םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
ימצע יומיד~קיש~ישאר    
   

ינא הנמש ינא
םולב היבצ

ץיבוניבר תיריע :רויצ

דלוקושה ךכ רחא ,תובמבה לכ םדוק
ילסיב ךכ רחא ,תויגועה םע ןבלה
ףוסב ימוגה תוירכוס .לצבה


.ןיע ילע םש רכומהש יתיאר קסויקל יתסנכנשכ דימ
?דבל ,קסויקב השוע המ ,הלילב יצחו םייתש העשב ,הנמש הרוחב
וא ",דבל הפ השוע ךומכ הנמש המ" לאשיו ילא שגי אוהש רסח היה קר
"?המ ,ךלש דופירה לכ םע ,ןדע ןגמ לופיל ךל באכ אל חטב"
יתייהש וליאכ .שפנ לעוג .םיטרוגויה לע יתלכתסהו ןטקה ררקמל יתכלה
.הלילב םייתשב םיטרוגוי תונקל האב
.ומוה חטב .ירוחאמ קתקתמ לוקב לאש אוה "?רוזעל רשפא"
.רדסב יכה םה אקווד
".תיבב םולכ יל ןיאו" ,יתרמא ",טעמ דוע ילא האב ילש הרבח"
רדתסא רבכ ינא .ךליש ,ותיא לזאזעל .לאש אוה "?והשמ רוחבל ךל רוזעל"
.דבל
".רדתסא ינא" ,םיטרוגויב ןנובתהל יתכשמהו יתרמא ",רדסב הז"
יתש :תויקשה תא רהמ יתפסא .תובמבה ןוויכל יתכלה ינאו טעמ זז אוה
דחא :םידלוקושה ףדמ .ספי'צ ,ופורפא ,לודג לצב ילסיב ,תולודג תובמב
תאמח םע תוירכוסו ןמז קספ השולש דועו תויגוע םע ןבל דחא ,ןבל
ןובשחה .ימוג תוירכוסו ןפיצרמ יתחקל הפוקה די לע ףדמהמ .םינטוב
לש ויניעב לכתסהל אל תלדתשמ ,יתאצי .םילקש העבשו םישימחל עיגה
.לוכאל לכואו התיבה עיגא ובש עגרל רבכ יתיכיח .רכומה
יתרזיפו ןטק רוא יתקלדה .ורדחב רחנ ילש ףתושהו הכושח התייה הרידה
ילש הביחה תדימ יפל םיפיטחה תא יתרדיס .הפצירה לע תויקשה ןכות תא
ךכ רחא ,תויגועה םע ןבלה דלוקושה ךכ רחא ,תובמבה לכ םדוק .םהיפלכ
הנושארה הבמבה תא יתחתפש ינפל .ףוסב ימוגה תוירכוס .לצבה ילסיב
ידנולבה רעישה וליפא .הנמש ךכ לכ ,םיהולא .יארב לכתסהל יתכלה
םימוסק םיררה רבע לא תכפתשמ וליאכ ילש ןטבה .ןמש ילש לתלותמה
ינא םאה .ראווצ ןיא .םייכרבה רוזאב דוע תושגפנ םייכריה ,בחרמב
?ראווצ ירסח ,םישנא לש שדח ןזל הנושאר
תא תעמוש ,הילע יתבשייתה .הטימל הרזח ךרדה תא יתששיגו םייניע יתמצע
עבראו םישולש .לוכאל יתלחתהו תויקשה תא יתחתפ .הלש הדבכה החנאה
.לופכ יתקני תקונית רותב וליפאש תרמוא אמיא .הלילז תונש
היה וליאכ ןבלה דלוקושב תסגונ ,ימצעל יתבשח ,עבראו םישולש תב תא
תא יכ ךתוא הצור אל דחא ףאו ,הקוור ,עבראו םישולש תב תא .ךירכ
.לעב ךל היהי אל .הנמש תויהל יכישמת םא םידלי ךל ויהי אל .הנמש
ינמיס ריאשהל תחרוט ןיידעש ,הינפ הדוד ומכ הנמשו הנקז הקוור יראשית
תואריהל ליבשב תדלל הכירצ אל תא ,ינש דצמ לבא .ךייחל לע םותכ םדוא
ירחא תודימל תרזח אל ןיידעו ,היישילש תדליש ךיילע ןימאהל רשפא .הככ
.ןוירהה
.רוהט ןמוש" :אמיא לש לוקה תא יתעמש הסיגנ לכ םע .ןפיצרמה תא יתלכא
."תוירולק האמ -הסיגנ לכ .רוהט ןמוש טושפ
.יתינהנ
יל לחוז קנחמ יתשגרה .תצצופמ יתשגרה רבכ ספי'צה תיקש תא יתחתפשכ
אל .תצצופמ .הרוחא יתנעשנו הרוגחה תא יתחתפ .ןטבה ןוויכמ ןורגל
אל הניבג תגועל ,עודיכו .הניבג תגוע אל וליפא .םולכ סינכהל הלוכי
ירחא תנגוטמ הכיתח יתסנכה ןכלו ,קורזל רוסא לכוא לבא .אל םירמוא
יתייה אל רבכ ,םיעט יל היה אל רבכ .תויטיאב ,הפה ךותל תנגוטמ הכיתח
,יתלחתהש המ תא םייסל תבייח יתייה לבא .ןובאית יל היה אל רבכ ,הבער
.תבייח יתייה יכ
יתצרו ןורגב יל הלוע ותוא יתשגרה .אב הז ספי'צה תיקש עצמאב
.םיתורישל
.תוקד םירשעב ימצע ךותל יתסבאהש המ לכ יכותמ אצי הינשמ תוחפ ךותב
,תאז לכב .ינש דצמ הבוצעו דחא דצמ תרהוטמ יתשגרה .הלקה קר הרתונ
.ימוגה תוירכוס יל וראשנ
.תויקש אלמו ארונ ןגלובמ היה אוה .רדחל יתרזחו הפה תא יתפטש
יתייה קר םא .הרירב רסוחמ יתלכתסהו הארמה דיל יתרבע הטימל ךרדב
רטמ לש הבוגב לבא .תוחפ הנמש יתייה ,םירטמיטנס השימחב רתוי ההובג
לש דצה תא יל םינפמ םישנאו קוחרמל טלוב ילש ומכ לקשמ ,עבשו םישיש
.תרבוע ינאשכ הכרדמה
תלכא .הזכש ימצע רוסיי ןימ .םוי לכב ומכ ,לקשמל יתצרו יתמק רקובב
.תואצותב יאש .השקבב ?הלילב לומתא
.םימרגוליק השולשו םיעברא .רצענו טעמ דנדנתה לקשמה
.הנמש ינאש המכ ,םיהולא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      קוסמטיקה
אמנות הקניות     
    
םימורופל     
   
12/6/05 0:37
:תאמ
םולב היבצל הבוגתב
,תוחפ הלקש איה ,היסקרונאמ הרטפנש הרבח יל התייה .בוצע ,הפי
...ללכ תלקוש אל איה וישכעו ,תוחפ הברה
וז הבוגתל וביגה
 
 
18/10/05 20:30
ךליל :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
.....ירעצל ירמגל ההדזמ
ךלילל וביגה
 
 
13/5/06 11:41
31זרא :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
יכליל ייה
יתיא ירבד
razzaly30@hotmail.co.il
31זראל וביגה
 
 
31/7/07 13:06
:תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
תונב הברה דצלהב בהז ךלש רופיסבהמ יתשגריה שממ ינא אי
יתנהנ שממו ךתוא הכיראמ שממ ינא תולכוא םה ךיא יבגל
ררמצמ ידו ןיינעמ טלחהבה אוה ךלש רופיסה תא וארוקיל
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/3/09 13:53
.י. ךליל :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
ינא לבא הזרו עפי ארונ חטב תא לבא ךתוא הניבמ אל ינא ייה
עעעעעעעעעפי רתוי ינא ארונ אל תושעל המ רתתתתתתתוי
!הההההההההזזזזזזזזזזזזזרררררררווווווווו
.י. ךלילל וביגה
 
 
11/8/09 19:26
:תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
ההקופד שממ תא
הליעגמו תושיגר תרסח תא
!?!?הזכ רבד הל דיגהל הלוכי תא ךיא
'ה םע םיבתוכ הפי הזמ ץוחו
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/10/09 21:48
:תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
!הפצוח הזיא תקדוצ תמאב תא
םעפ לכ ילש אמאו הנמש ינאש הזימ יתלבס ןטק ליגמ ינא
יל וקיצה תונבהש הז לע םררת תושעלו אובל הכירצ התיה
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/11/10 19:09
ןח :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
םא םג הברה תלכווא ינאש אל הז ךתיא ההדזמ שממ ינא ימאמ
אל הסנמ ןמזה לוכ ינא ימצעמ איקהל יילאב טלס תלכווא ינא
יל חילצמ אל לבא םויב ןופפלמ קר דיגנ םולכ טעמכ לוכאל
ייחב דחוימב הז תא תעדוי חטב תאו השק הזש יל ינימאת
..הרבחה
ןחל וביגה
 
 
11/6/06 17:14
:תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
בוצע תמאב הז
וז הבוגתל וביגה
 
 
11/4/07 23:18
תירונ :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
הנמש אל תא
תירונל וביגה
 
12/6/05 13:33
ילול :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.יתררמטצה שממ ,בלל עגונו דואמ הפי
ילולל וביגה
 
12/6/05 13:59
הפאנכ ובא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.יביטקפא


.םיעט אל הז ,הזה ארחה תא לכוא אל דחא ףא ,ןפיצרמה ןיינעמ ץוח
הפאנכ ובאל וביגה
 
 
12/6/05 14:41
השמ :תאמ
ששששששששואל הבוגתב
אטרח יד הז ימוג תוירכוס
השמל וביגה
 
12/6/05 16:59
תניע :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
...הלועמ בותכ !ואוו
ןה !ג"ק 43 תלקוש אל תוימלוב .הימלוב ןאכ תראית תא ...לבא
לש לקשמב אלש חטב ..ןיקת לקשמ םומינימ וא ,תונמנמש יד בורל
.תויסקרונא
תומל תולולע ןכלו רבד טעמכ תולכוא אל תויסקרונא - דירפהל ךירצ
תראיתש ומכ - ירמגל תרחא הליכא תערפה וז הימלוב .לקשמ תתמ
עגופ אוה יכ תעדה תא וילע תתל ךירצש יתועמשמ לדבה הז .ךרופיסב
.רופיסה לש תויביטקפאב
תניעל וביגה
 
 
12/6/05 17:07
:תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
בור תמאבש יל הרמא איה .אשונב תדבועש תחא םע יתרביד
םירקמ טלחהב שי לבא ,ליגר לקשמב וא תונמנמש תוימילובה
הרוחבה -בל ימיש .הנוזת תתל תועיגמש תוימילוב לש םיינוציק
"ריבס" ןיידע לקשמב איה .ינוציק הנוזת תתמ תלבוס הניא ןאכ
איהש הרובס אל ינא לבא ,הזר דואמ דואמ איה -ןבומכ .תיסחי
.תיסקרונאל תבשחנ
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/6/05 17:19
alma :תאמ
,עטקה ינפלל הבוגתב
רכוסהש ןוכנ ,וליק םיעברא לש םילקשמל עיגהל הלוכי הימילוב
לבא האקהה ינפל םדה רוזחמב גפסנ תומימחפהו תוירכוסה לש
אוה תוימילוב לש יוהיז ןמיס ,לקשמב תודירומ תואקהה ןיידע
תלכואש תואקהה תויצמוח ללגב םינישה לכ דוביא ללכ ךרדב
ומכ) רעיש תרישנ ,דיה בג לע תוטירש ,הפהמ ער חיר ,ןתוא
תא הריכמ .רוזחמה דוביאו דחוימב ךומנ םד ץחל (היסקרונאב
םייספא טעמכ םימועז םילקשמל העיגהש הבוט הרבח ךרד הז
םע בלושמ הז םימעפלש ללגב ילוא ,הלש הימילובה תפוקתב
הטילש דוביא לש םיפקתהב תנמתסמ הימילובה רמולכ ,היסקרונא
.והנשמל דחא םוצ ןיב


ןיב ןיחבהל וסינ םיגולוכיספ הבש תניינעמ הבתכ םעפ יתארק
עקרה םגו תויסקרונאו תוימילוב לש םינושה תוישיאה יגוס
םש רמאנש המ תחאל תחא קוידב תרכוז אל ,ואב ןהמ יתחפשמה
תימצע הטילשל היססבוא תולעב רתוי ןה תויסקרונא לודגב לבא
.םאה םע קהבומב םיתייעב םיסחיו


הרענ הראית איה רימא יפג םעפ הבתכש שגרמ רפס "תולכ דע"ב
.תאזכ
alma ל וביגה
 
 
23/8/10 23:18
:תאמ
,עטקה ינפלל הבוגתב
םג היסקרונא וז - ךומנ לקשמ שממ הז תמאב ונ 43 תלקוש 1.67
BMI-ה דדמ יפל
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/6/05 22:58
שוריש :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
,תקדוצ תא
ג"ק 43 לש רתויב ךומנ לקשמל ועיגה רבכש) תובר תויסקרונא לבא
.ךשמהב תוימילוב תויהל תוכפוה (לשמל
?םוצל רשפא המכ
.איקהלו לוכאל תוליחתמ ןה זא ,רבתסמ השק הז תויסקרונאל םג
שורישל וביגה
 
 
8/11/05 21:57
הנפד :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
.הברהב הבחר
ךשמב תיטקרונא יתייה ינא) הליכא ףקתה הווח תיטקרונא לכ אל
איה האיקמו תסלובש ימ לכ אלו ,(דחא יתיווח אלו םינש 'סמ
ןה .הליכא יפקתה םע ,הלאכ תויטקרונא הברה שי -תימילוב
.לקשמ תתב כ"רדב
.ךרדה תליחתב ןה םא רקיעב ,לקשמ תתב תוימילוב שי


.ףוסה דע ...ןומה םוצל רשפא ,בגא
הנפדל וביגה
 
 
25/11/08 3:33
תחרוא :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
ולאכ ןה הזוורנ הימילובל היסקרונאמ תורבועש תויסקרונא
הלחמהמ אירבהל וצרש ולאכ וא לופיטל וחקלנ הרירב תילמש
הייססבואב ןיידע ןה ןשארב ךא לקשמב היילעה תניחבמ וחילצהו
ןה יכ אל הימילובל היסקרונאמ תורבוע ןה ,ןהלש הארמה יפלכ
(לכואמ תודחפמ ןה,תובער אל טושפ תויסקרונא) תובער תויהנ
רזח בערה,ףוסה דע וחילצה אל לבא אירבהל וליחתה ןה יכ אלא
.אל לקשמה יפלכ תוינויגהה תובשחמה ךא
תחרואל וביגה
 
 
15/6/05 1:31
התבה תינניח :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
הימלוב- היסרונא םשב הליכא תערפה לע תעדוי אקווד ינא
,םידדצה ינש תא תללוכש
הימלובו היסקרונא לש ךוביס איה הניבמ ינאש המכ דעו
היווח לש םוקממ הארנ יל אלא םוקמ םושמ הבתכ אל חטב איה זא
,הבורק
,ילוא
התבה תינניח ל וביגה
 
 
18/6/05 19:10
merimeri :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
.יאלפתת .רומג רדסב הז 167 הלש הבוגהש תחא ליבשב 43
?אה אה ?.תיסקרונא איהש רמא ימו
merimeriל וביגה
 
 
8/11/05 22:06
הנפד :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
אוה ילמינימה רשאכ ,15.4 לש BMIל םיליבומ הלאה םינותנה
.תרגוב הרוחב לכ רובע 18.5
רורבו) הליכאה תערפה אלל םג לקשמ-תתמ לובסל רשפאש קפס ןיא
לכל אירב אל דואמ הז לבא ,(הליכא תערפה שי הבתכב הרוחבלש
.תועדה
הנפדל וביגה
 
 
3/4/06 21:47
תניע :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
שממ שממ הז וליק 43ו 167 ??תילמרונ תא המ ידיגת
.ךמצע תא יקדבתש יאדכ זא הככ תבשוח אל תא םאו ....ינלוח
תניעל וביגה
 
 
27/8/06 23:27
דקש :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
(יתוא ללוכ) תובר תורוחב ,עשפ לש גוס הז רבד הזכ בותכל
תולקוש ןה םאש בושחלו בלל תחקל תאזכ הרימאמ עגפיהל תולולע
תיסחי אוה הזכ הבוג .רומג רדסב הז 34 יכ תונמש ןה זא 56
.דואמ ךומנ אוה ,הזרל תיסחי םג הזכ לקשמ לבא ךומנ אל
.ןוחטב תורסח תונב לצא היסקרונאל םורגל הלולע תאזכ הבוגת
דקשל וביגה
 
 
22/8/05 20:38
ןוריל :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
.השגרהה תא ןיבהל השק היה רתוי לודג לקשמ תבתוכ התיה םא
םע וליחתה ןה וב לקשמה ותוא לע ללכ ךרדב תורמוש תוימלובה
.תואקהה
לכ ברל ?היסקרונא וא הימלוב הז םא בושח הז ...וניניבו
.תימלובל תכפוה תיסקרונא
.םש יתייה אלו יאוולה .תויארונ תולחמה יתשש דוע המו
ןורילל וביגה
 
 
27/8/06 23:30
דקש :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
לש ףסוא ,תרק ןייעמ לש "תופי םישנ" :רפסה לע הצילממ ינא
םוליעב םיבר םימסרופמ לש םיישיא םירופיסל םידבועמ תונויאר
.הז תא התווח אלש ימ לצא םג תוהדזה ררועמו ררמצמ ,םש
דקשל וביגה
 
 
9/9/05 0:23
:תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
!תניע םולש
יטנוולרהו םיאתמה עדיה ךל היהיש ילבמ הביגמ תאש זיגרמ תצק
:(ירעצל ,ישיא עדימ) יתולימ תא יארקו יתיכסה .אשונב
בצמ רצוויהל ךוכי ךכו הימילוב -היסקרונא לש ינלטק בוליש שי
.ג"ק 43 לקשמל םיעיגמ ףוסבו האקה -תורהטיה כ"חאו הילילז לש
.(ינומכ)
??טסייטשפ
.יתריקי ,הכרב יאש
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/10/05 4:18
תיליל :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
תוברועמש תונב המכ הריכמו הימילובב תאצמנש יהשימכ אקוד
לש אילחמה "יפוי"ה -תניע םע םיכסהל יילע ירעצל ,הלחמב
התיא עיגהל רתוי השקש לקשמב הדירי רשפאמ היסקרונאה
.תומימחפה תגיפסו תולילזה ללגב הימילובמ
תילילל וביגה
 
 
8/2/06 0:14
הקשירמ :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
!המיהדמ הלימ וז ,טסייטשפ
הקשירמל וביגה
 
 
3/6/09 22:29
םידייל הפש שידיי :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
.טייטשראפ םירמוא
םידייל הפש שידייל וביגה
 
 
16/4/06 3:16
ויפרק הל :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
ןנטקתהל אל ,בוליש םג שי
ויפרק הלל וביגה
 
 
16/6/07 5:55
:תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
החורא לכ ירחא אל לבא םיאיקמש ולאכ שי , יולת הז , ןוכנ אל
רבעב , רתוי תצק וא ןיקת לקשמב םה זאו םיסומלוב ירחא קר ,
יתלבס
, לוכה איקהל בייח יתייה החורא לכ ירחא יתאקהו הימלובמ
יתלקש הלחמה ינפל , 167 הבוגב וליק 35 לש לקשמל דע יתעגה
הברה ןיידע הז לבא היסקורנאב ומכ ךומנ הזכ אל הז וליק 64
ןמזה לכ יתייה םג לבא .ילש הבוגל ץלמומה BMIה מ ךומנ רתוי
. תואקהה ללגב שבוימ
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/6/07 6:04
:תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
וליק 35 לש לקשמל דע יתעגהו הימלובמ יתלבס ינא , ןוכנ אל
. החורא לכ ירחא איקמ יתייה . וליק 64 יתלקש הלחמה ינפל
אל רבכש בצמל יתעגה וליפאו , ןמזה לכ שבוימ היה ילש ףוגה
םיתורשל ךלוה יתייה טושפ ןורגל תועבצא ףוחדל ךירצ יתייה
. איקמו
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/3/09 13:09
ינמוא :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
תניע קיודמ אל
היסקרונא לש ,תובלושמ הליכא תוערפהמ תולבוסש תונב הברה שי
.םיימילוב םיפקתה םע
,תורחא וא הלאכל הליכאה תוערפה תא קלחל רשפא םירפסב ונרעצל
אל תאזה הקולחה םייחבש ,יעוצקמה ינויסינ ךמס לע תבשוח ינא
.תדבוע דימת
יתואיצמ תויהל לוכי טלחהב היבצ לש רואיתה
ינמואל וביגה
 
12/6/05 17:59
ידע :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
! עיתפמו ןיינעמ דאמ רופיס
ידעל וביגה
 
12/6/05 19:06
דורו ןתיוול :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
!ואוו


..ףוסב הטנאופה


...יתררמטצה ,יתשגרתה ,יתבהא


ןורשיכ ךל שי-בותכל יכישמת


?יתימא רופיס
דורו ןתיוולל וביגה
 
 
13/6/05 20:58
:תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
.תיתימא הלחתהה
וז הבוגתל וביגה
 
13/6/05 12:11
ןרק :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.יתימאו שיגר
.םעפב םעפ ידמ ונלוכב םילועש תושגר לש האנ הנצקה
ןרקל וביגה
 
14/6/05 10:39
CityGirl :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
!תחא תילוקיחצמ


..תינפת וזיא


,הנחטו התנק איהש המ לכ םע איקהל תדמוע ינאש יתשגרה הליחתב
(:קוחצמ יתוא תסרה ...ףוסה לבא
CityGirlל וביגה
 
15/6/05 14:20
.ל תרפא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
,יתוחא ןייוצמ
!!הז תא ךל שי
.לוכאל קיספהל יזעת אלשו ,בותכל קיספהל יזעת אלש
ךתוא תבהוא
.ל תרפאל וביגה
 
15/6/05 20:21
ןמדלוג ןב :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
דח רסמ .אלפנ בותכ הז ,היבצ
ןפואב תוימוק תוחנתאב לבוטמ ,רמולכ) קיחצמו בוצעו קיחצמ
ךילע תמ .(קייודמו יעוצקמ


הנמש אל ,בגא ,תא


יבסלה עטקה ןבצעמ ארונ .רתוי הזה רתאב שלוג אל ינא ,בגא דועו
.הבקנ ןושלב ןאכ בותכ לכהש הזה
ןמדלוג ןבל וביגה
 
 
16/6/05 3:07
יצימ :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
הבשחמ םתס
יצימל וביגה
 
 
18/6/05 19:13
merimeri :תאמ
?תובתוכ תונבש ללגב ילוא ל הבוגתב
.חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
...חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח .ילוא
merimeriל וביגה
 
17/6/05 15:32
stam :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
ייה
ותואו הבוג ותוא טעמכ ונחנאו 12 תב ינאו 34 תב רמאמה יפל תא
!!!!!םולכ הז ג"ק 43 הזמ ץוחו..לקשמ
stamל וביגה
 
21/6/05 15:37
הנידמה תרקבמ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.תוננב תא םידיפסמ המל
הנידמה תרקבמל וביגה
 
3/8/05 0:50
ידע :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
תתל ךירצ ןכל .םימיעט םישחנהש קרש ,אוה ימוג תוירכוסה םע עטקה
הז םינובוד יכ .םינובוד וא םישחנ :הבושח הכה הייגוסל תעדה תא
Hmmm ...םישחנה לבא ,טיהל אל תמאב
אוצמל יתלוכי שממ ,שיגר היה רופיסה :יניצר רתוי תצק ןיינעבו
?יתימא רופיס .ול הפיסוה ףוסב הטנאופה .וב ימצע תא
ידעל וביגה
 
 
6/9/05 1:40
םולב היבצ :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
.יתימא רופיסה לש ןושארה קלחה


!הדות
םולב היבצל וביגה
 
4/8/05 14:42
לטיור :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.הדות .םיסקמ רופיס .יתבהא
,קייודמ אוה סומלובה לש ךלש רואיתהו תיתייפכ תינלכא ינא
תלוכי ילב תלכוא קר .ףוסב האיקמ אל ינאש קר) .דאמ קייודמ
.((םויהל קר הז לבא המלחהב ינא עגרכ) קיספהל


.תרשכומ דאמ תא ,דובכה לכ
לטיורל וביגה
 
 
27/8/06 21:37
הננב הנח :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
.לטיור ייה
לצא יתנחבוא אל לבא ,תיתיפכ הליכאמ תלבוס ינא םגש תבשוח ינא
.גולוכיספ ףא
לע ,ישיא עדימ וא ,בותכ עדימ תצק ךממ שקבל הצור יתייה
.העפותה
ןאל וא תושעל המ תעדוי אלו ןיינעהמ תלכסותמ תמאב טושפ ינא
.תונפל
חמשא ינא ,רחא והשמויקיסיאליימיא ןאכ יל ריאשהל ילכות םא
.ךל הדואו דואמ
.בוט םוי
הננב הנחל וביגה
 
 
16/10/06 13:42
:תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
ייה
םע .יגולוכיספ לופיטל תונפל יאדכ ,הבוט הרבח לש ןויסינמ
,לוז רתוי הז ,םילוח תפוק ךרד םג רשפא .םיבוט תלפטמ/לפטמ
.(לשמל ,בוליכיאב שי) שפנה תואירבל תירוביצ האפרמ ךרד וא
תיתועמשמ הרוצב ךלש םייחה תוכיא תא רפשל לוכי בוט לופיט
.בצמב תפסונ תורדרדה עונמלו
וז הבוגתל וביגה
 
 
6/8/07 22:11
הלאינד :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
יתדרי ינא,(ץראה לכב שי)באלקהטאיד לש הכימת תוצובקל ינפת
לע רומשל החילצמ ינאש בוט יכהו םעפ ףא יתלבס אל,וליק 30
החלצהב.םינש 10 טעמכ ןיקת לקשמ
הלאינדל וביגה
 
4/8/05 23:28
יוסח :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
ןוכיסב םירענו תורענ םע תדבוע ינא , ךל דובכה לכ םיהדמ רופיס
ינא תורענה םע ילש האבה השיגפל הזה רופיסה תא חקא ינאו .
בותכל יקיספת לאו ךל הדותו רסמה תא דואמ הפי ריבעמ הזש תבשוח
הלועמ טושפ הז
יוסחל וביגה
 
21/8/05 15:57
ינא הנמש ינא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
[=דואמ הפי ..ףוסב תינפתל יתיפיצ אל ..יטנתוא דואמ
ינא הנמש ינאל וביגה
 
2/9/05 0:03
:תאמ
םולב היבצל הבוגתב
השק הלחמל רתוי הלודג תוסחייתהל םוקמ שי -בוצע שממ ,בוצע
...ירשב לע יתיווח תישיא ינא...הליכא תוערפהל ללכבו,וז
וז הבוגתל וביגה
 
5/9/05 17:46
הזיאול :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
..ךלש רופיסה תא יתבהא שממ ינא...תרצויל תבתוכ ינא ןורקעב בוט
תוערפה לש עטקה לכ חיכש רתוי הזש ליגב ייד ינא דחוימב
דחא הז..תמאבו...ןמז הברה ינפל יתארק ךלש רופיסה תא..הליכא
.יתבהא םגו יתארקש םיבוט רתויה םירבדה
תעדל יתיצרו..עונלוק תדמול ינאו ןוכית תדימלת ינא ..בצמ לכב
דאמ הז..רצק טרס הזמ תושעל ידכב ךממ רושיא לבקל לכוא ינא םא
[=רדסב םג הז אל דיגהלו..הבוגת לבקל חמשי ינא יל בושח
הזיאולל וביגה
 
 
6/9/05 1:39
םולב היבצ :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
.ידי לע הבתכנ הריציהש ינייצת דוע לכ ,טלחהב


!החלצהב
םולב היבצל וביגה
 
 
27/8/06 23:36
דקש :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
ינא ינאשכ .אשונה תא תולעהל בושח דואמ הז .דובכה לכ ,הזיאול
תויהל בינגמ הזש ובשח ילש תורבח הברה ןוכית ליגב יתייה
ןוכיסה תאו ךורכש באכה לכ תא תוארהל בושח שממ הזו תיסקרונא
!!החלצהב .בלב םהל תעגל יחילצתש יאוולה .יארונה
דקשל וביגה
 
6/9/05 12:43
ינא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
םולש
תימלוב ינא ,רתאל תסנכנ ינאש הנושאר םעפ תאז
.שחרתי ראותש המש ששחהמ "ןימשמ" ןוזמ יתרידל יתסנכה אל םלועמ
.תוקריהו יתלכאש לקה םחלה תא האיקמ יתייה טושפ ינא
תדרל קיספה ףוגהש םושמ לקשמ תתב אל לבא הזר דואמ יתייה
.תויופלעתהל יתעגה ןכ לבא (ינממ םכח רתוי ףוגהש הארנכ)לקשמב
.ותיא ההדזמש ימ לכל החלצהב היהישו קתרמ רופיס
הבהא ןומהב
ינא
ינאל וביגה
 
16/9/05 9:00
חי :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
טעמכ ינא םיהולא .קיחצמ אל הז.ףוחד ךמצעב לפטל תבייח תא.הלאמא
הכוב
חיל וביגה
 
 
16/9/05 10:33
טי :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
.ןושאר ףוגב רופיס םתס הז .הילע אל אוה רופיסה
טיל וביגה
 
1/10/05 20:24
- :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
++++הפי רופיס


..בוטש המ הזו ונממ םיקלחל תורבחתמ תונב ןומהש ......אוה עטקה
......הזה רופיסב דבל אל תא


.לקשמב תדרל הכירצ ףוחד ינאש יתבשחו 45 יתלקש םעפ ינא םג
. לכש תצק םילבקמ ,רבוע הז לבא


!האירב יהת
-ל וביגה
 
 
1/10/05 23:49
וכיספ ןקירמא :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
ייהת הל תבתוכ תא ...הילע בתכנ אל הזה רופיסה ...הקיחצמ
(-: דבל אל תאו האירב
וכיספ ןקירמאל וביגה
 
21/1/06 14:22
...ינפטס :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
...בוצעו הפי רופיס
...הזה בצמל עיגהל אל הסנמ
...ינפטסל וביגה
 
24/1/06 13:58
התוולש :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
תולגתסה לש םייעובש ,םיינש וא םשרמ ,רטאיכיספ םע הנטק השיגפ
ונהתו וסנ .םיפי רתוי וארי םייחהו ,םירודכל
התוולשל וביגה
 
24/1/06 16:10
יטיווט :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.תונמש בבחמ אוה ,ולש תובוגתה יפל .יונפ ןיידע אוהש יאדול בורק
יטיווטל וביגה
 
4/2/06 18:51
--- :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
... לוכאל קיספהל הלוכי אל םימעפל םג ינא


.. 54 תלקושו 67 רטמ 15 תב ינא
... הז תא רמוא אל דחאפאש תורמל .. האלמ ינאש תבשוח ינא
ילש תורבחה] ינממ וקחרתי םלוכש תבשוח ינא לבא תוזרל הצור ינא
[...םירוהה רבחה


? ולק המכ תוזרל תדחוימ הטאיד םכל שי
---ל וביגה
 
 
27/8/06 23:40
דקש :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
בוט דימת לבא .ןוכנה לקשמב קוידב תא .תוזרל הכירצ אל תא
תוליעפ ילוא .הרזגה לע רומשלו 'וכו תוגוע םיפיטחמ ענמהל
.ךמצע םע בוט ישיגרת לודגב לבא .ףוגה תא ךל בצעת תיביטרופס
דקשל וביגה
 
7/2/06 11:44
רליג לטימ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
!!דובכה לכ
..םייחל היצרופורפ תצק
רליג לטימל וביגה
 
7/2/06 22:15
:תאמ
םולב היבצל הבוגתב
בורש ומכ תרומרמצ יב הרבעו הבתכה תא יתארק , תורקי תונב
תארוק ינא הזוברנ היסרקרונאב הלוח ינאש םינש 4ה ךשמב םימעפה
תרומרמצ יב תרבועו , תובתכו םירופיס םירמאמ ןומה
ןיאש הזה יארונה ךובמל יתסנכינש עגר לוכ לע תרעטצימ ינא
,הרזח ךרד הל ןיאש הלחמ איה הלחמה , האיצי ךרד ונמימ
הז בושחש המ לוכ םכמצע לע ורמשית םייחה תא ויחית , תונב
םע בוט ושיגרת , םירבדה ראש םיאב תואירבה ירחא קרו תואירבה
, ולבת םייח ושעת לוכהמ ונהת םכמצע
ןכלש ינוציחה הארמה יבגל רערעל ושימל ומרגית לא םלועל
תואריל ילב הז תא תרמוא ינאו תויפייפי ןכלוכ לבא ןןןןכלוכ יכ
תורבדמ ןתאש ךיא יפל קר ןכתוא
תאזה תיארונה הלחמה תא הווש אל רבד םוש
ךרד םהמ ןיא , תושק דואמ הליכא תוערפה ולא היסקרונאו הימילוב
האיצי
לבח טושפ הז , תונב הזל וסנכית לא
םייחה לוכ תא יל הסרה היסקרונאה
רשואה תא , םייחה תא םירבחה החפשימה תא לוכה תא תסרוה איה
המצע ינפיב סרה איה הלחמה .ץ.
!! ... תונב ןכמצע לע ורמש זא
!!!!!.. םייחב תואנהה תחא הז לכוא


!!! ןןןכמצע לע ורמש
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/2/06 12:27
ןרק :תאמ
םילחהל הסנמ תיסקרונאל הבוגתב
תוקישנו הבהא הברה םע החלצהב
ןרקל וביגה
 
8/2/06 0:08
הקשירמ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.שגרמ ארונ רופיס הז
ןיינעה לע בוש יבשחת ילוא לבא ,םולכ םש ךל תונשל הצור אל ינא
הז ,הזר םצעב איה יביטקייבוא ןפואבש ונל הלגמ איה .םויסה לש
יכ ,הרעה םתס תאז ,בוש .םרות הזש חוטב אל לבא ירמגל לכה הנשמ
לש גוס הזיא לש ןיינעל םיעיגמ ונחנאו וילאמ ןבומל תצק ףפוה הז
..ארוקל הזה םוקמה תא ריאשהל םג תלוכי ילוא .הל שי הליכא תייעב
הקשירמל וביגה
 
14/2/06 12:25
ןרק :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
הז םוי לכו תודיל יתש יירחא ינא דואמ התוא הניבמ ינאש תמאה
אוה ילש ההבוגהו וליק 60 תלקוש ינא ילש ףוגה םע תוחוכ קבאמ
טויס הז םוי לכ תקבאנ ינא 168
ןרקל וביגה
 
26/2/06 14:39
&&Lkisha :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.ךתיא ההדזמ ינאש רמול הלוכי קר ינא..ממא
..הזר שממ ינאש תורמל,האלמכ ימצע תא האור דימת ינא םג
ינאשכ לבא,לקשמ תתב םגי נאו תיסקרונא יל תוארוק ילש תורבחה לכ
.האלמ יהשימ האור ינא,הארמב תלכתסמ


!הזה ןורשכה תא חתפל ךל הצילממ יתייהו הפי שממ שממ תבתוכ תא


..הפ ילש ליימיאה...והשמ וא רבדל הצור תא םא
&Lkisha&ל וביגה
 
16/4/06 22:11
אל וליפא-תחא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
הבוגת לכב תרכזומ היעבהש תבשוח ינא ?היעב ךל שיש תעדוי תא
תאש ןוויכמ לופיטל תכלל םוחב תמאב ךל העיצמ ינא ןכלו הבוגתו
לכ) תאז השוע תאש םעפ לש ךמצע תא תאנוש תאשו ךל השק הזש תעדוי
.(ל"נה ןייוצש המ
!תושעל ןוכנ אל רבד הזו בושחל,שיגרהל םוקמב תלכוא תא
השק ארונ הלחמ תאז יכ ךלש ףוגה יכרצל הבושק תויהל יסנת
!רחואמ אל דוע-לופיטל תכלל יליחתת תמאבו םלוכ לע ןיז ימישת זא
םולכ םיניבמ אל םה-הימלובו היסקרונא לע הזה טישת יבזע-ב.נ
אל וליפא-תחאל וביגה
 
 
17/4/06 1:11
ילטיבא :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
הז ???המצע לע תבתוכ אל איהש ריהבהל הכירצ איה םימעפ המכ
!!!רופיס
ילטיבאל וביגה
 
27/4/06 18:27
לעי :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
וא ןיקת קוידב לקשמה םאה אלו , הנחבאה לע בירל אל העיצמ ינא
הרוחב .הזה בוצעה רואתב הלש הקוצמה תא ןיבהל רשפא ילוא , אל
.םיטעמ ךכ לכ הלש רשואה יעגרש הקוצמב הריעצ
לעיל וביגה
 
13/5/06 3:39
ןיעמ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
לש רבע םע .הימלובל היסקרונא ןיבש לדבהה לע ןומה ןאכ ובתכ
הלוכי ינא ,(רתוי הכומנ םג ינא לבא .תוחפ יתלקש) היסקרונא
לקשמ הזל שיו - ןיבו תראיתש המ ןיב תוענ ןכא תושוחתהש ףיסוהל
.תטלחומ תויביסאפ - דאמ בושח
אל עדויו ריכמ וניאש ימו ,ןלקשמ לע תורמוש בורל תוימלוב ,ןכא
.םיקחרמל תקעוז היסקרונאהש דועב ,הלחמה לע עדיי
תוביגמה תחאל הבוגתב ,ןיקת וניא ג"ק 43 לש לקשמ ,הרקמ לכבו
.הלעמלמ
ןוויכ יתדרחנ ,ךייתודוא יתארק םרטב ,הליחתב .ןייוצמ בותכ
.אלש בוט המכ .יתימא לכהש יתבשחש
ןיעמל וביגה
 
13/6/06 23:02
ןיילק לכימ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
!היבצ
.ןיילק לחר לש תבה ,ןיילק לכימ תאז
.דחאכ יתררמטצהו יתשגרתה ךתבתכ תא יתארק
.העיתפמו תיניצ,ךלש הביתכה תא יתבהא
.ןיילק לכימ
ןיילק לכימל וביגה
 
16/6/06 18:43
יפא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
תוהדזהל יתחלצה ,שגרמו םיהדמ רופעס
,היינשה יתיב תא יתדלי םישדוח השימח ינפל
!!!הטאיד ירחא 57 תלקושו (155) הכומנ ינא
תרחא הרירב ןיאו ,עמשוממ אל טושפ ףוגהש בצמל םיעיגמ םימעפלו
....וב םחליהל םיבייח
יפאל וביגה
 
2/8/06 11:58
לארוא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
! ךל תעבשנ הנמשמ איהש החוטב יתייה יאוו
= דיחפמ ,דיחפמ
לארואל וביגה
 
27/8/06 18:59
RealFat :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
,לקשמה לע ףוסב ינאשכש היעבה ,וירניס ותוא תא תרבוע יתייה ינא
.וליק 80 תלקוש ינא
וחילצה לבא ,איקהל ןהל חילצה תמאבש ולאב האנקמ יתייה םעפ
..יתחלצה אל ןכלו (םיינישהו רעישה דוביא רקיעב) יתוא דיחפהל
,ןזאתהל יתחלצהו ינאש ימ םע םילשהל יתדמל ,32 תב םויה ינא
תונהל תלדתשמו ילש ףוגה תא הניבמ לבא ,םימעפל תללוז ןיידע
.םייחהמ
..דדועמ והשכיר הזש הווקמ ינא .הככ ימצע תא יתלביק
!!הבהאו רוא ,תואירב
RealFatל וביגה
 
 
27/8/06 23:47
ידדועתת :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
הביבסהש הווקמ ינאו תאש ומכ ךמצע תא תבהוא תאש בושחו בוט הז
תאש ןימאהל יקיספת לא לבא רבד ותוא תרדשמו הז תא תטלוק ךלש
!!תונתשהל יתחלצהו האלמ יתיה םינש ינא !!!תוזרל תלגוסמ
ףוגה הז לכה ירחא .הצרנ קר םא םירה זיזהל םילגוסמ ונחנא
לקשמב אל םג תא לבא .ונלש איה וילע תוירחאה .דבלב ונלש
תא ךל שיש חוטב ,רמאל תבייח ינא ךתוא ריכהל ילב ,ירטסיה
.שי דחא לכל .חוכה
ידדועתתל וביגה
 
28/8/06 7:20
תיקרי :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
לע הליכתכלמ בתכנ רופיסה כ"הס תונב תמאב ונ "הפי רופיס שממ"
הצור התיה תמאב איה ....יכ הנתשה לכה ףוסה תארקלו הנמש השא
ךכ םייתסי רופיסהש
תיקריל וביגה
 
 
28/8/06 10:44
תליג :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
?הפי רופיס ןיידע אוהש הדבועה תא רתוס הז המב
תליגל וביגה
 
28/8/06 10:43
תליג :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.ישיא רופיס אל הז ,הפ הנייצ איהש ומכ .יניצ רופיס הז יתעדל
ימצעה ןוחטיבה תדרל לוכי יהשימל םא .טסיווט םע יניצ רופיס הז
היעב וז ,הנמש איהש תבשוח רופיסבש הרוחבהש תבשוח איה יכ הלש
.הלצא
הרוחבה .תבתוכהו רופיסבש הרוחבה :תויומד יתש הפ שי יתעדל
םצעב תבתוכה לבא ,הזה לקשמב םג הנמש איהש הנימאמ רופיסבש
,הנמש הניא הזה לקשמב יהשימש תעדוי תבתוכה .הילע 'תגלגלמ'
תלקושש יהשימב רמגי אוהש םיווקמ םלוכ .רופיסה לש טסיווטה והזו
.הצפקה וז ,הרוק אל הזשכו וליק 100
תליגל וביגה
 
28/8/06 16:19
הפי :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
אל הז ,הימילובמ תוזרל דואמ השק .טעמ ךכ לכ יתלקש אל םלועמ
לבא ,הדימ התואב רכממ .ירמגל רחא והשמ הז .היסקרונא ומכ ליעי
,ץרענו בגשנ תוחפ הברה .הזרמ תוחפ הברה רקיעבו ,תוחפ ןכוסמ
וזה תילילה החיגה תא ,הז תא יתישע אלש ןמש המכ רבכ .ןבומכ
.תעגעגתמ ינא םימעפל .הנש תוחפל .הייצוציפל
הפיל וביגה
 
8/9/06 20:33
:תאמ
םולב היבצל הבוגתב
!םויסת יתבהא....רמאמ הלחא
וז הבוגתל וביגה
 
13/9/06 9:28
תימלוש :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
הימלובה תלחמבש השקה השוחתה תא יל ריבעהל חילצהש שגרמ רופיס
.היבצ הדות ,הלחמה םע םידדומתמש םישנאל היטפמא ילצא רציו
תימלושל וביגה
 
27/9/06 15:24
ןוטפס הנולא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
80-ל יתילעו ג"ק 45 ,הזר יתייה ינא ,םישנ הברהל המוד הזש המכ
ג"ק
,יתרכמתהו תרכזהש םימעטמה לכ תא יתיליג םיאושינה ירחא
תדרל הכירצ ינאו יתמזגה תמאבש יתשגרה ,םישוריגה ירחא תעכ ךא
.וליק הרשע ,הנורחאה הנשה ךשמב יתיזרו ,הרזחב
קיספהלו סנאצ תחקל יאדכ ,יתימא רופיסהו הדימב
.ןיטולחל קותמלו םיקתממל הוואתה תא
.דמחנ דואמ רופיסה
ןוטפס הנולאל וביגה
 
2/10/06 10:54
ןמלס לכימ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
,יתאצמ אלו תימצע הבהא לע רבדיש והשמ תובוגתה לכב יתשפיח
וניאש יפויה לאדיא ירחא ףודרל קיפסמ !!!!וררועתה !!!!תונב
ץוחו עבצ תוילשאו שוטיר לכה ,תוינמגודה לצא אל וליפא ,םייק
הרטמ ואצמ !!!תורשואמ חרכהב אל ןה ךכ תוארנ ןה םא םג הזמ
לוכהמ לוכאל ,ןוזיא אוה רשואל חתפמה עגר לכמ ונהת ,םייחב
ןפואב לבא םיקתממ ,תוגוע קשחתמ םא קנא'גמ תונהל ,ןזואמ ןפואב
בושו ,הדאיפמילוא יאיש רובשל ליבשב אל לבא טרופס תושעל .ןזואמ
ןכתא קדובש רוחאמ והשמ שיש שיגרהל אלו םייחהמ תונהל רקיעה
!!!ךרדה לכ ךרואל
ןמלס לכימל וביגה
 
12/10/06 13:50
ןימסי :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
,םולש היבצ
דוע שי .יתוא םג העיתפה ףוסב תינפתה .תשגרמ דאמ ךתביתכ
?תבתכש םירופיס
ןימסיל וביגה
 
17/10/06 21:11
םות :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
...םירבד םכסנ ואוב תונב
לע תודמועש םיילגר 2 ונל שי יכ ?המל .תופי ונלוכש הזב ליחתנ
תושגרה תא אטבל לוכיש הפ ,םלוע תואורש םייניע 2 ,עקרקה
םירבדה תא וחקת לא .תויחל ,םושנל תלוכיהו תונוצרהו תושוחתה
םירבדהמ דחא ףא ולו םהל ןיאש םישנא שי -וילאמ ןבומכ ולאה
ןתא םא .הז תא ולצנ ,תומלשו תואירב םתאש הדות ודיגת .הלאה
ונתנ .ןכמצע תא ובהאת ?תשפוטמ הלחמ תאזכל סנכהל המל ,תואירב
אל ןאכ הבוגת ףאש ךיא םיהדמ .הבוט תויופכ ויהת לא םייח ןכל
םע תודדומתהו תימצע הדהא לש תאזה הבושח ךכ לכה הדבועל הסחייתה
ןמש תויהל תומדוקב תואמב ,וניבת .ולאכש םייגולוכיספ םיישק
לש ןיינע לכה הז .רתויב תופיה ויה תואלמה םישנהו דנרט היה
המ טופשל תוכירצ ןתא .ןכמצע לע םולכ דיגהל ךירצ אל הזו םידנרט
איה -הילע ולכתסת .לולסמה לע תכלוהש תינמגודה אל ,אל המו הפי
לכ ובהאת ?הייח תא שיחממ הלש ףוגה ?המל ?רתוי תרשואמ ןכל תארנ
הארמב ולכתסת .ןכלש ףוגב רוע תסיפ לכו המימחפ לש ,ףוגב ןמוש
הז פאו ,םייתפשב הז םא ,םייניעב הז םא -תופי ןתאש בל ומישו
יבוע/לדוגב תולת םוש אלל םיישונאה םירביאה לש אלפומה בולישה
.םכלש םהש הדבועה אלא .םהלש
וא יתוא וניבהש תונב שיש הווקמ ,הדוקנ ןאכ ריהבהל הסנמ ינא
.יתבתכש הממ והשמ ודמל
!תומיהדמ ןכלוכ ןתא
(: בוט םוי
םותל וביגה
 
14/1/07 19:45
םייק :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
ררררררררררררררררררררררררררזומ
!? . הנמש איהש , הל הרמא הלש אמיא
דחפא םייחב ינומכ הנמש םאש תרמוא ילש אמיא בותכ רופיסב וארית
... רורב אל והשמ ןאכ שי ןתחתי אל
תלוכמל הלילב 2-ב הדרי איה םא היסקרונאב הלוח איה ךךךךיאו
םיקתממ התנקו
? הלילב 2-ב חותפש קסויק שיש רמא ימו
ידמל תוווושפיט
םייקל וביגה
 
 
14/1/07 21:20
תירינ :תאמ
.. ףוחדל הבוגתב
.לודג היהתשכ רמאמה תא בוש ארקת ,12 ןב דלי וא ,הצאקאפ
(תועש 24 חותפש קסויק שי ילש תיבל תחתמ ,בגאו)
תירינל וביגה
 
21/2/07 14:16
(יודב םש) הדנילב :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
....?????הנמש המצעל תארוק איהו וליק 43 ....ה'לאמא
???הנמש איהו וליק 45מ רתוי תלקוש ינא
...הנכסמ
(יודב םש) הדנילבל וביגה
 
23/2/07 11:48
ריפס :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
...םמהמ רופיס יאוו
...רושק יכה אל רופיס םג יל שי
הנמש שממ ינאש ןןומה הזש 56 תלקוש ינאו 16 תב ינא
...תיסקרונא איה ולאיכ ההזר הזמ ילש הרבחו
איה המכ יתיאר הלצא יתנשיש שפוחב...אל איהש יל הרמא איה דימתו
היהא ינא רחממ תרמוא ןמזה לכ ינא לוכאל יתיצר אל ינאו...תנחוט
...הטאידב
אלו הציפ שגמ יצח הלכא איה האיקה אלו הנימשה אל איה רציק לבא
...עובש הלצא יתנשי ינאו האיקה
..יל הארנ..41..42 תלקוש איה !?תויהל לוכי הז ךיא
ריפסל וביגה
 
26/2/07 18:26
יהשימ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
...םולש
םע םתופופיהל תבשחנ ינאש תעדוי ינא) יצחו 54 תלקוש עגרכ ינא
( ]: הזה קופדה לקשמה
אל ינא םאו הברה יד תדרל יל שיש קר 43 לוקשל הצור שממ ינאו
יתאצי 'ה ךורבו הזה בצמב יתייה רבכו תיסקרונא היהי ינא לכאי
רתויב השקה הפוקתה וז...65 רטמ יתייהו וליק 39 יתלקש...הזמ
/:םיענ אל דואמ לבא דואמ הז יל ינימאתו יל התייהש
...תולעל קר הלוכי תא יל ינימאת 43מ תדרל המ ךל ןיא
[:תמלשומ יארת תא ןיידעו
<3 'צואב ייתרזעש הווקמ
יהשימל וביגה
 
26/2/07 20:12
עגרל תחרוא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
איהש תמטמוטמ וא הזר וא תילמרונ איהש תבתוכל ריבסהל תוסנמו
יל ובישקת זאו "ונלש רישה" תא ובכת םדוק -לקשמב תדרל הצור
-הלימה שוריפ תא הניבה אלש ימלו !יביטקיפ אוה הזה רופיסה :בוט
הלימ דוע) הידוראפ אוה ללכבו תמאב הרק אלו ןוכנ אל אוה
.תורפכ ,ןכילע (?הכורא
עגרל תחרואל וביגה
 
9/3/07 23:51
:תאמ
םולב היבצל הבוגתב
ףוסבו ךתיא תוהדזהל תיתימא הבוד לכל תמרוגש תמטמוטמ תכיתח תא
ונלוכל םורגל הצורש תחא תיסוכ דוע ונ 43 תלקוש תאש תרמוא
תונמש ת-מ-א-ב ונחנא יכ עורג שיגרהל
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/3/07 16:24
:תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
תיסקרונא לכשו !? תתיסקרונא איהש הניבמ אל תא : תתרגפמ הזיא
תואיצמב איהשכ ! הבד לש טבמ תדוקנמ המצע לע תלכתסמ
..תתיסקרונא
אלש תיסקרונא הדלי איה לבא ..אנקל תונמשל םורגל הסנמ אל איה
! הננמש איהש תבשוח איהו םםולכ תלקוש
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/3/07 18:55
המיס :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
.סולפ םישולש תב השיא לע רבדמ רופיסה ,ןכיתש תורגפמ הזיא
המיסל וביגה
 
8/4/07 11:09
:תאמ
םולב היבצל הבוגתב
..בוצע ךכ לכ הז
=/
וז הבוגתל וביגה
 
9/4/07 23:50
תתתתתב ינא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
): בווווווווצע הזיא
): הננמש ינא םג יכ ןמושה לש ןיינעה םע יתהדזה דוע ינאו
): ווווליק 91 תלקושו 16 ןב
תתתתתב ינאל וביגה
 
31/5/07 15:25
:תאמ
םולב היבצל הבוגתב
ייתימא אל הזש הווקמ ..הההנאב
וז הבוגתל וביגה
 
2/8/07 2:59
לארשי לעי :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
אלפנ
לארשי לעיל וביגה
 
6/8/07 20:59
תרפא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
יתכשמהו קומע יתמשנ ...וארוקל קיספהל יתחלצה אל ,ףחוס רופיס
בצמל תמאב ןאכ סחייתה אל דחא ףא .םיארוקה לש םהיתובוגתל
.ישגרה
הליכא .רתויב םייתועמשמ םיכסח לע הצפמה תיתייפכ הליכא יהוז
ןאכ שי .תוימיטניאמ דחפל ,הבריקל ,הבהאל יוציפ איה תיתייפכ
.תויקשה תחיתפ םע רתפת אלש תדקוממ תימצע האנש ,ןברוק לש בצמ
תרושקת חתפל תנמ לע בלב רשא םייתימאה םירגוסה תא חותפל שי
.החלצהב .תיתימאו תיסיסב
תרפאל וביגה
 
2/9/07 1:35
האל :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.ןיטולחל ילאנבו םטמוטמ
.ןורשכ תפיט םוש
האלל וביגה
 
13/12/07 17:16
הקילזמ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
לקשמב תויהל לארשי לכ לעו ילע יאוולה הההנמש אל שממ תא קקקתומ
!!ךךלש
>??????????הנוזת-תת לש אוה ךלש לקשמהש תעדוי תא
םויה לוכ אלו הזב דקמתהל הכירצ תא הבהא אוצמל הצור תא םאו
...תואקההו לכואה לקשמה ביבס תויהל
!!!!!!!!!!!!!!!ףףףףוסב ךב עעגפי הז
!!!!אאל שממ תתא יכ הנמש תאש תאזה תתוועמה הבישחה םע יקיספת
!!!ההההז םע יקיספת...חחומב ייגולוכיספ ךלצא לוכה
??ןוכנ םםידלי איבהל םג והשיתמו ןתחתהל יצרת בבלש אוהש הזיאב
!! ךךישמהל יילכות אלו ללוכה וסרהי וולאה תוינסרהה תואקהה
לע תלכתסמש האירב הבישח תלעב המכח ייהת דדדיתעה לע יבשחת
דדדיתעה


ךמעל יסרהת אךלשו ךךל יתבתכש המל יבישקתש הווקמ דואמ דואמ
!!!!םםניחל םייחת


:קקקתומ יישפוח תתועדוה יחלש ההצור תא םא
viki36912@walla.com
הקילזמל וביגה
 
30/12/07 14:45
:תאמ
םולב היבצל הבוגתב
..בוצע
וז הבוגתל וביגה
 
20/1/08 5:09
הסילא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
אל שממ ינא תויעב יל שי םא וא תיסקרונא ינא םא תעדוי אל ינא
.... 49 תלקושו 1.75 ינאו יל הארנ רדסב תלכוא ינא הניבמ
הברה יל שי תלקוש הככ ינאש םייתנש רבכ... זז אל ילש לקשמה
ינא המ ןטב יבאכ יל שיו האיקמ אל ינא לבא ןורחאה ןמזב תוליחב
.....תא הזר הזיא והשמ ילכאת יל םירמוא...בוחרב....השוע
17 תב ינאו םינש 4 רבכ תנמגדמ ינא םגו
.....יל ורזעת השקבב
הסילאל וביגה
 
 
22/1/08 17:24
הסילא :תאמ
? תיסקרונא ינאל הבוגתב
?
הסילאל וביגה
 
 
25/11/08 3:42
תחרוא :תאמ
? תיסקרונא ינאל הבוגתב
תובשחמה אלא תאזכל תיטקרונא םיכפוהש הארמהו לקשמה אל הז
.הלש הארמהו הלקשמ יפלכ הלש םייתייפכה םיקוסיעהו
.ךמצע לע טופשל הלוכי תא הז פ"ע
ךל שיש ןמיס ,תוירולקמ,הליכאמ,לקשמב היילעמ תדחפמ תא םא
.לופיטב ךרוצ שיו הייעב
זא ךלקשמל סחייתהל ילבמ ךשפנ תוואכ תלכוא תאו ךומנ ךלקשמ םא
.ךפוג הנבמ טושפ הזו ןיקת לכה
החלצהב
תחרואל וביגה
 
24/4/08 23:11
):- :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.ןורגב קינחמ שממ הז .תוכבל רשפא טעמכש ,ךכ לכ ,בוצע ךכ לכ
.הפי .בטיה בותכ
)-:ל וביגה
 
21/6/08 13:41
רדה :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
הז סכיא בלב ךמצעל ידיגד םהינימל םיקתממ רמולכ האור תאשה מ לכ
קר הזר ינא םויכו הנמש יתייה ינא ךתשכמ תא יכפאת הככו ליעגמ
וז הטיש ללגיב
רדהל וביגה
 
1/9/08 3:00
:תאמ
םולב היבצל הבוגתב
הז ללגב תיבהמ יתאצי אל 12 ליגמ םלועב הנמש יכה ינא יל ונימאת
........19 תב ינא וישכעו
וז הבוגתל וביגה
 
8/12/08 19:58
הלקד :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
יהשימש דומח יל הארנ היה יכ הלחתהב יתקחצ .קזח טושפ ,ואוו
לקשמב ,ינא םג יכ יתסנכנ ,תיטסירומוה הרוצב הככ תבתוכ הנמש
ינאש סיב לכ םע הנימשמ ינאש השיגרמ המ עדוי ימ הובג אל תמאב
טושפ רשפא היהו יאוולה ,רופיסב ןורחאה טפשמל יתיפיצ אל .תחקול
???הזמ םירטפנ ךיא ,לקשמה ביבס הזה ץחלה לכל חינהל
הלקדל וביגה
 
11/12/08 22:56
לטיל :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
עמשנ אל"ו "םוטמט הזיא" :ומכ םירבד הפ ביגמש ימ לכ יייוא
םייחהמ ןיבמ אל "לקשמ תתמ תותמ אל תוימלוב"ו "יתימא
!!!!!!!!!!!ולש
!!!!!!!!!!הז תא םירמוא םישנא עומשל ןבצעמ כ"כ כ"כ כ"כ הז
תויסקרונא ומכ ק=ו=י=ד=ב לקשמ תתב תואתצמנ תוימלוב ןושאר רבד
.!!!תולכוא ןהש המ לכ תא תואיקמ ןה יכ
ארקנ אל יתניחבמ וב לזלזמש ימו !!!!יתימא רופיס הז ,ינש רבד
.!!!!!!!!תושיגר רסח רוצי :בוטה הרקמב וא .םדא-ןב
םישגרמה םירופיסה דחא הזו הזה רופיסה תא יתארק רבכ ,ישילש רבד
הלוחב והשימ הבש הרוצה תא ק=ו=י=ד=ב ףקשמש יתיארש םיררמצמהו
.!!ומצע תא האור א"הב
.לקשמ תתב אצמנ היה אוה םא םג ,ןמש םדא ןב רותב
תא הניבמ ינא המכ וליפא ריבסהל ךרד יל ןיא ....ארונ טושפ הז
הלש תוכלשהלו םידמימל םיעדומ אל םישנאש העפות תאז המכו הז
.!!!והשמ רבכ הז םע תושעל םיבייחשו


ףאל תחתמ םירוק םירקימ המכ גשומ לש ץמש םכל ןיא <---םישנא
!!!בל םימש אל םתאו םכלש
םיקוסע כ"כ ויהת לא !!!!םייניע וחתפת !!!רבכ וררועתת
.!!!!!!!!!םכמצעב
לטילל וביגה
 
 
8/3/08 8:47
Sleepy Strange :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב


.תמלשומ התיה הבוגתהו ,האירק ינמיס תצק דוע
Sleepy Strangeל וביגה
 
27/2/09 20:56
ילהי :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
הזר תאש םירמוא םלוכ םצעבו שיש הנמש יכה שיגרהל הז הסאב הזיא
....הנמש תיסקרונא = ??ללכיב םיניבמ םה המ,
ילהיל וביגה
 
15/3/09 18:18
ילימא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
60כ תלקוש ינאו םישימח רטמ ינא 12 תב קר ינא
,םולכ אל תוטאידב תדמוע אל !ףווחד הרזע הכירצ ינא , וליק
.הצור דואמ , קיסספהל הצור לבא קיספהל הלוכי אל
456621605 ויקיסיא
emili97@hotmail.com ר'גנסמ
?השקבב ,יל ורזעת
ילימאל וביגה
 
 
31/7/09 19:22
liron :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
תא ישעת לא םירוחב ללגב קר תוזרהל הצור תא םא יארית ילימא
תמאב ךתוא בהאוי ךתוא בהאוי תמאבש רוחבש ללגב הז
lironל וביגה
 
8/5/09 21:24
הפיה ליג :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
... יאאאאו
, בוצע ךיא
בושחל רשפא ךיא הניבמ אל ינא סלכת לבא
הנננננממש תאש
לקמ ומכ תארנ תאו תצק כ'כ תלקווש תאש
יימוצ תוצורש הלאכ קר הלאו
.. תמאב
הפיה ליגל וביגה
 
27/6/09 20:25
+_+תינור :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
ידכ ךלש הבוגל סחיב !רתויב רומח הנוזת תתב תאצמנ תא ילש הדומח
49.8 לוקשל הכירצ תא ארקנש המ "ריבס" וא ןיקת לקשמב תויהל
!הנמש אל תא....!ךלש תאזה העובהמ יאצתש הווקמ תמאב ינא...
!קדצב אלש ךכ ךמצע תא האור טושפ תא
+_+תינורל וביגה
 
 
10/9/09 1:55
המרקמ :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
...המצע לע תבתוכ איהש יל הארנ אל
המרקמל וביגה
 
31/7/09 19:21
liron :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
הירעצ ינא הנמש ינא םג ךב שיבתי אל תמאב ךתוא באויש םדא ןב קר
ףוגה לוכ תא ינשת תא לבא השיגרמ תא המ הניבמ ניא זא הנמש לבא
ללגב ךתוא באוי וא תמאב ךתוא באוי רוחב םע רוחב ליבשיב קר ךלש
הנמש תאש ללגב אל תאש ימ
lironל וביגה
 
31/7/09 19:27
liron :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
המש ינאשו וליק 35 לקוש ינא 11 תב ינא הנמש יאש תבשוח ינא
ךכ ךוכ אל הז יל שיש םינמושה לוכ תא תואריל רשפא ןטב תצלוח
לכו ונריבדו ילש הרבחו ידי םא יתיא םישדוח המכ ינפיל לבא ףיכ
וא הברא אל ללכב הז רמא וא וליק שמחו 35 לקוש ינא ול יתרמא הז
ליבששב ילש ףוגה תא תונשל תנבכתימ אל ינא וליק 40 לקוש ללכב
םג םא יילא םילוח ול םירוחב לבא םירוחב לע הלוח ינא רוחב
אל ינא םינפה לע תורגב יעצפ יל שיש ללגב תינוקצח יל םיארוק
לוכימו ימצע ןוחתיב הל ןיאש ינומכ יהשימל דיגנו הז תא תלבוס
תויהל הצור ינאש דיגי אל ינא הכוב ינא יל םירמואש ןטק רבד
[= הזר רתוי תרחא יתיאו יולא ץמאב לבא תרחא
lironל וביגה
 
 
10/9/09 1:49
המרקמ :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
ןהש תואיגשב בותכלו הלאכ םירבד אורקל ןאכל תוסנכנ ללכב
?תונמש
המרקמל וביגה
 
13/10/09 13:28
ןאיל :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
תעמוש ינא תלכוא ינאשכ..ינאש קר בותכה םע ההדזמ כ"כ ינא
תלכוא אל תא ךיא":יילע תודירי אלמ..אמא תא קר אל םישנא ןוילימ
יל אב.."תוזרל ךל אב אל" "יתאז הנימשה ךיא"."הנמש תאו
אל..תימילוב תויהל החילצמ יתייהו לבא השק לבא..דדדדדדואמ
הפידעמ ינא!!!..יילע יאוולה..43 דוע תלקוש תא..איקהל החילצמ
ןמזה לכ הביבסהשכ תויחל רשפא יא..הנמש תויחל רשאמ הזר תומל
..ךיילע תדרוי
ןאילל וביגה
 
28/11/09 21:36
יינרומ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
תאזה הדליה לע תמחרמ ינא לבא שממ ההפיו דואמ הזר ינא
הההננככססימ
יינרומל וביגה
 
 
29/12/09 20:01
הירורב :תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
םיהולא ,הפ שי תוצאקאפ המכ
הירורבל וביגה
 
 
15/10/12 14:08
:תאמ
ינא הנמש ינאל הבוגתב
תמטמוטמו החרפ ףיסוהל תכחש
וז הבוגתל וביגה
 
13/3/10 10:05
sapir :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
...בוצעו דיחפמ שממ יתזעדזיה טושפו יתארק ואוו
הלאש לואשיל ינוצרב
לואשיל ינוצרב 1.55 אוה הבוגהו 46 אוה ילש לקשימה 17 תב ינא
? BMI-ה יפל ןיקת הז םע
sapirל וביגה
 
12/4/10 0:06
העונ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
לבח קר הרמא איהש המ לכ םע ההדזמו רוכמל רשקב יתהגזה שממ ינא
יתלכויש יאוולהו ההומכ הזר יתייהש יאוולה ההומכ תלקוש אל ינאש
אוה ילש הבוגה הצור ןכ ינאו .... החילצמ אל טושפ ינא קר איקהל
!!! 47 לוקשל הצור ינאמג לללבח 60 - 62 ה ןיב תלקוש ינאו 1.70
העונל וביגה
 
12/5/10 23:51
ןומיס :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
יתבהא שממ
ןומיסל וביגה
 
23/5/10 20:21
:תאמ
םולב היבצל הבוגתב
(=הנוק ינא , רפס יאיצות
וז הבוגתל וביגה
 
2/12/10 4:56
aaa :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
40 אל הלקש איהש הזמ ץוח .הנוכנ הילע התיה הלימ לכ תחא יתרכה
...120 הזיא אלא וליק
aaaל וביגה
 
6/12/10 3:42
ילימ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
םיצור םלוכו םיזר םישנא קר ונל םיארמ היזיולטבש ללגב לכה
ועגתשה םישנא ,םהומכ םיזר םישנא תויהל
ילימל וביגה
 
11/10/11 1:58
הלאירבג :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
לקשמ תתב אל ינא .םינש רבכ םוי םוי השיגרמ ינא הככ ,ואוו
םהש השיגרמ ינאיכ םישנא םע ןיע רשק רוציל תבהוא אל ינא ...לבא
השיגרמ זאו הברה לוכאל אל תלדתשמ ...ילע םיקחוצו יתוא םיטפוש
האנש ,רופיס ותוא בושו םיימוי םוי םירבוע ...הטילשבו הפי
לוציפ יל שיש רבכ השיגרמ ינא .שממ םירוסיי ,הרוהטתימצע
ימצעל תארוק ,ימצע לע תקעוצ ןמז ותואבו תלכוא ינא ,תוישיא
ךיא !?םיהולא .השפיטו תכשומ אל ,הפי אל ,תיחלצוי אל ,הנמש
???הזה לגעמהמ םיאצוי
הלאירבגל וביגה
 
13/3/12 21:12
:תאמ
םולב היבצל הבוגתב
1.71 לש הבוגהו 93.5 תלקוש ינא
וז הבוגתל וביגה
 
12/10/12 15:17
ינור :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.הפ תבתכש המ םע ההדזמ ינא המכ גשומ ךל ןיא ואוו
!הנמש שממ ינאו 58 תלקוש ינאו 160 אוה ילש הבוגה ,15 תב ינא
תא הסינכמ רשי ינא הטאיד לע וא לקשמ לע ידיל םירבדמש םעפ לכ
דיל לוכאל אלש תלדתשמ ינא .םשמ תחרוב טושפ וא קזח המינפ ןטבה
אלו רקוב תוחורא תלכוא אל ינאש אצוי הז ללגבו ילש םירבח
...רשע
דבל םתוא תלכואו םיקתממו םידלוקוש אלמ הנוק ןמזה לכ ינא
תאנוש ינא הז ירחאו ,ימצע תא תוארל ךרטצא אל ינאש ידכ ,ךשוחב
.תלכסותמ ךכלכ השיגרמ ינאו ימצע תא
ילש םירוההו הנמש ינאש ללגב יילע םידרוי ןמזה לכ ילש םירבחה
תוטאיד המכ הנשמ אלו הפל והשמ הסינכמ ינאש םעפ לכ יילע םיקעוצ
!החילצמ אל טושפ ינא יתיסינ
הזו הנווכב איקהלו תועבצא ףוחדל יתיסינ םישדוח המכ ינפל זא
,םיהדמ רורחיש יתשגרה הז ירחא לבא תיארונ התייה השגרהה ,חילצה
ךשמב הז תא תושעל יתכשמה .ימצע תא יתרהט וליאכ שיגרה תמאב הז
.יתקספה טושפ זאו שדוח
םישיגרמ אל וליפא לבא וליק ינש תדרל יתחלצה יתישעש הטאיד ירחא
יל שיש םעפ לכ ,איקהל יתרזח םימי המכ ינפל לוכסית בורמ זא
תא ילש שארב תעמוש ינא רתוי הז תא תושעל הצור אל ינאש השגרה
תלכוא ינאש יילע קעוצ ילש אבא תאו הנמש ינאש תרמוא ילש אמא
יילע םיקחוצ ןמזה לכש ילש םירגפמה םירבחה תא וא ידמ רתוי
ינא םאש השגרה יל שי והשכיא לבא .הנמש ינאש יילע םידרויו
זאו 48 לקשמל עיגהל הצור קר ינא .בוט היהי ףוסב זא הככ ךישמא
ילש םירבחה ,יתוא ובהאי ילש םירוהה ,קיספא ינא ,רדסב היהי לכה
עירפמש דיחיה רבדהש תמאה ...הפי שיגרא הרכשא ינאו יתוא ולבקי
...הרקי הזש הצור אל שממ ינאו םיינישה תא יל סורהי הזש הז יל
ינורל וביגה
 
21/2/13 19:59
:תאמ
םולב היבצל הבוגתב
!!!ינממ תוחפ תלקוש איהו !!!37 תב איה !הנמש אל איה
וז הבוגתל וביגה
 
10/3/13 14:58
והיעשי רדה :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
!!וישכע תבתוכ ינאש המל בל ומישתש הווקמ ינא
האיקמ ינא המ םושמ לבא יתלכאש המ תא יתאקהו יתלכא לומתא ינא
רבכו ןורגל עבצא םימעפ המכ ףוחדל הכירצ ינא זאו קספנ הזו תצקק
!! לללכה איקהל יתחלצה אל םג ינא יל באוכ
.ה ב ד טושפ ינא 53 !!!!!!!!!!!!1 גניקאפ תלקוש ינא
..יתאקהש הנושאר םעפ התייה לומתא ,תושעל המ תעדוי אל ינא
????הההז תא םישוע ךיא
והיעשי רדהל וביגה
 
14/3/14 21:16
הגונ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
...ההדזמ
הגונל וביגה
 
18/4/14 1:22
הילק :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
..הנמש תאש יתבשח תמאב ךלש רואיתה יפל
.וליק 70 הזיא תלקוש תאש
.םולכ הז ,וליק 43 תלקוש תא !! יררועתת
דחא ףאל ינתת לא ,הככ קוידב תיסוכו הפי תאש ךל החיטבמ ינא
.ךיילע עיפשהל
;9829#& ךתוא תבהוא ינא
הילקל וביגה
 
4/5/14 17:57
ןואליג הרש :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
תורקי תונב
...םעפ םש יתייה .ןכיתושוחת תא הניבמ
הבהא ךרדו ןכמצע תא לבקלו בוהאל .תמאב היעבה תא רותפל וצרת םא
תיתייפכ הליכאו ,תישגר הליכא קיספהל
.ילא תונפל תונמזומ
"המיעט" שגפמ תמייקמ ינא 12.5.14-ה ינש םויב . ןואליג הרש
.ףוגה םע םולש תושוע םישנ -ךומכ ךפוגל תבהאו-הקיתוה ילש הנדסל
0522424022 םילקש 30 הסינכ .הנח-סדרפ 'ב 25 ףחש-הרש להואב
20.00-22.00
ןואליג הרשל וביגה
 
4/5/14 17:57
ןואליג הרש :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
תורקי תונב
...םעפ םש יתייה .ןכיתושוחת תא הניבמ
הבהא ךרדו ןכמצע תא לבקלו בוהאל .תמאב היעבה תא רותפל וצרת םא
תיתייפכ הליכאו ,תישגר הליכא קיספהל
.ילא תונפל תונמזומ
"המיעט" שגפמ תמייקמ ינא 12.5.14-ה ינש םויב . ןואליג הרש
.ףוגה םע םולש תושוע םישנ -ךומכ ךפוגל תבהאו-הקיתוה ילש הנדסל
0522424022 םילקש 30 הסינכ .הנח-סדרפ 'ב 25 ףחש-הרש להואב
20.00-22.00
ןואליג הרשל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא