םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

זולב יבייב
דרא ןיראק


לש 'זולב יבייב' רוטה רזנוצ הנושארל
ףסומב עובש ידמ םסרפתמש ,דרא ןיראק
תועידי תיבמ 'םינרדומ םינמז' םישנה
רוטהש ובשח תכרעמב .תונורחא
ןכטופישל .יפרגונרופ


יתבשח - תואלמגב םיקיי הברהב תסלכואמ תינופצ הנוכשל יתרבע
םינכש תרובח ןיב היח ינאש רבתסמ .יתיעט ,המ לבא .הפ טקש יל היהיש
רישה" ,יקימ) ראתל רשפא יא טושפ הז ,אל .םיינשערו םייטוכיספ
םירזייל הילא םינווכמש םירזייחב תמחלנש לוממ תעגושמה תא שי .("ונלש
שוד הזיא הלצא השוע םעפ ידמו הלש הניגב ןכתשה םהמ והשימ ילטנרפאשו
,"הניגהמ אצ" תחרוצ איה הלילה לכו םויה לכ המל רבסה יל ןיא תרחא
תוחיכש תוחפ םינינפ םעפ ידמו "אצוי רישכמה" ,"ילש היטבמאהמ אצ"
.תרמוא ינא ,אלימ "?הילגנא תכלמל השפחתהש תאז הפיא ?איה הפיא" ןוגכ
םיהולא ,המל לבא ,הילא יתחתיפ היטפמיס וליפאו יתלגרתה רבכ הילא
הנוכשה לכ תא עומשל הכירצ ,סקסה לוטנ יבצמב ,ינא המל ,רומשי
םירמוגה לכש הזב תמחנתמ ינאש ןבומכ ?הז רייפ הז !?םיניידזמ
ילש תויתנוכשה תורמוגה לכו ,םהלש הרגשהמ חצר םיממעושמ םייתנוכשה
העש התואב ,עובשב םימעפ שולש קוידב - תויומכב תומזגרוא תופייזמ
.הרוצ התואבו
.ינא וז ,ףויז תוהזל עדוי והשימ םא ,יל ונימאת ?תעדוי ינא ךיא
,ךכ לכ םיעמוש אל ותוא .תיתחפשמהו (חמוצו יח לש רבח) םמודה תא שי
המינפ םירמוגש םירוחבהמ אוה קפס אלל לבא ,ינממ םיקוחר תיסחי םג םהו
,קור תעילב ומכ םומיסקמ תיארנ םהלש הרימגהש הלאכ שי .הצוחה םוקמב
יכ הטימב םתיא תויהל דיחפמ תצק .םינהנ שממ םהשכ ,הלש דנואסה םג הזו
ינא הזה םמודה לש הרקמב .האייחהל םיקוקזו םילוגס םיכפוה םימעפל םה
רתוי שי וליאכ םישיגרמ אליממ תיתחפשמה םע םיבכוששכ יכ ותוא הניבמ
.תינלוח הרוצב הלש אמאל הרושק הרוחבה ,ועמשת .הטימב םישנא ידמ
ןכסמו .הל באוכ .הארנכ קיתרנב שבוי ,הנכסמ "!!!אמא !אמא !אמא"
לוגלגב ער ער ער שיא היה והשימ ?תויצאיסוסאה לכמ ,אמא אקווד .רוחבה
?אה ,םדוק
.הרפוא רמזו .ינוליח ,ןצחומה ,הלש רבחהש תורמל ,היתדה תא שיו
תבשוח אל ינא ללכב .הטימב םימעורש םירבג תלבוס אל ינא ,תישיא
יכ תיכורככ חווצ אוה ילוא לבא .דוקרל אל םגו .רישל םיכירצ םירבגש
רמוכ םצעב ןייזמ אוהש עגרל חוכשל ליבשב ומצע תא שירחהל בייח אוה
ב"ע לכ תאו "!!!ינודא" תקעוצ איה םהב תודהי יעגר הל שי .יטסיטפב
רטפיהל החילצמ אל איה יכ הארנכ ,ביטימהו םוחרה לאה לש ויתומש
ןויז לכ ירחאש ההובג תוריבס .ארונו םויא אטח תאטוח איהש השוחתהמ
.ןווגל תלדתשמ איה - הרעש תא תזזוגו הרמ הכוב ,תחלקמב תבשוי איה
להובמ "!רומשי םיהולא" הז םימעפל ,הזכ יללכ "!!םיהולא" םימעפל
אוושל םיהולא םש תאישנב התוא המישאמ ינא ."!!!סזי'ג" טושפ הז בורלו
.תוירמ הווא שמחו ס'ירמ לייה םיעברא הל תקסופו
סעוכה .םיניוצמ תמאב ,והשמ םה .סעוכהו הזירכמה םה םילועמ יכה לבא
םידנואס םנוויכמ תעמוש ינא םעפ ידמש הדבועה דבלמ ,טקש יד רוחב אוה
אוהש ידכ ךות תולק הב ףילצמ אוהש בצמ טלחהב שי .םייפכ תואיחמ לש
המל ריבסהל לוכי הז ,תמאהו ,באוכ תמאב הז הבהא .הרוצה תא הל ןחוט
חונגל הל סאמנשכ םעפ לכ .תיביטרסא ךכ לכ תויהל ךרוצ השיגרמ איה
ףלקתהל ליחתמ הזוכע לעש רועה רומאכש וא ,ןושיל התמ איהש וא ,םתס
איה ןהב תוקעצ תרדס הליחתמ איה ,הקלח תנמ תומטאלהו תוטפאחה בורמ
.תרמוג איהש םלועה לכלו ול העידומ
"!!!ווווואגגג !וג !תרמוג !תרמוג ינא !תרמוג ינא" :הככ ךלוה הז
םיצוויכ יפייזת .דבל ןיבהל סנא'צ ול ינת ,הרוחב רומשי םיהולא
לבא ,תרמוג תא ילוא ,קבאר ,לזאזעל .SMS ול יחלשת ,והשמ וא םוטקרב
!!!תחחחחחרררראאאאאאמ ינא .תחראמ ינא .תחראמ ינא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
10/4/05 14:50
לש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!!!קנע
לשל וביגה
 
 
14/1/07 11:10
גומלא הירא :תאמ
זולב יבייבל הבוגתב
דע ,יתמהדנ ,ךלש ל"אודה תבותכ תא יתשפח ,בתכמה תביתכ רחאל
.תיביטקובורפ תא "הירופ" המכ
"הזיא המזגרוא הזיא"
דרא ןיראק תאמ
...לבא .יתינהנו רומוהב בתכנש ךרמאמ תא ןויעב יתארק
הקילדהו הבהלש ךרי תפישחש ,ונחכש ..המיהדמ יתוא ,תונריתמה
רבד הריאשמ הניאש תללוכה הפישחה רשאמ רתוי הברה ןוימדה תא
.ןוימדל
,תוסג םילמ ןיא ללכב ,יתעד תוינעל ,הסג הלמ הניא ,המזגרוא
םישענה םישעמםילמ שי .םיאתמה םוקמב אלו תוסגב ןהב םישמתשמ
."המזגרואל" רתוימ ךפונ תפסוה תא םג ..םיברב אלו הענצב
!תישיאה ךלש דחוימב
תא .דרא תרבג ךללגב אלא ,הז בתכמ בתוכ ינא חיתפה ללגב אל
..."המכח" ,םג ,תאש תבתוכ
םישנאה תמישר ךל ןתא ,ךמס ימ קדצב ילאשת .קפסב ינא
ימצעל השרמ ינא ךיא ,ךריכמ יניא ןה ,לבא .יתוא "וכימסה"ש
םכחש ומצע לע רמואה .א :ךיא ךל רמוא ."המכח" ךניאש עובקל
.הדוקנ םכח וניא אוה
וניא םג ,ךבצמ תא תחתינ תאש יפכ ובצמ תא חתנמה םדא .ב
.."םכח"
רתוי יתרבחב דמעמ םיקיזחמ םניא םירבג :תבתוכ תא .ג
םושמ אל .תינצחש אלא ,תא המכחש םושמ אל ,ךתעידיל .םייעובשמ
...קינעהל תעדוי ךניא תאש םושמ אלא ,"תוהובג" ךיתושירדש
רקבא וא תלוזה תא םישאאש ינפל יכ ,יתדמל "םירצק"ה ייח ימיב
...ותבוגתל יתמרג המבו ,ינא יתיגש המב ,ימצע ןחבא ,ותוגהנתה
,ךיתומולח ימישגתש ךל לחאמה


אל רבכ ורעצלו (תובא יקרפ) "תורובגל" קשונה ,גומלא הירא
.תורבגל
גומלא היראל וביגה
 
10/4/05 17:09
דכול :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.הבטימב דרא ןיראק
.החפשמה לכל ימוי ןותיעל םיאתמ ךכ לכ אל הז ילוא ...לבא
דכולל וביגה
 
10/4/05 18:31
יריש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םתוא םילגמש םירבדה דחא והז
םישערה תא,םירבועש ירחא קר
.םינכשה םישועש ולאה
דחא םיירהצ דחא יל יתיליג,יתדרחל, ינא
תללכושמ םיפות תכרעמ םינכשה דחאלש
.תוצרמנ ןמאתמ אוהו


??היוצמ רופיצ לש גוס איה "תיכורכ" םאהו


אטח הזש העידיה אל םאה ,ןטק והשמ דועו
?רתויב ביהלמל השעמה תא תכפוה
,היטבמאב תורעש תזזוג ןכא איהש יל הארנ
(:...השאר רעישמ אלו,הנכהכ לבא
ירישל וביגה
 
 
10/4/05 19:03
הלעמלמ הנכשה :תאמ
זולב יבייבל הבוגתב
.ירזעב היהי םיהולא


סקס הלחא ,ביבח דמחנ ,הטמל ןכשה םע יתאצי םינש רפסמ ינפל
.אל 'ותו םלועבש
תפייזמ תמדוקה תא יתעמש זא .ילשל תחתמ קוידב ולש הנישה רדח
תיחכונה תא .התיהש רעיש תבוהז הליצא תיבונסל האיכ תונינאב
תועשב ,ידמ תומדקומה רקובה תועשב םזגומ ףויזב תלבקמ ינא
ונרופ טרסמ בנגנ וליאכש רורב ףויז ....ידמ תורחואמה ברעה
הכוז ינא יראזיב חוניקכ ךכ רחא זא קיפסמ אל הז םאו -עורג
הסנמ התא ימ תא ייה) בוט הז המכ ולוכ בוחרל רשבמ ותוא עומשל
!בבבבבבבבוט!בוט(ענכשל
.ילש הרידה וז -רובעל הלוכי אל ינא אלו
הלעמלמ הנכשהל וביגה
 
 
12/4/05 0:30
:תאמ
זולב יבייבל הבוגתב
.
וז הבוגתל וביגה
 
 
11/10/06 2:22
הנכשהמ :תאמ
זולב יבייבל הבוגתב
.תונכש ונחנא םיפותה יפל
.דרא ןיראק לש הנכשה ינא תוחינגה יפל
הנכשהמל וביגה
 
10/4/05 18:49
הנינ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
?סקס לע רוט םסרפל לבא ,ןיזגמה רעש לע תוריעצ תורענ םיטישפמ
.הלילחו סח ?המ עדוי דשה וא תופייזמ וא ,תורמוגש םישנ לע דועו

אל םישוקשקב ןותיעה ידומע תא אלמל ךממ םיפצמ ,הרקי ןיראק
םירבגהש םייתנבו ,ןתחתהל תותמש םישולש תונב תוקוור לש םיקיזמ
לע תועיפומש 20 תונב לש תונומת ןתוא לע טקשב ןנואל וכישמי
.ילימנימ שובל םע רעשה
קדצה האלה
הנינל וביגה
 
 
10/4/05 19:47
דכול :תאמ
המשל תודסחתהל הבוגתב
.רזיילב לש רעשה לע 18 תב הצצפ לש הנומת ןיבהל לוכי דוע ינא
יתשגרהש ילב םאה ?השאל לש רעשה לע וזכ תחא השוע המ לבא
(:?תויבסלל ןתכפה
דכולל וביגה
 
 
4/5/05 19:28
תמסוק :תאמ
הרזומ העפות תמאבל הבוגתב
.עובשה תואריהל תותמ ונחנא ימ ומכ עדנש ידכ הז
תמסוקל וביגה
 
10/4/05 19:50
הירב :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!תועיבצ וזיא


תיביטקובורפ תזעונו תינשדח איה יכ ןותיעל ןיראק תא וחקל
ןטקה רוטה ידמימל ,ןיטקהל ,עברל התוא רזנצל םיסנמ לבא םמעטל
.םהלשש יתחפשמהו ןטקה ףסומב


ךלש תמאה םע ףוסה דע יכל .רפס רבכ יבתכתו יבשת ,ןיראק
הירבל וביגה
 
 
11/4/05 12:12
תינרפס :תאמ
תקדוצ ךכ לכ תא הנינל הבוגתב
הטע ירפ םירפס ינש םויה רבכ אוצמל לכות 'א תואה תחת ,המ שחנ
!!םוחב ץלמומ -ןיראק לש
םיהולא שי ,ןימאת אלו
תינרפסל וביגה
 
10/4/05 20:33
לכימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
דודר ,ינטשפ ,םמעשמ אוהש ללגב טושפ רזנוצ רמאמהש יל המדנ המל
לכב .נ.י.ז לעופב "זעונ"ה שומישה תורמל) עשעשמ שממ אלו
?(תורוצה
לכימ ל וביגה
 
 
12/4/05 20:58
הלופעמ הלוש :תאמ
זולב יבייבל הבוגתב
.תדלקמהמ
הלופעמ הלושל וביגה
 
 
16/5/05 22:42
ריש :תאמ
זולב יבייבל הבוגתב
.הלימ לכב תקדוצ
רישל וביגה
 
 
17/5/05 11:25
תירמיש :תאמ
זולב יבייבל הבוגתב
שמושמו סועל םג ילוא
תירמישל וביגה
 
 
25/7/05 14:09
ןרק :תאמ
זולב יבייבל הבוגתב
הפ 'ז-ה םע תאזה תוזעונ ודבספה !יליבד שממ .ירמגל תקדוצ
ןיראקש יתשגרה דימת -ינש דצמ .רבכ שגרמ אל שממ םש 'ז-הו
...םע האציש ללגב ילוא -הדימה לע רתי תכרעומ
!?אה
ןרקל וביגה
 
10/4/05 22:05
ינא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תחא המישנב יתארק .יפיכו עשעשמ ,םרוז
ךלש שדחה ןמורל הכחמ
ינאל וביגה
 
10/4/05 23:22
לוממ הנכשה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב


.קיחצהל הסנמ בוש איה -
."םוטקר" הלימה תא הבתכ איהש הזמ תיטוסבמ בוש איה -
"ןויז"ו "קיתרנ" הרמא בוש איה -


Yawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwn
,םירמוח רזחמל קיפסמ ,ןיראק .ם-מ-ע-ש-מ :םישקתמל ,תירבעב וא
.ךמצע תא הכיחגמו תיטתאפ םתס תא ,דחא ףא תעזעזמ אל רבכ תא
לוממ הנכשהל וביגה
 
 
10/4/05 23:24
ןיראק לש תחא רפסמ הצירעמ :תאמ
...וו-ה'זד יל שי ,עגרל הבוגתב
תויאנקה ותומיש
ןיראק לש תחא רפסמ הצירעמל וביגה
 
 
25/7/05 14:12
ןרק :תאמ
...וו-ה'זד יל שי ,עגרל הבוגתב
הזיאש ילב תיניינע תרוקיב חותמל רשפא יא רבכ ?הז המ
??תיאנק ךל ארקת תיטאנפ הצירעמ
והשיממ עומשל ףידע דימת תרוקיב -טקשב ךל ידגס יכל ,יממ
.ילנויצר
ןרקל וביגה
 
11/4/05 1:32
?המיתח רשפא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.ןורשכב תצצופמ ,ךדועו ,תייה
לוז יוקיחמ רתוי אל ןה רתיה לכ
?המיתח רשפאל וביגה
 
 
11/4/05 21:33
לוממ הנכשה :תאמ
זולב יבייבל הבוגתב


.רומרימ בורמ תצצופמ לבא
דע ןומילה תא הטחס ,ףוסה דע קיטסמה תא רבכ הסעל דרא ןיראק
תא םגו ולש לוזה יוקיחה תא םגו רנא'זה תא התצימ ,הפילקה
אל ןיידע איה ,ןורשיכב תצצופמ איה םא .ףוסה דע -ולש קבמאקה
.הסועלו הסואמ תצבשמ התוא לע תכרוד ןיידע .הז תא החיכוה
,שיערמ אל רבכ הז "םוטקר" דיגהל .תיקינדונ ,ימדקתת ,סאלאח
!ירגבתת
לוממ הנכשהל וביגה
 
11/4/05 10:14
הפאנכ ובא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הז ךירצש המ לכ .םתוא בתכ בשחמ וליאכ םיארנ הלאה םירוטה
זיימודנר השועש והשמו לקשב םיזעונ םיוטיב םירשע לש סייבאטד
.םתוא ץבשמו
הפאנכ ובאל וביגה
 
11/4/05 10:38
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.האנק לש זע חיר הבתכהמ הלוע
ודירטי םירחא לש םהיפויז ,ךמצעב והשימל ףייזל ילכותש עגרב ירה
.תוחפ ךתוא
דואמ לבא ,תויתריציה תא אכדמ תצק הז ילוא .תיבב תוסנל הווש
.עיגרמ
וז הבוגתל וביגה
 
11/4/05 13:10
רוטלטניו השמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םיאנוש שממ וא ,םיבהוא שממ וא דרא ןיראק תא
רוטלטניו השמל וביגה
 
 
11/4/05 17:58
םישלח לע םכח :תאמ
הז הככל הבוגתב
רוטליטנוה בבותסמ ןוויכ הזיאל יולת


.ב.נ
ריעה רבכעבו DJ ןיזגמב עובשה תומוסרפה תא םתיאר
....ונ
םישלח לע םכחל וביגה
 
 
12/4/05 0:16
התבה תינניח :תאמ
הז הככל הבוגתב
,חורה תא תרגס וישכעו
רמאל המ ןיא
.אלש הלאל תכייש ינא
התבה תינניחל וביגה
 
 
25/7/05 14:16
ןרק :תאמ
הז הככל הבוגתב
ינא ,התוא הריכמ אל ינא -הדגנ םולכ יל ןיא !ןוכנ אל הז
תישפיט הלש הביתכה תאז םע לבא ,הדמחנ הרוחב איהש החוטב
...יקקו יפיפ דיגהל בהלתמש שולש ןב דלי ומכ -ימעטל תבהלתמו
ןרקל וביגה
 
12/4/05 8:35
noe :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.םיטוב רתויו םיזעונ רתוי םירבד םידלי תינכות לכב םויה םיאור


יתש ,תגליע תירבע ,חלוק אל ,רופיס ילב .ער עטק םתס הז
.ידו ,לקשב תויומכחתה
.הבותכה תונותיעב תלבוקמה המרהמ גורחל רומאש והשמ אל


.הבטימב דרא ןירק :ותנחבאב דכול דדיחש ומכ וא
noeל וביגה
 
 
25/7/05 14:17
ןרק :תאמ
?היפרגונרופ וזל הבוגתב
דואמ ןוכנ
ןרקל וביגה
 
14/4/05 20:09
הפויפי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!הלודג תא ,ןירק
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!תתתתכככלללווווה ינא
הפויפיל וביגה
 
18/4/05 15:00
הינמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.תרדהנ תא ,ןיראק
םיתמ ויהש םילכסותמ תרובחמ רתוי אל םה הלעמל םיקינדונה לכ
.הנידמה לש ןותיעב יעובש רוטל
חכ רשיי
הינמל וביגה
 
1/5/05 15:52
יתור :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.יצחו הקד לש זובזב שממ .ם מ ע ש מ
יתורל וביגה
 
13/5/05 10:41
המוריע הכלמה :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םינהנש םינכשב םיסנכנ זא ,תקפוסמ יתלבו המוריע הכלמה טושפ
םיקפוסמו
המוריע הכלמהל וביגה
 
25/8/05 15:18
לכימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ףייזל ללכב המל - וזה הבתכל רשקב דיגהל דחא רבד קר יל שי
???תומזגרוא
לכימל וביגה
 
9/4/06 22:56
....תילרטינ יהשימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
וטילחהש ולא לכל זא .רדסב אל המ דיגהלו אובל לק יכה ירה
בותכל םה וסניש - המצע תא התצימו קיטסמה תא הסעל רבכ ןיראקש
המ ?בושו בוש הזה קיטסמה תא סועלל אל רשפא ךיא .ןונגסב והשמ
?הזה אשונב םכל ושדחיש םתיצר קוידב
םכלוכ המל הניבמ אל שממ ינאו הפ הנושאר םעפ ינא - רציקב
ףא ,וארקת לא - םכתא ןיינעמ אל הז םא - ולאה תויוטשב םיקסעתמ
.םכתא חירכה אל דחא
(: יתנהנ - ןפוא לכב ינא
....תילרטינ יהשימל וביגה
 
11/5/06 22:32
ןיעמ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
לכו ,היחמה בחרמ לע רוטה תא ןותיעב יתארק עובשה אקווד- ?תמאה
תכפהו - ילדב תאלימ ,ילש ייח תא תחקל וליאכ הארנ .יתיהדזה ךכ
.ףדה לע
ףא לע) םינכשה םע ךייסחי לע םארח - םסרפתמ היה הזה רוטה ול
ינאש ,(ןבצעממ ןבצעמ רתוי תויהל לולע הזכ בצמש תעדוי ינאש
דחי שאה לע ושעתש אל .םינושארה םהידעצ תא םהל םיששגמש החינמ
יעקתת םהב םירקמ ןובשחב תחקל יאדכ לבא ,והשמ וא תואמצעה םויב
.הציב וא חתפמ ילב
ןיעמל וביגה
 
19/6/06 11:54
ןורי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
תולעהל דעונש לילק והשמ ,תפומ תריצי תויהל תרמייתמש הבתכ אל
.ת/ארוקה יתפש לע ךויח
.היפרגונרופל תשלוג ןכא הבתכה ,הנוכנ הספדהל הליספה
בורה ,ףויז םשו הפ שי ?תומזגרוא תופייזמ ןלוכ ןיראק תעדל המלו
.האנה לש םימר תולוק תוטחוסה תמא תויוצוכתה לש האצות
.ילע יאוולה .םדוק תחא העש הפיו ,וברי ןכ
ןוריל וביגה
 
5/8/06 18:08
הלקד :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
איה םעפה לבא כ"דב דרא ןיראק לש הביתכה לע התמ אל אקווד
יתפש לע ךויח תולעהל החילצה
הלקדל וביגה
 
9/8/06 17:19
viper :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!תרדהנ תא דרא ןיראק
viperל וביגה
 
22/8/06 17:42
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!?הז תא ורזנצ תמאב המל ןיינעמ
...םינפל העיבת
.הז תא אורקל לכונש ידכ-והשנאל עיגה הזש לזמ לבא
(:קיחצה שממ הז יתוא
(:סקסב תויפרגו תוסג תויהל רתומ םישנל םג
וז הבוגתל וביגה
 
7/1/07 22:13
יש :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
וב תסנכנו סקס יידמ רתוי תברעמ תא לבא הפי שממ הביתכ ךל שי
םיטרפל
ישל וביגה
 
14/1/07 11:12
גומלא הירא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
."הזיא המזגרוא הזיא" הבתכל תסחייתמ יתבגה ,לצנתמ
גומלא היראל וביגה
 
10/3/07 9:06
יתסא :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.םלועב םיקירבמ יכה םיבתוכהמ תדחא איה תבתוכה יתעדל
.םיינרדומ םינמזב הלש רוטה תא עובש לוכ אורקל גונעת שממ
.הזה לוגלגב ודועי תא אצמש םדאל תיסלק אמגוד איה
יתסאל וביגה
 
23/12/07 0:02
דומחה דוי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!םלועל ימלעת אלש .ךתוא םיבהוא הברה ךתוא םיבהוא ,ןיראק
דומחה דויל וביגה
 
22/7/08 13:47
לגיס :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
םולש
ינא ןופלט וא ליימ ךרד ךיילא עיגהל תורשפא שי םא םולש ןיראק
יתיארש בושח דאמו ישיא והשמ לע ךתיא רבדל ינוצרבו רבעשל תיאפח
רשק רוציל לכוא ךייא עדוי והשימ םא ןכ ומכ , וילע תעדוי תאש
הרזעל חמשא ןיראק םע
לגיס הדות
sigalru@gmail.com
לגיסל וביגה
 
 
7/12/08 3:13
:תאמ
זולב יבייבל הבוגתב
ליימטוהב דרא רוקסרדנא ןיראק יסנ
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא