל הצור
תא שוטנלו..."םידיקפתה קחשמ" תא קיספהל ןתינ אלש רומאכ ,ךא
..הכרעמה


..(הברה רזועש פיט)..תוריעצה תוהמאה לכל העיצמ ינא..ןכש המ
רמוא הזש ...ךמצעל ןמזה תא אוצמל םג תעדל
..דליה לע רומשל..תודוד םידוד..תותבסהו םיבסהמ םג שקבל
ןמז ןומה תישע אלש המב...ךמצע תא יקנפת..תונמדזה התואב..תאו
..הנורחאל
..תורבח םע והשנאל האיציב הלכו..תקנפמ היטבמאב לחה
המכ םינתונ..רטיסיבייב שי !!!החפשמ ןיא
!!יל ינימאה..לקש לכ הווש..ררוואתהל....םיאצויו..םילקש
..ךגוז ןב ןיבל ךניב םידיקפת תקולח
ןוזיאה תא אוצמל תעדל..ךמצעל..הבוח טושפ הבוח ,יתוחא..םוכיסלו
..ןוכנה
!!!דוב-יאל יכלת......תרחא..ךלש "בחרמה" תא םג אוצמל


...ךל החלצהב
((-: ינממ


ב.נ
...זאמ םייוניש ולח םא..עומשל חמשא
ןרקל וביגה
 
27/6/00 18:51
ינרוא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ךכ לכ ינא לבא ,הימ ,ךבצממ רוא תונש קחרמ הקוחר םנמא ינא
!ההדזמ
,תועובש השולש ןב םיסקמ קונית הל שי .הדלי ילש הרכמ הנורחאל
תא איצוהל השק ולש ןטקה ףוגלש ,הלילב ןושיל הל ןתונ טלש
םלועה לא םחהו ןגומה םחרהמ אצי אוה...ול השק יכ הכובש ,תלוספה
...תושונאה תורצ לכ לאו ידמ םחה
םהו...ךכ לכ ותיא םילבוסו...ךכ לכ ותוא םיבהוא הלעבו איהו
,עיגה אוה .והזו ,םש אוהש םיניבמ םה וישכעו ךכ לכ ול וכיח
!ראשנ אוהו
,םילתחמ םלוכ ...תותבסה ,תוחאה ,תורבחה - םירזוע םלוכו
םיסנמו ,קותמה חירהמ םיעגתשמ ,םיקשנמו םיפטלמ ,םיענענמ
ראשנ תיבבו ,םיכלוה םלוכ ףוסב לבא...תועש ךשמנש יכבהמ םלעתהל
ימל יכספי'צו רגרובה הל איבמש אבאהו הקינמה אמאה ,ףייעה גוזה
?לשבל חכ שי


!השק הזו ,יוא
םלוכו...הזה דליה תא םיבהוא םהו ,הזה דליה תא וצר םה...לבא
.םינימאמ םהו .רובעי...חכשי הזש םהל םיחיטבמ


םינושארה השולש םיישדוחב ילוא...ונל רקשמ אל ונלש טבשה ילואו
םלועה לאו םירוהה לא קוניתהו קוניתה לא םירוהה לש תולגתסהה לש
םיעגרה םיאב ךכ רחא לבא ...דיחפמ וא רזומ וא ער הארנ לכה -
.רבדל ליחתמו תכלל ליחתמ אוהו ,לוחזל ליחתמ אוהשכ ...םירחאה
ךלוה אוהשכ ,'א התיכל הנושאר םעפ ,ןגל הנושאר םעפ ךלוה אוהשכ
תא וחכש טושפ ןה ילוא ?תורקשמ אל ונלש טבשה תונב ילוא...אבצל
?רתוי הברה הווש בוטה יכ ערה לכ
ינרואל וביגה
 
28/6/00 0:23
ןרק :תאמ
עלס הימל הבוגתב
...ינא בוש..ייה
..ץץצצצופתאש..ינפל...ביגהל תבייח
לבוסו הכוב דליה..רקיעב םינושארה םיישדוחה שולשבש ןוכנ..ןכבו
יבאכ...כ"חאו .וב "םיזחואה" םיזגה יבאכ לשב
..דועו דועו..םוח..ךשמהב..ןיבל ןיב לבקיש..םינוסיח..םיינישה


"ךרה דלווה" ייפלכ םיביגמה ןמ םידחא לש..ןאכ רואיתה
.."יתצלפמ -רוצי" כ..רייטצמ,התע הז שממ...דלונש
!!!ךכ אל ללכב..אל


!!!ס-י-מ-מ..גונעת שממ (יביסקלפרה)ינושארה וכויחב טיבהל..קר
!..העגרה רודכ..גונעת טושפ..ותוא חירהלו..וב תעגל..קר
הזכ" םהל היהיש םיתמש "םירקע...םישנא" םנשיש יל ונימאהו
..םדי גשיהב הז ןיא םרעצל ,ךא.."רוצי
רקיעבו..ה-נ-ת-מ טושפ וז..שיש הממ תונהל תעדל ךירצ..ךכיפל
..ךלש הזשכ
!...ותוא תרצי התאש


ולדיג ונלש םירוהה ךיא םתחכש..ונתיא המ..והשמ..דועו
יכרוצ לכל תועדומהשכ !?המדרתב דוע התייה..האופרהשכ..ונתוא
!?"הילותיחב" ויה דוע..קוניתה


...הבשחמל..רמוח
ןרקל וביגה
 
28/6/00 1:28
ןודש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הלחתהה ןמ שממ ןאכ ינא
קתוש כ"דב
:םעפה אל ךא
םלועמ ןאכ ובתכנש םיפי יכה תובוגתהו רמאמה הז
קתרמו םיסקמ ,םיסקמ
קתבמה תורמל
ןודשל וביגה
 
28/6/00 2:18
הנלה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תרדגומ ינא יליג תניחבמש ינפמ ,ךבצממ דואמ הקוחר ינא םנמוא
,הרשע תבכ
דואמ ןיידע יתנייצש יפכש ,תוהמיאה אשונ ,ןאכ יתארקש הממ לבא
.יתבשחשמ ליבגמו עינכמ, םייאמ תוחפ תצק יל הארנ,ינממ קוחר
הפוקתל דצב םיחנומ ,ראשה לכו הריירקה זא תדלוי השאשכ ,רמולכ
.רתוי הברה תויהל הלוכיו םירופס םישדוח תויהל הלוכיש ,תמייוסמ
לכיבכו הריירק לע רתוול ךירצש ,בוצע רבד הזש יתבשח ןמז הברה
ינויסנמו ,רתוי שקבי לדגיש לככש ,קותמו ןטק רוצי ליבשב "םייח"
,הרשעה ליג ונייהד,שבגתהל ליחתת תימצעה ותוהז וב בצמל עיגישכ
לודג קלח ,לבא .ולדגי קר ויתושירדו ,הזכ קותמ היהי אל רבכ
יתדלונש הדבועהש תצק יתוא ענכשו יל הארה ,ןאכ םיפיה םירואיתהמ
והשמ איה ,יכותב םינטק םייח לדגל תלוכיו םחר יל שיו ,השיא
.דחוימו ,אלפנ
יתיצר קר .ןכל שי רידא רתא ,בגא ךרדו .ףיסוהל יתיצרש המ לכ הז
לש ליגהמ תיתועמשמ ךומנ םליגש , םיארוק הברה הריכמ ינאש רמאל
ומכ ןאכ םירואיתה לכ אלש תורמל ןיידעו ,כ"דב ןאכ םיביגמה
ילואו,ילש תוישיא תויוטבלתה םיווהמ ,אל וא ולצא רוגל רובעל
ינא לבא,סולפ םירשע ינבל רתוי םיעגונ ןאכ םיאשונהו םיבצמה בור
.הרקמ לכב תוניינעמו תויטנוולר ןהש השיגרמ
.ונתשת לאו ,הדות זא
הנלהל וביגה
 
 
28/6/00 18:46
Estee :תאמ
ףיסוהל יתיצר קרל הבוגתב
.......הקוחר ךכ לכ אל תא ,תעדוי תא
........רהמ רבוע ןמזה ךיא ינימאת אל תא
Esteeל וביגה
 
28/6/00 12:13
רורחש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הבש תוכרה לע דובכה לכ .ךכ לכ לכה יתנבהו ,יתארקשכ ץמחנ יביל
םלועה ךיא .השיגרמ תא המ ונל םגו ךמצעל םג תפשחו ךמצע תא תחתפ
אל רפס ףאבש הז ךיאו .ריהזה אל דחא ףא שארמו ,םואתפ הנתשה
?הז תא הכירכה לע לודגב םירמוא
לכ הז יל המל ,םירוה םלוכ ,המ יכ ,המשא תשוחתב םג לוהמ לכהו
?השק ךכ
יב קופד המ זא ,ילש המיסקמה תקוניתה תא ,התוא בהוא םג ינאו
?לזגנ םג והשמש שיגרמ ינאש


יכה יל .המלשה .רשוא ךל לחאמ ינאו .תבתכש יפויה לע הדות .והזו
ךרד אלל ,ךיפה אל והשמ הז םירחא םירבדל דוגינבש הזב ריכהל השק
השוחתה םע תויחל תלוכיהו - קופיסו המלשה יל םגו ךל לחאמ .הרזח
.הגות ידמ רתוי אללו המשא תשוחת ילב יונישה לש הרזומה וזה
.הדות
רורחש
רורחשל וביגה
 
28/6/00 12:47
הירוטקיו :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תוניבמ אלו ןאכ תויביאנ םישנה ןמ תצקמש לבח קר םכל עגשמ רתא
ש הדבועה םצע תא
אצויש עגרהמ ךב טלוש קוניתה םייחה לכל דובעיש הז אמא תויהלש
.תתל המ רתוי רבכ ךל ןיאש עגרה דעו םלועה ריואל
הירוטקיול וביגה
 
28/6/00 15:51
עלס הימ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ותאיצמב ישוק שי םנמא .לבגומ יתלב אוה ונבור לש הניתנה רגאמ
רשוא שי ישוקה לומ לא לבא .ינא קר אוהש "ינאה" לש ורוזחישו
ןמזו .אוהו ינא ןמז .ינא ןמז .םינמז השולשב םייח שיו .לודג
תא םישוע ךיא דומלל הסנמ ינא לבא והשמ ינרפוזיכס) .ונתשולש
תויביאנ התיה אלש ומכ .םלועל יתב תאבהב תויביאנ התיה אל .(הז
םתוא תספות אקווד ינא .םלועו םע לבק הפוחל תחתמ יתדימעב
.תואיצמה עלס לא םיטבחנ םימעפלש םייטנמור םיטקאכ (!!!ןיידע)
ףא לע תרתוומ יתייה אלש ומכ .אל ? הז לע תרתוומ יתייה םאה לבא
םימה תא םיקקזמשכו .יב ראשנ הנממ והשמ יכ ,הנניאו התיהש תורבח
,יניעב .ונתבו ונתבהא אוהו לודג אלפ ראשנ תואיצמה לש םירוכעה
תא דיגהל .תמאה איה תואיצמה םע דדומתהל תובוט יכה םיכרדה תחא
,םינלופ ,לובסל אל .הניפב םימלכנ דומעל אל .שייבתהל אל . תמאה
לא חרצתש - הככ בוטש הל תרמוא ינא ,תחרוצ ילש תבהשכ .טקשב
יתוא תדמלמו .עתפל תקחוצ איה זאו .התיא תחרוצ ינאו .םלועה
םג המ .ינא תויהל .הלש אמא תויהל תחבושמ ךרד דוע אוה רומוהש
יתלביקש תושגרמ יכה תובוגתהמ המכ יתחוורה תמאה תרימא תועצמאבש
....שיגרמש דיחיה אל התא םואתפ ,םעפ יא
עלס הימל וביגה
 
 
28/6/00 18:17
ימענ :תאמ
!!!ינא הנהל הבוגתב
האלפינ תא
ימענל וביגה
 
29/6/00 9:04
הריש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ואוביש תוהמאל לק רתוי היהי ,ורבדי םישנ רתויש המכ .הימ ובארב
.ונירחא
ירמגל .תוירוה דחה תא הזל יפיסותו תראיתש המ לכ תא יחק וישכע
.תוירוה דח
?יתרבע ינא המ הניבמ
הקיתשה רשקל יתפרטצה אלש דיגהל הלוכי ינא תוחפל ימצע םשב
.הזה זולנה
,וילע התמ ,הווש הז ,ןכ :דיגהל החמשב הנכומ ינא לאושש ימ לכל
[ייתוריבג רקיעבו] ייתובר לבא .םייחב יתישעש המכח יכה הטלחהה
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!השק הז -
הברהל םרג אציש םיסקמה דליה ,םינש שולש רבכ דבל הז תא תרבוע
לש הפהמ תאצויש תמאה לבא ,דבל דלי תושעל קשח הריכמ ינאש םישנ
.רתוי תצק הז לע בושחל ןהל תמרוג ,ולש אמאה
.השקה לכ םע ,ךל בוטש הווקמ
הרישל וביגה
 
29/6/00 23:23
ןרק :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הביח םשב יל יתארק ןטבב התייה ילש הקותמהשכ .עלסב הלימ לכ
םעפ לכ תוצלפתהב םתמישנ תא ורצע ביבסמ םלוכו ,"ינימשה עסונה"
טושפ אמיאש איה תמאה .'בוט יכה תעדוי אמא'ש הזה עטקהו .שדחמ
םשא ישגר אבאל השוע כ"חאו .תויועטמ תדמולו ןמזה בור תאצמנ
תויגוזמ ,ךכ ..שו ...שו ,קיפסמ תיבב אל אוהשו ,עדוי אל אוהש
.דחוימב הפייע תילנויצקנופ הדיחיל ונכפה תוילאדיא
המצועה לומ תרמגנ אלה האילפהו המוצעה תושגרתהה דצב איה תמאה
דצל ,המצעשכל תיביסנטניא היווח - ינממ ואציש םישדחה םייחה לש
ךלה והשמ יכ .ןדבוא לש שממו סופספ תשוחת םג שי - הז לכ
תוכזה ,ילש שפוחה .יתבהאש והשמ .רתוי רוזחי אל םלועלו דוביאל
ליכהל אלו ץרפתהל אל היצפואה ,יתטלחה יפל םלעיהל תלוכיהו
לש םוקמהמ יתוא וניפ - תמייוסמ הדימבו ..םירחא לש םיכרצ
המילשמ אל ןיידע ינאש ןדבוא הזו .רגבתהל יתוא וחירכהו 'הדלי'ה
.ותיא
ןרקל וביגה
 
30/6/00 0:07
הנאילופ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
אל שממ ינאו , תיסחי הירטו ליגב הריעצ אמא ינא םג ,עלס הימ
!!? תרבדמ תא המ לע הניבמ
טבש ?קוידב טבש הזיא ?טבשה תרבודל ךמצע תא הנממ תא םואתפ המו
תרבדמ תא הקיתש לש רשק הזיא לע ?ךומכ ,תויתואיצמ אלה תוהמאה
ןפואב ןדש- ןוירהל תונבה רפס -םלש רפס שי ..םלוע לש ונוביר
הלגעה ירוחאמ ישגפתש אמא לכו םיישקבו םירוטיקב יניצרו קימעמ
..אל המו ןוירהב םירוחטהו הדילב םיבאכה לע קא'צ קי'צב ךל רפסת

אלו שפוח אל איה הדילה תשפוחש תועדוי ונלוכ ,הימ ,תועדוי ןלוכ
ונלוכ ..תיהמא תונוריטב תחת תעירק לש םישדוח השולש אלא םיילענ
תויהל רוזחנ אלש יאדוול בורק ,הקנההמו ,הזה ןוירההמש תועדוי
..ןמטוג תילג
חורש דואמ הווקמ ינאו ךתוא לכואש רומרמה לע - ךיילע יל רצ
..ךתב לעמ תפחרמ אל ךלש םירבדה
הנאילופל וביגה
 
 
9/7/00 15:10
ברמ :תאמ
תרבדמ תא המ לע ?ינא הפיאל הבוגתב
,הנאילופ
תא ..לוקב תרמאנה תמאהמ תעזעוזמ,ךומכש הבוט הינלופ תא הנה
דימ תעדי תא .תויניצ אל וז ,תיניצר ינא .רדסב כ"כ אמא יאדו
ץפרג גנילישוחא איבמו בוט ןשי דליה ךלצא ,הקנהה לע טלתשהל
דמלת רבכ ךלש תבה 5 ליגב ץתוקד 20 תוחפל תב החורא ירחא
רדוסמ ארונ לכה ,ללכבו ץתרדוסמו החונ הדובע ךל שי, תאו,טלב
שממ תא .ןמטוג תילג ומכ תואריהל הצור אל וליפא תא .ךלצא
תולקב תועיגמ םויה ךלש תומזגרואה .ינלופה הארמה תא הפידעמ
וזיא":ךל דיגי ךלעבש קיפסמ :(הנושארל ילואו) םעפ יאמ רתוי
!תרמוג תא הנהו "תוהמאה ךיילע הרופת כ"כ" וא "תא תרדהנ אמא
הרוק המ בושחל הצור אל ינאו) .המזגרוא-יטלומ . תרמוג הז המ
ךתומחמ תומוד תואמחמ תלבקמ תאשכ םינכסמה םינכשל
.תרדוסמ .תאזכ תייה דימת ירה ,הנאינלופ,תא לבא.(הינלופה
לש ןוסיר .ךיידלי לע תבשנמה חורה חוטב וזו. .דירחהל תממעשמ
תחא הביח תלימ תרכזה אל -תפרוטמה הבהאה םג ,ןכ) םירציה לכ
.(ךתבוגתב
תואירב וזיא .איה לזמ תב וזיא .הימ לש תבה לע תבשוח ינאו
תאז םעו בזכואמ ,בוצע ,ןכסמ שיגרהל רתומ ובש תיבב תויחל
זא .קועצל ,דיגהל רתומ: בושח יכהו. .בהאנו בהוא כ"כ
הכירצ תא טעמ דוע) ךלש םישבימה םייחל ירזחת ,הרקי הנאינלופ
לדגל םיצור ונחנא .ונכותב יבברעתת לאו(ברעה תחוראל ךרעהל
.תמאב םיישפוח םישנא
ברמל וביגה
 
30/6/00 0:28
חרוא רבוע :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.תוריעצ תוהמא ןכל רתוי דועו.ילש תוריעצ תורקי ןכל םולש
םיכאלמה לש תונושארה םינשה רשע דועו , םינושארה םישדוחה תשולש
.הלאה םינשה תא ולצנ .דחיב םכלש רתויב םיפיה ןכא םה םינטקה
אוה ,תואלפנ תוהמא ןכל רקיעב ,הלאה רשואה יעגר רובע םולשתה
בז לכש ןכל ררבתמ םואתפשכ .זא תוליחתמ ילש תורקי תורצה .םועז
.ןתלדיגש קנופמה "ךאלמה" לע הלודג העפשה ול שי ,ערוצמו םטוח
המיח ,זא .ןכל ורפיס אלש המ תא וניבת ,יתובוהא ,זא קרו , זא
םא ,רתוי ןוכנ וא ,לזמ ןכל שי םאו ..ןכתלחנ ויהי ןש קוריחו
.המחנ טעמ ואצמת ילוא זא קר ,םייחל ןכפתוש תריחבב ןתחלצה
.ןכל םולש םייתניב
חרוא רבועל וביגה
 
30/6/00 0:34
המחומ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
וא גולוכיספ הכירצ תאש איה ןאכמ הדיחיה הנקסמה לבא החילס ארונ
ךל רובעי הזש דע קותשל טושפ
המחומל וביגה
 
 
30/6/00 0:45
:תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
ךל שיש המ הז ,היתושגרב ךתוא תפתשמו תפשוח תבתוכהש ירחא
.שייבתת .דיגהל
?ער הז גולוכיספ ,החילסו
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/6/00 8:07
ימענ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
המחנ יפוי
םישנא הככ טופשל תואירבל עורג הז המ הז
דואמ קיזמ קיזמ
קיספהל ךל יאדכ
דחא ץנאטשמ ונלוכ אל
ימענל וביגה
 
30/6/00 6:15
ידה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
יא הימ לש השוחתה םע תויתייעב יהשזיא שי לבא ןיינעמ ןכא ןוידה
םלוכש רמול רשפא
לבא ךלש תושוחתב דבל אל תאש ןבומכ. םיקיחדמ לבא ההומכ םישיגרמ
ךופהה לש תויוטשה הז המו הניתנב רועיש ךל היהי הז ילוא
חטבו דחא ףא ימישאת לא תלכסותמ תא םא?אל םזגומ תצק הירגיסהו
עמשנ הז תמאב לבא ךתוא םישאמ אל דחא ףא. ךלש קוניתה תא אל
אל יעבט רתוי הברה הז תא תחקל ךירצ הזה רוכינה לכ בוצע ארונ
הלגעה םע תכלל טושפ תוחרוז םינפב בוחרב הלגעה םע תכלל םיבייח
. בוחרב
ידהל וביגה
 
 
30/6/00 8:14
ימענ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
אוה ןייניעה
ונלוכ ונחנאש הזב תוטשפה ריכהל אל המל
דחא רבדמ רתוי תושיגרמ
הז אמא תויהל
וזב הז תופלחתימש תושוחתו תושגר לש לילב
דחיב תואב םלוכ םימעפלו
רזוע דואמ הז תורחא תוהמיא םע הז לע רבדלו
טלחומ ףוריטכ םימעפל הארינש המ ךותב דבל אל תאש הלגמ תא יכ
הרורב ינאש הווקמ
ימענל וביגה
 
 
30/6/00 14:45
עלס הימ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
ילש םידקפמה לש אמא מיא מיאה לש ודרשמל יתסנכנ אבצב םעפ
."לכב קפס לטה" :תיקנע תבותכ םש התיהו דחא הנשמ ףולא הזיא
תודוקנ לביק טלחהב אוה לבא הזה טפשמלו ול המ ימצע תא יתלאש
םדקתמל ותוא בשח אוהש והשמ הזיאל ךייתשהל ונוצר לע תולדתשה
.רואנו
ולזלזת לא לבא ,השקתמ ,םיתיעל תשאייתמ ,תטבלתמ ,השיגר
קתבמה ו'גל .הלש םירוגה לע תרמושש האיבלל ךופהל ילש תלוכיב
.ילאנאה ןימה תבבוח ,תישנה ותסריגב
םהב ילזלזת לא .יתריקי ,הירגיסהו ךופהה םע יתמזגה םא החילסו
יתלב תויותיחשו לורנקור לוהוכלא םע דחיב ייח לש הנהמ קלח םה
תעדוי היהתש לככ הריעז יתבו .תורחא תויקוח יתלבו תולבסנ
תויהל הל רתומש עדת םג איהו ,הילע הסורה הלש אמאש בטיה
זא הלש אמא םע תכלל לכות איה .וב ץופחתש חורבצמ הזיאב
אמא .םישנאב ולכתסיו הפקב ובשי ןה .טטושל םירחא םינמזבו
וא שקשקל היישפוח היהת איהו .וקוש התשת איהו ךופה התשת
.םלתב קובדל אלו .קותשל
עלס הימל וביגה
 
 
2/7/00 14:36
ןרוק תיגח :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
יפוי .ונייחמ קלח םה תוקפסו .יתוחא תנייוצמ תא .תנייוצמ
הלאכ דוע יבתכ .רמאמ לש
ןרוק תיגחל וביגה
 
30/6/00 8:45
תימרכ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,תילאטוטה הניתנה .םיישק הברהב הוולמ לודג יכה רשואה
לבא ,תרחא תואיצמה ,ןוכנ .הירואיתב .שארמ יתעדי לבא .תורסמתהה
םהש זאמ .םש התאש ינפל םש תויהל רשפא יא יכ אלא ,וריתסה יכ אל
רשוא םג לבא ,םירבשמ הברה יכה יל ויה (םימואת יל שיו) ודלונ
יאלב .ח"היבל ריזחהל וניצרש םיעגר טעמ אל ויה .רואתל ןתינ אלש
עומשל וא ,םייניש רסח הפב דחא ךויח לבא (?אל ,תוירחא תנש שי)
.הליבשב ,וליבשב לכה תאו ,ךילא םינווכתמש תעדלו אמא הלמה תא
,ויתודג לע הלועש רשוא) יל רשואמו יל בוט ןמז רתוי ,תונכב
שממ ויה םינושארה םישדוחה תשולש .השק רשאמ (ליכהל ךיא ןיאו
,ישוקל םיננוכתמ םאש תבשוח ינא ,ךפיהל .הריתסמ אל .םישק שממ
ךירצ .םעפ ידמ שפוח תחקל ךירצ ,ןכ .לבסנ רתויל ותוא ךפוה הז
ישגר יתיא בוחסל תברסמ ינא .םירגובמ לש םלועל רוזחל םעפ ידמ
ךכ לכ םילדג ירה םהו ,הזה יפויה תא תוצמל הצור קרו ,המשא
...רהמ
יממ שי לבא ,רפס תיב היה אלו ,תורוהל הסינכ ינחבמ ונל ושע אל
תופתושמ ןה תורצ הברהו (!טנרטניאה יחי) עומשל יממו דומלל
.םחנתהלו רזעהל רשפאו
םהילע תרתוומ אל ,םינבצעמ םימעפלו ,םימיהדמ תורצוא ינש יל שיו
.םינפו ןפוא םושב
תימרכל וביגה
 
 
5/7/00 12:54
הנא :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
המ הז ילואו ישוקל םיננוכתמ יכ ולו רחא רופיס הז םימואת
הנש ירחא ,וישכעו םימואת שי יל םג .לודג ךכ לכ לדבה השועש
םיפוצרפל "השקמ ףיכ רתוי הז" הנוע ימצע תא תאצומ ינא ,עבשו
רתויו םיניבמ םה יכ .ךכ תמאב הז וישכע יכ .בוחרב םימחרמה
קיצמ המ תוארהל םיעדויו ,םמצע תא עיבהל םיליחתמ םה ,בושח
.טעמ תחופ (םייכב תא טיקשהלב) ונלש םינואה רסוח זא .םהל
רתוי היהנו ךלוה הז ...לבא ,קפס ןיא ,תיארונו המויא הלחתהה
ןמזהש לככ (ללועל דובעשהו יונפה ןמזה תניחבמ ,תיזיפ) לק
!!!החטבה תאזו .רבוע
הנאל וביגה
 
30/6/00 12:08
ינשה טבשהמ תחא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
השקש ורפיס אלש ינשה טבשהשמ...תורחא םג שיש ןייצל תבייח ינא
.השק ןהל היה אל יכ
.השק אלו הכורא אלו הביאכמ אל היווח הדילה ,דאמ לק היה ןוירהה
תוקוניתה לכל ומכ) תולוחכ םייניעב ילא טיבה דלונש עגרמ קוניתה
תיבב .תידיימ וב בהאתהל יל םרגו תוניינעתמו תולודג (? ןוכנ
הזה הריציה אלפ לע יתלכתסה םויה לכו ידיל היה קוניתה םילוחה
ינאש השגרהבו רשואמ תחרוז יתכלה בוחרב .רתוי יתיצר אלו
הפיה ילש קוניתהש רתויב אלפנה רבדה יל הרקש םדאב תרשואמה
עיגה ינשה ןוירהה.רתוי בוט יל תויהל לוכי אלשו רתויב םלשומהו
םע אלפנ יתשגרה .תרדהנ התיה ןוירהב תויהל השגרהה יכ דאמ רהמ
איבהל הנכומ יתייה ינאו . הפיו הלוגע תישנ : ןוירהה תולמש
...םא םלועל תוקונית דועו דוע
ינבל םיכפוהו םילדג ויה אל םה םאו ... םיכסמ היה ילעב םא
ברעתהל ילכותש ילב םהייח תא םייחו תלדה תא םירגוסש רעונ
(!יד...אמא)
,ןכלש תושוחתה תא ןיבמ אלש טבשה ינשה טבשהמ תמאב ילוא ינא זא
תאזה תויקוניתהש תורעטצמו הזה רשואה תא תושח תמאבו ורקיש אלש
.ןמז רתוי תכשמנ אל
ינשה טבשהמ תחאל וביגה
 
 
30/6/00 12:19
ינשה טבשהמ תחא דוע :תאמ
רשואמ חרוז ךויחל הבוגתב
ךומכ ינא םג
ינשה טבשהמ תחא דועל וביגה
 
 
30/6/00 22:15
חחרפ :תאמ
רשואמ חרוז ךויחל הבוגתב
הדיחיה היווחה וז ,התווח איהש המש רמול שיאמ השקיב אל הימ
אלפנה לכ דצלש ךכ לע - יתעדל - העיבצה הימ .תירשפאה
לכהש - 'וכו םתוא לדגל ,םידלי איבהל ,אמא תויהלבש עודיהו
םיללצ תואיצמ .תרחא תואיצמ הל תאבחנ ,וחבשב םירשו םירבדמ
אל בורל ,וזה תואיצמה לעו .ףורטלו טלתשהל תמייאמ םיתעלש
.םירבדמ


המ לכ תא יתארק ,הנושארה לש התדיל ברע .תונב יתשל אבא ינא
תב םג ךכו ,יל רפסל םינכומ ויהש המ לכ יתעמשו אורקל ןתינש
.יגוז


יל םגו ,תמאב הל רפיס אל שיא :המלש הנומאב ןכל רמוא ינא
אלש ,וזכ תופייע לבא - תופייע לע ורבידש ויה ,יאדוו .אל
?הכישממו הכישממו תבזוע אלו תשטונ
.דיבכהל אלש תונידעב לבא ,םייוניש לע ורביד
.םירעש האמ לש הרבחב םייח אל ונחנא ,לכה לע ורביד


תובר הוולמש השקו קומע באכ לע הרביד הימש עדוי ינא
.םימיה בורב תוקיחדמ ןה םגש םיצמאמו באכ ,תודלויהמ


תבל .םילקו "םיפי" תונוירהו תולק תודיל שי ,ןלוכ אל זא
.ןושארה - הזכ היה יגוז
אל םינומרוהה ?הנתשה אל ףוטגה ?עבצ וניש אל תומטפה ,המ זא
הדרחה ?הצחל אל תיחופלשהו הדבכ אל המישנה ?הרוה ודקר
?אל ימלו עומשל ימלו רוסא המו רתומ המו ?תופייעהו


אוב םע חצנל םינתשמ םייחהו תיתמוארט היווח איה הדיל
םיניבמ אל םבור .אל שממ .הז תא םיעדוי אל םירבגו .םידליה
תוינטלרשהו תוכרפומה תונעטה תורמל) ךכל םביל תא םימש אלו
אל םירבג המכ דע הארה - אקווד ותושיגרב - דורמנ .(ו'גה לש
.רבודמ המ לע םיעדוי שממ


לע הצפמ תורוה ומכ היווח קר ,השקש ימלו םשובי לקש ימל זא
.םיישקה


."םלש"ה גשומ ,תמאב ,רהבומ הירחא קר ,תורוה יכ


!!!םלש ינא ילש תודליה םע קר
חחרפל וביגה
 
 
1/7/00 11:25
עלס הימ :תאמ
ישילשהו ינשה טבשלל הבוגתב
ןתוהמאו תולוגעו תומלש ןהש הלא לכ תא סיעכמ הז המלו
תא ירחא םיחלוש טעמ דוע ...ינאש ומכ ינאש ,םיישק תלוטנ
....ןמדק קחצי
עלס הימל וביגה
 
 
1/7/00 12:07
mom :תאמ
ישילשהו ינשה טבשלל הבוגתב
ירחאו ירחא ףודרלב קוסע אוה ...וישכע אבל לוכי אל אוה
."תוער"ה תוהמאה לכ
םג ןכ ,םיבאכה תורמל) קינהל תוחילצמ שממ אלש הלא
תצק קותשי דליהש עגרל תותמש הלא (םיישפנה םגו םייזיפה
שממ אל תורוההש הלאו ,(...הכוב אוהשכ דומח הזכ אוהו)
ינא ."בוט קר ןהל התשע"ו "תויצרופורפה תא ןהל התניש"
אתבס לצא אוה וישכעו .אלפנ אוה .ילש ןודליה לע התמ
ויהי אמאלש ידכ (?אל ,ףצרה ןורקעל אוהשכיא רושק הז)
.(םג) טנרטניאו הוולשו ,טקש לש תועש המכ
רגתסהל לק רתוי יעיברהו ישילשהו ינשה דצלש הארנכ
שי .ןהלשמ תונוש תצק תויוח ןיבהלמ ענמהלו ןהלש הדמעב
.תומלעתהב וא העידיה יאב הכרב וזיא ירה
לכב "הרושבה" תא הציפמ ינא - ינא אל ,אל ינא לבא
ךישממ הז ,הלחתהב לק אל הז .תירשפא הרבח לכ םעו םוקמ
בלל םרוגו רשואמו אלפנ ילוא הז .ךשמהב םג לק אל תויהל
.םיישק לוטנ אל חטב הז לבא .םימעפל - המיעפ ריסחהל
momל וביגה
 
 
1/7/00 14:47
חחרפ :תאמ
ישילשהו ינשה טבשלל הבוגתב
,תויודגנתה םיעיבמ םימעפ הברה ,ונלש סעכב ונחנא יכ
.תוששחו תודרחל יוטיב ןהש


אל ךנחל ,םידלי לדגל .תוששח ,תוהמאה ראשל ומכ ,ןהל שי
.טושפ קסע


אל וליפא אוה ?הנוז ןב ףלחש גהנל םיקעוצ המל הזמ ץוחו
?עמוש


ערלו בוטל ,ונחנא הככ יכ .הככ ?המל
חחרפל וביגה
 
 
2/7/00 14:43
ןרוק תיגח :תאמ
ישילשהו ינשה טבשלל הבוגתב
םא לבא ,החילס !?ו'ג לש תוכרפומהו תוינטלרשה תונעטה
(עלס הימ לש רמאמהמ ץוח) שממ לש םעט ירבד ןאכ בתכ והשימ
לכ תא ורפסי אלש הצור התא ילוא זא .קתבמה ו'ג והז
!!!אל ינא .ליגרכ לכה וליאכ התוא וקחשיש ,ונדעיש ,תמאה

הצילממ ינא ,קתבמה ו'ג לשב ךל שיש וגאה תויעב תאו
.תורחא םיכרדב רותפתש
ןרוק תיגחל וביגה
 
 
2/7/00 14:50
יול הבוהאו ימע :תאמ
??ו'ג לש תוכרפומה תונעטהל הבוגתב
קתבמה ו'ג .ןורילו איג לש םירוהה ,ונינש .ךתיא ונחנא
אל .עמשיהל םיכירצש ,םיצימא ,םיגירח םירבד רמא טלחהב
.אל שממ .םיכרפומ אל .םינטלרש
תוריסמהו הבהאה תא םירתוס אל ולש םירבדה ,אלפה הברמלו
...םהילע רבדמ חחרפהש
,אלפנה ,בכרומה ,ךובסה ןיינעהמ קלח םה הלא םגו הלא
."תורוה" :ארקנש השקה
יול הבוהאו ימע
יול הבוהאו ימעל וביגה
 
 
2/7/00 15:31
חחרפ :תאמ
ךתיא ונחנאל הבוגתב
רמול התסינו .תינושל התייה הקלחהה הבש ,ילש הבוגתה
םיארוקשכ תמאב .המ אלא .אל ותו לולח ו'ג לש וחומש
.יתלצנתה םג ךכ לע .הארונו תרחא תעמשנ איה התוא


:ןכלש הלודגה תועטה ןאכו ,לבא


הבוגתבו .הנושארה ותבוגת רחאל ו'גל יתבתכ הבוגתה תא
דבלב ןושארה םקלחבש םירבד ו'ג רמוא 26/6 11:47 וז
ןקלחב לבא הרה השא לש תוקוצמ םיאטבמו םינוכנ םה
היפלו םעט תרסחו תיטסינבוש ,תכרפומ הרימא ינשה
השאל שנוע םיווהמ םהיתובקעבש המו הדילהו ןוירהה
הבישקמ אלו תורוהל ןמזה לכ תפחודש השפטו הרובה
.תמאה תא םיעדויש "םימכחה םירבג"ל


םג תועזדעזמ ןתייה ירה הזה קלחה תא קר ןתארק וליא
.ןתא


ופ[רטצהש הז רמאמב ו'ג לש םינושארה םירבדה ויה וליא
לע בומרבא יתא לש הרמאמב תופסונ תושק תורימאל
פא טראטסה ישנא לש הייצפואה תא ראת אוה םש .לדוגה
םינייזמ ו'ג ומכ "םימוח"ה םידבוע םדועבש םיזנכשאה
.תובר ינמ תחא תינעזג הרימא קר וזו .םהיתושנ תא


.(תינושל תוקלחתה םע) .יתבגה ךכ לע


הננב לש ןתכימת תא לביקש רחאלו ,יתוקלחתה רחאל
םג וארהש ,תופסונ תובר תובוגת ביגהל ו'ג לחה תירשו
הלאה תובוגתה לכ תא םיארוק רשאכ- תושיגרו הנבה
ויה םירבדהש יפכמ הנוש םשור רצונ ייתבוגת תאו וידחי
.לעופב


ו'ג איה לבוי הנליא ,הלעמל יתעבהש יפכ יתעדלו
בל םישיש ימ לבא תאז אדוול ךרד ןיא ירעצל ,קתבמה
רכז הז םימעפלש ךכל םגו תורימאל קוסיפל הפשל
םירבד בתוכ (הנליא) ו'גש הז ךיא ההתי הבקנ םימע[פלו
....ומצע לע הלאכ


הארנכ - ומצע ידי לע ומצעל וזכש "הכימת"ל גאדש ,ו'ג
םירבד לש הפצהל גאד םג ,(רמוא יתייה יטתפ) -
גאד ףאו ,םדוק רשאמ תרחא ןושלבו תרחא חורב םיבותכ
ילש תואטבתהה תוחפל .היטפמא םירחואמה וירבדב עיבהל
שיש םירבד ולש הפהמ האיצוה הכז אוה הל הכימתה םע
.בגמ יתייה אל הלא לע .םעט םג םהב


לע השק הרימאב םינושארה וירבד לע ביגמ יתייה ןיידע
- הרימאה התוא תא אל .םיינעזגו םיטסינבוש םהש ךכ
.הדח הרימא לבא


ללכב תונושארהמ ,הימל הנושארה יתבוגת ,ךתנעט םצעלו
ךכל .הכרעהו היטפמא ,הירבדב הכימת לש התייה הפ
.תופסונ תורימא רתוי רחואמ יתפסוה


אוה םידליה לודיגו הדילה ,ןוירהה ךילהתש ןימאמ ינא
םיכסמ ינא .םישנל דחוימ ןפואב השק בכרומו השק ךילהת
.הקיתש לש םייוסמ רשק שיש הימ םע
םילוכי םהב ךורכש המ לכו םידלי קרש ,בשוח דוע ינא
הלאכ םג שיש עדוי ינא) .ךכ לכ בר לבסל הביס תויהל
(רבודמ ןהילע אל - לבס תווח אלש


חילצא אל .ןאכ בטיה הז תא ריהבהל יתחלצה אל ינא םאו
.רתוי בוט
תאז לכבו
חחרפל וביגה
 
 
2/7/00 21:39
ןרוק תיגח :תאמ
ןיינעה תא ריהבנ ואובל הבוגתב
.חחרפ ,תחלצה
.דחי הזה ץעהמ דרנ ואוב .יד ,ונ
ךמצע תא ריהבהל דואמ הפי םעפה תחלצהש תבשוח ינא
םיעמשנ ףא הזה טסקטנוקבש םעט לש םירבד תבתכו
.םיינויגה
םיזנכשאה תושנ תא םינייזמש םימוחה םירבגה יבגל
תרכוז אל ינא) והשפיא בתכ ו'גש ,"פא טראטסהמ
יתקחצש ומכ .יתקחצ טושפ .יתקחצ ינא (הפיא
אל ינא .יפרמ ידאמ וא ,ונמזב תירמאקה הישימחהמ
ילש רומוהה שוח ילואו .תושעל המ .טקרוק ילקיטילופ
יתוא עשעיש הז לבא ,ןדועמ יכה אל
עיקשהל וכישמת זא ,דואמ םיבוט םיבתוכ םכינש םתאו
האמ יפ הזב םינייטצמ םתא) תובוגת תביתכב היגרנא
(..ינממ רתוי
והזו
תיגח
ןרוק תיגחל וביגה
 
 
2/7/00 22:39
הננב :תאמ
חחרפ ,תחלצהל הבוגתב
!!!ךתביתכ תאו ךמצע תא לטבל קיספהל תשקבתמ תא
!!!!רתלאל
והזו .ןיינעלו תונייוצמ ךלש תובוגתה
הננבל וביגה
 
 
3/7/00 16:23
ןרוק תיגח :תאמ
קתומ יתיגחל הבוגתב
תא ..ךיילע קולד ו'ג המל הניבמ ינא .הדות
בל תבידנ
ןרוק תיגחל וביגה
 
1/7/00 18:52
ן"בי :תאמ
עלס הימל הבוגתב
?המ הלא
םירבגה ונחנא
תישנ תוכיאל דדמכ ןוזרה ייומידב םיסבאומ
םייח תוכיאל דדמכ תובייוחממ שפוחבו


לפנש ץצומה תא םירהלו תואתשהלו דומעל הז ונל רתונש המ לכש
ךרעב
?דיגנ המ
הימ עגרל יתהדזה ,תאז לכבו
ן"ביל וביגה
 
2/7/00 21:16
ןבאהו הנשושה :תאמ
עלס הימל הבוגתב
השק דאמ תמאב ,ןוכנ הזו ,םיישקה לע ןומה ורביד םלוכ
ןדבוא הז (רמאמב הז לע הזמר הימו) תמאב דירטמו דיחפמש המ לבא
."ינא"ה
שי לבא .תומחו תוכר ,תויתחפשמו תויהמא ויה דימתש םישנ שי
לודגל וצר אלו ,תויתייעבו תוכבוסמ ויה דימתש ,ינא דיגנ ,הלאכ
,הז קר אלו .תורחא תויהל תובייח ןה םואתפו ,רשקל תויונב אלו
ומכ תואריהל הצור ינא .יתייהש ומכ ראשיהל הצור ינאש אלא
יתכפהש ינפל יתגהנתהש ומכ גהנתהלו יתבשחש ומכ בושחלו ,יתיארנש
.אמאל
המכה תא יל שי הככו ,םישדוח השולש ירחא דובעל יתרזח ילזמל
דליהשכש הווקמ םג ינא ."יתייהש ימ" ינא ןהבש םויב הלאה תועש
ינא .םויב תועש רתויל יתייהש ימ תויהל לכוא ינא לדגי ילש
לע תוחישהו הפקה יתבו תוביסמה לש ןמזה תיפוס רמגנ אלש הווקמ
.םידליל םירושק אלש םיאשונ
.תלדתשמ ארונ תוחפל ינא
ןבאהו הנשושהל וביגה
 
3/7/00 13:39
ברימ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,ךיילא יביל יביל ,יתריקי
,םייתנש ןב טעמכ רבכ ילש ןבה .תרבדמ תא המ לע קוידב תעדוי ינא
-ו יתנמשהו יתחפת םישדוח העשת .הלחתהה תא יתחכש אל טלחהב לבא
ךירצו עורא שיש םעפ לכ לוכסיתה ,הרזחב דרי הזש דע םישדוח 9
לעבל ףוחדל ,הלילב םייתעש לכ םוקל שואיה !יכבה ...םידגב תונקל
ךמצע תא רורגל זאו הבוגת לבקל אלו הלילב הכוב קוניתהשכ קפרמ
.הטימל ץוחמ חכב
וישכע בוט ,ךמצעל תרמוא תאו תיבהמ םיאצוי םלוכשכ רקובב זאו
תובוטה "תודוד"ה לכ זאו תצק ןושיל ךלא םג ינא ןשי דליה
םע תיבהמ האיצי לכו .ךלש יטרפה סנה תא רקבל תוצורו תורשקתמ
תא תחקל אלש תטלחה םאו ,םייתעש תוחפל לש "הזירא" תשרוד טועפה
ךב תעטל הלוכיש תאזכ רטיס יבייב עובש רבכ םישפחמ ירה טוטאזה
.(יל ידיגת יאצמתשכ) העש לכ רשקתהל יכרטצת אלשו ןוחטיב תשגרה
טושפ תוארנ (ודלי םרטש) ךלש תורבחה לכו םירבח םע םיאצוי זאו
המ ךכ לכ ךל ןיא םג םואתפו ...תכלהמ תיבח ומכ השיגרמ תאו הצצפ
'וכו תונרטמ , תוטלפ ,םיזג ,הניש רסוח ,םילותיח לע דבלמ רפסל
.ךתוא ןיינעמ אל הז יכ ךל בישקהל תונלבס קוידב ןיא דחא ףאלו
יצחו הנשכ ךשמבו הרבחב ונלצא הדליש הנושארה יתייה ינא יתריקי
,ונממ הפוצמכ יתלביק אל ילעבמ הכימת !םלועב הדדוב יכה יתשגרה
וישכע לבא תוירחא יל שי יכ םירבחה םע םוקמ לכל תכלל יתלוכי אל
וליא ...תושוחת ןתוא תא רתוי וא תוחפ תווחו תוהמא טעמכ ןלוכ
,יתקתש אל ינא) ...תופצל המל תועדוי ויה םדוק יל תובישקמ ויה
יל רתונ אל זא (!היעבה תאזו !בישקיש ימ היה אל ...רפסל יתיצר
....בישקהלו,ינויסנמ םיפיט תתל ,(ךתוא םג ומכ) ןתוא םחנל אלא
...בישקהל ודמלת ,תונב
דיגהל םידמול םהשכ הזמ רתוי הבוט השגרה שי לכה תורמל ונניבו
תאז ?םהלש יטרפה םיהולאה ןכב תוארלו ןכתא קשנלו קבחל ,אמא
?םילוחשכ תקנפמש תאז ,באכ לכ הקישנב המילעמש
םהו ןאכ םיראותמה םיישקה תורמל , לכה תורמל ,םוכיסל ןכלו ,ןיא
!הווש הז - לכה תורמל ,תרקשמ תרחא דיגתש ימו דחאל דחא םינוכנ
ברימל וביגה
 
 
3/7/00 16:29
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
?הזה רופיסה לכב ינא הפיאו
ךירצ ינא המל ,ןיליפת חינמו האג ידוהי ,לגס ןועמש ,ינא
?יתשא לש הדילה זאמ םישדוח 4 רבכ דיב תושעל
םיכירצש םירבגה תקוצמ לע אל קר .הפ םתרבידו ןתרביד לכה לע
.דיב תושעל
םהלש םישנה לש םיזזפהמ םיעגושמ ומכ םינמרחתמ
דיב תושעל םיכירצו
רבכ ןיא םינויז יכ
קתוש םלועהו דיב השוע ינא םישדוח העברא
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
4/7/00 9:17
ברימ :תאמ
?ינא הפיאול הבוגתב
ילש דומח ,ידוהי
ךמצע תא גנעל תלוכיה ךל שי דועו דיב בשוע התאש ןמזב
לכ הללשנ ונל ,םיבאכב ,םחר תחינצב ,םירפתב תוקבאנ ונחנא
ונתמשאב אלשו תויזיפ תוגונעתל תוכז
?ןיזה תא םכל םירפות ויה ול הרוק היה המ ןיינעמ
ברימל וביגה
 
 
26/10/00 9:16
ולש אמא :תאמ
?ינא הפיאול הבוגתב
ץימאו רקי ידוהי
רבג אקוודו יתיכיחו יתיכיח !קשה ןמ עצרמה אצי ףוס ףוס
העינמה יעצמא ?הפיא ,סקסה הפיא .וז הבואכ הדוקנ הלעה
תוחפל) התמ ?ןכל ורפיס אל .קונית אוה רתויב ליעיה
דע אוה 2 דע 8מ ינא) תורמשמב םייחה ,הממא .ןויזל (תיטרואת
ןושיל םיחנוצ זא ,דחיב ונחנא רבכשכו .(אבצב ומכ ,רקובה
רבכ ייח תבהא ילואו .תועפל ליחתמ לזוגהש וא .תוחוכ תסיפאב
תלפתשמה סרכה םע ?(ויתושחכה תורמל) הפי ינאש בשוח אל
רופיא אלל , ללבודמה רעישה ,םילגלגסה םיספה הילעו
זא םדאנב ומכ םיארנ רבכשכו ,חכ שי ימל יכ הוהמ גניניירטבו
.הדובעהמ שתומ רזוח אוה
רשפא ךיא לבא ,הפק תיבב תבשל םיצורשכ תחקל רשפא רטיסיבייב
?תיבב איהשכ ןיידזהל
.הפייעו הנקז הינלופ יתייהנ .הללא הי
?והשמ , תוצע
ולש אמאל וביגה
 
4/7/00 4:46
תאיל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ליבד
.םירבגב תואנוש םישנש (טעמכ) םירבדה לכ לש זוכיר התא
חצנל םיידיה תוליעפ םע ךישמת
ןמא
תאילל וביגה
 
4/7/00 11:01
הנפד :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,היאמ יה
תעדוי ינאש תבשוח ינא .תוסנל הצור יתייה .ךל רוזעל לכוא ילוא
תוצובקב ןה :ךכ-לכ שאונ ןפואב תשפחמ תאש טבשה תונבמ המכ הפיא
.יצרת םא ךליבשב םש ונחנא .החנמ ינאש תוקוניתל תוהמאל הכימת
! תוחפל תוסנל ךל הצילממ ינא

.הנפד
הנפדל וביגה
 
13/7/00 2:40
אטבה תינניח :תאמ
עלס הימל הבוגתב
חינהל המ ליבשב ,רקי ןמז זבזבמ התאש יל המדנ,ןילפתה םע 'יעמשל
םע ןיליפת
ארקת...שארל ולע םילותיחה ךל םגש הארנכ ???אושל ערז ךפוש התא
...ל"ז ךלוו הנוילש רישה תא
הביבחה הימ ללוכ ,םכלוכ םתאו
לש ףסוא ומכ עמשנ הזה תא'צה לכ ?תאזה תויזיפה לכמ םכל שי המ
המ תא תוארל םייניע םהל ןיאו,דבלב םמצע לע םיבשחש הז המ םישנא
לוביק תונחתל רבעמ הברה םה תוקונית ,"יקקהו יפיפל" רבעמש
תילאוטקלטניא היווח אוה םישדוח 3ה ןב יקונית ייניעב ,ןוזמל
יל הארנ ,תמאה תא . ןנובתהל הז המכוחה ,ןאקלמ תוחפ אל המיהדמ
תא'צב םיבתוכה תיברמש הממ חומב םיאת רתוי ליעפמ אצוממ קוניתש
!דחיב וליעפה הזה
זא תדלויל קיזהל םג לוכי לרודיפא :קרוי וינמ קתבמל ,בגאו
!םודנק םע ןייזל ךישמת
אטבה תינניחל וביגה
 
15/7/00 8:59
אטבה תינניח :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תעצוממ לכשמ תנמ : הנרגמ יל התיה - יתבתכש הנורחאה םעפב ,בגא
!תאצוממ אלו קונית לש
אטבה תינניחל וביגה
 
15/7/00 18:59
סיריא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.םלועב השק יכה המישמה הז (םיינש רבכ יל שיו) םידלי
םלועב אלפנ יכהו םיהדמ יכה רבדה םג - לבא...לבא...לבא
יכה בהוא ינא ךתוא ,אמא" תעמוש וא ךויח האור תא ובש דחא עגרו
- "םלועב
םירתוימה םימרגוליקה תאו םינבלה תולילה לכ תא ךממ חיכשמ דימ
.םיישקה לכ תאו
.םימעפל ...החמש הז - םידלי
.ישפנהו יסיפה ישוקה לכ תורמל ...הז לע תרתוומ יתייה אל
סיריאל וביגה
 
15/7/00 19:12
סיריא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לדגל וחילצה ונלש תוהמאה ךיא :הלאשב תורסיתמ ונא םעפ ידמ
הסיבכ שביימ ילבו הדומצ אתבס אלל ,ואדיו אלל ,הרזע אלל םידלי
.םיישקה תא ונתיאמ וריתסה ךיאו םירוטיק ונעמש אל ךיאו -
הז תוקונית ירה יכ ,םר לוקב רטקל רוסא היה םעפ :ןיינעה הז זא
...אלפנ רבד
יתש תא ולהינ אלו תיבל ץוחמ ודבע אל תוהמאה םעפ לבא
...ליבקמב "תוריירק"ה
תא "רישעהל"ו עובשב םיגוח 5 -ל עיסהל ךירצ היה אל םעפו
...םידליה
תא "תוערוק" תמאב ונחנא יכ ,הצרנ קרש המכ רטקל ונל רתומ םויהו
ונחנאש הלאה םינטנטקה םירוציל ונתוחוכ לכ תא תונתונו ונמצע
.ןתוא תובהוא תמאב
.ונלש םוצעה ישוקה לע רטקל ונל ועירפי אלש תוחפל לבא
גונעת אל הז תדללש ךרדבש תוהמאלו תוירטה תוהמאל םג רפסנ תוחפל
ןומה הז דליו קונית לדגלו ,ונל רוכמל םיסנמש ומכ לודג ךכ לכ
הניש אלל תוליל ןומהו םיישק
?????? הדיל תשפוח :ארקנש הזה לודגה רקשהו
....השיתמ ךכ לכ הפוקת וז ירה ?הממ השפוח ?ימל השפוח
.ןואכדבו ישוקב תורבחה תא ףתשל קיספהל אל ,תונב
!!! ר ט ק ל : תילמינימה תוכזה תא ונתיאמ תחקל דחא ףאל תתל אלו
סיריאל וביגה
 
15/7/00 20:08
ןונ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,היאמ
דואמ הפי תבתוכ תא
!בותכל יכישמת
ךתדלימ תחנ יברתש הווקמ ינא
ךלש
ןונ
ןונל וביגה
 
17/7/00 8:54
יניניר :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ימ ןיא רבכ חטבו ,הז תא הבתכ הימש זאמ רבע ןמז הברה ךכ לכ רבכ
יל שי - ןמז יל חקל המלו .תאז לכב לבא ,וליפא תובוגת שפחמש
רדחה לע הטלתשה איה הדלונ תאזה הנטקהשכ .תיטנוולר שממ הביס
הלש הדישה םש לבא ,דבל םש הנשי אל איה) םדוק בשחמה היה ובש
טעמכ יל חקל .ןופלט וק ילב רדחל דודנל ץלאנ בשחמהו ,(הז לכו
יתוא הקתינ רבכו האב קר ,הככ זא .הזל רשקב והשמ תושעל םיישדוח
ןוירה תרימשב יתייה - יתוא הקתינ םדוק דוע ,תמאה .םלועהמ
יבזעת :יל הרמא איה .34 עובש דע 18 עובשמ תטלחומ הביכשב
.יתעמשנ ינאו .יבו ךב ידקמתת ,הזה ינש ראותה תא יבזעת ,הדובע


.רוזעיו רשפאיו ףתתשיש הזכ והשמ ,רפכ ,טבש תשפחמ ינא םגו
ןופלטב םימי המכ ינפל הרמא תרפא - יל תומלענ תוקוור תורבח
תולאשב ףתתשהלו התיא רבדל תישגר היונפ אל ינא חטבש
קר ,"תישגר היונפ אל" םואתפ המ .םירבדל רשקב הלש תויוטבלתהבו
,םידרהל ,קחשל ,ףילחהל ,קינהל ןמזה לכ יכ) היונפ אל ינא תישעמ
םידלי םע תואושנ תורבח ;(ןיבל ןיב תיבה תא רדסל תצקו ןושיל
ינאש הפיא קוידב תואצמנש תורבח ;םירחא םיניינעב תוקוסע םילודג
יד םיניבמ והשכיא םינב-םירבח המכ אקווד .תאצומ אל ינא וישכע
ינא ,שארב םישנא הריבעמו תבתוכ ינאשכ וישכע קר .הרוק המ בוט
.הזל בל המש
דוע ויהי םשו ,והשמ וא םא ךרדב תוהמא תצובקל ךלא ינא ילוא
?ינומכ
טבשמ קלח רתוי תויהל ןוצרל ללכב (ילצא) רושק םג הזש יל הארנ]
[.תדמלתמ םא רותב קר אל ,דבל תוחפו


אל ,הקינעמ=) תנתונ תויהל .תאזה השדחה תוהמאה ,טושפ אל הזו
.הלילהו .םויה לכ (ולאכו ןומיל ומיקסא יטרסב ומכ "תנתונ"
דע דובעל בייח וישכע קוידבש תורוהלו םייחל הזה ילש ףתושהו
תונשל ךיא האור אל .ללכב תאצל רשפא ךיאו ץוחב םחו .ארונ רחואמ
,ררוואמ תצק םוקמ ותואב םיאצמנש םישנא םע רבדל תוחפל .הז תא
.הזמ יל קיפסמ ,ןרטש לאינד רתוי אורקל אלו .יל המדנ הככ


.קיספהל בוט ןמז זא ,הבשחמה טוח תא יתדביא תצק
,בוט םוי

.היהיש ,בוט .ימצעב תזכורמ הז-המ ינאש אציו םעפ דוע יתארק)
(הרוזנצ ילב
!! ץ צ ו מ ה י ל ל פ נ
ינינירל וביגה
 
20/7/00 12:16
רומיל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
,הימ ייה
המכו ינא) ונא - ךייחל קיספהל יתלוכי אלו תבתכש המ תא יתארק
דימתלו תחא ץפנל הרטמל ול םשש "ןוגרא" הזכ ונמקה רבכ (תורבח
םיסותימב רבודמ .תוהמיאו הדיל ןוירהל םירושקה םיסותימה לכ תא
השיאה תא רומשל הרטמב חפטל הכישממו הרצי תילכירטפה הרבחהש
וליא הרוק היה המ ךל יארת .תישונא היבר תנוכמכ יעבטה המוקמב
!!!םחר תתיבש לע םלועה תושנ לכ ונזרכה
תותימאה לכ תופשחנ וב ןזואל יפמ תוחישב דקמתמ ונלש ןוגראה
אוה ימולח .תוהמאב רשואהו הדילה תוודח ,ןוירהבש תויעבטה יבגל
לכ תחת רפסב ."הדילו ןוירהל םלשה ךירדמה" ארקיש רפס בותכל
תא ןייצא רבועה תוחתפתה תא ראתל םמוקמב ןוירה לש שדוחו שדוח
היהי הז .ןמע דדומתהל דציכו שדוח ותואב שיש םיבאכהו םישוחימה
לעבה לש אמא לכו אורקל חמשיי רדנוכופיה לכש ליחבמ רפס קפס אלל
.התלכמ ריתסת
ילש הבוט הרבח - תוררחסמ תותלצה יתש הכ דע ובינה ונלש תוחישה
אירב יכהש ללגב" דליה םע תיבב ,יצחו הנש ,הדילה זאמ האולכש
הטילחה .חתפתמ ינוטטטק בצמב אמאהש וליפא "אמאה םע לודגל דליל
תרחא הרבח תא .ןושארה ראותה תא םייסלו ןגל וסינכהל ףוס-ףוס
יכהש" תורמל 30 ליגב םג םלועל םידלי איבהל רשפאש ונענכש ונלש
ןוירה הזמ ץוחו ,תונלבס ךל שיו הריעצ תאש םידלי איבהל בוט
הריירקב וישכע תדקמתמ איהש ךכ ."דשה ןטרס תא ענומ 30 ליג ינפל
.הל ונרפס םרט הז תא לבא ,תדלל ליחתתש ירחא ברחת אלמימש הלש
....ומצע תא רמשל ישונאה ןימה ייוכיסב עגפא ינאש ,בוט ונ


רומיל
רומילל וביגה
 
22/7/00 12:52
הית :תאמ
עלס הימל הבוגתב
חפתי הז יכותב עז והשמ
ואיצויו ילוכ תא אלמיו
העירקב יכותמ הז תא
תא ואיצוי םה המילא
וריתוי םה ךכ רחא הז
דוע ודילו ילש אל ףוג יל
המ עדא אלו יחורפא ףוג
היתל וביגה
 
 
22/7/00 16:45
הימ :תאמ
 רישל הבוגתב
עקרבו ינא יתייהו יכותמ תעקב
םוי לש המלש הלבונלט התיה
םירפרפו םירופיצו ,םיירהצב תבש
היהש יפוג לע ישאר לע וחמצ
יכותמ תעקבו ,ינא תייהש ,תא
ינא יתייה ינאו תא תייהו
הימל וביגה
 
25/7/00 12:34
םעונ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לומתאה ישנא ונחנא
לוחכב תורענ םידכול
םניחב הבהא םינוק
םלועל םידלי םיאיבמ


ךבוסמ םלוע הזיא ךא
?ךרה דליל ונכה
םיפרשו םיעשופ לש םלוע
םיחצורו םיכאלמ לשו


ןויושה יא לש רעתה
ןומהה תובבלב ךתוח
דבל חילצי אוה םאה
?דחה רעתה תא תוהקהל
םעונל וביגה
 
 
25/7/00 23:30
הית :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
ךקונית תא לתחמ התא
ןמזו הבהא שידקמ
ךב טיבהל גונעת שממ
ןמוימ ךכ לכ התא


ךייחמ גדגדמ ןושלב קצקצמ
ךיא עדוי - תוניצרב דבוע


הצורמ קוניתה - םייסמ התא
אצוי התא ילא וישכע


הטימב יתיא םג םאה
?הטיש התואב טוקנת
היתל וביגה
 
27/7/00 17:47
םעונ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
המוקמב הלאשה ןכא
וב תרחב רשא רבגל
הממד איה הבוגתה,ןכו
ותמהדת לדוגמ


םישנש בושחנ םא ילוא
םיקותמ תוקונית ןנה
םישעמה לכ לע חלסנ
םיפרוט ונתנש תא רשא
םעונל וביגה
 
28/7/00 2:55
תאיל :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תא הלשמ ינאו יופצ יתליבל הפצמ ינא .ןמזב יל תאב הריקי יעמשת
המ .ךרדב םימואת םע דוע ינאו .דדומתהל יל רוזעי הזש ימצע
דנו ילענב אל אוהש הז לע קופיסב ילא ךייחמש ימש אוה חוטבש
הז תכלוה תא המ תארקל ללכבל תעדוי אל תא וה וה" רמואו ושארב
לכב .הינשב ףיעסה תא יל תולעהל לוכי טלחהב "השק תויהל ךלוה
החוטב ינא הרקי הזשכו תורקל ךלוהש המ תא ןיימדל קר רשפא הרקמ
תא האיצממ ונתיאמ תחא לכ ירה יכ רבד םושל המוד היהי אל הזש
?אל לגלגה
תאילל וביגה
 
8/8/00 15:03
ילול :תאמ
עלס הימל הבוגתב
לזמ םירמוא םתס אל "בוט לזמ" הזו ךל ורמא םלוכש המ תישאר הימל
.לזמ ... תמאב הז םידלי יכ ... בוט
םיימוי לכ םד תחיקלו תוקירז רחאל קר לזמה תא הלביקש תחאכ
בותכל הצור ינא הנושארה םעפב החילצה ילזמלש הירפהב ףוסבלו
חומה תא ןייזל" ידכ הפ ונחנא המ ליבשב םלוכל רמולו
הרטמב הפ ונחנא אל ... הפק יתבל תאצל םתס ('וג ךל) הקירמאמ
.הנחת לכה ךסב ,הפמ תכללו םישדח םייח תריצי "הריצי" הזו תחא
ונחנאש ןמזב םישוע ונחנאש המ םצעב הז ונלש םייחה לכו
לכל ..םינויז .. םירבח .. םייוליבה תעובמ ואצ זא ....םיננכתמ
.םידליל רבד לש ופוסב םגו םייחב ןמז שי רבד
הבשחמה ירחא לבא םימעפל דיחי בצמל הרזח םיצורש ןיבהל רשפא זא
...םינשמ ונתעד תא רצונש רצואב דחא טבמו
..הכרב הז םידלי החמש הז םידליו ... בוט לזמ זא
ילולל וביגה
 
7/9/00 16:09
תחא :תאמ
עלס הימל הבוגתב
you're mine, Joe
תחאל וביגה
 
13/9/00 0:04
הרש :תאמ
עלס הימל הבוגתב
;-) תינכותה תובקעב - רחואמ יד רמאמל הביגמ ינא - הימ


יתוחאו יתסיגל ליבקמב ןוירהב יתיה םנמא - יתשגרה םג התיה תאזו
תאש המכ ינשת" יל הרמא ןמזה חכ יתוחא ךיאו) לק אל הזש יתעדי -
..תימואתפ התיה ילצאש התיחנה תא יתראת אל לבא ("..הלוכי
..ח"היבל קיתה תא ןיכהל תקפסה אל דועש הנשמ אלו גפ הדלונ יתב
תא םאתפ םתס היה אל הז ילצאו ..הזל תישפנ ןכומ אל טושפ התא
..תצק םדקומו ימואתפ םאתפ אלא אמאל תכפוה


םע רוסמ לופיט ירחא ל"וחב שופנל םירוהה תא תחלשכ דוחיב
..תועובש 6 דועב קר תננכותמ הדילהו ..החפשמב םירחאה תוקוניתה
הרשל וביגה
 
16/9/00 16:05
הרופיצ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
ןוירהב תויהל הצור יתיהש המכ יווא תישפנ תונכומ לש הלאש לכה
השא לש ןטב לע דיה תא חינהלמ אלו.ןטבב זז והשמ שיגרהל
תעובש 41 ךשמב יכותב חתפתהו טבנש המ תא תוארלו תופצלו.תרחא
חתופמ ילצא תוהמאה שגרו הקוורו 33 תב ינא.(-:....בוטה הרקמב
עיגי ינא םע {אמגודל 20 תב} הריעצ יתיהשכ יתרמא דימתו תונטקמ
לבא .....תיגוז תרגסמל ץוחמ דלי השוע ינא דבל היהיו 35 ליגל
םג ילואו ללכב ול ןטק אל ילש יהמאה שגרה יתגרבתהו יתלדגש לככ
דחא רבד תעדוי ינא.השק ךכ לכ יל הארנ הז ????דבל לבא.ךפהה
ינא.דבל היהי ףוסבל םע םג דיספי אל וזה היווחה לע ינאש
ץצו הלוע אוהה שגרהו קיזחהל יל אצויש ןטק קונית לכמ תגגומתמ
דבללו.............ילש לותחל התיבה תרזוח ינא זאו
הרופיצל וביגה
 
18/7/01 14:22
הלקד :תאמ
עלס הימל הבוגתב
תנודי אלו םייחב ןויסנ םע תרגוב השיא הניה תבתוכהש הנימאמ ינא
תדלוהש עדוי דחא לכ -ןאכ תשדחמ תא םצעב המ .ריעצ ליגב הדליש
השדח תודדומתה םייחב יטסרד יוניש ,תילאטוט תוביוחמ הז דלי
...'וכו 'וכו
הרתסה תמייק תמאב םשו יתימא ןויד ןיא תמאב הבש תיתימאה הלאשה
?הז םע דדומתהל לגוסמ דחא לכ םאה ?דחא לכל םיאתמ הז םאה איה
חורבל ןיאש הלטמ ןיעמ איה םידלי תדלוה ,הריחב תמאב ןאכ ןיא
.הנממ
םאה .תועט התיה הדלוה ה/ותניחבמש ךכ לע הדומ י/והשמ יתעמש אל
?ולאכ םירוה ןיא
ךכל רבעמ לבא ,תרחא וא וז המרב םהל עדומ דחא לכ םימייק םיישקה
הז םאה ,הרוה תויהל לש הזה דיקפתב הצור ינא םאה לואשל םוקמ שי
.הזל םיאתמ ינא םאהו יל םיאתמ
הלקדל וביגה
 
24/5/03 16:53
המענ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
.יתינהנ דואמ ,םיסקמ רמאמ


תונשב בתכנש ,(איג תימרכ י"ע) תירבעל םגרות םגש ,רפס שי
ארקנ אוה .'ץיר ןאירדא תינקירמאה תרקוחהו תררושמה י"ע םישישה
.(of woman born - רוקמב) "השא דולי"
תא תנחוב איה תישיא הסמ םע רקחמ לש אילפהל אירקו חלצומ בולישב
,יומידה ,למסה לש הירוטסיהה תא םצעבו ,תוהמאה לש הירוטסיהה
םש שי .ונא ונימי דע - תוברתב "תוהמא" לש ךכ לכ בייחמה גשומה
"תורומא" ונחנאש ומכ תוהמאה ןיבש סחיה לע הבשחמל רמוח הברה
,םעזה לע לכה .תישיא תוסנתהכ תרבוע איהש ךיא ןיבל התוא שיגרהל
םע הלש שגפמבו תוהמאה תייווחב שיש םיעבצה לכ - הבהאה ,המשאה
םינשב בתכנ רפסהש םיאורו) .הרבחהו תונמאה ,הקיטילופה ,תוברתה
.(רדהנו יח - םזינימפ היה םזינימפ ןהבש
עגרב םיידיהמ חינהל רשפא יאש ,תוהדזה ףרוג ,אלפנ רפס הז
ימ קר ותוא וריכי כ"דב יכ ,ותוא ריכזהל בושח .ותוא םיליחתמש
לכמ קוחרו ,עגונ שממ אוה לבא ,הטיסרבינואב יטנוולר סרוק דמלש
.ימדקא שבוי
המענל וביגה
 
23/9/03 19:13
לכימ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
הז ינשה דליה לבא ,ךתוא לישכהל םיענ אל ,הנושארה הדליה יהוז
םיבהוא אלש םיסובה לכ תא תנייצ אל דוע תאו .רתוי עורג וליפא
תא ץויצב וליפא תרכזה אלו ,ןוירהב קר ןהש תורמל ,תונמש םישנ
,וטקובמיטל ךרדב אוהש הפיא אצמנ ךלששכ ,גוזה ןב לש ינימה קשחה
דירוהל ידכ רוטקרט ךירצ ךכ רחאש םידירוה תא תנייצ אל דועו
.תיארחא תאו אמאה תא ,ךלש תידבלבה תוירחאבש תודידבה תאו ,םתוא
.ול יעירפת לא השקבב זא ,םירקמה בורב סנרפמה אוה גוזה ןב
ןאל השעמל ךל ןיאש הלגמ תאש ,הדילה תושפוח תא תרכזה אל דועו
רודיס ךל שי םא שייבתהל ילב ךתוא םילאושש םיסובה תאו ,רוזחל
ויה םילוכי םהש הבוט יכה היצפואה תאש תעדוי תאש תורמל ,םידליל
לכש ינשהו ןושארה דליה ןיב תומחלמה תא תראית אל דוע .ןיימדל
םש ילוא יכ ,תוגרדמה רדחב ךמצע תא תולתל הז הצור תאש המ
ירועיש ךל תונתונש תוננגה תאו םיגוחה תאו ,טקש ךל היהי ףוספוס
תולפטמה תא וא ,רפסה תיבב תייהשכ קיפסמ ךל היה אל וליאכ ,תיב
.תמאב תילאמרונ תחא אוצמל רשפא יאש
תקזחה תולע םואתפ זא דובעל תאצוי תא םאש הדבועה תא תנייצ אלו
היהי הז םואתפ המ יכ ,ךלש קרו ,ךלש הסנכהה לומ תדדמנ םידליה
,תיבה ןויקנ לע תיארחא תא ןיידעש הדבועה תא תרכזה אלו ,ולש
.הציבה ךותב םש תאצמנ תא ,תרחמל יכ ,דימתמ רתוי וליפא וישכע
.הבוט ןכמצעל ושעת .םידלי ואיבת לא ,רוציקב
לכימל וביגה
 
 
23/9/03 21:10
עלס הימ :תאמ
?ינא הפיאל הבוגתב
לכב יתטעב .זאמ יתשרגתה לשמל ינא .הנשי ךכ לכ הבתכ תאז
.תראתמ תאש הלאה םירבדה
הצלמה ףיסוהל הצור ינא ,םידלי תושעל אלש ךתצלמהל ףסונב זא
.הז לכב טועבל לע
.תורגפמ ומכ ונינקש תינגרוב ריעזה הקסיעה לכב
עלס הימל וביגה
 
10/3/06 18:59
ןדיבא יל-עטנ :תאמ
עלס הימל הבוגתב
! הרקי אמא ךל םולש
העשתו הנש תב הקותמ הדלי יל שי,,, 26 תב הריעצ אמא ךומכ ינא
הברקהה ךא ןהיתש לע תפרוטמ ינא ,, םיישדוח תב תקוניתו םישדוח
לכ תרטקמ ינא עודמ ןיבמ אל ךגוז ןבשכ דחוימב . דואמ דע הלודג
. יל השקש המכ לע ןמזה
ינא תונב יתש םעש קר,, ילש תושוחתל לוב עלקו אלפנ ךלש רמאמה
. ןוינקב הלגעה םע הפק תותשל םיירהצה רחא תאצוי אל וליפא
! םינש המכ דועב םלתשי הזש םירמוא - הרקמ לכב
ןטק ךויח םלועב יכה יל בוצעשכ םג יכ , םלתשמ אל הז וישכעש אל)
. ( הוושו - לודג רשואל םרוג ןהמ
!החלצהב - הרקמ לכב
ןדיבא יל-עטנל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא