םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוברת~ישאר    
   

םידקש תויגוע
ןרא הבוט

 


םיכרצמ
הפונמ ,ליגר חמק תוסוכ 2
חלמ טרוק
הררמד ,םוח רכוס סוכ יצח
הכר הנירגרמ וא האמח םרג 200
לינו רכוס תוסיפח 2


קד םינוחט םידקש םרג 150
(הבוח אל) יולק םושמוש תופכ 1-2
ידנרב ףכ 1


:הנכהה
.תולעמ 180 ל רונתה תא םיממחמ
.הייפא ריינב החוטש תינבת םידפרמ
האמחה ,רכוסה ,חלמ ,חמקה תא הדובע תרעקל וא לברעמ תרעקל םיסינכמ
.תולק םיבברעמו ,לינוה רכוסו
.שימגו ךר קצב תלבקל דע לברעל םיכישממו םיכרצמה ראש תא םיפסומ
תופכ ןיב תולק םיחטשמו רודכל םילגלגמ ,קצבהמ תונטק תוסיפ םיעצוב
.םיידיה
,תוקד 15-17 כ 180 םוחב רונתב םיפואו תינבתב קצבה תוסיפ תא םיחינמ
.הבהזל דע
.רוגס ילכב םירמושו בטיה תויגועה תא םיננצמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
הבוורלי של הריאליטי
ףסוי-תיב לטיל

נערות קמדן
ןווא ןיי'ג

פרויקט 2y: חידון הריאליטי טראש
תכרעמ

ספיידרמן החדש
תכרעמ

אאוטסיידר ארט
תשק הלוש

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא